Tshooj 22

Tib neeg ua neej nyob hauv qhov kev kaj, tab sis lawv tsis paub txog qhov muaj nuj nqis ntawm qhov kev kaj. Lawv tsis paub dab tsi txog lub ntsiab tseeb ntawm qhov kev kaj, thiab lub hauv paus keeb cag ntawm qhov kev kaj, thiab, tshaj qhov ntawd, qhov kev kaj yog leej twg li. Thaum Kuv muab txoj kev kaj rau tib neeg, Kuv tshuaj xyuas kiag tus yam ntxwv ntawm tib neeg tam sim ntawd: Vim yog qhov kev kaj, tib neeg sawv daws thiaj li hloov thiab loj hlob, thiab tau ncaim txoj kev tsaus ntuj mus lawm. Kuv saib ntsoov mus rau txhua txhua ceg kaum ntawm lub qab ntuj khwb, thiab pom hais tias tej toj roob hauv pes raug huab auv tag, hais tias tej dej tau txias khov tag, thiab hais tias, vim yog muaj qhov kev kaj los, tib neeg thiaj saib mus rau Sab Hnub Tuaj, kom tej zaum lawv thiaj li yuav pom tej yam muaj nuj nqis—tab sis tib neeg tseem tsis muaj peev xwm pom ib txoj xub ke meej meej nyob rau hauv tej huab zig ntawd. Vim tag nrho lub ntiaj teb raug huab auv tag lawm, thaum Kuv saib saum cov huab los, yeej tsis muaj ib tug tib neeg twg uas nrhiav tau qhov muaj Kuv nyob li. Tib neeg nrhiav qee yam nyob hauv ntiaj teb; zoo li lawv nrhiav tas zog li; lawv npaj siab, zoo nkaus li, tos rawv Kuv qhov kev los txog ntawd—tab sis lawv tsis paub Kuv hnub, thiab tsuas yog nquag nquag saib rau mus tus duab ci liab pliv nyob tim Sab Hnub Tuaj xwb. Nyob rau hauv tib neeg sawv daws, Kuv nrhiav cov uas haum raws li Kuv tus kheej lub siab tiag tiag xwb. Kuv taug kev nrog tib neeg sawv daws, thiab nyob nrog tib neeg sawv daws, tab sis tib neeg hauv ntiaj teb mas nyob nyab xeeb thiab noj qab nyob zoo, thiab yog li ntawd thiaj li tsis muaj ib tug twg li uas haum raws li Kuv tus kheej lub siab tiag tiag. Tib neeg tsis paub yuav saib xyuas Kuv txoj kev xav li cas, lawv tsis muaj peev xwm pom Kuv tej kev ua, thiab lawv tsis muaj peev xwm txav mus los nyob rau hauv qhov kev kaj thiab cia qhov kev kaj ci ntsa rau lawv. Txawm hais tias tib neeg yeej tau saib Kuv cov lus muaj nuj nqis lawm, los lawv tsis muaj peev xwm pom tshab plaws Ntxwgnyoog tej tswv yim ntxias dag; vim tib neeg lub siab me dhau heev lawm, lawv tsis muaj peev xwm ua raws li lawv lub siab ntshaw. Tib neeg yeej tsis tau hlub Kuv yam ua siab dawb paug li. Thaum Kuv ntuas lawv, lawv hnov zoo li lawv tus kheej tsis muaj nuj nqis li, tab sis qhov no tsis ua rau lawv xav ua kom haum Kuv siab li. Lawv tsuas lam tuav “qhov chaw” uas Kuv muab rau lawv hauv lawv txhais tes thiab tshuaj xyuas nws xwb, tsis muaj kev xav txog Kuv qhov kev ntxim hlub li, lawv haj tseem rau siab ntso nqos laws lum tej txiaj ntsig ntawm lawv qhov chaw ntawd rau lawv tus kheej xwb. Qhov no tseem tsis yog tej yam uas tib neeg tsis muaj txhua thiab lod? Thaum tej toj roob hauv pes txav, ua lawv puas yuav zam kev tau rau koj qhov chaw ntawd mas? Thaum tej dej ntws, ua lawv puas yuav nres ua ntej txog tib neeg qhov chaw mas? Lub ntuj thiab daim av puas yuav sib hloov tau los ntawm tib neeg qhov chaw mas? Kuv tau muaj kev hlub tshua rau tib neeg ib zaug lawm, ib zaug tas los ib zaug ntxiv thiab—tab sis tsis muaj ib tug twg uas yuav saib qhov no tseem ceeb los sis muaj nuj nqis li. Lawv tsuas lam mloog zoo li ib zag dab neeg xwb, los sis lam nyeem nws li ib zaj kwv huam xwb. Kuv cov lus yeej tsis chwv tib neeg lub siab li tiag tiag lod? Kuv cov lus hais tawm yeej tsis muaj ib qho txiaj ntsig li lod? Puas yog hais tias yeej tsis muaj ib tug twg ntseeg hais tias muaj Kuv nyob li lod? Tib neeg tsis hlub lawv tus kheej; tab sis, lawv koom nrog Ntxwgnyoog tig tawm tsam Kuv, thiab siv Ntxwgnyoog li ib qho “khoom muaj nqis” uas siv los tiam Kuv. Kuv yuav tsoo kom tshab plaws tag nrho Ntxwgnyoog tej tswv yim ntxias dag, thiab cheem cov tib neeg hauv ntiaj teb kom tsis txhob lees txais Ntxwgnyoog tej kev dag ntxias, kom lawv thiaj li tsis txhob tawm tsam Kuv vim qhov muaj nws nyob ntawd.

Nyob rau hauv lub nceeg vaj, Kuv yog Vajntxwv—tab sis tsis tias saib Kuv zoo li nws tus Vajntxwv hos, tib neeg tseem saib Kuv zoo li tus “Cawm Seej uas tau nqis saum ntuj ceeb tsheej los.” Yog li ntawd, lawv ntshaw kom Kuv muab khoom pub rau lawv thiab yeej tsis nrhiav kev paub txog Kuv li. Muaj coob tus heev uas tau thov Kuv li cov neeg thov khawv; muaj coob tus heev uas tau nthuav lawv “lub hnab” rau Kuv thiab thov kom Kuv muab zaub mov rau lawv noj kom lawv ciaj; muaj coob tus heev uas tau siv lawv ob lub qhov muag uas siab hlob ntawd ntsia ntsoov rau Kuv li cov hma uas tshaib tshaib plab, xav kom lawv muaj cuab kav muab Kuv npuav lum nqos kiag kom tsau lawv lub plab; muaj coob tus heev tau nyo hau ntsiag to vim lawv tej kev ua txhaum thiab txaj muag heev, thov kom Kuv zam txim rau, los sis txaus siab hlo lees txais Kuv qhov kev rau txim. Thaum Kuv muab Kuv cov lus hais tawm, ntau yam kev ruam ntawm tib neeg tshwm sim los yam ruam kawg nkaus li, thiab lawv lub qe tiag tiag raug muab nthuav tawm nyob rau hauv qhov kev kaj; thiab nyob rau hauv tus duab ci ntsa, tib neeg tsis muaj cuab kav yuav zam txim rau lawv tus kheej li. Yog li ntawd, lawv thiaj li maj nroos los rau ntawm Kuv xub ntiag los nyo hau thiab lees lawv tej kev txhaum. Vim yog tib neeg qhov “kev ua siab ncaj,” Kuv thiaj rub lawv rov los rau saum lub tsheb nees cab ntawm txoj kev cawm dim ib zaug ntxiv, thiab yog li ntawd lawv thiaj li nco Kuv txiaj ntsig, thiab ntsia Kuv nrog txoj kev hlub. Tab sis lawv yeej tseem tsis kam los nrhiav chaw cawm siav rau hauv Kuv tiag tiag li, thiab tseem tsis tau muab tag nrho lawv lub siab rau Kuv. Lawv tsuas lam khav txog Kuv xwb, tab sis lawv tsis hlub Kuv tiag li, vim lawv tsis tau tig lawv lub siab los rau Kuv; lawv lub cev lam nyob ntawm Kuv xub ntiag xwb, tab sis lawv lub siab nyob tom Kuv nrab qaum. Vim tib neeg txoj kev to taub txog tej kev cai mas tsis zoo kiag li thiab lawv yeej tsis muaj lub siab yuav los rau ntawm Kuv xub ntiag, Kuv muab tej kev pab uas tsim nyog rau lawv, es kom lawv tig ntawm lawv txoj kev tsis paub dab tsi uas lawv tuav khov khov ntawd los rau ntawm Kuv. Qhov no ces yog kiag qhov kev hlub tshua uas Kuv muab rau tib neeg ntag, thiab txoj kab ke uas Kuv siv zog los cawm lawv.

Tib neeg thoob plaws lub qab ntuj khwb ua kev zoo siab rau qhov kev los txog ntawm Kuv hnub, thiab cov tub txib qaum ntuj taug kev ua ke nrog tag nrho Kuv cov neeg. Thaum Ntxwgnyoog tsim teeb meem, cov tub txib qaum ntuj, vim yog lawv tes dej num saum ntuj ceeb tsheej, ib txwm pab Kuv cov neeg. Lawv tsis raug dab ntxias dag vim tib neeg txoj kev tsis ruaj khov tab sis, vim yog kev sib ntaus sib tua yam muaj ceem kawg nkaus ntawm lub zog ntawm txoj kev tsaus ntuj, thiaj ua rau sawv daws tau ntsib tau pom tib neeg lub neej hauv cov huab zig ntau dua tuaj. Tag nrho Kuv cov neeg nyoo zwm rau hauv Kuv lub npe, thiab yeej tsis muaj leej twg tab meeg sawv los tawm tsam Kuv li. Vim yog tej dag zog ntawm cov tub txib qaum ntuj, tib neeg thiaj li lees txais Kuv lub npe, thiab sawv daws thiaj li ua tau haum raws li Kuv tes hauj lwm. Lub ntiaj teb tab tom puas ntsoog! Npanpiloo ces nres nti tsis taus li lawm! Au, lub ntiaj teb ntawm tej kev ntseeg! Ua cas nws yuav tsis raug rhuav tshem los ntawm Kuv lub hwj chim hauv ntiaj teb? Leej twg thiaj li tseem tau luag tsis mloog lus thiab tawm tsam Kuv? Cov tub teev ntawv lod? Txhua tus neeg tuav kev ntseeg lod? Cov kav thiab nom tswv hauv ntiaj teb lod? Cov tub txib qaum ntuj lod? Leej twg thiaj li tsis ua kev zoo siab rau qhov zoo tshaj plaws thiab muaj txhij puv npo ntawm Kuv lub cev? Nyob rau hauv tag nrho cov neeg, leej twg thiaj li tsis hu nkauj qhuas Kuv yam tsis tu ncua li, leej twg thiaj li tsis zoo siab tag mus li? Kuv nyob rau daim av ntawm tus zaj loj liab ploog lub qhov, tab sis qhov no tsis ua rau Kuv tshee hnyo nrog txoj kev ntshai los sis khiav tawm mus li, vim tag nrho nws cov neeg twb pib tsis nyiam nws kiag li lawm. Yeej tsis muaj leej twg ua nws “tes dej num” ntawm tus zaj xub ntiag rau tus zaj li; tab sis, txhua yam tsuas ua li qhov lawv pom tias tsim nyog xwb, thiab ib leeg mus ib txog kev li. Ua li cas tej teb chaws hauv ntiaj teb thiaj li tsis puas tsuaj? Ua li cas cov teb chaws hauv ntiaj teb thiaj li tsis poob? Ua li cas Kuv cov neeg thiaj li tsis muaj siab mas? Ua li cas lawv thiaj li yuav tsis hu nkauj yam xyiv fab hlo mas? Qhov no puas yog tib neeg tes hauj lwm? Qhov no puas yog tib neeg ob txhais tes ua? Kuv muab tus cag ntawm qhov muaj lawv nyob rau tib neeg, thiab muab tej khoom rau lawv, tab sis lawv tseem tsis txaus siab rau lawv tej xwm txheej tam sim no thiab thov nkag mus rau Kuv lub nceeg vaj. Tab sis ua cas lawv thiaj li yuav nkag tau mus rau Kuv lub nceeg vaj yooj yooj yim, yam tsis tau them ib tug nqi li, tsis kam muab lawv txoj kev ua siab ncaj yam tsis xav txog lawv tus kheej ntawd cob fij li mas? Twb tsis yuam kom tib neeg them dab tsi li, Kuv tsuas muaj tej kev cheem tsum rau lawv xwb, es kom Kuv lub nceeg vaj hauv ntiaj teb thiaj li muaj yeeb koob puv npo. Tib neeg tau raug Kuv coj los nkag rau tiam tam sim no, lawv nyob rau tus yam ntxwv tam sim no, thiab lawv nyob rau hauv txoj kev coj ntawm Kuv qhov kev kaj. Yog tsis yog li ntawd, leej twg ntawm cov neeg hauv ntiaj teb no thiaj li yuav paub lawv tej yam uas yuav tshwm sim rau yav tom ntej? Leej twg thiaj li yuav to taub Kuv txoj kev xav? Kuv muab Kuv tej kev pab ntxiv rau tej kev cheem tsum ntawm tib neeg; qhov no tseem tsis zoo xws li tej cai ntuj tsim thiab lod?

Nag hmo, nej nyob rau hauv qhov cua hlob thiab nag ntub; hnub no, nej tau nkag los rau hauv Kuv lub nceeg vaj thiab rais los ua nws cov neeg lawm; thiab tag kis, nej yuav xyiv fab rau Kuv tej koob hmoov. Leej twg thiaj li xav txog tej yam li ntawd? Nej yuav ntsib kev nyuaj siab thiab kev txom nyem ntau npaum li cas nyob rau hauv nej lub neej—nej puas paub? Kuv mus tom ntej nyob rau hauv tej cua thiab nag, thiab tau siv ib xyoos dhau ib xyoos nyob nrog tib neeg, thiab tau los ncav sij hawm txog rau niaj hnub no. Tej no tsis yog kiag tej kauj ruam ntawm Kuv qhov kev npaj cawm tib neeg lod? Leej twg tau ntxiv dab tsi rau Kuv qhov kev npaj ntawd lawm mas? Leej twg thiaj li muaj peev xwm khiav tawm tau ntawm tej kauj ruam ntawm Kuv qhov kev npaj ntawd mas? Kuv nyob rau hauv ntau lub siab ntawm pua pua plhom tus neeg, Kuv yog tus Vajntxwv uas nrog pua pua plhom tus tib neeg nyob ua ke, thiab Kuv tau raug tsis lees txais thiab raug iab liam qhov phem rau los ntawm pua pua plhom tus neeg. Kuv daim duab mas yeej tsis nyob hauv tib neeg lub siab tiag tiag li. Tib neeg tsuas pom zem zuag Kuv lub ntsej muag uas muaj yeeb koob ntsa paug nyob hauv Kuv cov lus xwb, tab sis vim kev cuam tshuam los ntawm lawv tej kev xav, lawv thiaj li tsis ntseeg lawv tus kheej tej kev hnov ntawd; tsuas muaj ib tug Kuv uas pom tsis meej nyob rau hauv lawv lub siab xwb, tab sis nws tsis nyob ntawd ntev. Thiab yog li ntawd, lawv txoj kev hlub rau Kuv kuj zoo li no thiab: Lawv txoj kev hlub ntawm Kuv xub ntiag mas zoo li muaj txaus nkaus li, zoo nkaus li ib tug tib neeg twg hlub Kuv raws li lawv tus kheej lub siab xav, zoo nkaus li lawv txoj kev hlub mas ntsais plias tshwm plaws thiab ploj ntais hauv tus duab qaim hli uas ua huab niab xwb. Hnub no, nws tsuas yog vim Kuv txoj kev hlub xwb tib neeg thiaj li tseem nyob thiab thiaj li muaj hmoov zoo dim ciaj nyob. Yog tsis yog li ntawd, ces leej twg ntawm tib neeg thiaj li yuav tsis, uas qhov tshwm sim los ntawm lawv lub cev uas yuag nka nkib, raug txiav pov tseg los ntawm tus nplaim teeb les xawj mas? Tib neeg yeej tseem tsis paub lawv tus kheej. Lawv tseem khav ntxhias rau ntawm Kuv xub ntiag, thiab hais lus khav theeb ntsuav rau tom Kuv nrab qaum thiab, tab sis tsis muaj leej twg tau luag tawm tsam Kuv rau ntawm Kuv xub ntiag kiag li. Txawm li cas los xij, tib neeg tsis paub lub ntsiab ntawm txoj kev tawm tsam uas Kuv hais txog; tab sis, lawv tseem npaj dag Kuv txuas ntxiv, thiab qhuas lawv tus kheej tas zog ntxiv—nyob rau hauv no, tsis yog lawv tab meeg tawm tsam Kuv lod? Kuv zam tib neeg txoj kev tsis ruaj khov, tab sis Kuv tsis txo lub txim ib qho me me rau txoj kev tawm tsam uas lawv tus kheej ua kiag ntawd li. Txawm hais tias lawv paub nws lub ntsiab, los lawv yeej tsis kam ua raws li lub ntsiab no li thiab tsuas lam ua raws li qhov lawv nyiam xwb, uas yog kev dag Kuv xwb. Kuv twb ua twb zoo qhia Kuv tus moj yam nyob rau hauv Kuv cov lus rau txhua lub sij hawm, tab sis tib neeg yeej tsis kam nyoo swb li—nyob rau tib lub sij hawm ntawd, lawv nthuav tawm kiag lawv tus moj yam thiab. Nyob rau hauv Kuv qhov kev txiav txim, tib neeg yuav ntseeg tag nrho, thiab nyob rau hauv Kuv qhov kev rau txim, txog thaum kawg lawv yuav ua neej raws li Kuv daim duab thiab rais los ua Kuv qhov kev tshwm sim nyob rau hauv ntiaj teb!

Lub Peb Hlis Hnub Tim 22, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Tshooj 21

Ntxiv Mus: Tshooj 23

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No