Tshooj 40

Tib neeg mas qhov muag ntsia ntsoov Kuv qhov muag cus plaws xwb tsis hais yuav tig sab twg li, cuag nkaus li Kuv twb yuav ua kom ntuj vau los, thiab lawv mas tab pheej xav tsis tawm rau tej Kuv ua, cuag nkaus li Kuv tej kev ua ces yog tej yam uas lawv yeej tsis muaj peev xwm yuav nkag siab tau li. Yog li ntawd, lawv thiaj li ntsia ntsoov tej yam kev taw qhia los ntawm Kuv rau txhua yam uas lawv ua, ntshai kawg nkaus tsam lawv lam ho ua txhaum rau ntuj Ceeb Tsheej thiab raug cuam mus rau hauv “tej neeg uas txawj tuag lub ntiaj teb.” Kuv tsis nrhiav tej yam uas Kuv yuav siv tau los tawm tsam tib neeg, los sis muab tej uas lawv muaj tsis txhij ntawd coj los ua daim phiaj rau Kuv tes hauj lwm. Nyob rau tam sim no, lawv zoo siab heev, thiab los vam khom Kuv nkaus xwb. Thaum Kuv pab cuam rau tib neeg, tib neeg hlub Kuv ib yam li lawv hlub lawv txoj sia, tab sis thaum Kuv thov khoom los ntawm lawv, lawv khiav nkaum Kuv. Vim li cas ho zoo li no? Lawv txawm tsis kam coj “kev ncaj ncees thiab kev muaj laj thawj” ntawm tib neeg lub ntiaj teb coj los xyaum ua li lod? Vim li cas Kuv ho yuav tseem kom tib neeg ua li ntawd ib zaug tas los ib zaug tuaj li thiab? Nws tsis yog qhov uas Kuv tsis muaj dab tsi li lod? Tib neeg saib Kuv zoo li ib tug neeg thov khawv. Thaum Kuv thov khoom los ntawm lawv, lawv nqa kiag lawv cov “khoom seem” coj lus rau ntawm Kuv xub ntiag rau Kuv “siv kom txaus siab,” thiab tseem haiv tias lawv mas saib xyuas Kuv yam tshwj xeeb kawg. Kuv saib lawv tej ntsej muag phem dab tuag thiab tej xwm txheej txawv txawv, ces Kuv cia li rov ncaim tib neeg dua lawm thiab. Nyob rau tej xwm txheej zoo li ntawd, tib neeg nyob yam tsis txawj to taub dab tsi li thiab rov muab tej uas Kuv tsis kam muab rau lawv ntawd nqa rov qab lawm thiab, tos ntsoov Kuv qhov kev rov los. Kuv tau siv sij hawm ntau thiab them ib tug nqi siab heev rau tib neeg—tab sis nyob rau lub sij hawm no, rau ib qho laj thawj uas tsis muaj neeg paub, tib neeg qhov kev txawj xav tseem haj yam tsis muaj cuab kav ua tau lawv tes dej num thaum xub thawj. Yog li ntawd, Kuv sau qhov “kev ntseeg tsis tau tas mus li” no cia nrog “cov lus ntawm qhov lus zais tob,” los mus ua ib qho “kev piv lus” rau tej tiam neeg yav tom ntej, vim tej no ces yog “qhov tau los ntawm kev tshawb fawb sab keeb txuj” uas tau los ntawm tib neeg “txoj kev khwv iab kwv daw”; ua cas Kuv thiaj yuav lam cia li muab lawv lwv pov tseg? Qhov no tsis yog “ntxeev siab” rau tib neeg txoj kev xav qhov zoo mas? Kuv yeej, tshaj txhua yam tib si, muaj qhov kev txawj xav thiab, yog li ntawd, Kuv thiaj tsis ua tej yam uas yog kev ntxias dag, ntxias kom ua phem nrog rau tib neeg—Kuv tej kev ua tsis yog li no lod? Qhov no tsis yog qhov “kev ncaj ncees thiab kev muaj laj thawj” uas tib neeg pheej hais txog lod? Nrog rau tib neeg, Kuv tau ua hauj lwm tsis so li los txog ntua tam sim no. Thaum lub sij hawm los txog zoo li tam sim no, tib neeg tseem tsis tau paub Kuv, lawv tseem saib Kuv zoo li ib tug neeg txawv, thiab tseem, vim yog Kuv tau coj lawv los rau ib txoj “kev tws,” haj yam ntxub Kuv tshaj lawm thiab. Nyob rau lub sij hawm no, txoj kev hlub hauv lawv lub siab ces twb plog yam tsis tseg lw li ntev los lawm. Kuv tsis yog khav, haj yam tsis yog saib tsis taus tib neeg. Kuv yeej hlub taus tib neeg mus ib txhis, thiab Kuv kuj yuav ntxub tau lawv mus ib txhis, thiab qhov no mas yuav tsis hloov li, vim Kuv muaj kev rau siab. Tab sis tib neeg tsis muaj qhov kev rau siab no, lawv yeej ib txwm tshuab cua kub thiab cua txias rau Kuv, lawv lam ib nyuam mob siab rau Kuv me ntsis thaum Kuv qhib Kuv lub qhov ncauj, thiab thaum Kuv kaw Kuv lub qhov ncauj thiab tsis hais dab tsi li lawm, ces lawv yuav poob zoo rau ntawm tej nthwv dej ntawm lub niaj teb loj thiab dav. Yog li ntawd, Kuv muab qhov no sau kom luv luv mus ua ib qho lus paj lug: Tib neeg tsis muaj kev rau siab, thiab yog li ntawd lawv thiaj li tsis muaj peev xwm ua kom haum Kuv lub siab.

Thaum tib neeg tab tom ua npau suav, Kuv tsham mus thoob txhua lub teb chaw hauv ntiaj teb mus tseb “tus ntxhiab ntawm txoj kev tuag” nyob rau hauv Kuv txhais tes rau tib neeg. Tag nrho tib neeg sawv daws tso plhuav tej kev muaj zog cus plaws tseg tam sim ntawd thiab nkag mus rau qib ntxiv mus ntawm tib neeg lub neej. Nruab nrab ntawm tib neeg, yuav tsis pom ib yam dab tsi uas muaj sia li lawm, tej cev tuag mas pw pawg lug qhov txhia chaw, tej uas muaj zog cus plaws ces cia li ploj kiag tam sim ntawd mus yam tsis tseg ib txog xub lw li, thiab tej niag ntxhiab tsw lwj iab nqhoob mas tswv puv nkaus daim av. Kuv npog kiag Kuv lub ntsej muag thiab ncaim ntawm tib neeg mus, vim Kuv tab tom pib kauj ruam ntxiv mus ntawm tes hauj lwm, muab ib qho chaw rau cov uas tau los ciaj ciaj ntawd nyob thiab ua kom tag nrho tib neeg sawv daws nyob rau ib daig av uas zoo tshaj plaws. Qhov no yog daim av uas tau txais koob hmoov—ib daig av uas tsis muaj kev tu siab los sis kev xyu li—uas Kuv npaj rau tib neeg. Cov dej uas txhawv yaws los ntawm tej dej pem kwj ha mas ntshiab si cuag iav saum nplaim dej ti nkaus qab thu dej; nws ntws tsis paub tu li thiab tsis muaj hnub yuav nqhuab taus li; tib neeg nyob yam sib haum xeeb nrog Vajtswv, noog quaj, thiab nyob nruab nrab ntawm qhov cua tuaj ntxiag thiab lub hnub sov so, ceeb tsheej thiab ntiaj teb ob leeg so tib si. Hnub no, nyob ntawm no, Cov cev tuag ntawm tib neeg pw pawg lug thoob plaws qhov txhia chaw. Yam tib neeg tsis paub li, Kuv tso plhuav tej kab mob loj hauv Kuv ob txhais teb, thiab tib neeg tej cev lawj, tsis tsuav ib qho nqaij tawv saum tob hau ti nkaus hauv ntsis ntiv taw, thiab Kuv khiav mus deb heev ntawm tib neeg. Kuv yuav tsis koom txoos nrog tib neeg ib zau ntxiv lawm, Kuv yuav tsis rov los nrog tib neeg ib zaug ntxiv lawm, vim theem kawg ntawm tag nrho Kuv qhov kev cawm tib neeg ces tau los txog qhov xaus lawm, thiab Kuv yuav tsis tsim noob neej ntxiv lawm, yuav tsis quav ntsej dab tsi txog tib neeg ntxiv lawm. Tom qab nyeem cov lus no los ntawm Kuv lub qhov ncauj, tib neeg sawv daws tsis muaj kev cia siab lawm, vim lawv tsis xav tuag—tab sis leej twg thiaj tsis “tuag” rau qhov “kev ciaj rov los”? Thaum Kuv qhia tib neeg hais tias Kuv tsis muaj khawv koob ua kom lawv ciaj rov los, lawv tsa suab hlo quaj yam mob kawg nkaus; qhov tseeb, txawm hais tias Kuv yog tus Tswv Tsim, los Kuv tsuas muaj lub hwj chim ua kom neeg tuag xwb, thiab tsis muaj rab peev xwm ua kom lawv ciaj rov los. Nyob rau qhov no, Kuv thov txim rau tib neeg. Yog li ntawd, Kuv qhia tib neeg ua ntej hais tias “Kuv tshuav lawv ib qho nuj nqis uas them tsis taus li”—tab sis lawv xav hais tias Kuv tsuas lam hais lus paub cai xwb. Hnub no, nrog rau qhov kev tshwm sim ntawm qhov tseeb, Kuv tseem yuav hais qhov no. Kuv yuav tsis ntxeev siab rau qhov tseeb thaum Kuv hais lus. Nyob rau hauv lawv tej kev xav phem, tib neeg ntseeg hais tias muaj ntau txoj kev uas Kuv hais lus, thiab yog li ntawd lawv thiaj li tsawv nkaus tej lus Kuv hais thaum uas cia siab twj ywm rau lwm yam. Tej no tseem tsis yog tib neeg tej kev cia siab yuam kev thiab lod? Nws yog nyob rau hauv tej xwm txheej zoo li no mas Kuv thiaj li tau luag hais “siab tawv qhawv” hais tias tib neeg yeej tsis hlub Kuv tiag. Kuv yuav tsis tig nrab qaum rau qhov kev txawj xav thiab rhuav qhov tseeb, vim Kuv yuav tsis coj tib neeg mus rau daim av uas zoo tshaj plaws; nyob rau thaum kawg, thaum Kuv tes hauj lwm tiav lawm, Kuv yuav coj lawv mus rau daim av ntawm txoj kev tuag. Yog li ntawd qhov zoo tshaj ces tib neeg yuav tsum tsis txhob yws txog Kuv—tsis yog vim tib neeg “hlub” Kuv lod? Tsis yog vim lawv qhov kev ntsaw koob hmoov ntawd muaj zog dhau heev lawm? Yog tib neeg tsis xav nrhiav koob hmoov, ua cas ho muaj tej “hmoov phem” no mas? Vim yog tib neeg qhov “kev ua siab ncaj” rau Kuv, vim yog lawv tau raws Kuv qab los tau ntau xyoo lawm, ua hauj lwm hnyav txawm hais tias yuav tsis tau pab ib qho nyiaj li los xij, Kuv nthuav tawm qhia lawv ib qho me me txog tej uas tab tom tshwm sim nyob rau hauv “chav zais cia”: Ua li ntawd, hnub no, Kuv tes hauj lwm tseem tsis tau mus txog ib theem twg thiab tib neeg tseem tsis tau raug cuam mus rau hauv lub qhov hluav taws, Kuv qhia kom lawv tawm mus kom sai npaum li qhov lawv ua tau—tag nrho cov uas tseem nyob ces ntshe yuav tau hmoov phem thiab ib qho hmoov zoo me me xwb, thiab lawv yeej tseem yuav zam tsis dhau txoj kev tuag thaum kawg. Kuv qhib “lub qhov rooj mus rau txoj kev nplua nuj” cuab lug rau lawv; leej twg los xij uas txaus siab tawm mus ces yuav tsum muab ke sis mus kom sai npaum li qhov lawv ua tau—yog lawv tos txog thaum txoj kev rau txim los txog lawm, ces nws yuav lig dhau heev lawm. Tej lus no mas tsis yog kev thuam—lawv yog qhov tseeb tiag. Kuv cov lus ces hais rau tib neeg rau hauv txoj kev xav zoo, thiab yog koj tsis mus tam sim no, ces thaum twg koj mam mus mas? Tib neeg puas yuav muaj peev xwm ntseeg Kuv cov lus tiag tiag mas?

Kuv yeej tsis tau xav ntau txog tib neeg txoj hmoo dua li; Kuv tsuas ua raws li Kuv tus kheej txoj kev xav xwb, tsis raug txwv txiav los ntawm tib neeg. Kuv yuav tshem Kuv txhais tes tau li cas vim yog lawv txoj kev ntshai? Thoob plaws tag nrho ntawm Kuv qhov kev npaj cawm tib neeg, Kuv yeej tsis tau muaj ib qho kev npaj ntxiv rau txoj kev ntsib kev pom ntawm tib neeg li. Kuv tsuas ua raws nraim li Kuv qhov kev npaj thaum xub thawj xwb. Nyob rau yav tag los, tib neeg tau muab lawv tus kheej “cob fim” rau Kuv thiab Kuv yeej tsis kub tsis txias rau lawv li. Hnub no, lawv tau muab lawv tus kheej “fij” kiag rau Kuv, thiab Kuv yeej tseem tsis kub tsis txias rau lawv li. Kuv yeej tsis lam txaus siab vim tib neeg muab lawv txoj sia fij rau Kuv li, los sis Kuv tsis raug tej qho kev zoo siab heev muab mooj tau li, tab sis yuav cab lawm mus lawv tom qho chaw tua neeg ntxiv raws li Kuv qhov kev npaj xwb. Kuv tsis tau quav ntsej txog lawv tus yeeb yam thaum lees txim—Kuv lub siab uas khov tag, txias zias no yuav ua cas raug chwv tau los ntawm tib neeg lub siab mas? Kuv puas yog ib tug tshiaj uas muaj txoj kev xav nyob nrog tib neeg mas? Muaj ntau zaus heev uas Kuv twb tau hais qhia kom tib neeg nco hais tias Kuv tsis muaj kev xav, tab sis lawv tsuas luag nyav xwb, ntseeg hais tias ntshe Kuv tsuas lam ua neeg paub cai xwb. Kuv tau hais tias “Kuv tsis paub txog tib neeg tej kev xav txog kev ua neej,” tab sis tib neeg yeej tsis xav li ntawd hlo li, thiab hais tias tej kev uas Kuv siv hais lus ntawd mas muaj ntau txoj heev. Vim yog tej kev txwv txiav los ntawm qhov kev xav phem no ntawm tib neeg, Kuv tsis paub xyov yuav siv lub suab lus twg, thiab txoj kev hais lus twg los hais lus rau tib neeg li—thiab yog li ntawd, yeej tsis muaj lwm txoj kev xaiv lawm, Kuv tsuas cia li hais ncaj qha xwb. Kuv tseem yuav ua tau dab tsi ntxiv thiab? Tej kev uas tib neeg siv hais lub mas muaj ntau heev—lawv hais tias “Peb yuav tsum tsis txhob tos txoj kev xav xwb tab sis xyaum ua raws kev ncaj ncees,” uas yog hom lus plig uas lawv tau qw nrhiav los tau ntau xyoo, tab sis lawv tsis muaj peev xwm yuav ua raws nraim li lawv tej lus, lawv tej lus ces yog lub qhuav xwb—ces Kuv thiaj hais tias tib neeg tsis muaj qhov peev xwm los ua kom “lawv tej lus thiab tej yam ua tiav hlo ntawd thooj txhij tshwm si ua ke.” Nyob rau hauv lawm lub siab, tib neeg ntseeg hais tias ua li ntawd ces yog qog raws Kuv—tab sis Kuv tsis muaj kev ntshaw dab tsi nyob rau hauv lawv tej kev qog raws ntawd, Kuv ces mob thiab dhauv nws dhau heev lawm. Vim li cas tib neeg pheej yuav tig tawm tsam tus uas pub zaub pub mov rau lawv noj ua luaj li? Kuv muab rau tib neeg tshawg dhau heev lawm los ua cas? Vim li cas tib neeg pheej nyiam teev hawm Ntxwgnyoog nyob tom Kuv nrab qaum? Nws zoo nkaus li lawv ua hauj lwm rau Kuv thiab tej nyiaj hli Kuv them lawv mas tsis txaus them lawv tej nqi noj nqi nyob, vim li ntawd es lawv thiaj nrhiav ib txog hauj lwm sab nraud ntawm lub sij hawm ua hauj lwm es kom lawv tau nyiaj nqi dag nqi zog ob npaug—vim tib neeg tej kev siv nyiaj txiag mas muaj ntau heev lawm, thiab zoo li lawv tsis paub xyov yuav nyob dhau hli tau li cas. Yog nws zoo li ntawd tiag, Kuv yuav hais kom lawv tawm ntawm Kuv lub “chaw ua khoom muag” no mus. Ntev heev los lawm, Kuv tau hais rau tib neeg hais tias ua hauj lwm rau Kuv mas yuav tsis muaj tej yam kev saib xyuas tshwj xeeb: Yam tsis muaj qhov zam rau li, Kuv saib tib neeg yam ncaj ncees thiab muaj laj thawj, txais yuav ib qho txheej txheem kev ua hauj lwm ntawm “ua ntau, tau ntau, ua tsawg, tau tsawg, thiab tsis ua, ces tsis tau dab tsi li.” Thaum Kuv hais lus, Kuv tsis tseg dab tsi li; yog leej twg ntseeg hais tias Kuv “tej kev cai tom chaw ua khoom muag” nruj dhau heev lawm, ces lawv yuav tsum tawm mus tam sis xwb, Kuv yuav them lawv tej “nqi caij tsheb” tawm hauv nroog mus. Kuv twb tau “ua yooj yim” heev rau Kuv tej kev saib xyuas tib neeg lawm, Kuv tsis yuam kom lawv nyob. Nyob rau hauv cov neeg uas coob suav tsis txheeb no, ua Kuv txawm yuav nrhiav tsis tau ib tug “neeg ua hauj lwm”uas yog nrhiav Kuv lub siab xwb lod? Tib neeg yuav tsum tsis txhob lam saib tsis taus Kuv! Yog tib neeg tsis mloog Kuv lus thiab xav nrhiav “hauj lwm” rau lwm qhov chaw, Kuv yuav tsis yuam lawv—Kuv yuav zoo siab txais tos nws, Kuv tsis muaj kev xaiv! Tsis yog vim Kuv muaj “kev cai thiab kev tswj” ntau dhau heev lawm lod”?

Lub 5 hlis hnub tim 8, 1992

Qhov Dhau Los: Tshooj 38

Ntxiv Mus: Tshooj 43

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Peb Qhov Lus Ceeb Toom

Ua ib tug ntseeg Vajtswv, koj tsis txhob hwm leej twg li tsuas yog hwm Nws rau txhua yam xwb, thiab thiaj muaj cuab kav ua tau raws li Nws...

Zaj Nkauj Qhuas Lub Nceeg Vaj

Cov neeg coob coob qw qhuas Kuv, cov neeg coob coob qhuas Kuv; txhua lub qhov ncauj hu tus tseem Vajtswv lub npe, tag nrho cov neeg tsa...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No