Tshooj 42

Kiag thaum tes hauj lwm tshiab pib lawm, ces txhua tus tib neeg puav leej muaj ib txoj kev to taub qhov tseeb tshiab, thiab lawv nrog Kuv sib tuav tes loj hlob ua ke. Peb taug txoj kev zoo ntawm lub nceeg vaj ua ke, thiab muaj txoj kev sib raug zoo ntawm tib neeg thiab Kuv Tus Kheej zoo heev. Yuav kom qhia tau Kuv tej kev xav thiab yuav kom qhia tau Kuv tus cwj pwm rau tib neeg, Kuv thiaj li tau hais lus rau tib neeg tas mus li. Txawm li cas los xij, ib co ntawm cov lus no mas yuav ua rau mob tib neeg, hos ib co mas yuav pab tau lawv ntau heev, thiab yog li ntawd Kuv thiaj li hais kom tib neeg mloog cov lus uas tawm hauv Kuv lub qhov ncauj los kom ntau ntxiv. Tej zaum Kuv cov lus hais tawm yuav tsis zoo pe tsawg, tab sis cov lus ntawd puav leej yog tawm hauv Kuv nruab siab los. Vim hais tias tib neeg ntiaj teb yog Kuv tus phooj ywg, Kuv tau ua Kuv tes hauj lwm ntxiv mus nrog tib neeg, thiab tib neeg los kuj tau ua qhov zoo tshaj plaws los koom tes nrog Kuv thiab, ntshai heev tsam cuam tshuam Kuv tes hauj lwm. Nyob rau lub sij hawm no, Kuv lub siab mas muaj kev txaus siab kawg nkaus li, vim Kuv muab tau ib co tib neeg lawm, thiab yog li ntawd Kuv “qhov dej num” ces tsis nyob rau txoj kev poob qis lawm; nws tsis muaj tej lus qhuav lawm, thiab Kuv “cov khoom lag luam tshwj xeeb” ntawd yuav tsis ua dej num qeeb mus ntxiv lawm. Thaum kawg ua rau tib neeg paub tab tuaj—lawv sawv daws yeej kam “muab lawv tus kheej cob fij” rau Kuv lub npe thiab Kuv lub yeeb koob, thiab nws tsuas yog tib txoj kev no xwb Kuv “lub khw tshwj xeeb” thiaj li yuav tau txais “cov khoom” tshiab, thiab yog li ntawd nyob rau hauv sab ntsujplig thiaj li muaj coob tus “neeg yuav khoom” tuaj yuav Kuv “cov khoom.” Tsuas yog txij lub sij hawm no mus rau yav tom ntej xwb Kuv thiaj li tau txais yeeb koob; tsuas yog thaum ntawd xwb cov lus uas hais tawm hauv Kuv lub qhov ncauj los thiaj li yuav tsis qhuav qhawv mus ntxiv lawm. Kuv tau kov yeej thiab tau rov qab los nrog txoj kev muaj yeej, thiab txhua tus tib neeg ua kev zoo siab rau Kuv. Thaum lub sij hawm no tus zaj loj liab ploog los kuj tuaj “ua kev zoo siab,” tuaj qhia nws txoj kev qhuas rau Kuv thiab, tuaj qhia tias nws swb rau Kuv ob txhais taw lawm, uas Kuv xam tias yog lub yeeb koob. Txij li thaum ntuj tsim teb raug los txog rau niaj hnub no, Kuv twb tau ntaus yeej ntau npluav rog, thiab tau ua tiav ntau yam uas txaus qhuas heev lawm. Ntau tus tib neeg tau ua kev zoo siab rau Kuv, tau qhuas Kuv, thiab tau seev cev rau Kuv ua ke lawm. Txawm hais tias tej no ua tau txaus siab heev thiab hnov qab tsis tau li los xij, Kuv yeej tsis luag ntxhi rau leej twg pom li, vim rau qhov Kuv tseem tsis tau kov yeej tib neeg, thiab tsuas yog ua ib feem ntawm tes hauj lwm uas zoo li txoj tsim lub ntuj lub teb xwb. Niaj hnub no tsis zoo li yav dhau los lawm. Kuv luag ntxhi saum lub zwm txwv tuaj, Kuv tau kov yeej tib neeg lawm, thiab txhua tus tib neeg puav leej nyo hau pe hawm rau ntawm Kuv lub xub ntiag. Cov tib neeg niaj hnub no tsis yog cov tib neeg yav dhau los lawm. Ua li cas Kuv tes hauj lwm thiaj li ua txhawm rau lwm yam es tsis yog ua txhawm rau lub sij hawm tam sim no? Yog ua li cas thiaj li ua txhawm rau lwm yam es tshwj kiag tsis yog ua txhawm rau Kuv lub yeeb koob? Vim yog txhawm rau lub neej yav tom ntej uas zoo dua, Kuv thiaj li yuav tsum ua txhua yam ntawm Kuv tes hauj lwm kom yooj yim rau ntawm tib neeg kom ntau tshaj plaws, kom tag nrho Kuv lub yeeb koob thiaj li yuav “nyob” rau hauv tib neeg, cov uas raug tsim tawm los lawm. Kuv yuav tsum muab qhov no coj los ua lub hauv paus ntsiab lus ntawm Kuv tes hauj lwm. Hais rau cov uas txaus siab hlo los koom tes nrog Kuv, cia li sawv tsees los thiab rau siab ntso ua hauj lwm kom Kuv lub yeeb koob thiaj li yuav puv nkaus lub qab ntuj. Tam sim no yog lub sij hawm ua tej phiaj xwm loj lawm. Txhua tus uas nyob rau hauv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv ntawm Kuv txoj kev hlub yeej muaj lub cib fim los muab lawv tej peev xwm siv rau ntawm no nrog Kuv, thiab Kuv yuav tswj hwm txhua yam los “kho” Kuv tes hauj lwm. Tej noog ya saum ntuj yog Kuv lub yeeb koob saum ntuj, tej dej hiav txwv hauv ntiaj teb yog Kuv txoj kev ua hauv ntiaj teb, tus tswv ntawm txhua yam yog Kuv txoj kev qhia kom pom meej txog txhua yam, thiab Kuv siv txhua yam uas muaj nyob rau hauv lub ntiaj teb los ua qhov peev txheej rau Kuv txoj kev cawm tib neeg, ua rau txhua yam huaj vam, vam meej, thiab muaj lub neej txoj sia uas ci ntsa iab.

Thaum tsim lub ntuj lub teb, Kuv twb txiav txim siab lawm hais tias Kuv tes hauj lwm hauv lub ntiaj teb yuav xaus tag nrho nyob rau tiam kawg lawm. Lub sij hawm uas Kuv tes hauj lwm los xaus yuav tsum yog lub sij hawm uas txhua yam ntawm Kuv tej kev ua raug muab qhia kom pom meej rau hauv lub qab ntuj lawm. Kuv yuav ua kom cov tib neeg hauv ntiaj teb lees paub tej Kuv ua, thiab Kuv tej kev ua yuav raug muab coj los nthuav qhia rau ntawm “lub rooj txiav txim,” es kom cov neeg thoob ntiaj teb thiaj lees paub, tus uas sawv daws yuav tsum nyoo. Yog li ntawd, tom qab qhov no lawm Kuv thiaj li yuav tsum tau pib ua ib qho lag luam uas yav dhau los yeej tsis tau ua dua li. Txij hnub no mus rau yav tom ntej, Kuv yuav tsum tau npaj Kuv tej dej num ib kauj ruam zuj zus, kom Kuv lub tswv yim, Kuv txoj kev phim hwj, thiab Kuv txoj kev uas piav tsis tau kom to taub thiaj li yuav tsum raug lees paub thiab ua pov thawj rau hauv txhua fab ntawm ib zej tsoom sawv daws. Tshwj xeeb yog, ua kom txhua pab pawg tswj kav ntawm lub ntiaj teb lees paub Kuv tej dej num, vim li ntawd Kuv tej kev ua yuav tsum raug txiav txim los ntawm “cov neeg txiav txim,” thiab “tiv thaiv” los ntawm “cov kws lij choj” xwb, yog li ntawd Kuv tej kev ua thiaj li yuav raug lees paub, kom ua rau txhua tus tib neeg nyo lawv lub taub hau thiab yeem swb rau. Txij lub sij hawm no mus rau yav tom ntej, txhua fab ntawm ib zej tsoom sawv daws yuav lees paub Kuv tej kev ua, thiab qhov no yuav yog lub sij hawm uas Kuv tau txais yeeb koob tag nrho nyob rau hauv ntiaj teb. Thaum lub sij hawm ntawd, Kuv yuav tshwm los rau tib neeg pom thiab yuav tsis nkaum ntxiv lawm. Tam sim no, Kuv tej dej num tseem tsis tau mus txog rau qhov tseem ceeb tshaj plaws. Kuv tes hauj lwm tab tom loj hlob mus rau yav tom ntej, thiab thaum tes hauj lwm ntawd mus txog rau qhov siab tshaj plaws lawm, ces nws mam li tag. Kuv yuav kov yeej tag nrho cov tib neeg ntawm txhua haiv neeg, Kuv yuav ua kom cov tsiaj nyaum uas phem ntawd seej npaum li cov yaj rau ntawm Kuv lub xub ntiag, thiab Kuv yuav ua kom tus zaj loj liab ploog ntawd los zwm rau ntawm Kuv lub xub ntiag zoo ib yam li cov tib neeg hauv ntiaj teb thiab. Kuv yuav kov yeej tag nrho Kuv cov yeeb ncuab uas nyob saum ntuj ceeb tsheej, thiab Kuv yuav ua kom kov yeej tag nrho Kuv cov yeeb ncuab uas nyob hauv ntiaj teb. Nov yog Kuv qhov phiaj xwm, thiab nov yog txoj kev phim hwj ntawm Kuv tej dej dum. Txhua yam uas tib neeg ua tau ces yog los ua neej raws li tus yeeb yam qhov xwm txheej, hauv Kuv txoj kev coj qhia xwb—lawv tsis txiav txim siab los ntawm lawv tus kheej! Leej twg thiaj li tuaj yeem khiav dim ntawm Kuv txhais tes? Kuv tau faib txhua tus yeeb yam mus ua ntau pawg, ua kom tej ntawd nyob rau hauv tej kev cai, thiab nws tsuas yog vim qhov no xwb thiaj li muaj tej kev cai zoo li no nyob rau hauv ntiaj teb kom sov nyob rau lub caij nplooj ntoos hlav thiab txias nyob rau lub caij nplooj ntoos zeeg. Qhov laj thawj uas vim li cas tej paj hmab paj ntoos hauv ntiaj teb thiaj li qhuav thaum lub caij ntuj no thiab tawg paj thaum lub caij ntuj sov ntawd yog vim txoj kev phim hwj ntawm Kuv txhais tes; qhov laj thawj uas vim li cas cov os dej thiaj li ya mus rau sab qab teb nyob rau lub caij ntuj no ntawd yog vim Kuv hloov huab cua; thiab qhov laj thawj uas vim li cas dej hiav txwv thiaj li ntas ntawd yog vim Kuv xav ua kom tej khoom ua nyob saum nplaim dej tog. Yam dab tsi uas tsis yog Kuv npaj tseg? Txij lub sij hawm no mus rau yav tom ntej, tib neeg “tej kev lag luam ntawm tus yeeb yam” swb Kuv cov lus tag nrho, thiab tib neeg tshem tsis tau qhov muaj Kuv nyob tam sim no tawm mus ntxiv li lawm vim yog muaj “tej kev cai uas ntuj tsim los no.” Leej twg uas yuav tsis lees paub qhov muaj tus Tswv Kav txhua yam dua? Saum ntuj ceeb tsheej, Kuv yog lub Taub Hau; Kuv yog tus Tswv ntawm txhua yam; Kuv yog tus tseem ceeb tshaj plaws ntawm txhua tus tib neeg. Leej twg thiaj li tau luag muab “kob” coj los lam pleev npog qhov no? Tej kev dag puas tab kaum tau qhov muaj qhov tseeb? Nyob rau ntawm lub cib fim muaj nqis no, Kuv rov pib tes hauj lwm ntawm Kuv ob txhais tes dua, tsis raug tib neeg tej kev cuam tshuam ntxiv lawm, thiab muab cov tshuab ntawd “tig” mus txuas ntxiv lawm.

Kuv tau muab ntau yam “txuj lom” ntxiv rau Kuv cov lus lawm, yog li ntawd qhov ntawd yuav zoo li Kuv yog ib tug ntawm tib neeg cov thawj ua zaub mov. Txawm hais tias tib neeg tsis paub tias yuav rau txuj lom rau lawv cov zaub mov li cas los xij, lawv nyiam cov zaub mov ntawd heev; tuav rawv “lub phaj,” lawv txhua tus puav leej tau saj “cov zaub mov” uas Kuv tau npaj lawm. Kuv tsis paub tias vim li cas, tab sis tib neeg pheej xav noj cov zaub mov uas Kuv tus kheej tau npaj ntawd ntxiv. Nws zoo li lawv muab Kuv saib siab dhau heev lawm, zoo li lawv pom Kuv yog tus siab tshaj plaws ntawm cov khoom rau zaub, thiab tsis hais txog lwm tus kiag li. Vim hais tias Kuv muaj kev hwm tus kheej heev, Kuv thiaj li tsis xav los tsoo lwm tus “lub tais mov hlau” vim Kuv tus kheej tej laj thawj. Yog li ntawd, Kuv thiaj li siv sij hawm tawm ntawm “chav ua noj” rov qab los thiab tso cai rau lwm tus muaj sij hawm los cais lawv tus kheej. Tsuas yog ua li no xwb Kuv lub siab thiaj li yuav khov kho; Kuv tsis xav ua kom tib neeg hwm Kuv thiab thuam lwm tus; qhov ntawd tsis ncaj lawm. Qhov muaj meej mom nyob rau hauv tib neeg lub siab ntawd muaj nuj nqis dab tsi? Puas yog Kuv ua lim hiam dhau lawm thiab tsis tsim nyog hlo li? Puas yog Kuv txaus siab hlo los taij lub meej mom tiag tiag li? Yog muaj li ntawd, ces vim li cas Kuv ho pib ua ib qho lag luam uas loj tag npaum li no? Kuv tsis xav los txeeb lub koob lub npe thiab kev nplua nuj tawm tsam lwm tus, thiab Kuv ntxub lub koob lub npe thiab kev nplua nuj ntawm lub ntiaj teb heev; qhov no tsis yog qhov Kuv caum. Kuv tsis saib tib neeg li yog ib tug qauv, Kuv tsis tawm tsam los sis txeeb, tab sis ua neej nyob los ntawm kev vam khom rau yam Kuv “txhais tes khwv” xwb, thiab Kuv tsis ua yam tsis raug cai li. Yog li ntawd, thaum Kuv taug kev ncig lub ntiaj teb, Kuv ua dej num ua ntej ces mam li hais kom “them tus nqi rau Kuv tes hauj lwm” tom qab—tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog kev ncaj ncees thiab kev tsim nyog raws li tib neeg hais. Nyob rau hauv qhov no tsis muaj cov lus hais tshaj qhov tseeb, thiab nws tsis yog qhov tsis tshua tseem ceeb; Kuv hais raws li lub ntsiab lus tseeb ntawm qhov tseeb xwb. Kuv taug kev mus mus los los nrog tib neeg, tshawb cov uas ua ncaj ncees thiab tsim nyog, tab sis qhov no tsis tawg paj txi txiv li. Thiab vim hais tias tib neeg nyiam khom nqi heev, tus nqi tsis siab dhau los sis qis dhau, thiab yog li ntawd Kuv thiaj li tseem ua tes hauj lwm uas nyob rau hauv Kuv ob txhais tes uas tau “poob los rau kom Kuv ua.” Niaj hnub no, Kuv yeej tseem tsis paub tias vim li cas tib neeg thiaj li tsis ua raws li lawv tes dej num, thiab vim li cas lawv thiaj li tsis paub tias lawv tus yeeb yam zoo npaum li cas. Tib neeg twb tsis paub tias xyov lawv tus yeeb yam hnyav pes tsawg nkaslas los sis pes tsawg lag.[a] Thiab yog li ntawd, lawv thiaj li tseem dag Kuv. Nws zoo li tag nrho Kuv tes hauj lwm puav leej tsis muaj qab hau dab tsi li, zoo li Kuv cov lus tsuas yog ib lub suab nrov nyob rau saum tej roob loj xwb, thiab tsis muaj leej twg txeev nkag siab cov hauv paus cag ntawm Kuv cov lus thiab cov lus hais tawm li. Yog li ntawd Kuv thiaj li siv qhov no los ua lub hauv paus los xaus txog qhov paj lug uas peb hais tias: “Tib neeg tsis paub Kuv, vim rau qhov lawv tsis pom Kuv.” Nws zoo li, thaum noj Kuv cov lus, tib neeg haus qee yam tshuaj mus pab zom kom xam, thiab vim hais tias cov tshuaj ntawd muaj zog heev thiaj li ua rau lawv qhov cim xeeb ntawd tsis zoo lawm, thiab yog li ntawd tib neeg ntiaj teb thiaj li hnov qab Kuv cov lus, thiab lawv hnov qab qhov chaw uas Kuv tau ntsib qhov nyuaj tshaj plaws los lawm. Vim li no Kuv thiaj li xyu. Vim li cas Kuv twb ua hauj lwm ntau tag npaum li lawm, tab sis yeej tsis muaj ib qho pov thawj twg nyob rau hauv tib neeg li? Tsis yog Kuv tseem siv zog tsis tau txaus thiab lod? Los sis nws yog vim Kuv tsis to taub yam tib neeg cheem tsum? Twb yeej tsis muaj ib yam dab tsi uas Kuv ua tau hais txog qhov teeb meem no lawm, thiab Kuv tib txoj kev xaiv ces tsuas yog los siv Kuv tej kev cai tswj fwm los kom kov yeej txhua tus tib neeg xwb. Kuv yuav tsis ua ib leej niam uas muaj txoj kev hlub ntxiv lawm, tab sis yuav cawm txhua tus tib neeg ntiaj teb yam li ib leej txiv uas coj nruj.

Lub Tsib Hlis Hnub Tim 15, Xyoo 1992

Lus taw qhia:

a. Lo lus “lag” yog Neeg Suav ib lo lus luj khoom; ib lag yog 50 nkaslas.

Qhov Dhau Los: Tshooj 41

Ntxiv Mus: Tshooj 43

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No