Tshooj 1

Cov uas tau pom Kuv cov lus lawm puas lees txais lawv tiag? Nej puas paub Kuv tiag? Nej puas tau kawm tiag tiag kom mloog lus? Nej puas qhib siab dawb paug muab nej tus kheej fij rau Kuv? Nej puas tau ua tim khawv khov kho thiab ruaj nrees rau Kuv nyob rau ntawm tus zaj loj liab ploog lub ntsej muag? Nej txoj kev mob siab puas ua rau tus zaj loj liab ploog txaj muag tiag? Tsuas yog dhau hauv qhov kev sim siab ntawm Kuv cov lus xwb mas Kuv thiaj li yuav ua tau Kuv lub hom phiaj tiav ntawm qhov ntxuav kom pawg ntseeg dawb huv thiab xaiv cov uas muaj siab dawb paug hlub Kuv tiag. Yog Kuv tsis ua hauj lwm li no, puas yuav muaj ib tug twg muaj peev xwm paub Kuv li mas? Leej twg thiaj yuav los paub Kuv qhov muaj hwj chim tshaj, Kuv txoj kev npau taws, thiab Kuv lub tswv yim los ntawm Kuv cov lus? Tau pib Kuv tes hauj lwm lawm, Kuv yuav ua kom nws tiav hlo tiag tiag, tab sis Kuv yeej tseem yog tus uas ntsuas qhov tob ntawm tib neeg lub siab. Yuav qhia qhov tseeb, ces yeej tsis muaj ib tug ntawm cov tib neeg uas yuav paub Kuv tag nrho li, yog li ntawd Kuv thiaj siv cov lus los coj tag nrho tib neeg, los coj lawv tag nrho mus rau ib tiam tshiab. Nyob rau thaum kawg Kuv yuav siv cov lus los ua kom tag nrho Kuv tes hauj lwm tiav hlo, ua rau tag nrho cov uas muaj siab dawb paug hlub Kuv rov los zwm tag nrho rau Kuv lub nceeg vaj, los nyob rau ntawm Kuv lub zwm txwv xub ntiag. Qhov xwm txheej tam sim no mas tsis yog qhov dhau los lawm, thiab Kuv tes hauj lwm tau nkag mus rau ib qho chaw pib dua tshiab lawm. Qhov ntawd yog li ntawd, ces yuav muaj ib txoj hau kev tshiab: Tag nrho cov uas pom Kuv txoj lus thiab lees txais nws ib yam nkaus li lawv txoj sia kiag ces yog cov neeg hauv Kuv lub nceeg vaj, thiab nyob rau hauv Kuv lub nceeg vaj, ces lawv yog cov neeg ntawm Kuv lub nceeg vaj. Vim lawv lees txais txoj kev coj ntawm Kuv cov lus, txawm hais tias lawv raug hu ua Kuv cov neeg, los lub koob npe no yeej tsis muaj ib qho uas yuav qis tshaj qhov uas raug hu ua Kuv “cov tub.” Qhov tau raug muab ua Vajtswv cov neeg lawm, ces sawv daws yuav tsum ua dej num nrog rau qhov kev mob siab tshaj plaws nyob hauv Kuv lub nceeg vaj thiab ua kom lawv tes dej num tiav hlo nyob rau hauv Kuv lub nceeg vaj. Leej twg los xij uas ua txhaum rau Kuv cov kev cai tswj fwm ces yuav tsum tau txais Kuv qhov kev rau txim. Qhov no yog Kuv cov lus ntuas rau sawv daws.

Twb tau nkag mus rau ib txoj hau kev tshiab tam sim no lawm, thiab yav dhau los ces tsis tas hais txog ntxiv lawm. Txawm li cas los xij, ua li Kuv tau hais ua ntej lawm: Kuv ua li qhov Kuv hais, thiab qhov Kuv tau ua ces Kuv ib txwm muab ua kom tiav hlo, thiab tsis muaj leej twg yuav hloov tau qhov no li—nws yog qhov ruaj khov tshaj plaws li. Txawm yuav yog tej lus uas Kuv tau hais nyob rau yav tag los lawm los yog tej lus uas Kuv tseem yuav hais nyob rau yav tom ntej, Kuv yuav ua kom tag nrho tej ntawd yuav tsum tshwm sim muaj, ib qho zuj zus, thiab cia tag nrho noob neej pom tej ntawd tshwm sim muaj tuaj. Qhov no yog lub hauv paus ntsiab lus nyob tom qab ntawm Kuv cov lus thiab tes hauj lwm. Vim qhov kev tsim tsa pawg ntseeg twb raug muab ua tiav hlo lawm, tam sim no nws tsis yog tiam ntawm kev tsim tsa pawg ntseeg lawm, tab sis yog tiam uas lub nceeg vaj raug tsim tsa kom tiav hlo. Txawm li cas los xij, thaum nej tseem nyob rau ntiaj teb, tej kev koom txoos ntawm tib neeg nyob hauv ntiaj teb yuav raug hu ua “pawg ntseeg.” Txawm li ntawd los xij, lub ntsiab tseem ceeb ntawm pawg ntseeg mas tsis zoo li qhov qub lawm—nws yog ib pawg ntseeg uas raug tsim tsa tiav hlo lawm. Yog li ntawd, Kuv hais tias Kuv lub nceeg vaj twb tau nqis los rau ntiaj teb lawm. Tsis muaj ib tug twg yuav to taub tus cag ntawm Kuv cov lus li, los sis lawv yeej tsis paub Kuv lub hom phiaj ntawm kev hais lus rau lawv li. Los ntawm txoj kev Kuv hais lus hnub no, nej yeej yuav tau ntsib tau pom ib qho kev tshwm sim. Ib txhia yuav quaj nrov nrov yam tu siab kawg nkaus; ib txhia yuav ntshai hais tias qhov no yog txoj kev Kuv hais lus; ib txhia yuav tuav rawv lawv tej kev xav qub qub thaum uas lawv saib ntsoov txhua yam Kuv ua; ib txhia yuav tu siab rau qhov uas lawv tau nthuav tawm lawv tej kev tsis txaus siab los sis tawm tsam Kuv rau lub sij hawm ntawd; ib txhia yuav zoo siab twj ywm hais tias, ib txwm tsis tau txav tawm ntawm Kuv lub npe li, lawv raug tsa sawv dua lawm. Tej zaum yuav muaj ib txhia uas, “raug tsim txom” los ntawm Kuv cov lus ntev heev lawm los txog ntua rau thaum lawv ib sab ciaj ib sab tuag, qaug zog thiab tag kev cia siab, tsis muaj siab yuav mob siab mloog tej lus uas Kuv hais lawm, txawm hais tias Kuv twb hloov tus yeeb yam ntawm qhov kev hais lus tawm lawm los xij; los sis lawm tus uas, twb tau ua dej num rau Kuv yam mob siab hlo los txog ib theem twg lawm, ib txwm tsis yws li, ib txwm tsis muaj qhov yuav tsis ntseeg li, hnub no muaj hmoo los tau txais kev tso dim thiab nco txiaj nco ntsig tshaj qhov uas tej lus hais tau lawm rau Kuv nyob rau hauv lawv lub siab. Tag nrho tej xwm txheej saum toj no mas yeej tshwm sim, txog tej theem uas sib txawv, rau txhua tus tib neeg. Tab sis ib yam li yav tag ces yog yav tag lawm, thiab tam sim no twb nyob ntawm no lawm, tsis tas yuav nco txog yav tag los ntxiv lawm, los sis pheej xav txog yav tom ntej xwb. Ua tib neeg nyob, ces leej twg los xij uas tawm tsam qhov muaj tiag, thiab tsis ua raws li Kuv txoj kev coj ces yuav tsis tau qhov chaw xaus uas zoo, tab sis tsuas yuav coj teeb meem los rau lawv tus kheej xwb. Ntawm txhua yam uas tshwm sim nyob rau hauv qab ntuj khwb, tsis muaj ib yam dab tsi li uas Kuv yuav tsis tau ua tus hais lo lus kawg rau li. Puas muaj ib yam dab tsi uas tsis nyob rau hauv Kuv ob txhais tes li? Dab tsi los xij uas Kuv hais ces yeej ua tiav xwb, thiab leej twg hauv cov tib neeg uas muaj peev xwm hloov tau Kuv lub siab? Nws puas yog qhov kev cog lus uas Kuv muaj nyob rau hauv lub ntiaj teb? Tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav khuam tau Kuv qhov phiaj xwm kom txhob mus lawm tom ntej li; Kuv yeej nyob rawv hauv Kuv tes hauj lwm nrog rau hauv qhov kev npaj ntawm Kuv qhov kev cawm tib neeg. Leej twg ntawm cov tib neeg yuav muaj cuab kav muab nws txhais tes coj los raus cuam tshuam rau? Nws tsis yog Kuv lod tus uas tau npaj tej no kiag? Nkag los rau hauv thaj chaw no hnub no tsis yog plam kev rau sab nraud ntawm Kuv qhov phiaj xwm los sis qhov uas Kuv tau pom ua ntej lawm; nws puav leej yog txiav txim siab los ntawm Kuv ntev los lawm. Leej twg ntawm nej cov ko muaj cuab kav xav txog kauj ruam no ntawm Kuv qhov phiaj xwm? Kuv cov neeg yuav mloog Kuv lub suab tiag tiag li, thiab txhua leej txhua tus ntawm cov uas qhib siab lug hlub Kuv yuav tau rov qab los rau ntawm Kuv lub zwm txwv xub ntiag tiag tiag li.

Lub Ob Hlis Hnub Tim 20, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Zaj Lus Qhia

Ntxiv Mus: Tshooj 2

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No