Tshooj 19

Kev muab Kuv cov lus ua lub hauv paus rau lawv txoj kev muaj sia nyob tau—qhov no yog tib neeg lub luag hauj lwm. Tib neeg yuav tsum npaj lawv tus kheej txoj kev faib qhia rau hauv txhua yam thiab txhua feem ntawm Kuv cov lus; qhov tsis ua li ntawd yuav yog kev nrhiav lawv tus kheej txoj kev rhuav pov tseg thiab haj yam yuav ua rau raug thuam. Tib neeg tsis paub Kuv, thiab vim ntawm qhov no, hloov rau qhov coj lawv tus kheej lub neej uas muaj peev xwm loj hlob taus los rau Kuv txhawm rau sib hloov pauv rau, txhua yam uas lawv los tawm tsam rau ntawm Kuv xub ntiag nrog rau yam khoom vuab tsuab nyob hauv lawv ob txhais tes, sim ua kom Kuv txaus siab. Txawm li cas los xij, tseem tshuav deb ntawm qhov ua tau zoo raws li yam uas yog lawv, Kuv tsim yam xav tau rau tib neeg mus ntxiv. Kuv nyiam tib neeg txoj kev koom tes, tiam sis ntxub yam lawv xav tau. Txhua tus tib neeg muaj lub siab puv npo ntawm txoj kev qia dub; nws zoo nkaus li tib neeg lub siab raug tus dab phem tswj kav lawm, thiab tsis muaj leej twg muaj peev xwm tsoo kom tawg tau thiab fij lawv lub siab rau Kuv li. Thaum Kuv hais lus, tib neeg mloog Kuv lub suab nrog rau kev mob siab mloog; thaum Kuv nyob ntsiag to, ces, lawv tseem siv rov qab pib hais lawv tus kheej “tej kev lag luam” thiab cia li tsis quav ntsej Kuv cov lus li lawm, zoo li Kuv cov lus tsuas yog ib co lus txuam rau lawv “tej kev lag luam” lawm xwb. Kuv yeej tsis tau tsis quav ntsej txog kev ua tib neeg, tiam sis Kuv yeej tseem ua siab ntev thiab nyiaj taus rau tib neeg. Thiab yog li ntawd, vim yog los ntawm Kuv qhov coj tsis nruj, tib neeg txhua tus thiaj ntaus nqi lawv tus kheej siab dhau lawm thiab tsis muaj peev xwm paub yus tus kheej thiab kev rov qab tig saib xyuas tus kheej tau; lawv thiaj siv tej txiaj ntsig ntawm Kuv qhov kev ua siab ntev los ntxias dag Kuv. Yeej tsis muaj ib tug twg ntawm lawv cov ntawd kiag li uas mob lub siab los saib xyuas Kuv hlo li, thiab yeej tsis muaj leej twg li uas muaj lub siab hlub Kuv kom zoo ib yam nkaus li yam khoom ntxim hlub uas nyob hauv lawv lub siab; tsuas yog thaum lawv muaj sij hawm khoom lawm lawv thiaj li lam saib Kuv kom raws kev raws cai xwb. Qhov kev mob siab uas Kuv tau siv rau tib neeg yeej tshaj qhov ntsuas tau lawm; ntxiv rau qhov no, Kuv tau ua dej num rau tib neeg rau yam uas tsis tau ua dhau los li, thiab dhau ntawm qhov no lawm, Kuv tau muab ib lub nra ntxiv rau lawv, txhawm rau tias, yam uas Kuv muaj thiab yam uas yog Kuv, tej zaum lawv yuav muab tau qee yam kev paub thiab tau txais kev hloov pauv qee yam. Kuv tsis tau hais kom tib neeg yog “cov neeg siv” nkaus xwb; Kuv kuj hais kom lawv yog “cov neeg tsim ua” uas yog cov los rhuav tshem Ntxwgnyoog. Txawm tias Kuv tsis hais kom tib neeg ua ib yam dab tsi li los xij, li ntawd los, Kuv yeej muaj tej qauv uas Kuv yuav ua, vim muaj lub hom phiaj rau yam uas Kuv yuav ua, nrog rau muaj ib lub hauv paus rau Kuv tej kev nqis tes ua: Kuv tsis yog cov neeg uas lam xav hauv nruab siab ua si, lam kov ntawm tej ua si xwb, los sis Kuv tsis tau tsim kom ntuj ceeb tsheej thiab lub ntiaj teb thiab tej khoom tsim uas Kuv xav tau ntawd kom zoo nkauj thiab muaj ntau dhau luam pes daws. Hauv Kuv txoj dej num, cov tib neeg yuav tsum pom qee yam, thiab tau txais qee yam. Lawv yuav tsum tsis siv ub siv no yam tsis paub khuv xim rau thaum lub sij hawm lawv tseem hluas, los sis txhob coj lawv tus kheej lub neej uas tseem muaj peev xwm loj hlob tau zoo li tej ris tsho lo plua plav li uas los sib sau ua ke; tiam sis, lawv yuav tsum tau coj nruj rau lawv tus kheej, kev muab Kuv tej nyiaj txiag siv luam thuam rau lawv tus kheej txoj kev lom zem, vim los ntawm Kuv, lawv thiaj tsis muaj peev xwm tig rov qab mus npuab rau Ntxwgnyoog, thiab, vim los ntawm Kuv, lawv thiaj tawm tsam rau Ntxwgnyoog heev. Kuv tej kev xav tau ntawm tib neeg tsis yooj yim los?

Thaum qhov tsaus ntawm qhov kev kaj pib tshwm sim zuj zus rau tim Sab Hnub Tuaj, tag nrho cov tib neeg nyob hauv lub qab ntuj khwb yuav tau mob siab me ntsis ntxiv rau nws. Tib neeg yuav tsis poob mus rau qhov phem ntxiv lawm, tib neeg yuav tawm mus soj ntsuam xyuas lub hauv paus ntawm txoj kev kaj nyob rau sab hnub tuaj no. Vim lawv muaj rab peev xwm tsawg, thiaj tsis muaj leej twg muaj peev xwm pom lub chaw chiv keeb ntawm qhov kaj. Thaum tag nrho txhua yam nyob hauv lub qab ntuj khwb no raug qhia kom paub qhov tseeb puv npo lawm, tib neeg sawv ntawm lub lav pw thiab txoj kev npau suav los, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb lawv thiaj li mam ras tias Kuv hnub twb maj mam los yuav txog lawv lawm. Tib neeg txhua tus ua kev zoo siab vim los ntawm qhov muaj qhov kaj tshwm sim los, thiab yog li lawv thiaj tsis pw tsaug zog nris los sis feeb tsis meej mus ntxiv lawm. Nyob hauv Kuv txoj kev kaj, tib neeg txhua tus rais los paub meej rau hauv nruab siab thiab ntsia pom kev tseeb, thiab kiag tam sim ntawd tau tsim dheev los nrog lub neej muaj kev txaus siab hlo. Nyob hauv qab ntawm ib lub suab, Kuv tshuaj xyuas tag nrho lub ntiaj teb. Tej tsiaj so tag nrho; vim los ntawm txoj kev tsaus ntuj los txog zuj zus lawm, txhua yam paub tias lub neej tshiab tab tom txav los ze lawm. Vim qhov kev muaj qab hau no, tej tsiaj, los zoo ib yam nkaus, tab tom tawm hauv lawv lub qhov av chaw nyob los nrhiav khoom noj. Tej nroj tsuag los yeej tsis raug zam, thiab thaum muaj qhov kaj pom kev ua rau tej nplooj ntoos ntsuab xwb xiab tuaj nroj rau ci ntsa iab tau zoo nkauj, npaj tos ua lawv txoj dej num txhawm rau Kuv thaum uas Kuv tseem nyob hauv lub ntiaj teb. Txhua tus tib neeg xav kom muaj qhov kaj, tiam sis lawv ntshai qhov nws los, txhawj tsam lawv tus kheej qhov tsis zoo yuav tsis muaj dab tsi npog mus ntxiv lawm. Qhov no vim hais tias tib neeg liab qab, thiab tsis muaj ib yam dab tsi los npog lawv li. Yog li, ntau tus tib neeg thiaj li muaj kev txhawj heev vim qhov kaj tab tom los, thiab ua rau lawv nyob rau tus yam ntxwv poob siab vim ntawm qhov kaj qhov kev tshwm sim. Thaum ntau tus tib neeg, thaum tau pom qhov kaj lawm, puv npo txoj kev tu siab heev, ntxub lawv tus kheej qhov tsis huv, tiam sis, tsis muaj lub hwj chim los hloov pauv tau qhov tseeb, tsis muaj peev xwm ua tau dab tsi tsuas tos Kuv lus hais lawm xwb. Muaj ntau tus tib neeg, raug lim kom dawb huv los ntawm txoj kev ntsib kev txom nyem tsaus ntuj nti, thaum pom qhov kaj, ua rau muaj txiaj ntsig heev kiag tam sim ntawd, thiab xav puag qhov kaj los ze rau ntawm lawv xub ntiag, ntshai heev tsam nws rov qab ploj dua ib zaug ntxiv. Muaj ntau cov tib neeg, uas yuav raug hloov tshem tawm mus ntawm qhov kaj tig kiag qhov kev tshwm sim, lawv tseem mus ua txoj dej num txhua hnub vim lawv yeej tsis pom kev los tau ntau lub xyoos lawm thiab yog li twb tsis yog tsis hnov qhov kaj los xwb, tiam sis lawv kuj tseem tsis txaus siab rau nws thiab. Hauv tib neeg lub siab, Kuv yeej tsis yog tus nyob siab tshaj los sis qis tshaj. Thaum lawv tau txhawj, nws yuav ua tsis tau kom sib txawv txawm yuav muaj Kuv los sis tsis muaj; nws zoo li tib neeg lub neej yuav tsis kho siab zim txawm tsis muaj Kuv los xij, thiab yog muaj Kuv, lawv lub neej yuav tsis muaj qho txaus siab dua qub. Vim hais tias tib neeg tsis muaj kev hlub tshua Kuv, tej kev lom zem uas Kuv them rau lawv tseem tsawg heev. Txawm li cas los xij, tsuav yog tib neeg muab lawv txoj kev hwm rau Kuv ntau dua ib txiaj xwb, Kuv kuj yuav hloov pauv rau hauv Kuv tus cwj pwm uas coj rau lawv ib yam thiab. Vim qhov kev muaj qab hau no, tsuas yog thaum tib neeg muaj kev nkag siab txoj cai no lawm xwb lawv thiaj tau txais hmoov txaus los fij lawv tus kheej rau Kuv thiab thov tau tej yam uas Kuv tuav rau ntawm Kuv txhais tes. Puas tseeb tiag mas lawv txoj kev hlub rau Kuv yuav tsis yog sib khi nrog rau lawv tus kheej tej kev ntshaw? Puas tseeb tiag mas lawv txoj kev ntseeg Kuv yuav tsis yog sib khi rau yam uas Kuv yuav muab? Puas yog tias, yog lawv tsis pom Kuv qhov kaj, tib neeg yeej tsis tuaj yeem muab kev hlub rau Kuv tiag tiag los ntawm lawv txoj kev ntseeg? Puas tseeb tiag mas lawv qhov ruaj khov thiab rau siab yuav tsis raug coj kom nruj raws li cov yam ntxwv ntawm niaj hnub tam sim no? Puas yog tias, tib neeg yuav tsum muaj lub siab tawv txaus thiaj hlub tau Kuv?

Vim los ntawm qhov muaj Kuv, ntau daim phiaj uas raug tsim los ua rau muab kev zwm rau hauv tej chaw uas lawv nyob, thiab txhob cia, kom tsis muaj Kuv txoj kev qhuab ntuas, muab tej kev cai tso pov tseg. Yog li, tej roob thiaj dhau los ua tej ciaj ciam ntawm cov teb chaws rau ntawm daim av, tej dej dhau los ua ciaj ciam kem tib neeg nyob ntawm daim av sib txawv, thiab tej cua thiaj li dhau los ua cua ntsawj ntawm ib tug neeg mus rau ib tug neeg raws hauv tej chaw nyob saum lub ntiaj teb. Tsuas yog tib neeg nkaus xwb thiaj tsis muaj peev xwm ua tau raws li cov qauv cai ntawm Kuv txoj kev xav; qhov no yog qhov kev muaj qab hau uas Kuv hais tias, dhau ntawm tag nrho yam raug tsim los, tib neeg nkaus xwb thiaj li nyob rau hom uas tsis mloog lus. Tib neeg yeej ib txwm tsis tau zwm rau Kuv tiag tiag li, thiab vim qhov kev muaj qab hau no Kuv thiaj saib xyuas kom tib neeg nyob qab tswj hauv txoj kev qhuab ntuas nruj. Yog, nyob rau hauv nruab nrab ntawm cov tib neeg, nws yuav tsum tshwm sim Kuv lub yeeb koob kom nthuav dav mus thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb, ces Kuv yuav muab tag nrho Kuv lub yeeb koob thiab muab nthuav qhia rau ntawm tib neeg lub xub ntiag. Vim hais tias hauv tib neeg qhov tsis zoo tsis phim rau Kuv lub yeeb koob, los tau ntau txhiab xyoos lawm uas Kuv yeej ib txwm tsis qhib cia nkag los rau hauv tau, tseem raug zais cia; vim qhov kev muaj qab hau no, Kuv lub yeeb koob yeej ib txwm tsis raug nthuav qhia rau ntawm lawv xub ntiag dua li, thiab lawv yeej ib txwm poob mus rau hauv lub qhov ntuj ntawm kev txhaum. Kuv tau zam txim rau cov tib neeg rau lawv txoj kev tsis ncaj ncees, tiam sis lawv txhua tus tsis paub pov hwm lawv tus kheej li cas, thiab tas zog cia lawv tus kheej qhib rau txoj kev txhaum, tso cai rau nws los nrhuav tshem lawv. Qhov no tseem tsis nthuav qhia txog tib neeg qhov tsis paub hwm tus kheej thiab tus kheej txoj kev hlub thiab los? Nyob hauv tib neeg nruab nrab, leej twg tuaj yeem hlub tau tiag? Kev mob siab fij ntawm tib neeg tuaj yeem luj tau puas tsawg txiaj? Puas yog tsis muaj tej khoom cuav nyob sib xyaws nrog yam uas tib neeg hu tias yog yam tiag tiag thiab los? Lawv txoj kev fij tseem tsis yog ib yam sib xyaws ntxhov quas niab thiab los? Yam uas Kuv xav tau yog lawv txoj kev hlub tsis faib cais. Tib neeg tsis paub Kuv, thiab txawm tias lawv yuav nrhiav kom paub Kuv los xij, lawv yuav tsis muab lawv qhov tseeb thiab lub siab tiag tiag rau Kuv. Los ntawm tib neeg Kuv tseem tsis paub tseeb tias lawv tsis txaus siab muab dab tsi. Yog lawv muab lawv txoj kev fij rau Kuv, Kuv yuav lees txais nws yam tsis muaj qhov tsis txaus siab li. Txawm li cas los xij, yog lawv tsis tso siab rau Kuv, thiab tsis kam lees muab kev fij luaj npaum li lawv ib qho quav rau tes rau Kuv, ces, haj yam ua rau muaj kev npau taws ntxiv rau qhov ntawd, Kuv yuav muab tej ntawd rhuav tshem pov tseg thiab mam li nrhiav lub hom phiaj tsim nyog rau lawv. Lub suab xob nthe, mus thoob plaws saum lub ntuj, yuav ua rau tib neeg ntog; tej roob siab, thaum lawv nphau los, ces yuav muab lawv faus; tej tsiaj qus thaum lawv tshaib nqhis yuav nqos lawv; thiab tej dej hiav txwv, thaum ntsawj nphwv dej siab tuaj, yuav ploj lawv lub taub hau. Vim tib neeg yuav ntsib kev tsis sib haum xeeb yam tsis muaj qab hau dab tsi, tag nrho tib neeg yuav nrhiav lawv tus kheej txoj kev puas ntsoog loj heev uas tshwm sim los ntawm lawv los.

Lub teb chaws uas tab tom nthuav dav rau hauv tib neeg nruab nrab, nws tab tom tsim nyob rau hauv tib neeg nruab nrab, thiab nws tab tom sawv ntseg ntsos rau hauv tib neeg nruab nrab; yuav tsis muaj lub zog dab tsi tuaj yeem rhuav tshem tau Kuv lub teb chaws. Ntawm Kuv cov neeg uas nyob hauv lub teb chaws niaj hnub tam sim no, nej leej twg ntawm ko tsis yog ib tug ntawm cov neeg no thiab? Nej leej twg tseem nyob sab nraum tib neeg tus yam ntxwv thiab? Thaum Kuv qhov pib tshiab raug tshaj tawm rau cov tib neeg ntau pab pawg, tib neeg yuav teb li cas? Nej yeej pom tus yam ntxwv ntawm tib neeg ntiaj teb los ntawm nej tus kheej ob lub qhov muag lawm; nej puas tseem tuav tej kev cia siab mus tag ib txhiab ib txhis rau hauv lub ntiaj teb no lawm? Tam sim no Kuv tab tom taug kev mus ncig dav txhua qhov txhia chaw rau ntawm Kuv cov neeg thiab Kuv nyob nrog lawv. Niaj hnub tam sim no, cov uas muab kev hlub rau Kuv tiag tiag—cov neeg zoo li no tau txais koob hmoov. Tau koob hmoov yog cov uas zwm rau Kuv, lawv yuav tau nyob hauv Kuv lub nceeg vaj xwb xwb li. Tau koob hmoov yog cov uas paub Kuv, lawv yuav tau yoj lub hwj chim rau hauv Kuv lub nceeg vaj xwb xwb li. Tau koob hmoov yog cov uas nrhiav raws Kuv, lawv yuav khiav dim ntawm Ntxwgnyoog txoj hlua khi thiab yuav txaus siab rau Kuv cov koob hmoov. Cov uas tuaj yeem tso lawv tus kheej tseg, lawv yeej yuav paub qhov tseeb txog txhua yam uas Kuv muaj thiab tau txais ntau yam rau hauv Kuv lub teb chaws. Cov uas khiav tawm mus ntawm Kuv lawm Kuv yuav nco tseg, cov uas them tej nqi rau Kuv ces Kuv yuav puag khawm nrog kev zoo siab, thiab cov muab khoom fij rau Kuv ces Kuv yuav muab kev zoo siab lom zem rau. Cov uas nrhiav kev zoo siab lom zem rau hauv Kuv cov lus Kuv yuav foom koob hmoov rau; lawv yuav yog cov ncej tsev uas tuav txhawb tus nqaj yees nyob hauv Kuv lub teb chaws, lawv yeej yuav muaj kev huaj vam puv npo rau hauv Kuv lub tuam tsev, thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem yuav piv tau lawv. Nej puas tau lees txais cov koob hmoov uas tau muab rau nej ntawd? Nej puas tau nrhiav tej lus cog tseg uas tau tsim rau nej? Nej yeej yuav, nyob hauv qab txoj kev qhia ntawm Kuv txoj kev kaj, tsoo kom tej zog ntawm txoj kev tsaus nti tawg du lug. Nej yeej yuav tsis, nyob rau hauv nruab nrab ntawm txoj kev tsaus ntuj nti, poob txoj kev kaj coj kev rau nej. Nej yeej yuav yog tus tswv ntawm tag nrho txhua yam raug tsim los. Nej yeej yuav yog ib tug muaj yeej rau ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag. Nej yeej yuav rhuav tshem lub teb chaw ntawm tus zaj loj liab ploog kom puas ntsoog, sawv ntseg ntsos rau ntawm tej pab pawg neeg coob ua npoj ntws los ua tim khawv rau Kuv txoj kev muaj yeej. Nej yeej yuav ua tim khawv khov kho thiab ruaj khov rau hauv daim av Xi-ene. Los ntawm txoj kev txom nyem uas nej tau thev taus, nej yuav tau txais Kuv cov koob hmoov, thiab yuav ua rau Kuv lub yeeb koob ci ntsa iab mus thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb xwb xwb li.

Lub Peb Hlis Hnub Tim 19, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Tshooj 18

Ntxiv Mus: Tshooj 20

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No