Tshooj 44

Tib neeg saib Kuv tes hauj lwm yam li yog qee yam uas muab ntxiv rau; lawv tsis tso zaub mov los sis kev pw tseg los txhawm rau tes hauj lwm ntawd, yog li ntawd Kuv tsis muaj kev xaiv lawm ces Kuv thiaj li tau qhuab yuam tib neeg kom tsim nyog raws li lawv tus cwj pwm coj rau Kuv ntawd. Kuv nco tau tias Kuv twb muab txoj hmoov hlub thiab koob hmoov ntau heev rau tib neeg ib zaug lawm, tiam sis, tom qab txeeb tau tej no tag lawm, ces lawv txawm khiav kiag mus lawm. Nws zoo li Kuv cia li muab tej ntawd rau lawv yam tsis meej pem li. Yog li ntawd, tib neeg yeej ib txwm hlub Kuv los ntawm tej kev tsis zoo ntawm lawv tus kheej tej kev xav phem xwb. Kuv xav kom tib neeg hlub Kuv tiag tiag; txawm li cas los xij, niaj hnub no, tib neeg yeej tseem tsis xav hlub, tsis muaj peev xwm muab lawv txoj kev hlub tseeb rau Kuv li. Nyob rau hauv lawv tej kev xav hauv nruab siab, mas lawv ntseeg hais tias yog lawv muab lawv txoj kev hlub tseeb rau Kuv lawm, ces lawv yuav tsis tshuav dab tsi li lawm. Thaum Kuv tawm tsam, mas tag nrho lawv lub cev tshee hnyo xwb—tiam sis lawv yeej tseem tsis kam muab lawv txoj kev hlub tseeb rau Kuv li. Nws zoo li lawv tab tom tos qee yam, yog li ntawd lawv thiaj li saib ntsoov rau tom ntej, yeej tsis qhia Kuv qhov tseeb txog yam uas tab tom tshwm sim li. Nws zoo li lawv lub qhov ncauj raug ntaub nplaum lo lawm, yog li ntawd lawv cov lus hais thiaj li ywj fab ywj fwj tas li. Nyob rau ntawm tib neeg lub xub ntiag mas nws zoo li Kuv tau dhau los ua ib tug uas tsis muaj kev hlub tshua lawm. Tib neeg ib txwm ntshai Kuv: Thaum Kuv pom, ces lawv cia li yaj ntshis tam sim ntawd mus lawm yam tsis muaj lw hlo li, ntshai heev txog yam uas Kuv yuav nug lawv txog lawv tej xwm txheej. Kuv tsis paub xyov yog vim li cas es tib neeg muaj peev xwm ua lub siab dawb paug hlub lawv “tej neeg zej neeg zos,” tiam sis tsis muaj peev xwm hlub Kuv, tus uas ua tau zoo tshaj plaws hauv tus ntsujplig. Vim li no, Kuv thiaj li xyu hais tias: Vim li cas tib neeg thiaj li pheej nthuav lawv txoj kev hlub tawm rau hauv tib neeg lub ntiaj teb nkaus xwb? Vim li cas Kuv thiaj li saj tsis tau tib neeg txoj kev hlub li? Nws puas yog vim Kuv tsis yog ib tug tib neeg ntiaj teb? Tib neeg ib txwm saib Kuv zoo li ib tug neeg phem los pem roob los xwb. Nws zoo li Kuv tsis muaj txhua feem uas ib tug tib neeg dog dig muaj, yog li ntawd, tib neeg thiaj li pheej cuam tshuam rau txoj kev ncaj ncees nyob rau ntawm Kuv lub xub ntiag. Lawv pheej cab Kuv los rau ntawm lawv lub xub ntiag los cem Kuv, thuam Kuv zoo li lawv cem ib tug me nyuam yaus uas tab tom pib kawm ntawv; tib neeg pheej ua li tus xib fwb rau ntawm Kuv lub xub ntiag vim nyob rau hauv lawv qhov cim xeeb mas Kuv yog ib tug uas tsis muaj kev paub tias dab tsi uas yog qhov tsim nyog thiab tsis muaj kev kawm li. Kuv tsis rau txim rau tib neeg vim qhov lawv ua tsis tau, tiam sis muab kev pab rau lawv kom tsim nyog, cia lawv tau txais “nyiaj txiag pab rau sab lag luam” li qub. Vim tias tib neeg yeej ib txwm nyob rau hauv txoj kev puas ntsoog thiab nrhiav kev tawm nyuaj, thiab nyob rau hauv txoj kev puas tsuaj no, lawv yeej ib txwm hu rau Kuv, Kuv thiaj li xa “khoom uas yog txhuv” mus rau lawv ob txhais tes kom ncav sij hawm, cia txhua tus tib neeg los nyob rau hauv tsev neeg zoo ntawm tiam tshiab, thiab los ntsib los pom txoj kev sov siab ntawm tsev neeg zoo ntawd. Thaum Kuv soj ntsuam tib neeg tes hauj lwm, Kuv pom lawv muaj ntau qhov tsis zoo, ces, vim li ntawd, Kuv thiaj li pab lawv. Tab txawm lub sij hawm no los, yeej tseem muaj kev txom nyem loj heev nyob rau ntawm tib neeg, yog li ntawd Kuv thiaj li tau muab kev saib xyuas kom tsim nyog rau “cheeb tsam uas txom nyem,” tsa lawv tawm ntawm txoj kev txom nyem los. Qhov no yog lub ntsiab uas Kuv ua hauj lwm, cia txhua tus tib neeg los xyiv fab rau Kuv txoj hmoov hlub kom ntau npaum li lawv muaj peev xwm ua tau.

Cov tib neeg hauv ntiaj teb raug kev txom nyem los ntawm txoj kev rau txim yam tsis meej pem li, yog li ntawd Kuv thiaj li nthuav Kuv txhais tes loj los rub lawv los rau ntawm Kuv ib sab, cia lawv muaj txoj hmoov zoo los xyiv fab rau Kuv txoj hmoov hlub hauv ntiaj teb. Yam dab tsi uas nyob hauv lub ntiaj teb es tsis qhuav qhawv thiab tsis muaj nuj nqis? Kuv taug kev mus rau txhua qhov chaw hauv tib neeg lub ntiaj teb, thiab txawm hais tias muaj ntau qhov chaw keeb kwm uas nto moo lug thiab tej toj roob hauv pes zoo nkauj heev uas ua rau tib neeg txaus siab los xij, txhua qhov chaw Kuv mus twb tsis muaj neeg nyob los ntev lawm. Tsuas yog thaum ntawd xwb Kuv thiaj li paub tias lub ntiaj teb tsaus ntuj nti thiab nyob do cuas cia xwb: Nyob rau hauv lub ntiaj teb, lub neej txoj sia twb ploj mus ntev lawm. Tsuas muaj tus ntxhiab tsw lwj xwb, yog li ntawd Kuv thiaj li pheej hu tib neeg kom maj nroos tawm ntawm thaj av uas muaj kev txom nyem no mus. Txhua yam uas Kuv pom ces yog qhov do cuas cia xwb. Kuv siv lub hwv tsam ntawd los muab lub neej txoj sia uas nyob hauv Kuv txhais tes cuam mus rau cov uas Kuv twb xaiv tseg lawm; tam sim ntawd kiag, cia li muaj ib txoj kev vam meej nyob rau ntawm thaj av ntawd. Tib neeg txaus siab hlo los xyiv fab rau txoj kev ua neej nyob rau hauv lub ntiaj teb, tiam sis Kuv tsis zoo siab rau qhov no li; tib neeg ib txwm saib rau yam uas nyob rau hauv ntiaj teb tsim txiaj, thiab yeej tsis pom lawv txoj kev qhuav qhawv li, xws li, hnub no tau los txog theem no lawm, lawv tsis nkag siab tias vim li cas thiaj li tsis muaj lub neej txoj sia nyob rau hauv lub ntiaj teb. Niaj hnub no, thaum Kuv taug kev nyob rau hauv lub qab ntuj khwb, txhua tus tib neeg muaj peev xwm los xyiv fab rau txoj hmoov hlub ntawm qhov chaw uas Kuv nyob, thiab lawv siv qhov no ua ib qho muaj nuj nqis, ces yeej tsis caum lub hauv paus ntawm lub neej txoj sia li lawm. Lawv txhua tus puav leej siv yam Kuv muab los ua ib qho muaj nuj nqis, tiam sis lawv yeej tsis muaj leej twg sim los ua thawj txoj hauj lwm ntawm txoj kev ua neej li. Lawv tsis paub tias yuav siv los sis tsim kho tej peev txheej uas ntuj tsim ntawd li cas, yog li ntawd ces lawv thiaj li tseem pluag. Kuv nrog tib neeg nyob ua ke, Kuv ua neej nrog tib neeg, tiam sis niaj hnub no tib neeg yeej tseem tsis paub Kuv li. Txawm hais tias tib neeg tau muab kev pab ntau heev rau Kuv vim yog Kuv nyob deb tsev lawm los xij, nws zoo li Kuv yeej tseem tsis tau rhawv txoj kev phooj ywg zoo nrog rau tib neeg li, yog li ntawd Kuv thiaj li tseem hnov txoj kev tsis ncaj ncees ntawm tib neeg lub ntiaj teb; raws li qhov Kuv pom mas, tib neeg ntiaj teb ces thaum kawg tsis muaj dab tsi li, thiab tsis muaj ib yam uas muaj nqis nyob rau ntawm tib neeg li. Kuv tsis paub tias xyov tib neeg xam pom dab tsi nyob rau hauv noob neej lub neej txoj sia, tiam sis, muab xaus lus hais tias, lo lus “tsis muaj dab tsi li” cais tsis tau Kuv tus kheej tawm. Kuv cia siab tias tib neeg yuav tsis xav phem rau Kuv vim qhov no, rau qhov Kuv me ntsis hais lus ncaj qha xwb, thiab Kuv tsis sim ua tus neeg paub tab. Txawm li cas los xij, Kuv yuav qhia tib neeg kom cuab pob ntseg mloog qhov Kuv xav me ntsis, rau qhov Kuv cov lus, thaum kawg, yuav yog kev pab tau lawv. Kuv tsis paub tias xyov tib neeg to taub txog “qhov tsis muaj dab tsi li” li cas. Kuv txoj kev cia siab yog qhov tias kom lawv siv zog me ntsis rau tes hauj lwm no. Kom lawv thiaj li yuav ua tau zoo los ntsib los pom noob neej lub neej uas muaj qab hau, thiab kom pom tias seb lawv nrhiav puas tau ib yam “cag zeb zais ntshis” uas muaj nqis nyob rau hauv qhov ntawd. Kuv tsis tau sim txo tib neeg qhov zoo; Kuv tsuas xav kom lawv tau txais qee qhov kev paub los ntawm Kuv cov lus xwb. Kuv ib txwm maj nrawm nroos los pab noob neej tej teeb meem, tiam sis tam sim no, raws li qhov lawv zoo li ntawd, tib neeg yeej tseem tsis tau hais ib lo lus ua tsaug li, zoo li lawv tsis khoom hlo thiab tsis nco qab hais lawm. Tab txawm niaj hnub no los, Kuv yeej tseem tsis to taub tias yam dab tsi uas ua rau tib neeg maj nrawm nroos txog qhov lawv ua tas hnub. Tab txawm niaj hnub no los, yeej tseem tsis muaj chaw rau Kuv nyob hauv tib neeg lub siab li, yog li ntawd, Kuv thiaj li xav kom tob dua ib zaug ntxiv. Kuv tau pib npaj Kuv Tus Kheej los ua tes hauj lwm tshawb fawb seb “vim li cas tib neeg thiaj li tsis muaj ib lub siab uas hlub Kuv tiag tiag.” Kuv yuav tau muab tib neeg nqa mus tso rau saum “lub rooj phais,” Kuv yuav tau soj ntsuam lawv “lub siab,” thiab saib seb yam dab tsi uas thaiv txoj kev hauv lawv lub siab thiab cheem kom lawv tsis txhob hlub Kuv tiag tiag. Thaum muab rab “riam” coj los phais tag lawm, tib neeg qi muag nti, tos ntsoov Kuv los pib xwb, rau qhov nyob rau zaum no, lawv tau yeem swb tag nrho lawm; nyob rau hauv lawv lub siab, Kuv pom muaj ntau yam kev qias vuab tsuab. Qhov uas loj tshaj plaws ntawm cov no yog tib neeg tus kheej tej kev ntshaw. Txawm hais tias lawv tsuas muaj ob peb yam nyob rau ntawm lawv lub cev sab nraud xwb los xij, cov uas nyob rau hauv lawv lub cev mas suav tsis txheeb li. Nws zoo li tib neeg lub siab yog ib lub thawv ntim khoom uas zoo heev, muaj kev nplua nuj thiab txhua yam uas tib neeg cheem tsum. Tsuas yog thaum lub sij hawm no xwb Kuv thiaj li to taub tias vim li cas tib neeg thiaj li tsis quav ntsej Kuv li: Nws yog vim lawv muaj txaus rau lawv tus kheej lawm—lawv yuav cheem tsum Kuv txoj kev pab ua tus dab tsi? Yog li ntawd, Kuv thiaj li ncaim tib neeg mus lawm, vim tib neeg tsis cheem tsum txog Kuv txoj kev pab; vim li cas Kuv thiaj li “ua yam tsis txaj muag” thiab ntsib lawv txoj kev qias neeg ua tus dab tsi?

Leej twg paub tias vim li cas, tiam sis Kuv yeej ib txwm txaus siab hlo los hais lus rau tib neeg, zoo li Kuv pab tsis tau Kuv Tus Kheej. Yog li ntawd, tib neeg thiaj li saib Kuv zoo li tsis muaj nuj nqis, thiab ib txwm saib Kuv zoo li Kuv haj yam tsis muaj nuj nqis npaum li ib lub nyiaj npib tooj liab lawm; lawv tsis saib Kuv zoo li qee yam uas yuav tsum tau hwm. Lawv tsis saib Kuv kom tsim txiaj, thiab lawv cab Kuv mus tsev thaum twg los tau raws li lawv siab nyiam, ces tom qab ntawd muab Kuv pov rau sab nraud dua, muab Kuv “qhia tshwm” rau ntawm tib neeg lub xub ntiag. Kuv muaj txoj kev tsis nyiam tib neeg tus cwj pwm uas tsis mloog lus kiag li, yog li ntawd Kuv thiaj li hais tawv qhawv tias tib neeg mas tsis txawj xav li. Tiam sis tib neeg tawv ncauj heev; lawv coj lawv “cov ntaj thiab cov hmuv” los ua rog nrog Kuv, lawv hais tias Kuv cov lus mas tsis haum nrog rau qhov muaj tseeb, lawv hais tias Kuv caij tsuj lawv—tiam sis Kuv tsis tau ua pauj rau lawv vim lawv tus cwj pwm phem li. Kuv tsuas yog siv Kuv cov kev tseeb los ua kom kov yeej tib neeg thiab los ua kom lawv txaj muag rau lawv tus kheej xwb, tom qab uas lawv thim yam ntsiag to lawm. Kuv tsis nrog tib neeg sib tw, vim qhov ua li ntawd tsis muaj txiaj ntsig dab tsi. Kuv yuav ua raws li Kuv tes dej num, thiab Kuv cia siab tias tib neeg los kuj ua tau raws li lawv tes dej num ib yam nkaus thiab tsis txhob ua tawm tsam Kuv. Txoj kev sib raug zoo uas nyob kaj siab lug zoo li no yuav tsis zoo dua lov? Vim li cas thiaj li rhuav tshem peb txoj kev sib raug zoo? Peb twb sib raug zoo los tau npaum li no lub xyoo lawm—tseem yuav cheem tsum dab tsi los tsim teeb meem rau peb thiab? Qhov ntawd yuav tsis muaj txiaj ntsig rau peb lub koob lub npe ib qho kiag li pob? Peb txoj kev phooj ywg yog ib “txoj kev phooj ywg uas ntev xyoo” los lawm, ib “txoj kev sib paub uas ntev heev los lawm”—tseem yuav cheem tsum dab tsi los hais tej lus iab siab thiab? Qhov ua li ntawd puas zoo? Kuv cia siab tias tib neeg yuav cuab pob ntseg mloog qhov yuav muaj tshwm sim, uas lawv paub tias yam twg zoo rau lawv lawm. Kuv tus cwj pwm coj rau tib neeg niaj hnub no mas txaus rau lawv tham mus tag ib tiam neej—vim li cas tib neeg thiaj li ib txwm tsis lees paub Kuv lub siab dawb siab zoo li? Nws puas yog vim lawv tsis muaj lub hwj chim txog kev nthuav tawm? Puas yog lawv tsis muaj lus hais txaus? Vim li cas lawv thiaj li ib txwm nrhiav tsis tau lus hais? Leej twg tsis paub tias Kuv coj Kuv Tus Kheej li cas? Tib neeg paub zoo tshaj plaws txog qhov Kuv ua—nws tsuas yog qhov tias lawv ib txwm nyiam siv lwm tus kom muaj nuj nqis rau lawv xwb, yog li ntawd lawv thiaj li tsis kam muab yam uas lawv tus kheej ntshaw tso tseg. Yog tias muaj ib co lus cuam tshuam txog yam uas lawv tus kheej ntshaw, ces lawv tsis kam so kom txog ntua thaum lawv tau txais lub hwj chim—yog li lub ntsiab ntawm qhov ntawd yog dab tsi? Tib neeg tsis tuaj yeem sib tw kom tshaj qhov lawv ua tau, tiam sis daig dhuj dheev tshaj qhov lawv txais tau. Txawm hais tias tsis muaj kev xyiv fab nyob rau hauv lawv lub meej mom los xij, lawv saib qhov ntawd tsim txiaj heev li, haj tseem saib qhov ntawd ua ib yam khoom uas muaj nuj nqis heev thiab—yog li ntawd lawv thiaj li yeem tiv Kuv txoj kev rau txim dua li tso tej txiaj ntsim ntawm lub meej mom ntawd tseg. Tib neeg muab lawv tus kheej saib siab dhau lawm, yog li ntawd lawv thiaj li tsis kam muab lawv tus kheej tso tseg. Tej zaum muaj qee qhov tsis yog nyob rau hauv Kuv txoj kev tshuaj xyuas txog tib neeg lawm, los sis tej zaum Kuv tsis tau ntuas lawv kom hnyav los sis kom nruj, tiam sis, muab xaus lus hais tias, Kuv txoj kev cia siab yog qhov tib neeg yuav suav qhov no ua ib qho kev ceeb toom.

Lub Tsib Hlis Hnub Tim 21, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Tshooj 43

Ntxiv Mus: Tshooj 45

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Tshooj 22

Tib neeg ua neej nyob hauv qhov kev kaj, tab sis lawv tsis paub txog qhov muaj nuj nqis ntawm qhov kev kaj. Lawv tsis paub dab tsi txog lub...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No