16. Tom Qab ntawm Kev Ntsiag To

Sau los ntawm Lijtsim, Teb Chaws Kili

Kuv tsis yog ib tus neeg hais lus ntau, thiab muaj tsawg zaus uas kuv tau qhib siab hlo thiab hais tawm hauv nruab siab tuaj. Kuv ib txwm xav tias yog vim kuv tau muaj tus yam ntxwv nyob ib leeg, tab sis tom qab kuv tau ntsib qee yam thiab pom yam uas tau nthuav tawm hauv Vajtswv cov lus, kuv mam paub tias kev ib txwm khaws cia rau ntawm kuv tus kheej thiab kev ib txwm tsis qhia txog kuv cov kev xav tsis yog ib tus cwj pwm nyiam nyob ib leeg, thiab nws tsis yog ua yam tsis muaj qab hau. Yam uas zais nyob rau hauv yog ntxwgnyoog tus moj yam txawj ntxias dag.

Tsis ntev los no, kuv tau pib ua txoj hauj lwm kho tes dej num kom raug. Kuv pom tias cov kwv tij thiab cov nkauj muam uas kuv tau ua hauj lwm nrog hauv kev kho kom raug muaj kev paub kev pom zoo heev; lawv to taub cov hauv paus ntsiab lus thiab yog cov muaj rab peev xwm zoo. Txhua tus muaj qee qhov kev thoob tsib rau tus uas nkag siab qhov tseeb, thiab tus uas muaj txuj ci tiag thiab muaj kev kawm paub tseeb. Qhov no ua rau kuv tshee me ntsis. Kuv yog tus neeg muaj rab peev xwm dog dig thiab tsis muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, yog li yog kuv tsuas hais qhia tawm kuv cov kev xav hauv peb tej kev sib tham, puas zoo li sim qhia ntses ua luam dej ma? Nws tsis muaj teeb meem yog hais tias kuv hais qhov yog lawm, tab sis yog tias tsis yog ces, txhua tus yuav xav tias kuv yog ruam tsab ntse. Kuv xav tias qhov ntawd yuav yog ib qho txaj muag heev li. Kuv ceeb toom kuv tus kheej txhua lub sij hawm kom ua neeg ruam, mloog ntau dua qhov hais. Yog li ntawd, thaum peb txhua tus tau tshawb txog cov teeb meem ua ke, kuv yeej tsis tshua qhia tawm txog qhov kuv xav li. Muaj ib zaug uas kuv tau hais tawm ib lub tswv yim, thiab txhua tus pom zoo tias nws tsis yog txoj hau kev uas yog—Kuv hnov txaj muag kawg, thiab zoo li kuv yuav tawm ntawm qhov ntawd mus kom sai, los sis zoo li kuv hais tej yam tsis zoo, ua li kuv tus kheej yog neeg ruam. Kuv hnov tias kuv yuav tsum tau ua tib zoo ceev faj thiab khaws twj ywm cia. Hauv cov kev sib tham tom qab ntawd, Kuv tau ceev faj tsis lam hais tawm kuv txoj kev xav, cia lwm tus hais lawv li ua ntej.

Tom qab ntawd muaj ib tug viv ncaus tau los koom nrog peb pab neeg uas nws muaj peev xwm zoo thiab muaj kev nkag siab tiag tiag, thiab nws raug txib los ua hauj lwm nrog kuv. Muaj ib zaug thaum peb tab tom tham txog ib qho teeb meem, kuv muaj qee lub tswv yim uas kuv xav qhia tawm, tab sis tom qab ntawd kuv ho txhawj tias yog tias kuv txoj kev xav tsis yog thiab qhov kuv hais tsis muaj qhov tshuaj xyuas tau, tus viv ncaus tshiab no yuav xav tias kuv yog neeg dog dig thiab tsis paub dab tsi, thiab lawv yuav paub qhov tseeb ntawm kuv. Ces kuv yuav ua li cas yog tias nws pib saib tsis taus kuv? Kuv txiav txim siab hnov qab txog qhov ntawd, thiab tsuas yog mloog yam uas nws yuav hais xwb. Thaum wb tau los sab laj daws qhov teeb meem no li ob peb hnub tom ntej, kuv tsis hais tawm ib yam dab tsi txog qhov kuv tus kheej txoj kev xav li, tab sis tsuas yog xaiv mus raws li tus viv ncaus cov tswv yim xwb, xam hais tias nws yuav daws tau tej qho uas yuav ua rau kuv poob ntsej muag thiab ua kom txhua yam yooj yim dua. Vim tias kuv tsis tshua nyiam tham lus, ua rau wb txoj kev sib koom tes ua hauj lwm ib puag ncig txaus dhuav heev. Muaj qee zaus thaum nws ntsib teeb meem thiab kuv tawm tsis tau ib lub tswv yim li, wb daws tsis tau qhov teeb meem. Wb li kev tsim khoom tau tsawg tiag tiag thiab wb cov txheej txheem hauj lwm raug ncua. Thaum lub sij hawm dhau mus, kuv tham lus tsawg dua qub tuaj, thiab txawm tias kuv yuav muaj ib lub tswv yim los, kuv tsuas muab nws xav mus xav los rau hauv kuv lub siab, xav ntev xav ntau ua ntej yuav tsa tau qhov ncauj hais tawm. Kuv hnov nyuab siab heev thiab kuv tsis tuaj yeem ua tau dab tsi ntau hauv kuv tes dej num; Kuv nyob tsaus ntuj nti nrog qhov xwm txheej ntawd, hnov li tu siab thiab ntxhov siab heev. Lub sij hawm no kuv tau los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los thov Vajtswv, hais tias, “Vajtswv, kuv tsis paub txog Vajntsujplig txoj kev qhuab qhia kuv tes dej num niaj hnub no thiab kuv ua hauj lwm tsis nce qib li lawm. Kuv tsis paub tias kuv tab tom nyob rau tus moj yam lwj liam twg rau hauv qhov uas dhuav Koj—thov coj kuv kev kom paub kuv tus kheej.”

Muaj ib hnub thaum kuv tab tom thim xav txog tus kheej rau hauv kuv tej kev fij, nyob nyob lo lus “txawj dag” cia li tshwm sim kiag rau hauv kuv lub taub hau. Kuv pom qhov no hauv kuv txoj kev tshawb xyuas rau cov lus ntsig txog los ntawm Vajtswv: “Qee tus tib neeg yeej tsis qhib siab lug thiab tham txog yam uas lawv xav nrog rau lwm tus li. Thiab txhua yam uas lawv ua, lawv yeej tsis sab laj nrog rau lwm tu lis, lawv cia li tsis hais lus, saib ntxim zoo li lawv tiv thaiv lwm tus rau txhua fab txhua feem li. Lawv npog lawv tus kheej kom ruaj li ruaj tau. Nov tsis yog ib tug neeg txawj ntxias lov? Piv txwv li tias, lawv muaj ib lub tswv yim uas lawv xav tias ntse heev, thiab xav tias, ‘Tam sim no kuv yuav khaws lub tswv yim no rau kuv tus kheej xwb. Yog kuv qhia lub tswv yim no tawm, ces nej yeej yuav siv lub tswv yim no thiab nyiag kuv lub tswv yim xwb. Kuv yuav tsum tau thaiv.’ Los sis yog tias muaj qee yam uas lawv tsis nkag siab tag nrho, lawv yuav xav hais tias: ‘Kuv yuav tsis hais tawm tam sim no. Yog tias kuv hais tawm, es muaj qee tus hais tau qee yam zoo dua, ces kuv yuav tsis zoo li tus neeg ruam xwb lov? Txhua tus yuav pom kiag kuv tshab plaws, pom qhov kuv ua tsis tau zoo txog qhov no. Kuv yuav tsum tsis txhob hais ib yam dab tsi li.’ Yog li ntawd tsis hais txog lawv txoj kev xav los sis qhov laj thawj, tsis hais txog lawv tej kev dag li, lawv yeej ntshai tsam txhua tus pom kiag lawv tshab plaws. Lawv ib txwm ua lawv tus kheej tes dej num thiab hais lus rau tib neeg, tej yam thiab tej xwm txheej nrog txoj kev xav thiab tus cwj pwm uas zoo li no. Hom moj yam no yog dab tsi? Ib tug moj yam tsis ncaj, txawj dag thiab phem(“Tsuas Yog Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb Nkaus Xwb Ib Tug Tib Neeg Thiaj Li Muaj Kev Ua Neej” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Nyeem qhov no ua rau kuv hnyav siab kawg. Vajtswv cov lus qhia tshwm txog kuv tus yam ntxwv tiag thiab cov lus “ib tug moj yam tsis ncaj, txawj dag thiab phem” ua rau kuv ntshaus siab thiab tu siab kawg. Kuv tau xav txog qhov yuav ua li cas, kom txhob hais tawm ncaj qha los sis qhia tshwm kuv lub tswv yim rau qee zaus, txawm hais tias nws hnov zoo li kuv muaj tswv yim tshaj, qhov tseeb, kuv muaj phiaj xwm puv ntoob. Kuv muaj kuv li kev xav thiab tswv yim txog cov teeb meem uas wb tau ntsib, tab sis yog thaum kuv tsis ntseeg siab tiag tiag, kuv ntshai tsam qhov uas kuv hais tsis raug lees txais yuav, ntshai poob ntsej muag thiab lwm tus saib tsis taus kuv. Yog li, kuv thiaj nyob twj ywm, ua kom nkag siab yam uas lwm tus xav ua ntej tso thiab tom qab ntawd mam yuav txhua yam li lwm tus hais. Qhov no tsis yog txawj dag thiab txawj ntxias dag lod? Kuv ib txwm xav tias tsuas yog siv rau cov neeg zej tsoom uas yog cov dag xwm yeem, uas yog kev ua neeg txawj dag thiab kev ntxias dag. Tag nrho kuv cov phooj ywg thiab cov npoj yaig hauv ntiaj teb tau pom zoo tias kuv yog tus neeg tsis txawj dag, tias kuv tsis tau khaws cov kev txhawb siab sab nraud rau kuv tej kev coj ua. Kuv ib txwm ntxub cov neeg uas txawj dag nplua li tus ntses nab, uas pheej mob siab saib seb nthwv cua yuav mus sab twg. Kuv ib txwm tsis tau xav tias kuv tus kheej yog ib tug neeg zoo li ntawd. Tab sis tom qab ntawd kuv pom tias txawm kuv tsis tau hais tej lus dag li thiab kuv tsis tau ua kiag li qhov cov neeg ntawd hais, kuv tseem raug tsav los ntawm kuv tus yeeb yam txawj ntxias. Kuv tau ua tib zoo saib txhua yam uas kuv tau hais thiab ua, thiab kuv tsuas yog ua raws li cov coob ua, ntshai tsam raug pom tias tsis muaj peev xwm thiab ua rau tib neeg saib kuv. Kuv tsis muaj lub siab dawb paug txhua zaus, ua kuv ua txuj coj zoo kom txhob puas kuv lub koob npe. Thaum ntsib tej yam kev nyuab hauv kuv txoj hauj lwm, Kuv ib txwm tsis qhia tawm qhov kuv xav, tab sis kuv tsuas yog dag thiab ntxias, zais kuv cov kev xav thiab tsis lam muaj kev xav txog tej kev ntshaw ntawm Vajtswv lub tuam tsev. Thaum kawg kuv pom tau hais tias kuv yeej yog ib tus neeg uas txawj dag, txawj ntxias tiag. Kuv ib txwm xav tias tsis yog ib tus neeg tham ntau tsuas yog ib feem ntawm kuv tus xeeb ceem xwb—Kuv tsis tau txheeb xyuas txog tus moj yam phem uas nyob rau sab tom qab ntawm nws. Tsuas yog tom qab ntawd kuv mam pom tias kuv paub kuv tus kheej tsawg heev.

Muaj lwm nqe lus ntawm Vajtswv cov lus uas kuv tau nyeem ntawd mas tau pab qhia meej txhua yam rau kuv tiag tiag. Vajtswv hais tias: “Ntxwgnyoog ua lwj liam rau tib neeg los ntawm txoj kev kawm thiab kev haub ntxias ntawm tsoom fwv hauv teb chaws thiab ntawm cov muaj suab npe thiab zoo tshaj. Lawv cov lus dab phem tau dhau los ua tib neeg lub neej tus yeeb yam lawm. ‘Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb’ yog cov lus phem uas tau cog rau hauv txhua tus lawm, thiab tias tau dhau los ua tib neeg txoj sia lawm. Nws muaj lwm cov lus ntawm tej tswv yim rau kev ua neej uas kuj zoo li qhov no thiab. Ntxwgnyoog siv txhua haiv neeg tej kab lis kev cai qub uas zoo los qhia rau tib neeg, ua kom tib neeg ntiaj teb poob mus rau hauv qhov kev rhuav pov tseg yam tsis muaj ciaj ciam li, thiab thaum kawg tib neeg thiaj li raug rhuav tshem los ntawm Vajtswv vim hais tias lawv ua dej num rau Ntxwgnyoog thiab tawm tsam Vajtswv. … Tseem muaj cov kuab lom phem nyob hauv tib neeg lub neej, nyob hauv lawv tus xeeb ceem thiab tus cwj pwm; lawv yuav luag tsis muaj qhov tseeb hlo li. Piv txwv tias, lawv tej tswv yim ua rau kev ua neeg nyob, lawv tej hau kev ntawm kev ua txhua yam, thiab lawv tej kev xav puv npo cov kuab lom ntawm tus zaj loj liab ploog, thiab lawv txhua tus los ntawm Ntxwgnyoog los. Yog li ntawd, txhua yam uas ntws raws tib neeg tej pob txha thiab roj ntshav yog txhua yam ntawm Ntxwgnyoog. … Tib neeg ntiaj teb raug ua lwj liam phem heev los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Ntxwgnyoog qhov kuab lom ntws mus thoob tej roj ntshav ntawm txhua tus neeg lawm, thiab thiaj li pom tias tib neeg tus yeeb yam yog lwj liam, phem, thiab tawm tsam, tsau thiab tog rau hauv Ntxwgnyoog tej tswv yim—nws yog, tag nrho, ib tug yeeb yam uas ntxeev siab rau Vajtswv. Qhov no yog qhov vim li cas tib neeg thiaj li tawm tsam Vajtswv thiab sawv ua yeeb ncuab rau Vajtswv(“Yuav Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Vajtswv tej lus tau hais raug kiag qhov tob tshaj paws ntawm kuv lub siab. Kuv pom tias kuv tau pom tias kuv tuav cov tswv yim los tas li: “Qhib koj lub pob ntseg mloog es kaw koj lub qhov ncauj” thiab “Nyob ntsiag to ces yog kub, thiab tus uas hais lus ntau ces yuam kev ntau.” Los ntawm kev ua ib tus “txais” es tsis yog ua “lub paj taub” nrog lwm tus, kuv tsis tas yuav qhia tawm kom paub txog kuv qhov tsis muaj zog qhov zoo los sis kev ruam. Los ntawm kev khaws cia yam uas kuv xav hais, ntau yam ntawm kuv cov tswv yim yuam tsis los rau ntawm qhov kaj yog li tsis muaj leej twg tuaj yeem taw qhia txog kuv cov kev txhaum los sis tsis pom zoo nrog kuv. Txoj hau kev ntawd kuv tuaj yeem txuag ntsej muag tau, thiab ua rau kuv ntseeg ntxiv tias kev ua raws cov tswv yim ntawm “Nyob ntsiag to ces yog kub” thiab “Qhib koj lub pob ntseg mloog es kaw koj lub qhov ncauj” yog txoj hau kev ntse tshaj plaws muaj nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Tom qab lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj dej num ntawm tiam kawg, kuv kuj tseem tsum tsis tau txoj kev cia tej no tswj kuv qhov kev cuam tshuam nrog cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Kuv xav tias tsuav yog kuv tsis hais lus ntau los yog kaw kuv lub qhov ncauj xwb ces, tsis muaj leej twg yuav paub txog kuv tus kheej tej cwj pwm tsis zoo thiab tej cwj pwm uas zoo tsis txaus, thiab kuv tuaj yeem tiv thaiv kuv tus yam ntxwv. Kuv ua neej nyob nrog tej kev xav phem no, thiab thaum twg kuv xav qhia tawm kuv tus kheej li kev xam pom, kuv ib txwm txheeb xam qhov kuv yuav poob los sis qhov yuav tau txais thiab qhov uas lwm tus neeg yuav xav. Yog tias kuv xav tias yuav muaj hwv tsam ua rau kuv tus kheej poob ntsej muag, kuv xaiv taug txoj kev nyab xeeb, tsis hais los sis tsis ua dab tsi li. Cov kuab lom phem no ua rau kuv txawj dag thiab txawj ntxias ntau zuj zus tuaj, thiab ua rau kuv kwv yees dua zaum ob thiab tiv thaiv lwm tus ntau dua txhua lub sij hawm. Kuv yeej tsis lam pib ib qho kev sib txuas lus thiab qhib sib lug li, thiab kuv txoj dej num nrog lwm tus yog qhov nyuaj siab thiab txaus dhuav tshaj plaws. Tsis muaj txoj hauv kev uas kuv yuav tuaj yeem ua tau tsim nyog hauv kuv tes dej num zoo li txoj hau kev ntawd.

Paub txog qhov no, kuv los rau ntawm Vajtswv xub ntiag cov lus thov, thov Nws coj kuv kev daws kuv tus moj yam lwj liam no. Tom qab ntawd, kuv tau mob siab sab laj nrog cov kwv tij thiab cov nkauj muam kom tawm tau ntawm kuv tus kheej cov kev xav thiab pib yeem qhia tawm kuv tus kheej cov kev xav yam tsis muaj kev txhawj xeeb txog tias nws yuav ua rau kuv zoo li cas. Rau cov tswv yim uas tsis tau teeb tau zoo heev, Kuv muab coj los qhia rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam txhawm rau sib cav tswv yim thiab sib tham; thaum peb ntsib kev nyuaj rau hauv peb tes dej num, txhua tus yuav thov Vajtswv thiab sib pab nrhiav ua ke, txhua tus tau sib txuas lus. Peb tuaj yeem nrhiav txoj hauv kev zoo li no mus tom ntej. Tab sis vim kuv tau raug ua lwj liam tob heev los ntawm Ntxwgnyoog lawm, muaj ntau lub sij hawm uas kuv tsis tuaj yeem pab es ua raws li kuv tus moj yam lwj liam. Muaj ib zaug hauv kev sib tham txog qhov teeb meem hauv peb tes dej num, muaj ob peb tus thawj saib xyuas hauj lwm nyob rau ntawd thiab. Kuv xav ntawm kuv tus kheej hais tias, “Kev sib pov cov tswv yim nrog cov kwv tij thiab cov nkauj muam yog ib qho zoo kawg nkaus, tab sis nrog cov thawj saib xyuas uas nyob nrog ntawm no, lawv yuav xav li cas txog kuv rab peev xwm yog tias kuv txoj kev xav tsis raug, yog tias kuv nkag siab tsis raug? Yuav ua li cas yog tias lawv xav tias kuv tsis haum rau tes dej num no thiab lawv muab kuv tshem tawm hauv pab neeg—lwm tus yuav xav li cas rau kuv? Kuv yuav tsis muaj peev xwm tsa tau kuv lub taub hau ib zaug ntxiv dua lawm.” Nrog cov kev txhawj xeeb no, kuv tsis hais ib lo lus nyob rau tag nrho qhov kev sib tham ntawd. Thaum peb tab tom ntim khoom, ib tus thawj saib xyuas tau nug kuv tias vim li cas kuv ho tsis hais ib los dab tsi hlo li. Kuv hnyav siab kawg nkaus thiab muaj qhov txhaum, tab sis kuv tsis paub yuav teb li cas. Thaum kawg, kuv hais tias, “Qhov ntawd yog lwm qhov kev qhia tawm ntawm kuv tus moj yam txawj dag. Kuv ntshai tias yog kuv hais lus ntau dhau, kuv yuav tsum yuam kev, yog li kuv thiaj tsis tsa ncauj hais ib los li.” Tab sis tom qab qhov tseeb, kuv yeej tseem tsis muaj kev kaj siab li. Txawm hais tias kuv tau lees paub txoj kev lwj liam uas kuv tau qhia tawm los xij, kuv puas tseem yuav ua li qub dua rau lwm zaus uas kuv tau nrhiav pom qhov xwm txheej zoo li ntawd dua? Thaum thim xav txog qhov no, kuv pom tias txawm kuv yuav muaj kev paub txog tus kheej me ntsis thiab kuv tseem tawm tsam Vajtswv cov lus qhia tshwm txog qhov teeb meem no los xij, tseem pab tsis tau kuv tus kheej kuv tseem ua lub neej raws li tus moj yam lwj liam thaum ntsib ib qho kev nyuaj. Kuv yeej tsis tau lees txim hloov dua siab tshiab thiab hloov pauv tiag tiag. Kuv los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thov Vajtswv, thov kom Nws coj kuv kev los paub kuv tug kheej kom meej.

Tom qab ntawd kuv mam li nyeem nqe lus no ntawm Vajtswv cov lus: “Cov tawm tsam Khetos ntseeg hais tias yog lawv nyiam tham lus thiab qhib lawv lub siab rau lwm tus, ces txhua tus yuav pom tshab plaws lawv thiab pom hais tias lawv tsis muaj tswv yim tob li, tab sis tsuas yog neeg dog dig xwb, thiab tom qab ntawd yuav tsis hwm lawv mus ntxiv li lawm. Thaum lwm tus tsis hwm lawv lawm ho txhais tau li cas? Nws txhais tau hais tias lawv tsis muaj qhov chaw siab nyob rau hauv lwm tus lub siab lawm, thiab lawv ces zoo nkaus li tej yam uas muaj pawg lug ntawm tej, yooj yim, dog dig lawm xwb. Qhov no yog qhov uas cov tawm tsam Khetos tsis xav pom li. Vim li ntawd, thaum lawv pom ib pab uas, ib txwm qhia txhua yam txog lawv tus kheej thiab hais tias lawv tau xav phem thiab tawm tsam Vajtswv, thiab muaj yam twg uas lawv ua yuam kev nag hmo lawm, thiab ces hnub no, lawv thiaj li ntsib kev txom nyem thiab ntsib kev mob kev ntsaj vim tsis ua ib tug neeg coj ncaj ncees, cov tawm tsam Khetos mas yeej tsis muaj hnub yuav hais tej yam zoo li ntawd li, tab sis muab tej ntawd zais tob cia hauv nruab siab xwb. Muaj ib txhia uas yeej hais lub tsawg tsawg vim lawv tsis muaj peev xwm thiab xav kom yooj yim, thiab tsis muaj ntau qhov kev xav, yog li ntawd cov lus lawv hais thiaj li tsawg tsawg xwb. Cov tawm tsam Khetos hom los kuj hais lus tsawg tsawg xwb thiab, tab sis qhov no mas tsis yog vim li ntawd—tab sis, nws yog ib qho teeb meem nyob hauv lawv tus moj yam. Lawv hais lus tsawg tsawg thaum lawv pom lwm tus, thiab thaum lwm tus tham txog ib qho xwm txheej, mas lawv tsis lam yuav tawm tswv yim yooj yooj yim li. Vim lawv cas lawv ho tsis tawm lawv lub tswv yim? Ua ntej tshaj plaws, lawv yeej tsis muaj qhov tseeb li thiab yeej pom tsis txog lub ntsiab ntawm ib qho xwm txheej twg li; thaum lawv hais lus kiag lawm, ces lawv hais lus yuam kev, thiab lwm tus yuav pom hais tias lawv yog leej twg tiag tiag. Yog li ntawd, lawv thiaj li ua txuj nyob ntsiag to thiab xav tob tob, ua rau lwm tus ntsuas tsis tau lawv kom meej li, thiab haj tseem ua rau lawv xav hais tias lawv mas ntse kawg thiab tshaj lij kawg. Ua li no thiaj li tsis muaj leej twg yuav xav hais tias lawv tsis muaj qab hau; pom lawv qhov kev coj tus, tus yam ntxwv paub cai, tib neeg yuav hwm lawv, thiab thiaj tsis tau luag saib tsis taus lawv. Qhov no ces yog kev txawj ntxias dag thiab kev phem ntawm cov tawm tsam Khetos; qhov uas lawv tsis kam tawm tswv yim ces twb yog ib feem thiab ib daig ntawm lawv tus moj yam no ntag. Lawv tsis kam tawm tswv yim mas tsis yog vim lawv tsis muaj tswv yim—lawv muaj qee yam tswv yim dag thiab nkhaus xwb, tej tswv yim uas tsis muaj ib qho yog raws li qhov tseeb li, thiab haj tseem muaj ib co tswv yim uas qhia tsis tau rau leej twg hlo li—tab sis, tsis hais lawv yuav muaj hom tswv yim twg li, lawv yeej tsis kam tawm tswv yim yooj yim li. Lawv tsis kam tawm tswv yim yooj yim mas tsis yog vim lawv ntshai tsam lwm tus ho tau npe rau tej tswv yim ntawd lawm, tab sis vim yog lawv xav muab tej tswv yim ntawd zais tseg; lawv tsis tau luag lam tau lam tawm tswv yim vim ntshai tsam luag ho pom hais tias tej tswv yim ntawd yog dab tsi tiag. … Lawv paub lawv tus kheej lub peev xwm, thiab lawv muaj lwm qhov kev txhawb siab lawm, qhov txaj muag tshaj plaws mas yog: Lawv xav kom raug lwm tus hwm xwb. Qhov ntawd tseem tsis yog siab phem thiab lod?(“Lawv Coj Txawv Txawv thiab Ua Ntau Yam Zais Ntshis, Lawv Tsis Muaj Qab Hau Dab Tsi thiab Siv Hwj Chim Tswj, Lawv Yeej Tsis Sib Qhia Nrog Lwm Tus Li, thiab Lawv Yuam Kom Lwm Tus Mloog Lawv Lus” nyob hauv Qhov Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos). Vajtswv txhua lo lus tau ua rau kuv lub siab ntshaw. Kuv yeej ib txwm lo rau cov tswv yim tias “Nyob ntsiag to ces yog kub” thiab “Tus uas hais lus ntau ces yuam kev ntau” Nws zoo nkaus li kuv tsuas tiv thaiv kuv tus kheej tus yam ntxwv xwb, ntshai hais qhov tsis yog thiab raug lwm tus luag thiab thuam, tab sis qhov tseem ceeb ntawm qhov teeb meem yog qhov kuv xav kom lwm tus saib kuv muaj meej mom. Kuv xav tau txhua yam uas kuv hais, txhua qhov kev xav uas kuv nthuav tawm kom tau txais lwm tus cov lus qhuas thiab pom zoo, kom tau txais “kev tsa tes” los ntawm lawv. Yuav ua kom tau li qhov ntawd, kuv thiaj tsis qhia tawm tus kheej thiab ua tus neeg cuav, ib txwm khib kuv lub siab, xav rwg txhua yam uas kuv tau hais thiab ua li ntawd kom zoo li kuv yog ib tus neeg muaj tswv yim, pom deb pom dav. Hauv kev sib tham nrog cov thawj saib xyuas, kuv tau mob siab tiv thaiv kuv tus yam ntxwv thiab lub meej mom, yog li kuv tsis xav qhia tawm kuv cov kev xav, xav tias yuav tsis muaj teeb meem yog tias kuv hais yog, tab sis yog tias hais tsis yog, kuv yuav qhia tshwm kuv kev tsis nkag siab. Yog tias cov thawj saib xyuas tsis muaj kev cia siab thiab kuv yuav poob kuv txoj hauj lwm, kuv lub meej mom ntawm txhua tus neeg yuav puas tsuaj tag. Kev khaws cov kev xav phem li no, kuv thiaj tsis hais ib los dab tsi, ntshai qhia kuv tejkev xav thiab tej tswv yim, twb tsis muaj peev xwm tsa ncauj hais tau qhov yooj yim xws li “Kuv tsis paub tias kuv puas nkag siab qhov no.” Uas yog ib qho ntxim ntxub, txaj muag tshaj plaws! Kuv pom tau hais tias hauv kuv qhov kev sib koom tes nrog lwm tus hauv kuv tes dej num thiab kev sib hais lus txhua hnub nrog cov kwv tij thiab cov nkauj muam, kuv ntsia zoo li ntsiag to thiab zoo nkaus li coj ncaj ncees rau sab nraum daim tawv, tab sis sab hauv, kuv tab tom dag ntxias. Kuv tab tom zais kuv lub siab phem, ua tus neeg cuav thiab coj tsis ncaj rau lwm tus. Thiab txawm tias nyob hauv kev sib sau ua ke thaum peb sib qhia txog qhov tseeb thiab sib tham txog cov teeb meem, kuv yeej tseem ua raws li cov coob, vam tias yuav tiv thaiv tau kuv tus yam ntxwv thiab lub meej mom uas lwm tus pom. Kuv nyiam kuv lub meej mom thiab lub koob npe ntau dua li nyiam qhov tseeb thiab kev ncaj ncees—qhov no tag nrho yog kev dag ntxias thiab tus moj yam phem ntawm tus neeg tawm tsam Khetos uas kuv tab tom nthuav tawm. Hauv qhov no ntawm kuv qhov kev thim xav no, kuv pom tias kuv tus yam ntxwv mas txaus ntshai npaum li cas. Kuv xav txog qhov uas thaum Tiam Hmoov Hlub yog zoo li cas, Vajtswv tau hais rau cov uas tsis ua raws li Nws lub siab nyiam: “Thiab thaum ntawd Kuv yuav hais meej rau lawv tias, Kuv yeej tsis paub nej li: cia li khiav ntawm Kuv mus, nej cov uas ua hauj lwm lim hiam(Mathai 7:23). Kuv muaj kev ntseeg, tab sis kuv tsis muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua raws, thiab kuv tsis nqis tes ua tiag txhawm rau kom ua tau raws li Vajtswv; Kuv tsis muaj peev xwm qhib siab lug tau rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam hauv kev sib qhia thiab ua siab ncaj ncees. Rov qab qees, kuv ib txwm npog kuv qhov tsis zoo, sim ua txhua yam los tiv thaiv kuv tus yam ntxwv thiab ua rau lwm tus nkag siab yuam kev kom lawv saib taus kuv. Kuv tab tom tawm tsam Vajtswv rau lub meej mom, thiab kuv tau nyob rau txoj hau kev tawm tsam Khetos ua yeeb ncaub rau Vajtswv. Kuv paub tias yog kuv tsis hloov dua siab tshiab, thaum kawg Vajtswv yuav tshem kuv tawm. Thaum kawg kev nkag siab qhov no txhawm rau kuv tus yeeb yam lwj liam thiab kuj ua rau kuv pom txaus ntshai npaum li cas rau kev caum raws qhov ntawv txuas mus ntxiv. Kuv yuav tsum los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab lees xim hloov dua siab tshiab kom sai li sai tau, tso tseg cev nqaij daim tawv, thiab muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua raws.

Thaum kuv qhib siab lug rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam txog kuv tus yam ntxwv tom qab ntawd, ib tus viv ncaus xa ib nqe lus ntawm Vajtswv cov tuaj rau kuv: “Thaum tib neeg ua lawv tes dej num los sis ib yam hauj lwm twg rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, lawv lub siab yuav tsum dawb huv ib yam li ib taig dej—uas ntshiab si—lawv tus cwj pwm yuav tsum yog. Hom cwj pwm twg thiaj li yog tus cwj pwm yog? Txawm hais tias yam koj tab tom ua ntawd yog dab tsi los xij, koj muaj peev xwm qhia rau lwm tus yam dab tsi los xij uas nyob hauv koj lub siab, tej tswv yim dab tsi los xij uas koj muaj. Yog lawv hais tias koj lub tswv yim yuav siv tsis tau thiab tawm ib lub tswv yim txawv tuaj, los koj mloog thiab hais tias, ‘Tswv yim zoo, cia peb ua raws li lub tswv yim no. Kuv lub tswv yim tsis zoo, tsis muaj kev thoob tsib, tsis vam meej.’ Los ntawm koj cov lus thiab tej dej num no, txhua tus yuav pom tias koj muaj cov hauv paus ntsiab lus uas pom tseeb heev nyob rau hauv koj txoj kev coj, tsis muaj kev tsaus ntuj nyob hauv koj lub siab, thiab koj ua thiab hais lus yam ua siab dawb paug, vam khom rau ib tug cwj pwm uas ncaj ncees. Koj taw nkawj ces yog nkawj. Yog tias nws yog, ces nws yog; yog tias nws tsis yog, ces nws tsis yog xwb. Tsis muaj kev ntxias dag, tsis muaj kev zais, tsuas yog ib tug neeg coj ncaj heev xwb. Qhov ntawd tsis yog ib hom ntawm tus cwj pwm zoo lov? Qhov no yog ib tug cwj pwm coj rau tib neeg, tej xwm txheej thiab tej yam uas sawv cev txog tus ib neeg no tus moj yam(“Tsuas Yog Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb Nkaus Xwb Ib Tug Tib Neeg Thiaj Li Muaj Kev Ua Neej” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Kuv nyeem nqe lus no ntawm Vajtswv cov lus, ib yam nkaus: “Vajtswv hais kom tib neeg tsis txhob ua neeg dag, tiam sis kom ua neeg coj ncaj ncees, kom hais lus ncaj ncees thiab ua yam ncaj ncees xwb. Qhov tseem ceeb ntawm qhov Vajtswv hais li no mas yog ua kom tib neeg zoo nkaus li tib neeg tiag tiag, kom lawv tsis txhob muaj qhov zoo li Ntxwgnyoog, tus uas hais lus zoo li ib tug nab uas nkag zis hauv av, ib txwm ntxeev ntxias, thiab ua kom paub tsis meej txog qhov tseeb. Qhov ntawd yog, nws hais kom tib neeg, hauv lo lus thiab tes dej num, ua tau lub neej uas muaj meej mom thiab ncaj ncees, yam tsis muaj qhov phem, tsis muaj ib yam dab tsi txaj muag, muaj ib lub siab dawb huv, muaj yam sab nraud zoo ib yam li yam sab hauv; lawv hais yam uas lawv xav hauv lawv lub siab thiab lawv tsis muaj qhov coj tsis ncaj rau ib tug twg li los sis coj tsis ncaj rau Vajtswv li, tsis zais ib yam dab tsi li, lawv muaj lub siab zoo li ib daim av dawb huv. Qhov no yog Vajtswv lub hom phiaj los ntawm qhov uas cheem tsum kom tib neeg yuav tsum ua cov tib neeg coj ncaj ncees(“Tib Neeg Yog Cov Uas Tau Txais Txiaj Ntsig Ntau Tshaj Plaws ntawm Vajtswv Txoj Kev Npaj Cawm Tib Neeg” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Kuv pom hauv cov nqe lus no tias Vajtswv nyiam tus neeg siab ncaj. Tus neeg ncaj ncees yog tus yooj yim thiab ncaj ncees, tsis muaj kev dag ntxias los yog kev ntxias dag Vajtswv, thiab lawv yeej tsis muaj qhov ntxias dag lwm tus. Lawv hais tawm yam uas nyob hauv lawv lub siab ncaj qha, yog li ntawd Vajtswv thiab tib neeg thiaj pom tau lawv lub siab tiag. Nov yog qhov uas ib tug neeg yuav tsum nthuav tawm lawv tus kheej-ko taw ti taub hau thiab ncaj qha. Tus neeg siab ncaj nyiam qhov tseeb thiab nyiam qhov zoo, yog li lawv muab tau qhov tseeb yooj yim thiab muaj peev xwm raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Rov qab qees, kuv ho tsis tuaj yeem hais ib lo lus tseeb los ntawm lub siab los hauv kuv qhov kev sib cuam tshuam thiab kev sib koom tes nrog lwm tus. Tsis muaj kev pom tau tshab hauv kuv qhov kev hais lus thiab kev coj ua—Kuv nyob tsaus ntuj nti thiab ntxias dag, thiab tsis muaj ib txoj hau kev uas kuv tuaj yeem nkag siab thiab txais qhov tseeb tau. Qhov tseeb, Vajtswv yeej paub kuv rab peev xwm sab hauv thiab sab nraud, thiab qhov uas kuv qhov nkag siab tob ntawm qhov tseeb tau zoo npaum li cas. Ua tus neeg cuav tej zaum kuv tus kheej yuav muaj peev xwm dag tau lwm tus neeg, tab sis dag tsis tau Vajtswv. Vaj tswv muaj peev xwm pom qhov uas kuv tab tom coj phem thiab qias neeg thiab ua siab tsis ncaj li cas, yog li ntawd tsis muaj txoj hau kev uas Nws yuav pab coj kuv kev. Txawm li cas los xij, kev muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws li Vajtswv tej kev cheem tsum thiab ua tus neeg siab ncaj, qhib siab lug rau lwm tus txawm tias kuv tab tom ua yuam kev los sis tsis yog qhov kuv xav, yuav tsis ua rau kuv sab npaum li twg, thiab nws kuj ua rau Vajtswv zoo siab thiab. Txuas ntxiv, nws tsuas yog tsa ncauj xwb ces kuv yeej tuaj yeem kawm paub txog tias qhov twg Kuv ua yuam kev; ces lwm tus neeg tuaj yeem qhia rau kuv thiab pab kuv, uas yog tib txoj hau kev rau kuv kom muaj kev loj hlob. Txawm hais tias kuv yuav poob ntsej muag me ntsis los xij, nws muaj txiaj ntsig zoo vim kuv nkag siab qhov tseeb thiab kuv lub neej muaj kev loj hlob. Yav dhau los, kuv yeej tsis paub yuav coj li cas. Tab sis thaum Vajtswv rub peb tes mus qhia peb qhov kev hais lus thiab coj ua, peb tuaj yeem ua neej nyob zoo li ib tug tib neeg lawm. Kuv nkag siab txog Vajtswv tej kev xav tiag tiag thiab kuv hnov tau txais kev txhawb siab tiag tiag, thiab kuj tseem tau txais ib txoj hau kev xyaum ua thiab.

Tom qab ntawd, thaum ua txoj dej num nrog cov kwv tij thiab cov nkauj muam los sis kev sib txuas lus nrog cov thawj saib xyuas hauv kuv tes dej num, kuv pib ua hauj lwm qhib siab lug thiab tsis zais dab tsi, nres txoj niag kev tiv thaiv kuv lub koob npe thiab lub meej mom. Kuv tau sim qhia yam uas uv xav tiag, ncaj qha nrog rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam. Kuv tuaj yeem hais qhia kiag rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam tias kuv lub tswv yim tsis tau xav muab xav txhua, tias qhov kuv nkag siab tsis tau meej los sis kuv qhov kev xav tsuas yooj yim xwb, thiab zoo siab txais tos lawv kho qhov zoo tsis txaus tau. Kev xyaum ua qhov no mas pab tau kuv muaj kev ywj pheej tiag tiag. Tsis tas li ntawd, kev hais tias tej yam tsis yog tsis ua rau poob ntsej muag; qhov tseeb, nws pheej ua rau tus kheej ua neeg cuav thiab tsim qhov cuav rau pom kom lwm tus qhuas kuv ntawd yog qhov ntsej muag zoo siab phem thiab txaj muag heev. Tsis ntev los no, kuv tau pib ua hauj lwm nrog tus viv ncaus uas tau nyob hauv pab neeg ntev tshaj plaws los lawm. Nws ua tau zoo heev hauv wb txoj dej num thiab hauv kev sib qhia ntawm qhov tseeb, yog li kuv tsis hais qhia kuv qhov kev xav hauv kuv txoj dej num nrog nws kom kuv tsis txhob paub kuv qhov kev ua tsis tau zoo, thiab kom zoo li kuv txawj xav thiab. Thaum lub tswv yim ntawd tshwm los, tam sim ntawd kuv pom tau hais tias kuv tus kheej rov qab xav ua tus neeg cuav dua lawm, yog li uv tau thov Vajtswv thiab tau tso kuv tus kheej tseg. Hauv kev sib tham txog kev ua hauj lwm nrog tus viv ncaus ntawd txij thaum ntawd los, kuv yeej tsis tau zais kuv tus kheej li lawm, tab sis txaus siab hlo qhia tawm rau kuv txoj kev xav. Cov kev sib tham no tau pab kuv pom tias kuv qhov kev xav puas siv tau tiag los sis tsis tau, thiab nws tsis zoo qhov twg. Nws muaj peev xwm pom tau kuv qhov tsis muaj zog thiab muab lus qhia rau kuv. Txoj kev sib koom tes no tau ua rau kuv muaj kev nce qib ntawm kuv txoj dej num thiab kev to taub cov hauv paus ntsiab lus. Kuv txoj kev paub kev pom yog los ntawm kev txaus siab hlo sib txuas lus thiab muaj kev sib tham nrog lwm tus, ua tus neeg ncaj ncees, thiab los ntawm kev ua kuv tes dej num ncaj qha rau Vajtswv, txoj kev tsaus ntuj hauv kuv lub siab ploj mus me ntsis, thiab ua rau kuv muaj kev kaj siab dua. Kuv kuj pib ua tau zoo dua qub hauv kuv tes dej num lawm. Kuv thov ua tsaug rau Vajtswv txoj kev coj kev!

Qhov Dhau Los: 15. Tom Qab tej Kev Dag

Ntxiv Mus: 17. Kev Tsis Muaj Peev Xwm Tsis Yog Kev Yws

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No