Tshooj 33

Nyob rau hauv Kuv lub tuam tsev, muaj ib zaug cov uas qhuas Kuv lub npe dawb huv, cov ua hauj lwm tsis so li kom Kuv lub yeeb koob uas nyob hauv ntiaj teb thiaj li yuav nthuav mus puv nkaus lub qab ntuj. Vim qhov no, Kuv thiaj li xyiv fab heev, thiab Kuv lub siab zoo siab heev—tiam sis leej twg thiaj li ua tau hauj lwm sawv Kuv cev, uas tsis tau pw nruab hnub thiab hmo ntuj? Tib neeg txoj kev txiav txim siab rau ntawm Kuv lub xub ntiag ua rau Kuv zoo siab heev, tiam sis lawv txoj kev ntxeev siab thab kom Kuv npau taws, yog li ntawd, vim tib neeg yeej ua tsis tau raws li lawv tes dej num li, thiaj li ua rau Kuv tu siab rau lawv ntau dua tuaj. Vim li cas tib neeg thiaj li pheej tsis muaj peev xwm muab lawv tus kheej fij rau Kuv? Vim li cas lawv thiaj li pheej sim khom nqi nrog Kuv tas li? Kuv yog tus coj ntawm ib qho chaw ua lag luam lov? Vim li cas Kuv ua tiav yam uas tib neeg taij thov kom Kuv ua tag nrho siab, tiam sis yam Kuv hais kom tib neeg ua ho tsis muaj ib yam dab tsi tshwm sim li? Nws puas yog tias Kuv tsis tshaj lij txog tej kev ua lag luam, tiam sis tib neeg tshaj lij? Vim li cas tib neeg thiaj li pheej dag Kuv los ntawm kev hais lus mos lus muag thiab lam tau lam qhuas? Vim li cas tib neeg thiaj li pheej nqa “tej phaj tshab” tuaj, thov kom tau ib yam rov qab? Qhov no puas yog qhov Kuv tau qhia kom tib neeg ua mas? Vim li cas tib neeg thiaj li ua tej yam zoo li no ceev heev thiab huv heev? Vim li cas tib neeg thiaj li pheej muaj siab dag Kuv? Thaum Kuv nrog tib neeg nyob, tib neeg saib rau Kuv yam li yog ib tug neeg raug txim los; thaum Kuv nyob rau saum lub ceeb tsheej theem peb, lawv saib Kuv yam li Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus uas tuav thaj chaw tswj fwm txhua yam; thaum Kuv nyob rau hauv lub qab ntuj, lawv pom Kuv yam li tus Ntsujplig uas ua muaj txhua yam puv nkaus. Muab sua zog los hais ces, yeej tsis muaj ib qho chaw tsim nyog rau Kuv nyob hauv tib neeg lub siab li. Nws zoo li Kuv yog ib tug qhua uas tsis raug caw xwb, tib neeg tsis nyiam Kuv kiag li, yog li ntawd thaum Kuv khaws nkaus ib daim ntawv thiab zaum ntawm Kuv qhov chaw zaum, lawv ntiab Kuv tawm, thiab hais tias tsis muaj ib qho chaw rau Kuv zaum ntawm no thiab tias Kuv tau tuaj rau qhov chaw yuam kev lawm, yog li ntawd Kuv tsis muaj hau kev lawm Kuv thiaj li tawm mus yam npau taws heev. Kuv thiaj li txiav txim siab tsis koom tib neeg ntxiv lawm, vim rau qhov tib neeg lub siab me heev, lawv lub siab nqaim heev. Kuv yuav tsis nrog lawv noj mov koom tsum ntxiv lawm, Kuv yuav tsis siv sij hawm nrog lawv hauv ntiaj teb ntxiv lawm. Tiam sis thaum Kuv hais lus, tib neeg xav tsis thoob; lawv ntshai tsam Kuv yuav ncaim mus, yog li ntawd lawv thiaj li tas zog tuav Kuv cia. Qhov pom lawv tej kev mob siab, Kuv cia li hnov ntshaus ntais thiab tu siab rau hauv Kuv lub siab tam sim ntawd. Tib neeg ntshai tsam Kuv yuav ncaim lawv mus, yog li ntawd thaum Kuv ncaim ntawm lawv tej kev mus lawm, lub suab quaj nrov thoob plaws daim av tam sim ntawd, thiab tib neeg tej ntsej muag muaj kua muag ntws si thoob plaws. Kuv thiaj li so lawv cov kua muag, Kuv thiaj li tsa lawv sawv ib zaug ntxiv, thiab lawv ntsia Kuv, saib ntxim zoo li lawv ob lub qhov muag taij thov kom Kuv tsis txhob mus, thiab vim yog lawv “lub siab dawb paug,” Kuv thiaj li nyob nrog lawv. Tiam sis leej twg thiaj li tuaj yeem to taub qhov mob nyob hauv Kuv lub siab? Leej twg thiaj li mob siab txog Kuv yam uas tham tsis tau txog li? Raws li tib neeg pom mas, nws zoo li Kuv tsis muaj kev xav, yog li ntawd peb thiaj li ib txwm los ntawm ob tsev neeg sib txawv los. Lawv yuav ua li cas pom txoj kev tu siab hauv Kuv lub siab? Tib neeg tsuas yog ntshaw lawv tus kheej tej kev lom zem xwb, thiab lawv tsis mob siab txog Kuv lub siab nyiam li, vim hais tias, los txog rau niaj hnub no, tib neeg yeej tseem tsis paub dab tsi txog lub hom phiaj ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg li, yog li ntawd niaj hnub no lawv yeej tseem thov yam ntsiag to—thiab qhov no ho muaj txiaj ntsig dab tsi?

Thaum Kuv nrog tib neeg nyob, Kuv yog ib tug neeg tseem ceeb nyob rau hauv tib neeg lub siab; vim hais tias Kuv tau tshwm los rau hauv lub cev nqaij daim tawv lawm thiab tib neeg nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv qub, ces lawv thiaj li pheej saib Kuv rau ntawm lub cev nqaij daim tawv xwb. Vim hais tias tib neeg tsuas muaj lub cev nqaij daim tawv xwb thiab tsis muaj dab tsi ntxiv li lawm, lawv thiaj li tau muab “txhua yam uas lawv muaj” rau Kuv lawm. Tiam sis lawv tsis paub dab tsi li; lawv tsuas lam “muab lawv txoj kev mob siab fij” rau ntawm Kuv lub xub ntiag xwb. Yam Kuv sau ces yog cov khoom seem uas tsis muaj nqis lawm xwb—tiam sis tib neeg tsis xav li ntawd. Thaum Kuv muab “tej phaj tshab” uas lawv tau muab los piv rau Kuv tej khoom, tib neeg lees paub Kuv txoj kev muaj nuj nqis tam sim ntawd, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb lawv thiaj li pom Kuv txoj kev uas ntsuas tsis tau. Kuv tsis zoo siab vim yog lawv cov lus qhuas, tiam sis tas zog tshwm los rau tib neeg pom, kom tej zaum tib neeg txhua tus thiaj li yuav paub Kuv tag nrho. Thaum Kuv qhia Kuv tag nrho rau lawv, lawv rua ob lub qhov muag hlaws hlaws tuaj saib Kuv, sawv rau ntawm Kuv lub xub ntiag tsis nti li, zoo li ib tug ncej ntsev. Thiab thaum Kuv saib rau lawv txoj kev txawv txawv, Kuv cheem tsis tshua tau Kuv Tus Kheej kom txhob luag li. Vim hais tias lawv tab tom cev tes tuaj thov khoom ntawm Kuv, Kuv muab tej khoom hauv Kuv txhais tes rau lawv, thiab lawv tuav tej khoom ntawd rau ntawm lawv hauv siab, zoo siab rau tej khoom ntawd zoo li ib tug me nyuam mos ab uas nyuam qhuav yug los, lawv txawj xav heev tiam sis tsuas nyob ib pliag xwb. Thaum Kuv hloov pauv ib cheeb tsam puag ncig uas lawv nyob lawm, ces lawv muab “tus me nyuam mos ab” ntawd pov rau ib sab thiab lawv cia li tso tes khiav mus lawm. Raws li tib neeg pom mas, Kuv yog tus pab uas muaj nyob tsis hais lub sij hawm los sis qhov chaw twg li; nws zoo li Kuv yog ib tug tub ua dej num uas los kiag thaum lawv hu txog nws. Yog li ntawd, tib neeg thiaj li pheej tau “saib” tuaj rau Kuv, zoo li Kuv muaj lub hwj chim uas tsis paub kawg los tawm tsam txoj kev puas ntsoog, yog li ntawd lawv thiaj li pheej tuav Kuv txhais tes, coj Kuv mus ncig thoob plaws daim av, kom txhua yam thiaj li pom tias lawv muaj ib tug Tswv Kav, kom thiaj li tsis muaj leej twg muaj cuab kav dag lawv. Kuv twb tau pom tshab plaws tib neeg lub tswv yim dag txog “tus hma uas siv tus tsov txoj kev muaj hwj chim tshaj los ntev lawm,” rau qhov lawv txhua tus puav leej “ua lawv tus kheej,” xav kom tau txais txiaj ntsig los ntawm lub tswv yim dag los xwb. Kuv twb tau pom tshab plaws lawv txoj kev dag uas lim hiam, phem los ntev lawm, thiab nws tsuas yog tias Kuv tsis xav rhuav tshem peb txoj kev sib raug zoo xwb. Kuv tsis lam tau lam tsim teeb meem yam tsis muaj dab tsi—yeej tsis muaj nuj nqis los sis tseem ceeb nyob rau hauv qhov ntawd li. Kuv tsuas yog lam ua tes hauj lwm uas Kuv yuav tsum tau ua kom pom tib neeg txoj kev tsis muaj peev xwm xwb; yog tsis li ntawd, ces Kuv yuav ua kom lawv ciaj tshauv thiab tsis pub lawv muaj nyob mus ntxiv lawm. Tiam sis tes hauj lwm Kuv ua mas muaj ntsiab lus, yog li ntawd Kuv tsis rau txim rau tib neeg yooj yim. Nws yog vim qhov laj thawj no tib neeg thiaj li pheej ua ywj siab rau lawv lub cev nqaij daim tawv. Lawv tsis saib Kuv lub siab nyiam, tiam sis tau txeev dag ntxias Kuv rau ntawm Kuv lub rooj zaum txiav txim. Tib neeg mas tawv heev: Thaum txhua yam “kev tsim txom” tso kav thawj rau lawv, lawv yeej tsis ua ywj fab ywj fwj ib qho me me li. Ua ntej tej kev tseeb, lawv yeej tsis muaj peev xwm muab tau ib yam tseeb twg los li, thiab tsis ua ib yam dab tsi li tiam sis tsuas tawv ncauj tawm tsam Kuv xwb. Thaum Kuv hais kom lawv coj tag nrho yam qias neeg tuaj xwb, lawv tseem nthuav ob txhais tes qhuav qhawv rau Kuv saib xwb—ua li cas es lwm tus thiaj li yuav tsis siv qhov no los ua ib “tug qauv”? Nws yog vim tib neeg “txoj kev ntseeg” loj heev tias tsim nyog “qhuas” lawv lawm.

Kuv tau pib Kuv tes hauj lwm thoob plaws lub qab ntuj khwb lawm; cov tib neeg ntawm lub qab ntuj khwb ras dheev tam sim ntawd thiab ncig mus ncig los, uas yog Kuv tes hauj lwm, thiab thaum Kuv “taug kev” nrog lawv, ces txhua tus puav leej dim txoj kev raug Ntxwgnyoog khi, thiab tsis raug tsim txom nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev phem lawm. Vim yog hnub Kuv los txog lawm, tib neeg thiaj li muaj kev zoo siab puv nkaus, txoj kev tu siab hauv lawv lub siab yaj kiag mus, tej huab uas yog kev tu siab saum ntuj tig los ua huab cua rau saum nruab ntug lawm thiab ntab yuj yees nyob rau saud, thiab thaum lub sij hawm no, Kuv xyiv fab rau txoj kev zoo siab ntawm txoj kev nrog tib neeg nyob ua ke. Tib neeg tej kev ua ua rau Kuv tau saj qee yam, yog li ntawd Kuv thiaj li tsis ntxhov siab mus ntxiv lawm. Thiab, yam uas los nrog hnub Kuv los txog ntawd, tej khoom ntawm lub ntiaj teb uas muaj sia nyob rov qab tau tus cag ntawm qhov lawv muaj nyob lawm, txhua yam hauv lub ntiaj teb rov qab ciaj sia tuaj dua lawm, thiab lawv saib Kuv yam li lub hauv paus ntawm qhov lawv muaj nyob, rau qhov Kuv ua rau txhua yam ci ntsa iab nrog rau lub neej txoj sia, yog li ntawd, Kuv los kuj ua rau tej ntawd ploj mus yam ntsiag to ib yam nkaus thiab. Yog li ntawd, txhua yam tos ntsoov cov lus txib los ntawm Kuv lub qhov ncauj los xwb, thiab zoo siab rau yam Kuv ua thiab hais. Tag nrho txhua yam, Kuv yog tus Siab Tshaj Plaws—tiam sis Kuv kuj nrog tib neeg nyob thiab, thiab Kuv siv tib neeg tej dej num los ua tej kev qhia pom meej txog Kuv txoj kev tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb. Thaum tib neeg qhuas rau ntawm Kuv lub xub ntiag loj heev, ces yog txhua yam txhawb nqa Kuv rau qhov chaw siab tshaj plaws lawm, yog li ntawd tej paj hmab paj ntoos hauv ntiaj teb loj hlob tuaj tau zoo nkauj dua nyob rau hauv qab tus duab tshav ntuj kub, tej nroj tsuag ntsuab xwb xiab, thiab tej huab saum ntuj zoo li xiav lus tuaj lawm. Vim yog Kuv lub suab, tib neeg thiaj li khiav txhua txhia qhov chaw los; hnub no cov tib neeg hauv Kuv lub nceeg vaj lub ntsej muag muaj kev xyiv fab hlo, thiab lawv lub neej txoj sia loj hlob tuaj. Kuv ua hauj lwm nrog rau cov neeg Kuv xaiv txhua tus, thiab tsis pub kom Kuv tes hauj lwm raug noob neej tej tswv yim tsuas li, rau qhov Kuv tus kheej kiag ua Kuv tus kheej tes hauj lwm kom tshwm sim. Thaum Kuv ua hauj lwm, lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam uas nyob hauv hloov pauv thiab hloov dua tshiab, thiab thaum Kuv ua Kuv tes hauj lwm tiav lawm, ces tib neeg twb raug hloov dua tshiab tag nrho lawm thiab, lawv yuav tsis ua neej nyob rau hauv txoj kev ntxhov siab ntxiv lawm vim yog qhov Kuv hais, rau qhov tuaj yeem hnov tej suab qw txog kev zoo siab nrov thoob plaws lub ntiaj teb, thiab Kuv siv lub hwv tsam no los foom tej koob hmoov uas Kuv muab rau lawv lawm rau lawv. Thaum Kuv yog tus Vajntxwv ntawm lub nceeg vaj lawm, tib neeg hwm Kuv, tiam sis thaum Kuv yog tus Vajntxwv rau ntawm tib neeg, thiab nrog tib neeg nyob, tib neeg tsis pom muaj kev xyiv fab nyob rau ntawm Kuv li, rau qhov lawv tej kev xav phem txog Kuv loj heev, vim li ntawd tej kev xav phem thiaj li cog tob heev li lawm uas muab tshem tawm mas nyuaj. Vim yog tib neeg txoj kev qhia pom meej, Kuv thiaj li ua Kuv tes hauj lwm, uas tsim nyog, thiab thaum Kuv nce siab mus rau saum ntuj thiab tso Kuv txoj kev npau taws los rau tib neeg, ces tib neeg tej kev xav ntau yam rau Kuv cia li tig mus ciaj tshauv kiag tam sim ntawd lawm. Kuv hais kom lawv hais ntau yam ntxiv txog lawv tej kev xav phem rau Kuv, tiam sis lawv poob siab loj heev, zoo li lawv tsis muaj ib yam dab tsi li, cuag li lawv txo hwj chim. Kuv yim nyob rau hauv tib neeg tej kev xav phem, ces lawv yim los hlub Kuv, thiab Kuv yim nyob rau sab nraum tib neeg tej kev xav phem, ces lawv yim txav deb ntawm Kuv mus, thiab lawv yim muaj tswv yim ntau yam txog Kuv, vim rau qhov, txij li thaum Kuv tsim lub ntiaj teb los txog rau hnub no, Kuv yeej ib txwm nyob rau hauv tib neeg tej kev xav phem xwb. Niaj hnub no thaum Kuv los nrog tib neeg nyob, Kuv tshem tib neeg tej kev xav phem txhua yam tawm mus, yog li ntawd tib neeg thiaj li tsis kam—tiam sis Kuv muaj tej tswv yim uas phim los saib xyuas lawv tej kev xav phem ntawd. Tib neeg yuav tsum tsis txhob txhawj los sis ntxhov siab; Kuv yuav cawm txhua tus tib neeg ntiaj teb los ntawm Kuv tus kheej tej tswv yim, ua kom txhua tus tib neeg hlub Kuv, thiab pub rau lawv muaj kev xyiv fab rau Kuv tej koob hmoov nyob rau saum ntuj ceeb tsheej.

Lub Plaub Hlis Hnub Tim 17, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Tshooj 32

Ntxiv Mus: Tshooj 34

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No