Tshooj 32

Thaum tib neeg sib ntsauv ua ke nrog Kuv, Kuv lub siab mas muaj kev xyiv fab puv npo xwb. Tam sim ntawd kiag, ces Kuv cia li muab tej koob hmoov ntawm Kuv txhais teb pub rau tib neeg, kom tib neeg koom nrog Kuv, thiab kom tsis txhob ua cov yeeb ncuab uas tsis mloog Kuv lus tab sis ua cov phooj ywg uas muaj kev sib raug zoo nrog Kuv. Yog li ntawd, Kuv kuj ua siab dawb paug rau tib neeg thiab. Nyob rau hauv Kuv tes hauj lwm, tib neeg mas zoo li ib tug tswv cuab hauv ib lub koom haum qib-siab, yog li ntawd ces Kuv thiaj li saib lawv meej dua, vim lawv yeej ib txwm yog daim phiaj ntawm Kuv tes hauj lwm. Kuv rhawv tau Kuv qhov chaw nyob rau hauv tib neeg lub siab lawm, es kom lawv lub siab thiaj li hwm Kuv—tab sis lawv yeej tseem tsis paub txog hais tias vim li cas Kuv thiaj li ua li no li, thiab lawv yeej tsis ua dab tsi li tsuas nyob tos nkaus xwb. Txawm hais tias yeej muaj ib qho chaw uas Kuv rhawv tau nyob rau hauv tib neeg lub siab lawm los xij, lawv yeej tsis cheem tsum kom Kuv nyob rau hauv li. Tab sis, lawv nyob tos tus “Dawb Huv” hauv lawv lub siab kom tshwm plaws los xwb. Vim Kuv lub koob meej “qis” dhau heev lawm, Kuv thiaj li tsis zoo li qhov tib neeg xav tau thiab yog li ntawd thiaj li raug lawv muab ntiab tawm. Qhov lawv xav tau ces yog tus “Kuv” uas nyob siab thiab muaj hwj chim loj, tab sis thaum Kuv los ces Kuv tsis tshwm los zoo li no rau tib neeg pom, thiab yog li ntawd ces lawv thiaj li txav tawm mus deb, nyob tos tus uas nyob hauv lawv lub siab. Thaum Kuv los rau ntawm tib neeg xub ntiag, lawv tsis lees Kuv rau ntawm cov neeg coob coob ntawd xub ntiag. Kuv tsuas sawv tau rau ntawm ib sab xwb, tos kom raug tib neeg “saib xyuas,” saib ntsoov seb thaum kawg tib neeg yuav ua li cas rau Kuv, uas yog yam “khoom” tsis zoo no. Kuv tsis saib tib neeg qhov caws pliav, tab sis saib lawv qhov uas tsis caws pliav xwb, ces Kuv thiaj muaj kev txaus siab los ntawm qhov no. Raws li tib neeg pom, ces Kuv tsuas yog ib “lub hnub qub me me” uas tau poob saum ntuj los lawm xwb; Kuv ces tsuas yog qhov me tshaj plaws saum ntuj ceeb tsheej xwb, thiab qhov uas Kuv los txog rau hauv ntiaj teb hnub no ces yog Vajtswv txib los xwb. Yog vim li ntawd, tib neeg thiaj li muaj ntau qhov kev tshab txhais txog lo lus “Kuv” thiab “Vajtswv,” ntshai tshaj plaws rau qhov muab Vajtswv thiab Kuv coj los xam hais tias yog tib tug thiab zoo ib yam xwb. Vim Kuv tus duab yeej tsis muaj ib qho zoo li Vajtswv tus li, ces tib neeg thiaj li ntseeg hais tias Kuv yog ib tug tub qhe uas tsis yog Vajtswv tsev neeg, thiab lawv hais tias qhov no tsis yog Vajtswv tus duab li. Tej zaum yeej muaj cov neeg uas tau pom Vajtswv lawm—tab sis vim yog Kuv qhov kev tsis paub meej nyob rau hauv ntiaj teb, Vajtswv thiaj li tsis tau “tshwm los” rau Kuv pom ib zaug li. Tej zaum Kuv muaj “kev ntseeg” tsawg dhau heev lawm, yog li ntawd ces tib neeg thiaj li saib Kuv qis qis heev li. Ib neeg xav hauv nruab siab hais tias yog ib tug twg yog Vajtswv tiag tiag, ces nws yeej txawj hais tib neeg hom lus xwb, vim Vajtswv yog tus Tswv Tsim. Tab sis qhov tseeb mas tsis yog kiag li ntawd li: Tsis yog Kuv tsis txawj tib neeg hom lus nkaus xwb, tab sis muaj qee zaus mas Kuv tseem tsis muaj peev xwm “pab cuam” tau rau tej yam uas tib neeg “tsis muaj” li thiab. Yog vim li ntawd, Kuv thiaj li ib nyuag xav zoo li muaj “kev txhaum” me ntsis xwb, vim Kuv tsis ua li qhov uas tib neeg “taij,” tab sis tsuas lam npaj tej khoom thiab tes hauj lwm raws li qhov uas lawv “tsis muaj” xwb. Qhov Kuv taij ntawm tib neeg mas twb tsis ntau kiag li, tab sis tib neeg yeej tsis ntseeg li ntawd kiag li. Yog li ntawd, lawv “txoj kev txo hwj chim” thiaj li raug muab nthuav tawm nyob rau hauv txhua yam uas lawv ua. Lawv thiaj li raug los rau ntawm Kuv xub ntiag, los coj Kuv kev, ntshai kawg kiag hais tias tsam Kuv ho yuav poob zoo, ntshai hais tias tsam Kuv ho yuav taug kev mus rau tom tej hav zoov txwj hav zoov laus nyob rau tom tej toj roob. Yog vim li ntawd, tib neeg thiaj li ib txwm coj Kuv kev mus rau tom ntej, ntshai rwg hais tias tsam Kuv ho mus rau hauv lub chaw kaw neeg uas tsaus ntuj nti. Kuv yeej muaj ib qho “kev xav zoo” me ntsis txog tib neeg txoj kev ntseeg, vim lawv tau “ua hauj lwm hnyav” rau Kuv yam tsis xav txog zaub mov los sis pw tsaug zog li, txog ntua qhov uas lawv tej dag zog siv rau Kuv ntawd mas ua rau lawv pw tsis tsaug zog nruab hnub hmo ntuj li thiab tseem ua rau plaub hau-dawb tag li lawm thiab—qhov no ces yeej txaus los qhia kom pom lawm hais tias lawv txoj kev ntseeg mas yeej “nyob siab tshaj” lub qab ntuj khwb, thiab “loj tshaj” cov tub txib thiab cov xib fwb cev lus thoob plaws txhua tiam lawm.

Kuv tsis npuaj teg yam zoo siab hlo vim yog tib neeg tej kev txawj, thiab Kuv tsis thuam lawv vim yog lawv tej kev tsis txawj. Kuv tsuas ua tej yam uas nyob rau hauv Kuv ob txhais tes xwb. Kuv yeej tsis saib ib tug twg tseem ceeb tshaj li, tab sis tsuas ua hauj lwm raws li Kuv qhov phiaj xwm xwb. Tab sis tib neeg tsis paub txog Kuv txoj kev xav ces thiaj li tseem pheej thov yam ub yam no ntawm Kuv tas mus li, cuag nkaus li tej kev nplua nuj uas Kuv twb muab rau lawv lawm ntawd yeej tsis muaj peev xwm ua tau raws li lawv tej kev cheem tsum li, cuag nkaus li qhov kev xav tau mas ntau tshaj kev muaj txhawm rau lawm. Tab sis nyob rau tiam tam sim no, tib neeg yeej paub hais tias “khoom kim tuaj lawm”—yog vim li ntawd, lawv thiaj li huas kom tag nrho tej uas Kuv muab rau lawv siv ntawd. Nws yog vim qhov no ces lawv thiaj li sab sab heev rau Kuv, thiab yog li ntawd ces lawv lub neej thiaj li muaj kev cov nyom puv npo thiab lawv thiaj li tsis paub txog hais tias xyov lawv tsim nyog yuav noj los sis tsis noj dab tsi li. Ib co mas tseem tuav rawv tej uas Kuv tau muab rau lawv siv lawm, saib xyuas tej ntawd zoo zoo kawg li. Vim tib neeg yeej keev ntsib kev tshaib kev nqis dhau los lawm, ces yeej tsis yooj yim kiag li uas yuav muaj tej ntawd coj los siv rau niaj hnub no, mas lawv thiaj li “ris txiaj ntsoov yam tsis tag tsis kawg li,” thiab thiaj li muaj me ntsis kev hloov nyob rau hauv lawv tus cwj pwm coj rau Kuv. Lawv mas pheej quaj tas zog rau ntawm Kuv xub ntiag li; vim Kuv tau muab ntau yam heev rau lawv, lawv thiaj li pheej tuav raws Kuv txhais tes thiab “hais lus ris txhiaj ris ntsig.” Kuv mus mus los los rau saum qab ntuj khwb, thiab thaum Kuv taug kev ces Kuv soj ntsuam tag nrho cov neeg hauv lub qab ntuj khwb. Nyob rau ntawm tej pab neeg coob coob hauv ntiaj teb, mas yeej tsis tau muaj ib tug hlo li uas zoo tsim nyog rau Kuv tes hauj lwm los sis hlub Kuv tiag tiag li. Yog li ntawd, tam sim no Kuv thiaj li xyu yam tag kev cia siab kawg li, ces tib neeg sib tawg khiav zom zaws, tsis sib sau ua ke ntxiv lawm, ntshai kawg nkaus li hais tias tsam Kuv ho yuav “tib vag txhom tau lawv tag nrho.” Kuv siv lub cib fim no los nrog tib neeg nyob ua ke, los ua Kuv tes hauj lwm—tes hauj lwm uas yeej zoo tsim nyog—nyob rau ntawm cov neeg uas sib tawg tag no, xaiv cov uas zoo tsim nyog rau Kuv coj los ua hauj lwm nyob rau hauv lawv. Kuv tsis xav “txhom” tib neeg nyob rau Kuv qhov kev rau txim kom lawv tsis txhob khiav dim li. Kuv tsuas ua tes hauj lwm uas Kuv yuav tsum ua xwb. Kuv tau los thov tib neeg txoj kev “pab”; vim Kuv txoj kev cawm tib neeg tsis muaj tej kev ua los ntawm tib neeg, thiaj li tsis muaj hnub yuav ua tau kom Kuv tes hauj lwm kom tiav hlo li, ces thiaj li ua rau Kuv tes hauj lwm mus tsis tau zoo. Kuv cia siab hais tias tib neeg yuav muaj kev txiav txim siab ruaj khov los koom tes nrog Kuv. Kuv tsis hais kom lawv ua zaub mov qab qab rau Kuv, los sis kom lawv nrhiav ib qho chaw zoo zoo rau Kuv qhau tob hau pw, los sis kom lawv xaws tej ris tsho zoo zoo nkauj rau Kuv—Kuv tsis xav tau tej yam ntawd ib qho me me hlo li. Thaum tib neeg muaj peev xwm to taub Kuv txoj kev xav thiab nrog Kuv mus lawm tom ntej, ua ke nraim, ces Kuv yeej yuav txaus siab hlo nyob rau hauv Kuv nruab siab lawm.

Leej twg hauv lub ntiaj teb uas tau txais tos Kuv yam qhib siab lug? Leej twg tau hlub Kuv yam qhib siab lug? Tib neeg txoj kev hlub mas yeej ib txwm tsuag tsuag xwb; txawm yog Kuv kiag los yeej “tsis paub” hais tias vim li cas lawv txoj kev hlub thiaj li tsis qhuav thiab tsis tsuag. Yog li ntawd, kuj muaj ntau qhov “lub zais tob” nyob rau hauv tib neeg thiab. Nyob rau ntawm cov uas raug tsim tawm los ntawd, tib neeg ces yeej muab saib zoo li cov uas “phim hwj” thiab “piav tsis tau” kiag li, thiab yog li ntawd lawv thiaj li muaj “tej yam zoo tsim nyog” rau ntawm Kuv xub ntiag, cuag nkaus li lawv mas yeej muaj meej mom nrog Kuv sib txig sib luag ntag—tab sis lawv yeej tsis pom ib qho txawv txog lawv lub “meej mom” no kiag li. Nyob rau qhov no, tsis yog Kuv tsis pub tib neeg sawv rau qhov chaw no thiab xyiv fab rau qhov chaw no, tab sis tsuas yog Kuv xav kom lawv muaj ib qho kev paub cai xwb, kom lawv tsis txhob khav lawv tus kheej; yeej muaj ib qho kev sib nrug deb ntawm ntuj ceeb tsheej thiab lub ntiaj teb, tsis hais dab tsi txog qhov ntawd ntawm Vajtswv thiab tib neeg kiag li. Qhov kev sib nrug deb ntawm Vajtswv thiab tib neeg tseem tsis yog deb tshaj thiab lod? Nyob rau ntiaj teb, tib neeg thiab Kuv ces “nyob hauv tib lub nkoj” xwb, thiab peb “tiv cua daj cua dub ua ke.” Kuv lub koob meej tsis zam kom Kuv dim ntawm tej kev ntsib kev pom txoj kev txom nyem ntawm tib neeg lub ntiaj teb li, thiab yog vim qhov no ces Kuv thiaj li poob mus rau qhov xwm txheej uas Kuv nyob rau niaj hnub no. Kuv yeej ib txwm tsis muaj ib qho chaw uas yuav nyob tau kaj siab lug hauv ntiaj teb li, yog vim li ntawd tib neeg thiaj li hais tias, “Neeg Leej Tub yeej ib txwm tsis muaj ib qho chaw qhau Nws lub tob hau pw hlo li.” Yog vim li ntawd, tib neeg kuj tau quaj nrog lub kua muag ntawm txoj kev khuv leej rau Kuv thiab qee ob peb yuaj nyiaj tseg rau hauv ib qho “nyiaj pab” rau Kuv. Tsuas yog vim qhov no nkaus xwb es Kuv thiaj li muaj ib qho chaw so; yog tsis muaj tib neeg qhov “kev pab,” ces xyov tsam no Kuv yuav nyob rau qhov twg li lawm!

Thaum Kuv tes hauj lwm xaus lawm, ces Kuv yuav tsis nrhiav qhov “nyiaj txiag pab” no los ntawm tib neeg lawm; tab sis, Kuv yuav ua Kuv tes dej num xeeb txawm, thiab yuav coj tag nrho “cov khoom ntawm Kuv lub tsev” los rau tib neeg siv. Niaj hnub no, txhua tus yeej raug sim nyob rau hauv Kuv tej kev sim siab lawm. Thaum Kuv txhais tes los ntsib tib neeg raws kev cai lawm, ces tib neeg yuav tsis saib Kuv yam muaj kev hwm lawm, tab sis yuav ntxub Kuv, ces nyob rau lub sij hawm no lawv lub siab yuav raug Kuv muab phais kiag tawm los ua ib qho qauv piv txwv. Kuv tshawb xyuas tib neeg lub siab nyob rau hauv ib lub “koob xoo kab mob” kom meej—yeej tsis muaj ib qho kev hlub Kuv tiag nyob rau hauv li. Tau ntau xyoo dhau los, tib neeg tau dag Kuv thiab ntxias Kuv xwb—yeej pom hais tias lawv chav sab laug thiab chav sab xis hauv lawv lub siab mas yeej muaj cov kuab lom ntawm txoj kev ntxub Kuv nyob rau hauv. Yog li ntawd nev, tos Kuv ho muaj ib tug cwj pwm zoo li ntawd rau lawv nas. Tab sis lawv mas yeej tsis paub dab tsi txog qhov no li, thiab yeej tsis lees paub txog qhov no hlo li. Thaum Kuv muab tej yam uas tshawb tau los ntawm Kuv qhov kev ntsuas xyuas rau lawv saib, los lawv yeej tsis tsim rov los li; cuag nkaus li, nyob hauv lawv lub siab, tej no yog tej xwm txheej dhau los lawm xwb, thiab tsis tsim nyog muab rov coj los hais dua rau niaj hnub no hlo li lawm. Yog li ntawd, tib neeg tsuas saib tej “kev tshuaj xyuas pom” no yam tsis quav ntsej txog dab tsi li. Lawv muab daim ntawv teev qhia cev rov los ces cia li tawm mus lawm xwb. Dhau qhov ntawd, lawv tseem hais tej yam li, “Tej no tsis tseem ceeb, tej no yeej tsis muaj dab tsi rau kuv txoj kev noj qab nyob zoo hlo li.” Lawv tseem luag yam saib tsis taus kiag li, thiab ces tseem ua qhov muag dub nciab heev hlo, cuag li ntaus nqi hais tias kom Kuv tsis txhob ruam ruam, kom Kuv mas yuav tsum lam ua li sawv daws ua xwb. Cuag nkaus li Kuv qhov kev nthuav tawm txog lawv tej lus zais hauv nruab siab mas yog ib qho txhaum tej “kev cai lij choj” ntawm tib neeg, thiab yog li ntawd es lawv thiaj li haj yam ntxub Kuv heev. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas Kuv thiaj li pom lub hauv paus ntawm tib neeg txoj kev ntxub ntxaug. Qhov no mas yog vim thaum Kuv saib, ces lawv cov ntshav yeej ntws mus los, thiab tom qab ntws hauv cov leeg ntshav lawm ces yuav nkag mus rau hauv lub plawv, ces tsuas yog lub sij hawm no xwb mas Kuv thiaj li pom ib qho “kev tshawb nrhiav tau” tshiab. Tab sis tib neeg yeej tsis xav dab tsi txog qhov no li. Lawv yeej tsis quav ntsej hlo li thiab tsis xav txog qhov uas lawv yuav tau los sis yuav plam li, ces yeej txaus coj los qhia kom pom txog lawv txoj kev mob siab rau “yam tsis xav txog tus kheej li” lawm. Lawv yeej tsis xam txog lawv tus kheej qhov kev noj qab nyob zoo li, thiab “phwb teg tsog rau ub rau no” rau Kuv nkaus xwb. Qhov no kuj yog lawv qhov “kev ua siab ncaj,” thiab yog qhov uas “txaus qhuas” txog ntawm lawv, ces Kuv thiaj li rov xa ib tsab ntawv “qhuas” mus rau lawv, es kom lawv ho zoo siab rau qhov no thiab. Tab sis thaum lawv nyeem “tsab ntawv” no, ces lawv cia li npau taws me ntsis, vim tag nrho tej lawv ua ces raug tsis lees txais los ntawm Kuv tsab ntawv ntsiag to. Kuv yeej ib txwm coj qhia tib neeg thaum lawv ua, tab sis zoo li lawv tsis nyiam Kuv cov lus; yog li ntawd, thaum uas Kuv rua qhov ncauj kiag xwb, ces lawv qi muag kiag thiab muab tes pos nkaus pob ntseg lawm. Lawv yeej tsis hwm Kuv vim yog Kuv txoj kev hlub li, tab sis tsuas yog ntxub Kuv xwb, vim Kuv qhia txog lawv tej yam tsis zoo, nthuav tawm tag nrho tej khoom uas lawv muaj, ces yog li ntawd lawv thiaj li poob peev rau lawv tej kev lag luag, thiab lawv tej kam noj kev haus thiaj li tau ploj mus lawm. Zoo li ntawd, ces lawv txoj kev ntxub Kuv thiaj li loj zuj zus tuaj.

Lub Plaub Hlis Hnub Tim 14, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Tshooj 31

Ntxiv Mus: Tshooj 33

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No