Tshooj 47

Yuav kom ua tau rau tib neeg lub neej loj hlob tuaj mus, thiab kom tib neeg thiab Kuv thiaj li koom ib qho kev ntshaw uas zoo ib yam, ua kom tau tej yam tiav hlo, ces Kuv thiaj li ib txwm muaj kev zam pub rau tib neeg, cia lawv los txais zaub mov thiab khoom yug siav los ntawm Kuv txoj lus thiab los txais tag nrho Kuv tej koob hmoov uas muaj nplua mias. Kuv yeej tsis tau muab tej yam uas yuav ua rau tib neeg txaj muag rau lawv hlo li, tab sis tib neeg yeej tsis xav txog Kuv tej kev xav hlo li. Qhov no ces vim yog tib neeg tsis muaj qhov kev txawj xav thiab “ntxub” txhua yam uas dhau ntawm Kuv lawm. Vim tej yam uas lawv ua tsis tau zoo, Kuv thiaj li hlub lawv heev li; yog li ntawd Kuv thiaj tau siv ntau tshaj ib qho zog me me rau tib neeg es kom lawv thiaj li xyiv fab, rau tej uas nyob hauv lawv lub siab, rau tag nrho tej uas lub ntiaj teb muaj nplua mias rau lub sij hawm uas lawv nyob hauv ntiaj teb. Kuv tsis lam coj tsis ncaj ncees rau tib neeg li, thiab muab xam rau qhov uas lawv tau raws Kuv qab los tau ntau xyoo lawm, Kuv lub siab thiaj li muag me ntsis rau lawv lawm. Nws zoo nkaus li Kuv cia li yuav ua tsis tau Kuv tes hauj lwm rau cov tib neeg no. Yog li ntawd, thaum pom cov neeg yuag yuag no hlub Kuv li lawv hlub lawv tus kheej, ces nyob rau hauv Kuv lub siab thiaj li muaj ib qho uas hnov mob yam piav tsis tau li. Tab sis leej twg thiaj li yuav rhuav tau tej kab ke uas ib txwm ua no vim qhov no xwb? Leej twg thiaj li yuav cuam tshuam nws tus kheej vim qhov no mas? Txawm li ntawd los xij, Kuv tau muab tag nrho Kuv qhov khoom uas muaj nplua mias pub rau noob neej es kom lawv tau noj tau haus kom txaus nkaus, thiab Kuv yeej tsis tau ua saib tsis taus tib neeg vim qhov teeb meem no hlo li. Yog vim li no ces tib neeg thiaj li tseem pom Kuv lub ntsej muag uas muaj kev khuv leej thiab siab zoo no. Kuv yeej ib txwm ua siab ntev, thiab Kuv yeej ib txwm tos ntsoov. Thaum tib neeg muaj kev xyiv fab txaus thiab dhuav lawm, ces lub sij hawm ntawd Kuv yuav pib “ua kom tau” li lawv tej kev thov thiab cia tag nrho tib neeg khiav tawm ntawm lawv lub neej khoob lug tsis muaj dab tsi mus, thiab yuav tsis tau sib khom dab tsi nrog noob neej ntxiv li lawm. Nyob hauv ntiaj teb, Kuv tau siv dej hiav txwv los nqos tib neeg tag nrho lawm, siv kev tshaib kev nqhis los tswj lawv, siv tej kab mob ntawm tej kab los hem lawv, thiab siv nag loj los “ywg” lawv, tab sis lawv yeej tsis hnov muaj qhov khoob lug uas tsis muaj dab tsi hauv lub neej li. Txawm yog tam sim no kiag, los tib neeg yeej tseem tsis to taub txog qhov tseem ceeb ntawm txoj kev ua neej nyob rau hauv ntiaj teb. Puas yog qhov uas ua neej nyob ntawm Kuv xub ntiag yog qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm tib neeg lub neej? Qhov uas nrog Kuv nyob ntawd puas cia ib tug tib neeg twg khiav dim qhov kev hem ntawm tej kev puas ntsoog? Muaj pes tsawg tus uas muaj lub cev nqaij daim tawv nyob rau hauv ntiaj teb no uas tau ua neej nyob rau hauv qhov kev ywj pheej ntawm kev xyiv fab rau tus kheej? Leej twg tau khiav tawm ntawm qhov khoob lug tsis muaj dab tsi li hauv lub cev nqaij daim tawv lawm? Tab sis leej twg thiaj li paub qhov no? Txij kiag puag thaum Kuv tsim noob neej los, yeej tsis tau muaj leej twg muaj cuab kav ua tau lub neej kom tseem ceeb tshaj plaws nyob hauv ntiaj teb li, thiab yog li ntawd noob neej ces yeej ib txwm laug ua ib lub neej uas tsis tseem ceeb dab tsi li xwb. Txawm li cas los xij, tsis muaj ib tug hlo li uas yuav kam khiav tawm ntawm yam xwm tsheej no mus li, thiab tsis muaj ib tug hlo li uas yuav kam zam lub neej khoob lug tsis muaj dab tsi thiab dhuav neeg heev no li. Nyob rau hauv tib neeg qhov kev ntsib kev pom, tsis muaj ib tug ntawm cov uas ua neej nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv tau khiav tawm ntawm tej kab lig kev cai ntawm tib neeg lub ntiaj teb li, txawm hais tias lawv yuav siv txiaj ntsig ntawm qhov siv Kuv los xij. Tab sis, lawv yeej ib txwm cia txhua yam mus raws li ib txwm muaj xwb thiab dag lawv tus kheej ntxiv mus tas zog li.

Thaum uas Kuv tau muab noob neej txoj kev ua neej nyob xaus tag nrho lawm, ces yuav tsis muaj ib tug seem nyob hauv ntiaj teb los tiv tej “kev tsim txom” ntawm lub ntiaj teb ntxiv lawm; tsuas yog thaum ntawd xwb mas thiaj li yuav hais tau hais tias Kuv tes hauj lwm loj ces tau muab ua tiav hlo lawm. Nyob rau tiam kawg uas Kuv yug los ua neeg, tes hauj lwm uas Kuv xav ua kom tiav ces yog ua kom tib neeg to taub txog qhov uas khoob lug tsis muaj dab tsi ntawm txoj kev ua neej nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab Kuv yuav siv lub cib fim no los muab lub cev nqaij daim tawv tua tawm. Txij thaum ntawd mus, yuav tsis muaj tib neeg nyob hauv ntiaj teb ntxiv lawm, tsis muaj leej twg yuav quaj txog qhov uas khoob lug tsis muaj dab tsi ntawm lub ntiaj teb dua li lawm, tsis muaj leej twg yuav hais ntxiv txog tej kev txom nyem ntawm lub cev nqaij daim tawv dua li lawm, tsis muaj leej twg yuav yws hais tias Kuv coj tsis ncaj dua li lawm, thiab tag nrho tib neeg thiab txhua yam yuav nkag mus so. Tom qab ntawd, tib neeg yuav tsis khiav vig voog rau ub rau no, khwv tag mus li, thiab lawv yuav tsis nrhiav rau ub rau no hauv ntiaj teb ntxiv lawm, vim lawv twb nrhiav tau ib txoj hau kev kawg uas haum rau lawv tus kheej lawm. Nyob rau lub sij hawm ntawd, lawv lub ntsej muag ces yuav luag nyav xwb. Ces Kuv yuav tsis thov ib yam dab tsi ntxiv ntawm tib neeg lawm, thiab Kuv yuav tsis muaj kev sib cam nrog lawv ntxiv lawm; yuav tsis muaj lus sib cog tseg txog kev thaj yeeb ntawm peb ntxiv lawm. Kuv nyob rau hauv ntiaj teb thiab tib neeg nyob rau hauv ntiaj teb; Kuv nyob thiab nyob nrog lawv. Lawv sawv daws muaj kev xyiv fab rau ntawm Kuv xub ntiag, thiab yog li ntawd, lawv yuav tsis kam ncaim mus yam tsis muaj qab hau, thiab tab sis, yuav xum kom Kuv nyob ntev zog ntxiv. Ua cas Kuv thiaj li yuav sawv saib lub ntiaj teb qhuav qhawv tsis muaj dab tsi yam tsis cev tes pab hlo li? Kuv tsis yog ntiaj teb li; nws yog los ntawm txoj kev ua siab ntev xwb es Kuv thiaj li yuam Kuv Tus Kheej kom nyob ntawm no rau hnub no. Yog hais tias tsis yog tib neeg tej kev thov yam tsis paub xaus, ces Kuv twb ncaim mus ntev lawm. Niaj hnub no tib neeg saib xyuas tau lawv tus kheej lawm, thiab lawv tsis cheem tsum Kuv qhov kev pab lawm vim lawv twb loj hlob txaus lawm thiab tsis cheem tsum Kuv los pub zaub pub mov rau lawv noj lawm. Yog li ntawd, Kuv tab tom npaj yuav ua ib lub “koob tsheej rau txoj kev kov yeej” nrog tib neeg, tom qab ntawd ces Kuv yuav ncaim lawv mus, ces kom lawv thiaj li paub txog. Tseeb tiag, ncaim mus yam tsis muaj kev zoo siab mas yeej tsis yog ib qho zoo, vim yeej tsis muaj kev tu siab ntawm peb li. Yog li ntawd, txoj kev phooj ywg ntawm peb ces yuav muaj nyob mus ib txhis. Kuv cia siab hais tias tom qab peb sib ncaim lawm, tib neeg yuav muaj peev xwm ua Kuv tej “qub txeeg qub teg” txuas ntxiv mus, thiab tsis nov qab txog tej kev qhuab qhia uas Kuv tau muab rau lawv nyob rau hauv Kuv lub neej. Kuv cia siab hais tias lawv yuav tsis ua ib yam dab tsi uas yuav coj kev poob ntsej poob muag los rau Kuv lub npe, thiab hais tias lawv yuav nco ntsoov Kuv txoj lus rau hauv nruab siab. Kuv cia siab hais tias tib neeg yuav muaj peev xwm ua qhov zoo tshaj plaws los ua kom tau zoo raws Kuv tom qab uas Kuv tau ncaim mus lawm; Kuv cia siab hais tias lawv yuav siv Kuv txoj lus los ua ib lub hauv paus ruaj khov rau lawv lub neej, thiab hais tias lawv yuav ua lub neej kom tau raws li Kuv txoj kev cia siab, vim Kuv lub siab mas yeej txhawj txog tib neeg tas mus li xwb, thiab Kuv yeej ib txwm ncawg lawv heev. Tib neeg thiab Kuv tau los ua ke ib zaug, thiab peb xyiv fab rau tej koob hmoov nyob hauv ntiaj teb ib yam nkaus li tej uas nyob saum ntuj ceeb tsheej thiab. Kuv tau nyob nrog tib neeg ua ke thiab nrog lawv nyob; tib neeg yeej ib txwm hlub Kuv, thiab Kuv yeej ib txwm hlub lawv. Peb yeej sib hlub sib nyiam heev. Tig rov mus saib Kuv lub sij hawm ua ke nrog tib neeg, Kuv nco peb lub sij hawm ntawd mas muaj suab luag thiab kev zoo siab puv npo, thiab kuj muaj kev sib cav sib ceg thiab. Txawm li ntawd los xij, txoj kev hlub ntawm peb ces yeej yog rhawv los ntawm lub hauv paus tseem ntsiab no, thiab peb tej kev sib saib sib xyuas yeej tsis tau muab txiav kom tu. Nyob rau hauv peb tej kev sib cev ncauj cev lus los tau ntau lub xyoo, tib neeg yeej tau muaj ib qho kev xav zoo tob heev rau Kuv, thiab Kuv kuj tau muab ntau yam rau tib neeg tau siv, ces lawv los yeej ib txwm ris txiaj ris ntsig ob npaug thiab. Tam sim no, peb qhov kev tuaj ua ke yuav tsis zoo li qhov ua ntej ntawd lawm; leej twg thiaj li khiav tawm ntawm peb qhov kev sib ncaim no mus tau? Tib neeg muaj ib qho kev hlub tob heev rau Kuv, thiab Kuv los kuj muaj kev hlub tsis paub kawg li rau lawv thiab—tab sis yuav ua tau dab tsi rau qhov ntawd? Leej twg yuav tau luag rhuav tej kev cheem tsum ntawm Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej? Kuv yuav rov qab mus rau Kuv lub tsev, uas yog qhov chaw uas Kuv yuav ua dua ib qho ntawm Kuv tes hauj lwm kom tiav. Tej zaum peb kuj yuav muaj lub cib fim rov los sib ntsib dua thiab. Nws yog Kuv qhov kev cia siab hais tias tib neeg yuav tsis tu siab heev heev, thiab hais tias lawv yuav ua kom tau zoo raws Kuv nyob rau hauv ntiaj teb; Kuv tus Ntsujplig saum ntuj ceeb tsheej yuav muab hmoov hlub rau lawv ntau zog.

Txij thaum ntuj tsim teb raug los, Kuv twb tau hais lus faj lem hais tias nyob rau tiam kawg ntawd Kuv yuav tsim ib pab neeg uas koom ib lub siab nrog Kuv. Kuv tau hais qhia ua ntej hais lawm tias tom qab uas rhawv tau ib tug qauv zoo nyob rau hauv ntiaj teb nyob rau tiam kawg lawm, ces Kuv yuav rov mus rau Kuv lub tsev. Thaum tag nrho cov tib neeg tau ua zoo raws Kuv lawm, ces lawv yuav ua tau tiav hlo qhov uas Kuv tau hais kom lawv ua, thiab Kuv yuav tsis cheem tsum lawv ua dab tsi ntxiv li lawm. Tab sis, tib neeg thiab Kuv yuav sib pauv tej keeb kwm txog lub sij hawm yav dhau los, thiab tom qab ntawd ces peb yuav sib ncaim. Kuv tau pib tes hauj lwm no lawm, thiab Kuv tau cia tib neeg npaj lawv tus kheej tuaj nruab siab thiab kom to taub Kuv tej kev npaj siab, tsam ib pliag lawv lam to taub yuam kev thiab xav hais tias Kuv siab phem los sis tsis muaj siab muaj ntsws, uas tsis yog qhov Kuv npaj siab. Puas yog tib neeg hlub Kuv tab sis tsis kam cia Kuv muaj ib qho chaw so kom tsim nyog? Puas yog lawv tsis kam thov Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej rau Kuv? Tib neeg tsis tau poob kua muag ntawm kev hlub tshua rau Kuv lod? Lawv tsis tau pab kom ua tau ib qho kev rov sib cuag thaum ntxov rau Wb—Leej Txiv thiab Leej Tub lod? Vim li cas, yog li nas, es lawv thiaj tsis kam ua li tam sim no mas? Kuv tes hauj lwm qhuab qhia hauv ntiaj teb twb ua tiav hlo lawm, thiab tom qab tau ncaim noob neej mus lawm, Kuv yeej tseem yuav pab lawv ntxiv thiab; qhov no tsis zoo lod? Yog yuav kom Kuv tes hauj lwm ua tau zoo me ntsis, thiab yuav kom nws muaj txiaj ntsig rau ob tog tib si, ces peb yuav tsum sib ncaim, txawm hais tias qhov ntawd yuav mob siab npaum li cas los xij. Cia peb lub kua muag poob ntsiag to; Kuv yuav tsis cem tib neeg ntxiv lawm. Nyob rau yav tag los, Kuv tau hais ntau yam rau tib neeg, tag nrho uas tau chob lawv lub siab kiag, ua rau lawv poob kua muag ntawm txoj kev tu siab. Vim li ntawd, Kuv thov txim ntawm no rau noob neej thiab thov lawv txoj kev zam txim. Kuv thov kom lawv tsis txhob ntxub Kuv, vim tag nrho tej no ces tsuas yog ua rau qhov zoo rau lawv nkaus xwb. Yog li ntawd, Kuv cia siab hais tias tib neeg yuav to taub Kuv lub siab. Nyob rau tej sij hawm dhau los peb muaj peb tej kev tsis sib haum xeeb, tab sis muab saib rov qab, mas peb sawv daws puav leej tau txiaj ntsig. Vim yog tej kev tsis sib haum xeeb ntawd, Vajtswv thiab noob neej thiaj li tau tuam ib tug choj ntawm txoj kev phooj ywg. Qhov ntawd tsis yog kev tawg paj txi txiv ntawm peb tej kev sib koom tes sib zog ntsos lod? Peb sawv daws yuav tsum txaus siab rau qhov no. Kuv thov tib neeg zam txim rau Kuv tej “kev ua yuam kev” yav dhau los. Lawv tej kev ua txhaum, tib si, yuav raug nov qab. Yog hais tias lawv tseem muaj cuab kav muab tau ib txoj kev hlub rau Kuv rau yav tom ntej, qhov ntawd yuav muab tau ib qho kev kaj siab rau Kuv tus Ntsujplig nyob saum ntuj ceeb tsheej. Kuv tsis paub xyov noob neej qhov kev txiav txim siab khov kho rau qhov no yuav zoo li cas—xyov tib neeg puas txaus siab los tsis txaus siab ua kom tau zoo raws Kuv nyob rau ntawm Kuv qhov kev thov zaum kawg. Kuv tsis thov ib yam dab tsi ntxiv ntawm lawv lawm, tsuas yog kom lawv hlub Kuv xwb. Qhov ntawd ces txaus lawm. Qhov no ua puas tau mas? Cia tag muab nrho tej yam tsis zoo uas tshwm sim ntawm peb tso tseg rau yav tag dhau los; cia kom yuav tsum muaj kev hlub rau ntawm peb tas mus li xwb. Kuv tau muab kev hlub ntau heev rau tib neeg, thiab lawv tau them ib tug nqi hnyav heev los hlub Kuv. Yog li ntawd, Kuv cia siab hais tias noob neej saib txoj tseem kev hlub thiab dawb huv ntawm peb muaj nuj nqis es kom peb txoj kev hlub thiaj li nthuav dav mus thoob plaws tib neeg lub ntiaj teb thiab muab faib mus lawm tom ntej mus ib txhis. Thaum peb rov sib ntsib dua, cia kom peb tseem sib txuas nyob hauv txoj kev hlub es kom peb txoj kev hlub muaj txuas ntxiv mus ib txhis thiab raug qhuas thiab raug faib mus rau tig neeg tag nrho. Qhov no yuav ua tau zoo raws Kuv, thiab Kuv yuav muab Kuv lub ntsej muag luag nyav rau noob neej pom. Kuv cia siab hais tias tib neeg yuav nco ntsoov Kuv qhov lus nqua hu no.

Lub Rau Hli Hnub Tim 1, Xyoo 1992

Qhov Dhau Los: Tshooj 46

Ntxiv Mus: Tshooj 1

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No