Tshooj 18

Xob tib laim xwb, txhua tus tsiaj tau raug nthuav tawm hauv nws lub cev tseeb. Yog li kuj ib yam nkaus li ntawd, raug qhia kom paub qhov tseeb los ntawm Kuv txoj kev kaj, tib neeg rov qab tau txais txoj kev dawb huv uas nws twb txeev muaj dua ib zaug los lawm. Au, lub ntiaj teb qub uas qias vuab tsuab! Thaum kawg, nws tau vau los rau hauv tus dej qias vuab tsuab thiab, tog mus rau hauv qab thu dej, tau yaj mus rau hauv cov av nkos lawm! Au, txhua tus noob neej, ntawm txhua yam uas Kuv tus kheej tau tsim tseg! Thaum kawg lawv tau rov qab los muaj txoj sia ib zaug ntxiv hauv txoj kev kaj dua lawm, nrhiav tau lub hauv paus rau kev muaj nyob lawm, thiab tsis tau daig hauv cov av nkos lawm! Au, txhua yam uas suav tsis txheeb ntawm txhua yam uas tau tsim tseg uas Kuv tuav hauv Kuv ob txhais tes! Yog vim li cas, lawv thiaj li tsis tau hloov dua tshiab, los ntawm Kuv cov lus? Yog vim li cas lawv thiaj li tsis, hauv txoj kev kaj, ua lawv cov hauj lwm? Lub ntiaj teb yuav tsis tseem muaj kev tuag thiab nyob ntsiag to mus ntxiv lawm, lub ntuj yuav tsis nyob khoob lug cia thiab tu siab mus ntxiv lawm. Lub ntuj thiab lub ntiaj teb, yuav tsis raug cais los ntawm ib txoj kev du lug uas tsis muaj dab tsi mus ntxiv lawm, yuav raug los sib koom ua ke ua ib yam lawm xwb, yuav tsis raug muab cais ib zaug ntxiv li lawm. Nyob rau hauv lub sij hawm zoo siab no, lub sij hawm no ntawm kev zoo kaj siab, Kuv txoj kev ncaj ncees thiab Kuv txoj kev dawb huv tau nthuav dav mus thoob plaws lub qab ntuj khwb lawm, thiab txhua tus noob neej qhuas lawv tsis muaj hnub xaus li. Cov nroog saum ntuj tab tom luag muaj kev xyiv fab hlo, thiab lub teb chaw hauv ntiaj teb tab tom seev cev muaj kev xyiv fab hlo. Lub sij hawm no, leej twg thiaj tsis muaj kev xyiv fab, thiab leej twg kuj tsis quaj thiab? Lub ntiaj teb hauv nws tus yam ntxwv xub thawj yog lub ntuj li, thiab lub ntuj koom ua ke nrog lub ntiaj teb. Tib neeg yog txoj hlua khi lub ntuj thiab lub ntiaj teb, thiab vim yog tib neeg txoj kev dawb huv, vim yog tib neeg txoj kev hloov dua tshiab, lub ntuj thiaj li tsis raug zais rau ntiaj teb mus ntxiv lawm, thiab lub ntiaj teb thiaj li tsis nyob ntsiag to rau lub ntuj mus ntxiv lawm. Noob neej cov ntsej muag raug npog los ntawm cov ntsej muag luag ntxhi ntawm kev txaus siab, thiab tau zais tag nrho hauv lawv lub siab yog ib txoj kev qab zib uas tsis paub muaj cov kev txwv li. Tib neeg tsis sib cav sib ceg nrog rau tib neeg, los sis tib neeg ib leeg tsis nkaug ib leeg lawm. Puas muaj leej twg, uas nyob hauv Kuv txoj kev kaj, tsis tau nyob yam thaj yeeb lug nrog rau lwm tus li? Puas muaj leej twg, uas nyob hauv Kuv hnub, saib tsis taus Kuv lub npe li? Txhua tus tib neeg coj lawv txoj kev huab hwm rau Kuv, thiab hauv lawv lub siab, lawv quaj rau Kuv ntsiag to. Kuv tau tshawb nrhiav noob neej txhua tes dej num: Nyob hauv cov tib neeg uas tau raug yaug kom dawb huv lawm, tsis muaj ib tug twg uas tsis mloog Kuv lus li, tsis muaj leej twg uas txiav txim rau Kuv. Txhua tus tib neeg tau raug ntxuav los ntawm Kuv tus yam ntxwv lawm. Txhua tus tib neeg tab tom los paub Kuv, tab tom txav los ze zog los cuag Kuv zuj zus thiab tab tom hwm Kuv. Kuv sawv khov kho rau hauv tib neeg tus ntsujplig, tau raug qhuas mus txog qhov siab tshaj plaws ntawm tib neeg ob lub qhov muag, thiab ntws mus thoob plaws cov ntshav hauv tib neeg tej leeg. Txoj kev qhuas xyiv fab hlo hauv tib neeg lub siab puv npo rau txhua qhov chaw hauv lub ntiaj teb, tej huab cua txias zias thiab zoo heev, tej kev pos huab nti yuav tsis vov av ntxiv lawm thiab lub hnub ci ntsa iab.

Tam sim no, ntsia mus rau ntawm Kuv lub teb chaws, qhov chaw uas Kuv yog Vajntxwv kav txhua yam, thiab qhov chaw uas Kuv siv hwj chim kav txhua yam. Txij li puag thaum pib tsim ib puas tsav yam los txog ntua rau niaj hnub tam sim no, Kuv cov tub tau, raug Kuv coj, mus ntsib ntau yam kev txom nyem, ntau yam ntawm lub ntiaj teb tej kev tsis ncaj ncees, ntau yam kev hloov pauv ntawm noob neej sab, tiam sis tam sim no lawv nyob hauv Kuv txoj kev kaj. Leej twg thiaj li tsis quaj rau tej kev tsis ncaj ncees nag hmo? Leej twg thiaj li tsis los kua muag rau tej kev txom nyem uas tau tiv los txog rau hnub no? Thiab ib zaug ntxiv, puas muaj leej twg uas tsis siv lub sij hawm no los fij lawv tus kheej rau Kuv? Puas muaj leej twg uas tsis siv lub sij hawm no los nthuav tawm txoj kev mob siab uas o wv nyob rau hauv lawv lub siab? Puas muaj leej twg uas, thaum lub sij hawm no, tsis hais txog yam uas lawv tau ntsib dhau los? Nyob rau lub sij hawm no, txhua tus noob neej tab tom fij yam zoo tshaj plaws ntawm lawv tus kheej rau Kuv. Muaj pes tsawg leej tau raug tsim txom los ntawm kev khuv xim rau lawv cov kev ruam nag hmo, muaj pes tsawg leej ntxub lawv tus kheej rau tej kev ua nag hmo! Noob neej txhua tus tau los paub txog lawv tus kheej, lawv txhua tus tau pom Ntxwgnyoog cov dej num thiab Kuv txoj kev zoo, thiab hauv lawv lub siab, tam sim no muaj ib qho chaw rau Kuv lawm. Kuv yuav tsis ntsib kev raug ntxub los sis kev raug tsis lees txais ntawm tib neeg mus ntxiv lawm, vim Kuv txoj hauj lwm tseem ceeb twb tau ua tiav tag lawm thiab tsis raug tab kaum ntxiv li lawm. Hnub no, nyob rau hauv cov tub ntawm Kuv lub teb chaws, puas muaj leej twg li uas tsis tau xav txog lawv tus kheej tej kev txhawj xeeb li? Puas muaj leej twg li uas tsis muaj txoj kev xam pom ntau zog txog ntawm tej kev uas Kuv txoj hauj lwm tau ua tiav li? Puas muaj leej twg li uas muaj lub siab dawb paug fij lawv tus kheej rau Kuv li? Puas yog tej kev tsis dawb huv hauv nej lub siab twb tau nqig lawm? Los sis puas yog lawv twb tau nce lawm? Yog tias tej yam uas tsis dawb huv hauv nej lub siab tsis tau nqig, thiab kuj tsis tau nce thiab, ces Kuv yeej yuav muab cov tib neeg uas zoo li nej no cuam pov tseg tiag tiag li. Yam uas Kuv xav tau yog cov tib neeg dawb huv uas ua raws li Kuv tus kheej lub siab, tsis yog cov niag dab phem tsis dawb huv uas ntxeev siab tawm tsam Kuv. Tab txawm hais tias Kuv cov kev xav tau ntawm noob neej tsis siab los, nyob rau sab hauv lub ntiaj teb ntawm tib neeg lub siab mas nyuaj heev li ua rau tib neeg tsis tuaj yeem ua raws li Kuv lub siab nyiam yam yooj yooj yim los sis ua kom tiav Kuv cov hom phiaj tam sim ntawd. Feem ntau ntawm noob neej ces yeej siv zog yam ntsiag to hauv cov kev cia siab los cheem lub vaj paj zaum kawg ntawm kev muaj yeej. Feem ntau ntawm tib neeg ces yeej tab tom siv zog tag nrho lawv lub zog, tsis muaj peev xwm nres ib pliag kiag li, ntshai heev tsam raug Ntxwgnyoog txhom zaum ob. Lawv tsis muaj peev xwm muaj tej kev hnyav siab tawm tsam Kuv li lawm, tiam sis yog qhov uas nthuav tawm lawv lub siab ncaj ncees rau ntawm Kuv lub xub ntiag. Kuv tau hnov cov lus hais tiag tiag los ntawm ntau leej tib neeg, suav los ntawm ntau leej tib neeg hais txog lawv tej kev paub mob siab thaum ntsib kev tsim txom; Kuv tau pom ntau leej, nyob hauv tej kev txom nyem, fij lawv lub siab ncaj ncees rau Kuv tsis muaj hnub kawg li, thiab Kuv tau ntsia ntau leej, thaum lawv taug txoj kev pob zeb, nrhiav ib txoj kev tawm. Nyob hauv cov xwm txheej no, lawv yeej ib txwm tsis tau yws li; tab txawm hais tias thaum uas, tsis muaj peev xwm nrhiav tau txoj kev kaj, ua rau lawv qaug zog, lawv yeej ib txwm tsis tau yws ib zaug li. Tiam sis Kuv kuj tau hnov ntau leej ntau tus tau hais tej lus foom tsis zoo tawm hauv lawv lub siab los thiab, foom phem rau lub Ntuj thiab nkaug lub ntiaj teb, thiab Kuv tau pom, ib yam nkaus li ntawd, ntau leej tib neeg tso lawv tus kheej tseg kom tsis muaj kev cia siab nyob rau hauv lawv txoj kev ntxhov siab, muab lawv tus kheej pov tseg ib yam li tej khoom seem rau hauv lub pob tawb ntim tej khoom seem, kom mus raug kev vuab tsuab thiab kev qias neeg vov. Kuv tau hnov ntau leej tib neeg sib cav sib ceg, vim yog muaj ib txoj kev hloov pauv chiv meem, uas ua rau muaj ib txoj kev hloov pauv ntawm lawv tej ntsej muag, yog li kev hloov pauv kev sib raug zoo nrog rau lawv cov tib neeg uas raws lawv qab, kom tej phooj ywg tso tseg tsis ua phooj ywg lawm thiab kom dhau los ua yeeb ncuab, sib tawm tsam los ntawm lawv tus nplaig. Feem ntau ntawm cov tib neeg no ces yeej siv Kuv cov lus zoo li tej mos txwv los ntawm ib rab phom tshuab, pib tua rau lwm tus neeg tej kev tsis ceev faj, mus txog ntua thaum tib neeg lub ntiaj teb nyob rau txhua qhov chaw puv npo ib lub suab nrov nrov uas ua rau lub siab uas nyob tiaj tus co ntseeg nkaws. Hmoov zoo, hnub ntawd tau los tam sim no lawm; yog tsis li ntawd leej twg yuav paub tias yuav muaj pes tsawg leej yuav raug piam sij mus nyob rau hauv lub txim hnyav los ntawm rab phom tshuab hluav taws no.

Kev ua raws li Kuv cov lus, thiab kev khaws tej xwm txheej ntawm txhua tus noob neej, Kuv lub teb chaws, ib kauj ruam zuj zus, nqis los rau hauv lub ntiaj teb. Tib neeg tsis muaj tej kev xav txhawj xeeb mus ntxiv lawm, los sis “rov tswj” nws tus kheej nrog rau lwm tus, los sis “ua tib zoo xav” sawv cev rau lawv tus kheej. Thiab yog li, tej kev sib cav sib ceg hauv lub ntiaj teb yuav tsis muaj mus ntxiv lawm, thiab, kev ua raws li Kuv cov lus, ntau yam “cuab yeej” ntawm tiam tshiab twb tau thim tawm tag lawm. Tib neeg yuav muaj kev thaj yeeb nrog rau tib neeg dua, noob neej lub siab rov qab ua rau muaj ib txoj kev sib haum xeeb ib zaug ntxiv, thiab yuav tsis muaj leej twg tiv thaiv lawv tus kheej tawm tsam tej kev tawm tsam ntsiag to lawm. Txhua tus noob neej tau tig rov qab mus rau tus yam ntxwv qub uas ib txwm muaj thiab pib ua lub neej tshiab lawm. Kev ua neej nyob rau hauv tej chaw tshiab, uas muaj ib pab tib neeg coob ntsia puag ncig lawv, zoo li lawv twb tau nkag mus rau hauv lub ntiaj teb tshiab tag nrho lawm, thiab vim yog qhov no, lawv thiaj li tsis muaj peev xwm yoog raws li lawv tej chaw nyob ib puag ncig tam sim ntawd los sis nkag mus rau hauv txoj kev tseeb ib zaug li. Thiab yog li, nws yog ib qho teeb meem ntawm “tus ntsujplig mas kam tiam sis sab cev nqaij daim tawv ces qaug zog zis” raws li noob neej tau txhawj xeeb txog. Txawm hais tias Kuv tsis tau, zoo li tib neeg, saj kev txom nyem iab iab los ntawm Kuv Tus Kheej los, txawm li cas los xij, Kuv paub txhua yam yuav tsum muaj kev paub txog tib neeg tej kev tu ncua. Kuv yog qhov ua rau tib neeg paub txog yam uas neeg xav tau, thiab Kuv txoj kev nkag siab txog nws txoj kev qaug zog mas zoo heev. Vim yog qhov laj thawj no, Kuv tsis yog ua kev lom zem txog tib neeg rau nws tej kev ua tsis tau zoo; Kuv tsuas yog tswj hwm xwb, nyob ntawm nws txoj kev tsis ncaj ncees, ib txoj kev ntsuas uas tsim nyog ntawm “kev kawm,” qhov zoo dua uas los ua kom txhua tus tib neeg taug tau txoj hau kev yog, kom noob neej thiaj li yuav tso tseg txoj kev ua cov me nyuam ntsuag thiab kom ho dhau mus ua cov me nyuam mos uas muaj ib qho chaw hu tias tsev. Txawm li cas los xij, Kuv cov dej num yog tswj hwm los ntawm cov qauv qhia xwb. Yog tias tib neeg tsis kam los muaj kev zoo siab rau txoj kev zoo siab loj uas nyob rau hauv Kuv, Kuv tsuas yog tuaj yeem mus raws li yam uas lawv twb tau teeb tsa lawv lub siab rau thiab xa lawv mus rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws lawm xwb. Nyob rau theem no, tsis tsim nyog yuav muaj ib tug neeg twg muaj kev tsis txaus siab hauv lawv lub siab ntxiv li lawm, tiam sis txhua tus yuav muaj peev xwm pom Kuv txoj kev ncaj ncees hauv cov kev npaj tseg uas Kuv tau npaj lawm. Kuv tsis yuam kom noob neej los hlub Kuv, thiab Kuv tsis tawm tsam ib tug tib neeg twg uas hlub Kuv. Nyob rau hauv Kuv yog kev ywj pheej, tso tawm tag nrho. Txawm hais tias tib neeg txoj hmoo nyob rau hauv Kuv ob txhais tes los, Kuv tau muab ib txoj kev ywj siab rau tib neeg lawm, uas tsis yog nyob rau hauv Kuv txoj kev tswj hwm lawm. Nyob hauv txoj kev no, noob neej yuav tsis tsim tej kev uas ua rau “muaj teeb meem” nyob rau hauv Kuv txoj kev cai tswj fwm, tiam sis yuav yog, nyob rau hauv Kuv txoj kev muaj lub siab dav, tau txais “kev tso tawm.” Thiab yog li, ntau tus tib neeg thiaj li nrhiav raws li lawv txoj kev ywj pheej rau lawv tus kheej txoj kev tawm, tshaj dua li raug tswj hwm rau Kuv.

Kuv yeej ib txwm saib xyuas noob neej los ntawm ib txoj kev ywj pheej txhais tes, yeej ib txwm tsis tab kaum tib neeg los ntawm tej teeb meem uas daws tsis tau, yeej ib txwm tsis muab ib tug tib neeg twg tso rau hauv txoj kev nyuab siab. Qhov no tsis yog lov? Txawm hais tias muaj ntau tus tib neeg tsis hlub Kuv los, Kuv tau muab txoj kev ywj pheej rau lawv lawm, deb tshaj li raug kev npau taws los ntawm tus cwj pwm zoo li no, cia lawv muaj kev ywj pheej txog ntua qhov uas cia lawv ua luam dej ywj siab rau hauv hiav txwv ntawm kev iab thiab kev tsim txom. Rau qhov tib neeg yog ib lub tais uas tsis tseem ceeb; txawm hais tias nws pom txoj koob hmoov uas Kuv tuav hauv Kuv txhais tes los, nws yeej tsis muaj kev zoo siab rau txoj koob hmoov ntawd li, tiam sis yeem raug tsim txom los ntawm Ntxwgnyoog txhais tes xwb, yog vim li no kev rau txim rau nws tus kheej thiaj li raug Ntxwgnyoog noj yam li “tej zaub mov los yug lub cev.” Tseeb tiag, muaj qee tus uas tau pom Kuv txoj kev kaj los ntawm lawv ob lub qhov muag, thiab yog li, tab txawm hais tias lawv tab tom nyob rau hauv txoj kev pos huab nti tam sim no los, lawv tsis tau, suav ntawm cov kev pos huab no li, poob kev ntseeg rau hauv txoj kev kaj, tiam sis tas zog tshawb thiab nrhiav los ntawm cov kev pos huab no—txawm lawv taug ib txoj kev uas muaj kev cov nyom ntau yam. Thaum tib neeg ntxeev siab tawm tsam Kuv, Kuv pov Kuv txoj kev chim rau nws, thiab kom tib neeg thiaj li yuav puas tsuaj los ntawm nws txoj kev tsis mloog lus. Thaum nws mloog Kuv lus, Kuv yeej tseem nkaum nws, nyob hauv txoj kev no ua rau muaj ib txoj kev hlub nyob hauv nws lub siab, ib txoj kev hlub uas tsis yog nrhiav los ntxias Kuv, tiam sis coj kev zoo siab los rau Kuv. Muaj ntau zaus, hauv tib neeg txoj kev nrhiav Kuv, Kuv tau qi Kuv ob lub qhov muag thiab nyob ntsiag to, kom thiaj tau txais nws txoj kev ntseeg tseeb. Tiam sis thaum Kuv tsis hais lus, tib neeg txoj kev ntseeg hloov pauv tam sim ntawd, thiab txhua yam uas Kuv pom yog nws cov “khoom cuav,” rau qhov tib neeg yeej tsis muaj hnub muaj lub siab dawb paug hlub Kuv tiag tiag li. Nws tsuas yog thaum Kuv nthuav tawm Kuv Tus Kheej xwb tib neeg txhua tus thiaj li nthuav tawm ib “txoj kev ntseeg” uas zoo tshaj plaws; tiam sis thaum Kuv tau nkaum rau hauv Kuv qhov chaw zais ntshis lawm, lawv cia li qaug zog thiab tsaus muag, zoo li ntshai tsam tawm tsam Kuv; tseem muaj qee tus uas, tsis muaj peev xwm pom Kuv lub ntsej muag, muab Kuv saib yam li ib “tug txheej txheem tob,” yog li thiaj li tsis lees paub qhov tseeb ntawm Kuv txoj kev muaj nyob. Muaj ntau tus tib neeg tseem nyob rau hauv tus yam ntxwv no; muaj ntau tus muaj txoj kev xav no. Nws yeej tsis tshaj txoj kev nyiam ntawm txhua tus tib neeg uas los npog yam uas tsis zoo nkauj hauv lawv tus kheej. Vim yog qhov no, lawv tau tsis txaus siab los hu kom xam pom txog lawv tus kheej tej kev tu ncua, thiab tsuas yog lees txais qhov tseeb ntawm Kuv cov lus yam tom hniav qas qawv thiab npog cov ntsej muag lawm xwb.

Lub Peb Hlis Hnub Tim 17, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Tshooj 17

Ntxiv Mus: Tshooj 19

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No