Tshooj 17

Kuv cov lus hais tawm nrov cuag xob nthe, cia ntsa paug rau txhua txhia txoj xub ke thiab nyob tag nrho rau hauv ntiaj teb, thiab nyob rau hauv tej suab xob nthe thiab xob laim ntawd, noob neej raug tsoo ntog pawg lug. Tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav tsawv tau khov kho rau hauv qhov xob nthe thiab xob laim ntawd; tib neeg feem coob ces ntshai tswv yim ploj tag thaum Kuv qhov kaj tshwm plaws los thiab tsis paub ua dab tsi li. Thaum ib qho duab ci ploj loog ntawm qhov kaj no pib tshwm npliv puag tim Sab Hnub Tuaj, coob tus neeg, raug txhawb los ntawm tus duab ci ploj loog no, ces tsim dheev tam sim ntawd hauv lawv tej zeem muag cuav los. Tab sis tsis muaj ib tug twg uas yuav ras dheev txog hais tias lub sij hawm twb los txog rau qhov uas Kuv qhov kaj twb nqis los rau hauv ntiaj teb lawm. Tib neeg feem coob ces yoob tag los ntawm qhov kaj uas tshwm plaws los txog ntua ntawd, thiab ib co, ntsia qhov muag qauj les raws li txoj kev xav paub xav pom, soj ntsuam saib qhov kaj qhov kev txav mus los thiab txoj xub ke uas nws mus rau, hos ib txhia ces sawv npaj khov kho tos ntsib qhov kaj, es kom lawv thiaj li to taub meej txog nws lub hauv paus. Txawm yog li ntawd los, puas muaj leej twg tshawb nrhiav tau hais tias qhov kaj ntawm hnub no muaj nuj nqis npaum li cas? Puas muaj leej twg tsim dheev los rau qhov uas zoo tsis xws lwm yam ntawm qhov kaj hnub no? Cov neeg feem coob tsuas yog yoob me ntsis xwb; lawv qhov muag fam tag thiab qhov kaj ua rau ntog vig voog rau hauv av nkos. Nyob rau hauv qhov kaj uas ua huab zig no, kuj yuav hais tau hais tias qhov kev kub ntxhov vov tag nrho lub ntiaj teb, ib qho txaus tu siab yam tiv tsis taus hlo li uas, muab saib ti ti, ces yog ib qho kev tu siab tshaj plaws li. Sim muab saib qhov no hais tias, thaum qhov kaj ntawd ci tshaj plaws, qhov xwm txheej zoo li no ces yuav ua rau noob neej tsis muaj cuab kav los sawv tau ntawm Kuv xub ntiag. Noob neej nyob rau hauv qhov ci ntsa paug ntawm qhov kaj; ib zaug ntxiv thiab, tag nrho noob neej nyob rau hauv txoj kev cawm dim ntawm qhov kaj, tab sis kuj ua rau raug mob thiab: Puas muaj leej twg uas yuav tsis nyob rau hauv qhov kaj qhov kev ntaus kev tua? Puas muaj leej twg khiav dim kev raug hlawv los ntawm qhov kaj? Kuv tau taug kev mus thoob plaws lub qab ntuj khwb, siv Kuv ob txhais tes tseb tej noob ntawm Kuv tus Ntsujplig, es kom tag nrho noob neej nyob hauv ntiaj teb thiaj li raug Kuv txhawb. Nyob rau ntawm qhov siab tshaj plaws ntawm ntuj ceeb tsheej, Kuv saib nqis los rau tag nrho lub ntiaj teb, saib ntsoov tej yam kev tshwm sim uas phem dab tuag thiab txawv heev ntawm cov uas raug tsim tawm los nyob rau ntiaj teb. Qhov nplaim dej hiav txwv zoo li raug ib qho av qeeg tsoo: Cov noog hiav txwv ya rau ub rau no, nrhiav ntses noj. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, qab thu hiav txwv tsis paub dab tsi li, thiab qhov xwm txheej saum nplaim dej tsis muaj peev xwm yuav tsa nws sawv los rau qhov kev feeb meej li, vim hiav txwv lub qab thu ces nyob ntsiag to li lub ntuj ceeb tsheej thib peb: Nyob ntawm no, tej yam muaj sia, loj thiab me, nyob ua ke yam sib haum xeeb, yeej tsis muaj ib zaug uas yuav “muaj kev tsis sib haum ntawm lub qhov ncauj thiab tus nplaig li.” Nyob rau hauv tej yam tshwm sim uas txawv tshaj plaws thiab tsis tau pom dua li, mas nws yog ib qho nyuab heev rau noob neej los ua kom haum Kuv siab. Tes hauj lwm Kuv tau muab rau tib neeg mas siab dhau heev lawm, thiab lawv txoj kev xav tau ntau ntawd mas loj dhau heev lawm, thiab nyob rau hauv lawv ob lub qhov muag, mas yeej ib txwm muaj ib qho kev tsis mloog lus nkaus xwb. Nyob rau hauv Kuv qhov kev rau txim rau tib neeg, nyob hauv Kuv qhov kev txiav txim rau lawv, mas yeej muaj kev mob siab rau, qhov ntau ces yog kev siab dawb siab zoo, tab sis nyob rau ntawm tej no, mas noob neej yeej tsis paub txog ib qho me me hlo li. Kuv yeej ib txwm tsis tau ua phem heev rau ib tug tib neeg twg li; Kuv tsuas muab kev qhuab qhia kom tsim nyog rau lawv rau lub sij hawm uas noob neej tsis mloog lus xwb, thiab tsuas muab qhov kev pab uas tsim nyog rau lub sij hawm uas lawv qaug zog xwb. Tab sis, thaum noob neej khiav nkaum Kuv thiab tshaj qhov ntawd yog siv Ntxwgnyoog tej tswv yim ntxias dag los ntxeev siab tawm tsam Kuv, ces Kuv yuav muab noob neej rhuav tshem kom tu noob kiag mus, tsis cia lawv muaj dua ib lub cib fim los khav lawv tej txuj rau ntawm Kuv xub ntiag ntxiv lawm, ces kom lawv thiaj li tsis muaj peev xwm los khav yam muaj plhus ntxiag, los thab ntaus lwm tus, nyob rau saum daim av no ntxiv lawm.

Kuv tuav Kuv lub hwj chim rau hauv lub ntiaj teb, nthuav tawm Kuv tes hauj lwm kom tag nrho. Tag nrho tej uas nyob hauv Kuv tes hauj lwm ces yeej ci ntsa tuaj thoob plaws lub ntiaj teb; noob neej yeej tsis tau, nyob rau lub ntiaj teb, muaj peev xwm to taub Kuv tej kev txav mus los saum ntuj, los sis tsis tau ua twb zoo xav kom thoob txog tej kab ncig thiab xub lw ntawm Kuv tus Ntsujplig li. Feem coob ntawm tib neeg tsuas to taub me me txog tej uas nyob sab nraud ntawm tus ntsujplig xwb, tsis muaj cuab kav nkag siab txog qhov xwm txeej tseeb ntawm tus ntsujplig li. Tej uas Kuv txib kom noob neej ua mas tsis yog hais los ntawm Kuv tus kheej uas pom tsis meej uas nyob saum ntuj ceeb tsheej, los sis los ntawm Kuv tus kheej uas xav tsis tawm uas nyob rau hauv ntiaj teb; Kuv tsuas txib tej qhov tsim nyog raws li tus yeeb yam ntawm tib neeg hauv ntiaj teb xwb. Kuv ib txwm tsis tau muab leej twg tso rau qhov nyuab li, los sis Kuv ib txwm tsis tau hais kom leej twg “nyem nws cov ntshav tawm” rau Kuv qhov kev zoo siab li—ua Kuv tej kev txib tseem yuav raug txwv kom siv tau rau tej xwm txheej no xwb lod? Tag nrho tej uas raug tsim tawm los coob heev nyob rau hauv ntiaj teb, tus twg thiaj tsis nyoo zwm rau tus moj yam ntawm cov lus hauv Kuv lub qhov ncauj? Tus twg ntawm cov uas raug tsim tawm los no, los rau ntawm Kuv xub ntiag, es yuav tsis kub hnyiab ua hluav tag nrho los ntawm cov lus thiab Kuv cov hluas taws cig lam lug? Tus uas raug tsim tawm los twg tau luag “dhia mus los khav theeb ntsuav” yam muaj plhus ntxiag ntawm Kuv xub ntiag? Yam twg ntawm cov uas raug tsim tawm los no tsis nyo hau rau ntawm Kuv xub ntiag? Kuv puas yog tus Vajtswv uas lam yuam kev nyob ntsiag to rau cov uas raug tsim tawm los xwb? Tag nrho tej yam ntau ntau nyob rau hauv tej uas raug tsim tawm los ntawd, Kuv xaiv cov uas ua tau raws li Kuv qhov kev npaj siab; ntawm cov tib neeg coob coob ntawm noob nej, Kuv xaiv cov uas paub txhawj xeeb txog Kuv lub siab. Kuv xaiv cov zoo tshaj plaws ntawm tag nrho cov hnub qub, ces kom ntxiv tau ib qho duab ci ntsais plias ntawm qhov kaj rau Kuv lub nceeg vaj. Kuv mus taug kev rau hauv ntiaj teb, tseb tawm Kuv tus ntxhiab tsw qab rau txhua txhia qhov chaw, thiab, nyob rau txhua txhua qhov chaw, Kuv tso Kuv lub cev tseg rau. Txhua qhov chaw mas Kuv lub suab nrov ntxhe ntws rau. Tib neeg txhua txhia qhov chaw nyob ua si rau ntawm tej chaw zoo nkauj ntawm nag hmo, vim tag nrho noob neej yeej nco txog yav tag los …

Tag nrho noob neej ntshaw pom Kuv lub ntsej muag, tab sis thaum Kuv nqis kiag ua tus neeg los rau hauv ntiaj teb, lawv sawv daws tsis nyiam qhov Kuv los txog ntawd li, thiab lawv muab qhov kaj qhov kev los txog ntawd ntiab tawm, cuag nkaus li Kuv yog tib neeg tus yeeb ncuab nyob rau saum ntuj ceeb tsheej. Tib neeg hu Kuv nrog ib qho kaj uas tiv thaiv lawv nyob rau hauv lawv ob lub qhov muag, thiab nyob cus plaws tag mus li xwb, ntshai rwg hais tias tsam Kuv lam muaj lwm yam phiaj xwm rau lawv. Vim tib neeg saib Kuv zoo li ib tug phooj ywg uas tsis sib swm li, lawv hnov zoo li Kuv zais qhov kev npaj siab tua lawv yam tsis xaiv leej twg hlo li. Nyob rau hauv tib neeg ob lub qhov muag, Kuv yog ib tug yeeb ncuab loj kawg nkaus. Qhov tau saj Kuv qhov kev sov nyob rau hauv txoj kev puas ntsoog lawm, txawm li ntawd los tib neeg yeej tseem tsis paub txog Kuv txoj kev hlub li, thiab tseem cais Kuv tawm thiab tawm tsam Kuv. Tsis yog hais tias yuav saib siab rau lawv tus yam ntxwv es tig tawm tsam lawv hos, Kuv tseem muab tib neeg qhwv kiag kom sov so rau hauv xub ntiag, muaj qhov qab zib rau lawv noj tsau npo, thiab muab tej zaub mov zoo rau hauv lawv plab. Tab sis, thaum Kuv qhov kev chim npau taws ua rau tej toj roob hauv pes thiab tej niam dej co qig txoog, ces Kuv yuav tsis, vim tib neeg txoj kev tais caus, muab ntau yam kev pab cuam pub rau lawv ntxiv lawm. Nyob rau lub sij hawm no, Kuv yuav haj yam chim, tsis pub ib lub cib fim rau tag nrho txhua yam muaj sia los hloov siab lees txim thiab, muab tag nrho tej kev cia siab rau tib neeg tsoo pov tseg kiag, Kuv yuav faib tawm kev rau txim pauj kev txhaum uas lawv tsim nyog tau txais kawg nkaus. Nyob rau lub sij hawm no, xob nthe thiab xov laim cig liab vog thiab nrov ntig ntwg, zoo nkaus li tej nthwv dej hiav txwv nphau npog rau kev chim, zoo nkaus li kaum tawm txhiab lub roob nphau vig voog los. Vim lawv qhov kev ntxeev siab, tib neeg thiaj raug qhau los ntawm qhov xob nthe thiab xov laim, thiab lwm cov uas raug tsim tawm los raug rhuav tshem tag nrho nyob rau hauv qhov tawg ntsoog ntxaws los ntawm qhov xob nthe thiab xob laim, thiab tag nrho lub qab ntuj khwb poob kiag mus rau qhov kev kub ntxhov, thiab tej uas raug tsim tawm los tsis muaj peev xwm muab tau txoj sia txoj pa thaum pib ntawd rov qab li. Cov noob neej coob heev tsis muaj peev xwm khiav dim lub suab xob nthe; nyob rau hauv qhov xob laim liab vog ntawd, tib neeg, ib pab dhau ib pab, ntog vig voog mus rau hauv nthwv dej ntws ceev, rau tej nthw dej ceev ceev uas ntws saum roob los muab kuav kiag mus lawm. Tam sim ntawd, ces “tib neeg” lub ntiaj teb los sib ntsib kiag nyob rau qhov chaw ntawm tib neeg “txoj hau kev kawg.” Tej cev tuag mas ntab zom zaws saum nplaim dej hiav txwv. Tag nrho noob neej khiav tawm dev ntawm Kuv vim Kuv txoj kev npau taws, vim tib neeg tau ua txhaum rau lub ntsiab tseeb ntawm Kuv tus Ntsujplig, thiab lawv txoj kev ntxeev siab tau ua txhaum rau Kuv lawm. Tab sis, nyob rau tej chaw uas tsis muaj dej, lwm pab neeg tseem xyiv fab hlo, nyob rau hauv tej suab luag thiab suab nkauj, rau tej lus cog tseg uas Kuv tau muab rau lawv.

Thaum tag nrho tib neeg nyob ntsiag to, Kuv ci ib qho duab ci ntawm qhov kaj rau lawv qhov muag. Tam sim ntawd kiag, tib neeg cia siab kaj hlo thiab ntsej muag tshiab khiv tuaj, tsis kam nyob ntsiag to lawm; yog li ntawd, kev txhawb dag txhawb zog sab ntsujplig thiaj li tshwm plaws hauv lawv nruab siab tam sim ntawd tuaj. Thaum qhov no tshwm sim kiag lawm, tag nrho noob neej raug tsa sawv hauv qhov tuag rov los kiag. Muab lawv tej kev tsis txaus siab uas hais tsis tau ntawd xyeeb hlo pov rau ib sab, tag nrho tib neeg los kiag rau ntawm Kuv xub ntiag, tau yeej ib lub cib fim kom dim los ntawm cov lus Kuv tshaj tawm. Qhov no vim yog tib neeg tag nrho yeej xav nyob rau hauv lub ntiaj teb. Tab sis leej twg ntawm lawv uas tau muaj kev npaj siab ua neej nyob rau Kuv? Leej twg ntawm lawv uas tau tshawb nrhiav tau tej yam zoo heev ntawm lawv tus kheej es lawv muab cob fij rau Kuv qhov kev xyiv fab? Leej twg ntawm lawv uas hnov Kuv tus ntxhiab uas txaus nyiam kawg nkaus? Tag nrho tib neeg ces yeej yog cov uas ntxhib ntxhib thiab tsis tau muab lim kom dawb huv li: Nyob rau sab nraud, ces zoo li lawv kuj zoo ntxim nyiam thiab, tab sis lub ntsiab tseeb ces yeej tsis hlub Kuv yam siab dawb paug li, vim hais tias, nyob rau tej chaw so uas nyob tob tshaj plaws hauv tib neeg lub siab, ces yeej tsis muaj ib qho ntsiab uas yog Kuv li. Tib neeg ces tsis muaj dab tsi hlo li: Muab lawv piv rau Kuv ces zoo li muaj ib lub pas dej kem uas dav npaum nkaum li saum ntuj rau hauv av. Txawm li ntawd los, Kuv yeej tsis tsoo tib neeg qhov qaug zog thiab qhov uas raug mob yooj yim li, los sis Kuv yeej tsis thuam lawv rau tej yam lawv tsis muaj ntawd li. Kuv ob txhais tes yeej ua hauj lwm los tau ntau txhiab xyoo lawm, thiab tag nrho lub sij hawm ntawd, Kuv ob lub qhov muag yeej ntsia ntsoov tag nrho noob neej. Tab sis Kuv yeej tsis tau lam muab ib tug tib neeg twg txoj sia coj los ua si cuag li nws yog ib qho khoom ua si li. Kuv soj ntsuam saib tej kev mob uas tib neeg raug thiab to taub tus nqi uas lawv tau them. Thaum lawv sawv ntawm Kuv xub ntiag, Kuv tsis xav ua kom tib neeg ceeb es thiaj tau qhuab ntuas lawv, los sis Kuv tsis xav muab tej yam tsis txaus nyiam rau lawv li. Tab sis, tag nrho lub sij hawm no, Kuv tsuas pab cuam rau tib neeg thiab muab pub rau lawv xwb. Yog li ntawd, tag nrho tib neeg yeej xyiv fab hlo rau Kuv qhov hmoov hlub, nws yog tag nrho tej khoom pub dawb uas los ntawm Kuv txhais tes los. Vim Kuv nyob rau hauv ntiaj teb lawm, tib neeg thiaj li tsis raug kev tsim txom los ntawm kev tshaib nqis. Tab sis, Kuv pub tib neeg tau txais tej khoom hauv Kuv ob txhais tes uas lawv nyiam, thiab Kuv cia noob neej nyob rau hauv Kuv tej koob hmoov. Tag nrho noob neej tsis nyob rau hauv Kuv txoj kev qhuab ntuas lod? Ib yam nkaus li qhov uas muaj ntau yam nyob rau hauv tej toj roob hauv pes, thiab ntau yam khoom uas noj tau nyob rau hauv tej dej, cov neeg uas nyob rau hauv Kuv cov lus niaj hnub no tsis muaj, tag nrho ntxiv thiab, zaub mov los noj thiab saj lod? Kuv nyob rau hauv ntiaj teb lawm, thiab noob neej xyiv fab rau Kuv tej koob hmoov hauv ntiaj teb. Thaum Kuv ncaim mus tso ntiaj teb tseg rau tom qab, nyob rau lub sij haws uas Kuv tes hauj lwm kuj tau raug muab ua tiav hlo lawm, ces noob neej yuav tsis tau txais Kuv qhov kev tso ywj siab vim lawv txoj kev qaug zog ntawd ntxiv lawm.

Lub Peb Hlis Hnub Tim 16, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Tshooj 16

Ntxiv Mus: Tshooj 18

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No