Tshooj 37

Thoob plaws txhua txhua tiam, nyob rau hauv txhua tes hauj lwm uas Kuv tau ua tag lawm, txhua theem ntawm tes hauj lwm ntawd muaj feem cuam tshuam rau Kuv tej tswv yim ua hauj lwm uas tsim nyog. Vim qhov laj thawj no, cov neeg uas Kuv hlub tau raug muab ua dawb huv dua thiab haum rau Kuv siv zuj zus lawm. Txawm li cas los xij, vim tib qho laj thawj no xwb, “qhov hmoov tsis zoo” yog qhov tias thaum Kuv tej tswv yim ua hauj lwm muaj ntau tuaj, ces tib neeg tsawg lawm, thiab qhov no ua rau lawv ua tib zoo xav kom tob. Tseeb tiag, tes hauj lwm niaj hnub no mas tseem tsis muaj qhov zam, thiab tib neeg feem coob tau rov qab ua tib zoo xav dua ib zaug ntxiv lawm; vim zoo li no, vim muaj kev hloov pauv rau Kuv tej tswv yim lawm, thiaj li tseem muaj ib txhia uas yuav tsum tau thim thiab. Tej zaum qhov ntawd piav qhia tau li no tias: Qhov no yog qee yam uas Kuv twb npaj tseg ua ntej lawm, tiam sis tsis yog qee yam uas Kuv ua lawm. Txij li thaum tsim lub ntuj lub teb los, ntau tus tib neeg tau poob lawm, thiab ntau tus tau yuam kev mus lawm, vim yog tej tswv yim ntawm Kuv tes hauj lwm tej tswv yim. Txawm li cas los xij, Kuv tsis quav ntsej txog qhov tib neeg ua—txawm lawv xav tias Kuv tsis muaj kev hlub los sis siab phem heev los xij—tsis hais txawm lawv txoj kev to taub ntawd yog los sis tsis yog los xij, Kuv tsis xav piav qhia lawm. Cia peb xub sib qhia txog lub ntsiab tseem ceeb ntawm qhov kev sib tham no ua ntej tso es kom txhua tus thiaj li yuav tau txais ib txoj kev to taub zoo, kom lawv thiaj li to taub tias vim li cas lawv thiaj li raug kev txom nyem. Kuv yuav tsis yuam kom tib neeg raug kev txom nyem yam ntsiag to zoo li cov neeg uas hais tsis tau lus; tiam sis, Kuv yuav piav qhia txhua yam kom meej kom lawv thiaj li tsis hais lus yws Kuv lawm. Muaj ib hnub, Kuv yuav ua kom txhua tus hais lo lus qhuas los ntawm lub siab dawb paug thaum lawv raug kev rau txim. Koj puas pom zoo rau lub tswv yim no? Qhov ntawd puas ua tau raws li tib neeg tej kev cheem tsum?

Thaum pib tiam kev rau txim lawm, Kuv yuav tau xub qhia lub ntsiab lus dav dav uas nyob tom qab ntawm “tiam” no rau tib neeg es kom lawv thiaj li tsis tawm tsam Kuv. Tshwj xeeb yog, Kuv yuav npaj rau Kuv tes hauj lwm kom tsis muaj leej twg hloov pauv tau, thiab Kuv yeej yuav tsis tso tus uas hloov pauv tej ntawd tseg yooj yim kiag li: Kuv yuav teem txim rau lawv. Koj puas yuav nco ntsoov qhov ntawd? Cov no puav leej yog “tej kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob.” Nyob rau hauv tej tswv yim tshiab mas, txhua tus tib neeg yuav tsum xub nkag siab tias thawj lub hom phiaj uas tseem ceeb tshaj plaws los ua kom tiav ces yog los txais ib txoj kev to taub txog lawv tus kheej tej yam ntxwv tiag tiag. Ua ntej tau txais qee yam kev to taub txog yus tus kheej mas, tsis pub leej twg los hais lus ua dog ua dig rau hauv pawg ntseeg li, thiab Kuv yeej yuav rau txim rau tus uas ua txhaum txoj cai no xwb xwb li. Txij li hnub no mus, yuav tsum tau muab txhua tus tub txib teev tseg rau hauv pawg ntseeg thiab txwv tsis pub tsiv rau ub rau no raws li siab nyiam lawm—qhov ntawd yuav tawg paj txi txiv me ntsis. Zoo li lawv txhua tus puav leej ua tiav lawv tej dej num, tiam sis tseeb tiag yog dag Kuv xwb. Tsis hais txog yam uas tau tshwm sim lawm, hnub no nws puav leej yog yav dhau los lawm xwb, thiab yuav tsum tsis txhob muab coj los hais dua lawm. Txij no mus, lo lus “tub txib” yuav tsum tau muab tshem tawm mus thiab tsis txhob siv ntxiv lawm, kom txhua tus tib neeg thiaj li yuav nqis ntawm lawv “tej chaw ua hauj lwm” los thiab thiaj li los paub lawv tus kheej. Tseeb tiag, qhov no yog txhawm rau lawv txoj kev cawm dim. Ib “txoj hauj lwm” tsis yog ib lub mom kub; nws tsuas lam yog ib lo lus hais xwb. Koj puas nkag siab Kuv lub ntsiab lus? Cov uas coj cov pawg ntseeg yeej tseem ua neej raws li pawg ntseeg lub neej rau hauv lawv tus kheej cov pawg ntseeg, txawm hais tias qhov no tsis yog ib txoj cai nruj los xij. Thaum cheem tsum lawm, lawv yuav mus xyuas cov pawg ntseeg raws li txoj kev koom tes nrog rau cov tub txib yav dhau los. Qhov tseem ceeb tshaj plaws yog qhov tias txoj kev sib koom ntawm cov pawg ntseeg yuav tsum muaj kom ntau ntxiv—tshwj yog tsis muaj lawv cov tswv cuab ib tug twg ua neej raws li lub neej ntawm pawg ntseeg tiag tiag hlo li. Txawm li ntawd los xij, Kuv yuav tsum hais kom meej tias nej txhua tus yuav tsum koom siab rau hauv kev paub tus kheej thiab kev ntxeev siab tawm tsam tus zaj loj liab ploog: Qhov no yog Kuv lub siab nyiam. Tib neeg hais ntau npaum li cas los tsis tseem ceeb; tiam sis, qhov tseem ceeb tshaj plaws yog qhov tias tag nrho Kuv cov neeg muaj peev xwm los koom ua ke ua ib tug xwb, vim qhov ntawd xwb thiaj li yog tib txoj kev los ua tim khawv tiag tiag. Yav dhau los, tib neeg puav leej hais tias lawv yuav los paub lawv tus kheej, tiam sis Kuv tau hais lus tawm suav tsis txheeb li lawm—es nej tau los to taub txog nej tus kheej ntau npaum li cas lawm? Yus txoj hauj lwm yim siab, ces yim nyuaj rau yus muab yus tus kheej tso tseg, yus tej kev cia siab yim loj, ces yus yim yuav raug txom nyem thaum raug rau txim. Qhov no yog Kuv txoj kev cawm dim rau tib neeg ntiaj teb. Koj puas to taub? Tsis txhob lam saib qhov no yam li muaj nuj nqis xwb; qhov ua li no mas ntiav heev lawm thiab tsis muaj nuj nqis li. Koj puas to taub cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm no? Yog tias cov tswv cuab ntawm pawg ntseeg muaj peev xwm to taub txog lawv tus kheej tiag tiag, ces qhov no yuav qhia tau tias hom tib neeg ntawd hlub Kuv tiag tiag. Qhov ntawd hais tau tias, yog tias koj tsis nrog tib neeg noj mov ua ke, ces koj yuav tsis to taub lawv tej kev txom nyem. Koj txhais qhov hais li no li cas? Nyob rau thaum kawg, Kuv yuav ua rau txhua tus tib neeg los paub lawv tus kheej thaum lub sij hawm lawv raug rau txim, thiab ua rau lawv hu nkauj thiab luag thaum muaj tej ntawd tshwm sim. Koj puas yuav muaj txoj kev ntseeg los ua kom tau zoo raws Kuv tiag tiag? Yog li ntawd, nej tsim nyog ua dab tsi nyob rau hauv nej txoj kev xyaum ua raws? Txij no mus, tej hauj lwm ntawm txhua pawg ntseeg yuav raug saib xyuas los ntawm cov tib neeg uas tsim nyog nyob rau hauv pawg ntseeg ntawd, thiab cov tub txib tsuas yog ua neej raws li lub neej ntawm pawg ntseeg lawm xwb. Qhov no hu ua “kev ntsib kev pom lub neej.” Koj puas to taub?

Ua ntej txoj kev rau txim los raug raug rau tib neeg raws kev raws cai, Kuv yuav tsum xub ua “tes hauj lwm txais tos” tib neeg tso kom nyob rau thaum kawg, lawv txhua tus thiaj li yuav ua tau zoo raws Kuv. Tab txawm cov uas yuav thim rov qab los xij, lawv yuav tsum raug kev txom nyem thiab ua tim khawv kom tag ua ntej ncaim mus, yog tsis li ntawd ces Kuv yeej yuav tsis tso lawv tseg yooj yim li. Qhov no qhia txog Kuv tus moj yam uas tsis tsis zam rau tib neeg tej kev txhaum, thiab Kuv tus moj yam uas ua tiav yam Kuv hais. Ua li no, Kuv thiaj li yuav ua tau tiav Kuv cov lus cog tseg uas hais tias “Kuv ua li Kuv hais, yam Kuv hais yuav tsum ua kom tiav, thiab yam Kuv ua yuav nyob mus ib txhis.” Thaum cov lus ntawd tawm ntawm Kuv lub qhov ncauj lawm, ces Kuv tus Ntsujplig los pib Nws tes hauj lwm thiab. Leej twg thiaj li tau luag txaus siab hlo los ua si nrog “cov khoom ua si” uas lawv tuav hauv lawv ob txhais tes? Txhua tus yuav tsum lees txais yuav Kuv txoj kev rau txim los ntawm lub siab hwm thiab mloog lus. Leej twg tuaj yeem khiav dim qhov ntawd? Puas muaj lwm txoj hau kev lawm uas tsis yog Kuv txoj? Hnub no Kuv tau tso cai rau koj nyob rau hauv ntiaj teb, ces koj zoo siab; tag kis Kuv yuav tso cai rau koj mus rau saum ntuj ceeb tsheej, ces koj yuav qhuas. Neeg kis, Kuv yuav muab koj tso rau hauv nruab av, qhov chaw uas koj yuav raug rau txim. Cov no tsis yog txhua txoj kev cheem tsum ntawm Kuv tes hauj lwm lov? Leej twg uas tsis raug txom nyem yam tsis muaj hmoo thiab tau txais tej koob hmoov vim yog Kuv tej kev cheem tsum? Nej puas tuaj yeem yog cov uas raug zam lawm? Yog Kuv cov neeg nyob rau hauv lub ntiaj teb lawm, nej yuav tsum ua dab tsi los txhawm rau Kuv tej kev cheem tsum thiab Kuv lub siab nyiam? Nws puas yog tias nej hais lus qhuas Kuv lub npe dawb huv hos hauv nej lub siab ntxub Kuv? Kev ua hauj lwm rau Kuv thiab kev ua tau zoo raws Kuv lub siab, nrog rau kev to taub nej tus kheej thiab kev ntxeev siab tawm tsam tus zaj loj liab ploog ntawd—cov no tsis yog cov hauj lwm yooj yim, thiab nej yuav tsum tiv kev txom nyem rau txoj kev ua tej no. Thaum Kuv hais tias “kev txom nyem,” nej xav seb Kuv txhais li cas no? Kuv yuav tsis tham qhov no tam sim no thiab Kuv yuav tsis teb ncaj qha rau tib neeg. Tiam sis, Kuv tso cai rau lawv xav los ntawm lawv tus kheej, thiab tom qab ntawd, los teb Kuv cov lus nug kom muaj qab hau los ntawm lawv tej kev ua thiab tus cwj pwm. Koj puas muaj peev xwm ua li ntawd?

Lub Plaub Hlis Hnub Tim 27, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Tshooj 36

Ntxiv Mus: Tshooj 38

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No