Tshooj 2

Nrog rau txoj kev to taub txog txoj kev tshiab, yuav muaj cov kauj ruam tshiab nyob rau hauv Kuv tes hauj lwm. Ib yam li muaj nyob rau hauv lub nceeg vaj, Kuv yuav ua hauj lwm ncaj qha los ntawm lub hwj chim qaum ntuj, coj txhua kauj ruam ntawm txoj kev, ua kom ntxaws tshaj plaws, kom thiaj li tsis txuam xyaw nrog noob neej tej kev npaj siab kiag li. Yam uas yuav hais hauv qab no yog ib qho qhia txog cov kev ntawm txoj kev xyaum ua raws tiag tiag: Vim yog los ntawm kev txom nyem thiab kev lim tib neeg kom dawb huv lawv thiaj li raug hu ua “tib neeg,” thiab vim lawv yog cov tib neeg ntawm Kuv lub nceeg vaj, Kuv yuav tsum hais kom lawv cov uas muaj tus qauv quag siab dua cov tswv yim ntawm Kuv tes hauj lwm nyob rau tiam dhau los ua raws li cov kev cheem tsum kom nruj. Nws tsis yog qhov tseeb ntawm cov lus xwb; qhov tseem tseeb tshaj, nws yog qhov tseeb ntawm txoj kev xyaum ua raws. Yuav tsum ua kom tiav tej no ua ntej tso. Nyob rau hauv txhua lo lus thiab tes dej num, lawv yuav tsum ua kom tau raws li cov qauv quag uas cheem tsum kom cov tib neeg hauv lub nceeg vaj ua, thiab tus twg ua txhaum yuav tsum muab tshem tawm mus tam sim ntawd, tsam lawv ua rau Kuv puas koob puas npe. Txawm li cas los xij, kuj zam rau cov uas tsis paub dab tsi uas tsis tuaj yeem pom meej los sis to taub thiab. Nyob rau hauv txoj kev tsim kho Kuv lub nceeg vaj, tsom ntsoov rau kev noj thiab haus Kuv cov lus, paub txog Kuv lub tswv yim, thiab nrhiav kev pom zoo los ntawm Kuv tes hauj lwm. Yog tias ib tug twg cuab pob ntseg mloog rau tej ntaub ntawv lwm yam ntau dua li cov uas muaj Kuv cov lus, ces Kuv yeej tsis xav tau lawv tiag tiag li; cov tib neeg zoo li no yog cov niam ntiav uas tawm tsam Kuv xwb. Yog ib tug tub txib lawm, tus ntawd yuav tsum tsis txhob nyob hauv tsev ntev ntev. Yog tias nws ua li ntawd, Kuv yuav tsis yuam nws, tiam sis yuav muab tus tib neeg ntawd tso tseg thiab tsis siv nws ntxiv lawm. Vim cov tub txib siv sij hawm ntev los tsim kho lawv nyob rau hauv pawg ntseeg, lawv thiaj li tsis tshua nyob hauv tsev ntev. Cov tub txib yuav tsum koom pawg ntseeg cov rooj sib tham yam tsawg kawg ib zaug twg ntawm ob zaug. Yog li ntawd, cov neeg ua hauj lwm ua ke cov rooj sib tham (nrog rau txhua tus tub txib cov rooj sib tham, txhua tus thawj coj ntawm pawg ntseeg cov rooj sib tham, thiab txhua lub rooj sib tham txog cov tib neeg dawb huv uas muaj txoj kev paub tob meej) yuav tsum muaj tas li. Yam tsawg kawg mas nej ib txhia yuav tsum koom txhua lub rooj sib tham, thiab cov tub txib yuav tsum tsom ntsoov rau txoj kev saib xyuas pawg ntseeg nkaus xwb. Cov kev cheem tsum ntawm cov tib neeg dawb huv yav dhau los mas tam sim no tob dua qub ntxiv lawm. Hais txog cov uas tau ua txhaum ua ntej lawm ntawd Kuv ua tim khawv rau Kuv lub npe, vim lawv txoj kev mob siab rau Kuv, Kuv tseem yuav siv lawv tom qab Kuv sim lawv tag lawm. Txawm li cas los xij, hais txog cov uas tau ua txhaum ntxiv tom qab Kuv cov lus tim khawv lawm tiam sis tau txiav txim siab los tiv kev mob los lees txim hloov dua siab tshiab thiab pib dua tshiab, ces cov tib neeg zoo li no tsuas yog nyob rau hauv pawg ntseeg xwb. Lawv yeej tseem tsis quav ntsej thiab ua dog ua dig tsis tau, tiam sis yuav tsum coj nruj dua lwm tus. Hais txog cov uas tsis tsim kho lawv cov kev tom qab uas Kuv twb tau hais tag lawm, ces Kuv tus Ntsujplig yuav ncaim lawv mus tam sim ntawd, thiab pawg ntseeg yuav muaj cai ua raws li Kuv txoj kev txiav txim thiab muab lawv ntiab tawm mus. Qhov no yeej muaj tseeb, thiab tsis tas yuav xav li. Yog tias ib tug twg ntog thaum tab tom raug kev sim siab—qhov ntawd yog, yog tias nws ncaim mus lawm—ces tsis tas yuav quav ntsej tus tib neeg ntawd li lawm, kom tsis txhob tau sim Kuv thiab ua rau Ntxwgnyoog khiav ceev nrooj yam chim tsawv los rau hauv pawg ntseeg. Qhov no yog Kuv txoj kev txiav txim rau ib tug tib neeg zoo li no. Yog tias tus twg ua yam tsis muaj kev ncaj ncees thiab tsis txawj xav rau tus tib neeg uas ncaim mus ntawd, ces tsis yog tias tsuas yog tus tib neeg uas ncaim mus ntawd thiaj li plam nws qhov chaw xwb, tiam sis tus uas tsis muaj kev ncaj ncees thiab tsis txawj xav ntawd los yeej yuav raug txiav tawm ntawm Kuv cov tib neeg mus ib yam nkaus thiab. Lwm txoj hauj lwm ntawm cov tub txib ces yog los tsom ntsoov rau txoj kev tshaj tawm txoj moo zoo. Tseeb tiag, cov tib neeg dawb huv los tuaj yeem ua tau tes hauj lwm no ib yam nkaus thiab, tiam sis mas lawv yuav tsum ntse rau txoj kev ua li ntawd, thiab yuav tsum zam kev tsim teeb meem. Cov lus uas tau hais tseg lawm yog cov kev xyaum ua raws tam sim no. Thiab, yog ib lo lus hais kom nco qab lawm, koj yuav tsum mob siab npaj koj cov lus qhuab qhia kom tob ntxiv, kom txhua tus thiaj li yuav to taub txog qhov muaj tseeb ntawm Kuv cov lus. Koj yuav tsum ua raws nraim li Kuv cov lus kom zoo, ua kom txhua tus tib neeg thiaj li to taub txog cov lus ntawd kom meej thiab kom muaj nuj nqis. Qhov no yog qhov tseem ceeb heev. Cov uas nyob rau hauv Kuv cov tib neeg uas muaj tej kev xav ntxeev siab yuav tsum tau muab ntiab tawm mus, thiab yuav tsum tsis txhob pub nyob ntev rau hauv Kuv lub tuam tsev, tsam lawv ua rau Kuv puas koob puas npe.

Lub Ob Hlis Hnub Tim 21, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Tshooj 1

Ntxiv Mus: Tshooj 3

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Nyob hauv Petus Lub Neej

Petus yog Vajtswv tus qauv rau noob neej, ib tug neeg uas txhua tus paub. Vim li cas qee tus neeg uas tsis paub dab tsi thiaj li tau sawv...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No