Tshooj 1

Ib yam li Vajtswv tau hais lawm hais tias, “Tsis muaj leej twg tuaj yeem to taub lub hauv paus keeb cag ntawm Kuv cov lus, los sis lawv tsis paub Kuv lub hom phiaj uas hais cov lus ntawd li,” yog tias tsis yog vim Vajtswv tus Ntsujplig txoj kev coj qhia, thiab yog tias tsis yog vim Nws cov lus hais, ces txhua tus tib neeg twb puas tsuaj rau Nws txoj kev rau txim lawm. Vim li cas Vajtswv thiaj li siv sij hawm ntev ua luaj los sim txhua tus tib neeg? Thiab ntev npaum nkaus li tsib lub hlis? Qhov no yog kiag qhov tseem ceeb ntawm peb txoj kev sib qhia thiab yog qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv lub tswv yim ntag. Tej zaum peb yuav tham txog cov lus hauv qab no: Yog tsis muaj lub sij hawm uas sim tib neeg siab no, thiab yog tsis muaj Vajtswv nthe nqho, tua, thiab nyiag haiv noob neej uas qias vuab tsuab no mus, yog tias txoj kev tsim tsa pawg ntseeg yeej tseem muaj los txog rau niaj hnub no, ces qhov tshwm sim yuav zoo li cas? Yog li ntawd Vajtswv thiaj li hais ncaj qha rau lub ntsiab ntawm thawj kab lus, qhia ncaj qha txog txoj kev ntshaw qhov txiaj ntsig ntawm tes hauj lwm uas ua tau ntau lub hli no—tseeb tiag Nws cov ntshav twb nrog thaum raug nkaug thawj zaug lawm! Qhov no yeej txaus muab los qhia txog lub tswv yim ntawm Vajtswv tej kev ua nyob rau lub sij hawm ntawm ntau lub hli no lawm: Tej no tau pab txhua tus kawm, los ntawm txoj kev sim siab, kom paub tias yuav zwm rau li cas thiab yuav muab lawv tus kheej fij ua lub siab dawb pawg li cas, thiab yuav los paub Vajtswv kom zoo dua los ntawm txoj kev lim tib neeg kom dawb huv uas mob heev li cas. Tib neeg yim ntsib yim pom txoj kev tag kev cia siab loj, ces lawv yim paub lawv tus kheej. Thiab yuav kom qhia tau qhov tseeb, mas lawv yim ntsib txoj kev lim tib neeg kom dawb huv uas muaj txoj kev txom nyem puv npo, ces lawv yim paub lawv tus kheej txoj kev qias vuab tsuab, mus txog ntua qhov uas lees paub tias lawv tsis tsim nyog tab txawm los ua ib tug neeg ua Vajtswv dej num rau Vajtswv xwb los xij, thiab tias kev los ua dej num yog Nws txhawb nqa xwb. Yog li ntawd, tom qab ua tau qhov no tiav lawm, thaum tib neeg tau siv tag nrho txhua feem ntawm lawv tus kheej lawm, ces Vajtswv hais lus ncaj qha ua lub suab txog txoj kev hlub tshua, yam tsis zais ib yam dab tsi li. Nws pom tau txhij txhua tias Vajtswv lub tswv yim ntawm txoj kev ua hauj lwm, tom qab ob peb lub hlis no lawm, siv hnub no los ua qhov pib; Nws tau ua qhov no kom yooj yim rau sawv daws pom. Vim hais tias, yav dhau los, Vajtswv pheej hais tias “qhov yuav muaj cai kom raug hu ua Vajtswv cov neeg ntawd mas tsis yooj yim,” Nws tau hais cov lus no tawm rau cov tib neeg uas raug hu ua cov neeg ua Vajtswv tes dej num, uas txaus los qhia lawm tias Vajtswv yog tus tso siab tau yam tsis muaj kev ua xyem xyav li. Vajtswv hais dab tsi lawm ces yeej yuav muaj tseeb, nyob rau hauv txhua qib uas sib txawv, thiab yeej tsis muaj hnub uas nws yog cov lus qhuav qhawv li.

Thaum txhua tus tib neeg muaj kev ntshaus siab thiab kev tu siab txog ntua qhov uas kho siab heev lawm, ces cov lus zoo li no uas yog los ntawm Vajtswv los thiaj li hais raug lawv lub siab, txhawb kom lawv txhua tus rov qab muaj dag muaj zog thaum lawv tsis muaj kev cia siab lawm. Yuav kom tshem tau txoj kev tsis ntseeg tawm ntawm tib neeg lub siab mus, ces Vajtswv thiaj li muab cov lus hauv qab no ntxiv rau: “Txawm hais tias lawv raug hu ua Kuv cov neeg, los lub koob npe no yeej tsis muaj ib qho uas yuav qis tshaj qhov uas raug hu ua Kuv ‘cov tub.’” Qhov no txaus muab los qhia lawm tias tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li muaj peev xwm los tiv thaiv Nws tus kheej lub hwj chim, thiab thaum tib neeg tau nyeem qhov no tag lawm, lawv yuav haj yam ntseeg ruaj tias, tshaj li qhov yog ib lub tswv yim ua hauj lwm lawm, nws yog qhov tseeb. Mus ib kauj ruam kom deb zog ntxiv, kom tib neeg tej zeem muag thiaj li yuav pom tseeb li qub, txhua tus yuav pom meej txog lawv tus kheej nyob rau hauv Nws txoj kev ua tshiab. Qhov no txaus muab los qhia txog Vajtswv lub tswv yim lawm thiab nws pab tau tib neeg kom paub zoo dua tias Vajtswv pom tau mus rau hauv tib neeg lub siab; nyob rau hauv lawv tej kev xav thiab tej kev ua mas tib neeg zoo ib yam li cov me nyuam roj hmab, uas Vajtswv rub txoj hlua xwb, thiab qhov no yeej muaj tseeb thiab tsis muaj lus nug li.

Rov qab mus rau thaum chiv keeb, yam uas Vajtswv tau ua txij li thaum pib los ntawd yog los taw qhia ncaj qha tias thawj kauj ruam ntawm Nws tes hauj lwm, tias “txoj kev ntxuav pawg ntseeg kom dawb huv” ntawd, twb tau muab xaus lawm. “Qhov xwm txheej tam sim no mas tsis yog qhov dhau los lawm, thiab Kuv tes hauj lwm tau nkag mus rau ib qho chaw pib dua tshiab lawm.” Los ntawm nqe lus no los, ib tug tib neeg yeej pom tau tias Vajtswv tes hauj lwm tau nkag mus rau ib qho chaw pib dua tshiab lawm, uas lawv liag qab tam sim ntawd ces yog yam uas, Nws tau qhia rau peb txog daim phiaj rau kauj ruam tom ntej ntawm Nws tes hauj lwm—thaum txoj kev tsim tsa pawg ntseeg xaus lawm, ces lub neej ntawm Tiam Lub Nceeg Vaj yuav pib, “vim rau qhov tam sim no nws tsis yog tiam ntawm kev tsim tsa pawg ntseeg lawm, tab sis yog tiam uas lub nceeg vaj raug tsim tsa kom tiav hlo.” Tshaj ntawd ntxiv, Nws tau hais lawm hais tias, thaum tib neeg tseem nyob rau hauv lub ntiaj teb, lawv cov rooj sib txoos yeej tseem raug hu ua pawg ntseeg txuas ntxiv mus, txoj kev ua li no yog zam txoj kev paub txog ib “lub nceeg vaj” uas tsis muaj tiag raws li txhua tus tau xav hauv nruab siab txog lub nceeg vaj ntawd. Qhov txuas ntxiv yog los sib qhia txog qhov teeb meem ntawm tej zeem muag.

Vim li cas es, tab txawm tam sim no kiag twb yog tiam tsim tsa lub nceeg vaj thiab qhov kawg ntawm kev tsim tsa pawg ntseeg lawm los xij, txhua lub rooj sib txoos pheej tseem raug hu ua pawg ntseeg? Yav dhau los lawm twb tau hais tias pawg ntseeg yog lub hauv paus rau lub nceeg vaj, thiab yog tsis muaj pawg ntseeg ces tsis tas yuav tham txog lub nceeg vaj li. Qhov pib ntawm Tiam Lub Nceeg Vaj yog qhov pib ntawm Vajtswv tes hauj lwm hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab Tiam Lub Nceeg Vaj yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg pib. Yam uas Nws coj los ntawd ces yog Tiam Lub Nceeg Vaj xwb, tsis yog lub nceeg vaj uas nqis los raws kev raws cai tiag tiag. Qhov no xav hauv nruab siab tsis nyuaj li; qhov Kuv hais txog Vajtswv cov tib neeg ntawd ces yog cov tib neeg ntawm Tiam Lub Nceeg Vaj xwb, tsis yog cov tib neeg uas nyob rau hauv lub nceeg vaj kiag. Vim yog li ntawd nws thiaj li paub tau hais tias cov rooj sib txoos hauv ntiaj teb yeej tseem yuav tsum muab hu ua pawg ntseeg. Yav dhau los, Nws tau ua nyob rau hauv Nws txoj kev ua neej hos tseem tsis tau ua tim khawv yam li Vajtswv Tus Kheej, yog li ntawd Tiam Lub Nceeg Vaj thiaj li tsis tau pib nyob rau ntawm tib neeg; qhov ntawd yog, ib yam li Kuv tau hais lawm hais tias, Kuv tus Ntsujplig tseem tsis tau pib ua hauj lwm raws kev raws cai nyob rau hauv Kuv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg. Tam sim no mas Vajtswv Tus Kheej tau ua tim khawv lawm, tib neeg paub lub nceeg vaj lawm. Qhov no txhais hais tias Kuv yuav pib ua hauj lwm los ntawm Kuv lub hwj chim qaum ntuj, yog li ntawd cov tib neeg uas tuaj yeem nco txiaj ntsim rau cov lus uas Kuv hais thiab tej kev ua uas Kuv ua hauj lwm nyob rau hauv Kuv lub hwj chim qaum ntuj ntawd yuav dhau los ua Kuv cov neeg ntawm Tiam Lub Nceeg Vaj. Nws yog los ntawm qhov no los es thiaj li muaj “Vajtswv cov tib neeg.” Nyob rau theem no, nws tsuas yog Kuv lub hwj chim qaum ntuj ua thiab hais lus xwb. Tib neeg yeej cuam tshuam tsis tau li, los sis tab kaum tsis tau Kuv txoj kev npaj li. Thaum Vajtswv mus txog rau ib theem twg ntawm Nws txoj kev hais lus lawm, tib neeg ntiaj teb yuav pom Nws lub npe, thiab los ntawm qhov no los ces Nws txoj kev sim tib neeg siab thiaj li yuav pib. Qhov no yog qhov zwm rau lub tswv yim ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Nws cog ib lub hauv paus ruaj khov thiab tsa muaj cag rau qhov pib ntawm kauj ruam tom ntej thiab kauj ruam kawg. Qhov no yog qee yam uas, yeej tsis muaj leej twg uas yog tib neeg tuaj yeem npaj ua ntej tau li; nws yog qhov sib cuag ntawm thawj ntu thiab ntu ob ntawm tiam kev txiav txim xwb. Yog tsis muaj ob peb lub hlis uas Kuv tau lim tib neeg kom dawb huv ntawd, ces Kuv lub hwj chim qaum ntuj twb tsis muaj kev ua hauj lwm li lawm. Ntau lub hlis ntawm txoj kev lim tib neeg kom dawb huv ntawd tau qhib txoj kev rau kauj ruam tom ntej ntawm Kuv tes hauj lwm lawm. Qhov kawg ntawm ob peb lub hlis ntawm tes hauj lwm no yog ib lub cim qhia tias ntu tom ntej ntawm tes hauj lwm mas haj yam yuav tob dua. Yog tias ib tug tib neeg twg to taub Vajtswv cov lus tiag tiag, ces tus tib neeg ntawd yuav muaj peev xwm to taub tias Nws siv lub sij hawm ntawm ob peb lub hlis no los pib kauj ruam tom ntej ntawm Nws tes hauj lwm, ua li ntawd thiaj li yuav pab tau kom haj yam ua tiav tau txiaj ntsig zoo dua. Vim hais tias txoj kev thaiv Kuv txoj kev ua neej tau ua rau muaj ib txoj kev tab kaum rau lwm kauj ruam tom ntej ntawm Kuv tes hauj lwm lawm, vim yog ob peb lub hlis ntawm txoj kev lim tib neeg kom dawb huv los ntawm txoj kev txom nyem no, yog li ntawd, ob sab thiaj li raug tsim kho thiab tau txais txiaj ntsim zoo tag nrho. Tsuas yog tam sim no xwb, uas yog vim ntawm qhov no, tib neeg thiaj li pib saib Kuv txoj kev hais txog lawv ntawd muaj nqis. Yog li ntawd, thaum Vajtswv sau hais tias Nws yuav tsis hu tib neeg ua “cov neeg ua Vajtswv tes dej num” ntxiv lawm, tiam sis yuav hu ua “Vajtswv cov neeg” mas, lawv txhua tus muaj kev xyiv fab heev. Qhov no yog qhov uas tib neeg txoj kev ua tsis tau zoo. Qhov ntawd ces yog kiag qhov los mus saib txog tib neeg txoj kev ua tsis tau zoo uas Vajtswv tau hais li Nws hais lawm ntag.

Yuav kom kov yeej txhua tus tib neeg thiab tau txais lawv txoj kev ntseeg tag siab nrho, thiab yuav kom taw qhia tau qhov tseeb uas ib txhia tib neeg txoj kev mob siab rau yog txuam xyaw nrog rau tej kev tsis dawb huv ntawd ntxiv, ces Vajtswv thiaj li tau ua kauj ruam uas cuab pob ntseg mloog txhua hom noob neej txoj kev phem uas sib txawv, thiab qhov kev ua li no Nws tau ua tiav Nws cov lus uas hais tias: “Muaj pes tsawg leej uas qhib siab lug hlub Kuv? Leej twg uas tsis xav txog lawv tus kheej lub neej yav tom ntej? Leej twg uas yeej tsis yws li thaum lawv raug kev sim siab?” Los ntawm cov lus zoo li no, txhua tus puav leej muaj peev xwm los lees paub lawv tus kheej txoj kev tsis mloog lus, kev tsis ncaj ncees, thiab tu ncua txoj kev hwm tej laus, thiab ua rau pom tias Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab txoj kev hlub raws txhua tus uas nrhiav Nws, txhua kauj ruam li. Pom tau qhov no los ntawm cov lus hauv qab no: “Thaum ib txhia yuav luag thim rov qab, thaum txhua tus uas, cia siab ntsoov rau Kuv los hloov pauv Kuv tus yam ntxwv hais lus, tau tag kev cia siab lawm, lub sij hawm ntawd Kuv ua lub suab hais lus txog txoj kev cawm dim, coj txhua tus uas qhib siab lug hlub Kuv rov qab los rau Kuv lub nceeg vaj, nyob rau ntawm Kuv lub zwm txwv xub ntiag.” Nyob rau ntawm no, kab lus uas hais tias “cov uas qhib siab lub hlub Kuv,” thiab lo lus nug uas xav tsis txog li uas hais tias “Muaj pes tsawg leej uas qhib siab lug hlub Kuv?” Ib leeg tsis txhob cov nyom ib leeg. Lawv ua qauv qhia tias “lub siab dawb paug” hauv lub ntsiab lus no muaj tej kev tsis dawb huv li cas. Nws tsis yog tias Vajtswv tsis paub dab tsi li; tiam sis, nws yeej muaj meej tseeb li ntawd vim hais tias Vajtswv pom tau mus rau hauv tib neeg nruab siab qhov chaw uas tob tshaj plaws Nws thiaj li siv cov lus zoo li “lub siab dawb paug,” uas yog ib co lus thuam cov noob neej qias vuab tsuab, los ua kom txhua tus paub lawv txoj kev tshuav Vajtswv nqi kom tob ntxiv thiab thuam lawv tus kheej kom hnyav ntxiv, thiab lees paub qhov tseeb tias tej kev tsis txaus siab hauv lawv lub siab yog los ntawm Ntxwgnyoog los tag nrho. Txhua tus ceeb tag li thaum lawv pom lo lus uas hais tias “kev mob siab rau,” lawv xav twj ywm hais tias: “Kuv tau yws Ntuj Ceeb Tsheej thiab lub ntiaj teb ntau zaus lawm, thiab xav tawm mus ntau zaus lawm, tiam sis vim yog kuv ntshai Vajtswv tej kev cai tswj fwm kuv thiaj li daws tej teeb meem ntawd ua dog ua dig tsuav yog ua kom dhau tej ntawd xwb thiab ua raws li cov neeg feem coob, tos ntsoov Vajtswv los saib xyuas kuv, xav tias, yog txhua yam tshwm los tsis muaj kev cia siab tiag tiag li, ces tseem yuav muaj sij hawm txaus rau kuv maj mam thim rov qab. Tiam sis tam sim no Vajtswv hu peb ua Nws cov neeg uas mob siab rau lawm. Vajtswv puas tuaj yeem yog ib tug Vajtswv uas pom mus rau hauv tib neeg nruab siab qhov chaw uas tob tshaj plaws?” Nws yog los zam hom kev to taub yuam kev no tias Vajtswv tsuas yog hais kom hom tib neeg uas muaj cov yam ntxwv txawj xav los cuab pob ntseg mloog thaum kawg lawm xwb, ua rau txhua tus hloov ntawm tus yam ntxwv uas lawv ua xyem xyav sab hauv hos nyob rau sab nraud mas nthuav tawm txoj kev zoo siab rau ib tug yam ntxwv uas lawv ntseeg los ntawm lub siab, los ntawm lo lus, thiab los ntawm lub qhov muag pom. Qhov ua li no, tib neeg txoj kev txaus siab txog Vajtswv txoj lus thiaj li tob zuj zus lawm, raws li qhov uas cia li tshwm sim los ntawm yam uas tib neeg tau ntshai me ntsis, hwm me ntsis, thiab tshaj ntawd ntxiv tau txais ib txoj kev to taub zoo dua txog Vajtswv. Thaum kawg, yuav kom txo tau tib neeg tej kev txhawj xeeb ntawd, mas Vajtswv thiaj li tau hais tias: “Tab sis ib yam li yav tag ces yog yav tag lawm, thiab tam sim no twb nyob ntawm no lawm, tsis tas yuav nco txog yav tag los ntxiv lawm, los sis pheej xav txog yav tom ntej xwb.” Hom lus zoo li no, sib haum xeeb, thiab tseem muaj cov ntsiab lus ntawm txoj kev hais lus luv luv thiab mas haj yam muaj txiaj ntsig loj dua, ua rau txhua tus uas nyeem Nws cov lus pom txoj kev kaj ib zaug ntxiv thaum tag kev cia siab yav dhau los, txog ntua thaum lawv pom Vajtswv lub tswv yim thiab tej dej num, tau txais lub npe ntawm “Vajtswv cov neeg,” tshem tej kev ua xyem xyav hauv lawv lub siab tawm mus, ces tom qab ntawd los paub lawv tus kheej los ntawm kev hloov pauv lawv tej yam ntxwv uas txawj xav. Cov yam ntxwv no hloov mus hloov los li, ua rau muaj kev tu siab thiab kev ntshaus siab, kev zoo siab thiab kev xyiv fab. Nyob rau hauv tshooj no Vajtswv tau piav qhia txog qhov tseem ceeb ntawm tib neeg lub neej zoo li cas tiag thiab qhia kom paub meej meej tias nws tau los txog rau qib uas zoo tiav log lawm. Nws yog qee yam uas tib neeg tsis ua tsis tau kom tiav tiag tiag li, qee yam uas qhia tshwm tej kev zais ntshis uas nyob tob tshaj plaws hauv noob neej lub siab. Qhov no puas yog qee yam uas tib neeg muaj peev xwm ua tau?

Lawv liag qhov no qab, thiab qhov haj yam tseem ceeb tshaj, mas yog nqe lus hauv qab no, uas nthuav tawm txog Vajtswv txoj kev cai tswj fwm ncaj qha rau tib neeg thiab tshaj ntawd ntxiv, yog ntu uas tseem ceeb tshaj plaws: “Ua tib neeg nyob, ces leej twg los xij uas tawm tsam qhov muaj tiag, thiab tsis ua raws li Kuv txoj kev coj ces yuav tsis tau qhov chaw xaus uas zoo, tab sis tsuas yuav coj teeb meem los rau lawv tus kheej xwb. Ntawm txhua yam uas tshwm sim nyob rau hauv qab ntuj khwb, tsis muaj ib yam dab tsi li uas Kuv yuav tsis tau ua tus hais lo lus kawg rau li.” Qhov no tsis yog txoj kev cai tswj fwm ntawm Vajtswv lod? Qhov no txaus muab los qhia lawm tias tej qauv ntawm cov uas ua txhaum rau txoj kev cai tswj fwm ntawd mas muaj coob heev. Raws li qhov tau hais los saum toj no, Vajtswv tau hais kom txhua tus tsis txhob xav txog lawv tus kheej txoj hmoo xwb. Yog tias tib neeg muaj cuab kav xav tawm ntawm Vajtswv txoj kev coj kev qhia mus, mas yam uas yuav rov los raug rau lawv yuav phem tshaj qhov xav tau. Qhov no pab tau txhua tus uas tau ntsib tau pom txoj kev qhuab qhia thiab kev to taub zoo hauv cov lus no kom to taub Vajtswv txoj kev cai tswj fwm zoo dua thiab to taub tias Nws txoj kev muaj hwj chim tshaj yuav tsis raug tawm tsam, thiab kom dhau los ua tau zoo thiab khov kho, kom ntsuab npaum li tsob ntoo thuv uas, txawm yuav muaj cua thiab te los xij, sawv tawm tsam qhov kev phom sij ntawm qhov txias tshaj plaws, ua kom tej toj roob hauv pes loj hlob ntsuab xiab tuaj mus txuas ntxiv. Tib neeg feem coob, raug nqe lus no, mloog yam li paub tsis meej zoo li lawv twb tau mus rau qee qhov chaw uas nrhiav kev tawm nyuaj lawm; qhov no yog vim cov ntsiab lus ntawm Vajtswv cov lus hloov pauv ceev heev, yog li ntawd kaum leej yuav tsum muaj cuaj leeg to taub qhov tseeb txog txoj kev nyuaj no thaum lawv ua txhua yam kom to taub lawv tus kheej tej moj yam uas qias vuab tsuab. Kom tes hauj lwm thiaj li yuav mus tau zoo rau yav tom ntej, kom thiaj li yuav tshem tau tej kev ua xyem xyav hauv tib neeg lub siab tawm mus, thiab kom txhua tus thiaj li yuav mus tau ib kauj ruam deb zog nyob rau hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv txoj kev ncaj ncees, Nws qhia meej nyob rau ntu kawg ntawm nqe lus ntawd hais tias: “Txhua leej txhua tus ntawm cov uas qhib siab lug hlub Kuv yuav tau rov qab los rau ntawm Kuv lub zwm txwv xub ntiag tiag tiag li.” Yog li ntawd, cov tib neeg uas lub siab tau ntsib Nws tes hauj lwm tau ntau lub hli lawm ntawd tau txais qee yam ntawm lawv txoj kev nkag siab tam sim ntawd. Muaj dab tsi ntxiv thiab, lawv lub siab, uas dai ncuv, rov qab mus rau qhov chaw uas lawv twb tau mus txog ib zaug dua los lawm zoo ib yam li ib lub pob zeb hnyav hnyav uas poob los rau hauv av. Lawv yuav tsis tau xav txog lawv txoj hmoo ntxiv lawm: tshaj ntawd ntxiv, lawv ntseeg tias Vajtswv yuav tsis hais tej lus qhuav qhawv ntxiv lawm. Vim hais tias tib neeg qhuas tias lawv tus kheej coj ncaj, tsis muaj ib tug twg li uas tsis ntseeg tias lawv qhia txoj kev mob siab tshaj plaws rau Vajtswv; vim yog li no Vajtswv thiaj li txhob txwm qhia kom meej txog qhov “qhib siab lug”—kom tau qhov txiaj ntsim zoo dua. Qhov no yog los pua txoj kev thiab cog lub hauv paus rau kauj ruam tom ntej ntawm Nws tes hauj lwm.

Qhov Dhau Los: Tshooj 47

Ntxiv Mus: Tshooj 3

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No