Tshooj 46

Kuv tsis paub tias tib neeg muab Kuv cov lus coj los ua lub hauv paus ntawm qhov lawv muaj txoj sia nyob zoo npaum li cas. Kuv yeej ib txwm muaj kev ntxhov siab rau tib neeg txoj hmoo, tiam sis zoo li tib neeg tsis muaj ib txoj kev paub txog qhov no li—vim li ntawd, lawv thiaj li tsis txeev cuab pob ntseg mloog Kuv tej kev ua, thiab tsis txeev tsim kho kom muaj ib txoj kev hwm Kuv raws li tus cwj pwm Kuv coj rau tib neeg li. Nws zoo li lawv twb tau tso txoj kev xav uas los ua tau zoo raws Kuv lub siab tseg ntev los lawm. Thaum ntsib tej xwm txheej zoo li no, ua rau Kuv nyob ntsiag to dua ib zaug ntxiv lawm. Vim li cas Kuv cov lus thiaj li tsis tsim nyog rau tib neeg txoj kev ua twb zoo xav, kom to taub qhov tseeb ntxiv? Nws puas yog vim Kuv tsis muaj qhov tseeb thiab Kuv tab tom sim nrhiav qee yam uas Kuv siv tau los tawm tsam tib neeg? Vim li cas tib neeg thiaj li pheej “saib Kuv tshwj xeeb”? Kuv puas yog ib tug mob uas nyob rau hauv nws tus kheej chav kho mob tshwj xeeb? Vim li cas, thaum txhua yam tau los txog rau theem uas txhua yam ntawd los txog rau niaj hnub no lawm, tib neeg puas tseem saib Kuv txawv txawv? Puas muaj ib qho txhaum nyob rau hauv Kuv tus cwj pwm coj rau tib neeg li? Niaj hnub no, Kuv tau pib tes hauj lwm tshiab nyob rau sab saum lub qab ntuj khwb lawm. Kuv tau muab ib txoj kev pib tshiab rau cov tib neeg hauv ntiaj teb lawm, thiab Kuv tau hais kom lawv txhua tus khiav tawm ntawm Kuv lub tuam tsev mus lawm. Thiab vim hais tias tib neeg pheej nyiam ua raws li lawv tus kheej lub siab nyiam xwb, Kuv thiaj li qhia lawv kom ras txog lawv tus kheej, thiab tsis txhob pheej cuam tshuam Kuv tes hauj lwm. Nyob rau hauv “lub tsev so” uas Kuv tau qhib, tsis muaj ib yam dab tsi uas txhawb Kuv txoj kev tsis nyiam kiag li ntau dua li tib neeg, vim hais tias tib neeg pheej tsim teeb meem rau Kuv thiab ua rau Kuv tag kev cia siab. Lawv tus cwj pwm coj kev txaj muag los rau Kuv thiab Kuv yeej tsis txeev muaj peev xwm tsa tau Kuv lub taub hau siab li. Yog li ntawd, Kuv thiaj li ua siab txias txias hais lus rau lawv, hais kom lawv tawm hauv Kuv lub tuam tsev mus sai li sai tau thiab tsis txhob noj Kuv cov zaub mov dawb lawm. Yog tias lawv xav nyob, mas lawv yuav tsum tau raug kev txom nyem thiab tiv Kuv txoj kev rau txim. Nyob rau hauv lawv lub siab mas, Kuv yeej tsis ras txog thiab tsis paub ib yam dab tsi txog lawv tej kev ua hlo li, yog li ntawd lawv thiaj li pheej muaj plhus rau ntawm Kuv lub xub ntiag, yam tsis muaj qhov yuav ntog li, lam ua txuj ua noob neej kom thiaj li muaj txhij xwb. Thaum Kuv taij tib neeg, lawv xav tsis thoob li: Lawv yeej tsis txeev xav tias Vajtswv, tus uas muaj tus yeeb yam zoo thiab ua siab zoo tau ntau xyoo lawm, hais tau cov lus zoo li no, cov lus uas tsis muaj siab ntsws thiab tsis ncaj ncees, yog li ntawd lawv thiaj li tsis muaj lus hais li lawm. Thaum lub sij hawm zoo li no, Kuv pom tias txoj kev ntxub Kuv uas nyob hauv tib neeg lub siab tau loj tuaj ib zaug ntxiv, vim hais tias lawv tau pib tes hauj lwm uas tsis txaus siab dua lawm. Lawv pheej yws lub ntiaj teb thiab foom Ntuj Ceeb Tsheej. Tiam sis Kuv yeej tsis pom ib yam dab tsi hauv lawv cov lus uas foom phem rau lawv tus kheej li, vim lawv txoj kev hlub lawv tus kheej mas loj heev. Yog li ntawd, Kuv muab lub ntsiab lus ntawm noob neej lub neej txoj sia sua zog los hais tias: Vim hais tias tib neeg hlub lawv tus kheej heev dhau lawm, tag nrho lawv lub neej txoj sia thiaj li muaj kev ntxhov siab thiab qhuav qhawv xwb, thiab lawv coj kev puas tsuaj los rau lawv tus kheej lub taub hau vim yog lawv txoj kev ntxub Kuv.

Txawm hais tias muaj “txoj kev hlub” Kuv uas tsis qhia nyob rau hauv tib neeg cov lus los xij, thaum Kuv coj cov lus no mus rau “chav tshuaj xyuas” mus sim thiab soj ntsuam cov lus ntawd los ntawm lub koob tsom, ces txhua yam uas muaj nyob rau hauv cov lus ntawd thiaj li raug muab nthuav tawm kom pom tseeb. Thaum lub sij hawm no, Kuv thiaj li los rau ntawm tib neeg ib zaug ntxiv los kom lawv saib lawv “cov ntaub ntawv kho mob,” es kom ua rau lawv thiaj li ntseeg tiag tiag. Thaum tib neeg pom cov ntaub ntawv ntawd lawm, lawv lub ntsej muag ntshaus ntsho, lawv hnov tu siab rau hauv lawv lub siab, thiab lawv haj tseem ntxhov siab heev tias lawv xav tso lawv tej kev phem tseg tam sim ntawd thiab tig rov qab los rau txoj kev yog kom thiaj li ua rau Kuv zoo siab. Thaum pom lawv txoj kev txiav txim siab lawm, Kuv zoo siab heev; Kuv muaj kev xyiv fab heev: “Hauv lub ntiaj teb, tsis muaj leej twg tab sis tib neeg thiaj li tuaj yeem nrog Kuv muaj kev xyiv fab, kev tu siab, thiab kev txom nyem xwb lov? Tsis yog tib neeg nkaus xwb lov?” Tiam sis thaum Kuv tawm mus lawm, tib neeg muab lawv cov ntaub ntawv kho mob dua ntuag tas thiab muab cov ntaub ntawv ntawd pov rau hauv pem teb ua ntej tawm mus. Ces txij thaum ntawd los, Kuv tau pom tib neeg tej kev ua uas raws Kuv lub siab me ntsis lawm xwb. Tiam sis lawv tej kev txiav txim siab nyob rau ntawm Kuv lub xub ntiag tau ntau zuj zus, thiab, thaum saib mus rau lawv tej kev txiav txim siab mas Kuv mloog zoo li qias neeg heev, vim rau qhov nyob rau hauv lawv tsis muaj ib yam dab tsi uas txhawb tau Kuv txoj kev xyiv fab li; lawv qias neeg heev dhau lawm. Thaum pom Kuv txoj kev tsis mob siab rau lawv txoj kev txiav txim siab, ces tib neeg tsis kub siab li lawm. Tom qab ntawd, lawv tsuas yog tsis tshua xa ib “daim ntawv thov” li lawm xwb vim hais tias tib neeg lub siab yeej tsis tau txeev qhuas nyob rau ntawm Kuv lub xub ntiag, thiab tsuas yog raug Kuv tsis kam txais yuav xwb—tsis muaj kev txhawb nqa los ntawm sab ntsujplig txog tib neeg lub neej txoj sia ntxiv lawm, yog li ntawd lawv txoj kev mob siab rau thiaj li ploj mus, thiab Kuv thiaj li tsis hnov tias huab cua “kub heev” ntxiv lawm. Tib neeg raug kev txom nyem ntau yam heev hauv lawv lub neej txoj sia, txog ntua qhov uas, los txog rau qhov xwm txheej niaj hnub no, lawv raug Kuv “tsim txom” loj heev uas lawv nyob rau ntawm qhov ciaj thiab qhov tuag lawm xwb. Vim li ntawd, tus duab ci ntawm lawv lub ntsej muag thiaj li tsaus nti thiab lawv plam lawv “txoj kev ua neej nyob” lawm, vim rau qhov lawv txhua tus puav leej “loj tuaj” lawm. Kuv tiv tsis taus saib tib neeg tus yam ntxwv uas txaus hlub thaum lawv raug lim kom dawb huv nyob rau lub sij hawm raug rau txim—tiam sis leej twg thiaj li txhiv tau tib neeg ntiaj teb txoj kev nyuaj siab? Leej twg thiaj li cawm tau tib neeg ntawm noob neej lub neej txoj sia uas nyuaj siab? Vim li cas tib neeg thiaj li tsis txeev muaj peev xwm tso lawv tus kheej tawm ntawm nruab tiv txwv qhov kev txom nyem mus? Kuv puas tau txhob txwm cuab tib neeg kom mag xwb? Tib neeg yeej tsis txeev to taub Kuv txoj kev xav li, yog li ntawd Kuv thiaj li yws rau lub qab ntuj khwb tias txhua yam uas nyob rau saum ntuj thiab hauv ntiaj teb, tsis muaj ib yam dab tsi uas txeev nkag siab Kuv lub siab, thiab tsis muaj ib yam dab tsi uas hlub Kuv tiag tiag li. Tab txawm niaj hnub no los xij, Kuv yeej tseem tsis paub tias vim li cas tib neeg thiaj li tsis muaj peev xwm hlub Kuv. Lawv muab tau lawv lub siab rau Kuv, lawv muaj peev xwm fij lawv txoj hmoo rau Kuv, tiam sis vim li cas lawv thiaj li muab tsis tau lawv txoj kev hlub rau Kuv? Lawv tsis muaj yam Kuv thov lov? Tib neeg muaj peev xwm hlub txhua yam uas nrug deb ntawm Kuv—yog li vim li cas lawv thiaj li tsis tuaj yeem hlub Kuv? Vim li cas lawv thiaj li pheej zais lawv txoj kev hlub? Vim li cas, raws li lawv tau sawv rau ntawm Kuv lub xub ntiag los txog rau niaj hnub no mas, Kuv yeej tsis tau txeev pom lawv txoj kev hlub li? Qhov no puas yog qee yam uas lawv tu ncua? Puas yog Kuv txhob txwm ua tej yam nyuaj rau tib neeg? Lawv puas tseem muaj tej kev tsis ntseeg nyob hauv lawv lub siab? Puas yog lawv ntshai tsam hlub tau tus neeg yuam kev, thiab tsis muaj peev xwm kho lawv tus kheej? Nyob rau hauv tib neeg mas muaj ntau yam lus zais tob uas piav tsis tau li, yog li ntawd Kuv thiaj li pheej “me siab thiab ntshai” nyob rau ntawm tib neeg lub xub ntiag.

Niaj hnub no, uas yog lub sij hawm mus rau ntawm lub nceeg vaj lub rooj loog lawm, txhua tus tib neeg puav leej mus rau tom hauv ntej—tiam sis thaum lawv mus txog rau ntawm lub rooj loog lawm, Kuv kaw lub rooj loog, Kuv kaw cov tib neeg ntawd rau sab nraud, thiab taij kom lawv qhia seb lawv puas muaj ntaub ntawv nkag los. Ib txoj kev ua txawv txawv zoo li no yog qhov los thaiv tib neeg tej kev cia siab, thiab lawv txhua tus puav leej xav tsis thoob li. Vim li cas lub rooj loog—uas ib txwm qhib dav fo—cia li kaw ntom nti tam sim ntawd rau niaj hnub no lawm? Tib neeg ntuj taw ib ruam zuj zus. Lawv xav hauv nruab siab tias lawv nkag tau mus rau hauv, tiam sis thaum lawv muab lawv tej ntaub ntawv nkag los uas cuav rau Kuv, Kuv muab lawv pov rau hauv lub qhov hluav taws uas nyob ntawd ces tom qab ntawd, thaum lawv pom lawv tus kheej “tej kev mob siab rau” nyob rau hauv cov nplaim taws lawm, ces lawv tsis muaj kev cia siab li lawm. Lawv ntaus lawv lub taub hau, quaj, saib ntsoov tej chaw zoo nkauj uas nyob rau hauv lub nceeg vaj ntawd tiam sis nkag tsis tau mus rau hauv. Txawm li ntawd los Kuv tsis cia lawv nkag los rau hauv vim yog lawv tus yam ntxwv uas txaus hlub—leej twg thiaj li yuav chim siab rau Kuv txoj kev npaj raws li lawv nyiam? Puas yog muab tej koob hmoov yav tom ntej pauv rau tib neeg txoj kev mob siab rau? Lub ntsiab lus ntawm qhov noob neej muaj txoj sia nyob puas yog nyob rau ntawm txoj kev nkag los rau hauv Kuv lub nceeg vaj raws li tib neeg nyiam? Puas yog Kuv qis dhau heev lawm? Yog tias tsis yog vim Kuv cov lus hnyav, ces ntshe tib neeg twb tau nkag los rau hauv lub nceeg vaj ntev los lawm puas yog? Yog li ntawd, tib neeg thiaj li pheej ntxub Kuv vim yog txhua yam ntawm qhov Kuv muaj txoj sia nyob tab kaum lawv. Yog tias Kuv tsis muaj txoj sia nyob, ces ntshe lawv twb muaj peev xwm los xyiv fab rau tej koob hmoov ntawm lub nceeg vaj nyob rau lub sij hawm niaj hnub no lawm—yuav tiv txoj kev txom nyem no ua tus dab tsi? Yog li ntawd Kuv thiaj li qhia rau tib neeg tias lawv tawm mus ntshe yuav zoo dua, tias lawv yuav tsum siv tej yam zoo uas tshwm sim niaj hnub no kom muaj txiaj ntsig los nrhiav ib txoj kev tawm rau lawv tus kheej; lawv yuav tsum siv lub sij hawm niaj hnub no thaum lawv tseem hluas los kawm qee yam kev txawj kom muaj txiaj ntsig. Yog tias lawv tsis ua, ces yav tom ntej nws yuav lig dhau lawm. Hauv Kuv lub tuam tsev, tsis muaj leej twg txeev tau txais koob hmoov li. Kuv qhia tib neeg kom maj nrawm nroos tawm mus, kom tsis txhob nyob rau hauv “txoj kev txom nyem” lawm; yav tom ntej mam li khuv xim ces lig dhau lawm. Tsis txhob ua nyuaj dhau rau koj tus kheej; vim li cas thiaj li ua nyuaj rau koj tus kheej? Tiam sis Kuv kuj qhia rau tib neeg tias thaum lawv tsis tau txais tej koob hmoov, mas tsis muaj leej twg yws txog Kuv li thiab. Kuv tsis muaj sij hawm los nkim Kuv cov lus rau tib neeg lawm. Kuv cia siab tias qhov no yuav nyob rau hauv tib neeg lub siab, tias lawv yuav tsis hnov qab qhov no—cov lus no yog qhov tseeb uas xeeb txob, uas Kuv hais. Kuv twb tsis muaj kev ntseeg rau tib neeg ntev los lawm thiab Kuv twb tsis muaj kev cia siab rau tib neeg ntev los lawm, vim rau qhov lawv tu ncua lub hom phiaj, lawv yeej tsis txeev muaj peev xwm muab ib lub siab uas hlub Vajtswv rau Kuv li, tiam sis ho pheej muab lawv tej kev txhawb siab rau Kuv xwb. Kuv twb tau hais ntau heev rau tib neeg lawm, thiab vim tib neeg tseem tsis quav ntsej Kuv cov lus qhia niaj hnub no, Kuv thiaj li qhia lawv txog qhov Kuv xam pom kom thaiv lawv tsis txhob nkag siab yuam kev Kuv lub siab rau yav tom ntej; txawm lawv ciaj los tuag thaum lub sij hawm los txog yog lawv li hauj lwm; Kuv tsis muaj kev tswj txog qhov no. Kuv cia siab tias lawv yuav nrhiav tau lawv tus kheej txoj hau kev kom ciaj sia. Kuv tsis muaj hwj chim txog qhov no. Vim tib neeg tsis hlub Kuv tiag tiag, peb thiaj li tau sib ncaim lawm; yav tom ntej, yuav tsis muaj ib lo lus nyob nruab nrab ntawm peb ntxiv lawm, peb yuav tsis muaj ib yam dab tsi los tham txog ntxiv lawm, peb yuav tsis sib cuam tshuam, peb tus kheej nyias yuav mus nyias txoj kev lawm, tib neeg yuav tsum tsis txhob los nrhiav Kuv, thiab Kuv yuav tsis thov tib neeg “txoj kev pab” ntxiv li lawm. Qhov no yog qee yam uas nyob nruab nrab ntawm peb, thiab peb twb tau hais lus yam tsis muaj kev zais los thaiv kom tsis txhob muaj ib qho teeb meem rau yav tom ntej li lawm. Qhov no tsis ua kom yooj yim dua lov? Peb tus kheej nyias mus nyias txoj kev thiab tsis muaj ib yam dab tsi los sib cuam tshuam—qhov ntawd ho txhaum dab tsi? Kuv cia siab tias tib neeg yuav ua twb zoo xav txog qhov no.

Lub Tsib Hlis Hnub Tim 28, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Tshooj 45

Ntxiv Mus: Tshooj 47

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Tshooj 103

Ib lub suab nrov deeg daws, ua rau lub qab ntuj khwb co ntseeg nkaws. Nws ua rau pob ntseg lag tag uas cov tib neeg tsis tuaj yeem khiav...

Hais Txog phau Vajluskub (4)

Muaj coob tus neeg ntseeg hais tias kev to taub thiab muaj peev xwm txhais phau Vajluskub ces yog ib yam nkaus li nrhiav txoj hau kev...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No