Tshooj 16

Nws muaj ntau heev uas Kuv xav hais rau tib neeg, muaj ntau yam heev uas Kuv yuav tsum qhia nws. Tab sis tib neeg tu ncua qhov peev xwm uas yuav txais tau heev; tib neeg tsis muaj peev xwm to taub tau tag nrho Kuv tej lus raws li yam uas Kuv muab, thiab tsuas nkag siab ib fab xwb, uas tseem tsis quav ntsej txog lwm yam thiab. Txawm li ntawd los Kuv tsis ua kom tib neeg tuag vim nws txoj kev tsis muaj zog, los sis Kuv tsis tu siab txog lawv txoj kev qaug zog. Kuv tsuas ua Kuv txoj hauj lwm xwb, thiab hais raws li Kuv ib txwm tau hais los lawm, txawm tias tib neeg tsis nkag siab txog Kuv txoj kev xav los xij; thaum hnub ntawd los txog, neeg yuav paub Kuv nyob hauv lawv nruab siab, thiab yuav nco Kuv nyob hauv lawv cov kev xav. Thaum Kuv tawm hauv lub ntiaj teb no mus yuav yog lub sij hawm Kuv nce mus rau lub zwm txwv hauv neeg lub siab, uas hais tau tias, nws yuav yog thaum txhua tus neeg paub Kuv. Yog li, kuj ib yam nkaus thiab, nws yuav yog thaum Kuv cov tub thiab cov neeg kav lub ntiaj teb. Cov uas paub Kuv tseeb tiag yuav yog cov ncej txheem Kuv lub teb chaws, thiab tsis muaj leej twg dua li ntawm lawv lawm yuav tsim nyog tswj thiab muaj hwj chim nyob hauv Kuv lub teb chaws. Txhua tus uas paub Kuv ces muaj Kuv tus kheej kiag ntag, thiab ua neej nyob tau li Kuv nrog txhua tus neeg. Kuv tsis quav ntsej tias neeg paub Kuv npaum li cas: Tsis muaj ib tug twg muaj peev xwm muaj txoj hau kev cheem tau Kuv tes dej num, thiab neeg yeej pab tsis tau Kuv thiab ua tsis tau dab tsi rau Kuv li. Neeg tsuas raws tau Kuv txoj kev coj qhia nyob hauv Kuv qhov kev kaj xwb, thiab nrhiav Kuv txoj kev xav nyob hauv qhov kev kaj no. Hnub no, neeg muaj kev tsim nyog, thiab ntseeg tias lawv muaj peev xwm khav theeb hlo nyob rau ntawm Kuv xub ntiag, thiab tso dag, tso luag nrog Kuv yam tsis muaj ib qho kev ntshai me me li, thiab saib Kuv sib txig sib luag. Neeg tseem tsis paub Kuv, nws tseem ntseeg tias peb tus yeeb yam mas yeej zoo sib xws, uas peb puav leej yog cev nqaij daim tawv thiab roj ntsa, thiab ob leeg puav leej nyob hauv tib neeg lub ntiaj teb. Nws txoj kev hwm Kuv mas tsawg heev; nws hwm Kuv thaum nws nyob ntawm Kuv xub ntiag xwb, tab sis tsis muaj peev xwm ua dej num rau Kuv rau ntawm tus Ntsujplig lub xub ntiag li. Rau tib neeg, zoo li, yeej tsis muaj tus Ntsujplig kiag li. Li ntawd ces, tsis muaj ib tug neeg twg txeev paub tus Ntsujplig dua li; nyob hauv Kuv txoj kev yug los ua tib neeg, neeg tsuas pom ib lub cev ntawm cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha xwb, thiab tsis pom Vajtswv tus Ntsujplig li. Tej qhov zoo li no puas yuav muaj peev xwm ua tau raws Kuv lub siab nyiam tiag tiag mas? Neeg yog kws tshaj lij rau txoj kev dag Kuv; zoo li Ntxwgnyoog tau muab lawv xyaum tshwj xeeb kom tau dag Kuv lawm. Tab sis Kuv tsis txhawj xeeb txog Ntxwgnyoog li. Kuv yeej tseem yuav siv Kuv txoj kev thoob tsib los txeeb tag nrho tib neeg thiab rhuav tshem tus tsis ncaj ntawm tib neeg tag nrho, xwv kom Kuv lub teb chaws thiaj li yuav teeb tsa tau nyob rau hauv ntiaj teb.

Nyob hauv tib neeg, muaj cov uas xav paub txog cov hnub qub los sis saib seb lub qab ntuj no loj npaum li cas. Tab sis tej yam lawv tshawb nrhiav no yeej tsis tawg paj txi txiv li, thiab txhua yam lawv ua tau ces dai lawv tej taub hau rau kev txhawj xeeb thiab tso tseg lawv tus kheej tej yam lawv ua tsis tau xwb. Saib neeg txhua tus thiab pom yam uas ua tas zaj tag zog los ua tsis tau li, Kuv pom tsis muaj ib tug twg tawm suab ntseeg txog Kuv li, tsis muaj ib tug twg mloog Kuv lus thiab zwm rau Kuv li. Qhov tib neeg ntshaw ntawd yog lawv xav tau npaum li cas! Thaum tag nrho thaj chaw uas nyob tob muaj iab oo tsaus nti, nyob ntawm tib neeg ces Kuv tau pib saj txoj kev iab ntawm lub ntiaj teb. Kuv tus Ntsujplig ncig thoob plaws lub ntiaj teb thiab saib rau hauv txhua tus neeg lub siab, txawm li ntawd los, ib yam nkaus, Kuv puas txeeb tib neeg nyob hauv Kuv cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg. Neeg tsis pom Kuv, rau qhov nws dig muag; neeg tsis paub Kuv, rau qhov nws loog lawm; neeg tawm tsam Kuv, rau qhov nws tsis mloog lus; neeg los nyo hau rau ntawm Kuv xub ntiag, rau qhov lawv raug txeeb tau los ntawm Kuv lawm; neeg los hlub Kuv, rau qhov Kuv xeeb txawm tau tsim nyog neeg txoj kev hlub; neeg ua neej nyob raws Kuv thiab qhia Kuv tshwm, vim hais tias Kuv lub hwj chim thiab Kuv txoj kev thoob tsib ua kom nws ua raws li Kuv lub siab. Kuv muaj ib qho chaw nyob hauv neeg lub siab, tab sis Kuv yeej tsis tau txais kev hlub los ntawm tib neeg uas nyob hauv nws tus ntsujplig li. Nws yeej muaj tej yam nyob hauv tib neeg tus ntsujplig uas nws hlub tshaj txhua yam, tab sis Kuv tsis yog ib qho ntawm cov ntawd li, thiab ces tib neeg txoj kev hlub yog zoo li ib lub npuas xab npum: Thaum cua tshuab, nws tawg thiab ploj lawm, tsis pom dua ib zaug ntxiv li lawm. Kuv yeej ib txwm tsis tu ncua thiab tsis hloov nyob hauv Kuv tus yeeb yam rau tib neeg li. Puas muaj ib tug nyob hauv tib neeg muaj peev xwm ua tau ib yam li? Nyob hauv neeg ob lub ntsiab muag, Kuv yog zoo li kov tsis tau thiab pom tsis tau ib yam li cov cua, thiab yog vim qhov laj thawj no neeg feem coob tsuas nrhiav saum lub ntuj uas tsis muaj qhov kawg, los sis saum nplaim dej hiav txwv ntas yuj yees, los sis saum lub nplaim pas dej uas tus yees, los sis hauv cov npe ntawv thiab tej kev qhuab qhia uas tsis muaj dab tsi xwb. Tsis muaj ib tug neeg paub qhov tseeb ntawm tib neeg, tsawg tshaj ntawd puas muaj ib tug muaj peev xwm hais tau ib yam dab tsi txog yam zais ntsis nyob hauv Kuv li, thiab yog li Kuv tsis kom tib neeg ua tau qhov siab tshaj plaws uas nws xav tias Kuv cheem tsum ntawm nws.

Nyob hauv Kuv cov lus, tej toj roob pob, dej ntws rov qab, tib neeg hloov los zwm rau, thiab tej pas dej pib ntws yam tsis tu li. Txawm tias hiav txwv ntas yam npau taw heev rau saum lub ntuj los, nyob hauv Kuv cov lus ua rau tej hiav txwv ntawd tus yees zoo li nplaim dej nyob ntawm ib lub pas dej. Kuv txhais tes ib nyuag co xwb, tej nthwv cua muaj zog cia li yaj ntshis tawm ntawm Kuv mus lawm, thiab tib neeg lub ntiaj teb rov tig los nyob thaj yeeb lug tam sim ntawd. Tab sis, thaum Kuv tso Kuv txoj kev npau taws, tam sim ntawd tej toj roob pob zom zaws, tej av pib qeeg tam sim ntawd, dej pib nqhuab kiag tam sim ntawd, thiab tam sim ntawd tib neeg zwm rau kev puas tsuaj. Vim Kuv txoj kev npau taws, Kuv tsis mloog neeg lub suab qw, tsis muaj kev pab cuam rau nws cov suab quaj, rau qhov Kuv txoj kev npau taws nce siab zuj zus lawm. Thaum Kuv nyob saum lub ntuj, yeej tsis ua rau cov hnub qub poob siab rau ntawm Kuv xub ntiag li, tab sis, lawv muab lawv lub siab tso plhuav rau lawv tes dej num rau Kuv, thiab yog li Kuv thiaj li tso qhov kev kaj ntxiv rau saum lawv thiab ua kom lawv ci ntsa iab ntxiv, xwv kom lawv thiaj li muab tau koob meej ntau dua rau Kuv. Yog lub ntuj yim ci ntsa iab dua tuaj, lub ntiaj teb nyob hauv qab yim tsaus ntuj dua tuaj; neeg coob heev yws tias qhov Kuv ua pab tsis tau lawv, neeg coob heev tau tawm ntawm Kuv mus tsim lawv lub teb chaws rau lawv tus kheej, uas lawv npaj los ntxeev siab rau Kuv, thiab tig qhov tsaus ntuj rov qab. Tab sis qhov lawv ua no leej twg thiaj ua tau? Thiab leej twg twb ua tau lawm? Leej twg thiaj muaj peev xwm tig tau yam Kuv txhais tes ua rov qab? Thaum lub caij nplooj ntoos hlav nthuav mus thoob daim av, Kuv xa qhov kev kaj yam zais ntshis thiab ntsiag to mus rau lub ntiaj teb, xwv kom, nyob hauv ntiaj teb, tib neeg ib sij huam tau huab cua huv si. Tab sis lub sij hawm ntawd, neeg ob lub qhov muag zeem tsis tau Kuv, ces nws pom daim av pos huab nti xwb, thiab txhua tus neeg thiab txhua yam zoo tsis sib txawv li. Yam uas neeg ua tau ces yog xyu rau lawv tus kheej thiab xav tias “Vim li cas qhov kev kaj ho nyob ib nyuag pliag xwb? Vim li cas Vajtswv muab huab thiab iab oo rau neeg xwb?” Nyob hauv neeg txoj kev tag kev cia siab, ib pliag ntshis xwb cov huab yaj ntshis lawm, tab sis thaum lawv xauj pom qhov kev kaj qauj les, Kuv tso kob nag tuam tsam los rau saum lawv, thiab lawv lub qhov ntsej tawg los ntawm lub suab xob nroo rau lub caij lawv pw. Lawv nres los ntawm kev ceeb tshai, lawv tsis muaj sij hawm nrhiav chaw nkaum, thiab raug kuav los ntawm cov nag poob nchuav los. Ib sij huam ntawd, txhua yam nyob hauv qab ntuj raug txhuav huv nyob rau hauv Kuv txoj kev npau taws heev. Neeg tsis yws txog kob nag loj Kuv tso los ntxiv lawm, thiab nyob hauv lawv txhua tus yug los muaj hwj chim. Vim kob nag tuam tsam no, neeg feem coob tau poob deg los ntawm cov dej poob saum ntuj los, lawv mus ua cov cev tuag nyob hauv cov dej. Kuv saib tag nrho lub ntiaj teb thiab pom tias muaj coob tus tsim rov los lawm, uas muaj coob leej lees txim hloov dua siab tshiab, uas muaj coob leej nyob hauv cov nkoj me me tab tom nrhiav cov cag dej, uas muaj coob leej nyo hau hawm Kuv los thov Kuv txoj kev zam txim, uas muaj coob leej tau pom qhov kev kaj, uas coob leej tau pom Kuv lub ntsej muag, uas muaj coob leej muaj lub siab loj ua lawv lub neej, thiab tag nrho lub ntiaj teb tau hloov lawm. Tom qab kob nag tuam tsam no lawm, txhua yam tau tig rov los zoo li qhov qub uas nyob hauv Kuv lub siab lawm, thiab tsis yog ib cov neeg tsis mloog lus ntxiv lawm. Tsis ntev xwb ces lub ntiaj teb yuav muaj lub suab luag puv nkaus, txhua qhov txhia chaw nyob hauv ntiaj teb yuav nyob qhuas ntxhias, thiab tsis muaj ib qho chaw twg uas tsis muaj Kuv lub koob meej li. Kuv txoj kev thoob tsib nyob qhov txhia chaw nyob hauv ntiaj teb, thiab thoob plaws qab ntuj khwb. Nyob nrog txhua yam yog cov txiv txi ntawm Kuv txoj kev thoob tsib, nyob nrog txhua tus neeg muaj Kuv txoj kev thoob tsib tes dej num; txhua tsav yam yog zoo li tag puas tsav yam nyob hauv Kuv lub teb chaws, thiab txhua tus so nyob rau hauv Kuv lub ntuj ceeb tsheej zoo li cov yaj nyob hauv Kuv thaj zaub. Kuv mus los rau saum txhua tus neeg thiab Kuv saib qhov txhia qhov chaw. Tsis muaj ib yam saib zoo li laus li lawm, thiab tsis muaj ib tug neeg zoo li tus qub neeg yav dhau los li lawm. Kuv so nyob saum Kuv lub zwm txwv, Kuv zaum nyob saum lub qab ntuj khwb sab saud, thiab Kuv txaus siab kawg, rau qhov txhua yam rov qab tau lawv qhov ntshiab huv tuaj lawm, thiab Kuv muaj peev xwm nyob tau kaj siab lug rau hauv Xi-oo ib zaug ntxiv lawm, thiab cov neeg nyob hauv ntiaj teb muaj peev xwm nyob tau thaj yeeb lug, txaus siab nyob rau hauv qab Kuv txoj kev coj qhia. Txhua tus neeg tuav txhua yam nyob hauv Kuv txhais tes, txhua tus neeg rov tau lawv txoj kev txawj tshe thiab lawv rov tau lawv lub cev thaum pib lawm; lawv tsis paug plua plav ntxiv lawm, tab sis, nyob hauv Kuv lub teb chaws, mas ntshiab huv npaum li tej pov haum, ib tug zuj zus yeej muaj ib lub ntsej muag zoo li tus dawb huv nyob rau hauv neeg lub siab, rau qhov Kuv lub teb chaws tau tsim muaj nyob nrog tib neeg lawm.

Lub Peb Hlis Hnub Tim 14, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Tshooj 15

Ntxiv Mus: Tshooj 17

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No