Tshooj 15

Noob neej puav leej yog txhua yam tsim tawm los uas tu ncua kev paub-yus tus kheej, thiab lawv tsis muaj peev xwm paub lawv tus kheej li. Txawm li cas los xij, lawv paub lwm tus zoo npaum li lawv sab qaum tes, yam li txhua yam uas lwm tus tau ua thiab tau hais twb tau raug “tshuaj xyuas” ua ntej los ntawm lawv lawm, nyob kiag ntawm lawv xub ntiag, thiab tau txais lawv txoj kev pom zoo ua ntej uas raug ua tiav. Raws li qhov tshwm los, nws yog zoo li lawv haj tseem tau ntsuas tag nrho ntawm lwm tus lawm thiab, ncaj qha mus rau hauv lawv cov yam ntxwv kev xav. Noob neej txhua tus puav leej zoo li no. Txawm hais tias lawv tau paub qhov tseeb txog Tiam Lub Nceeg Vaj hnub no los, lawv tus yeeb yam yeej tseem tsis hloov pauv li. Lawv tseem ua yam Kuv ua rau ntawm Kuv xub ntiag thiab, hos nyob tom qab Kuv nraub qaum lawv pib sawv los rau lawv tus kheej qhov tshwj xeeb “tes dej num.” Txawm li cas los xij, tom qab ntawd, thaum lawv los rau ntawm Kuv xub ntiag lawm, lawv zoo li cov tib neeg uas txawv hlo li lawm, tshwm los yam muaj lub siab txias txias thiab tsis poob siab li, nrog rau tej ntsej muag zoo thiab muaj ib tug mem tes khov kho. Qhov no tsis yog qhov meej meej uas ua rau noob neej ntxim ntxub heev lov? Coob leej ntau tus tib neeg muaj ob lub ntsej muag sib txawv tag nrho—ib lub yog thaum nyob rau ntawm Kuv xub ntiag, thiab lwm lub yog thaum nyob rau tom Kuv nraub qaum. Coob leej ntau tus ntawm lawv ua zoo li tej me nyuam yaj thaum nyob rau ntawm Kuv xub ntiag, tiam sis thaum nyob rau tom Kuv nraub qaum, mas lawv tig mus ua cov tsov uas txaus ntshai heev thiab tom qab ntawd coj zoo li cov me nyuam noog me me uas ya yam kaj siab lug nyob pem tej toj roob. Coob leej ntau tus qhia lub hom phiaj thiab kev txiav txim siab rau Kuv lub ntsej muag. Coob leej ntau tus los rau ntawm Kuv xub ntiag los nrhiav Kuv cov lus yam nqhis dej rhi thiab xav tau, tiam sis thaum nyob rau tom qab Kuv nraub qaum, lawv dhuav tej ntawd thiab tso tej ntawd tseg, zoo li Kuv tej hais lus tawm yog ib txoj kev tsim teeb meem. Muaj ntau zaus, thaum pom noob neej raug dag ntxias los ntawm Kuv tus yeeb ncuab, Kuv tau tso txoj kev tso Kuv tej kev cia siab rau noob neej tseg lawm. Muaj ntau zaus, thaum pom lawv los rau ntawm Kuv xub ntiag, los nrhiav kev zam txim yam lo kua muag heev, txawm li cas los xij, Kuv thiaj li tau qi Kuv ob lub qhov muag rau lawv cov dej num hauv kev npau taws, vim lawv tu ncua txog kev huab hwm-tus kheej thiab kev tawv ncauj, tab txawm thaum lawv lub siab yog tseeb thiab lawv cov hom phiaj muaj tseeb los xij. Muaj ntau zaus, Kuv tau pom tib neeg ruaj siab txaus los koom tes nrog Kuv, cov uas, thaum nyob rau ntawm Kuv hauv ntej, zoo li nyob rau hauv Kuv lub xub ntiag, saj txog nws txoj kev sov siab. Muaj ntau zaus, kev hais lus tim khawv rau cov neeg dawb huv, kev ua neej kaj siab, thiab kev ntxim hlub ntawm Kuv cov neeg xaiv tseg, yog ua li cas Kuv thiaj li yuav tsis muaj kev txaus siab uas loj rau qhov txiaj ntsig ntawm cov no? Noob neej tsis paub tias yuav muaj kev zoo siab li cas rau lawv tej koob hmoov uas tau npaj tseg ua ntej lawm uas nyob hauv Kuv ob txhais tes, vim lawv tsis nkag siab tias ob qho ntawd txhais li cas tiag tiag “tej koob hmoov” thiab “kev tsim txom.” Vim qhov laj thawj no, noob neej thiaj li nyob deb ntawm qhov muaj tseeb hauv lawv txoj kev nrhiav Kuv lawm. Yog tias tag kis tsis muaj nyob lawm, ces nej leej twg uas tab tom sawv rau ntawm Kuv xub ntiag yuav dawb huv ib yam li cov daus uas poob los thiab ib yam li cov pob zeb ntsuab muaj nqis uas tsis muaj chaw thuam li? Nws puas yog tias nej txoj kev hlub Kuv tsuas yog qee yam uas tuaj yeem sib pauv tau rau ib pluag mov qab qab, ib ce khaub ncaws zoo zoo, los sis ib chav ua hauj lwm siab nrog rau tej nyiaj hli siab siab xwb? Nws puas tuaj yeem sib pauv tau rau txoj kev hlub uas lwm tus muaj rau koj? Nws puas yog tseeb tseeb tias txoj kev ntsib tej kev sim siab yuav ua rau tib neeg tso lawv txoj kev hlub Kuv tseg? Puas yog txoj kev tsim txom thiab tej kev ceeb laj txom nyem loj ua rau lawv yws txog Kuv tej kev npaj? Yeej tsis muaj leej twg txeev nco txiaj ntsig txog rab ntaj ntse uas nyob hauv Kuv lub qhov ncauj tiag tiag li: Lawv tsuas paub lub ntsiab lus sab nraud xwb uas tsis muaj txoj kev nkag siab tiag tiag tias nws coj mus zoo li cas. Yog tias noob neej muaj peev xwm los pom txoj kev ntse ntawm Kuv rab ntaj tiag tiag lawm, lawv yeej yuav dhia paj paws ceev nrooj zoo li cov nas ntsooj mus rau hauv lawv cov qhov. Vim yog lawv txoj kev loog, noob neej thiaj li tsis nkag siab ib yam dab tsi txog ntawm lub ntsiab lus tseeb ntawm Kuv cov lus li, thiab yog li lawv thiaj li tsis muaj kev to taub tias Kuv tej lus hais tawm nyuaj npaum li cas los sis tias cov lus ntawd nthuav tawm txog noob neej tus yeeb yam ntau npaum li cas thiab lawv tus kheej txoj kev coj tsis ncaj tau raug txiav txim los ntawm cov lus ntau npaum li cas. Vim qhov laj thawj no, raws li qhov tshwm los ntawm lawv tej tswv yim-ruam txog yam Kuv hais, tib neeg feem coob tau txais yuav ib tug cwj pwm uas sov so lawm.

Nyob rau hauv lub teb chaws, tsis yog hais tias tsuas yog tej lus hais tawm uas hais los ntawm Kuv lub qhov ncauj tuaj xwb, tiam sis Kuv ob txhais ko taw tsuj kom raws kev raws cai mus thoob plaws txhua daim av thiab. Nyob rau hauv txoj kev no, Kuv tau kov yeej txhua qhov chaw uas tsis huv thiab qias vuab tsuab lawm, kom tsis txhob yog lub ntuj hloov pauv xwb, tiam sis kom lub ntiaj teb kuj nyob rau hauv tus txheej txheem ntawm kev hloov pauv thiab, thiab kom raug hloov dua tshiab raws qib raws duas. Nyob rau hauv lub qab ntuj khwb, txhua yam ci ntsa iab zoo li tej duab ci tshiab ntawm Kuv lub koob meej, qhia txog ib txoj kev sov siab uas kov yeej tej kev txawj xav thiab txhawb nqa tib neeg tej ntsujplig, zoo li tam sim no nws muaj nyob rau hauv ib lub ntuj uas dhau ntawm ntau lub ntuj lawm, uas tau pib xav nyob rau hauv noob neej txoj kev xav, tsis raug tab kaum los ntawm Ntxwgnyoog thiab dim ntawm tej kev tawm tsam ntawm cov yeeb ncuab sab nraud. Nyob rau saum lub ncov uas siab tshaj plaws ntawm lub qab ntuj khwb, tej hnub qub uas suav tsis txheeb tau los nyob rau ntawm lawv qhov chaw uas Kuv tau teeb tseg lawm, taws lawv txoj kev kaj los ntawm tej chaw uas koom ua ke nyob rau hauv lub sij hawm ntawm kev tsaus ntuj. Tsis muaj ib tug twg muaj peev xwm los muaj tej kev xav txog kev tawv ncauj zais, thiab yog li, raws li lub ntsiab lus tseeb ntawm Kuv txoj kev cai tswj fwm, lub qab ntuj khwb tag nrho tau raug tswj fwm zoo thiab nyob rau hauv tej qib uas teeb tau zoo tshaj plaws lawm: Tsis muaj kev cuam tshuam txeev tshwm sim li, los sis lub qab ntuj khwb yeej tsis txeev raug muab sib faib li. Kuv ua tej kev dhia ya saum cov hnub qub, thiab thaum lub hnub tua nws tus duab ci tuaj, Kuv rhuav tshem lawv txoj kev sov, xa cov daus tawg paj loj poob los loj ib yam nkaus li cov plaub qaib uas poob los ntawm Kuv ob txhais tes los. Thaum Kuv hloov pauv Kuv lub siab, txawm hais tias, txhua yam daus uas tau yaj tag mus ua dej lawm, thiab tam sim ntawd, lub caij nplooj ntoos hlav tau pib txhua qhov chaw hauv qab ntuj thiab cov kob ntsuab tau hloov tag nrho cov toj roob hauv pes hauv ntiaj teb lawm. Kuv mus ncig txhua txhia qhov chaw saum qaum ntuj, thiab tam sim ntawd, lub ntiaj teb raug vov hauv kev tsaus ntuj-dub nciab vim yog Kuv lub cev: Yam tsis muaj lus ceeb toom tias, “hmo ntuj” tau los txog lawm, thiab thoob plaws lub ntiaj teb nws tsaus ntuj nti uas ib leeg tsis tuaj yeem pom ib leeg txhais tes uas nyob kiag ntawm xub ntiag ntawm ib leeg lub ntsej muag li. Thaum txoj kev kaj raug tua tuag lawm, noob neej yuav txeeb lub sij hawm no los pib ib txoj kev npau taws ntawm kev sib rhuav tshem, kev sib txeeb thiab kev sib nyiag ib leeg rau ib leeg. Ntau haiv neeg hauv lub ntiaj teb ces poob mus rau hauv kev kub ntxhov tawg ua pab ua pawg thiab nkag mus rau hauv tus yam ntxwv ntawm kev tsis sib haum, mus txog ntua thaum lawv dhau txhua txoj kev txhiv dim lawm. Tib neeg sib cov nyom hauv kev muaj mob ntawm kev tsim txom, nroo thiab ntsaj laws thaum lawv tab tom muaj mob, thiab quaj nyiav yam txaus hlub heev hauv lawv txoj kev mob siab, xav kom tau txoj kev kaj los rau hauv noob neej lub ntiaj teb tam sim ntawd ib zaug ntxiv thiab yog li thiaj li xaus tau lub sij hawm ntawm kev tsaus ntuj thiab rov qab txhim kho lub hwj chim uas twb tau muaj nyob ib zaug lawm. Txawm li cas los xij, txij li thaum Kuv tau ncaim noob neej mus ntev lawm, nrog rau ib qho kev hloov pauv ceev ntawm Kuv lub tes tsho npab ntev, yeej tsis rov qab los hlub tshua txog lawv vim tej kev ua yuam kev ntawm lub ntiaj teb: Kuv twb tau ntxub thiab tsis lees txais cov tib neeg ntawm tag nrho lub ntiaj teb los ntev lawm, tau qi Kuv ob lub qhov muag rau cov yam ntxwv ntawd lawm, tau tig Kuv lub ntsej muag mus deb ntawm noob neej txhua txoj kev txav mus los thiab kev piav tes lawm, thiab tau tsum tsis muaj kev zoo siab nyob rau hauv nws txoj kev tsis paub tab thiab kev dawb huv lawm. Kuv tau pib ua lwm txoj kev npaj los ua rau lub ntiaj teb ib zaug ntxiv, kom lub ntiaj teb tshiab no thiaj li yuav rov yug dua kom sai dua, kom tsis txhob raug raus rau hauv dej dua lawm. Nyob rau hauv noob neej, muaj ntau tus yam ntxwv txawv txawv tab tom tos ntsoov Kuv los tsa lawv mus rau cov kev ncaj ncees, muaj ntau yam kev ua yuam kev rau Kuv tus kheej los tiv thaiv kom tsis txhob tshwm sim, muaj hmoov av ntau heev rau Kuv los cheb mus, thiab muaj ntau yam kev zais rau Kuv los nthuav tawm. Txhua tus noob neej tos ntsoov Kuv, thiab ntshaw Kuv txoj kev rov qab los.

Nyob hauv lub ntiaj teb, Kuv yog Vajtswv Tus Kheej uas muaj qab hau uas nyob rau hauv noob neej lub siab; nyob saum ntuj, Kuv yog tus Tswv ntawm ib puas tsav yam uas tau tsim tseg. Kuv tau nce tej toj roob hauv pes thiab tau hla tej dej ntws, thiab Kuv tau nkag mus los rau hauv thiab tawm ntawm noob neej. Leej twg muaj peev xwm los tawm tsam Vajtswv Tus Kheej uas muaj qab hau tim ntsej tim muag? Leej twg muaj peev xwm los rhuav tshem txog lub hwj chim kav ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus? Leej twg muaj peev xwm los hais tawm tias Kuv yog, dhau ntawm tus duab ntxoo ntawm ib txoj kev ua xyem xyav lawm, nyob saum ntuj? Tshaj ntawd ntxiv, leej twg muaj peev xwm los hais tawm tias Kuv cam tsis tau nyob rau hauv ntiaj teb? Tsis muaj ib tug uas nyob rau hauv noob neej muaj peev xwm ntawm txoj kev qhia ntxaws ntxaws txog tias Kuv nyob rau thaj chaw twg. Nws puas yog tias thaum twg uas Kuv nyob rau saum ntuj, Kuv yog Vajtswv Tus Kheej uas tshaj ntuj tsim, thiab tias thaum twg uas Kuv nyob rau hauv ntiaj teb, Kuv yog Vajtswv Tus Kheej uas muaj qab hau? Tseeb tiag txawm hais tias Kuv yog Vajtswv Tus Kheej uas muaj qab hau los sis tsis yog tsis tuaj yeem txiav txim siab tau los ntawm Kuv txoj kev ua tus Tswj Kav ntawm ib puas tsav yam uas tau tsim tseg los sis qhov tseeb tiag uas Kuv ntsib tej kev tsim txom ntawm noob neej lub ntiaj teb, puas yog? Yog tias qhov ntawd yog qhov teeb meem, ces noob neej yuav tsis ruam dhau txhua txoj kev cia siab lawm lov? Kuv nyob rau saum ntuj, tiam sis Kuv kuj nyob rau hauv ntiaj teb thiab; Kuv nyob rau hauv txhua yam uas suav tsis txheeb ntawm ib puas tsav yam uas tau tsim tseg, thiab kuj nyob rau hauv tej pab pawg coob coob thiab. Noob neej tuaj yeem kov tau Kuv txhua hnub; tshaj ntawd ntxiv, lawv tuaj yeem pom Kuv txhua hnub. Raws li noob neej tau paub txog, Kuv saib zoo li qee zaum raug zais lawm thiab qee zaum tuaj yeem pom tau; Kuv saib zoo li muaj nyob tiag tiag, txawm li ntawd los Kuv kuj saib zoo li tsis muaj nyob lawm thiab. Nyob rau hauv Kuv muaj tej chaw nyob zais ntshis uas piav tsis tau rau noob neej. Nws yog txawm hais tias noob neej txhua tus saib ntsoov Kuv los ntawm ib lub tshuab tsom kom yim huab nrhiav tau ntxiv tej kev zais ntshis uas nyob hauv Kuv, cia siab ntsoov tias yuav tshem tau txoj kev xav uas piav tsis tau ntawd hauv lawv lub siab tawm mus. Txawm li cas los xij, txawm hais tias lawv tau siv lub tshuab tsom-hluav taws xob los, tib neeg yuav ua li cas thiaj li nthuav tau txhua yam nraim nkoos uas Kuv tuav?

Nyob rau hauv txhua lub sij hawm uas Kuv haiv neeg, raws li qhov tshwm los ntawm Kuv txoj hauj lwm, tau txais lub yeeb koob nrog Kuv, tus zaj loj liab ploog lub qhov nkaum yuav raug khawb, txhua cov av nkos thiab av qias neeg yuav raug muab cheb mus kom du lug, thiab tag nrho cov dej uas tsis huv lawm, uas raug khaws cia tau ntau xyoo uas suav tsis txheeb, yuav qhuav mus nyob rau hauv Kuv cov hluav taws hlawv, kom tsis muaj nyob ntxiv li lawm. Yog li ntawd, tus zaj loj liab ploog yuav piam sij mus nyob rau hauv lub pas hluav taws thiab leej faj. Nej puas yuav kam los nyob rau hauv qab Kuv txoj kev saib xyuas uas muaj kev hlub kom tsis txhob raug txeeb mus los ntawm tus zaj? Puas yog nej yeej ntxub nws tej kev dag ntxias tiag tiag li? Leej twg thiaj li yuav muaj peev xwm los hais lus tim khawv kom ncaj ncees rau Kuv? Txhawm rau Kuv lub npe, txhawm rau Kuv tus Ntsujplig, thiab txhawm rau tag nrho Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg, leej twg thiaj li tuaj yeem fij tag nrho lawv lub zog? Hnub no, thaum lub teb chaws nyob rau hauv noob neej lub ntiaj teb, yog lub sij hawm uas Kuv tau los ua neeg nyob rau hauv noob neej. Yog tias qhov no tsis yog li ntawd, puas muaj leej twg uas tuaj yeem tiv mus rau tom tshav rog sawv cev Kuv yam tsis muaj ib txoj kev ntshai li? Kom lub teb chaws thiaj li yuav tshwm sim, kom Kuv lub siab thiaj li yuav zoo, thiab deb tshaj ntawd ntxiv, kom Kuv hnub thiaj li yuav los, kom lub sij hawm thiaj li yuav los thaum txhua yam uas suav tsis txheeb ntawm ib puas tsav yam uas tau tsim tseg tau rov qab yug dua thiab loj hlob nplua mias tuaj, kom noob neej thiaj li yuav raug cawm dim los ntawm lawv lub hiav txwv ntawm kev raug tsim txom, kom tag kis thiaj li yuav los, thiab kom nws thiaj li yuav raug xav tsis thoob, thiab tawg paj thiab vam meej thiab, tshaj ntawd ntxiv, kom txoj kev lom zem ntawm lub neej yav tom ntej thiaj li yuav los dhau mus, txhua tus noob neej tab tom siv zog tag nrho lawv lub zog, tsis tseg ib yam dab tsi nyob rau hauv txoj kev fij lawv tus kheej rau Kuv li. Qhov no tsis yog ib lub cim qhia tias kev muaj yeej twb yog Kuv li lawm lov? Nws tsis yog ib lub cim ntawm kev tiav log ntawm Kuv txoj kev npaj lov?

Yim muaj tib neeg nyob coob rau thaum lub sij hawm kawg, ces lawv yim paub txoj kev qhuav qhawv ntawm lub ntiaj teb, thiab lawv yim muaj lub dag zog tsawg dua rau txoj kev ua neej. Vim qhov laj thawj no, cov tib neeg uas suav tsis txheeb thiaj li tau tuag rau txoj kev poob siab, lwm tus uas suav tsis txheeb tau raug poob siab nyob rau hauv lawv txoj kev tshawb nrhiav, thiab lwm tus uas suav tsis txheeb tsim txom lawv tus kheej kom raug rhuav tshem los ntawm Ntxwgnyoog txhais tes. Kuv tau cawm ntau tus tib neeg dim thiab tau txhawb nqa lawv coob leej, thiab, feem ntau, thaum noob neej tau plam txoj kev kaj lawm, Kuv tau muab lawv txav rov qab los rau ib thaj chaw ntawm txoj kev kaj kom lawv thiaj li yuav paub Kuv nyob rau hauv txoj kev kaj thiab zoo siab rau Kuv nyob rau hauv txoj kev zoo siab. Vim yog ntawm txoj kev los ntawm Kuv txoj kev kaj, txoj kev pe hawm thiaj loj hlob rau hauv lub siab ntawm tib neeg uas nyob rau hauv Kuv lub teb chaws, vim Kuv yog ib tug Vajtswv rau noob neej los hlub—ib tug Vajtswv rau tus noob neej uas muaj lub siab npuab hauv kev hlub—thiab lawv tau muaj ib txoj kev ua neej nyob puv npo uas txaus siab heev ntawm Kuv lub cev. Txawm li cas los xij, thaum txhua yam uas tau hais tiav tag lawm, tsis muaj ib tug uas nkag siab tias seb qhov no yog txoj hauj lwm ntawm tus Ntsujplig los sis ib txoj hauj lwm ntawm sab cev nqaij daim tawv. Nws siv sij hawm tag nrho ntawm tib neeg lub neej txoj sia tsuas yog los paub ib yam no kom ntxaws ntxaws xwb. Noob neej yeej tsis tau ntxub Kuv nyob rau hauv lawv lub siab uas tob tshaj plaws li; tiam sis, lawv muaj lub siab npuab Kuv hauv qhov tob ntawm lawv lub siab lub ntsws. Kuv lub tswv yim tsa lawv txoj kev qhuas, tej kev xav tsis thoob uas Kuv ua hauj lwm yog ib rooj mov noj rau lawv ob lub qhov muag, thiab Kuv cov lus ua rau lawv lub siab xav tsis thoob, txawm li ntawd los lawv saib cov lus ntawd yam rau nqi heev. Kuv qhov tseeb ua rau noob neej nyob rau ntawm ib txoj kev poob, ua rau ruam tag thiab tsis meej pem li lawm, thiab txawm li ntawd los lawv yeej kam los txais qhov tseeb ntawd. Qhov no tsis yog qhov ntsuas meej meej ntawm noob neej raws li lawv yeej yog li ntawd tiag tiag lov?

Lub Peb Hlis Hnub Tim 13, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Tshooj 14

Ntxiv Mus: Tshooj 16

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No