Tshooj 38

Yeej tsis tau muaj dua ib txog lw ntawm Kuv dhau los li, yeej tsis tau muaj dua ib qho kev coj qhia ntawm Kuv tej lus dhau los li, nyob rau hauv qhov uas tib neeg tau ntsib tau pom. Yog li ntawd, Kuv thiaj li ib txwm muab tib neeg tso kom deb thiab, tom qab ntawd, ces ncaim lawv mus lawm. Kuv ntxub tib neeg txoj kev tsis mloog lus. Kuv tsis paub xyov yog vim li cas li; nws zoo li yog hais tias Kuv twb ntxub tib neeg puag thaum pib, tab sis Kuv kuj ho hlub lawv kawg kiag thiab. Yog li ntawd tib neeg thiaj li muaj ob tug yeeb yam coj rau Kuv—vim Kuv hlub tib neeg, thiab Kuv kuj ntxub tib neeg thiab. Leej twg ntawm tib neeg thiaj li mob siab tiag tiag rau Kuv txoj kev hlub? Thiab leej twg thiaj li mob siab rau Kuv txoj kev ntxub? Raws li qhov Kuv pom, ces tib neeg yog ib co khoom tuag xwb, tsis muaj sia, zoo ib yam li ib tug pej thuam xuas av puab nyob xyaw tag nrho lwm yam xwb. Vim lawv txoj kev tsis mloog lus, tib neeg thiaj li thab Kuv txoj kev chim ib lub caij dhau ib lub caij. Thaum Kuv nrog tib neeg nyob ua ke, lawv lam ib nyuag luag ntxi hniav me ntsis thaum Kuv los txog xwb, vim lawv yeej ib txwm “nrhiav” Kuv yam cus plaws, cuag li Kuv ua si nrog tib neeg hauv ntiaj teb. Lawv yeej ib txwm tsis saib Kuv tseem ceeb li, thiab vim yog lawv tus yeeb yam coj rau Kuv, Kuv thiaj li tsis muaj lwm txoj kev xaiv lawm tab sis tsuas yog “so hauj lwm” ntawm “qhov hauj lwm” rau tib neeg. Txawm li ntawd los xij, Kuv xav hais tias, txawm hais tias Kuv “so hauj lwm” lawm, los Kuv “qhov nyiaj laus” yuav tsum tsis pub tu ncua ib lub npib liab li. Vim yog Kuv qhov kev “xub pib hauj lwm” nyob rau hauv “qhov hauj lwm” rau noob neej, Kuv thiaj li hais tas zog kom lawv them tej uas lawv tseem tshuav Kuv ntawd ntxiv mus. Txawm hais tias lawv twb ncaim Kuv mus lawm, los lawv yuav ua cas khiav dim Kuv txhais tes tsuab? Kuv tau ib nyuag tso Kuv txhais tes xoob zog rau tib neeg me ntsis, cia lawv lom zem kom txaus rau lawv tej kev ntshaw ntawm sab cev nqaij daim tawv—thiab vim yog li no ces lawv thiaj li muaj plhus coj tus xeeb ceem tawv ncauj, yam tsis muaj kev txwv txiav dab tsi li, uas yeej pom tau hais tias lawv yeej tsis hlub Kuv tiag tiag, vim lawv sawv daws puav leej ua neej nyob rau hauv cev nqaij daim tawv xwb. Nws puas yuav yog kev hlub tiag yog muab coj los pauv cev nqaij daim tawv xwb? Puas yog hais tias tej uas Kuv thov ntawm tib neeg ces tsuas lam yog “kev hlub” ntawm cev nqaij daim tawv xwb? Yog qhov nov yeej yog li no tiag tiag, ces tib neeg ho muaj nuj nqis dab tsi mas? Tib neeg ces tag nrho yeej yog tej niag khoom seem txeej uas tsis muaj nuj nqis dab tsi li xwb! Yog hais tias nws tsis yog txhawm rau Kuv “lub hwj chim tshwj xeeb” ntawm txoj kev tiv taus, ces Kuv twb ncaim noob neej lawm—vim li cas ho tseem yuav nrog lawv nyob kom raug “thab” mas? Tab sis Kuv tseem tiv taus. Kuv xav mus kom txog kiag qhov hauv qab kawg ntawm tib neeg “txoj hauj lwm.” Thaum uas Kuv tes hauj lwm hauv ntiaj teb tiav kiag lawm, ces Kuv yuav ya mus lawm saum ntuj mus txiav txim rau tus “tswv” ntawm txhua yam; qhov no yog Kuv tes hauj lwm tseem ceeb, vim Kuv txoj kev ntxub tib neeg twb mus txog ib theem lawm. Leej twg thiaj li tsis ntxub nws tus yeeb ncuab mas? Leej twg thiaj li tsis rhuav tshem nws tus yeeb ncuab kom tu noob kiag mas? Nyob rau saum ntuj ceeb tsheej, Ntxwgnyoog yog Kuv tus yeeb ncuab; nyob rau hauv ntiaj teb, tib neeg yog Kuv tus yeeb ncuab. Vim yog qhov kev sib txuas ntawm ntuj ceeb tsheej thiab ntiaj teb, Kuv txiav txim rau lawv tag nrho tias muaj kev txhaum, kom txog ntua rau theem cuaj ntawm kev sib txheeb, thiab tsis muaj ib tug twg uas yuav raug zam txim rau li. Leej twg kom lawv tawm tsam Kuv mas? Leej twg kom lawv tsis mloog Kuv lus mas? Vim li cas es tib neeg ho tsis muaj peev xwm txiav lawv txoj kev sib txuas yam tsis paub xaus rau lawv tus yeeb yam qub? Vim li cas lawv cev nqaij daim tawv pheej yuav loj hlav sai heev nyob rau hauv lawv tas mus li xwb? Tag nrho tej no ces yog pov thawj rau Kuv qhov kev txiav txim rau tib neeg. Leej twg tseem tau luag tsis zwm rau tej qho tseeb no thiab? Leej twg tau luag hais tias Kuv qhov kev txiav txim mas raug tsuas xim los ntawm Kuv txoj kev xav? Kuv txawv tib neeg lawm, yog li ntawd ces Kuv thiaj li ncaim lawv, vim Kuv yeej tsis yog ib tug ntawm haiv tib neeg.

Yeej muaj ib lub ntsiab, ib lub hauv paus, rau tag nrho tej uas Kuv ua; thaum tib neeg “nthuav tawm” qhov “tseeb tiag” rau Kuv los ntawm lawv lub qhov ncauj lawm, Kuv khoo lawv mus rau ntawm “thaj chaw tua neeg,” vim tib neeg qhov kev ua txhaum mas yeej loj txaus rau Kuv qhov kev rau txim lawm. Thiab yog li ntawd Kuv tsis yog lam tau lam muab kev rau txim yam li neeg dig muag, tab sis rau txim rau tib neeg raws li qhov xwm txheej tseeb ntawm lawv qhov kev ua txhaum. Tsis li ntawd, vim yog lawv qhov kev ntxeev siab, tib neeg yuav tsis muaj hnub nyo hau thiab lees lawv txoj kev txhaum rau Kuv li. Nws tsuas yog vim hais tias lawv twb tau los txog rau ntawm qhov xwm txheej tam sim no uas tib neeg sawv daws tsuas lam nyo hau xwb—tab sis nyob rau hauv lawv lub siab, ces lawv yeej tseem tsis ntseeg li. Kuv tau muab ib qho “tshuaj kuaj plab hnyuv” rau tib neeg haus lawm, es kom lawv tej plab hnyuv thiaj li pom zoo thiab pom tseeb rau hauv lub “koob tsom saib plab hnyuv.” Tej yam qias thiab tsis huv tseem tsis tau muab ntxuav tawm hauv tib neeg lub plab los; txhua yam khoom qias neeg ntws thoob hauv lawv tej leeg ntshav, ces tej toj taug hauv lawv lub cev thiaj li loj ntau tuaj ntxiv. Vim tib neeg tau nyob rau hauv tej xwm txheej zoo li ntawd los tau ntau xyoo lawm, lawv thiaj li swm rau tej ntawd lawm thiab tsis pom hais tias tej ntawd yog tej yam txawv txawv. Yog li ntawd, tej kob mob nyob hauv lawv lub cev thiaj li loj hlob tuaj, rais mus ua lawv tus yeeb yam, thiab txhua tus nyob hauv qab lawv txoj kev tswj fwm. Qhov no yog vim li no es tib neeg thiaj li khiav ncig lees cuag li tej nees qus. Tab sis lawv yeej tsis tau lees paub qhov no tag nrho ib zaug li; lawv tsuas lam ncaws hau qhia txog lawv qhov kev nyoo lees txais xwb. Qhov tseeb ces yog qhov hais tias tib neeg tsis muab Kuv cov lus khaws cia rau nruab siab li. Yog lawv muab Kuv cov lus ua cov tshuaj kho, ces lawv yuav tsum “ua raws li kws kho mob tej lus txib kom ua,” thiab cia qhov tshuaj kho no kho tus mob hauv lawv. Txawm li cas los xij, rau Kuv lub siab, ces txoj kev lawv ua ntawd yuav ua tsis tau kom qhov kev ntshaw no tshwm sim, yog li ntawd tag nrho qhov Kuv ua tau ces tsuas yog “yuam kom ua” xwb thiab rau siab ntso hais lawv ntxiv xwb tsis hais lawv yuav mloog los tsis mloog li: Kuv tsuas ua Kuv tes dej num xwb. Tib neeg tsis xyiv fab rau Kuv tej koob hmoov, tab sis ho yuav yeem raug tej kev tsim txom hauv dab teb—yog li ntawd ces tag nrho qhov Kuv ua tau ces yog lees txais lawv qhov kev thov xwb. Txawm li cas los xij, es kom Kuv lub npe thiab Kuv tus Ntsujplig thiaj li tsis txaj muag rau hauv dab teb xwb, Kuv yuav xub qhuab ntuas lawv tso, ces mam li “ua raws li” lawv tej kev ntshaw, ua li ntawd es kom lawv thiaj li “zoo siab hlo.” Kuv yuav tsis cia tib neeg nyob rau ib lub sij hawm twg los sis ib qho chaw twg los rhuav Kuv ntsej muag thaum tseem tsa Kuv tus chij, yog vim li ntawd es Kuv thiaj li qhuab ntuas lawv ib zaug tas los ib zaug dua thiab. Yog tsis muaj Kuv tej lus tawv qhawv los kem, ces tib neeg yuav ua li cas los sawv tau ntawm Kuv xub ntiag ua ntu zus los txog niaj hnub niam no? Puas yog tib neeg tsis zam txoj kev ua txhaum tsuas yog lawv ntshai tsam Kuv yuav khiav mus xwb? Puas yog ib qho tseeb hais tias lawv tsis cem tsis yws li mas tsuas yog lawv ntshai kev rau txim xwb? Puas muaj ib tug twg uas lawv tej kev txiav txim siab khov kho ntawd yog ua rau Kuv qhov phiaj xwm? Tib neeg sawv daws xav hais tias Kuv Li ces yog ib tug yeeb yam qaum ntuj uas tsis muaj “tswv yim zoo,” tab sis leej twg thiaj li to taub hais tias Kuv yeej muaj peev xwm pom tshab plaws txhua yam nyob rau hauv Kuv txoj kev ua neeg thiab? Raws li tib neeg hais, “Vim li cas yuav siv ib rab maum rauj loj los ntaus ib tug ntsia thawv?” Tib neeg “hlub” Kuv, tsis yog vim lawv txoj kev hlub Kuv yeej muaj xeeb txawm los, tab sis vim yog lawv ntshai kev rau txim xwb. Leej twg ntawm cov tib neeg uas yug los xwb ces yeej hlub Kuv lawm? Puas muaj ib tug twg es yuav saib Kuv ib yam nkaus li lawv saib lawv lub siab? Thiab yog li ntawd Kuv xaus qhov no nrog ib lo lus qhia qhov tseeb rau tib neeg lub ntiaj teb hais tias: Nyob rau ntawm tib neeg, ces tsis muaj ib tug twg uas hlub Kuv li.

Nws tsuas yog vim Kuv xav coj Kuv tes hauj lwm los rau hauv ntiaj teb los xaus es Kuv thiaj li tau txhib kom Kuv tes hauj lwm mus ceev xwb, tsam ces tib neeg dhia deb ntawm Kuv mus lawm, deb tshaj plaws lawm ces lawv poob kiag mus rau lub hiav txwv tob tsis muaj chaw kawg. Nws yog kiag qhov uas vim Kuv twb qhia qhov tseeb ua ntej ces lawv twb xub ceev faj me ntsis lawm. Yog tsis yog vim li no, ces puas muaj leej twg uas yuav rub ntaub nquam nkoj thaum cua daj cua dub tab tom yuav los mas? Txhua leej txhua tus nyob tom hauj lwm npaj tej kev ceev faj ntawd. Cuag nkaus li, nyob hauv lawv lub siab, Kuv tau rais mus ua ib tug tub sab lawm. Lawv ntshai tsam Kuv yuav txeeb txhua yam ntawm lawv lub tsev, thiab yog li ntawd lawv thiaj li thawb qhov rooj thaiv tas nrho lawv lub zog uas lawv sau tau ua ke ntawd, ntshai cuag tuag tsam tos nco xwb ces Kuv tsoo nkag mus kiag. Pom lawv coj li cov nas tsuag tais caus, Kuv ncaim mus ntsiag to lawm xwb. Nyob rau hauv tib neeg txoj kev xav mas, nws zoo li lub ntiaj teb twb tab tom yuav txog qhov kev sib ntaus sib tua loj thaum ntiaj teb kawg, thiab lawv sawv daws khiav vig voog rau ub rau no, ntshai ua nws lawv tej kev ntse ploj tag nrho. Tsuas yog tam sim no xwb mas Kuv thiaj li pom cov poj ntxoog ncig mus los thoob plaws ntiaj teb. Kuv luag yam pab tsis tau li, thiab nyob rau Kuv lub suab luag nrov ntxhe ntws ces tib neeg yoob tag thiab ntshai ib ce tuag tag. Tsuas yog thaum ntawd xwb ces Kuv thiaj li ras dheev txog qhov tseeb ntawm qhov xwm txheej, ces Kuv thiaj li npo dab ros thiab tsum kiag tsis saib tej uas tab tom tshwm sim hauv ntiaj teb lawm, ces thiaj rov qab mus ua tes hauj lwm raws nraim li Kuv qhov phiaj xwm thaum xub thawj. Ces Kuv cia li tsum kiag tsis muab tib neeg xam ua ib tug qauv ua raws uas siv coj los ua ib tug qauv piv txwv rau Kuv qhov kev tshawb fawb, vim lawv ces tsis yog dab tsi tshaj tej khoom seem tsis siv xwb. Thaum Kuv muab lawv pov tseg kiag lawm, ces lawv tsis zoo siv ua dab tsi ntxiv lawm—lawv tsuas yog tej qho khoom seem pov tseg xwb. Nyob rau ntawm kev sib tshuam no, Kuv muab lawv rhuav pov tseg thiab muab lawv cuam sis mus rau hauv cov hluas taws. Nyob hauv tib neeg lub siab, ces Kuv txoj kev hlub tshua thiab txoj kev hlub kev tab ncuab ces tsuas muaj nyob rau hauv Kuv txoj kev txiav txim, qhov muaj hwj chim tshaj thiab txoj kev npau taws xwb. Tab sis qhov lawv tsis paub me me li ces yog qhov hais tias Kuv twb tsis xam lawv tej kev tsis ruaj khov ntev los lawm, thiab hais tias Kuv tau muab Kuv txoj kev hlub tshua thiab kev hlub kev tab ncuab rho rov qab ntev lawm, thiab yog vim li ntawd es lawv thiaj li nyob rau qhov xwm txheej uas lawv nyob rau tam sim no. Tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm paub Kuv li, los sis lawv tsis to taub Kuv cov lus los sis pom Kuv lub ntsej muag, los sis nkag siab txog Kuv txoj kev xav li. Tej xwm txheej no tseem tsis yog tej xwm txheej uas tam sim no tib neeg nrhiav tau lawv tus kheej lod? Ces yog li ho yuav hais tau li cas hais tias Kuv muaj kev hlub tshua thiab kev hlub kev tab ncuab mas? Kuv tsis muab tib neeg qhov kev tsis ruaj khov coj los xam, los sis Kuv tsis “saib xyuas” tej qhov lawv tsis muaj txhij. Qhov no puas tseem yog Kuv qhov kev hlub tshua thiab kev hlub kev tab ncuab mas? Los sis puas tseem yog Kuv txoj kev hlub rau tib neeg? Tib neeg sawv daws xav hais tias Kuv hais “tej lus qhuav uas lam hais kom zoo mloog xwb,” yog li ntawd lawv tsis ntseeg cov lus Kuv hais. Tab sis puas muaj leej twg paub qhov no: “Nov yog ib tiam tshiab lawm, Kuv txoj kev hlub tshua thiab kev hlub kev tab ncuab tsis muaj nyob rau niaj hnub tam sim no lawm; txawm li ntawd los xij, Kuv yeej yog ib tug Vajtswv uas ua li Nws hais Nws yuav ua”? Thaum Kuv nyob nrog noob neej ua ke, tib neeg pom Kuv nyob hauv lawv lub siab li tus Siab Tshaj Plaws, yog li ntawd lawv thiaj li ntseeg hais tias Kuv nyiam hais lus los ntawm Kuv lub tswv yim los xwb. Qhov no thiaj li ua rau lawv saib Kuv txoj lus zoo li ib tee ntsev xwb. Tab sis puas muaj leej twg to taub tej kev cai nyob tom qab ntawm Kuv tej lus? Los sis lub hauv paus chiv keeb ntawm Kuv tej lus? Puas muaj leej twg nkag siab hais tias dab tsi yog qhov uas Kuv xav ua kom tiav hlo tiag? Los sis muaj cuab kav nkag thoob plaws tej ntsiab lus ntawm qhov xaus ntawm Kuv qhov kev npaj cawm tib neeg? Leej twg muaj cuab kav los ua ib tug neeg ntseeg tau siab rau Kuv? Nyob rau ntawm txhua yam, dhau ntawm Kuv lawm, leej twg thiaj li paub meej meej hais tias Kuv tab tom ua dab tsi tiag? Thiab leej twg muaj cuab kav paub hais tias dab tsi yog Kuv lub hom phiaj loj tshaj plaws?

Lub Plaub Hlis Hnub Tim 30, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Tshooj 37

Ntxiv Mus: Tshooj 39

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No