Tshooj 21

Tib neeg ntog nyob rau hauv Kuv txoj kev kaj, thiab sawv ruaj khov vim yog Kuv txoj kev cawm dim. Thaum Kuv coj kev cawm dim los rau lub qab ntuj khwb tag nrho, tib neeg sim los nrhiav tej hau kev nkag mus rau hauv txoj kev ntws ntawm Kuv txoj kev txhim kho kom rov zoo li qub, txawm li ntawd los muaj ntau leej tau raug kuav tawm mus yam tsis muaj lw los ntawm qhov dej ceev no ntawm txoj kev txhim kho kom rov zoo li qub; muaj ntau leej tau poob deg thiab raug nyab los ntawm tej dej ceev; thiab muaj ntau leej, ib yam nkaus, uas sawv ruaj khov rau hauv qhov dej ceev, uas yeej tsis plam lawv txoj kev paub ntawm txoj hau kev, thiab cov uas tau caum raws qhov dej ceev los txog ntua hnub no. Kuv nce qib hauv kauj ruam nrog rau tib neeg, txawm li ntawd los, tib neeg yeej tseem tsis tau paub Kuv li; nws tsuas yog paub tej khaub ncaws uas Kuv hnav sab nraud xwb, tiam sis tsis paub txog tej kev nplua muj uas tau muab zais rau hauv Kuv lawm. Txawm hais tias Kuv tau muab rau tib neeg thiab muab rau nws txhua hnub los, nws tsis muaj peev xwm txog txoj kev lees txais tseeb, tsis muaj peev xwm los txais tag nrho tej kev nplua nuj uas Kuv tau muab rau. Tsis muaj ib yam dab tsi ntawm tib neeg txoj kev coj tsis ncaj khiav dim Kuv txoj kev soj ntsuam li; rau Kuv, nws lub ntiaj teb sab hauv mas ntshiab si ib yam li lub hli ci ntsa iab rau saum dej. Kuv tsis tau saib tib neeg los ntawm tus cwj pwm tsis zoo, los sis los ntawm tej yeeb yam nrog nws; nws tsuas yog tias tib neeg tsis muaj peev xwm los ua lub luag hauj lwm rau nws tus kheej xwb, thiab yog li tag nrho ntawm noob neeg thiaj li ib txwm muaj kev phem, thiab tab txawm hnub no kiag los yeej tseem tsis muaj peev xwm txog kev pab nws tus kheej kom dim ntawm txoj kev phem zoo li no li. Cov noob neej uas txaus hlub tshua, uas txom nyem ntsuav! Vim li cas tib neeg hlub Kuv, tiam sis tsis muaj peev xwm los caum raws tej kev xav ntawm Kuv tus Ntsujplig? Puas yog Kuv yeej tsis tau nthuav tawm Kuv Tus Kheej rau noob neej tiag tiag li? Puas yog noob neej yeej tsis tau pom Kuv lub ntsej muag tiag tiag li? Nws puas yog tias Kuv tau qhia kev hlub tshua rau noob neej tsawg dhau heev lawm? Au cov ntxeev siab ntawm noob neej txhua tus! Lawv yuav tsum raug tsoo nyob rau hauv Kuv qab xib taws; lawv yuav tsum ploj mus nyob rau hauv Kuv txoj kev rau txim, thiab lawv yuav tsum, nyob rau hauv hnub uas Kuv txoj hauj lwm loj tau tiav hlo lawm, raug cuam pov tseg tawm ntawm noob neej mus, kom noob neej txhua tus thiaj li paub lawv lub ntsej muag phem. Qhov tseeb uas tib neeg tsis tshua pom Kuv lub ntsej muag los sis hnov Kuv lub suab twb yog vim tias tag nrho lub ntiaj teb nro dhau lawm, thiab nws lub suab nrov loj dhau lawm, thiab yog li tib neeg thiaj li tub nkeeg heev los tshawb nrhiav Kuv lub ntsej muag thiab los sim nkag siab Kuv lub siab. Qhov no tsis yog qhov ua rau tib neeg muaj txoj kev coj tsis ncaj lov? Qhov no tsis yog qhov tias vim li cas tib neeg thiaj li cheem tsum lov? Tag nrho ntawm noob neej yeej tau ib txwm nyob rau hauv Kuv txoj kev muab lawm; yog tias nws tsis yog li ntawd, yog tias Kuv tsis muaj kev hlub tshua, leej twg thiaj li yuav ciaj sia los txog rau hnub no? Tej kev nplua nuj uas nyob rau hauv Kuv tsis sib luag, txawm li ntawd los txhua txoj kev puas tsuaj kuj puav leej raug tuav nyob rau hauv Kuv ob txhais tes thiab—thiab leej twg thiaj li muaj peev xwm khiav dim ntawm txoj kev puas tsuaj raws li lawv nyiam? Puas yog tib neeg tej lus thov, los sis txoj kev quaj nyiav uas nyob rau hauv nws lub siab tso cai rau nws los ua li ntawd? Tib neeg yeej tsis tau thov Kuv tiag tiag li, thiab yog li nyob rau hauv noob neej txhua tus, yeej tsis tau muaj leej twg txeev ua lawv lub neej tag nrho nyob rau hauv txoj kev kaj tseeb; tib neeg tsuas ua neej nyob rau hauv txoj kev kaj uas ci ntsais ntsais sab hauv thiab sab nraud ntawm txoj kev tshwm sim xwb. Nws yog qhov no uas tau coj los rau noob neej txoj kev tu ncua hnub no.

Txhua tus tab tom ua siab ntev, txaus siab hlo tawm mus tag nrho rau Kuv kom tau txais qee yam los ntawm Kuv los, thiab yog li, hauv kev khaws tib neeg txoj kev xav, Kuv muab tej lus cog tseg rau nws los txhawb txoj kev hlub tseeb rau hauv nws. Nws puas yog tib neeg txoj kev hlub tseeb ua rau nws muaj zog tiag tiag? Nws puas yog tib neeg lub siab ncaj ncees rau Kuv uas tau nplig Kuv tus Ntsujplig saum ntuj ceeb tsheej? Ntuj ceeb tsheej yeej tsis tau txais ib qho txiaj ntsig me me los ntawm tej dej num ntawm tib neeg li, thiab yog tias Kuv txoj kev saib xyuas ntawm tib neeg yog saib xyuas raws li nws txhua tes dej num xwb, ces tag nrho ntawm noob neej yuav nyob rau hauv Kuv txoj kev rau txim. Kuv tau pom ntau leej tib neeg kua muag nrog los ntawm lawv ob sab plhu, thiab Kuv tau pom ntau leej tib neeg fij lawv lub siab los pauv Kuv tej kev nplua nuj. Txawm hais tias “txoj kev mob siab” zoo li no los, Kuv yeej tsis tau muab txhua yam ntawm Kuv rau tib neeg dawb dawb raws li qhov tshwm los ntawm nws txoj kev xav tau tam sim ntawd li, rau qhov tib neeg yeej tsis tau zoo siab txaus siab hlo los fij nws tus kheej rau ntawm Kuv xub ntiag. Kuv tau tshem tawm cov ntaub npog ntsej muag ntawm txhua tus tib neeg thiab tau muab cov ntaub npog ntsej muag no pov rau hauv lub pas hluav taws lawm, thiab raws li qhov tshwm los, tib neeg lub siab ncaj ncees uas tsim nyog thiab kev thov yeej tsis tuav khov kho rau ntawm Kuv xub ntiag. Tib neeg zoo li ib tauv huab saum nruab ntug: Thaum cua nqov, nws ntshai txoj kev muaj zog ntawm nws lub zog thiab yog li thiaj ya yam ceev nrooj raws nws qab, ntshai heev tsam tias nws yuav raug ntaus rau nws txoj kev tsis mloog lus. Qhov no tsis yog lub ntsej muag phem ntawm tib neeg lov? Qhov no tsis yog qhov-hu tias kev mloog lus ntawm tib neeg lov? Qhov no tsis yog qhov “kev xav tseeb” thiab kev siab zoo cuav ntawm tib neeg lov? Ntau leej tib neeg tsis kam los lees ntseeg los ntawm tej lus hais tawm uas tau hais tawm los ntawm Kuv lub qhov ncauj, thiab ntau leej tsis lees txais Kuv txoj kev ntsuam xyuas, thiab yog li ntawd lawv cov lus thiab tej kev ua thiaj li nthuav lawv tej kev xav ntxeev siab tawm. Puas yog yam uas Kuv hais tawm tsam tus yeeb yam qub ntawm tib neeg? Puas yog Kuv tsis tau muab ib lub ntsiab uas tsim nyog raws nraim li “tej kev cai ntawm tus yeeb yam” rau tib neeg? Tib neeg yeej tsis mloog Kuv lus tiag tiag li; yog tias nws yeej tau tshawb nrhiav Kuv tiag tiag lawm, Kuv yeej yuav tsis tas hais ntau li. Tib neeg yog tej khoom seem uas tsis muaj nuj nqis, thiab Kuv yuav tsum tau siv Kuv txoj kev rau txim los yuam nws mus ntxiv; yog tias Kuv tsis ua li ntawd, yuav ua li cas—tab txawm hais tias cov lus cog tseg uas Kuv muab rau nws yeej txaus rau nws txoj kev zoo siab lawm los—puas tuaj yeem txhawb tau nws lub siab? Tib neeg yeej ib txwm nyob rau hauv txoj kev cov nyom uas mob siab tau ntau lub xyoo lawm; nws tuaj yeem hais tau tias, nws yeej, ib txwm nyob rau hauv kev tag kev cia siab. Raws li qhov tshwm los, nws tau raug tso tseg yam tsis muaj kev cia siab, thiab sab cev nqaij daim tawv thiab sab siab ntsws tau sab lawm, thiab yog li nws thiaj li tsis xyiv fab hlo lees txais tej kev nplua nuj uas Kuv muab rau nws. Tab txawm hnub no kiag los, tsis muaj leej twg muaj peev xwm los lees txais tag nrho txoj kev qab zib ntawm tus ntsujplig los ntawm Kuv los. Tib neeg tsuas tuaj yeem nyob txom nyem ntsuav, thiab tos ntsoov hnub kawg xwb.

Ntau leej tib neeg xav los hlub Kuv tiag tiag, tiam sis vim lawv lub siab tsis yog lawv tus kheej li, lawv tsis muaj kev tswj hwm lawv tus kheej; ntau leej tib neeg hlub Kuv tiag tiag raws li lawv ntsib tej kev sim siab uas Kuv tau muab los, txawm li ntawd los lawv tsis muaj peev xwm nkag siab txog tias Kuv yeej muaj nyob tiag tiag, thiab tsuas hlub Kuv hauv txoj kev qhuav qhawv xwb, thiab tsis yog vim Kuv txoj kev muaj nyob tiag tiag; ntau leej tib neeg tso lawv lub siab rau ntawm Kuv xub ntiag thiab tom qab ntawd tsis cuab pob ntseg mloog lawv lub siab li, thiab yog li lawv lub siab thiaj li raug Ntxwgnyoog txeeb mus lawm thaum twg los xij uas nws tau lub hwv tsam, thiab tom qab ntawd ces lawv txawm ncaim Kuv mus lawm; ntau leej tib neeg hlub Kuv heev li thaum Kuv muab Kuv cov lus rau lawv, txawm li ntawd los tsis mob siab rau Kuv cov lus hauv lawv tus ntsujplig li, tiam sis cia li siv cov lus ntawd zoo li tej khoom siv uas tsis muaj tswv thiab muab cov lus ntawd cuam rov qab mus rau qhov chaw uas cov lus ntawd tuaj thaum twg los xij uas lawv nyiam. Tib neeg tshawb nrhiav Kuv thaum tab tom muaj mob, thiab nws saib tuaj rau Kuv thaum nyob rau ntawm tej kev sim siab. Thaum lub sij hawm muaj kev thaj yeeb nws xyiv fab rau Kuv, thaum nyob rau hauv kev piam sij nws tsis lees paub Kuv, thaum nws tsis khoom nws hnov qab Kuv, thiab thaum nws tub nkeeg nws ua tej yeeb yam rau Kuv—txawm li ntawd los yeej tsis muaj leej twg tau hlub Kuv tag lawv ib sim neej li. Kuv xav kom tib neeg yuav tsum rau siab rau ntawm Kuv xub ntiag: Kuv tsis tau thov kom nws muab ib yam dab tsi rau Kuv li, tiam sis tsuas yog kom txhua tus tib neeg ua raws li Kuv hais tiag tiag xwb, uas, dua li ntawm qhov tawm tsam Kuv, kom lawv tso cai rau Kuv coj cov tib neeg uas muaj lub siab dawb rov qab los. Kuv txoj kev qhuab qhia, kev paub tseeb, thiab tus nqi ntawm Kuv tej dag zog nthuav dav mus rau txhua tus tib neeg, txawm li ntawd los qhov tseeb ntawm tib neeg txhua tes dej num kuj nthuav dav mus rau txhua tus tib neeg ib yam nkaus thiab, ib yam li lawv txoj kev dag ntxias Kuv. Nws zoo li tias cov khoom xyaw ntawm tib neeg txoj kev dag ntxias tau nyob nrog nws txij li thaum xeeb hauv plab lawm, zoo li yog nws tau muaj cov kev txawj tshwj xeeb no ntawm txoj kev dag txij li thaum yug los lawm. Deb tshaj ntawd ntxiv, nws yeej tsis tau muab txoj kev ua si ntawd pov tseg li, yeej tsis muaj leej twg txeev pom tshab mus rau lub hauv paus ntawm cov kev txawj dag no li. Raws li qhov tshwm los, tib neeg nyob rau hauv kev dag ntxias yam tsis paub txog nws li, thiab zoo li yog nws zam txim rau nws tus kheej, zoo li yog nws yog tej kev npaj ntawm Vajtswv dua li yog nws txoj kev dag ntxias Kuv uas txhob txwm ua. Qhov no tsis yog kiag lub hauv paus ntawm tib neeg txoj kev dag ntxias Kuv lov? Qhov no tsis yog nws txoj kev yees siv dag lov? Kuv yeej tsis tau raug dag kom tsis meej pem los ntawm tej kev qhuas cuav thiab kev dag ntxias ntawm tib neeg li, rau qhov Kuv xav tawm nws lub tseem ntsiab los ntev lawm. Leej twg puas paub tias muaj txoj kev tsis dawb huv ntau npaum li cas nyob rau hauv nws cov ntshav, thiab Ntxwgnyoog cov kuab lom ntau npaum li cas nyob rau hauv nws cov hlwb pob txha? Tib neeg cia li swm rau nws los ntawm txhua hnub uas dhau mus lawm, zoo li ntawd nws tsis paub txoj kev raug mob uas tau ua los ntawm Ntxwgnyoog lawm, thiab yog li thiaj li tsis muaj kev txaus siab los nrhiav “ib txoj kev noj qab nyob zoo uas muaj nyob.”

Thaum tib neeg nyob deb ntawm Kuv lawm, thiab thaum nws sim Kuv, Kuv zais Kuv Tus Kheej ntawm nws nyob saum cov huab. Raws li qhov tshwm los, nws tsis muaj peev xwm nrhiav tau ib txoj lw ntawm Kuv li, thiab tsuas nyob los ntawm cov neeg lim hiam txhais tes, ua txhua yam raws li lawv thov xwb. Thaum tib neeg nyob ze Kuv, Kuv tshwm rau nws pom thiab Kuv tsis zais Kuv lub ntsej muag ntawm nws, thiab lub sij hawm no, tib neeg pom Kuv lub ntsej muag zoo lawm. Tam sim ntawd nws los rau nws tej kev txawj xav, thiab txawm hais tias nws tsis paub txog los, nyob rau hauv nws twb qhia kev hlub rau Kuv lawm. Nyob rau hauv nws lub siab, nws cia li nco dheev txog ib txoj kev qab zib uas pauv tsis tau, thiab xav tsis thoob tias yog ua cas nws tsis tuaj yeem paub txog Kuv txoj kev muaj nyob hauv lub qab ntuj khwb. Yog li tib neeg thiaj muaj ib txoj kev txawj xav uas loj dua txog Kuv txoj kev ntxim hlub, thiab, tshaj ntawd ntxiv, txog Kuv txoj kev muaj nuj nqis. Raws li qhov tshwm los, nws xav kom tsis txhob ncaim Kuv mus dua lawm, nws pom Kuv yam li txoj kev kaj ntawm nws txoj kev ciaj sia, thiab ntshai heev tsam tias Kuv yuav ncaim nws mus, nws khawm Kuv ruaj ruaj. Kuv tsis raug txhawb los ntawm tib neeg txoj kev mob siab, tiam sis tau hlub tshua txog nws vim yog nws txoj kev hlub. Lub sij hawm no, tib neeg tab tom nyob rau hauv Kuv tej kev sim siab ntag. Kuv lub ntsej muag ploj hauv nws lub siab mus lawm, thiab nws xav tam sim ntawd tias nws lub neej qhuav qhawv lawm xwb, thiab nws tej kev xav ces yog xav khiav tawm mus lawm xwb. Lub sij hawm no, tib neeg lub siab qhib lug cia. Nws tsis puag Kuv vim yog Kuv tus yam ntxwv, tiam sis thov kom Kuv tiv thaiv nws vim yog Kuv txoj kev hlub. Txawm li ntawd los thaum Kuv txoj kev hlub ntaus rov qab rau tib neeg, nws hloov pauv nws lub siab tam sim ntawd; nws rhuav tshem nws txoj lus cog tseg nrog Kuv thiab tsoo tawm ntawm Kuv txoj kev txiav txim, tsis txaus siab hlo los saib rau saum Kuv lub ntsej muag uas hlub tshua ib zaug ntxiv li lawm, thiab yog li nws hloov pauv nws txoj kev xav txog Kuv, thiab hais tias Kuv yeej ib txwm tsis tau cawm tib neeg dim li. Puas yog tias txoj kev hlub tseeb tsis cuam tshuam rau ib yam dab tsi kiag li tiam sis tsuas yog kev hlub tshua xwb? Puas yog tib neeg tsuas hlub Kuv yog tias nws nyob rau hauv qab Kuv txoj kev kaj uas ci ntsa iab xwb? Nws saib rov qab mus rau nag hmo tiam sis nyob rau hnub no—qhov no tsis yog noob neej tus yam ntxwv lov? Nej puas tseem yuav zoo li no tiag tiag rau tag kis? Yam uas Kuv xav tau yog kom tib neeg los muaj ib lub siab uas ntshaw Kuv nyob rau hauv nws qhov tob kawg kiag, tsis yog ib tug uas ua tau zoo raws Kuv los ntawm tej yam ntiav ntiav xwb.

Lub Peb Hlis Hnub Tim 21, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Tshooj 20

Ntxiv Mus: Tshooj 22

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No