L. Ntawm Kev Tiam Vajtswv thiab Ua Tim Khawv rau Nws Tau Li Cas

469. Txij thaum pib ua Nws txoj hauj lwm thoob plaws lub qab ntuj khwb, Vajtswv tau npaj kom muaj coob tus neeg los ua dej num rau Nws, suav nrog txhua txhua txog sia. Nws lub hom phiaj yog kom ua raws li Nws lub siab nyiam thiab ua Nws cov dej num hauv ntiaj teb kom tiav; qhov no yog Vajtswv lub hom phiaj hauv kev xaiv tib neeg los ua dej num rau Nws. Txhua tus neeg ua dej num rau Vajtswv yuav tsum to taub Nws lub siab nyiam. Nws txoj hauj lwm ua rau Vajtswv lub tswv yim thiab lub hwj huaj loj kawg nkaus, thiab lub hauv paus ntsiab lus ntawm Nws tes dej num hauv ntiaj teb, pom ntau rau cov tib neeg. Vajtswv twb los rau ntiaj teb lawm los ua Nws tes dej num, los koom nrog tib neeg, xwv kom lawv thiaj paub txog Nws tes dej num kom tseeb zog. Hnub no nej, pab pawg neeg no, muaj hmoo tau ua dej num rau tus Vajtswv uas muaj qab hau. Qhov no yog ib qho koob hmoov uas suav tsis tau pub rau nej tiag tiag li, nej raug txhawb nqa los ntawm Vajtswv. Ntawm qhov yuav xaiv ib tug tib neeg los ua dej num rau Nws, Vajtswv ib txwm muaj Nws tus txheej txheem. Ua dej num rau Vajtswv tsis yog, li tib neeg xav, hais tias nws yog ib yam txaus siab ua. Hnub no, nej pom hais tias txhua tus neeg uas ua dej num rau Vajtswv ua vim lawv muaj kev coj ua los ntawm Vajtswv thiab kev ua dej num los ntawm tus Vajntsujplig, thiab vim lawv yog cov neeg uas caum qhov tseeb. Cov no yog qhov tsawg kawg nkaus rau txhua tus neeg ua dej num rau Vajtswv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Teem Hawm Sab Kev Ntseeg Yuav Tsum Raug Kev Tshem Tawm

470. Cov uas ua dej num rau Vajtswv yuav tsum yog tus mob siab rau Vajtswv, lawv yuav tsum ua kom haum Vajtswv siab, thiab tuaj yeem ua neeg zoo rau Vajtswv. Txawm hais tias koj ua ib leeg kheej los sis ua rau hauv pej xeem, koj muaj peev xwm tau txais kev xyiv fab ntawm Vajtswv rau ntawm Vajtswv xub ntiag, koj muaj peev xwm sawv ruaj nrees rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab tsis hais lwm tus neeg yuav saib koj zoo li cas los xij peem, koj ib txwm taug txoj kev uas koj yuav tsum taug, thiab saib xyuas Vajtswv lub nra kom zoo. Tsuas yog cov neeg zoo li no xwb thiaj li yog tus mob siab rau Vajtswv. Vajtswv cov neeg mob siab ntawd muaj peev xwm ua dej num rau Nws tau ncaj qha yog vim tias lawv tau txais Vajtswv cov lus txib thiab Vajtswv lub nra tseem ceeb, lawv muaj peev xwm ua kom Vajtswv lub siab yog lawv tus kheej lub, thiab ua rau Vajtswv lub nra los yog lawv li, thiab lawv tsis xav txog lawv lub neej yav pem suab: Txawm tias thaum lawv tsis muaj kev cia siab, thiab tsis tau txais dab tsi li lawm los, lawv ib txwm yuav ntseeg Vajtswv nrog lub siab hlub tshua. Thiab yog li ntawd, tus neeg zoo li no yog Vajtswv tus neeg mob siab rau. Vajtswv cov neeg mob siab rau kuj yog Nws cov neeg pab zais; tsuas yog Vajtswv cov neeg pab zais xwb thiaj paub txog nws txoj kev nyob tsis tswm, thiab Nws txoj kev xav, thiab txawm hais tias lawv lub cev nqaij tawv yuav mob thiab tsis muaj zog los, lawv muaj peev xwm thev dhau qhov mob thiab tso qhov uas lawv nyiam ua kom haum Vajtswv siab. Vajtswv muab lub nra hnyav ntau ntxiv rau cov neeg zoo li ntawd, thiab uas Vajtswv xav ua kom tau tawm los ntawm cov neeg ntawd yog lawv cov lus tim khawv. Yog li, cov neeg no tau ua haum Vajtswv siab, lawv yog Vajtswv cov tub qhe uas ua raws li Nws lub siab nyiam, thiab tsuas yog cov neeg zoo li no xwb thiaj tuaj yeem tswj kav ua ke nrog Vajtswv tau. Thaum koj tau los ua Vajtswv tus neeg mob siab tiag lawm yog thaum koj los tswj kav ua ke nrog Vajtswv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Yuav Ua Li Cas Ua Dej Num yam Muaj Kev Sib Raug Zoo Nrog Vajtswv Lub Siab Nyiam

471. Tus neeg ua dej num rau Vajtswv tiag tiag yog tus uas ua raws li Vajtswv lub siab, tus uas haum rau Vajtswv siv, thiab tus uas muaj peev xwm tso tseg cov kev xav fab kev ntseeg. Yog koj xav kom koj txoj kev noj thiab haus Vajtswv cov lus ua hauj lwm tau zoo, koj yuav tsum tso koj cov kev xav fab kev ntseeg pov tseg. Yog koj xav ua dej num rau Vajtswv, ces tseem ceeb tshaj plaws yog xub tso cov kev xav phem fab kev ntseeg pov tseg thiab ua raws li Vajtswv cov lus rau hauv txhua yam. Nov yog yam uas yuav tsum tau muaj los ntawm ib tug neeg ua dej num rau Vajtswv. Yog tias koj tsis muaj qhov kev paub no, ces sai sai thaum koj ua dej num, koj yuav ua rau muaj kev tab kaum thiab cuam tshuam, thiab yog tias koj tuav koj cov kev xav phem, ces koj yuav raug pov tseg los ntawm Vajtswv yam zam tsis tau li, tsis tuaj yeem sawv tau rov qab los ntxiv lawm. Siv cov tam sim no, piv txwv li: Ntau cov lus hais thiab kev ua hauj lwm niaj hnub no tsis sib haum nrog Vajluskub thiab nrog tes hauj lwm uas tau ua tiav yav dhau los ntawm Vajtswv, thiab yog tias koj tsis muaj lub siab xav ua raws li, ces koj yuav qaug thaum lub sij hawm twg los tau. Yog tias koj xav ua dej num raws li txoj kev xav ntawm Vajtswv, ces koj yuav tsum tso tseg cov kev xav fab kev ntseeg ua ntej tso thiab kho koj li kev xav. Ntau yam uas yuav hais nyob rau hauv yuav tsis sib haum rau qhov uas tau hais yav dhau los, thiab yog tias tam sim no koj tsis muaj lub siab los ua raws, koj yuav tsis muaj peev xwm taug txoj kev nyob tom hauv ntej. Yog tias ib txoj hau kev ntawm Vajtswv txoj kev ua hauj lwm tau nrhau cag ruaj khov hauv koj thiab koj ib txwm tsis tso nws tseg, ces txoj kev no yuav dhau los ua koj li kev xav fab kev ntseeg. Yog tias yam uas Vajtswv ua tau nyob ruaj khov hauv koj, ces koj tau txais qhov tseeb, thiab yog tias cov lus thiab qhov tseeb ntawm Vajtswv muaj peev xwm dhau los ua koj lub neej, koj yuav tsis muaj kev xav phem ntxiv lawm hais txog Vajtswv. Cov neeg uas muaj kev paub txog Vajtswv tiag yuav tsis muaj kev xav phem thiab tsis ua raws li cov lus qhuab qhia.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Cov Neeg Uas Paub Vajtswv Tes Hauj Lwm Niaj Hnub No Xwb Thiaj Ua Tau Dej Num Rau Vajtswv

472. Kev ua dej num rau Vajtswv tsis yog ib txoj hauj lwm yooj yim. Cov uas muaj tus yam ntxwv tsis ncaj ncees uas yeej tseem tsis hloov yuav ua dej num tsis tau rau Vajtswv. Yog koj tus yam ntxwv tsis tau raug txiav txim thiab qhuab ntuas los ntawm Vajtswv cov lus, ces koj tus yam ntxwv tseem sawv cev rau Ntxwgnyoog, uas ua pov thawj tias koj ua dej num rau Vajtswv tawm ntawm koj kev xav ua zoo, hais tias koj txoj kev ua dej num yog raws li koj tus yeeb yam zoo li phem. Koj ua dej num rau Vajtswv nrog rau koj tus xeeb ceem, thiab raws li koj tus kheej siab nyiam. Dab tsi ntxiv, koj ib txwm xav tias tej yam uas koj tuaj yeem ua yog qhov ntxim Vajtswv siab, thiab hais tias tej yam uas koj tsis xav ua yog yam ntxim ntxub rau Vajtswv; koj ua hauj lwm tag nrho raws li koj tus kheej siab nyiam. Qhov no puas hu tau hais tias yog kev ua dej num rau Vajtswv? Thaum kawg, yuav tsis hloov me me ntawm koj tus yam ntxwv li; tsis yog li ntawd, koj txoj kev ua dej num yuav ua rau koj haj yam tawv ncauj, yog li ua rau koj tus yam ntxwv siab tsis ncaj zoo, thiab yog li ntawd, yuav tsim txoj cai hauv koj hais txog kev ua dej num rau Vajtswv uas feem ntau ua raws li koj tus kheej tus xeeb ceem, thiab cov kev paub tau los ntawm koj cov kev ua dej num raws li koj tus yam ntxwv. Cov no yog cov kev paub thiab kev kawm tau los ntawm ib tug tib neeg. Nws yog tib neeg lub tswv yim kev ua neej hauv ntiaj teb. Cov tib neeg zoo li no yeej muab hu tau ua cov neeg Falixais thiab cov coj kev cai dab qhuas. Yog lawv tsis tsim los thiab hloov dua siab tshiab, tom qab ntawd lawv yuav hloov los ua cov Khetos cuav thiab cov tawm tsam khetos uas dag ntxias cov ntseeg nyob rau lub sij hawm kawg. Cov Khetos cuav thiab cov tawm tsam khetos uas tau hais txog yuav tshwm sim los ntawm cov neeg no. Yog tias cov ua dej num rau Vajtswv ua raws li lawv tus cwj pwm thiab ua raws li lawv lub siab nyiam, lawv yuav raug txoj kev pheej hmoo thiab raug ntiab tawm lub sij hawm twg los tau. Cov neeg uas ua tau ntau xyoo dhau los lawm tau ua dej num rau Vajtswv tau txais txiaj ntsig ntawm lwm tus lub siab, qhuab qhia lawv thiab tswj hwm lawv, thiab sawv rau qhov siab—thiab cov uas tsis tau hloov dua siab tshiab, yeej tsis lees lawv tej kev txhaum yeej tsis tso tseg qhov txiaj ntsig ntawm txoj hauj lwm—cov neeg no yuav ntog rau ntawm Vajtswv. Lawv yog cov zoo tib yam li Povlauj, hais tias lawv yog cov tuaj ua ntej thiab khav theeb txog lawv cov txuj ci. Vajtswv yuav tsis coj cov neeg zoo li no los rau txoj kev ua neeg zoo tshaj plaws. Cov dej num zoo li no cuam tshuam Vajtswv tes dej num. Tib neeg ib txwm tuav txoj qub. Lawv tuav rawv tej kev xav ntawm yav dhau los, rau txhua yam los ntawm lub sij hawm ua twb dhau mus lawm. Qhov no yog txoj kev khuam siab rau lawv tes dej num. Yog hais tias koj tsis tuaj yeem muab tej ntawd pov tseg li, tej no yuav khawm ceev ceev rau tag nrho koj lub neej. Vajtswv yuav tsis qhuas koj, tsis muaj me me li, txawm koj yuav dam koj ob txhais ceg khiav los yog koj lub nraub qaum ua hauj lwm, txawm hais tias koj tuag rau hauv koj cov dej num ua rau Vajtswv los xij. Qhov txawv ces yog li no: Nws yuav hais tias koj yog ib tug neeg ua phem.

Pib txij hnub no mus, Vajtswv yuav ua kom zoo tshaj plaws rau cov neeg uas tsis muaj kev ntseeg, uas kam tawm ntawm lawv tus kheej qub mus, thiab cov uas mloog Vajtswv txoj hau kev yooj yim. Nws yuav ua kom zoo tshaj plaws rau cov uas xav tau cov lus los ntawm Vajtswv. Cov neeg no yuav tsum sawv thiab ua dej num rau Vajtswv. Nyob rau ntawm Vajtswv mas txoj kev muaj nplua mias tsis muaj qhov kawg thiab tsis muaj qhov kawg rau lub tswv yim li. Nws cov dej num phim hwj thiab cov lus muaj txiaj ntsig tos los ntawm kev zoo siab ntawm cov neeg coob coob. Raws li nws sawv, cov neeg uas muaj kev ntseeg, cov uas xub tuaj ua ntej, thiab cov neeg uas tsis tuaj yeem tso lawv tus kheej tseg nws nyuaj rau lawv lees txais cov khoom tshiab no. Tus Vajntsujplig tsis muaj cib fim los ua kom cov neeg no zoo tshaj plaws. Yog hais tias ib tug neeg tsis tau txiav txim siab mloog lus, thiab tsis nqhis Vajtswv txoj lus li, ces lawv yuav tsis muaj qhov lees txais yam tshiab no; lawv tsuas yuav tig tawm tsam ntau li ntau tau, txawj dag ntxias ntau li ntau tau, thiab thiaj li yuav xaus rau txoj kev yuam kev. Thaum ua Nws tes dej num tam sim no, Vajtswv yuav tsa ntau tus neeg uas hlub Nws tiag tiag thiab tuaj yeem lees txais qhov kev kaj tshiab, thiab Nws yuav txiav cov neeg coj kev cai dab qhuas uas xav ua ntej; Nws tsis xav tau ib tug ntawm cov neeg uas tawv ncauj tsis kam hloov li. Koj puas xav yog ib tug ntawm cov neeg no? Koj ua koj cov dej num raws li koj tus kheej lub siab nyiam los sis ua raws li qhov Vajtswv cheem tsum mas? Qhov no yog qee yam uas koj yuav tsum paub rau koj tus kheej. Koj puas yog ib tug neeg saib kev cai dab qhuas, los sis koj yog ib tug uas tau yug dua tshiab uas raug ua tau zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv lawm? Koj lub luag hauj lwm ntau npaum li cas raug qhuas los ntawm tus Vajntsujplig? Ntau npaum li cas uas Vajtswv txawm yuav tsis thab nco qab txog? Qhov kev hloov ntawm koj lub neej puas tau muaj kev cuam tshuam los ntawm koj ntau lub xyoo uas siv ua dej num lawm? Koj paub puas meej txog txhua yam no? Yog koj ua txoj kev ntseeg tiag tiag, koj yuav muab koj cov kev ntseeg kev cai dab qhuas qub uas tau ua ua ntej lawm ntawd pov tseg, thiab koj yuav ua tes dej num rau Vajtswv kom zoo dua hauv ib txoj kev tshiab. Nws tseem tsis tau lig yog sawv tam sim no. Cov kev cai dab qhuas qub tuaj yeem tso tseg tau ib tug neeg lub neej. Cov uas kawm tau los ntawm ib tug neeg yuav ua rau lawv yuam kev mus deb ntawm Vajtswv thiab ua txhua yam li lawv xav ua. Yog tias koj tsis muab tej no tso tseg, lawv yuav ua qhov kev dawm rau kev loj hlob ntawm koj lub neej. Vajtswv yeej ib txwm ua kom cov uas ua tes dej num rau Nws zoo tshaj plaws, thiab tsis muab lawv ntiab tawm mus yooj yim. Yog tias koj lees txais kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas ntawm Vajtswv cov lus, yog koj tuaj yeem tso koj cov kev cai dab qhuas kev ntseeg thiab kev cai qub tseg, thiab tsum tsis siv cov kev ntseeg qub qub los ua kev ntsuas Vajtswv cov lus niaj hnub no lawm, tsuas yog thaum ntawd xwb thiaj mam li muaj lub neej yav tom ntej rau koj. Tab sis yog tias koj tuav rawv yam qub, yog koj tseem saib nws muaj nuj nqi, ces tsis muaj txoj hau kev uas koj yuav raug cawm dim li. Vajtswv yeej yuav tsis ntsia cov neeg zoo li no. Yog koj yeej xav kom tau raug ua zoo tshaj plaws, koj yuav tsum txiav txim siab muab txhua yam ua ua ntej lawm tso tseg. Txawm hais tias qhov uas tau ua ua ntej ho yog, txawm hais tias qhov ntawd yog Vajtswv tes dej num los, koj yuav tsum tso kom tau tseg thiab txwv tsis pub khaws cia ntxiv mus lawm. Txawm yog hais tias nws yeej yog tes tej dum ntawm tus Vajntsujplig meej meej, ua ncaj qha los ntawm tus Vajntsujplig los, hnub no koj yuav tsum muab nws tso cia. Koj yuav tsum tsis txhob muab khaws cia. Qhov no yog qhov uas Vajtswv xav tau. Txhua yam yuav tsum hloov dua tshiab. Hauv Vajtswv tes dej num thiab Vajtswv cov lus, Nws tsis hais txog cov khoom qub uas tau dhau los lawm, Nws tsis tshawb hauv cov ntawv qub; Vajtswv yog ib tug Vajtswv uas yeej ib txwm tshiab tas li thiab yeej tsis qub li, thiab tsis tuav Nws tej lus ntawm yav dhau los—uas qhia hais tias Vajtswv tsis ua raws tej kev cai twg li. Yog koj, uas yog tib neeg, ib txwm tuav rawv rau tej yam uas yav dhau los, yog koj tsis kam tso tej ntawd tseg li, thiab siv lawv cov qauv nruj, thaum Vajtswv tsis ua tes dej num raws li cov kev uas Nws tau ua dhau los lawm, tom qab ntawd koj cov lus thiab kev ua tsis sib cuam tshuam lod? Koj tsis rais los ua Vajtswv ib tug yeeb ncuab lod? Koj puas txaus siab hlo tso koj lub neej tag nrho pov tseg thiab rhuav tshem cov khoom qub? Cov khoom qub no yuav ua rau koj ua ib tug uas cuam tshuam Vajtswv tes dej num—hom neeg ntawd puas yog hom neeg uas koj xav ua? Yog koj hais tiag tiag tias tsis xav tau qhov ntawd li, ces cia li tso tseg qhov koj ua thiab tig rov qab kom sai li sai tau; rov pib txhua yam dua tshiab. Vajtswv yuav tsis cim ntsoov koj tes dej num yav dhau los.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Teem Hawm Sab Kev Ntseeg Yuav Tsum Raug Kev Tshem Tawm

473. Txhua tus uas txiav txim siab los ua dej num rau Vajtswv—tiam sis yuav tsum yog cov uas mob siab tshaj plaws rau Vajtswv lub siab nyiam thiab nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam thiaj tsim nyog thiab muaj cai los ua dej num rau Vajtswv. Kuv tau pom qhov no nyob ntawm nej: Coob tus neeg ntseeg tias tsuav yog lawv mob siab tshaj tawm txoj moo zoo rau Vajtswv, taug txoj kev rau Vajtswv, siv lawv tus kheej thiab muab khoom tso tseg rau Vajtswv, thiab lwm yam, ces qhov no yog kev ua dej num rau Vajtswv lawm. Tab txawm yog cov neeg ntseeg ntuj kuj tseem ntseeg tias kev ua dej num rau Vajtswv txhais tau hais tias nqa rawv phau Vajluskub ntawm lawv ob txhais tes, tshaj tawm txoj moo zoo ntawm lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej thiab cawm tib neeg los ntawm kev ua rau lawv hloov siab thiab lees txim. Tseem muaj ntau tus thawj coj hauv kev ntseeg xav tias kev ua dej num rau Vajtswv muaj cov lus qhuab qhia hauv cov tsev teev ntuj tom qab lawv tau mus kawm thiab cob qhia tiav hauv tsev kawm, thiab qhuab qhia tib neeg los ntawm kev nyeem cov nqe Vajluskub. Ntxiv mus, muaj cov neeg nyob hauv cov cheeb tsam txom nyem uas ntseeg tias kev ua dej num rau Vajtswv txhais tau tias yog kev kho cov muaj mob zoo thiab ntiab dab tawm ntawm lawv cov kwv tij thiab nkauj muam los sis thov Vajtswv rau lawv, los sis ua dej num rau lawv. Nyob rau hauv nej, muaj ntau tus ntseeg tias ua kev ua dej num rau Vajtswv txhais tau tias yog kev noj thiab haus Vajtswv cov lus, kev thov Vajtswv txhua hnub, thiab mus xyuas thiab ua hauj lwm rau hauv pawg ntseeg rau txhua qhov chaw. Muaj ib cov kwv tij thiab cov muam uas ntseeg tias kev ua dej num rau Vajtswv txhais tau hais tias tsis txhob sib yuav los sis ua ib yig neej thiab muab tag nrho lawv lub neej fij rau Vajtswv. Txawm li cas los muaj tsawg tus neeg heev thiaj paub lub ntsiab ntawm nws txoj kev ua dej num rau Vajtswv yog li cas. Txawm hais tias muaj ntau tus neeg uas ua dej num rau Vajtswv zoo li muaj cov hnub qub nyob saum ntuj, muaj tus zauv ntawm cov neeg uas tuaj yeem ua dej num ncaj qha rau, thiab cov neeg uas tuaj yeem ua dej num raws li Vajtswv lub siab nyiam, yog qhov me heev—me tshaj plaws li. Vim li cas Kuv thiaj hais li no? Kuv hais qhov no vim tias nej tsis nkag siab lub ntsiab tseem ceeb ntawm kab lus “kev ua dej num rau Vajtswv,” thiab nej nkag siab me heev txog kev ua dej num raws li Vajtswv lub siab nyiam. Qhov uas xav tau sai sai kom tib neeg to taub kiag tias qhov kev ua dej num rau Vajtswv twg tuaj yeem muaj kev sib raug zoo nrog Nws lub siab nyiam.

Yog tias nej xav ua dej num kom haum raws li Vajtswv lub siab nyiam, nej yuav tsum xub to taub txog cov neeg zoo li cas ua rau Vajtswv zoo siab, Vajtswv tsis nyiam cov neeg zoo li cas kiag li, Vajtswv ua rau cov neeg zoo li cas kom zoo tiav log, thiab cov neeg zoo li cas thiaj tsim nyog los ua dej num rau Vajtswv. Yam tsawg kawg kiag, nej yuav tsum tau txais qhov kev paub no. Ntxiv mus, nej yuav tsum paub txog lub hom phiaj ntawm Vajtswv txoj num, thiab txoj num uas Vajtswv yuav ua nyob rau ntawm no thiab tam sim no. Tom qab nkag siab qhov no lawm, thiab los ntawm kev coj kev ntawm Vajtswv cov lus, nej yuav tsum xub nkag mus ua ntej, thiab xub tau txais Vajtswv cov lus txib. Thaum nej tau paub txog Vajtswv cov lus lawm, thiab thaum nej yeej paub Vajtswv txoj num tiag lawm, nej yuav tsim nyog los ua dej num rau Vajtswv. Thiab nws yog thaum nej ua dej num rau Nws tias kom Vajtswv qhib nej ob lub qhov muag ntawm sab ntsuj plig thiab tso cai rau nej kom muaj kev nkag siab zoo txog Nws txoj num thiab kom pom tseeb dua. Thaum koj nkag mus rau qhov kev muaj tiag no lawm, koj cov kev paub yuav ua rau paub ntau dua qub thiab muaj tseeb dua, thiab txhua tus ntawm nej uas tau muaj cov kev paub dhau los zoo li no yuav tuaj yeem taug kev hauv cov pawg ntseeg thiab muab kev pab cuam rau nej cov kwv tij thiab cov muam, kom nej txhua tus tuaj yeem rub tau nej cov kev ua tau zoo los npog nej tus kheej qhov zoo tsis txaus, thiab tau txais kev paub ntau ntxiv hauv nej tus ntsuj plig. Tsuas yog tom qab nej ua tiav cov no lawm xwb nej thiaj yuav tuaj yeem ua dej num tau haum raws li Vajtswv lub siab nyiam thiab raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv los ntawm nej txoj kev ua dej num.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Yuav Ua Li Cas Ua Dej Num yam Muaj Kev Sib Raug Zoo Nrog Vajtswv Lub Siab Nyiam

474. Cov uas muaj cuab kav coj tau pawg ntseeg, muab txoj sia rau cov neeg, thiab ua thwj tim rau cov neeg mas yuav tsum muaj qhov kev ntsib kev pom tiag; lawv yuav tsum muaj qhov kev to taub yog rau tej yam ntawm sab ntsuj plig thiab ib qho kev txaus siab kom yog thiab kev ntsib kev pom ntawm qhov tseeb. Cov neeg zoo li ntawd mas thiaj li tsim nyog ua cov neeg ua hauj lwm los sis cov thwj tim uas coj tej pawg ntseeg. Tsis li ntawd, ces lawv tsuas muaj yuav yog cov caum li tus me tshaj xwb thiab tsis muaj cuab kav coj, haj yam ua tsis tau cov thwj tim uas muaj cuab kav txhawb nqa lub neej rau cov neeg tau li. Qhov no mas vim yog cov thwj tim tes dej num mas tsis yog yuav txhib los sis sib ntau sib tua; nws yog yuav ua tes hauj lwm txhawb nqa lub neej thiab coj lwm tus nyob rau hauv lawv qhov kev hloov lawv tus moj yam. Cov uas ua tej dej num no ces raug cob qhov hauj lwm los mus ris ib teg dej num hnyav, ib qho uas tsis yog leej twg los yuav ris taus. Yam hauj lwm no mas tsuas yog cov uas yog txoj sia kiag xwb mas thiaj li ua tau, qhov ntawd ces yog, cov uas tau ntsib tau pom qhov tseeb kiag. Nws yuav ua tsis tau los ntawm ib tug neeg uas tsuas muaj cuab kav tso tseg, tus uas tsuas muaj cuab kav txhib nkaus xwb, los sis tus uas txaus siab hlo siv lawv tus keej them rau; cov neeg uas tsis muaj qhov kev ntsib kev pom tseeb, cov uas tsis tau raug qhuab qhia los sis txiav txim rau, ces yuav tsis muaj cuab kav pom qhov muaj tiag kom tseeb tseeb vim lawv tus kheej kiag twb tsis muaj tej yam zoo li no. Yog li ntawd, hom neeg no mas tsis yog tsis muaj peev xwm ua tes hauj lwm ua thawj coj nkaus xwb, tab sis, yog lawv tseem pheej nyob yam tsis muaj qhov tseeb no ntev mus, ces lawv yuav rais mus ua daim phiaj rau qhov kev rhuav tshem pov tseg.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm

475. Hais txog tes hauj lwm, tib neeg ntseeg hais tias tes hauj lwm ces yog khiav ncig mus los rau Vajtswv, qhuab qhia txhua txhia qhov chaw, thiab siv nyiaj txiag rau Nws. Txawm hais tias qhov kev ntseeg no yeej yog lawm, los nws tsuas hais txog ib-sab ntau dhau heev lawm xwb; qhov uas Vajtswv kom tib neeg ua tsis yog khiav ncig mus los rau Nws nkaus xwb; tshaj qhov nyuag no, tes hauj lwm no mas yog hais txog tes hauj lwm qhuab qhia thiab kev pab cuam nyob rau hauv tus ntsuj plig. Coob tus kwv tij thiab nkauj muam, txawm hais tias tom qab qhov kev ntsib kev pom los tau npaum no lub xyoo lawm, los yeej tseem tsis tau xav txog qhov kev ua hauj lwm rau Vajtswv, vim tes hauj lwm raws li qhov tib neeg xav mas tsis sib dhos nrog rau qhov Vajtswv kom ua. Yog li ntawd, tib neeg thiaj li tsis muaj siab rau yam dab tsi los xij uas nyob rau hauv qhov xwm txheej ntawm tes hauj lwm, thiab qhov no ces yog kiag qhov laj thawj uas tib neeg qhov kev to taub ces yog ib-sab nkaus thiab xwb. Tag nrho nej sawv daws yuav tsum xub pib nej qhov kev to taub rau qhov kev ua hauj lwm rau Vajtswv, ces kom nej thiaj li muaj txhua fab ntawm qhov kev ntsib kev pom. Qhov no yog qhov uas nej yuav tsum to taub txog. Tes hauj lwm ces tsis yog hais txog qhov khiav ncig mus los rau Vajtswv, tab sis hais txog qhov uas seb tib neeg lub neej txoj sia thiab qhov tib neeg ua neej nyob ntawd puas muaj peev xwm muab tau kev xyiv fab rau Vajtswv. Tes hauj lwm mas yog hais txog siv lawv qhov kev mob siab rau Vajtswv thiab lawv qho kev paub txog Vajtswv los hais lus tim khawv txog Vajtswv, thiab kuj yog los mus qhuab qhia rau tib neeg thiab. Qhov no yog tib neeg tes dej num thiab qhov no yog qhov uas txhua tus tib neeg yuav tsum nkag siab. Ib tug neeg twg kuj hais tau hais tias nej qhov kev to taub yog nej tes hauj lwm, thiab hais tias nej tab tom nrhiav kev to taub nyob rau hauv txoj kev ua dej num rau Vajtswv. Kev tau ntsib tau pom Vajtswv tes hauj lwm mas tsis yog lam ntaus nqi hais tias nej paub yuav noj thiab haus Nws txoj lus xwb; qhov tseem ceeb tshaj, mas nej yuav tsum paub yuav hais lus tim khawv li cas txog Vajtswv thiab muaj cuab kav ua dej num rau Vajtswv thiab muaj cuab kav qhuab qhia thiab pab cuam rau tib neeg. Qhov no yog tes hauj lwm, thiab nws kuj yog nej qhov kev to taub; qhov no yog qhov uas txhua tus neeg yuav tsum ua kom tau tiav hlo. Muaj coob tus uas tsuas tsom ntsees rau qhov kev khiav ncig mus los rau Vajtswv xwb thiab qhuab qhia rau txhua txhia qhov chaw, tab sis tsis nco saib lawv tus kheej qhov kev ntsib kev pom thiab tsis saib xyuas txog lawv qhov kev to taub qhov tseeb txog lub neej sab ntsuj plig lawm. Qhov no yog qhov uas coj cov uas ua dej num rau Vajtswv kom rais mus ua cov uas tawm tsam Vajtswv. …

Ib tug neeg twg ua hauj lwm ces yog ua kom haum rau Vajtswv txoj kev xav, coj tag nrho cov uas caum raws Vajtswv lub siab los rau ntawm Nws xub ntiag, coj tib neeg los rau Vajtswv, thiab qhia Vajntsujplig tes hauj lwm thiab Vajtswv txoj kev coj rau tib neeg, yog li ntawd ces thiaj ua tau rau tej kev tawg paj txi txiv ntawm Vajtswv tes hauj lwm zoo tiav log. Yog li ntawd, nws yog ib qho tseem ceeb heev uas nej yuav tsum to taub kom meej meej thoob plaws txog qhov tseem ntsiab ntawm tes hauj lwm. Ua ib tug uas raug Vajtswv siv, ces txhua tus tib neeg yeej zoo tsim nyog ntawm qhov ua hauj lwm rau Vajtswv, qhov ntawd ces yog, txhua tus muaj lub cib fim kom raug Vajntsujplig siv. Txawm li cas los xij, muaj ib qho uas nej yuav tsum tau paub: Thaum tib neeg ua tes hauj lwm uas Vajtswv txib, tib neeg tau txais lub cib fim los mus raug Vajtswv siv, tab sis qhov uas tib neeg hais thiab paub ntawd mas tsis yog tib neeg tus yeeb yam tag nrho. Qhov uas nej ua tau ces yog paub tej yam uas nej tus kheej muaj tsis txaus ntawd kom zoo dua rau txoj kev ua nej tes hauj lwm, thiab los muaj kev tig ras to taub loj dua los ntawm Vajntsujplig. Nyob rau txoj kev no, nej yuav muaj cuab kav muaj kev to taub zoo dua nyob rau txoj kev ntawm nej tes hauj lwm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (2)

476. Tes dej num uas ncaim ntawm Vajntsujplig Dawb Huv cov lus hais lawm ces yog tes dej num ntawm sab nqaij tawv, thiab yog cov kev xav phem, thiab nws tsis muaj peev xwm ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam. Yog tias tib neeg ua neej nyob nrog rau cov kev xav phem ntawm kev lig kev cai ntseeg xwb, ces lawv tsis muaj peev xwm yuav ua tau ib yam dab tsi kom haum raws li Vajtswv lub siab nyiam li, thiab txawm hais tias lawv ua dej num rau Vajtswv los xij, lawv ua dej num raws li lawv txoj kev xav thiab cov kev xav phem, thiab tsis muaj peev xwm ua dej num tau raws li Vajtswv lub siab nyiam kiag li. Cov tib neeg uas tsis muaj peev xwm ua raws li tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tsis nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam, thiab cov tib neeg uas tsis nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam tsis tuaj yeem ua dej num tau rau Vajtswv. Vajtswv xav tau tes dej num uas ua haum raws li Nws lub siab xwb; Nws tsis xav tau tes dej num uas yog ntawm cov kev xav phem thiab sab nqaij tawv. Yog tias tib neeg tsis muaj peev xwm ua raws li cov kauj ruam ntawm Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm, ces lawv ua neej nyob nrog cov kev xav phem. Tes dej num ntawm cov tib neeg zoo li no cuam tshuam thiab thab plaub, thiab tes dej num zoo li no tsis mus raws li Vajtswv lub siab nyiam. Yog li cov tib neeg uas tsis muaj peev xwm ua raws li Vajtswv cov hneev taw tsis muaj peev xwm ua tau dej num rau Vajtswv; cov tib neeg uas tsis muaj peev xwm ua raws li Vajtswv cov hneev taw feem ntau yeej tawm tsam Vajtswv, thiab tsis muaj peev xwm ua tau haum nrog Vajtswv. “Qhov ua raws li Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm” txhais tau hais tias muaj kev nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam hnub no, muaj peev xwm ua raws li Vajtswv txoj kev cheem tsum kom ua niaj hnub no, muaj peev xwm mloog lus thiab ua raw li Vajtswv hais hnub no, thiab muaj kev paub meej raws li cov lus hais tshiab ntawm Vajtswv. Tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog tus neeg uas ua tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv thiab yoog raws li Vajntsujplig Dawb Huv. Cov tib neeg zoo li no tsis yog tias tsuas muaj peev xwm tau txais Vajtswv lo lus qhuas thiab kev pom Vajtswv xwb, tiam sis kuj tuaj yeem paub txog Vajtswv tus yam ntxwv los ntawm Vajtswv txoj hauj lwm tshiab thiab, thiab tuaj yeem paub txog tib neeg cov kev xav phem thiab kev tsis mloog lus, thiab tib neeg tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseem ceeb, los ntawm Nws txoj hauj lwm tshiab; deb tshaj ntawd ntxiv, lawv muaj peev xwm maj mam hloov pauv lawv tus yam ntxwv kom tiav rau lub sij hawm ua lawv tes dej num. Tsuas yog cov tib neeg zoo li no xwb thiaj li yog cov uas tau txais Vajtswv, thiab cov uas nrhiav tau txoj tseem kev tseeb tiag.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Paub Vajtswv Txoj Hauj Lwm Uas Tshiab Tshaj Plaws thiab Ua Raws Li Nws Cov Hneev Taw

477. Yog tias, thaum ua dej num rau Vajtswv niaj hnub no, koj tuav rawv rau yam uas tau tshwm sim los ntawm Vajntsujplig txoj kev qhuab qhia yav dhau los, ces koj dej num yuav ua rau tab kaum, thiab koj txoj kev xyaum ua yuav qub dhau lawm, tsis muaj dab tsi tshaj kev ua kab ke fab kev ntseeg. Yog tias koj ntseeg tias cov uas ua dej num rau Vajtswv yuav tsum txo hwj chim thiab ua siab ntev, nyob rau ntawm lwm cov cwj pwm zoo, thiab yog tias koj muab cov kev paub zoo no tso rau txoj kev xyaum niaj hnub no, ces cov kev paub zoo li no yog kev xav fab kev ntseeg; qhov kev xyaum ua zoo li ntawd tau dhau los ua kev ntxias dag. Kab lus tias “cov kev xav fab kev ntseeg” yog hais txog yam uas dhau los thiab qub dhau (suav nrog txoj kev nkag siab cov lus uas Vajtswv tau hais yav dhau los thiab lub teeb qhia ncaj qha los ntawm tus Vajntsujplig), thiab yog hais tias lawv tau raug coj los xyaum ua nyob rau niaj hnub no, ces lawv cuam tshuam Vajtswv txoj hauj lwm thiab tsis muaj txiaj ntsig dab tsi rau tib neeg. Yog tias tib neeg tsis muaj peev xwm ntxuav tej ntawd tawm ntawm lawv tus kheej uas yog cov kev xav fab kev ntseeg, ces tej no yuav dhau los ua kev cuam tshuam loj rau lawv cov kev ua dej num rau Vajtswv. Cov neeg uas muaj cov kev xav fab kev ntseeg tsis muaj txoj hau kev los ua raws li cov kauj ruam ntawm tus Vajntsujplig tes hauj lwm—lawv poob ib kauj ruam rov tom qab, ces ob. Qhov no vim hais tias cov kev xav fab kev ntseeg no ua rau tib neeg rais los ua tus neeg uas qhuas tias yus tus kheej ncaj ncees thiab ua neeg khav theeb. Vajtswv tsis muaj kev xav txog yam Nws tau hais thiab tau ua yav dhau los; yog tias muaj qee yam qub dhau lawm, Nws qhov ntawd tshem tawm. Puas yog koj yeej tsis muaj peev xwm tso tseg koj cov kev xav tiag tiag li? Yog tias koj tuav rawv cov lus uas Vajtswv tau hais yav dhau los, qhov no puas qhia tau tias koj paub Vajtswv tes hauj lwm no ma? Yog tias koj tsis muaj peev xwm lees txais qhov kev qhia ntawm tus Vajntsujplig hnub no, tab sis ho tuav rawv qhov kev qhia yav dhau los, qhov no puas tuaj yeem ua pov thawj tias koj tau ua raws li Vajtswv cov hneev taw ma? Puas yog koj yeej tseem tsis muaj peev xwm tso tseg koj cov kev xav fab kev ntseeg li? Yog tias muaj li no, ces koj yuav rais los ua tus neeg tawm tsam Vajtswv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Cov Neeg Uas Paub Vajtswv Tes Hauj Lwm Niaj Hnub No Xwb Thiaj Ua Tau Dej Num Rau Vajtswv

478. Muaj coob leej muaj lub siab kub lug tiam Vajtswv tiam sis tsis muaj kev tob tau txog tej kev cai uas Vajtswv tau kom tseg, tseem haj yam tsis paub ib qho dab tsi txog lub ntsiab Nws txoj lus. Thiab yog li, lawv tej xav ua qhov zoo, ntau zaus lawv tseem xaus mus rau kev ua tej yam uas tab kaum Vajtswv kev npaj thiab. Qhov uas heev tshaj no, lawv raug muab pov sab nraud, kom txhob muaj lub caij los raws Nws qab ntxiv, thiab muab pov rau hauv ntuj tawg, tag nrho tej uas muaj feem koom nrog Vajtswv lub tsev huv si. Cov tib neeg no ua hauj lwm hauv Vajtswv lub tsev los ntawm lawv lub zog ntawm lawv tej kev tsis paub tab, kev xav ua zoo, thiab xaus rau kev chim rau Vajtswv tus yam ntxwv. Tib neeg coj lawv tej kev ntawm kev ua num rau tej nom tswv thiab tej tswv tuaj rau hauv Vajtswv lub tsev thiab muab tej ntawd coj los siv, xav tias lawv yeej muab tau coj siv yam tsis tau siv zog yoog yim heev rau ntawm no. Lawv tsis tau pom tias Vajtswv tsis muaj tus yam ntxwv li tus me nyuam yaj, tiam sis zoo li tus tsov ntxhuav. Yog li ntawd, cov uas tau koom nrog Vajtswv thaum xub thawj los txuas tsis tau nrog Nws lawm, vim Vajtswv lub siab tsis zoo li neeg lub. Tsuas yog tom qab koj to taub ntau qhov tseeb lawm koj thiaj muaj peev xwm los paub Vajtswv tag mus li. Qhov kev paub no tsis yog muab los ntawm cov lus thiab cov lus qhuab tiam sis muaj peev xwm siv tau li tej khoom tsim txiaj uas koj nkag tau los ze txoj kev tso siab lug nrog Vajtswv, thiab yog qhov pov thawj hais tias nws txaus siab rau koj. Yog koj tsis muaj qhov tiag ntawm kev paub thiab npaj tsis txhij nrog qhov tseeb, ces koj qhov kev kub siab ua num tsuas muaj peev xwm coj tau Vajtswv kev ntxub thiab tsis nyiam los rau koj xwb nkaus.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Peb Qhov Lus Ceeb Toom

479. Hauv txoj kev lig kev cai ntseeg, ntau tus tib neeg raug tsim txom loj heev hauv lawv lub neej: Lawv txo lawv lub cev thiab kwv lawv tus ntoo khaub lig, thiab lawv yeej tseem raug tsim txom thiab nyiaj tiv mus txawm hais tias yuav ze rau txoj kev tuag los xij! Muaj ib txhia tseem tau yoo mov thaum sawv ntxov ntawm lawv txoj kev tuag thiab. Tag nrho lawv lub neej lawv tsis lees lawv tus kheej tej zaub mov thiab khaub ncaws zoo, tsuas yog tsom ntsoov rau kev tsim txom nkaus xwb. Lawv muaj peev xwm txo lawv lub cev thiab tso txoj kev ntshaw ntawm lawv sab cev nqaij daim tawv tseg. Lawv lub siab nyiaj tiv kev tsim txom yog ib qho tsim nyog qhuas. Tiam sis lawv txoj kev xav, lawv cov kev xav phem, lawv tus cwj pwm kev xav, thiab qhov tseeb tiag lawv tus yeeb yam qub, tseem tsis tau raug rhuav tshem ib qho me me li. Lawv tu ncua kev paub tseeb ntawm lawv tus kheej. Lawv txoj kev xam pom ntawm Vajtswv mas yog ib qho qub kev cai ntawm ib ib tug Vajtswv uas pom tsis meej. Lawv txoj kev txiav txim siab los raug tsim txom rau Vajtswv yog los ntawm lawv txoj kev mob siab thiab tus cwj pwm zoo ntawm lawv txoj kev ua neej los. Txawm hais tias lawv ntseeg Vajtswv, lawv tsis nkag siab Nws los sis tsis paub txog Nws lub siab nyiam li. Lawv tsuas yog lam ua hauj lwm thiab raug tsim txom qi muag nti rau Vajtswv xwb. Lawv saib kev thoob tsib to nrog tsis muaj nuj nqis dab tsi, tsuas yog quav ntsej me ntsis txog tias yuav ua li cas lawv txoj dej num thiaj li yuav ua tiav raws li Vajtswv lub siab nyiam xwb, thiab tsawg dua li lawv ceev faj txog ntawm qhov yuav ua li cas thiaj li ua tiav txoj kev paub ntawm Vajtswv. Tus Vajtswv uas lawv ua dej num rau tsis yog tus Vajtswv uas nyob hauv Nws tus yam ntxwv xeeb txawm, tiam sis yog ib tug Vajtswv uas lawv tau xav nyob rau hauv nruab siab, ib tug Vajtswv uas lawv tsuas tau hnov txog, los sis tus uas lawv tsuas tau nyeem ua dab neeg nyob rau hauv tej ntawv sau xwb. Ces lawv mam li siv lawv cov kev xav uas zoo thiab kev ntseeg los raug tsim txom rau Vajtswv thiab lees ua Vajtswv txoj hauj lwm uas Vajtswv xav ua. Lawv txoj kev ua dej num poob qis heev, cov kev uas dej num li ntawd yeej tsis muaj ib txoj muaj peev xwm ua tau dej num raws li Vajtswv lub siab nyiam kiag li. Txawm hais tias lawv yuav raug tsim txom hnyav npaum li cas los xij, lawv txoj kev vam qub ntawm kev ua dej num thiab lawv txoj kev xam pom ntawm Vajtswv tseem tsis tau hloov li, vim lawv tseem tsis tau ntsib Vajtswv txoj kev txiav txim, kev rau txim, kev lim tib neeg kom dawb huv thiab kev ua kom zoo tshaj plaws, thiab tsis muaj leej twg coj lawv siv qhov tseeb. Tab txawm hais tias lawv ntseeg Yexus uas yog tus Cawm Seej los xij, lawv yeej tsis muaj ib tug tau pom tus Cawm Seej kiag li. Lawv tsuas paub Nws los ntawm lub koob meej thiab hnov los xwb. Raws li qhov tshwm sim, lawv txoj kev ua dej num pom tau tias tsis zoo tshaj li txoj kev ua dej num uas tsis muaj hauv paus hauv ntsis uas qi muag nti, zoo ib yam li ib tug neeg dig muag uas ua dej num rau nws txiv kiag ntag. Thaum kawg, txoj kev ua dej num zoo li no puas tuaj yeem ua tiav tau ib yam dab tsi? Thiab leej twg thiaj li yuav pom zoo rau nws? Txij thaum pib mus txog thaum xaus, lawv txoj kev ua dej num yeej tseem nyob li qub li ib txwm; lawv tsuas yog txais cov kev kawm uas tib neeg-ua xwb thiab lub hauv paus uas lawv txoj kev ua dej num cog rau yog nyob rau hauv lawv cov yeeb yam thiab lawv tus kheej cov kev nyiam nkaus xwb. Qhov no yuav coj tau yam phaj tshab dab tsi los? Tab txawm Petus, tus uas tau pom Yexus kiag los, twb tsis paub yuav ua dej num raws li Vajtswv lub siab nyiam li cas; nws tsuas yog los paub qhov no thaum kawg, thaum nws twb laus lawm xwb. Qhov no hais li cas txog cov tib neeg dig muag uas tsis tau ntsib dua ib qho me me ntawm kev raug rhuav tshem los sis ntawm kev raug qhuab qhia, thiab cov uas tsis muaj ib tug coj lawv li? Tsis yog hais tias txoj kev ua dej num ntawm nej coob tus hnub no zoo ib yam li cov tib neeg dig muag no thiab lov? Txhua tus uas tsis tau txais kev txiav txim, tsis tau txais kev qhuab qhia thiab kev rhuav tshem, thiab cov uas tsis tau hloov pauv li—puas yog lawv tsis tau raug kov yeej tag nrho? Cov tib neeg zoo li no muaj nuj nqis dab tsi? Yog tias koj txoj kev xav, koj txoj kev paub ntawm lub neej, thiab koj txoj kev paub txog Vajtswv qhia tias tsis muaj ib txoj kev hloov pauv tshiab thiab koj yeej tsis tau txais ib yam dab tsi tiag tiag li, ces koj yeej yuav ua tsis tiav ib yam dab tsi zoo hauv koj txoj kev ua dej num kiag li!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (3)

480. Yexus muaj peev xwm ua tiav Vajtswv cov lus txib—txoj num ntawm txhua tus tib neeg li kev cawm dim—vim Nws tau ua txhua yam kom haum Vajtswv lub siab nyiam, yam tsis muaj kev npaj los sis npaj tej yam dab tsi rau Nws Tus Kheej kiag li. Yog li, Nws los tib yam nkaus yog tus mob siab rau Vajtswv—yog Vajtswv Tus Kheej—uas yog ib yam uas nej txhua tus to taub zoo heev. (Qhov tseeb, Nws yog Vajtswv Tus Kheej uas tau ua tim khawv rau los ntawm Vajtswv. Kuv hais txog qhov no los siv qhov tseeb ntawm Yexus los qhia txog qhov teeb meem.) Nws muaj peev xwm tso Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg ua qhov tseem ceeb, thiab ib txwm thov rau Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej thiab nrhiav lub siab nyiam ntawm Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej. Nws thov Vajtswv thiab hais tias: “Leej Txiv Vajtswv! Ua kom tiav qhov ntawd uas yog Koj lub siab nyiam, thiab tsis ua raws li Kuv lub siab nyiam tab sis ua kom raws li Koj li hom phiaj. Tej zaum tib neeg yuav tsis muaj zog, tab sis vim li cas Koj ho yuav tsum saib xyuas nws? Yuav ua li cas tib neeg thiaj li saib Koj txoj kev txhawj xeeb muaj nuj nqis, vim tib neeg zoo li ib tug ntsaum hauv koj ob txhais tes? Nyob hauv Kuv lub siab, Kuv tsuas xav ua kom tiav raws li Koj lub siab nyiam xwb, thiab Kuv xav kom Koj ua yam uas Koj xav ua rau Kuv raws li Koj lub siab nyiam.” Ntawm txoj kev mus rau Yeluxalees, Yexus muaj kev ntxhov siab, zoo li rab riam ntsia hauv Nws lub siab, tab sis Nws tsis tau muaj lub siab xav rov qab ua raws li Nws txoj lus; Nws ib txwm muaj zog txhawb nqa Nws mus rau qhov chaw uas lawv yuav muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig. Thaum kawg, Nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig thiab rais los ua tus neeg tuag nyob txim txhaum, kev ua tiav txoj num kev cawm dim ntawm tib neeg. Nws tsoo tawm ntawm lub xauv tes kev tuag thiab Ntuj Tawg. Ntawm Nws hauv ntej, txoj kev tuag, hauv dab teb, thiab Ntuj Tawg poob lawv lub hwj chim, thiab tau swb Nws lawm. Nws ua neej nyob tau peb caug peb xyoos, thoob plaws hauv lub sij hawm no Nws ib txwm ua Nws lub dag siv lub zog kom ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam raws li Vajtswv txoj num thaum lub sij hawm ntawd, ib txwm tsis xav txog Nws tus kheej qhov tau txais los sis poob peev, thiab ib txwm xav txog Vajtswv Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam xwb. Yog li ntawd, tom qab Nws tau ua kev cai raus dej lawm, Vajtswv tau hais tias: “Nov yog Kuv tus Tub uas Kuv hlub, tus uas Kuv txaus siab rau.” Vim yog Nws txoj kev ua dej num rau Vajtswv yam muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv lub siab nyiam, Vajtswv tau ris lub nra hnyav ntawm txoj kev txhiv txhua tus tib neeg rau saum Nws lub xub pwg thiab ua kom Nws ua tiav qhov no, thiab Nws tsim nyog thiab muaj cai ua tiav txoj hauj lwm tseem ceeb no. Thoob plaws hauv Nws lub neej, Nws tiv dhau txoj kev txom nyem rau Vajtswv, thiab Nws tau raug sim siab los ntawm Ntxwgnyoog ntau zaug suav tsis tau, tab sis Nws ib txwm tsis tau poob siab. Vajtswv tau muab txoj hauj lwm tseem ceeb zoo li ntawd rau Nws vim Nws tso siab rau Nws, thiab hlub tshua Nws, thiab yog li ntawd, Vajtswv tus kheej tau hais tias: “Nov yog Kuv tus Tub uas Kuv hlub, tus uas Kuv txaus siab rau.” Lub sij hawm ntawd, tsuas yog Yexus xwb thiaj ua tiav cov lus txib no, thiab qhov no yog ib feem siv tau ntawm Vajtswv qhov kev ua tiav Nws txoj num ntawm kev cawm tib neeg txhua tus nyob rau Tiam Hmoov Hlub.

Yog tias, zoo li Yexus, nej muaj peev xwm muab txhua yam kev saib xyuas rau Vajtswv lub nra, thiab tig nrob qaum rau nej lub cev nqaij daim tawv, Vajtswv yuav tso Nws cov hauj lwm tseem ceeb rau nej, kom nej thiaj ua tau raws li cov yam ntxwv yuav tsum tau rau hauv kev ua dej num rau Vajtswv. Tsuas yog thaum muaj tej xwm txheej zoo li no xwb nej thiaj yuav koom tes hais tias nej ua raws li Vajtswv lub siab nyiam thiab ua tiav Nws cov lus txib, thiab tsuas yog tom qab ntawd nej thiaj yuav hais tau tias nej ua dej num rau Vajtswv tiag tiag. Piv nrog Yexus qhov piv txwv, koj puas kam los hais tias koj yog Vajtswv tus neeg mob siab rau? Koj puas kam los hais tias koj ua raws li Vajtswv lub siab nyiam? Koj puas kam hais tau tias koj tau ua dej num rau Vajtswv tiag tiag? Niaj hnub no, koj tsis nkag siab txog yuav ua dej num rau Vajtswv li cas, koj puas kam los hais tias koj yog Vajtswv tus neeg mob siab rau ma? Yog tias koj hais tias koj ua dej num rau Vajtswv, puas yog koj saib tsis taus Nws ma? Xav txog nws: Puas yog koj ua dej num rau Vajtswv, los sis rau koj tus kheej ma? Koj ua dej num rau Ntxwgnyoog, tab sis koj tseem tawv ncauj hais tias koj ua dej num rau Vajtswv—nyob rau qhov no, puas yog koj saib tsis taus Nws ma? Coob leej neeg uas nyob tom qab Kuv nraub qaum mas ntshaw tej txiaj ntsig ntawm lub meej mom heev, lawv tau noj zaub mov, lawv nyiam pw tsaug zog thiab saib xyuas lub cev nqaij daim tawv zoo heev, ib txwm ntshai tias tsam tsis muaj txoj kev tawm rau lub cev nqaij daim tawv. Lawv tsis ua lawv tus kheej txoj hauj lwm kom zoo rau hauv pawg ntseeg, tab sis tuaj thau pawg ntseeg xwb, los sis tsis yog li ntawd ces lawv ntuas lawv cov kwv tij thiab cov muam nrog Kuv cov lus, suav lawv tus kheej siab dua lwm leej lwm tus los ntawm txoj hauj lwm ntawm lub hwj chim. Cov neeg no lawv niaj hnub hais tias lawv ua raws li Vajtswv lub siab nyiam thiab lawv ib txwm hais tias lawv yog Vajtswv lcov neeg mob siab rau—qhov no tsis tsim nyog puas yog ma? Yog tias koj muaj txoj kev xav yog, tab sis ua tsis tau dej dum raws li Vajtswv lub siab nyiam, ces koj yog neeg ruam; tab sis yog tias koj txoj kev xav tsis raug, thiab koj tseem hais tias koj ua dej num rau Vajtswv, ces koj yog tus uas tawm tsam Vajtswv, thiab koj yuav tsum raug rau lub txim los ntawm Vajtswv! Kuv tsis muaj kev khuv leej rau cov neeg zoo li no! Hauv Vajtswv lub tsev, lawv tuaj thau dawb, yeej ib txwm ntshaw txoj kev zoo nyob ntawm cev nqaij daim tawv, thiab tsis xav txog kev txaus siab ntawm Vajtswv. Lawv ib txwm nrhiav yam uas zoo rau lawv, thiab lawv yeej tsis quav ntsej Vajtswv lub siab nyiam li. Lawv tsis txais kev soj ntsuam ntawm Vajtswv tus Ntsujplig nyob hauv txhua yam lawv ua. Lawv ib txwm tawv qhia thiab dag ntxias lawv cov kwv tij thiab cov muam, thiab tau ua ob-lub ntsej muag, zoo li tus hma nyob hauv lub vaj txiv hmab, ib txwm nyiag cov txiv hmab thiab tsuj lub vaj txiv hmab. Cov neeg zoo li no puas tuaj yeem yog Vajtswv tus neeg mob siab rau ma? Koj puas tsim nyog tau txais kev foom koob hmoov ntawm Vajtswv ma? Koj tsis muaj lub nra dab tsi rau koj lub neej thiab pawg ntseeg, koj puas tsim nyog txais Vajtswv cov lus txib ma? Leej twg thiaj li yuav tuaj yeem ntseeg siab tau ib tug neeg zoo li koj ma? Thaum koj ua dej num zoo li no, Vajtswv puas yuav tso siab rau koj los ua ib teg hauj lwm tseem ceeb ma? Qhov no yuav tsis ua rau qeeb sij hawm rau txoj num no xwb lod?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Yuav Ua Li Cas Ua Dej Num yam Muaj Kev Sib Raug Zoo Nrog Vajtswv Lub Siab Nyiam

481. Dab tsi uas nej tau ntsib thiab pom tshaj yam uas cov neeg dawb huv thiab cov cev Vajtswv lus nyob hauv txhua tiam, tab sis nej puas muaj peev xwm muab cov lus tim khawv zoo dua cov lus ntawm cov neeg dawb huv thiab cov cev Vajtswv lus ntawm yav dhau los? Yam uas Kuv muab rau nej ntau tshaj li Mauxes thiab duab ntis ntawm Daviv, yog li ntawd kuj ib yam thiab uas Kuv thov kom nej hais lus tim khawv zoo tshaj Mauxes li thiab kom nej cov lus zoo dua Daviv cov. Kuv muab ib puas npaug rau nej—yog li kuj ib yam thiab uas Kuv thov nej pauj rov qab rau Kuv. Nej yuav tsum paub tias Kuv yog Tus uas muab txoj sia rau noob neej, thiab nws yog nej uas tau txais txoj sia los ntawm Kuv thiab yuav tsum ua tim khawv rau Kuv. Nov yog nej tes hauj lwm uas Kuv xa los rau nej thiab nej yuav tsum ua rau Kuv. Kuv tau muab tag nrho Kuv lub yeeb koob rau nej, Kuv tau muab txoj sia uas cov neeg xaiv tseg, cov neeg Yixayee, yeej tsis tau txais ib zaug li rau nej. Los ntawm cov cai, nej yuav tsum ua tim khawv rau Kuv thiab muab nej lub neej hluas rau Kuv thiab tso nej txoj sia rau Kuv. Tus uas Kuv muab Kuv lub yeeb koob rau yuav tsum ua tim khawv rau Kuv thiab muab lawv txoj sia rau Kuv. Qhov no tau Kuv tau npaj tseg los ntev lawm. Nws yog nej txoj hmoov zoo uas Kuv muab Kuv lub yeeb koob rau nej, thiab nej tes hauj lwm yog los ua tim khawv rau Kuv lub yeeb koob. Yog tias nej tsuas ntseeg Kuv kom tau txais cov koob hmoov xwb, ces Kuv tes dej num yuav tseem ceeb me tsawg dhau, thiab nej yuav tsis tuaj yeem ua nej tes hauj lwm tiav log. Cov Neeg Yixayee tsuas pom Kuv txoj kev hlub tshua, kev hlub, thiab kev loj xwb, thiab cov neeg Yudais tsuas pom txog Kuv txoj kev ua siab ntev thiab kev cawm dim xwb. Lawv pom, tsawg tshaj plaws txog ntawm tes dej num ntawm Kuv tus Ntsujplig, txog rau theem uas lawv tau nkag siab tab sis ib leeg hauv-kaum txhiab leej ntawm yam uas nej tau hnov thiab pom. Yam uas nej tau pom tseem ntau dua li tus pov thawj hlob ntawm lawv lawm thiab. Qhov tseeb uas nej nkag siab niaj hnub no dhau lawv li lawm; yam uas nej tau pom hnub no tshaj qhov tau pom hauv lub Caij Nyoog uas Muaj Kev Cai lawm, nrog rau Tiam Hmoov Hlub, thiab yam uas nej tau ntsib tau dhau Mauxes thiab Eliyas li lawm. Qhov uas cov neeg Yixayee to taub tsuas yog Yehauvas li kev cai xwb, thiab tej uas lawv pom tsuas yog pom Yehauvas lub nrob qaum xwb; qhov uas cov neeg Yudais to taub tsuas yog kev cawm dim ntawm Yexus xwb, qhov uas lawv tau txais tsuas yog txoj kev hlub tau los ntawm Yexus xwb, thiab qhov lawv pom tsuas yog Yexus tus duab nyob rau hauv cov neeg Yudais lub tsev xwb. Yam uas nej pom niaj hnub no yog Yehauvas lub yeeb koob, kev cawm dim ntawm Yexus, thiab Kuv txhua yam hauj lwm niaj hnub no. Yog li, tib yam nkaus, nej puas tau hnov cov lus ntawm Kuv tus Ntsujplig, txaus siab rau Kuv lub tswv yim, los paub qhov Kuv qhov phim hwj, thiab kawm paub txog Kuv tus moj yam. Kuv kuj tseem tau hais qhia nej txog txhua yam ntawm Kuv txoj kev npaj cawm neeg ntiaj teb. Qhov nej tau pom tsis yog tias tsuas yog tus Vajtswv uas muaj kev hlub thiab muaj kev hlub tshua xwb, tab sis yog ib tug Vajtswv uas muaj kev ncaj ncees puv ntoob. Nej tau pom Kuv tes dej num uas phim hwj kawg li thiab paub tias Kuv ci ntsa iab nrog kev muaj meej mom thiab kev npau taws. Tsis tas li ntawd xwb, nej paub tias muaj ib zaug Kuv tau npau taws kawg nkaus rau tsev neeg Yixayee, thiab hnub no, nws tau raug los rau nej. Nej nkag siab txog Kuv cov kev tshaj lij nyob saum ntuj ceeb tsheej ntau dua li Yaxayas thiab Yauhas; nej paub txog Kuv txoj kev ntxim hlub thiab zoo hwm tshaj tag nrho cov dawb huv hauv cov tiam dhau los. Qhov uas nej tau txais tsis yog tias tsuas yog Kuv Qhov Tseeb, Kuv txoj hau kev, thiab Kuv txoj sia xwb, tab sis yog lub zeem muag thiab kev tshwm sim uas loj dua li Yauhas. Nej nkag siab ntau yam kev paub tsis txog ntau ntxiv, thiab kuj tau saib rau Kuv lub ntsej muag tseeb; nej tau lees yuav ntau dua ntawm Kuv qhov kev txiav txim thiab paub ntau dua ntawm Kuv tus moj yam uas ncaj ncees. Thiab yog li ntawd, txawm hais tias nej yug nyob rau lub sij hawm kawg, nej kev nkag siab yog zoo tib yam li qhov qub thiab yav dhau los, thiab nej tseem tau ntsib tej yam niaj hnub no, thiab txhua yam no tau raug ua tiav los ntawm Kuv kiag. Qhov Kuv thov ntawm nej tsis ntau dhau, rau qhov Kuv tau muab rau nej ntau heev, thiab nej tau pom ntau yam nyob hauv Kuv. Yog li, Kuv thov nej ua tim khawv rau Kuv rau cov neeg dawb huv ntawm yav dhau los, thiab qhov no tsuas yog tib yam uas Kuv lub siab ntshaw lawm xwb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Paub Dab Tsi ntawm Txoj Kev Ntseeg?

482. Qhov uas Kuv xav tau yog koj lub siab ncaj thiab mloog lus tam sim no, koj txoj kev hlub thiab hais lus tim khawv tam sim no. Txawm hais tias koj tsis paub txog tias hais lus tim khawv yog dab tsi los sis kev hlub yog dab tsi tam sim no, koj yuav tsum nqa kom tag nrho koj cov, thiab muab koj cov nyiaj uas koj muaj rau Kuv: koj lub siab ncaj thiab kev mloog lus. Koj yuav tsum paub tias qhov hais lus tim khawv rau Kuv txoj kev kov yeej Ntxwgnyoog nyob rau saum txoj kev ua siab ncaj thiab kev mloog lus ntawm tib neeg, ib yam li hais lus tim khawv rau Kuv txoj kev txeeb tau ntawm tib neeg. Tes hauj lwm ntawm koj txoj kev ntseeg Kuv yog ua tim khawv rau Kuv, ua siab ncaj rau Kuv thiab tsis muaj lwm tus, thiab mloog lus mus kom kawg. Ua ntej Kuv pib theem tom ntej ntawm Kuv tes dej num, koj yuav ua tim khawv li cas rau Kuv? Koj yuav ua siab ncaj thiab mloog lus li cas rau Kuv? Koj puas yuav muab tag nrho koj qhov ua siab ncaj rau koj txoj hauj lwm, los yog koj cia li muab tso cia? Koj yuav xum zwm rau Kuv txhua txoj kev npaj (txawm tias nws yuav yog txoj kev tuag los sis kev puas tsuaj), los sis khiav mus thaum txog ib nrab ke kom zam tau Kuv txoj kev rau txim? Kuv qhuab ntuas nej kom koj thiaj ua tau tim khawv rau Kuv, thiab ua siab ncaj thiab mloog Kuv lus. Yuav muaj dab tsi ntxiv, qhov kev rau txim tam sim no yog kom nthuav tawm cov kauj ruam tom ntej ntawm Kuv tes dej num thiab ua kom cov tes dej num mus tau zoo. Yog li ntawd, Kuv qhia koj kom muaj tswv yim thiab tsis saib koj lub neej los yog qhov tseem ceeb ntawm koj lub neej zoo li cov xuab zeb uas tsis muaj nqi. Koj puas tuaj yeem paub meej tias Kuv tes dej num uas yuav los yog dab tsi? Koj puas paub tias Kuv yuav ua hauj lwm li cas nyob rau hauv hnub tom ntej, thiab yuav ua li cas Kuv tes dej num thiaj yuav tsis tiav? Koj yuav tsum paub qhov tseem ceeb ntawm koj txoj kev paub txog Kuv tes dej num, thiab ntxiv mus, qhov tseem ceeb ntawm koj txoj kev ntseeg Kuv. Kuv tau ua ntau yam; Kuv tuaj yeem tso tseg ib nrab ke, raws li qhov koj xav tau li cas? Kuv tau ua ntau yam hauj lwm zoo li no; Kuv yuav muab rhuav tshem tau li cas? Qhov tseeb tiag, Kuv tau los coj tiam neej no mus rau qhov xaus. Qhov no yog qhov tseeb, tab sis ntxiv ntawd koj yuav tsum paub tias Kuv yuav pib tiam tshiab, pib ua tes dej num tshiab, thiab, feem ntau, los tshaj tawm txoj moo zoo ntawm lub teb chaws. Yog li koj yuav tsum paub tias tes dej num tam sim no tsuas yog pib ib lub sij hawm thiab pib teeb lub hauv paus rau tshaj tawm txoj moo zoo nyob rau lub sij hawm tom ntej no xwb thiab coj lub sij hawm no mus rau qhov kawg rau yav tom ntej. Kuv tes dej num tsis yooj yim li qhov koj xav, los sis kuj tsis yog tias tsis muaj nuj nqis dab tsi los sis tsis muaj nuj nqis li qhov koj yuav ntseeg. Yog li ntawd, Kuv tseem yuav hais rau koj tias: Koj yuav tsum muab koj lub neej rau Kuv tes dej num, thiab ib qho ntxiv, koj yuav tsum tso koj tus kheej rau Kuv lub yeeb koob. Tau ntev los lawm uas Kuv xav kom koj ua tim khawv rau Kuv, thiab tseem ntev dua ntawd los lawm uas Kuv tau xav kom koj los tshaj tawm Kuv txoj moo zoo. Koj yuav tsum nkag siab seb yam dab tsi nyob hauv Kuv lub siab.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Paub Dab Tsi ntawm Txoj Kev Ntseeg?

483. Koj puas muaj peev xwm txuas lus tau tus moj yam tau qhia los ntawm Vajtswv nyob rau txhua tiam nyob rau hauv txoj kev muaj tseeb, nrog hom lus phim uas qhia txog qhov tseem ceeb ntawm ib tiam ntawd? Koj puas yog tus uas tau ntsib tau pom Vajtswv tes dej num nyob rau tiam kawg, uas tuaj yeem piav qhia txog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees kom ntxaws ntxaws? Koj ua puas tau tim khawv txog Vajtswv tus moj yam kom meej thiab tseeb? Koj yuav tshaj qhia li cas txog ntawm yam koj tau pom thiab ntsib dhau los mus rau cov neeg uas txim tshua, cov neeg pluag, thiab cov neeg ntseeg uas tshaib thiab nqhis txoj kev ncaj ncees thiab tab tom tos koj mus saib xyuas lawv? Hom tib neeg dab tsi uas tab tom tos koj mus saib xyuas lawv? Koj xav puas tawm? Koj puas paub txog lub nra saum koj ob lub xub pwg, koj txoj num, thiab koj lub luag hauj lwm? Koj txoj kev hnov tau ntawm tes num keeb kwm yog nyob qhov twg? Koj yuav ua li cas pab kom txaus nkaus tam li ib tug tswv nyob rau lwm tiam? Koj puas muaj lub siab khov kho ntawm txoj kev ua tus tswv? Koj yuav piav tus tswv ntawm txhua yam li cas? Nws puas yog tus tswv ntawm txhua yam tsiaj thiab ntawm cov khoom muaj lub cev nyob hauv lub ntiaj teb no? Cov phiaj xwm dab tsi uas koj muaj rau txoj kev nce qib ntawm tes dej num rau ntu tom ntej? Muaj pes tsawg tus tib neeg tab tom tos koj los ua lawv tus tswv saib xyuas? Puas yog koj txoj hauj lwm yog txoj hnyav? Lawv yog neeg pluag, ntxim tshua, dig muag, thiab poob plam, poob rau hauv txoj kev tsaus ntuj—qhov twg yog txoj kev tawm? Lawv ntshaw rau qhov kaj, zoo li lub hnub qub ntsa, nqis los tam sid thiab ntiab lub hwj chim ntawm txoj kev tsaus ntuj uas tau tsim txom tib neeg los tau ntau xyoo lawm li cas. Leej twg thiaj li tuaj yeem paub txog txhua yam uas lawv xav tau yam cia siab hlo, thiab lawv yuav ua li cas, nruab hnub thiab hmo ntuj, rau qhov no? Txawm tias muaj ib hnub twg thaum lub teeb tawm ntsa mus txog, cov neeg txom nyem siab no tseem raug kaw hauv lub qhov taub tsaus ntuj yam tsis muaj kev cia siab tias yuav raug tso tawm; thaum twg lawv mam li yuav tsis quaj ntsuag mus ntxiv lawm? Qhov txaus ntshai yog qhov hmoov phem ntawm cov ntsuj plig nyias no uas tsis tau so siav li, thiab lawv tau raug khaws cia zoo li qhov txheej xwm no los ntev heev lawm los ntawm qhov tsis muaj kev hlub thiab keeb kwm phem heev. Thiab leej twg tau hnov lawv lub suab quaj? Leej twg tau saib rau ntawm lawv qhov xwm txheej cov kev txom nyem? Nws puas tau tshwm sim rau koj tias Vajtswv lub siab nyuaj thiab ntxhov li cas? Nws yuav ua li cas thiaj uv tau txoj kev pom noob neej uas tsis muaj txim, tus uas Nws tau tsim los ntawm Nws tus kheej ob txhais tes, raug kev txom nyem zoo li no? Tib neeg, tom qab kawg nkaus, yog cov neeg raug tsim txom uas raug tshuaj lom. Thiab txawm hais tias tib neeg muaj txoj sia nyob los txog niaj hnub no, leej twg yuav paub tias tib neeg tau raug tso tshuaj lom los ntawm tus phem los tau ntev dhau lawm? Puas yog koj tau hnov qab lawm tias koj yog ib tug ntawm cov neeg raug tsim txom? Puas yog koj yuav tsis kam siv zog, muab koj txoj kev hlub rau Vajtswv, los cawm cov neeg txom nyem no? Puas yog koj yuav tsis mob siab siv koj lub dag lub zog los them Vajtswv rov qab, tus uas hlub noob neej ib yam li Nws lub cev nqaij thiab roj ntshav? Thaum tau hais thiab ua txhua yam lawm, koj yuav txhais li cas rau qhov kev raug siv los ntawm Vajtswv los ua koj lub neej tsis dog dig? Koj puas yog tus mob siab rau thiab ntseeg tus kheej los ua lub neej muaj txiaj ntsig ntawm ib tug neeg coj zoo thiab tiam Vajtswv?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Yuav Tsum Koom Tes Li Cas mus rau Koj Txoj Num Yav Pem Suab?

484. Kev hais lus tim khawv rau Vajtswv yog ib qho tseem ceeb chiv thawj ntawm kev tham txog koj txoj kev paub ntawm Vajtswv txoj dej num, ntawm qhov uas Vajtswv kov yeej tib neeg li cas, ntawm qhov uas Nws cawm tib neeg li cas, ntawm qhov uas Nws hloov tib neeg li cas; nws yog ib qho tseem ceeb ntawm kev tham txog qhov uas Nws coj tib neeg kev li cas kom to taub qhov tseeb qhov tseeb tiag, tso cai cia kom lawv raug kov yeej, raug ua kom zoo tiav log, thiab raug cawm los ntawm Nws. Kev hais lus tim khawv txhais tau tias yog kev tham txog Nws txoj dej num thiab tag nrho yam uas koj tau ntsib tau pom. Tsuas yog Nws txoj dej num nkaus xwb thiaj li tuaj yeem sawv cev rau Nws, thiab tsuas yog Nws txoj dej num nkaus xwb thiaj li tuaj yeem nthuav tawm Nws rau sawv daws pom, hauv Nws tag nrho; Nws txoj dej num hais lus tim khawv rau Nws. Nws txoj dej num thiab cov lus hais tawm sawv cev kiag rau tus Ntsujplig; txoj dej num uas Nws ua yog raug ua los ntawm tus Ntsujplig, thiab cov lus Nws hais yog raug hais los ntawm tus Ntsujplig. Tej no raug nthuav tawm los ntawm Vajtswv cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg, tiam sis, hauv qhov muaj tseeb, lawv yog tej kev nthuav tawm ntawm tus Ntsujplig. Tag nrho txoj dej num uas Nws ua thiab tag nrho cov lus uas Nws hais sawv cev rau Nws lub ntsiab tseem ceeb. Yog, tom qab Nws Tus Kheej hnav ris tsho hauv cev nqaij daim tawv thiab los rau ntawm tib neeg lawm, Vajtswv tsis hais lus los sis ua txoj dej num lawm, thiab thiaj li tau thov kom nej paub txog Nws qhov muaj tseeb, qhov uas Nws ib txwm muaj, thiab Nws qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg, koj puas muaj peev xwm ua tau? Koj puas muaj peev xwm paub lub ntsiab tseem ceeb ntawm tus Ntsujplig yog dab tsi? Koj puas muaj peev xwm paub tias tej yeeb yam nawm Nws cev nqaij daim tawv yog dab tsi? Nws tsuas yog vim hais tias nej muaj kev ntsib kev pom txhua kauj ruam ntawm Nws txoj dej num uas Nws hais kom nej hais lus tim khawv rau Nws lawm. Yog nej tsis muaj txoj kev ntsib kev pom zoo li no, ces Nws yuav tsis nias qees kom nej hais lus tim khawv li. Yog li ntawd, thaum koj hais lus tim khawv rau Vajtswv, koj tsis yog hais lus tim khawv rau Nws sab nraum kev ua neej nkaus xwb, tab sis kuj hais lus tim khawv rau txoj dej num uas Nws ua thiab txoj kev uas Nws ntaus thawj thiab; koj yuav tsum hais lus tim khawv txog qhov uas koj raug kov yeej los ntawm Nws li cas thiab tej yam uas koj raug ua kom zoo tiav log yog dab tsi. Qhov no yog hom kev ntawm qhov lus tim khawv uas koj yuav tsum hais. … Ib kauj ruam zuj zus, koj tau ntsib tau pom kev qhuab ntuas, kev txiav txim, kev tsim kho kom zoo, tej kev sim siab, kev tsis muaj yeej, thiab kev ceeb laj txom nyem loj lawm, thiab koj tau raug kov yeej lawm; koj tau muab tej kev cia siab ntawm cev nqaij daim tawv, koj tus kheej tej kev npliag siab ntsws, thiab tej kev ntshaw ntiag tug ntawm cev nqaij daim tawv tso tseg lawm. Muab hais ua lwm lo lus, Vajtswv cov lus tau kov yeej koj lub siab tag nrho lawm. Txawm tias koj tsis loj hlob rau hauv koj txoj sia ntau npaum li qhov Nws xav tau los xij, koj paub tag nrho tej no thiab koj ntseeg puv npo rau yam uas Nws ua. Yog li ntawd, tej zaum yuav hu qhov no tias yog lus tim khawv, qhov lus tim khawv uas yog muaj tiag thiab muaj tseeb. Txoj dej num uas Vajtswv tau los ua, txoj dej num ntawm kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas, yog txhais tau tias los kov kom yeej tib neeg, tab sis Nws kuj tab tom xaus Nws txoj dej num, xaus tiam ntawd, thiab ua kom tshwm sim txoj dej num ntawm qhov xaus. Nws tab tom xaus tag nrho ntawm tiam ntawd, tab tom cawm tag nrho tib neeg ntiaj teb, tab tom pab kom tib neeg ntiaj teb dim los ntawm kev txhaum ib zaug thiab rau txhua tus; Nws muab tau puv npo tib neeg ntiaj teb, uas Nws tau tsim. Koj yuav tsum hais lus tim khawv rau txhua yam ntawm qhov no. Koj tau ntsib tau pom ntau heev txog Vajtswv txoj dej num lawm, koj tau pom nws los ntawm koj tus kheej ob lub qhov muag lawm thiab tau ntsib tau pom nws tus kheej kiag lawm; thaum koj mus txog qhov kawg kiag lawm, koj tseem tsis muaj peev xwm ua tau lub luag hauj lwm uas muab tso rau ntawm koj. Qhov ntawd yuav txaus tshua ua luaj li! Rau yav tom ntej, thaum tau qhia tawm txoj moo zoo, koj yuav tsum muaj peev xwm hais txog koj tus kheej txoj kev paub, kev ua tim khawv rau txhua yam uas koj muab tau los hauv koj lub siab, thiab txhob tseg kev mob siab li. Qhov no yog yam uas ib tug raug tsim los yuav tsum tau muaj. Yam uas tseem ceeb tiag rau theem no ntawm Vajtswv txoj dej num yog dab tsi? Nws qhov ua tau tshwm sim yog dab tsi? Thiab tib neeg ua tau qhov no ntau npaum li cas? Yam uas tib neeg yuav tsum ua yog dab tsi? Thaum nej tuaj yeem hais tau meej meej txog tag nrho txoj dej num tus Vajtswv uas yug los ua neeg tau ua tiav txij thaum los rau hauv lub ntiaj teb no lawm, ces nej qhov qhov lus tim khawv thiaj li raug ua tiav hlo. Thaum koj tuaj yeem hais tau meej meej txog tsib yam no: qhov tseem ceeb ntawm Nws txoj dej num; nws cov ntsiab lus; nws lub ntsiab tseem ceeb; tus moj yam uas nws sawv cev rau; thiab nws cov hauv paus ntsiab lus, ces qhov no thiaj li yuav ua pov thawj qhia rau koj tias koj yog tus muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Vajtswv, tias koj thiaj li muaj txoj kev paub tiag tiag. Kuv tej kev cheem tsum ntawm nej yeej tsis siab li, thiab txhua tus uas caum raws qhov tseeb yeej tau txais. Yog koj raug xaiv los ua ib tug ntawm Vajtswv cov tim khawv lawm, koj yuav tsum to taub yam uas Vajtswv tsis nyiag kiag li thiab yam uas Vajtswv hlub. Koj tau ntsib tau pom ntau heev txog Nws txoj dej num lawm; los ntawm txoj dej num no, koj yuav tsum los paub Nws tus moj yam, to taub Nws txoj kev xav thiab Nws tej kev cheem tsum ntawm tib neeg ntiaj teb, thiab siv txoj kev paub no los ua tim khawv txog Nws thiab ua koj tes hauj lwm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Xyaum Ua Raws (7)

485. Thaum hais lus tim khawv rau Vajtswv, nej yuav tsum tham kom ntau txog qhov Vajtswv txiav txim thiab qhuab ntuas li cas rau tib neeg, yam kev sim siab twg uas Nws siv tsim kho tib neeg kom zoo thiab hloov pauv lawv tej moj yam. Nej kuj yuav tsum tham txog qhov raug nthuav tawm kev lwj liam ntau npaum li cas rau hauv nej qhov kev ntsib kev pom thiab, nej thev taus ntau npaum li cas thiab thaum kawg nej raug txeeb tau li cas los ntawm Vajtswv; tham txog qhov nej muaj kev paub tiag ntawm Vajtswv txoj dej num ntau npaum li cas, nej yuav tsum ua tim khawv li cas rau Vajtswv thiab pauj Nws rov qab rau Nws txoj kev hlub. Nej yuav tsum muab lub ntsiab tseem ceeb nkag rau hauv hom lus no, nrog rau muab nws tso rau hauv kom muaj txheej txheem yooj yim. Txhob tham txog tej kev xav qhuav qhawv. Tham txog yam muaj tseeb thiab muaj tiag kom ntau. Qhov no yog yam nej yuav tsum ntsib thiab pom. Txhob npaj nej tus kheej kom zoo nkaus li muaj txhij txhua lawm, txhob sib zog khav tej kev xav qhuav qhawv; kev ua li ntawd yuav ua rau tshwm sim nej qhov kev khav theeb thiab tsis muaj qab hau. Nej yuav tsum tham kom ntau txog tej yam muaj tseeb los ntawm nej txoj kev ntsib kev pom tiag uas yog qhov tseeb tseeb thiab los hauv lub siab los; qhov no yog qhov muaj txiaj ntsig tshaj plaws rau lwm tus, thiab tsim nyog tshaj plaws rau lawv pom. Nej txeev yog cov tib neeg uas tau tawm tsam Vajtswv ntau tshaj plaws lawm thiab zwm rau Nws tsawg tshaj plaws li, tab sis tam sim no nej tau raug kov yeej lawm—txhob hnov qab txog qhov ntawd. Nej yuav tsum ua tib zoo xav thiab xav txog tej no kom ntau ntxiv. Thaum tib neeg to taub tej ntawd meej meej lawm, lawv thiaj yuav paub hais tim khawv li cas; tsis li ntawd ces, lawv yuav tau ris qhov ua txhaum uas ua rau poob ntsej muag thiab tsis muaj qab hau li.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Tsuas Yog los ntawm Kev Caum Raws Qhov Tseeb Xwb Yus Thiaj Tuaj Yeem Ua Tau ib qho Hloov Pauv rau hauv Tus Moj Yam

486. Kev ua tim khawv rau Vajtswv txoj hauj lwm, koj yuav tsum cia siab rau koj txoj kev paub dhau los, kev paub, thiab tus nqi uas koj tau them lawm. Tsuas yog raws li qhov no xwb koj thiaj tuaj yeem ua tau raws li Nws lub siab nyiam. Koj puas yog tus neeg uas ua tim khawv rau Vajtswv txoj hauj lwm? Koj puas muaj qhov kev ntshaw no? Yog tias koj muaj peev xwm ua tim khawv rau Nws lub npe, thiab tshaj ntawd ntxiv, rau Nws txoj hauj lwm, thiab yog tias koj tuaj yeem ua neej raws li tus yam ntxwv uas Nws xav kom Nws cov tib neeg ua, ces koj yog ib tug tim khawv rau Vajtswv. Koj yuav ua tim khawv rau Vajtswv li cas? Koj ua los ntawm kev nrhiav thiab ua neej raws li Vajtswv txoj lus, thiab, los ntawm kev ua tim khawv nrog rau koj cov lus, kom tib neeg paub Nws txoj hauj lwm thiab pom Nws cov dej num. Yog tias koj yeej nrhiav txhua yam no tiag tiag, ces Vajtswv yuav ua kom koj zoo tshaj plaws. Yog tias txhua yam uas koj nrhiav yog nrhiav kom raug Vajtswv ua kom zoo tshaj plaws thiab kom tau txais koob hmoov thaum kawg xwb, ces txoj kev xav ntawm koj txoj kev ntseeg Vajtswv tsis dawb huv. Koj yuav tsum tau xav tias yuav ua li cas thiaj li yuav pom Vajtswv cov dej num hauv lub neej tiag tiag, yuav ua li cas ua kom Nws txaus siab thaum Nws nthuav tawm Nws lub siab nyiam rau koj, thiab nrhiav seb koj yuav tsum ua tim khawv rau Nws txoj kev zoo kawg nkaus thiab lub tswv yim ntse li cas, thiab seb yuav ua tim khawv li cas txog qhov Nws qhuab qhia thiab saib xyuas koj li cas. Txhua yam no puav leej yog yam uas koj yuav tsum ua tib zoo xav txog tam sim no. Yog tias koj tsuas muaj tib txoj kev hlub rau Vajtswv kom koj tuaj yeem koom tau nrog Vajtswv lub yeeb koob tom qab uas Nws ua rau koj zoo tshaj plaws lawm xwb, ces nws yeej tseem tsis txaus thiab tsis tuaj yeem mus txog Vajtswv cov kev cheem tsum. Koj yuav tsum muaj peev xwm ua tim khawv rau Vajtswv txoj hauj lwm, ua kom Nws txaus siab rau Nws txoj kev xav tau, thiab yuav tsum muaj kev paub txog txoj hauj lwm uas Nws tau ua tiav rau tib neeg hauv txoj kev tseeb. Txawm hais tias yuav mob, los kua muag, los sis tu siab los, koj yuav tsum paub txog txhua yam no hauv koj txoj kev ua. Cov no yog cov uas ua kom koj zoo tshaj plaws tam li ib tug neeg uas ua tim khawv rau Vajtswv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tib Neeg Uas yuav Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Yuav Tsum Raug Kev Tsim Kho Kom Zoo

487. Txawm hais tias koj txoj kev ntseeg yeej ua lub siab dawb paug tiag, los nej yeej tsis muaj leej twg uas yuav muaj cuab kav piav tau Kuv kom tag nrho, tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm hais tau lus tim khawv puv npo rau sawv daws txog tej qhov tseeb uas nej pom. Xav txog nws: Hnub no, feem coob ntawm nej ces yeej tsis ua nej tes dej num li, tab sis xum caum lub cev nqaij daim tawv xwb, ua kom lub cev nqaij daim tawv txaus siab nkaus xwb, thiab ntshaw txaus siab rau lub cev nqaij daim tawv. Nej muaj qhov tseeb me me xwb. Yuav ua cas, thaum ntawd nas, es nej thiaj li hais tau lus tim khawv rau tag nrho cov uas nej pom? Nej puas ruaj siab hais tias nej yuav ua tau Kuv cov tim khawv? Yog muaj ib hnub los txog thaum koj tsis muaj peev xwv hais lus tim khawv tau txog tag nrho tej uas koj tau pom hnub no, ces koj yeej tau plam tes dej num ntawm ib tug uas raug tsim tawm los, thiab yuav tsis muaj nuj nqis dab tsi rau koj qhov kev muaj txoj sia nyob ntawd li. Koj yuav tsis tsim nyog ua tib neeg. Nws yeej hais tau hais tias koj yuav tsis yog tib neeg! Kuv tau ua hauj lwm ntau yam ntsuas tsis tau li lawm rau ntawm nej, tab sis vim koj kawm tsis tau dab tsi tam sim no li, tsis paub txog dab tsi li, thiab koj lub dag zog los siv tsis tau li, thaum nws txog sij hawm rau Kuv los muab Kuv tes hauj lwm nthuav kom dav tuaj, koj ces yuav tau ntsia qhov muag dawb lias, nplaig sib khi tas, thiab siv tsis tau ib qho hlo li. Qhov ntawd tseem yuav tsis ua kom koj yog ib tug neeg txhaum tag mus li xwb lod? Thaum lub sij hawm ntawd los txog, koj yuav tsis tu siab tshaj plaws li lod? Koj yuav tsis tog mus rau txoj kev qaug zog lod? Tag nrho Kuv tes hauj lwm hnub no tsis yog ua los ntawm kev nyob qaim tes qaim taw thiab kev dhuav ub dhuav no, tab sis yog yuav pua lub hauv paus rau Kuv tes hauj lwm yav pem suab. Nws tsis yog hais tias Kuv tau kev tws lawm thiab xav npaj ua tej yam dab tsi tshiab. Koj yuav tsum to taub tes hauj lwm Kuv ua; nws tsis yog tej yam uas ua tau los ntawm ib tug me nyuam yaus ua si rau hauv kev, tab sis yog ib teg hauj lwm uas ua sawv cev rau Kuv Txiv. Nej yuav tsum paub hais tias nws tsis yog Kuv ua tag nrho tej no los ntawm Kuv Tus Kheej xwb; tab sis, Kuv sawv cev rau Kuv Txiv. Nej tes hauj lwm, rau lub sij hawm ntawd, ces tsuas yog caum raws, mloog lus, hloov, thiab hais lus tim khawv xwb. Qhov nej yuav tsum to taub ces yog qhov uas vim li cas nej yuav tsum ntseeg Kuv; qhov no yog lo lus nug uas tseem ceeb tshaj plaws rau nej txhua tus kom to taub. Kuv Txiv, ua rau Nws lub yeeb koob, xub tau xaiv nej sawv daws tseg rau Kuv txij kiag thaum Nws tsim lub ntiaj teb lawm. Nws yog npaj rau Kuv tes hauj lwm, thiab rau Nws lub yeeb koob, ces Nws thiaj li xub xaiv nej. Nws yog vim Kuv Txiv ces nej thiaj ntseeg Kuv; nws yog vim Kuv Txiv qhov kev xaiv ua ntej ces nej thiaj caum raws Kuv. Tsis muaj ib qho ntawm tej no uas yuav yog nej tus kheej xaiv li. Qhov tseem ceeb tshaj ces yog qhov hais tias nej to taub hais tias nej yog cov uas Kuv Txiv muab pub rau Kuv rau lub hom phiaj kom hais lus tim khawv rau Kuv. Vim yog Nws muab nej pub rau Kuv, nej yuav tsum ua raws li tej kev uas Kuv muab rau nej, nrog rau tej kev thiab tej lus Kuv qhia nej, vim nws yog nej tes dej num los ua raws li Kuv tej kev. Qhov no yog lub hom phiaj thaum xub thawj ntawm nej txoj kev ntseeg Kuv. Yog li ntawd, Kuv hais rau nej li no: Nej tsuas yog cov tib neeg uas Kuv Txiv muab pub rau Kuv kom los yoog raws li Kuv tej kev xwb. Txawm li cas los xij, nej tsuas ntseeg Kuv xwb; nej tsis yog los ntawm Kuv vim nej tsis yog los ntawm cov neeg Yixayee tsev neeg, thiab tseem ho yog hom neeg ntawm tus nab txheej puag thaum ub. Tag nrho tej uas Kuv kom nej ua ces tsuasyog hais lus tim khawv rau Kuv xwb, tab sis hnub no nej yuav tsum taug Kuv tej kev. Tag nrho tej no ces yog npaj rau cov lus tim khawv yav pem suab. Yog nej tsuas ua li cov neeg uas mloog rau Kuv tej kev xwb, ces nej yuav tsis muaj nuj nqis dab tsi li, thiab qhov tseem ceeb ntawm Kuv Txiv qhov kev muab nej pub rau Kuv yuav ploj mus. Qhov uas Kuv yuav nias qees qhia rau nej ces yog qhov no: Nej yuav tsum taug Kuv tej kev.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Dab Tsi Yog Koj Qhov Kev To Taub txog Vajtswv?

Qhov Dhau Los: K. Ntawm Qhov Muaj Kev Paub Vajtswv Tau Li Cas

Ntxiv Mus: M. Ntawm Qhov Muab Ntxwgnyoog Txoj Kev Haub Ntxias Tso Pov Tseg thiab Tau Txais Kev Cawm Dim Li Cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No