Tshooj 34

Kuv twb tau caw tib neeg yam li ib tug qhua tuaj rau Kuv lub tuam tsev ib zaug lawm, tiam sis lawv khiav mus rau ub rau no vim yog qhov Kuv hu—zoo li, dua li qhov caw lawv yam li ib tug qhua lawm, Kuv twb tau coj lawv mus rau qhov chaw tua neeg lawm. Yog li ntawd, Kuv lub tuam tsev thiaj li nyob qhuav qhawv xwb, vim rau qhov tib neeg pheej ntxub Kuv, thiab pheej ua lawv tes dej num tawm tsam Kuv. Qhov no thiaj li ua rau Kuv tsis muaj kev ua Kuv tes hauj lwm, uas hais tau tias, nws yog qhov uas Kuv tau thim lub koob tsheej uas Kuv tau npaj tseg rau lawv lawm, vim rau qhov tib neeg tsis kam los xyiv fab rau lub koob tsheej no, yog li ntawd Kuv thiaj li tsis yuam lawv. Tiam sis tib neeg pom tias lawv tus kheej muaj kev tshaib kev nqhis, yog li ntawd lawv thiaj li tuaj khob Kuv qhov rooj thov kom Kuv pab—thaum pom lawv txom nyem heev zoo li no lawm, yog ua cas Kuv thiaj li yuav tsis cawm lawv? Yog li ntawd, Kuv thiaj li rov npaj ib lub koob tsheej rau tib neeg dua ib zaug ntxiv, kom lawv thiaj li yuav muaj kev xyiv fab rau lub koob tsheej ntawd, thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb lawv thiaj li paub tias Kuv tsim nyog qhuas npaum li cas, yog li ntawd lawv thiaj li los vam khom rau Kuv. Vim yog tus cwj pwm Kuv coj rau lawv, lawv thiaj li maj mam los hlub Kuv “tsis tshwj ib yam dab tsi cia li,” thiab lawv tsis xav tias Kuv yuav xa lawv mus rau “qhov chaw hlawv tib neeg,” vim rau qhov qhov no tsis yog qhov Kuv lub siab nyiam. Yog li ntawd, tsuas yog tom qab pom Kuv lub siab tag lawm xwb tib neeg thiaj li vam khom rau Kuv tiag tiag, uas qhia tau hais tias lawv “ceev faj” npaum li cas. Tiam sis Kuv tsis ceev faj txog tib neeg vim yog lawv txoj kev dag, tiam sis Kuv txhawb tib neeg lub siab los ntawm Kuv lub xub ntiag uas sov so. Qhov no tsis yog qhov Kuv tab tom ua tam sim no lov? Qhov no tsis yog qhov qhia tau tshwm tseeb rau hauv tib neeg nyob rau theem tam sim no lov? Vim li cas lawv thiaj li muaj peev xwm ua tau tej yam zoo li no? Vim li cas lawv thiaj li muaj ib txoj kev xam pom zoo li no? Nws puas yog vim lawv paub Kuv tiag tiag? Nws puas yog vim lawv yeej muaj txoj kev hlub Kuv tsis kawg tiag tiag li? Kuv tsis yuam kom leej twg hlub Kuv, tiam sis tsuas muab txoj kev ywj pheej rau lawv los txiav txim siab rau lawv tus kheej xwb; hais txog qhov no, Kuv tsis cuam tshuam, los sis Kuv tsis pab lawv txiav txim siab txog lawv txoj hmoo. Tib neeg twb tau npaj lawv txoj kev txiav txim siab rau ntawm Kuv lub xub ntiag lawm, lawv tau coj txoj kev txiav txim siab ntawd tuaj rau ntawm Kuv lub xub ntiag kom Kuv tshuaj xyuas, ces thaum Kuv rub lub hnab uas muaj “tib neeg txoj kev txiav txim siab” ntawd los qhib saib, ces Kuv txawm pom ntau yam nyob rau hauv, uas txawm sib xyaw pes daws los xij, kuj muaj “lub siab dawb” me ntsis thiab. Tib neeg ntsia Kuv ua ob lub qhov muag hlaws hlo, ntshai heev tsam Kuv ho yuav muab lawv txoj kev txiav txim siab ntawd tshem tawm mus. Tiam sis vim tib neeg txoj kev ua tsis tau zoo, Kuv thiaj li tsis tau txiav txim rau thaum pib kiag, ces thiaj li tau muab lub hnab ntawd kaw thiab ua tes hauj lwm uas Kuv yuav tsum tau ua txuas ntxiv mus lawm. Txawm li cas los xij, tib neeg tsis to taub txog Kuv txoj kev coj qhia vim yog Kuv tes hauj lwm, tiam sis tas zog txhawj txog lawv tus kheej tias seb Kuv puas qhuas lawv txoj kev txiav txim siab xwb. Kuv tau ua tag ntau yam hauj lwm heev thiab tau hais ntau lo lus heev li lawm, tiam sis los txog niaj hnub no, tib neeg yeej tseem tsis muaj peev xwm to taub txog Kuv lub siab nyiam li thiab, yog li ntawd lawv txhua txoj kev ua uas tsis meej pem ntawd thiaj li ua rau Kuv kiv taub hau. Vim li cas lawv thiaj li ib txwm tsis muaj peev xwm to taub txog Kuv lub siab nyiam, thiab ua ntau yam raws li lawv nyiam yam tsis xyuam xim li? Puas yog lawv poob siab loj heev? Nws puas yog tias lawv tsis to taub cov lus Kuv hais? Vim li cas lawv thiaj li ib txwm ua raws li lawv pom uas ntsia ntsoov mus rau tom hauv ntej xwb, tiam sis tsis muaj peev xwm kov yeej ib txoj kev thiab ua ib tug qauv zoo rau cov tib neeg yav tom ntej xyaum li? Puas muaj leej twg ua ib tug qauv zoo ua ntej Petus? Qhov Petus ciaj sia ntawd puas yog tsis yog vim Kuv txoj kev coj qhia? Vim li cas cov tib neeg niaj hnub no tsis muaj peev xwm txog qhov no li? Vim li cas, tom qab muaj ib tug qauv zoo xyaum raws lawm, es lawv yeej tseem tsis muaj peev xwm los ua tau zoo raws Kuv lub siab nyiam li? Qhov no qhia tau tias tib neeg yeej tseem tsis tau tso siab rau Kuv, uas yog qhov ua rau muaj tej xwm txheej txom nyem los txog niaj hnub no.

Kuv zoo siab rau txoj kev soj ntsuam tej me nyuam noog uas ya saum nruab ntug. Txawm hais tias tej me nyuam noog ntawd tsis tau npaj lawv txoj kev txiav txim siab rau ntawm Kuv lub xub ntiag thiab tsis muaj lus “hais” rau Kuv li los xij, tej me nyuam noog ntawd yeej muaj kev xyiv fab nyob rau hauv lub ntiaj teb uas Kuv tau muab rau lawv lawm. Txawm li cas los xij, tib neeg tsis muaj peev xwm txog qhov no, thiab lawv lub ntsej muag mas ntshaus ntsho xwb—nws puas yog tias Kuv tshuav lawv ib qho nuj nqis uas them tsis taus li? Vim li cas lawv lub ntsej muag thiaj li ib txwm muaj kua muag ntws nto xwb? Kuv qhuas tej paj lilij uas tawg saum tej toj roob; tej paj thiab nroj tsuag nthuav thoob plaws tej caj qaum roob, tiam sis tej paj lilij ci ntsa iab rau Kuv lub yeeb koob hauv lub ntiaj teb ua ntej lub caij nplooj ntoo hlav los txog—tib neeg puas ua tau tej yam zoo li no? Lawv puas hais tau lus tim khawv rau Kuv rau hauv ntiaj teb ua ntej Kuv rov qab los? Lawv puas tuaj yeem muab lawv tus kheej fij rau Kuv lub npe hauv tus zaj loj liab ploog lub teb chaws? Nws zoo li Kuv cov lus hais tawm mas maj mam nthuav tej kev cheem tsum tawm rau tib neeg—lawv tsis nyiam Kuv kiag li vim tej kev cheem tsum no; lawv ntshai Kuv cov lus vim lawv lub cev tsis muaj zog kiag li, thiab lawv tsis muaj peev xwm ua tau yam Kuv hais. Thaum Kuv rua Kuv lub qhov ncauj, Kuv pom cov tib neeg hauv ntiaj teb khiav rau txhua txoj xub ke, zoo li tab tom khiav kom dim kev tshaib kev nqhis. Thaum Kuv npog Kuv lub ntsej muag thiab thaum Kuv tig Kuv lub cev lawm, tib neeg poob siab nthav ntshai kiag tam sim ntawd. Lawv tsis paub xyov yuav ua li cas, vim rau qhov lawv ntshai tsam Kuv ncaim mus lawm; nyob rau hauv lawv tej kev xav phem mas, hnub uas Kuv yuav ncaim mus yuav tsum yog hnub uas kev puas tsuaj nqis saum ntuj ceeb tsheej los, yog hnub uas pib txoj kev rau txim rau lawv. Tiam sis qhov Kuv ua mas tsis zoo li tib neeg tej kev xav phem hlo li; Kuv yeej tsis tau ua raws li tib neeg tej kev xav phem, thiab yeej tsis tau cia lawv tej kev xav phem los cuam tshuam rau Kuv. Lub sij hawm thaum Kuv ua mas yog kiag thaum tib neeg raug muab nthuav tawm tag nrho lawm. Muab ua lwm lo lus hais ces, Kuv tej kev ua mas noob neej tej kev xav phem tsis tuaj yeem ntsuas tau. Txij li thaum tsim lub ntuj lub teb los txog rau niaj hnub no, yeej tsis muaj leej twg txeev tshawb pom ib “thaj av tshiab” hauv tej uas Kuv ua li; yeej tsis muaj leej twg txeev to taub tej kev cai uas Kuv coj, thiab yeej tsis muaj leej twg txeev qhib tau ib txoj kev tawm tshiab. Yog li ntawd, cov tib neeg niaj hnub no yeej tseem tsis tau muaj peev xwm to taub qhov tseeb txog txoj kev yog—qhov no yog kiag qhov lawv tu ncua ntag, thiab qhov no yog qhov lawv yuav tsum to taub txog. Txij li thaum tsim lub ntuj lub teb los txog rau niaj hnub no, Kuv yeej tsis tau pib ua ib txoj hauj lwm zoo li no dhau los li. Kuv tsuas tau ntxiv ob peb yam tshiab rau Kuv tes hauj lwm nyob rau tiam kawg xwb. Tiam sis tab txawm nyob rau hauv tej xwm txheej uas pom tseeb zoo li no los xij, tib neeg yeej tseem tsis muaj peev xwm to taub txog Kuv lub siab nyiam li—qhov no tsis yog kiag qhov lawv tu ncua lov?

Tom qab Kuv to taub qhov tseeb txog tes hauj lwm tshiab lawm, Kuv muaj ntau yam kev cheem tsum tshiab rau tib neeg. Vim rau qhov tib neeg mas, nws zoo li tej kev cheem tsum yav dhau los ntawd tsis muaj txiaj ntsim li, vim li ntawd lawv thiaj li hnov qab tej ntawd lawm. Tej yam tshiab uas Kuv ua hauj lwm ntawd yog dab tsi? Kuv hais kom tib neeg ua dab tsi? Tib neeg tus kheej muaj peev xwm los ntsuas seb yam lawv tau ua nyob rau yav dhau los ntawd puas mus raws li Kuv lub siab nyiam, thiab seb lawv tej kev ua ntawd puas nyob rau hauv cov ciaj ciam uas Kuv tau hais lawm. Kuv tsis tas yuav los tshuaj xyuas txhua yam ib qho zuj zus li; lawv muaj ib txoj kev to taub txog lawv tus kheej tus yeeb yam, yog li ntawd nyob hauv lawv lub siab, lawv paub zoo txog tias lawv ua tau mus deb npaum li cas xwb, thiab Kuv tsis tas yuav los qhia lawv kom meej meej li. Thaum Kuv hais lus, tej zaum, ib txhia yuav dawm; yog li ntawd, Kuv thiaj li tau zam tsis hais sab no ntawm Kuv cov lus kom thaiv tib neeg tsis txhob qaug zog vim yog qhov no. Qhov no tsis muaj txiaj ntsim loj dua rau tib neeg txoj kev caum lov? Nws tsis muaj txiaj ntsim loj dua rau tib neeg txoj kev loj hlob lov? Leej twg thiaj li tsis xav hnov qab lawv lub neej yav dhau los es siv zog mus rau tom hauv ntej? Vim yog Kuv “txoj kev tsis muaj kev xav,” Kuv thiaj li tsis paub dab tsi txog tias seb tib neeg puas to taub tias tej uas Kuv hais txog ntawd twb tau nkag mus rau ib sab ntuj tshiab lawm. Ib qho ntxiv, vim hais tias Kuv tes hauj lwm “tswj” Kuv lawm, Kuv thiaj li tsis muaj sij hawm los nug seb tib neeg puas to taub lub suab hais lus uas Kuv hais lus. Yog li ntawd, Kuv thiaj li tsuas hais kom tib neeg to taub txog Kuv ntau ntxiv xwb. Vim hais tias Kuv tes hauj lwm “tswj” Kuv lawm, Kuv thiaj li tsis muaj peev xwm los saib xyuas kiag tej hauv paus ntawm Kuv tes hauj lwm los coj tib neeg, yog li ntawd Kuv thiaj li muaj “kev to taub me ntsis” txog lawv xwb. Muab sua zog los hais tias, tsis hais dab tsi li, tam sim no Kuv tau pib coj tib neeg kom los to taub qhov tseeb txog ib txoj kev pib tshiab thiab to taub qhov tseeb txog ib lub tswv yim tshiab raws kev raws cai lawm. Tag nrho Kuv cov lus hais tawm, tib neeg pom tau tias muaj qhov zoo, qhov txaus siab, thiab ib lub suab hais lus uas muaj zog txog cov lus thuam uas nyob rau hauv qhov Kuv hais yam tshwj xeeb heev. Yog li ntawd, txoj kev sib haum xeeb ntawm Kuv Tus Kheej thiab tib neeg mas tab kaum yam xav tsis txog li, ua rau muaj ib tauv huab tsaus nti los npog tib neeg lub ntsej muag. Txawm li cas los xij, qhov no txwv tsis tau Kuv, Kuv yuav tsum ua Kuv tes hauj lwm txuas ntxiv mus, vim rau qhov txhua yam uas Kuv hais thiab ua yog ib yam uas cheem tsum ntawm Kuv txoj kev npaj; txhua yam uas tau hais los hauv Kuv lub qhov ncauj tuaj pab tib neeg, thiab tsis muaj ib yam dab tsi uas Kuv ua yog qhov tsis tseem ceeb li; txhua yam uas Kuv ua yog kev cob qhia txhua tus tib neeg xwb. Nws yog vim tib neeg tu ncua Kuv thiaj li tso kom xoob thiab tas zog hais lus mus ntxiv. Tej zaum, ib txhia tib neeg mas tos ntsoov Kuv los tsim kev cheem tsum tshiab rau lawv xwb. Yog tias muaj li ntawd, ces Kuv ua tau zoo raws lawv tej kev xav tau lawm. Tiam sis muaj ib yam uas Kuv yuav tsum tau hais rau koj kom nco: Thaum Kuv hais lus, Kuv cia siab tias tib neeg tau txais txoj kev paub tob ntxiv. Kuv cia siab tias lawv yuav thoob tsib to nrog ntau ntxiv, es kom lawv thiaj li tau txais ntau ntxiv los ntawm Kuv cov lus thiab ua kom tiav Kuv tej kev cheem tsum. Yav dhau los, nyob rau hauv ntau pawg ntseeg, tib neeg txoj kev tsom ntsoov rau ces yog kev raug saib xyuas thiab tsoo kom tawg xwb. Kev noj thiab kev haus Kuv cov lus yog ua tiav los ntawm lub hauv paus kev to taub tej lus ntawd lub hom phiaj thiab qhov pib—tiam sis niaj hnub no tsis zoo li yav dhau los lawm, thiab tib neeg yeej tsis muaj peev xwm to taub txog qhov pib ntawm Kuv cov lus hais tawm li, yog li ntawd lawv thiaj li tsis muaj lub hwv tsam txog qhov Kuv saib xyuas thiab tsoo kom tawg tag li, vim rau qhov lawv tau siv tag nrho lawv lub zog tsuas yog los noj thiab haus Kuv cov lus xwb. Tiam sis tab txawm nyob rau hauv tej xwm txheej no los xij, lawv yeej tsis muaj peev xwm txog kev ua tau zoo raws Kuv tej kev taij li, yog li ntawd Kuv thiaj li tsim tej kev taij tshiab rau lawv: Kuv hais kom lawv nrog Kuv to taub tej kev sim siab ua ke, kom lawv to taub txoj kev rau txim. Tiam sis cia Kuv hais rau koj kom nco txog ib yam: Qhov no tsis yog ua rau tib neeg tuag, tiam sis qhov no yog yam cheem tsum los ntawm Kuv tes hauj lwm, vim rau qhov, nyob rau theem tam sim no, Kuv cov lus ua rau tib neeg nkag siab nyuaj heev li, thiab tib neeg tsis muaj peev xwm koom tes nrog Kuv—tsis muaj ib yam dab tsi uas ua tau tiav li! Kuv ua tau tiam sis ua kom tib neeg to taub txog lub tswv yim tshiab nrog Kuv ua ke tso. Tshuav dab tsi ua ntxiv thiab? Vim yog tib neeg tej kev ua tsis tau zoo, Kuv thiaj li yuav tsum tau yoog raws yam uas tib neeg to taub qhov tseeb txog ib yam nkaus—Kuv tsis yog tus uas yuav ua kom tib neeg zoo tiav log lod? Kuv tsis yog tus uas tsim txoj kev npaj no lod? Txawm hais tias lwm qhov kev cheem tsum tsis nyuaj los xij, nws tsis yog qhov tseem ceeb ob rau qhov ib. Kuv tes hauj lwm ntawm pab pawg tib neeg ntawm tiam kawg yog ib txoj hauj lwm uas tsis tau muaj dua los li, yog li ntawd, kom Kuv lub yeeb koob thiaj li yuav nrov thoob plaws saum nruab ntug, txhua tus tib neeg yuav tsum raug kev txom nyem zaum kawg rau Kuv. Koj puas to taub Kuv lub siab nyiam? Qhov no yog txoj kev cheem tsum kawg uas Kuv tsim rau tib neeg, uas hais tau tias, Kuv cia siab tias txhua tus tib neeg ua tau tim khawv khov kho, nrov heev rau Kuv nyob rau ntawm tus zaj loj liab ploog lub xub ntiag, tias lawv muab tau lawv tus kheej fij rau Kuv ua zaum kawg, thiab ua Kuv tej kev cheem tsum kom tiav ua qhov piv txwv kawg. Nej puas ua tau qhov no tiag tiag? Nej tsis muaj peev xwm ua tau zoo raws Kuv lub siab yav dhau los—nej puas tsoo tau tus qauv no kom tawg nyob rau hauv qhov piv txwv kawg? Kuv muab lub hwv tsam rau tib neeg thim xav; Kuv cia lawv ua twb zoo xav ua ntej teb Kuv ua zaum kawg—ua li no puas txhaum? Kuv tos tib neeg lo lus teb, Kuv tos ntsoov lawv “tsab ntawv teb” xwb—nej puas muaj txoj kev ntseeg los ua Kuv tej kev cheem tsum kom tiav?

Lub Plaub Hlis Hnub Tim 20, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Tshooj 33

Ntxiv Mus: Tshooj 35

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No