Tshooj 41

Muaj ib zaug Kuv twb tau ua kom tau ib yam loj heev nyob rau ntawm tib neeg lawm, tab sis lawv tsis pom li, yog li ntawd Kuv thiaj li tau siv Kuv txoj lus los nthuav tawm nws rau lawv, ib kauj ruam zuj zus. Tab sis, tib neeg tsis to taub Kuv cov lus, thiab lawv tseem tsis paub txog lub hom phiaj ntawm Kuv qhov phiaj xwm li. Yog li ntawd, vim yog lawv tej kev tu ncua thiab tej kev ua tsis tau zoo, tib neeg thiaj li ua ntau yam los tab kaum Kuv txoj kev cawm tib neeg, thiab qhov no muab lub cib fim rau txhua yam ntawm cov ntsujplig tsis huv nkag los, kom tib neeg ntiaj teb dhau los ua cov neeg raug lawv tsim txom thiab raug cov ntsujplig tsis huv no tsim txom kom txog ntua thaum lawv qias neeg tag nrho. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas Kuv thiaj li pom meej txog tib neeg tej kev npaj siab thiab tej hom phiaj. Kuv xyu nyob puag saum cov huab: Vim li cas tib neeg pheej tsuas ua rau lawv tus kheej tas mus li xwb? Kuv tej kev rau txim tsis yog npaj ua kom lawv zoo tiav log lod? Puas yog Kuv txhob txwm txo lawv tej kev mob siab ntawd ne? Tib neeg hom lus mas zoo thiab mos heev, hos lawv tej kev ua mas tsis zoo li ntawd kiag li. Vim li cas es tej lus txib uas Kuv txib tib neeg ntawd pheej yuav ua tsis tau dab tsi li ne? Puas yog Kuv kom ib tug dev nce ib tsob ntoo ne? Puas yog Kuv lam ua muaj muaj ceem rau tej qhov uas tsis muaj dab tsi li ne? Nyob rau hauv tus txheej txheem ntawm tag nrho Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg, Kuv tau kho ntau yam txawv txog “tej kev sim ua phem”; txawm li cas los xij, vim yog nws tus yam ntxwv tsis zoo thiab nws txoj kev tu ncua tsis muaj hnub ci tuaj tau ntau xyoo lawm, ces thiaj li pheej hloov pauv tas li, uas ua rau “puas tsuaj” nyob rau hauv daim av. Yog li ntawd, raws li Kuv nco mas, Kuv tau tso ntau toom av uas suav tsis txheeb zoo li no tseg lawm. Txawm yog tam sim no kiag, los feem ntau ntawm daim av yeej hloov tas zog mus ntxiv xwb. Yog hais tias, muaj ib hnub twg, daim av hloov mus ua lwm hom tiag tiag lawm, Kuv yuav tib xyeeb Kuv txhais tes muab nws cuam sis rau ib sab kiag—qhov no tsis yog kiag Kuv tes hauj lwm nyob rau theem tam sim no lod? Tab sis tib neeg tsis ras txog qhov no ib qho me me li; lawv tsuas lam raug “rau txim” raws li Kuv “txoj kev coj qhia” xwb. Qhov ntawd zoo dab tsi? Kuv puas ua tau ib tug Vajtswv uas tab meeg los rau txim rau tib neeg? Nyob rau saum lub ntuj ceeb tsheej sab saud, muaj ib zaug Kuv twb tau npaj lawm tias, thaum Kuv los nrog tib neeg nyob, Kuv yuav rais los ua ib tug nrog lawv, kom txhua tus uas Kuv hlub thiaj li nyob tau ze Kuv. Txawm li cas los xij, tam sim no, hnub no tau los txog rau theem no lawm, tsis yog tias tib neeg tsis muaj kev sib cuag nrog rau Kuv xwb, tab sis xum mus nyob deb ntawm Kuv vim yog Kuv txoj kev rau txim. Kuv tsis quaj rau lawv txoj kev zam. Yuav ua li cas rau qhov ntawd? Tib neeg yog tag nrho cov hu nkauj uas hu nkauj raws li lub suab paj nruag uas tab tom nrov ntawd. Kuv twb muaj peev xwm cia tib neeg “plam” ntawm Kuv txhais tes mus lawm, mas Kuv haj yam muaj peev xwm coj lawv rov qab los rau Kuv “lub teeb faj tsim” los ntawm “lwm seem” los. Nyob rau lub sij hawm no, tib neeg muaj tau txoj kev tsis txaus siab dab tsi? Thiab tib neeg ua tau dab tsi rau Kuv? Tib neeg tsis yog cov nyom uas tuaj rau saum ib daig phab ntsa lod? Tab sis, Kuv tsis rhuav tshem tib neeg vim qhov kev txhaum no, tab sis tsuas yog muab Kuv cov khoom noj zoo rau lawv xwb. Tib neeg mas qaug zog heev thiab tsis muaj hwj chim li, thiab tu ncua cov khoom noj zoo; lawv yeej zoo li ntawd. Kuv siv Kuv lub xub ntiag uas sov so los hloov pauv tib neeg lub siab txias: Leej twg thiaj li ua tau tej yam zoo li no? Vim li cas Kuv thiaj li ua tes hauj lwm zoo li no rau tib neeg? Tib neeg puas to taub Kuv lub siab tiag tiag?

Nyob rau ntawm txhua tus uas Kuv tau xaiv lawm mas, Kuv tau koom rau hauv ib qho “lag luam,” yog li ntawd thiaj li pheej muaj tib neeg mus mus los los hauv Kuv lub tuam tsev, uas tsis muaj qhov xaus li. Lawv txhua tus puav leej koom rau hauv ntau yam hauj lwm ntawm Kuv qhov chaw, zoo li lawv tab tom nrog Kuv sib tham txog lag luam, uas ua rau Kuv tes hauj lwm tsis khoom hlo li, qee zaum mas muaj ntau heev uas ua rau Kuv tsis muaj cib fim los daws lawv tej kev sib cav sib ceg li. Kuv nqua hu kom tib neeg tsis txhob ntxiv rau Kuv tej nra; lawv muaj lawv tus kheej txoj kev zoo dua li qhov pheej vam khom rau Kuv tas li xwb. Lawv ua tsis tau li me nyuam yaus rau hauv Kuv lub tuam tsev; qhov ntawd yuav muaj txiaj ntsig dab tsi? Yam Kuv ua yog ib txoj lag luam tseem ceeb; Kuv tsis ua qee “lub khw muag khoom noj txom ncauj hauv lub zej zog” xwb, los sis qee lub “khw muag khoom yooj yooj yim” uas me me xwb. Tib neeg txhua tus puav leej tsis to taub Kuv lub siab, zoo li lawv txhob txwm tso dag nrog Kuv xwb, zoo li lawv txhua tus puav leej yog cov me nyuam phem uas ua si npaum li cas los yeej tsis txaus li, yeej tsis xav txog tej yam tseem ceeb li, yog li ntawd thiaj li ua rau ntau leej ua tsis tiav “tej hauj lwm tom tsev” uas Kuv tau txib kom lawv ua. Cov tib neeg zoo li no yuav ua li cas muaj cuab kav los nthuav lawv lub ntsej muag rau lawv “tus xib fwb”? Vim li cas lawv yeej ib txwm tsis npaj siab ua tej yam uas lawv tsim nyog ua li? Tib neeg lub siab yog hom khoom dab tsi? Los txog rau niaj hnub no, Kuv yeej tseem paub tsis meej txog qhov no li. Vim li cas tib neeg lub siab hloov pauv tas li xwb? Nws zoo li ib hnub uas nyob rau lub Rau Hli: Tam sim no lub hnub tab tom kub heev, tam sim no muaj huab ntau heev, thiab tam sim no muaj cua daj cua dub ntsawj. Yog li ntawd, vim li cas tib neeg thiaj li tsis muaj peev xwm kawm los ntawm txoj kev ntsib kev pom? Tej zaum yam uas Kuv tau hais ntawd tshaj dhau lawm. Tib neeg twb tsis paub nqa ib lub kaus nrog lawv thaum lub caij los nag li, yog li ntawd, vim lawv txoj kev tsis paub dab tsi, lawv thiaj li ntub tag txhua zaus yam suav tsis txheeb thaum los nag hlob, zoo li Kuv txhob txwm thab lawv xwb thiab lawv pheej raug cov nag uas poob saum ntuj los ntaus. Los sis, tej zaum nws yog qhov tias Kuv “siab phem” dhau lawm, thiaj li ua rau tib neeg nyuaj siab thiab tsis meej pem, yeej tsis paub tias xyov yuav ua li cas li. Yeej tsis muaj ib tug tib neeg twg txeev to taub lub hom phiaj los sis qhov tseem ceeb ntawm Kuv tes hauj lwm li. Vim yog li no, lawv txhua tus thiaj li puav leej ua tes hauj lwm uas tab kaum thiab rau txim rau lawv tus kheej no. Kuv puas tau npaj los rau txim rau tib neeg tiag tiag mas? Vim li cas tib neeg thiaj li tsim teeb meem rau lawv tus kheej? Vim li cas lawv thiaj li pheej taug kev mus mag ntxiab tas li? Vim li cas lawv tsis nrog Kuv sib khom, tab sis ho mus nrhiav kev ua hauj lwm rau lawv tus kheej xwb? Nws puas yog tias txhua yam uas Kuv muab rau tib neeg ntawd tsis txaus?

Kuv tau tseb tawm Kuv “thawj tes hauj lwm” rau txhua tus tib neeg lawm, thiab vim yog Kuv txoj kev tseb tawm ua rau tib neeg qhuas heev, ces lawv txhua tus thiaj li tham txog qhov ntawd kom ntxaws thiab ua twb zoo kawm, thiab los ntawm txoj kev rau siab kawm no, lawv thiaj li tau txais ntau yam heev. Kuv tes hauj lwm uas tau muab sau tseg lawm ntawd mas zoo li yog ib phau ntawv uas zoo heev thiab sib chab sib chaws heev; nws zoo li yog ib zaj paj huam uas hais txog kev hlub; nws zoo li yog ib txoj kev sib tham txog tus txheej txheem kev nom kev tswv; nws zoo li yog ib qho kev teev txog txoj kev txawj ntse ntawm txhua yam. Thaum Kuv tes hauj lwm uas tau muab sau tseg lawm ntawd zoo heev li lawm, thiaj li muaj ntau lub tswv yim sib txawv txog qhov ntawd, thiab yeej tsis muaj leej twg muab tau ib co lus qhia uas xaus lus tau rau Kuv tes hauj lwm no li. Tej zaum tib neeg yuav muaj kev paub thiab tej txuj ci uas “zoo heev,” tab sis Kuv tes hauj lwm no mas txaus los ua kom txhua tus uas muaj peev xwm thiab muaj txuj ci paub tsis meej. Tab txawm lawv hais tias, “Ntshav yuav ntws, kua muag yuav los, tab sis yus tsis txhob nyo yus lub taub hau li” los xij, lawv twb nyo lawv lub taub hau los nthuav tawm lawv txoj kev swb rau ntawm Kuv tes hauj lwm uas tau muab sau tseg lawm ntawd lub xub ntiag lawm. Los ntawm tej kev kawm ntawm lawv txoj kev ntsib kev pom, tib neeg tau muab Kuv tes hauj lwm uas tau muab sau tseg lawm ntawd coj los xaus lus tias zoo yam li ib phau ntawv saum ntuj ceeb tsheej uas poob saum ntuj los. Tab sis Kuv hais kom tib neeg tsis txhob ua siab muag dhau lawm. Raws li qhov Kuv xam pom mas, yam uas Kuv tau hais lawm puav leej yooj yim heev; txawm li cas los xij, Kuv cia siab tias hauv Phau Ntawv uas hais txog Lub Neej Txoj Sia uas Kuv tes hauj lwm teev tseg, tib neeg yuav muaj peev xwm nrhiav tau qee yam ntawm txoj kev ua neej; nyob rau hauv tib neeg Lub Hom Phiaj, tej zaum lawv yuav nrhiav lub ntsiab lus ntawm lub neej txoj sia; nyob rau hauv Tej Kev Zais txog lub Ntuj Ceeb Tsheej, tej zaum lawv yuav nrhiav Kuv lub siab nyiam; thiab nyob rau hauv Tib Neeg Ntiaj Teb Txoj Kev, tej zaum lawv yuav nrhiav txoj kev ua neej nyob. Ua li no yuav tsis zoo dua lod? Kuv tsis yuam tib neeg; yog tias ib tug tib neeg twg “tsis nyiam” txog Kuv tes hauj lwm uas tau muab sau tseg lawm, ces Kuv yuav muab ib co “nyiaj thim rov qab” rau lawv txog Kuv phau ntawv, ntxiv rau ib “tug nqi ua dej num” thiab. Kuv tsis yuam leej twg li. Yog tus sau phau ntawv no lawm, Kuv qhov kev cia siab ces tsuas yog qhov tias cov nyeem yuav nyiam Kuv tes hauj lwm xwb, tab sis qhov tib neeg nyiam ntawd yeej ib txwm sib txawv. Yog li ntawd, Kuv hais kom tib neeg tsis txhob ua raws li lawv tej hom phiaj yav tom ntej uas tsuas yog vim lawv tso tsis taus tej kev xav txog lub ntsej muag tseg xwb. Yog tias lawv yuav tsum tau ua li ntawd, Kuv tus uas muaj lub siab zoo yuav ua li cas tiv taus txoj kev poob ntsej muag zoo li no? Yog tias koj yog cov nyeem uas nyiam Kuv tes hauj lwm, Kuv cia siab tias koj yuav tawm koj tus kheej tej tswv yim uas muaj txiaj ntsig rau Kuv, los txhawb qhov Kuv sau ntawv kom zoo dua, yog li ntawd los ntawm tej uas tib neeg ua yuam kev thiaj li tsim kho tau lub ntsiab lus ntawm qhov Kuv sau ntawv. Qhov no thiaj li muaj txiaj ntsim rau tus sau thiab tus nyeem, tsis yog lod? Kuv tsis paub tias qhov Kuv hais li no xyov puas yog, thiab tej zaum qhov ua li no Kuv tsim kho tau Kuv lub peev xwm sau ntawv, los sis tej zaum txhawb tau peb txoj kev phooj ywg. Kuv cia siab tag nrho tias txhua tus tib neeg yuav koom tes nrog rau Kuv tes hauj lwm, yam tsis muaj kev cuam tshuam li, kom thiaj li yuav xa tau Kuv txoj lus mus rau txhua tsev neeg thiab txhua lub tsev, thiab kom txhua tus tib neeg hauv ntiaj teb thiaj li yuav muaj peev xwm los ua neej raws li Kuv cov lus. Qhov no yog Kuv lub hom phiaj. Kuv cia siab tias, los ntawm kev nyeem Tshooj uas hais txog Lub Neej Txoj Sia hauv Kuv cov lus, txhua tus yuav tau txais qee yam, uas sau qhov tseeb txog lub neej txoj sia, los sis muaj kev paub txog tej kev yuam kev uas los raug rau noob neej lub ntiaj teb, los sis yam uas Kuv cheem tsum ntawm tib neeg yog dab tsi, los sis “tej kev zais ntshis” ntawm cov tib neeg ntawm lub nceeg vaj niaj hnub no. Txawm li cas los xij, Kuv nqua hu kom tib neeg saib mus rau Tej Uas Tib Neeg Ua Yuam Kev Niaj Hnub No; qhov no yuav muaj txiaj ntsig rau sawv daws. Los sis qhov los nyeem Tej Kev Zais Uas Tawm Tshiab ntawd tas li yeej yuav tsis mob, uas haj yam yuav muaj txiaj ntsig rau tib neeg lub neej txoj sia. Ib zaug ntxiv, qhov nyeem Tej Ncauj Lus Tseem Ceeb tas li—qhov no yuav tsis haj yam muaj txiaj ntsig rau tib neeg lub neej txoj sia lod? Kev sab laj rau Kuv lub tswv yim mas tsis muaj kev phom sij li, saib seb puas muaj ib qho cuam tshuam, uas ntsig txog Kuv seb koj xav li cas tom qab nyeem qhov ntawd tag lawm, kom Kuv thiaj li yuav paub muab cov tshuaj uas yog thiab, thaum kawg, thiaj li rhuav tshem tau tag nrho tib neeg tej kab mob. Kuv tsis paub tias koj xav li cas txog Kuv tej tswv yim, tab sis Kuv cia siab tias koj yuav saib tej tswv yim ntawd yam li tej khoom rau koj siv. Seb qhov ntawd yuav zoo li cas?

Lub Tsib Hlis Hnub Tim 12, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Tshooj 40

Ntxiv Mus: Tshooj 42

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No