Tshooj 23

Thaum Kuv lub suab nrov tawm, thaum Kuv ob lub qhov muag tua hluav taws tuaj, ces yog Kuv tab tom saib ntsoov thoob plaws lub ntiaj teb, yog Kuv tab tom soj ntsuam thoob plaws lub qab ntuj khwb. Txhua tus tib neeg tab tom thov Kuv, tig lawv lub ntsej muag ntsia tuaj rau Kuv, thov kom Kuv tso tseg Kuv txoj kev npau taws, thiab cog lus tias yuav tsis ntxeev siab tawm tsam Kuv ntxiv lawm. Tiam sis qhov no tsis yog yav dhau los ntxiv lawm; nws yog tam sim no. Leej twg thiaj li thim tau Kuv lub siab nyiam rov qab? Yeej tsis yog cov lus thov uas nyob rau hauv tib neeg lub siab, los sis cov lus hauv lawv lub qhov ncauj tiag tiag li lov? Leej twg thiaj li muaj peev xwm muaj txoj sia nyob los txog niaj hnub no, yog tias tsis yog vim Kuv nas? Leej twg thiaj li muaj txoj sia nyob uas tsis yog vim cov lus hauv Kuv lub qhov ncauj? Leej twg uas tsis muaj txoj sia nyob vim Kuv txoj kev saib xyuas? Kuv ua Kuv tes hauj lwm tshiab uas nyob thoob plaws hauv lub ntiaj teb, thiab leej twg thiaj li muaj peev xwm khiav tau tawm ntawm tes hauj lwm ntawd mus? Tej toj roob hauv pes puas tuaj yeem khiav nkaum tau lawv qhov siab? Tej dej puas tuaj yeem zais qhov nws loj dav? Nyob rau hauv Kuv txoj kev npaj, Kuv yeej ib txwm tsis tso ib yam dab tsi tseg yooj yim li, yog vim li ntawd thiaj li tsis muaj ib tug tib neeg twg, los sis ib yam dab tsi, uas tau khiav dhau ntawm Kuv ob txhais tes mus. Niaj hnub no, Kuv lub npe dawb huv twb raug qhuas mus thoob plaws txhua tus tib neeg lawm, thiab lwm qhov ntxiv, txhua tus tib neeg twb muaj cov lus uas hais tawm tsam Kuv thoob plaws lawm thiab, thiab tej lus hais txog Kuv txoj kev nyob rau hauv lub ntiaj teb twb nrov mus thoob plaws txhua tus tib neeg lawm. Kuv tsis zam tib neeg txoj kev txiav txim rau Kuv, los sis Kuv tsis zam lawv txoj kev muab Kuv lub cev faib, thiab Kuv haj yam tsis zam lawv tej kev hais lus phem tawm tsam Kuv. Vim lawv yeej ib txwm tsis paub Kuv tiag tiag, tib neeg yeej ib txwm tawm tsam thiab dag Kuv, yeej tsis saib Kuv tus Ntsujplig kom tsim nuj los sis saib Kuv cov lus kom tsim nqi li. Vim lawv txhua tes dej num thiab txoj kev ua, thiab vim tus cwj pwm uas lawv coj rau Kuv, Kuv thiaj li muab “nqi zog” uas yog lawv qhov nqi zog rau tib neeg. Yog li ntawd, txhua tus tib neeg thiaj li ua hauj lwm saib ntsoov rau lawv qhov nqi zog xwb, thiaj tsis muaj ib tug twg uas tau ua ib teg hauj lwm twg uas los ntawm kev fij nws tus kheej li. Tib neeg tsis txaus siab hlo los muab lawv tus kheej fij, tiam sis ho txaus siab rau tej nqi zog uas tau txais yam tsis muaj nuj nqis li xwb. Txawm hais tias Petus tau fij nws tus kheej rau ntawm Kuv lub xub ntiag los xij, qhov ntawd tsis yog txhawm rau qhov nqi zog tag kis, tiam sis yog txhawm rau txoj kev paub hnub no. Tib neeg yeej ib txwm tsis nrog Kuv sib tham kiag li, tiam sis tsuas sib hais nrog Kuv ib zaug dhau ib zaug txog tej yam ntiav ntiav xwb, xav hais tias ua li ntawd kom thiaj li tau Kuv txoj kev pom zoo yam yooj yim heev. Kuv tau saib mus tob rau hauv tib neeg nruab siab lawm, yog li ntawd Kuv tau khawb mus rau hauv qhov tob tshaj plaws uas yog “lub qhov nyiaj qhov kub ntawm kev nplua nuj ntau yam,” qee yam uas tab txawm tib neeg tus kheej los twb tseem tsis tau ras txog, tiam sis Kuv twb tshawb pom dua lawm. Yog li ntawd, tsuas yog thaum lawv tau pom “qhov khoom ua pov thawj” lawm xwb mas noob neej thiaj li tso lawv txoj kev qhuas tias lawv tus kheej coj ncaj tseg thiab, nrhab ob lub xib teg, los lees lawv tus kheej tus yam ntxwv uas tsis dawb huv. Nyob rau ntawm tib neeg, muaj ntau yam tshiab uas tos ntsoov Kuv los “rho tawm” kom txhua tus tib neeg thiaj li yuav muaj kev xyiv fab. Yuav kom tsis txhob txwv tau Kuv tes hauj lwm txog tib neeg txoj kev tsis muaj peev xwm, mas Kuv yuav tsum qhuab qhia tib neeg raws nraim li Kuv thawj txoj kev npaj. Tib neeg zoo ib yam li ib tsob txiv ntoo: Yog tsis muaj kev yim ntsis, tsob txiv ntoo ntawd yuav tsis txi txiv thiab, nyob rau thaum kawg, yam uas tib neeg pom ces yog cov ceg qhuav thiab cov nplooj zeeg los lawm xwb, tsis muaj txiv poob los rau hauv av li.

Thaum Kuv kho “sab hauv chav tsev” ntawm Kuv lub nceeg vaj kom zoo nkauj tuaj ib hnub dhau ib hnub, yeej tsis tau muaj ib tug twg uas yuav cia li khiav vig voog nkag los rau Kuv “chav ua hauj lwm” los cuam tshuam Kuv tes hauj lwm li. Txhua tus tib neeg puav leej mob siab ua kawg lawv lub zog los koom tes nrog Kuv, ntshai heev tsam “raug tshem tawm” thiab “poob lawv tes dej num” ces tsam lawv ho mus txog qhov kawg ntawm lawv lub neej txoj sia lawm, qhov chaw uas tej zaum lawv haj tseem yuav poob mus rau hauv “tiaj suab puam” uas Ntxwgnyoog tswj kav thiab. Vim tib neeg tej kev ntshai, Kuv thiaj li nplig lawv lub siab txhua hnub, txhawb kom txawj sib hlub txhua hnub, thiab tshaj qhov ntawd ntxiv muab kev qhia rau lawv txog lawv lub neej txhua hnub. Nws zoo li txhua tus tib neeg yog cov me nyuam uas nyuam qhuav yug los xwb; yog tsis tau mis noj, ces tsis ntev lawv yuav ncaim lub ntiaj teb no mus, yuav tsis pom ntxiv lawm. Vim tib neeg tej lus thov, Kuv thiaj li los rau hauv tib neeg lub ntiaj teb thiab, kiag tam sim ntawd, tib neeg tau nyob rau hauv ib lub ntiaj teb uas muaj txoj kev kaj lawm, tsis raug kaw nyob rau hauv ib “chav” uas lawv quaj thov mus rau saum ntuj ceeb tsheej ntxiv lawm. Kiag thaum lawv pom Kuv, ces tib neeg pheej muaj “kev tsis txaus siab” nyob rau hauv lawv lub siab, tsa lawv lub qhov ncauj nyob rau ntawm Kuv lub xub ntiag thov kom tso zaub mov los rau lawv. Tiam sis tom qab ntawd, lawv tej kev ntshai tshuav tsawg lawm thiab qhov kev ua siab txias raug tsim kho zoo li qub lawm, ces lawv tsis thov ib yam dab tsi ntawm Kuv ntxiv lawm, tiam sis cia li tsaug zog zoo lawm xwb, yog tsis li ntawd, ces tsis lees paub qhov muaj Kuv li, lawv mus ua lawv tus kheej cov hauj lwm lawm xwb. Nyob rau hauv tib neeg ntiaj teb “txoj kev tso pov tseg” ces yeej pom tau meej meej lawm hais tias yog ua li cas es tib neeg, tsis muaj “kev xav,” cia ua raws li lawv “txoj kev ncaj ncees uas tsis xaiv ntsej muag” rau Kuv. Yog li ntawd, thaum pom tib neeg nyob rau hauv kis uas lawv tsis ntxim hlub lawm, Kuv ncaim mus yam ntsiag to thiab yuav tsis rov qab nqis los yam txaus siab hlo los ntawm lawv cov lus thov tiag tiag dua lawm. Lawv yeej tsis paub li tias, tib neeg cov teeb meem mas loj ib hnub dhau ib hnub tuaj, thiab yog li ntawd, thaum lawv tab tom ua hauj lwm hnyav thiab sab heev, thaum lawv tshawb pom qhov muaj Kuv kiag lawm, lawv tsis kam teb hais tias “tsis muaj” thiab tuav nkaus Kuv lub ntsej tsho thiab coj Kuv mus rau hauv lawv tsev yam li ib tug qhua. Tiam sis, txawm hais tias lawv yuav npaj ib pluag mov kim heev rau Kuv noj kom muaj kev xyiv fab los xij, lawv yeej ib txwm tsis xav ib zaug li tias Kuv yog ib tug ntawm lawv tus kheej ntiag tug, tiam sis ho saib Kuv yam li ib tug qhua kom tau txais ib qho kev pab me me los ntawm Kuv los xwb. Ces yog li ntawd, zaum no, tib neeg thiaj li tau los hais lawv cov lus thov txim rau ntawm Kuv lub xub ntiag yam tsis paub tab li, cia siab tias Kuv yuav “kos npe rau,” thiab, zoo ib yam li tib neeg xav qiv nyiaj los ua lawv txoj lag luam, lawv thiaj li “thov” Kuv kawg lawv lub zog. Nyob rau hauv lawv txhua qhov kev piav tes thiab kev xav, Kuv ntsia ib muag txog tib neeg txoj kev npaj siab xwb: Raws li qhov lawv xam pom mas nws zoo li Kuv tsis paub xyov yuav nyeem lub ntsiab lus zais hauv ib tug tib neeg txoj kev nthuav tawm lub ntsej muag los sis zais nyob rau hauv lawv cov lus li cas, los sis xyov yuav saib ib tug tib neeg lub siab kom tob li cas. Ces yog li ntawd tib neeg thiaj li qhia rau Kuv txog txhua txoj kev ntsib kev pom hauv txhua yam uas lawv tau ntsib los lawm, yam tsis muaj qhov yuam kev los sis qhov raug tshem tawm li, thiab tom qab ntawd lawv tau hais yam lawv cheem tsum nyob rau ntawm Kuv lub xub ntiag. Kuv ntxub thiab tsis nyiam tib neeg txhua tes dej num thiab txoj kev ua. Nyob rau ntawm tib neeg, yeej tsis keev muaj ib tug uas ua tau tes hauj lwm uas Kuv nyiam kiag li, zoo li tib neeg txhob txwm ua rau Kuv xwb, thiab txhob txwm thab Kuv txoj kev npau taws xwb: Lawv txhua tus puav leej mus mus los los rau ntawm Kuv lub xub ntiag, nrog rau lawv tus kheej lub siab nyiam kom Kuv pom. Yeej tsis muaj ib tug twg uas nyob rau ntawm tib neeg uas ua neej nyob txhawm rau Kuv li, yog vim li ntawd, qhov muaj txhua tus noob neej ntawd thiaj li tsis muaj nuj nqis los sis tsis muaj ntsiab, ua rau tib neeg nyob hauv ib qho chaw khoob lug qhuav qhawv xwb. Tab txawm li ntawd los xij, tib neeg yeej tseem tsis kam tsim los, tiam sis tas zog ntxeev siab tawm tsam Kuv xwb, tawm tsam yam tsis muaj qab hau li.

Nyob rau hauv txhua txoj kev sim siab uas lawv tau hla dhau los lawm, tib neeg yeej ib txwm ua tsis tau rau Kuv zoo siab ib zaug li. Vim lawv txoj kev tsis ncaj ncees uas siab phem heev, tib neeg ntiaj teb thiaj li tsis xav los ua tim khawv rau Kuv lub npe; tiam sis, lawv “khiav lwm txoj kev” mus lawm thaum tseem vam khom kom Kuv pab txhawb nqa xwb. Tib neeg lub siab tsis tig tag nrho los rau Kuv, thiab yog li ntawd Ntxwgnyoog thiaj li rhuav tshem lawv loj heev txog ntua thaum uas lawv muaj qhov txhab ntau heev, lawv lub cev qias vuab tsuab tag li lawm. Tiam sis tib neeg yeej tseem tsis ras tias lawv lub ntsej muag qias npaum li cas thiab: Lawv pheej nyiag pe hawm Ntxwgnyoog kom Kuv txhob pom. Vim qhov laj thawj no, ua rau Kuv npau taws Kuv thiaj li muab tib neeg pov mus rau hauv lub qhov ntuj tob tob, ua li ntawd kom lawv thiaj li yuav tsis muaj peev xwm tso lawv tus kheej dim li lawm. Tab txawm li ntawd los xij, thaum lawv tab tom quaj nyiav tu siab heev, tib neeg yeej tseem tsis kam los hloov pauv lawv lub siab li, txhob txwm tawm tsam Kuv kom mus txog hnub kawg xwb, thiab cia siab hais tias ua li ntawd mas yuav ua rau Kuv npau taws heev. Hais txog yam lawv tau ua lawm, Kuv saib lawv yam li ib tug neeg txhaum li uas lawv yog neeg txhaum thiab tsis lees paub lawv kom thiaj li sov Kuv lub xub ntiag. Txij thaum xub thawj los, cov tim tswv yeej tau ua dej num rau Kuv thiab mloog Kuv lus yam tsis muaj kev hloov pauv los sis tso tseg li, tiam sis tib neeg yeej ib txwm tsis ua li ntawd li, zoo li lawv tsis yog los ntawm Kuv los, tiam sis yog yug los ntawm Ntxwgnyoog los. Cov tim tswv nyob rau hauv lawv tej chaw puav leej muab kev pe hawm rau Kuv tag nrho; lawv tsis raug Ntxwgnyoog lub hwj chim haub ntxias, thiab tsuas ua kom tiav lawv tes dej num nkaus xwb. Cov tim tswv yog cov pub zaub pub mov thiab yug Kuv cov tub thiab Kuv cov neeg uas suav tsis txheeb txhua tus kom loj hlob muaj zog thiab noj qab nyob zoo, lawv yeej tsis muaj ib tug uas yuav tsis muaj zog los sis qaug qheb li. Qhov no yog qhov Kuv ua, Kuv qhov txuj ci tseem ceeb. Raws li cov neeg tua phom teeb tsa ib pab tag ib pab dua ntawm Kuv lub nceeg vaj, cov tim tswv, taug kev mus raws cov suab paj nruag, los rau ntawm Kuv lub sam thiaj xub ntiag los zwm rau Kuv txoj kev txheeb xyuas, vim lawv lub siab tsis muaj qhov tsis dawb huv thiab tsis muaj mlom, thiab lawv tsis txaj muag rau Kuv txoj kev txheeb xyuas.

Thaum cua daj cua dub nrov ntsoog qee, lub ntuj nqis los kiag tam sim ntawd, los ua kom txhua tus tib neeg ntiaj teb ua tsis taus pa kom lawv thiaj li tsis hu Kuv lub npe raws li lawv xav ntxiv lawm. Tos nco xwb, txhua tus tib neeg twb vau tag nrho lawm. Cov ntoo uas raug cua ntsawj mas yoj mus yoj los, ib lub sij hawm dhau ib lub sij hawm tej ceg ntoo dam tag, thiab tag nrho cov nplooj qhuav raug tshuab ya mus tag lawm. Lub ntiaj teb mloog zoo li nyob ntsiag to thiab qhuav qhawv tam sim ntawd, thiab tib neeg khawm lawv tus kheej ruaj ruaj, npaj txhij tos txoj kev puas tsuaj uas raws lub caij nplooj ntoo zeeg los rhuav tshem lawv lub sij hawm twg los tau. Tej noog saum tej toj roob ya rau ub rau no, zoo li lawv quaj tu siab heev rau leej twg; nyob rau saum tej qhov tsua saum roob, tsov ntxhuav nyooj laws, ua rau tib neeg ntshai los ntawm lub suab ntawd, ua rau lawv hnov no ti nkaus txha thiab ua rau lawv xob plaub hau heev, thiab nws zoo li muaj ib txoj kev ntshai, ib lub cim qhia txog qhov kawg ntawm tib neeg ntiaj teb. Tsis kam los zwm rau txoj kev muab lawv tshem tawm mus raws li Kuv lub siab nyiam, txhua tus tib neeg thov tus Tswv Uas Muaj Hwj Chim Kav saum ntuj ceeb tsheej yam ntsiag to. Tiam sis lub suab ntawm ib tug dej ntws me me yuav ua li cas thaiv tau ib nthwv cua daj cua dub? Tib neeg cov lus thov lub suab yuav ua li cas cheem tau qhov ntawd tam sim ntawd? Txoj kev npau taws hauv lub siab ntawm qhov xob laim yuav ua li cas thiaj li tseem yog txhawm rau tib neeg txoj kev ntshai? Tib neeg raug cua ntsawj yoj mus yoj los; lawv khiav rau ub rau no mus nkaum lawv tus kheej kom tsis txhob ntub nag; thiab vim Kuv txoj kev npau taws, noob neej thiaj li qeeg nkaws thiab tshee hnyo, ntshai heev tias Kuv yuav muab Kuv txhais tes coj los kov lawv lub cev, zoo li Kuv yog ib rab phom uas taw ntshis rau tib neeg lub hauv siab txhua lub sij hawm xwb, thiab lwm qhov ntxiv, zoo li lawv yog Kuv tus yeeb ncuab, thiab lawv tseem yog Kuv tus phooj ywg thiab. Tib neeg yeej ib txwm tshawb tsis pom Kuv tej kev npaj siab tseeb rau lawv, yeej ib txwm tsis to taub Kuv tej hom phiaj tseeb li, yog li ntawd, yeej tsis paub tias lawv ua txhaum rau Kuv; yeej tsis paub tias lawv tawm tsam Kuv; txawm li ntawd los xij, lawv kuj tseem tau pom Kuv txoj kev hlub yam tsis tsim nyog li. Nyuaj rau tib neeg los saib Kuv lub ntsej muag thaum Kuv npau taws. Kuv nkaum nyob rau hauv cov huab dub thaum Kuv npau taws, thiab Kuv sawv, nyob rau hauv cov xob laim, nyob sab saud thoob plaws lub qab ntuj khwb, xa Kuv txoj kev hlub tshua los rau tib neeg. Vim tib neeg tsis paub Kuv, Kuv thiaj li tsis rau txim rau lawv vim qhov tsis nkag siab Kuv txoj kev npaj. Raws li tib neeg pom mas, Kuv nthuav Kuv txoj kev npau taws tawm ib lub sij hawm dhau ib lub sij hawm, Kuv qhia Kuv lub ntsej muag luag ntxhi ib lub sij hawm dhau ib lub sij hawm, tiam sis tab txawm thaum lawv pom Kuv, los tib neeg yeej ib txwm tsis pom tag nrho Kuv tus moj yam tiag tiag li thiab tseem tsis muaj peev xwm los hnov lub suab qab zib ntawm lub suab raj thiab, vim lawv loog tag li lawm thiab siab dub heev. Nws zoo li Kuv tus yam ntxwv nyob rau hauv tib neeg txoj kev nco qab, thiab Kuv tus qauv nyob rau hauv lawv txoj kev xav lawm. Txawm li cas los xij, los ntawm tib neeg txoj kev loj hlob los txog rau niaj hnub no, yeej tsis muaj ib tug tib neeg twg uas tau pom Kuv tiag tiag li, vim tib neeg lub hlwb ruam dhau lawm. Rau qhov txhua yam uas tib neeg tau “soj ntsuam” Kuv, vim lawv txoj kev tshawb fawb vam meej tsis txaus, lawv txoj kev tshawb fawb tshawb nrhiav tseem tsis tau txais txiaj ntsig los txog ntua tam sim no. Yog li ntawd, lub ncauj lus uas hais txog “Kuv tus yam ntxwv” yeej ib txwm nyob do dus cia xwb, tsis muaj leej twg yuav los ntxiv rau hauv, tsis muaj leej twg los ua kom nrov tshaj plaws hauv ntiaj teb no li, tab txawm hais tias tib neeg ntiaj teb txoj kev ceev txog lawv qhov chaw nta taw tam sim no twb yog ib txoj kev nplig siab uas muaj nuj nqis heev nyob rau hauv qhov tsis muaj hmoo heev lawm los xij.

Lub Peb Hlis Hnub Tim 23, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Tshooj 22

Ntxiv Mus: Tshooj 24

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No