Tshooj 36

Txhua yam ces yog npaj los ntawm Kuv txhais tes. Leej twg tau luag ua raws li lawv siab nyiam? Leej twg muaj peev xwm hloov tej ntawd tau yooj yim? Tib neeg ya saum nruab ntug, txav mus los li tej pa av txav, lawv lub ntsej muag tsuas dub nciab, ua rau lawv txaus ntxub txij saum tob hau mus ti hauv ntiv taw. Kuv nyob saum cov huab saib tuaj yam tu siab kawg: Vim li cas tib neeg, cov uas muaj zog cus plaws yav dhau los, cia li rais los zoo li no lawm? Thiab vim li cas lawv tsis paub txog qhov no, thiab tsis hnov txog qhov no? Vim li cas lawv ho “cia lawv tus kheej mus” thiab cia lawv tus kheej lo tej yam qias neeg ua luaj? Tej zoo li ntawd yog lawv qhov tsis muaj kev hlub thiab kev hwm rau lawv tus kheej. Vim li cas tib neeg pheej zam tej uas Kuv nug ntawd tag mus li xwb? Kuv puas siab phem thiab lim hiam npaum ntawd rau lawv tiag tiag? Kuv puas muaj lub siab ceev thiab kus kes npaum li ntawd tiag tiag? Yog li ntawd vim li cas tib neeg pheej ntsia ntsoov Kuv ua qhov muag qauj les tag mus li xwb? Vim li cas lawv pheej ntxub Kuv tas mus li xwb? Kuv puas tau coj lawv los txog qhov kawg ntawm txoj kev lawm? Tib neeg yeej tsis tau nrhiav pom ib yam dab tsi nyob rau hauv Kuv txoj kev qhuab ntuas ib zaug li los ua cas, vim lawv tsis ua dab tsi li tsuas yog ob sab tes tuav rawv tus quab ntawm lawv caj dab xwb, ob lub qhov muag mas ntsia ntsoov Kuv, cuag li ntsia ib tug yeeb ncuab—thiab tsuas yog lub sij hawm no kiag xwb mas Kuv thiaj li paub hais tias lawv yuag npaum li cas. Nws yog vim qhov no es Kuv thiaj li hais tias lawv tsis muaj ib tug kiag li uas yuav sawv tau khov kho ntawm tej kev sim siab. Tsis yog tib neeg tus yeeb yam yeej zoo li ntawd kiag lod? Kuv puas tseem yuav tau qhia lawv lub cev rau lawv qhov “kev ntsuas” thiab? Tib neeg qhov “siab” ces yeej tsis siab tshaj ib tug cua nab me me nti luj luam hauv av, thiab lawv lub “hau siab” ces tsuas dav li ib niag nab lub xwb. Nyob rau qhov no, Kuv tsis yog saib tsis taus tib neeg—tej no tseem tsis yog qhov loj siab ntawm lawv lub cev tiag tiag lod? Kuv puas tau thuam tib neeg mas? Tib neeg ces zoo nkaus li ib tug me nyuam yaus dhia ua si rau ub rau no xwb. Haj tseem muaj qee lub caij uas lawv ua si nrog tej tsiaj thiab, tab sis lawv tseem zoo siab kawg; thiab lawv zoo li ib tug miv, ua lub neej nyob yam tsis nco saib xyuas los sis txhawj xeeb dab tsi li. Tej zaum mas ntshe yog vim qhov kev tswj los ntawm tus Ntsujplig, los sis Vajtswv tes hauj lwm nyob saum ntuj ceeb tsheej, ces Kuv thiaj li hnov dhuav tshaj plaws txog cov tib neeg txoj kev ua neej yam luam thuam kawg nkaus hauv ntiaj teb. Vim yog tib neeg lub neej—uas zoo nkaus li ib tug cab—Kuv qhov “kev ntshaw” nyob rau hauv lo lus “tib neeg lub neej” tau nce siab me ntsis lawm, thiab yog li ntawd Kuv thiaj li tau muaj “kev hwm” me ntsis rau tib neeg lub neej. Vim nws zoo nkaus li tsuas yog tib neeg xwb mas thiaj li muaj cuab kav tsim tau ib lub neej uas muaj qab hau, hos Kuv ces tsis muaj cuab kav ua li no li. Yog li ntawd Kuv thiaj li tsuas tau khiav rov qab mus rau pem tej “roob,” vim Kuv tsis muaj cuab kav yuav ntsib thiab yuav saib txoj kev txom nyem ntawm tib neeg. Tab sis tib neeg maj nrawm nroos yuam Kuv kom mus—Kuv tsis muaj kev xaiv! Kuv tsuas muaj yuav tau ua raws li tej uas tib neeg npaj ntawd xwb, muab tej kev ntsib kev pom sau zog nrog rau lawv thiab ua tib neeg lub neej nrog lawv ua ke. Nyob rau saum ntuj ceeb tsheej, Kuv twb tau ncig saib tag nrho lub nroog, thiab hauv qab ntuj, Kuv twb tau ncig saib tag nrho txhua lub teb chaws ib zaug lawm thiab. Tab sis tsis muaj leej twg nrhiav pom Kuv li; lawv tsuas lam hnov lub suab uas Kuv ncig mus los xwb. Raws li tib neeg pom, ces Kuv los thiab mus yam tsis muaj ib txog lwm los sis ib tug duab ntxoo li. Nws zoo nkaus li Kuv cia li rais mus ua ib tug mloog uas ntsia tsis pom nyob rau hauv lawv lub siab lawm xwb, tab sis tib neeg tsis ntseeg li ntawd. Puas yog hais tias tag nrho tej no tsis yog tej qhov tseeb uas lees tawm los ntawm tib neeg lub qhov ncauj? Nyob rau qhov no, leej twg thiaj tsis lees paub hais tias lawv tsim nyog raug qhuab ntuas? Puas yog tib neeg tsa tob hau siab siab ua ntej muaj ib qho pov thawj ruaj khov li?

Kuv tab tom ua ib qho “kev khom lag luam” nyob rau ntawm tib neeg, Kuv muab tej kev tsis dawb huv thiab kev tsis ncaj ncees ntxuav so pov tseg kom tag nrho, thiab yog li ntawd “hloov” lawv es kom lawv thiaj li caum Kuv tus kheej lub siab. Tab sis tib neeg qhov kev koom tes ces tseem ceeb heev rau theem hauj lwm no, vim lawv mas pheej dhia khiav thiab dhia tawm zoo li ib tug ntses uas nyuam qhuav txhom tau kiag. Yog li ntawd, yuav kom tsis txhob muaj tej xwm txheej huam yuaj, Kuv muab tag nrho cov “ntses” uas txhom tau ntawd tua tag nrho, tom qab ntawd ces cov ntses ntawd thiaj li mloog lus lawm, thiab tsis muaj ib qho kev cem kev yws me me li lawm. Thaum Kuv xav tau tib neeg, ces lawv khiav nkaum tas zog li xwb. Cuag nkaus li lawv yeej tsis tau pom dua tej qhov chaw uas zoo nkauj yam xav tsis thoob li, cuag li lawv yug nyob pem yaj sab thiab tsis paub dab tsi txog tej xwm txheej nram nroog li. Kuv muab Kuv lub tswv yim ntxiv rau qhov uas tib neeg tsis muaj, thiab ua kom lawv los paub Kuv; vim tib neeg mas txom nyem dhau heev lawm, Kuv tus kheej kiag thiaj li tau los nrog tib neeg thiab muab “txoj kev mus rau kev nplua nuj” rau lawv, ua kom lawv rua lawv ob lub qhov muag. Nyob rau qhov no, tseem tsis yog Kuv cawm lawv thiab lod? Qhov no tseem tsis yog Kuv qhov kev khuv leej rau tib neeg thiab lod? Kev hlub ces txawm yuav muab yam tsis muaj dab tsi sib pauv li lod? Kev ntxub puas yog kev qhuab ntuas mas? Kuv tau piav rau tib neeg los ntawm ib qho kev xav uas txawv, tab sis lawv tsuas saib qhov no ua tej lus thiab kev qhuab qhia nkaus xwb. Nws zoo cuag nkaus li Kuv tej lus hais tawm ces yog tej niag khoom puas lawm xwb, uas muab coj los muag pov tseg nyob rau ntawm tib neeg txhais tes. Yog li ntawd, thaum Kuv qhia tib neeg hais tias ib kob cua daj cua dub yuav los qhwv tag nrho lub zos toj roob ntawd, tsis muaj leej twg xav dab tsi txog nws li, tsuas yog ob peb tug thiaj li tshem lawv tej tsev tawm xwb, lawv lub siab mas yeej tseem tsis tshua ntseeg. Cov seem ntawd tsis txav chaw li, cuag li tsis kub tsis ntxhov li, cuag li Kuv yog ib tug luv ya saum ntuj—lawv tsis to taub dab tsi ntawm tej Kuv hais li. Tsuas yog thaum tej toj roob nphau los thiab daim av tawg pleb pob kiag mas tib neeg thiaj li xav txog Kuv tej lus xwb, tsuas yog thaum ntawd xwb mas lawv mam li tsim hauv lawv tej dab ntub npau suav los, tab sis lub sij hawm twb los txog lawm, lawv raug nthwv dej nyab loj qhwv nkaus rau, thiab lawv tej cev tuag ntab zom zaws saum nplaim dej. Thaum pom tej lus zais tob hauv ntiaj teb lawm, Kuv xyu ib suab rau tib neeg tej hmoov phem. Kuv siv sij hawm ntau, thiab them ib tug nqi loj heev, rau tib neeg txoj hmoo. Nyob rau hauv tib neeg lub siab, Kuv tsis muaj hlab kua muag—tab sis Kuv, tus “niag txawv txawv” tsis muaj hlab kua muag no, tau quaj los kua muag ntau rau tib neeg lawm. Txawm li cas los xij, tib neeg yeej tsis paub txog qhov no li, lawv tsuas lam ua si nrog tej khoom ua si ntawm lawv txhais tes nyob rau hauv ntiaj teb xwb, cuag nkaus li yeej tsis muaj Kuv li. Yog li ntawd, nyob rau tej xwm txheej niaj hnub no, tib neeg yeej tseem nyob tib co hlwb taj taj thiab ruam tsawv xwb; lawv tseem “khov” nyob rau hauv qab lawj, cuag nkaus li lawv tseem pw hauv ib lub qhov tsua. Pom tib neeg tej kev ua, ces Kuv tib txoj kev xaiv ces yog ncaim mus xwb …

Raws li tib neeg pom, ces Kuv tau ua ntau yam uas zoo rau tib neeg lawm, thiab yog li ntawd lawv thiaj li saib Kuv ua ib tug qauv zoo rau tiam tam sim no. Tab sis lawv yeej tsis xam Kuv li tus Tswv Kav ntawm tib neeg txoj hmoo thiab tus Tswv Tsim ntawm tag nrho txhua yam li. Nws zoo cuag nkaus li lawv yeej tsis to taub Kuv li. Txawm hais tias tib neeg twb tau qw “Thov kom txoj kev to taub nyob ntev dhawv mus ib txhis” dua ib zaug lawm, los yeej tsis muaj leej twg siv sij hawm ntau los tshuaj xyuas los lus “to taub,” ua rau pom tau hais tias tib neeg yeej tsis xav hlub Kuv. Nyob rau lub sij hawm niaj hnub no, tib neeg yeej tsis saib Kuv muaj nuj nqis li, Kuv yeej tsis muaj chaw nyob hauv lawv lub siab li. Lawv puas yuav muaj ib qho kev hlub tiag rau Kuv nyob rau lub sij hawm ntawm txoj kev txom nyem yuav los no? Tib neeg txoj kev ncaj ncees yeej tseem yog tej yam uas tsis muaj lub cev, tej yam uas tsis muaj cuab kav yuav ntsia pom los sis kov tau li. Qhov Kuv xav tau ces yog tib neeg lub siab, vim nyob rau hauv lub cev, ces lub siab yog qhov muaj nuj nqis tshaj. Kuv tej dej num tsis zoo txaus kom siv tib neeg lub siab them rov qab lod? Vim li cas tib neeg thiaj li tsis muab lawv lub siab rau Kuv? Vim li cas lawv pheej puag rawv tej ntawd rau ntawm lawv xub ntiag xwb, tsis kam tso tej ntawd mus li? Tib neeg lub siab puas yuav lav tau kom lawv muaj kev thaj yeeb thiab kev zoo siab thoob plaws lawv lub neej txoj sia? Vim li cas, thaum Kuv txib kom tib neeg ua qee yam, es lawv pheej tsuab ib teg hmoov av hauv av los nphoo rau Kuv? Qhov no yog tib neeg lub tswv yim txawj dag lod? Cuag nkaus li lawv yuav sim dag ib tug neeg dua kev uas tsis muaj chaw mus qhov twg, ntxias lawv rov qab mus rau hauv lawv tsev, ntawm qhov uas lawv tig ua phem thiab muab lawv tua. Tib neeg kuj tseem xav ua li ntawd rau Kuv thiab. Cuag nkaus li lawv yog ib tug neeg tua neeg uas yuav tua tau ib tug neeg yam tsis ntsais muag li, cuag nkaus li lawv yog dab tus vaj ntxwv, tus uas keev tua neeg ces yeej yog nws tus xeeb ceem kiag lawm. Tab sis tam sim no tib neeg los rau ntawm Kuv xub ntiag, tseem xav yuav siv tej kev ua li ntawd—tab sis lawv muaj lawv tej phiaj xwm lawm, thiab Kuv muaj Kuv tej kev yuav tig tawm tsam lawm. Txawm hais tias tib neeg tsis hlub Kuv, ua cas Kuv thiaj li yuav tsis muab Kuv qhov kev tig tawm tsam ntawd qhia tawm kom tib neeg paub rau lub sij hawm no? Kuv muaj tej txuj uas siv tsis tag, ntsuas tsis tau coj los tswj tuav tib neeg; txhua txhia qhov ntawm lawv ces Kuv tus kheej yeej tswj tuav tag nrho, thiab Kuv tus kheej yeej muaj tag nrho. Thaum kawg, Kuv yuav ua kom tib neeg tau tiv qhov kev mob los ntawm kev ncaim qhov uas lawv hlub, thiab ua kom lawv zwm rau Kuv tej kev npaj, thiab nyob rau lub sij hawm ntawd, tib neeg tseem yuav muaj dab tsi los yws thiab? Tag nrho tej Kuv ua tsis yog ua rau tib neeg lod? Nyob rau tej sij hawm dhau mus lawm, Kuv yeej tsis tau qhia tib neeg txog tej kauj ruam ntawm Kuv tes hauj lwm—tab sis hnub no, nyob rau ib lub sij hawm uas tsis zoo li yav tag los lawm, vim qhov tseem ntsiab ntawm Kuv tes hauj lwm txawv lawm, Kuv tau qhia tib neeg txog Kuv tes hauj lwm ua ntej es kom tiv thaiv kom lawv tsis txhob ntog vim yog qhov no. Qhov no tsis yog qhov tshuaj tiv thaiv kab mob uas Kuv muab hno mus rau hauv tib neeg lod? Xyov yog vim dab tsi li, tib neeg yeej ib txwm tsis saib Kuv tej lus tseem ceeb; nws zoo ib yam nkaus li lawv lub plab tshaib lawm thiab lawv yeej tsis xaiv tej yam khoom lawv noj li, ces ua rau lawv lub plab tsis muaj zog heev lawm. Tab sis tib neeg muab lawv “lub cev muaj zog” ua ib qho peev txheej thiab tsis saib txog “kws kho mob” tej lus ntuas qhia li. Pom lawv tej kev tsis quav ntsej txog dab tsi li no, ces Kuv cia li txhawj xeeb rau tib neeg. Vim tib neeg tsis paub tab thiab tseem tsis tau ntsib tau pom tib neeg lub neej, lawv thiaj li tsis ntshai dab tsi li; nyob rau hauv lawv lub siab, lo lus “tib neeg lub neej” ces yeej tsis muaj nyob li, lawv yeej tsis saib tej ntawd tseem ceeb li, thiab tsuas yog dhuav Kuv cov lus xwb, cuag nkaus li Kuv tau rais los ua ib tug pog laus tsis meej pem lawm. Muab xaus lus, ces txawm yuav zoo li cas los xij, Kuv vam hais tias tib neeg yuav to taub Kuv lub siab, vim Kuv tsis xav xa lawv mus rau tub tuag teb. Kuv vam hais tias tib neeg yuav to taub qhov Kuv xav li cas tam sim no, thiab ua siab zoo rau lub nra uas ris rau lub sij hawm no kiag.

Lub Plaub Hlis Hnub Tim 26, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Tshooj 35

Ntxiv Mus: Tshooj 37

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No