Zaj Lus Qhia

“Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb” yog ntu ob ntawm cov lus hais tawm ntawm Khetos nyob rau hauv lub koob meej ntawm Vajtswv Tus Kheej. Cov lus ntawd hais npog tag nrho lub sij hawm thaum lub Ob Hlis Hnub Tim 20, Xyoo 1992 txog rau lub Rau Hli Hnub Tim 1, Xyoo 1992, thiab muaj tag nrho yog plaub caug xya tshooj. Tus yam ntxwv, lub ntsiab lus, thiab lub zeem muag ntawm Vajtswv cov lus nyob rau hauv cov lus hais tawm no mas tsis zoo li “Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib” kiag li. “Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib” qhia tshwm thiab coj tib neeg tus cwj pwm sab nraud thiab lawv lub neej yooj yim rau sab ntsujplig. Txog thaum kawg, nws xaus rau qhov “kev sim siab ntawm cov neeg ua Vajtswv tej dej num.” “Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb,” txawm li cas los xij, qhib kiag rau qhov lus xaus ntawm tib neeg lub koob meej ua cov neeg ua Vajtswv tes dej num thiab qhov pib ntawm lawv lub neej li Vajtswv cov neeg. Nws coj tib neeg mus rau qhov siab tshaj plaws zaum ob ntawm Vajtswv tes hauj lwm, nyob rau lub sij hawm uas lawv raug kev sim siab rau ntawm lub pas dej hluav taws, raug kev sim siab rau txoj kev tuag, thiab rau lub sij hawm hlub Vajtswv. Tej kauj ruam ntau ntau no qhia tshwm tag nrho tib neeg txoj kev phem rau ntawm Vajtswv xub ntiag nrog rau tib neeg lub ntsej muag tiag tiag. Txog thaum kawg, Vajtswv xaus rau ib tshooj uas Nws ncaim tib neeg mus, yog li ntawd xaus kiag tag nrho tej kauj ruam ntawm qhov kev yug los ua neeg ntawm Vajtswv qhov kev txeeb tau thawj pab tib neeg.

Nyob rau hauv “Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb,” Vajtswv nthuav tawm Nws cov lus los ntawm kis pom ntawm tus Ntsujplig. Tus yam ntxwv uas Nws hais lus ntawd mas tsis muaj ib tug noob neej uas raug tsim tawm los yuav ua tau li. Tshaj qhov ntawd, tej lo lus thiab tus yeeb yam ntawm Nws cov lus mas zoo thiab hais tau txhawb zog heev, thiab tsis muaj ib yam twg ntawm tib neeg tej ntaub ntawv uas yuav hloov tau lawv chaw li. Cov lus uas Nws qhia tshwm txog tib neeg mas hais tau yog kawg nkaus, yeej tsis muaj ib lub tswv yim txawj ntse twg uas cav tau li, thiab lawv ua rau tag nrho tib neeg sawv daws nyoo zwm kiag rau. Zoo nkaus li ib rab ntaj ntse, cov lus uas Vajtswv siv txiav txim rau tib neeg ces txiav ncaj qha rau qhov tob tshaj ntawm tib neeg tus ntsuj, txiav tob kawg nkaus ua rau lawv tsis muaj chaw nkaum li. Cov lus uas Nws siv nplig tib neeg siab mas muaj kev hlub tshua thiab kev siab dawb siab zoo, lawv mas sov npaum nkaus li ib leej niam uas muaj kev hlub lub xub ntiag, thiab lawv ua rau tib neeg nyab xeeb tshaj yav dhau los. Tus yam ntxwv loj tshaj plaws ntawm tej lus hais tawm no yog qhov hais tias, nyob rau theem no, Vajtswv tsis hais lus uas yog siv lub koob meej ntawm Yehauvas los sis Yexus Khetos, los sis tsis yog ntawm Khetos nyob rau tiam kawg lawm. Tab sis, yog siv Nws lub koob meej xeeb txawm—tus Tswv Tsim—Nws hais lus rau thiab qhia tag nrho cov uas raws Nws qab thiab tag nrho cov uas tseem tsis tau raws Nws qab. Nws yog ib qho tseeb hais tias qhov no yog thawj zaug txij puag thaum tsim lub ntiaj teb los uas Vajtswv tau hais lus rau tag nrho noob neej. Vajtswv yeej tsis tau hais lus rau cov noob neej uas raug tsim tawm los kom ntxaws thiab muaj qib muaj duas npaum li no ib zaug hlo li. Muaj tseeb, qhov nov kuj yog thawj zaug uas Nws tau hais lus ntau heev thiab, thiab hais ntev heev, rau tag nrho noob neej. Nws yeej yog ib qho uas tsis tau muaj tshwm sim dua li. Qhov uas tshaj ntawd, ces cov lus hais tawm no ciaj ua thawj cov ntawv uas nthuav tawm los ntawm Vajtswv nyob nrog noob neej uas Nws qhia tshwm txog tib neeg, coj lawv, txiav txim rau lawv, thiab hais lub qhib-siab-lug rau lawv thiab yog li, ib yam nkaus li thiab, lawv yog thawj cov lus hais tawm uas Vajtswv cia tib neeg paub Nws tej hneev taw, qhov chaw uas Nws nyob, Vajtswv tus moj yam, qhov uas Vajtswv muaj thiab yog, Vajtswv tej kev xav, thiab Nws qhov kev txhawj xeeb rau noob neej. Nws kuj hais tau hais tias tej no yog thawj cov lus hais tawm uas Vajtswv tau hais rau noob neej los ntawm lub ceeb tsheej thib peb txij thaum ntuj tsim teb raug los, thiab yog thawj zaug uas Vajtswv tau siv Nws lub koob meej xeeb txawm los tshwm sim thiab nthuav tawm lub suab ntawm Nws lub siab rau noob neej nyob rau hauv cov lus.

Tej lus hais tawm no mas tob heev thiab xav tsis txog hlo li; lawv mas yeej tsis yooj yim to taub kiag li, los sis nws yeej tsis muaj hnub yuav nkag siab tej hauv paus chiv keeb thiab tej hom phiaj ntawm Vajtswv cov lus li. Yog li ntawd, Khetos thiaj li ntxiv ib qho lus piav qhia tom qab ib tshooj twg, uas yog siv hom lus uas yooj yim rau tib neeg to taub los muab kev pom kom tseeb rau qhov ntau dua ntawm cov lus hais tawm ntawd. Qhov no, ntxiv rau cov lus hais tawm ntawd kiag, ua rau yooj yim rau txhua tus to taub thiab paub Vajtswv cov lus. Peb tau muab cov lus no ua ib co lus ntxiv tom kawg rau “Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb.” Nyob rau hauv lawv, Khetos hais lus piav qhia uas yog siv cov lus uas to taub yooj yim. Ob qho ntawd sib tov ua ke ces yog qhov kev sib sau zoo tshaj plaws ntawm lub hwj chim qaum ntuj thiab Vajtswv nyob hauv txoj kev ua neeg. Txawm hais tias Vajtswv hais lus nyob rau kis ntawm tus neeg thib peb nyob rau hauv cov lus ntxiv, los tsis muaj leej twg yuav tsis lees tau hais tias cov lus no yog Vajtswv hais kiag, vim tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav muaj peev xwm piav tau Vajtswv cov lus meej meej li; tsuas yog Vajtswv Tus Kheej xwb thiaj li muaj cuab kav piav kom meej txog tej hauv paus chiv keeb thiab tej hom phiaj ntawm Nws cov lus hais tawm. Yog li ntawd, txawm hais tias Vajtswv hais lus uas siv ntau txoj kev hais, los tej hom phiaj ntawm Nws tes hauj lwm yeej tsis hloov li, los sis qhov hom hiaj ntawm Nws qhov phiaj xwm yeej ib txwm tsis hloov hlo li.

Txawm hais tias “Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb” xaus rau ib tshooj uas Vajtswv ncaim tib neeg los, qhov tseeb, qhov no yog Vajtswv qhov kev txeeb tau thiab kev cawm dim nrog rau tib neeg, thiab Nws tes dej num tsim kho kom tib neeg zoo tiav log, tau raug muab nthuav tawm yam raws kev raws cai. Yog li ntawd, nws yog ib qho tsim nyog dua rau peb muab “Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb” xam ua qhov lus faj lem ntawm Vajtswv tes hauj lwm ntawm tiam kawg. Vim tsuas yog tom qab ntawm qhov no mas tus Neej Leej Tub uas yug los ua neeg thiaj li yuav pib ua hauj lwm thiab hais lus yam raws kev raws cai uas siv lub koob meej ntawm Khetos, taug kev mus nrog cov pawg ntseeg thiab pub txoj sia, thiab ywg dej thiab saib xyuas tag nrho Nws cov neeg, uas tom qab ntawd ua rau muaj ntau qhov lus hais tawm nyob rau hauv “Cov Lus ntawm Khetos Thaum Nws Taug Kev Mus rau hauv cov Pawg Ntseeg.”

Qhov Dhau Los: Tshooj 120

Ntxiv Mus: Tshooj 1

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No