Tshooj 39

Txhua hnub Kuv mus mus los los rau saum nruab ntug, soj ntsuam txhua yam uas Kuv txhais tes tsim. Nyob sab saum lub ntuj ceeb tsheej uas yog Kuv qhov chaw so, thiab nyob hauv qab yog daim av uas Kuv mus mus los los. Kuv kav txhua yam ntawm txhua yam uas muaj nyob, Kuv txib txhua yam ntawm txhua yam, ua rau txhua yam uas muaj nyob los ua raws txoj kev ntawm tus yeeb yam thiab los zwm rau cov lus txib ntawm tus yeeb yam. Vim Kuv ntxub cov uas tsis mloog lus, thiab tsis nyiam cov uas tawm tsam Kuv kiag li thiab tsis poob mus rau hauv lawv tus kheej hom, Kuv yuav ua kom txhua yam zwm rau Kuv tej kev npaj, yam tsis muaj kev tawm tsam li, Kuv yuav ua kom txhua yam uas nyob saud thiab nyob rau hauv lub qab ntuj khwb nyob kom muaj qib muaj duas. Leej twg tseem yuav tau luag los tawm tsam Kuv thiab? Leej twg yuav tau luag tsis ua raws li tej kev npaj ntawm Kuv txhais tes? Tib neeg yuav ua li cas muaj ib yam “kev ntshaw” twg los ntxeev siab tawm tsam Kuv? Kuv yuav coj tib neeg los rau ntawm lawv “cov pog koob yawg koob” lub xub ntiag, yuav ua kom lawv cov pog koob yawg koob coj lawv rov qab los rau lawv tsev neeg, thiab yuav tsis pub lawv ntxeev siab tawm tsam lawv cov pog koob yawg koob thiab tig rov qab los tuaj Kuv sab lawm. Tej ntawd yog Kuv txoj kev npaj ntag. Hnub no, Kuv tus Ntsujplig mus mus los los thoob plaws lub ntiaj teb, muab ib co zauv rau txhua hom tib neeg, nias cim sib txawv rau txhua hom tib neeg, kom lawv cov pog koob yawg koob thiaj li tuaj yeem coj tau lawv rov qab los rau lawv tsev neeg yam tiav log ces Kuv thiaj li tsis tas yuav “txhawj xeeb” txog lawv txuas ntxiv lawm, uas ua rau xeeb txob heev; yog li ntawd, Kuv kuj faib hauj lwm, thiab faib dag zog thiab. Nov yog ib feem ntawm Kuv txoj kev npaj, thiab yeej tsis muaj ib tug tib neeg twg tuaj yeem cuam tshuam tau li. Kuv yuav xaiv cov sawv cev uas tsim nyog los ntawm txhua yam uas muaj nyob los tswj txhua yam, coj txhua yam los rau ntawm Kuv lub xub ntiag kom muaj qib muaj duas. Kuv nquag taug kev mus mus los los rau saum ntuj ceeb tsheej, thiab pheej taug kev nyob rau hauv qab lub ntuj ceeb tsheej ntawd. Saib lub ntiaj teb uas zoo heev uas tib neeg mus mus los los, soj ntsuam tib neeg ntiaj teb, thoob plaws lub ntiaj teb, thiab thaum pom tej noog thiab tej tsiaj uas nyob rau hauv lub ntiaj teb, ua rau Kuv tswj tsis taus thiaj li muaj kev xav hauv Kuv lub siab. Vim hais tias, thaum lub sij hawm tsim txhua yam, Kuv tau tsim txhua yam, thiab tag nrho txhua yam puav leej ua lawv tes dej num nyob rau hauv lawv tus kheej qhov chaw uas nyob hauv qab Kuv tej kev npaj, Kuv luag puag saum ub tuaj, thiab thaum txhua yam uas nyob hauv qab lub ntuj ceeb tsheej hnov Kuv lub suab luag lawm, txhawb tau lawv lub siab tam sim ntawd, vim rau qhov lub sij hawm no Kuv txoj hauj lwm loj twb tiav lawm. Kuv muab lub tswv yim saum ntuj ceeb tsheej ntxiv rau tib neeg, ua rau kom lawv sawv Kuv cev rau ntawm txhua yam, vim rau qhov Kuv tau tsim tib neeg kom lawv los ua tus sawv Kuv cev, tsis yog tsis mloog Kuv lus tiam sis yuav tsum qhuas Kuv hauv lawv lub nruab siab. Thiab leej twg thiaj li yuav muaj peev xwm ua tiav tej lus yooj yooj yim no? Vim li cas tib neeg thiaj li pheej zais lawv lub siab rau lawv tus kheej xwb? Lawv lub siab tsis yog muab rau Kuv lov? Nws tsis yog tias Kuv hais kom tib neeg ua tej yam tsis paub tsum li, tiam sis yog qhov tias lawv yeej ib txwm yog Kuv tug. Kuv yuav ua li cas cia li muab yam uas yog Kuv tug ntawd rau lwm tus? Kuv yuav ua li cas muab “cev khaub ncaws” uas Kuv tsim ntawd rau lwm tus hnav? Raws li tib neeg pom mas, nws zoo li Kuv puas hlwb lawm, raug txom nyem los ntawm ib tug kab mob hlwb, thiab tsis to taub ib yam dab tsi txog noob neej tej kev li; nws zoo li Kuv yog ib tug neeg ruam. Yog li ntawd, tib neeg thiaj li pheej saib Kuv yam li ib tug neeg tsis paub dab tsi, tiam sis lawv yeej tsis hlub Kuv tiag tiag. Vim hais tias txhua yam uas tib neeg ua yog txhob txwm dag Kuv xwb, Kuv thiaj li rhuav tshem txhua tus tib neeg ntiaj teb los ntawm ib txoj kev npau taws uas tsim nyog. Nyob rau ntawm txhua yam uas Kuv tau tsim, tsuas yog tib neeg ntiaj teb xwb thiaj li pheej muaj ntau txoj kev los dag Kuv, thiab nws tsuas yog vim qhov no xwb Kuv thiaj li hais tias tib neeg yog “tus kav” tag nrho txhua yam.

Hnub no, Kuv muab txhua tus tib neeg pov rau hauv “lub cub tawg loj” kom raug lim kom dawb huv. Kuv sawv siab siab saib zoo zoo thaum tib neeg raug hluav taws kub thiab, raug cov nplaim taws yuam, tib neeg thiaj li qhia qhov tseeb tawm los. Nov yog ib txoj kev uas Kuv ua hauj lwm. Yog tias tsis yog li ntawd, ces tib neeg yuav qhia tias lawv tus kheej “txo hwj chim,” thiab yeej yuav tsis muaj leej twg txaus siab ntaus thawj hlo los rua lawv lub qhov ncauj los hais txog lawv tus kheej tej kev ntsib kev pom li, tiam sis txhua tus ib leeg yuav cia li ntsia ib leeg xwb. Qhov no yeej yog qhov pom meej tseeb txog Kuv lub tswv yim kiag lawm, rau qhov Kuv twb tau npaj tej xwm txheej ntawm niaj hnub no ua ntej txhua tiam lawm. Yog li ntawd, tib neeg cia li nkag mus rau hauv lub cub tawg yam tsis ras txog li, zoo yam li lawv raug ib txoj hlua rub mus rau hauv, zoo yam li lawv loog tag li lawm. Yeej tsis muaj leej twg tuaj yeem khiav dim ntawm cov nplaim taws kub hnyiab ntawd li, lawv ib leeg “tawm tsam” ib leeg, lawv “phoom yam zoo siab hlo,” tseem txhawj txog lawv tus kheej txoj hmoo nyob rau hauv lub cub tawg ntawd thiab, ntshai heev tsam tias lawv yuav raug kub mus txog thaum tuag. Thaum Kuv rauv taws, nws cig kiag tam sim ntawd, cig nto plaws saum nruab ntug, thiab cov nplaim taws nquag yaim pes lias Kuv lub tsho ntev heev, zoo yam li cov nplaim taws ntawd sim rub Kuv lub tsho ntev ntawd mus rau hauv lub cub tawg. Tib neeg ua qhov muag hlaws hlo saib Kuv. Kuv raws cov nplaim taws ntawd ncaj nraim mus rau hauv lub cub tawg, ces thaum lub sij hawm no, cov nplaim taws ntawd cig loj tuaj, thiab tib neeg quaj qw tuaj. Kuv taug kev nyob rau hauv cov nplaim taws kub hnyiab ntawd. Cov nplaim taws ntawd cig hlob heev, tiam sis yeej tsis kub Kuv li, thiab Kuv muab lub tsho ntev ntawm Kuv lub cev rau cov nplaim taws ntawd ib zaug ntxiv—tiam sis cov nplaim taws ntawd txav deb ntawm Kuv. Tsuas yog thaum ntawd xwb tib neeg thiaj li pom Kuv lub ntsej muag meej meej los ntawm qhov pom kev ntawm cov nplaim taws ntawd. Vim lawv nyob rau hauv plawv lub cub tawg kub hnyiab ntawd, lawv thiaj li khiav rau txhua txhia txoj kev vim yog Kuv lub ntsej muag, ces lub cub tawg ntawd txawm pib “npau dhi” kiag tam sim ntawd. Txhua tus uas nyob rau hauv cov nplaim taws ntawd pom Neeg Leej Tub lawm, cov uas raug lim kom dawb huv nyob rau hauv cov nplaim taws kub hnyiab ntawd. Txawm hais tias cov khaub ncaws ntawm Nws lub cev zoo li qub xwb los xij, cov khaub ncaws ntawd yog cov zoo nkauj tshaj plaws; txawm hais tias nkawm khau ntawm Nws ob sab ko taw tsis zoo los xij, nkawm khau ntawd ua rau tib neeg ntshaw heev; Nws lub ntsej muag ci ntsa iab cig lam lug tuaj, Nws ob lub qhov muag mas zoo nkauj, thiab saib zoo li qhov ntawd yog vim txoj kev kaj hauv Nws ob lub qhov muag tib neeg thiaj li pom Nws lub ntsej muag tseeb meej meej. Tib neeg tau poob siab thaum lawv pom ib cev khaub ncaws dawb ntawm Nws lub cev, thiab Nws cov plaub hau, dawb npaum li plaub yaj, ntaug leev los rau ntawm Nws ob lub xwb pwg. Tshwj xeeb yog, lub tsho kub ntawm Nws lub hauv siab uas ci ntsa iab pom kev lam lug, hos nkawm khau ntawm Nws ob sab ko taw mas haj yam zoo tshaj. Thiab vim hais tias nkawm khau uas Neeg Leej Tub rau ntawd tseem nyob rau hauv plawv lub cub hluav taws, tib neeg xav tsis thoob rau nkawm khau ntawd li. Tsuas yog thaum lub sij hawm muaj mob nthawv nthav lawm xwb tib neeg thiaj li pom Neeg Leej Tub lub qhov ncauj. Txawm hais tias lawv tab tom raug hluav taws lim kom dawb huv los xij, lawv tsis to taub ib lo lus los ntawm Neeg Leej Tub lub qhov ncauj hlo li, yog li ntawd, lub sij hawm no, lawv tsis hnov ib lub suab zoo siab ntawm Neeg Leej Tub ntxiv lawm, tiam sis pom ib rab ntaj ntse nyob rau hauv Nws lub qhov ncauj lawm xwb, thiab Nws tsis hais lus tawm ntxiv li lawm, tiam sis Nws rab ntaj ua rau mob tib neeg. Cov nplaim taws puav ncig tag nrho, tib neeg thiaj li tau tiv kev mob. Vim yog lawv txoj kev xav paub xav pom, lawv thiaj li tas zog ntsia mus rau Neeg Leej Tub qhov kev tshwm sim uas zoo tshaj plaws txuas ntxiv, thiab tsuas yog thaum lub sij hawm no xwb lawv thiaj li tshawb pom tias xya lub hnub qub hauv Nws txhais tes tau ploj mus lawm. Vim hais tias Neeg Leej Tub nyob rau hauv lub cub tawg ntawd, thiab tsis nyob rau hauv lub ntiaj teb, xya lub hnub qub hauv Nws txhais tes raug muab txeeb mus lawm, vim cov hnub qub ntawd tsuas yog qhov piv txwv xwb. Thaum lub sij hawm no, tsis muaj neeg hais txog cov hnub qub ntawd ntxiv lawm, tiam sis tau muab faib mus rau ntau seem ntawm Neeg Leej Tub lawm. Nyob rau hauv tib neeg cov cim xeeb mas, qhov muaj xya lub hnub qub nyob ntawd coj kev xeeb txob los xwb. Niaj hnub no, Kuv tsis ua nyuaj rau tib neeg ntxiv lawm, Kuv muab xya lub hnub qub tshem tawm ntawm Neeg Leej Tub mus lawm, thiab muab txhua feem ntawm Neeg Leej Tub los koom ua ib qho. Tsuas yog thaum lub sij hawm no xwb tib neeg thiaj li yuav pom Kuv qhov kev tshwm sim tag nrho. Yuav tsis muaj qhov tib neeg muab Kuv tus Ntsujplig cais tawm ntawm Kuv lub cev nqaij daim tawv mus lawm, vim rau qhov Kuv twb tau nce hauv ntiaj teb mus rau qhov siab lawm. Tib neeg twb tau pom Kuv lub ntsej muag tseeb lawm, lawv yuav tsis muab Kuv faib mus ntxiv lawm, thiab Kuv yuav tsis tau tiv tib neeg txoj kev phem mus ntxiv lawm. Vim hais tias Kuv nrog nraim tib neeg mus rau hauv lub cub tawg, lawv tseem vam khom Kuv, lawv paub tias muaj Kuv nyob rau hauv lawv lub siab. Yog li ntawd, txhua yam uas yog cov kub dawb huv maj mam sau los rau ntawm Kuv thaum raug cov hluav taws kub lawm, uas yog thaum lub sij hawm uas nyias raug cais mus raws li nyias hom. Kuv cais txhua hom “hlau,” ua rau txhua hom hlau ntawd rov qab mus rau nws hom hlau, thiab tsuas yog tam sim no xwb thiaj li ua tau kom txhua yam pib tshiab tuaj …

Nws yog vim hais tias tib neeg tsuas dub dhau lawm Kuv thiaj li muab lawv pov rau hauv lub cub tawg kom raug kub hnyiab mus. Txawm li ntawd los lawv tsis raug cov nplaim taws muab rhuav tshem, tiam sis raug lim kom dawb huv, kom Kuv thiaj li yuav zoo siab rau lawv—rau qhov yam Kuv xav tau yog qee yam uas tsim los ntawm cov kub dawb huv, tsis muaj qhov tsis dawb huv, tsis qias, tsis muaj lwm yam txuam li. Tib neeg tsis to taub Kuv txoj kev xav, yog li ntawd ua ntej nce mus rau saum “lub rooj phais” lawv cia li pib ntxhov siab, zoo li, tom qab soj ntsuam lawv tag lawm, Kuv yuav muab lawv tua kiag rau qhov ntawd thaum lawv pw rau saum lub rooj phais ntawd. Kuv to taub tib neeg txoj kev xav, yog li ntawd Kuv thiaj zoo li ib tug tswv cuab ntawm tib neeg ntiaj teb. Kuv muaj kev khuv leej loj heev rau tib neeg “txoj kev tsis muaj hmoo,” thiab Kuv tsis paub tias vim li cas tib neeg thiaj li “muaj mob.” Yog tias lawv noj qab nyob zoo, thiab tsis muaj kev tuag tes tuag taw, ces yuav cheem tsum them ib tug qi, thiab siv sij hawm rau saum lub rooj phais ntawd ua tus dab tsi? Tiam sis qhov tseeb tsis tuaj yeem thim tau rov qab—leej twg hais rau tib neeg kom tsis txhob quav ntsej txog “cov zaub mov huv”? Leej twg hais kom lawv tsis txhob quav ntsej txog kev noj qab nyob zoo? Hnub no, Kuv muaj txoj kev twg thiab? Yuav kom qhia tau Kuv txoj kev khuv leej rau tib neeg mas, Kuv thiaj li nkag nrog lawv mus rau hauv “chav phais” ua ke—thiab leej twg qhia Kuv kom hlub tib neeg? Yog li ntawd, Kuv tus kheej khaws nkaus “rab riam phais” thiab pib “phais” tib neeg kom thaiv tsis txhob muaj ib qho mob ntxiv lawm. Vim yog Kuv txoj kev ncaj ncees rau tib neeg, tib neeg thiaj li los kua muag thaum muaj mob los qhia lawv txoj kev nco Kuv txiaj ntsim. Tib neeg ntseeg tias Kuv muaj nuj nqis rau txoj kev ncaj ncees, tias Kuv yuav cev tes pab thaum Kuv “cov phooj ywg” muaj kev nyuaj, mas tib neeg haj yam yuav nco Kuv txoj kev siab zoo li txiaj ntsim ntxiv, thiab hais tias lawv yuav xa “phaj tshab” tuaj rau Kuv thaum tus mob zoo lawm—tiam sis Kuv tsis quav ntsej txog tej kev npaj siab uas nthuav tawm zoo li no, tiam sis tsuas tsom ntsoov rau kev phais tib neeg xwb. Vim yog tib neeg lub cev uas tsis muaj peev xwm, thaum muab rab riam los phais lawm, lawv qi lawv ob lub qhov muag kiag tam sim ntawd thiab ceeb tag rau saum lub rooj phais—tiam sis Kuv tsis ntsia li, Kuv tsuas cia li ua txoj hauj lwm uas tab tom ua ntawm tes txuas ntxiv xwb. Thaum phais tag lawm, tib neeg thiaj li tau khiav dim plaws ntawm “tsov lub pob tsaig” mus lawm ces Kuv muab cov khoom noj uas zoo los yug lawv, thiab txawm lawv tsis paub qhov ntawd los xij, cov khoom noj uas nyob rau hauv lawv yuav maj mam nce tuaj. Ces Kuv luag ntxhi rau lawv, thiab lawv tsuas yog pom Kuv lub ntsej muag tseeb meej meej tom qab lawv zoo mob los lawm xwb, yog li ntawd lawv thiaj li hlub Kuv dua, lawv saib Kuv yam li yog lawv txiv—yog li qhov no tsis yog qhov kev sib cuag ntawm lub ntuj ceeb tsheej thiab lub ntiaj teb lov?

Lub Tsib Hlis Hnub Tim 4, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Tshooj 38

Ntxiv Mus: Tshooj 40

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No