Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej I

Hnub no peb sib qhia txog ib lub ncauj lus tseem ceeb. Lub ncauj lus tseem ceeb uas tau muab sib tham txij puag thaum pib Vajtswv tes hauj lwm los lawm thiab yog qhov tseem ceeb tshaj plaws rau txhua tus tib neeg. Muab ua lwm lo lus hais, qhov no yog ib qho teeb meem uas txhua tus yuav ntsib rau hauv txoj kev ntseeg Vajtswv; nws yog ib qho teeb meem yuav tsum tau ntsib. Nws yog ib qho teeb meem tseem ceeb, zam tsis tau uas tib neeg khiav tsis dim. Hais txog qhov tseem ceeb, yam dab tsi yog yam tseem ceeb tshaj plaws rau txhua tus ntseeg Vajtswv? Ib txhia tib neeg xav tias yam tseem ceeb tshaj plaws yog kev to taub Vajtswv txoj kev xav; ib txhia ntseeg tias nws yog qhov tseem ceeb uas noj thiab haus Vajtswv cov lus kom ntau; ib txhia xav tias yam tseem ceeb tshaj plaws yog paub lawv tus kheej; lwm yam yog ntawm tej kev xav tias yam tseem ceeb tshaj plaws yog kev paub seb yuav nrhiav txoj kev cawm dim los ntawm Vajtswv li cas, seb yuav caum raws Vajtswv li cas, thiab yuav ua li cas thiaj ua tau zoo raws Vajtswv txoj kev xav. Peb yuav muab tag nrho ntawm tej teeb meem no tso rau ib sab hnub no. Yog li ces peb yuav tham txog dab tsi? Lub ncauj lus yog Vajtswv. Qhov no puas yog lub ncauj lus tseem ceeb tshaj plaws rau txhua tus tib neeg? Lub ncauj lus no yog ntsig txog dab tsi? Tseeb tiag, nws yeej muab cais tsis tau tawm ntawm Vajtswv tus moj yam, Vajtswv lub ntsiab tseeb, thiab Vajtswv tes hauj lwm mus. Yog li hnub no, cia peb tham txog “Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej.”

Txij puag thaum lub sij hawm tib neeg pib ntseeg Vajtswv los, lawv tau ntsib tej ncauj lus xws li Vajtswv tes hauj lwm, Vajtswv tus moj yam, thiab Vajtswv Tus Kheej. Thaum hais txog Vajtswv tes hauj lwm, ib txhia tib neeg yuav hais tias: “Vajtswv tes hauj lwm tau ua tiav rau ntawm peb; peb pom nws txhua hnub, yog li tsis yog peb tsis paub txog nws.” Thaum hais txog ntawm Vajtswv tus moj yam, ib txhia yuav hais tias: “Vajtswv tus moj yam yog ib lub ncauj lus peb kawm, tshawb nrhiav, thiab tsom ntsoov rau tag nrho peb lub neej, yog li peb yuav tsum paub txog nws.” Hais txog Vajtswv Tus Kheej, ib txhia yuav hais tias: “Vajtswv Tus Kheej yog tus peb caum raws, tus peb muaj kev ntseeg rau, thiab Ib Tug uas peb caum; los sis tsis yog peb tsis paub txog Nws.” Vajtswv yeej tsis tau nres Nws tes hauj lwm txij thaum tsim txhua yam los lawm; thoob plaws Nws tes hauj lwm Nws yeej tau nthuav tawm Nws tus moj yam txuas ntxiv thiab siv ntau lub tswv yim los nthuav tawm Nws txoj lus. Nyob rau tib lub sij hawm no, Nws yeej tsis tau nres qhov kev nthuav tawm Nws Tus Kheej thiab Nws lub ntsiab tseeb rau tib neeg li, nthuav tawm Nws txoj kev xav rau tib neeg thiab yam Nws cheem tsum los ntawm tib neeg. Yog li, hauv tej ntsiab lus tiag tiag, tsis muaj ib tug twg uas tsis paub txog tej ncauj lus no li. Rau cov tib neeg caum raws Vajtswv niaj hnub no, txawm li cas los xij, Vajtswv tes hauj lwm, Vajtswv tus moj yam, thiab Vajtswv Tus Kheej yog cov txawv tshaj plaws li tiag. Vim li cas yog li no? Thaum tib neeg paub Vajtswv tes hauj lwm lawm, lawv kuj los txuas lus nrog Vajtswv, ua rau lawv xav li uas lawv to taub Vajtswv tus moj yam lawm, los sis muaj qee qhov kev paub txog tias nws yog dab tsi lawm. Raws nraim rau qhov ntawd, tib neeg tsis xav tias nws yog ib tug tsis paub Vajtswv tes hauj lwm los sis Vajtswv tus moj yam. Tab sis, tib neeg xav tias nws yeej paub zoo heev txog Vajtswv thiab to taub ntau txog Vajtswv. Tab sis li uas muaj tam sim no, qhov kev to taub txog Vajtswv no yog, nrog rau ntau yam, tsuas muaj raws li tej uas lawv tau nyeem nyob hauv tej phau ntawv xwb, tsuas muaj raws li tus kheej txoj kev ntsib kev pom xwb, raug tswj los ntawm txoj kev xav hauv nruab siab, thiab tseem ceeb tshaj txhua yam, raug kaw cia rau tej yam tseeb uas lawv pom ntawm lawv tus kheej ob lub qhov muag xwb—tag nrho ces txawv deb ntawm tus tseem Vajtswv Tus Kheej lawm. Thiab deb npaum li cas rau qhov “deb” no? Tej zaum tib neeg tus kheej twb tsis paub tseeb, los sis tej zaum tib neeg muaj ib txoj kev txawj xav me me, ib lub tswv yim me me—tab sis thaum hais txog Vajtswv Tus Kheej, tib neeg txoj kev to taub txog Nws mas txawv deb heev ntawm lub ntsiab tseeb ntawm tus tseem Vajtswv Tus Kheej lawm. Qhov no yog qhov vim li cas, rau ib lub ncauj lus zoo li “Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej,” nws thiaj tseem ceeb heev rau peb los sib koom sib qhia rau hauv ib txoj kev ua twb zoo npaj thiab tseeb.

Qhov tseeb, Vajtswv tus moj yam yeej qhib lug rau txhua tus thiab tsis raug muab zais cia li, vim Vajtswv yeej tsis txhob txwm zam ib tug tib neeg twg li thiab yeej tsis tau txhob txwm zais Nws Tus Kheej los tiv thaiv kom tib neeg txhob paub Nws los sis to taub Nws. Vajtswv tus moj yam yeej ib txwm muaj los qhib lug thiab tig rau txhua tus tib neeg yam qhib siab lug. Hauv Vajtswv txoj kev cawm tib neeg, Vajtswv ua Nws tes hauj lwm, ntsib txhua tus, thiab Nws tes hauj lwm ua tiav rau txhua tus tib neeg. Thaum Nws ua tes hauj lwm no, Nws yeej nthuav tawm Nws tus moj yam tas li thiab siv Nws lub ntsiab tseeb, yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws tas li, los coj thiab los pab cuam rau txhua tus tib neeg. Nyob rau txhua tiam thiab nyob ntawm txhua theem, tsis hais ntawm qhov seb tej xwm txheej zoo los sis phem, Vajtswv tus moj yam yeej ib txwm qhib lug rau txhua tus, thiab Nws tej khoom muaj nqis thiab qhov muaj sia yeej ib txwm qhib lug rau txhua tus, ib yam li Nws lub neej txoj sia yeej pab cuam thiab txhawb tib neeg tas li thiab yam tsis tseg li. Tsis hais txog txhua yam ntawm qhov no, Vajtswv tus moj yam yeej tseem raug zais cia rau ib txhia. Vim li cas? Vim tias txawm tias cov tib neeg no ua neej nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm thiab caum raws Vajtswv los xij, lawv yeej tsis tau nrhiav kev to taub Vajtswv los sis tsis xav los paub Vajtswv, cia li muab qhov txav ze zog rau Vajtswv tso tseg. Rau cov tib neeg no, qhov to taub Vajtswv tus moj yam ceeb toom tias lawv qhov kawg twb nyob ze lawm; nws txhais tias lawv tab tom yuav raug txiav txim thiab rau txim los ntawm Vajtswv tus moj yam. Yog li, lawv yeej tsis ntshaw los to taub Vajtswv los sis Nws tus moj yam li, los sis yeej tsis xav muaj ib txoj kev to taub los sis kev paub kom tob zog txog Vajtswv txoj kev xav li. Lawv tsis nrhiav kev nkag siab Vajtswv txoj kev xav los ntawm txoj kev koom tes zoo—lawv tsuas xyiv fab mus ib txhis thiab yeej tsis dhuav ntawm qhov ua tej uas lawv xav ua li; ntseeg tus Vajtswv uas lawv xav ntseeg; ntseeg tus Vajtswv uas tsuas muaj nyob hauv lawv tej kev xav hauv nruab siab xwb, tus Vajtswv uas tsuas muaj nyob hauv lawv tej kev xav phem xwb; thiab ntseeg ib tug Vajtswv uas muab cais tsis tau tawm ntawm lawv hauv lawv lub neej txhua hnub mus. Thaum hais txog tus tseem Vajtswv Tus Kheej, lawv dhuav heev thiab tsis muaj kev ntshaw los to taub Nws los sis los mloog Nws lus li, thiab tseem haj yam xav txav ze zog rau Nws tsawg tshaj. Lawv tsuas siv cov lus Vajtswv hais qhia txhawb lawv tus kheej, los ua kom lawv tus kheej zoo xwb. Rau lawv, qhov no twb ua rau lawv yog ib co ntseeg uas vam meej thiab cov tib neeg uas muaj kev ntseeg Vajtswv nyob hauv lawv lub siab lawm. Nyob hauv lawv lub siab, lawv raug coj los ntawm lawv tej kev xav, lawv tej kev xav phem, thiab lawv tus kheej tej lus txhais txog Vajtswv. Tus tseem Vajtswv Tus Kheej, qhov txawv ntawd, yeej tsis muaj dab tsi nrog lawv kiag li. Vim tias, yog lawv to taub tus tseem Vajtswv Tus Kheej, to taub Vajtswv tus tseem moj yam, thiab to taub yam uas Vajtswv muaj thiab yam uas yog Vajtswv, nws yuav txhais tias lawv tej kev ua, lawv txoj kev ntseeg, thiab lawv txoj kev caum yuav raug teem txim. Vim li ntawd lawv thiaj tsis nyiam to taub Vajtswv lub ntsiab tseeb kiag li thiab tsis txaus siab hlo rau siab ntso nrhiav thiab thov kom to taub Vajtswv zoo dua, paub Vajtswv txoj kev xav zoo dua, thiab to taub Vajtswv tus moj yam zoo dua. Lawv yuav xum kom Vajtswv yog tej yam uas lam dag xwb, tej yam khoob lug thiab pom tsis meej. Lawv yuav xum kom Vajtswv yog ib tug uas zoo nkaus li lawv tau xav txog Nws, ib tug uas ua txhua yam li lawv hais, pub yam tsis paub tag li thiab khoom tas li xwb. Thaum lawv xav zoo siab rau Vajtswv txoj hmoov hlub, lawv thov kom Vajtswv yog txoj hmoov hlub ntawd. Thaum lawv xav tau Vajtswv txoj koob hmoov, lawv thov kom Vajtswv yog txoj koob hmoov ntawd. Thaum ntsib teeb meem, lawv thov kom Vajtswv ua kom lawv siab tawv, ua lawv daim hlau thaiv ntawm ib sab. Cov tib neeg no txoj kev paub Vajtswv daig rau ntawm lub voj voog ntawm txoj hmoov hlub thiab txoj koob hmoov lawm. Lawv qhov kev to taub txog Vajtswv tes hauj lwm, Vajtswv tus moj yam, thiab Vajtswv Tus Kheej kuj yog raug txwv raws li lawv tej kev xav thiab tej npe ntawv thiab tej kev ntseeg lawm. Tab sis muaj ib txhia tib neeg uas kub siab lug los to taub Vajtswv tus moj yam, xav los pom Vajtswv Tus Kheej tiag, thiab to taub Vajtswv tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws tiag. Cov tib neeg no muaj kev caum nrhiav qhov tseeb tiag ntawm qhov tseeb thiab ntawm txoj kev cawm dim los ntawm Vajtswv, thiab nrhiav kom tau txais kev txeeb tau, kev cawm dim, thiab kev ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Lawv siv lawv lub siab los nyeem Vajtswv txoj lus, siv lawv lub siab los nco txiaj ntsig rau txhua yam xwm thiab txhua tus tib neeg, xwm txheej, thiab yam uas Vajtswv tau npaj rau lawv, thiab lawv thov Vajtswv thiab nrhiav nrog lub siab dawb paug. Yam lawv xav paub tshaj plaws yog Vajtswv txoj kev xav, thiab xav to taub tshaj plaws yog Vajtswv tus tseem moj yam thiab lub ntsiab tseeb, uas kom lawv thiaj li tsis ua txhaum rau Vajtswv thiab, los ntawm lawv tej kev ntsib kev pom, kom pom ntau txog Vajtswv txoj kev hlub thiab Nws sab uas yog tiag. Nws kuj yog kom ib tug tseem Vajtswv tiag muaj nyob rau hauv lawv lub siab, thiab kom Vajtswv thiaj yuav muaj ib qho chaw nyob rau hauv lawv lub siab, es kom lawv thiaj yuav tsis ua neej nyob rau hauv tej kev xav, tej kev xav phem, los sis kev pom tsis meej mus ntxiv lawm. Rau cov tib neeg no, qhov laj thawj uas lawv muaj ib txoj kev ntshaw tseem ceeb los to taub Vajtswv tus moj yam thiab Nws lub ntsiab tseeb mas yog vim tias Vajtswv tus moj yam thiab lub ntsiab tseeb yeej yog cheem tsum los ntawm tib neeg rau ib lub sij hawm mus rau ib lub sij hawm rau hauv txoj kev ntawm lawv qhov kev ntsib kev pom; nws yog Nws tus moj yam thiab lub ntsiab tseeb uas pub lub neej txoj sia thoob plaws rau yus tiam neej. Thaum lawv to taub Vajtswv tus moj yam lawm, lawv yuav muaj peev xwm hwm Vajtswv tau zoo dua, koom tes nrog Vajtswv tes hauj lwm tau zoo dua, thiab ua twb zoo xav rau Vajtswv txoj kev xav thiab ua lawv tes num mus kom txog rau qhov zoo tshaj ntawm lub peev xwm. Tej zoo li no yog tej cwj pwm rau Vajtswv tus moj yam uas muaj los ntawm ob hom tib neeg. Thawj hom tsis xav to taub Vajtswv tus moj yam. Tab txawm lawv hais tias lawv xav to taub Vajtswv tus moj yam, xav los paub Vajtswv Tus Kheej, pom yam uas Vajtswv muaj thiab yam uas yog Vajtswv, thiab nco Vajtswv txoj kev xav txiaj ntsig tiag los xij, nyob tob rau sab hauv lawv yuav xum kom txhob muaj Vajtswv. Nws yog vim tias hom tib neeg no tsis mloog lus thiab tawm tsam Vajtswv tas li; lawv tawm tsam Vajtswv rau tes hauj lwm hauv lawv tus kheej lub siab thiab nquag tsis ntseeg los sis haj tseem tsis lees qhov muaj Vajtswv thiab. Lawv tsis xav cia Vajtswv tus moj yam los sis tus tseem Vajtswv Tus Kheej tswj lawv lub siab li. Lawv tsuas xav ua kom txaus lawv tus kheej tej kev ntshaw, tej kev xav, thiab tej kev xav ua xwb. Yog li, tej zaum cov tib neeg no ntseeg Vajtswv, caum raws Vajtswv, thiab tej zaum kuj tso lawv tsev neeg thiab txoj hauj lwm tseg rau Nws, tab sis lawv tsis tso lawv tej kev phem tseg li. Ib txhia haj tseem nyiag los sis nkim tej khoom fij, los sis foom phem rau Vajtswv ntsiag to, hos tej zaum lwm cov siv lawv tes hauj lwm los hais lus tim khawv tas li txog lawv tus kheej, txhawb lawv tus kheej, thiab sib tw nrog Vajtswv kom tau tib neeg thiab lub meej mom. Lawv siv ntau txoj kev thiab ntau yam kev ntsuas los ua kom tib neeg pe hawm lawv, sim tas li kom kov yeej tib neeg thiab tswj kav lawv. Ib txhia haj tseem txhob txwm dag tib neeg kom xav tias lawv yog Vajtswv kom lawv thiaj li raug saib zoo yam li Vajtswv. Lawv yeej yuav tsis qhia ib tug twg tias lawv twb raug ua qias vuab tsuab lawm—tias lawv kuj yog neeg qias vuab tsuab thiab neeg khav theeb heev, txhob pe hawm lawv, thiab tias txawm lawv ua zoo npaum twg los xij, nws yog nyob rau ntawm txoj kev qhuas Vajtswv thiab tias lawv ua yam uas lawv yuav tsum ua, li cas kuj xij. Vim li cas lawv tsis hais tej no? Vim tias lawv ntshai tsam plam lawv qhov chaw hauv tib neeg lub siab heev. Yog vim li no cov tib neeg zoo li no thiaj tsis hwm Vajtswv thiab tsis ua tim khawv rau Vajtswv, li uas lawv yeej tsis tau sim los to taub Vajtswv li. Lawv puas paub tau Vajtswv yog tias tsis muaj kev to taub txog Nws? Ua tsis tau kiag li! Yog li, txawm cov lus hauv lub ncauj lus “Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej” zoo li ntxim yooj yim, los lawv muaj ntau lub ntsiab sib txawv rau txhua tus tib neeg. Rau ib tug uas nquag tsis mloog Vajtswv lus, tawm tsam Vajtswv, thiab ua yeeb ncuab rau Vajtswv, tej lus mas qhia hais tias yuav muaj kev teem txim; hos ib tug uas caum qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb thiab nquag los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los nrhiav Vajtswv txoj kev xav ces yuav caum raws tej lus no li ib tug ntses caum raws dej. Yog li muaj cov nyob ntawm nej uas, thaum lawv hnov tham txog Vajtswv tus moj yam thiab Vajtswv tes hauj lwm, ces txawm pib mob taub hau, lawv lub siab muaj kev tawm tsam puv ntia tuaj, thiab xeeb txhob heev li. Tab sis muaj lwm cov nyob ntawm nej uas xav tias lub ncauj lus ntawd yog kiag yam lawv cheem tsum tau ntag, vim tias lub ncauj lus ntawd muaj txiaj ntsim heev rau lawv. Nws yog tej yam uas plam tsis tau ntawm lawv lub neej txoj kev ntsib kev pom mus li; nws yog qhov tseem ceeb tshaj ntawm qhov tseem ceeb tshaj, lub hauv paus ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv, thiab tej yam uas tib neeg tso tsis tau tseg. Rau nej txhua tus, lub ncauj lus no tej zaum yuav zoo li ze thiab deb, tsis paub tab sis paub me ntsis. Tab sis txawm li cas los xij, qhov no yog ib lub ncauj lus uas txhua tus yuav tsum mloog rau, yuav tsum paub, thiab yuav tsum to taub. Txawm koj yuav saib xyuas nws li cas los xij, txawm koj yuav saib nws li cas los xij, los sis koj yuav to taub nws li cas los xij, qhov tseem ceeb ntawm lub ncauj lus no yuav tsis quav ntsej tsis tau.

Vajtswv yeej tau ua Nws tes hauj lwm txij puag thaum Nws tsim tib neeg los lawm. Nyob rau thaum pib, nws yog ib tes hauj lwm uas yooj yooj yim xwb, tab sis dhau ntawm qhov yooj yim lawm, nws muaj kev nthuav tawm txog Vajtswv lub ntsiab tseeb thiab tus moj yam. Hos tam sim no Vajtswv tes hauj lwm tau raug muab tsa siab lawm, thiab tes hauj lwm no uas nyob rau ntawm txhua tus tib neeg uas caum raws Nws ntawd tau rais los ua yam loj kawg thiab tseeb kawg lawm, nrog rau kev nthuav tawm loj ntawm Nws txoj lus, Vajtswv tus neeg thoob plaws tau raug muab zais ntawm tib neeg lawm. Txawm tias Nws tau yug los ua neeg ob zaug los xij, txij ntua lub caij ntawm qhov muaj vajluskub los txog rau tiam tshiab niaj hnub no, leej twg tau pom Vajtswv tus neeg tiag tiag? Nyob rau ntawm nej txoj kev to taub, puas tau muaj ib tug twg pom Vajtswv tus neeg tiag tiag? Tsis tau muaj li. Tsis muaj leej twg tau pom Vajtswv tus neeg tiag tiag li, txhais tias tsis muaj leej twg tau pom Vajtswv tus kheej tiag tiag li. Qhov no yog tej yam uas txhua tus pom zoo rau. Qhov ntawd hais tau tias, Vajtswv tus neeg tiag tiag, los sis Vajtswv tus Ntsujplig, raug muab npog ntawm noob neej txhua tus lawm, suav nrog rau Adas thiab Evas, uas Nws tau tsim tib si, thiab suav nrog rau tus Yauj uas ncaj ncees, uas Nws txais yuav tib si. Tsis muaj ib tug twg ntawm lawv cov ntawd pom Vajtswv tus neeg tiag tiag li. Tab sis vim li cas Vajtswv txhob txwm npog Nws tus neeg? Ib txhia tib neeg hais tias: “Vajtswv ntshai tsam tib neeg ntshai.” Lwm cov hais tias: “Vajtswv zais Nws tus neeg tiag tiag vim tias tib neeg me heev lawm thiab Vajtswv loj heev lawm; tej zaum tib neeg yuav tsis pom Nws, los sis tsis li ntawd ces lawv yuav tuag.” Kuj tseem muaj cov uas hais tias: “Vajtswv khwv tswj Nws tes hauj lwm txhua hnub, thiab tej zaum Nws tsis muaj sij hawm los tshwm kom lwm tus pom Nws.” Txawm nej ntseeg li cas los xij, Kuv muaj ib lo lus xaus rau ntawm no. Lo lus xaus ntawd yog dab tsi? Nws yog qhov hais tias Vajtswv tsis xav kom tib neeg pom Nws tus neeg yooj yim. Qhov nyob zais nkoos ntawm noob neej yog tej yam uas Vajtswv txhob txwm ua. Muab ua lwm lo lus hais, nws yog Vajtswv lub hom phiaj ua rau kom tib neeg txhob pom Nws tus neeg tiag tiag. Tam sim no qhov no yuav tsum meej tseeb rau txhua tus lawm. Yog tias Vajtswv yeej tsis tau nthuav tawm Nws tus neeg rau leej twg li, ces nej puas xav tias muaj Vajtswv tus neeg mas? (Muaj Nws mas.) Tseeb tiag yeej muaj Nws los mas. Qhov muaj ntawm Vajtswv tus neeg yog dhau ntawm qhov tsis tshua ntseeg lawm. Tab sis rau qhov seb Vajtswv tus neeg loj npaum li cas thiab Nws zoo li cas ntawd, puas yog cov lus nug uas tib neeg yuav tsum tshuaj saib? Tsis yog. Lo lus teb mas tsis yog lawm. Yog tias Vajtswv tus neeg tsis yog ib lub ncauj lus uas peb yuav tsum tshawb nrhiav, ces yog dab tsi? (Vajtswv tus moj yam.) (Vajtswv tes hauj lwm.) Ua ntej peb pib sib qhia txog lub ncauj lus tseem ceeb no, txawm li cas los xij, cia peb tig rov qab mus rau yam peb tau sib tham ib pliag dhau los lawm no: Vim li cas Vajtswv yeej tsis tau nthuav tawm Nws tus neeg rau noob neej li? Vim li cas Vajtswv thiaj txhob txwm zais Nws tus neeg ntawm noob neej? Tsuas muaj ib qho laj thawj nkaus xwb, thiab qhov ntawd yog: Txawm tias tib neeg, cov uas Vajtswv tsim, tau ntsib tau pom Nws tes hauj lwm los tau ntau txhiab xyoo lawm los xij, yeej tsis muaj ib tug tib neeg twg kiag li uas paub Vajtswv tes hauj lwm, Vajtswv tus moj yam, thiab Vajtswv lub ntsiab tseeb li. Cov tib neeg zoo li no, raws li qhov Vajtswv pom ces, yog nyob rau hauv txoj kev tawm tsam Nws, thiab Vajtswv yuav tsis qhia Nws Tus Kheej rau cov tib neeg uas ua yeeb ncuab rau Nws. Qhov no yog qhov laj thawj tseeb uas Vajtswv tsis tau nthuav tawm Nws tus neeg rau noob neej thiab vim li cas Nws thiaj tab meeg npog Nws tus neeg ntawm noob neej. Tam sim no qhov tseem ceeb ntawm qhov paub Vajtswv tus moj yam puas meej rau nej?

Txij thaum muaj Vajtswv txoj kev cawm tib neeg los, Nws yeej ib txwm kub siab lug los ua Nws tes hauj lwm. Dhau li qhov npog Nws tus neeg ntawm tib neeg lawm, Nws yeej ib txwm nyob ntawm tib neeg ib sab, ua tes hauj lwm rau tib neeg, nthuav tawm Nws tus moj yam, coj tag nrho noob neej nrog Nws lub ntsiab tseeb, thiab ua Nws tes hauj lwm rau txhua tus tib neeg los ntawm Nws lub zog nchav, Nws lub tswv yim, thiab Nws lub hwj chim, yog li ntawd thiaj li los rau ntawm Tiam Muaj Kev Cai, Tiam Hmoov Hlub, thiab Tiam Lub Nceeg Vaj niaj hnub tam sim no. Txawm tias Vajtswv npog Nws tus neeg ntawm tib neeg los xij, Nws tus moj yam, Nws qhov muaj sia thiab tej khoom, thiab Nws txoj kev xav rau noob neej yeej muab nthuav tawm kiag rau tib neeg kom tib neeg pom thiab paub. Muab ua lwm lo lus hais, txawm tias tib neeg tsis muaj cuab kav pom tau los sis tuav tau Vajtswv los xij, tus moj yam thiab lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv uas noob neej ntsib yeej yog kiag qhov nthuav tawm ntawm Vajtswv Tus Kheej lawm ntag. Qhov ntawd tsis yog qhov tseeb lod? Tsis hais txog ntawm txoj hau kev los sis ces kaum ntawm qhov Vajtswv xav rau Nws tes hauj lwm, Nws ib txwm saib tib neeg los ntawm Nws lub koob meej tiag tiag, ua tes hauj lwm uas muab tso rau Nws, thiab hais cov lus uas Nws tsim nyog hais. Txawm Vajtswv hais qhov twg tuaj los xij—Nws yeej sawv tau rau saum lub ceeb tsheej thib peb, los sis sawv rau hauv cev nqaij tawv, los sis ib yam li ib tug neeg dog dig—Nws yeej ib txwm hais lus rau tib neeg kawg Nws lub siab lub ntsws thiab kawg Nws txoj kev xav, yam tsis muaj kev dag ntxias los sis kev npog cia li. Thaum Nws ua Nws tes hauj lwm, Vajtswv nthuav tawm Nws txoj lus thiab Nws tus moj yam, thiab nthuav tawm yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws, tsis muaj ib qho kev tswj cia kiag li. Nws coj noob neej nrog Nws lub neej txoj sia thiab Nws qhov muaj sia thiab tej khoom muaj nqis. Qhov no yog qhov tib neeg ua neej li cas nyob thoob plaws rau Tiam Muaj Kev Cai—tiam pib ntawm noob neej—hauv txoj kev coj ntawm tus Vajtswv uas “pom tsis tau thiab tuav tsis tau.”

Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv thawj zaug tom qab Tiam Muaj Kev Cai—ib qho yug los ua neeg uas kav peb caug-peb xyoos ntau. Rau ib tug tib neeg, peb caug-peb xyoos ntau puas ntev mas? (Nws tsis ntev.) Vim qhov siav ntev ntawm ib tug tib neeg tsuas yog ntev dua li peb caug-tawm xyoo xwb, qhov no tsis yog ib lub sij hawm ntev rau ib tug tib neeg li. Tab sis rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd ces, peb caug-peb xyoos ntau no mas ntev kawg li lawm. Nws rais los ua ib tug tib neeg—ib tug tib neeg dog dig uas ua Vajtswv tes hauj lwm thiab cov lus txib. Qhov no txhais tias Nws yuav tau ua tes hauj lwm uas ib tug tib neeg dog dig tsis muaj cuab kav ua tau, thiab kuj tiv kev txom nyem uas cov tib neeg dog dig tsis muaj cuab kav tiv taus. Qhov hnyav ntawm txoj kev txom nyem uas tiv los ntawm Tswv Yexus nyob rau Tiam Hmoov Hlub, txij ntua ntawm qhov pib ntawm Nws tes hauj lwm mus txog rau thaum Nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig mas, tej zaum yuav tsis yog tej yam uas cov tib neeg niaj hnub no yuav ua tau tim khawv rau hauv tus tib neeg kiag, tab sis nej muab tsis tau tsawg kawg ib lub tswv yim txog nws los ntawm tej keeb kwm hauv phau Vajluskub li lod? Tsis hais txog ntawm qhov seb muaj tej ntsiab lus ntxaws ntau npaum li cas nyob rau hauv qhov tseeb uas tau teev tseg li, txhua yam huv si, Vajtswv tes hauj lwm nyob rau lub caij no yeej muaj kev nyuaj thiab kev txom nyem puv nkaus. Rau ib tug tib neeg qias vuab tsuab ces, peb caug-peb xyoos ntau mas tsis yog ib lub sij hawm ntev; ib qho kev txom nyem me me yog ib qho teeb meem me xwb. Tab sis rau tus Vajtswv dawb huv, tsis muaj chaw thuam, uas tau ris tag nrho tib neeg tej kev txhaum, thiab noj, pw, thiab nyob nrog cov neeg txhaum, mas qhov kev mob no mas loj heev yam tsis txaus ntseeg kiag li. Nws yog tus Tswv Tsim, tus Kav txhua yam thiab tus Tswj txhua yam, tab sis thaum Nws los rau hauv lub ntiaj teb no, Nws yuav tsum tau tiv txoj kev tawm tsam thiab kev siab phem ntawm cov noob neej uas qias vuab tsuab. Yuav kom ua tau Nws tes hauj lwm tiav log thiab cawm tau noob neej los ntawm lub hiav txwv nyuaj siab, Nws yuav tsum tau raug teem txim los ntawm tib neeg thiab ris noob neej tej kev txhaum. Qhov txuas ntxiv ntawm txoj kev txom nyem uas Nws raug yuav tsis muaj cuab kav raug to taub tau los sis tsis muaj cuab kav raug nco txiaj ntsig los ntawm cov tib neeg dog dig. Txoj kev txom nyem no sawv cev rau dab tsi? Nws sawv cev rau Vajtswv txoj kev mob siab rau noob neej. Nws sawv cev rau txoj kev txaj muag uas Nws tau ntsib thiab tus nqi uas Nws them rau tib neeg txoj kev cawm dim, los txhiv lawv tej kev txhaum, thiab los ua kom tiav log theem no ntawm Nws tes hauj lwm. Nws kuj txhais tias tib neeg yuav raug txhiv tawm ntawm tus ntoo khaub lig los ntawm Vajtswv. Qhov no yog ib tug nqi uas raug them uas yog siv cov ntshav, txoj sia, thiab ib tug nqi uas tsis muaj ib tug uas raug tsim tawm los yuav them tau li. Nws yog vim tias Nws muaj Vajtswv lub ntsiab tseeb thiab muaj yam uas Vajtswv muaj thiab yam uas yog Vajtswv uas Nws yuav tiv taus hom kev txom nyem no thiab ua hom hauj lwm no. Qhov no yog tej yam uas tsis muaj ib tug uas raug tsim tawm los ntawm Nws yuav muaj cuab kav ua tau hloov Nws chaw li. Qhov no yog Vajtswv tes hauj lwm nyob rau Tiam Hmoov Hlub thiab ib qho kev qhia tshwm ntawm Nws tus moj yam. Qhov no puas nthuav tawm ib yam dab tsi txog yam uas Vajtswv muaj thiab yam uas yog Vajtswv li mas? Nws puas tsim nyog rau noob neej los paub thiab? Nyob rau tiam ntawd, txawm tias tib neeg tsis pom Vajtswv tus neeg los xij, lawv tau txais Vajtswv qhov kev theej txhoj thiab raug Vajtswv txhiv los ntawm tus ntoo khaub lig lawm. Tej zaum noob neej yuav tsis yog tsis paub txog tes hauj lwm uas Vajtswv ua nyob rau Tiam Hmoov Hlub, tab sis puas muaj ib tug twg uas paub txog tus moj yam thiab txoj kev xav uas nthuav tawm los ntawm Vajtswv nyob rau lub caij no li? Tib neeg tsuas lam paub txog tej ntsiab ntxaws ntxaws ntawm Vajtswv tes hauj lwm nyob rau ntau tiam sib txawv thiab los ntawm ntau tshooj xwb, los sis paub tej keeb kwm ntsig txog Vajtswv uas muaj nyob rau tib lub sij hawm Vajtswv ua Nws tes hauj lwm xwb. Tej ntsiab ntxaws ntxaws ntawd thiab tej keeb kwm no tsuas yog tej cov ntaub ntawv los sis tej dab neeg ntsig txog Vajtswv thiab tsis muaj feem dab tsi nrog Vajtswv tus moj yam thiab lub ntsiab tseeb li. Yog li txawm tias tib neeg paub tej keeb kwm txog Vajtswv ntau npaum li cas los xij, nws tsis txhais tau tias lawv muaj kev to taub thiab kev txawj ntse paub tob txog Vajtswv tus moj yam los sis Nws lub ntsiab tseeb. Li nyob rau hauv Tiam Muaj Kev Cai, txawm cov tib neeg uas nyob hauv Tiam Hmoov Hlub tau paub kiag thiab ntsib kiag nrog Vajtswv hauv cev nqaij tawv los xij, lawv txoj kev txawj ntse paub txog Vajtswv tus moj yam thiab Vajtswv lub ntsiab tseeb ntawd yeej tsis muaj kiag li.

Nyob rau hauv Tiam Lub Nceeg Vaj, Vajtswv rais los muaj cev nqaij tawv ib zaug ntxiv, ib yam nkaus li Nws ua thawj zaug. Nyob rau lub caij ntawm tes hauj lwm no, Vajtswv yeej tseem nthuav tawm Nws txoj lus yam qhib lug, ua tes hauj lwm uas Nws yuav tsum ua, thiab nthuav tawm yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws. Nyob rau tib lub sij hawm no, Nws tiv thiab zam txim rau tib neeg txoj kev tsis mloog lus thiab txoj kev tsis paub txuas ntxiv. Vajtswv tsis qhia tshwm Nws tus moj yam thiab nthuav tawm Nws txoj kev xav nyob rau lub caij ntawm tes hauj lwm no txuas ntxiv thiab lod? Yog li ntawd, txij ntawm qhov tsim tib neeg los txog ntua rau tam sim no, Vajtswv tus moj yam, Nws qhov muaj sia thiab tej khoom muaj nqis, thiab Nws txoj kev xav yeej ib txwm tau muab qhib lug rau txhua tus tib neeg lawm. Vajtswv yeej tsis tau txhob txwm zais Nws lub ntsiab tseeb, Nws tus moj yam, los sis Nws txoj kev xav li. Nws tsuas yog tias noob neej tsis quav ntsej txog seb Vajtswv tab tom ua dab tsi, Nws txoj kev xav yog dab tsi xwb—ntawd thiaj yog qhov vim li cas tib neeg thiaj li muaj ib txoj kev to taub txog Vajtswv me heev. Muab ua lwm lo lus hais, thaum Vajtswv npog Nws tus neeg, Nws kuj sawv nrog noob neej rau txhua lub sij hawm thiab, qhib lug qhia Nws txoj kev xav, tus moj yam, thiab lub ntsiab tseeb txhua lub sij hawm. Yog muab ua zoo saib ces, Vajtswv tus neeg kuj yeej qhib lug rau tib neeg thiab, tab sis vim tib neeg txoj kev dig muag thiab tsis mloog lus, lawv thiaj tsis muaj peev xwm pom Vajtswv qhov kev tshwm sim xwb. Yog li yog tias muaj li ntawd, ces qhov to taub Vajtswv tus moj yam thiab Vajtswv Tus Kheej yuav tsum tsis yooj yim rau txhua tus li lod? Ntawd yog ib lo lus nug uas nyuaj teb heev, nws tsis yog li lod? Koj hais tau tias nws yooj yim, tab sis thaum ib txhia tib neeg nrhiav kom paub Vajtswv, lawv los paub tsis tau Nws kiag li los sis tsis muaj ib txoj kev to taub meej txog Nws li—nws ib txwm pom tsis tseeb thiab pom tsis meej li. Tab sis yog koj hais tias nws tsis yooj yim, ntawd los yeej tsis yog thiab. Tau muaj lub ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm los ntev heev lawm, txhua tus yuav tsum, los ntawm lawv tej kev paub, muaj txoj kev saib xyuas zoo nrog Vajtswv. Lawv yuav tsum tsawg kawg paub txog Vajtswv mus txog rau tej theem uas muaj hauv lawv lub siab lawm los sis tau muaj ib qho kev sib chwv ntawm sab ntsujplig nrog Vajtswv lawm, thiab lawv yuav tsum tsawg kawg muaj qee yam kev faj txog Vajtswv tus moj yam los sis muab tau qee qhov kev to taub txog Nws lawm. Txij thaum lub sij hawm tib neeg pib los caum raws Vajtswv los txog ntua rau tam sim no, noob neej tau txais ntau yam heev lawm, tab sis vim muaj ntau yam laj thawj—tib neeg lub peev xwm tsis zoo, kev tsis paub, kev ntxeev siab, thiab ntau yam kev xav—noob neej kuj tau poob ntau yam heev li lawm thiab. Vajtswv tsis tau pub rau noob neej txaus lod? Txawm tias Vajtswv zais Nws tus neeg los ntawm noob neej los xij, Nws pub rau noob neej yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws, thiab Nws txoj sia; noob neej txoj kev txawj ntse paub txog Vajtswv yuav tsum tsis txhob tsuas yog li yam uas yog tam sim no xwb. Qhov ntawd yog qhov vim li cas Kuv xav tias nws tseem ceeb los sib qhia ntxiv nrog nej txog lub ncauj lus ntawm Vajtswv tes hauj lwm, Vajtswv tus moj yam, thiab Vajtswv Tus Kheej. Lub ntsiab yog kom ntau txhiab xyoo ntawm txoj kev saib xyuas thiab kev txawj xav uas Vajtswv tau muab tso rau hauv tib neeg lawm no txhob xaus yam tsis muaj qab hau, thiab kom noob neej thiaj to taub thiab nco Vajtswv txoj kev xav txiaj ntsig rau tej ntawd tiag. Nws yog kom tib neeg loj hlob tau mus rau ib theem tshiab hauv lawv txoj kev paub txog Vajtswv. Nws kuj yuav tig Vajtswv rov mus rau Nws qhov tseem chaw hauv tib neeg lub siab thiab; qhov ntawd ces yog, muab kev ncaj ncees rau Nws.

Yuav kom to taub Vajtswv tus moj yam thiab Vajtswv Tus Kheej, koj yuav tsum pib me me ua ntej. Tab sis pib me me ua ntej los ntawm qhov twg? Thaum los pib, Kuv tau xaiv qee tshooj tawm hauv phau Vajluskub los. Cov ntaub ntawv hauv qab no muaj ib co nqe Vajluskub, tag nrho ntawm tej no yog ntsig txog rau lub ncauj lus ntawm Vajtswv tes hauj lwm, Vajtswv tus moj yam, thiab Vajtswv Tus Kheej. Kuv tsi ntsees nrhiav tau cov nqe no li ib co khoom taw qhia los pab nej kom paub Vajtswv tes hauj lwm, Vajtswv tus moj yam, thiab Vajtswv Tus Kheej. Los ntawm qhov sib faib sib qhia tej no, peb yuav muaj peev xwm pom seb hom moj yam dab tsi uas Vajtswv tau nthuav tawm thoob plaws Nws tes hauj lwm yav tag los thiab tej yeeb yam twg ntawm Nws lub ntsiab tseeb uas tib neeg tsis tau paub. Cov tshooj no tej zaum qub lawm, tab sis lub ncauj lus peb tab tom sib qhia no yog hais txog tej yam tshiab uas tib neeg tsis muaj thiab tsis tau hnov dua li. Nej ib txhia yuav pom tias nws tsis txaus ntseeg—qhov muab Adas thiab Evas coj los tham thiab rov qab mus rau Nau-a ntawd tsis yog rov taug dua tib co hneev taw xwb lod? Txawm nej yuav xav li cas los xij, cov tshooj no muaj txiaj ntsig heev rau txoj kev sib qhia ntsig txog lub ncauj lus no thiab muaj cuab kav coj tau li tej ntawv qhia los sis tej khoom ntawm tes rau txoj kev sib qhia hnub no. Thaum Kuv tag qhov kev sib qhia no lawm, nej yuav to taub Kuv tej kev xav tias vim li cas ho xaiv cov tshooj no. Cov uas tau nyeem phau Vajluskub dua lawm tej zaum yuav tau nyeem ob peb nqe no lawm thiab, tab sis tej zaum tsis to taub zoo txog tej ntawd xwb. Ua ntej no, cia peb saib tej ntawd me ntsis tso, ces mam mus kom thoob plaws ib qho zuj zus kom ntxaws ntxaws rau hauv peb txoj kev sib qhia no.

Adas thiab Evas yog noob neej ob tug poj koob yawm txwv. Yog tias peb yuav tham txog cov neeg los ntawm phau Vajluskub los, ces peb yuav tsum pib ntawm nkawd ob leeg. Ntxiv ntawd ces yog Nau-a, noob neej tus poj koob yawm txwv thib ob. Tus thib peb yog leej twg? (Anplahas.) Nej txhua tus puas paub Anplahas zaj keeb kwm? Tej zaum nej ib txhia paub lawm, tab sis rau lwm tus tej zaum yuav tsis meej heev. Tus thib plaub yog leej twg? Leej twg yog tus tau hais txog nyob rau hauv zaj keeb kwm ntawm txoj kev puas ntsoog ntawm Xaudoo? (Lauj.) Tab sis Lauj tsis raug muab qhia rau ntawm no. Nws taw mus rau leej twg? (Anplahas.) Yam tseem ceeb uas hais txog nyob rau hauv zaj keeb kwm ntawm Anplahas ces yog yam Vajtswv Yehauvas tau hais lawm. Nej puas pom nws? Tus thib tsib yog leej twg? (Yauj.) Vajtswv tsis hais ntau txog Yauj zaj keeb kwm nyob rau theem tam sim no ntawm Nws tes hauj lwm lod? Ces nej puas quav ntsej heev txog zaj keeb kwm no? Yog tias nej quav ntsej heev, nej puas tau ua twb zoo nyeem txog Yauj zaj keeb kwm hauv phau Vajluskub? Nej puas paub Yauj hais txog dab tsi, thiab nws ua dab tsi? Rau nej cov uas tau nyeem nws heev, nej tau nyeem nws pes tsawg zaus lawm? Nej puas nyeem tas li? Cov muam uas tuaj Hooj Koo tuaj, thov qhia rau peb seb. (Kuv nyeem nws ob peb zaug dhau los lawm thaum peb nyob rau hauv Tiam Hmoov Hlub.) Txij thaum ntawd los koj tsis tau nyeem nws dua li lawm lod? Ntawd mas ntxim tu siab kawg. Cia Kuv qhia nej: Nyob rau theem no ntawm Vajtswv tes hauj lwm Nws tau hais txog Yauj ntau zaus, uas yog ib tug duab ntawm Nws tej kev xav. Qhov Nws hais txog Yauj ntau zaus tab sis tsis tsa nej txoj kev mloog kom sawv ntawd yog ib lo lus tim khawv rau ib qho tseeb: Nej tsis nyiam ua ib co tib neeg zoo thiab cov tib neeg uas ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Qhov no yog vim tias nej txaus siab nrog qhov tsuas muaj ib lub tswv yim phem txog zaj keeb kwm ntawm Yauj uas Vajtswv tau hais txog lawm xwb. Nej txaus siab nrog txoj kev lam to taub zaj keeb kwm kiag xwb, tab sis nej tsis quav ntsej txog thiab tsis sim los to taub tej ntsiab kom ntxaws ntxaws ntawm qhov seb Yauj yog leej twg thiab lub ntsiab tias yog vim li cas Vajtswv taw mus rau Yauj nyob rau ntau lub caij. Yog tias ib tug tib neeg zoo li no uas raug qhuas los ntawm Vajtswv es tsis ua rau nej nyiam, ces yog dab tsi tiag tiag uas nej thiaj li quav ntsej txog? Yog tias nej tsis quav ntsej txog los sis sim los to taub ib tug tib neeg tseem ceeb zoo li no uas Vajtswv tau hais txog, ces qhov ntawd yuav qhia li cas txog nej tus cwj pwm rau Vajtswv txoj lus? Qhov ntawd yuav tsis ntxim phem heev lod? Nws yuav tsis ua pov thawj qhia tias feem ntau ntawm nej cov ko tsis koom rau hauv tej yam uas muaj qab hau los sis caum qhov tseeb lod? Yog tias koj caum qhov tseeb, koj yuav ua twb zoo mloog rau cov tib neeg uas Vajtswv pom zoo thiab cov neeg tej keeb kwm uas Vajtswv tau hais txog lawm. Tsis hais txawm tias koj muaj cuab kav ua tau lub neej raws lawv los sis pom tias lawv tej keeb kwm yeej nkag siab tau los xij, koj yuav maj nrawm nroos mus nyeem txog lawv, sim kom nkag siab txog lawv, nrhiav kev los caum lawv tej qauv, thiab ua li qhov koj ua tau mus kom txog qhov zoo tshaj ntawm koj lub peev xwm. Qhov no yog qhov ib tug tib neeg ntshaws li cas txog qhov tseeb uas yuav tsum ua. Tab sis qhov tseeb yog, feem ntau ntawm nej cov uas zaum ntawm no yeej tsis tau nyeem Yauj zaj keeb kwm li—thiab qhov ntawd mas qhia meej kawg.

Cia peb rov tig mus rau lub ncauj lus uas Kuv nyuam qhuav tham. Nyob rau hauv feem no ntawm Vajluskub, uas hais txog phau Vajluskub Qub Tiam Muaj Kev Cai, Kuv tau xaiv los tsom ntsoov rau tej zaj keeb kwm ntsig txog cov neeg tseem ceeb uas tib neeg feem ntau tau nyeem phau Vajluskub lawm yuav paub txog. Txhua tus uas nyeem tej keeb kwm ntsig txog cov neeg no yuav muaj peev xwm pom tias tes hauj lwm Vajtswv tau ua rau lawv thiab cov lus Vajtswv tau hais rau lawv yeej yooj yim tuav tau thiab muab tau rau cov tib neeg niaj hnub no. Thaum koj nyeem cov keeb kwm no, tej uas muaj teev tseg rau hauv phau Vajluskub, koj yuav muaj peev xwm to taub zoo dua seb Vajtswv ua Nws tes hauj lwm thiab saib tib neeg li cas nyob rau tej caij nyoog hauv keeb kwm. Tab sis qhov laj thawj uas Kuv tau txiav txim siab los tham txog cov tshooj no rau hnub no tsis yog kom koj tsom ntsoov mus rau tej keeb kwm los sis cov neeg hauv tej keeb kwm xwb. Tab sis, nws yog kom koj muaj cuab kav—los ntawm cov neeg tej keeb kwm—los pom Vajtswv tej kev ua thiab Nws tus moj yam. Qhov no yuav pab koj los paub thiab to taub Vajtswv yooj yim dua, pom sab tiag ntawm Nws; nws yuav ntiab koj tej kev xav thiab tej kev xav phem txog Nws tawm mus, thiab pab tshem koj tawm ntawm txoj kev ntseeg uas muaj los ntawm qhov kev pom tsis meej. Tshwj tsis yog koj muaj ib lub hauv paus ruaj khov, ces qhov sim kom paub Vajtswv tus moj yam thiab los paub Vajtswv Tus Kheej yeej muaj cuab kav coj tau mus taug ib txoj kev paub ntawm txoj kev tsis muaj kev pab, kev tsis muaj zog, thiab tsis tseeb ntawm qhov seb yuav pib qhov twg. Qhov no yog qhov txhawb Kuv los tsim ib lub tswv yim thiab ib txoj kev uas muaj peev xwm pab tau koj kom to taub Vajtswv zoo dua, nco txiaj ntsig rau Vajtswv txoj kev xav ntau dua, los paub Vajtswv tus moj yam thiab Vajtswv Tus Kheej, thiab cia koj pom kiag qhov muaj Vajtswv thiab nco txiaj ntsig rau Nws txoj kev xav rau tib neeg. Qhov no yuav tsis yog txiaj ntsim rau nej txhua tus lod? Tam sim no thaum nej tig rov mus saib tej keeb kwm thiab tej feem ntawm Vajluskub, nej xav li cas rau hauv nej lub siab xwb? Nej puas xav tias tej feem ntawm Vajluskub uas Kuv xaiv tawm los yeej tsis tsim nyog li? Kuv yuav tsum rov hais dua yam uas Kuv nyuam qhuav qhia nej lawm: Lub hom phiaj ntawm qhov hais kom nej nyeem cov neeg no tej keeb kwm yog los pab nej kom pom seb Vajtswv ua Nws tes hauj lwm li cas rau tib neeg thiab to taub Nws tus cwj pwm rau noob neej kom zoo dua. Dab tsi yuav pab nej kom caum cuag txoj kev to taub no? Qhov to taub tes hauj lwm uas Vajtswv tau ua rau yav tag los, thiab muab nws txuas rau tes hauj lwm Vajtswv tab tom ua tam sim no—qhov no yuav pab nej kom to taub Nws tej kev xav ntau. Tej xeeb ceem loj no muaj tseeb thiab yuav tsum raug paub thiab to taub los ntawm txhua tus uas xav los paub Vajtswv.

Cia peb pib nrog zaj keeb kwm ntawm Adas thiab Evas nkawd, pib nrog ib nqe uas muab tawm hauv Vajluskub los.

A. Adas thiab Evas

1. Vajtswv Tej Lus Sam Hwm rau Adas

Ch.K 2:15–17  Thiab Vajtswv Yehauvas coj tus neeg ntawd, thiab muab nws tso rau hauv lub vaj Edee kom tu thiab saib xyuas lub vaj ntawd. Thiab Vajtswv Yehauvas nkaw lus rau tus neeg ntawd, hais tias, Ntawm txhua tsob ntoo ntawm lub vaj no koj noj tau huv si: Tab sis ntawm tsob ntoo ntawm qhov paub qhov zoo thiab qhov phem, koj yuav tsum txhob noj nws kiag li: yog hnub twg koj noj ces koj yeej yuav tuag xwb xwb li.

Nej muab tau dab tsi los ntawm cov nqe no los? Feem ntawm Vajluskub no ua rau nej xav li cas xwb? Vim li cas Kuv tau txiav txim siab tham txog Vajtswv tej lus sam hwm rau Adas? Tam sim no txhua tus ntawm nej cov ko puas muaj ib tug duab ntawm Vajtswv thiab Adas nyob hauv nej lub siab? Nej yeej sim xav rau hauv nruab siab tau: Yog tias koj yog ib tug nyob rau qhov chaw ntawd, tob rau hauv, nej xav tias Vajtswv yuav zoo li cas? Qhov xav txog qhov no ua rau nej xav li cas xwb? Qhov no yog ib daim duab ua txhawb zog thiab sov siab. Txawm tias tsuas muaj Vajtswv thiab neeg nyob rau hauv xwb los, qhov zoo ntawm nkawd ua rau koj muaj kev xav txog ntawm txoj kev sib fwm puv npo: Vajtswv txoj kev hlub uas phwj yaws yeej raug muab pub yam dawb paug rau tib neeg thiab nyob puag ncig tib neeg; tib neeg tsis txhaum thiab dawb huv, tsis raug khi cia thiab nyob ywj siab, zoo siab hlo nyob rau hauv qab Vajtswv txoj kev saib xyuas; Vajtswv qhia txoj kev txhawj xeeb rau tib neeg, hos tib neeg nyob rau hauv qab Vajtswv txoj kev tiv thaiv thiab txoj koob hmoov; txhua yam uas tib neeg ua thiab hais yeej ruaj khov txuas rau thiab yeej cais tsis tau tawm ntawm Vajtswv mus li.

Qhov no yeej hu tau ua Vajtswv thawj lo lus sam hwm rau tib neeg tom qab uas tau tsim nws lawm. Lo lus sam hwm no muaj dab tsi? Nws muaj Vajtswv txoj kev xav, tab sis kuj muaj Nws tej kev txhawj xeeb rau noob neej thiab. Qhov no yog Vajtswv thawj lo lus sam hwm, thiab nws kuj yog thawj zaug uas Vajtswv nthuav tawm kev txhawj xeeb rau tib neeg. Ntawd hais tau tias, Vajtswv muaj ib lub luag hauj lwm rau tib neeg txij ntua thaum lub sij hawm Nws tau tsim nws los lawm. Nws lub luag hauj lwm yog dab tsi? Nws yuav tsum tau tiv thaiv tib neeg, saib xyuas tib neeg. Nws cia siab tias tib neeg yeej tso siab tau rau thiab mloog lus tau rau Nws cov lus. Qhov no kuj yog Vajtswv thawj qhov kev cia siab ntawm tib neeg thiab. Nws yog vim qhov kev cia siab no Vajtswv thiaj li hais cov lus nram qab no tias: “Ntawm txhua tsob ntoo ntawm lub vaj no koj noj tau huv si: Tab sis ntawm tsob ntoo ntawm qhov paub qhov zoo thiab qhov phem, koj yuav tsum txhob noj nws kiag li: yog hnub twg koj noj ces koj yeej yuav tuag xwb xwb li.” Cov lus yooj yim no sawv cev rau Vajtswv txoj kev xav. Lawv kuj nthuav tawm tias, nyob hauv Nws lub siab, Vajtswv tau pib qhia txoj kev txhawj xeeb rau tib neeg. Tag nrho tej no, tsuas yog Adas xwb thiaj li raug tsim raws li Vajtswv tus yam ntxwv; Adas thiaj li tsuas yog tib tug uas muaj sia nyob nrog Vajtswv txoj pa ntawm txoj sia xwb; nws yeej nrog Vajtswv ua ke tau, tham tau nrog Vajtswv. Ntawd yog qhov vim li cas Vajtswv thiaj muab lo lus sam hwm no rau nws. Vajtswv hais meej meej rau hauv Nws lo lus sam hwm tias tib neeg ua tau dab tsi thiab ua tsis tau dab tsi.

Nyob rau hauv ob peb lo lus yooj yim no, peb pom Vajtswv lub siab. Tab sis hom siab dab tsi uas qhia kom pom nws tus kheej? Puas muaj kev hlub nyob hauv Vajtswv lub siab? Puas muaj kev txhawj xeeb? Nyob rau hauv cov nqe no, Vajtswv txoj kev hlub thiab txhawj xeeb tsis tsuas yuav raug nco txiaj ntsig xwb, tab sis kuj pom meej thiab. Nej tsis pom zoo lod? Tom qab hnov Kuv hais qhov no lawm, nej puas tseem xav tias tej no tsuas yog ob peb lo lus yooj yim xwb? Lawv tsis yooj yim kiag li, puas yog? Nej puas tau faj txog qhov no dua li? Yog tias Vajtswv tus kheej qhia koj ob peb lo lus no, koj yuav xav li cas rau sab hauv? Yog tias koj tsis yog ib tug tib neeg coj zoo, yog tias koj lub siab yog dej khov xwb, ces koj yuav tsis xav dab tsi li, koj yuav tsis nco txiaj ntsig rau Vajtswv txoj kev hlub, thiab koj yuav tsis sim los to taub Vajtswv lub siab li. Tab sis li uas yog ib tug tib neeg uas muaj ib lub siab zoo thiab kev xav ntawm noob neej, koj yuav xav txawv. Koj yuav hnov sov so, koj yuav hnov qhov raug saib xyuas rau thiab hlub, thiab koj yuav pom txoj kev zoo siab. Qhov ntawd tsis yog lod? Thaum koj pom tej no, koj yuav coj li cas rau Vajtswv? Koj puas yuav lo kiag rau Vajtswv? Koj puas yuav hlub thiab hwm Vajtswv tawm hauv koj nruab siab tuaj? Koj lub siab puas yuav loj hlob mus ze zog rau Vajtswv? Koj yeej pom tau los ntawm qhov no tias Vajtswv txoj kev hlub tseem ceeb npaum li cas rau tib neeg. Tab sis yam uas haj yam tseem ceeb tshaj mas yog tib neeg txoj kev nco txiaj ntsig rau thiab kev nkag siab txog Vajtswv txoj kev hlub. Qhov tseeb, Vajtswv tsis hais ntau yam txog tej uas zoo sib xws nyob rau theem no ntawm Nws tes hauj lwm lod? Niaj hnub no puas muaj tib neeg nco txiaj ntsig rau Vajtswv lub siab li? Nej puas nco txiaj ntsig txog Vajtswv txoj kev xav uas Kuv nyuam qhuav hais los no? Nej nco tsis tau txiaj ntsig tiag li rau Vajtswv txoj kev xav thaum nws yog qhov tseeb, tuav tau, thiab muaj tiag li no. Ntawd yog qhov vim li cas Kuv hais tias nej tsis muaj txoj tseem kev paub thiab kev to taub txog Vajtswv. Qhov no tsis tseeb lod? Tab sis tam sim no cia peb muab nws tso tseg rau ntawd.

2. Vajtswv Tsim Evas

Ch.K 2:18–20  Thiab Vajtswv Yehauvas hais tias, Nws tsis zoo uas tus neeg no yuav tsum nyob ib leeg xwb; Kuv yuav tsim ib tug pab rau nws. Thiab tawm hauv av los Vajtswv Yehauvas tsim txhua yam tsiaj uas nkag hauv av, thiab txhua yam tsiaj uas ya saum nruab ntug; thiab coj lawv los rau Adas saib seb nws yuav muab lawv hu li cas: thiab txawm Adas muab txhua yam tsiaj hu li cas los xij, ntawd yog lub npe. Thiab Adas tis npe rau txhua tus nyuj twm, thiab rau cov tsiaj uas ya saum nruab ntug, thiab rau txhua yam tsiaj uas nkag hauv av; tab sis rau Adas tsis muaj ib tug pab rau nws li.

Ch.K 2:22–23  Thiab tus tav, yam uas Vajtswv Yehauvas rho tawm hauv neeg los, Nws muab tsim ua ib tug poj niam, thiab coj nws mus rau tus txiv neej. Thiab Adas hais tias, Tam sim no qhov no yog pob txha ntawm kuv tej pob txha, thiab nqaij ntawm kuv cov nqaij: nws yuav tsum raug muab hu ua Poj Niam, vim tias nws yog muab tawm ntawm Txiv Neej los.

Muaj ib kab tseem ceeb nyob hauv qhov no ntawm Vajluskub: “txawm Adas muab txhua yam tsiaj hu li cas los xij, ntawd yog lub npe.” Yog li, leej twg tis tej npe rau txhua yam tsiaj uas tsim tawm los? Nws yog Adas, tsis yog Vajtswv. Kab lus no qhia noob neej txog ib qho tseeb: Vajtswv muab kev txawj ntse rau tib neeg thaum Nws tsim nws. Ntawd hais tau tias, tib neeg txoj kev txawj ntse yog los ntawm Vajtswv los. Qhov no yog ib qho muaj tseeb. Tab sis vim li cas? Tom qab Vajtswv tsim Adas, ua Adas puas mus kawm ntawv? Nws puas paub nyeem ntawv? Tom qab Vajtswv tsim ntau yam tsiaj muaj sia uas sib txawv, ua Adas puas paub tag nrho ntawm cov tsiaj no? Ua Vajtswv puas qhia nws tias lawv tej npe yog hu li cas? Tseeb tiag, Vajtswv kuj tsis tau qhia nws tias yuav tis npe li cas rau cov tsiaj no li. Ntawd yog qhov tseeb! Ces, ua cas, Adas ho paub tias yuav tis tej npe rau cov ntsiaj no li cas thiab tis hom npe dab tsi rau lawv mas? Qhov no muaj feem rau lo lus nug ntawm qhov Vajtswv muab ntxiv rau Adas thaum Nws tsim nws. Qhov tseeb ua pov thawj qhia tias thaum Vajtswv tsim tib neeg, Nws muab Nws txoj kev txawj ntse ntxiv rau nws lawm. Qhov no yog lub ntsiab tseeb, yog li ua twb zoo mloog. Kuj muaj lwm lub ntsiab tseeb thiab uas nej yuav tsum to taub: Tom qab Adas tis npe tag rau cov ntsiaj no lawm, cov npe no rais los nyob rau hauv Vajtswv cov lus lawm. Vim li cas Kuv hais txog qhov no? Vim tias qhov no kuj muaj feem xyuam txog Vajtswv tus moj yam thiab, thiab qhov no yog ib lub ntsiab uas Kuv yuav tsum piav kom meej ntxiv mus.

Vajtswv tsim tib neeg, tshuab txoj sia rau hauv nws, thiab kuj muab ib txhia ntawm Nws txoj kev txawj ntse, Nws lub peev xwm, thiab yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws rau nws thiab. Tom qab Vajtswv muab tag nrho ntawm tej no rau tib neeg lawm, tib neeg muaj peev xwm ua tej yam uas tsis tas tos leej twg li thiab nws xav nws tus kheej xwb. Yog tias yam tib neeg muab los thiab ua zoo raws li qhov Vajtswv pom, ces Vajtswv txais yuav thiab tsis cuam tshuam li. Yog tias yam tib neeg ua es yog lawm, Vajtswv yuav cia nws nyob. Yog li, kab lus uas hais tias “txawm Adas muab txhua yam tsiaj hu li cas los xij, ntawd yog lub npe” yog hais txog dab tsi? Nws hais txog tias Vajtswv tsis xam pom tias tsim nyog los cuam tshuam txhua lub npe uas tau tis rau cov tsiaj uas sib txawv ntawd. Txawm Adas yuav tis npe li cas rau ib tug tsiaj twg los xij, Vajtswv hais tias “Cia li yog li ntawd,” plov meej rau tus tsiaj lub npe xwb. Vajtswv puas nthuav tawm ib txoj kev xav dab tsi li rau qhov teeb meem no? Tsis nthuav li, Nws yeej tsis ua li. Yog li, nej muab tau dab tsi lo ntawm qhov no los? Vajtswv muab kev txawj ntse rau tib neeg thiab tib neeg siv nws txoj kev txawj ntse uas Vajtswv muab los ua ntau yam. Yog tias yam tib neeg ua es zoo raws li qhov Vajtswv pom, ces nws plov meej, lees paub, thiab txais yuav los ntawm Vajtswv yam tsis muaj ib qho kev txiav txim los sis thuam li. Qhov no yog tej yam uas tsis muaj ib tug tib neeg twg los sis ntsujplig phem twg, los sis Ntxwgnyoog, ua tau li. Nej puas pom ib qho kev qhia tshwm txog Vajtswv tus moj yam nyob rau ntawm no? Ib tug tib neeg, ib tug tib neeg qias vuab tsuab, los sis Ntxwgnyoog puas yuav tso cai rau ib tug twg los ua tej yam rau hauv lawv lub npe, nyob kiag rau hauv lawv lub qab qhov ntswg? Yeej tsis tso cai li! Lawv puas yuav txeeb tes hauj lwm no nrog lwm tus tib neeg los sis lwm lub zog uas txawv ntawm lawv? Tseeb tiag lawv yeej yuav txeeb! Yog tias nws yog ib tug tib neeg qias vuab tsuab los sis Ntxwgnyoog uas nyob nrog Adas rau lub sij hawm ntawd, lawv yeej yuav tsis kam txais yuav yam Adas ua kiag li. Qhov qhia ua pov thawj tias lawv muaj lub peev xwm los xav yam tsis tos leej twg li thiab muaj lawv tus kheej txoj kev txawj ntse zoo, lawv yeej yuav tsis lees txhua yam Adas ua kiag li: “Koj xav hu nws li no lod? Zoo, kuv yuav tsis muab nws hu li no, kuv yuav muab nws hu li ntawd; koj hu nws ua Thoos tab sis kuv muab nws hu ua Hawjlis. Kuv yuav tsum qhia kom pom tias kuv ntse npaum li cas.” Hom yeeb yam no yog dab tsi? Nws tsis yog ib tug neeg khav theeb uas nyaum lod? Thiab Vajtswv li ne? Nws puas muaj ib tug moj yam zoo li no thiab? Vajtswv puas muaj tej yam kev tsis lees uas txawv rau yam Adas ua? Lo lus teb yog yeej tsis muaj kiag li! Ntawm tus moj yam uas Vajtswv nthuav tawm, yeej tsis muaj ib qho qhia me me txog ntawm txoj kev sib cam, kev khav theeb, lo sis kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj kiag li. Ntawd mas yeej meej heev rau ntawm no lawm. Qhov no tej zaum yuav tshwm muaj ib lub ntsiab me, tab sis yog tias koj tsis to taub Vajtswv lub ntsiab tseeb, yog tias koj lub siab tsis kam tsim dheev los xav seb Vajtswv coj li cas thiab Vajtswv tus cwj pwm yog dab tsi, ces koj yuav tsis paub Vajtswv tus moj yam los sis qhov nthuav tawm thiab kev qhia tshwm ntawm Vajtswv tus moj yam li. Tsis yog li ntawd lod? Nej puas pom zoo nrog yam Kuv nyuam qhuav piav rau nej ntawd lawm? Hauv lo lus teb rau tej Adas ua, Vajtswv tsis tau tshaj tawm yam loj kawg nkaus tias, “Koj ua tau zoo heev, koj ua tau yog, thiab Kuv pom zoo!” Nyob hauv Nws lub siab, txawm li cas los xij, Vajtswv pom zoo, ua tsaug, thiab npuaj teg rau tej Adas ua xwb. Qhov no yog thawj yam txij thaum tsim txhua yam los uas tib neeg tau ua rau Vajtswv raws li Nws txoj kev taw qhia. Nws yog tej yam uas tib neeg ua hloov Vajtswv qhov chaw thiab sawv cev rau Vajtswv. Raws li qhov Vajtswv pom ces, qhov no tshwm tawm ntawm txoj kev txawj ntse uas Nws muab pub rau tib neeg los. Vajtswv pom nws li yog ib yam zoo, ib yam siv tau. Yam Adas ua nyob rau lub sij hawm ntawd yog thawj qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv txoj kev txawj ntse hauv tib neeg. Nws yog ib qho qhia tawm zoo los ntawm Vajtswv txoj kev pom. Yam Kuv xav qhia nej no yog tias Vajtswv lub hom phiaj hauv qhov muab tej yam rau tib neeg ntawm yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws thiab ntawm Nws txoj kev txawj ntse yog ua kom noob neej ua tau ib tsim tawm los uas qhia tshwm txog Nws. Qhov ib tug tsim tawm los zoo li no ua sawv rau Nws cev yog kiag yam uas Vajtswv ntshaw xav pom ntag.

3. Vajtswv Ua Tsoos Tsho los ntawm Cov Tawv Tsiaj rau Adas thiab Evas

Ch.K 3:20–21  Thiab Adas tis nws tus poj niam lub npe ua Evas; vim tias nws yog leej niam ntawm txhua tus uas muaj sia nyob. Kuj yog rau Adas thiab rau nws tus poj niam uas Vajtswv Yehauvas tsim tsho tiv no los ntawm cov tawv tsiaj, thiab muab rau nkawv hnav.

Cia peb saib zaj peb no seb, uas hais tias muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm lub npe uas Adas tis rau Evas. Qhov no qhia tias tom qab raug tsim los lawm, Adas yeej muaj nws tus kheej tej kev xav thiab to taub ntau yam. Tab sis rau tam sim no, peb yuav tsis mus kawm los sis tshawb nrhiav txog seb yam nws to taub ntawd yog dab tsi los sis seb nws to taub ntau npaum li cas, vim tias ntawd tsis yog Kuv lub tseem hom phiaj rau txoj kev sib tham hauv zaj peb no. Yog li, dab tsi yog lub ntsiab tseem ceeb uas Kuv xav tham txog? Cia peb saib ntawm kab lus uas hais tias, “Kuj yog rau Adas thiab rau nws tus poj niam uas Vajtswv Yehauvas tsim tsho tiv no los ntawm cov tawv tsiaj, thiab muab rau nkawv hnav.” Yog tias peb tsis tham kab lus ntawm Vajluskub no rau hauv peb kev sib qhia hnub no, tej zaum nej yuav tsis ras txog lub ntsiab tob ntawm cov lus no. Ua ntej tshaj, cia Kuv muab ib co lus qhia tso. Sim xav seb, yog tias nej xav, lub Vaj Edee, Adas thiab Evas nyob rau hauv. Vajtswv los saib nkawd, tab sis nkawd khiav nkaum lawm vim tias nkawd liab qab. Vajtswv tsis pom nkawd, thiab tom qab Nws hu rau nkawd lawm, nkawv teb tias, “Wb tsis xav pom Koj rau qhov wb ob lub cev liab qab.” Nkawd tsis xav pom Vajtswv vim tias nkawd liab qab. Yog li, Vajtswv Yehauvas ua dab tsi rau nkawd xwb? Cov lus thaum chiv thawj hais tias: “Kuj yog rau Adas thiab rau nws tus poj niam uas Vajtswv Yehauvas tsim tsho tiv no los ntawm cov tawv tsiaj, thiab muab rau nkawv hnav.” Los ntawm qhov no los, nej puas to taub Vajtswv siv dab tsi los ua nkawd cov ris tsho? Vajtswv siv tawv tsiaj los ua nkawd cov ris tsho. Ntawd hais tau tias, Vajtswv tsim ris tsho ntawm cov plaub tsiaj rau tib neeg hnav li ris tsho. Tej no yog thawj daim ntawm cov ris tsho uas Vajtswv tsim rau tib neeg. Ib lub tsho tiv no uas yog plaub tsiaj mas yog ib yam zoo kawg raws li tej qauv quag niaj hnub no thiab tsis yog tej yam uas txhua tus yuav muaj cuab kav yuav taus los hnav li. Yog tias muaj ib tug twg nug koj tias: “Thawj daim ntawm cov ris tsho uas peb ob tug poj koob yawm txwv hnav ntawd yog dab tsi?” Koj teb tau tias: “Nws yog ib lub tsho tiv no plaub tsiaj.” “Leej twg tsim lub tsho tiv no plaub tsiaj no?” Ces koj yeej teb tau tias: “Vajtswv tsim nws!” Ntawd yog lub tseem ntsiab ntawm no: Cov ris tsho no yog tsim los ntawm Vajtswv. Ntawd tsis yog tej yam uas tsim nyog sib tham txog lod? Tom qab tau hnov Kuv cov lus piav tag lawm, puas muaj ib tug duab txav los rau hauv nej lub siab thiab? Nej yuav tsum muaj tsawg kawg ib yam uas tsis tau pom meej ua luaj twg. Lub ntsiab ntawm qhov qhia qhov no rau nej hnub no tsis yog ua kom nej paub tias tib neeg thawj cev ris tsho yog dab tsi. Yog li ces, lub ntsiab yog dab tsi? Lub ntsiab tsis yog lub tsho tiv no plaub tsiaj, tab sis seb tib neeg los paub li cas—li uas tau muab nthuav tawm los ntawm Vajtswv rau hauv qhov Nws ua ntawm no lawm—Nws tus moj yam, yam uas Nws muaj, thiab yam uas yog Nws.

“Kuj yog rau Adas thiab rau nws tus poj niam uas Vajtswv Yehauvas tsim tsho tiv no los ntawm cov tawv tsiaj, thiab muab rau nkawv hnav.” Nyob rau qhov chaw no, hom luag hauj lwm dab tsi uas peb pom Vajtswv muaj thaum Nws nrog Adas thiab Evas nkawd? Hauv txoj kev twg uas Vajtswv qhia Nws Tus Kheej tawm, nyob rau hauv lub ntiaj teb no tsuas nrog ob tug tib neeg xwb? Nws puas qhia Nws Tus Kheej tawm rau hauv lub luag hauj lwm ntawm Vajtswv? Cov kwv tij thiab cov muam uas tuaj Hooj Koo tuaj, thov teb seb. (Nyob hauv lub luag hauj lwm ntawm leej niam thiab leej txiv.) Cov kwv tij thiab cov muam tuaj Kaus Lim Qab Teb tuaj, hom luag hauj lwm dab tsi uas nej xav tias Vajtswv yuav tshwm li? (Lub taub hau ntawm tsev neeg.) Cov kwv tij thiab cov muam tuaj Tais vam tuaj, nej xav li cas? (Lub luag hauj lwm ntawm ib tug hauv Adas thiab Evas nkawd tsev neeg, lub luag hauj lwm ntawm ib tug tswv cuab hauv tsev neeg.) Ib txhia ntawm nej cov ko xav tias Vajtswv tshwm li ib tug tswv cuab hauv tsev neeg ntawm Adas thiab Evas nkawd, hos ib txhia hais tias Vajtswv tshwm li lub taub hau ntawm tsev neeg thiab lwm tus hais tias tam li ib leej niam thiab leej txiv. Tag nrho ntawm cov no kuj tsim nyog lawm. Tab sis nej puas pom yam Kuv paub no? Vajtswv tsim ob tug tib neeg no thiab saib nkawd tam li Nws ob tug sib raug zoo. Li uas tsuas yog nkawd tib tsev neeg xwb, Vajtswv saib nkawd lub neej txoj sia thiab saib xyuas nkawd tej zaub mov noj, ris tsho, thiab chaw nyob uas cheem tsum. Vajtswv tshwm li ib leej niam thiab leej txiv rau Adas thiab Evas nkawd. Thaum Vajtswv ua li no, tib neeg tsis pom Vajtswv siab li cas; nws tsis pom Vajtswv txoj kev siab, Nws tej lus zais tob, thiab tshwj xeeb tsis yog Nws txoj kev npau taws los sis txoj kev muaj tsim tshaj. Txhua yam nws pom yog Vajtswv txoj kev txo hwj chim, Nws txoj kev hlub, Nws txoj kev txhawj xeeb rau tib neeg thiab Nws lub luag hauj lwm thiab kev saib xyuas rau nws xwb. Tus cwj pwm thiab qhov uas Vajtswv saib Adas thiab Evas nkawd yog ib yam li qhov cov niam cov txiv qhia kev txhawj xeeb li cas rau lawv cov me nyuam. Nws kuj zoo ib yam li qhov cov niam cov txiv hlub, saib, thiab saib xyuas lawv tus kheej tej tub thiab tej ntxhais thiab—muaj tiag, qhov muag pom tau, thiab tuav tau. Dua li ntawm qhov muab Nws Tus Kheej tso rau ib qho chaw siab thiab muaj hwj chim, Vajtswv tus kheej siv tawv los ua ris tsho rau tib neeg. Nws tsis tseem ceeb txawm tias cev ris tsho plaub tsiaj no yog siv los npog nkawd txoj kev txhaum los sis los thaiv nkawd kom txhob no. Qhov tseem ceeb ces yog qhov tias cev ris tsho uas npog tib neeg lub cev no yog tsim los ntawm Vajtswv ob txhais tes kiag. Dua li qhov xav yooj yim tias qhov muaj cev ris tsho los sis qhov siv lwm yam uas muaj txuj ci tseem ceeb, li uas tej zaum tib neeg yuav xav tias Vajtswv yuav ua, Vajtswv ua tej yam raug cai uas tib neeg yuav xav tias Vajtswv yuav tsis ua thiab yuav tsum txhob ua. Tej zaum qhov no yuav zoo li ib qho tsis tseem ceeb—tej zaum ib txhia tib neeg twb tsis xav tias nws tsim nyog hais txog—tab sis nws tso cai rau txhua tus caum raws Vajtswv uas muaj tej kev xav pom tsis meej txog Nws los txais yuav ib txoj kev txawj ntse rau hauv Nws txoj kev tseeb thiab txoj kev hlub, thiab los pom Nws txoj kev coj ncaj ncees thiab txoj kev txo hwj chim. Nws ua rau cov tib neeg khav theeb uas xav tias lawv siab thiab muaj hwj chim ntawd nyo lawv lub taub hau uas dag ntxias hauv txoj kev txaj muag rau ntawm Vajtswv txoj kev tseeb thiab kev txo hwj chim lub xub ntiag. Ntawm no, Vajtswv txoj kev tseeb thiab kev txo hwj chim haj tseem pab tib neeg los pom seb Nws ntxim hlub npaum li cas. Los ntawm qhov sib txawv, tus Vajtswv uas “loj tshaj plaws,” tus Vajtswv uas “ntxim hlub,” thiab tus Vajtswv uas “muaj hwj chim tshaj plaws” uas tib neeg tuav rau hauv lawv lub siab tau rais los ua yam tsis tseem ceeb thiab dab tuag, thiab raug tsoo ua tej dwb daim me me heev li lawm. Thaum koj pom nqe no thiab hnov zaj keeb kwm no lawm, koj puas saib tsis taus Vajtswv vim tias Nws ua ib yam zoo li no? Tej zaum ib txhia tib neeg yuav xav li ntawd, tab sis lwm cov yuav xav txawv. Lawv yuav xav tias Vajtswv yeej muaj tseeb thiab ntxim hlub, thiab tseem ceeb nws yog Vajtswv txoj kev tseeb thiab txoj kev ntxim hlub uas txhawb lawv. Lawv yim pom sab tseeb ntawm Vajtswv, lawv yim muaj cuab kav nco txiaj ntsig rau qhov muaj tseeb ntawm Vajtswv txoj kev hlub, qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv hauv lub siab, thiab qhov Vajtswv sawv ntawm lawv ib sab txhua lub sij hawm li cas.

Tam sim no, cia peb muab peb txoj kev sib tham no piv rov qab rau lub sij hawm tam sim no. Yog tias Vajtswv ua tau ntau yam me me no rau cov tib neeg Nws tau tsim nyob rau thaum chiv keeb kiag, txawm yog tej uas tib neeg yeej yuav tsis muaj rab peev xwm xav txog los sis cia siab txog los xij, ces Vajtswv ua puas tau tej zoo li no rau cov tib neeg niaj hnub no thiab? Ib txhia hais tias, “Ua tau kawg!” Vim li cas yog li ntawd? Vim tias Vajtswv lub ntsiab tseeb tsis yog ua txuj, thiab Nws txoj kev hlub tsis yog ua txuj. Vajtswv lub ntsiab tseeb yeej yog muaj tiag thiab tsis yog tej yam uas muab ntxiv rau los ntawm lwm tus, thiab tseeb tiag tsis yog tej yam uas hloov nrog tej caij nyoog, tej chaw, thiab tej tiam uas sib txawv. Vajtswv txoj kev tseeb thiab kev hlub yeej coj tau tawm los tiag tsuas yog los ntawm qhov ua tej yam uas tib neeg xav tias tsis tsim nyog thiab tsis tseem ceeb xwb—tej yam uas tsis tseem ceeb kiag li uas tib neeg yeej tsis xav tias Nws yuav ua li. Vajtswv tsis ua txuj li. Tsis muaj kev ua txuj, kev zais, kev siab hlob, los sis kev khav theeb nyob hauv Nws tus moj yam thiab lub ntsiab tseeb kiag li. Nws tsis khav theeb li, tab sis hlub, qhia kev txhawj xeeb rau, saib xyuas, thiab coj, nrog txoj kev coj ncaj ncees thiab kev kub siab, cov tib neeg uas Nws tsim. Txawm tib neeg yuav nco txiaj ntsig, hnov, los sis pom yam Nws ua tsawg npaum li cas los xij, Nws yeej ua li. Qhov paub tias Vajtswv muaj ib lub ntsiab tseeb zoo li no puas yuav cuam tshuam tib neeg txoj kev hlub rau Nws? Nws puas yuav cuam tshuam lawv txoj kev hwm Vajtswv? Kuv cia siab tias thaum koj to taub sab tseeb tiag ntawm Vajtswv lawm, koj yuav loj hlob txav mus ze zog rau Nws thiab muaj peev xwm los nco txiaj ntsig tiag rau Nws txoj kev hlub thiab kev saib xyuas rau noob neej, thiab muaj peev xwm muab koj lub siab rau Vajtswv thiab raug cawm los ntawm txoj kev ua xyem xyav thiab kev tsis ntseeg txog Nws. Vajtswv ua txhua yam ntsiag to rau tib neeg, ua txhua yam ntsiag to los ntawm Nws txoj kev kub siab, kev coj ncaj ncees, thiab kev hlub. Tab sis Nws yeej tsis muaj kev txhawj xeeb los sis tu siab rau txhua yam Nws ua, los sis Nws yeej tsis cheem tsum leej twg them Nws rov qab rau ib yam dab tsi los sis muaj tej kev xav ntawm qhov xav tau ib yam dab tsi los ntawm noob neej. Tib lub hom phiaj ntawm txhua yam uas Nws tau ua yog kom Nws tau txais noob neej txoj tseem kev ntseeg thiab kev hlub xwb. Thiab nrog rau qhov ntawd, Kuv yuav muab thawj lub ncauj lus xaus rau ntawm no.

Tej kev sib tham no puas pab nej thiab? Lawv pab tau zoo npaum li cas? (Peb muaj kev to taub thiab kev paub txog Vajtswv txoj kev hlub ntau dua lawm.) (Txoj kev ntawm qhov kev sib qhia no pab tau peb rau yav pem suab kom nco txiaj ntsig rau Vajtswv txoj lus zoo dua, kom nkag siab tej kev xav uas Nws muaj thiab tej ntsiab uas nyob tom qab tej uas Nws tau hais thaum Nws hais tej ntawd, thiab kom paub seb Nws xav li cas rau lub sij hawm ntawd.) Puas yog txhua tus ntawm nej cov ko paub meej dua txog ntawm qhov muaj Vajtswv lawm uas tom qab tau nyeem cov lus no lawm? Nej puas xav tias qhov muaj Vajtswv tsis yog qhuav qhawv los sis pom tsis meej lawm? Thaum nej muaj txoj kev xav no lawm, nej puas paub tau tias Vajtswv nyob kiag ntawm nej ib sab? Tej zaum qhov kev paub no tsis tseeb tam sim no kiag los sis tej zaum nej tseem tsis muaj peev xwm paub txog nws. Tab sis muaj ib hnub, thaum nej muaj ib txoj kev nco txiaj ntsig thiab kev paub tseeb tob txog Vajtswv tus moj yam thiab lub ntsiab tseeb rau hauv nej lub siab lawm, koj yuav paub tias Vajtswv nyob ntawm koj ib sab kiag ntag—koj tsuas tsis tau zoo siab hlo txais yuav Vajtswv rau hauv koj lub siab xwb. Thiab qhov ntawd yog qhov tseeb!

Nej xav li cas txog ntawm txoj kev los sib qhia no? Nej puas muaj peev xwm ua tau? Nej puas xav tias hom kev sib qhia txog lub ncauj lus ntawm Vajtswv tes hauj lwm thiab Vajtswv tus moj yam no mas hnyav heev li lawm? Nej xav li cas? (Zoo heev, muaj siab heev li.) Dab tsi ua rau nej zoo siab? Vim li cas nej muaj siab? (Nws zoo li rov qab tig mus rau lub Vaj Edee, rov qab mus nyob ntawm Vajtswv ib sab.) “Vajtswv tus moj yam” xum yog ib lub ncauj lus uas tsis paub tseeb rau tib neeg, vim tias yam nej xav tas li, thiab yam nej nyeem hauv ntau phau ntawv los sis hnov hauv tej kev sib qhia, ua rau nej xav me ntsis zoo li ib tug neeg dig muag uas tuav ib tug ntxhw—nej tsuas xuas ncig nrog nej ob sab tes xwb, tab sis nej tsis pom dab tsi kiag li. Qhov dig muag ntsuav xuas ncig yuav muab tsis tau ib qho kev to taub me me txog Vajtswv rau koj, twb tsis hais txog qho nkag siab zoo txog Nws; nws tsuas txhawb koj txoj kev xav kom txav deb, txwv koj los ntawm qhov txhais seb Vajtswv tus moj yam thiab lub ntsiab tseeb yog dab tsi xwb, thiab tej uas tsis paub tseeb tawm hauv koj txoj kev xav hauv nruab siab tuaj ntawd yuav ua rau koj lub siab muaj kev tsis tshua ntseeg puv nkaus. Thaum koj tsis muaj cuab kav paub tseeb txog tej yam tab sis tseem sim kom to taub txog nws, ces yuav ib txwm muaj tej kev xav sib txawv thiab cov nyom rau hauv koj lub siab, thiab haj tseem yog ib qho kev xav ntawm kev thab plaub, ua rau koj tsis paub thiab tsis meej pem. Nws tsis yog ib yam uas ntxhov siab xav los nrhiav Vajtswv, los paub Vajtswv, thiab pom Nws kom meej, tab sis zoo li yeej tsis muaj peev xwm los nrhiav kom tau cov lus teb li lod? Tseeb tiag, cov lus no tsuas yog tsi ntsees rau cov uas ntshaw nrhiav los hwm thiab ua kom tau zoo raws Vajtswv xwb. Rau cov tib neeg uas tsis cuab pob ntseg rau tej zoo li no, qhov no ces tsis tseem ceeb dab tsi li, vim tias yam lawv cia siab rau heev ces yog qhov tseeb thiab qhov muaj Vajtswv uas tsuas yog ib zaj dab neeg los sis kev npau suav xwb, yog li lawv tuaj yeem ua txhua yam uas lawv xav ua, kom lawv thiaj ua tau tus loj dua ntais thiab tseem ceeb dua ntais, kom lawv thiaj ua tau kev ua phem yam tsis xav txog rau tej yuav muaj tshwm sim los, kom lawv thiaj yuav tsis ntsib txoj kev rau txim los sis ris ib lub luag hauj lwm twg li, thiab kom tej uas Vajtswv hais txog cov neeg ua phem thiaj yuav tsis raug rau lawv. Cov tib neeg no yeej tsis txaus siab hlo los nkag siab txog Vajtswv tus moj yam. Lawv dhuav thiab sab rau ntawm qhov sim los paub Vajtswv thiab txhua yam ntsig txog Nws. Lawv xum tuaj qhov tsis muaj Vajtswv. Cov tib neeg no tawm tsam Vajtswv, thiab lawv yog cov uas yuav raug muab ntiab tawm mus.

Ntxiv mus, peb yuav sib tham txog Nau-a zaj keeb kwm thiab seb nws ho muaj feem xyuam li cas txog lub ncauj lus ntawm Vajtswv tes hauj lwm, Vajtswv tus moj yam, thiab Vajtswv Tus Kheej.

Nej pom Vajtswv tab tom ua dab tsi rau Nau-a nyob rau hauv ntu no ntawm tej nqe Vajluskub no? Tej zaum txhua tus uas zaum ntawm no yeej paub qee yam txog qhov no los ntawm qhov nyeem tej nqe Vajluskub: Vajtswv kom Nau-a txua lub nkoj, ces Vajtswv tso dej nyab los rhuav tshem lub ntiaj teb. Vajtswv kom Nau-a txua lub nkoj los cawm nws tsev neeg uas muaj yim leej, uas cia rau lawv dim txoj sia thiab rais los ua tej poj koob yawm txwv rau tiam tom ntej ntawm noob neej. Tam sim no cia peb nthuav mus rau hauv Vajluskub.

B. Nau-a

1. Vajtswv Npaj Siab Tso Dej Nyab los Rhuav Tshem lub Ntiaj Teb thiab Qhia Nau-a Txua ib lub Nkoj

Ch.K 6:9–14  Nov yog Nau-a tiam: Nau-a yog ib tug neeg ncaj ncees thiab zoo nyob rau nws tiam, thiab Nau-a yeej nrog nraim Vajtswv. Thiab Nau-a muaj peb tug tub, Xeeb, Has, thiab Yafej. Lub ntiaj teb mas kuj qias vuab tsuab rau ntawm Vajtswv xub ntiag lawm thiab, thiab lub ntiaj teb muaj kev ua nruj ua tsiv puv ntia. Thiab Vajtswv ntsia rau hauv lub ntiaj teb, thiab, saib, mas lub ntiaj teb qias vuab tsuab heev; vim txhua yam uas muaj cev nqaij daim tawv yeej ua lawv lub neej qias vuab tsuab rau hauv ntiaj teb. Ces Vajtswv thiaj li tau hais rau Nau-a tias, Qhov kawg ntawm txhua tus tib neeg los txog rau ntawm Kuv xub ntiag lawm; vim lub ntiaj teb muaj kev ua nruj ua tsiv puv ntia los ntawm lawv; thiab, saib nawb, Kuv yuav rhuav tshem lawv nrog lub ntiaj teb huv si. Cia li muab ntoo thuv kaufaw los txua ib lub nkoj rau koj; koj yuav tsum ua kom muaj tej chav rau hauv lub nkoj, thiab yuav tsum muab roj ntoos luam sab hauv thiab sab nraud huv si.

Ch.K 6:18–22  Tab sis Kuv yuav rhawv Kuv ib qho kev cog lus nrog koj; thiab koj yuav los rau hauv lub nkoj, koj, thiab koj cov tub, thiab koj tus poj niam, thiab koj cov tub cov poj niam nrog koj tib si. Thiab txhua yam muaj sia uas yog muaj cev nqaij daim tawv, koj yuav tsum coj ib nkawg ntawm txhua hom mus rau hauv lub nkoj, kom lawv thiaj li ciaj sia nyob nrog koj; lawv yuav tsum yog tus txiv thiab tus maum. Txhua yam noog raws li lawv hom, thiab txhua yam tsiaj raws li lawv hom, txhua yam tsiaj uas nkag hauv av raws li nws hom, ib nkawg ntawm txhua hom yuav los cuag koj, kom lawv thiaj li ciaj sia nyob. Thiab koj coj zaub mov rau nej kom thiaj tau noj, thiab nej yuav tsum ntim zaub mov rau nej; thiab nws yuav ua zaub mov rau koj, thiab rau lawv. Yog li ntawd Nau-a thiaj ua li ntawd; raws nraim li tej uas Vajtswv tau txib nws, yog li nws thiaj ua li ntawd.

Tam sim no nej puas muaj ib txoj kev to taub dav dav txog tias Nau-a yog leej twg tom qab qhov nyeem ob zaj lus no lawm? Nau-a yog hom tib neeg dab tsi? Kab lus thaum chiv thawj uas yog: “Nau-a yog ib tug neeg ncaj ncees thiab zoo nyob rau nws tiam.” Raws li txoj kev to taub ntawm cov tib neeg niaj hnub no, ib tug “neeg ncaj ncees” yog ib hom neeg zoo li cas rau yav thaum ub? Ib tug neeg ncaj ncees yuav tsum yog ib tug neeg zoo. Nej puas paub tus neeg zoo no yog zoo raws li tib neeg pom, los sis zoo raws li Vajtswv pom mas? Yam tsis muaj qhov yuav tsis ntseeg hlo li, tus neeg zoo no yog ib tug neeg zoo raws li Vajtswv pom, tab sis tsis yog raws li tib neeg. Nov yeej yog qhov tseeb. Nov yog vim tib neeg dig muag thiab tsis pom kev, thiab tsuas yog Vajtswv thiaj li saib rau tag nrho lub ntiaj teb thiab txhua txhua tus tib neeg xwb, thiab tsuas yog Vajtswv thiaj li paub tias Nau-a yog ib tug neeg zoo xwb. Yog li ntawd, Vajtswv txoj kev npaj tso dej nyab los nrhuav tshem lub ntiaj teb thiaj pib txij kiag thaum Nws nqua hu Nau-a lawm.

Nyob rau tiam ntawd, Vajtswv npaj siab hu Nau-a los ua tej yam uas tseeb ceev heev. Vim li cas tes dej num no yuav tsum tau ua kom tiav? Vim tias Vajtswv muaj ib txoj kev npaj nyob hauv Nws lub siab rau lub sij hawm ntawd lawm. Nws txoj kev npaj yog tso dej nyab los rhuav tshem lub ntiaj teb. Vim li cas Nws thiaj li yuav rhuav tshem lub ntiaj teb? Li nws hais nyob rau ntawm no tias: “Lub ntiaj teb mas kuj qias vuab tsuab rau ntawm Vajtswv xub ntiag lawm thiab, thiab lub ntiaj teb muaj kev ua nruj ua tsiv puv ntia.” Nej muab tau dab tsi los ntawm kab lus “lub ntiaj teb muaj kev ua nruj ua tsiv puv ntia” los? Nws yog ib qho xwm txheej hauv lub ntiaj teb uas lub ntiaj teb thiab nws cov tib neeg tau rais los muaj kev qias vuab tsuab kawg nkaus li lawm; yog li ntawd, “lub ntiaj teb muaj kev ua nruj ua tsiv puv ntia.” Nyob rau hauv txoj kev hais lus niaj hnub no ces, qhov “muaj kev ua nruj ua tsiv puv ntia” ntawd yuav txhais tau tias txhua yam nyob tsis xwm yeem lawm. Rau tib neeg ces, nws txhais tias txhua yam uas xwm yeem ntawm qhov muaj qib muaj dua ntawd tau poob rau hauv txhua feem ntawm lub neej lawm, thiab txhua yam tau rais los ua kev ntxhov quas niab thiab tswj tsis tau lawm. Qhov Vajtswv pom ces, nws txhais tias tib neeg ntiaj teb tau rais los ua kev qias vuab tsuab dhau heev lawm. Tab sis ua kev qias vuab tsuab mus txog theem twg? Ua kev qias vuab tsuab mus txog theem uas Vajtswv tsis tuaj yeem ntsia taus los sis ua siab ntev rau lawv ntxiv lawm. Ua kev qias vuab ntsuab mus txog theem uas Vajtswv npaj siab rhuav tshem lawv lawm. Thaum Vajtswv txiav txim siab rhuav tshem lub ntiaj teb, Nws npaj nrhiav ib tug tib neeg los txua ib lub nkoj. Vajtswv xaiv Nau-a los ua tes dej num no; qhov ntawd ces yog, Nws hais kom Nau-a txua ib lub nkoj. Vim li cas Nws ho xaiv Nau-a? Raws li qhov Vajtswv pom ces, Nau-a yog ib tug neeg ncaj ncees; txawm Vajtswv qhia kom nws ua dab tsi los xij, Nau-a yeej ua raws nraim li ntawd. Qhov ntawd hais tau tias, Nau-a yeej txaus siab hlo ua dab tsi los xij tsuav yog Vajtswv qhia kom nws ua. Vajtswv xav nrhiav ib tug neeg zoo li no los ua hauj lwm nrog Nws, los ua yam uas Nws muab tso rau lawm kom tiav hlo—los ua kom Nws tes hauj lwm hauv ntiaj teb tiav hlo. Thaum lub sij hawm ntawd, puas muaj ib tug neeg twg uas txawv ntawm Nau-a lawm es tuaj yeem ua tau tes dej num no tiav hlo? Tsis muaj kiag li! Nau-a thiaj li yog tus ntawd xwb, tib tug uas thiaj muaj cuab kav ua tau yam Vajtswv muab tso rau lawm kom tiav hlo xwb, thiab yog li Vajtswv thiaj li xaiv nws. Tab sis Vajtswv tej ciaj ciam thiab tej qauv rau txoj kev cawm tib neeg tam sim no puas zoo li thaum ub lawm? Lo lus teb ces yog, yeej muaj ib qho txawv tiag! Thiab vim li cas Kuv ho nug li no? Raws li qhov Vajtswv pom ces Nau-a thiaj li yog tib tug neeg ncaj ncees nyob rau lub sij hawm ntawd xwb, uas hais tau tias tsis hais nws tus poj niam los sis nws cov tub los sis cov nyab los yeej tsis yog neeg ncaj ncees li, tab sis Vajtswv tseem tseg lawv vim Nau-a. Vajtswv tsis muab tej lus txib tso rau lawv li Nws ua tam sim no, thiab tab sis tsom kwm tag nrho yim leej ntawm Nau-a tsev neeg dim ciaj sia nyob. Lawv tau txais Vajtswv txoj koob hmoov vim yog Nau-a txoj kev ncaj ncees. Yog tsis muaj Nau-a, tsis muaj leej twg ntawm lawv cov ntawd muaj cuab kav ua tau yam Vajtswv tau muab tso rau lawm ko tiav hlo. Yog li ntawd, Nau-a tsuas yog tib tug nkaus xwb uas thiaj li tsim nyog dim txoj kev puas ntsoog ntawm lub ntiaj teb, thiab lwm cov ces yog cov koom nrog xwb. Qhov no qhia pom tias, nyob rau tiam uas ua ntej Vajtswv tshaj tawm Nws tes hauj lwm cawm tib neeg raws kev raws cai ntawd, tej hauv paus ntsiab lus thiab tej qauv quag uas Nws ua rau tib neeg thiab hais kom lawv ua ntawd mas tsis nruj li. Rau cov tib neeg niaj hnub no, qhov Vajtswv ua rau Nau-a tsev neeg uas muaj yim leej ntawd mas zoo li tsis muaj “kev ncaj nruab nrab” li. Tab sis muab piv rau tes hauj lwm loj uas Nws ua tam sim no rau tib neeg thiab cov lus ntau ntawm Nws txoj lus uas tam sim no Nws hais tawm mas, Vajtswv txoj kev ua rau Nau-a tsev neeg uas muaj yim leej ntawd tsuas yog ib qho qauv cai ua hauj lwm raws li Nws tes hauj lwm nyob rau lub sij hawm thaum ntawd xwb. Los ntawm qhov kev sib piv no, Nau-a tsev neeg uas muaj yim leej ntawd tau txais ntau dua los ntawm Vajtswv los, los sis cov tib neeg niaj hnub no tau txais ntau dua?

Qhov Nau-a raug hu ntawd mas yog ib qho tseeb uas yooj yooj yim xwb, tab sis lub tseem ntsiab ntawm qhov peb tab tom tham txog—Vajtswv tus moj yam, Nws txoj kev xav, thiab Nws lub ntsiab tseeb uas nyob hauv qhov teev tseg no—mas tsis yooj yim kiag li. Yuav kom to taub txog Vajtswv tej xeeb ceem no, peb yuav tsum to taub txog hom tib neeg uas Vajtswv xav hu, thiab los ntawm qhov no, to taub txog Nws tus moj yam, txoj kev xav, thiab lub ntsiab tseeb. Qhov no mas tseem ceeb heev li. Yog li raws li qhov Vajtswv pom ces, tsuas yog seb ib tug tib neeg yog hom tib neeg twg uas Vajtswv hu xwb? Nov yuav tsum yog ib tug tib neeg uas muaj cuab kav mloog Nws cov lus thiab tus uas ua raws li Nws tej kev taw qhia. Nyob rau tib lub sij hawm no, nov kuj yuav tsum yog ib tug tib neeg uas muaj kev paub txog lub luag hauj lwm, ib tug uas yuav ua raws li Vajtswv txoj lus los ntawm qhov saib txoj lus ntawd zoo tam li lub luag hauj lwm thiab tes dej num uas lawv raug khi rau kom ua tau tiav log. Yog li no ua li tus tib neeg no puas yuav tsum yog ib tug neeg uas paub Vajtswv? Tsis tas yog. Nyob rau lub sij hawm thaum ntawd, Nau-a twb tsis tau hnov ntau txog Vajtswv tej kev qhuab qhia los sis tau paub ib qho dab tsi txog Vajtswv tes hauj lwm li. Yog li ntawd, Nau-a muaj kev paub tsawg tsawg txog Vajtswv xwb. Txawm hais tias nws teev tseg nyob rau ntawm no tias Nau-a yeej nrog nraim Vajtswv los xij, nws puas tau pom Vajtswv tus neeg dua li? Lo lus teb ces yog li no tias yeej tsis tau pom kiag li. Vim nyob rau thaum ntawd, tsuas yog Vajtswv cov tub xa xov xwb thiaj li los rau ntawm tib neeg. Txawm lawv muaj cuab kav sawv cev Vajtswv rau hauv kev hais lus thiab kev ua ntau yam los xij, lawv tsuas cev Vajtswv txoj kev xav thiab Nws tej kev npaj siab xwb. Vajtswv tus neeg tsis raug muab nthuav tawm rau tib neeg pom tim ntsej tim muag. Nyob rau ntu ntawm tej nqe Vajluskub no, txhua yam uas peb pom yooj yooj yim ces yog yam Nau-a yuav tsum tau ua thiab seb Vajtswv tej kev taw qhia rau nws ntawd yog dab tsi xwb. Yog li ces lub ntsiab tseeb uas raug Vajtswv muab nthuav tawm rau ntawm no yog dab tsi? Txhua txhua yam uas Vajtswv ua ces yeej tau muab ua twb zoo npaj lawm. Thaum Nws pom ib yam los sis ib qho xwm txheej tshwm sim tuaj, raws li qhov Nws pom ces yeej muaj ib tug qauv los mus ntsuas lawm, thiab tus qauv no txiav txim seb Nws yuav pib ib qho phiaj xwm los mus saib xyuas los sis siv txoj kev twg los mus saib xyuas yam no los sis qhov xwm txheej no. Nws tsis yog tsis txhawj txog los sis tsis muaj kev xav rau txhua txhua yam. Tseeb tiag nws yog qhov rov tag nrho ntawm qhov no lawm. Muaj ib nqe ntawm no uas hais txog qhov Vajtswv hais rau Nau-a tias: “Qhov kawg ntawm txhua tus tib neeg los txog rau ntawm Kuv xub ntiag lawm; vim lub ntiaj teb muaj kev ua nruj ua tsiv puv ntia los ntawm lawv; thiab, saib nawb, Kuv yuav rhuav tshem lawv nrog lub ntiaj teb huv si.” Thaum Vajtswv hais li no, Nws puas txhais tias Nws rhuav tshem noob neej xwb? Tsis yog! Vajtswv hais tias Nws yuav rhuav tshem txhua yam muaj sia uas muaj cev nqaij daim tawv. Vim li cas Vajtswv ho xav rhuav tshem? Kuj muaj lwm qhov kev nthuav tawm txog Vajtswv tus moj yam rau ntawm no thiab; raws li qhov Vajtswv pom ces, muaj ib qho chaw kawg rau Nws txoj kev ua siab ntev rau tib neeg txoj kev qias vuab tsuab, rau txoj kev qias neeg, kev ua nruj ua tsiv, thiab kev tsis mloog lus ntawm txhua yam uas muaj cev nqaij daim tawv. Nws qhov chaw kawg yog dab tsi? Nws yog li qhov Vajtswv hais tias: “Vajtswv ntsia rau hauv lub ntiaj teb, thiab, saib, mas lub ntiaj teb qias vuab tsuab heev; vim txhua yam uas muaj cev nqaij daim tawv yeej ua lawv lub neej qias vuab tsuab rau hauv ntiaj teb.” Kab lus “vim txhua yam uas muaj cev nqaij daim tawv yeej ua lawv lub neej qias vuab tsuab rau hauv ntiaj teb” txhais li cas? Nws txhais tias txhua yam uas muaj sia, suav nrog cov uas caum raws Vajtswv, cov uas hu Vajtswv lub npe, cov uas yeej tau hlawv khoom fij rau Vajtswv ib zaug lawm, cov uas lees paub Vajtswv ntawm lub qhov ncauj thiab haj tseem qhuas Vajtswv tib si thiab—thaum lawv tus cwj pwm muaj kev qias vuab tsuab puv nkaus thiab Vajtswv pom lawm ces, Nws yuav tsum rhuav tshem lawv. Ntawd yog Vajtswv qhov chaw kawg. Yog li Vajtswv ua siab ntev rau tib neeg thiab kev qias vuab tsuab ntawm txhua yam uas muaj cev nqaij daim tawv ntawd mus txog qhov twg xwb? Mus txog qhov uas txhua tus tib neeg, tsis hais cov caum raws Vajtswv los sis cov tsis ntseeg li, tsis taug txoj kev yog lawm. Mus txog qhov uas tib neeg tsis yog tsuas qias vuab tsuab thiab muaj kev phem puv npo xwb, tab sis qhov uas tsis muaj ib tug twg ntseeg tias muaj Vajtswv li lawm, tsis hais txog cov uas ntseeg tias lub ntiaj teb yog tswj kav los ntawm Vajtswv thiab tias Vajtswv muaj cuab kav coj tau qhov kaj thiab txoj kev yog los rau tib neeg. Mus txog qhov uas tib neeg ntxub qhov muaj Vajtswv thiab tsis pub kom muaj Vajtswv nyob. Thaum tib neeg txoj kev qias vuab tsuab mus txog rau qhov no lawm, ces Vajtswv tiv tsis taus nws mus ntxiv lawm. Dab tsi yuav hloov nws chaw? Qhov los ntawm Vajtswv txoj kev npau taws thiab Vajtswv kev rau txim. Qhov ntawd tsis yog ib feem kev qhia tshwm ntawm Vajtswv tus moj yam lod? Nyob rau tiam tam sim no, yeej tsis muaj ib tug tib neeg twg uas ncaj ncees raws li qhov Vajtswv pom li lod? Yeej tsis muaj ib tug tib neeg twg uas zoo tiav log raws li qhov Vajtswv pom li lod? Tiam tam sim no puas yog ib tiam uas tus cwj pwm ntawm txhua yam uas muaj cev nqaij daim tawv ntawd qias vuab tsuab tag raws li qhov Vajtswv pom lawm? Nyob rau hnub no thiab tiam no, puas yog txhua tus tib neeg uas muaj cev nqaij daim tawv—tsis hais cov uas Vajtswv xav ua kom muaj txhua yam, thiab cov uas muaj cuab kav caum raws Vajtswv thiab lees txais Nws txoj kev cawm dim tau—tsis twv ntxhias qhov kawg ntawm Vajtswv txoj kev ua siab ntev lod? Txhua yam uas tshwm sim rau ntawm nej ib sab—yam nej pom ntawm nej ob lub qhov muag thiab hnov ntawm nej ob lub pob ntseg, thiab tau paub tau pom kiag txhua txhua hnub nyob rau hauv lub ntiaj teb no—tsis yog kev ua nruj ua tsiv puv nkaus lod? Raws li qhov Vajtswv pom ces, ib lub ntiaj teb zoo li ntawd, ib tiam zoo li ntawd, tsis tsim nyog raug muab ua kom xaus kiag lod? Txawm hais tias qhov keeb kwm ntawm tiam tam sim no mas txawv tag nrho qhov keeb kwm ntawm Nau-a tiam los xij, tej kev xav thiab txoj kev npau taws uas Vajtswv muaj rau tib neeg yeej tseem zoo ib yam nkaus xwb. Vajtswv muaj peev xwm ua tau siab ntev vim yog Nws tes hauj lwm, tab sis saib rau tej xwm txheej thiab tej yam ntxwv mas, raws li qhov Vajtswv pom ces lub ntiaj teb no tsim nyog raug rhuav tshem los ntev lawm. Tej xwm txheej no mas dhau deb tshaj li tej xwm txheej uas muaj thaum lub ntiaj raug rhuav tshem los ntawm dej nyab lawm. Tab sis qhov sib txawv yog dab tsi? Qhov no kuj yog qhov uas ua rau Vajtswv lub siab tu siab tshaj plaws thiab, thiab tej zaum yog tej yam uas tsis muaj leej twg ntawm nej cov ko muaj cuab kav txaus siab tau rau li.

Thaum Nws tso dej nyab los rhuav tshem lub ntiaj teb, Vajtswv muaj peev xwm hu Nau-a kom txua ib lub nkoj thiab ua tej yam ntawm tes hauj lwm npaj. Vajtswv muaj cuab kav hu ib tug tib neeg—Nau-a—los ua ntau yam no rau Nws. Tab sis nyob rau tiam tam sim no, Vajtswv tsis muaj leej twg hu lawm. Vim li cas? Tej zaum txhua txhua tus tib neeg zaum ntawm no yeej to taub thiab paub qhov laj thawj zoo heev lawm. Nej puas cheem tsum kom Kuv hais ib qho tawm zuj zus? Qhov hais tawm nrov nrov ntawd yuav ua rau nej poob ntsej muag thiab ua rau txhua tus chim. Ib txhia tib neeg yuav hais tias: “Txawm tias peb tsis yog tib neeg ncaj ncees thiab peb tsis yog tib neeg zoo tiav log raws li qhov Vajtswv pom los xij, yog tias Vajtswv taw qhia kom peb ua tej yam, ces peb yeej tseem muaj peev xwm ua tau thiab. Yav dhau los, thaum Nws hais tias muaj ib qho kev puas tsuaj loj tab tom yuav los, peb txawm pib npaj khoom noj thiab ntau yam khoom uas yuav cheem tsum rau thaum muaj kev puas tsuaj. Tag nrho qhov no tsis yog ua raws nraim li Vajtswv tej lus txib lod? Tsis yog peb koom tes nrog Vajtswv tes hauj lwm lod? Tej uas peb ua no piv tsis tau rau tej Nau-a ua lod? Qhov ua yam peb ua ntawd tsis yog txoj tseem kev mloog lus lod? Peb tsis yog ua raws nraim li Vajtswv tej kev taw qhia lod? Peb tsis ua li Vajtswv hais vim peb muaj kev ntseeg Vajtswv tej lus xwb lod? Ces vim li cas Vajtswv pheej tseem tu siab mas? Vim li cas Vajtswv ho hais tias Nws tsis muaj leej twg hu mas?” Puas muaj qhov sib txawv ntawm nej tej kev ua thiab ntawm Nau-a tej? Qhov sib txawv yog dab tsi? (Kev npaj khoom noj niaj hnub no rau thaum muaj kev puas tsuaj tsuas yog peb tus kheej txoj kev npaj xwb.) (Peb tej kev ua tsis muaj cuab kav muab piv tau rau qho “ncaj ncees,” hos Nau-a yog ib tug neeg ncaj ncees raws li qhov Vajtswv pom.) Qhov nej hais ntawd mas xu deb heev lawm. Yam Nau-a ua ntawd mas txawv deb ntawm tej uas tib neeg tab tom ua tam sim no. Thaum Nau-a ua li Vajtswv taw qhia, nws tsis paub seb Vajtswv tej kev npaj siab yog dab tsi. Nws tsis paub seb Vajtswv xav ua dab tsi kom tiav. Vajtswv tsuas tau muab ib lo lus txib rau nws thiab taw qhia nws kom ua tej yam xwb, thiab tsis muaj kev piav qhia ntau li, Nau-a cia li mus ua kiag lawm xwb. Nws yeej tsis sim nyiag ntsis xav tawm txog Vajtswv tej kev npaj siab li, los sis nws tawm tsam Vajtswv los sis qhia kom pom lub siab dub li. Nws tsuas mus ua kiag raws nraim li lub siab dawb huv thiab yooj yim xwb. Txawm Vajtswv kom nws ua dab tsi los xij, nws ua kiag, thiab kev mloog lus thiab kev mloog Vajtswv txoj lus ntawd txhawb nws txoj kev ntseeg rau hauv yam uas nws ua. Qhov ntawd yog qhov uas nws saib xyuas yam Vajtswv muab tso rau nws ntawd ncaj nqa thiab yooj yim li cas. Nws lub ntsiab tseeb—lub ntsiab tseeb ntawm nws tej kev ua yog kev mloog lus, tsis yog kev xav zaum ob, tsis yog kev tawm tsam, thiab tshaj qhov ntawd, tsis xav txog nws tus kheej tej kev ntshaw los sis nws tej kev tau tshaj thawj los sis poob. Dhau ntawd lawm, thaum Vajtswv hais tias Nws yuav tso dej nyab los rhuav tshem lub ntiaj teb, Nau-a yeej tsis nug tias thaum twg los sis nug seb yuav muaj dab tsi tshwm sim, thiab nws yeej tsis nug seb Vajtswv yuav rhuav tshem lub ntiaj teb li cas kiag li. Nws tsuas ua li Vajtswv tau taw qhia xwb. Txawm li cas los xij Vajtswv xav kom ua qhov ntawd thiab siv dab tsi los ua, nws ua raws nraim li Vajtswv hais thiab kuj pib nqis tes ua kiag tam sim ntawd. Nws ua raws nraim li Vajtswv tej kev taw qhia nrog ib tug yam ntxwv uas yeej xav ua kom tau zoo raws Vajtswv. Puas yog nws ua los pab nws tus kheej kom zam dhau txoj kev puas tsuaj xwb? Tsis yog. Nws puas nug Vajtswv seb tshuav ntev li cas ua ntej lub ntiaj teb yuav raug rhuav tshem? Nws tsis nug li. Nws puas nug Vajtswv los sis nws puas paub tias yuav siv sij hawm ntev li cas los txua lub nkoj? Nws yeej tsis paub qhov ntawd li thiab. Nws tsuas mloog lus, mloog, thiab ua raws nraim xwb. Cov tib neeg niaj hnub tam sim no tsis zoo ib yam li ntawd lawm: Tsuav yog ib qho ntaub ntawv me me txeej kiag hauv Vajtswv txoj lus los, tsuav yog tib neeg paub kiag ib lub niag suab nplooj uas cua ntsawj tuaj xwb, ces lawv txawm siv maj nroos ua kiag, tsis hais txawm yuav yog dab tsi los xij thiab tsis hais txawm yuav raug tus nqi li cas los xij, mus npaj tej khoom uas lawv yuav noj, yuav haus, thiab yuav siv tom qab ntawd, haj tseem npaj lawv tej kev khiav rau thaum muaj kev puas tsuaj los thiab. Yam uas haj yam txaus nyiam mas yog qhov uas, nyob rau lub sij hawm tseem ceeb no kiag, tib neeg lub hlwb mas zoo heev rau ntawm “qhov ua tau txoj hauj lwm tiav.” Nyob rau hauv tej xwm txheej uas Vajtswv yeej tsis tau muab kev taw qhia li, tib neeg yeej muaj cuab kav npaj tau rau txhua yam zoo kawg nkaus li. Nej yeej siv tau lo lus “zoo tiav log” los piav txog tej kev npaj zoo li ntawd. Hos hais txog yam uas Vajtswv hais, seb Vajtswv tej kev npaj siab yog dab si, los sis yam Vajtswv xav tau ntawd, yeej tsis muaj ib tug twg quav ntsej txog thiab yeej tsis muaj ib tug twg sim saib kom nws muaj nuj nqis li. Qhov ntawd tseem tsis yog qhov sib txawv loj tshaj plaws ntawm cov tib neeg niaj hnub no thiab Nau-a thiab lod?

Nyob rau hauv qhov teev tseg txog Nau-a zaj keeb kwm no, nej puas pom ib feem ntawm Vajtswv tus moj yam thiab? Muaj ib qho kawg rau Vajtswv txoj kev ua siab ntev rau tib neeg txoj kev qias vuab tsuab, kev qias neeg, thiab kev ua nruj ua tsiv. Thaum Nws mus txog qhov kawg ntawd lawm, Nws yuav tsis ua siab ntev mus ntxiv lawm thiab tab sis yuav pib Nws txoj kev cawm tib neeg thiab kev npaj tshiab, pib ua yam uas Nws yuav tsum tau ua, nthuav tawm Nws tej kev ua thiab lwm sab ntawm Nws tus moj yam. Nws txoj kev ua no tsis yog los qhia tias Nws yuav tsum tsis txhob raug ua txhaum rau los ntawm tib neeg los sis tias Nws muaj hwj chim thiab kev npau taws puv npo, thiab nws tsis yog los qhia kom pom tias Nws muaj cuab kav rhuav tshem noob neej. Nws yog hais tias Nws tus moj yam thiab Nws lub ntsiab tseeb uas dawb huv ntawd tsis cia los sis muaj kev ua siab ntev rau hom noob neej no los ua neej nyob rau ntawm Nws xub ntiag, los ua neej nyob rau hauv Nws txoj kev tswj fwm mus ntxiv lawm. Qhov ntawd hais tau tias, thaum tag nrho noob neej tawm tsam Nws, thaum tsis muaj ib tug twg uas Nws cawm tau nyob rau hauv tag nrho lub ntiaj teb lawm, ces Nws yuav tsis muaj kev ua siab ntev rau ib co noob neej zoo li ntawd thiab yuav, yam tsis yig li, ua Nws txoj kev npaj—los rhuav tshem hom noob neej no. Qhov Vajtswv ua li no yog txiav txim los ntawm Nws tus moj yam. Qhov no yog qhov tshwm sim ua tsim nyog, thiab ib qho tshwm sim uas txhua txhua tus raug tsim tawm los uas nyob hauv Vajtswv txoj kev tswj fwm ntawd yuav tsum tau ris. Qhov no tsis yog qhia pom tias nyob rau hauv tiam tam sim no, Vajtswv tos tsis taus los ua Nws txoj kev npaj kom tiav hlo thiab cawm cov tib neeg uas Nws xav cawm lod? Nyob rau tej xwm txheej no, yam Vajtswv quav ntsej txog tshaj plaws yog dab tsi xwb? Tsis yog seb cov uas tsis caum raws Nws kiag li los sis cov uas tawm tsam Nws txhua txoj kev saib Nws los sis tawm tsam Nws li cas, los sis seb noob neej iab liam Nws li cas. Nws tsuas quav ntsej txog qhov seb cov uas caum raws Nws, cov khoom ntawm Nws txoj kev cawm dim hauv Nws txoj kev paj cawm tib neeg, puas raug ua kom muaj txhua yam los ntawm Nws, seb lawv puas tau rais los kom tsim nyog li Nws txoj kev txaus siab xwb. Hos rau cov tib neeg dua li cov caum raws Nws lawm ntawd, Nws tsuas nyob nyob mam muab ib qho kev rau txim rau los nthuav tawm txog Nws txoj kev npau taws xwb. Piv txwv li, dej hiav txwv ntas loj, av qeeg, thiab roob tawg. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, Nws kuj tiv thaiv yam khov kho thiab saib xyuas cov ua caum raws Nws thiab tab tom yuav raug Nws cawm. Vajtswv tus moj yam yog li no: Nyob rau ib sab, Nws muaj cuab kav muaj kev ua siab ntev thiab kev uv taus cov tib neeg uas Nws npaj siab ua kom muaj txhua yam, thiab Nws muaj cuab kav tos lawv kom ntev li Nws muaj cuab kav ua tau; nyob rau lwm sab, Vajtswv kub siab lug ntxub thiab tsis nyiam Ntxwgnyoog-hom tib neeg uas tsis caum raws Nws thiab tawm tsam Nws kiag li. Txawm tias Nws tsis quav ntsej seb Ntxwgnyoog-hom tib neeg no puas caum raws Nws los sis pe hawm Nws, los Nws yeej tseem ntxub lawv thaum tseem muaj kev ua siab ntev rau lawv nyob hauv Nws lub siab, thiab thaum Nws txiav txim rau qhov kawg ntawm Ntxwgnyoog-hom tib neeg no, Nws kuj yog tab tom tos rau qhov los txog ntawm tej kauj ruam ntawm Nws txoj kev npaj cawm tib neeg thiab.

Cia peb saib rau zaj txuas ntxiv mus.

2. Vajtswv Txoj Koob Hmoov rau Nau-a Tom Qab Dej Nyab

Ch.K 9:1–6  Thiab Vajtswv foom koob hmoov rau Nau-a thiab nws cov tub, thiab hais rau lawv tias, Tawg paj txi txiv, thiab huaj vam kom coob, thiab nyob mus puv ntia lub ntiaj teb. Thiab txhua yam tsiaj hauv ntiaj teb, thiab txhua yam noog saum nruab ntug, txhua yam uas nkag hauv av, thiab txhua yam ntses hauv hiav txwv yuav ntshai nej heev; lawv raug muab tso rau hauv nej txhais tes lawm. Txhua yam nkag mus los uas ciaj sia ntawd yuav yog nqaij rau nej; ib yam li cov zaub ntsuab Kuv tau muab txhua yam rau nej lawm. Tab sis txawm li ntawd los cov nqaij uas nrog txoj sia, uas yog cov ntshav nyob rau hauv, nej yuav tsum txhob noj. Thiab tseeb tiag nej cov ntshav ntawm nej txoj sia Kuv yuav tsob; nyob rau ntawm txhua tus tsiaj Kuv yuav tsob, thiab nyob rau ntawm tib neeg; nyob rau ntawm txhua tus tib neeg tus kwv tij los Kuv yuav tsob txoj sia ntawm tus tib neeg. Leej twg los xij uas ua rau tib neeg nqaij ntuag ntshav nrog, los ntawm tib neeg nws yuav tsum raug ua kom nqaij ntuag ntshav nrog thiab: vim yog Nws tsim tib neeg raws li Vajtswv tus yam ntxwv.

Nej pom dab tsi los ntawm zaj no? Vim li cas Kuv ho xaiv cov nqe no? Vim li cas Kuv ho tsis xaiv ib ntu uas hais txog Nau-a thiab nws tsev neeg lub neej nyob hauv lub nkoj xwb? Vim tias qhov ntaub ntawv ntawd tsis muaj dab tsi ntau txua rau lub ncauj lus uas peb tab tom sib tham hnub no. Yam uas peb tab tom tsom ntsoov rau yog Vajtswv tus moj yam xwb. Yog tias nej xav paub txog tej ntsiab ntawd kom ntxaws ntxaws, ces nej muaj cuab kav khaws nkaus phau Vajluskub los nyeem rau nej tus kheej. Peb yuav tsis tham txog qhov ntawd rau ntawm no. Qhov tseem ceeb uas peb tab tom tham txog hnub no ces yog tham txog seb yuav paub Vajtswv tej kev ua li cas xwb.

Tom qab Nau-a lees txais Vajtswv tej kev taw qhia thiab txua lub nkoj thiab nyob dhau cov hnub uas Vajtswv tso dej nyab los rhuav tshem lub ntiaj teb lawm, tag nrho nws tsev neeg uas muaj yim leej puav leej dim huv si. Dhau ntawm Nau-a tsev neeg uas muaj yim leej mus lawm ces, noob neej tag nrho raug rhuav tshem lawm, thiab txhua yam muaj sia nyob rau hauv ntiaj teb raug rhuav tshem lawm thiab. Rau Nau-a ces, Vajtswv foom koob hmoov rau, thiab hais tej yam rau nws thiab nws cov tub. Tej no yog yam uas Vajtswv muab rau nws thiab kuj yog Vajtswv txoj koob hmoov rau nws thiab. Qhov no yog txoj koob hmoov thiab lo lus cog tseg uas Vajtswv muab rau ib tug uas muaj cuab kav mloog Nws thiab lees txais Nws tej kev taw qhia, thiab kuj yog txoj kab ke uas Vajtswv muab phaj tshab rau tib neeg. Qhov ntawd ces hais tau tias, tsis hais ntawm qhov seb Nau-a yog ib tug neeg zoo los sis ib tug neeg ncaj ncees raws li qhov Vajtswv pom, thiab tsis hais txog seb nws paub txog Vajtswv npaum li cas li, muab hais kom luv luv ces, Nau-a thiab nws peb tug tub puav leej mloog Vajtswv cov lus, koom tes nrog Vajtswv tes hauj lwm, thiab ua tej uas lawv tsim nyog ua raws nraim li Vajtswv tej kev taw qhia. Vim li no, lawv thiaj li cawm tau noob neej thiab txhua hom sib txawv ntawm tej uas muaj sia rau Vajtswv thaum muaj kev puas ntsoog rau lub ntiaj teb los ntawm dej nyab, ua ib qho kev pab rau kauj ruam ntom ntej ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg. Vim txhua yam uas nws tau ua lawm, Vajtswv foom koob hmoov rau nws. Tej zaum rau cov tib neeg niaj hnub no ces, qhov Nau-a ua ntawd twb tsis tsim nyog hais txog. Tej txhia haj tseem xav tias: “Nau-a twb tsis ua dab tsi li es; Vajtswv tau txiav txim hauv Nws siab cia nws dim xwb, yog li ces nws yeej yuav raug cia kom dim xwb xwb li. Nws txoj kev dim ciaj sia nyob ntawd tsis yog vim nws tus kheej tej kev ua tau tiav. Qhov no yog yam uas Vajtswv xav ua kom tshwm sim, vim tias tib neeg nyob twj ywm xwb.” Tab sis qhov ntawd tsis yog yam Vajtswv xav. Rau Vajtswv mas, tsis hais txawm ib tug tib neeg zoo lo sis tsis tseem ceeb li los xij, tsuav yog lawv muaj cuab kav mloog Nws, ua raws li Nws tej kev taw qhia thiab yam uas Nws muab tso rau, thiab muaj cuab kav koom tes nrog Nws tes hauj lwm, Nws txoj kev xav, thiab Nws txoj kev npaj, kom Nws txoj kev xav thiab Nws txoj kev npaj thiaj li ua tau tiav hlo mus zooj nyoos xwb, ces tus cwj pwm ntawd yeej tsim nyog rau Nws txoj kev muab nco cia thiab txoj kev tau txais Nws tej koob hmoov lawm. Vajtswv saib cov tib neeg zoo li no muaj nuj nqis, thiab Nws saib lawv tej kev ua thiab lawv txoj kev hlub thiab kev hlub tshua rau Nws ntawd muaj nqis. Qhov no yog Vajtswv tus yam ntxwv. Yog li vim li cas Vajtswv ho foom koob hmoov rau Nau-a? Vim hais tias qhov no yog qhov seb Vajtswv saib tib neeg tej kev ua thiab kev mloog lus zoo li no li cas.

Hais txog Vajtswv txoj koob hmoov rau Nau-a ntawd, ib txhia tib neeg yuav hais tias: “Yog tib neeg mloog Vajtswv thiab ua kom tau zoo raws Vajtswv, ces Vajtswv yeej foom koob hmoov rau tib neeg xwb. Qhov ntawd puas yog cia li mus yam tsis tas hais li mas?” Peb hais puas tau li ntawd mas? Ib txhia tib neeg hais tias: “Tsis tau.” Vim li cas peb ho hais tsis tau li ntawd? Ib txhia tib neeg hais tias: “Tib neeg tsis tsim nyog xyiv fab rau Vajtswv txoj koob hmoov.” Qhov ntawd mas tsis yog tag nrho lawm. Vim thaum ib tug tib neeg lees txais yam Vajtswv muab tso rau lawv, Vajtswv yeej muaj ib tug qauv rau txoj kev txiav txim seb lawv tej kev ua puas zoo los sis phem thiab seb tus tib neeg ntawd puas mloog lus, thiab seb tus tib neeg ntawd puas ua tau zoo raws Vajtswv txoj kev xav thiab seb yam lawv ua ntawd puas tau raws li tus qauv. Yam Vajtswv quav ntsej txog mas yog tus tib neeg ntawd lub siab, tsis yog lawv tej kev ua sab nraum daim tawv. Nws tsis yog qhov uas Vajtswv tsim nyog foom koob hmoov rau ib tug twg tsuav yog lawv ua tej yam xwb, tsis hais seb lawv ua yam ntawd li cas li. Qhov no yog ib txoj kev to taub yuam kev uas tib neeg muaj txog Vajtswv. Vajtswv tsis yog tsuas saib rau qhov ua tau los ntawm ntau yam xwb, tab sis ntaus nqi ntau rau ntawm qhov seb ib tug tib neeg lub siab zoo li cas thiab seb ib tug tib neeg tus yam ntxwv zoo li cas rau thaum tab tom tsim kho ntau yam, thiab Nws saib seb puas muaj kev mloog lus, kev ua twb zoo xav, thiab kev ntshaw ua kom tau zoo raws Vajtswv rau hauv lawv lub siab. Nau-a paub txog Vajtswv ntau npaum li cas rau lub sij hawm thaum ntawd? Nws puas yog ntau npaum li tej kev qhuab qhia uas nej paub tam sim no? Hauv cov ntsiab ntawm qhov tseeb tej xeeb ceem xws li tej tswv yim thiab kev paub txog Vajtswv ntawd, nws paus tau txais kev ywg dej thiab kev saib xyuas ntau npaum li nej mas? Tsis tau, nws tsia tau txais li! Tab sis muaj ib qho tseeb uas tsis lees tsis tau: Nyob rau hauv txoj kev xav zoo, tej kev xav, thiab hauv qhov tob tob ntawm cov tib neeg niaj hnub no lub siab, lawv tej tswv yim xav txog thiab tej yam ntxwv rau Vajtswv ntawd mas yeej pom tsis meej thiab tsis tseeb li. Nej yeej hais tau tias ib feem ntawm tib neeg ces yeej tuav rawv ib tug yam ntxwv phem rau qhov muaj Vajtswv. Tab sis nyob rau hauv Nau-a lub siab thiab nws txoj kev xav zoo, qhov muaj Vajtswv ntawd yeej tseeb tiag thiab dhau ntawm qhov pheej tsis ntseeg lawm, thiab yog li ntawd nws txoj kev mloog Vajtswv hais ntawd yeej tseeb thiab yeej sawv tau kho khov rau txoj kev sim. Nws lub siab dawb huv thiab qhib lug rau Vajtswv. Nws tsis cheem tsum kev paub kom ntau ntau txog tej kev qhuab qhia ntawd es thiaj li yaum tau nws tus kheej mus ua raws li Vajtswv txhua txhua lo lus, los sis nws tsis cheem tsum ntau qhov tseeb los ua pov thawj qhia txog qhov muaj Vajtswv es kom thiaj li muaj peev xwm los lees txais yam uas Vajtswv muab tso rau nws ntawd thiab kom muaj peev xwm ua yam dab tsi los xij uas Vajtswv kom nws ua ntawd. Qhov no yog qhov sib txawv uas tseem ceeb tshaj plaws ntawm Nau-a thiab cov tib neeg niaj hnub no. Nws kuj yog lub ntsiab tseeb ntawm qhov ib tug neeg zoo yog kiag raws li qhov Vajtswv pom. Qhov Vajtswv xav tau ces yog cov tib neeg zoo li Nau-a. Nws yog hom tib neeg uas Vajtswv qhuas thiab kuj yog kiag hom tib neeg uas Vajtswv foom koob tsav hmoov rau. Nej puas tau txais ib qho kev tig ras to tau los ntawm qhov no los li? Tib neeg saib tib neeg qhov sab nraud xwb, hos yam Vajtswv saib rau ces yog tib neeg lub siab thiab lawv lub ntsiab tseeb. Vajtswv tsis cia ib tug twg muaj ib nrab siab xwb los sis tsis ntseeg Nws, los sis nws cia rau tib neeg los tshuaj xyuas los sis sim Nws rau ib yam twg li. Vim li ntawd, txawm yog tias cov tib neeg niaj hnub no tau ntsib nrog Vajtswv txoj lus tim ntsej tim muag los—nej yeej hais tau tias ntsib nrog Vajtswv tim ntsej tim muag kiag—vim qee yam tob tob hauv lawv lub siab, qhov muaj ntawm lawv lub tsiab tseeb uas qias vuab tsuab, thiab lawv tus yam ntxwv tawm tsam rau Nws, tib neeg tau raug thaiv kom txhob muaj ib txoj tseem kev ntseeg Vajtswv thiab raug thaiv kom txhob muaj qhov mloog Nws lus lawm. Vim qhov no, nws thiaj li nyuaj heev rau lawv los txais tib txoj koob hmoov uas Vajtswv tau muab rau Nau-a lawm.

Txuas ntxiv no, cia peb saib rau ntu ntawm tej nqe Vajluskub no uas hais txog seb Vajtswv siv tus duab zaj ua ib lub cim ntawm Nws qhov kev cog lus nrog tib neeg li cas.

3. Vajtswv Siv tus Duab Zaj ua ib Lub Cim ntawm Nws Qhov Kev Cog Lus Nrog Tib Neeg

Ch.K 9:11–13  Thiab Kuv yuav tsim Kuv qhov kev cog lus nrog nej, cov uas muaj cev nqaij daim tawv yuav tsis raug dej nyab los muab txiav tawm ntxiv lawm; yuav tsis muaj dej nyab los rhuav tshem lub ntiaj teb ntxiv lawm. Thiab Vajtswv hais tais, Qhov no yog qhov cim ntawm qhov kev cog lus uas Kuv cog rau ntawm Kuv thiab nej thiab txhua tus tsiaj muaj sia uas nrog nej, rau txhua txhua tiam mus tsis tag tsis kawg: Kuv muab Kuv tus zaj haus dej tso rau saum cov huab, thiab nws yuav yog qhov cim rau ntawm qhov kev cog lus ntawm Kuv thiab lub ntiaj teb.

Tib neeg feem coob paub tias ib tug duab zaj yog dab tsi thiab tau hnov qee zaj dab neeg uas muaj feem txog tus tej tus duab zaj lawm. Hais txog zaj keeb kwm txog tus duab zaj hauv phau Vajluskub, ib txhia tib neeg ntseeg nws thiab ib txhia saib nws zoo li dab neeg xwb, hos lwm cov yeej tsis ntseeg nws kiag li. Txawm li cas los xij, txhua yam ntawm tej xwm txheej uas tshwm sim hauv qhov muaj feem xyuam txog rau tus duab zaj ntawd yog Vajtswv tes hauj lwm thiab tau muaj nyob rau hauv qhov txheej txheem ntawm Vajtswv txoj kev cawm tib neeg. Tej xwm txheej no tau raug muab teev cia raws nraim li ntawd nyob rau hauv phau Vajluskub. Tej uas muab teev tseg no tsis qhia peb seb Vajtswv txoj kev xav nyob rau lub sij hawm ntawd los sis tej kev xav uas Vajtswv hais nyob rau tom qab ntawm cov lus no yog dab tsi. Ntxiv ntawd, tsis muaj ib tug twg kiag li uas muaj cuab kav qhuas qhov Vajtswv xav ntawd rau thaum Nws hais tej ntawd li. Txawm li cas los xij, Vajtswv tus yam ntxwv ntawm txoj kev xav uas hais txog qhov xwm txheej no tag nrho ces yeej raug muab nthuav tawm rau ntawm cov kab ntawv no lawm. Nws zoo li uas txawm hais tias Nws tej kev xav nyob rau lub sij hawm ntawd mas yeej muaj tiag thoob plaws txhua lo lus thiab txhua kab ntawm Vajtswv txoj lus los xij.

Vajtswv tej kev xav yog tej uas tib neeg tsim nyog txhawj xeeb txog thiab tej uas lawv tsim nyog yuav tau sim los paub tshaj plaws li. Qhov no yog vim Vajtswv tej kev xav mas muaj feem xyuam yam muab cais tsis tau mus rau tib neeg txoj kev to taub txog Vajtswv, thiab tib neeg txoj kev to taub txog Vajtswv yog ib txoj kev txuas uas tseem ceeb heev mus rau tib neeg txoj kev to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia. Yog li, Vajtswv tab tom xav txog dab tsi nyob rau lub sij haum thaum tej xwm txheej no tshwm sim?

Thaum chiv thawj, Vajtswv tsim ib haiv noob neej uas raws li qhov Nws pom ces yeej zoo thiab ncawg Nws heev li lawm, tab sis lawv raug dej nyab muab rhuav tshem tom qab qhov ntxeev siab tawm tsam Nws lawm. Nws puas mob Vajtswv thaum ib haiv noob neej zoo li ntawd cia ploj ntais zoo li ntawd lawm xwb? Tseeb tiag nws yeej mob mas! Yog li Nws qhov kev hais qhia kom pom ntawm qhov mob no yog dab tsi? Nws ho raug muab teev tseg rau hauv phau Vajluskub li cas? Nws raug muab teev tseg rau hauv phau Vajluskub rau hauv tej lus no: “Thiab Kuv yuav tsim Kuv qhov kev cog lus nrog nej, cov uas muaj cev nqaij daim tawv yuav tsis raug dej nyab los muab txiav tawm ntxiv lawm; yuav tsis muaj dej nyab los rhuav tshem lub ntiaj teb ntxiv lawm.” Sob lus yooj yooj yim no nthuav tawm txog Vajtswv tej kev xav. Txoj kev puas ntsoog ntawm lub ntiaj teb no ua rau mob Nws nkawg nkaus li. Hauv tib neeg tej lus ces, Nws mas tu siab heev li. Peb yeej xav hauv nruab siab tias: Lub ntiaj teb uas muaj txoj sia puv nkaus ib zaug lawm ntawd ho zoo li cas tom qab qhov uas raug dej nyab muab rhuav tshem lawm? Lub ntiaj teb, uas tau muaj tib neeg nyob puv nkaus ua ntej ntawd, ho zoo li cas rau lub sij hawm ntawd? Tsis muaj ib tug noob neej nyob li lawm, tsis muaj tej uas raug tsim tawm los uas muaj sia li lawm, muaj dej txhua qhov txhia chaw thiab muaj kev puas ntsoog tawm rau saum nplaim dej lawm xwb. Ib qho chaw zoo li ntawd puas yog Vajtswv txoj kev npaj siab thaum chiv thawj thaum Nws tsim lub ntiaj teb mas? Tseeb tiag yeej tsis yog li! Vajtswv txoj kev npaj siab thaum chiv thawj yog kom pom txoj sia nyob thoob plaws daim av, kom pom cov noob neej uas Nws tau tsim lawm pe hawm Nws, tsis yog kom Nau-a yog tib tug nkaus xwb uas pe hawm Nws los sis tib tug nkaus xwb uas muaj cuab kav teb Nws lo lus hu los ua kom tiav hlo yam uas muab tso rau nws lawm xwb. Thaum noob neej ploj tag lawm, Vajtswv pom tsis yog yam uas Nws tau npaj siab thaum chiv thawj lawm tab sis rov qab ntawm qhov ntawd lawm. Ua cas Nws lub siab thiaj li yuav tsis mob? Yog li thaum Nws nthuav tawm Nws tus moj yam thiab nthuav tawm Nws tej kev xav, Nws thiaj li txiav txim siab. Hom kev txiav txim siab uas Nws ua ntawd yog dab tsi? Los mus ua ib rab hneev nti nyob rau saum cov huab (qhov ntawd yog, tej duab zaj uas peb pom) li ib qho kev cog lus nrog tib neeg, ib lo lus cog tseg uas Vajtswv yuav tsis siv dej nyab los rhuav tshem noob neej dua lawm. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, nws kuj yog qhia rau tib neeg tias Vajtswv tau siv dej nyab los rhuav tshem lub ntiab teb lawm thiab, kom noob neej thiaj li yuav cim ntsoov mus ib txhis tias vim li cas Vajtswv ho ua tej yam zoo li ntawd.

Txoj kev puas ntsoog ntawm lub ntiaj teb nyob rau lub sij hawm ntawd puas yog yam Vajtswv xav tau? Nws yeej tsis yog yam Vajtswv xav tau kiag li. Tej zaum peb yeej muaj peev xwm xav hauv nruab siab ib qho me me txog qhov hlub tshua txog lub ntiaj teb tom qab txoj kev puas ntsoog ntawm lub ntiaj teb lawm, tab sis peb yeej tsis muaj cuab kav txav los ze qhov xav hauv nruab siab seb qhov chaw ntawd zoo li cas rau lub sij hawm ntawd raws li qhov Vajtswv pom. Peb hais tau tias, txawm nws yog cov tib neeg tam sim no los sis cov thaud los xij, yeej tsis muaj leej twg li uas muaj peev xwm xav hauv nruab siab los sis saib qhov Vajtswv xav li cas ntawd muaj nqis thaum Nws pom qhov chaw ntawd, daim duab ntawm lub ntiaj teb tom qab nws txoj kev puas ntsoog los ntawm dej nyab ntawd. Vajtswv raug yuam kom ua qhov no vim tib neeg txoj kev tsis mloog lus, tab sis qhov mob Vajtswv lub siab los ntawm txoj kev puas ntsoog ntawm lub ntiaj teb uas raug dej nyab no mas yog ib qho muaj tiag uas yeej tsis muaj ib tug twg muaj cuab kav to taub tau los sis saib rau nqi li. Vim li ntawd Vajtswv thiaj li tsim ib qho kev cog lus nrog noob neej, los ntawm qhov Nws tsom ntsoov los qhia tib neeg kom cim ntsoov tseg tias Vajtswv tau ua ib qho zoo li no ib zaug lawm, thiab los cog lus rau lawv tias Vajtswv yuav tsis muaj hnub rhuav tshem lub ntiaj teb li no dua li lawm. Nyob rau hauv qhov kev cog lus no peb pom Vajtswv lub siab—peb pom tias mob Vajtswv lub siab thaum Nws rhuav tshem haiv noob neej no. Nyob hauv tib neeg hom lus ces, thaum Vajtswv rhuav tshem noob neej thiab pom noob neej ploj lawm, Nws lub siab quaj dhi thiab txia ntshav txev. Qhov ntawd tsis yog txoj kev zoo tshaj plaws los piav txog qhov no lod? Tej lus no yog tib neeg siv los qhia txog tib neeg tej kev xav hauv siab, tab sis vim tib neeg tsis muaj lus txaus kiag li, mas qhov siv tej lus no los piav Vajtswv tej kev xav thiab kev xav hauv siab ces zoo li kuj tsis phem luaj twg rau Kuv, thiab los sis lawv ho tshaj heev dhau li qhov ib txwm muaj lawm. Tsawg kawg mas nws yeej muaj ib daim duab pom meej meej, ib txoj kev to taub tseeb tseeb txog qhov seb Vajtswv txoj kev xav zoo li cas rau lub sij hawm ntawd. Tam sim no nej yuav xav txog dab tsi thaum nej rov pom ib tug duab zaj dua? Tsawg kawg mas nej yuav nco tau qhov Vajtswv zoo li cas thaum tu siab rau txoj kev siv dej nyab los nrhuav tshem lub ntiaj. Nej yuav nco tau tias, txawm tias Vajtswv ntxub lub ntiaj teb no thiab ntxub haiv noob neej no los xij, thaum Nws rhuav tshem cov tib neeg uas Nws tsim los ntawm Nws tus kheej ob txhais tes, Nws lub siab mob, nyuaj tso mus, tsis xav ua li, thiab nyuaj uv qhov no npaum li cas. Nws tib txoj kev kaj siab ces yog nyob rau hauv Nau-a tsev neeg uas muaj yim leej xwb. Nws yog Nau-a txoj kev koom tes uas ua rau Nws tej dag zog tiv mob tiv ntsaj ntawm qhov tsim txhua yam ntawd tsis raug txaj muag. Nyob rau ib lub sij hawm thaum Vajtswv raug tsim txom, qhov no thiaj li yog tib qho uas muaj cuab kav daws tau Nws qhov mob xwb. Txij qhov ntawd los, Vajtswv muab txhua yam ntawm Nws tej kev cheem tsum ntawm noob neej tso plhuav rau Nau-a tsev neeg, cia siab tias lawv yuav muaj cuab kav nyob tau rau hauv Nws tej koob hmoov thiab tsis yog Nws txoj kev foom phem, cia siab tias lawv yuav tsis muaj hnub pom Vajtswv tso dej nyab los rhuav tshem lub ntiaj teb dua lawm, thiab kuj cia siab tias lawv yuav tsis raug rhuav tshem lawm thiab.

Qhov twg ntawm Vajtswv tus moj yam uas peb tsim nyog kawm txog los ntawm qhov no los? Vajtswv tau ntxub tib neeg vim tib neeg tawm tsam Nws, tab sis nyob hauv Nws lub siab, Nws txoj kev saib xyuas, kev txhawj xeeb, thiab kev hlub tshua rau noob neej mas yeej tseem tsis tau hloov li. Txawm tias thaum Nws rhuav tshem noob neej los, Nws lub siab yeej tseem tsis tau hloov li. Thaum noob neej muaj kev qias vuab tsuab thiab kev tsis mloog lus puv nkaus rau Vajtswv mus txog ntua qhov uas phem kawg lawm, ces Vajtswv yuav tsum tau rhuav tshem haiv noob neej no, vim Nws tus moj yam thiab Nws lub ntsiab tseeb, thiab mus raws li Nws tej hauv paus ntsiab lus. Tab sis vim Vajtswv lub ntsiab tseeb, Nws tseem hlub tshua noob neej, thiab haj tseem xav siv ntau txoj hau kev los txhiv noob neej kom lawv thiaj li muaj cuab kav ua tau lub neej txuas ntxiv mus. Tib neeg, txawm li cas los xij, tawm tsam Vajtswv, tsis mloog Vajtswv lus txuas ntxiv, thiab tsis kam lees txais Vajtswv txoj kev cawm dim; qhov ntawd ces yog, tsis kam lees txais Nws tej kev npaj siab uas zoo. Txawm Vajtswv yuav hu lawv, ceeb toom lawv, pub rau lawv, pab lawv, los sis zam lawv li cas los xij li, tib neeg yeej tsis to taub los sis saib qhov no muaj nqis li, los sis lawv tsis quav ntsej li. Hauv Nws txoj kev mob siab, Vajtswv yeej tseem tsis hnov qab muab Nws qhov kev zam uas siab kawg rau tib neeg, tos ntsoov rau tib neeg txoj kev thim xav. Tom qab Nws mus txog rau Nws qhov kawg lawm, Nws ua qhov uas Nws yuav tsum tau ua yam tsis yig li. Muab ua lwm lo lus hais, muaj ib lub sij hawm teem cia thiab ib qho txheej txheem txij ntawm lub sij hawm Vajtswv npaj rhuav tshem noob neej mus rau qhov pib ntawm Nws tes hauj lwm rhuav tshem noob neej. Muaj qhov txheej txheem no rau lub hom phiaj ntawm qhov kev pab tib neej thim xav, thiab qhov no yog qhov hwv tsam kawg uas Vajtswv muab rau tib neeg. Yog li Vajtswv ua dab tsi xwb nyob rau lub caij ua ntej qhov kev rhuav tsheem noob neej no nas? Nws ua ib teg hauj lwm tseem ceeb ntawm qhov kev ceeb toom thiab nqua hu. Txawm yuav muaj kev mob thiab tu siab npaum li cas rau hauv Vajtswv lub siab los xij, Nws yeej tseem muab Nws txoj kev saib xyuas, kev txhawj xeeb, thiab kev hlub tshua uas muaj ntau heev rau noob neej. Peb pom dab tsi los ntawm qhov no? Tsis tas ua xyem xyav li, peb yeej pom tias Vajtswv txoj kev hlub rau noob neej mas yeej muaj tiag thiab tsis yog tej yam uas Nws lam hais ntawm di ncauj xwb. Nws muaj tseeb, tuav tau thiab saib muaj nqis tau, tsis yog cuav, tsuas dub, dag ntxias los sis ua txuj. Vajtswv tsis muaj hnub siv ib qho kev dag ntxias twg los sis tsim tej duab cuav los ua kom tib neeg pom tias Nws mas ntxim hlub. Nws yeej tsis siv cov lus tim khawv cuav los cia kom tib neeg pom Nws txoj kev ntxim hlub, los sis los qhia Nws txoj kev ntxim hlub thiab kev dawb huv yam qhib lug. Tej xeeb ceem ntawm Vajtswv tus moj yam no tsis tsim nyog rau tib neeg txoj kev hlub thiab lod? Tej ntawd tsis tsim nyog rau txoj kev pe hawm thiab lod? Tej ntawd tsis tsim nyog rau txoj kev saib kom muaj nuj nqis thiab lod? Nyob rau qhov no, Kuv xav nug nej tias: Tom qab qhov hnov cov lus no lawm, nej puas xav tias Vajtswv txoj kev zoo tsuas lam yog cov lus qhuav qhawv uas nyob rau hauv ib nploog ntawv xwb? Puas yog Vajtswv txoj kev ntxim hlub tsuas yog cov lus qhuav qhawv xwb? Tsis yog! Tsis yog kiag li! Vajtswv txoj kev siab tshaj plaws, kev zoo, kev dawb huv, kev zam txim, kev hlub, thiab ntau yam ntxiv—txhua qhov ntsiab uas muaj ntxaws ntxaws ntawm txhua qho xeeb ceem ntawm Vajtswv tus moj yam thiab lub ntsiab tseeb mas yeej pom muaj kev hais qhia kom pom qhov muaj qab hau txhua txhua zaus uas Nws ua Nws tes hauj lwm, raug nthuav qhia nyob rau hauv Nws txoj kev xav rau tib neeg, thiab kuj raug ua tiav hlo thiab pom muaj rau hauv txhua tus tib neeg. Tsis hais seb koj puas tau hnov nws dua li, Vajtswv yeej saib xyuas txhua tus tib neeg rau hauv txhua txoj hau kev uas ua tau, uas yog siv Nws lub siab dawb paug, lub tswv yim, thiab ntau txoj xub ke los ua kom txhua tus tib neeg sov siab, thiab tsa kom txhua tus tib neeg tus ntsujplig tsim dheev los. Qhov no yog ib qho tseeb ua cam tsis tau. Txawm hais tias yuav muaj pes tsawg tus tib neeg zaum ntawm no los xij, txhua tus tib neeg nyias yeej muaj nyias tej kev paub thiab kev xav uas sib txawv rau Vajtswv txoj kev zam txim, kev ua siab ntev, thiab kev ntxim hlub. Tej kev paub txog Vajtswv thiab tej kev xav los sis kev to taub txog Nws no—cia muab hais kom luv luv tias, tag nrho tej yam zoo no yog los ntawm Vajtswv los nkaus xwb. Yog li los ntawm qhov muab txhua tus tej kev paub thiab kev txawj ntse paub txog Vajtswv ntawd thiab muab tej no sib ntxiv nrog rau peb txoj kev nyeem cov zaj hauv Vajluskub hnub no, tam sim no nej puas muaj ib txoj kev to taub txog Vajtswv tseeb dua thiab zoo dua?

Tom qab qhov nyeem zaj keeb kwm thiab kev to taub txog tej yam ntawm Vajtswv tus moj yam uas raug nthuav tawm los ntawm qhov xwm txheej no lawm, hom kev paub tshiab twg uas nej muaj txog Vajtswv? Nws puas ua rau nej muaj ib txoj kev to taub tob zog txog Vajtswv thiab Nws lub siab? Tam sim no nej puas xav txawv thaum nej rov qab saib Nau-a zaj keeb kwm? Nyob rau hauv nej txoj kev xav, nws puas yog tsis tsim nyog sib qhia txog cov nqe Vajluskub no li? Tam sim no peb tau sib qhia txog tej no lawm, nej puas xav tias nws tsis tsim nyog li? Nws yeej tsim nyog kawg li! Txawm tias qhov peb nyeem no yog ib zaj keeb kwm xwb los, nws yog ib qho teev tseg uas muaj tseeb txog tes hauj lwm uas Vajtswv tau ua lawm. Kuv lub hom phiaj tsis yog los pab kom nej nkag siab tej ntsiab ntxaws ntxaws ntawm tej keeb kwm los sis tus neeg hauv zaj keeb kwm no, los sis yog los pab es kom nej thiaj li mus kawm txog tus neeg hauv zaj keeb kwm no, thiab tsis yog kiag li es kom nej thiaj li yuav rov qab mus thiab kawm phau Vajluskub dua. Nej puas to taub? Yog li tej keeb kwm no puas pab nej txoj kev txawj ntse paub txog Vajtswv thiab? Yam uas zaj keeb kwm no tau muab ntxiv rau nej txoj kev to taub txog Vajtswv yog dab tsi? Qhia peb seb, cov kwj tij thiab cov muam uas tuaj Hooj Koo tuaj. (Peb pom tias Vajtswv txoj kev hlub yog ib yam uas tsis muaj leej twg ntawm peb cov tib neeg qias vuab tsuab no muaj kiag li.) Qhia peb seb, cov kwj tij thiab cov muam uas tuaj Kaus Lim Qab Teb tuaj. (Vajtswv txoj kev hlub rau tib neeg mas yeej muaj tseeb. Vajtswv txoj kev hlub rau tib neeg mas muaj Nws tus moj yam thiab muaj Nws txoj kev zoo, txoj kev dawb huv, txoj kev siab tshaj plaws, thiab Nws txoj kev zam txim. Nws yeej tsim nyog rau peb sim kom muaj ib txoj kev to taub tob zog txog nws.) (Los ntawm qhov kev sib tham uas nyuam qhuav muaj no, nyob rau ib sab, kuv muaj cuab kav pom Vajtswv tus moj yam ncaj ncees thiab dawb huv, thiab kuv kuj muaj cuab kav pom txoj kev txhawj xeeb uas Vajtswv muaj rau noob neej, Vajtswv txoj kev hlub tshua rau noob neej, thiab tias txhua yam uas Vajtswv ua thiab txhua txoj kev xav thiab tswv yim uas Nws muaj ntawd nthuav tawm Nws txoj kev hlub thiab kev txhawj xeeb rau noob neej.) (Kuv txoj kev to taub nyob rau yav dhau los yog qhov hais tias Vajtswv tso dej nyab los rhuav tshem lub ntiaj teb vim noob neej tau rais los ua phem mus txog ib qho uas phem heev lawm, thiab nws yog qhov uas Vajtswv rhuav tshem haiv noob neej no vim Nws tsis nyiam lawv kiag li. Nws tsuas yog tom qab Vajtswv tham txog Nau-a zaj keeb kwm hnub no lawm thiab hais tias Vajtswv lub siab mas txia ntshav txev uas kuv ras tias Vajtswv tsis tshua kam tso haiv noob neej no mus li. Nws tsuas yog vim noob neej tsis mloog lus heev dhau lawm es Vajtswv tsis muaj kev xaiv lawm tab sis rhuav tshem lawv lawm xwb. Qhov tseeb, Vajtswv lub siab nyob rau lub sij hawm no mas tu siab heev li. Los ntawm qhov no los, kuv muaj cuab kav pom Nws txoj kev saib xyuas thiab kev txhawj xeeb rau noob neej nyob rau hauv Vajtswv tus moj yam. Qhov no yog tej yam uas kuv tsis paub nyob rau yav dhau los.) Zoo heev li! Nej mus txuas ntxiv tau. (Raug kuv heev tom qab mloog tag lawm. Kuv tau nyeem phau Vajluskub nyob rau yav tag los lawm, tab sis kuv yeej tsis tau muaj ib txoj kev paub zoo li hnub no uas Vajtswv tshuaj xyuas tej no ncaj qha es kom peb thiaj li muaj cuab kav paub Nws tau. Qhov Vajtswv coj peb ua ke zoo li no mus pom phau Vajluskub tau pab kuv los paub tias Vajtswv lub ntsiab tseeb uas muaj ua ntej tib neeg txoj kev qias vuab tsuab lawm ntawd mas yog kev hlub thiab kev saib xyuas rau noob neej. Txij thaum tib neeg rais los ua qias vuab tsuab los txog rau tiam kawg tam sim no, txawm tias Vajtswv muaj ib tug moj yam ncaj ncees los, Nws txoj kev hlub thiab kev saib xyuas yeej tseem tsis hloov li. Qhov no qhia pom tias lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv txoj kev hlub, txij thaum tsim txhua yam los txog ntua tam sim no, tsis hais txawm tib neeg qias vuab tsuab los xij, yeej tsis hloov li.) (Hnub no kuv pom tias Vajtswv lub ntsiab tseeb yuav tsis pauv vim ib lub sij hawm los sis qhov chaw ntawm Nws tes hauj lwm hloov xwb. Kuv kuj pom tias, txawm yog Vajtswv tsim lub ntiaj teb los sis rhuav tshem lub ntiaj teb tom qab tib neeg rais los ua qias vuab tsuab lawm los xij, txhua yam Nws ua yeej muaj ntsiab thiab muaj Nws tus moj yam. Yog li ntawd kuv pom tias Vajtswv txoj kev hlub tsis muaj chaw kawg thiab ntsuas tsis tau, thiab kuv kuj pom, ib yam li lwm cov kwv tij thiab nkauj muam tau hais lawm, Vajtswv txoj kev saib xyuas thiab kev hlub tshua rau noob neej thaum Nws rhuav tshem lub ntiaj teb.) (Tseeb tiag tej no yog tej uas kuv tsis paub txog nyob rau yav tas los. Tom qab tau mloog nyob rau hnub no lawm, kuv xav tias Vajtswv mas yeej ntseeg tau tiag, yeej tso siab tau tiag, yeej tsim nyog ntseeg tiag, thiab tias yeej muaj Nws tiag. Kuv yeej qhuas tau rau hauv kuv lub siab tiag tiag tias Vajtswv tus moj yam thiab txoj kev hlub mas yeej pom tseeb npaum li no tiag tiag li. Qhov no yog ib qho kev xav uas kuv muaj tom qab tau mloog nyob rau hnub no lawm.) Zoo kawg kiag li! Nws zoo li nej sawv daws tau muab yam uas nej tau hnov ntawd tso rau hauv siab lawm.

Nej puas tau pom tej yam los ntawm txhua nqe Vajluskub, suav nrog txhua zaj keeb kwm hauv phau Vajluskub uas peb tau sib qhia hnub no thiab? Vajtswv puas tau siv Nws tus kheej hom lus los nthuav tawm Nws tus kheej tej kev xav los sis piav qhia Nws txoj kev hlub thiab kev saib xyuas rau noob neej li? Puas muaj ib qho teev tseg txog qhov Nws siv hom lus yooj yooj yim los qhia seb Nws txhawj xeeb rau los sis hlub noob neej npaum li cas? Tsis muaj. Qhov ntawd tsis yog lod? Muaj coob tus heev ntawm nej cov ko uas tau nyeem phau Vajluskub los sis ntau phau ntawv dua li phau Vajluskub lawm. Puas tau muaj nej leej twg li uas tau pom cov lus zoo li ntawd mas? Lo lus teb ces yog yeej tsis tau muaj kiag li! Qhov ntawd ces yog, nyob rau hauv tej uas teev tseg ntawm phau Vajluskub, suav nrog Vajtswv cov lus tib si los sis qhov sau tseg txog Nws tes hauj lwm, tsis hais ib tiam twg los sis ib lub caij nyoog twg Vajtswv yeej tsis tau siv Nws tus kheej tej kab ke los piav qhia txog Nws tej kev xav los sis nthuav tawm Nws txoj kev hlub thiab kev saib xyuas rau noob neej li, los sis Vajtswv yeej tsis tau siv txoj kev hais lus los sis tej kev ua twg los piav Nws tej kev xav thiab tej kev xav hauv siab li—qhov ntawd tseem tsis yog qhov tseeb thiab lod? Vim li cas Kuv thiaj li hais li ntawd? Vim li cas Kuv thiaj li yuav tau hais txog qhov no? Nws yog vim qhov no kuj cuam tshuam Vajtswv txoj kev ntxim hlub thiab Nws tus moj yam thiab.

Vajtswv tsim noob neej; tsis hais txawm lawv tau raug ua qias vuab tsuab tag lawm los sis txawm lawv caum raws Nws los xij, Vajtswv yeej saib noob neej li cov Nws hlub uas muaj nqis tshaj plaws—los sis li uas noob neej hais tias, cov tib neeg uas Nws hlub tshaj plaws—thiab tsis yog Nws tej khoom ua si. Txawm Vajtswv hais tias Nws yog tus Tswv Tsim thiab hais tias tib neeg yog yam Nws tsim tawm los los xij, uas tej zaum yuav zoo li muaj ib qho sib txawv me me ntawm txoj hauj lwm, qhov tseeb tiag ces yog tias txhua yam Vajtswv tau ua rau noob neej lawm ces yeej dhau mus deb tshaj li qhov ib txwm muaj no lawm. Vajtswv hlub noob neej, saib xyuas noob neej, thiab qhia txoj kev txhawj xeeb rau noob neej pom, nrog rau qhov kev pab cuam rau noob neej tas li thiab tsis tu ncua li. Nws yeej tsis xav rau hauv Nws siab tias qhov no yog ib qho hauj lwm ntxiv los sis tej yam uas tsim nyog tau koob npe ntau. Los sis Nws tsis xav tias txoj kev cawm noob neej, pab cuam rau lawv, thiab muab txhua yam rau lawv, yog ib qho kev muab pub rau noob neej uas loj heev li. Nws tsuas pab cuam rau noob neej ntsiag to thiab twj ywm, raws li Nws tus kheej txoj hau kev thiab los ntawm Nws tus kheej lub ntsiab tseeb thiab yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws xwb. Txawm noob neej tau txais kev pab cuam thiab kev pab ntau npaum li cas los ntawm Nws los los xij, Vajtswv yeej tsis xav txog los sis sim ua kom tau koob npe li. Qhov no yog txiav txim los ntawm Vajtswv lub ntsiab tseeb, thiab kuj yog kiag ib qho kev qhia kom pom tseeb txog Vajtswv tus moj yam. Vim li no, tsis hais txawm nws yog nyob rau hauv phau Vajluskub los sis lwm phau ntawv li, peb yeej tsis pom Vajtswv nthuav tawm Nws tej kev xav, thiab peb yeej tsis pom Vajtswv piav qhia los sis tshaj tawm rau noob neej tias, muaj lub hom phiaj uas ua kom noob neej zoo siab rau Nws los sis qhuas Nws, vim li cas Nws thiaj li ua tej no, los sis vim li cas Nws saib xyuas noob neej heev ua luaj li. Txawm thaum mob Nws, thaum Nws lub siab mob mob heev li los xij, Nws yeej tsis hnov qab txog Nws lub luag hauj lwm rau noob neej los sis Nws txoj kev txhawj xeeb rau noob neej li; Nws ris tag nrho qhov mob thiab txoj kev mob siab no ib leeg ntsiag to xwb. Qhov txawv ces yog, Vajtswv yeej pab cuam rau noob neej txuas ntxiv ib yam li Nws yeej ib txwm tau ua los lawm. Txawm tias noob neej nquag qhuas Vajtswv los sis ua tim khawv rau Nws los xij, tsis muaj ib qho ntawm tus yam ntxwv no yog raug yuam los ntawm Vajtswv li. Qhov no yog vim Vajtswv yeej tsis npaj siab ua ib yam twg ntawm tej yam zoo uas Nws ua rau noob neej ntawd los pauv rau tus txiaj ntsim los sis kom them rov qab li. Nyob rau lwm sab, cov uas muaj cuab kav ntshai Vajtswv thiab zam kev phem, cov uas muaj cuab kav caum raws Vajtswv, mloog Nws thiab ua siab ncaj rau Nws tiag tiag, thiab cov uas muaj cuab kav mloog Nws lus—cov no yog cov tib neeg uas tau txais Vajtswv tej koob hmoov tas li, thiab Vajtswv yuav pub tej koob hmoov zoo li ntawd yam tsis tas thaij li. Ntau tshaj ntawd, tej koob hmoov uas tib neeg txais los ntawm Vajtswv los ntawd mas yeej ntau tshaj li lawv txoj kev xav hauv nruab siab lawm, thiab kuj ntau tshaj li txhua yam uas noob neej muaj cuab kav qhia tau los ntawm yam lawv tau ua los sis tus nqi uas tau them lawm thiab. Thaum noob neej xyiv fab hlo rau Vajtswv tej koob hmoov, puas muaj leej twg quav ntsej txog yam uas Vajtswv tab tom ua li mas? Puas muaj leej twg qhia pom ib qho kev txhawj txeeb txog seb Vajtswv tab tom xav li cas li mas? Puas muaj leej twg sim saib qhov mob Vajtswv siab ntawd muaj nqi li mas? Lo lus teb ces yeej yog ib qho hais tau khov kho tias tsis muaj kiag li! Puas muaj ib tug noob neej twg, suav nrog Nau-a tib si, uas muaj cuab kav saib qhov mob siab uas Vajtswv hnov nyob rau lub sij hawm ntawd rau nqi li mas? Puas muaj leej twg muaj cuab kav nco txiaj ntsig tias vim li cas Vajtswv ho tsim tsa ib qho kev cog lus zoo li ntawd mas? Lawv tsis muaj cuab kav li! Noob neej tsis saib Vajtswv txoj kev mob siab rau nqis tsis yog vim lawv tsis muaj cuab kav to taub Vajtswv txoj kev mob siab, thiab tsis yog vim qhov nrug deb ntawm Vajtswv thiab tib neeg los sis qhov sib txawv ntawm lawv lub meej mom; tab sis, nws yog vim noob neej tsis quav ntsej txog ib qho ntawm Vajtswv tej kev xav kiag li. Noob neej xav tias Vajtswv yeej pab tau tus kheej lawm—tias Vajtswv tsis cheem tsum tib neeg los saib xyuas Nws, los to taub Nws los sis qhia kom Nws pom txoj kev txawj xav lawm. Vajtswv yog Vajtswv, yog li Nws tsis muaj kev mob siab, tsis muaj kev xav hauv siab; Nws yuav tsis tu siab li, Nws tsis hnov tu siab li, Nws yeej tsis quaj li. Vajtswv yog Vajtswv, yog li Nws tsis cheem tsum tej kev hais qhia kom pom ntawm sab kev xav hauv siab thiab Nws tsis cheem tsum ib qho kev nplig siab ntawm sab kev xav hauv siab li. Yog tias, nyob hauv tej yam xwm txheej, Nws tsis cheem tsum tej no, ces Nws yeej daws ib leeg xwb thiab yuav tsis cheem tsum ib qho kev pab los ntawm noob neej li. Qhov rov qab ntawm qhov no mas, nws yog cov noob neej uas tsis khov, tsis paub tab thiaj li cheem tsum Vajtswv txoj kev nplig siab, kev pab cuam, kev txhawb zog, thiab haj tseem kom Nws los nplig lawv tej kev xav hauv siab rau txhua lub sij hawm thiab txhua qho chaw thiab. Tej yam zoo li ntawd mas nkaum tob rau sab hauv noob neej lub siab lawm: Tib neeg yog tus tsis khov; lawv cheem tsum Vajtswv los saib xyuas lawv rau txhua txoj hau kev, lawv tsim nyog tau tag nrho qho kev saib xyuas uas lawv tau txais los ntawm Vajtswv los, thiab lawv tsim nyog taij dab tsi los xij uas lawv xav tias tsim nyog yog lawv li los ntawm Vajtswv. Vajtswv yog tus khov; Nws muaj txhua yam, thiab Nws yuav tsum yog tus saib xyuas thiab tus pub koob hmoov rau noob neej. Vim Nws twb yeej yog Vajtswv lawm, ces Nws yog tus muaj hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg thiab yeej tsis cheem tsum ib yam dab tsi los ntawm noob neej los kiag li.

Thaum tib neeg tsis cuab pob ntseg rau ib qho ntawm Vajtswv tej kev qhia tshwm li, ces lawv yeej tsis hnov Vajtswv txoj kev tu siab, txoj kev mob siab, los sis kev xyiv fab li lawm. Tab sis qhov rov qab ntawm qhov no mas, Vajtswv paub tag nrho tib neeg tej kev qhia kom pom zoo ib yam li Nws txhais tes. Vajtswv pub rau txhua tus tej kev cheem tsum txhua lub sij hawm thiab nyob rau txhua qhov chaw, tshuaj saib txhua tus tib neeg tej kev xav uas hloov mus los thiab yog li ntawd nplig thiab txhawb lawv, thiab coj thiab qhia lawv kom paub qhov tseeb. Hais txog tag nrho ntawm tej uas Vajtswv tau ua rau noob neej thiab tag nrho ntawm tej nqi uas Nws tau them vim lawv ntawd, tib neeg puas pom ib zaj nyob hauv phau Vajluskub los sis los ntawm ib yam dab tsi los uas Vajtswv tau hais los txog tam sim no uas hais meej meej tias Vajtswv yuav taij tej yam los ntawm tib neeg li? Tsis pom li! Qhov txawv mas, txawm yog tib neeg tsis quav ntsej Vajtswv txoj kev xav li cas los xij, Nws yeej tseem coj noob neej ib zaug tag ib zaug dua, pab cuam rau noob neej ib zaug tag ib zaug dua thiab pab lawv, pab lawv los caum raws Vajtswv txoj hau kev tseeb kom lawv thiaj li muab tau txoj hau kev kawg uas Nws tau npaj rau lawv lawm. Thaum hais txog Vajtswv, yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws, Nws txoj hmoov hlub, Nws txoj kev khuv leej, thiab tag nrho Nws tej phaj tshab, yuav raug muab tag nrho yam tsis tas thov rau cov uas hlub thiab caum raws Nws. Tab sis Nws tsis nthuav tawm rau ib tug tib neeg twg txog qhov kev mob siab uas Nws tau raug los sis Nws txoj kev xav hauv siab, thiab Nws yeej tsis tau yws txog ib tug twg uas tsis ua twb zoo xav rau Nws los sis tsis paub Nws txoj kev xav li. Nws tsuas ris tag nrho tej no ntsiag to xwb, tos ntsoov rau hnub uas noob neej yuav muaj peev xwm los to taub txog.

Vim li cas Kuv thiaj li hais tej no rau ntawm no? Nej pom dab tsi los ntawm tej uas Kuv tau hais no? Muaj tej yam nyob rau hauv Vajtswv lub ntsiab tseeb thiab tus moj yam uas yooj yooj yim tsis nco saib txog, tej yam uas tsuas yog Vajtswv thiaj li muaj xwb thiab tsis yog txhua tus tib neeg muaj, suav nrog cov uas lwm tus xav tias yog neeg loj, neeg zoo, los sis tus Vajtswv ntawm lawv txoj kev xav hauv nruab siab. Yam no yog dab tsi? Nws yog Vajtswv txoj kev siab loj. Thaum hais txog txoj kev siab loj, tej zaum koj yuav xav tias koj mas kuj siab loj heev thiab, vim thaum hais txog koj cov me nyuam, koj yeej tsis cam los sis cav nrog lawv li, los sis koj xav tias koj mas kuj siab loj heev thiab thaum hais txog koj niam koj txiv. Txawm koj yuav xav li cas los xij, tsuav koj muaj ib lub tswv yim paub txog lo lus “siab loj” thiab xav txog nws li yog ib lo lus zoo xwb, thiab tias qhov ua ib tug tib neeg siab loj mas yog qhov zoo heev li. Thaum koj ua siab loj, koj hwm koj tus kheej siab zog. Tab sis tsis muaj leej twg pom tau Vajtswv txoj kev siab loj rau hauv txhua yam, rau ntawm tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej khoom, thiab hauv Nws tes hauj lwm. Vim li cas qhov no ho muaj li ntawd? Vim tib neeg siab nqaim dhau heev lawm! Vim li cas Kuv hais li ntawd? Noob neej nyob rau hauv ib lub ntiaj teb uas muaj khoom. Tej zaum koj caum raws Vajtswv, tab sis koj yeej tsis pom los sis saib qhov Vajtswv pab cuam rau koj, hlub koj, thiab qhia pom txoj kev txhawj xeeb rau koj li cas ntawd muaj nqis. Yog li koj pom dab tsi? Koj pom koj cov txheeb ze thooj roj koom ntshav uas hlub koj los sis hlub koj kawg kiag li. Koj pom tej uas muaj txiaj ntsim rau koj cev nqaij daim tawv, koj saib xyuas cov tib neeg thiab tej uas koj hlub. Qhov no yog tib neeg qhov hu ua txoj kev siab loj. Cov tib neeg “siab loj” zoo li ntawd, txawm li cas los xij, yeej tsis txhawj xeeb txog tus Vajtswv uas muab txoj sia rau lawv li. Qhov txawv rau Vajtswv qhov mas, tib neeg txoj kev siab loj rais los ua siab nqaim thiab ntxim ntxub. Txoj kev siab loj uas tib neeg ntseeg mas qhuav qhawv xwb thiab tsis muaj tseeb, tsuas dub, tsis sib raug zoo nrog Vajtswv, thiab tsis muaj feem dab tsi rau Vajtswv li. Tib neeg txoj kev siab loj yog rau lawv tus kheej xwb, hos Vajtswv txoj kev siab loj mas yog ib qho tseem kev qhia tshwm txog Nws lub ntsiab tseeb. Nws yog kiag qhov vim Vajtswv txoj kev siab loj es tib neeg thiaj li raug pab cuam rau tas li los ntawm Nws. Tej zaum lub ncauj lus uas Kuv tab tom tham txog hnub no yuav tsis raug nej tob ua luaj twg thiab tsuas ncaw hau pom zoo xwb, tab sis thaum koj sim saib Vajtswv lub siab kom muaj nqis rau hauv nej lub siab, nej yuav pom qhov no yam tsis paub txog li: Nyob rau ntawm txhua tus tib neeg, tej teeb meem, thiab tej khoom uas nej paub tau nyob rau hauv lub ntiaj teb no, tsis yog Vajtswv txoj kev siab loj xwb thiaj li muaj tseeb thiab pom tseeb, vim tsuas yog Vajtswv txoj kev hlub rau koj xwb thiaj li tsis muaj chaw kawg thiab tsis muaj chaw thuam. Dhau ntawm Vajtswv mus lawm, lwm tus qhov hu ua txoj kev siab loj ces yog cuav xwb, ntiav ntiav xwb, tsis muaj tiag; nws muaj ib lub hom phiaj, qee txoj kev npaj siab, muaj ib qho kev sib pauv, thiab tsis muaj cuab kav sawv khov thaum raug sim. Koj haj tseem muaj cuab kav hais tau tias nws qias neeg thiab ntxim ntxub. Nej puas pom zoo nrog cov lus no?

Kuv paub tias nej tsis paub zoo txog cov ncauj lus no thiab cheem tsum sij hawm me ntsis kom paub tej ntawd tso nej thiaj li muaj cuab kav to taub tiag tiag. Nej yim tsis paub cov xwm txheej thiab cov ncauj lus no, ces nws yim ua pov thawj qhia tias cov ncauj lus no yim tsis muaj nyob rau hauv nej lub siab. Yog Kuv yeej tsis tau hais txog cov ncauj lus no li, puas yuav muaj leej twg ntawm nej cov ko paub ib yam dab tsi txog lawv li mas? Kuv ntseeg tias nej yuav tsis muaj hnub paub lawv li. Qhov ntawd yeej muaj tseeb. Txawm nej muaj cuab kav nkag siab los sis to taub ntau npaum li cas los xij, cov ncauj lus Kuv hais txog no yog, muab hais kom luv luv, yam tib neeg tsis muaj tshaj plaws thiab yam lawv tsim nyog paub txog tshaj plaws. Cov ncauj lus no mas tseem ceeb tshaj plaws rau txhua tus—lawv muaj nqis heev thiab lawv yog txoj sia, thiab lawv yog tej uas nej yuav tsum muaj rau txoj kev tom ntej. Yog tsis muaj cov lus no ua txoj kev coj qhia, yog tsis muaj nej txoj kev to taub txog Vajtswv tus moj yam thiab lub ntsiab tseeb, ces neej yeej yuav muaj lus nug tas li thaum hais txog Vajtswv. Koj muaj cuab kav ntseeg Vajtswv tau zoo li cas mas yog tias koj twb tsis to taub Nws nas? Koj tsis paub dab tsi txog Vajtswv tej kev xav, Nws txoj kev xav, Nws txoj kev xav hauv siab, yam uas Nws tab tom xav, yam uas ua rau Nws tu siab, thiab yam uas ua rau Nws zoo siab, yog li yuav ua li cas es koj thiaj li txawj xav rau Vajtswv lub siab mas?

Thaum twg los xij uas Vajtswv chim, Nws ntsib ib haiv noob neej uas tsis cuab pob ntseg rau Nws kiag li, ib haiv noob neej uas caum raws Nws thiab hais tias hlub Nws tab sis tsis quav ntsej txog Nws tej kev xav kiag li. Yuav ua li cas es Nws lub siab thiaj li yuav tsis mob mas? Nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lawm cawm tib neeg mas, Nws yeej ua siab dawb paug ua Nws tes hauj lwm mus thiab hais lus rau txhua tus tib neeg, thiab Nws ntsib lawv yam tsis tau hais los sis npog li; tab sis qhov rov qab ntawm qhov no mas, txhua tus tib neeg uas caum raws Nws mas tsis kam mloog Nws lawm, thiab tsis muaj leej twg txaus siab hlo rau siab ntso txav kom ze zog rau Nws, to taub Nws lub siab, los sis cuab pob ntseg rau Nws tej kev xav li. Tab txawm yog cov uas xav rais los ua Vajtswv cov sib raug zoo los yeej tsis xav los txav kom ze rau Nws, los ua twb zoo xav txog Nws lub siab, los sis sim los to taub Nws li. Thaum Vajtswv xyiv fab hlo thiab zoo siab hlo, tsis muaj leej twg koom Nws txoj kev zoo siab li. Thaum tib neeg to taub yuam kev Vajtswv, tsis muaj leej twg los nplig Nws lub siab uas mob li. Thaum Nws lub siab mob, yeej tsis muaj ib tug tib neeg twg kiag li uas txaus siab hlo cia Nws qhia rau lawv li. Nyob rau ntau txhiab xyoo ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg, yeej tsis tau muaj leej twg uas to taub Vajtswv tej kev xav hauv siab li, tsis muaj leej twg uas nkag siab los sis saib tej kev xav hauv siab ntawd kom muaj nqis li, tsis hais cov uas muaj cuab kav sawv ntawm Vajtswv ib sab los koom nrog Nws tej kev xyiv fab thiab kev tu siab li. Vajtswv mas kho siab zim. Nws mas kho siab zim xwb! Vajtswv mas kho siab zim tsis yog vim cov noob neej uas qias vuab tsuab tawm tsam Nws xwb, tab sis feem ntau ces yog vim cov uas nrhiav kom muaj kev ntseeg sab ntsujplig, cov uas nrhiav los paub Vajtswv thiab to taub Nws, thiab haj tseem yog cov uas txaus siab hlo los siv tag nrho lawv lub neej rau Nws, los kuj tsis paub Nws tej kev xav los sis to taub Nws tus moj yam thiab Nws tej kev xav hauv siab lawm thiab.

Nyob rau thaum kawg ntawm Nau-a zaj keeb kwm, peb pom tias Vajtswv tau siv ib txoj kab ke uas tsis tau txeev pom los mus nthuav tawm Nws tej kev xav nyob rau lub sij hawm ntawd. Nws yog ib txoj kab ke uas tshwj xeeb heev li: los ua ib qho kev cog lus nrog tib neeg uas tshaj tawm txog qhov kawg ntawm Vajtswv txoj kev tso dej nyab los rhuav lub ntiaj teb pov tseg. Qhov ntiav ntiav ces, qhov tsim ib qho kev cog lus xwb mas yooj yooj yim zoo li ib qho uas ib txwm ua xwb. Nws tsis muaj dab tsi tshaj li qhov siv lus los khi ob tog thiab tiv thaiv kom nkawd txhob ua txhaum nkawd txoj kev sib cog lus, es kom tiv thaiv tau ob qho ntawm nkawd tej kev xav tau xwb. Hauv lub cev, nws yog ib qho yooj yooj yim li ib txwm ua xwb, tab sis los ntawm Vajtswv tej kev txhawb siab uas nyob tom qab thiab kev paj siab ua qhov no mas, nws yog ib qho tseem tseem kev qhia tshwm txog Vajtswv tus moj yam thiab txoj kev xav hauv siab. Yog tias koj muab cov lus no tso kiag rau ib sab thiab tsis txhob quav ntsej txog cov lus no li, yog tias Kuv yeej tsis qhia nej txog qhov tseeb ntawm tej no li, ces noob neej yeej yuav tsis paub Vajtswv txoj kev xav tiag tiag li. Tej zaum nyob rau hauv koj txoj kev xav hauv nruab siab mas Vajtswv luag ntxhi thaum Nws tsim qhov kev cog lus no, los sis tej zaum Nws txoj kev nthuav tawm ntawd yeej yog tiag tiag, tab sis txawm tias txoj kev nthuav tawm uas zoo li ib txwm muaj tshaj plaws uas tib neeg xav kom Vajtswv muaj ntawd yog dab tsi los xij, yeej tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm pom tau Vajtswv lub siab los sis Nws txoj kev mob siab li, twb tsis hais txog Nws txoj kev kho siab. Tsis muaj leej twg ua tau kom Vajtswv ntseeg lawv los sis tsim nyog Vajtswv txoj kev ntseeg li, los sis ua ib tug uas Nws nthuav tawm tau Nws tej kev xav los sis qhia Nws txoj kev mob siab rau. Vim li ntawd Vajtswv thiaj li tsis muaj kev taug lawm tab sis ua qhov zoo li ntawd. Qhov ntiav ntiav ces, Vajtswv ua ib qho yooj yim uas hais tias ncaim mus lawm os li yav dhau los, tso qhov xwm txheej yav dhau los tseg thiab coj mus rau ib qho xaus Nws txoj kev tso dej nyab los rhuav lub ntiaj teb pov tseg. Txawm li cas los xij, Vajtswv muab txoj kev mob siab faus tob rau hauv Nws lub siab txij no mus lawm. Nyob rau ib lub sij hawm uas Vajtswv tsis muaj leej twg qhia rau li, ces Nws tsim ib qho kev cog lus nrog noob neej, qhia rau lawv tias Nws yuav tsis tso dej nyab los rhuav tshem lub ntiaj teb dua lawm. Thaum ib tug duab zaj tshwm tuaj, ces nws qhia rau tib neeg tias muaj ib yam zoo li ntawd tau tshwm sim lawm thiab ceeb toom kom lawv txav deb ntawm kev phem. Txawm yog nyob rau hauv ib tug yam ntxwv mob zoo li ntawd los, Vajtswv yeej tsis hnov qab txog noob neej li thiab tseem qhia kom pom kev txhawj xeeb rau lawv heev li. Qhov no tsis yog Vajtswv txoj kev hlub thiab kev siab loj lod? Tab sis tib neeg xav txog dab tsi thaum lawv txom nyem? Thaum no tsis yog lub sij hawm uas lawv xav tau Vajtswv tshaj plaws lod? Nyob rau thaum zoo li no, tib neeg yeej cab Vajtswv los tas li kom Nws thiaj li nplig tau lawv siab. Tsis hais thaum twg li, Vajtswv yeej yuav tsis cia kom tib neeg tu siab li, thiab Nws yeej yuav pab tib neeg kom tawm tau ntawm lawv tej xwm txheej uas nyuaj thiab ua neej rau hauv txoj kev kaj. Txawm tias Vajtswv pab cuam rau noob neej heev los, nyob rau hauv tib neeg lub siab ces Vajtswv tsis muaj dab tsi ntau tshaj li ib lub tshuaj noj kom kaj siab, ib pas dej qaub kom laj siab xwb. Thaum Vajtswv raug tsim txom, thaum Nws lub siab raug mob, qhov muaj ib tug uas raug tsim tawm los los sis ib tug tib neeg los nyob nrog Nws los sis nplig Nws ntawd mas tsuas yuav yog ib qho kev xav tau dhau lawm rau Vajtswv xwb. Tib neeg yeej tsis cuab pob ntseg rau Vajtswv tej kev xav li, yog li Vajtswv yeej tsis hais los sis xav kom muaj ib tug uas muaj cuab kav nplig tau Nws li. Nws tsuas siv Nws tus kheej tej kab ke los mus nthuav tawm txog Nws txoj kev xav xwb. Tib neeg tsis xav tias nws yog ib qho kev nyuaj rau Vajtswv raug qee yam kev tsim txom, tab sis tsuas yog thaum koj sim los to taub Vajtswv, thaum koj muaj cuab kav saib Vajtswv tej kev npaj siab yam kub siab lug hauv txhua yam uas Nws ua kom muaj nqis tiag tiag xwb, mas koj thiaj li muaj cuab kav hnov Vajtswv txoj kev zoo thiab Nws txoj kev siab loj. Txawm Vajtswv tsim ib qho kev cog lus nrog noob neej uas yog siv tus duab zaj los xij, Nws yeej tsis qhia leej twg tias vim li cas Nws ua li no—vim li cas thiaj li tsim tsa qhov kev cog lus no—txhais tias Nws yeej tsis tau qhia Nws tej kev xav tiag tiag rau ib tug twg li. Nov yog vim tias yeej tsis muaj ib tug twg kiag li uas muaj cuab kav nkag siab qhov tob tob ntawm txoj kev hlub uas Vajtswv muaj rau cov noob neej uas Nws tsim tawm ntawm Nws tus kheej ob txhais tes los, thiab kuj tsis muaj ib tug twg kiag li uas muaj cuab kav saib qhov Nws lub siab raug tsim txom mob npaum li cas thaum Nws rhuav tshem noob neej ntawd kom muaj nqis li. Yog li ntawd, txawm yog Nws qhia rau tib neeg txog qhov Nws xav li cas ntawd, los lawv yuav tsis muaj peev xwm lees qho kev ntseeg no. Tsis hais txog qhov mob siab, Nws tseem ua kauj ruam tom ntej ntawm Nws tes hauj lwm txuas ntxiv mus. Vajtswv yeej ib txwm muab Nws sab zoo tshaj plaws thiab tej yam zoo tshaj plaws rau noob neej thaum Nws Tus Kheej tseem tab tom ris tag nrho tej kev tsim txom no ntsiag to. Vajtswv yeej tsis qhia tej kev tsim txom no yam qhib lug. Tab sis, Nws tiv tej kev tsim txom no thiab tos yam ntsiag to. Vajtswv txoj kev tiv mas yeej tsis txias, loog, lo sis tag kev cia siab li, los sis yog ib qho cim ntawm txoj kev qaug zog li. Tab sis, Vajtswv txoj kev hlub thiab lub ntsiab tseeb mas yeej ib txwm yog siab loj. Qhov no yeej yog ib qho kev qhia tshwm uas ib txwm muaj ntawm Nws lub ntsiab tseeb thiab tus moj yam, thiab ib lub cev tseeb ntawm Vajtswv lub koob meej li uas yog tus Tswv Tsim tiag tiag.

Qhov tau hais li ntawd lawm, tej zaum ib txhia yuav txhais yam Kuv hais ntawd yuam kev, thiab xav tias, “Qhov piav txog Vajtswv tej kev xav ntxaws ntxaws li ntawd, uas muaj tej kev tham muaj muaj ceem, puas yog npaj siab ua kom tib neeg hnov tu siab rau Vajtswv thiab?” Qhov ntawd puas yog txoj kev npaj siab rau ntawm no? (Tsis yog.) Tib lub hom phiaj ntawm qhov Kuv hais tej no yog los mus ua kom nej paub Vajtswv zoo zog, los mus to taub Nws tej xeeb ceem uas ntau suav tsis txheeb, to taub Nws tej kev xav hauv siab, los saib tias Vajtswv lub ntsiab tseeb thiab tus moj yam yog, pom tseeb thiab ib qho me ntsis, raug nthuav tawm los ntawm Nws tes hauj lwm, uas raug tawm tsam rau qhov raug piav los ntawm tib neeg tej lus uas qhuav qhawv, lawv tej npe ntawv thiab tej kev qhuab qhia, los sis lawv tej kev xav hauv nruab siab. Qhov ntawd ces hais tau tias, Vajtswv thiab Vajtswv lub ntsiab tseeb yeej muaj tiag—ob yam no tsis yog duab xwb, tsis yog tej kev xav hauv nruab siab, tsis yog tsim tsa los ntawm tib neeg, thiab tsis yog ua los ntawm tib neeg. Tam sim no nej puas paub qhov no? Yog tias nej paub qhov no lawm, ces Kuv cov lus hnub no tau ua tiav hlo lawv lub hom phiaj lawm.

Hnub no peb tau sib tham txog peb lub ncauj lus. Kuv ntseeg tias txhua tus tau txais ntau yam los ntawm peb qhov kev sib qhia nyob rau ntawm peb lub ncauj lus no. Kuv muaj cuab kav hais tau tseeb tias, los ntawm peb lub ncuaj lus no, Vajtswv tej kev xav uas Kuv tau piav lawm los sis Vajtswv tus moj yam thiab lub ntsiab tseeb uas Kuv tau hais txog lawm ntawd tau hloov pauv tib neeg tej kev xav hauv nruab siab thiab kev to taub txog Vajtswv lawm, haj tseem tau hloov pauv txhua tus txoj kev ntseeg Vajtswv lawm thiab, thiab ntau dua qhov ntawd, tau hloov pauv Vajtswv tus duab uas txhua tus hwm hauv lawv lub siab lawm. Txawm dab tsi los sij, Kuv cia siab tias yam nej tau kawm txog Vajtswv tus moj yam hauv ob ntu ntawm phau Vajluskub no yuav muaj txiaj ntsim rau nej, thiab Kuv cia siab tias tom qab nej rov qab mus lawm nej yuav sim xav txog nws kom ntau ntxiv. Txoj kev sib ntsib hnub no ces muab xaus rau ntawm no. Sib ntsib dua nawb!

Lub Kaum Ib Hlis Hnub Tim 4, Xyoo 2013

Qhov Dhau Los: Yuav Ua Li Cas Paub Tau Vajtswv Tus Yam Ntxwv thiab Qhov Tshwm Sim Uas Nws Tes Dej Num Yuav Ua Kom Tiav

Ntxiv Mus: Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No