Tshooj 20

Tej kev nplua nuj ntawm Kuv tsev neeg mas dhau txoj kev suav lawm thiab piav tsis tau li, txawm li ntawd los tib neeg yeej ib txwm tsis los cuag Kuv los zoo siab rau tej kev nplua nuj ntawd li. Tib neeg tsis muaj peev xwm ntawm kev zoo siab rau nws tus kheej ib leeg, los sis tsis muaj kev tiv thaiv nws tus kheej uas siv nws tus kheej tej dag zog; tiam sis, nws tas zog tso nws txoj kev cia siab rau lwm tus xwb. Ntawm txhua tus uas Kuv tau saib, yeej tsis muaj leej twg txeev nrhiav Kuv kom ntxaws ntxaws thiab kom ncaj qha li. Lawv txhua tus puav leej los rau ntawm Kuv xub ntiag vim txoj kev yaum ntawm lwm tus xwb, ua raws li feem coob, thiab lawv tsis kam los them tus nqi los sis siv sij hawm los txhawb lawv lub neej li. Yog li ntawd, nyob rau hauv tib neeg, thiaj li tsis muaj leej twg txeev tau nyob rau hauv qhov tseeb li, thiab txhua tus tib neeg ua neej nyob yam tsis muaj lub ntsiab. Vim yog tej kev tsim tsa-uas ntev thiab tej kev lig kev cai ntawm tib neeg, txhua lub cev ntawm txhua tus tib neeg tau tawg mus nrog tej ntxhiab tsw ntawm cov av. Raws li qhov tshwm los, tib neeg tau loog tag lawm, tsis paub txog lub ntiaj teb txoj kev puas tsuaj, thiab nws tus kheej xum koom nrog rau txoj hauj lwm ntawm kev zoo siab rau nws tus kheej nyob rau hauv lub ntiaj teb uas khov tag no lawm xwb. Tib neeg lub neej tsis muaj kev sov siab me me li, thiab tsis muaj ib txoj lw ntawm kev ua neej los sis txoj kev kaj li—txawm li ntawd los nws tau txeev ua raws li nws tus kheej lub siab nyiam, nyob rau hauv ib lub neej uas muaj nuj nqi uas nws maj nrawm txog yam tsis tau ua tiav ib yam dab tsi li. Tib ntsais muag xwb, hnub tuag twb los ze lawm, thiab tib neeg tuag yam txom nyem ntsuav. Nyob rau hauv lub ntiaj teb no, nws yeej tsis txeev ua tiav ib yam dab tsi li, los sis tau txais ib yam dab tsi li—nws maj rawm nroos tuaj txog qhov no, thiab maj rawm nroos tawm mus lawm xwb. Tsis muaj ib yam dab tsi ntawm cov ntawd txeev nqa tau ib yam dab tsi los rau Kuv pom li, los sis nqa tau ib yam dab tsi mus li, thiab yog li tib neeg thiaj xav hais tias lub ntiaj teb mas tsis ncaj ncees lawm. Txawm li ntawd los tsis muaj leej twg kam maj rawm nroos mus. Lawv tsuas yog tos ntsoov hnub uas Kuv cov lus cog tseg saum ntuj ceeb tsheej yuav los rau hauv tib neeg tam sim ntawd, tso cai rau lawv, thaum lub sij hawm uas lawv tau mus yuam kev lawm, kom rov tau pom dua txoj kev ntawm txoj sia uas nyob mus ib txhis xwb. Yog li, tib neeg thiaj li saib ntsoov rau Kuv txhua tes dej num thiab kev ua dej num kom pom tias seb Kuv puas ua raws li Kuv cov lus cog tseg rau nws tiag tiag. Thaum nws tab tom nyob rau hauv kev nyuaj siab, los sis hauv kev mob nkees heev, los sis teeb meem los ntawm tej kev sim siab thiab tab tom yuav poob mus, tib neeg foom tsis zoo rau nws hnub yug kom nws thiaj li yuav khiav dim nws tej teeb meem sai dua thiab txav mus nyob rau lwm qhov chaw zoo. Tiam sis thaum tej kev sim siab dhau mus lawm, tib neeg mas muaj kev xyiv fab puv npo. Nws ua kev zoo siab rau nws hnub yug hauv lub ntiaj teb thiab thov kom Kuv foom koob hmoov rau nws hnub yug; nyob rau lub sij hawm no, tib neeg tsis hais txog cov lus cog tseg yav dhau los ntxiv lawm, ntshai heev tsam tias kev tuag yuav los raug rau nws zaum ob. Thaum Kuv ob txhais tes tsa lub ntiaj teb, tib neeg seev cev nrog rau kev xyiv fab, lawv tsis muaj kev tu siab ntxiv lawm, thiab lawv txhua tus vam khom rau ntawm Kuv. Thaum Kuv npog Kuv lub ntsej muag los ntawm Kuv ob txhais tes, thiab nias tib neeg nyob hauv qab av, lawv cia li ua tsis taus pa tam sim ntawd lawm, thiab yuav luag tsis muaj peev xwm kov yeej. Lawv txhua tus puav leej quaj rau Kuv, ntshai heev tias Kuv yuav rhuav tshem lawv, vim lawv txhua tus xav pom hnub uas Kuv tau txais koob meej. Tib neeg siv Kuv hnub ua qhov tseem ceeb ntawm nws txoj kev muaj nyob, thiab nws tsuas yog vim tib neeg xav tau hnub uas Kuv lub koob meej yuav los txog uas noob neej tau ciaj sia los txog ntua hnub no xwb. Txoj koob hmoov uas tau txiav txim los ntawm Kuv lub qhov ncauj yog qhov hais tias cov uas tau yug los rau thaum lub sij hawm kawg yog cov muaj hmoo txaus los pom txhua yam ntawm Kuv lub koob meej.

Thoob plaws txhua txhua tiam, ntau tus tau tawm ntawm lub ntiaj teb no mus hauv kev poob siab, thiab nrog kev tsis txaus siab, thiab ntau tus tau los rau hauv nws nrog kev cia siab thiab kev ntseeg. Kuv tau npaj rau ntau tus los, thiab tau xa ntau tus tawm mus lawm. Cov tib neeg uas suav tsis txheeb tau hla dhau los ntawm Kuv ob txhais tes los. Ntau tus ntsujplig tau raug pov mus rau hauv Dab Teb lawm, ntau tus tau nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab ntau tus tau tuag thiab tau rov los yug nyob rau hauv ntiaj teb lawm. Txawm li ntawd los yeej tsis muaj lawv ib tug twg tau muaj lub hwj tsam los zoo siab rau tej koob hmoov ntawm lub teb chaws hnub no li. Kuv tau muab rau tib neeg ntau heev lawm, txawm li ntawd los nws tau txais me me xwb, vim txoj kev tawm tsam ntawm Ntxwgnyoog lub zog tau ua rau nws tsis muaj peev xwm los zoo siab rau tag nrho Kuv tej kev nplua nuj. Nws tsuas yog tau muaj txoj hmoo zoo los saib tej kev nplua nuj ntawd xwb, tiam sis yeej tsis tau muaj peev xwm los zoo siab rau tej kev nplua nuj ntawd kom txaus li. Tib neeg yeej nrhiav tsis tau lub tsev uas muaj nuj nqis hauv nws lub cev los txais tej kev nplua nuj ntawm lub ntuj ceeb tsheej, thiab yog li nws thiaj li tau plam tej koob hmoov uas Kuv tau muab rau nws lawm. Tib neeg tus ntsujplig tsis yog qhov chaw uas txuas nws rau Kuv tus Ntsujplig lov? Vim li cas tib neeg yeej tsis koom nrog Kuv los ntawm nws tus ntsujplig li? Vim li cas nws txav los ze rau Kuv ntawm lub cev nqaij daim tawv, txawm li ntawd los tsis muaj peev xwm ua tau li ntawd ntawm tus ntsujplig li? Puas yog tias Kuv lub ntsej muag tseeb yog lub ntsej muag ntawm lub cev nqaij daim tawv? Vim li cas tib neeg thiaj li tsis paub Kuv lub ntsiab tseem ceeb li? Puas yog tias yeej tsis txeev muaj ib txoj lw ntawm Kuv nyob rau hauv tib neeg tus ntsujplig li? Puas yog tias Kuv tau ploj ntais ntawm tib neeg tus ntsujplig mus lawm? Yog tias tib neeg tsis tau paub qhov tseeb txog sab ntsujplig, nws yuav ua li cas to taub Kuv tej kev xav? Nyob rau hauv tib neeg ob lub qhov muag, puas muaj qhov twg uas tuaj yeem txeem nkag ncaj qha mus rau sab ntsujplig? Muaj ntau zaus uas Kuv tau hu tib neeg los ntawm Kuv tus Ntsujplig, txawm li ntawd los tib neeg ua zoo li nws tau raug nkaug los ntawm Kuv, nyob deb deb saib Kuv, ntshai heev tias tsam Kuv yuav coj nws mus rau lwm lub ntiaj teb. Muaj ntau zaus uas Kuv tau nug txog ntawm tib neeg tus ntsujplig, txawm li ntawd los nws yeej tseem tsis ceeb txog li, ntshai heev tias tsam Kuv yuav nkag mus rau hauv nws lub tsev thiab txeeb lub hwj tsam los hle nws tej khaub ncaws txhua yam uas yog nws tug. Yog li, nws kaw Kuv rau sab nraud, tsis cia Kuv ntsib ib yam dab tsi li tiam sis tsuas yog ib lub qhov rooj txias zias, kaw yam ruaj heev xwb. Muaj ntau zaus uas tib neeg tau ntog thiab Kuv tau cawm nws, txawm li ntawd los tom qab uas sawv los lawm nws khiav ntawm Kuv mus tam sim ntawd thiab, tsis tau raug chwv los ntawm Kuv txoj kev hlub li, saib Kuv li ib tug tub qhe zov; Kuv yeej tsis tau txoj kev sov siab ntawm tib neeg li. Tib neeg yog ib tug tsiaj tsis muaj siab ntsws, ntshav-txias. Txawm hais tias nws sov so los ntawm Kuv lub xub ntiag los, nws yeej tsis tau raug txhawb mus kom tob los ntawm Kuv lub xub ntiag li. Tib neeg zoo li ib lub roob uas phem heev. Nws yeej tsis tau khaws txhua yam ntawm Kuv txoj kev hlub tshua txog noob neej kom muaj nqis li. Nws tsis kam los cuag Kuv, nyiam nyob rau pem tej toj roob dua, qhov chaw uas nws tiv txoj kev hawv ntawm tej tsiaj qus—txawm li ntawd los nws tseem tsis kam los nraim cev rau hauv Kuv thiab. Kuv tsis yuam tib neeg li: Kuv tsuas yog ua Kuv txoj hauj lwm xwb. Hnub ntawd yuav los txog thaum uas tib neeg ua luam dej los rau ntawm Kuv ib sab los ntawm lub hiav txwv uas muaj hwj chim loj kawg nkaus, kom nws thiaj li yuav zoo siab rau txhua yam kev nplua nuj uas nyob hauv ntiaj teb thiab tso txoj kev pheej hmoo uas yuav raug nqos los ntawm hiav txwv rau tom qab.

Raws li Kuv cov lus tau ua tiav lawm, lub teb chaws tau maj mam tshwm nyob rau hauv lub ntiaj teb thiab tib neeg tau maj mam tig rov qab los nyob li ib txwm muaj, thiab yog li tau tsim tsa nyob rau hauv ntiaj teb lub teb chaws hauv Kuv lub siab. Nyob rau hauv lub teb chaws, Vajtswv txhua tus tib neeg rov qab tau lub neej ntawm tib neeg li ib txwm muaj lawm. Lub caij ntuj no tau ploj mus lawm, tau raug hloov los ntawm ib lub ntiaj teb tej nroog ntawm lub caij nplooj ntoos hlav, qhov chaw uas lub caij nplooj ntoos hlav kav thawm xyoo. Tib neeg yuav tsis ntsib kev tu siab ntxiv lawm, lub ntiaj teb txom nyem ntawm tib neeg, thiab lawv yuav tsis tiv txoj kev txias ntawm lub ntiaj teb ntawm tib neeg ntxiv lawm. Tib neeg ib leeg tsis tawm tsam ib leeg, ib lub teb chaws tsis ua tsov rog rau ib lub teb chaw, tsis muaj txoj kev sib tua nruj tsiv thiab ntshav ntws los ntawm txoj kev sib tua nruj tsiv ntxiv lawm; txhua daim av muaj txoj kev zoo siab puv npo, thiab txhua txhia qhov chaw puv npo txoj kev sov siab nyob rau hauv tib neeg. Kuv mus thoob plaws lub ntiaj teb, Kuv zoo siab txij puag saum lub ncov ntawm Kuv lub zwm txwv los, thiab Kuv nyob rau hauv tej hnub qub. Cov tim tswv hu cov nkauj tshiab thiab cov kev seev cev tshiab rau Kuv. Lawv tus kheej lub siab muag yuav tsis ua rau kua muag ntws tawm los ntawm lawv tej ntsej muag ntxiv li lawm. Kuv yuav tsis hnov, ntawm Kuv xub ntiag, lub suab quaj nyiav ntawm cov tim tswv ntxiv li lawm, thiab yuav tsis muaj leej twg yws txog kev txom nyem rau Kuv ntxiv li lawm. Hnub no, nej txhua tus nyob rau ntawm Kuv xub ntiag; tag kis, nej txhua tus yuav nyob rau hauv Kuv lub teb chaws. Qhov no tsis yog txoj koob hmoov uas loj tshaj plaws uas Kuv muab rau tib neeg lov? Vim yog tus nqi uas nej them hnub no, nej yuav tau txais tej koob hmoov ua qub txeeg qub teg ntawm lub neej yav tom ntej thiab yuav nyob rau hauv Kuv lub koob meej. Puas yog nej tseem tsis xav los koom nrog rau lub ntsiab tseem ceeb ntawm Kuv tus Ntsujplig thiab? Puas yog nej tseem xav tua nej tus kheej? Tib neeg kam los caum cov lus cog tseg uas lawv tuaj yeem pom, txawm hais tias tej ntawd tsuas nyob ib pliag xwb, txawm li ntawd los tsis muaj leej twg kam los txais cov lus cog tseg txog tag kis li, txawm hais tias cov lus cog tseg ntawd yuav nyob mus ib txhis los xij. Tej yam uas tib neeg pom tau yog tej yam uas Kuv yuav ua kom puas tsuaj mus, thiab tej yam uas tib neeg tsis muaj peev xwm to taub yog tej yam uas Kuv yuav ua kom tiav. Qhov no yog qhov sib txawv ntawm Vajtswv thiab tib neeg.

Tib neeg tau suav seb thaum twg Kuv hnub mam li los, txawm li ntawd los tsis muaj leej twg txeev paub tseeb txog hnub ntawd tiag tiag li, thiab yog li tib neeg tsuas tuaj yeem nyob rau hauv kev ruam xwb. Vim tias tib neeg txoj kev xav nrov mus thoob plaws saum nruab ntug uas tsis muaj chaw txwv thiab tom qab ntawd ploj mus lawm, tib neeg tau tag kev cia siab ib zaug tas los ib zaug dua, zoo li ntawd ces nws kawg tau rov qab nqis los rau nws tej xwm txheej tam sim no xwb. Lub hom phiaj ntawm Kuv tej lus hais tawm tsis yog ua kom tib neeg caum tej hnub, los sis coj nws mus rau nws tus kheej txoj kev puas ntsoog raws li qhov tshwm los ntawm nws txoj kev tsis muaj kev cia siab. Kuv xav kom tib neeg lees txais Kuv txoj lus cog tseg, thiab Kuv xav kom tib neeg thoob plaws ntiaj teb tau txais ib qho faib ntawm Kuv txoj lus cog tseg. Yam Kuv xav tau yog tej tsiaj ciaj sia uas puv npo txoj sia, tsis yog tej cev tuag uas twb lwj tag hauv kev tuag lawm. Vim Kuv zaum pheeb rau ntawm lub rooj ntawm lub teb chaws, Kuv yuav txib txhua tus tib neeg hauv ntiaj teb kom los txais Kuv txoj kev soj ntsuam. Kuv tsis tso cai rau ib yam dab tsi uas tsis dawb huv los nyob rau ntawm Kuv xub ntiag. Kuv tsis ua siab ntev rau ib tug tib neeg twg txoj kev cuam tshuam rau hauv Kuv txoj hauj lwm; txhua tus uas cuam tshuam rau hauv Kuv txoj hauj lwm yuav raug pov mus rau hauv qhov taub, thiab tom qab uas lawv tau raug tso tawm lawm lawv tseem yuav raug teeb meem los ntawm kev puas tsuaj, tau txais nplaim taws kub ntawm ntiaj teb thiab. Thaum Kuv nyob rau hauv Kuv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg, leej twg uas siv Kuv txoj hauj lwm los sib cav nrog Kuv lub cev nqaij daim tawv yuav raug Kuv tsis nyiam kiag li. Muaj ntau zaus uas Kuv tau ceeb toom rau tib neeg txhua tus tias Kuv tsis muaj caj ceg nyob hauv ntiaj teb, thiab leej twg uas saib Kuv sib luag zos, thiab rub Kuv los rau ntawm lawv kom lawv thiaj li rov nco txog lub sij hawm dhau los nrog Kuv, yuav raug cob rau kev puas ntsoog. Qhov no yog yam Kuv txib. Nyob rau hauv tej yam zoo li no Kuv tsis muaj ib qho kev hlub me me rau tib neeg li. Txhua tus uas cuam tshuam rau hauv Kuv txoj hauj lwm thiab pab tawm tswv yim rau Kuv tau raug rau txim los ntawm Kuv lawm, thiab Kuv yeej yuav tsis zam txim rau li. Yog tias Kuv tsis hais qhov tseeb, tib neeg yeej yuav tsis los rau nws tej kev txawj xav li, thiab yuav cia li poob mus rau hauv Kuv txoj kev rau txim—vim tib neeg tsis paub Kuv hauv Kuv lub cev nqaij daim tawv.

Lub Peb Hlis Hnub Tim 20, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Tshooj 19

Ntxiv Mus: Tshooj 21

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No