Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II

Nyob rau peb lub rooj sib ntsib zaum kawg dhau los peb tau sib qhia txog ib lub ncauj lus tseem ceeb heev. Nej puas nco tau tias nws yog dab tsi? Cia Kuv rov qab hais nws dua. Lub ncauj lus ntawm peb qhov kev sib qhia zaum kawg dhau los yog: Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej. Qhov no puas yog ib lub ncauj lus tseem ceeb rau nej? Feem tseem ceeb tshaj plaws rau nej yog feem twg? Vajtswv tes hauj lwm, Vajtswv tus moj yam, los sis Vajtswv Tus Kheej? Feem uas nej txaus siab tshaj plaws yog feem twg? Feem uas nej xav hnov txog tshaj plaws yog feem twg? Kuv paub tias nws yeej nyuaj rau nej los teb nqe lus nug ntawd, vim hais tias yeej tuaj yeem pom tau Vajtswv tus moj yam rau hauv txhua txhua qhov ntawm Nws txoj dej num, thiab Nws tus moj yam yeej raug nthuav tawm rau hauv Nws txoj dej num tas li thiab rau hauv txhua qhov chaw, thiab, qhov uas tshwm sim, yam sawv cev tam rau ntawm Vajtswv Tus Kheej; hauv tag nrho Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg, Vajtswv tes hauj lwm, Vajtswv tus moj yam, thiab Vajtswv Tus Kheej yog tag nrho yam uas muab sib cais tawm tsis tau.

Lub ntsiab ntawm peb qhov sib qhia zaum tag dhau los txog Vajtswv txoj dej num muaj ntau yam los ntawm phau Vajluskub los uas ntsig txog tej xwm txheej uas tau tshwm sim ntev los lawm. Lawv yog tag nrho tej keeb kwm hais txog tib neeg thiab Vajtswv, thiab lawv yog tej yam uas tau tshwm sim rau tib neeg lawm, tab sis kuj tseem tau muaj feem xyuam ntsig txog txoj kev sib koom thiab kev nthuav tawm ntawm Vajtswv thiab, yog li tej keeb kwm no muaj yam muaj nqis thiab tseem ceeb tshwj xeeb rau kev paub Vajtswv. Tom qab kiag uas Nws tau tsim tib neeg ntiaj teb lawm, Vajtswv tau pib koom nrog tib neeg thiab tham nrog tib neeg, thiab Nws tus moj yam tau pib nthuav tawm rau tib neeg. Muab ua lwm lo lus hais, txij thaum Vajtswv xub tau koom nrog tib neeg ntiaj teb los Nws tau pib tshaj tawm qhib lug rau tib neeg, yam tsis muaj kev cuam tshuam, Nws lub ntsiab tseeb thiab yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws. Txawm tias yuav yog cov neeg txheej thaum ub los sis cov neeg niaj hnub tam sim no los xij yeej tuaj yeem pom los sis to taub nws, Vajtswv hais lus rau tib neeg thiab ua dej num nrog tib neeg, qhia tshwm Nws tus moj yam thiab nthuav Nws lub ntsiab tseeb tawm—qhov no yog ib qho tseeb, thiab txhua tus tib neeg tsis lees tsis tau. Qhov no kuj txhais tau tias Vajtswv tus moj yam, Vajtswv lub ntsiab tseeb, thiab yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws raug tshaj tawm thiab raug qhia tshwm tas li thaum Nws ua dej num thiab koom nrog tib neeg. Nws yeej tsis npog los sis zais ib yam dab tsi los ntawm tib neeg li, tiam sis xum tshaj tawm rau sawv daws thiab qhia tshwm Nws tus kheej tus moj yam yam tsis tuav ib yam dab tsi cia li. Yog li ntawd, Vajtswv cia siab tias tib neeg tuaj yeem paub Nws thiab to taub Nws tus moj yam thiab lub ntsiab tseeb. Nws tsis xav kom tib neeg saib Nws tus moj yam thiab lub ntsiab tseeb li tej lus zais tob mus tag ib txhiab ib txhis, los sis Nws tsis xav ua kom tib neeg ntiaj teb xav tias Vajtswv yog ib daim ntawv sib dhos uas yeej dhos tsis tau li. Tsuas yog thaum tib neeg ntiaj teb paub Vajtswv lawm xwb ces tib neeg thiaj li paub txoj kev mus tom ntej thiab lees paub Vajtswv txoj kev coj kev, thiab tsuas yog ib tug tib neeg ntiaj teb zoo li no xwb thiaj li tuaj yeem ua neej nyob tau rau hauv Vajtswv txoj kev tswj fwm tiag, thiab ua neej nyob rau hauv qhov kaj, nyob rau hauv Vajtswv tej koob hmoov.

Cov lus thiab tus moj yam uas Vajtswv tau tshaj tawm thiab qhia tshwm sawv cev tam rau Nws txoj kev xav, thiab lawv kuj sawv cev tam rau Nws lub ntsiab tseeb thiab. Thaum Vajtswv koom nrog tib neeg, txawm tias Nws yuav hais los sis ua dab tsi los xij, los sis tus moj yam uas Nws qhia tshwm yuav yog dab tsi los xij, thiab txawm tias tib neeg pom Vajtswv lub ntsiab tseeb thiab yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws los xij, tag nrho tej ntawd sawv cev tam rau Vajtswv txoj kev xav rau tib neeg. Txawm tias tib neeg yuav muaj peev xwm lees paub, nkag siab los sis to taub, txhua yam puav leej sawv cev rau Vajtswv txoj kev xav—Vajtswv txoj kev xav rau tib neeg. Qhov no tshaj qhov ua xyem xyav lawm! Vajtswv txoj kev xav rau tib neeg ntiaj teb yog qhov uas Nws xav kom tib neeg yog, yam uas Nws xav kom lawv ua, qhov uas Nws xav kom lawv ua neej li cas, thiab qhov uas Nws xav kom lawv muaj peev xwm ua tau Vajtswv txoj kev xav kom tiav puv npo. Tej no muab faib cais tawm puas tau ntawm Vajtswv lub ntsiab tseeb mus? Muab ua lwm lo lus hais, Vajtswv tshaj tawm Nws tus moj yam thiab tag nrho yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws rau tib lub sij hawm uas Nws txib tib neeg. Tsis muaj qhov cuav, tsis muaj qhov ua txuj, tsis muaj qhov npog, thiab tsis muaj qhov kho dua tshiab rau. Tiam sis vim li cas tib neeg thiaj li tsis muaj peev xwm paub txog li, thiab vim li cas tib neeg thiaj li ib txwm tsis paub Vajtswv tus moj yam tseeb kiag li? Vim li cas tib neeg thiaj li tsis paub Vajtswv txoj kev xav li? Yam uas raug qhia tshwm thiab raug tshaj tawm los ntawm Vajtswv yog yam uas Vajtswv Tus Kheej muaj thiab yam uas yog Vajtswv Tus Kheej; nws yog yam me me thiab muaj ntau lub ntsiab ntawm Nws tus moj yam tseeb—yog li vim li cas tib neeg thiaj li tsis pom? Vim li cas tib neeg thiaj li tsis muaj peev xwm paub kom txhij txhua? Nws muaj ib qho laj thawj tseem ceeb rau qhov no. Yog li, qhov laj thawj no yog dab tsi? Txij puag thaum lub sij hawm ntawm txoj kev tsim los, tib neeg yeej tsis saib Vajtswv li uas yog Vajtswv li. Nyob puag thaum ntxov ub, txawm tias Vajtswv tau ua dab tsi rau tib neeg lawm los xij—cov tib neeg uas nyuam qhuav raug tsim los—cov tib neeg saib Vajtswv zoo nkaus li yog ib tug phooj ywg xwb, zoo nkaus li ib tug uas tau vam khom rau xwb, thiab tib neeg tsis muaj kev paub los sis kev to taub txog Vajtswv li. Qhov no hais tau tias, tib neeg tsis paub tias yam raug tshaj tawm los ntawm Tus Neeg no yog dab tsi—Tus Neeg no yog tus uas lawv tau vam khom rau thiab tau pom zoo li lawv tus phooj ywg—yog lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv, los sis lawv tsis paub tias Tus Neeg no yog Tib Tug uas tswj kav tag nrho txhua tsav txhua yam. Muaj hais kom yooj yim tias, cov tib neeg thaum lub sij hawm ntawd tsis paub Vajtswv hlo li. Lawv tsis paub tias lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab tag nrho txhua tsav txhua yam raug tsim los ntawm Nws, thiab lawv tsis quav ntsej txog qhov uas Nws los qhov twg los, thiab, tshaj qhov no, tsis quav ntsej tias Nws yog dab tsi. Qhov tseeb tiag, thaum ntawd Vajtswv tsis xav kom tib neeg paub los sis nkag siab Nws, los sis kom to taub txhua yam uas Nws tau ua, los sis muaj kev paub txog Nws txoj kev xav, vim tag nrho tej no yog yam puag thaum ntxov ub tom qab txoj kev tsim tib neeg ntiaj teb. Thaum Vajtswv pib npaj rau txoj dej num ntawm Tiam Muaj Kev Cai, Vajtswv tau ua qee yam rau tib neeg thiab kuj tau pib txib qee yam ntawm tib neeg, qhia rau tib neeg txog qhov yuav muab tej khoom fij thiab pe hawm Vajtswv li cas. Tsuas yog tom qab ntawd lawm xwb tib neeg thiaj li paub cov tswv yim yooj yim ntsig txog Vajtswv, thiab tsuas yog thaum ntawd lawm xwb lawv thiaj li paub qhov sib txawv ntawm tib neeg thiab Vajtswv, thiab tias Vajtswv yog Tib Tug uas tau tsim tib neeg ntiaj teb. Thaum tib neeg paub tias Vajtswv yog Vajtswv lawm thiab tib neeg yog tib neeg lawm, thiaj muaj kev sib nrug deb tshwm sim rau ntawm lawv thiab Vajtswv, tiam sis Vajtswv tseem tsis tau hais kom tib neeg muaj kev paub zoo los sis kev to taub tob txog Nws. Yog li, Vajtswv tsim tej kev cheem tsum uas sib txawv ntawm tib neeg raws li tej theem thiab tej xwm txheej ntawm Nws txoj dej num. Nej pom dab tsi rau hauv qhov no? Yam uas nej nkag siab txog Vajtswv tus moj yam yog dab tsi? Vajtswv puas tseeb tiag? Vajtswv tej kev cheem tsum rau ntawm tib neeg puas tsim nyog? Puag thaum ntxov ub tom qab Vajtswv txoj kev tsim tib neeg ntiaj teb, thaum Vajtswv tseem tsis tau ua kev kov yeej thiab kev ua kom tau zoo tiav log rau tib neeg, thiab tsis tau hais lus dab tsi ntau rau lawv, Nws thov me ntsis ntawm tib neeg xwb. Txawm tias tib neeg ua dab tsi thiab lawv tau coj li cas los xij—txawm tias lawv tau ua qee yam tub qaug rau Vajtswv lawm los xij—Vajtswv tau zam txim thiab ntsia dhau tag nrho tej no lawm. Qhov no vim hais tias Vajtswv paub txog yam uas Nws tau muab rau tib neeg thiab yam uas muaj nyob rau hauv tib neeg lawm, thiab yog li Nws thiaj paub tus qauv ntawm tej kev cheem tsum uas Nws yuav tsum tsim rau tib neeg. Txawm tias Nws tus qauv ntawm tej kev cheem tsum tseem qis heev rau thaum lub sij hawm ntawd los xij, qhov no tsis txhais tau tias Nws tus moj yam tsis zoo, los sis tsis txhais tau tias Nws lub tswv yim thiab txoj kev muaj hwj chim loj kawg nkaus yog tej lus qhuav qhawv xwb. Rau tib neeg, tsuas muaj tib txoj kev los paub Vajtswv tus moj yam thiab Vajtswv Tus Kheej nkaus xwb: los ntawm kev ua raws li cov kauj ruam ntawm txoj dej num ntawm Vajtswv txoj kev cawm tib neeg thiab txoj kev cawm dim ntawm tib neeg ntiaj teb, thiab lees txais cov lus uas Vajtswv hais rau tib neeg ntiaj teb. Thaum tib neeg paub txog yam uas Vajtswv muaj thiab yam uas yog Vajtswv, thiab paub Vajtswv tus moj yam lawm, lawv puas tseem thov Vajtswv kom nthuav tawm Nws tus kheej tiag tiag rau lawv? Tsis thov, tib neeg yuav tsis thov, thiab yuav tsis muaj lub siab tawv txaus los thov, vim qhov tau nkag siab Vajtswv tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws lawm, tib neeg yeej yuav tau pom Vajtswv Tus Kheej tiag tiag, thiab Nws tus kheej kiag. Qhov no yog qhov tshwm sim uas zam tsis dhau.

Vim Vajtswv txoj dej num thiab txoj kev npaj ua yeej ua mus tsis paub kawg li, thiab tom qab Vajtswv tau tsim txoj kev cog lus ntawm tus duab zaj nrog tib neeg, ua ib lub cim hais tias Nws yuav tsis tso dej los nyab rhuav tshem lub ntiaj teb no dua lawm, Vajtswv haj yam muaj lub siab ntshaw heev xav kom muab tau cov neeg uas koom ib lub siab nrog Nws. Yog li, ib yam nkaus li qhov no thiab, Nws thiaj li xav muab kom tau cov neeg uas muaj peev xwm los ua Nws txoj kev xav rau hauv lub ntiaj teb no kom sai, thiab, tshaj qhov no lawm, muab kom tau ib pawg neeg uas muaj peev xwm los tsoo kom dim plaws ntawm txoj kev tsaus ntuj nti no thiab thiaj li tsis raug Ntxwgnyoog khi, ib pawg neeg uas yuav muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Nws rau hauv lub ntiaj teb. Qhov muab tau ib pawg neeg zoo li no yog Vajtswv txoj kev xav los ntev lawm, nws yog yam uas Nws twb tau tos txij puag thaum lub sij hawm ntawm txoj kev tsim los lawm. Yog li, txawm tias Vajtswv siv dej nyab los rhuav tshem lub ntiaj teb, los sis ntawm Nws txoj kev cog lus nrog tib neeg, Vajtswv txoj kev xav, txoj kev xav hauv nruab siab, txoj kev npaj ua, thiab tej kev cia siab tag nrho tseem zoo tib yam nkaus li qhov qub xwb los xij. Yam uas Nws xav ua, yam uas Nws ntshaw los lawm ntev ua ntej lub sij hawm ntawm txoj kev tsim lawm, yog los muab kom tau cov tib neeg ntiaj teb uas Nws xav muab kom tau—los muab kom tau ib pawg neeg uas muaj peev xwm nkag siab thiab paub Nws tus moj yam thiab to taub Nws txoj kev xav, ib pawg neeg uas yuav muaj peev xwm los pe hawm Nws. Ib pawg neeg zoo li no yuav tsum muaj rab peev xwm los hais lus tim khawv rau Nws tiag tiag, thiab nws tuaj yeem hais tau tias lawv yuav yog Nws cov neeg ntseeg siab tau.

Hnub no, cia peb rov qab los soj qab saib xyuas Vajtswv tej hneev taw txuas mus ntxiv mus thiab caum raws cov kauj ruam ntawm Nws txoj dej num, kom peb thiaj li tuaj yeem qhib tau Vajtswv tej kev xav thiab tej tswv yim, thiab tag nrho ntau yam ntsiab sib txawv uas muaj feem xyuam nrog Vajtswv, tag nrho txhua yam uas “raug kaw npog cia” los lawm ntev heev lawm. Los ntawm tej yam zoo li no peb yuav tsum paub Vajtswv tus moj yam, to taub Vajtswv lub ntsiab tseeb, thiab peb yuav cia Vajtswv nkag los rau hauv peb lub siab, thiab peb txhua tus yuav maj mam txav los ze zuj zus rau ntawm Vajtswv, txo qhov sib nrug deb rau ntawm Vajtswv.

Ntu uas peb tau tham txog zaum dhau los uas ntsig txog rau qhov vim li cas Vajtswv thiaj tau tsim ib txoj kev cog lus nrog tib neeg. Zaum no, peb yuav sib qhia txog cov nqe lus ntawm tej nqe Vajluskub raws li hauv qab no. Cia peb pib nyeem hauv tej nqe Vajluskub.

A. Anplahas

1. Vajtswv Cog Lus Tias Yuav Muab ib Tug Tub Rau Anplahas

Ch.K 17:15–17 Thiab Vajtswv hais rau Anplahas tias, Hais txog koj tus poj niam Xalai, koj tsis txhob hu nws ua Xalai lawm, tab sis nws lub npe yuav hu ua Xala lawm. Thiab Kuv yuav foom koob hmoov rau nws, thiab kuj yuav muab ib tug tub rau koj los ntawm nws: yog lawm, Kuv yuav foom koob hmoov rau nws, thiab nws yuav yog ib leej niam rau ntau haiv neeg; tej vaj ntxwv rau tib neeg ces yuav yog nws tej. Tom qab ntawd ces Anplahas vau khwb rwg kiag, thiab luag luag, thiab hais hauv nws lub siab tias, Puas tseem yuav muaj ib tug me nyuam los yug rau nws tus uas twb muaj ib puas xyoo lawm? thiab Xala, tus uas twb muaj cuaj caum xyoo lawm, ua tus yug?

Ch.K 17:21–22 Tab sis Kuv qhov kev cog lus Kuv yuav muaj nrog Yiha, tus uas Xala yuav yug rau koj nyob rau lub sij hawm teeb tseg no rau lwm xyoo. Thiab Nws tso tseg qhov kev sib tham nrog nws, thiab Vajtswv txawm ncaim ntawm Anplahas mus lawm.

Tsis Muaj Ib Tug Twg Tuaj Yeem Tav Tau Txoj Dej Num Uas Vajtswv Txiav Txim Siab Ua

Yog li, nej twb nyuam qhuav hnov tag nrho Anplahas zaj keeb kwm lawm, puas yog? Nws yog tus Vajtswv tau xaiv tseg tom qab tau tso dej nyab rhuav tshem lub ntiaj teb, nws lub npe hu ua Anplahas, thiab thaum nws muaj ib puas xyoo thiab nws tus poj niam Xala muaj cuaj caum xyoo lawm, Vajtswv qhov lus cog tseg thiaj li los rau nws. Vajtswv tau cog lus dab tsi rau nws? Vajtswv tau cog lus raws li tau hais nyob rau hauv Vajluskub tias: “Thiab Kuv yuav foom koob hmoov rau nws, thiab kuj yuav muab ib tug tub rau koj los ntawm nws.” Qhov keeb kwm ntawm Vajtswv qhov kev cog lus tias yuav muab ib tug tub rau nws yog dab tsi? Vajluskub muab qee yam ntsiab raws li nram qab no: “Tom qab ntawd ces Anplahas vau khwb rwg kiag, thiab luag luag, thiab hais hauv nws lub siab tias, Puas tseem yuav muaj ib tug me nyuam los yug rau nws tus uas twb muaj ib puas xyoo lawm? thiab Xala, tus uas twb muaj cuaj caum xyoo lawm, ua tus yug?” Muab ua lwm lo lus hais, nkawm niam txiv uas muaj hnub nyoog laus heev rau qhov kev yuav muaj taus me tub me nyuam lawm. Thiab Anplahas tau ua dab tsi tom qab Vajtswv tau muab Nws lo lus cog tseg rau nws lawm? Nws ua lub ntsej muag luag ntxhi, thiab tau hais rau nws tus kheej tias, “Puas tseem yuav muaj ib tug me nyuam los yug rau nws tus uas twb muaj ib puas xyoo lawm?” Anplahas ntseeg tias nws yeej ua tsis tau li—txhais tau tias nws ntseeg tias Vajtswv lo lus cog tseg rau nws ces yuav tsis muaj dab tsi tsuas yog kev tso dag ua si xwb. Los ntawm tib neeg txoj kev xav, qhov no yog qee yam uas tib neeg tsis muaj peev xwm ua tau li, thiab ib yam nkaus tseem yog Vajtswv los ntshe yeej yuav tsis muaj peev xwm ua tau thiab yog ib qho ua tsis tau li. Tej zaum, rau Anplahas, ces yuav yog qhov txaus luag: “Vajtswv tau tsim tib neeg, tiam sis Nws tsis ras tias cov neeg uas muaj hnub nyoog laus lawm yeej tsis muaj peev xwm muaj me tub me nyuam tau lawm; Vajtswv xav tias Nws tuaj yeem ua rau kuv muaj taus me nyuam, Nws hais tias Nws yuav muab ib tug tub rau kuv—tseeb tiag qhov ntawd yeej ua tsis tsis tau li!” Yog li, Anplahas thiaj li txiav txim yuam kev thiab luag twj ywm, xav rau nws tus kheej tias: “Yeej ua tsis tau li—Vajtswv tso dag ua si nrog kuv xwb, qhov no yeej tsis muaj tiag li!” Nws tsis saib Vajtswv cov lus tseem ceeb li. Yog li, hauv Vajtswv ob lub qhov muag, hom neeg zoo li Anplahas no yog hom neeg dab tsi? (Ncaj ncees.) Qhov uas tau hais tias nws yog ib tug neeg ncaj ncees ntawd nyob qhov twg? Nej xav tias tag nrho cov uas Vajtswv hu tias yog neeg ncaj ncees thiab zoo tiav log, tias lawv yog tag nrho cov neeg uas taug kev mus nrog Vajtswv. Nej ua raws li kev qhuab qhia! Nej yuav tsum pom meej meej tias thaum Vajtswv txhais lub ntsiab txog ib tug twg, Nws tsis lam txiav txim yam tsis muaj qab hau dab tsi. Ntawm no, Vajtswv tsis tau hais tias Anplahas yog neeg ncaj ncees. Hauv Nws lub siab, Vajtswv muaj cov qauv ntsuas rau txhua txhua tus neeg. Txawm tias Vajtswv tsis tau hais tias Anplahas yog hom neeg dab tsi los xij, hauv nws txoj kev coj ua, hom kev ntseeg uas Anplahas tau muaj rau Vajtswv yog dab tsi? Puas yog muaj ib qho kev ntseeg me me uas tsis tseeb xwb? Los sis puas yog nws muaj kev ntseeg loj? Tsis yog, nws tsis muaj kev ntseeg li! Qhov nws luag thiab tej kev xav qhia tshwm tias nws yog leej twg, yog li nej txoj kev ntseeg tias nws yog neeg ncaj ncees, nws tsuas yog nej txoj kev xav uas tsis muaj tseeb hauv nruab siab xwb, nws yog txoj kev siv qhov kev qhuab qhia yam qi muag nti xwb, thiab nws yog ib qho kev ntaus nqi uas tsis tsis muaj dab tsi li. Vajtswv puas tau pom Anplahas luag thiab nws ib qho kev nthuav tawm me me li? Nws puas paub tej ntawd? Vajtswv yeej paub. Tiam sis Vajtswv puas hloov yam uas Nws twb npaj siab ua lawm? Tsis hloov li! Thaum Vajtswv tau npaj thiab txiav txim siab tias Nws yuav xaiv tus neeg no lawm, ces nws yeej ua tiav hlo lawm. Tib neeg tej kev xav los sis lawv tej kev coj ua yeej tsis muaj ib qho me me luaj dev luaj mub uas yuav haub ntxias tau los sis cuam tshuam tau Vajtswv li; Vajtswv yeej yuav tsis lam hloov Nws txoj kev npaj ua li, los sis tsis yuav tsis ua rau Nws hloov los sis tso Nws txoj kev npaj ua tseg vim ntawm tib neeg txoj kev coj ua li, txawm yog txoj kev coj ua uas tsis paub dab tsi los xij. Yog li ces, muaj dab tsi uas raug sau cia rau hauv Chiv Keeb 17:21–22? “Tab sis Kuv qhov kev cog lus Kuv yuav muaj nrog Yiha, tus uas Xala yuav yug rau koj nyob rau lub sij hawm teeb tseg no rau lwm xyoo. Thiab Nws tso tseg qhov kev sib tham nrog nws, thiab Vajtswv txawm ncaim ntawm Anplahas mus lawm.” Vajtswv tsis mloog yam uas Anplahas xav los sis hais ib qho me me li. Qhov laj thawj uas ua rau Nws tsis mob siab yog dab tsi? Nws yeeb vim yog, thaum lub sij hawm ntawd, Vajtswv tsis tau hais kom tib neeg yuav tsum muaj kev ntseeg loj, los sis tias kom tib neeg muaj peev xwm paub zoo txog Vajtswv, los sis, tshaj qhov no lawm, tias nws muaj peev xwm to taub txog yam Vajtswv tau ua thiab tau hais lawm. Yog li, Nws thiaj tsis tau hais kom tib neeg to taub txog yam Nws tau txiav txim siab ua kom txaus, los sis cov neeg uas Nws txiav txim siab xaiv, los sis cov hauv paus ntsiab lus ntawm Nws tej kev ua, vim tib neeg tus yeeb yam ces yeej tsis muaj txaus li. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Vajtswv tsis xav txog yam uas Anplahas ua thiab qhov uas nws tau coj nws tus kheej raws li qhov ib txwm ua. Nws tsis rau txim los sis cem, tiam sis tsuas hais tias: “Xala yuav yug Yiha rau koj nyob rau lub sij hawm teeb tseg no rau lwm xyoo.” Rau Vajtswv ces, tom qab Nws tau tshaj tawm cov lus no tag lawm, qhov xwm txheej no tau tshwm sim tuaj ib kauj ruam zuj zus tiag tiag li; hauv Vajtswv ob lub qhov muag, qhov ntawd yog yam uas raug ua tau tiav hlo raws li Nws txoj kev npaj ua lawm. Tom qab ua tej kev npaj rau qhov no tiav lawm, Vajtswv txawm ncaim mus lawm. Yam tib neeg ua los sis xav, yam tib neeg to taub, thiab tib neeg tej kev npaj—tsis muaj ib yam ntawm qhov no uas yuav muaj feem xyuam ntsig txog Vajtswv li. Txhua yam ua mus raws li Vajtswv txoj kev npaj, haum raws li cov sij hawm thiab tej theem uas Vajtswv tau teeb tseg lawm. Qhov no yog lub hauv paus ntsiab lus ntawm Vajtswv txoj dej num. Vajtswv tsis cuam tshuam txog yam uas tib neeg xav los sis paub, tiam sis Nws yeej tsis tso Nws txoj kev npaj ua tseg los sis tso Nws txoj dej num tseg tsuas yog vim hais tias tib neeg tsis ntseeg los sis tsis to taub xwb. Yog li qhov tseeb thiaj li ua tau tiav hlo mus raws li Vajtswv txoj kev npaj thiab tej kev xav lawm tiag. Qhov no ces yog kiag li yam uas peb pom nyob rau hauv phau Vajluskub ntag: Vajtswv ua kom Yiha yug los rau thaum lub sij hawm uas Nws tau teeb tseg lawm. Tej yam muaj tiag no puas ua pov thawj qhia tau tias tib neeg tus cwj pwm thiab tus xeeb ceem tav tau Vajtswv txoj dej num kev? Lawv tsis tav tau Vajtswv txoj dej num kev li! Tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv me me, thiab nws tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab txog Vajtswv puas cuam tshuam rau Vajtswv txoj dej num? Tsis cuam tshuam, lawv tsis cuam tshuam li! Tsis muaj ib qho me me li! Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg yeej tsis raug cuam tshuam los ntawm tib neeg, xwm txheej, los sis ib puag ncig li. Txhua yam uas Nws txiav txim siab ua yuav raug ua kom tiav thiab tiav hlo raws li lub sij hawm thiab mus raws li Nws txoj kev npaj ua, thiab Nws txoj dej num yuav tsis raug cuam tshuam los ntawm ib tug tib neeg twg li. Vajtswv tsis quav ntsej txog qee tus yeeb yam ntawm tib neeg txoj kev ruam thiab kev tsis paub qab hau dab tsi, thiab qee tus yeeb yam ntawm tib neeg txoj kev tawm tsam thiab tej kev xav phem rau Nws, thiab Nws ua txoj dej num uas Nws yuav tsum tau ua yam tsis xav txog dab tsi hlo li. Qhov no yog Vajtswv tus moj yam, thiab nws yog ib qho tseeb ntawm Nws qhov muaj hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg.

2. Anplahas Muab Yiha Fij

Ch.K 22:2–3 Thiab Nws hais tias, Tam sim no coj koj tus tub, koj tib tug tub Yiha xwb, tus uas koj hlub, thiab mus lawm tom lub teb chaws Mauliya; thiab coj nws mus fij rau ntawm ib qho chaw hlawv fij nyob rau ntawm ib lub roob uas Kuv yuav qhia rau koj ntawd. Thiab tag kis sawv ntxov Anplahas txawm sawv ntxov ntxov los, nog eeb rau saum nws tus zag, thiab coj ob tug tub hluas nrog nws, thiab nws tus tub Yiha, thiab txhib taws mus hlawv xyeem, thiab sawv tsees, thiab mus rau tom qhov chaw uas Vajtswv tau hais qhia nws.

Ch.K 22:9–10 Thiab lawv tuaj rau ntawm qhov chaw uas Vajtswv tau qhia rau nws ntawd; thiab Anplahas txawm ua ib lub thaj rau ntawd, thiab muab cov ntoo coj los tso sib teem rau, thiab muab nws tus tub Yiha khi, thiab muab nws tso rau saum lub thaj saum cov ntoo. Thiab Anplahas txawm xyab nws txhais tes tuaj, thiab muab rab riam coj los tua nws tus tub.

Txoj Dej Num ntawm Vajtswv Txoj Kev Cawm Tib Neeg thiab Txoj Kev Cawm Dim ntawm Tib Neeg Ntiaj Teb Pib ntawm Anplahas Qhov Kev Fij Yiha

Thaum tau muab ib tug tub rau Anplahas lawm, cov lus uas Vajtswv tau hais rau Anplahas ntawd txawm muaj tiav li hais lawm. Qhov no tsis txhais tau tias Vajtswv txoj kev npaj ua txawm nres rau ntawm qhov no lawm; qhov txawv ces, Vajtswv txoj kev npaj uas zoo tshaj plaws rau txoj kev cawm tib neeg thiab txoj kev cawm tib neeg ntiaj teb nyuam qhuav pib xwb, thiab Nws txoj koob hmoov ntawm qhov muab ib tug tub rau Anplahas ntawd tsuas yog ib qho nthuav qhia txog Nws txoj kev npaj cawm tib neeg tag nrho xwb. Thaum lub sij hawm ntawd, leej twg thiaj li paub txog Vajtswv ntsug rog nrog Ntxwgnyoog uas tau pib yam ntsiag to rau thaum lub sij hawm uas Anplahas tau muab Yiha fij lawm?

Vajtswv Tsis Quav Ntsej Txog Txawm Yog Tias Tib Neeg Ruam—Nws Tsuas Hais Kom Tib Neeg Yog Tus Tseeb Xwb

Txuas ntxiv, cia peb los saib txog yam uas Vajtswv tau ua rau Anplahas. Hauv Chiv Keeb 22:2, Vajtswv tau muab txoj lus xib nram qab no rau Anplahas: “Tam sim no coj koj tus tub, koj tib tug tub Yiha xwb, tus uas koj hlub, thiab mus lawm tom lub teb chaws Mauliya; thiab coj nws mus fij rau ntawm ib qho chaw hlawv fij nyob rau ntawm ib lub roob uas Kuv yuav qhia rau koj ntawd.” Vajtswv lub ntsiab mas yeej meej meej lawm: Nws tau qhia rau Anplahas tias kom muab nws tib tug tub Yiha, tus uas nws hlub, hlawv uas ib qho khoom fij. Los saib rau qhov ntawd niaj hnub tam sim no, puas yog Vajtswv txoj kev txib tseem tsis thooj li tib neeg txoj kev xav phem thiab? Yog! Txhua yam uas Vajtswv tau ua rau thaum lub sij hawm ntawd yeej txawv heev rau tib neeg txoj kev xav phem; nws yog yam uas tib neeg nkag siab tsis tau. Hauv lawv txoj kev xav phem, tib neeg ntseeg li nram qab no: Thaum tib neeg tsis ntseeg, thiab xav tias nws yog yam ua tsis tau li, Vajtswv thiaj tau muab ib tug tub rau nws, thiab tom qab nws tau ib tug tub lawm, Vajtswv thiaj tau hais kom nws muab nws tus tub fij. Qhov no haj tseem tsis txaus ntseeg puas yog! Vajtswv npaj siab ua dab tsi tiag tiag? Yam uas Vajtswv txoj kev npaj siab yog dab tsi tiag tiag? Nws muab ib tug tub rau Anplahas yam dawb paug li, tiam sis Nws kuj tau hais kom Anplahas muab fij yam dawb paug thiab. Qhov no puas yog tshaj dhau heev lawm? Los ntawm tus neeg peb txoj kev xav pom, qhov no tsis yog tshaj dhau heev lawm xwb tiam sis kuj tsim ua ib qho ntawm “txoj kev tsim teeb meem rau kis tsis muaj qab hau dab tsi li.” Tab sis Anplahas tus kheej tsis ntseeg tias Vajtswv tau hais kom ua ntau npaum li no tiag. Txawm nws muaj me ntsis xwb, muaj tej kev xav ntawm nws tus kheej txog rau qhov no thiab txawm tias nws tseem muaj qhov ua xyem xyav me ntsis txog Vajtswv los xij, nws tseem yuav tau npaj los ua qhov kev fij no. Los txog rau theem no, koj pom dab tsi ua pov thawj qhia tau tias Anplahas txaus siab hlo muab nws tus tub fij? Hais dab tsi nyob rau hauv cov sob lus no? Kab ntawv thaum chiv thawj hais txog tej yam xws li nram qab no: “Thiab tag kis sawv ntxov Anplahas txawm sawv ntxov ntxov los, nog eeb rau saum nws tus zag, thiab coj ob tug tub hluas nrog nws, thiab nws tus tub Yiha, thiab txhib taws mus hlawv xyeem, thiab sawv tsees, thiab mus rau tom qhov chaw uas Vajtswv tau hais qhia nws” (Ch.K 22:3). “Thiab lawv tuaj rau ntawm qhov chaw uas Vajtswv tau qhia rau nws ntawd; thiab Anplahas txawm ua ib lub thaj rau ntawd, thiab muab cov ntoo coj los tso sib teem rau, thiab muab nws tus tub Yiha khi, thiab muab nws tso rau saum lub thaj saum cov ntoo. Thiab Anplahas txawm xyab nws txhais tes tuaj, thiab muab rab riam coj los tua nws tus tub” (Ch.K 22:9–10). Thaum Anplahas tau ncav nws txhais tes mus muab rab riam los tua nws tus tub, Vajtswv puas pom nws tej kev ua no? Nws pom. Tag nrho qhov txheej txheem no—txij thaum pib los, thaum Vajtswv hais kom Anplahas muab Yiha fij, mus txog rau thaum Anplahas tsa nws rab riam los tua nws tus tub—tau qhia tawm Anplahas lub siab rau Vajtswv, thiab tsis hais txog nws txoj kev ruam yav qub qab dhau los, txoj kev tsis paub qab hau, thiab txoj kev to taub yuam kev txog Vajtswv, thaum lub sij hawm ntawd Anplahas lub siab rau Vajtswv yog lub tseeb tiag, thiab ncaj ncees, thiab nws thiaj tau rov qab tig rov muab Yiha, tus tub uas Vajtswv tau muab rau nws lawm, rov qab mus rau Vajtswv. Nyob rau hauv nws, Vajtswv tau pom txoj kev mloog lus, txoj kev mloog lus tiag tiag uas Nws ntshaw ntag.

Rau tib neeg ces, Vajtswv ua ntau yam uas nkag siab tsis tau thiab ntseeg tsis tau kiag li. Thaum Vajtswv xav coj xav qhia tib tug twg, qhov kev coj kev qhia no keev tsis mus raws li tib neeg txoj kev xav phem thiab tib neeg yeej nkag siab tsis tau li, tiam sis nws qhov tsis sib thooj thiab tsis nkag siab no ntag uas yog Vajtswv qhov kev sim siab thiab kev sim tib neeg. Thaum lub sij hawm ntawd, Anplahas tuaj yeem qhia tau txoj kev mloog lus rau Vajtswv rau hauv nws tus kheej, uas yog lub hauv paus yam ntxwv ntawm nws qhov kev tuaj yeem ua tau zoo raws Vajtswv txoj kev cheem tsum. Ces tsuas yog thaum ntawd nkaus xwb, thaum Anplahas tuaj yeem ua tau raws li Vajtswv txoj kev cheem tsum lawm, thaum nws tau muab Yiha fij lawm, Vajtswv puas hnov tau tseeb txog kev ruaj siab thiab kev pom zoo rau tib neeg ntiaj teb—rau Anplahas, tus uas Nws tau xaiv tseg lawm. Ces tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li paub meej tias tus neeg uas Nws tau xaiv tseg lawm no yog ib tug thawj coj tseem ceeb tus uas tuaj yeem los ua tau Nws lo lus cog tseg thiab Nws txoj kev npaj cawm tib neeg tom qab ntawd. Txawm tias nws tsuas yog ib qho kev sim siab thiab ib qho kev sim xwb los xij, Vajtswv yeej hnov tau txaus siab hlo lawm, Nws hnov tau tib neeg txoj kev hlub rau Nws, thiab Nws hnov tau kev nplig siab los ntawm tib neeg yam tsis tau muaj ua ntej dhau los li. Thaum lub sij hawm uas Anplahas tau tsa nws rab riam yuav tua Yiha, Vajtswv puas tau cheem nws? Vajtswv tsis cia kom Anplahas muab Yiha fij, vim Vajtswv tsis lam muaj kev npaj siab txov Yiha txoj sia uas tseem yuav muaj peev xwm loj hlob tau. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li cheem Anplahas tau ncav sij hawm. Rau Vajtswv, Anplahas txoj kev mloog hais twb dhau qhov kev sim lawm, yam uas nws tau ua yeej muaj txaus lawm, thiab Vajtswv twb tau pom qhov tshwm sim ntawm yam uas Nws npaj siab ua lawm. Qhov tshwm sim no puas ua rau Vajtswv txaus siab? Nws tuaj yeem hais tau tias Vajtswv txaus siab rau qhov tshwm sim no lawm, qhov ntawd yog yam uas Vajtswv xav tau, thiab yog yam uas Vajtswv xav pom los lawm ntev. Qhov no puas yog tseeb? Txawm tias, qee kis yuav sib txawv los xij, Vajtswv yuav siv ntau txoj hau kev sib txawv los sim txhua tus neeg siab los xij, hauv Anplahas ces Vajtswv pom yam uas Nws xav tau lawm, Nws pom tias Anplahas lub siab yog qhov tseeb, thiab tias nws txoj kev mloog hais yog yam dawb paug. Nws yog kiag li qhov “dawb paug” no ntag uas Vajtswv xav tau. Tib neeg keev hais tias, “Kuv twb tau muab qhov no fij lawm ne, kuv twb tau tso qhov tod tseg lawm ne—es vim li cas Vajtswv tseem tsis txaus siab rau kuv thiab? Vim li cas Nws thiaj pheej tseem muab kuv cob rau kev sim siab tas li? Vim li cas Nws thiaj pheej tseem sim kuv tas li?” Qhov no qhia tau ib qho tseeb tias: Vajtswv tsis tau pom koj lub siab, thiab muab tsis tau tau koj lub siab. Qhov no hais tau tias, Nws tsis tau pom kev siab dawb zoo li no thaum Anplahas tuaj yeem tsa nws rab riam yuav tua nws tus tub los ntawm nws tus kheej sab tes kiag thiab muab nws fij rau Vajtswv. Nws tsis tau pom koj txoj kev mloog hais yam dawb paug, thiab tsis tau txais kev nplig siab los ntawm koj. Ces, nws thiaj yog qhov ib txwm muaj, uas Vajtswv sim koj siab tas li. Qhov no tseem tsis muaj tseeb tiag los? Kiag thaum hais lub ncauj lus no tag mus lawm, peb yuav tso tseg rau ntawm no. Txuas ntxiv mus, peb yuav nyeem “Vajtswv Lo Lus Cog Tseg rau Anplahas.”

3. Vajtswv Lo Lus Cog Tseg rau Anplahas

Ch.K 22:16–18 Los ntawm Kuv Tus Kheej tau cog lus, Yehauvas hais, vim yog koj tau ua qhov no, thiab tsis tuav koj tus tub, koj tib tug tub xwb cia: Ces nyob rau hauv txoj koob hmoov Kuv yuav foom rau koj, thiab nyob rau hauv kev loj hlob ces Kuv yuav ua kom koj cov noob loj hlob coob npaum nkaus li cov hnub qub saum ntuj, thiab npaum nkaus li cov xuab zeb nyob ntawm ntug hiav txwv; thiab koj cov noob yuav tau lub rooj vag ntawm nws tej yeeb ncuab; Thiab tag nrho txhua haiv neeg hauv ntiaj teb yuav tau txais koob hmoov; vim koj tau ua raws li Kuv lub suab lus.

Qhov no yog ib zaj lus hais txog thaum pib mus kawg ntsis ntawm Vajtswv txoj koob hmoov rau Anplahas. Txawm tias yuav hais lub ntsiab luv luv xwb los xij, nws lub ntsiab muaj ntau yam zoo heev: Nws suav nrog qhov laj thawj rau, thiab qhov keeb kwm rau, Vajtswv qhov phaj tshab rau Anplahas, thiab yam uas Nws tau muab rau Anplahas lawm. Nws kuj zoo siab nrog kev xyiv fab thiab kev txaus siab nrog qhov uas Vajtswv tau hais cov lus no tawm, nrog rau Nws txoj kev xav kom muab tau cov neeg muaj peev xwm mloog Nws cov lus kom sai. Hauv qhov no, peb yuav pom Vajtswv txoj kev hlub tshua ntawd, thiab txoj kev coj lub siab mos siab muag rau, cov neeg uas ua raws li Nws cov lus thiab ua raws li Nws tej lus txib. Yog li ntawd, kuj tib yam nkaus thiab, peb thiaj li pom tus nqi uas Nws them los muab kom tau tib neeg, thiab kev saib xyuas thiab kev xav uas Nws ua kom muab tau lawv. Tshaj qhov no lawm, nqe lus no, uas muaj cov lus “Los ntawm Kuv Tus Kheej tau cog lus,” ua rau peb pom txog txoj kev xav muaj hwj chim ntawm txoj kev iab thiab kev mob los ntawm Vajtswv thiab Vajtswv tib leeg yog tus txhawb sab tom qab ntawm txoj dej num no ntawm Nws kev npaj cawm tib neeg. Nws yog ib nqe lus ua rau muaj kev xav, thiab ib nqe lus uas muaj qhov tseem ceeb tshwj xeeb rau cov neeg uas los txog tom qab, thiab muaj kev cuam tshuam ntau rau lawv.

Tib Neeg Tau Txais Vajtswv Cov Koob Hmoov Vim ntawm Nws Qhov Kev Siab Dawb thiab Kev Mloog Hais

Qhov koob hmoov uas Vajtswv muab rau Anplahas uas peb tau nyeem rau ntawm no puas yog ib qho zoo? Nws zoo npaum li cas xwb? Nws muaj ib sob lus tseem ceeb rau ntawm no tias: “Thiab tag nrho txhua haiv neeg hauv ntiaj teb yuav tau txais koob hmoov.” Sob lus no nthuav qhia tias Anplahas tau txais cov koob hmoov uas yeej tsis tau muab rau leej twg li tsis hais cov los ua ntej los sis los tom qab. Thaum, Vajtswv tau hais, Anplahas thiaj li tau muab nws tib tug tub—nws tib tug tub uas nws hlub nkaus xwb—rov qab rau Vajtswv (nyob rau ntawm no peb tsis tuaj yeem siv lo lus “muab fij rau”; peb yuav tsum hais tias nws tau muab nws tus tub rov qab rau Vajtswv), tsis yog Vajtswv tsis tso cai rau Anplahas muab Yiha fij nkaus xwb, tiam sis Nws kuj tau foom koob hmoov rau Anplahas thiab. Nws tau cog lus foom koob hmoov dab tsi rau Anplahas? Nws tau foom koob hmoov rau Anplahas nrog rau lo lus cog tseg kom nws tej me tub me nyuam huaj vam coob. Thiab huaj vam coob npaum li cas? Vajluskub muaj cov lus teev tseg raws li nram qab no: “npaum nkaus li cov hnub qub saum ntuj, thiab npaum nkaus li cov xuab zeb nyob ntawm ntug hiav txwv; thiab koj cov noob yuav tau lub rooj vag ntawm nws tej yeeb ncuab; Thiab tag nrho txhua haiv neeg hauv ntiaj teb yuav tau txais koob hmoov.” Kis uas Vajtswv tau hais tawm cov lus no yog dab tsi? Qhov ntawd hais tau tias, Anplahas tau txais Vajtswv cov koob hmoov li cas? Nws tau txais cov koob hmoov raws nraim li Vajtswv hais rau hauv Vajluskub tias: “vim koj tau ua raws li Kuv lub suab lus.” Qhov ntawd yog vim hais tias Anplahas tau ua raws Vajtswv txoj kev txib, vim hais tias nws tau ua txhua yam uas Vajtswv tau hais lawm, tau hais thiab tau txib lawm, yam tsis yws ib qho luaj dev luaj mub li, yog li ntawd Vajtswv thiaj tsim qhov kev cog lus zoo li no rau nws. Nws muaj ib sob lus tseem ceeb heev nyob rau hauv lo lus cog tseg no uas txhawb rau Vajtswv tej kev xav rau thaum lub sij hawm ntawd. Nej puas pom nws? Tej zaum nej yuav tsis mloog Vajtswv cov lus hais tias “Los ntawm Kuv Tus Kheej tau cog lus.” Yam lawv txhais ces yog tias, thaum Vajtswv tau hais cov lus no tawm, Nws tab tom tsa tes twv rau Nws Tus Kheej. Tib neeg tsa tes twv rau dab tsi thaum lawv tsa tes? Lawv tsa tes twv rau saum Ntuj Ceeb Tsheej, hais tau tias, lawv tsa tes twv rau Vajtswv thiab tsa tes cog lus rau Vajtswv. Tej zaum tib neeg yuav tsis muaj kev to taub tseeb txog qhov uas Vajtswv tau tsa tes twv rau Nws Tus Kheej, tiam sis nej muaj peev xwm to taub thaum Kuv piav qhia qhov yog rau nej. Thaum tau ntsib nrog ib tug tib neeg uas tsuas hnov Nws cov lus xwb tiam sis tsis to taub Nws lub siab, Vajtswv hnov tau kho siab zim thiab puas ib zaug ntxiv. Tag kev cia siab—thiab, nws tuaj yeem hais tau tias, nyob hauv nruab siab—Vajtswv tau ua qee yam raws li qhov ib txwm muaj tiag tiag: Vajtswv tso Nws txhais tes rau ntawm Nws lub siab thiab hais rau Nws Tus Kheej thaum muab lo lus cog tseg no rau Anplahas, thiab los ntawm tus neeg no thiaj li tau hnov Vajtswv hais tias “Los ntawm Kuv Tus Kheej tau cog lus.” Los ntawm Vajtswv tej kev ua, tej zaum koj yuav xav txog koj tus kheej. Thaum koj tso koj txhais tes rau ntawm koj lub siab thiab hais lus rau koj tus kheej, koj puas muaj ib lub tswv yim paub meej meej tias koj tab tom hais dab tsi? Koj tus xeeb ceem puas uas siab dawb paug? Koj puas hais tawm dawb paug tawm hauv koj lub siab los tiag? Yog li, peb pom rau ntawm no tias thaum Vajtswv tau hais rau Anplahas, Nws yeej kub siab lug thiab ua siab dawb paug. Thaum tib lub sij hawm uas hais lus thiab foom koob hmoov rau Anplahas, Vajtswv kuj tau hais rau Nws Tus Kheej thiab. Nws tau qhia rau Nws Tus Kheej tias: Kuv yuav foom koob hmoov rau Anplahas, thiab ua kom nws muaj me nyuam me nyuam coob npaum nkaus cov hnub qub nyob saum ntuj thiab ntau npaum nkaus li cov xuab zeb nyob ntawm ntug dej hiav txwv, vim hais tias nws tau ua raws li Kuv cov lus lawm thiab nws yog tus uas Kuv xaiv tseg lawm. Thaum Vajtswv tau hais tias “Los ntawm Kuv Tus Kheej tau cog lus,” Vajtswv tau txiav txim siab tias nyob rau hauv Anplahas mas Nws yuav tsim cov neeg xaiv tseg ntawm Yixayee, tom qab ntawd Nws yuav coj cov neeg no mus tom ntej nrog Nws txoj dej num. Qhov ntawd, Vajtswv yuav ua rau Anplahas tej xeeb leej xeeb ntxwv los tuav txoj dej num ntawm Vajtswv txoj kev cawm tib neeg, thiab Vajtswv txoj dej num thiab yam uas raug nthuav tawm los ntawm Vajtswv yuav pib nrog Anplahas thiab yuav ua rau hauv Anplahas tej xeeb leej xeeb ntxwv mus txuas ntxiv, yog li ntawd kev lees paub Vajtswv lub hom phiaj ces yog kev cawm tib neeg. Yam nej hais, qhov no tsis yog ib yam koob hmoov los? Rau tib neeg ces, tsis muaj ib yam koob hmoov dab tsi loj tshaj qhov no lawm; qhov no tuaj yeem hais tau tias, yog qhov koob hmoov ntau tshaj plaws. Qhov koob hmoov uas Anplahas muab tau los tsis yog nws qhov huaj vam ntawm nws tej me tub me nyuam, tiam sis yog Vajtswv qhov ua tiav hlo ntawm Nws txoj kev cawm tib neeg, Nws cov lus txib, thiab Nws txoj dej num nyob rau hauv Anplahas cov xeeb leej xeeb ntxwv. Qhov no txhais tau tias qhov koob hmoov uas Anplahas muab tau los yeej tsis yog ib ntus xwb, tiam sis tseem muaj mus ntxiv mus rau hauv Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg kom huaj vam zuj zus. Thaum Vajtswv tau hais lawm, thaum Vajtswv tau tsa tes twv rau Nws Tus Kheej lawm, Nws twb txiav txim siab lawm. Qhov txheej txheem ntawm qhov txiav txim siab no puas yog tseeb? Nws puas yog tiag? Vajtswv tau txiav txim siab tias, txij thaum lub sij hawm ntawd mus rau yav tom ntej, Nws tej kev mob siab, tus nqi uas Nws tau them, yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws, Nws txhua yam, thiab txawm tias yuav yog Nws txoj sia uas tseem muaj peev xwm loj hlob tau, yuav tsum muab kiag rau Anplahas thiab Anplahas cov xeeb leej xeeb ntxwv. Vajtswv kuj txiav txim siab rau qhov ntawd ib yam nkaus thiab, pib los ntawm pawg neeg no, Nws yuav nthuav tawm Nws txoj kev ua, thiab cia tib neeg pom Nws txoj kev ntse, qhov kev muaj cai, thiab lub hwj chim.

Kev Muab Tau Cov Neeg Uas Paub Vajtswv thiab Muaj Peev Xwm Hais Lus Tim Khawv rau Nws Yog Vajtswv Txoj Kev Xav uas Yeej Tsis Hloov Li

Thaum tib lub sij hawm uas tab tom hais lus rau Nws Tus Kheej ntawd, Vajtswv kuj tau hais lus rau Anplahas thiab, tiam sis dhau ntawm qhov hnov txog cov koob hmoov uas Vajtswv tau muab rau nws lawm, Anplahas puas tuaj yeem to taub Vajtswv lub hom phiaj tseeb nyob tag nrho rau hauv Nws cov lus rau thaum lub sij hawm ntawd? Nws tsis tuaj yeem to taub! Yog li, thaum lub sij hawm ntawd, thaum Vajtswv tau tsa tes twv rau Nws Tus Kheej, Nws yeej tseem kho siab zim thiab tu siab heev. Yeej tseem tsis yog muaj ib tug tib neeg twg li uas tuaj yeem to taub los sis nkag siab txog yam uas Nws tau npaj siab thiab tau npaj ua. Thaum lub sij hawm ntawd, yeej tsis muaj leej twg li—suav nrog Anplahas tib si—uas tuaj yeem hais lus rau Nws yam ruaj siab hlo, muaj tsawg leej heev uas thiaj li muaj peev xwm koom tes nrog Nws ua txoj dej num uas Nws yuav tsum tau ua xwb. Nyob saum daim tawv, Vajtswv muab tau Anplahas lawm, tus uas tuaj yeem ua tau raws li Nws cov lus. Tiam sis qhov tseeb tiag, tus neeg no qhov kev paub txog Vajtswv yeej tsis muaj dab tsi tag nrho li. Txawm tias Vajtswv tau foom koob hmoov rau Anplahas lawm los, Vajtswv lub siab yeej tseem tsis tau txaus siab li. Qhov uas Vajtswv yeej tseem tsis tau txaus siab ntawd txhais tau li cas? Nws txhais tau tias Nws txoj kev npaj cawm tib neeg tsuas nyuam qhuav pib xwb, nws txhais tau tias cov tib neeg uas Nws xav muab kom tau, cov tib neeg uas Nws xav pom los ntev lawm, cov tib neeg Nws tau hlub, tseem nyob deb rau ntawm Nws; Nws xav tau lub sij hawm, Nws yuav tsum tau tos, Nws yuav tsum ua siab ntev. Vim thaum lub sij hawm ntawd, dhau ntawm Vajtswv Tus Kheej lawm, yeej tsis muaj leej twg paub yam uas Nws xav tau li, los sis paub yam uas Nws xav muab kom tau, los sis yam uas Nws tau tos los ntev lawm. Yog li, thaum tib lub sij hawm uas Vajtswv hnov zoo siab heev, Vajtswv kuj hnov hnyav siab ib yam nkaus thiab. Tiam sis Nws tsis nres Nws tej kauj ruam li, thiab Nws tseem npaj kauj ruam yuav ua mus tom ntej ntawm yam uas Nws yuav tsum tau ua.

Yam uas nej pom nyob hauv Vajtswv lo lus cog tseg rau Anplahas yog dab tsi? Vajtswv tau muab koob hmoov zoo rau Anplahas vim hais tias nws tau ua raws li Vajtswv cov lus. Txawm tias, saum daim tawv, qhov no ntsia zoo li yam uas ib txwm muaj xwb thiab lub ntsiab tiag nyob hauv Vajtswv lub siab uas peb pom yog: Vajtswv saib tib neeg qhov kev mloog Nws hais muaj nqis tshwj xeeb, thiab hlub tshua tib neeg qhov kev to taub txog Nws thiab kev ua siab dawb paug rau Nws. Vajtswv hlub tshua qhov kev ua siab dawb paug no ntau npaum li cas? Tej zaum nej yuav tsis to taub tias Nws hlub tshua qhov no ntau npaum li cas, thiab tej zaum yuav tsis muaj leej twg ras txog nws. Vajtswv tau muab ib tug tub rau Anplahas, thiab thaum tus tub ntawd loj hlob tuaj lawm, Vajtswv tau hais Anplahas kom muab nws tus tub fij rau Vajtswv. Anplahas thiaj ua raws li Vajtswv txoj kev txib mus raws li tus npe ntawv, nws tau ua raws li Vajtswv txoj lus lawm, thiab nws lub siab dawb paug tau txhawb Vajtswv thiab raug Vajtswv saib muaj nqis. Vajtswv tau saib nws rau nqis npaum li cas? Thiab vim li cas Nws thiaj li saib qhov ntawd rau nqi? Thaum lub sij hawm tsis tau muaj leej twg nkag siab Vajtswv cov lus los sis to taub Nws lub siab, Anplahas tau ua qee yam uas deeg txog saum ntuj ceeb tsheej thiab ua rau lub ntiaj teb tshee hnyo, thiab nws tau ua rau Vajtswv txaus siab heev yam tsis pom muaj dhau los ua ntej li, thiab tau ua rau Vajtswv txaus siab hlo rau qhov muab tau qee leej neeg uas muaj peev xwm ua tau raws li Nws cov lus. Qhov kev txaus siab thiab kev zoo siab no los ntawm ib yam muaj sia uas raug tsim los ntawm Vajtswv tus kheej txhais tes, thiab yog thawj thawj qhov “kev fij” uas tib neeg tau muab fij rau Vajtswv thiab qhov ntawd yog yam Vajtswv saib muaj nqis tshaj plaws, suav txij puag thaum tau tsim tib neeg los. Vajtswv tau muab lub sij hawm nyuaj heev los tos rau qhov kev fij no, thiab Nws saib tias yog thawj thawj yam phaj tshab yas tseem ceeb tshaj plaws los ntawm tib neeg, cov uas Nws tau tsim los. Nws tau nthuav tawm qhia rau Vajtswv txog thawj thawj lub txiv ntawm Nws tej kev mob siab thiab ntawm tus nqis uas Nws tau them lawm, thiab tau ua rau Nws pom kev cia siab rau hauv tib neeg ntiaj teb. Tom qab ntawd, Vajtswv haj yam ntshaw kom muaj ib pawg neeg zoo li no coob ntxiv los nrog Nws nyob, los coj lub siab dawb paug rau Nws, thiab los saib xyuas rau Nws nrog lub siab dawb paug. Vajtswv tseem vam tias Anplahas yuav ua neej nyob mus ntxiv, vim Nws xav tau ib lub siab zoo li Anplahas lub los caum Nws thiab nyob nrog Nws thaum Nws tseem ua Nws txoj kev cawm tib neeg txuas mus ntxiv. Txawm tias Vajtswv xav tau dab tsi los xij, nws tsuas yog ib qho kev xav tau, tsuas yog ib lub tswv yim xwb—vim Anplahas tsuas yog ib tug tib neeg uas tuaj yeem mloog Nws hais xwb, thiab tsis muaj kev to taub los sis kev paub txog Vajtswv ib qho me me hlo li. Anplahas yog tus uas ua tsis tau raws li cov qauv cai ntawm Vajtswv tej kev cheem tsum rau tib neeg li, uas yog: kev paub Vajtswv, kev muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Vajtswv, thiab ua tau ib lub siab nrog Vajtswv. Yog li, Anplahas thiaj li tsis tuaj yeem mus nrog Vajtswv tau. Hauv Anplahas qhov kev fij Yiha, Vajtswv tau pom qhov kev ua siab dawb paug thiab kev mloog hais ntawm Anplahas, thiab tau pom tias nws tau tiv Vajtswv qhov kev sim nws siab. Txawm tias Vajtswv tau lees txais nws qhov kev ua lub siab dawb paug thiab kev mloog hais lawm los xij, nws tseem tsis tsim nyog los ua Vajtswv ib tug phooj ywg ntseeg siab tau, los ua ib tug neeg uas paub thiab to taub Vajtswv, thiab ib tug neeg uas muaj kev paub txog Vajtswv tus moj yam; nws nyob deb ntawm kev ua ib lub siab nrog Vajtswv thiab ua raws li Vajtswv siab nyiam. Yog li, nyob hauv Nws lub siab, Vajtswv yeej tseem kho siab zim thiab ntxoov siab. Vajtswv yim kho siab zim thiab ntxhov siab ntau npaum li cas, Nws yim xav ua Nws txoj kev cawm tib neeg, thiab tuaj yeem xaiv thiab muab tau pawg neeg los ua tiav hlo Nws txoj kev cawm tib neeg thiab ua tiav Nws txoj kev xav tau sai npaum li ntawd. Qhov no yog Vajtswv txoj kev ntshaw uas kub siab lug, thiab tseem muaj tsis hloov li txij puag thaum xub pib los txog ntua rau niaj hnub tam sim no. Suav txij puag thaum Nws tau tsim tib neeg thaum xub pib los, Vajtswv muaj kev ntshaw ib pawg neeg muaj yeej, ib pawg neeg uas yuav mus tau nrog Nws thiab tuaj yeem to taub, paub thiab nkag siab Nws tus moj yam. Vajtswv txoj kev xav tau no yeej tsis hloov li. Txawm tias Nws tseem yuav tau tos ntev npaum li cas los xij, txawm tias txoj kev nyob tom hauv ntej yuav nyuaj npaum li cas los xij, thiab txawm tias tej hom phiaj uas Nws ntshaw txawm yuav nyob deb npaum li cas los xij, Vajtswv yeej tsis tau nres los sis tau tso Nws tej kev xav tau rau tib neeg tseg li. Tam sim no uas Kuv twb tau hais qhov no lawm, nej puas nkag siab qee yam ntawm Vajtswv qhov kev xav tau? Tej zaum yam uas nej nkag siab tseem tsis tau tob kom kawg kiag—tiam sis nws yuav maj mam los zuj zus!

Tib lub sij hawm thaum Anplahas tau ua neej nyob, Vajtswv kuj tau rhuav ib lub nroog pov tseg lawm thiab. Lub nroog no hu ua Xaudoo. Yeej tsis ua xyem xyav li, tib neeg coob leej yeej paub zoo txog zaj keeb kwm ntawm Xaudoo zoo, tiam sis tsis muaj leej twg swm Vajtswv tej kev xav uas ua rau txhawb Nws txoj kev rhuav lub nroog no pov tseg.

Yog li niaj hnub tam sim no, los ntawm Vajtswv qhov sib hloov pauv nrog Anplahas raws li hauv qab no, peb yuav kawm paub txog Nws tej kev xav rau thaum lub sij hawm ntawd, nrog rau qhov kev kawm txog Nws tus moj yam thiab. Txuas ntxiv, cia peb nyeem cov nqe lus ntawm tej nqe Vajluskub.

B. Vajtswv Yuav Tsum Rhuav Lub Nroog Xaudoo Pov Tseg

Ch.K 18:26 Thiab Yehauvas hais tias, Yog Kuv nrhiav tau hauv Xaudoo muaj tsib caug tus neeg ncaj ncees nyob hauv lub nroog, ces Kuv yuav tseg tag nrho txhua txhia qhov chaw rau lawv.

Ch.K 18:29 Thiab nws hais rau Nws ntxiv dua, thiab hais tias, Tej zaum yuav nrhiav tau plaub caug leej nyob rau ntawd. Thiab Nws hais tias, Kuv yuav tsis ua li.

Ch.K 18:30 Thiab nws hais rau Nws tias, Tej zaum yuav nrhiav tau peb caug leej nyob rau qhov ntawd. Thiab Nws hais tias, Kuv yuav tsis ua li.

Ch.K 18:31 Thiab nws hais tias, Tej zaum yuav nrhiav tau nees nkaum leej nyob rau qhov ntawd. Thiab Nws hais tias, Kuv yuav tsis rhuav tshem nws.

Ch.K 18:32 Thiab nws hais tias, Tej zaum yuav nrhiav tau kaum leej nyob rau qhov ntawd. Thiab Nws hias tias, Kuv yuav tsis rhuav tshem nws.

Tej no yog ob peb nqe lus raug txiav los ntawm qee nqe uas Kuv tau xaiv tawm hauv phau Vajluskub los. Tej no tsis yog phau hais txhij txhua, phau thaum chiv thawj. Yog nej xav pom cov ntawd, nej tus kheej tuaj yeem mus nrhiav hauv phau Vajluskub kiag; xav kom tsis nkim sij hawm, Kuv tau hla ib txhia ntawm cov ntsiab lus thaum chiv thawj lawm. Ntawm no yog yam uas Kuv tsuas xaiv cov nqe lus thiab cov sob lus tseem ceeb xwb, tau tso ntau sob lus uas tsis muaj feem ntsig txog rau peb qhov kev sib qhia rau hnub no tseg. Hauv txhua nqe lus thiab lub ntsiab uas peb sib qhia txog, peb qhov tsom ntsoov ntawd hla tej ntsiab ntawm tej keeb kwm thiab tib neeg tus xeeb ceem coj nyob hauv cov keeb kwm no lawm; dua ntawd, peb tsuas hais txog Vajtswv tej kev xav thiab tej tswv yim uas nyob rau thaum lub sij hawm ntawd xwb. Nyob rau hauv Vajtswv tej kev xav thiab tej tswv yim, peb yuav pom Vajtswv tus moj yam, thiab los ntawm txhua yam uas Vajtswv tau ua, peb yuav pom tus tseem Vajtswv Tus Kheej kiag—hauv qhov no, peb yuav ua tiav peb lub hom phiaj.

Vajtswv Tsuas Tsom Kwm Txog Cov Neeg Uas Tuaj Yeem Ua Raws Li Nws Cov Lus thiab Ua Raws Li Nws Cov Lus Txib Xwb

Cov nqe lus saum toj saud muaj ntau cov lus tseem ceeb: cov zauv. Xub thawj tshaj plaws, Yehauvas tau hais tias yog Nws nrhiav pom tias muaj tsib caug tus neeg ncaj ncees nyob hauv lub nroog no, ces Nws yuav tshwj tag nrho tej chaw no tseg, hais tau tias, Nws yuav tsis rhuav lub nroog pov tseg. Yog li nws puas muaj tseeb tiag, tias muaj tsib caug leej neeg ncaj ncees nyob rau hauv Xaudoo? Nws tsis muaj li. Tom qab kiag ntawd, Anplahas tau hais dab tsi rau Vajtswv? Nws tau hais tias, Tej zaum yuav muaj li plaub caug leej nyob tod? Thiab Vajtswv tau hais tias, Kuv yuav tsis rhuav nws pov tseg. Txuas ntxiv, Anplahas tau hais tias, Tej zaum yuav muaj li peb caug leej nyob tod? Thiab Vajtswv tau hais tias, Kuv tsis rhuav nws pov tseg. Thiab tej zaum yuav muaj li nees nkaum leej? Kuv yuav tsis rhuav nws pov tseg. Kaum leej? Kuv yuav tsis rhuav nws pov tseg. Qhov tseeb tiag, nws puas muaj txog kaum leej neeg ncaj ncees nyob rau hauv lub nroog? Nws tsis muaj txog kaum leej li—tiam sis nws muaj ib leeg xwb. Thiab leej twg yog tus neeg no? Nws yog Lauj. Thaum lub sij hawm ntawd, nws tsuas muaj ib tug neeg ncaj ncees nyob hauv Xaudoo nkaus xwb, tiam sis Vajtswv puas coj nruj heev los sis yuav tsum ua kom raws nraim kiag thaum nws hais txog tus zauv no? Nws tsis coj nruj li! Thiab yog li thaum tib neeg pheej nug tas li tias, “Ua li plaub caug leej ne?” “Ua li peb caug leej ne?” mus txog ntua rau qhov nws tau hais tias “Ua li kaum leej ne?” Vajtswv thiaj li hais tias, “Txawm tias yuav muaj txog kaum leej xwb los xij, Kuv yuav tsis rhuav lub nroog no pov tseg; Kuv yuav tshwj nws tseg, thiab zam txim rau lwm cov neeg uas dhau ntawm kaum leej neeg no lawm.” Yog nws tsuas muaj kaum leej xwb, ces qhov ntawd yuav yog ib qho txaus hlub lawm, tiam sis pom tias, qhov tseeb tiag, twb tsis muaj txog kaum leej neeg ncaj ncees nyob hauv Xaudoo hlo li. Ces, nej yuav pom tias nyob hauv Vajtswv ob lub qhov muag, kev txhaum thiab kev phem ntawm cov neeg nyob hauv lub nroog yog cov neeg uas Vajtswv tsis muaj lwm txoj kev taug lawm tiam sis muab lawv rhuav pov tseg. Vajtswv txhais tau li cas thaum Nws tau hais tias Nws yuav tsis rhuav lub nroog pov tseg yog muaj tsib caug tus neeg ncaj ncees? Tus zauv no tsis tseem ceeb rau Vajtswv. Yam tseem ceeb ces seb lub nroog no puas muaj los sis tsis muaj cov neeg ncaj ncees uas Nws xav tau xwb. Yog lub nroog muaj tib tug neeg ncaj ncees xwb, Vajtswv yuav tsis pub lawv raug puas ntsoog vim Nws txoj kev rhuav lub nroog no pov tseg. Qhov no txhais tau tias, txawm Vajtswv yuav rhuav lub nroog pov tseg los sis tsis rhuav los xij, thiab txawm yuav muaj pes tsawg tus neeg ncaj ncees nyob rau hauv lub nroog no los xij, rau Vajtswv ces lub nroog uas muaj kev txhaum no raug foom phem thiab phem heev li, thiab yuav tsum raug rhuav pov tseg, yuav tsum ploj ntawm Vajtswv ob lub qhov muag mus, hos cov neeg ncaj ncees yuav tsum nyob mus li qub. Txawm tias yuav yog tiam twg los xij, txawm tias yuav yog theem kev tsim kho tib neeg ntiaj teb nyob rau theem twg los xij, Vajtswv tus cwj pwm yeej tseem tsis hloov li: Nws ntxub kev phem, thiab tsom kwm cov neeg uas ncaj ncees nyob hauv Nws ob lub qhov muag. Vajtswv tus cwj pwm meej meej no kuj yog kev qhia tshwm qhov tseeb ntawm Vajtswv lub tseem ntsiab. Vim hais tias tsuas muaj tib tug neeg ncaj ncees nyob hauv lub nroog xwb, Vajtswv thiaj li tsis cia nyob mus ntxiv lawm. Thaum kawg ces lub nroog Xaudoo thiaj zam tsis dhau qhov yuav raug rhuav pov tseg. Nej pom dab tsi rau hauv qhov no? Nyob rau tiam ntawd, Vajtswv yuav tsis rhuav ib lub nroog pov tseg yog nws muaj tsib caug tus neeg ncaj ncees nyob rau hauv lub nroog, los sis yog nws muaj kaum leej neeg ncaj ncees, uas txhais tau tias Vajtswv txiav txim siab zam txim rau thiab thev taus rau tib neeg ntiaj teb, los sis tsuas leg txoj dej num ntawm txoj kev coj qhia xwb, vim tsuas muaj ob peb leeg thiaj tuaj yeem hwm thiab pe hawm Nws xwb. Vajtswv tso nyiaj txiag ntau rau cov tib neeg dej num uas ncaj ncees, Nws tso nyiaj txiag ntau rau hauv cov neeg uas tuaj yeem pe hawm Nws, thiab Nws tso nyiaj txiag ntau rau hauv cov neeg uas tuaj yeem ua tau dej num zoo rau ntawm Nws xub ntiag.

Txij puag thaum ntxov ub los txog rau niaj hnub tam sim no, nej puas tau nyeem dua hauv phau Vajluskub txog Vajtswv txoj kev sib tham txog qhov tseeb, los sis hais txog Vajtswv txoj hau kev tseeb, rau ib tug neeg twg li? Tsis tau, yeej tsis tau li. Vajtswv cov lus hais rau tib neeg uas peb tau nyeem ntawd tsuas qhia rau tib neeg txog yam uas yuav ua xwb. Ib txhia tau mus thiab tau ua nws, ib txhia tsis tau ua; ib txhia ntseeg lawm, thiab ib txhia tsis ntseeg li. Tsuas yog li ntawd xwb. Yog li ntawd, cov ncaj ncees ntawm tiam ntawd—cov neeg uas ncaj ncees nyob hauv Vajtswv ob lub qhov muag—tsuas yog cov uas tuaj yeem hnov Vajtswv cov lus thiab ua raws Vajtswv cov lus txib xwb. Lawv yog cov tub qhe uas tau tshaj tawm Vajtswv cov lus rau ntawm tib neeg. Cov neeg zoo li no puas tuaj yeem hu tau tias yog cov paub Vajtswv? Lawv puas tuaj yeem raug hu tau tias yog cov neeg raug ua zoo tiav log los ntawm Vajtswv? Tsis tuaj yeem, tsis tuaj yeem raug hu tau li. Yog li, txawm tias lawv yuav muaj ntau los tsawg li cas los xij, hauv Vajtswv ob lub qhov muag ces seb cov neeg no puas yog cov neeg ncaj ncees uas tsim nyog raug hu ua Vajtswv cov neeg ntseeg siab tau xwb? Lawv puas tuaj yeem raug hu ua Vajtswv cov tim khawv? Hu tsis tau kiag li! Lawv yeej tsis tsim nyog raug hu ua Vajtswv cov neeg ntseeg siab tau thiab cov tim khawv li. Yog li, Vajtswv ho hu cov neeg no li cas? Hauv phau Vajluskub Qub, nws muaj ntau qhov piv txwv ntawm qhov Vajtswv hu lawv ua “Kuv cov tub qhe.” Qhov ntawd hais tau tias, rau thaum lub sij hawm ntawd, hauv Vajtswv ob lub qhov muag ces cov neeg ncaj ncees no yog Vajtswv cov tub qhe, lawv yog cov neeg uas tau tiam Nws nyob rau hauv lub ntiaj teb lawm. Thiab Vajtswv ho xav li cas rau ntawm lub npe no? Vim li cas Nws thiaj hu lawv li no? Vajtswv puas muaj tej qauv nyob hauv Nws lub siab rau cov npe uas Nws tis rau tib neeg? Nws muaj hos. Vajtswv muaj tej qauv, xws li Nws hu tias cov neeg ncaj ncees, cov neeg zoo tiav log, cov neeg siab ncaj, los sis cov tub qhe. Thaum Nws hu leej twg ua Nws tus tub qhe lawm, Nws ntseeg tau ruaj khov tias tus neeg no tuaj yeem txais tau Nws cov neeg xa xov, tuaj yeem ua tau raws Nws cov lus txib, thiab tuaj yeem ua tau yam uas raug txib los ntawm cov neeg xa xov. Yam uas tus neeg no ua yog dab tsi? Lawv ua yam uas Vajtswv txib kom tib neeg ua thiab ua rau hauv lub ntiaj teb. Thaum lub sij hawm ntawd, qhov uas Vajtswv hais kom tib neeg ua thiab ua raws rau hauv lub ntiaj teb ntawd puas raug hu ua Vajtswv txoj hau kev tseeb? Tsis raug, nws tsis tuaj yeem raug hu tau li ntawd. Vim thaum lub sij hawm ntawd, Vajtswv tsuas tau hais kom tib neeg ua tej yam yooj yooj yim xwb; Nws tau hais tawm ob peb lo lus txib yooj yooj yim xwb, tsuas qhia kom tib neeg ua li no los sis ua li ntawd xwb, thiab tsis muaj dab tsi ntau li. Vajtswv yeej ua txoj dej num mus raws li Nws txoj kev npaj ua. Vaim hais tias, thaum lub sij hawm ntawd, tseem tsis tau muaj ntau tus yam ntxwv tshwm sim los, lub sij hawm tseem tsis tau yog, thiab nws yog qhov nyuaj rau tib neeg ntiaj teb los ris Vajtswv txoj hau kev tseeb, yog li ntawd Vajtswv txoj hau kev tseeb thiaj li tseem tsis tau raug muab tawm ntawm Vajtswv lub siab los. Vajtswv tau pom cov neeg ncaj ncees uas Nws tau hais txog lawm, cov uas peb pom rau ntawm no—txawm tias yuav yog muaj peb caug leej los is nees nkaum leej los xij—uas yog Nws cov tub qhe. Thaum Vajtswv cov neeg xa xov tau los rau ntawm cov tub qhe no, lawv tuaj yeem txais tos cov neeg xa xov, thiab ua raws li lawv cov lus txib, thiab ua raws nraim li lawv cov lus. Qhov no yog kiag li yam uas yuav tsum tau ua ntag, thiab ua kom tau, los ntawm cov uas yog cov tub qhe hauv Vajtswv ob lub qhov muag. Vajtswv yog tus tij lim rau hauv cov npe uas Nws tis rau tib neeg. Nws tsis tau hu lawv ua Nws cov tub qhe vim hais tias lawv yog li nej yog tam sim no xwb—vim hais tias lawv yeej tau hnov kev qhuab qhia ntau heev, paub yam uas Vajtswv yuav ua yog dab tsi, tau to taub ntau heev txog Vajtswv txoj kev xav, thiab tau nkag siab Nws txoj kev npaj cawm tib neeg lawm—tiam sis vim lawv yog neeg ncaj ncees raws hauv lawv txoj kev ua neeg thiab lawv tuaj yeem ua raws li Vajtswv cov lus; thaum Vajtswv txib lawv, lawv tuaj yeem muab yam uas lawv tab tom ua ntawd tso tseg thiab ua yam uas Vajtswv tau txib. Yog li rau Vajtswv mas, lwm theem ntsiab lus hauv lub npe ntawm tus tub qhe ces yog tias lawv tau koom tes nrog Nws txoj dej num rau hauv lub ntiaj teb, thiab txawm tias lawv tsis yog Vajtswv cov neeg xa xov los xij, lawv yog cov thawj tswj thiab cov nqis tes ua ntawm Vajtswv cov lus rau hauv lub ntiaj teb. Yog li ces nej yuav pom tias cov tub qhe no los sis cov neeg ncaj ncees no tau ua txoj dej num hnyav nyob hauv Vajtswv lub siab. Txoj dej num uas Vajtswv tau nqis tes ua rau hauv lub ntiaj teb yuav ua tsis tau yog tsis muaj tib neeg koom tes nrog Nws, thiab lub luag hauj lwm leg los ntawm Vajtswv cov tub qhe tsis tuaj yeem hloov pauv tau los ntawm Vajtswv cov neeg xa xov. Txhua txoj dej num uas Vajtswv tau txib rau cov tub qhe no yog yam tseem ceeb tshaj rau Nws, thiab yog li Nws thiaj yuav tsis cia kom lawv poob mus tau. Yog tsis muaj cov tub qhe no txoj kev koom tes nrog Vajtswv, Nws txoj dej num rau ntawm tib neeg ntiaj teb yuav nres twj ywm cia, qhov zoo li no yuav ua rau Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg thiab Vajtswv tej kev cia siab yuav tsis muaj qab hau dab tsi tag nrho li.

Vajtswv Muaj Kev Hlub Tshua Ntau Tshaj Plaws Rau Cov Neeg Uas Nws Txhawj Txog, thiab Muaj Kev Chim Siab Tob Heev Rau Cov Neeg Uas Nws Ntxub thiab Tsis Kam Txais Yuav

Hais txog phau Vajluskub, puas muaj Vajtswv kaum tus tub qhe nyob rau hauv Xaudoo? Tsis muaj, tsis muaj hlo li! Lub nroog no puas tsim nyog Vajtswv tseg nyob lawm? Tsuas muaj tib tug neeg nyob hauv lub nroog no—Lauj—thiaj tau txais Vajtswv cov neeg xa xov nkaus xwb. Txhais tau tias tsuas muaj Vajtswv tib tug tub qhe nkaus xwb uas nyob rau hauv lub nrooj no, thiab yog li ntawd Vajtswv thiaj tsis muaj lwm txoj hau kev lawm tiam sis yuav tau cawm Lauj thiab rhuav lub nroog Xaudoo pov tseg. Tej yam sib hloov pauv lus mus los ntawm Anplahas thiab Vajtswv uas twb tau hais los saum toj saud lawm tej zaum zoo li yooj yooj yim xwb, tiam sis lawv ua qhia tau pom txog qee yam tob heev: Nws muaj cov hauv paus ntsiab lus rau Vajtswv tej kev ua, thiab ua ntej yuav txiav txim siab Nws yuav siv ib lub sij hawm ntev los soj qab xyuas thiab ua tib zoo tshuaj xyua; Nws yuav tsis lam tau lam txiav txim siab los sis pom zoo sai sai ua ntej yuav txog lub sij hawm yog. Tej lus sib hloov pauv mus los ntawm Anplahas thiab Vajtswv qhia rau peb pom tias Vajtswv qhov kev txiav txim siab rhuav Xaudoo pov tseg yeej tsis muaj ib qho luaj dev luaj mub tias tsis raug li, vim Vajtswv twb paub lawm tias hauv lub nroog no tsis muaj txog plaub caug tus neeg ncaj ncees, los sis peb caug tus neeg ncaj ncees, los sis nees nkaum tus neeg ncaj ncees hlo li. Haj tseem twb tsis muaj txog kaum leej thiab. Tsuas muaj tib tug neeg ncaj ncees nyob hauv lub nroog no uas yog Lauj xwb. Txhua yam uas tau tshwm sim rauv hauv Xaudoo thiab nws tej xwm txheej yeej raug soj qab xyuas los ntawm Vajtswv lawm, thiab yog yam uas Vajtswv paub zoo ib yam nkaus li paub Nws tus kheej sab qaum tes ntag. Yog li ntawd, Nws qhov kev txiav txim siab thiaj li tsis yuam kev hlo li. Qhov txawv ces, yog muab piv rau Vajtswv lub hwj chim uas loj kawg nkaus, ces tib neeg ruam qauj heev, ruam heev thiab tsis paub qab hau dab tsi hlo li, xam pom tsis deb li. Qhov no yog yam uas peb pom rau hauv qhov sib hloov pauv mus los ntawm Anplahas thiab Vajtswv. Vajtswv yeej tau muab Nws tus moj yam los txij puag thaum pib los txog niaj hnub tam sim no lawm. Yog li, nyob rau ntawm no mas, nws kuj yog Vajtswv tus moj yam uas peb yuav tsum tau pom thiab. Qhov ntau los tsawg ntawd yog yam yooj yooj yim xwb—qhov ntawd qhia tsis tau dab tsi li—tiam sis nyob rau ntawm no mas nws muaj ib qho kev nthuav tawm txog Vajtswv tus moj yam uas tseem ceeb heev. Vajtswv yuav tsis rhuav tshem lub nroog vim ntawm qhov muaj tsib caug tus neeg ncaj ncees. Qhov no puas yog Vajtswv txoj kev hlub tshua? Puas yog vim ntawm Nws txoj kev hlub thiab kev thev taus? Nej puas tau pom sab no ntawm Vajtswv tus moj yam? Txawm tias nws tsuas muaj kaum leej neeg ncaj ncees xwb los xij, Vajtswv yuav tsis rhuav lub nroog pov tseg, vim ntawm kawm leej neeg ncaj ncees no. Vajtswv txoj kev thev taus thiab kev hlub puas yog qhov no los sis tsis yog qhov no? Vim ntawm Vajtswv txoj kev hlub tshua, kev thev taus, thiab kev txhawj txog cov neeg ncaj ncees no, Nws thiaj li tsis rhuav lub nroog no pov tseg. Qhov no yog Vajtswv txoj kev thev taus. Thiab thaum kawg, yam ua tau los uas peb pom yog dab tsi? Thaum Anplahas tau hais tias, “Tej zaum yuav nrhiav tau kaum leej nyob rau qhov ntawd,” Vajtswv tau hais tias, “Kuv yuav tsis rhuav tshem nws.” Tom qab ntawd, Anplahas thiaj tau hais tias tsis muaj ntxiv lawm—vim nyob hauv Xaudoo twb tsis muaj cov neeg ncaj ncees txog kaum leej raws nws tau hais, thiab nws thiaj li tsis hais ntxiv lawm, thiab thaum lub sij hawm ntawd nws thiaj li to taub tias vim li cas Vajtswv thiaj li tau txiav txim siab rhuav Xaudoo pov tseg. Hauv qhov no, peb pom Vajtswv tus moj yam yog dab tsi? Hom kev txiav txim uas Vajtswv tau ua yog dab tsi? Vajtswv tau txiav txim siab tias, yog lub nroog no tsis muaj cov neeg ncaj ncees txog kaum leej, ces Nws yuav tsis tso cai cia nws muaj nyob lawm, thiab yuav rhuav nws pov tseg xwb xwb li. Qhov no tseem tsis yog Vajtswv txoj kev chim siab thiab los? Qhov kev chim siab no puas sawv cev rau Vajtswv tus moj yam? Tus moj yam no puas yog kev qhia tshwm ntawm Vajtswv lub ntsiab tseeb uas dawb huv? Tus moj yam no puas yog kev qhia tshwm ntawm Vajtswv lub ntsiab tseeb uas ncaj ncees, uas tib neeg yuav tsum tsis txhob ua txhaum rau? Thaum tau paub meej tias nws tsis muaj cov neeg ncaj ncees txog kaum leej nyob rau hauv Xaudoo lawm, Vajtswv yeej yuav rhuav lub nroog pov tseg xwb xwb li, thiab yuav tsum rau txim rau cov neeg nyob hauv lub nroog ntawd kom hnyav heev, vim lawv tau tawm tsam Vajtswv, thiab vim hais tias lawv yog neeg qias vuab tsuab thiab lwj liam.

Vim li cas peb thiaj li tau tshuaj xyuas cov nqe lus no rau hauv txoj kev no? Nws vim hais tias ob peb sob lus yooj yooj yim no muab kev nthuav tawm tag nrho Vajtswv tus moj yam ntawm txoj kev hlub tshua ntau tshaj plaws thiab txoj kev chim siab tob tshaj plaws. Thaum tib lub sij hawm uas saib cov neeg ncaj ncees muaj nqis, thiab muaj kev hlub tshua rau, kev thev taus, thiab kev txhawj txog lawv, nyob hauv Vajtswv lub siab mas muaj ib qho kev tsis nyiam txhua tus neeg nyob hauv Xaudoo uas yog cov lwj liam kiag li. Qhov no puas yog, los sis tsis yog, txoj kev hlub tshua tshaj plaws thiab txoj kev chim siab tshaj plaws? Vajtswv siv dab tsi los rhuav lub nroog pov tseg? Siv hluav taws hlawv. Thiab vim li cas Nws thiaj li siv hluav taws rhuav pov tseg? Thaum koj pom qee yam tab tom kub nyhiab, los sis thaum koj tab tom hlawv qee yam, koj tej kev xav txog nws yog dab tsi? Vim li cas koj thiaj li xav muab nws hlawv? Koj puas xav tias koj tsis xav tau nws ntxiv lawm, tias koj tsis xav saib nws ntxiv lawm? Koj puas xav muab nws tso pov tseg? Qhov Vajtswv siv hluav taws hlawv txhais tau tias yog kev tso tseg, thiab ntxub, thiab tias Nws tsis xav pom lub nroog Xaudoo mus ntxiv lawm. Qhov no yog txoj kev xav uas Vajtswv tau rho hluav taws hlawv lub nroog Xaudoo. Kev siv hluav taws hlawv pom tau tias Vajtswv npau taws heev npaum li cas. Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev thev taus yeej muaj tiag tiag, tiam sis Vajtswv txoj kev dawb huv thiab txoj kev ncaj ncees thaum Nws tso Nws txoj kev chim siab tawm los kuj nthuav tawm qhia rau tib neeg txog Vajtswv sab uas tsis zam kom muaj kev txhaum nyob li. Thaum tib neeg muaj peev xwm ua tau puv npo raws li Vajtswv cov lus txib thiab tej kev ua kom haum raws li Vajtswv tej kev cheem tsum lawm, Vajtswv yog tus muab Nws txoj kev hlub tshua rau tib neeg ntau tshaj plaws; thaum tib neeg muaj txoj kev lwj liam, kev ntxub thiab kev ua yeeb ncuab rau Nws puv npo lawm, mas Vajtswv npau taws tiag tiag li. Nws npau taws tiag tiag mus txog rau theem twg? Nws txoj kev chim siab yuav muaj mus kom txog thaum Vajtswv tsis pom muaj tib neeg txoj kev tawm tsam thiab tsis ua phem li lawm, kom mus txog thaum lawv tsis nyob tim ntsej tim muag rau ntawm Nws xub ntiag lawm. Tsuas yog li ntawd xwb Vajtswv txoj kev npau taws thiaj li yuav ploj mus tau. Muab ua lwm lo lus hais, txawm tias yuav yog leej twg los xij, yog lawv lub siab tau rais mus nyob deb ntawm Vajtswv lawm thiab tau tig ntawm Vajtswv mus deb lawm, ces yeej yuav tsis tig tau rov qab los li lawm, ces txawm tias, rau txhua qho kev tshwm sim los sis lawv tej kev ntshaw uas xav tau, lawv xav pe hawm thiab caum raws thiab mloog Vajtswv lus rau hauv lawv lub cev los sis rau hauv lawv txoj kev xav li cas los xij, Vajtswv txoj kev chim siab yuav raug muab tso los yam tsis paub tag li. Nws yuav zoo li ntawd thaum Vajtswv tso Nws qhov kev npau taws tshaj plaws los, thaum muab sij hawm rau tib neeg ntau txaus lawm, thaum nws tau tso los lawm ces yuav tsis muaj hnub thim rov qab tau li lawm, thiab Nws yeej yuav tsis yog tus hlub tshua thiab tus thev taus rau ntawm tib neeg ntiaj teb li lawm. Qhov no yog ib sab ntawm Vajtswv tus moj yam uas thev tsis taus kev txhaum. Nyob rau ntawm no, nws zoo li qhov ib txwm muaj rau cov tib neeg uas Vajtswv yuav tau rhuav ib lub nroog pov tseg, vim, nyob hauv Vajtswv ob lub qhov muag, ib lub nroog uas muaj kev txhaum puv npo tsis tuaj yeem pub muaj nyob thiab tsis pub nyob mus ntxiv lawm, thiab nws yog lub laj thawj uas Vajtswv yuav tsum rhuav nws pov tseg. Tiam sis yam uas tau tshwm sim ua ntej thiab tom qab Nws txoj kev rhuav tshem ntawm lub nroog Xaudoo, peb pom tag nrho Vajtswv tus moj yam. Nws yog tus thev taus thiab hlub tshua rau yam uas siab zoo thiab zoo nkauj thiab zoo; rau yam uas phem, txhaum, thiab lim hiam, mas Nws npau taws tiag tiag rau tej yam zoo li ntawd, xws li uas Nws txoj kev npau taws yeej tsis paub ploj ntawm Nws mus li. Tej no yog ob yam qauv thiab cov xeeb ceem tseem ceeb ntawm Vajtswv tus moj yam, thiab, tshaj qhov no, Vajtswv tau qhia tshwm txog ob yam no suav txij thaum pib mus txog ntua rau thaum kawg: txoj kev hlub tshua tshaj plaws thiab txoj kev npau taws tshaj plaws. Feem coob ntawm nej cov ko yeej tau pom tau ntsib qee yam ntawm Vajtswv txoj kev hlub tshua lawm, tiam sis tsuas muaj ob peb leeg ntawm nej cov ko xwb thiaj li qhuas Vajtswv txoj kev npau taws xwb. Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab txoj kev siab dawb siab zoo tuaj yeem ntsia pom tau nyob rau hauv txhua tus; qhov ntawd yog, Vajtswv muaj kev hlub tshua tshaj plaws rau txhua txhua tus tib neeg. Tiam sis muaj tsawg heev—los sis, yeej tsis raug hais tau tias, tsis muaj hlo li—uas Vajtswv tau npau taws tshaj plaws rau txhua tus tib neeg los sis ib feem tib neeg ntawm nej cov ko li. Cia li so! Sai sai no los sis tsis ntev no, txhua tus tib neeg yuav pom thiab paub Vajtswv txoj kev npau taws, tiam sis tam sim no tseem tsis tau txog lub sij hawm. Vim li cas thiaj zoo li no? Nws yeeb vim yog hais tias thaum Vajtswv npau taws xwm yeem rau ib tug neeg twg lawm, qhov ntawd yog, thaum Nws tso Nws txoj kev npau taws tiag tiag los rau lawv, qhov no txhais tau tias Nws yeej ntxub thiab tsis kam lees txais tus neeg no los lawm ntev lawm, tias Nws ntxub qhov muaj lawv nyob, thiab tias Nws tsis tuaj yeem thev taus qhov muaj lawv nyob; kiag thaum Nws qhov kev npau taws tshwm sim los rau lawv, lawv yuav ploj mus. Niaj hnub tam sim no, Vajtswv txoj dej num tseem tsis tau mus txog theem ntawd. Yeej tsis muaj leej twg ntawm nej cov ko yuav muaj peev xwm nyiaj taus thaum Vajtswv npau taws tiag tiag lawm. Ces, nej yuav pom tias thaum lub sij hawm no Vajtswv tsuas muaj kev hlub tshua tshaj plaws rau tag nrho nej txhua tus, thiab nej tseem tsis pom Nws qhov kev npau taws tiag tiag. Yog muaj cov neeg uas tseem tsis tau muaj kev ntseeg, nej tuaj yeem thov kom Vajtswv txoj kev npau taws tshwm sim los rau nej, kom nej thiaj li paub tias seb Vajtswv txoj kev npau taws thiab Nws tus moj yam puas cia kom tib neeg muaj kev txhaum los tsis cia li. Nej siab puas tawv?

Tsuas Yog Cov Tib Neeg ntawm Tiam Kawg Xwb Thiaj Li Pom Vajtswv Txoj Kev Npau Taws nyob rau hauv Nws Cov Lus, thiab Thiaj Li Tsis Ntsib Vajtswv Txoj Kev Npau Taws Tiag Tiag

Ob sab ntawm Vajtswv tus moj yam uas pom tau rau hauv cov nqe lus ntawm tej nqe Vajluskub puas tsim nyog rau kev sib qhia? Thaum hnov txog zaj lus no, nej puas muaj kev to taub ntxiv txog Vajtswv? Hom kev to taub uas nej muaj yog dab tsi? Nws tuaj yeem hais tau tias suav txij puag thaum lub sij hawm tsim los txog ntua rau niaj hnub tam sim no, tsis muaj pawg neeg twg muaj kev txaus siab rau Vajtswv txoj txoj hmoov hlub los sis kev hlub tshua thiab txoj kev ua siab dawb siab zoo ntau npaum li pawg neeg kawg no. Txawm tias, nyob rau hauv theem kawg, Vajtswv tau ua txoj dej num ntawm kev txiav txim thiab kev rau txim, thiab tau ua Nws txoj dej num nrog rau qhov muaj meej mom tshaj thiab qhov kev npau taws los xij, lub sij hawm feem ntau ces Vajtswv tsuas siv cov lus los ua kom tiav hlo Nws txoj dej num xwb; Nws siv cov lus los qhuab qhia thiab ywg dej, los npaj thiab pub mov rau sawv daws. Thaum lub sij hawm ntawd, Vajtswv txoj kev npau taws yeej raug zais cia tas li, thiab dhau ntawm kev ntsib Vajtswv tus moj yam uas npau taws vog hauv Nws cov lus lawm, muaj ob peb leeg tau ntsib tau pom Nws qhov kev npau taws rau hauv tus neeg kiag. Qhov no hais tau tias, lub sij hawm thaum Vajtswv txoj dej num ntawm kev txiav txim thiab kev rau txim, txawm tias txoj kev npau taws tau qhia tshwm rau hauv Vajtswv cov lus cia rau tib neeg los ntsib los pom Vajtswv qhov muaj hwj chim tshaj thiab Nws txoj kev thev tsis taus ntawm qhov kev ua txhaum rau los xij, qhov kev npau taws no yeej tsis mus kom dhau Nws cov lus li. Muab ua lwm lo lus hais, Vajtswv siv cov lus los cem tib neeg, qhia tib neeg tshwm, txiav txim rau tib neeg, qhuab ntuas tib neeg, thiab rau txim rau tib neeg—tiam sis Vajtswv tseem tsis tau npau taws tiag tiag rau tib neeg, thiab yeej tsis lam tso Nws txoj kev npau taws los rau tib neeg kiag li tshwj tsis yog los nrog Nws cov lus xwb. Yog li ntawd, qhov tib neeg tau ntsib tau pom Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev ua siab dawb siab zoo rau hauv tiam no yog kev qhia tshwm txog Vajtswv tus moj yam tseeb, hos qhov tib neeg tau ntsib tau pom Vajtswv qhov kev npau taws yog pom raws hauv lub suab lus thiab hnov tau ntawm Nws cov lus hais tawm xwb. Tib neeg ntau leej siv qhov cuam tshuam no yam tsis raug los ua qhov kev ntsib tiag kev pom thiab kev paub tseeb tiag ntawm Vajtswv qhov kev npau taws. Yeeb vim li no, tib neeg feem ntau thiaj li ntseeg tias lawv tau pom Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev ua siab dawb siab zoo rau hauv Nws cov lus, tias lawv kuj tau pom Vajtswv qhov kev thev tsis taus ntawm tib neeg qhov kev ua txhaum rau thiab, thiab lawv feem ntau tau los qhuas Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev thev taus rau tib neeg. Tab sis txawm tib neeg tus cwj pwm yuav phem npaum li cas los xij, los sis nws tus moj yam yuav lwj liam npaum li cas los xij, Vajtswv yeej thev taus tas li. Hauv qhov kev thev taus, Nws lub hom phiaj yog tos rau cov lus uas Nws tau hais lawm, tej kev mob siab uas Nws tau ua lawm thiab tus nqi uas Nws tau them los ua kom tiav kom muaj txiaj ntsim rau hauv cov neeg uas Nws xav muab kom tau los. Kev tos qhov ua kom tau los zoo li no mas siv sij hawm, thiab cheem tsum kev tsim ib puag ncig kom sib txawv rau tib neeg, ib yam nkaus thiab tias tib neeg yuav tsis dhau los ua neeg laus tau kiag thaum lawv yug tawm los; nws siv sij hawm li kaum yim xyoo los sis kaum cuaj xyoo, thiab ib txhia tib neeg yuav siv sij hawm li nees nkaum xyoo los sis peb caug xyoo ua ntej lawv yuav loj txaus los ua ib tug neeg laus tiag. Vajtswv tos ntsoov qhov tiav hlo ntawm tus txheej txheem no, Nws tos ntsoov txog lub sij hawm zoo li no, thiab Nws tos ntsoov qhov tshwm sim no los txog. Thoob plaws lub sij hawm uas Nws tos, Vajtswv yog tus muaj kev hlub tshua tshaj plaws. Txawm li cas los xij, lub sij hawm ntawm Vajtswv txoj dej num, muaj ib co tib neeg tsawg leej heev li thiaj li raug ntaus tog, thiab ib txhia raug rau txim vim ntawm lawv txoj kev tawm tsam rau Vajtswv hnyav heev. Tej yam ua piv txwv zoo li no haj yam yog qhov pov thawj zoo dua ntawm Vajtswv tus moj yam uas tsis cia kom muaj tib neeg txoj kev ua txhaum hlo li, thiab lees txhij txhua qhov muaj tiag ntawm Vajtswv txoj kev thev taus thiab kev nyiaj taus rau cov xaiv tseg. Qhov tseeb tiag, hauv tej yam piv txwv no, qhov qhia tshwm qee yam ntawm Vajtswv tus moj yam rau hauv cov neeg no yuav tsis cuam tshuam txog Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg tag nrho. Qhov tseeb, nyob rau theem kawg ntawm Vajtswv txoj dej num, Vajtswv tau uv thoob plaws cov sij hawm uas Nws tau tos lawm, thiab Nws tau muab Nws txoj kev uv taus thiab Nws lub neej txoj sia pauv rau txoj kev cawm dim ntawm cov neeg uas caum raws Nws. Nej puas pom qhov no? Vajtswv yuav tsis ua kom Nws txoj kev npaj yuam kev hlo li yam tsis muaj laj thawj. Nws tuaj yeem tso Nws qhov kev npau taws los, thiab Nws kuj tuaj yeem yog tus muab kev hlub tshua; qhov no yog txoj kev qhia tshwm ntawm ob feem tseem ceeb ntawm Vajtswv tus moj yam. Puas yog no, los sis nws tsis yog, pom meej heev lawm? Muab ua lwm lo lus hais, thaum hais txog Vajtswv, yog thiab tsis yog, ncaj ncees thiab tsis ncaj ncees, zoo thiab phem—tag nrho qhov no yeej qhia tshwm meej meej rau tib neeg lawm. Yam uas Nws yuav ua, yam uas Nws nyiam, yam uas Nws ntxub—tag nrho tej no yeej qhia tshwm ncaj qha nyob rau hauv Nws tus moj yam lawm. Tej yam zoo li no tuaj yeem pom tseeb thiab pom meej nyob rau hauv Nws txoj dej num lawm, thiab lawv tsis yog yam uas pom tsis meej los sis tsis yog yam uas ib txwm muaj; dua ntawd lawm, lawv cia rau txhua tus tib neeg los pom Vajtswv tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws rau hauv ib tug xeeb ceem tshwj xeeb uas ruaj khov, muaj tseeb thiab yog tiag. Qhov no yog tus tseem Vajtswv Tus Kheej kiag ntag.

Vajtswv Tus Moj Yam Yeej Tsis Zais Rau Ntawm Tib Neeg Li—Tib Neeg Lub Siab Tau Yuam Kev Ntawm Vajtswv Mus Lawm

Yog Kuv tsis sib qhia txog tej no, yeej tsis muaj leej twg ntawm nej cov ko yuav muaj peev xwm pom qhov tseeb ntawm Vajtswv tus moj yam rau hauv cov zaj lus hauv phau Vajluskub li. Qhov no yog qhov tseeb. Qhov ntawd yeeb vim tias, txawm tej zaj lus Vajluskub uas teev tseg ntawd yog qee yam ntawm yam uas Vajtswv tau ua lawm, Vajtswv tau hais ob peb lo lus lawm, thiab tsis qhia ncaj nraim txog Nws tus moj yam los sis muab Nws txoj kev xav yam qhib lug rau tib neeg los xij. Ntau tsheej tom qab no xam tej ntaub ntawv teev tseg no yam li tsis muaj dab tsi tshaj li tej niag zaj lus lawm xwb, thiab yog li nws tshwm los rau tib neeg tias Vajtswv muab Nws Tus Kheej zais ntawm tib neeg lawm, tias nws tsis yog Vajtswv tus neeg uas raug zais ntawm tib neeg lawm, tiam sis Nws tus moj yam thiab txoj kev xav. Tom qab Kuv qhov kev sib qhia hnub no lawm, nej puas tseem xav tias Vajtswv yeej tseem raug zais tag nrho ntawm tib neeg lawm? Nej puas tseem ntseeg tias Vajtswv tus moj yam raug zais ntawm tib neeg lawm?

Suav txij thaum lub sij hawm ntawm txoj kev tsim los, Vajtswv tus moj yam tau rhais ruam mus nrog Nws txoj dej num. Nws yeej tsis tau raug zais ntawm tib neeg li, tab sis tau nthuav qhia tawm rau sawv daws paub thiab ua qhib lug rau tib neeg pom. Tiam sis, thaum lub sij hawm dhau mus, tib neeg lub siab haj yam txav deb zuj zus ntawm Vajtswv mus lawm, thiab thaum tib neeg txoj kev lwj liam muaj tob dua qub lawm, tib neeg thiab Vajtswv thiaj li sib nrug deb zuj zus lawm. Qeeb heev tab sis muaj tseeb tiag, tib neeg tau ploj mus ntawm Vajtswv ob lub qhov muag mus lawm. Tib neeg thiaj li rhais los tsis tuaj yeem “pom” tau Vajtswv lawm, uas ua rau tib neeg tsis tau txais “xov xwm” txog Vajtswv lawm; yog li ntawd, tib neeg thiaj li tsis paub seb Vajtswv puas muaj nyob lawm tiag, thiab haj tseem mus deb li deb tau uas txog qhov tsis kam lees txais qhov muaj Vajtswv nyob lawm thiab. Yeeb vim li ntawd, tib neeg txoj kev tsis nkag siab txog Vajtswv tus moj yam, thiab yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws, tsis yog vim Vajtswv raug zais ntawm tib neeg lawm, tiam sis vim hais tias tib neeg lub siab tig tawm ntawm Vajtswv mus deb lawm xwb. Txawm tib neeg ntseeg Vajtswv los xij, tib neeg lub siab tsis muaj Vajtswv, thiab lawv tsis quav ntsej txog qhov yuav hlub Vajtswv li cas, los sis lawv tsis xav hlub Vajtswv, vim lawv lub siab yeej tsis txav los ze rau ntawm Vajtswv li thiab lawv yeej zam Vajtswv tas li xwb. Vim yog qhov ua tau los zoo li no, tib neeg lub siab thiaj li nrug deb ntawm Vajtswv mus lawm. Yog li, lawv lub siab nyob qhov twg lawm? Qhov tseeb, tib neeg lub siab yeej tsis mus qhov twg li: Tsis hais tias muab lub siab rau Vajtswv los sis qhia lub siab tshwm rau Vajtswv pom hos, lawv tsuas khaws lub siab rau lawv tus kheej xwb. Qhov no txawv qhov tseeb uas ib txhia tib neeg keev thov Vajtswv thiab hais tias, “Au Vajtswv, saib rau hauv kuv lub siab—Koj paub txhua yam uas kuv xav,” thiab ib txhia haj tseem tsa tes twv kom Vajtswv saib rau lawv thiab, tias tej zaum lawv yuav raug rau txim yog lawv ua txhaum lawv qhov kev tsa tes. Txawm tias tib neeg cia Vajtswv saib rau hauv lawv lub siab los xij, qhov no tsis txhais tau tias tib neeg yeej muaj peev xwm ua raws li tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj ntawm Vajtswv, los sis tias lawv tau tso lawv txoj hmoo thiab tej kev cia siab rau yav tom ntej thiab tag nrho lawv txhua yam nyob hauv qab kev tswj ntawm Vajtswv. Yog li ntawd, txawm koj yuav tsa tes twv li cas rau Vajtswv los sis yam koj tshaj tawm rau Nws yog dab tsi los xij, hauv Vajtswv ob lub qhov muag koj lub siab yeej tseem kaw rau Nws, vim koj tsuas pub Vajtswv saib mus rau hauv koj lub siab xwb tiam sis tsis tso cai rau Nws tswj kav lub siab ntawd. Muab ua lwm lo lus hais, koj tsis tau muab koj lub siab rau Vajtswv kiag li, thiab tsuas hais tej lo lus zoo zoo rau Vajtswv hnov xwb; tib lub sij hawm ntawd, koj zais koj tej kev xav ntxias dag ntawm Vajtswv lawm, ua ke nrog koj tej kev ntxias dag, kev dag ntxias, thiab tej kev npaj, thiab koj tuav koj tej kev cia siab rau yav tom ntej thiab txoj hmoo rau hauv koj ob txhais tes, ntshai rwg tsam Vajtswv muab txeeb mus lawm. Yog li, Vajtswv yeej tsis pom tib neeg qhov kev siab dawb paug rau Nws li. Txawm tias Vajtswv tshuaj xyuas qhov tob ntawm tib neeg lub siab, thiab tuaj yeem pom yam uas tib neeg tab tom xav thiab xav ua nyob hauv lawv lub siab, thiab tuaj yeem pom yam uas raug khaws cia nyob rau hauv lawv lub siab lo xij, tib neeg lub siab yeej tsis yog Vajtswv tug li, thiab lawv tsis tau muab nws rau Vajtswv tswj kav li. Qhov no hais tau tias, Vajtswv muaj cai tshuaj xyuas, tiam sis Nws tsis muaj cai tswj kav. Hauv tib neeg txoj kev xav zoo, tib neeg tsis xav los sis tsis npaj siab muab nws tus kheej cob rau Vajtswv tej kev npaj. Tsis yog tib neeg tau kaw lawv tus kheej rau Vajtswv lawm xwb, tab sis tseem muaj cov tib neeg uas xav npog lawv lub siab, siv cov lus tham hais tau ntog zoo thiab kev qhuas cuav los ib txoj kev xav cuav thiab muab kom tau Vajtswv txoj kev ntseeg siab, thiab npog zais lawv lub tseem ntsej muag kom Vajtswv txhob pom. Lawv lub hom phiaj uas tsis xav pub Vajtswv pom yog tsis tso cai rau Vajtswv paub txog yam uas lawv zoo li cas tiag tiag. Lawv tsis xav muab lawv lub siab rau Vajtswv, tiam sis xav khaws cia rau lawv tus kheej xwb. Lub ntsiab ntawm qhov no ces yog yam uas tib neeg ua thiab yam uas nws xav tau tag nrho yeej raug npaj tseg, raug xam tseg, thiab raug txiav txim los ntawm tib neeg tus kheej lawm; lawv tsis cheem tsum Vajtswv txoj kev koom los sis kev cuam tshuam lawm, haj yam tsis xav kom muaj Vajtswv tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj ib qho hlo li. Yog li ntawd, txawm hais txog rau Vajtswv cov lus txib, Nws tes hauj lwm, los sis cov kev cheem tsum uas Vajtswv tsim rau tib neeg, tib neeg qhov kev txiav txim siab yog nce raws lawv tus kheej tej kev xav thiab kev ntshaw, raws lawv tus kheej tus yam ntxwv thiab tej xwm txheej rau thaum lub sij hawm ntawd. Tib neeg yeej siv txoj kev paub thiab tej kev nkag siab tob uas lawv swm rau, thiab lawv tus kheej txoj kev ntse, los txiav txim thiab xaiv txoj kev uas lawv yuav tsum taug mus, thiab tsis tso cai rau Vajtswv los cuam tshuam los sis tswj kav li. Qhov no yog tib neeg lub siab uas Vajtswv pom.

Suav txij puag thaum pib los txog ntua rau niaj hnub tam sim no, tsuas muaj tib neeg nkaus xwb thiaj li muaj peev xwm sib tham nrog Vajtswv tau. Qhov ntawd yog, tag nrho txhua yam muaj sia nyob thiab txhua yam uas Vajtswv tsim tawm los, tsis muaj ib yam twg li tab sis tib neeg xwb thiaj li muaj peev xwm tham nrog Vajtswv tau. Tib neeg muaj pob ntseg uas ua rau lawv hnov lus, thiab muaj qhov muag uas ua rau lawv pom kev; lawv muaj lus hais, thiab lawv tus kheej tej tswv yim, thiab muaj txoj kev xav ywj siab. Lawv muaj txhua yam uas cheem tsum lawm kom los hnov tau Vajtswv hais lus, thiab to taub Vajtswv txoj kev xav, thiab lees txais Vajtswv tes hauj lwm, thiab yog li ces Vajtswv thiaj li muab tag nrho Nws tej kev xav tau rau tib neeg, xav ua kom tib neeg yog ib tug sib raug zoo uas muaj tib lub siab nrog Nws thiab tus uas tuaj yeem taug kev nrog Nws tau. Vim Nws tau pib cawm tib neeg, Vajtswv thiaj li tau tos tib neeg kom muab lawv lub siab rau Nws, cia Vajtswv ntxuav kom dawb huv thiab npaj rau nws, ua kom lawv txaus siab rau Vajtswv thiab raug hlub los ntawm Vajtswv, ua kom lawv hwm Vajtswv thiab zam kev phem. Vajtswv yeej mob siab tos thiab tau tos qhov tshwm sim no. Puas muaj cov neeg zoo li no hauv tej lus teev tseg rau hauv phau Vajluskub? Qhov ntawd yog, puas muaj ib tug twg uas muaj nyob rau hauv phau Vajluskub uas tuaj yeem muab lawv lub siab rau Vajtswv li? Puas muaj ib yam dab tsi tshwm sim ua ntej txog tiam no? Hnub no, cia peb nyeem txog phau Vajluskub thiab saib seb muaj dab tsi ua tiav los ntawm tus qauv no—Yauj—uas muaj feem xyuam rau lub ncauj lus ntawm “qhov muab koj lub siab rau Vajtswv” uas peb tab tom tham txog hnub no. Cia peb saib seb Yauj puas yog qhov txaus siab rau Vajtswv thiab puas yog tus Vajtswv hlub.

Yam uas nej txaus siab txog Yauj yog dab tsi? Muab los ntawm nqe Vajluskub thaum chiv thawj, ib txhia tib neeg hais tias Yauj ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. “Ntshai Vajtswv, thiab zam kev phem”: yam zoo li no yog Vajtswv qhov kev tshuaj ntsuam txog Yauj. Yog nej tau siv nej tus kheej cov lus, nej yuav hais txog Yauj li cas? Ib txhia tib neeg hais tias Yauj yog ib tug neeg zoo thiab muaj qab hau; ib txhia hais tias nws muaj ib txoj tseem kev ntseeg Vajtswv; ib txhia hais tias Yauj yog neeg ncaj ncees thiab yog neeg hlub tshua tib neeg. Nej tau pom Yauj txoj kev ntseeg lawm, uas hais tau tias, hauv nej lub siab nej muab kev tseem ceeb loj heev rau thiab khib siab txog Yauj txoj kev ntseeg. Yog li ntawd ces, hnub no, cia peb los saib txog yam Yauj muaj uas Vajtswv tau txaus siab rau nws heev. Txuas ntxiv, cia peb nyeem tej nqe Vajluskub raws li hauv qab no.

C. Yauj

1. Tej kev tshuaj ntsuam xyuas Yauj los ntawm Vajtswv thiab hauv phau Vajluskub

Yauj 1:1 Muaj ib tug tib neeg nyob hauv teb chaws Us, uas lub npe hu ua Yauj; thiab tus tib neeg ntawd mas zoo tshaj plaws li thiab ncaj ncees heev, thiab yog ib tug uas ntshai Vajtswv, thiab zam kev phem.

Yauj 1:5 Thiab nws muaj li ntawd, thaum lawv tej kev noj haus ntawd tiav tag lawm, ces Yauj xa thiab ntxuav kom lawv dawb huv, thiab sawv ntxov ntxov los, thiab ua kev cai hlawv fij rau lawv txhua tus: vim Yauj hais tias, Tej zaum ntshe kuv cov tub tau ua txhaum lawm, thiab tau cem foom Vajtswv nyob rau hauv lawv lub siab lawm. Yog li ntawd Yauj thiaj ua li ntawd ntxiv mus tag zog li.

Yauj 1:8 Thiab Yehauvas hais rau Ntxwgnyoog tias, Koj puas pom Kuv tus tub qhe Yauj, uas tsis muaj ib tug zoo cuag nws nyob hauv lub ntiaj teb li, tus neeg uas zoo tiav log thiab tsis muaj chaw thuam li, tus neeg uas fwm Vajtswv, thiab tsis ua phem ua qias li?

Lub ntsiab lus tseem ceeb uas nej pom rau hauv cov zaj lus no yog dab tsi? Tag nrho peb zaj lus luv luv ntawm nqe Vajluskub no yog ntsig txog rau Yauj. Txawm tias luv luv xwb los xij, tiam sis cov zaj lus no yeej hais meej meej txog tias nws yog hom neeg twg lawm. Los ntawm lawv cov lus piav qhia txog Yauj tus cwj pwm thiab nws txoj kev ua txhua hnub, lawv qhia rau txhua tus neeg tias, dua li qhov tsis muaj paus ntsis dab tsi, Vajtswv qhov tshuaj ntsuam xyuas Yauj yeej zoo lawm. Lawv qhia rau peb tias, txawm nws yuav yog tib neeg qhov kev tshuaj saib Yauj (Yauj 1:1), los sis yog Vajtswv qhov kev tshuaj saib nws (Yauj 1:8) los xij, tag nrho ob qho no puav leej yog qhov tshwm sim los ntawm Yauj txoj kev ua rau ntawm Vajtswv thiab tib neeg xub ntiag (Yauj 1:5).

Ua ntej tshaj plaws, cia peb nyeem thawj zaj lus: “Muaj ib tug tib neeg nyob hauv teb chaws Us, uas lub npe hu ua Yauj; thiab tus tib neeg ntawd mas zoo tshaj plaws li thiab ncaj ncees heev, thiab yog ib tug uas ntshai Vajtswv, thiab zam kev phem.” Qhov no yog thawj qhov kev tshuaj ntsuam Yauj nyob rau hauv phau Vajluskub, thiab sob lus no yog tus kws sau ntawv qhov kev tshuaj saib Yauj. Raws li ib txwm muaj los, nws kuj sawv cev tam rau tib neeg qhov kev tshuaj ntsuam Yauj thiab, uas yog “tus tib neeg ntawd mas zoo tshaj plaws li thiab ncaj ncees heev, thiab yog ib tug uas ntshai Vajtswv, thiab zam kev phem.” Txuas ntxiv, cia peb nyeem Vajtswv qhov kev tshuaj ntsuam Yauj: “Tsis muaj ib tug zoo cuag nws nyob hauv lub ntiaj teb li, tus neeg uas zoo tiav log thiab tsis muaj chaw thuam li, tus neeg uas fwm Vajtswv, thiab tsis ua phem ua qias li.” Ntawm ob yam no, ib yam los ntawm tib neeg los, thiab ib yam yog pib los ntawm Vajtswv los; ob qho no yog ob qho kev tshuaj ntsuam nrog tib lub ntsiab lus ib yam nkaus. Ces dhau ntawd, nws tuaj yeem pom tau tias tib neeg tau paub Yauj tus cwj pwm thiab kev coj ua, thiab kuj raug Vajtswv ib yam nkaus thiab. Muab ua lwm lo lus hais, Yauj txoj kev coj ua rau ntawm tib neeg xub ntiag thiab nws txoj kev coj ua rau ntawm Vajtswv xub ntiag yeej zoo tib yam nkaus; nws muab nws tus cwj pwm thiab kev txhawb siab nthuav tso plhuav rau ntawm Vajtswv xub ntiag txhua lub sij hawm, kom Vajtswv thiaj li tshuaj ntsuam tau, thiab nws yog ib tug uas tau hwm Vajtswv thiab ntxub kev phem. Yog li ntawd, hauv Vajtswv ob lub qhov muag, ntawm cov tib neeg nyob hauv ntiaj teb no tsuas yog muaj Yauj nkaus xwb thiaj li yog tus zoo tiav log thiab ncaj ncees, ib tug uas tau hwm Vajtswv thiab ntxub kev phem.

Tej Uas Pom Tshwm Sim Tshwj Xeeb ntawm Yauj Qhov Hwm Vajtswv thiab Ntxub Kev Phem hauv Nws Lub Neej Txhua Hnub

Txuas ntxiv, cia peb saib tej uas pom tshwm sim tshwj xeeb ntawm Yauj qhov hwm Vajtswv thiab ntxub kev phem. Ntxiv rau tej zaj lus uas yuav tau ua thiab ua raws nws, cia peb nyeem Yauj 1:5 thiab, uas nws yog ib qho ntawm tej uas pom tshwm sim tshwj xeeb ntawm Yauj qhov hwm Vajtswv thiab ntxub kev phem. Nws ntsig txog qhov uas nws tau hwm Vajtswv thiab ntxub kev phem hauv nws lub neej txhua hnub li cas; qhov pom tseeb tshaj plaws, nws tsis yog tsuas ua raws li qhov yuav tsum tau ua rau nws tus kheej qhov kev hwm Vajtswv thiab ntxub kev phem nkaus xwb, tiam sis kuj nquag hlawv tej khoom fij tas li rau ntawm Vajtswv xub ntiag sawv cev rau nws tej tub. Nws ntshai tsam lawv keev ua “tau ua txhaum lawm, thiab tau cem foom Vajtswv nyob rau hauv lawv lub siab lawm” thaum tab tom ua kev zoo siab noj mov ua ke. Qhov kev hwm no raug ua tshwm rau hauv Yauj li cas? Kab lus thaum xub thawj qhia raws li nram qab no: “Thiab nws muaj li ntawd, thaum lawv tej kev noj haus ntawd tiav tag lawm, ces Yauj xa thiab ntxuav kom lawv dawb huv, thiab sawv ntxov ntxov los, thiab ua kev cai hlawv fij rau lawv txhua tus.” Yauj txoj kev coj ua qhia tshwm rau peb tias, dua li qhov uas tau pom tshwm sim rau hauv nws tus cwj pwm ua tshwm rau sab nraud lawm, nws qhov hwm Vajtswv yog tawm hauv nws lub siab los, thiab nws qhov hwm Vajtswv tuaj yeem pom rau hauv txhua txhua kis ntawm nws lub neej txhua hnub, txhua lub sij hawm, vim nws tus kheej tsis yog ntxub kev phem nkaus xwb, tiam sis keev hlawv tej khoom fij sawv cev rau nws tej tub. Muab ua lwm lo lus hais, Yauj tsis yog ntshai heev txog kev ua txhaum rau Vajtswv thiab kev tso Vajtswv tseg rau hauv nws tus kheej lub siab nkaus xwb, tab sis kuj tau txhawj tias tsam nws tej tub ho ua txhaum rau Vajtswv thiab tso Nws tseg rau hauv lawv lub siab lawm thiab. Los ntawm qhov no los nws tuaj yeem pom tau tias qhov tseeb ntawm Yauj qhov hwm Vajtswv nce raws li qhov tshawb xyuas uas pom meej, thiab tshaj qhov ua xyem xyav ntawm tib neeg lawm. Yog li nyob nyob nws mam ua ib zaug, los sis keev ua tas li? Sob lus kawg ntawm kab lus no yog “Yog li ntawd Yauj thiaj ua li ntawd ntxiv mus tag zog li.” Lub ntsiab ntawm cov lus no yog tias tsis yog nyob nyob es Yauj mam mus thiab saib nws tej tub xwb, los sis thaum nws xav mus ces mam mus xwb, los sis nws lees txim rau Vajtswv los ntawm cov lus thov xwb. Dua ntawd, nws nquag xa nws tej tub mus fij, thiab tau hlawv tej khoom fij rau lawv tas li. Lo lus “txuas mus ntxiv” uas hais rau ntawm no tsis txhais tias nws tau ua rau ib hnub los sis ob hnub, los sis rau ib lub sij hawm xwb. Nws hais tau tias uas pom tshwm sim ntawm Yauj qhov hwm Vajtswv tsis yog ib ntus, thiab tsis yog nres rau ntawm txoj kev paub los sis cov lus tau hais lawm xwb; dua ntawd, txoj hau kev tseeb ntawm qhov hwm Vajtswv thiab ntxub kev phem tau coj nws lub siab, tau qhia pom txog nws tus cwj pwm, thiab nws yog, nyob rau hauv nws lub siab, tus cag ntawm qhov muaj nws nyob. Yog li nws thiaj tau ua rau pom txuas mus ntxiv tas li rau hauv nws lub siab, nws keev ntshai tsam nws tus kheej tau ua txhaum rau Vajtswv thiab kuj ntshai tsam nws tej tub thiab tej ntxhais tau ua txhaum rau Vajtswv lawm thiab. Nws sawv cev txog qhov txoj hau kev tseeb ntawm qhov hwm Vajtswv thiab ntxub kev phem nyob rau hauv nws lub siab yog muaj ntau npaum li cas. Yog li nws thiaj tau ua txuas mus ntxiv vim hais tias, nyob hauv nws lub siab, nws tau poob siab thiab ntshai—ntshai tsam nws tau ua phem thiab ua txhaum rau Vajtswv lawm, thiab tsam ces nws hos tau txav deb ncaim ntawm Vajtswv txoj hau kev tseeb mus lawm thiab yog li yuav tsis tuaj yeem ua tau zoo raws Vajtswv. Thaum tib lub sij hawm no, nws kuj tau txhawj txog nws tej tub thiab tej ntxhais thiab, ntshai tsam lawv tau ua txhaum rau Vajtswv lawm. Yog li ntawd Yauj qhov kev coj ua puas yog ib txwm nyob tus li qub rau hauv nws lub neej txhua txhua hnub? Nws yog kiag txoj kev coj ua uas ib txwm muaj uas ua pov thawj qhia tau tias Yauj qhov hwm Vajtswv thiab ntxub kev phem yeej tsis yog cov lus qhuav qhawv li, tias Yauj yeej tau ua neej nyob raws li qhov tseeb zoo li no tiag. “Yog li ntawd Yauj thiaj ua li ntawd ntxiv mus tag zog li”: Cov lus no qhia rau peb txog Yauj txoj kev ua txhua txhua hnub rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Thaum nws tau ua li no txuas mus ntxiv tas li, nws tus cwj pwm thiab nws lub siab puas los txog rau ntawm Vajtswv xub ntiag? Muab ua lwm lo lus hais, Vajtswv puas keev zoo siab rau nws lub siab thiab nws tus cwj pwm? Dhau qhov no lawm, hauv tus yam ntxwv twg, thiab hauv lub ntsiab twg, uas Yauj tau ua tej no txuas mus ntxiv tas li? Ib txhia tib neeg hais tias: “Nws yog vim hais tias Vajtswv keev tshwm los rau Yauj uas nws tau ua li ntawd tiag.” Ib txhia hais tias: “Nws tau ua li ntawd txuas mus ntxiv tas li vim hais tias nws muaj lub siab ntxub kev phem.” Thiab ib txhia hais tias: “Tej zaum nws xav tias nws txoj kev nplua nuj yuav tsis los yooj yim, thiab nws yeej paub lawm tias Vajtswv muab rau nws xwb, thiab yog li nws thiaj ntshai heev tsam poob nws tej khoom ntiag tug vim los ntawm txoj kev ua txhaum los sis qhov kev ua tub qaug rau Vajtswv.” Puas muaj ib yam dab tsi ntawm tej lus hais no uas muaj tseeb tiag? Yeej tsis muaj tseeb hlo li. Vim, nyob hauv Vajtswv ob lub qhov muag, yam uas Vajtswv tau lees txais thiab saib muaj nqis tshaj plaws txog Yauj mas tsis yog tias nws ua li ntawd txuas mus ntxiv tas li xwb; tshaj qhov ntawd lawm, yog nws txoj kev ua rau ntawm Vajtswv, tib neeg, thiab Ntxwgnyoog xub ntiag thaum nws raug muab cob rau Ntxwgnyoog thiab raug sim siab. Cov zaj lus hauv qab no hais txog qhov pov thawj uas ntseeg tau tshaj plaws, qhov pov thawj uas qhia rau peb txog qhov tseeb ntawm Vajtswv txoj kev tshuaj ntsuam txog Yauj. Txuas mus ntxiv, cia peb nyeem cov zaj lus nram qab no ntawm nqe Vajluskub.

2. Ntxwgnyoog Sim Yauj Siab Thawj Zaug (Nws Tej Tsiaj Txhu Raug Nyiag Lawm thiab Kev Puas Tsuaj Poob Rau Saum Nws Cov Me Nyuam)

a. Cov Lus Uas Vajtswv Tau Hais

Yauj 1:8 Thiab Yehauvas hais rau Ntxwgnyoog tias, Koj puas pom Kuv tus tub qhe Yauj, uas tsis muaj ib tug zoo cuag nws nyob hauv lub ntiaj teb li, tus neeg uas zoo tiav log thiab tsis muaj chaw thuam li, tus neeg uas fwm Vajtswv, thiab tsis ua phem ua qias li?

Yauj 1:12 Thiab Yehauvas hais rau Ntxwgnyoog hais tias, Saib nawb, tag nrho tej nws muaj ces nyob rau hauv koj lub hwj chim; tsis txhob tsa koj txhais tes rau nws tus kheej xwb. Ces Ntxwgnyoog thiaj li tawm ntawm Yehauvas xub ntiag mus lawm.

b. Ntxwgnyoog Cov Lus Teb

Yauj 1:9–11 Ces Ntxwgnyoog txawm teb Yehauvas, thiab hais tias, Puas yog Yauj fwm Vajtswv dawb dawb xwb? Koj tsis tau xov ib tug laj kab ncig nws, thiab ncig nws lub tsev, thiab ncig txhua yam uas nws muaj rau txhua fab lov? Koj tau foom koob hmoov rau tes hauj lwm ntawm nws ob txhais tes, thiab nws muaj tsiaj txhu coob rau hauv daim av. Tiam sis tam sim no tshem Koj txhais tes, thiab kov txhua yam uas nws muaj, ces nws yuav cem Koj nkaug tes rau Koj ntsej muag.

Vajtswv Tso Cai Rau Ntxwgnyoog Mus Sim Yauj Siab kom Yauj Txoj Kev Ntseeg Thiaj Li Raug Ua Kom Zoo Tiav Log

Yauj 1:8 yog thawj thawj cov lus teev tseg uas peb pom nyob rau hauv phau Vajluskub ntawm qhov sib pauv tswv yim mus los ntawm Vajtswv Yehauvas thiab Ntxwgnyoog. Yog li, Vajtswv hais dab tsi? Kab ntawv thaum chiv thawj muab cov lus raws li nram qab no: “Thiab Yehauvas hais rau Ntxwgnyoog tias, Koj puas pom Kuv tus tub qhe Yauj, uas tsis muaj ib tug zoo cuag nws nyob hauv lub ntiaj teb li, tus neeg uas zoo tiav log thiab tsis muaj chaw thuam li, tus neeg uas fwm Vajtswv, thiab tsis ua phem ua qias li?” Qhov no yog Vajtswv qhov kev tshuaj ntsuam txog Yauj rau ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag; Vajtswv tau hais tias nws yog ib tug neeg zoo tiav log thiab ncaj ncees, ib tug uas tau hwm Vajtswv thiab tau ntxub kev phem. Ua ntej ntawm Vajtswv thiab Ntxwgnyoog cov lus no, Vajtswv tau txiav txim siab tias Nws yuav tsum siv Ntxwgnyoog sim Yauj siab—tias Nws yuav muab Yauj cob rau Ntxwgnyoog. Ib qho kev hwm mas, qhov no yuav ua pov thawj qhia tias Vajtswv txoj kev tshuaj saib thiab kev tshuaj ntsuam txog Yauj yeej yog lawm thiab tsis muaj ib qho yuam kev hlo li, thiab yuav ua rau Ntxwgnyoog raug txaj muag los ntawm Yauj lo lus tim khawv; nyob rau lwm qhov, nws yuav ua rau Yauj txoj kev ntseeg Vajtswv zoo tiav log thiab hwm Vajtswv. Yog li ntawd, thaum Ntxwgnyoog tau los rau ntawm Vajtswv xub ntiag, Vajtswv tsis lam tau lam hais ua si li. Nws txiav ncaj qha mus rau lub ntsiab kiag thiab tau nug Ntxwgnyoog tias: “Koj puas pom Kuv tus tub qhe Yauj, uas tsis muaj ib tug zoo cuag nws nyob hauv lub ntiaj teb li, tus neeg uas zoo tiav log thiab tsis muaj chaw thuam li, tus neeg uas fwm Vajtswv, thiab tsis ua phem ua qias li?” Hauv Vajtswv nqe lus nug muaj lub ntsiab raws li nram qab no: Vajtswv yeej paub tias Ntxwgnyoog tau ncig mus ncig los rau txhua qhov chaw lawm thiab keev nyiag soj qab Yauj, tus uas yog Vajtswv tus tub qhe. Nws twb yeej keev sim Yauj siab thiab tawm tsam Yauj lawm, sim nrhiav ib txoj hau kev coj kev puas tsuaj los rau nws kom thiaj li ua tau pov thawj qhia tias nws txoj kev ntseeg Vajtswv thiab kev hwm Vajtswv tsis tuaj yeem nyob ruaj khov tau. Ntxwgnyoog kuj ntsia pom tej caij nyoog los rhuav tshem Yauj tau yooj yim, kom Yauj tso Vajtswv tseg, thiab kom nws thiaj li txeeb tau Yauj los ntawm Vajtswv ob sab tes. Tiam sis Vajtswv tau saib rau hauv Yauj lub siab lawm thiab tau pom tias nws yog tus neeg zoo tiav log thiab ncaj ncees, thiab tias nws tau hwm Vajtswv thiab tau ntxub kev phem. Vajtswv tau siv ib lo lus nug los qhia rau Ntxwgnyoog tias Yauj yog ib tug neeg zoo tiav log thiab ib tug neeg ncaj ncees uas tau hwm Vajtswv thiab tau ntxub kev phem, tias Yauj yeej tsis tso Vajtswv tseg thiab tsis caum raws Ntxwgnyoog. Thaum tau hnov Vajtswv qhov kev tshuaj saib Yauj lawm, ua rau Ntxwgnyoog vwm loj vwm leg los ntawm kev txaj muag, thiab Ntxwgnyoog haj yam npau taws ntxiv thiab tos tsis taus los txeeb kiag Yauj mus, vim Ntxwgnyoog yeej tsis ntseeg tias tsis muaj leej twg tuaj yeem ua tau zoo tiav log thiab ncaj ncees, los sis tias lawv tuaj yeem hwm Vajtswv thiab ntxub kev phem. Thaum tib lub sij hawm no, Ntxwgnyoog kuj tsis nyiam tib neeg txoj kev zoo tiav log thiab kev ncaj ncees kiag li, thiab tau ntxub cov tib neeg uas tuaj yeem hwm Vajtswv thiab ntxub kev phem. Yog li nws thiaj raug sau cia rau hauv Yauj 1:9–11 tias “Ces Ntxwgnyoog txawm teb Yehauvas, thiab hais tias, Puas yog Yauj fwm Vajtswv dawb dawb xwb? Koj tsis tau xov ib tug laj kab ncig nws, thiab ncig nws lub tsev, thiab ncig txhua yam uas nws muaj rau txhua fab lov? Koj tau foom koob hmoov rau tes hauj lwm ntawm nws ob txhais tes, thiab nws muaj tsiaj txhu coob rau hauv daim av. Tiam sis tam sim no tshem Koj txhais tes, thiab kov txhua yam uas nws muaj, ces nws yuav cem Koj nkaug tes rau Koj ntsej muag.” Vajtswv paub zoo heev txog Ntxwgnyoog tus yeeb yam phem lim hiam, thiab yeej paub zoo lawm tias Ntxwgnyoog tau npaj coj kev puas tsuaj los rau Yauj los ntev lawm, thiab yog li nyob rau qhov no Vajtswv thiaj li xav, los ntawm kev qhia rau Ntxwgnyoog ib zaug ntxiv tias Yauj yog tus neeg zoo tiav log thiab ncaj ncees thiab tias nws tau hwm Vajtswv thiab tau ntxub kev phem, kom coj Ntxwgnyoog los ua raws li, ua kom Ntxwgnyoog qhia tshwm nws lub ntsej muag tseeb thiab tawm tsam thiab sim Yauj siab. Muab ua lwm lo lus hais, Vajtswv tau hais tas li tias Yauj yog tus zoo tiav log thiab siab ncaj, thiab tias nws tau hwm Vajtswv thiab tau ntxub kev phem, thiab kev ua li no Nws thiaj tau ua rau Ntxwgnyoog tawm tsam Yauj vim ntawm Ntxwgnyoog qhov tau ntxub thiab tau khib siab rau qhov Yauj yog ib tug neeg zoo tiav log thiab siab ncaj, ib tug uas tau hwm Vajtswv thiab tau ntxub kev phem. Vim los ntawm qhov no, Vajtswv thiaj ua rau Ntxwgnyoog txaj muag los ntawm qhov tseeb tias Yauj yog ib tug neeg zoo tiav log thiab siab ncaj, ib tug uas tau hwm Vajtswv thiab tau ntxub kev phem, thiab tau tso Ntxwgnyoog cia txaj muag tag thiab tau swb lawm. Tom qab ntawd, Ntxwgnyoog thiaj tsis ua xyem xyav lawm los sis thiaj tsis iab liam txog Yauj txoj kev zoo tiav log, kev siab ncaj, kev hwm Vajtswv, los sis kev ntxub kev phem. Hauv txoj hau kev no, Vajtswv txoj kev sim siab thiab Ntxwgnyoog txoj kev dag ntxias yog yam uas zam tsis dhau. Tib tug uas tuaj yeem sawv tau khov kho rau Vajtswv txoj kev sim siab thiab Ntxwgnyoog txoj kev dag ntxias ces yog Yauj nkaus xwb. Lawv qab liag ntawm qhov kev sib pauv tswv yim mus los no, Ntxwgnyoog thiaj tau txais kev tso cai mus sim Yauj siab. Yog li ntawd Ntxwgnyoog thiaj tau pib tawm tsam thawj lwm. Qhov kev tawm tsam no tau tsi ntsees rau Yauj tej khoom ntiag tug, vim Ntxwgnyoog tau tsim txoj kev iab liam nram qab no los tawm tsam Yauj: “Puas yog Yauj fwm Vajtswv dawb dawb xwb? … Koj tau foom koob hmoov rau tes hauj lwm ntawm nws ob txhais tes, thiab nws muaj tsiaj txhu coob rau hauv daim av.” Vim ntawm qhov tau los no, Vajtswv thiaj tau tso cai rau Ntxwgnyoog mus muab txhua yam uas Yauj muaj—qhov no yog lub hom phiaj tiag tiag uas vim li cas Vajtswv thiaj tau tham nrog Ntxwgnyoog. Txawm li cas los xij, Vajtswv tau tsim ib txoj cai rau Ntxwgnyoog tias: “Tag nrho tej nws muaj ces nyob rau hauv koj lub hwj chim; tsis txhob tsa koj txhais tes rau nws tus kheej xwb” (Yauj 1:12). Qhov no yog tus yeeb yam uas Vajtswv tau tsim tom qab Nws tau tso cai cia Ntxwgnyoog mus sim Yauj siab thiab muab Yauj tso rau hauv Ntxwgnyoog ob sab tes, thiab qhov no yog txoj kev txwv uas Nws tau tsim rau Ntxwgnyoog: Nws tau txib kom Ntxwgnyoog txhob tsim txom Yauj. Vim Vajtswv yeej paub lawm tias Yauj yog tus neeg zoo tiav log thiab siab ncaj, thiab vim Nws muaj kev ntseeg tias Yauj txoj kev zoo tiav log thiab txoj kev siab ncaj rau ntawm Nws xub ntiag yeej tshaj qhov ua xyem xyav lawm thiab tuaj yeem sawv tau khov kho rau txoj kev sim, yog li Vajtswv thiaj tau tso cai rau Ntxwgnyoog mus sim Yauj siab, tiam sis tau muab ib txoj kev txwv rau Ntxwgnyoog tias: Ntxwgnyoog raug tso cai mus muab tag nrho Yauj tej khoom ntiag tug, tiam sis tsis tuaj yeem tso tau ib tug ntiv tes rau saum nws. Qhov no txhais tau li cas? Nws txhais tau tias Vajtswv tsis tau muab Yauj tag nrho rau Ntxwgnyoog rau thaum lub sij hawm ntawd. Ntxwgnyoog tuaj yeem sim Yauj siab raws li qhov nws xav sim, tiam sis nws tsis tuaj yeem ua kom Yauj tus kheej raug mob tau—txawm tias ib txoj plaub hau nyob saum nws taub hau los xij yeej tsis pub ua li—vim hais tias txhua yam ntawm tib neeg yeej raug tswj kav los ntawm Vajtswv lawm, thiab vim hais tias txawm tib neeg yuav ciaj sia nyob los sis tuag los Vajtswv yog tus txiav txim siab xwb. Ntxwgnyoog tsis muaj txoj cai no. Tom qab Vajtswv tau hais cov lus no rau Ntxwgnyoog tag lawm, Ntxwgnyoog thiaj li tos tsis taus yuav rawm pib. Nws tau siv txhua lub tswv yim los sim Yauj siab, thiab tsis ntev ntawd Yauj tau poob tag nrho ib roob yaj thiab heev nyuj thiab tag nrho tej khoom ntiag tug uas Vajtswv tau muab rau nws lawm…. Yog li ntawd Vajtswv txoj kev sim siab thiaj li los rau nws.

Txawm tias phau Vajluskub qhia peb txog qhov chiv keeb ntawm Yauj qhov kev sim siab, Yauj tus kheej, tus uas raug cob rau tej kev sim siab no, puas paub txog yam tab tom tshwm sim no yog dab tsi? Yauj tsuas yog ib tug neeg uas txawj tuag xwb; qhov tseeb tiag nws yeej tsis paub txog yam uas tshwm sim ib puag ncig ntawm nws li. Txawm li cas los xij, nws qhov hwm Vajtswv thiab nws qhov kev zoo tiav log thiab kev siab ncaj ua rau nws paub tias tej kev sim siab ntawm Vajtswv twb los txog rau nws lawm. Nws tsis paub txog yam uas tau tshwm sim rau sab ntsujplig, los sis tsis paub txog tej kev xav ntawm Vajtswv uas nyob tom qab ntawm tej kev sim siab no li. Tiam sis nws tau paub tias txawm yuav muaj dab tsi tshwm sim rau nws los xij, nws yuav tsum tuav qhov tseeb rau nws txoj kev zoo tiav log thiab kev siab ncaj, thiab yuav tsum ua raws li txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub kev phem. Vajtswv yeej pom meej txog Yauj tus xeeb ceem thiab kev coj rau tej teeb meem no. Vajtswv pom yog dab tsi? Nws tau pom Yauj lub siab ntshai Vajtswv, vim hais tias suav txij thaum pib kiag los txog ntua rau thaum Yauj raug sim siab kiag, Yauj lub siab yeej tseem qhib lug rau Vajtswv, nws raug muab nthuav tawm qhib lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab Yauj yeej tsis tau tso nws txoj kev zoo tiav log los sis txoj kev siab ncaj tseg li, los sis nws tsis ntiab tawm los sis tig ntawm txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub kev phem mus li—tsis muaj ib yam dab tsi yuav ua rau Vajtswv txaus siab tshaj qhov no lawm. Txuas ntxiv, peb yuav saib txog tej kev sim siab uas Yauj tau raug seb yog dab tsi, thiab nws saib xyuas tej kev sim siab no li cas. Cia peb nyeem tawm hauv tej nqe Vajluskub los.

c. Yauj Txoj Kev Coj

Yauj 1:20–21 Ces Yauj thiaj sawv tsees, thiab hle hlo nws lub tsho loj, thiab chais nws lub taub hau, thiab txhos caug ntua rau hauv av, thiab pe hawm, Thiab hais tias, Kuv tawm liab qab tsuas ntawm kuv niam lub plab los, thiab kuv yuav rov mus liab qab tsuas mus rau qhov qub ntawd: Yehauvas muab, thiab Yehauvas tau muab tshem mus lawm; thov kom Yehauvas lub npe raug qhuas.

Tias Yauj Nyiaj Taus Rau Nws Tus Kheej los Muab Txhua Yam Uas Nws Muaj Los Ntawm Nws Qhov Hwm Vajtswv Rov Qab

Tom qab Vajtswv tau hais rau Ntxwgnyoog tias, “Tag nrho tej nws muaj ces nyob rau hauv koj lub hwj chim; tsis txhob tsa koj txhais tes rau nws tus kheej xwb,” Ntxwgnyoog txawm ncaim mus lawm, tsis ntev tom qab kiag ntawd Yauj raug tawm tsam kiag tam sim ntawd thiab hnyav heev: Thawj zaug, nws cov heev nyuj thiab cov nees luav raug nyiag tag nrho thiab qee cov ntawm nws cov tub qhe raug tua tuag lawm; ntxiv mus, nws cov yaj thiab qee cov tub qhe raug muab hlawv rau hauv hluav taws; tom qab ntawd, nws cov ntxhuav raug muab cab mus tag nrho lawm thiab haj tseem ntau tshaj ntxiv ntawm nws cov tub qhe raug tua tuag lawm thiab; thaum kawg, nws cov tub thiab cov ntxhais txoj sia los raug muab mus lawm tag nrho thiab. Qhov kev tawm tsam sib cab zws no ua rau Yauj ntsib kev txom nyem rau thaum thawj qhov kev sim siab. Raws li Vajtswv tau tswj, tej kev tawm tsam no Ntxwgnyoog tsuas tsi ntsees rau Yauj tej khoom ntiag tug thiab nws cov me nyuam nkaus xwb, thiab tsis tau ua phem dab tsi rau Yauj tus kheej li. Txawm li cas los xij, Yauj cia li hloov ntawm qhov yog ib tug neeg nplua nuj los ua ib tug neeg dog dig uas tsis muaj ib yam dab tsi li lawm. Yeej tsis muaj leej twg tuaj yeem thev taus tej yam tshwm sim uas xav tsis thoob zoo li no li los sis tsis paub tias yuav ua li cas rau nws li, tiam sim Yauj qhia pom nws sab zoo tshwj xeeb. Vajluskub hais txog nqe lus nram qab no tias: “Ces Yauj thiaj sawv tsees, thiab hle hlo nws lub tsho loj, thiab chais nws lub taub hau, thiab txhos caug ntua rau hauv av, thiab pe hawm.” Qhov no yog Yauj qhov kev coj thawj thawj zaug tom qab hnov tias nws tau poob nws cov me nyuam thiab tag nrho nws tej khoom ntiag tug lawm. Tshaj txhua yam no, nws yeej tsis poob siab, los sis ceeb ntshai, nws haj yam tsis npau taws los sis ntxub hlo li. Ces yog li ntawd, nej pom lawm tias nyob hauv nws lub siab nws yeej paub tias tej kev puas tsuaj no tsis yog ib qho xwm txheej cia li nyob nyob es lam tshwm sim tuaj, los sis tshwm sim los ntawm tib neeg txhais tes los, tej ntawd haj yam tsis yog qhov los txog ntawm kev ua pauj los sis kev rau txim. Dhau ntawd, Yehauvas tej kev sim siab los rau saum nws; nws yog Yehauvas uas xav tshem tag nrho nws tej khoom ntiag tug thiab cov me nyuam mus. Thaum ntawd, Yauj yeej nyob twj ywm thiab paub meej lawm. Nws qhov kev ua neeg zoo tiav log thiab siab ncaj pab nws txiav txim yam muaj qab hau thiab raug zoo thiab txiav txim siab tau zoo txog tej kev puas tsuaj uas tau poob los rau nws, thiab yeeb vim zoo li no, nws thiaj coj tus cwj pwm nyob twj ywm uas txawv heev: “Ces Yauj thiaj sawv tsees, thiab hle hlo nws lub tsho loj, thiab chais nws lub taub hau, thiab txhos caug ntua rau hauv av, thiab pe hawm.” “Hle hlo nws lub tsho loj” txhais tau tias nws liab qab ploog, thiab tsis muaj ib yam dab tsi li lawm; “chais nws lub taub hau” txhais tau tias nws tau rov qab mus rau ntawm Vajtswv xub ntiag li ib tug me nyuam mos uas yug dua tshiab; “txhos caug ntua rau hauv av, thiab pe hawm” txhai tau tias nws yug los rau hauv lub ntiaj teb liab qab tsuas, thiab haj tseem tsis muaj dab tsi los txog rau niaj hnub tam sim no, nws tau rov qab mus rau ntawm Vajtswv li yog ib tug me nyuam mos yug tshiab lawm xwb. Yauj tus cwj pwm rau tag nrho txhua yam uas tau tshwm sim rau nws ntawd yeej tsis muaj ib yam muaj sia uas raug tsim los ntawm Vajtswv yuav ua tau tiav hlo li. Nws txoj kev ntseeg Yehauvas mas mus dhau tshaj li qhov kev ntseeg tau lawm; qhov no yog nws qhov kev ntshai Vajtswv, nws qhov kev mloog Vajtswv hais; nws tsis yog tsuas tuaj yeem ua tsaug rau Vajtswv vim tau muab txhua yam rau nws xwb, tab sis kuj ua tsaug tau qhov tshem txhua yam tawm ntawm nws mus lawm thiab. Tshaj qhov no lawm, nws tus kheej tuaj yeem muab txhua yam uas nws muaj rov qab rau Vajtswv, suav nrog nws txoj sia tib si.

Yauj qhov kev ntshai thiab mloog Vajtswv hais yog ib qho piv txwv rau tib neeg ntiaj teb, thiab nws qhov kev zoo tiav log thiab kev siab ncaj yog qhov siab tshaj plaws ntawm kev ua neeg uas tib neeg tsim nyog yuav tsum muaj. Txawm tias nws tsis tau pom Vajtswv los xij, nws yeej paub tias muaj Vajtswv tiag tiag, thiab vim ntawm qhov kev paub no nws thiaj li ntshai Vajtswv, thiab vim nws qhov kev ntshai Vajtswv, nws thiaj li tuaj yeem mloog Vajtswv lus. Nws tau muab txhua yam uas nws muaj rau Vajtswv kav ywj siab, tiam sis nws yeej tsis yws hlo li, thiab khoov ntsis los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab tau qhia rau Nws tias, thaum lub sij hawm no, txawm yog Vajtswv muab nws cev nqaij daim tawv kiag los xij, nws yeej txaus siab hlo tso cai rau Nws ua li ntawd, yam tsis yws hlo li. Tag nrho nws txoj kev coj ua yog vim ntawm nws qhov kev ua neeg zoo tiav log thiab siab ncaj xwb. Qhov no hais tau tias, vim los ntawm nws kev dawb huv, kev ncaj ncees, thiab kev siab dawb siab zoo, Yauj yeej tsis ua ywj fab ywj fwj rau hauv nws txoj kev paub tseeb thiab txoj kev ntsib kev pom txog qhov muaj Vajtswv nyob. Vim yog lub hauv paus no nws thiaj li tau tswj nws tus kheej thiab tuav nws txoj xav, tus cwj pwm, kev coj ua thiab cov hauv paus ntsiab lus ntawm tej kev ua rau ntawm Vajtswv xub ntiag kom mus raws li Vajtswv txoj kev coj qhia nws thiab Vajtswv txoj kev ua uas nws tau pom rau ntawm tag nrho txhua yam. Thaum lub sij hawm dhau mus, nws tej kev ntsib kev pom ua rau nws hwm Vajtswv tiag thiab ua rau nws ntxub kev phem. Qhov no yog lub hauv paus ntawm txoj kev coj ncaj ncees uas Yauj tuav ruaj khov. Yauj muaj kev ua neeg uas ncaj ncees, dawb huv, thiab siab dawb siab zoo, thiab nws muaj kev ntsib kev pom ntawm qhov ntshai Vajtswv, mloog Vajtswv lus, thiab ntxub kev phem tiag tiag, nrog rau txoj kev paub uas “Yehauvas muab, thiab Yehauvas tau muab tshem mus lawm.” Tsuas yog tej yam zoo li no xwb thiaj li ua rau nws sawv ruaj khov rau hauv nws lo lus tim khawv rau thaum Ntxwgnyoog tawm tsam, thiab tsuas yog vim ntawm tej ntawd xwb nws thiaj li muaj peev xwm tsis tag kev cia siab rau Vajtswv thiab muab tau ib lo lus teb txaus siab hlo rau Vajtswv thaum Vajtswv qhov kev sim siab los rau saum nws. Txawm tias Yauj txoj kev coj ua rau thaum qhov kev sim siab thawj zaug yeej yog coj ncaj ncees los xij, ntau txheej neeg tom qab ntawd yeej tsis tuaj yeem paub tseeb tau tias yuav ua kom tau raws li txoj kev coj ncaj ncees zoo li no txawm yuav sib zog ua mus tag sim neej los xij, los sis lawv yeej yuav ua tsis muaj Yauj txoj kev coj ua uas tau piav qhia rau saum toj saud. Hnub no, tau ntsib nrog Yauj txoj kev coj ua uas coj ncaj ncees lawm, thiab yog muab nws piv rau tej kev quaj thiab txoj kev txiav txim siab ntawm “txoj kev mloog hais thiab kev coj ncaj ncees mus txog thaum tuag tiag tiag” ntawd tau nthuav tawm rau Vajtswv los ntawm cov neeg uas lees tias ntseeg Vajtswv thiab caum raws Vajtswv, nej puas hnov tau txaj muag tob, los sis nej tsis hnov txaj muag kiag li?

Thaum koj nyeem tej nqe Vajluskub txog txhua yam uas Yauj thiab nws tsev neeg tau ntsib kev txom nyem, koj qhov kev coj rau qhov ntawd yog dab tsi? Koj puas yuam kev rau hauv koj tej kev xav? Koj puas xav tsis thoob li? Tej kev sim siab uas tau raug rau Yauj ntawd puas raug piav qhia tias yog “kev phem heev”? Muab ua lwm lo lus hais, nws ua rau xob plaub heev thaum nyeem txog Yauj tej kev sim siab li tau piav qhia rau hauv tej nqe Vajluskub, hais tsis tau tias tej ntawd yuav zoo li cas rau hauv lub neej tiag tiag. Yog li, koj pom lawm tias yam uas tau poob rau Yauj ntawd tsis yog ib qho “kev xyaum ua raws ua si xwb,” tiam sis yog “kev sib tua” tiag tiag, yeej yog “tej phom” thiab “tej mos txwv” tiag tiag. Tab sis leej twg txhais tes yog tus tau ua tej kev sim siab no? Qhov tseeb tiag, lawv yog Ntxwgnyoog txoj dej num, thiab Ntxwgnyoog ua tej no los ntawm nws tus kheej ob txhais tes kiag. Txawm li cas los xij, tej no raug tso cai los ntawm Vajtswv lawm. Vajtswv puas tau qhia rau Ntxwgnyoog txog tej tswv yim uas coj los sim Yauj siab? Nws tsis tau qhia. Vajtswv tau tsim ib tug yam ntxwv rau Ntxwgnyoog kom yuav tsum ua raws, thiab dhau ntawd ces kev sim siab los rau Yauj. Thaum kev sim siab los rau Yauj lawm, nws muab ib txoj kev paub txog kev ua phem thiab kev phem ntawm Ntxwgnyoog, ntawm nws txoj kev phem lim hiam thiab kev tsis nyiam kiag li rau tib neeg, thiab ntawm nws txoj kev ua yeeb ncuab rau Vajtswv rau tib neeg. Nyob rau hauv qhov no peb pom tias cov lus tsis tuaj yeem piav qhia tau seb qhov kev sim siab no phem npaum li cas. Nws tuaj yeem hais tau tias tus yeeb yam siab phem lim hiam uas Ntxwgnyoog tau tsim txom tib neeg, thiab nws lub ntsej muag phem, yeej raug qhia tshwm puv npo rau thaum lub sij hawm no lawm. Ntxwgnyoog tau siv lub cib fim no, lub cib fim uas tau los ntawm Vajtswv txoj kev tso cai, los muab Yauj tsim txom yam sab kawg thiab tsis muaj kev hlub tshua li, lub tswv yim thiab theem kev ua phem ntawm ob yam no uas cov tib neeg niaj hnub tam sim no yeej tsis tuaj yeem xav tawm tau thiab thev tsis taus tiag tiag li. Dua li qhov hais tias Yauj raug Ntxwgnyoog sim siab, thiab hais tias nws tau sawv ruaj khov rau hauv nws lo lus tim khawv rau thaum lub sij hawm raug sim siab no, nws yog qhov zoo dua los hais tias nyob hauv tej kev sim siab uas tau npaj rau nws los ntawm Vajtswv, Yauj tau nce mus rau ib txoj kev sib tw nrog Ntxwgnyoog los tiv thaiv nws txoj kev zoo tiav log thiab kev siab ncaj, thiab los tiv thaiv txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub kev phem. Hauv qhov kev sib tw no, Yauj tau poob tag nrho ib roob yaj thiab nyuj, nws poob tag nrho nws tej khoom ntiag tug, thiab nws poob nws cov tub thiab cov ntxhais tag nrho. Txawm li cas los xij, nws yeej tsis tso nws txoj kev zoo tiav log, kev siab ncees, los sis kev hwm Vajtswv tseg li. Muab ua lwm lo lus hais, hauv qhov kev sib tw nrog Ntxwgnyoog no, Yauj xum poob tag nrho nws tej khoom ntiag tug thiab cov me nyuam zoo dua li qhov poob nws txoj kev zoo tiav log, kev siab ncaj, thiab hwm Vajtswv. Nws xum tuav tus cag uas yog lub ntsiab ntawm kev yog ib tug tib neeg. Vajluskub sau raws nraim kiag li kis tshwm sim tag nrho hauv qhov txheej txheem thaum Yauj tau poob nws tej khoom muaj nqis, thiab kuj sau tseg txog Yauj txoj kev coj ua thiab tus cwj pwm tib si thiab. Tej zaj lus luv luv, hais txog lub ntsiab lus xaus no ua rau paub tau tias Yauj yuav luag nyob kaj siab lug thaum ntsib qhov kev sim siab no, tiam sis yog yam uas tau tshwm sim tiag tiag no yog rov raug tsim dua tshiab xwb—kuj yuav tau ua twb zoo xav txog qhov tseeb ntawm Ntxwgnyoog tus yeeb yam siab phem lim hiam thiab—ces tej yam no yuav tsis nyuaj los sis yooj yim raws li tau piav tseg rau hauv cov sob lus no. Qhov tseeb tiag yeej tseem yog yam siab phem dua. Tej yam zoo li no yog theem kev rhuav tshem thiab kev ntxub uas Ntxwgnyoog coj rau tib neeg ntiaj teb thiab tag nrho cov uas Vajtswv pom zoo. Yog Vajtswv tsis tau hais kom Ntxwgnyoog txhob ua phem rau Yauj, ces Ntxwgnyoog yuav tsum tua nws xwb xwb li yam tsis muaj qhov ua xyem xyav hlo li. Ntxwgnyoog tsis xav kom ib tug twg pe hawm Vajtswv li, los sis nws tsis xav kom cov neeg uas ncaj ncees rau hauv Vajtswv ob lub qhov muag thiab cov uas zoo tiav log thiab siab ncaj muaj peev xwm hwm Vajtswv thiab ntxub kev phem txuas mus ntxiv. Vim cov neeg uas hwm Vajtswv thiab ntxub kev phem yog cov txhais tau tias lawv ntxub thiab tso Ntxwgnyoog tseg lawm, thiab yog li Ntxwgnyoog thiaj li tau siv qhov Vajtswv qhov kev tso cai los ua phem txhua yam uas yog siv nws txoj kev npau taws thiab kev ntxub rau Yauj yam tsis muaj kev hlub tshua li. Yog li, thaum koj pom tias Yauj raug txom nyem loj npaum li cas, los ntawm lub siab mus rau cev nqaij daim tawv, los ntawm sab nraud los rau sab hauv. Hnub no, peb tsis pom seb nws zoo li cas rau thaum lub sij hawm ntawd, thiab tsuas muab tau xwb, los ntawm tej zaj lus hauv phau Vajluskub, ib qho me ntsis txog Yauj tej kev xav thaum nws raug muab cob rau kev tsim txom rau thaum lub sij hawm ntawd.

Yauj Qhov Kev Ncaj Ncees Ruaj Khov Coj Kev Txaj Muag Los Rau Ntxwgnyoog thiab Ua Rau Nws Khiav Poob Plig Tag

Yog li, Vajtswv tau ua dab tsi thaum Yauj raug muab cob rau txoj kev tsim txom no lawm? Vajtswv tau tshuaj xyuas, thiab tau ntsia, thiab tau tos qhov tshwm sim los. Thaum Vajtswv tau tshuaj xyuas thiab tau ntsia, Nws xav li cas xwb? Qhov tseeb tiag, Nws yeej tu siab heev. Tiam sis nws puas yog tias Vajtswv muaj kev tu siab rau qhov Nws tso cai cia Ntxwgnyoog sim Yauj siab tsuas yog vim ntawm qhov Nws tu siab xwb? Lo lus teb ces yog, Tsis yog li, Nws yeej tsis tu siab rau qhov zoo li no hlo li. Vim Nws yeej ntseeg ruaj khov lawm tias Yauj yog neeg zoo tiav log thiab siab ncaj, tias nws tau hwm Vajtswv thiab tau ntxub kev phem. Vajtswv tsuas muab cib fim rau Ntxwgnyoog mus tshuaj xyuas Yauj txoj kev ncaj ncees rau ntawm Vajtswv xub ntiag xwb, thiab mus qhia tshwm txog nws tus kheej txoj kev phem lim hiam thiab txoj kev tsis muaj nqis. Nws yog, ntau tshaj ntawd, ib lub cib fim rau Yauj los hais lus tim khawv rau nws txoj kev ncaj ncees thiab rau nws qhov hwm Vajtswv thiab ntxub kev phem rau ntawm tib neeg ntiaj teb, Ntxwgnyoog, thiab tag nrho cov neeg caum raws Vajtswv xub ntiag. Qhov tshwm sim thaum kawg puas ua pov thawj qhia tau tias Vajtswv qhov kev tshuaj ntsuam Yauj puas raug thiab tsis muaj qhov yuam kev hlo li? Yauj puas ib txwm kov yeej Ntxwgnyoog? Ntawm no peb tsuas nyeem raws nraim li cov qub lus uas Yauj tau hais, cov lus uas ua pov thawj qhia tau tias nws tau kov yeej Ntxwgnyoog lawm. Nws tau hais tias: “Kuv tawm liab qab tsuas ntawm kuv niam lub plab los, thiab kuv yuav rov mus liab qab tsuas mus rau qhov qub ntawd.” Qhov no yog Yauj tus cwj pwm ntawm kev mloog Vajtswv hais. Txuas ntxiv, nws tau hais tias: “Yehauvas muab, thiab Yehauvas tau muab tshem mus lawm; thov kom Yehauvas lub npe raug qhuas.” Cov lus uas hais los ntawm Yauj no ua pov thawj qhia tau tias Vajtswv tshuaj saib qhov tob ntawm tib neeg lub siab, tias Nws tuaj yeem saib tau rau hauv tib neeg lub siab, thiab lawv ua pov thawj qhia tau tias Nws qhov kev pom zoo ntawm Yauj yeej tsis yuam kev li, tias tus tib neeg no uas Vajtswv tau pom zoo yog neeg ncaj ncees. “Yehauvas muab, thiab Yehauvas tau muab tshem mus lawm; thov kom Yehauvas lub npe raug qhuas.” Cov lus no yog Yauj lo lus tim khawv rau Vajtswv. Nws yog cov lus tshwj xeeb uas tau hem kom Ntxwgnyoog ntshai, uas coj txoj kev txaj muag los rau nws thiab ua rau nws khiav poob plig tag, thiab, tshaj qhov no lawm, khi Ntxwgnyoog thiab ua rau nws tsis tshuav dab tsi li lawm. Yog li, ib yam nkaus thiab, cov lus no ua rau Ntxwgnyoog hnov qhov phim hwj thiab lub hwj chim loj ntawm Vajtswv Yehauvas txoj kev ua, thiab ua rau nws paub txog rab peev xwm tshwj xeeb ntawm ib tug uas nws lub siab raug tswj kav raws txoj hau kev tseeb ntawm Vajtswv. Tshaj qhov no lawm, lawv tau ua rau Ntxwgnyoog pom txog lub hwj chim tseem ceeb me me ntawm tib neeg rau hauv txoj kev ruaj khov rau txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub kev phem. Yog li Ntxwgnyoog thiaj tau swb nyob rau qhov kev sib tw thawj zaug lawm. Twb tsis hais txog qhov “tau kawm paub los ntawm qhov no,” Ntxwgnyoog yeej tsis npaj yuav cia Yauj dim, los sis yeej tseem tsis hloov nws tus yeeb yam siab phem lim hiam li. Ntxwgnyoog tau npaj tawm tsam Yauj tas li xwb, thiab yog li thiaj li tau rau ntawm Vajtswv xub ntiag ib zaug dua ntxiv …

Txuas ntxiv, cia peb nyeem tej nqe Vajluskub txog qhov kev sim Yauj siab zaum ob.

3. Ntxwgnyoog Tau Sim Yauj Siab Ib Zaug Ntxiv (Mob Sawv Hlwv Mus Thoob Plaws Yauj Lub Cev)

a. Cov Lus Uas Vajtswv Tau Hais

Yauj 2:3 Thiab Yehauvas hais rau Ntxwgnyoog tias, Koj puas pom Kuv tus tub qhe Yauj, uas tsis muaj ib tus zoo cuag nws nyob hauv lub ntiaj teb li, tus neeg uas zoo tiav log thiab tsis muaj chaw thuam li, tus neeg uas fwm Vajtswv, thiab tsis ua phem ua qias li? thiab nws tseem tuav nws txoj kev ncaj ncees, txawm koj txhawb kom Kuv mus tawm tsam nws, mus rhuav tshem nws yam tsis muaj qab hau dab tsi.

Yauj 2:6 Thiab Yehauvas hais rau Ntxwgnyoog hais tias, Saib nawb, nws nyob rau hauv koj txhais tes; tab sis cawm nws txoj sia.

b. Cov Lus Uas Ntxwgnyoog Tau Hais

Yauj 2:4–5 Thiab Ntxwgnyoog teb Yehauvas, thiab hais tias, Tawv nqaij rau tawv nqaij, yog lawm, txhua yam uas ib tus tib neeg muaj nws yeej yuav muab rau nws txoj sia xwb. Tiam sis tshem Koj txhais tes tam sim no, thiab kov nws tej pob txha thiab nws caiv nqaij tawv, ces nws yuav cem Koj nkaug tes rau Koj ntsej muag.

c. Yauj Saib Xyuas Qhov Kev Sim Siab Li Cas

Yauj 2:9–10 Ces nws tus poj niam hais rau nws hais tias, Koj puas tseem tuav koj txoj kev ncaj ncees? cem foom Vajtswv, thiab tuag mus. Tab sis nws hais rau nws hais tias, Koj hais lus li ib tug ntawm cov poj niam ruam ruam hais. Dab tsi? Peb yuav tau txais qhov zoo ntawm Vajtswv txhais tes thiab peb yuav tsis tau txais qhov phem los? Nyob rau tag nrho tej no Yauj tsis ua txhaum nrog nws ob daim di ncauj li.

Yauj 3:3–4 Thov cia hnub uas kuv yug los, thiab hmo uas hais tias, Muaj ib tug me tub los xeeb rau hauv plab ntawd piam sij mus. Thov cia hnub ntawd cia li tsaus ntuj; thov cia Vajtswv tsis txhob saib nws sab saud los, los sis tsis txhob cia qhov duab ci ntsa rau nws.

Yauj Txoj Kev Hlub Vajtswv Txoj Hau Kev Tseeb Tshaj Tag Nrho Txhua Tsav Txhua Yam

Vajluskub teev tseg txog cov lus uas Vajtswv thiab Ntxwgnyoog tau hais raws li nram qab no: “Thiab Yehauvas hais rau Ntxwgnyoog tias, Koj puas pom Kuv tus tub qhe Yauj, uas tsis muaj ib tus zoo cuag nws nyob hauv lub ntiaj teb li, tus neeg uas zoo tiav log thiab tsis muaj chaw thuam li, tus neeg uas fwm Vajtswv, thiab tsis ua phem ua qias li? thiab nws tseem tuav nws txoj kev ncaj ncees, txawm koj txhawb kom Kuv mus tawm tsam nws, mus rhuav tshem nws yam tsis muaj qab hau dab tsi” (Yauj 2:3). Hauv qhov kev sib pauv tswv yim mus los no, Vajtswv rov qab nug dua tib lo lus nug rau Ntxwgnyoog xwb. Nws yog ib lo lus nug uas nthuav qhia Vajtswv Yehauvas qhov kev tshuaj ntsuam tseeb ntawm yam uas tau qhia lawm thiab Yauj tau ua neej raws nyob rau thaum qhov kev sim siab xub thawj ntawd rau peb, thiab qhov ntawd yeej tsis txawv rau Vajtswv qhov kev tshuaj ntsuam Yauj ua ntej dhau los lawm uas nws twb raug Ntxwgnyoog qhov kev sim siab lawm. Qhov no hais tau tias, ua ntej qhov kev sim siab yuav raug nws, hauv Vajtswv ob lub qhov muag Yauj yog tus neeg zoo tiav log, thiab yog li ntawd Vajtswv thiaj tau tiv thaiv nws thiab nws tsev neeg, thiab tau foom koob hmoov rau nws; nws tsim nyog tau txais koob hmoov rau hauv Vajtswv ob lub qhov muag. Tom qab qhov kev sim siab lawm, Yauj tsis tau ua txhaum los ntawm nws daim di ncauj vim nws tau poob tag nrho nws tej khoom ntiag tug thiab nws cov me nyuam, tiam sis tseem qhuas Yehauvas lub npe txuas ntxiv mus. Nws txoj kev coj ua ua rau Vajtswv npuaj teg qhuas nws, thiab vim qhov no, Vajtswv thiaj muab cov cim puv npo rau nws. Vim nyob hauv Yauj ob lub qhov muag, nws tej me tub me nyuam los sis nws tej khoom muaj nqi yeej tsis txaus rau nws muab Vajtswv tso tseg. Vajtswv qhov chaw nyob hauv nws lub siab, muab ua lwm lo lus hais, tsis tuaj yeem muab nws cov me nyuam los sis ib daig ntawm tej khoom ntiag tug los hloov pauv tau li. Thaum lub sij hawm qhov kev sim Yauj siab thawj zaug, nws qhia rau Vajtswv pom tias nws txoj kev hlub rau Nws thiab nws txoj kev hlub rau txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub kev phem ntawd tshaj tag nrho txhua tsav txhua yam lawm. Nws tsuas yog tias qhov kev sim siab no tau ua rau Yauj paub txog txoj kev txais phaj tshab los ntawm Vajtswv Yehauvas los xwb thiab ua rau nws tej khoom ntiag tug thiab cov me nyuam raug Nws coj mus lawm.

Rau Yauj, qhov no yog ib qho kev ntsib tseeb uas ntxuav nws tus ntsujplig kom dawb huv; nws yog ib qho kev cai raus dej ntawm txoj sia uas muaj nws nyob puv npo, thiab, tshaj qhov no lawm, nws yog ib pluag mov loj zoo siab uas tau sim nws txoj kev mloog hais, thiab kev ntshai Vajtswv lawm. Qhov kev sim siab no tau hloov Yauj qhov yog neeg muaj nplua nuj mus ua ib tug neeg tsis muaj dab tsi li lawm, thiab nws kuj ua rau nws ntsib Ntxwgnyoog txoj kev tsim txom tib neeg ntiaj teb. Nws qhov kev poob tsag no yeej tsis tau ua rau nws tsis nyiam Ntxwgnyoog kiag li; tiam sis, hauv Ntxwgnyoog txoj kev ua phem nws tau pom Ntxwgnyoog txoj kev phem thiab kev tsis muaj nqis, nrog rau Ntxwgnyoog txoj kev ua yeeb ncuab thiab kev ntxeev siab rau Vajtswv, thiab qhov no tau txhawb nws los tuav txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub kev phem kom ruaj khov mus tag ib txhiab ib txhis. Nws tau tsa tes twv tias nws yeej tsis tso Vajtswv tseg thiab tig nrab qaum rau Vajtswv txoj hau kev tseeb vim ntawm tej feem nyob sab nraud xws li tej khoom ntiag tug, cov me nyuam los sis tej txeeb ze, los sis nws yeej yuav tsis tau los ua Ntxwgnyoog ib tug qhev, tej khoom ntiag tug, los sis ib tug neeg twg li; dhau ntawm Vajtswv Yehauvas mus lawm ces, yeej tsis muaj leej twg ua tau nws tus Tswv los sis nws tus Vajtswv li. Tej yam zoo li no yog Yauj tej kev tshoov siab. Muab ua lwm yam hais, Yauj kuj tau txais qee yam los ntawm qhov kev sim siab no thiab: Nws tau txais kev muaj txiag nplua nuj ntau los ntawm tej kev sim siab uas Vajtswv tau muab rau nws.

Hauv Yauj lub neej txoj sia ntawm ntau caum lub xyoo dhau los lawm, nws tau pom Yehauvas tej kev ua thiab tau txais Vajtswv Yehauvas cov koob hmoov rau nws. Lawv yog cov koob hmoov uas nws hnov tau tias ntau heev tsis tsim nyog yuav tau txais thiab cuag li tshuav nuj nqis, vim nws tau ntseeg tias nws twb tsis tau ua dab tsi rau Vajtswv li, tiam sis tseem tau txais tej koob hmoov ntau zoo li no thiab ua rau muaj kev txaus siab heev. Vim qhov laj thawj no, nws keev thov Vajtswv hauv nws lub siab tas li, vam tias nws yuav tuaj yeem rov pauj rau Vajtswv tau, vam tias nws yuav muaj lub cib fim los hais lus tim khawv rau Vajtswv txoj kev ua thiab txoj kev zoo tshaj plaws, thiab vam tias Vajtswv yuav muab nws qhov kev mloog hais los tso rau txoj kev sim, thiab, tshaj qhov no lawm, tias nws txoj kev ntseeg tuaj yeem raug ntxuav kom dawb huv, kom mus txog ntua rau thaum nws txoj kev mloog hais thiab nws txoj kev ntseeg tau txais Vajtswv txoj kev pom zoo lawm. Ces, thaum kev sim siab los rau Yauj, nws tau ntseeg tias Vajtswv tau hnov nws tej lus thov lawm. Yauj saib lub cib fim no muaj nqis ntau dua tag nrho txhua yam, thiab yog li ntawd nws thiaj li tsis lam saib qhov ntawd ua dog ua dig, kom nws qhov kev ntshaw loj tshaj plaws mus tag ib sim neej ntawd muaj tseeb tiag. Qhov lub cib fim los txog no txhais tau tias nws txoj kev mloog hais thiab kev hwm Vajtswv raug muab tso rau qhov kev sim, thiab tuaj yeem muab ntxuav kom hawb huv tau. Dhau qhov no lawm, nws txhais tau tias Yauj muaj ib lub hwv tsam los txais Vajtswv qhov kev pom zoo, yog li ntawd thiaj li ua rau nws txav los ze zog rau ntawm Vajtswv. Thaum lub sij hawm raug kev sim siab, txoj kev ntseeg thiab kev caum raws zoo li no tau ua rau nws dhau los zoo tiav log ntxiv tuaj, thiab muab tau ib txoj kev to taub zoo dua qub txog Vajtswv txoj kev xav. Yauj kuj tau nco txiaj nco ntsig ntau rau Vajtswv cov koob hmoov thiab tej tshav ntuj, nyob hauv nws lub siab nws tau nchuav nthwv txoj kev qhuas uas zoo txog Vajtswv txoj kev ua, thiab nws yog tus ntshai thiab hwm Vajtswv tshaj, thiab ntshaw Vajtswv txoj kev hlub, kev zoo tshaj plaws, thiab kev dawb huv. Thaum lub sij hawm no, txawm Yauj tseem yog ib tug uas tau hwm Vajtswv thiab tau ntxub kev phem rau hauv Vajtswv ob lub qhov muag xwb los xij, hais txog rau nws tej kev ntsib kev pom, Yauj txoj kev ntseeg thiab kev paub tau nce qib siab ntau npaug thiab khi ruaj khov lawm: Nws txoj kev ntseeg tau nce qib lawm, nws txoj kev mloog hais tau txais ib qho chaw ruaj khov, thiab nws qhov kev hwm Vajtswv muaj mus tob dua lawm. Txawm qhov kev sim siab no tau hloov Yauj tus ntsujplig thiab txoj sia lawm los xij, txoj kev hloov zoo li no tseem ua tsis tau li Yauj siab xav, los sis tau ua rau nws txoj kev huaj vam mus tom ntej qeeb. Thaum tib lub sij hawm uas xam txog yam nws muab tau los ntawm qhov kev sim siab no los, thiab ua twb zoo xav txog tej yam nws tus kheej ua tsis tau zoo txaus, nws tau thov Vajtswv ntsiag to, tos rawv rau qhov kev sim siab uas yuav los rau nws tom ntej no, vim hais tias nws xav tau rau nws txoj kev ntseeg, kev mloog hais, thiab kev hwm Vajtswv kom raug txhawb tsa siab rau thaum Vajtswv qhov kev sim siab tom ntej no.

Vajtswv tshuaj saib tag nrho tej kev xav uas tob tshaj plaws ntawm tib neeg thiab txhua yam uas tib neeg hais thiab ua. Yauj tej kev xav mus txog rau Vajtswv Yehauvas ob lub pob ntseg lawm, thiab Vajtswv tau mloog nws cov lus thov lawm, thiab raws li txoj kev no Vajtswv qhov kev sim Yauj siab tom ntej no thiaj li tau los txog raws li siab xav lawm.

Hauv Txoj Kev Txom Nyem Tshaj Plaws, Yauj Paub Tseeb Txog Vajtswv Txoj Kev Saib Xyuas Tib Neeg Ntiaj Teb

Kev ua raws li Vajtswv Yehauvas cov lus nug rau Ntxwgnyoog, Ntxwgnyoog yeej zoo siab twj ywm. Qhov no vim hais tias Ntxwgnyoog yeej paub tias nws yuav raug tso cai los tawm tsam tus tib neeg uas zoo tiav log rau hauv Vajtswv ob lub qhov muag ib zaug ntxiv—rau Ntxwgnyoog ces, qhov no yog ib lub cib fim uas txawv heev. Ntxwgnyoog xav siv lub cib fim no los txiav txim rau Yauj txoj kev ntseeg kom tiav hlo, ua kom nws poob nws txoj kev ntseeg Vajtswv thiab yog li thiaj li tsis muaj kev hwm Vajtswv los sis foom koob hmoov rau Yehauvas lub npe mus ntxiv lawm. Qhov no yuav muab ib lub hwv tsam rau Ntxwgnyoog: Txawm tias yuav yog qhov chaw twg los sis lub sij hawm twg los xij, nws tuaj yeem ua kom Yauj yog ib yam khoom kov ua si uas mus raws li nws tej lus txib. Ntxwgnyoog zais nws tej kev xav uas lim hiam kom taug qab tsis tau, tiam sis nws tsis tuaj yeem npog tau nws tus yeeb yam phem. Qhov tseeb no yeej qhia nyob rau hauv nws lo lus teb rau Vajtswv Yehauvas cov lus lawm, li uas tau teev tseg nyob rau hauv tej nqe Vajluskub: “Thiab Ntxwgnyoog teb Yehauvas, thiab hais tias, Tawv nqaij rau tawv nqaij, yog lawm, txhua yam uas ib tus tib neeg muaj nws yeej yuav muab rau nws txoj sia xwb. Tiam sis tshem Koj txhais tes tam sim no, thiab kov nws tej pob txha thiab nws caiv nqaij tawv, ces nws yuav cem Koj nkaug tes rau Koj ntsej muag” (Yauj 2:4–5). Nws yeej tsis yog tias yuav muab tsis tau ib qho kev paub thiab kev xav uas tseem ceeb tshaj plaws ntawm Ntxwgnyoog qhov kev siab phem los ntawm txoj kev sib pauv tswv yim mus los ntawm Vajtswv thiab Ntxwgnyoog nkawd. Thaum tau hnov txog tej kev tsis muaj qab hau ntawm Ntxwgnyoog lawm, tag nrho cov neeg uas nyiam qhov tseeb thiab ntxub kev phem yuav muaj ib txog kev ntxub loj dua yam tsis ua xyem xyav txog Ntxwgnyoog txoj kev phem thiab kev tsis paub txaj muag, yuav ua rau xob plaub thiab dhuav Ntxwgnyoog tej kev tsis muaj qab hau, thiab, thaum tib lub sij hawm no, yuav muaj cov lus thov uas muab kuab thiab tej kev xav uas kub siab lug rau Yauj, thov Vajtswv tias tus tib neeg ncaj ncees no tuaj yeem ua tau txoj kev zoo tiav log, xav tias tus tib neeg uas hwm Vajtswv thiab ntxub kev phem yuav kov yeej Ntxwgnyoog txoj kev sim siab mus tag ib txhiab ib txhis, thiab ua neej nyob rau qhov kaj, hauv Vajtswv qhov coj kev thiab cov koob hmoov; yog li, kuj ib yam nkaus thiab, cov tib neeg zoo li no yuav xav tias Yauj tej kev ua uas ncaj ncees tuaj yeem nqua hu thiab txhawb tau tag nrho cov uas caum raws txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab ntxub kev phem. Txawm tias tuaj yeem pom Ntxwgnyoog txoj kev npaj siab uas phem rau hauv qhov kev tshaj tawm no los xij, Vajtswv tau pom zoo yooj yim rau Ntxwgnyoog qhov “kev thov”—tiam sis Nws kuj tau tsim ib tug yam ntxwv tias: “Nws nyob rau hauv koj txhais tes; tab sis cawm nws txoj sia” (Yauj 2:6). Vim hais tias, zaum no, Ntxwgnyoog tau thov los ncab nws sab tes mus ntaus Yauj cev nqaij daim tawv thiab tej pob txha, Vajtswv tau hais tias, “tab sis cawm nws txoj sia.” Lub ntsiab lus ntawm cov lus no yog qhov hais tias Nws tau muab Yauj cev nqaij daim tawv rau Ntxwgnyoog lawm, tiam sis Yauj txoj sia yog Vajtswv tuav. Ntxwgnyoog tsis tuaj yeem muab tau Yauj txoj sia, tiam sis dhau ntawm qhov no lawm ces Ntxwgnyoog tuaj yeem siv tau txhua lub tswv yim los sis txhua txoj kev los rhuav tshem Yauj.

Tom qab tau txais Vajtswv txoj kev tso cai lawm, Ntxwgnyoog txawm maj nroos mus rau ntawm Yauj thiab tau ncab nws txhais tes mus tsim txom nws daim tawv nqaij kom mob, ua kom mob sawv hlwv thoob plaws rau nws lub cev, thiab Yauj hnov mob rau saum daim tawv nqaij. Yauj tau qhuas Vajtswv Yehauvas txoj kev phim hwj thiab txoj kev dawb huv, uas ua rau Ntxwgnyoog haj yam phem heev ntxiv rau hauv nws txoj kev siab tawv. Vim hais tias nws hnov tau kev txaus siab txog qhov tsim txom uas ua kom tib neeg mob, Ntxwgnyoog tau ncab nws txhais tes thiab khawb Yauj cev nqaij daim tawv, ua rau nws muaj mob sawv hlwv mus txog qhov mob kub lug. Yauj thiaj hnov mob kiag tam sim ntawd thiab raug tsim txom rau saum nws cev nqaij daim tawv uas mob tshaj li lwm yam lawm, thiab nws tsis tuaj yeem pab tau tiam sis nws siv nws ob txhais tes zuaj nws tus kheej saum taub hau mus rau ko taw, vim qhov no yuav pab ua rau qhov mob uas tau tshwm sim rau nws tus ntsujplig los ntawm nws cev nqaij daim tawv uas raug mob no ntaug. Nws paub tias Vajtswv yeej nyob ntawm nws ib sab saib ntsoov nws, thiab nws tau ua nws qhov zoo tshaj los npaj nws tus kheej kom khov kho. Nws tau txhos caug rau hauv piam teb ib zaug ntxiv, thiab tau hais tias: “Koj saib rau hauv tib neeg lub siab, Koj tshuaj saib lawv qhov kev ntxov siab; vim li cas nws txoj kev tsis muaj zog thiaj li cuam tsuam txog Koj? Thov kom Vajtswv Yehauvas lub npe raug qhuas.” Ntxwgnyoog tau pom qhov thev mob tsis taus ntawm Yauj, tiam sis nws tsis pom tias Yauj yuav tso Vajtswv Yehauvas tseg li. Yog li ntawd nws thiaj maj roos ncab nws txhais tes mus tsim txom Yauj tej pob txha kom mob, xav muab nws tej tes tej ceg dua tawm mus. Kiag thaum tam sim ntawd, Yauj hnov tau tias qhov tsim txom tsis zoo li yav dhau los lawm; nws hnov zoo li nws cev nqaij daim tawv raug dua tawm ntawm tej pob txha mus lawm, thiab hnov zoo li nws tej pob txha tawg ntsoog du lug li lawm. Qhov kev tsim txom no ua rau nws xav tias tuag ntshe yuav zoo dua…. Nws rab peev xwm tiv taus qhov mob no tau mus txog qhov qhov kawg lawm…. Nws tau quaj, nws tau dua tej tawv nqaij ntawm nws lub cev tawm kom qhov mob ntaug—tiam sis nws tsum tsis ntsaj tawm lawm, thiab tsis dua nws daim tawv nqaij ntawm nws lub cev lawm, vim nws tsis xav kom Ntxwgnyoog pom nws qhov tsis muaj zog. Yog li Yauj thiaj li txhos caug ib zaug ntxiv, tiam sis thaum lub sij hawm no nws hnov tau tias tsis muaj Vajtswv Yehauvas lawm. Nws yeej paub tias Vajtswv Yehauvas keev nyob rau ntawm nws xub ntiag, thiab nyob tom nws qub qab, thiab nyob rau ntawm nws ib sab tas li. Tiam sis thaum nws tseem mob, Vajtswv yeej tsis ntsia li; Nws tau npog Nws lub ntsej muag thiab zais lawm, vim lub ntsiab ntawm Nws txoj kev tsim tib neeg tsis yog coj kev txom nyem los rau tib neeg. Thaum lub sij hawm no, Yauj tau quaj thiab ua txhua yam raws li nws qhov thev taus rau txoj kev mob ntawm lub cev, tiam sis nws yeej tseem tsis tuaj yeem tshem nws tus kheej tawm ntawm txoj kev ua Vajtswv tsaug: “Tib neeg poob rau thawj txoj kev phem, lawv tseem tsis muaj zog thiab tsis muaj hwj chim, lawv tseem hluas thiab tsis paub qab hau dab tsi—vim li cas Koj thiaj li txhawj heev thiab xav ua zoo rau nws? Koj ntaus kuv, tiam sis nws mob Koj rau qhov ua li ntawd. Yam uas muaj nqis ntawm tib neeg rau Koj qhov kev saib xyuas thiab kev txhawj yog dab tsi?” Yauj cov lus thov mus txog Vajtswv ob lub pob ntseg lawm, thiab Vajtswv nyob ntsiag to, tsuas saib twj ywm tsis ua suab sab li…. Thaum tau sim txhua yam kev ntxias dag hauv phau ntawv tag lawm los yeej tsis muaj txiaj ntsig dab tsi, Ntxwgnyoog thiaj tau tawm mus ntsiag to lawm, tiam sis qhov no tsis yog qhov kawg rau Vajtswv tej kev sim Yauj siab. Vim hais tias Vajtswv lub hwj chim uas raug qhia tshwm rau hauv Yauj tseem tsis raug tshaj tawm qhib lug rau sawv daws, Yauj zaj lus tseem tsis tau xaus rau qhov kev thim ntawm Ntxwgnyoog. Ib yam li lwm cov neeg ua lawv txoj kev tshwm los, ntau yam tshwj xeeb tseem yuav los.

Lwm Yam Uas Pom Tshwm ntawm Yauj Qhov Hwm Vajtswv thiab Ntxub Kev Phem Yog Nws Txoj Kev Qhuas Vajtswv Lub Npe rau Txhua Yam

Yauj tau ntsib kev txom nyem los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev rhuav tshem, tiam sis nws tseem tsis tso Vajtswv Yehauvas lub npe tseg. Nws poj niam yog thawj tug tau rhais ruam tawm mus thiab, ua tes dej num ntawm Ntxwgnyoog rau hauv yam uas tib neeg tuaj yeem pom tau, tawm tsam Yauj. Kab lus thaum chiv thawj piav qhia txog nws li no tias: “Ces nws tus poj niam hais rau nws hais tias, Koj puas tseem tuav koj txoj kev ncaj ncees? cem foom Vajtswv, thiab tuag mus” (Yauj 2:9). Tej no yog cov lus uas Ntxwgnyoog tau hais raws li tus yeeb yam ntawm tib neeg. Lawv yog ib ib qhov kev tawm tsam, thiab ib qho kev iab liam, nrog rau kev ntxias dag, ib qho kev sim siab, thiab kev hais lus phem. Thaum tsis tuaj yeem tawm tsam tau Yauj cev nqaij daim ntawv lawm, ces Ntxwgnyoog thiaj tau tsi ntsees rau Yauj qhov kev ncaj ncees, xav siv qhov no los ua kom Yauj tso nws qhov kev ncaj ncees tseg, tso Vajtswv tseg, thiab tsis muaj txoj sia nyob tau mus ntxiv lawm. Yog li, Ntxwgnyoog thiaj xav siv cov lus zoo li no los sim Yauj siab: Yog Yauj tau tso Yehauvas lub npe tseg lawm, ces nws yeej tsis tas yuav tiv txoj kev tsim txom zoo li no lawm; nws tus kheej yuav raug kev tsim txom rau cev nqaij daim tawv. Tau ntsib nws poj niam cov lus qhia, Yauj tau cem nws hais tias, “Koj hais lus li ib tug ntawm cov poj niam ruam ruam hais. Dab tsi? Peb yuav tau txais qhov zoo ntawm Vajtswv txhais tes thiab peb yuav tsis tau txais qhov phem los?” (Yauj 2:10). Yauj yeej paub cov lus no los ntev lawm, tiam sis lub sij hawm tam sim no yam tseeb ntawm Yauj txoj kev paub txog tej ntawd yeej ua pov thawj tau lawm.

Thaum nws poj niam tau hais nws kom foom phem rau Vajtswv thiab tuag mus, nws lub ntsiab yog: “Koj tus Vajtswv saib koj li no xwb, yog li vim li cas thiaj li tsis foom phem rau Nws? Koj tseem ua neej nyob ua dab tsi? Koj tus Vajtswv yog tus coj tsis ncaj rau koj li, tiam sis koj tseem hais tias ‘thov kom Yehauvas lub npe raug qhuas.’ Nws coj kev puas tsuaj los rau koj tau li cas thaum koj foom koob hmoov rau Nws lub npe? Kav tsij maj nroos thiab tso lub npe Vajtswv tseg, thiab txhob caum raws Nws ntxiv lawm. Ces, koj tej teeb meem yuav tag mus.” Thaum lub sij hawm no, nws muaj tej lus tim khawv uas Vajtswv xav pom rau hauv Yauj. Yeej tsis muaj ib tug neeg dog dig twg tuaj yeem hais tej lus tim khawv zoo li no, los sis peb tsis nyeem muaj nyob rau hauv tej zaj lus ntawm phau Vajluskub—tiam sis Vajtswv yeej pom nws los lawm ntev lawm ua ntej Yauj tau hais cov lus no. Vajtswv xav siv lub cib fim no los tso cai rau Yauj los ua pov thawj rau txhua tus pom tias Vajtswv yeej ua yog lawm. Tau ntsib nws poj niam cov lus qhia, tsis yog Yauj tsis tso nws txoj kev ncaj ncees los sis tsis tso Vajtswv tseg xwb, tiam sis nws kuj tseem tau hais rau nws poj niam tias: “Peb yuav tau txais qhov zoo ntawm Vajtswv txhais tes thiab peb yuav tsis tau txais qhov phem los?” Cov lus no puas tseem ceeb? Ntawm no, nws tsuas muaj ib qho tseeb uas tuaj yeem ntsuas tau qhov tseem ceeb ntawm cov lus no xwb. Qhov tseem ceeb ntawm cov lus no yog tias lawv raug pom zoo los ntawm Vajtswv hauv Nws lub siab, lawv yog yam uas Vajtswv ntshaw, lawv yog yam uas Vajtswv xav hnov, thiab lawv yog qhov ua tshwm sim tau los uas Vajtswv xav pom; cov lus no kuj yog lub ntsiab tseem ceeb tshaj plaws ntawm Yauj lo lus tim khawv. Hauv qhov no, Yauj txoj kev zoo tiav log, kev siab ncaj, kev hwm Vajtswv, thiab kev ntxub kev phem yog yam raug ua pov thawj. Yauj qhov muaj nuj nqis zoo li cas ntawd yog nyob rau thaum nws raug sim siab, thiab txawm tias thaum tag nrho nws lub cev muaj mob sawv hlwv thoob plaws, thaum nws tiv txoj kev tsim txom uas txom nyem tshaj plaws, thiab thaum nws poj niam thiab tej txheeb ze tau pab tswv yim rau nws los, nws yeej tseem hais twm cov lus zoo li no xwb. Muab ua lwm txoj kev hais, hauv nws lub siab nws ntseeg lawm tias, txawm yuav yog tej kev sim siab twg los xij, los sis txawm yuav yog tej kev ceeb laj txom nyem ntxim tu siab los sis kev txim txom zoo li cas los xij, txawm yog txoj kev tuag yuav los rau nws los xij, nws yeej tsis tso Vajtswv tseg los sis yuav tsis tso txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub kev phem tseg li. Yog li ces, koj pom lawm tias Vajtswv tuav tau qhov chaw tseem ceeb tshaj plaws nyob rau hauv nws lub siab lawm, thiab tias tsuas muaj tib tug Vajtswv nyob rau hauv nws lub siab nkaus xwb. Yeeb vim li ntawd peb thiaj li nyeem cov lus piav qhia txog nws rau hauv Vajluskub tias: Yauj tsis ua txhaum nrog nws ob daim di ncauj li. Tsis yog nws tsis muaj kev txhaum los ntawm nws daim di ncauj xwb, tiam sis hauv nws lub siab nws yeej tsis yws txog Vajtswv hlo li. Nws tsis hais cov lus mob txog Vajtswv li, los sis nws tsis ua kev txhaum rau Vajtswv li. Tsis yog nws foom koob hmoov rau Vajtswv lub npe nkaus xwb, tiam sis nyob hauv nws lub siab nws kuj tau foom koob hmoov rau Vajtswv lub npe thiab; nws lub qhov ncauj thiab lub siab yeej yog ib yam. Qhov no yog tus tseem Yauj uas Vajtswv tau pom, thiab qhov no yog qhov laj thawj tiag tiag uas vim li cas Vajtswv thiaj saib Yauj muaj nqis.

Tib Neeg Ntau Txoj Kev To Taub Yuam Kev Txog Yauj

Yauj qhov kev raug txom nyem hnyav no tsis yog txoj dej num ntawm cov neeg xa xov uas Vajtswv xa los, los sis tsis yog nws tsim muaj los ntawm Vajtswv tus kheej txhais tes. Dua ntawd, nws yog raug tsim muaj los ntawm Ntxwgnyoog tus kheej kiag, uas yog Vajtswv tus yeeb ncuab. Yog li, theem kev raug txom nyem ntawm Yauj thiaj li tob heev. Tiam sis thaum lub sij hawm no Yauj tau qhia pom tawm tias, tag nrho, nws txoj kev paub txog Vajtswv txhua hnub nyob rau hauv nws lub siab, cov keeb laj fai ntawm nws tej kev ua txhua txhua hnub, thiab nws tus cwj pwm coj rau Vajtswv—qhov no yog tus yeeb yam tseeb. Yog Yauj tsis raug sim siab, yog Vajtswv tsis coj kev sim siab los rau Yauj, thaum Yauj tau hais tias, “Yehauvas muab, thiab Yehauvas tau muab tshem mus lawm; thov kom Yehauvas lub npe raug qhuas,” koj yuav hais tias Yauj yog ib tug neeg hais lus zoo siab phem; Vajtswv tau muab ntau yam muaj nqis rau nws lawm, yog li tseeb tiag nws thiaj li tau foom koob hmoov rau Yehauvas lub npe. Yog, ua ntej qhov raug cob rau kev sim siab, Yauj tau hais tias, “Peb yuav tau txais qhov zoo ntawm Vajtswv txhais tes thiab peb yuav tsis tau txais qhov phem los?” koj yuav hais tau tias Yauj tab tom hais tshaj qhov muaj tseeb lawm, thiab tias nws tsis tso Vajtswv lub npe tseg vim nws keev tau txais koob hmoov los ntawm Vajtswv txhais tes. Koj yuav tsum hais tau tias yog Vajtswv tau coj kev puas tsuaj los rau nws, ces nws yuav tsum tso Vajtswv lub npe tseg xwb xwb li. Tiam sis thaum Yauj tau pom tias nws tus kheej nyob rau tej xwm txheej uas tsis muaj leej twg xav tau los sis xav pom, tej xwm txheej uas tsis muaj leej twg xav kom tshwm sim rau lawv, uas lawv ntshai tsam ho tshwm sim los rau lawv, tej xwm txheej uas txawm yog Vajtswv kiag los yeej tsis tuaj yeem ntsia tau, Yauj haj tseem tuaj yeem tuav nws txoj kev ncaj ncees tau: “Yehauvas muab, thiab Yehauvas tau muab tshem mus lawm; thov kom Yehauvas lub npe raug qhuas,” thiab “peb yuav tau txais qhov zoo ntawm Vajtswv txhais tes thiab peb yuav tsis tau txais qhov phem los?” Tau ntsib Yauj txoj kev coj ua rau thaum lub sij hawm no, cov neeg uas nyiam tham cov lus zoo mloog, thiab cov uas nyiam hais cov ntsiab lus raws cov npe ntawv thiab tej kev qhuab qhia, txhua tus tsis muaj lus hais li. Cov uas qhuas Vajtswv lub npe rau hauv cov lus hais xwb, tiam sis yeej tsis kam lees Vajtswv tej kev sim siab li, yog cov raug thuam los ntawm txoj kev ncaj ncees uas Yauj tau tuav ruaj khov, thiab cov uas yeej tsis ntseeg tias tib neeg tuaj yeem tuav ruaj khov tau rau Vajtswv txoj hau kev tseeb yog cov raug txiav txim los ntawm Yauj cov lus tim khawv. Tau ntsib Yauj txoj kev coj ua rau thaum raug tej kev sim siab no thiab cov lus uas nws tau hais, ib txhia tib neeg yuav feeb tsis meej, ib txhia yuav khib siab, ib txhia yuav ua xyem xyav, thiab ib txhia yuav tsis quav ntsej txog, tsa lawv lub qhov ntswg ntawm Yauj cov lus tim khawv vim hais tias lawv tsis yog tsuas pom txoj kev tsim txom uas tau tshwm sim rau Yauj thaum muaj tej kev sim siab, thiab thaum Yauj nyeem cov lus uas Yauj hais nkaus xwb, tiam sis kuj pom txog tib neeg “qhov tsis muaj zog” uas Yauj qhia tawm rau thaum muaj tej kev sim siab tau tshwm sim los rau nws. “Qhov tsis muaj zog” no lawv ntseeg tias yuav tsum yog qhov tsis zoo tiav log rau hauv Yauj qhov kev zoo tiav log, txoj kev phem hauv tib neeg uas yog cov nyob rau hauv Vajtswv ob lub qhov muag uas yog cov zoo tiav log. Qhov no hais tau tias nws yeej ntseeg lawm tias cov uas zoo tiav log yog cov tsis muab chaw thuam, tsis muaj dab tsi tsuas los sis tsis muaj kev txhaum dab tsi lawm, tias lawv yeej tsis muaj qhov tsis muaj zog li lawm, tsis muaj kev paub txog qhov mob, tias lawv yeej tsis hnov txog txoj kev tsis zoo siab los sis tu siab, thiab yog cov tsis muaj kev ntxub los sis tus cwj pwm phem sab nraud lawm; vim yog li no, cov neeg feem coob thiaj tsis ntseeg tias Yauj yog tus neeg zoo tiav log tiag tiag. Tib neeg tsis pom zoo heev txog nws tus cwj pwm rau thaum nws raug tej kev sim siab. Piv txwv li, thaum Yauj tau poob tag nrho nws tej khoom ntiag tug thiab cov me nyuam lawm, nws yeej tsis ua li uas tib neeg xav hauv nruab siab, los kua muag li. Nws “qhov tsis tus cwj pwm zoo” ua rau tib neeg xav tias nws mas siab txias dhau lawm, vim nws tsis los kua muag los sis tsis muaj kev hlub rau nws tsev neeg. Qhov no yog kev xav phem kawg uas tib neeg muaj rau Yauj. Lawv pom nws tus cwj pwm tom qab ntawd yim ua rau lawv feeb tsis meej li: “Hle hlo nws lub tsho loj” tib neeg tau ntaus nqi tias nws tsis muaj kev hwm rau Vajtswv, thiab “chais nws lub taub hau” yog qhov tau ntseeg yuam kev lawm tias yog Yauj qhov kev thuam thiab tawm tsam Vajtswv. Dhau ntawm Yauj cov lus uas hais tias “Yehauvas muab, thiab Yehauvas tau muab tshem mus lawm; thov kom Yehauvas lub npe raug qhuas,” tib neeg tsis pom muaj ib qho kev ncaj ncees rau hauv Yauj uas raug Vajtswv qhuas li, thiab yog li qhov kev tshuaj ntsuam ntawm Yauj los ntawm cov tib neeg feem coob ces thiaj li tsis muaj dab tsi ntau tshaj li txoj kev tsis nkag siab, kev to taub yuam kev, kev tsis ntseeg, kev thuam, thiab tsuas pom zoo raws hauv txoj kev xav xwb. Yeej tsis muaj leej twg ntawm lawv cov ntawd tuaj yeem to taub tseeb thiab nco txiaj ntsig rau Vajtswv Yehauvas cov lus uas hais tias Yauj yog ib tug neeg zoo tiav log thiab ib tug neeg siab ncaj, ib tug uas tau hwm Vajtswv thiab tau ntxub kev phem.

Saib raws li lawv txoj kev xav txog Yauj rau saum toj saud, tib neeg tseem muaj kev tsis ntseeg ntxiv txog nws txoj kev ncaj ncees, vim Yauj tej kev ua thiab nws txoj kev coj ua uas raug teev tseg rau hauv tej nqe Vajluskub tsis ua rau lub ntiaj teb txav ua zog kais rau ub rau no li tib neeg xav hauv nruab siab. Tsis yog nws tsis tau ua ib qho dab tsi loj tiav xwb, tiam sis nws kuj tau muab ib daim txhais lauj kaub av los kuam nws tus kheej thaum tseem zaum rau ntawm pawg tshauv. Qhov kev ua no kuj ua rau tib neeg poob siab thiab ua rau lawv tsis muaj kev ntseeg—thiab haj tseem tsis kam lees—Yauj txoj kev ncaj ncees, vim thaum tab tom kuam nws tus kheej Yauj yeej tsis thov Vajtswv los sis tsis cog lus rau Vajtswv li; los sis, tshaj qhov no lawm, tsis pom nws quaj los kua muag vim qhov mob no li. Thaum lub sij hawm no, tib neeg tsuas pom Yauj qhov tsis muaj zog xwb thiab tsis pom dab tsi li lawm, thiab yog li ntawd txawm thaum lawv hnov Yauj hais tias “Peb yuav tau txais qhov zoo ntawm Vajtswv txhais tes thiab peb yuav tsis tau txais qhov phem los?” lawv yeej tsis txav hlo li, los sis tsis txiav txim siab hlo li, thiab yeej tseem tsis tuaj yeem pom Yauj txoj kev caj ncees los ntawm nws cov lus los li. Qhov kev xav uas Yauj ua rau tib neeg pom rau thaum raug txoj kev tsim txom ntawm nws tej kev sim siab no yog qhov uas nws tsis txaj muag los sis tsis khav theeb. Tib neeg tsis pom zaj lus txhawb rau nws tus cwj pwm uas muaj nyob tob tob rau hauv nws lub siab, los sis lawv tsis pom qhov kev ntshai Vajtswv nyob hauv nws lub siab los sis hauv nws txoj kev ua raws li qhov hauv paus ntsiab lus ntawm txoj hau kev tseeb ntawm kev ntxub kev phem. Nws txoj kev nyob tus yees ua rau tib neeg pom tias nws txoj kev zoo tiav log thiab txoj kev siab ncaj ces tsuas yog cov lus qhuav qhawv xwb, tias nws qhov hwm Vajtswv ces tuas yog yam uas tau hnov los xwb; “qhov tsis muaj zog” uas nws tau qhia tshwm rau sab nraud, rau thaum lub sij hawm ntawd, tso ib txoj kev tob tseg rau lawv, ua rau lawv muaj ib “txoj kev xav tshiab” rau, thiab haj tseem muaj ib “txoj kev to taub tshiab” rau tus tib neeg uas Vajtswv hais tias yog neeg zoo tiav log thiab siab ncaj. Ib “txoj kev xav tshiab” thiab “txoj kev to taub tshiab” zoo li no raug ua pov thawj pom meej rau thaum Yauj tau qhib nws lub qhov ncauj thiab tau foom phem rau hnub nws yug los.

Txawm tias theem kev tsim txom uas nws raug txom nyem no yog yam uas xav tsis tau thiab nkag siab tsis tau rau tib neeg los xij, nws cov lus hais yeej tsis muaj lo twg hais tshaj ntawm txoj kev ntseeg, tiam sis tsuas ua kom qhov mob ntaug ntawm nws lub cev los ntawm nws tus kheej tej kev xav xwb. Raws li tau teev tseg rau hauv Vajluskub, nws tau hais tias: “Thov cia hnub uas kuv yug los, thiab hmo uas hais tias, Muaj ib tug me tub los xeeb rau hauv plab ntawd piam sij mus” (Yauj 3:3). Tej zaum, yeej tsis muaj leej twg xam tias tej lus no tseem ceeb, thiab tej zaum yuav muaj cov tib neeg uas mob siab rau cov lus no kawg. Hauv nej txoj kev xam pom, lawv puas xav tias Yauj tau tawm tsam Vajtswv lawm? Lawv puas yog ib tug neeg uas yws Vajtswv? Kuv paub tias coob leej ntawm nej cov ko yeej muaj qee yam tswv yim txog rau tej lus uas Yauj tau hais lawm thiab ntseeg lawm tias yog Yauj yog neeg zoo tiav log thiab siab ncaj, nws yuav tsum tsis ua rau pom txog ib qho tsis muaj zog los sis kev tu siab, thiab tseem xav zoo rau txoj kev tawm tsam los ntawm Ntxwgnyoog, thiab haj tseem ua ntsej muag luag ntxhi thaum ntsib Ntxwgnyoog tej kev sim siab. Nws yuav tsum tsis hais ib yam dab tsi me me txog txoj kev tsim txom uas Ntxwgnyoog coj los rau nws cev nqaij daim tawv li, los sis nws yuav tsum tau qhia tawm ib qho ntawm tej kev xav nyob rau hauv nws lub siab. Nws haj tseem yuav tsum hais kom Vajtswv kav tsij ua kom tej kev sim siab no hnyav dua qub. Qhov no yuav tsum raug muab qhia kom pom thiab muaj los ntawm ib tug neeg uas tsis ua ywj fab ywj fwj thiab hwm Vajtswv thiab ntxub kev phem tiag tiag. Rau hauv qhov kev tsim txom hnyav no, Yauj tau foom phem rau hnub nws yug los. Nws yeej tsis yws txog Vajtswv, nws haj yam muaj kev xav tawm tsam Vajtswv tsawg. Qhov no mas hais tau yooj yim dua li qhov ua, vim tias txij puag thaum lub sij hawm thaum ntxov ub los txog rau niaj hnub tam sim no, yeej tsis muaj leej twg tau paub txog tej kev sim siab los sis kev txom nyem uas tau tshwm sim rau Yauj zoo li no. Yog li, vim li cas ho tsis muaj leej twg raug sim siab zoo ib yam nkaus li Yauj thiab? Vim hais tias, raws li Vajtswv pom mas, tsis muaj leej twg tuaj yeem tuav tau lub luag hauj lwm los sis tes hauj lwm txib zoo li no, tsis muaj leej twg tuaj yeem ua tau li Yauj ua lawm, thiab, tshaj qhov no lawm, tsis muaj leej twg tseem yuav muaj peev xwm, dhua ntawm qhov foom phem rau hnub yug lawv los, tsis tso Vajtswv lub npe tseg thiab tseem foom koob hmoov txuas ntxiv rau Vajtswv Yehauvas lub npe, li Yauj tau ua rau thaum muaj txoj kev tsim txom tshwm sim rau nws. Puas muaj leej twg ua tau qhov no? Thaum peb hais li no txog Yauj, peb puas hais txog nws tus cwj pwm? Nws yog ib tug neeg ncaj ncees, thiab tuaj yeem hais lus tim khawv rau Vajtswv tau, thiab tuaj yeem ua rau Ntxwgnyoog pos taub hau thoob khiav kiag lawm, kom nws txhob rov los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los iab liam nws ib zaug dua li lawm—yog li muaj dab tsi tsis yog thaum hais lus qhuas nws? Nws puas yog tias nej muaj cov qauv siab dua Vajtswv? Nws puas yog tias nej coj tau zoo dua Yauj thaum muaj tej kev sim siab tshwm sim los rau nej? Vajtswv tau qhuas Yauj—yam uas nej tsis pom zoo yog dab tsi?

Yauj Foom Phem Rau Nws Hnub Yug Los Vim Nws Tsis Xav Kom Vajtswv Raug Mob vim Nws

Kuv keev hais tias Vajtswv saib rau hauv tib neeg lub siab, hos tib neeg saib tej yam nyob sab nraum tib neeg xwb. Vim hais tias Vajtswv saib rau hauv tib neeg lub siab, Nws to taub lawv lub ntsiab tseeb, hos tib neeg txhais lwm tus tib neeg lub ntsiab tseeb raws li qhov lawv pom raws sab nraud xwb. Thaum Vajtswv tau qhib nws lub qhov ncauj thiab tau foom phem rau nws hnub yug los, qhov kev ua no tau ua rau tag nrho cov coj ntawm sab ntsujplig xav tsis thoob li, suav nrog rau Yauj peb tug phooj ywg tib si. Tib neeg los ntawm Vajtswv los, thiab yuav tsum ua tsaug rau txoj sia thiab cev nqaij daim tawv, nrog rau lawv hnub yug los, uas Vajtswv tau muab rau lawv, thiab nws yuav tsum tsis txhob foom phem rau lawv. Qhov no yog qee yam uas cov tib neeg dog dig yeej tuaj yeem to taub thiab nkag siab tau. Rau txhua tus uas caum raws Vajtswv, qhov kev to taub no yog yam tseem ceeb tshaj thiab zam tsis tau, thiab nws yog ib qho tseeb uas yeej tsis hloov pauv li. Yauj, nyob rau lwm sab, tau ua txhaum tej kev cai: Nws tau foom phem rau nws hnub yug los. Qhov no yog ib qho kev ua uas cov tib neeg dog dig xav tias yog kev hla dhau tus ciaj ciam txwv lawm. Tsis yog Yauj thiaj tsis muaj cai rau tib neeg txoj kev to taub thiab kev khuv leej xwb, nws kuj tsis muaj cai rau Vajtswv txoj kev zam txim thiab. Thaum tib lub sij hawm no, txawm tias tib neeg coob leej rais los tsis muaj kev ntseeg rau Yauj txoj kev ncaj ncees los xij, vim nws zoo li tias Vajtswv txoj kev nyiam nws ntawd ua rau Yauj yuav tus kheej siab nkaus xwb; tau ua rau nws siab tawv heev thiab tsis quav ntsej uas tsis yog nws tsis tau ua Vajtswv tsaug rau qhov foom koob hmoov rau nws thiab saib xyuas nws nyob rau nws tiam neej xwb, tiam sis nws tau xa nws hnub yug los mus rau kev puas ntsoog. Qhov no yog dab tsi, tseem tsis yog kev tawm tsam Vajtswv thiab los? Tej ntsiab zoo li no ua rau tib neeg muaj pov thawj thuam phem rau qhov Yauj ua no, tiam sis leej twg thiaj li paub txog yam uas Yauj tab tom xav rau thaum lub sij hawm ntawd tiag tiag? Leej twg thiaj li paub qhov laj thawj uas vim li cas Yauj thiaj li tau ua li ntawd? Tsuas yog Vajtswv thiab Yauj tus kheej nkaus xwb thiaj li paub sab hauv zaj lus no thiab cov laj thawj ntawm no.

Thaum Ntxwgnyoog tau ncab nws txhais tes mus tsim txom Yauj tej pob txha kom mob, Yauj poob rau hauv nws xib teg lawm, tsis muaj txoj hau kev khiav dim los sis tsis muaj zog tawm tsam li. Nws lub cev thiab tus ntsujplig raug kev txom nyem mob heev, thiab qhov mob no tau ua rau nws paub tob txog qhov tsis tseem ceeb, kev siab muag, thiab kev tsis muaj hwj chim ntawm tib neeg nyob rau hauv cev nqaij daim tawv. Thaum tib lub sij hawm no, nws kuj muab tau ib txoj kev nco txiaj nco ntsig thiab kev to taub tob ntawm qho vim li cas Vajtswv thiaj li muaj ib lub siab los tsom kwm thiab saib xyuas tib neeg ntiaj teb. Hauv Ntxwgnyoog lub xib teg, Yauj tau paub lawm tias tib neeg, tus uas muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntshav, yeej tsis muaj hwj chim thiab tsis muaj zog. Thaum nws txhos caug thiab tau thov Vajtswv, nws hnov zoo nkaus li Vajtswv tab tom npog Nws lub ntsej muag thiab tab tom khiav nkaum lawm, vim Vajtswv twb muab nws tso rau hauv Ntxwgnyoog ob txhais tes lawm. Thaum tib lub sij hawm no, Vajtswv kuj tau quaj rau nws, thiab, tshaj qhov no lawm, raug txom nyem rau nws; Vajtswv mob siab vim nws qhov mob, thiab raug mob vim nws qhov raug mob…. Yauj tau paub txog Vajtswv qhov mob, nrog rau qhov uas nyuaj rau Vajtswv thev taus npaum li cas…. Yauj tsis xav ua kom Vajtswv muaj kev tu siab ntxiv lawm, los sis nws tsis xav kom Vajtswv quaj rau nws, nws yeej tsis xav pom Vajtswv mob vim nws. Thaum lub sij hawm no, Yauj tsuas xav muab nws cev nqaij daim tawv hlais tawm, tsis tuaj yeem thev taus qhov mob rau ntawm nws cev nqaij daim tawv tau mus ntxiv lawm, vim yog qhov yuav cheem Vajtswv qhov raug tsim txom los ntawm nws qhov mob lawm—tiam sis nws tsis tuaj yeem ua tau, thiab nws yuav tsum thev kom taus tsis yog qhov mob ntawm cev nqaij daim tawv lawm xwb, tiam sis kuj yog kev tsim txom ntawm qhov tsis xav ua kom Vajtswv nyuaj siab thiab. Ob qho kev mob no—ib qho los ntawm cev nqaij daim ntawv los, thiab ib qho los ntawm tus ntsujplig los—coj qhov ua rau lub siab puas ntsoog, thiab kev mob siab tshaj plaws los rau Yauj, thiab ua rau nws hnov txog tej tsis muaj txaus ntawm tib neeg uas yog cev nqaij daim tawv thiab roj ntshav tuaj yeem ua rau ib tug hnov tias nyuaj siab thiab tsis muaj kev pab li. Nyob hauv tej xwm txheej no, nws txoj kev xav tau Vajtswv muaj ntau zuj zus, thiab nws txoj kev tsis nyiam Ntxwgnyoog kiag muaj ntau zuj zus tuaj. Thaum lub sij hawm no, Yauj yuav xum kom txhob yug los rau hauv lub ntiaj teb tib neeg, yuav xum kom txhob muaj nws nyob, dua li qhov pom Vajtswv quaj los kua muag los sis hnov tus mob tam rau nws tus kheej. Nws tau pib tsis nyiam nws cev nqaij daim tawv heev zuj zus, ua rau muaj mob nkeeg thiab dhuav nws tus kheej, dhuav nws hnub yug los, thiab haj tseem dhuav txhua yam uas tau sib txuas rau nws. Nws tsis xav kom hais txog nws hnub yug los los sis hais txog ib yam dab tsi txog qhov no mus ntxiv lawm, thiab yog li nws thiaj li tau qhib nws lub qhov ncauj thiab tau foom phem rau nws hnub yug los tias: “Thov cia hnub uas kuv yug los, thiab hmo uas hais tias, Muaj ib tug me tub los xeeb rau hauv plab ntawd piam sij mus. Thov cia hnub ntawd cia li tsaus ntuj; thov cia Vajtswv tsis txhob saib nws sab saud los, los sis tsis txhob cia qhov duab ci ntsa rau nws” (Yauj 3:3–4). Yauj cov lus ris nws txoj kev tsis nyiam kiag li rau nws tus kheej, “Thov cia hnub uas kuv yug los, thiab hmo uas hais tias, Muaj ib tug me tub los xeeb rau hauv plab ntawd piam sij mus,” nrog rau txoj kev yws uas nws xav rau nws tus kheej thiab txoj kev txawj xav ntawm kev tshuav txiaj ntsim rau qhov tau ua rau Vajtswv mob, “Thov cia hnub ntawd cia li tsaus ntuj; thov cia Vajtswv tsis txhob saib nws sab saud los, los sis tsis txhob cia qhov duab ci ntsa rau nws.” Ob zaj lus no yog kev nthuav tawm kawg ntawm qhov Yauj tau xav li cas tom qab ntawd, thiab ua rau pom puv npo txog nws txoj kev zoo tiav log thiab txoj kev siab ncaj rau txhua tus. Thaum tib lub sij hawm no, ib yam li Yauj tau xav lawm, nws txoj kev ntseeg thiab kev mloog Vajtswv hais, nrog rau nws qhov hwm Vajtswv, yeej raug txhawb tsa siab lawm tiag tiag. Qhov tseeb tiag, qhov kev txhawb tsa siab no yog kiag qhov ua tau raws nraim li qhov Vajtswv tau xav lawm ntag.

Yauj Kov Yeej Ntxwgnyoog thiab Dhau Los Ua ib tug Tib Neeg Tseeb rau hauv Vajtswv Ob Lub Qhov Muag

Thaum Yauj raug nws tej kev sim siab thawj zaug, nws raug txhav tag nrho nws tej khoom ntiag tug thiab tag nrho nws cov me nyuam, tiam sis nws tsis ntog los sis tsis tau hais ib yam dab tsi uas yog ib qho kev txhaum rau Vajtswv li vim los ntawm qhov ua li ntawd. Nws tau kov yeej Ntxwgnyoog tej kev sim siab, thiab tau kov yeej nws tej khoom muaj nqis, nws cov me tub me nyuam thiab qhov kev sim siab ntawm qhov uas tau poob tag nrho nws tej khoom muaj nqis hauv ntiaj teb, uas hais tau tias nws tuaj yeem mloog Vajtswv lus rau thaum Nws tau muab txhua yam tshem tawm ntawm Yauj lawm thiab nws kuj tseem tuaj yeem ua tsaug thiab qhuas Vajtswv vim ntawm yam uas Vajtswv tau ua lawm. Yam zoo li no yog Yauj qhov kev coj ua nyob rau thaum Ntxwgnyoog qhov kev sim siab thawj zaug, thiab yam zoo li no kuj yog Yauj qhov lus tim khawv nyob rau thaum Vajtswv qhov kev sim siab thawj zaug thiab. Hauv qhov kev sim siab zaum ob, Ntxwgnyoog tau ncab nws txhais tes mus tsim txom Yauj kom mob, thiab txawm tias Yauj tau ntsib kev mob tshaj qhov uas nws tau ntsib yav dhau los lawm los xij, nws qhov lus tim khawv tseem txaus los ua rau tib neeg xav tsis thoob. Nws tau siv nws qhov kev thev taus, kev ntseeg, thiab kev mloog Vajtswv hais, nrog rau nws qhov kev hwm Vajtswv, kom rov kov yeej Ntxwgnyoog ib zaug ntxiv, thiab nws qhov kev coj ua thiab nws qhov lus tim khawv ua rau Vajtswv tau pom zoo thiab nyiam dua ib zaug ntxiv. Nyob rau qhov kev sim siab no, Yauj tau siv nws txoj kev coj ua tiag los tshaj tawm rau Ntxwgnyoog tias kev mob cev nqaij daim tawv tsis hloov tau nws txoj kev ntseeg thiab kev mloog Vajtswv hais los sis tshem tsis tau nws txoj kev kub siab rau Vajtswv thiab hwm Vajtswv mus; nws yuav tsis tso Vajtswv tseg los sis tso nws tus kheej txoj kev zoo tiav log thiab kev siab ncaj tseg vim hais tias nws tau ntsib txoj kev tuag xwb. Yauj qhov kev txiav txim siab tau ua rau Ntxwgnyoog ntshai rwg, nws txoj kev ntseeg tau ua rau Ntxwgnyoog poob plig thiab tshee na, kev tiv ruaj khov uas nws tau sib tawm tsam nrog Ntxwgnyoog rau thaum nkawv txoj kev sib ntaus sib tua uas yog txoj kev ciaj-thiab-txoj kev tuag tau ua rau Ntxwgnyoog muaj ib txoj kev ntxub tob thiab khib siab heev; nws txoj kev zoo tiav log thiab kev siab ncaj tau ua rau Ntxwgnyoog tsis tuaj yeem ua dab tsi ntxiv rau nws txuas ntxiv lawm, vim yog li ntawd Ntxwgnyoog thiaj tau tso nws tej kev tawm tsam Yauj tseg thiab tau tso nws tej kev iab liam Yauj uas nws tau coj los tso rau ntawm Vajtswv Yehauvas xub ntiag tseg. Qhov no txhais tau tias Yauj tau kov yeej lub ntiaj teb, nws tau kov yeej cev nqaij daim tawv, nws tau kov yeej Ntxwgnyoog, thiab nws tau kov yeej txoj kev tuag lawm; nws yog ib tug tib neeg uas muaj txhij txhua qhib lug uas yog Vajtswv tug. Thaum lub sij hawm hauv ob qho kev sim siab no, Yauj tau sawv ruaj khov rau nws qhov lus tim khawv, tau ua neej raws nws txoj kev zoo tiav log thiab kev siab ncaj, thiab tau nthuav tus ciaj ciam ntawm nws cov hauv paus ntsiab lus txog kev ua neej nyob ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub kev phem kom dav. Thaum raug ob qhov kev sim siab, tau ua rau Yauj muaj kev ntsib kev pom ntau ntxiv, thiab qhov kev ntsib kev pom no tau ua rau nws loj tiav txiv hlo thiab muaj txuj ci ntau dua qub, tau ua rau nws ruaj khov dua, thiab muaj kev ntseeg loj dua, thiab tau ua rau nws ruaj siab dua qub ntawm txoj kev yog thiab kev muaj nuj nqis ntawm txoj kev ncaj ncees rau yam uas nws tuav ruaj khov. Vajtswv Yehauvas tej kev sim Yauj siab tau ua rau nws to taub tob thiab txawj xav txog Vajtswv txoj kev txhawj rau tib neeg, thiab tau ua rau nws txawj xav txog tej txiaj ntsim ntawm Vajtswv txoj kev hlub, suav txij ntawm theem kev txiav txim siab rau thiab kev hlub rau Vajtswv raug muab ntxiv rau hauv nws qhov kev hwm Vajtswv. Vajtswv Yehauvas tej kev sim siab tsis yog tsis ua kom Yauj nrug deb ntawm Nws mus xwb, tiam sis tseem coj nws lub siab txav los ze rau ntawm Vajtswv dua lawm thiab. Thaum Yauj qhov thev taus qhov mob ntawm cev nqaij daim tawv los txog rau nws qhov siab kawg nkaus lawm, qhov kev txhawj xeeb uas nws tau hnov los ntawm Vajtswv Yehauvas los tau ua rau nws tsis muaj lwm txoj kev tuag lawm tiam sis foom phem rau nws hnub yug los. Qhov kev coj ua zoo li no yeej tsis tau npaj los ntev li, tiam sis yog kev qhia tshwm uas ib txwm muaj ntawm kev txiav txim siab rau thiab kev hlub rau Vajtswv uas los hauv nws lub siab los, nws yog ib qho kev qhia tshwm uas ib txwm muaj tau los ntawm nws txoj kev txiav txim siab rau thiab kev hlub rau Vajtswv. Qhov no hais tau tias, vim nws tau tsis nyiam nws tus kheej kiag li, thiab nws tsis txaus siab, thiab tsis tuaj yeem thev taus rau qhov kev tsim txom Vajtswv, yog li nws qhov kev txiav txim siab thiab kev hlub thiaj li tau mus txog theem uas tsis ua raws li yus tus kheej siab nyiam. Thaum lub sij hawm no, Yauj tau txhawb tsa nws txoj kev hwm thiab kev ntshaw rau Vajtswv thiab kev kub siab rau Vajtswv mus rau theem kev txiav txim siab thiab kev hlub. Thaum tib lub sij hawm no, nws kuj tau txhab tsa nws txoj kev ntseeg thiab kev mloog Vajtswv hais thiab hwm Vajtswv mus rau theem kev txiav txim siab thiab kev hlub. Nws tsis tso cai rau nws tus kheej ua ib yam uas yuav tsim ua kev puas tsuaj rau Vajtswv, nws tsis tau tso cai rau nws tus kheej txoj kev coj ua uas yuav ua rau Vajtswv raug mob, thiab tsis tau tso cai rau nws tus kheej mus coj ib yam kev tu siab, kev nyuaj siab, los sis kev tsis zoo siab los rau Vajtswv vim yog nws tus kheej tej laj thawj xwb. Hauv Vajtswv ob lub qhov muag, txawm tias Yauj tseem yog tib tug Yauj li qub ua ntej dhau los los xij, Yauj txoj kev ntseeg, kev mloog hais, thiab kev hwm Vajtswv tau ua rau Vajtswv txaus siab thiab zoo siab hlo. Thaum lub sij hawm no, Yauj muab tau qhov zoo tiav log li uas Vajtswv xav kom nws muab tau lawm; nws tau dhau los ua ib tug neeg muaj nuj nqis tiag tiag raws li qhov raug hu ua “zoo tiav log thiab siab ncaj” rau hauv Vajtswv ob lub qhov muag. Nws tej kev ua uas ncaj ncees tau ua rau nws kov yeej Ntxwgnyoog thiab sawv ruaj khov rau hauv nws cov lus tim khawv rau Vajtswv. Yog li, ib yam nkaus thiab, nws tej kev ua uas ncaj ncees tau ua rau nws zoo tiav log, thiab tau ua rau nws lub neej loj hlob muaj nuj nqis raug tsa siab tshaj qhov ua tau dhau los lawm, thiab lawv kuj tau ua rau nws yog thawj tus neeg uas tsis raug Ntxwgnyoog tawm tsam thiab sim siab mus ntxiv lawm. Vim hais tias Yauj yog neeg ncaj ncees, nws raug Ntxwgnyoog iab liam thiab sim siab; vim hais tias Yauj yog neeg ncaj ncees, nws raug muab cob rau Ntxwgnyoog lawm; thiab vim hais tias Yauj yog neeg ncaj ncees, nws tau kov yeej thiab tau muaj yeej Ntxwgnyoog lawm, thiab tau sawv ruaj khov rau hauv nws cov lus tim khawv. Suav txij hnub no mus Yauj dhau los ua thawj tus tib neeg uas yuav tsis raug muab cob rau Ntxwgnyoog mus ntxiv lawm, nws tau los rau ntawm Vajtswv lub zwm txwv xub ntiag tiag tiag li lawm thiab tau nyob hauv txoj kev kaj, nyob hauv qab Vajtswv cov koob hmoov yam tsis muaj kev nyiag raws qab los sis kev rhuav tshem ntawm Ntxwgnyoog li lawm…. Nws tau dhau los ua ib tug neeg tseeb nyob hauv Vajtswv ob lub qhov muag; nws raug tso dim plaws lawm …

Hais Txog Yauj

Thaum tau kawm txog ntawm qhov Yauj tau mus dhau tej kev sim siab li cas lawm, nej feem coob xav paub ntxaws ntxiv txog Yauj tus kheej, tshwj xeeb mas ntsig txog rau qhov nraim nkoos uas nws muab tau Vajtswv txoj kev qhuas. Yog li hnub no, cia peb tham txog Yauj!

Hauv Yauj Lub Neej Txhua Hnub Peb Pom Nws Txoj Kev Zoo Tiav Log, Kev Siab Ncaj, Kev Hwm Vajtswv thiab Kev Ntxub Kev Phem

Yog peb yuav tsum sib tham txog Yauj, ces peb yuav tsum pib nrog qhov kev tshuaj ntsuam txog nws yam qhib lug los ntawm Vajtswv tus kheej lub qhov ncauj los: “Tsis muaj ib tug zoo cuag nws nyob hauv lub ntiaj teb li, tus neeg uas zoo tiav log thiab tsis muaj chaw thuam li, tus neeg uas fwm Vajtswv, thiab tsis ua phem ua qias li.”

Cia peb xub los kawm txog Yauj txoj kev zoo tiav log thiab kev siab ncaj tso.

Yam uas nej to taub ntawm cov lus “zoo tiav log” thiab “siab ncaj” yog dab tsi? Nej puas ntseeg tias Yauj yeej tsis muaj ib qho raug thuam li, tias nws yog tus zoo ntxim hwm? Qhov no, tseeb tiag, yuav yog ib qho kev txhais ncaj qha thiab to kev taub txog cov lus “zoo tiav log” thiab “siab ncaj.” Tiam sis lub ntsiab ntawm lub neej tiag tiag yog ib qho tseem ceeb rau ib txoj kev to taub tseeb ntawm Yauj—cov lus, cov phau ntawv, thiab txoj kev xav nkaus xwb yuav muab tsis tau ib lo lus teb twg li. Peb yuav pib los ntawm qhov saib ntawm Yauj lub neej hauv tsev, ntawm nws txoj kev coj ua uas ib txwm coj seb zoo li cas rau hauv nws lub neej txoj sia. Qhov no yuav qhia rau peb txog nws cov keeb laj fai thiab cov hom phiaj hauv lub neej txoj sia, nrog rau qhov paub txog nws tus kheej thiab txoj kev caum raws. Tam sim no, cia peb nyeem cov lus kawg ntawm Yauj 1:3: “Tus tib neeg no yog tus loj tshaj plaws ntawm cov neeg nyob rau sab hnub tuaj.” Qhov cov lus no tab tom hais txog yog qhov hais tias Yauj lub meej mom thiab qhov chaw sawv mas siab heev, thiab txawm peb tsis paub tias qhov laj thawj ua rau nws yog tus zoo tshaj plaws ntawm tag nrho cov tib neeg uas nyob sab hnub tuaj ntawd yog vim ntawm nws tej khoom muaj nqis uas muaj nplua mias, los sis vim hais tias nws yog neeg zoo tiav log thiab siab ncaj thiab tau hwm Vajtswv rau thaum ntxub kev phem, tag nrho ces, peb paub tias Yauj lub meej mom thiab lub chaw sawv yeej raug ntaus nqis siab heev. Raws li tau muab teev tseg rau hauv phau Vajluskub, tib neeg thawj thawj qhov kev xav txog Yauj ces yog qhov hais tias Yauj yog tus neeg zoo tiav log, tias nws tau hwm Vajtswv thiab tau ntxub kev phem, thiab tias nws muaj txiag nplua nuj txhua yam thiab muaj lub meej mom ntxim hwm. Rau ib tug neeg dog dig uas ua neej nyob rau ib qhov chaw zoo li no thiab nyob hauv tej yam ntxwv zoo li no, Yauj tej zaub mov, qhov zoo ntawm lub neej txoj sia, thiab ntau yam xeeb ceem ntawm nws tus kheej lub neej txoj sia yuav tsum yog yam uas cov tib neeg feem coob tsom ntsoov rau; yog li peb yuav tsum kav tsij nyeem tej nqe Vajluskub txuas mus ntxiv: “Thiab nws cov tub mus ua noj haus nyob rau hauv lawv tej tsev, ib leeg ua rau ib hnub; thiab xa thiab hu rau lawv peb tug muam kom tuaj nrog lawv noj thiab haus. Thiab nws muaj li ntawd, thaum lawv tej kev noj haus ntawd tiav tag lawm, ces Yauj xa thiab ntxuav kom lawv dawb huv, thiab sawv ntxov ntxov los, thiab ua kev cai hlawv fij rau lawv txhua tus: vim Yauj hais tias, Tej zaum ntshe kuv cov tub tau ua txhaum lawm, thiab tau cem foom Vajtswv nyob rau hauv lawv lub siab lawm. Yog li ntawd Yauj thiaj ua li ntawd ntxiv mus tag zog li” (Yauj 1:4–5). Zaj lus no qhia rau peb txog ob yam: Yam xub thawj yog tias Yauj cov tub thiab cov ntxhais tau keev ua kev zoo siab noj mov ua ke, nrog rau kev noj thiab kev haus ntau heev; yam ob yog tias Yauj tau keev hlawv khoom fij vim hais tias nws keev txhawj txog nws cov tub thiab cov ntxhais, ntshai tsam tias lawv tau ua kev txhaum, tsam tias nyob hauv lawv lub siab lawv tau tso Vajtswv tseg lawm. Hauv qhov no tau piav qhia txog kev ua neej ntawm ob hom tib neeg sib txawv. Hom xub thawj, Yauj cov tub thiab cov ntxhais, keev ua kev zoo siab noj mov ua ke vim lawv txoj kev muaj txiag nplua nuj, tau noj nyob luam thuam lug, tau haus thiab tau noj txaus nkaus lawv lub siab, thiab tau lom zem raws lub neej zoo los ntawm kev muaj muaj txiag nplua nuj. Kev ua lub neej zoo li no, nws yuav tsis tuaj yeem zam tau tias lawv yuav tsis ua kev txhaum thiab ua tub qaug rau Vajtswv—tiam sis lawv tsis txuag lawv tus kheej kom dawb huv los sis hlawv khoom fij. Ces, nej pom lawm tias, Vajtswv twb tsis muaj chaw nyob hauv lawv lub siab li, tias lawv tsis muaj kev xav rau Vajtswv tej hmoov hlub li, los sis tsis ntshai tsam ua txhaum rau Vajtswv li, lawv haj yam tsis ntshai txog kev tso Vajtswv tseg rau hauv lawv lub siab li. Qhov tseeb tiag, peb qhov tsom ntsoov tsis yog saib rau Yauj cov me nyuam nkaus xwb, tab sis saib rau yam uas Yauj tau ua thaum tau ntsib tej yam zoo li no; qhov no yog lwm lub ntsiab uas tau piav qhia nyob rau hauv zaj lus no, uas nws muaj feem ntsig txog Yauj lub neej txhua hnub thiab lub ntsiab tseeb ntawm nws qhov kev ua neeg. Qhov uas phau Vajluskub piav qhia txog txoj kev zoo siab noj mov ua ke ntawm Yauj cov tub thiab cov ntxhais, tsis pom muaj qhov hais txog Yauj li; nws tsuas hais tias nws cov tub thiab cov ntxhais keev noj thiab haus ua ke xwb. Muab ua lwm lo lus hais, nws tsis tau npaj cov kev zoo siab noj mov ua ke no li, los sis nws tsis tau koom nrog nws cov tub thiab cov ntxhais rau txoj kev noj luam thuam lug zoo li no li. Txhawm tias yuav muaj txiag nplua nuj thiab muaj txhua yam khoom muaj nqis thiab tub qhe npaum li cas los xij, Yauj lub neej yeej tsis yog ib lub neej zoo luam thuam lug. Nws tsis raug haub ntxias los ntawm ib puag ncig ntawm nws txoj kev ua neej nyob tau kaj siab lug, thiab nws tsis tau, vim nws qhov kev muaj txiag nplua nuj, ua kom nws tus kheej noj luam thuam qas ntsuav muaj kev lom zem rau cev nqaij daim tawv los sis hnov qab txog kev hlawv khoom fij, thiab haj yam ua rau nws maj mam ntxub Vajtswv tsawg. Yog li, ua pov thawj qhia tau tias, Yauj mas yeej xyuam xim kawg nyob hauv nws txoj kev coj noj coj ua, tsis ntshaw luag tug los sis ntseeg yuam kev vim los ntawm Vajtswv tej koob hmoov rau nws, thiab nws tsis saib ntsoov rau qhov zoo ntawm lub neej txoj sia xwb. Dua ntawd, nws txo hwj chim hlo tiag tiag li, nws tsis khav theeb txoj kev muaj txiag nplua nuj, thiab nws ceev faj thiab ua tib zoo rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Nws keev xav txog Vajtswv tej hmoov hlub thiab tej koob hmoov, thiab yeej hwm Vajtswv txuas mus ntxiv. Hauv nws lub neej txhua hnub, Yauj keev sawv ntxov los hluav khoom fij rau nws cov tub thiab cov ntxhais. Muab ua lwm lo lus hais, tsis yog Yauj tus kheej thiaj li hwm Vajtswv xwb, tiam sis nws kuj vam tias nws cov me nyuam yuav hwm Vajtswv ib yam nkaus thiab tsis ua kev txhaum rau Vajtswv. Yauj tej kev muaj txiag nplua nuj yeej tsis muaj chaw nyob rau hauv nws lub siab li, los sis hloov tsis tau nws lub chaw tuav los ntawm Vajtswv; txawm tias yuav yog rau nws tus kheej los sis nws cov me nyuam li los xij, Yauj tej kev ua txhua hnub puav leej muaj feem txaus rau txoj kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub kev phem. Nws qhov hwm Vajtswv Yehauvas tsis yog nres rau ntawm nws lub qhov ncauj lawm xwb, tab sis nws tau nqis tes ua kiag thiab tau tig saib nws tus kheej txhua zaus thiab txhua feem ntawm nws lub neej txhua hnub. Yauj qhov kev coj ua tiag zoo li no qhia rau peb tias nws yog neeg ncaj ncees, thiab muaj txhua yam ntawm lub ntsiab uas nyiam kev ncaj ncees thiab tej yam uas yog yam zoo. Qhov uas Yauj keev xa thiab ntxuav nws cov tub thiab cov ntxhais kom dawb huv ntawd txhais tau tias nws tsis tso cai los sis pom zoo rau nws cov me nyuam tus cwj pwm; dua ntawd, hauv nws lub siab nws yeej nyuaj siab rau lawv tus cwj pwm, thiab tau rau txim rau lawv lawm. Nws tau hais xaus lawm tias tus cwj pwm ntawm nws cov tub thiab cov ntxhais tsis ua rau Vajtswv Yehauvas zoo siab, thiab yog li ntawd nws thiaj keev hu kom lawv mus rau ntawm Vajtswv Yehauvas xub ntiag thiab lees lawv tej kev txhaum. Yauj tej kev ua qhia rau peb txog lwm sab ntawm nws qhov kev ua neeg, nws ib txwm tsis taug kev mus nrog cov neeg uas keev ua kev txhaum thiab tau ua txhaum rau Vajtswv, tiam sis dua ntawd lawm tseem tau ntxub thiab zam tej ntawd. Txawm tias cov neeg no yog nws cov tub thiab cov ntxhais los xij, nws yeej tsis tso nws tus kheej cov keeb laj fai ntawm txoj kev coj ua vim hais tias lawv yog nws tus kheej cov txheeb ze, los sis nws yeej tsis ua raws li lawv tej kev txhaum vim ntawm tus kheej tej kev xav. Tab sis, nws tau nqua hu lawv los lees lub txim txhaum thiab muab kom tau Vajtswv Yehauvas txoj kev zam, thiab nws tau ceeb toom rau lawv kom txhob tso Vajtswv tseg mus ua raws li lawv tus kheej txoj kev lom zem. Cov kee laj fai ntawm qhov Yauj tau coj rau lwm tus li cas ntawd yeej muab faib cais tawm tsis tau los ntawm cov keeb laj fai ntawm nws txoj kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub kev phem. Nws hlub yam uas Vajtswv lees txais, thiab tsis nyiam yam uas tsis lees Vajtswv kiag li; nws hlub cov neeg uas tau hwm Vajtswv rau hauv lawv lub siab lawm, thiab tsis nyiam cov neeg uas ua kev phem kiag li los sis tau ua txhaum rau Vajtswv. Txoj kev hlub thiab kev tsis nyiam kiag li zoo li no yog nthuav qhia tshwm rau hauv nws lub neej txhua hnub, thiab yog Yauj txoj kev siab ncaj tiag tiag uas tau pom los ntawm Vajtswv ob lub qhov muag. Raws li qhov ib txwm muaj, qhov no kuj yog kev nthuav tawm thiab kev ua neej nyob ntawm Yauj qhov kev ua neeg tiag tiag rau hauv nws tej kev sib raug zoo nrog lwm tus hauv nws lub neej txhua hnub, ntsig txog yam uas peb yuav tsum tau kawm.

Tej Uas Pom Tshwm Sim ntawm Yauj Kev Ua Neeg Rau Thaum Nws Raug Tej Kev Sim Siab (Kev To Taub Txog Yauj Txoj Kev Zoo Tiav Log, Kev Siab Ncaj, Kev Hwm Vajtswv, thiab Kev Ntxub Kev Phem Rau Thaum Nws Raug Tej Kev Sim Siab)

Yam uas peb tau muab sib qhia rau saum toj saud yog ntau tus xeeb ceem ntawm Yauj txoj kev ua neeg uas raug nthuav tawm rau hauv nws lub neej txhua hnub ua ntej nws tej kev sim. Yog tsis muaj kev tsis ntseeg, tej uas pom tshwm sim ntau yam zoo li no qhia txog ib txoj kev paub thaum chiv thawj thiab kev to taub txog Yauj txoj kev siab ncaj, kev hwm Vajtswv, thiab kev ntxub kev phem, thiab kev lees thaum chiv thawj uas raws li qhov ib txwm muaj. Qhov laj thawj uas vim li cas Kuv thiaj li hais tias “thaum chiv thawj” yog vim hais tias cov tib neeg feem coob yeej tseem tsis muaj kev to taub tseeb txog Yauj tus kheej thiab theem uas nws tau caum raws txoj hau kev tseeb ntawm kev mloog hais thiab kev hwm Vajtswv. Qhov hais tau tias, cov tib neeg feem coob txoj kev to taub txog Yauj tsis tob npaum li txoj kev xav txog nws los ntawm ob zaj lus nyob hauv phau Vajluskub uas muaj nws cov lus “Yehauvas muab, thiab Yehauvas tau muab tshem mus lawm; thov kom Yehauvas lub npe raug qhuas” thiab “peb yuav tau txais qhov zoo ntawm Vajtswv txhais tes thiab peb yuav tsis tau txais qhov phem los?” Yog li ntawd, peb yuav tsum to taub kom zoo txog qhov seb Yauj tau ua neej nyob rau hauv nws txoj kev ua neeg li cas rau thaum nws tau txais Vajtswv tej kev sim siab; hauv qhov ua li no, Yauj qhov kev ua neeg tiag tiag yeej yuav raug qhia tshwm tag nrho rau sawv daws pom.

Thaum Yauj tau hnov dheev tias nws tej khoom ntiag tug tau raug nyiag tag lawm, tias nws cov tub thiab cov ntxhais tau tag lawv txoj sia lawm, thiab tias nws tej tub qhe tau raug tua tuag lawm, nws tau coj raws li nram qab no: “Ces Yauj thiaj sawv tsees, thiab hle hlo nws lub tsho loj, thiab chais nws lub taub hau, thiab txhos caug ntua rau hauv av, thiab pe hawm” (Yauj 1:20). Cov lus no qhia rau peb txog ib yam tseeb tias: Tom qab hnov qhov xov xwm no lawm, Yauj tsis poob siab nthav hlo li, nws tsis quaj los sis tsis yws cov tub qhe uas tau xa qhov xov xwm no los rau nws, nws haj yam tsis kom tshuaj xyuas txog tej kev ua txhaum cai no thiab tsis txheeb xyuas txog qhov tseeb thiab tshawb nrhiav seb tau muaj dab tsi tshwm sim tiag tiag. Nws tsis nthuav tawm txog ib qho mob hlo li los sis tsis tu siab txog nws tej khoom uas tau poob mus lawm, los sis nws tsis los kua muag vim nws cov me nyuam thiab nws cov neeg uas nws hlub tau ploj mus lawm. Qhov txawv mas, nws txawm dua rhe nws lub tsho loj, tau chais nws lub taub hau, txho caug ntua rau hauv pem teb, thiab pe hawm. Yauj tej kev ua li no mas tsis zoo li tej kev ua ntawm cov tib neeg dog dig. Lawv ua rau coob leej feeb tsis meej, thiab ua rau lawv thuam Yauj rau hauv lawv lub siab vim nws “lub siab txias heev.” Kiag thaum lawv txhua yam poob tag lawm, cov tib neeg dog dig yuav tag kev cia siab los sis tw kev tag—los sis, rau qee cov tib neeg, tej zaum ua rau lawv muaj kev ntxhov siab heev. Qhov ntawd yog vim hais tias, nyob hauv lawv lub siab, tib neeg tej khoom ntiag tug yog yam uas lawv mob siab ua mus tag ib sim neej—nws yog yam uas ua rau lawv muaj txoj sia nyob tau, nws yog txoj kev cia siab uas ua rau lawv ua neej nyob tau mus; qhov lawv tej khoom ntiag tug poob mus lawm ntawd txhais tau tias lawv tej kev mob siab rau txhua yam yeej tsis muaj nqis dab tsi tag nrho, tias lawv tsis muaj kev cia siab, thiab tias lawv tsis muaj lub neej rau yav tom ntej li lawm. Qhov no yog ib tug neeg dog dig tus cwj pwm xav rau lawv tej khoom ntiag tug thiab txoj kev sib raug zoo ntawm lawv nrog rau tej khoom ntawd, thiab qhov no kuj yog qhov tseem ceeb ntawm tej khoom ntiag tug uas nyob hauv tib neeg ob lub qhov muag. Vim zoo li no, tib neeg feem coob thiaj li feeb tsis meej txog Yauj tus cwj pwm uas tsis quav ntsej txog rau nws tej khoom ntiag tug uas tau poob tag lawm ntawd. Hnub no, peb tab tom los daws qhov feeb tsis meej uas tag nrho cov neeg no muaj los ntawm kev piav qhia txog seb muaj yam dab tsi tau tshwm sim nyob rau hauv Yauj lub siab.

Txoj kev xav uas ib txwm hais tias, qhov Vajtswv tau muab tej khoom muaj nqis nplua mias li no, Yauj yuav tsum paub txaj muag rau ntawm Vajtswv xub ntiag vim tej khoom muaj nqis no tau poob mus tag lawm, vim nws tsis tau saib xyuas los sis tsis txhawj txog tej ntawd li; nws tsis tuav tej khoom muaj nqis uas Vajtswv tau muab rau nws no ruaj. Yog li ntawd, thaum nws tau hnov dheev tias nws tej khoom ntiag tug raug nyiag mus tag lawm, nws thawj qhov kev xav ces yuav tsum mus rau ntawm qhov chaw uas muaj tub sab ntawd thiab suav sau txhua yam uas raug poob mus lawm ntawd seb muaj dab tsi, ces mam li los lees lub txim txhaum rau Vajtswv kom nws thiaj li tau txais Vajtswv cov koob hmoov ib zaug dua ntxiv. Txawm li cas los xij, Yauj, tsis ua li no, thiab nws yeej ib txwm muaj nws tus kheej tej laj thawj rau qhov tsis ua li ntawd. Hauv nws lub siab, Yauj tau ntseeg ruaj tias tag nrho txhua yam uas nws muaj yog Vajtswv tau muab pub rau nws xwb, thiab tsis yog yam uas nws tus kheej siv zog tsim los. Yog li ntawd, nws thiaj tsis saib tej koob hmoov no li tej yam uas yuav raug siv coj los ua kom tau peev txheej, tiam sis tso cov hauv paus ntsiab lus ntawm nws txoj kev muaj sia nyob dim rau hauv txoj kev tuav rawv nrog tag nrho nws lub zog rau txoj hau kev tseeb uas yuav tsum tau tuav cia ntawd. Nws saib Vajtswv cov koob hmoov muaj nqis thiab tau ua tsaug rau tej ntawd, tiam sis nws tsis ntshaw cov koob hmoov ntawd, los sis nws tsis tau nrhiav tej ntawd kom muaj ntau ntxiv. Ntawd yog nws tus cwj pwm coj rau tej khoom ntiag tug. Nws thiaj tsis tau ua dab tsi kom tau txais cov koob hmoov, los sis tsis tau txhawj txog los sis tsis nyuaj siab txog qhov tsis muaj los sis poob Vajtswv cov koob hmoov; nws tsis dhau los ua neeg vwm loj vwm leg, zoo siab ua lwj ua liam vim Vajtswv cov koob hmoov xwb, los sis tsis quav ntsej txog Vajtswv txoj hau kev tseeb los sis hnov qab txog Vajtswv txoj hmoov hlub vim cov koob hmoov uas nws keev zoo siab tas li xwb. Yauj tus cwj pwm coj rau nws tej khoom ntiag tug qhia tshwm rau tib neeg txog nws qhov kev ua neeg tseeb tias: Ua ntej tshaj, Yauj tsis yog tus tib neeg qias dub, thiab tsis xav tau tej khoom dab tsi rau hauv nws lub neej txoj sia. Qhov ob, Yauj ib txwm yeej tsis tau txhawj txog los sis tsis tau ntshai tias tsam Vajtswv ho muab tag nrho yam nws muaj mus lawm, uas yog nws tus cwj pwm ntawm kev mloog Vajtswv hais rau hauv nws lub siab; qhov ntawd yog, nws thiaj tsis muaj kev ntshaw los sis yws txog tias thaum twg los sis seb Vajtswv puas yuav muab tej ntawd mus, thiab tsis nug txog qhov laj thawj tias vim li cas, tiam sis tsuas nrhiav los ua raws li Vajtswv tej kev npaj xwb. Qhov peb, nws yeej ib txwm tsis ntseeg tias nws tej khoom muaj nqis tau los ntawm nws tus kheej lub dag zog khwv los, tiam sis tej ntawd yog Vajtswv tau muab rau nws xwb. Qhov no yog Yauj txoj kev ntseeg Vajtswv, thiab yog ib qho kev nthuav qhia ntawm nws txoj kev ntseeg. Yauj qhov kev ua neeg thiab nws txoj kev caum raws txhua hnub puas raug hais meej rau hauv peb theem ntsiab lus hais txog nws? Yauj qhov kev ua neeg thiab kev caum raws yog feem tseem ceeb tshaj rau nws txoj kev coj ua lub siab txias thaum nws tej khoom ntiag tug tau poob tag mus lawm. Nws yog vim ntawm nws txoj kev caum raws txhua hnub kiag uas Yauj muaj tus yeeb yam thiab kev ntseeg hais tias, “Yehauvas muab, thiab Yehauvas tau muab tshem mus lawm; thov kom Yehauvas lub npe raug qhuas,” thaum raug Vajtswv tej kev sim siab. Tsis tuaj yeem muab tau cov lus no hauv lub sij hawm ib hmo xwb, los sis tsis yog tej no nyuam qhuav tshwm sim rau hauv Yauj lub taub hau xwb. Lawv yog yam uas nws tau pom thiab paub los tau ntau lub xyoos ntawm txoj kev ntsib kev pom hauv lub neej txoj sia lawm. Thaum muab piv rau tag nrho cov neeg uas tsuas nrhiav Vajtswv cov koob hmoov xwb thiab cov uas ntshai tsam Vajtswv yuav muab cov koob hmoov ntawm lawv mus lawm, thiab cov uas ntxub qhov ntawd thiab yws txog qhov ntawd, Yauj txoj kev mloog hais tseem tsis yog qhov tseeb tseeb thiab los? Thaum muab piv rau tag nrho cov neeg uas ntseeg tias muaj ib tug Vajtswv, tiam sis cov uas yeej ib txwm tsis tau ntseeg tias Vajtswv tswj kav tag nrho txhua yam, Yauj tseem tsis muaj kev ncaj ncees thiab kev siab ncaj ntau tshaj plaws thiab los?

Yauj Qhov Kev Paub Tias Dab Tsi Yog Qhov Tsim Nyog

Yauj tej kev ntsib kev pom tiag thiab nws txoj kev ua neeg uas siab ncaj thiab coj ncaj ntawd txhais tau tias nws txiav txim thiab xaiv qhov uas tsim nyog tshaj plaws rau thaum nws poob nws tej khoom muaj nqis thiab nws cov me nyuam du lug lawm. Tej kev xaiv uas tsim nyog no yog yam faib cais tawm tsis tau ntawm nws tej kev caum raws txhua hnub mus thiab Vajtswv txoj kev ua uas nws tau los paub rau hauv nws lub neej txhua hnub. Yauj lub siab ncaj ncees ua rau nws tuaj yeem ntseeg tau tias Yehauvas yog tus tswj kav txhua yam; nws txoj kev ntseeg tau ua rau nws paub qhov tseeb ntawm Vajtswv Yehauvas lub hwj chim kav tag nrho txhua yam; nws txoj kev paub tau ua rau nws txaus siab hlo los ua raws li Vajtswv Yehauvas lub hwj chim kav thiab tej kev npaj; nws txoj kev mloog hais tau ua rau nws muaj qhov tseeb ntau zuj zus rau hauv nws qhov kev hwm Vajtswv Yehauvas; nws qhov kev hwm tau ua rau nws muaj qhov tiag ntau zuj zus rau hauv nws txoj kev ntxub kev phem; thaum kawg, Yauj thiaj li dhau los ua neeg zoo tiav log vim hais tias nws tau hwm Vajtswv thiab tau ntxub kev phem; nws txoj kev zoo tiav log tau ua rau nws ntse, thiab tau ua rau nws paub zoo tshaj plaws tias dab tsi yog qhov tsim nyog.

Peb yuav tsum to taub lo lus, “tsim nyog” no tau li cas? Ib lo lus txhais kom raws nraim li kab ntawv ces yog nws txhais tias kev xav zoo, muaj laj thawj thiab pom meej rau hauv yus txoj kev xav, yog kev hais lus zoo, kev nqis tes ua, thiab kev txiav txim, thiab kev muaj laj thawj thiab muaj tej qauv zoo xwm yeem. Tiam sis Yauj qhov kev paub tias dab tsi yog qhov tsim nyog mas tsis piav qhia tau yooj yim li. Thaum nws tau hais rau ntawm no tias Yauj yog tus muaj qhov kev paub tias dab tsi yog qhov tsim nyog tshaj plaws, qhov no yog tau hais qhov muaj feem ntsig txog rau nws txoj kev ua neeg thiab nws txoj kev coj ua rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Vim hais tias Yauj yog neeg coj ncaj, nws thiaj li muaj peev xwm ntseeg tau thiab ua tau raws li Vajtswv lub hwj chim kav, uas tau muab ib qho kev paub rau nws uas lwm tus tsis tuaj yeem muaj tau li, thiab qhov kev paub no tau ua rau nws tuaj yeem xam pom, txiav txim, thiab txhais lub ntsiab rau yam uas tau tshwm sim rau nws tau raug zoo, uas pab ua rau nws xaiv tau raug zoo txog yam uas yuav tau ua thiab yam uas yuav tau tuav kom ruaj khov rau. Qhov no hais tau tias nws cov lus, tus cwj pwm, thiab cov keeb laj fai uas txhawb rau nws tej kev ua, thiab tus yam ntxwv nws tau coj, yog yam ib txwm swm zoo, pom meej, thiab tshwj xeeb, thiab tsis tsaus ntuj nti, ua yam tsis ua twb zoo xav, los sis ua raws txoj kev xav. Nws yeej paub yuav coj li cas rau yam uas tau tshwm sim rau nws, nws yeej paub tias yuav coj kom haum thiab tswj tej kev sib raug zoo los ntawm tej xwm txheej nyuaj tau li cas, nws yeej paub tias yuav tuav qhov muaj tiag li cas rau txoj hau kev tseeb uas yuav tsum tau tuav rau, thiab, tshaj qhov no lawm, nws yeej paub tias yuav coj li cas rau txoj kev muab los thiab kev muab tawm ntawm Vajtswv Yehauvas. Qhov no yog Yauj qhov kev paub tias dab tsi yog qhov tsim nyog tshaj plaws. Nws yog vim Yauj tau raug npaj muaj qhov kev paub tias dab tsi yog qhov tsim zoo li no es nws thiaj li tau hais tias, “Yehauvas muab, thiab Yehauvas tau muab tshem mus lawm; thov kom Yehauvas lub npe raug qhuas,” thaum nws poob tag nrho nws tej khoom muaj nqis thiab nws cov tub thiab cov ntxhais lawm.

Thaum Yauj tau ntsib kev mob rau lub cev ntau heev lawm, thiab nrog rau tej kev yws ntawm nws cov neeg txheeb ze thiab cov phooj ywg, thiab thaum nws tau ntsib txoj kev tuag lawm, nws txoj kev coj ua tiag tiag thiaj li tau qhia nws lub tseem ntsej muag tiag tiag tshwm los rau txhua tus tib neeg pom dua ib zaug ntxiv.

Yauj Lub Ntsej Muag Tiag Tiag: Tseeb, Dawb Huv, thiab Tsis Muaj Qhov Cuav

Cia peb nyeem Yauj 2:7–8: “Ces Ntxwgnyoog thiaj li tawm ntawm Yehauvas xub ntiag mus lawm, thiab ntaus Yauj ua rau nws tawm hlwv ntawm ko taw ti nkaus saum taub hau. Thiab nws thiaj muab ib daig txhais lauj kaub tawg coj los kuam nws tus kheej; thiab nws zaum ntawm cov hmoov tshauv.” Qhov no yog ib qho kev piav qhia txog Yauj txoj kev coj ua thaum tej mob sawv hlwv hlav mus thoob nws lub cev. Thaum lub sij hawm no, Yauj tau zaum rau ntawm cov tshauv kom nws thev taus tus mob. Tsis muaj leej twg kho nws, thiab tsis muaj leej twg pab nws tau kom nws qhov mob ntawm lub cev ntaug; dua ntawd, nws tau siv txhais lauj kaub av los txhuam daim tawv ntawm qhov mob sawv hlwv tawm. Saib raws saum daim tawv mas, qhov no yog ib theem hauv Yauj txoj kev tsim txom, thiab tsis muaj feem ntsig txog rau nws qhov kev ua neeg thiab kev hwm Vajtswv li, vim Yauj tsis tau hais ib lo lus los hais qhia txog nws txoj kev xav thiab kev xam pom rau thaum lub sij hawm no. Tiam sis Yauj tej kev nqis tes ua thiab nws txoj kev coj ua tseem yog ib qho kev nthuav tawm tseeb ntawm nws qhov kev ua neeg. Nyob hauv cov lus teev tseg ntawm tshooj dhau los uas peb tau nyeem lawm tias Yauj yog tus zoo tshaj plaws ntawm txhua tus tib neeg nyob rau sab hnub tuaj. Zaj lus uas los ntawm tshooj ob los, thaum lub sij hawm no, qhia rau peb tias tus tib neeg zoo ntawm sab hnub tuaj tau ib daim txhais lauj kaub av los txhuam nws tus kheej thaum tseem zaum rau ntawm cov tshauv. Qhov kev piav qhia los ntawm ob yam no tsis muaj qhov sib txawv los? Nws muaj ib qho sib txawv uas nthuav qhia rau peb pom txog Yauj tus kheej tiag tiag: Txawm tias nws yuav muaj suab npe thiab muaj meej mom los xij, nws ib txwm yeej tsis nyiam los sis tsis quav ntsej txog tej no hlo li; nws tsis quav ntsej tias lwm tus tau xam pom nws zoo li cas, los sis nws tsis txhawj txog seb nws tej kev nqis tes ua los sis txoj kev coj ua puas yuav muaj kev cuam tshuam tsis zoo li cas rau nws lub koob npe; nws tsis ntshaw cov txiaj ntsim ntawm lub meej mom, los sis nws tsis muaj kev zoo siab rau lub yeeb koob uas tau los nrog lub meej mom thiab lub koob npe. Nws tsuas txhawj txog nws qhov muaj txiaj ntsim thiab kev tseem ceeb ntawm nws txoj kev ua neeg nyob rau hauv Vajtswv Yehauvas ob lub qhov muag nkaus xwb. Yauj tus kheej tiag tiag yog kiag nws lub ntsiab tseeb: Nws tsis nyiam suab npe thiab kev muaj txiag nplua nuj, thiab tsis ua neej nyob rau lub suab npe thiab kev muaj txiag nplua nuj; nws yog tus tseeb, thiab dawb huv, thiab tsis muaj qhov cuav li.

Yauj Txoj Kev Faib Cais ntawm Txoj Kev Hlub thiab Kev Ntxub

Lwm sab ntawm Yauj qhov kev ua neeg raug nthuav tawm rau hauv qhov kev sib pauv tswv yim mus los ntawm nws thiab nws tus poj niam tias: “Ces nws tus poj niam hais rau nws hais tias, Koj puas tseem tuav koj txoj kev ncaj ncees? cem foom Vajtswv, thiab tuag mus. Tab sis nws hais rau nws hais tias, Koj hais lus li ib tug ntawm cov poj niam ruam ruam hais. Dab tsi? Peb yuav tau txais qhov zoo ntawm Vajtswv txhais tes thiab peb yuav tsis tau txais qhov phem los?” (Yauj 2:9–10). Pom txoj kev tsim txom uas nws tau txom nyem, Yauj tus poj niam tau muab tswv yim rau Yauj los pab kom nws khiav dim nws txoj kev tsim txom, tiam sis nws “tej kev xav zoo” tsis tau txais Yauj txoj kev pom zoo; dua ntawd, lawv tau thab kom Yauj npau taws, vim nws tus poj niam tsis kam lees txais Yauj txoj kev ntseeg, thiab kev mloog Vajtswv Yehauvas hais, thiab kuj tsis kam lees qhov muaj nyob ntawm Vajtswv Yehauvas thiab. Qhov no yog yam uas Yauj thev tsis taus, vim nws yeej tsis tau tso cai cia nws tus kheej ua ib yam dab tsi uas tawm tsam los sis ua rau Vajtswv raug mob, tsis hais ib yam dab tsis txog lwm tus li. Nws yuav nyob ntsiag to tau li cas thaum nws tau pom lwm tus hais lus thuam tawm tsam thiab saib tsis taus Vajtswv? Yog li nws thiaj tau hu nws tus poj niam tias yog ib tug “poj niam ruam.” Yauj tus cwj pwm coj rau nws tus poj niam yog ib qho ntawm kev npau taws thiab kev ntxub, nrog rau kev thuam thiab kev cem. Qhov no yog kev nthuav tawm uas ib txwm muaj ntawm Yauj qhov kev ua neeg—kev sib txawv los ntawm txoj kev hlub thiab kev ntxub—thiab nws yog ib qho tseem kev sawv cev tam rau nws qhov kev ua neeg uas siab ncaj. Yauj muaj ib txoj kev txawj xav txog kev ncaj ncees—ib yam uas ua rau nws ntxub tej lus hais mus hais los thiab tej kev lim hiam uas ntas mus ntas los, thiab kev tsis nyiam kiag li, kev rau txim, thiab kev tsis kam lees txais yuav txoj kev ntseeg tsis raws kev raws cai, tej kev sib cav tsis muaj laj thawj, thiab tej kev sib hais ruam zis, thiab tau ua rau nws tuav qhov tseeb rau nws tus kheej, kho cov hauv paus ntsiab lus thiab tuav qhov yog thaum nws raug tsis kam lees txais yuav los ntawm cov neeg coob leej ntau tus thiab raug tso tseg los ntawm cov neeg uas nyob ze nws.

Yauj Txoj Kev Siab Dawb Siab Zoo thiab Siab Dawb

Vim, los ntawm Yauj txoj kev coj ua los, peb pom tej kev nthuav tawm ntau yam ntawm nws qhov kev ua neeg, Yauj qhov kev ua neeg uas peb pom thaum nws tau qhib nws lub qhov ncauj foom phem rau nws hnub yug los yog dab tsi? Qhov no yog lub ncauj lus uas peb yuav sib qhia rau hauv qab no.

Saum toj saud, Kuv tau tham txog tej chiv keeb ntawm Yauj qhov kev foom phem rau nws hnub yug los lawm. Yam uas nej pom rau hauv qhov no yog dab tsi? Yog Yauj muaj lub siab tawv thiab tsis muaj kev hlub li, yog nws yeej yog neeg siab txias thiab tsis muaj kev xav thiab tsis muaj kev ua neeg lawm, nws puas tuaj yeem saib xyuas kom tau rau Vajtswv lub siab ntshaw? Nws puas ntxub nws hnub yug los vim hais tias nws tau saib xyuas rau Vajtswv lub siab lawm? Muab ua lwm lo lus hais, yog Yauj muaj lub siab tawv thiab tsis muaj kev ua neeg li lawm, nws puas nyuaj siab los ntawm Vajtswv qhov kev mob? Nws puas yuav foom phem rau nws hnub yug los vim hais tias Vajtswv tau raug txom nyem los ntawm nws? Lo lus teb ces, Yeej tsis yog li! Vim hais tias nws muaj lub siab dawb siab zoo, Yauj thiaj li tau saib xyuas rau Vajtswv lub siab; vim hais tias nws tau saib xyuas rau Vajtswv lub siab, Yauj thiaj li paub txog Vajtswv qhov kev mob; vim hais tias nws muaj lub siab dawb siab zoo, nws thiaj li tau raug txom nyem loj heev los ntawm txoj kev tsim txom vim ntawm txoj kev paub txog Vajtswv qhov kev mob; vim hais tias nws paub txog Vajtswv qhov kev mob, nws thiaj li tau pib tsis nyiam nws hnub yug los kiag li, thiab yog li ntawd thiaj li tau foom phem rau nws hnub yug los. Rau cov neeg sab nraud ces, tag nrho Yauj txoj kev coj ua rau thaum nws tej kev sim siab yog yam ua qauv zoo tseg. Tsuas yog nws qhov kev foom phem rau nws hnub yug los nkaus xwb thiaj tau tsim muaj ib lo lus nug txog nws txoj kev zoo tiav log thiab kev siab ncaj, los sis muaj ib qho kev tshuaj ntsuam txawv. Qhov tseeb tiag, nws yog kev nthuav tawm tseeb tshaj plaws ntawm Yauj lub ntsiab tseeb ntawm nws qhov kev ua neeg. Lub ntsiab tseeb ntawm nws qhov kev ua neeg tsis raug npog los sis tsis raug ntim tseg, los sis raug kho los ntawm ib tug neeg twg li. Thaum nws tau foom phem rau nws hnub yug los, nws tau nthuav tawm txog txoj kev siab dawb siab zoo thiab siab dawb uas tob puag hauv nws lub siab; nws zoo li ib tug dej txhawv uas cov dej mas ntshiab ntshiab huv si thiab pom kaj nrig cuag nkaus li qhia tshwm mus ti nkaus rau hauv qab thu.

Thaum tau kawm tag nrho qhov no txog Yauj lawm, cov neeg feem coob yuav muaj ib txoj kev tshuaj ntsuam ncaj ncees uas raug thiab raws lub hom phiaj ntawm lub ntsiab tseeb txog Yauj qhov kev ua neeg yam tsis ua xyem xyav li. Lawv kuj yuav tsum muaj ib txoj kev to taub tob, muaj qab hau, thiab zoo dua ntxiv thiab txoj kev qhuas txog Yauj txoj kev zoo tiav log thiab kev siab ncaj li Vajtswv tau hais lawm. Vam hais tias, txoj kev to taub thiab kev qhuas no yuav pab ua rau cov tib neeg ua raws txoj hau kev ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub kev phem.

Txoj Kev Sib Raug Zoo Ntawm Vajtswv Qhov Muab Yauj Cob rau Ntxwgnyoog thiab Cov Hom Phiaj ntawm Vajtswv Txoj Dej Num

Txawm tias tam sim no tib neeg feem coob lees paub tias Yauj yog tus zoo tiav log thiab siab ncaj thiab tias nws tau hwm Vajtswv thiab tau ntxub kev phem los xij, qhov kev lees no tsis ua rau lawv to taub zoo ntxiv txog Vajtswv txoj kev xav. Thaum lub sij hawm no vim kev khib siab txog Yauj qhov kev ua neeg thiab kev caum raws, lawv nug lo lus nug nram qab no rau Vajtswv tias: Yauj yog tus zoo tiav log thiab siab ncaj heev, tib neeg tau hwm nws heev, yog li vim li cas Vajtswv ho tau muab nws cob rau Ntxwgnyoog lawm thiab cia nws ntsib txoj kev tsim txom ntau npaum li no? Cov lus nug no yeej muaj nyob rau hauv tib neeg coob leej lub siab lawm—los sis dua ntawd, qhov kev tsis ntseeg no yog lo lus nug nyob rau hauv coob tus tib neeg lub siab. Vim nws tau ua rau coob tus tib neeg feeb tsis meej, peb yuav tsum qhib lo lus nug no thiab piav qhia nws kom raug zoo.

Txhua yam uas Vajtswv ua yog tsim nyog thiab muaj qhov tseem ceeb tshwj xeeb tshaj plaws, vim txhua yam uas Nws ua rau hauv tib neeg yeej cuam tsuam txog Nws txoj kev cawm tib neeg thiab kev cawm dim ntawm tib neeg ntiaj teb. Raws li ib txwm muaj los, txoj dej num uas Vajtswv tau ua rau hauv Yauj yeej tsis txawv li, txawm tias Yauj yog tus zoo tiav log thiab siab ncaj rau hauv Vajtswv ob lub qhov muag los xij. Muab ua lwm lo lus hais, txawm tias yam Vajtswv ua los sis tej tswv yim uas Nws siv ua tej ntawd yuav yog dab tsi los xij, txawm tias yuav raug tus nqi li cas los xij, txawm tias Nws lub ntsiab, Nws lub hom phiaj ntawm Nws txoj kev nqis tes ua yuav tsis hloov pauv los xij. Nws lub hom phiaj yog los coj Vajtswv cov lus mus rau tib neeg, nrog rau Vajtswv tej kev cheem tsum thiab txoj kev xav rau tib neeg; muab ua lwm lo lus hais, nws yog los ua dej num rau hauv tib neeg txhua yam uas Vajtswv ntseeg tias yog yam zoo mus raws li Nws cov kauj ruam, pab tib neeg kom to taub Vajtswv lub siab thiab nkag siab Vajtswv lub ntsiab tseeb, thiab ua rau tib neeg ua raws li Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj, yog li thiaj ua rau tib neeg muaj kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub kev phem—tag nrho tej no yog ib qho yeeb yam ntawm Vajtswv lub hom phiaj hauv txhua yam uas Nws ua. Lwm qhov yeeb yam ces yog tias, vim Ntxwgnyoog yog tus qauv piv txwv thiab yam khoom siv ua dej num rau hauv Vajtswv txoj dej num, tib neeg keev raug muab cob rau Ntxwgnyoog; qhov no yog tej tswv yim uas Vajtswv siv los cia kom tib neeg pom Ntxwgnyoog tej kev sim siab thiab tawm tsam kev lim hiam, kev phem, thiab kev tsis muaj nqis ntawm Ntxwgnyoog, yog li thiaj ua rau tib neeg ntxub Ntxwgnyoog thiab tuaj yeem paub thiab lees paub yam uas tsis zoo. Qhov txheej txheem no maj mam ua rau lawv tus kheej khiav dim plaws ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj kav thiab tej kev iab liam, kev cuam tshuam, thiab kev tawm tsam—kom txog ntua thaum, ua tsaug rau Vajtswv cov lus, lawv qhov kev paub thiab kev mloog Vajtswv hais, thiab lawv txoj kev ntseeg Vajtswv thiab kev hwm Vajtswv, lawv kov yeej kiag Ntxwgnyoog tej kev tawm tsam thiab tej kev iab liam; ces tsuas yog li ntawd xwb lawv thiaj li raug cawm dim plaws ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm. Tib neeg txoj kev cawm dim txhais tau tias Ntxwgnyoog tau swb lawm, nws txhais tau tias lawv tsis yog cov zaub mov hauv Ntxwgnyoog lub qhov ncauj mus ntxiv lawm—dua li qhov muab lawv nqos mus, Ntxwgnyoog thiaj tau tso lawv tseg. Qhov no vim hais tias cov neeg no yog cov siab ncaj, vim hais tias lawv muaj kev ntseeg, kev mloog hais, thiab kev hwm rau Vajtswv, thiab vim hais tias lawv tawg ntawm Ntxwgnyoog mus du lug lawm. Lawv ua rau Ntxwgnyoog txaj muag, lawv ua kom Ntxwgnyoog ntshai, thiab thaum kawg lawv thiaj li kov yeej Ntxwgnyoog kiag. Lawv txoj kev ntseeg rau hauv txoj kev caum raws Vajtswv, thiab kev mloog hais thiab kev hwm Vajtswv kov yeej Ntxwgnyoog kiag, thiab ua rau Ntxwgnyoog tso lawv tseg tag nrho. Tsuas yog cov neeg uas zoo li no nkaus xwb thiaj li raug Vajtswv muab tau tiag tiag, thiab nqov no nws yog Vajtswv lub hom phiaj kawg rau hauv txoj kev cawm tib neeg. Yog lawv xav kom raug cawm dim, thiab xav kom Vajtswv muab tau tiav hlo, ces tag nrho cov uas caum raws Vajtswv yuav tsum ntsib tej kev sim siab thiab kev tawm tsam loj thiab me los ntawm Ntxwgnyoog. Cov uas dhau los ntawm tej kev sim siab thiab kev tawm tsam no thiab tuaj yeem kov yeej Ntxwgnyoog puv npo thiaj li yog cov uas raug cawm dim los ntawm Vajtswv. Qhov no hais tau tias, cov uas raug cawm dim los rau ntawm Vajtswv lawm yog cov uas puav leej tau raug Vajtswv tej kev sim siab lawm, thiab cov uas tau raug sim siab thiab raug tawm tsam los ntawm Ntxwgnyoog yam suav tsis txheeb lawm. Cov uas raug cawm dim los rau ntawm Vajtswv lawm yeej to taub Vajtswv txoj kev xav thiab tej kev cheem tsum, thiab tuaj yeem lees Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj, thiab lawv tsis tso tseg txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub kev phem hauv Ntxwgnyoog tej kev sim siab. Cov uas raug cawm dim los rau ntawm Vajtswv lawm yeej muaj kev coj ncaj, lawv muaj lub siab dawb siab zoo, lawv paub faib cais ntawm txoj kev hlub thiab kev ntxub, lawv muaj txoj kev txawj xav ntawm kev ncaj ncees thiab yog qhov tsim nyog, thiab lawv tuaj yeem saib xyuas rau Vajtswv thiab saib txhua yam uas yog Vajtswv li muaj nuj nqis. Cov tib neeg zoo li no thiaj tsis raug khi cia, raug soj qab, raug iab liam, los sis raug tsim txom los ntawm Ntxwgnyoog; lawv dim plaws hlo lawm, lawv muaj kev ywj siab thiab kaj siab hlo lawm. Yauj yog kiag ib tug tib neeg muaj kev ywj pheej, thiab qhov no yog kiag qhov tseem ceeb uas vim li cas Vajtswv thiaj tau muab nws cob rau Ntxwgnyoog.

Yauj raug Ntxwgnyoog tsim txom, tiam sis nws kuj tseem muab tau kev ywj pheej thiab kev ywj siab tsis paub tag, thiab nws muab tau txoj cai kom txhob raug cob rau Ntxwgnyoog txoj kev lwj liam, kev tsim txom, thiab kev iab liam mus ntxiv lawm, los nyob rau hauv txoj kev kaj ntawm Vajtswv lub ntsej muag kom muaj kev ywj pheej thiab tsis muaj nra ris lawm, thiab ua neej nyob rau hauv Vajtswv cov koob hmoov uas tau muab rau nws. Tsis muaj leej twg muaj tau, los sis rhuav tshem tau, los sis txhav tau qhov muaj cai no. Nws raug muab rau Yauj pauj rau nws txoj kev ntseeg, kev txiav txim siab, thiab kev mloog hais thiab kev hwm Vajtswv; Yauj tau them tus nqi ntawm nws txoj sia kom yeej kev kaj siab thiab kev zoo siab rau hauv lub ntiaj teb thiab qhov muaj cai thiab kev muaj cai, li uas raug tsim tsa los ntawm Ntuj Ceeb Tsheej thiab raug lees paub los ntawm lub ntiaj teb, kom pe hawm tus Tswv Tsim yam tsis muaj kev cuam tshuam raws li yog ib tug uas Vajtswv tsim tawm los rau hauv lub ntiaj teb. Tej qhov zoo li no yog qhov tshwm sim loj tshaj plaws ntawm Yauj qhov thev taus tej kev sim siab.

Thaum tib neeg tseem tsis tau raug cawm dim, lawv lub neej keev raug cuam tshuam tas li nrog, thiab raug tswj kav los ntawm, Ntxwgnyoog. Muab ua lwm lo lus hais, cov tib neeg uas tsis tau raug cawm dim yog cov neeg raug txim rau Ntxwgnyoog, lawv tsis muaj kev ywj pheej, lawv tsis tau raug tso los ntawm Ntxwgnyoog, lawv tsis tsim nyog los sis tsis muaj cai pe hawm Vajtswv, thiab lawv raug Ntxwgnyoog caum raws ti ti thiab tawm tsam phom sij kawg li. Cov tib neeg zoo li no tsis muaj kev zoo siab uas yuav hais txog li, lawv tsis muaj cai rau ib qho kev muaj nyob uas ib txwm yuav hais txog, thiab tshaj qhov no lawm lawv tsis muaj meej mom yuav hais txog. Tsuas yog koj sawv tiv thiab ua tsov rog nrog Ntxwgnyoog nkaus xwb, siv koj txoj kev ntseeg Vajtswv thiab kev mloog hais, thiab kev hwm Vajtswv los ua tej cuab yeej los ua tsov rog ciaj thiab tuag nrog Ntxwgnyoog, tej ntawd thiaj ua rau koj kov yeej Ntxwgnyoog puv npo thiab ua rau nws pos tw nthoob thiab kom ntshai thaum twg nws pom koj, kom nws tso nws tej kev tawm tsam thiab tej kev iab liam rau koj tseg kom tag nrho—tsuas yog thaum ntawd nkaus xwb koj thiaj li raug cawm dim thiab rais los muaj kev ywj pheej tau. Yog koj yeej txiav txim siab tawg ntawm Ntxwgnyoog mus du lug lawm, tiam sis tsis npaj txhij kom muaj tej cuab yeej uas yuav pab ua rau koj kom kov yeej Ntxwgnyoog, ces koj tseem yuav nyob rau qhov phom sij. Thaum lub sij hawm dhau mus, thaum koj raug Ntxwgnyoog tsim txom hnyav uas koj tsis muaj ib lub zog seem li lawm, tiam sis koj tseem tsis tuaj yeem hais lus tim khawv tau, koj tus kheej tseem tsis tau khiav dim Ntxwgnyoog tej kev iab liam thiab kev tawm tsam koj kom tiav hlo, ces koj yuav muaj kev cia siab me ntsis ntawm txoj kev cawm dim lawm xwb. Thaum kawg, thaum tshaj tawm Vajtswv txoj dej num rau thaum xaus, koj tseem yuav nyob hauv Ntxwgnyoog lub xib teg, tsis tuaj yeem tso koj tus kheej kom dim, thiab yog li koj yeej yuav tsis muaj hwv tsam los sis kev cia siab li. Qhov tshwm sim tau los ces yog cov tib neeg zoo li no yuav poob du lug mus rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev kaw.

Lees Txais Vajtswv Tej Kev Sim, Kov Yeej Ntxwgnyoog Tej Kev Sim Siab, thiab Cia Kom Vajtswv Muab Tau Tag Nrho Koj Tus Kheej

Thaum lub sij hawm ua txoj dej num ntawm Vajtswv txoj kev npaj thiab kev pab txhawb tib neeg, Nws qhia tag nrho Nws txoj kev xav thiab tej kev cheem tsum rau tib neeg, thiab qhia txog Nws txoj kev ua, tus moj yam, thiab yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws rau tib neeg. Lub hom phiaj yog los npaj kom tib neeg muaj txhij nrog tus yeeb yam, thiab cia tib neeg los muab kom tau ntau yam tseeb los ntawm Vajtswv los rau thaum uas caum raws Nws—qhov ntseeb uas yog tej cuab yeej uas Vajtswv tau muab rau tib neeg los ua rog nrog Ntxwgnyoog. Yog li qhov npaj muaj txhij no, tib neeg yuav tsum ntsib Vajtswv tej kev sim, Vajtswv muaj ntau lub tswv yim thiab ntau txoj kev rau tej kev sim tib neeg, tiam sis lawv txhua tus cheem tsum “kev koom tes” ntawm Vajtswv tus yeeb ncuab: Ntxwgnyoog. Qhov no hais tau tias, thaum muab tej cuab yeej rau tib neeg los ua rog nrog Ntxwgnyoog lawm, Vajtswv muab tib neeg cob rau Ntxwgnyoog thiab tso cai cia rau Ntxwgnyoog los “sim” tib neeg lub siab. Yog tib neeg tuaj yeem tsoo kom tawm tau los ntawm Ntxwgnyoog tej kev ua rog, yog lawv tuaj yeem khiav dim Ntxwgnyoog txoj kev caum puag ncig thiab tseem muaj txoj sia nyob, ces tib neeg thiaj ua dhau qhov kev sim no. Tiam sis yog tib neeg tawm tsis tau ntawm Ntxwgnyoog tej kev ua rog, thiab zwm rau Ntxwgnyoog, ces tib neeg yuav ua tsis dhau qhov kev sim no. Txawm Vajtswv tshuaj xyuas tib neeg tus yeeb yam dab tsi los xij, tus qauv rau Nws txoj kev tshuaj xyuas yog xyuas seb tib neeg puas tuav los sis tsis tuav lawv tej lus tim khawv khov kho rau thaum raug Ntxwgnyoog tawm tsam, thiab seb lawv puas tau tso los sis tsis tau tso Vajtswv tseg thiab tau swb thiab tau zwm rau Ntxwgnyoog thaum mag Ntxwgnyoog rooj ntxiab lawm. Nws tuaj yeem hais tau tias txawm tib neeg yuav raug los sis tsis raug cawm dim los xij yog nyob rau ntawm qhov seb lawv puas tuaj yeem kov yeej thiab muaj yeej Ntxwgnyoog xwb, thiab seb lawv puas yuav muab tau los sis muab tsis tau kev ywj pheej los xij yog rau ntawm qhov seb lawv puas tuaj yeem tsa, lawv tus kheej ua kiag, tej cuab yeej uas Vajtswv tau muab rau lawv lawm los kov kom yeej Ntxwgnyoog txoj kev ua qhev, ua kom Ntxwgnyoog tso txoj kev vam tseg tiav hlo thiab tso lawv tseg. Yog Ntxwgnyoog tso txoj kev vam thiab tej kev tuav ib tug tib neeg rau ntawm xib teg tseg, qhov no txhais tau tias Ntxwgnyoog yeej yuav tsis sim los txeeb tus neeg no ntawm Vajtswv mus ntxiv dua li lawm, yeej tsis iab liam thiab cuam tshuam nrog tus neeg no ntxiv dua lawm, yeej tsis tsim txom los sis tawm tsam lawv ntxiv lawm; tsuas yog ib tug neeg zoo li no nkaus xwb thiaj li yuav raug Vajtswv muab tau tiag tiag. Qhov no yog tag nrho qhov txheej txheem uas Vajtswv muab tau tib neeg.

Kev Ceeb Toom thiab Kev Tig Ras To Taub uas Tau Muab rau Ntau Tiam Tom Qab los ntawm Yauj Cov Lus Tim Khawv

Thaum tib lub sij hawm no raws li kev to taub qhov txheej txheem los ntawm qhov uas Vajtswv muab tau qee tus neeg tiav hlo, tib neeg kuj yuav to taub cov hom phiaj thiab qhov tseem ceeb ntawm Vajtswv qhov muab Yauj cob rau Ntxwgnyoog. Tib neeg yuav tsis raug cuam tshuam los ntawm Yauj qhov kev tsim txom mus ntxiv lawm, thiab muaj kev qhuas tshiab txog nws qhov tseem ceeb. Lawv yuav tsis txhawj xeeb txog seb lawv tus kheej puas yuav raug cob rau tib txoj kev sim siab ib yam nkaus li Yauj lawm, thiab yuav tsis tawm tsam los sis tsis lees txais yuav Vajtswv tej kev sim siab uas tseem yuav los tom ntej mus ntxiv lawm. Yauj txoj kev ntseeg, kev mloog hais, thiab nws cov lus tim khawv uas los kov yeej Ntxwgnyoog ntawd tau dhau los ua ib lub hauv paus ntawm txoj kev pab tseem ceeb thiab kev txhawb nqa rau tib neeg. Hauv Yauj, lawv pom kev vam rau lawv tus kheej txoj kev dawm dim, thiab pom tias los ntawm txoj kev ntseeg, thiab kev mloog hais rau thiab kev hwm Vajtswv, nws yog tag nrho txhua yam uas yuav kov yeej Ntxwgnyoog xwb, yuav kov kom yeej Ntxwgnyoog kiag. Lawv pom tias tsuav yog lawv lees txais Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj, thiab tsuav yog lawv muaj txoj kev txiav txim siab thiab txoj kev ntseeg tsis tso Vajtswv tseg tom qab tau poob txhua yam lawm xwb, ces lawv tuaj yeem coj kev txaj muag thiab kev swb los rau Ntxwgnyoog, thiab lawv yuav pom tias lawv tsuas cheem tsum kom muaj kev txiav txim siab thiab kev thev taus los tuav lawv tej lus tim khawv khov kho xwb—txawm tias nws yuav ua rau lawv poob txoj sia los xij—kom Ntxwgnyoog ntshai thiab yeej khiav tiaj lias lawm. Yauj cov lus tim khawv yog ib qho kev ceeb toom rau ntau tiam tom qab, thiab qhov kev ceeb toom no qhia rau lawv tias yog lawv kov tsis yeej Ntxwgnyoog, ces lawv tus kheej yeej tsis tuaj yeem dim tau tej kev iab liam thiab kev cuam tshuam ntawm Ntxwgnyoog hlo li, los sis lawv yeej tsis tuaj yeem khiav dim txoj kev tsim txom thiab kev tawm tsam ntawm Ntxwgnyoog ib yam nkaus. Yauj cov lus tim khawv tau ua rau ntau tiam tom qab tig ras to taub. Qhov kev tig ras to taub no qhia rau tib neeg tias tsuas yog lawv yog tus neeg zoo tiav log thiab siab ncaj nkaus xwb lawv thiaj li tuaj yeem hwm Vajtswv thiab ntxub kev phem tau; nws qhia rau lawv tias tsuas yog lawv hwm Vajtswv thiab ntxub kev phem nkaus xwb lawv thiaj li tuaj yeem ua tim khawv tau ruaj khov thiab nrov ntxhe ntws rau Vajtswv; tsuas yog lawv ua tim khawv tau ruaj khov thiab nrov ntxhe ntws rau Vajtswv nkaus xwb lawv thiaj li yuav tsis muaj hnub raug tswj kav los ntawm Ntxwgnyoog li lawm thiab ua neej nyob rau hauv qab Vajtswv txoj kev coj qhia thiab kev tiv thaiv—tsuas thaum ntawd xwb lawv thiaj li raug cawm dim tiag tiag. Yauj tus kheej thiab nws txoj sia txoj kev caum raws yuav tsum yog yam uas txhua tus uas caum raws txoj kev cawm dim xyaum. Yam uas nws tau ua neej nyob rau tag nrho hauv nws txoj sia thiab nws txoj kev coj ua rau thaum nws raug tej kev sim siab ntawd yog ib yam muaj nqis zoo rau txhua tus uas caum raws txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub kev phem.

Yauj Cov Lus Tim Khawv Coj Kev Nplig Siab los rau Vajtswv

Yog Kuv qhia nej tam sim no tias Yauj yog ib tug neeg ntxim hlub, nej yuav tsis qhuas lub ntsiab nyob rau hauv cov lus no, thiab tej zaum yuav tsis tuaj yeem tuav tau qhov pab txhawb tias vim li cas Kuv thiaj li tau hais tag nrho tej no; tab sis tos kom txog thaum hnub uas nej tau ntsib tej kev sim siab zoo ib yam nkaus li los sis raws nraim li tej Yauj ntsib tso, thaum nej tau mus dhau ntau yam xwm txheej nyuaj, thaum nej tus kheej tau ntsib tej kev sim siab uas raug npaj los ntawm Vajtswv rau nej kiag lawm, thaum koj muab tag nrho txhua yam uas koj muaj, thiab thev tej kev txaj muag thiab kev txom nyem kom kov yeej Ntxwgnyoog thiab ua tim khawv rau Vajtswv rau hauv tej kev sim siab lawm—ces koj thiaj li yuav qhuas lub ntsiab ntawm cov lus uas Kuv hais no. Thaum lub sij hawm ntawd, koj yuav hnov tau tias koj tseem nyob qis heev rau ntawm Yauj, koj yuav hnov tau tias Yauj ntxim hlub npaum li cas, thiab tias nws tsim nyog xyaum. Thaum lub sij hawm ntawd los txog, koj mam li ras tias tej lus uas Yauj tau hais no tseem ceeb npaum li cas rau tus neeg uas qias vuab tsuab thiab tus uas nyob rau thaum lub sij hawm no, thiab koj mam ras tias nws nyuaj npaum li cas rau cov tib neeg niaj hnub tam sim no los ua kom tau tiav tej yam zoo li Yauj ua tau tiav ntawd. Thaum koj hnov tias nws nyuaj lawm, koj mam qhuas tias Vajtswv lub siab tau nyuaj siab thiab tau txhawj xeeb npaum li cas, koj mam li qhuas tias cas Vajtswv ho tau them tus nqi siab tag npauv rau qhov kev muab kom tau tej neeg zoo li no, thiab yam uas Vajtswv ua thiab siv rau tib neeg ntiaj teb ntawd muaj nqis ntau npaum li cas. Tam sim no uas nej twb hnov cov lus no tag lawm, nej puas muaj kev to taub yog thiab kev tshuaj ntsuam raug txog Yauj? Hauv nej ob lub qhov muag, Yauj puas yog ib tug neeg zoo tiav log thiab siab ncaj tiag tiag uas tau hwm Vajtswv thiab tau ntxub kev phem? Kuv ntseeg tias tib neeg feem coob yuav hais tias yog. Vim tej yam tseeb ntawm yam uas Yauj tau ua lawm thiab tau qhia tshwm lawm yog yam uas tsis muaj leej twg los sis Ntxwgnyoog yuav tsis kam lees tsis tau li. Tej ntawd yog yam ua pov thawj qhia ruaj kho tshaj plaws ntawm Yauj qhov kov yeej Ntxwgnyoog. Qhov ua pov thawj no raug tsim muaj nyob rau hauv Yauj, thiab yog thawj thawj cov lus tim khawv uas Vajtswv tau txais. Yog li ntawd, thaum Yauj tau kov yeej Ntxwgnyoog tej kev sim siab thiab tau hais lus tim khawv rau Vajtswv lawm, Vajtswv thiaj li tau pom kev cia siab rau hauv Yauj, thiab Nws lub siab thiaj li raug nplig los ntawm Yauj. Txij puag thaum tiam tsim txhua yam los txog ntua rau Yauj tiam, qhov no yog thawj zaug uas Vajtswv tau ntsib txoj kev nplig siab tias yog zoo li cas tiag tiag, thiab lub ntsiab ua raug nplig los ntawm tib neeg txhais li cas tiag tiag. Nws yog thawj zaug uas Nws tau pom, thiab tau txais, cov lus tim khawv tseeb uas hais rau Nws.

Kuv ntseeg tias, thaum tau hnov Yauj cov lus tim khawv thiab tej zaj lus ntawm ntau tus yeeb yam txog Yauj lawm, feem coob ntawm cov tib neeg no yuav muaj tej kev npaj ua rau txoj kev taug rau ntawm lawv xub ntiag. Yog li, ib yam nkaus thiab, Kuv puas ntseeg tias cov tib neeg feem coob uas muaj kev nyuaj siab thiab kev ntshai puv nkaus yuav maj mam pib muaj kev tso siab zuj zus rau hauv lub cev thiab hauv nruab siab, thiab yuav pib hnov kaj siab, ib qho me me zuj zus …

Cov kab lus hauv qab no kuj hais txog tej zaj lus uas ntsig txog Yauj thiab. Cia peb nyeem txuas mus ntxiv.

4. Yauj Hnov Vajtswv los ntawm Qhov Hnov kiag ntawm Pob Ntseg

Yauj 9:11 Saib, Nws los kiag ntawm kuv, thiab kuv tsis pom Nws: Nws kuj los hla ntawm kuv, tab sis kuv tsis hnov Nws li.

Yauj 23:8–9 Saib nawb, kuv mus tom ntej, tab sis Nws tsis nyob ntawd; thiab rov qab, tab sis kuv tsis hnov Nws li: Nyob rau sab tes laug, qhov uas Nws ua hauj lwm, tab sis kuv tsis pom Nws: Nws Tus Kheej khiav nkaum rau sab tes xis lawm, uas kuv tsis pom Nws li.

Yauj 42:2–6 Kuv paub hais tias Koj ua tau txhua yam, thiab hais tias tej uas Koj xav lawm yeej tsis muaj qhov yuav ua tsis tiav li. Leej twg yog tus uas zais tej lus sab laj yam tsis muaj kev paub li? yog li ntawd kuv tsis tau hais tej uas kuv tsis to taub thiab lod; tej uas zoo tshaj plaws rau kuv, uas kuv tsis paub li. Mloog nawb, kuv thov Koj, thiab kuv yuav hais: Kuv yuav thov ntawm Koj, thiab tshaj tawm Koj rau kuv. Kuv tau hnov Koj los ntawm lub pob ntseg hnov xwb: tab sis tam sim no kuv lub qhov muag pom Koj lawm. Vim li cas kuv ho ntxub kuv tus kheej, thiab hloov siab lees txim nyob rau hauv tej plua av thiab plua tshauv.

Txawm Tias Vajtswv Tsis Tau Qhia Tshwm Nws Tus Kheej rau Yauj Los Xij, Yauj Ntseeg Vajtswv Lub Hwj Chim Kav

Yam uas txhawb rau cov lus no yog dab tsi? Puas muaj nej ib tug ntawm ko paub tias muaj ib qho tseeb rau ntawm no? Ua ntej tshaj, Yauj paub tau li cas tias muaj ib tug Vajtswv? Dhau ntawd ces, nws paub tau li cas tias lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam ho raug tswj kav los ntawm Vajtswv? Nws muaj ib kab lus uas teb rau ob lo lus nug no tias: “Kuv tau hnov Koj los ntawm lub pob ntseg hnov xwb: tab sis tam sim no kuv lub qhov muag pom Koj lawm. Vim li cas kuv ho ntxub kuv tus kheej, thiab hloov siab lees txim nyob rau hauv tej plua av thiab plua tshauv.” Los ntawm cov lus no peb tau kawm paub tias, dua li qhov tau pom Vajtswv los ntawm nws tus kheej lub qhov muag kiag lawm, Yauj tau kawm paub txog Vajtswv los ntawm zaj dab neeg teev tseg yav dhau los. Nws yog nyob rau hauv tej xwm txheej no uas nws tau pib taug txoj hau kev ntawm kev caum raws Vajtswv, tom qab uas nws tau lees ruaj khov txog qhov muaj nyob ntawm Vajtswv rau hauv nws lub neej, thiab rau ntawm tag nrho txhua yam lawm. Ces yuav tsis muaj ib qho tseeb uas yuav lees tsis lees tsis tau rau ntawm no li—qhov tseeb ntawd yog dab tsi? Txawm tias yeej muaj peev xwm ua raws txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub kev phem los xij, Yauj yeej tsis tau pom Vajtswv dua li. Hauv qhov no, tsis yog nws tsuas zoo ib yam li cov tib neeg niaj hnub tam sim no xwb los? Yauj yeej tsis tau pom Vajtswv dua li, txhais tau tias txawm nws tau hnov Vajtswv lawm los xij, nws yeej tsis paub tias Vajtswv nyob rau qhov twg, los sis Vajtswv zoo li cas, los sis dab tsi yog yam uas Vajtswv tab tom ua. Tej no yog tag nrho lub ntsiab uas muaj tseeb; hais kiag lub ntsiab tias, txawm nws tau caum raws Vajtswv los xij, Vajtswv yeej tsis tau tshwm los rau nws pom los sis tsis tau hais lus rau nws li. Qhov no tsis yog ib qho tseeb los? Txawm tias Vajtswv tsis tau hais lus rau Yauj los sis tsis tau txib kom nws ua dab tsi los xij, Yauj twb yeej tau pom qhov muaj nyob ntawm Vajtswv thiab tau pom Nws lub hwj chim kav tag nrho txhua yam lawm, thiab nyob hauv tej dab neeg teev tseg los ntawm qhov Yauj tau hnov txog Vajtswv los ntawm kev hnov kiag ntawm pob ntseg, tom qab ntawd ces nws tau pib lub neej ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub kev phem. Tej no yog tej yam chiv thawj thiab qhov txheej txheem uas Yauj tau caum raws Vajtswv. Tiam sis txawm tias nws tau hwm Vajtswv thiab tau ntxub kev phem li cas los xij, txawm tias nws tuav ruaj khov rau nws txoj kev ncaj ncees li cas los xij, Vajtswv yeej tseem tsis tau tshwm los rau nws pom li. Cia peb nyeem kab lus no. Nws tau hais tias, “Saib, Nws los kiag ntawm kuv, thiab kuv tsis pom Nws: Nws kuj los hla ntawm kuv, tab sis kuv tsis hnov Nws li” (Yauj 9:11). Tej uas cov lus no tab tom hais txog yog qhov hais tias tej zaum Yauj tau hnov tias muaj Vajtswv nyob ib puag ncig ntawm nws los sis tej zaum tsis hnov muaj—tiam sis nws yeej tsis tuaj yeem pom Vajtswv li. Muaj ntau zaus nws xav hauv nruab siab tias Vajtswv tab tom hla ntawm nws xub ntiag, los sis tab tom ua, los sis tab tom coj tib neeg kev, tiam sis lawv tsis paub li. Vajtswv los rau ntawm tib neeg thaum lawv tsis xav txog tias yuav los; tib neeg tsis paub thaum Vajtswv los rau ntawm lawv, los sis Nws los qhov twg los rau ntawm lawv, vim hais tias tib neeg tsis tuaj yeem pom tau Vajtswv, thiab yog li, rau tib neeg ces, Vajtswv raug zais kom lawv txhob pom lawm.

Yauj Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Yeej Tsis Raug Co los ntawm Qhov Tseeb Uas Vajtswv Raug Zais Kom Nws Txhob Pom Lawm

Hauv kab lus nram qab no ntawm nqe Vajluskub, Yauj tau hais tias, “Saib nawb, kuv mus tom ntej, tab sis Nws tsis nyob ntawd; thiab rov qab, tab sis kuv tsis hnov Nws li: Nyob rau sab tes laug, qhov uas Nws ua hauj lwm, tab sis kuv tsis pom Nws: Nws Tus Kheej khiav nkaum rau sab tes xis lawm, uas kuv tsis pom Nws li” (Yauj 23:8–9). Hauv zaj lus no, peb kawm paub tias hauv Yauj tej kev ntsib kev pom, Vajtswv tau raug zais rau nws tas li; Vajtswv tsis tau tshwm los rau nws yam qhib lug li, los sis Nws tsis tau hais ib lo lus rau Yauj yam qhib lug li, tiam sis nyob hauv nws lub siab, Yauj yeej ruaj siab hlo txog qhov muaj nyob ntawm Vajtswv. Nws ib txwm ntseeg tias tej zaum Vajtswv tab tom taug kev rau ntawm nws xub ntiag, los sis tej zaum tab tom ua dej num rau ntawm nws ib sab, thiab tias txawm nws tsis tuaj yeem pom tau Vajtswv los xij, Vajtswv yeej nyob puab ntawm nws ib sab, tswj xyuas txhua yam ntsig txog nws. Yauj yeej tsis pom Vajtswv dua li, tiam sis nws tuaj yeem tuav qhov tseeb rau nws txoj kev ntseeg, uas tsis muaj lwm tus neeg tuaj yeem ua tau li. Vim li cas lwm cov tib neeg thiaj li ua tsis tau li ntawd? Nws yog vim hais tias Vajtswv tsis hais lus rau Yauj los sis tshwm los rau nws pom, thiab yog nws tsis tau ntseeg tiag, nws tsis tuaj yeem mus tau ntxiv, los sis nws tsis tuaj yeem tuav ruaj rau txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub kev phem. Qhov no tsis yog tseeb thiab los? Koj xav li cas thaum koj nyeem txog cov lus uas Yauj hais no? Koj puas xav tias Yauj qhov kev zoo tiav log thiab kev siab ncaj, thiab nws txoj kev ncaj ncees ntawm Vajtswv xub ntiag, yog qhov tseeb, thiab tsis yog ib qho hais tshaj qhov muaj tseeb txog ib feem ntawm Vajtswv? Txawm tias Vajtswv tau coj rau Yauj zoo ib yam li lwm tus tib neeg thiab tsis tau tshwm los los sis hais lus rau nws los xij, Yauj tseem tuav ruaj khov rau nws txoj kev ncaj ncees, tseem ntseeg Vajtswv lub hwj chim kav, thiab, tshaj qhov no lawm, nws keev hlawv khoom fij thiab tau thov Vajtswv rau ntawm Vajtswv xub ntiag vim yog los ntawm nws qhov kev ntshai tsam muaj kev ua txhaum rau Vajtswv. Hauv Yauj rab peev xwm hwm Vajtswv yam tsis tau pom Vajtswv, peb pom tias nws tau nyiam yam zoo ntau npaum li cas, thiab nws txoj kev ntseeg ruaj thiab tseeb npaum li cas tiag. Nws yeej tsis tau tias tsis lees qhov muaj nyob ntawm Vajtswv li vim hais tias Vajtswv tau raug zais kom nws txhob pom, los sis nws yeej tsis poob nws txoj kev ntseeg thiab tsis tso Vajtswv tseg vim hais tias nws yeej tsis tau pom Vajtswv dua li. Dua ntawd, hauv Vajtswv txoj dej num ua raug zais ntawm kev tswj kav tag nrho txhua yam, nws tau lees paub qhov muaj nyob ntawm Vajtswv, thiab tau hnov txog Vajtswv lub hwj chim kav thiab lub hwj chim. Nws yeej tsis tso txoj kev siab ncaj tseg vim hais tias Vajtswv raug zais lawm, los sis nws yeej tsis tau tso txoj hau kev tseeb ntawm txoj kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub kev phem tseg li vim hais tias Vajtswv yeej tsis tau tshwm los rau nws pom. Yauj yeej tsis tau thov kom Vajtswv tshwm qhib lug los rau nws pom kom ua pov thawj rau qhov muaj Nws nyob, vim nws twb tau pom Vajtswv lub hwj chim kav rau hauv tag nrho txhua yam lawm, thiab nws tau ntseeg tias nws twb txais tau cov koob hmoov thiab tej hmoov hlub uas lwm cov neeg tseem tsis tau txais. Txawm tias Vajtswv tseem raug zais kom nws txhob pom los xij, Yauj txoj kev ntseeg Vajtswv yeej tsis co li. Yog li ntawd, nws thiaj li tau sau yam uas lwm tus tsis tau sau: Vajtswv qhov kev pom zoo thiab Vajtswv cov koob hmoov.

Yauj Foom Koob Hmoov Rau Vajtswv Lub Npe thiab Tsis Xav txog Cov Koob Hmoov los sis Kev Puas Tsuaj

Nws muaj ib qho tseeb uas yeej tsis tau hais txog rau hauv Vajluskub hauv tej zaj lus ntawm Yauj, thiab qhov tseeb no yuav yog qhov peb tsom ntsoov rau hnub no. Txawm tias Yauj yeej tsis tau pom Vajtswv dua li los sis tsis tau hnov txog Vajtswv cov lus los ntawm nws tus kheej ob lub pob ntseg los xij, Yauj yeej muaj ib qho chaw nyob hauv Yauj lub siab lawm. Yauj tus cwj pwm coj rau Vajtswv yog dab tsi? Nws yog, yam uas tau hais txog dhau los lawm, “thov kom Yehauvas lub npe raug qhuas.” Nws qhov koob hmoov ntawm Vajtswv lub npe uas tsis muaj kev chaw kawg, tsis muaj lub ntsiab lus lees dab tsi, thiab tsis muaj lub laj thawj dab tsi los khi nrog. Peb pom tias Yauj yeej tau muab nws lub siab rau Vajtswv lawm, tso cai cia lub siab rau Vajtswv tswj kav lawm; tag nrho tej uas nws tau xav, tag nrho tej uas nws tau txiav txim siab, thiab tag nrho tej uas nws tau npaj rau hauv nws lub siab lawm yeej raug muab nthuav qhib lug rau Vajtswv thiab tsis tau kaw rau Vajtswv li. Nws lub siab tsis tau ua yeeb ncuab rau Vajtswv, thiab nws yeej tsis tau thov Vajtswv kom ua ib yam dab tsi rau nws los sis muab ib yam dab tsi rau nws hlo li, thiab nws yeej tsis tau zais tej kev ntshaw tsis paub txaus uas nws yuav muab kom tau ib yam los ntawm nws qhov pe hawm Vajtswv. Yauj tsis tau tham txog tej kev sib pauv mus los nrog Vajtswv, thiab tsis tau thov los sis tsis tau yuam Vajtswv li. Nws txoj kev qhuas Vajtswv lub npe yog vim ntawm Vajtswv lub hwj chim thiab qhov muaj cai loj los tswj kav tag nrho txhua yam, thiab tsis yog nyob ntawm qhov seb nws tau txais cov koob hmoov los sis raug kev puas tsuaj. Nws tau ntseeg tias txawm Vajtswv foom koob hmoov rau tib neeg los sis coj kev puas tsuaj los rau lawv los xij, Vajtswv lub hwj chim thiab qhov muaj cai yuav tsis hloov li, thiab yog li ntawd, txawm hais tias ib tug neeg twg yuav nyob rau kis xwm txheej dab tsi los xij, yuav tsum tau qhuas Vajtswv lub npe. Tias tib neeg tau txais koob hmoov los ntawm Vajtswv yog vim ntawm Vajtswv lub hwj chim kav, thiab thaum kev puas tsuaj los raug tib neeg, yog li, ib yam nkaus thiab, nws yog vim ntawm Vajtswv lub hwj chim kav. Vajtswv lub hwj chim thiab qhov muaj cai tswj kav tag nrho thiab npaj txhua yam txog tib neeg; tej kev tswj tib neeg txoj kev muaj txiag nplua nuj yog tej uas pom tshwm sim ntawm Vajtswv lub hwj chim thiab qhov muaj cai, thiab txawm tias yus txoj kev xam pom yuav zoo li cas los xij, yuav tsum qhuas Vajtswv lub npe. Qhov no yog yam uas Yauj tau ntsib tau pom thiab tau paub rau hauv lub sij hawm ntawm nws lub neej txoj sia. Tag nrho Yauj tej kev xav thiab tej kev ua tau hnov mus txog rau ntawm Vajtswv ob lub pob ntseg thiab tau mus txog rau ntawm Vajtswv xub ntiag lawm, thiab Vajtswv tau pom lawm tias tseem ceeb. Vajtswv saib Yauj qhov kev paub no tseem ceeb, thiab tau saib Yauj muaj nqis vim qhov muaj ib lub siab zoo li no. Lub siab no yeej tau tos ntsoov Vajtswv cov lus txib tas li, thiab nyob rau txhua qhov txhia chaw, thiab txawm tias yuav yog lub sij hawm twg los sis lub chaw twg los xij yeej txaus siab tos txais yam yuav tshwm sim rau nws. Yauj tsis yuam Vajtswv li. Yam uas nws yuam nws tus kheej yog tos rau, lees txais, ntsib, thiab mloog txhua yam ntawm tej kev npaj uas los ntawm Vajtswv los; Yauj tau ntseeg qhov no tias yog nws tes hauj lwm, thiab nws yog kiag yam uas Vajtswv xav tau ntag. Yauj yeej tsis tau pom Vajtswv dua li, los sis tsis tau hnov Nws hais ib lo lus, muab cov lus txib, muab lus qhuab qhia, los sis qhia nws txog ib yam dab tsi hlo li. Hauv cov lus ntawm niaj hnub tam sim no, yuav kom nws tuaj yeem muaj ib txoj kev paub thiab coj tus cwj pwm zoo li no rau Vajtswv thaum Vajtswv tsis muab kev qhuab qhia, kev coj qhia, los sis kev npaj ntsig txog qhov tseeb rau nws—qhov no muaj nuj nqis, rau nws ua kom pom txog tej yam zoo li no thiaj li txaus hlo rau Vajtswv, thiab nws cov lus tim khawv raug Vajtswv qhuas thiab saib muaj nqis. Yauj yeej tsis tau pom Vajtswv dua li los sis hnov Vajtswv tus kheej hais tawm ib co lus qhuab qhia rau nws li, tiam sis rau Vajtswv ces nws lub siab thiab nws tus kheej muaj nuj nqis ntau dua li cov neeg uas, rau ntawm Vajtswv xub ntiag, tsuas yog muaj cuab kav tham tau tej ntsiab lus ntawm txoj kev xav tau tob nkaus xwb, cov uas tsuas muaj cuab kav hais lus khav theeb, thiab hais txog kev muab khoom kev fij nkaus xwb, tiam sis yog cov uas yeej tsis muaj kev paub tseeb txog Vajtswv li, thiab yeej tsis ntshai Vajtswv tiag li. Vim Yauj lub siab yeej dawb huv, thiab tsis raug zais kom Vajtswv txhob pom, thiab nws qhov kev ua neeg ncaj ncees thiab siab dawb siab zoo, thiab nws nyiam kev ncaj ncees thiab tej yam uas zoo. Tsuas yog ib tug tib neeg zoo li no uas muaj lub siab thiab qhov kev ua neeg zoo li no xwb thiaj li tuaj yeem los caum raws Vajtswv txoj hau kev tseeb, thiab muaj cuab kav hwm Vajtswv thiab ntxub kev phem tau. Ib tug tib neeg zoo li no thiaj li tuaj yeem pom Vajtswv lub hwj chim kav, tuaj yeem pom Nws qhov muaj cai thiab lub hwj chim, thiab thiaj li muaj peev xwm ua tau tiav hlo txoj kev mloog hais rau Nws lub hwj chim kav thiab tej kev npaj. Tsuas yog ib tug tib neeg zoo li no nkaus xwb thiaj li tuaj yeem qhuas Vajtswv lub npe tau tiag. Qhov ntawd yog vim hais tias nws tsis saib rau ntawm qhov seb Vajtswv yuav foom koob hmoov rau nws los sis yuav coj kev puas tsuaj los rau nws, vim hais tias nws twb paub lawm tias txhua yam raug tswj kav los ntawm Vajtswv txhais tes, thiab tias qhov tib neeg txhawj ntawd yog ib qho cim ntawm txoj kev ruam, kev tsis paub qab hau, thiab kev tsis paub tias dab tsi yog qhov tsim nyog, ntawm kev tsis ntseeg rau qhov tseeb ntawm Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho txhua yam, thiab ntawm qhov tsis ntshai Vajtswv. Yauj txoj kev paub yog kiag yam uas Vajtswv xav tau ntag. Yog li, Yauj puas muaj txoj kev xav paub txog Vajtswv zoo dua nej? Vim hais tias Vajtswv txoj dej num thiab cov lus hais tawm rau thaum lub sij hawm ntawd muaj tsawg, nws thiaj tsis yooj yim los paub txog Vajtswv tau. Ib qho kev ua tau tiav hlo zoo li no los ntawm Yauj tsis txhais tias yog rab peev xwm. Nws twb tsis muaj kev paub txog Vajtswv txoj dej num li, los sis yeej tsis tau hnov Vajtswv hais lus li, los sis yeej tsis tau pom Vajtswv lub ntsej muag li. Qhov uas nws tuaj yeem muaj tus cwj pwm zoo li no rau Vajtswv yog tag nrho qhov ua tau los ntawm nws qhov kev ua neeg thiab nws tus kheej txoj kev caum raws, ib qho kev ua neeg thiab kev caum raws uas cov tib neeg niaj hnub tam sim no tsis muaj. Yog li, hauv tiam ntawd, Vajtswv thiaj tau hais tias, “Tsis muaj ib tug zoo cuag nws nyob hauv lub ntiaj teb li, tus neeg uas zoo tiav log thiab tsis muaj chaw thuam li.” Thaum tiam ntawd, Vajtswv twb tau tshuaj ntsuam txog nws, thiab tau sau cov lus xaus lawm. Niaj hnub tam sim no nws ho muaj tseeb ntau npaum li cas?

Txawm Tias Vajtswv Raug Zais Kom Tib Neeg Txhob Pom Los Xij, Nws Txoj Kev Ua Rau Ntawm Tag Nrho Txhua Yam Yeej Muaj Txaus rau Tib Neeg los Paub Nws Lawm

Yauj tsis tau pom Vajtswv lub ntsej muag los sis tsis tau hnov Vajtswv cov lus hais dua li, thiab nws tus kheej haj yam tau ntsib tau pom Vajtswv txoj dej num tsawg, tiam sis nws qhov hwm Vajtswv thiab nws cov lus tim kawv rau thaum lub sij hawm nws raug tej kev sim siab yog yam tau ua pov thawj tau rau txhua tus, thiab Vajtswv tau hlub, tau txaus siab rau, thiab tau qhuas lawv, thiab tib neeg khib siab, thiab qhuas lawv, thiab ntau tshaj qhov ntawd lawm thiab, tseem hu lawv tej nkauj qhuas. Tsis muaj dab tsi tseem ceeb los sis tshwj xeeb txog nws lub neej txoj sia: Tsuas zoo ib yam li ib tug tib neeg dog dig xwb, nws tau lub neej nyob ib yam li neeg dog dig, tawm mus ua dej num rau thaum hnub tawm tuaj thiab rov qab los tsev los so rau thaum hnub poob. Qhov sib txawv ntawm nws lub neej txoj sia ua neeg dog dig hauv lub sij hawm ntau caum xyoo dhau los, nws muab tau ib qho kev to taub tob mus rau Vajtswv txoj hau kev tseeb, thiab tau ras txog thiab to taub Vajtswv lub hwj chim thiab hwj chim kav loj uas tsis muaj lwm tus neeg tau muaj dua li. Nws tsis yog tus tshaj lij dua tej tib neeg dog dig, nws txoj sia tsis yog yam yuav tau fwm tshwj xeeb, los sis tshaj qhov ntawd, nws tsis muaj tej txuj ci tshwj xeeb uas ntsia tsis pom. Yam uas nws muaj, txhawm yuav yog tus kheej tus xeeb ceem ncaj ncees, siab dawb siab zoo, thiab siab ncaj, ib tug xeeb ceem uas nyiam kev ncaj nruab nrab, kev ncaj ncees, thiab tej yam zoo—cov neeg dog dig feem coob yeej tsis muaj ib yam ntawm tej no li. Nws faib cais tau qhov sib txawv ntawm txoj kev hlub thiab kev ntxub, txawj xav txog kev ncaj ncees, tsis lam cia li tsum thiab tseem rau siab ntso ua mus ntxiv, thiab ua tib zoo mob siab rau lub ntsiab hauv nws txoj kev xav. Yog li ntawd, hauv nws lub sij hawm ua neeg dog dig rau hauv lub ntiaj teb nws tau pom txhua yam tshwj xeeb uas Vajtswv tau ua tiav hlo, thiab nws tau pom Vajtswv txoj kev loj tshaj plaws, kev dawb huv, thiab kev ncaj ncees, nws tau pom Vajtswv qhov kev txhawj xeeb, kev hlub tshua, thiab kev tiv thaiv rau tib neeg, thiab nws tau pom txoj kev ntxim hwm thiab lub hwj chim ntawm tus Vajtswv uas siab tshaj plaws. Thawj qhov laj thawj tias vim li cas Yauj thiaj li muaj peev xwm muab tau tej no uas tshaj qhov ib tug tib neeg dog dig yuav tuaj yeem muab tau lawm ces yog vim hais tias nws muaj ib lub siab dawb huv, thiab nws lub siab yog Vajtswv tug, thiab raug coj los ntawm tus Tswv Tsim. Qhov laj thawj ob yog nws txoj kev caum raws: nws txoj kev caum raws uas tsis muaj chaw thuam tau thiab zoo tiav log, thiab yog ib tug uas tau yoog raws li txoj kev xav saum Ntuj Ceeb Tsheej, tus uas Vajtswv tau hlub, thiab tus uas tau ntxub kev phem. Yauj tau muaj thiab tau caum raws tej no thaum tseem tsis tuaj yeem pom tau Vajtswv los sis hnov Vajtswv cov lus; txawm tias nws yeej tsis tau pom Vajtswv dua li los xij, nws tau los paub tej tswv yim uas Vajtswv tswj kav tag nrho txhua yam, thiab nws tau to taub txoj kev txawj ntse uas Vajtswv siv los tswj kav tej ntawd. Txawm tias nws yeej tsis tau hnov dua Vajtswv cov lus hais los xij, Yauj twb paub lawm tias txoj kev ua ntawm qhov muab pauj phaj tsab rau tib neeg thiab muab tshem ntawm tib neeg mus yog los ntawm Vajtswv los. Txawm tias ntau lub xyoos dhau ntawm nws lub neej txoj sia yeej tsis txawv ntawm cov neeg dog dig li los xij, nws tsis tso cai cia nws lub neej txoj sia ntawm txoj kev ua neeg dog dig los cuam tshuam rau nws txoj kev paub txog Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho txhua yam, los sis los cuam tshuam nws txoj kev ua raws txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub kev phem. Nyob hauv nws ob lub qhov muag, tej kev cai ntawm tag nrho txhua yam yeej muaj Vajtswv txoj kev ua puv npo, thiab Vajtswv lub hwj chim kav tuaj yeem raug pom tau rau hauv ib feem ntawm ib tug neeg lub neej txoj sia. Nws yeej tsis tau pom Vajtswv dua, tiam sis nws tuaj yeem paub tias Vajtswv txoj kev ua muaj nyob rau txhua qhov txhia chaw, thiab thaum lub sij hawm uas nws tseem yog neeg dog dig nyob rau hauv lub ntiaj teb, txhua txhua ces kaum ntawm nws lub neej txoj sia uas nws yeej tuaj yeem pom thiab paub Vajtswv txoj kev ua tshwj xeeb thiab phim hwj, thiab nws tuaj yeem pom Vajtswv tej kev npaj phim hwj. Vajtswv txoj kev zais thiab kev nyob ntsiag to yeej tsis tav kev txog Yauj txoj kev paub ntawm Vajtswv txoj kev ua, los sis lawv tsis cuam tshuam rau nws txoj kev paub txog Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho txhua yam. Nws lub neej txoj sia txoj kev paub tseeb, rau hauv nws lub neej txhua hnub, ntawm lub hwj chim kav thiab tej kev npaj ntawm Vajtswv, tus uas raug zais ntawm txhua yam lawm. Hauv nws lub neej txhua hnub nws kuj tau hnov thiab tau to taub lub suab ntawm Vajtswv lub siab thiab cov lus ntawm Vajtswv, tus uas nyob ntsiag to rau ntawm txhua yam tiam sis nthuav tawm lub suab ntawm Nws lub siab thiab Nws cov lus los ntawm txoj kev kav tej kev cai ntawm txhua yam. Yog li ces, koj pom lawm tias, yog tib neeg muaj tib hom kev ua neeg thiab kev caum raws zoo li Yauj, ces lawv tuaj yeem muab tau tib hom kev kev paub tseeb thiab kev paub ib yam nkaus li Yauj, thiab tuaj yeem muaj tau kev to taub thiab kev paub txog Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho txhua yam ib yam nkaus li Yauj thiab. Vajtswv tsis tau tshwm los rau Yauj pom thiab tsis tau hais lus rau nws li, tiam sis Yauj tuaj yeem yog neeg zoo tiav log thiab siab ncaj, thiab hwm Vajtswv thiab ntxub kev phem. Muab ua lwm lo lus hais, yog tsis muaj qhov Vajtswv tshwm los los sis tau hais lus rau tib neeg, Vajtswv txoj kev ua rau ntawm tag nrho txhua yam thiab Nws lub hwj chim kav tag nrho txhua yam yeej muaj txaus rau tib neeg los paub txog Vajtswv qhov muaj nyob, lub hwj chim, thiab qhov muaj cai, thiab Vajtswv lub hwj chim thiab qhov muaj cai yeej txaus los ua rau tib neeg caum raws txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub kev phem lawm. Vim hais tias ib tug neeg dog dig zoo li Yauj no twb tuaj yeem ua tau tiav hlo kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub kev phem lawm, ces txhua txhua tus neeg dog dig uas caum raws Vajtswv kuj yuav tsum tuaj yeem ua tau ib yam nkaus thiab. Txawm tias mloog zoo li cov lus no kuj muaj laj thawj thiab, los qhov no tsis tau ua txhaum tej cai ntawm tej yam ntawd li. Tiam sis tej yam tseeb tseem tsis haum raws li tej kev cia siab: Kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub kev phem, nws yuav tshwm los, yog qhov muab khaws cia rau Yauj thiab Yauj nkaus xwb. Thaum hais txog ntawm “kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub kev phem,” tib neeg xav tias qhov no yuav tsum raug ua tiav los ntawm Yauj nkaus xwb, vim yog txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub kev phem tau siav npe nrog Yauj lub npe lawm thiab tsis muaj dab ntsi muaj feem xyuam nrog lwm tus tib neeg li lawm. Qhov laj thawj rau qhov no yeej pom meej lawm tias: Vim tsuas yog Yauj tib leeg nkaus xwb thiaj li muaj tus xeeb ceem uas yog tus ncaj ncees, siab dawb siab zoo, thiab siab ncaj, thiab nyiam kev ncaj nruab nrab thiab kev ncaj ncees thiab tej yam zoo, yog li ntawd tsuas yog Yauj nkaus xwb thiaj li tuaj yeem ua tau raws txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub kev phem. Koj yuav tsum to taub kom tag nrho lub ntsiab rau ntawm no—vim hais tias tsis muaj leej twg yuav muaj txoj kev ua neeg uas yog tus ncaj ncees, siab dawb siab zoo, thiab siab ncaj, thiab nyiam kev ncaj nruab nrab thiab kev ncaj ncees thiab yam uas zoo, tsis muaj leej twg tuaj yeem hwm Vajtswv thiab ntxub kev phem, thiab yog li tib neeg thiaj tsis tuaj yeem muab tau Vajtswv txoj kev zoo siab los sis sawv khov kho rau ntawm tej kev sim siab. Qhov no kuj txhais tau tias, nrog rau Yauj txoj kev zam, tag nrho cov tib neeg ces yeej tseem raug khi thiab raug mag Ntxwgnyoog rooj ntxiab; lawv tag nrho raug iab liam, raug tawm tsam, thiab raug tsim txom los ntawm nws. Lawv yog cov uas Ntxwgnyoog yuav muab nqos, thiab lawv tsis muaj kev ywj pheej dab tsi tag nrho li, cov neeg raug txim uas raug Ntxwgnyoog tau ntes coj mus kaw.

Yog Tib Neeg Lub Siab Ua Yeeb Ncuab rau Vajtswv, Tib Neeg Yuav Tuaj Yeem Hwm Vajtswv thiab Ntxub Kev Phem Tau Li Cas?

Txij thaum cov tib neeg niaj hnub tam sim no tsis muaj txoj kev ua neeg tib yam li Yauj lawm ces, tus yeeb yam thiab lub ntsiab ntseeb, thiab lawv tus cwj pwm coj rau Vajtswv yog dab tsi lawm xwb? Lawv puas hwm Vajtswv? Lawv puas ntxub kev phem? Cov uas tsis hwm Vajtswv los sis tsis ntxub kev phem tsuas muaj peev xwm muab hais tau ua plaub lo lus tias: “Vajtswv cov yeeb ncuab” xwb. Nej keev hais plaub lo lus no tas li, tiam sis nej yeej tsis paub nws lub ntsiab tiag tiag. Cov lus “Vajtswv cov yeeb ncuab” muaj lub ntsiab tseeb tias: Cov lus no tsis tau hais txog tias Vajtswv pom tib neeg li yog yeeb ncuab, tiam sis tib neeg pom Vajtswv li yog yeeb ncuab. Ua ntej tshaj plaws, thaum tib neeg pib ntseeg Vajtswv, leej twg ntawm lawv cov ntawd thiaj li tsis muaj lawv tus kheej tej hom phiaj, tej kev txhawb siab, thiab tej kev xav ua kom tiav? Txawm tias ib txhia ntawm lawv cov ntawd ntseeg txog qhov muaj nyob ntawm Vajtswv thiab tau pom qhov muaj nyob ntawm Vajtswv lawm los xij, lawv txoj kev ntseeg Vajtswv tseem muaj tej kev txhawb siab no, thiab lawv lub hom phiaj loj tshaj plaws hauv txoj kev ntseeg Vajtswv yog los kom tau txais Nws cov koob hmoov thiab tej yam uas lawv xav tau xwb. Hauv tej kev ntsib kev pom ntawm tib neeg lub neej txoj sia, lawv keev xav rau lawv tus kheej tas li tias: “Kuv tau tso kuv tsev neeg thiab txoj hauj lwm tseg rau Vajtswv, thiab yam uas Nws tau muab rau kuv lawm yog dab tsi? Kuv yuav tsum muab sib ntxiv rau, thiab saib kom tseeb—sai sai dhau los no kuv puas tau txais ib qho koob hmoov li? Kuv tau muab ntau heev rau hauv lub sij hawm no lawm, kuv tau khiav mus khiav los, thiab ua rau kuv ntsib kev txom nyem ntau heev—Vajtswv puas tau muab tej lus cog tseg ib qho rau kuv li? Nws puas nco tau kuv txoj kev ua zoo lawm? Kuv qhov kawg yuav zoo li cas? Kuv puas tuaj yeem tau txais Vajtswv cov koob hmoov? …” Txhua txhua tus neeg yeej xav xwm yeem txog tej yam zoo li no nyob rau hauv lawv lub siab tas li, thiab lawv xav kom Vajtswv ris lawv tej kev txhawb siab, tej kev xav ua kom tiav, thiab kev mob siab ua dej num. Qhov no hais tau tias, hauv tib neeg lub siab ces yeej sim Vajtswv tas li, npaj tej phiaj xwm txog Vajtswv tas li, sib cav txog tej teeb meem rau nws tus kheej qhov kawg nrog Vajtswv tas li, thiab sib zog los tshem tej kab lus tawm ntawm Vajtswv mus, saib seb Vajtswv puas muab los sis tsis muab yam uas lawv xav tau rau lawv. Thaum tib lub sij hawm uas caum raws Vajtswv ntawd, tib neeg tsis saib Vajtswv li Vajtswv. Tib neeg yeej sib khom lag luam nrog Vajtswv tas li, thov tej yam xav tau los ntawm Nws tsis tseg li, thiab tseem nias Nws qees rau txhua txhua kauj ruam, siv zog ntso muab kom tau ntev li ib mais kev tom qab tau txais li ib ya tes lawm. Thaum tib lub sij hawm uas tseem siv zog ntso sib khom lag luam nrog Vajtswv no, tib neeg kuj sib cav nrog Nws thiab, thiab tseem muaj cov tib neeg, thaum tej kev sim siab los raug rau lawv los sis lawv pom lawv tus kheej nyob rau hauv tej xwm txheej, keev ua rau qaug zog, nyob twj ywm thiab tsis rau siab rau lawv txoj dej num, thiab muaj tej kev yws txog Vajtswv puv npo. Suav txij puag thaum lub sij hawm uas tib neeg tau pib ntseeg Vajtswv los, lawv tau xav tias Vajtswv yog ib tug neeg muaj nyiaj txiag nplua nuj, yog rab riam ntawm Pawg Tub Rog Xab Viv, thiab lawv tau xav tias lawv tus kheej yog Vajtswv tus neeg ua num loj tshaj plaws, npaum nkaus li yog siv zog ua kom tau txais koob hmoov thiab tej lus cog tseg los ntawm Vajtswv los uas yog lawv qhov muaj cai thiab lub luag hauj lwm xeeb txawm, hos Vajtswv lub luag hauj lwm ces yog los tiv thaiv thiab saib xyuas tib neeg, thiab los npaj rau lawv. Qhov zoo li no yog lub hauv paus kev to taub ntawm “txoj kev ntseeg Vajtswv” ntawm tag nrho cov uas ntseeg Vajtswv, thiab qhov zoo li no yog lawv txoj kev to taub tob tshaj plaws ntawm txoj kev xav txog txoj kev ntseeg Vajtswv. Los ntawm tib neeg tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb mus rau lawv txoj kev cawm raws li siab nyiam, nws yeej tsis muaj ib yam dab tsi hlo li uas ntsig txog kev ntshai Vajtswv li. Tib neeg lub hom phiaj rau hauv txoj kev ntseeg Vajtswv ces yeej tsis muaj ib yam ntsig txog rau kev pe hawm Vajtswv li. Qhov ntawd hais tau tias, tib neeg yeej xav txog los sis tsis to taub txog tias kev ntseeg Vajtswv cheem tsum kev ntshai thiab pe hawm Vajtswv. Hauv txoj kev kaj ntawm cov yam ntxwv zoo li no, tib neeg lub ntsiab tseeb yeej paub yooj yim. Lub ntsiab tseeb no yog dab tsi? Nws yog tib neeg lub siab phem, zais kev ntxeev thiab kev ntxias dag, tsis nyiam kev ncaj nruab nrab thiab kev ncaj ncees thiab yam zoo, thiab nws tsis muaj nqis thiab qia dub. Tib neeg lub siab tsis tuaj yeem txav los ze tau rau ntawm Vajtswv; lawv tsis tau muab lub siab tag nrho rau Vajtswv li. Vajtswv yeej tsis pom tib neeg lub siab tseeb tiag li, los sis Nws yeej tsis raug pe hawm los ntawm tib neeg li. Txawm Vajtswv yuav them tus nqi siab npaum li cas los xij, los sis Nws ua txoj dej num ntau npaum li cas los xij, los sis Nws npaj rau tib neeg ntau npaum li cas los xij, tib neeg tseem dig muag thiab tsis quav ntsej hlo li. Tib neeg yeej tsis muab lawv lub siab rau Vajtswv, lawv tsuas xav txhawj txog lawv lub siab rau lawv tus kheej xwb, los txiav txim siab rau lawv tus kheej—lub ntsiab ntawm qhov no ces yog tias tib neeg tsis xav ua raws txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub kev phem, los sis los ua raws li Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj, los sis lawv tsis xav pe hawm Vajtswv li yog Vajtswv. Qhov zoo li no yog tus yam ntxwv ntawm tib neeg niaj hnub tam sim no. Tam sim no cia peb saib ib lwm ntxiv txog ntawm Yauj dua. Ua ntej tshaj plaws tag nrho, nws puas tau sib khom lag luam nrog Vajtswv li? Nws puas muaj lub siab zais khov kho rau txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub kev phem? Thaum lub sij hawm ntawd, Vajtswv puas tau hais lus rau leej twg txog qhov kawg uas yuav los? Thaum lub sij hawm ntawd, Vajtswv tsis tau cog lus tseg rau leej twg li txog qhov kawg, thiab nws tau tawm tsam lub hauv paus no tias Yauj tuaj yeem hwm Vajtswv thiab ntxub kev phem. Cov tib neeg niaj hnub tam sim no puas piv tau nrog Yauj? Nws muaj qhov tsis zoo ib yam ntau heev dhau lawm; lawv nyias nyob rau nyias pab pawg sib txawv. Txawm tias Yauj tsis muaj kev paub ntau luaj twg txog Vajtswv los xij, nws twb muab nws lub siab rau Vajtswv lawm thiab nws yog Vajtswv tug lawm. Nws yeej tsis tau sib khom lag luam nrog Vajtswv li, thiab tsis muaj tej kev ntshaw uas tsis paub txaus los sis kev yuav rau Vajtswv; dua ntawd, nws tau ntseeg tias “Yehauvas muab, thiab Yehauvas tau muab tshem mus lawm.” Qhov no yog yam uas nws tau pom thiab muab tau los ntawm kev tuav qhov tseeb rau txoj kev hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub kev phem hauv ntau lub xyoos ntawm txoj sia lawm. Zoo ib yam nkaus thiab, nws kuj muab tau qhov tshwm sim uas sawv cev nyob hauv cov lus tias: “Peb yuav tau txais qhov zoo ntawm Vajtswv txhais tes thiab peb yuav tsis tau txais qhov phem los?” Ob sob lus no yog yam uas nws tau pom thiab tau los paub tias yog ib qho ua tau los ntawm nws tus cwj pwm mloog Vajtswv hais rau hauv nws lub neej tej kev ntsib kev pom, thiab lawv kuj yog nws tej cuab yeej muaj zog tshaj plaws uas nws tau kov yeej rau thaum Ntxwgnyoog tej kev sim siab, thiab lawv yog lub hauv paus ntawm nws qhov tuav cov lus tim khawv khov kho rau Vajtswv. Nyob rau theem no, nej puas saib Yauj li yog ib tug neeg ntxim hlub? Nej puas xav yog ib tug neeg zoo li no? Nej puas ntshai tsam raug Ntxwgnyoog tej kev sim siab? Nej puas muaj peev xwm txiav txim siab los thov Vajtswv kom muab nej cob rau tej kev sim siab ib yam nkaus li Yauj? Tsis muaj qhov tsis ntseeg li, ces tib neeg feem coob yeej tsis muaj lub siab tawv qhawv los thov Vajtswv rau tej yam zoo li no li. Yog li ces, nws thiaj li pom tau meej tias nej txoj kev ntseeg tseem yau heev; yog muab piv rau Yauj, nej txoj kev ntseeg tsis tsim nyog yuav muab coj los hais txog li. Nej yog Vajtswv cov yeeb ncuab, nej tsis ntshai Vajtswv, nej tsis muaj peev xwm tuav nej tej lus tim khawv khov kho rau Vajtswv, thiab nej tsis muaj peev xwm kov yeej tej kev tawm tsam, tej kev iab liam, thiab tej kev sim siab ntawm Ntxwgnyoog. Yam uas yuav ua rau nej tsim nyog tau txais cov lus cog tseg ntawm Vajtswv yog dab tsi? Qhov tau hnov zaj lus ntawm Yauj thiab to taub txog Vajtswv txoj kev xav hauv kev cawm tib neeg thiab lub ntsiab ntawm txoj kev cawm dim rau tib neeg lawm, tam sim no nej puas muaj kev ntseeg los lees txais tib hom kev sim siab ib yam li Yauj? Nej tseem tsis tsim nyog muaj ib qho kev txiav txim siab hlo tso cai cia nej tus kheej los ua raws txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub kev phem li los?

Tsis Muaj Kev Ua Xyem Xyav Txog Vajtswv Tej Kev Sim Siab Li

Tom qab tau txais cov lus tim khawv los ntawm Yauj los rau thaum xaus ntawm nws tej kev sim siab lawm, Vajtswv tau txiav txim siab tias Nws yuav tsum muab tau ib pawg neeg—los sis ntau dua ib pawg neeg—ntawm cov neeg zoo li Yauj, tiam sis Nws tau txiav txim siab tsis tso cai rau Ntxwgnyoog los tawm tsam los sis tsim txom lwm tus neeg los ntawm tej tswv yim uas nws tau sim siab, tau tawm tsam, thiab tau tsim txom Yauj, los ntawm qhov twv nrog Vajtswv; Vajtswv tsis tso cai rau Ntxwgnyoog los ua tej yam zoo li no rau tib neeg, cov uas qaug zog, ruam, thiab tsis paub qab hau dua ntxiv lawm—qhov Ntxwgnyoog tau sim Yauj siab ntawd txaus lawm! Qhov tsis tso cai rau Ntxwgnyoog tsim txom tib neeg li cas los xij raws li nws siab nyiam ntawd yog Vajtswv txoj kev hlub tshua. Rau Vajtswv, nws yeej txaus lawm tias Yauj tau raug kev txom nyem los ntawm Ntxwgnyoog qhov kev sim siab thiab tsim txom. Vajtswv tsis tso cai rau Ntxwgnyoog rov ua tej yam zoo li no dua ntxiv lawm, vim txoj sia thiab txhua yam ntawm cov tib neeg uas caum raws Vajtswv yog raug tswj kav thiab raug coj raug qhia los ntawm Vajtswv, thiab Ntxwgnyoog tsis muaj cai yuav los siv Vajtswv cov neeg xaiv tseg raws li siab xav lawm—nej yuav tsum paub kom meej txog theem no! Vajtswv txhawj txog tib neeg qhov tsis muaj zog, thiab to taub lawv tej kev ruam thiab kev tsis paub qab hau. Txawm tias, yuav kom tib neeg tuaj yeem raug cawm tiav hlo, Vajtswv yuav tsum muab lawv cob rau Ntxwgnyoog los xij, Vajtswv tsis txaus siab xav pom tib neeg raug muab ua si zoo li ib tug neeg ruam thiab raug tsim txom los ntawm Ntxwgnyoog, thiab Nws tsis xav pom tib neeg ntsib kev txom nyem tas mus li. Vajtswv tau tsim tib neeg, thiab qhov uas Vajtswv tswj kav thiab npaj txhua yam txog tib neeg ntawd yog raug tsa los ntawm Ntuj Ceeb Tsheej thiab lees paub los ntawm lub ntiaj teb; qhov no yog Vajtswv lub luag hauj lwm, thiab nws yog lub hwj chim uas Vajtswv tswj kav tag nrho txhua yam! Vajtswv tsis tso cai rau Ntxwgnyoog los tsim txom thiab ua phem saib tsis tau tib neeg raws li siab xav, Nws tsis tso cai rau Ntxwgnyoog los siv ntau lub tswv yim los coj tib neeg kom yuam kev, thiab, tshaj qhov ntawd, Nws tsis tso cai rau Ntxwgnyoog los cuam tshuam rau Vajtswv lub hwj chim kav tib neeg, los sis Nws tsis tso cai rau Ntxwgnyoog los caij tsuj thiab rhuav tshem tej kev cai uas Vajtswv tswj kav tag nrho txhua yam, tsis muaj qhov yuav hais txog ntawm Vajtswv txoj dej num loj ntawm kev tsim kho thiab txoj kev cawm tib neeg ntiaj teb! Cov neeg uas Vajtswv xav cawm, thiab cov uas tuaj yeem hais tau lus tim khawv rau Vajtswv, yog cov tseem ceeb thiab txoj kev kaj dawb huv ntawm Vajtswv txoj dej num npaj cawm tib neeg rau-txhiab-lub xyoo, nrog rau tus nqi ntawm Nws tej kev mob siab rau hauv Nws txoj dej num rau txhiab lub xyoo. Vajtswv lam cia li muab cov neeg no rau Ntxwgnyoog tau li cas?

Tib neeg keev txhawj txog thiab ntshai rwg tsam raug Vajtswv tej kev sim siab, tiam sis txhua lub sij hawm lawv yeej nyob rau hauv Ntxwgnyoog rooj ntxiab, thiab nyob rau hauv cheeb tsam phom sij uas lawv raug tawm tsam thiab raug tsim txom los ntawm Ntxwgnyoog—tiam sis lawv tsis paub ntshai thiab tsis txhawj xeeb li. Muaj dab tsi tab tom tshwm sim? Tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv tsuas muaj txij li yam uas lawv tuaj yeej pom tau xwb. Lawv yeej tsis muaj kev qhuas me me li txog Vajtswv txoj kev hlub thiab kev txhawj xeeb rau tib neeg hlo li, los sis ntawm Nws txoj kev siab mos siab muag thiab txoj kev xav txog rau tib neeg. Tiam sis vim muaj kev poob siab me ntsis thiab ntshai Vajtswv tej kev sim siab, kev txiav txim thiab kev rau txim, thiab kev muaj meej mom tshaj thiab kev chim siab, tib neeg tsis muaj kev to taub txog Vajtswv tej kev xav zoo ib qho hlo li. Thaum hais txog ntawm tej kev sim siab, tib neeg hnov tau tias yog Vajtswv muaj tej laj thawj uas nraim nkoos, thiab muaj ib txhia haj tseem ntseeg tias Vajtswv zais tej qauv dab phem lawm, tsis paub tias xyov Vajtswv yuav ua dab tsi tiag tiag rau lawv; yog li, thaum tib lub sij hawm uas muaj kev quaj yam mloog lus hlo rau Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj, lawv yuav ua txhua li lawv ua tau los tawm tsam thiab tiv Vajtswv lub hwj chim kav tib neeg thiab tej kev npaj rau tib neeg, vim lawv ntseeg tias yog lawv tsis ceev faj lawv yuav raug Vajtswv coj mus yuam kev, tias yog lawv tsis tuav ruaj lawv tus kheej txoj hmoo ces Vajtswv yuav muab tag nrho txhua yam uas lawv muaj nqa mus, thiab yuav ua rau lawv txoj sia xaus. Tib neeg nyob rau hauv Ntxwgnyoog lub yeej, tiam sis lawv yeej tsis txhawj xeeb txog qhov yuav raug Ntxwgnyoog tsim txom li, thiab lawv raug tsim txom los ntawm Ntxwgnyoog tiam sis yeej tsis ntshai tsam raug Ntxwgnyoog coj mus kaw. Lawv haj tseem hais tas li tias lawv kam lees txais Vajtswv txoj kev cawm dim, tiam sis yeej tsis tau ntseeg Vajtswv los sis tau ntseeg tias Vajtswv yuav cawm tib neeg kom dim tiag tiag los ntawm Ntxwgnyoog tej rau tes rau taw. Yog, zoo li Yauj, tib neeg tuaj yeem zwm rau Vajtswv tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj, thiab muab tag nrho lawv tus kheej rau Vajtswv ob txhais tes, ces tib neeg qhov kawg yuav tsis zoo li Yauj li—qhov tau txais Vajtswv cov koob hmoov los? Yog tib neeg tuaj yeem lees txais thiab zwm rau Vajtswv txoj kev cai, yam uas yuav poob mus yog dab tsi? Yog li ntawd, Kuv xav hais qhia rau nej kom yuav tau ceev faj rau hauv nej tej kev ua, xyuam xim rau txhua yam uas tab tom yuav tshwm sim los rau nej. Txhob coj lub siab ceev los sis ua lub siab kub, thiab txhob coj rau Vajtswv thiab cov tib neeg, tej yam, thiab tej khoom uas Nws tau npaj tseg rau nej raws li thaum nej ntshav nce los sis nej tus xeeb ceem ib txwm coj, los sis mus raws li nej tej kev xav hauv nruab siab thiab tej kev xav phem; nej yuav tsum xyuam xim rau hauv nej tej kev ua, thiab yuav tsum thov Vajtswv thiab nrhiav kom ntau ntxiv, zam qhov yuav ua rau Vajtswv chim siab. Nco ntsoov qhov no!

Txuas mus ntxiv, peb yuav saib txog qhov seb Yauj zoo li cas tom qab nws tej kev sim siab lawm.

5. Yauj Tom Qab Nws Tej Kev Sim Siab Lawm

Yauj 42:7–9 Thiab zoo li ntawd, hais tias tom qab uas Yehauvas tau hais tej lus no rau Yauj lawm, Yehauvas hais rau Elifa uas yog tus neeg Themas, Kuv txoj kev npau taws ces yog chim rau koj, thiab rau koj ob tug phooj ywg: vim koj tsis tau hais tej yam txog Kuv uas yog, li Kuv tus tub qhe Yauj tau hais. Yog li ntawd cab koj xya tus heev nyuj thiab xya tus laug yaj, thiab mus lawm tom Kuv tus tub qhe Yauj, thiab muab koj tus kheej coj mus ua ib qho khoom hlawv fij; thiab Kuv tus tub qhe Yauj yuav thov Vajtswv rau koj: vim yog nws Kuv thiaj li yuav lees txais xwb: tsam ces Kuv saib xyuas koj tom qab koj qhov kev ruam, nyob rau qhov uas koj tsis tau hais tej yam txog Kuv uas yog, ib yam li Kuv tus tub qhe Yauj. Yog li ntawd Elifa uas yog tus neeg Themas thiab Npida uas yog tus neeg Su-a thiab Xaufa uas yog tus neeg Na-ama thiaj li mus, thiab ua raws nraim li Yehauvas tau txib lawv: Yehauvas kuj tau lees txais Yauj lawm thiab.

Yauj 42:10 Thiab Yehauvas tso Yauj dim ntawm txoj kev raug kaw, thaum nws thov Vajtswv rau nws cov phooj ywg: Yehauvas kuj muab ob npaug ntawm tej uas nws muaj ua ntej ntawd pub rau nws.

Yauj 42:12 Yog li ntawd Yehauvas thiaj li foom koob hmoov rau yav tom kawg ntawm Yauj ntau dua nws qhov thaum pib: vim nws muaj kaum plaub txhiab tus yaj, thiab rau txhiab tus ntxhuav, thiab ib txhiab nkawm heev nyuj, thiab ib txhiab tus maum zag.

Yauj 42:17 Yog li Yauj tuag lawm, yeej laus lawm thiab muaj hnub nyoog txaus lawm.

Cov Uas Hwm Vajtswv thiab Ntxub Kev Phem Yog Cov Vajtswv Ua Tib Zoo Saib Plhws Ntshis, Hos Cov Uas Ruam Yog Cov Uas Vajtswv Ntsia Pom tias Yog Cov Qis Tshaj Plaws

Hauv Yauj 42:7–9, Vajtswv hais tias Yauj yog Nws tus tub qhe. Nws siv lo lus “tub qhe” los mus hais txog Yauj qhov ua rau pom txog Yauj qhov tseem ceeb hauv Nws lub siab; txawm tias Vajtswv tsis tau hu Yauj ua qee yam kom tsim nyog qhuas dua qhov no los xij, qhov tis lub npe no tsis muaj feem tseem ceeb rau Yauj nyob rau hauv Vajtswv lub siab. Lo lus “tub txib” hais rau ntawm no yog Vajtswv lub npe hu ua si rau Yauj. Vajtswv qhov hais txog ntau zaus rau “Kuv tus tub qhe Yauj” qhia tau tias Nws txaus siab li cas rau Yauj. Txawm tias Vajtswv tsis tau hais txog lub ntsiab txhawb rau lo lus “tub qhe” no los xij, Vajtswv lub ntsiab lus ntawm lo lus “tub qhe” tuaj yeem pom los ntawm Nws cov lus nyob hauv zaj lus ntawm nqe Vajluskub no. Vajtswv xub hais rau Elifa uas yog neeg Themani tias: “Kuv txoj kev npau taws ces yog chim rau koj, thiab rau koj ob tug phooj ywg: vim koj tsis tau hais tej yam txog Kuv uas yog, li Kuv tus tub qhe Yauj tau hais.” Cov lus no yog thawj zaug uas Vajtswv tau qhia rau tib neeg yam qhib lug tias Nws tau lees txais txhua yam uas tau hais thiab tau ua tiav los ntawm Yauj tom qab Vajtswv tej kev sim nws siab lawm, thiab yog thawj zaug uas Nws tau hais khov kho yam qhib lug txog qhov yog thiab qhov ua raug zoo ntawm txhua yam uas Yauj tau ua tiav thiab tau hais lawm. Vajtswv npau taws rau Elifa thiab lwm tus vim ntawm lawv qhov hais tsis raug, hais tsis muaj qab hau, vim hais tias, ib yam nkaus li Yauj, lawv tsis tuaj yeem pom Vajtswv qhov kev tshwm sim los sis tau hnov Nws cov lus hais rau hauv lawv lub neej li, tiam sis Yauj muaj kev paub txog Vajtswv zoo heev, hos lawv ces tsuas qi muag nti khwv yees txog Vajtswv nkaus xwb, ua txhaum Vajtswv txoj kev xav thiab sim Nws txoj kev ua siab ntev rau txhua yam uas lawv tau ua. Yog li ntawd, thaum tib lub sij hawm lees txais txhua yam uas raug ua tiav thiab tau hais los ntawm Yauj lawm, Vajtswv chim siab rau lwm tus, vim hauv lawv Nws tsis yog tsis tuaj yeem pom ib qho tseeb ntawm kev ntshai Vajtswv nkaus xwb, tab sis kuj tsis hnov ib yam dab tsi hais txog kev ntshai Vajtswv rau hauv yam uas lawv tau hais li. Thiab yog li Vajtswv thiaj tau ua raws li tej lus txib lawm xws li nram qab no: “Yog li ntawd cab koj xya tus heev nyuj thiab xya tus laug yaj, thiab mus lawm tom Kuv tus tub qhe Yauj, thiab muab koj tus kheej coj mus ua ib qho khoom hlawv fij; thiab Kuv tus tub qhe Yauj yuav thov Vajtswv rau koj: vim yog nws Kuv thiaj li yuav lees txais xwb: tsam ces Kuv saib xyuas koj tom qab koj qhov kev ruam.” Hauv zaj lus no Vajtswv tab tom qhia Elifa thiab lwm tus kom ua qee yam uas yuav txhiv tau lawv tej kev txhaum, vim lawv qhov ruam tau ua ib qho kev txhaum tawm tsam Vajtswv Yehauvas, thiab yog li lawv thiaj li yuav tsum tau hlawv khoom fij kom thiaj cawm tau lawv tej kev ua yuam kev. Tej khoom hlawv fij yeej yog fij rau Vajtswv, tiam sis yam uas tsis keev ua li yog tej kev hlawv khoom fij uas lawv tau muab fij rau Yauj. Vajtswv tau lees txais Yauj vim hais tias nws tau hais lus tim khawv rau Vajtswv thaum lub sij hawm nws raug tej kev sim siab lawm. Ua ke no, Yauj tej phooj ywg, raug qhia tshwm rau thaum lub sij hawm ntawm nws tej kev sim siab; vim ntawm lawv qhov kev ruam, lawv raug Vajtswv rau txim, thiab lawv ua kom Vajtswv chim siab, thiab yuav tsum raug Vajtswv rau txim—raug rau txim los ntawm qhov kev hlawv khoom fij rau ntawm Yauj xub ntiag—tom qab uas Yauj tau thov Vajtswv rau lawv kom tshem Vajtswv qhov kev rau txim thiab kev chim siab rau lawv tawm. Vajtswv txoj kev xav yog coj kev txaj muag los rau lawv, vim lawv tsis yog cov tib neeg uas tau hwm Vajtswv thiab tau ntxub kev phem, thiab lawv tau thuam Yauj txoj kev ncaj ncees lawm. Hauv ib qho ces, Vajtswv tab tom qhia rau lawv tias Nws tsis tau lees txais lawv tej kev ua, tiam sis yeej tau lees txais qhov zoo siab tshaj plaws rau hauv Yauj lawm; lwm qhov ces, Vajtswv tab tom qhia rau lawv tias kev raug lees txais los ntawm Vajtswv yog txhawb tsa tib neeg rau ntawm Vajtswv xub ntiag, tias tsis nyiam tib neeg kiag li vim ntawm lawv qhov kev ruam, thiab ua txhaum rau Vajtswv vim ntawm qhov kev ruam no, thiab nyob hauv Vajtswv ob lub qhov muag ces lawv yog cov qis tshaj plaws thiab phem tshaj. Tej no yog cov ntsiab lus uas Vajtswv tau muab txhais rau ob hom tib neeg, tej ntawd yog Vajtswv tus cwj pwm coj rau ob hom tib neeg no, thiab yog yam uas Vajtswv qhia pom meej txog qhov muaj nqis thiab lub chaw sawv ntawm ob hom neeg no. Txawm tias Vajtswv tau hu Yauj ua Nws tus tub qhe los xij, hauv Vajtswv ob lub qhov muag mas tus tub qhe no yog tus Nws hlub, thiab tau muab lub hwj chim rau kom los thov Vajtswv tam rau lwm tus thiab zam txim pub rau lawv tej kev ua uas yuam kev. Tus tub qhe no tuaj yeem tham ncaj nraim rau Vajtswv thiab los ncaj qha rau ntawm Vajtswv xub ntiag tau, thiab nws lub meej mom yeej nyob siab thiab ntxim hwm tshaj lwm tus li lawm. Qhov no yog lub ntsiab lus tseeb ntawm lo lus “tub qhe” uas Vajtswv tau hais txog. Tau txoj kev hwm tshwj xeeb no rau Yauj vim ntawm nws qhov kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub kev phem, thiab qhov laj thawj tias vim li cas lwm tus ho tsis raug Vajtswv hu ua cov tub txib los yeeb vim hais tias lawv tsis tau hwm Vajtswv thiab ntxub kev phem. Vajtswv ob tug cwj pwm pom tau sib txawv meej meej no yog Nws cov cwj pwm coj rau ob hom tib neeg: Cov uas hwm Vajtswv thiab ntxub kev phem raug lees txais los ntawm Vajtswv lawm thiab pom tias muaj nuj nqis rau hauv Vajtswv ob lub qhov muag, hos cov uas ruam tsis hwm Vajtswv, tsis tuaj yeem ntxub kev phem tau, thiab tsis tuaj yeem tau txais Vajtswv qhov txaus siab; lawv keev raug tsis nyiam kiag li thiab thuam los ntawm Vajtswv tas li, thiab nyob hauv Vajtswv ob lub qhov muag ces lawv yog cov qis tshaj plaws.

Vajtswv Muab Lub Hwj Chim Rau Yauj

Yauj tau thov Vajtswv rau nws tej phooj ywg, thiab tom qab ntawd, vim ntawm Yauj cov lus thov, Vajtswv thiaj tsis tau rhuav tshem lawv kom phim raws li lawv qhov kev ruam—Nws tsis tau rau txim lawv los sis tsis tau ua pauj dab tsi rau lawv. Vim li cas yog li ntawd? Nws yog vim hais tias cov lus thov uas thov rau lawv los ntawm Vajtswv tus tub qhe, Yauj, ntawd tau hnov mus txog Nws ob lub pob ntseg lawm; Vajtswv thiaj tau zam txim pub rau lawv vim hais tias Nws tau lees txais Yauj cov lus thov lawm. Yog li, yam uas peb pom rau hauv qhov no yog dab tsi? Thaum Vajtswv foom koob hmoov rau ib tug twg, Nws muab nqi zog rau lawv ntau heev, thiab tsis yog tej khoom nkaus xwb: Vajtswv kuj muab lub hwj chim rau lawv thiab, muab cai rau lawv los thov Vajtswv rau lwm tus, thiab Vajtswv hnov qab thiab saib dhau cov tib neeg no tej kev txhaum, vim hais tias Nws hnov cov lus thov no. Qhov no yog lub hwj chim tiag tiag uas Vajtswv muab rau Yauj. Los ntawm Yauj tej lus thov kom cheem tau lawv txoj kev thuam, Vajtswv Yehauvas tau kev txaj muag los rau cov neeg ruam no—uas qhov tseeb tiag ces, yog Nws txoj kev rau txim tshwj xeeb rau Elifa thiab lwm tus.

Yauj Rov Tau Txais Koob Hmoov los ntawm Vajtswv Ib Zaug Ntxiv Lawm Thiab, thiab Yeej Tsis Raug Ntxwgnyoog Iab Liam Ntxiv Lawm

Rau ntawm Vajtswv Yehauvas cov lus hais tawm yog cov lus hais tias “nej tsis tau hais tej yam txog Kuv uas yog, li Kuv tus tub qhe Yauj tau hais lawm.” Yam uas Yauj tau hais txog nws yog dab tsi? Nws yog yam uas peb tau sib tham txog dhau los lawm, nrog rau ntau nplooj ntawv ntawm cov lus nyob hauv Phau Ntawv Yauj uas Yauj tau muab teev tseg li tau hais lawm. Hauv txhua nplooj ntawv ntawm cov lus no, Yauj yeej tsis muaj ib lo lus yws los sis muaj qhov tsis ntseeg txog Vajtswv hlo li. Nws tos ntsoov qhov ua tau los. Qhov no yog qhov kev tos no uas yog nws tus cwj pwm ntawm kev mloog hais, vim los ntawm qhov no, thiab vim los ntawm cov lus uas nws tau hais rau Vajtswv lawm, Yauj thiaj li raug lees txais los ntawm Vajtswv. Thaum nws tiv tej kev sim siab thiab tau ntsib kev txom nyem, Vajtswv yeej nyob ntawm nws ib sab, thiab txawm tias nws qhov kev txom nyem yeej tsis nqis rau ntawm Vajtswv xub ntiag los xij, Vajtswv tau pom txog yam uas Nws xav pom lawm, thiab tau hnov yam uas Nws xav hnov lawm. Txhua yam kev ua thiab cov lus ntawm Yauj tau hnov mus txog Vajtswv ob lub pob ntseg lawm; Vajtswv tau hnov, thiab Nws tau pom lawm—qhov no yog qhov tseeb tiag. Yauj qhov kev paub txog Vajtswv, thiab nws tej kev xav txog Vajtswv nyob hauv nws lub siab rau thaum lub sij hawm ntawd, thaum lub sij hawm ntawd, tsis raug hais tshwj xeeb li cov tib neeg niaj hnub tam sim no lawm, tiam sis hauv lub ntsiab ntawm lub sij hawm ntawd, Vajtswv yeej tseem lees paub txhua yam uas nws tau hais lawm, vim hais tias nws tus xeeb ceem thiab tej kev xav nyob hauv nws lub siab, nrog rau yam uas tau nthuav tawm thiab tau qhia tshwm, yeej muaj txaus rau Nws tej kev cheem tsum lawm. Thaum lub sij hawm uas Yauj raug cob rau tej kev sim siab, uas nws tau xav nyob hauv nws lub siab thiab tau txiav txim siab los ua qhia kom tshwm sim ib qho tau los rau Vajtswv pom, ib qho uas yog kev txaus siab rau Vajtswv, thiab tom qab qhov no lawm Vajtswv tau muab Yauj tej kev sim siab tshem tawm tag mus lawm, Yauj tau tawm ntawm nws tej teeb meem lawm, thiab nws tej kev sim siab ploj tag lawm thiab yeej tsis raug nws dua li lawm. Vim hais tias Yauj twb tau raug cob rau tej kev sim siab lawm, thiab tau sawv khov kho rau thaum tej kev sim siab no, thiab tau kov yeej Ntxwgnyoog tiav hlo lawm, Vajtswv tau muab cov koob hmoov rau nws kom nws raws li qhov uas nws tsim nyog tau txais. Raws li tau teev tseg rau hauv Yauj 42:10, 12, Yauj tau txais koob hmoov ib zaug dua ntxiv, thiab tau txais koob hmoov ntau tshaj qhov uas nws tau txais thawj zaug lawm thiab. Thaum lub sij hawm no Ntxwgnyoog twb tau thim mus lawm, thiab tsis tau hais dab tsi ntxiv lawm los sis tsis tau ua ib yam dab tsi ntxiv lawm, thiab txij thaum ntawd los mus rau yav tom ntej Yauj tsis raug cuam tshuam los sis raug tawm tsam los ntawm Ntxwgnyoog ntxiv lawm, thiab Ntxwgnyoog thiaj li tsis iab liam tawm tsam Vajtswv tej koob hmoob ntawm Yauj mus ntxiv lawm.

Yauj Siv Ib Nrab ntawm Nws Lub Neej Txoj Sia Yav Kawg Rau Ntawm Vajtswv Cov Koob Hmoov

Txawm tias Nws cov koob hmoov ntawm lub sij hawm ntawd tsuas muaj tej yaj, tej nyuj twm, tej ntxhuav, thiab tej khoom muaj nqis, thiab ntau yam xwb los xij, cov koob hmoov uas Vajtswv xav muab rau Yauj nyob hauv Nws lub siab mas tseem muaj ntau tshaj qhov no lawm thiab. Thaum lub sij hawm ntawd, muaj hom lus cog tseg dab tsi raug teev tseg uas Vajtswv xav muab rau Yauj mus tag ib txhiab ib txhis? Hauv Nws cov koob hmoov ntawm Yauj, Vajtswv tsis tau hais txog los sis tsis tau nphav txog nws qhov kawg, thiab txawm tias Yauj yuav tseem ceeb li cas thiab nyob rau lub chaw twg hauv Vajtswv lub siab los xij, muab hais luv luv ces Vajtswv yeej ntsuas Nws cov koob hmoov. Vajtswv tsis tau tshaj tawm txog Yauj qhov kawg. Qhov no txhais tau li cas? Thaum lub sij hawm ntawd, thaum Vajtswv txoj kev npaj ua tseem tsis tau mus txog theem kev tshaj tawm txog tib neeg qhov kawg, txoj kev npaj ua tseem tsis tau nkag mus rau hauv theem kawg ntawm Nws txoj dej num, Vajtswv tsis tau hais tawm txog qhov kawg, tsuas muab tej koob hmoov uas yog khoom pub rau tib neeg xwb. Qhov no txhais tau tias ib nrab ntawm Yauj lub neej txoj sia yav kawg twb dhau ntawm Vajtswv cov koob hmoov lawm, uas yog yam uas tau ua rau nws txawv lwm cov tib neeg—tiam sis zoo li nws muaj hnub nyoog laus lawm, thiab zoo li ib tug neeg dog dig ces hnub thaum nws hais tias sib ntsib dua os rau lub ntiaj teb twb los txog lawm. Yog li nws puas raug teev tseg tias “Yog li Yauj tuag lawm, yeej laus lawm thiab muaj hnub nyoog txaus lawm” (Yauj 42:17). Lub ntsiab ntawm “tau tuag thaum puv sij hawm lawm” uas hais rau ntawm no yog dab tsi? Nyob rau tiam ua ntej Vajtswv tau tshaj tawm txog tib neeg qhov kawg, Vajtswv twb npaj ib txoj sia seb yuav nyob ntev li cas rau Yauj lawm, thiab thaum lub hnub nyoog ntawd tau los txog lawm Nws thiaj tau tso cai cia Yauj ncaim lub ntiaj teb no mus raws li qhov ib txwm muaj. Suav txij thaum Yauj tau txais koob hmoov zaum ob los txog rau thaum nws tuag, Vajtswv tsis tau muab ib yam kev txom nyem dab tsi ntxiv rau lawm. Rau Vajtswv, Yauj txoj kev tuag yog mus raws li qhov ib txwm muaj, thiab kuj tsim nyog lawm; nws mus raws li kev ploj tuag uas ib txwm muaj, thiab tsis yog kev txiav txim los sis tsis yog kev thuam dab tsi tag nrho li. Thaum nws tseem muaj txoj sia nyob, Yauj tau pe hawm thiab tau hwm Vajtswv; txawm tias nws muaj qhov kawg tom qab nws txoj kev tuag ntawd yuav zoo li cas los xij, Vajtswv tsis tau hais dab tsi hlo li, los sis tsis tau hais ib lo lus txog nws hlo li. Vajtswv muaj ib txoj kev txawj xav ruaj khov rau yam uas Nws hais thiab ua, thiab lub ntsiab thiab cov hauv paus ntsiab lus ntawm Nws cov lus thiab tej kev ua yog mus raws nraim li tej theem ntawm Nws txoj dej num thiab lub sij hawm hauv yam uas Nws tab tom ua dej num. Hom dab tsi ntawm qhov kawg uas ib tug neeg zoo li Yauj muaj nyob rau hauv Vajtswv lub siab? Vajtswv puas tau txiav txim siab ib yam dab tsi rau hauv Nws lub siab? Qhov tseeb tiag Nws yeej tau lawm! Nws tsuas yog qhov uas tib neeg tsis paub txog xwb; Vajtswv tsis xav qhia rau tib neeg, los sis Nws tsis muaj kev npaj siab xav muab qhia rau tib neeg. Yog li ntawd, muab hais ntiav ntiav ces, Yauj tau tuag thaum puv sij hawm lawm, thiab qhov zoo li no yog Yauj lub neej txoj sia.

Qhov Tau Ua Neej Nyob Muaj Nuj Nqis ntawm Yauj Rau Thaum Nws Tseem Muaj Txoj Sia Nyob

Yauj puas tau ua ib lub neej nyob uas muaj nuj nqis? Kev muaj nuj nqis qhov twg? Vim li cas thiaj li tau hais tias nws ua ib lub neej nyob muaj nuj nqis? Rau tib neeg, nws qhov muaj nuj nqis yog dab tsi? Los ntawm tib neeg qhov kev xam pom los, nws tau sawv cev rau cov tib neeg ntiaj teb uas Vajtswv xav cawm kom dim, hauv qhov hais lus tim khawv nrov ntxhe ntws rau Vajtswv rau ntawm Ntxwgnyoog thiab cov neeg ntiaj teb xub ntiag. Nws ua tiav tes hauj lwm uas tsim nyog ua kom tiav hlo los ntawm Vajtswv ib tug raug tsim tawm los lawm, ua ib tug qauv zoo, thiab tau coj ua li ib tug qauv xyaum raws rau tag nrho cov neeg uas Vajtswv xav cawm kom dim, ua rau tib neeg pom tias nws yeej tuaj yeem kov yeej Ntxwgnyoog tau los ntawm kev vam khom rau Vajtswv. Nws qhov muaj nuj nqis rau Vajtswv yog dab tsi? Rau Vajtswv, qhov muaj nuj nqis ntawm Yauj lub neej muaj nyob rau hauv nws lub peev xwm los hwm Vajtswv, pe hawm Vajtswv, hais lus tim khawv rau Vajtswv txoj kev ua, thiab qhuas Vajtswv txoj kev ua, coj kev nplig siab thiab qee yam los rau Vajtswv kom muaj kev kaj siab lug; rau Vajtswv, qhov muaj nuj nqis ntawm Yauj lub neej kuj yog qhov, ua ntej nws txoj kev tuag, Yauj tau ntsib tau pom tej kev sim siab thiab tau kov yeej Ntxwgnyoog li cas, thiab tau hais lus tim khawv nrov ntxhe ntws rau Vajtswv rau ntawm Ntxwgnyoog thiab cov neeg ntiaj teb xub ntiag, kom Vajtswv thiaj li tau txais lub yeeb koob rau ntawm tib neeg ntiaj teb, nplig Nws lub siab, thiab cia Nws lub siab ntshaw tau pom ib qho ua tau los thiab pom txoj kev cia siab. Nws cov lus tim khawv ua ib tug qauv zoo rau lub peev xwm tuav yus tej lus tim khawv khov kho rau Vajtswv, thiab tuaj yeem ua kom Ntxwgnyoog txaj muag sawv cev tam rau Vajtswv, hauv Vajtswv txoj dej num ntawm kev cawm tib neeg ntiaj teb. Qhov no tseem tsis yog qhov muaj nuj nqis ntawm Yauj lub neej thiab los? Yauj tau coj kev nplig siab los rau Vajtswv lub siab, nws tau ua rau Vajtswv muaj kev zoo siab ntawm qhov tau txais lub yeeb koob, thiab tau npaj ib txoj kev pib zoo rau Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg. Txij ntawm theem no mus rau yav tom ntej, Yauj lub npe tau dhau los ua ib lub cim txog Vajtswv txoj kev tau txais yeeb koob, thiab ib lub cim ntawm tib neeg ntiaj teb qhov kov yeej Ntxwgnyoog. Yam uas Yauj tau ua neej nyob rau thaum nws tseem muaj txoj sia nyob, nrog rau nws qhov tau kov yeej Ntxwgnyoog ntawd yuav raug Vajtswv saib muaj nuj nqis mus tag ib txhiab ib txhis, thiab nws txoj kev zoo tiav log, kev siab ncaj, thiab kev hwm Vajtswv yuav raug hwm thiab raug xyaum ua raws los ntawm ntau tiam uas yuav los tom ntej. Vajtswv yuav saib nws muaj nuj nqis mus tag ib txhiab ib txhis zoo npaum nkaus li ib lub hlaws dawb ci ntsa iab tsis muaj qhov tsuas, thiab yog li nws kuj tsim nyog tib neeg saib kom muaj nuj nqis ib yam nkaus thiab!

Txuas ntxiv, cia peb saib ntawm Vajtswv txoj dej num rau thaum Tiam Muaj Kev Cai.

D. Tej Kev Cai Tswj ntawm Tiam Muaj Kev Cai

Kaum Txoj Kev Cai

Cov Hauv Paus Ntsiab Lus rau Kev Tsim Cov Thaj

Cov Kev Cai Tswj rau Txoj Kev Coj ntawm Cov Tub Qhe

Cov Kev Cai Tswj rau Kev Ua Tub Sab thiab Kev Them Nqi Pauj

Kev Tuav Tseg Xyoo Xanpatau thiab Peb Lub Koom Txoos Ua Kev Zoo Siab Noj Haus

Cov Kev Cai Tswj rau Hnub Xanpatau

Cov Kev Cai Tswj rau Kev Fij

Kev Hlawv Khoom Fij

Kev Fij Noob Qoob Loo

Kev Fij Kev Thaj Yeeb

Kev Theej Txhoj

Kev Fij Kev Ua Tshaj

Cov Kev Cai Tswj rau Kev Fij los ntawm Cov Pov Thawj (Aloo thiab Nws Cov Tub Tau Raug Txib kom Ua Raws)

Kev Hlawv Khoom Fij los ntawm Cov Pov Thawj

Kev Fij Noob Qoob Loo los ntawm Cov Pov Thawj

Kev Theej Txhoj los ntawm Cov Pov Thawj

Kev Fij Kev Ua Tshaj los ntawm Cov Pov Thawj

Kev Fij Kev Thaj Yeeb los ntawm Cov Pov Thawj

Cov Kev Cai Tswj rau Kev Noj Tej Khoom Fij los ntawm Cov Pov Thawj

Cov Tsiaj Huv thiab Tsis Huv (Cov Uas Tuaj Yeem Noj Tau thiab Noj Tsis Tau)

Cov Kev Cai Tswj rau Kev Ua Kom Dawb Huv ntawm Cov Poj Niam Tom Qab Yug Me Nyuam

Cov Qauv Cai rau Kev Tshuaj Xyuas Kab Mob Ruas

Cov Kev Cai Tswj rau Cov Uas Raug Kho Zoo Los ntawm Kab Mob Ruas Lawm

Cov Kev Cai Tswj rau Kev Ntxuav Tej Tsev Raug Kis Kab Mob

Cov Kev Cai Tswj rau Cov Uas Ntsib Kev Txom Nyem Los Ntawm Muaj Kab Mob Txawv

Hnub Ua Kev Cai Ntxuav Kev Txhaum Uas Yuav Tsum Ua Ib Zaug ib Lub Xyoos

Tej Kev Cai rau Kev Tua Nyuj thiab Yaj

Txoj Kev Txwv ntawm Kev Caum Raws Tej Kev Xyaum Ua Uas Ntxim Ntxub ntawm Lwm Haiv Neeg (Tsis Ua Txhaum Kev Sib Daj Sib Deev ntawm Tej Nus Muag, thiab Ntau Yam)

Cov Kev Cai Tswj Uas Yuav Tsum Ua Raws los ntawm Cov Tib Neeg (“Nej yuav tsum dawb huv: vim Kuv Yehauvas nej tus Vajtswv yeej dawb huv” (L.Kc 19:2))

Kev Rau Txim Tua Cov Neeg uas Fij Lawv Cov Me Nyuam rau Maulej

Cov Kev Cai Tswj rau Kev Txiav Txim ntawm Kev Ua Txhaum Kev Deev Luag Poj Luag Txiv

Cov Kev Cai Uas Yuav Tsum Tau Ua Raws los ntawm Cov Pov Thawj (Cov Kev Cai rau Lawv Txhua Tus Cwj Pwm, Cov Kev Cai rau Kev Noj Tej Yam Dawb Huv, Cov Kev Cai rau Kev Muab Khoom Fij, thiab Ntau Yam)

Tej Koom Txoos Noj Haus Uas Yuav Tsum Tau Ua Raws (Hnub Xanpatau, Hnub Ua Kev Cai Hla Dhau, Hnub Pheetekhoxate, Hnub Ua Kev Cai Ntxuav Kev Txhaum, thiab Ntau Yam)

Lwm Cov Kev Cai Tswj (Kev Taws Teeb, Xyoo Zoo Siab, Kev Txhiv Daim Av, Kev Cog Lus, Kev Fij ntawm Ib Feem Kaum, thiab Ntau Yam)

Cov Kev Cai Tswj ntawm Tiam Muaj Kev Cai Yog Yam Ua Pov Thawj Tiag ntawm Vajtswv Txoj Kev Coj Tag Nrho Tib Neeg Ntiaj Teb

Yog li, nej tau nyeem cov kev cai tswj thiab cov hauv paus ntsiab lus ntawm Tiam Muaj Kev Cai lawm, nej puas tau nyeem? Cov kev cai tswj no puas yog hais pov puag tau dav heev? Ua ntej tshaj plaws, lawv pov puag tag nrho Kaum Txoj Kev Cai, tom qab uas muaj cov kev cai tswj rau qhov yuav tsim cov thaj li cas, thiab ntau yam. Tej no yuav tsum ua raws li cov kev cai tswj rau kev tuav hnub Xanpatau thiab kev ua raws li peb lub koom txoos kev noj haus, tom qab ntawd ces yog cov kev cai tswj rau kev fij. Nej puas pom tias muaj pes tsawg hom kev fij nyob rau ntawd? Tej no yog kev hlawv khoom fij, kev fij noob qoob loo, kev fij kev thaj yeeb, kev theej txhoj, thiab ntau yam. Lawv ua raws li cov kev cai tswj rau cov pov thawj tej kev fij, suav nrog rau kev hlawv khoom fij thiab kev fij noob qoob loo los ntawm cov pov thawj, thiab lwm hom kev fij. Cov kev cai tswj yim hom no yog siv rau kev noj tej khoom fij los ntawm cov pov thawj. Dhau ntawd ces muaj cov kev cai tswj rau yam uas yuav tsum tau ua raws rau thaum tib neeg tseem muaj txoj sia nyob. Nws muaj tej kev txwv txiav rau ntau yam ntawm tib neeg lub neej, xws li tej kev cai tswj rau yam uas lawv noj tau los sis noj tsis tau, rau kev ntxuav cov poj niam tom qab yug me nyuam tag kom dawb huv, thiab rau cov neeg uas raug kho zoo los ntawm kab mob ruas lawm. Hauv cov kev cai tswj no, Vajtswv yeej tau hais txog tej kab mob, thiab tseem muaj tej kev cai rau kev tua yaj thiab tua nyuj, thiab ntau yam. Vajtswv tau tsim tej yaj thiab nyuj los, thiab koj yuav tsum tau tua tej tsiaj ntawd raws li Vajtswv qhia rau koj tua; nws muaj, yam tsis ua xyem xyav li, laj thawj rau Vajtswv cov lus; nws yeej ua yog raws li txoj cai uas Vajtswv tau npaj tseg yam tsis ua xyem xyam li lawm, thiab muaj txiaj ntsig rau tib neeg xwb xwb li! Nws kuj muaj tej koom txoos noj haus thiab tej kev cai uas yuav tsum tau ua raws, xws li hnub Xanpatau, hnub Ua Kev Cai Hla Dhau, thiab ntau yam—Vajtswv tau hais txog tag nrho tej no tib si. Cia peb saib rau ntawm cov nqe kawg no: lwm cov kev cai tswj—kev taws teeb, xyoo zoo siab, kev txhiv daim av, kev cog lus, kev fij ntawm ib feem kaum, thiab ntau yam. Cov no puas pov puag tau dav? Thawj yam uas yuav tau txog yog qhov teeb meem ntawm tib neeg tej khoom fij. Ces muaj cov kev cai tswj rau kev ua tub sab thiab kev them pauj, thiab txoj kev ua raws li hnub Xanpatau…; txhua yam ntsiab ntawm yus lub neej yog muaj feem tag nrho. Qhov no hais tau tias, thaum Vajtswv tau pib ua txoj dej num ntawm Nws txoj kev npaj cawm tib neeg raws kev raws cai lawm, Nws tau teeb tsa ntau cov kev cai tswj uas tib neeg yuav tsum tau ua raws. Tej kev cai tswj no yog tsim los tso cai rau tib neeg los coj lawv lub neej nyob hauv lub ntiaj teb kom tau raws li qhov ib txwm muaj, ib lub neej li ib txwm muaj ntawm tib neeg uas faib cais tawm tsis tau ntawm Vajtswv thiab Nws txoj kev coj qhia mus. Vajtswv twb xub qhia rau tib neeg txog qhov yuav tsim tej thaj li cas, yuav teeb tsa tej thaj li cas lawm. Tom qab ntawd, Nws tau qhia tib neeg txog qhov yuav muab khoom fij li cas, thiab tau npaj txog qhov tib neeg yuav ua neej nyob li cas—yam uas lawv tsum tau mloog rau hauv lub neej txoj sia yog dab tsi, yam uas lawv yuav tsum ua raws yog dab tsi, thiab yam uas lawv yuav tsum ua thiab yuav tsum tsis txhob ua yog dab tsi. Yam uas Vajtswv tau teeb tseg rau tib neeg yog txhua yam kev pov puag, thiab nrog tej kab ke, tej kev cai tswj, thiab cov hauv paus ntsiab lus uas Nws tau tsim tus qauv rau tib neeg tus cwj pwm no, tau coj lawv lub neej, tau coj lawv qhov kev pib ua raws Vajtswv cov cai, tau coj lawv los rau ntawm Vajtswv lub thaj xub ntiag, tau coj lawv los ua lub neej nyob nrog txhua yam uas Vajtswv tau tsim rau tib neeg kom muaj paus muaj ntsis, muaj kab ke, thiab kev tsim nyog. Vajtswv xub siv cov kev cai tswj thiab cov hauv paus ntsiab lus yooj yim no los teeb tsa tej kev txwv rau tib neeg, kom nyob rau hauv lub ntiaj teb tib neej thiaj li muaj ib lub neej li ib txwm muaj uas pe hawm Vajtswv, kom muaj lub neej ntawm tib neeg li ib txwm muaj; qhov no yog kiag lub ntsiab hauv qhov kev pib ntawm Nws txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo. Cov kev cai tswj thiab cov cai pov puag ib lub ntsiab lus dav heev, lawv yog kiag tej ntawm Vajtswv txoj kev coj qhia txog tib neeg ntiaj teb rau thaum Tiam Muaj Kev Cai, cov tib neeg uas tau los ua ntej Tiam Muaj Kev Cai yuav tsum tau lees txais thiab ua raws li cov cai ntawd, tej kev cai no yog ib qho teev tseg ntawm txoj dej num uas ua tiav los ntawm Vajtswv rau thaum lub sij hawm Tiam Muaj Kev Cai, thiab tej ntawd yog yam ua pov thawj qhia tiag tiag txog Vajtswv txoj kev coj thiab kev coj qhia rau txhua tus tib neeg ntiaj teb.

Tib Neej Ntiaj Teb Yeej Faib Cais Tawm Tsis Tau Ntawm Vajtswv Tej Kev Qhuab Qhia thiab Tej Kev Npaj Mus Ib Txhiab Ib Txhis

Hauv tej kev cai tswj no peb pom tias Vajtswv tus cwj pwm coj rau Nws txoj dej num, rau Nws txoj kev cawm tib neeg, thiab rau tib neeg ntiaj teb mas yog qhov ua tiag tiag, qhov xav zoo, qhov coj nruj, thiab qhov tso siab tau. Nws ua txoj dej num uas Nws yuav tsum tau ua rau ntawm tib neeg ntiaj teb kom mus raws li Nws cov kauj ruam, kom tsis muaj ib qho txawv txav hlo li, hais cov lus uas Nws yuav tsum tau hais rau tib neeg ntiaj teb yam tsis muaj ib qho yuam kev los sis tsis muaj ib qho nruam li, tso cai cia tib neeg los pom tias lawv tsis tuaj yeem faib cais tau tawm ntawm Vajtswv txoj kev coj mus, thiab qhia rau lawv tias txhua yam uas Vajtswv ua thiab hais rau tib neeg ntiaj teb tseem ceeb npaum li cas. Txawm tias tib neeg tiam tom ntej tib neeg yuav zoo li cas, rau thaum xub pib los xij—nyob rau thaum lub sij hawm Tiam Muaj Kev Cai—Vajtswv tau ua tej yam yooj yooj yim li no lawm. Rau Vajtswv, tib neeg tej kev xav txog Vajtswv, lub ntiaj teb, thiab tib neeg ntiaj teb nyob rau thaum tiam ntawd ces tsis muaj lub ntsiab dab tsi thiab tsaus ntuj nti xwb, thiab txawm tias lawv muaj qee lub tswv yim xav zoo thiab tej kev xav los xij, tag nrho tej ntawd yog cov paub tsis meej thiab tsis raug li, thiab yog li tib neeg ntiaj teb thiaj li tsis tuaj yeem faib cais tau tawm ntawm Vajtswv tej kev qhuab qhia thiab tej kev npaj rau lawv mus. Cov tib neeg ntiaj teb puag thaum ntxov ub tsis paub dab tsi li, thiab yog li Vajtswv thiaj li tau pib qhia tib neeg txog yam yooj yim tshaj plaws thiab cov hauv paus ntsiab lus yooj yim rau kev muaj sia nyob thiab cov kev cai tswj tseem ceeb rau kev ua neej nyob, cog tej yam no rau hauv tib neeg lub siab ib qho me me zuj zus. Los ntawm tej kev cai no, uas yog cov lus, thiab los ntawm tej kev cai tswj no, Nws thiaj li muab ib qho kev maj mam to taub zuj zus txog Nws ntawd rau rau tib neeg, ib qho kev maj mam qhuas thiab kev to taub zuj zus txog Nws txoj kev coj, thiab ib txoj kev xav yooj yim txog txoj kev sib raug zoo ntawm Nws thiab tib neeg. Tom qab ua tiav hlo qhov no lawm, ces tsuas yog thaum ntawd xwb Vajtswv thiaj li tuaj yeem ua txoj dej num uas Nws yuav tsum tau ua tom qab ntawd tau ib qho me me zuj zus. Yog li, cov kev cai tswj no thiab txoj dej num uas ua tiav los ntawm Vajtswv rau thaum Tiam Muaj Kev Cai ntawd yog lub hauv pauv ruaj khov ntawm Nws txoj dej num cawm tib neeg ntiaj teb, thiab yog thawj theem ntawm txoj dej num hauv Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg. Txawm tias, ua ntej txoj dej num ntawm Tiam Muaj Kev Cai, Vajtswv tau hais rau Adas, Evas, thiab nkawd cov xeeb leej xeeb ntxwv lawm tias, cov kev cai thiab cov lus qhuab qhia no tsis yog muaj txheej txheem los sis tshwj xeeb uas yuav tsum tau muab ib qho zuj zus rau tib neeg, thiab yeej tsis tau sau tej no tseg, los sis tseem tsis tau dhau los ua cov kev cai tswj los xij. Qhov ntawd vim hais tias, thaum lub sij hawm ntawd, Vajtswv txoj kev npaj ua tseem tsis tau npaj mus txog qhov ntawd; tsuas yog thaum Vajtswv tau coj tib neeg mus rau kauj ruam no lawm xwb Nws thiaj li tuaj yeem pib hais txog cov kev cai tswj ntawm Tiam Muaj Kev Cai, thiab pib hais kom tib neeg xyaum ua raws cov kev cai tswj ntawd. Nws yog ib qho txheej txheem tseem ceeb, thiab tsis tuaj yeem zam dhau qhov tshim sim los. Tej kab ke thiab cov kev cai tswj uas yooj yim no nthuav qhia rau tib neeg txog cov kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg thiab Vajtswv txoj kev ntse nthuav tawm nyob rau hauv Nws txoj kev npaj cawm tib neeg. Vajtswv paub lub ntsiab thiab cov tswv yim uas siv los pib, cov tswv yim uas siv txuas mus ntxiv, thiab cov tswv yim uas siv los xaus kom Nws thiaj li tuaj yeem muab tau ib pawg neeg uas ua tim khawv rau Nws, thiab kom Nws thiaj li tuaj yeem muab tau ib pawg neeg uas muaj tib lub siab ib yam li Nws. Nws paub yam uas muaj nyob rau hauv tib neeg, thiab paub yam uas tsis muaj nyob rau hauv tib neeg. Nws paub yam uas Nws yuav tsum tau npaj rau, thiab Nws yuav tsum tau coj tib neeg li cas, thiab ib yam nkaus li ntawd Nws kuj paub yam uas tib neeg yuav tsum ua thiab yam uas yuav tsum tsis txhob ua thiab. Tib neeg zoo ib yam li ib tug me nyuam roj hmab: Txawm tias lawv tsis muaj kev to taub txog Vajtswv txoj kev xav los xij, lawv tsis tuaj yeem pab tau tiam sis raug coj los ntawm Vajtswv txoj dej num ntawm kev cawm tib neeg, ib kauj ruam zuj zus, los txog niaj hnub no. Nws yeej tsis muaj qhov feeb tsis meej rau hauv Vajtswv lub siab txog yam uas Nws yuav tsum tau ua li; hauv Nws lub siab yeej muaj txoj kev npaj ua meej heev thiab meej tshaj plaws, thiab Nws tau ua txoj dej num uas Nws Tus Kheej xav ua raws nraim li Nws cov kauj ruam thiab Nws txoj kev npaj ua, nce qib zuj zus txij ntua ntawm qhov ntiav mus rau qhov ua tau tob. Txawm tias Nws tsis tau qhia txoj dej num uas Nws yuav tsum tau ua tuaj tom qab los xij, tseem yuav tau ua Nws txoj dej num txuas mus ntxiv thiab ua kom nruj raws nraim li Nws txoj kev npaj ua, uas yog ib qho pom tshwm sim txog yam uas Vajtswv muaj thiab yam uas yog Vajtswv, thiab kuj yog Vajtswv lub hwj chim thiab. Txawm tias Nws tab tom ua txoj dej num npaj cawm tib neeg nyob rau theem twg los xij, Nws tus moj yam thiab Nws lub ntsiab tseeb sawv cev rau ntawm Nws Tus Kheej. Qhov no yeej muaj tseeb tiag tiag. Txawm tias yuav yog tiam twg, los sis theem twg ntawm txoj dej num los xij, yeej muaj tej yam uas tsis muaj hnub yuav hloov pauv li: hom tib neeg twg uas Vajtswv hlub, hom tib neeg twg uas Vajtswv tsis nyiam kiag li, Nws tus moj yam thiab txhua yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws. Txawm tias cov kev cai tswj no thiab cov hauv paus ntsiab lus uas Vajtswv tau teeb tseg rau thaum lub sij hawm ua txoj dej num ntawm Tiam Muaj Kev Cai zoo li yooj yooj yim heev thiab tsis nyuaj rau cov tib neeg niaj hnub tam sim no los xij, thiab txawm tias yuav to taub thiab siv tej ntawd tau yooj yim los xij, hauv tej kev cai tswj ntawd tseem yog Vajtswv lub tswv yim, thiab tseem yog Vajtswv tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws. Vim tias nyob rau hauv cov kev cai tswj uas yooj yim no yog nthuav tawm txog Vajtswv lub luag hauj lwm thiab kev saib xyuas rau tib neeg ntiaj teb, nrog rau lub ntsiab tseeb uas zoo tshaj ntawm Nws tej kev xav, yog li qhov tso cai cia tib neeg paub tseeb txog qhov tiag uas Vajtswv tswj kav tag nrho txhua yam thiab tag nrho txhua yam yog raug tswj los ntawm Nws txhais tes. Txawm tias tib neeg yuav muaj kev paub ntau npaum li cas los xij, los sis lawv yuav to taub txog tej kev xav los sis tej lus zais tob ntau npaum li cas los xij, rau Vajtswv ces tsis muaj ib yam ntawm tej no yuav tuaj yeem hloov tau Nws txoj kev muab rau, thiab kev coj ntawm tib neeg ntiaj teb; tib neeg ntiaj teb yuav tsis tuaj yeem faib cais tau tawm ntawm Vajtswv txoj kev coj qhia thiab Vajtswv tus kheej txoj dej num mus tag ib txhiab ib txhis. Ntawd yog kev sib raug zoo ntawm tib neeg thiab Vajtswv uas faib cais tawm tsis tau mus. Txawm tias Vajtswv yuav muab los sis tsis muab cov lus txib, los sis ib txoj kev cai tswj, los sis qhov tseeb qhia rau koj kom to taub txog Nws txoj kev xav los xij, txawm tias Nws ua dab tsi los xij, Vajtswv lub hom phiaj ces yog coj tib neeg mus rau ib hnub tag kis uas zoo nkauj tshaj plaws. Cov lus uas Vajtswv tau hais tawm lawm thiab txoj dej num Nws ua yog ob qho kev nthuav tawm ntawm ib tug xeeb ceem ntawm Nws lub ntsiab tseeb, thiab kev nthuav tawm ntawm ib tug xeeb ceem ntawm Nws tus moj yam thiab Nws lub tswv yim; lawv yog ib kauj ruam tseem ceeb tshaj plaws ntawm Nws txoj kev npaj cawm tib neeg. Yuav tsum txhob saib qhov no tsis tseem ceeb! Vajtswv txoj kev xav yog nyob hauv yam Nws ua; Vajtswv tsis ntshai tsam hais cov lus tsis raug, los sis Nws tsis ntshai txog tib neeg tej kev xav phem los sis tej kev xav txog Nws li. Nws tsuas ua Nws txoj dej num thiab ua Nws txoj kev cawm tib neeg txuas ntxiv kom mus raws nraim li Nws txoj kev npaj cawm tib neeg, tsis raug cuam tshuam los ntawm ib tug tib neeg twg, ib qho teeb meem twg, los sis ib yam khoom dab tsi li.

Zoo. Ntawd yog tag nrho rau hnub no lawm. Mam sib ntsib dua lwm zaus nawb!

Lub Kaum Ib Hlis Hnub Tim 9, Xyoo 2013

Qhov Dhau Los: Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej I

Ntxiv Mus: Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No