Tshooj 35

Kuv tau pib ua Kuv tes hauj lwm nrog noob neej lawm, uas yog cia tib neeg nyob kom yoog raws li Kuv. Thaum Kuv ua Kuv tes hauj lwm tiav lawm, Kuv yeej tseem yuav nrog noob neej nyob, vim lawv yog cov uas raug tswj nyob thoob plaws rau hauv Kuv qhov kev npaj cawm tib neeg tag nrho, thiab nws yog Kuv txoj kev cia siab kom lawv dhau mus ua ib cov tswv rau txhua yam. Vim li no, Kuv thiaj li nrog nraim noob neej ntxiv mus tas zog. Thaum noob neej thiab Kuv nkag los rau tiam tam sim no, Kuv tso siab lawm ntau, vim qhov mus tau ceev ntawm Kuv tes hauj lawm ntawd ces tau mus ceev lawm. Tib neeg yuav caum cuag tau li cas? Kuv tau ua hauj lwm ntau heev nyob rau ntawm cov neeg hlwb taj thiab cov neeg ruam qauj, tab sis lawv yeej yuav luag tsis tau txais ib yam dab tsi li vim lawv tsis saib Kuv muaj nuj nqis. Kuv tau nrog tag nrho cov tib neeg nyob thiab saib txhua yam lawv ua tsis hais lawv yuav nyob qhov twg li, tag nrho sab saud thiab hauv qab av tib si. Tag nrho cov uas muab cais ua “tib neeg” ces yeej tawm tsam Kuv, cuag li “kev tawm tsam Kuv” ces yog tib neeg txoj hauj lwm, cuag li tsis ua txoj hauj lwm no ces yuav ua rau lawv rais mus ua ib co me nyuam ntsuag loj leeb, uas tsis muaj leej twg tsob zeem coj mus tu li. Txawm li cas los xij, Kuv tsi rau txim rau tib raws siab nyiam los ntawm lawv tej kev ua thiab lawv tus cwj pwm. Tab sis, Kuv txhawb nqa thiab pab cuam lawv raws li lawv tus yeeb yam. Vim tib neeg yog cov uas nyob rau nruab nrab ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg, Kuv thiaj li muab kev coj qhia ntau dua rau cov uas tau raug muab pov rau qhov kom ua yeeb yam ua “tib neeg,” es kom lawv thiaj li ua tus yeeb yam ntawd kom kawg siab kawg ntsws thiab kom zoo npaum li lawv qhov peev xwm ua tau, es kom zaj yeeb yaj duab uas Kuv tab tom qhia lawv ua no thiaj li yog ib qho uas ua tau tiav hlo yam zoo saib tshaj plaws. Qhov no yog Kuv tej lus thov rau noob neej. Yog Kuv tsis thov Vajtswv rau noob neej, ua lawv txawm yuav ua tsis tau lawv tus yeeb yam ntawd tiag li lod? Ces nws yuav yog ib qho zoo li hais tias Kuv muaj cuab kav ua tau qhov uas tib neeg thov ntawm Kuv, tab sis lawv tsis muaj cuab kav ua tau qhov uas Kuv thov ntawm lawv? Ces nws hais tau hais tias Kuv tsis siv Kuv lub hwj chim loj kawg nkaus ntawd los caij tsuj noob neej. Tab sis, qhov no yog Kuv qhov kev thov zaum kawg, uas Kuv thov lawv tiag tiag thiab ua lub siab dawb paug. Lawv txawm yuav tsis muaj cuab kav ua tau li qhov Kuv thov tiag tiag li lod? Kuv twb tau muab pub rau tib neeg los tau ntau xyoo lawm, tab sis tsis tau txais ib yam dab tsi rov qab los li. Leej twg tau muab ib yam dab tsi rau Kuv lawm? Puas yog Kuv tej ntshav, tej fws, thiab tej kua muag ces zoo li tej huab pem roob xwb? Kuv twb tau muab “kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob” rau lawv ntau zaus lawm, thiab qhia lawv hais tias Kuv tej kev cheem tsum ntawm lawv ntawd mas tsis nruj li. Vim li cas, tom qab ntawd, es tib neeg pheej khiav nkaum Kuv? Puas yog vim Kuv saib lawv zoo li cov me nyuam qaib, yuav muab tua kiag thaum uas txhom tau lawm? Ua Kuv puas siab phem thiab lim hiam npaum li ntawd? Tib neeg yeej ib txwm siv lawv tej kev xav phem coj los ntsuas Kuv xwb. Kuv puas, thaum Kuv nyob rau hauv lawv txoj kev xav phem, zoo tib yam li thaum Kuv nyob saum ntuj ceeb tsheej? Kuv tsis muab tib neeg tej kev xav phem coj los xam ua Kuv qhov kev lom zem. Tab sis, Kuv pom lawv lub siab yog tej yam uas tsim nyog txaus siab rau. Txawm li cas los xij, Kuv mas chim heev rau lawv tej kev txawj xav ntawd, vim yog, raws li lawv hais, ces Kuv Tus Kheej mas tsis muaj ib qho li. Yog li ntawd Kuv thiaj li muaj ntau qhov kev xav txog lawv tej kev txawj xav ntawd. Txawm li cas los xij, Kuv tsis kam cem lawv tej kev txawj xav ntawd ncaj qha; tab sis, Kuv yuav coj lawv ntxiv mus yam ua siab ntev dhawv thiab yam muaj qib muaj duas. Tshaj txhua yam tib si, ces tib neeg yeej tsis ruaj khov, thiab tsis muaj cuab kav ua tau ib qho hauj lwm dab tsi li.

Hnub no, Kuv tau nkag mus tsuj rau hauv thaj chaw rau txim uas tsis muaj ciaj ciam raws li tes dej num lawm, uas Kuv txaus siab nyob nrog rau noob neej. Siv Kuv txhais tes, Kuv kuj muab tau lus sam hwm, thiab nyob rau hauv Kuv tej lus sam hwm ntawd, ces tib neeg coj-zoo; tsis muaj leej twg tau luag tawm tsam Kuv. Tag nrho sawv daws nyob hauv Kuv txoj kev coj qhia, ua tes hauj lwm uas Kuv tau txib kom ua, vim qhov no yog lawv tes “dej num.” Nrog rau txhua yam saum ntuj ceeb tseej thiab hauv qab ntuj, leej twg thiaj li tsis nyoo zwm rau Kuv tej phiaj xwm? Leej twg thiaj li tsis nyob rau hauv Kuv xib teg? Leej twg thiaj li tsis hais lus qhuas thiab lus tsav meej mom rau Kuv tej lus thiab Kuv tes hauj lwm? Tib neeg qhuas Kuv tej dej num thiab tej kev ua, thiab yog li ntawd, vim yog txhua yam Kuv ua, lawv thiaj li yoog raws li Kuv tes hauj lwm. Leej twg thiaj li daws tau lawv tus kheej tawm? Leej twg thiaj li khiav dim tes hauj lwm uas Kuv tau npaj lawm? Siv Kuv txoj kev cai tswj fwm, tib neeg thiaj li raug yuam nyob, yog tsis muaj txoj kev cai tswj fwm ntawd, ces lawv yeej yuav nyiag kev khiav tawm pem “hauv ntej” los thiab ua ib co neeg “khiav tub rog tej dej num.” Leej twg tsis ntshai kev tuag? Tib neeg puas yuav muab lawv txoj sia pua kiag tau mas? Kuv tsis yuam leej twg li, vim Kuv twb tau ib qho kev to taub ntxaws ntxaws txog tib neeg tus yeeb yam ntev los lawm. Yog li ntawd, Kuv thiaj li tau ua tej qho hauj lwm uas tib neeg tsis tau ua dua nkaus xwb. Vim tsis muaj leej twg ua tau Kuv tes hauj lwm li, Kuv thiaj li nqis kiag mus tsuj thaj chaw sib ntaus sib tua mus sib tawm tsam ntawm qhov ciaj thiab qhov tuag nrog Ntxwgnyoog. Niaj hnub no, Ntxwgnyoog dhia nyooj laws yam heev kawg nkaus li. Vim li cas Kuv ho tsis siv lub cib fim no los qhia tawm qhov tseem ntsiab ntawm Kuv tes hauj lwm thiab nthuav tawm Kuv lub hwj chim? Ib yam li qhov uas Kuv tau hais ua ntej lawm tias, Kuv siv Ntxwgnyoog txoj kev dag los ua Kuv tus qauv piv txwv; qhov no tsis yog lub cib fim zoo tshaj plaws thiab lod? Tsuas yog tam sim no xwb Kuv thiaj li luag nyav yam txaus siab hlo xwb, vim Kuv tau ua tiav Kuv lub hom phiaj lawm. Kuv yuav tsis khiav mus los thiab thov tib neeg kom “pab” ntxiv lawm. Kuv tau tsum tsis khiav vig voog rau ub rau no lawm, thiab tsis ua lub neej li ib tug neeg loj leeb ntxiv lawm. Txij no mus, ces Kuv yuav nyob ntsiag to lawm xwb. Tib neeg los yuav zoo ib yam nkaus li thiab yuav nyob nyab xeeb lug lawm xwb, vim Kuv hnub twb los txog lawm. Nyob rau hauv ntiaj teb, Kuv tau ua lub neej khwv kawg ib yam li ib tug tib neeg, ib lub neej uas zoo li ntau qhov kev tsis ncaj ncees yeej tshwm sim rau lawm. Raws li tib neeg pom ces, Kuv tau koom lawv tej kev xyiv fab thiab kev tu siab, nrog rau lawv tej kev nyuaj siab tib si. Zoo ib yam nkaus li tib neeg, Kuv, los ib yam nkaus thiab, tau nyob hauv lub ntiaj teb thiab hauv lub qab ntuj. Yog li ntawd lawv thiaj li ib txwm pom Kuv zoo ib yam nkaus li ib tug uas raug tsim tawm los thiab. Vim tib neeg tsis tau pom Kuv kom zoo li tus Kuv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej, lawv thiaj li tsis tau siv dag siv zog kom ntau txaus rau Kuv. Txawm li cas los xij, muab saib raws li tej xwm txheej niaj hnub no mas, tib neeg yeej tsis muaj kev xaiv li tsuas yog yuav tsum tau lees hais tias Kuv yog tus Tswv ntawm lawv txoj hmoo thiab tus hais lus tawm saum cov huab los xwb. Yog li ntawd tib neeg tau nyo hau ti nkaus av rau Kuv hauv qhov kev pe hawm. Qhov no tseem tsis yog pov thawj txog ntawm Kuv qhov kev rov qab los yam li tus kov yeej lod? Qhov no tseem tsis yog ib qho qhia kom pom txog Kuv qhov kev kov yeej tag nrho tus yeeb ncuab tej tub rog thiab lod? Tag nrho cov neeg yeej tau muaj zeem muag pom ua ntej hais tias lub ntiaj teb yuav xaus, hais tias tib neeg yuav raug nkag mus kom dhau ib qho kev ntxuav loj kom dawb huv. Txawm li cas los xij, qhov tseeb ces lawv yeej tsis muaj peev xwm ua tau tej uas Kuv hais kom lawv ua yam meej pem hlo li, yog li ntawd lawv tsis muaj kev xaiv tsuas yog khaws quaj nyob rau hauv Kuv txoj kev rau txim xwb. Yuav ua tau dab tsi thiab? Leej twg qhia tib neeg kom tsis mloog lus mas? Leej twg kom lawv nkag mus rau tiam kawg mas? Vim li cas lawv ho yug los rau hauv tib neeg lub ntiaj teb rau tiam kawg mas? Txhua yam ces yeej yog Kuv tus kheej teeb thiab npaj tseg lawm. Leej twg tseem yuav yws tau ib lo thiab?

Txij thaum tsim lub ntiaj teb los, Kuv tau ncig tsham mus tas li nrog noob neej, nrog lawv nyob ua ke rau lawv lub neej hauv ntiaj teb. Txawm li cas los xij, nyob rau tej tiam neeg dhau los lawm, tsis tau muaj ib tug neeg twg uas Kuv yuav tau xaiv li, tag nrho sawv daws ces raug tsis lees txais los ntawm Kuv daim ntawv ntsiag to xwb. Qhov no ces vim yog cov neeg yav dhau los tsis tiam Kuv tshaj lwm yam, yog li ntawd Kuv, qhov muab rov qab, thiaj tsis hlub lawv tshaj lwm yam. Lawv txais Ntxwgnyoog tej “khoom plig” thiab tig rov los thiab muab fij rau Kuv. Qhov ntawd tsis yog ib qho kev rhuav koob npe rau Kuv lod? Thiab thaum uas lawv muab lawv tej khoom fij los fij, Kuv tsis qhia tawm txog Kuv qhov kev qias tshuav ntuav ntawd xwb; tab sis, Kuv muab lawm qhov kev ntxias dag ntawd tig mus rau Kuv siv uas yog ntxiv tej “khoom plig” no rau tej khoom siv hauv Kuv qhov kev cawm tib neeg. Tom qab ntawd, thaum lawv raug lub tshuab muab zom tawm lawm, Kuv yuav muab cov khoom seem txeej sab hauv hlawv pov tseg. Nyob rau tiam tam sim no, tib neeg tsis tau muab “khoom plig” fij ntau rau Kuv lawm, tab sis Kuv tsis cem lawv rau qhov no. Cov neeg no yeej ib txwm txom nyem thiab tes taw lug rug xwb; yog li ntawd, thaum muab qhov tseeb ntawm lawv tej xwm txheej coj los ua twb zoo saib lawm, Kuv thiaj tsis tau muab lawv yuam ua tej yam dab tsi uas tsis muaj qab hau tsim nyog vim Kuv tau los rau hauv tib neeg lub ntiaj teb lawm. Tab sis, tom qab uas muab “tej khoom” rau lawv lawm, Kuv tau nrhiav qhov “khoom ua tiav lawm” uas Kuv xav tau, vim qhov no yog qhov kawg ntawm qhov uas tib neeg muaj peev xwm ua tau. Kuv tau siv ntau xyoo nyob rau txoj kev txom nyem, kawm txog qhov uas kev ua ib tug tib neeg zoo li cas, ua ntej uas yuav txib kom lawv ua tej yam uas tsim nyog. Yog Kuv tsis tau ntsib tau pom tib neeg lub neej, yog ua cas Kuv thiaj li to taub tej xwm txheej uas tib neeg pom hais tias tsis yooj yim muab coj los tham? Txawm li ntawd los xij, tib neeg tsis pom nws zoo li ntawd; lawv hais tias Kuv yog tus muaj hwj chim tshaj plaws, tus Vajtswv uas tshaj ntuj tsim ntawd Tus Kheej kiag. Qhov no tsis yog kiag qhov kev xav phem uas tib neeg txhua tus muab zais tseg thoob plaws keeb kwm, uas lawv tseem zais ntseeg thiab lod? Kuv hais tias nyob rau hauv ntiaj teb, yeej tsis muaj ib tug twg uas paub Kuv tseeb tseeb thiab tag nrho li. Kab lus no mas muaj nws tej kev cuam tshuam ntau yam; nws tsis lam yog ib qho lam hais lus qhuav xwb. Kuv tau ntsib thiab tau pom qhov no ntawm Kuv Tus Kheej kiag lawm, yog li ntawd Kuv thiaj li muaj ib qho kev to taub txog tej ntsiab lus. Yog Kuv tsis tau los rau tib neeg lub ntiaj teb, leej twg thiaj li yuav muaj lub cib fim los paub Kuv mas? Leej twg thiaj li yuav tau mloog Kuv cov lus hais kiag rau nws tus kheej mas? Leej twg yuav pom Kuv lub cev nyob nrog lawv kiag mas? Thoob plaws txhua tiam, Kuv ib txwm nkaum nyob rau saum cov huab xwb. Thaum tseem ntxov, Kuv hais lus twv txog tej yuav tshwm sim yav tom ntej: “Kuv yuav los rau hauv tib neeg lub ntiaj teb nyob rau tiam kawg los ua lawv tus qauv zoo.” Yog vim li no ces thiaj li tsuas yog cov neeg niaj hnub no xwb thiaj li muaj txoj hmoo zoo tau paub ntau yam kom pom deb pom dav. Qhov no tsis yog ib qho kev siab zoo uas Kuv muab pub rau lawv lod? Lawv yeej tsis to taub Kuv tej hmoov hlub ib qho li tiag tiag lod? Vim li cas tib neeg yuav hlwb taj thiab ruam qauj ua luaj? Lawv twb los tau deb npaum no lawm; vim li cas lawv tseem ho tsis tsim los thiab? Kuv twb tau los rau lub ntiaj teb no tau ntau xyoo lawm, tab sis leej twg thiaj li paub Kuv mas? Yog vim li no ntag es Kuv thiaj li rau txim rau tib neeg. Nws zoo li lawv yog cov phiaj rau kev siv Kuv lub hwj chim; nws zoo nkaus li lawv yog cov mos txwv hauv Kuv rab phom, uas yog, thaum tua kiag lawm, ces tag nrho sawv daws yuav “khiav tawm.” Tib neeg xav hauv nruab siab li ntawd. Kuv yeej ib txwm hwm tib neeg; Kuv yeej tsis tau yuav dag siv lawv raws siab nyiam los sis muab lawv muag li tej qhev. Qhov no ces yog vim Kuv ncaim lawv tsis tau, los sis lawv ncaim Kuv tsis tau. Yog li ntawd, ib qho kev cog lus ntawm kev ciaj thiab kev tuag tau tshwm sim rau ntawm peb lawm. Kuv ib txwm yeej saib noob neej muaj nuj nqis. Txawm hais tias noob neej yeej tsis saib Kuv muaj nuj nqis li, los lawv yeej ib txwm ntsia ntsoov rau Kuv xwb, vim li ntawd ces Kuv thiaj li siv zog ntxiv rau lawv tas zog li. Kuv hlub tib neeg ib yam nkaus li Kuv tej khoom muaj nqis, vim lawv yog cov “peev txheej” ntawm Kuv qhov kev cawm tib neeg nyob rau hauv ntiaj teb; yog li ntawd Kuv thiaj li yuav tsis muab lawv ntiab tawm mus. Kuv txoj kev xav rau tib neeg yuav tsis muaj hnub hloov li. Lawv puas yuav ntseeg tau Kuv qhov kev cog lus? Lawv yuav ua cas ua tau zoo raws Kuv siab rau Kuv? Qhov no yog tes dej num uas tau muab teeb tseg rau tag nrho noob neej lawm; nws yog qhov “hauj lwm ua tom tsev” uas Kuv tau txib kom lawv ua. Nws yog Kuv txoj kev cia siab hais tias lawv sawv daws yuav sib zog ua kom qhov hauj lwm ntawd tiav hlo.

Lub Plaub Hlis Hnub Tim 23, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Tshooj 34

Ntxiv Mus: Tshooj 36

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No