Tshooj 43

Tej zaum nws tsuas yog vim Kuv txoj kev cai tswj fwm xwb tib neeg thiaj li tau “xav paub” txog Kuv cov lus heev. Yog hais tias lawv tsis raug Kuv txoj kev cai tswj fwm tswj kav, lawv txhua tus puav leej yuav nyooj cuag li tej tsov thaum raug nphav sawv los ntawd. Txhua hnub, Kuv ncig mus ncig los saum cov huab, saib noob neej nyob thoob plaws lub ntiaj teb uas lawv ua yam ub yam no, raug Kuv txoj kev tswj kav los ntawm Kuv cov kev cai tswj fwm. Nyob rau hauv txoj kev no, haiv tib neeg tau raug ceev tseg yam muaj qib muaj duas, thiab Kuv muab Kuv txoj kev cai tswj fwm siv txuas ntxiv mus. Txij lub sij hawm no mus, cov uas nyob rau hauv ntiaj teb tau txais txhua yam kev rau txim yog vim Kuv txoj kev cai tswj fwm, thiab thaum uas txoj kev rau txim no nqis los rau lawv, txhua tus noob neej tau qw nrov nrov thiab khiav tawm mus rau txhua txoj xub ke. Thaum lub sij hawm no, txhua lub teb chaws hauv ntiaj teb yuav cia li puas tsuaj tam sim ntawd, tej ciam dej ciam av ntawm txhua lub teb chaws yuav tsis muaj nyob lawm, ib qho chaw yuav tsis raug cais tawm ntawm ib qho chaw ntxiv lawm, thiab txoj kev sib nrug ntawm tib neeg yuav tsis muaj ntxiv lawm. Kuv pib ua “txoj hauj lwm sab tswv yim” rau hauv tib neeg, kom tib neeg thiaj li yuav nyob tau ua ke yam thaj yeeb lug, ib leeg nrog rau ib leeg, tsis muaj kev sib tawm tsam ntxiv lawm, thiab, thaum uas Kuv tuam tej choj thiab tsim tsa tej kev sib cuag nyob rau hauv noob neej, tib neeg tau los sib koom ua ke lawm. Kuv yuav ua Kuv tej dej num kom pom meej tseeb thoob plaws saum ntuj thiab ua kom txhua yam hauv ntiaj teb swb rau Kuv lub hwj chim, yog li ntawd cia li ua raws li Kuv txoj kev npaj rau “kev sib koom ua ke hauv ntiaj teb” xwb thiab kev coj Kuv txoj kev xav no mus kom tawg paj txi txiv, kom noob neej thiaj li yuav tsis “tawg mus thoob plaws” lub ntiaj teb, tiam sis kom nrhiav tau ib txoj hau kev kawg uas tsim nyog yam tsis tas yuav tos li. Kuv tau xav rau haiv tib neeg txhua txhua txoj kev, ua li ntawd kom tag nrho noob neej thiaj li yuav los nyob rau hauv ib daim av uas muaj kev thaj yeeb thiab kev zoo siab sai sai, kom lub sij hawm ntawm lawv lub neej thiaj li yuav tsis muaj kev tu siab thiab tu siab, thiab kom Kuv txoj kev npaj thiaj li yuav los tsis nkim pov tseg dawb rau hauv ntiaj teb. Vim tias tib neeg nyob ntawd, Kuv yuav tsum tsim Kuv lub teb chaws rau hauv ntiaj teb, vim yog ib feem ntawm txoj kev tshwm sim ntawm Kuv lub koob meej yog nyob rau hauv ntiaj teb. Nyob rau saum ntuj, Kuv yuav tsa Kuv lub nroog kom yog thiab ua txhua yam tshiab rau saud thiab hauv. Kuv yuav ua kom txhua yam uas muaj nyob saud thiab hauv qab ntawm lub ntuj los sib koom ua ke, kom txhua yam hauv ntiaj teb thiaj li yuav los sib koom ua ke nrog rau txhua yam uas nyob saum ntuj. Qhov no yog Kuv txoj kev npaj; nws yog yam uas Kuv yuav ua kom tiav nyob rau tiam kawg—tsis txhob cia ib tug twg los cuam tshuam nrog rau Kuv txoj hauj lwm ntu no! Kev tshaj tawm Kuv txoj hauj lwm rau Lwm Haiv Neeg yog ntu kawg ntawm Kuv txoj hauj lwm hauv ntiaj teb. Tsis muaj leej twg muaj peev xwm los nkag siab txoj hauj lwm uas Kuv yuav ua, thiab vim yog qhov no, tib neeg thiaj li tsis tshua meej pem. Thiab vim yog tias Kuv muaj hauj lwm ntau heev rau Kuv txoj hauj lwm hauv ntiaj teb, tib neeg thiaj li siv lub hwj tsam ntawd los “ua si ua dog ua dig.” Yuav kom lawv tsis txhob tawv ncauj heev, ces Kuv yuav tsum muab lawv rau txim los nyiaj tiv txoj kev rau txim ntawm lub pas hluav taws. Qhov no yog ib kauj ruam hauv Kuv txoj hauj lwm, thiab Kuv yuav siv lub zog ntawm lub pas hluav taws los ua kom tiav Kuv txoj hauj lwm kauj ruam no; yog tsis li ntawd, nws yuav ua tsis tau Kuv txoj hauj lwm. Kuv yuav ua kom noob neej thoob plaws lub qab ntuj khwb zwm rau ntawm Kuv lub zwm txwv hauv ntej, muab lawv cais ua ntau pawg sib txawv raws li Kuv txoj kev txiav txim, muab lawv faib raws li tej pawg no, thiab tshaj ntawd muab lawv cais mus ua lawv tsev neeg, kom tag nrho noob neej thiaj li yuav tso tseg txoj kev tsis mloog Kuv lus, kom poob mus rau ib txoj kev tsim nyog thiab txoj kev npaj uas zoo raws li tej pawg uas Kuv twb tau tis npe rau lawm—tsis txhob cia ib tug twg txav mus mus los los li! Thoob plaws lub qab ntuj khwb, Kuv tau tsim hauj lwm tshiab; thoob plaws lub qab ntuj khwb, txhua tus noob neej tau feeb tsis meej thiab hais tsis taus lus thaum pom Kuv qhov kev tshwm sim tam sim ntawd, lawv tej kev paub kawg tau nthuav dav loj tuaj vim yog Kuv qhov kev tshwm sim hauv txoj kev qhib lug. Hnub no tsis zoo li ntawd lod?

Kuv twb tau rhais Kuv thawj kauj ruam mus rau hauv txhua lub teb chaws thiab txhua pab neeg lawm, thiab Kuv twb tau pib Kuv txoj hauj lwm ntu xub thawj lawm. Kuv yuav tsis cuam tshuam Kuv txoj kev npaj uas los pib tshiab: Ib theem zuj zus ntawm txoj hauj lwm uas nyob rau hauv Lwm Haiv Neeg yog ua raws li tus txheej txheem ntawm Kuv txoj hauj lwm saum ntuj ceeb tsheej. Thaum txhua tus tib neeg tsa lawv ob lub qhov muag saib mus rau Kuv txhua txoj kev piav tes thiab kev ua, qhov ntawd yog thaum Kuv tso ib tauv huab los rau hauv ntiaj teb. Tib neeg ob lub qhov muag qauj les ib zaug, thiab lawv tsis muaj peev xwm paub ib txoj kev twg, zoo ib yam li tus yaj nyob rau tom tiaj nrag suab puam, thiab, thaum cua daj cua dub pib nrov tuaj, lawv lub suab quaj cia li ploj mus lawm vim yog cua hlob. Nyob rau hauv tej nthwv cua ntawd, tib neeg lub cev ces tseem pom ploog loog, tiam sis tsis hnov ib tug tib neeg lub suab li, thiab txawm hais tias tib neeg yuav qw kom kawg lawv lub suab los, los qhov kev siv zog qw ntawd yeej pab tsis tau li. Lub sij hawm no, noob neej quaj nyiav thiab quaj qw nrov nrov, cia siab tias yuav muaj ib tug cawm seej poob saum ntuj los tam sim ntawd los coj lawv tawm ntawm tiaj nrag suab puam uas tsis paub kawg tawm mus. Tiam sis, txawm hais tias lawv txoj kev ntseeg yuav loj npaum li cas los xij, tus cawm seej tseem nyob twj ywm tsis txav li, thiab tib neeg txoj kev cia siab tau ploj yaj ntshis lawm: Cov hluav taws ntawm kev ntseeg uas tau muab zes ciaj los ntawd rau tej cua daj cua dub tuaj tom tiaj nrag suab puam tuaj ntawd muab tshuab tuag tag nrho, thiab tib neeg pw ua ntsej muag ti nkaus hauv daim av uas qhuav qhawv thiab qhov chaw tsis muaj neeg nyob, tsis muaj ib teg tsau tawm kom cig ntxiv lawm, ces lawv txawm cia li ruam lawm…. Txeeb kiag lub sij hawm ntawd, Kuv ua ib lub pas dej tshwm rau tib neeg pom. Tiam sis, thaum nws lub siab zoo siab heev lawm, tib neeg lub cev tsis muaj zog los teb li lawm, qaug zog thiab tes taw tuag tag; thiab txawm hais tias nws pom tej txiv mab txiv ntoo zoo zoo nkauj tuaj ntawm lub pas dej los, nws tsis muaj zog mus qe cov txiv ntawd li, vim tias tib neeg cov “peev txheej sab hauv” sab heev li lawm. Kuv coj yam uas tib neeg xav tau thiab muab yam ntawd pub rau lawv, tiam sis txhua yam uas lawv ua ces yog ua lub ntsej muag luag nyav xwb, lawv lub ntsej muag tsis tuaj siab hlo li: Txhua qhov ntawm noob neej lub zog tau ploj mus yam tsis muaj ib txoj lw li, yaj ntshis saum tej huab cua lawm. Vim qhov laj thawj no, tib neeg lub ntsej muag thiaj li luag tsis tawm thiab hnya tsis taus kiag li, thiab tsuas yog muaj ib qho kev hlub tshua me me ntsais plias tawm ntawm lawv ob lub qhov muag sawv tsom ntshav liab ploog tuaj xwb, nrog rau lub siab mos siab muag zoo ib yam li leej niam saib xyuas nws tus me nyuam xwb. Ib lub sij hawm rau ib lub sij hawm, tib neeg ob daim di ncauj uas nqhis dej qhuav qhawv tawg pleb nrees ntawd ua mawv moov, zoo li lawv yuav hais lus tiam sis tsis muaj zog los hais lus li. Kuv muab dej rau tib neeg hau, tiam sis yam uas lawv ua ces yog co hau nkaus xwb. Lawv tej kev ib sij ua ib yam uas twv tsis tau kiag no, ua rau Kuv kawm paub tias tib neeg twb tau plam kev cia siab tag nrho ntawm lawv tus kheej lawm, thiab tsuas yog ua qhov muag ntseg ntso ntxim li yuav thov dab tsi ntawd ntsia ntsoov Kuv xwb, zoo li tab tom thov qee yam dab tsi. Tiam sis, tsis paub txog tej kab lig kev cai thiab kev poj koob yawm txwv ib txwm coj los ntawm noob neej li, Kuv xav tsis thoob txog noob neej lub ntsej muag tej kev nthuav tawm thiab tej kev ua kiag li. Tsuas yog thaum lub sij hawm no xwb Kuv thiaj li paub tau tam sid tias lub saij hawm ntawm tib neeg txoj kev muaj nyob tab tom txav ceev ceev los rau qhov yuav kawg lawm, ces Kuv tig ntsia lawv yam hlub thiab khuv xim kawg. Thiab tsuas yog thaum lub sij hawm no xwb tib neeg thiaj li luag ntxhi yam zoo siab hlo, ncaws nws lub tob hau rau Kuv, zoo li nws txhua txhua txoj kev ntshaw twb tshwm sim tag nrho lawm. Noob neej tsis muaj kev tu siab ntxiv lawm; nyob hauv ntiaj teb, tib neeg tsis yws txog lub neej qhuav qhawv tsis muaj dab tsi, thiab tso tseg txhua yam kev ua ntawm “lub neej” lawm. Txij thaum ntawd los, tsis muaj lub suab xyu nyob rau hauv ntiaj teb ntxiv lawm, thiab lub sij hawm ntawm haiv tib neeg lub neej yuav muaj kev zoo siab puv npo …

Kuv yuav muab tib neeg tej xwm txheej tshem tawm pov tseg kom zoo ua ntej yuav mus ua Kuv tus kheej txoj hauj lwm, ntshai tsam noob neej pheej los tab kaum Kuv txoj hauj lwm. Nyob rau ntawm Kuv, tib neeg tej xwm txheej tsis yog qhov teeb meem tseem ceeb; tej xwm txheej ntawm noob neej yog qhov tsis tseem ceeb. Vim tias tib neeg muaj lub siab me heev—nws zoo li noob neej twb tsis kam muaj ib qho kev hlub tshua li tab txawm yog rau ib tug ntsaum xwb los xij, los sis cuag li cov ntsaum ntawd yog noob neej cov yeeb ncuab—yeej ib txwm muaj kev tsis sib haum xeeb nyob rau hauv tib neeg. Hnov txog tib neeg txoj kev tsis sib haum xeeb, Kuv thiaj rov ncaim mus dua thiab tsis quav ntsej txog tej lawv lawv hais ntxiv lawm. Raws li noob neej pom, Kuv yog ib “tim tseeb hauv zej zog,” txawj txog kev daws teeb meem ntawm “kev tsis sib hauv xeeb hauv lub cuab yig” uas nyob rau hauv “cov neeg zej zog.” Thaum tib neeg los rau ntawm Kuv xub ntiag, lawv yeej muaj lawv tus kheej tej laj thawj tas mus li xwb thiab, nrog rau kev mob siab yam khav theeb ntxiag, piav txog lawv tus kheej “tej kev ntsib kev pom uas zoo tsis thooj lawm tus li,” ntxiv lawv tus kheej tej lus tham rau thaum lawv piav txog ntawd. Kuv saib mus rau noob neej tus cwj pwm coj uas zoo tshaj plaws: Lawv lub ntsej muag raug hmoov av npog tag—cov hmoov av uas, nyob hauv qhov “kev ywg dej” ntawm cov hws, plam nws “txoj kev ywj pheej” thaum nws los sib tov ua nrog rau cov hws, thiab tib neeg lub ntsej muag tau “muaj ntau” zog tuaj, zoo ib yam li cov xuab zeb ntawm ntug hiav txwv, uas tej zaum pom tau tej hneev taws thiab. Lawv cov plaub hau zoo yam li tej poj ntxoog ntawm cov tib neeg tuag lawm, tsaus nyos, sawv ntseg ntsees, zoo ib yam li tej quav nyab uas muab cog rau hauv ib lub ntiaj teb. Vim tias lawv chim dhau heev lawm, xws li hais tias cov plaub hau tsa nqug npau taws heev, lawv lub ntsej muag mas nyob nyob ib pliag ces “ncho pa lug,” zoo li lawv cov hws twb “npau dus dam” lawm thiab. Txheeb xyuas lawv kom zoo, Kuv pom tias tib neeg lub ntsej muag mas muaj “nplaim taws” vov puv nkaus zoo li lub hnub ci, ces yog li ntawd cov roj kub thiaj li ncho tawm ntawm nws los, thiab Kuv txhawj xeeb tiag tiag tias tsam nws txoj kev npau taws cia li hlawv nws lub ntsej muag, txawm li ntawd los lawv tus kheej yeej tsis quav ntsej txog qhov no li. Nyob rau ntawm qhov kev sib tshuam no, Kuv hais kom tib neeg txo txoj kev chim me ntsis, rau qhov qhov no ua tau dab tsi zoo? Vim li cas thiaj li tsim txom koj tus kheej? Rau qhov kev npau taws, cov hauv paus quav nyab uas nyob rau saum lub “ntiaj teb” no yeej raug lub hnub cov nplaim hluav taws muab hlawv mus; nyob rau hauv tej xwm txheej zoo li no, tab txawm “lub hli” los yeej yuav liab kiag. Kuv nqua hu kom tib neeg yuav tsum txo lawv txoj kev chim kom nqis me ntsis—nws yog ib qho tseem ceeb rau kev tiv thaiv nws txoj kev noj qab nyob zoo. Tiam sis tib neeg tsis mloog Kuv txoj lus qhia; tiam sis, lawv tseem tas zog “yws” rau Kuv. Qhov no muaj nuj nqis dab tsi mas? Puas yog tej uas Kuv pub rau tib neeg tseem tsis txaus rau lawv siv yam xyiv fab hlo thiab lod? Los sis puas yog tib neeg tsis kam lees txais yam Kuv muab rau lawv? Nyob rau hauv ib txoj kev tsim nyog rau txoj kev npau taws, Kuv ntxeev qab rooj los ua qaum rooj, ces tib neeg tsis muaj peev xwm los piav txog tej zaj keeb kwm uas zoo mloog heev ntxiv lawm; nws ntshai heev tias tsam Kuv yuav coj nws mus rau ib “qho chaw kaw neeg” muab nws coj mus so ob peb hnub, ces nws siv lub hwj tsam los ntawm Kuv txoj kev npau taws tawm mus yam ntsiag to lawm. Yog tsis li ntawd, tib neeg yeej yuav tsis kam los tso tej yam zoo li ntawd tseg kiag li, tiam sis yuav tas zog ua ncauj puas suab khawv txog tus kheej tej kev txhawj xeeb xwb. Nws lub suab ntawd nrog sib tshiav toog pob ntseg rau Kuv. Vim li cas tib neeg thiaj li yuav muaj kev cov nyom ua luaj li hauv lawv lub siab? Nws puas yog hais tias Kuv tau muab “ntau yam khoob sib dhos” nruab rau hauv tib neeg dhau heev lawm? Vim li cas lawv thiaj li pheej ua li ua li no rau Kuv saib ntawm Kuv xub ntiag tas li? Tseeb tiag, nws tsis yog tias Kuv yog ib “tug kws pab tawm tswv yim” rau kev daws teeb meem ntawm “tej kev sib cav sib ceg ntawm tej pej xeem” lod? Kuv puas tau thov kom tib neeg los cuag Kuv? Tseeb tiag, Kuv tsis yog ib tug neeg txiav txim plaub ntug hauv lub zej zog lod? Vim li cas pheej yuav coj tib neeg tej xwm txheej tas zog los rau ntawm Kuv xub ntiag? Kuv cia siab tias tib neeg yuav pom zoo los saib xyuas lawv tus kheej thiab tsis txhob cuam tshuam Kuv lawm, rau qhov Kuv muaj hauj lwm ntau yuav ua.

Lub Tsib Hlis Hnub Tim 18, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Tshooj 42

Ntxiv Mus: Tshooj 44

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Tshooj 26

Leej twg tau nyob rau hauv Kuv lub tsev? Leej twg tau sawv txhawm rau Kuv? Leej twg tau raug tsim txom sawv Kuv cev? Leej twg tau cog nws...

Tshooj 1

Kev qhuas tau los txog rau ntawm lub roob Xi-oo lawm thiab Vajtswv lub chaw nyob thiaj tau tshwm los. Lub npe dawb huv uas muaj yeeb koob,...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No