Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb—Tshooj 26

Leej twg tau nyob rau hauv Kuv lub tsev? Leej twg tau sawv txhawm rau Kuv? Leej twg tau raug tsim txom sawv Kuv cev? Leej twg tau cog nws lo lus rau ntawm Kuv xub ntiag? Leej twg tau raws Kuv los txog rau tam sim no thiab txawm li ntawd los tsis muaj qhov txawv txav li? Vim li cas txhua tus noob neej thiaj li txias zias thiab tsis muaj kev xav li? Vim li cas noob neej thiaj li tau tso Kuv tseg lawm? Vim li cas noob neej thiaj li nkees rau Kuv lawm? Vim li cas tsis muaj kev sov siab nyob hauv noob neej lub ntiaj teb li? Thaum uas nyob rau hauv Xi-oo, Kuv tau saj txoj kev sov siab uas nyob rau hauv ntuj ceeb tsheej, thiab thaum uas nyob rau hauv Xi-oo Kuv tau muaj kev zoo siab hlo rau txoj koob hmoov uas nyob rau hauv ntuj ceeb tsheej. Ib zaug ntxiv, Kuv tau nyob rau hauv noob neej nruab nrab, Kuv tau saj txoj kev iab kev daw ntawm noob neej lub ntiaj teb lawm, thiab Kuv tau pom los ntawm Kuv tus kheej ob lub qhov muag txog txhua tus yam ntxwv sib txawv uas muaj nyob hauv tib neeg lawm. Tsis paub, tib neeg tau hloov pauv yam li Kuv tau “hloov pauv lawm thiab,” thiab tsuas yog txoj kev no xwb nws thiaj li tau los txog rau niaj hnub tam sim no. Kuv tsis cheem tsum kom tib neeg yuav tsum muaj peev xwm los ua txhua yam rau Kuv, los sis Kuv tsis tau cheem tsum kom nws ua ib yam dab tsi nce kom muaj txiaj ntsig rau Kuv. Kuv tsuas xav kom nws muaj peev xwm ua raws li Kuv txoj kev npaj, thiab tsis txhob tsis mloog Kuv lus los sis ua ib lub cim ntawm kev txaj muag rau Kuv xwb, tiam sis kom hais lus tim khawv zoo rau Kuv. Nyob rau hauv tib neeg, muaj cov uas tau hais lus tim khawv zoo rau Kuv thiab qhuas Kuv lub npe lawm, tiam sis yuav ua li cas tib neeg txoj kev xyaum ua los sis txoj kev coj thiaj li yuav ua tau raws Kuv lub siab? Yuav ua li cas nws thiaj li yuav haum nrog rau Kuv lub siab los sis ua tau raws Kuv lub siab nyiam? Ntawm tej toj roob thiab tej dej ntws lub ntiaj teb, thiab ntawm tej paj, tej nyom, thiab tej ntoo hauv lub ntiaj teb, txhua yam puav leej qhia txog txoj hauj lwm ntawm Kuv ob txhais tes, txhua yam muaj nyob rau Kuv lub npe. Txawm li ntawd los vim li cas tib neeg thiaj tsis tuaj yeem ua tiav tus qauv ntawm Kuv txoj kev xav tau? Qhov no puas yog vim lawv txoj kev ntshaus siab qis? Nws puas yog vim Kuv txhawb lawv? Nws puas yog tias Kuv ua siab phem heev rau nws? Vim li cas tib neeg thiaj li ib txwm ntshai Kuv tej kev xav tau? Hnub no, nyob rau hauv cov neeg coob coob hauv lub teb chaws, vim li cas nej thiaj li tsuas mloog Kuv lub suab xwb tiam sis tsis xav pom Kuv lub ntsej muag li? Vim li cas nej tsuas saib mus rau Kuv cov lus xwb yam tsis muaj qhov dho cov lus ntawd rau Kuv tus Ntsujplig li? Vim li cas koj thiaj li cais Kuv tawm, rau ntuj ceeb tsheej thiab lub ntiaj teb? Nws puas yog tias Kuv, thaum nyob hauv lub ntiaj teb, tsis zoo ib yam li thaum Kuv nyob saum ntuj ceeb tsheej? Nws puas yog tias Kuv, thaum nyob saum ntuj ceeb tsheej, tsis tuaj yeem nqes los rau hauv lub ntiaj teb? Nws puas yog tias Kuv, thaum nyob hauv lub ntiaj teb, tsis tsim nyog raug coj mus rau saum ntuj ceeb tsheej? Txawm hais tias Kuv, thaum nyob hauv lub ntiaj teb, yog ib tug neeg qis qis, txawm hais tias Kuv, thaum nyob saum ntuj ceeb tsheej, yog ib tug uas tau raug txhawb nqa, thiab txawm hais tias muaj qhov chaw nyob nruab nrab ntawm ntuj ceeb tsheej thiab lub ntiaj teb uas tsis txawj tawg li. Txawm li ntawd los nyob rau hauv tib neeg lub ntiaj teb lawv zoo li tsis paub dab tsi txog lub hauv paus ntawm tej no li, tiam sis tau tas zog khiav tawm tsam Kuv xwb, txawm hais tias Kuv cov lus tsuas muaj lub suab xwb thiab tsis muaj lub ntsiab los xij. Noob neej txhua tus tau siv dag zog rau Kuv cov lus, ua qhov kev tshawb xyuas txog lawv tus kheej mus rau Kuv txoj kev tshwm ntsej tshwm muag sab nraud, tiam sis lawv txhua tus puav leej ua tsis tiav, lawv lub dag lub zog txi tsis tau txiv, thiab tiam sis ho raug Kuv cov lus ntau ntog thiab tsis muaj peev xwm sawv tau los dua li lawm.

Thaum Kuv sim noob neej txoj kev ntseeg, tsis muaj ib tug noob neej twg hais lus tim khawv tseeb li, tsis muaj ib tug muaj peev xwm fij tag nrho txhua yam ntawm nws li; tiam sis, tib neeg yeej tseem zais txuas ntxiv thiab tsis kam los qhib nws tus kheej, zoo li Kuv yuav mus quab yuam nws lub siab li xwb. Tab txawm Yauj los yeej tsis txeev sawv khov kho thaum lub sij hawm nws raug sim siab, los sis nws yeej tsis nthuav tawm txoj kev qab zib thaum raug kev tsim txom. Txhua tus tib neeg tsim ib txoj kev tsis meej pem ntawm txoj kev sov siab uas zoo ntawm lub caij nplooj ntoo hlav; lawv yeej ib txwm tsis nyob kom ntsuab xiab rau hauv tej kev tawg txias zias ntawm lub caij ntuj no li. Nrog rau nws tus pob txha thiab tus yeeb yam uas yuag, tib neeg tsis tuaj yeem ua tiav Kuv txoj kev xav. Nyob hauv txhua yam ntawm noob neej, tsis muaj ib tug uas tuaj yeem ua dej num yam li ib tug qauv rau lwm tus li, vim tias txhua tus tib neeg yeej zoo ib yam nkaus thiab yeej tsis sib txawv li, tsis muaj qhov sib txawv me me ntawm ib leeg rau lwm tus li. Vim qhov laj thawj no, tab txawm hnub no los tib neeg yeej tseem tsis muaj peev xwm paub txog Kuv tej hauj lwm tag nrho li. Tsuas yog thaum Kuv txoj kev rau txim nqis los rau txhua tus noob neej lawm xwb lawv thiaj li yuav, tsis paub txog lawv tus kheej, dhau los paub ceev faj txog Kuv tej hauj lwm, thiab yog tias tsis muaj Kuv txoj kev ua ib yam dab tsi los sis kev quab yuam ib tug twg li ces, tib neeg yuav los paub Kuv, thiab yog li yuav pom Kuv tej hauj lwm. Qhov no yog Kuv txoj kev npaj, nws yog tej yam ntawm Kuv tej hauj lwm uas tau raug nthuav tawm kom pom tseeb, thiab nws yog yam uas tib neeg yuav tsum paub. Nyob rau hauv lub teb chaws, txhua yam ntawm ib puas tsav yam uas tau tsim tseg tau pib sawv rov qab los thiab rov qab los txais lawv txoj sia lub zog lawm. Vim yog txoj kev hloov pauv hauv tus yam ntxwv ntawm lub ntiaj teb, tej ciam nruab nrab ntawm ib daim av thiab lwm daim los kuj pib hloov pauv lawm thiab. Kuv tau hais tseg ua ntej lawm hais tias thaum daim av raug faib tawm los ntawm daim av, thiab daim av los sib sau ua ke nrog daim av, thaum no yuav yog lub sij hawm uas Kuv yuav tsoo txhua haiv neeg kom tawg mus ua tej dwb daim. Thaum lub sij hawm no, Kuv yuav rov hloov dua tshiab ib puas tsav yam uas tau tsim tseg thiab rov muab tag nrho lub qab ntuj khwb sib cais, yog li ntawd kev muab lub qab ntuj khwb los tso kom muaj qib muaj duas thiab kev hloov pauv lub qub mus rau lub tshiab—qhov no yog Kuv txoj kev npaj thiab cov no yog Kuv tej hauj lwm. Thaum uas txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg ntawm lub ntiaj teb sawv daws rov qab los rau ntawm Kuv lub zwm txwv lub xub ntiag lawm, Kuv yuav muab tag nrho tej koob hmoov saum ntuj ceeb tsheej thiab muab cob rau hauv noob neej lub ntiaj teb, kom, ua Kuv tsaug, tias lub ntiaj teb yuav puv npo tej koob hmoov uas tsis muaj ib yam dab tsi piv tau li. Tiam sis ntev yam li lub ntiaj teb qub tseem muaj nyob txuas ntxiv, Kuv yuav muab Kuv txoj kev npau taws pov rau nws haiv neeg, qhib lug tshaj tawm txog Kuv txoj kev cai tswj fwm mus kom thoob plaws lub qab ntuj khwb, thiab mus xyuas kev rau txim rau txhua tus uas ua txhaum rau lawv:

Raws li Kuv tig Kuv lub ntsej muag mus rau lub qab ntuj khwb mus hais lus, txhua tus noob neej hnov Kuv lub suab, thiab tau pom txhua yam hauj lwm uas Kuv tau tsim thoob plaws lub qab ntuj khwb. Cov uas tsa lawv tus kheej tawm tsam Kuv txoj kev xav, qhov ntawd hais tau tias, tus uas siv tib neeg tej kev ua los tawm tsam Kuv, yuav poob rau hauv Kuv txoj kev rau txim. Kuv yuav muab tej hnub qub uas suav tsis txheeb uas nyob saum ntuj thiab muab lawv ua dua tshiab thiab, ua Kuv tsaug, lub hnub thiab lub hli yuav raug hloov dua tshiab—saum nruab ntug yuav tsis zoo li lawv ib txwm zoo lawm thiab txhua yam hauv lub ntiaj teb yuav raug hloov dua tshiab tag nrho. Txhua yam yuav ua tiav log los ntawm Kuv cov lus. Ntau haiv neeg uas nyob rau hauv lub qab ntuj khwb yuav raug muab sib cais ntxiv thiab yuav raug Kuv lub nceeg vaj hloov chaw, kom txhua haiv neeg uas nyob rau hauv lub ntiaj teb thiaj yuav ploj mus ib txhis li thiab txhua haiv neeg yuav rais los ua ib lub nceeg vaj uas pe hawm Kuv; txhua haiv neeg ntawm lub ntiaj teb yuav raug rhuav tshem thiab yuav tsis muaj nyob ntxiv lawm. Hais txog ntawm noob neej nyob rau hauv lub qab ntuj khwb, txhua tus uas yog dab phem li yuav raug rhuav tshem kom ploj mus, thiab txhua tus uas pe hawm Ntxwgnyoog yuav raug txo los ntawm Kuv cov hluav taws hlawv—qhov ntawd yog, tshwj tsis yog rau cov uas tam sim no nyob rau hauv txoj kev yoog haum lawm xwb, txhua tus yuav raug hlawv kom ua tshauv. Thaum Kuv rau txim rau ntau leej tib neeg, cov uas nyob rau hauv lub ntiaj teb ntawm txoj kev ntseeg yuav, mus txog tej ciaj ciam uas sib txawv, rov qab mus rau Kuv lub nceeg vaj, uas txeeb tau los ntawm Kuv tej hauj lwm lawm, vim tias lawv yuav tau pom txoj kev los txog ntawm Tus Dawb Huv uas caij saum ib tauv huab dawb. Txhua tus tib neeg yuav raug cais tawm raws li lawv tus kheej hom, thiab yuav tau txais kev rau txim sib npaug zos nrog lawv cov dej num. Txhua tus uas tau sawv tawm tsam Kuv yuav piam sij; li rau cov uas lawv cov dej num nyob rau hauv lub ntiaj teb uas tsis tau cuam tshuam txog Kuv, lawv yuav, tau nyob txuas ntxiv rau hauv lub ntiaj teb nyob hauv qab txoj kev tswj fwm ntawm Kuv cov tub thiab Kuv haiv neeg, vim yog tias lawv tau tso lawv tus kheej dim lawm. Kuv yuav nthuav tawm Kuv Tus Kheej rau txhua tus tib neeg thiab txhua haiv neeg pom, thiab los ntawm Kuv tus kheej lub suab, Kuv yuav tsa suab hu nrov nrov mus rau hauv lub ntiaj teb, tshaj tawm txoj kev ua tiav log ntawm Kuv txoj hauj lwm loj rau txhua tus noob neej kom pom los ntawm lawv tus kheej ob lub qhov muag kiag ntag.

Raws li Kuv lub suab nrov tob yam muaj zog heev, Kuv kuj soj ntsuam tus yam ntxwv ntawm lub qab ntuj khwb thiab. Los ntawm Kuv cov lus, txhua yam ntawm ib puas tsav yam uas tau tsim tseg yuav raug tsim dua tshiab tag nrho. Ntuj ceeb tsheej hloov pauv, lub ntiaj teb los hloov pauv ib yam nkaus thiab. Noob neej tau raug qhia tshwm nyob rau hauv nws lub cev qub thiab, maj mam, raug cais tawm ib tug zuj zus mus raws li lawv hom, thiab pom lawv txoj kev uas tsis paub ceev faj rov qab mus kom ze rau ntawm lawv tsev neeg. Qhov no yuav ua rau Kuv zoo siab heev. Kuv dim ntawm txoj kev tab kaum lawm thiab, yam me me, Kuv txoj hauj lwm loj twb tau ua tiav lawm, thiab tag nrho txhua yam ntawm ib puas tsav yam uas tau tsim tseg tau raug hloov pauv tag lawm. Thaum Kuv tau tsim lub ntiaj teb, Kuv tau tsim txhua yam raws li lawv hom, tau tso txhua yam nyob ua ke raws li lawv hom. Raws li thaum kawg ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg txav los ze, Kuv yuav rov txhim kho tus yam ntxwv qub ntawm ib puas tsav yam uas tau tsim tseg; Kuv yuav rov txhim kho txhua yam kom rov qab zoo li qub thaum xub thawj, yeej hloov pauv hlo txhua yam tiag tiag li, kom txhua yam yuav rov qab mus kom ze rau ntawm Kuv txoj kev npaj. Lub sij hawm tau los txog lawm! Theem kawg ntawm Kuv txoj kev npaj tab tom yuav raug ua kom tiav ntag. Ab, lub ntiaj teb qub uas tsis dawb huv! Koj yeej yuav poob rau hauv qab Kuv cov lus xwb xwb li! Koj yeej yuav raug txo mus kom tsis muaj ib yam dab tsi los ntawm Kuv txoj kev npaj! Ab, txhua yam ntawm ib puas tsav yam uas tau tsim tseg! Nej txhua tus yuav tau txais txoj sia tshiab nyob rau hauv Kuv cov lus—nej yuav tsum muaj nej tus Tswv uas muaj hwj chim kav! Ab, lub ntiaj teb uas dawb huv thiab tsis muaj qhov qias vuab tsuab! Koj yeej yuav sawv rov qab los nyob rau hauv Kuv lub koob meej! Ab, Lub Roob Xi-oo! Tsis txhob nyob ntsiag to ntxiv lawm—Kuv twb tau rov qab los hauv txoj kev muaj yeej lawm! Los ntawm ib puas tsav yam uas tau tsim tseg los, Kuv ntsia thoob plaws lub ntiaj teb. Nyob rau hauv lub ntiaj teb, noob neej twb tau pib ib lub neej tshiab thiab twb tau muaj txoj kev cia siab tshiab lawm. Ab, Kuv haiv neeg! Yog ua li cas nej thiaj li tsis rov qab los ua lub neej nyob rau hauv Kuv txoj kev kaj? Yog ua li cas nej thiaj li tsis dhia paj paws rau txoj kev zoo siab xyiv fab rau hauv qab Kuv txoj kev coj qhia? Tej av tab tom qw muaj kev zoo siab xyiv fab, tej dej nrov nrog rau lub suab luag yam kaj siab lug! Ab, lub Teb Chaws Yixayee uas tau raug tsa sawv hauv qhov tuag rov qab los! Yog ua li cas koj tsis muaj txoj kev txaus siab rau tej txiaj ntsig ntawm Kuv txoj kev npaj tseg ua ntej lawm? Leej twg tau quaj? Leej twg tau quaj ntsuag? Lub Teb Chaws Yixayee qub tau tso tseg tsis kam ua, thiab lub Teb Chaws Yixayee niaj hnub niam no tau raug tsa sawv los lawm, tsim tsa thiab muaj hwj chim nyob rau hauv lub ntiaj teb, thiab tau sawv nyob rau hauv txhua tus noob neej lub siab lawm. Lub Teb Chaws Yixayee niaj hnub niam no yeej yuav ua tiav lub hauv paus keeb cag ntawm txoj kev muaj nyob los ntawm Kuv haiv neeg xwb xwb li! Ab, Lub Teb Chaws Iyiv uas ntxim ntxub! Koj yeej tseem tsis sawv tawm tsam Kuv tiag tiag li lov? Ua li cas koj thiaj li siv tej txiaj ntsig ntawm Kuv txoj kev hlub tshua es khiav kom dim Kuv txoj kev rau txim mas? Yog ua li cas koj thiaj li tsis muaj nyob rau hauv Kuv txoj kev rau txim lawm? Txhua tus uas Kuv hlub yeej yuav tau nyob mus ib txhis, thiab txhua tus uas sawv tawm tsam Kuv yeej yuav raug Kuv rau txim mus ib txhis xwb xwb li. Vim rau qhov Kuv yog ib tug Vajtswv uas khib xeeb thiab yuav tsis tseg tib neeg rau txhua yam uas lawv tau ua lawm. Kuv yuav saib thoob plaws lub ntiaj teb thiab, tshwm rau Sab Hnub Tuaj ntawm lub ntiaj teb nrog rau txoj kev ncaj ncees, kev muaj hwj chim tshaj, kev npau taws, thiab kev rau txim, Kuv yuav nthuav tawm Kuv Tus Kheej rau txhua tus thawj coj ntawm noob neej pom!

Lub Peb Hlis Hnub Tim 29, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Nej Txhua Tus Tib Neeg, Cia Li Zoo Siab Xyiv Fab!

Ntxiv Mus: Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb—Tshooj 29

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No