Tshooj 45

Muaj ib zaug Kuv twb tau xaiv cov khoom zoo coj los khaws cia rau hauv Kuv lub tuam tsev lawm, kom nyob rau hauv lub tsev no thiaj li yuav muaj txiag nplua nuj tsis tu ncua yog li ntawd nws thiaj li yuav zoo nkauj, thiab los ntawm qhov no los Kuv thiaj li tau txais kev xyiv fab. Tiam sis vim tib neeg tus cwj pwm coj rau Kuv, thiab vim tej kev uas txhawb tib neeg lub siab, Kuv tsis muaj kev xaiv lawm thiaj li muab tes hauj lwm no tso tseg es ua lwm tes hauj lwm. Kuv yuav tau siv tib neeg tej kev txhawb siab los ua Kuv tes hauj lwm kom tiav, Kuv yuav ua kom txhua yam los ua dej num rau Kuv, thiab ua kom Kuv lub tuam tsev tsis txhob tsaus ntuj nti thiab tu siab ntxiv mus lawm. Muaj ib zaug Kuv tau saib rau ntawm tib neeg: Txhua yam uas yog cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha puav leej nyob rau hauv txoj kev ruam, thiab yeej tsis muaj ib yam uas tau ntsib tau pom txoj koob hmoov ntawm qhov Kuv muaj nyob li. Tib neeg tab tom nyob rau hauv tej koob hmoov tiam sis tsis paub tias lawv tau txais koob hmoov ntau npaum li cas. Yog tias Kuv tej koob hmoov uas Kuv muab rau tib neeg ntiaj teb ntawd tsis nyob los txog rau niaj hnub no, ces tus tib neeg ntiaj teb twg thiaj li yuav muaj peev xwm nyob los txog rau tam sim no thiab tsis puas tsuaj mus? Qhov uas tib neeg nyob ntawd ces yog Kuv txoj koob hmoov xwb, thiab qhov ntawd txhais hais tias lawv tab tom nyob rau hauv Kuv tej koob hmoov, vim thaum xub thawj lawv tsis muaj dab tsi li, thiab vim thaum xub thawj lawv tsis muaj peev txheej los nyob rau hauv lub ntiaj teb thiab nyob hauv qab ntuj; niaj hnub no Kuv pheej pab tib neeg txuas ntxiv mus, thiab tsuas yog vim qhov no xwb tib neeg thiaj li sawv nyob rau ntawm Kuv lub xub ntiag, uas muaj hmoo txaus los khiav dim txoj kev tuag. Tib neeg tau qhia txog tej kev zais ntawm qhov tib neeg muaj nyob, tiam sis yeej tsis muaj leej twg txeev paub tias qhov no yog Kuv txoj koob hmoov li. Vim yog li ntawd, txhua tus tib neeg thiaj li foom phem rau txoj kev tsis ncaj ncees uas nyob rau hauv lub ntiaj teb, thiab lawv txhua tus thiaj li yws txog Kuv vim txoj kev tsis zoo siab hauv lawv lub neej. Yog tias tsis yog vim Kuv tej koob hmoov, leej twg thiaj li yuav tau pom hnub no mas? Tib neeg txhua tus puav leej yws txog Kuv vim tias lawv tsis muaj peev xwm nyob tau rau hauv txoj kev nplig siab. Yog tias tib neeg lub neej zoo thiab kaj siab lug, yog tias “cov cua uas maj mam ntsawj kaj siab” sov so tau raug xa mus rau hauv tib neeg lub siab lawm, ua rau tag nrho lawv lub cev muaj kev zoo siab heev thiab ua rau lawv tsis muaj ib qho mob me me li, ces tus tib neeg twg thiaj li yuav tuag yam tsis txaus siab? Qhov Kuv yuav tau txais tib neeg lub siab dawb paug tiag tiag mas nyuaj heev, rau qhov tib neeg muaj ntau yam kev txawj ntxias dag—uas yeej txaus ua rau ib tug tib neeg kiv taub hau lawm. Tiam sis thaum Kuv muaj tej kev tawm tsam lawv, lawv tsis quav ntsej Kuv thiab lawv tsis cuab pob ntseg mloog Kuv hais li, vim Kuv tej kev tawm tsam cuam tshuam txog lawv tus ntsujplig, ua rau lawv tsis muaj peev xwm los tsim kho lawv tus kheej saum taub hau ti nkaus hauv ntiv taw, ces yog li ntawd tib neeg thiaj li tsis nyiam qhov Kuv muaj nyob kiag li, rau qhov Kuv pheej nyiam “tsim txom” lawv. Vim yog Kuv cov lus, tib neeg thiaj li hu nkauj thiab seev cev; vim yog Kuv cov lus, lawv thiaj li nyo lawv lub taub hau yam ntsiag to; thiab vim yog Kuv cov lus, lawv thiaj li quaj yam tu siab heev. Nyob rau hauv Kuv cov lus, tib neeg poob siab; nyob rau hauv Kuv cov lus, lawv tau txais txoj kev kaj kom ciaj sia. Vim yog Kuv cov lus lawv thiaj li meem txom, pw tsis tsaug zog nruab hnub thiab hmo ntuj, thiab vim yog Kuv cov lus, lawv thiaj li khiav rau ub rau no. Kuv cov lus coj tib neeg mus rau hauv Dab Teb, thiab tom qab ntawd coj lawv mus rau txoj kev rau txim—tiam sis, tos nco xwb, tib neeg kuj tau xyiv fab rau Kuv tej koob hmoov lawm thiab. Qhov no tib neeg puas ua tau tiav? Nws puas yog vim tib neeg tej kev siv zog ua hauj lwm? Leej twg khiav tau tawm ntawm Kuv cov lus tej kev coj kev qhia? Yog li ntawd, vim tej tib neeg ua tsis tau, Kuv thiaj li muab Kuv cov lus rau tib neeg ntiaj teb, ua kom tib neeg tej kev ua tsis tau zoo raug txhawb vim yog Kuv cov lus, coj kev muaj txiag nplua nuj tsis tu ncua los rau tib neeg ntiaj teb lub neej.

Kuv pheej tshawb xyuas tib neeg cov lus thiab tej kev ua kom meej. Nyob rau hauv lawv tus cwj pwm thiab lub ntsej muag, mas Kuv pom ntau yam “lub zais tob” heev. Nyob rau hauv tib neeg tej kev sib txuas lus mus los nrog rau lwm tus, “tej qauv zais ntshis” mas tseem ceeb heev—yog li ntawd, thaum Kuv koom tes nrog rau tib neeg, yam uas Kuv tau txais ces yog “tej qauv zais ntshis ntawm noob neej txoj kev sib txuas lus mus los,” uas qhia tias tib neeg tsis hlub Kuv xwb. Kuv pheej cem tib neeg vim tej uas lawv ua tsis tau, tiam sis Kuv yeej tsis ntseeg lawv lub siab li. Tib neeg yeej tsis kam cia Kuv tua lawv li, rau qhov nyob rau hauv “tej kev zais ntshis ntawm noob neej txoj kev sib txuas lus mus los” txog tib neeg ntawd, yeej tsis tau pom tias tib neeg raug ib txoj kev puas tsuaj loj txog ntua qhov tuag li—lawv tsuas yog raug ob peb yam kev phem thaum lub sij hawm uas tsis muaj hmoo xwb. Tib neeg quaj vim yog Kuv cov lus, thiab lawv cov lus thov ib txwm muaj tej kev tsis txaus siab txog Kuv lub siab tsis ncaj. Nws zoo li lawv txhua tus puav leej tshawb nrhiav Kuv “txoj kev hlub” tseeb rau tib neeg—tiam sis lawv yuav ua li cas nrhiav tau Kuv txoj kev hlub hauv Kuv cov lus tawv no? Vim li ntawd, lawv thiaj li pheej tag kev cia siab vim yog Kuv cov lus. Nws zoo li, kiag thaum lawv nyeem Kuv cov lus, lawv pom “tus dab tos ntsujplig” ces yog li ntawd lawv thiaj li ntshai tshee hnyo. Qhov no ua rau Kuv tsis zoo siab li: Vim li cas cov tib neeg ntawm sab cev nqaij daim tawv, uas nyob rau hauv txoj kev tuag, pheej ntshai txoj kev tuag? Tib neeg thiab kev tuag puas yog yeeb ncuab loj? Vim li cas txoj kev ntshai tuag thiaj li pheej ua rau tib neeg ntxhov siab? Tag nrho tej kev ntsib kev pom uas “tshwj xeeb” ntawm lawv lub neej txoj sia, puas yog lawv tsuas ntsib tsuas pom txoj kev tuag me ntsis xwb? Vim li cas, yam uas lawv hais, tib neeg pheej yws txog Kuv tas li xwb? Yog li ntawd, Kuv thiaj li saib xyuas noob neej lub neej kom noj qab nyob zoo: Tib neeg tsuas yog mloog Kuv lus me me xwb, yog li ntawd lawv thiaj li pheej ntxub Kuv. Vim yog tib neeg txoj kev ntxub, Kuv thiaj li pheej ncaim mus. Vim li cas Kuv thiaj li yuav tsum muab Kuv Tus Kheej zwm rau qhov no? Vim li cas Kuv thiaj li pheej yuav tsum thab tib neeg txoj kev tsis nyiam kiag li? Vim tib neeg tsis txais tos qhov Kuv muaj nyob, vim li cas Kuv thiaj li yuav tsum nyob yam tsis paub txaj muag rau hauv tib neeg lub tsev? Kuv tsis muaj kev xaiv lawm Kuv thiaj li nqa Kuv “lub hnab” thiab ncaim tib neeg mus. Tiam sis tib neeg tsis kam cia Kuv mus, thiab lawv yeej tsis xav cia Kuv ncaim mus li. Lawv quaj tu siab nrho, ntshai heev tsam tias Kuv yuav mus thiab tias lawv yuav plam qhov uas lawv vam khom rau kev ua neej nyob. Thaum pom lawv lub ntsej muag quaj ntshaus ntsho, ua rau Kuv lub siab muag. Nyob rau hauv txhua lub hiav txwv hauv ntiaj teb no, leej twg thiaj li muaj peev xwm hlub Kuv? Tib neeg raug tej dej qias neeg muab npog lawm, raug hiav txwv lub zog muab tshoob mus lawm tag nrho. Kuv tsis nyiam tib neeg txoj kev tsis mloog lus kiag li, tiam sis Kuv kuj khuv leej txhua tus tib neeg ntiaj teb txoj kev tsis muaj hmoo thiab—rau qhov tib neeg, thaum kawg, yeej tseem yog tus raug kev txom nyem. Kuv yuav ua li cas muab tau tib neeg pov mus rau hauv dej thaum lawv tsis muaj zog thiab tsis muaj hwj chim? Puas yog Kuv siab phem heev yog Kuv muab lawv ncaws thaum lawv nyob rau hauv av? Puas yog Kuv lub siab phem heev? Nws yog vim Kuv tus cwj pwm coj rau tib neeg ntiaj teb es tib neeg thiaj li tau nrog Kuv nkag los rau tiam no, thiab nws yog vim qhov no lawv thiaj li tau nrog Kuv mus dhau tej sij hawm nruab hnub thiab hmo ntuj uas tshwj xeeb no ua ke. Niaj hnub no, tib neeg muaj kev xyiv fab heev, lawv muaj ib txoj kev paub zoo dua txog Kuv txoj kev hlub, thiab lawv hlub Kuv tag nrho lub zog, vim tias muaj kev ua neej nyob rau hauv lawv lub neej txoj sia lawm, thiab lawv tsum tsis ua cov tub tawv ncauj uas mus loj leeb kom txog qab ntuj kawg lawm.

Nyob rau lub sij hawm uas Kuv nrog tib neeg nyob, tib neeg vam khom Kuv, thiab vim tias Kuv txhawj txog tib neeg nyob rau hauv txhua yam thiab Kuv ua twb zoo saib xyuas lawv, tib neeg thiaj li nyob hauv Kuv lub xub ntiag uas sov so mus li, yuav tsis tau tiv cua tshuab, tiv tshav tiv nag lawm; tib neeg nyob rau hauv txoj kev kaj siab thiab saib Kuv yam li ib leej niam uas muaj kev hlub xwb. Tib neeg zoo li ib co paj uas nyob rau hauv ib lub tsev cog paj xwb, tsis muaj peev xwm tiv “tej kev puas tsuaj uas ntuj tsim” los tua lawv li, yeej tsis muaj peev xwm sawv khov kho li. Yog li ntawd Kuv thiaj li muab lawv coj mus tso rau ntawm tej kev sim siab ntawm tej nthwv dej hiav txwv, kom lawv tswj tsis tau lawv tus kheej lawv thiaj li “ntas mus ntas los” tsis muaj hnub tus li. Lawv yeej tsis muaj hwj chim dab tsi kiag los tawm tsam—thiab vim tias lawv tsis muaj siab kiag li thiab lawv lub cev tsis muaj zog kiag li, ua rau Kuv paub tias yog ib lub nra. Yog li ntawd, tos nco xwb, tib neeg twb raug muab cob rau Kuv tej kev sim siab lawm, vim tias lawv siab muag heev, thiab tsis muaj peev xwm sawv tiv tau tej cua daj cua dub thiab qhov tshav kub ntawd. Qhov no tsis yog Kuv tes hauj lwm nyob rau tam sim no lov? Vim li cas, thaum ntsib Kuv tej kev sim siab, tib neeg pheej quaj tas li xwb? Puas yog Kuv tab tom ua tej ntawd yam tsis ncaj ncees li? Puas yog Kuv txhob txwm tua lawv? Vim li cas tib neeg tus yam ntxwv uas ntxim hlub tuag lawm, yeej tsis sawv rov qab los li lawm? Tib neeg pheej tuav Kuv tsis tso li; vim tias lawv yeej ib txwm tsis muaj peev xwm nyob lawv, lawv ib txwm cia lawv tus kheej rau Kuv txhais tes coj, ntshai heev tsam tias lwm tus los muab lawv coj mus lawm. Tag nrho lawv lub neej txoj sia tsis yog Kuv coj lov? Thaum lawv lub neej tsis meej pem, uas lawv mus hla toj roob hauv hav, lawv tau ntsib tau pom ntau yam kev ntxhov siab—qhov no tsis yog los ntawm Kuv txhais tes los lov? Vim li cas tib neeg yeej tsis muaj peev xwm to taub Kuv lub siab li? Vim li cas lawv thiaj li pheej to taub yuam kev Kuv tej kev npaj siab uas zoo tas li xwb? Vim li cas Kuv tes hauj lwm thiaj li mus tsis tau zoo nyob rau hauv ntiaj teb? Vim yog tib neeg txoj kev qaug zog, Kuv thiaj li pheej zam tib neeg, uas ua rau Kuv muaj kev ntxhov siab: Vim li cas Kuv tes hauj lwm ntawm kauj ruam tom ntej thiaj li ua tsis tau rau hauv tib neeg? Yog li ntawd, Kuv thiaj li nyob ntsiag to, ua twb zoo luj lawv tias: Vim li cas Kuv thiaj li raug tej uas tib neeg ua tsis tau zoo txwv? Vim li cas thiaj li pheej muaj kev cuam tshuam rau Kuv tes hauj lwm? Niaj hnub no, Kuv yeej tseem nrhiav tsis tau lo lus teb tag nrho nyob rau hauv tib neeg, vim tib neeg pheej hloov pauv lawv tus cwj pwm, lawv yeej tsis zoo li qub li; xyov lawv ntxub Kuv ti nkaus txha, los sis hlub Kuv tshaj plaws. Kuv, tus uas yog Vajtswv Tus Kheej li qub, tiv tsis taus txoj kev tsim txom zoo li no los ntawm tib neeg lawm. Vim tias tib neeg pheej tsis zoo li qub, ntxim zoo li Kuv me ntsis ntshai tib neeg lawm, yog li ntawd qhov kev saib lawv txhua txoj hauj lwm ua rau Kuv xav txog lawv txoj kev tsis zoo li qub. Kuv tsis tau txhob txwm tshawb lo lus zais tob nyob rau hauv tib neeg: Nws qhia tawm tias muaj ib txoj kev npaj ua phem txhawb lawv; vim li ntawd, tib neeg thiaj li pheej muaj lub siab tawv thiab ruaj siab, zoo li lawv twb tau ua qee yam ncaj ncees lawm. Yog li ntawd, tib neeg thiaj li pheej ua txuj ua tus neeg loj, thiab lawv hais lus qab zib li tus “me nyuam yaus.” Thaum ntsia tib neeg txoj kev ua txuj, ua rau Kuv tswj tsis taus thiaj li npau taws tias: Vim li cas tib neeg yuav tsis muaj kev hlub thiab kev hwm txog lawv tus kheej hlo li? Vim li cas lawv tsis paub lawv tus kheej? Puas yog Kuv cov lus dhau mus lawm? Kuv cov lus puas yog tib neeg tus yeeb ncuab? Vim li cas, thaum lawv nyeem Kuv cov lus, tib neeg thiaj li muaj kev chim siab rau Kuv? Vim li cas tib neeg thiaj li pheej ntxiv lawv tus kheej tej kev xav rau Kuv cov lus? Puas yog Kuv tsis tsim nyog rau tib neej hlo li? Txhua tus tib neeg yuav tsum tau ua twb zoo xav txog qhov no, txog qhov seb muaj dab tsi nyob rau hauv Kuv cov lus.

Lub Tsib Hlis Hnub Tim 24, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Tshooj 44

Ntxiv Mus: Tshooj 46

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No