Cov Tib Neeg Uas yuav Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Yuav Tsum Raug Kev Tsim Kho Kom Zoo

Yog tias koj ntseeg Vajtswv, ces koj yuav tsum mloog Vajtswv lus, muab qhov tseeb coj los ua, thiab ua koj cov luag hauj lwm kom tiav. Txuas ntxiv thiab, koj yuav tsum nkag siab txog yam uas koj yuav tsum ntsib. Yog tias koj tsuas paub txog kev raug saib xyuas, kev raug qhuab qhia, thiab kev raug txiav txim xwb, yog tias koj tsuas muaj peev xwm zoo siab rau Vajtswv xwb tiam sis koj yeej tseem tsis muaj peev xwm paub tau thaum uas Vajtswv tab tom qhuab qhia koj los sis saib xyuas koj ces—qhov no lees yuav tsis tau. Tej zaum nyob rau hauv qhov kev piv txwv ntawm kev tsim kho kom zoo no, koj yuav muaj peev xwm sawv tau ntawm npoo av, tiam sis qhov no tseem tsis tau txaus thiab; koj yuav tsum rhais ruam mus lawm tom hauv ntej. Txoj kev qhia txog txoj kev hlub Vajtswv yeej yuav tsis nres li thiab tsis muaj qhov kawg li. Tib neeg pom txoj kev ntseeg Vajtswv li uas yog tej yam yooj yooj yim xwb, tiam sis thaum lawv tau txais tej yam kev paub tseeb tiag lawm, lawv mam li paub tias kev ntseeg Vajtswv tsis yooj yim npaum li tib neeg xav. Thaum Vajtswv ua hauj lwm los tsim kho tib neeg kom zoo, ces tib neeg raug kev tsim txom. Tib neeg txoj kev tsim kho kom zoo yim huab loj, ces lawv txoj kev hlub Vajtswv yim huab loj thiab, thiab Vajtswv lub hwj chim yim huab raug nthuav tawm rau lawv. Qhov sib txawv yog, ib tug tib neeg twg uas tau txais kev tsim kho kom zoo tsawg dua, ces lawv txoj kev hlub Vajtswv yeej loj hlob tsawg dua thiab, thiab Vajtswv lub hwj chim yeej raug nthuav tawm rau lawv tsawg dua thiab. Ib tug tib neeg twg txoj kev tsim kho kom zoo thiab kev mob thiab kev tsim txom uas lawv ntsib loj npaum li cas, lawv txoj kev hlub Vajtswv loj hlob tob npaum li cas, ces lawv txoj kev ntseeg Vajtswv yuav tseem npaum li ntawd, thiab lawv txoj kev paub txog Vajtswv yuav tob npaum li ntawd. Hauv koj cov kev paub, koj yuav pom cov tib neeg uas raug tsim txom hnyav heev rau thaum lawv raug tsim kho kom zoo, cov uas raug saib xyuas thiab raug qhuab qhia ntau tshaj, ces koj yuav pom tias nws yog cov tib neeg uas muaj txoj kev hlub tob rau Vajtswv thiab muaj kev paub tob dua thiab muaj kev paub txog Vajtswv tob tshaj. Cov tib neeg uas tsis tau muaj kev paub dhau los txog kev raug saib xyuas muaj tiam sis yog ib qho kev paub sab nraud xwb, thiab lawv tsuas tuaj yeem hais tau tias: “Vajtswv zoo heev, Nws muab txoj hmoov hlub rau tib neeg yog li lawv thiaj li zoo siab heev rau Nws.” Yog tias tib neeg muaj kev paub dhau los txog kev raug saib xyuas thiab raug qhuab qhia lawm, ces lawv yuav muaj peev xwm hais txog txoj kev paub tseeb ntawm Vajtswv. Yog li Vajtswv txoj hauj lwm uas ua rau tib neeg yim huab zoo npaum li cas, ces nws yim huab muaj nqis thiab tseem ceeb npaum li ntawd. Koj yim huab muaj lub siab tawv thiab koj yim huab muaj txoj kev xav phem tsis sib xws, ces Vajtswv txoj hauj lwm yim huab kov yeej koj, muab tau koj, thiab ua rau koj kom zoo tshaj plaws. Vajtswv txoj hauj lwm tseem ceeb npaum li cas! Yog tias Vajtswv tsis tsim kho tib neeg kom zoo raws txoj kev no, yog tias Nws tsis ua hauj lwm raws nraim li txoj kev no, ces Nws txoj hauj lwm yuav tsis muaj txiaj ntsig thiab tsis tseem ceeb li. Nws tau hais yav dhau los lawm hais tias Vajtswv yuav xaiv thiab txais pab pawg no, thiab ua kom lawv tiav log rau lub sij hawm kawg; nyob hauv qhov no, muaj qhov tseem ceeb tshaj plaws. Txoj hauj lwm Nws ua rau hauv nej yim huab loj npaum li cas, ces nej txoj kev hlub Vajtswv yim huab tob thiab dawb huv npaum li ntawd. Vajtswv txoj hauj lwm yim huab loj npaum li cas, ces tib neeg yim huab muaj peev xwm txais tau qee yam ntawm Nws lub tswv yim ntse thiab tib neeg txoj kev paub txog Nws yim huab tob. Thaum lub sij hawm kawg, rau txhiab xyoo ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg yuav los xaus. Nws puas tuaj yeem xaus yam yooj yooj yim? Thaum Nws kov yeej noob neej lawm, Nws txoj hauj lwm puas tiav? Nws puas tuaj yeem yooj yim npaum li no? Tseeb tiag tib neeg xav tias nws yooj yooj yim li no xwb, tiam sis yam Vajtswv ua tsis yooj yim kiag li. Tsis hais feem dab tsi ntawm Vajtswv txoj hauj lwm uas koj hais txog, tib neeg yeej piav tsis tau txhua yam ntawd kiag li. Yog tias koj muaj peev xwm piav tau nws, ces Vajtswv txoj hauj lwm yuav tsis tseem ceeb thiab tsis muaj nuj nqi lawm. Txoj hauj lwm uas tau raug ua tiav los ntawm Vajtswv yeej piav tsis tau li; nws yog qhov tawm tsam koj cov kev xav phem, thiab koj yim tig tsis tau koj cov kev xav phem rov qab, ces nws yim qhia tau tias Vajtswv txoj hauj lwm muaj nqis heev, yog tias nws mus tau ua ke nrog rau koj cov kev xav phem, ces nws yuav tsis muaj nuj nqis kiag li. Hnub no, koj xav tias Vajtswv txoj hauj lwm zoo kawg nkaus, thiab koj yim xav tias nws zoo npaum li cas, ces koj yim xav tias Vajtswv yog yam uas piav tsis tau, thiab koj pom tias Vajtswv cov dej num zoo npaum li cas. Yog tias Nws tsuas ua qee yam ntawm sab nqaij tawv, tas zog ua kom kov yeej tib neeg xwb thiab tsis ua dab tsi ntxiv li tom qab ntawd lawm, ces tib neeg yuav tsis muaj peev xwm tuav tau qhov tseeb ntawm Vajtswv txoj hauj lwm. Txawm hais tias koj tab tom tau txais ib qho kev tsim kho kom zoo me me tam sim no xwb los, nws muaj txiaj ntsig loj heev rau txoj kev loj hlob hauv koj lub neej txoj sia; yog li nws yog qhov tseem ceeb tshaj plaws rau nej uas los raug kev txom nyem zoo li no. Hnub no, koj tab tom tau txais ib qho kev tsim kho kom zoo me me, tiam sis tom qab ntawd koj yuav muaj peev xwm tuav tau cov dej num ntawm Vajtswv tiag tiag, thiab thaum kawg koj yuav hais tias: “Vajtswv cov dej num zoo kawg nkaus li!” Cov no yuav yog cov lus hauv koj lub siab. Muaj kev paub dhau los txog Vajtswv txoj kev tsim kho kom zoo los tau ib ntus (kev sim siab ntawm cov tib neeg ua Vajtswv tes dej num thiab lub sij hawm ntawm kev rau txim), qee tus neeg tau hais tias: “Kev ntseeg Vajtswv yeej nyuaj tiag tiag!” Qhov tseeb ntawm qhov uas lawv siv cov lus, “nyuaj tiag tiag,” qhia tau hais tias Vajtswv cov dej num yeej piav tsis tau kiag li, tias Vajtswv txoj hauj lwm yeej tseem ceeb thiab muaj nuj nqis tshaj plaws li, thiab Nws txoj hauj lwm tsim nyog tau txais txiaj ntsig loj tshaj plaws los ntawm tib neeg. Yog hais tias, tom qab uas Kuv ua hauj lwm tag ntau heev li lawm, es koj tsis paub txog ib qho me me li, ces Kuv txoj hauj lwm puas tseem muaj nuj nqis? Nws yuav ua rau koj hais tias: “Kev ua dej num rau Vajtswv yog ib qho nyuaj tiag tiag, Vajtswv cov dej num zoo kawg nkaus li, thiab Vajtswv yeej ntse tiag tiag li! Vajtswv yog tus muaj kev hlub heev!” Yog hais tias, tom qab uas muaj kev paub ib ntus dhau mus lawm, koj muaj peev xwm hais tau cov lus zoo li no, ces qhov no ua pov thawj qhia tau tias koj tau txais Vajtswv txoj hauj lwm nyob hauv koj lawm. Muaj ib hnub, thaum koj tab tom tshaj tawm txoj moo zoo mus txawv teb chaws thiab muaj qee leej nug koj hais tias: “Koj txoj kev ntseeg Vajtswv zoo li cas lawm xwb?” koj yuav muaj peev xwm hais tias: “Vajtswv cov dej num zoo heev li!” Lawv yuav paub tau hais tias koj cov lus yog hais los ntawm txoj kev paub uas muaj tseeb tiag. Qhov no yog qhov ua tim khawv tseeb heev. Koj yuav hais tias Vajtswv txoj hauj lwm yog puv npo kev txawj ntse, thiab Nws txoj hauj lwm uas nyob hauv koj tau ua rau koj ntseeg tiag tiag thiab kov yeej koj lub siab lawm. Koj yuav hlub Nws mus li vim Nws tseem tsim nyog tshaj li noob neej txoj kev hlub lawm thiab! Yog tias koj tuaj yeem hais txog cov no, ces koj tuaj yeem hloov tau tib neeg lub siab. Txhua yam no yog qhov ua tim khawv. Yog tias koj muaj peev xwm ua tau tim khawv zoo heev, ua rau tib neeg los kua muag, qhov ntawd qhia tau hais tias koj yeej yog tus uas hlub Vajtswv tiag tiag, rau qhov koj muaj peev xwm hais lus tim khawv txog kev hlub Vajtswv, thiab los ntawm koj, Vajtswv cov dej num tuaj yeem ua tau lus tim khawv. Los ntawm koj cov lus tim khawv, ua rau lwm tus nrhiav Vajtswv txoj hauj lwm, kom paub txog Vajtswv txoj hauj lwm, thiab txhua yam uas nyob ib puag ncig uas lawv ntsib, lawv yuav muaj peev xwm sawv khov kho. Qhov no thiaj yog tib txoj tseem tseem kev ua tim khawv xwb, thiab qhov no yog qhov uas xav kom koj muaj tam sim no. Koj yuav tsum pom tias Vajtswv txoj hauj lwm yog yam muaj nqis thiab tsim nyog tau txais txiaj ntsig los ntawm tib neeg tshaj plaws li, pom tias Vajtswv muaj nuj nqis heev thiab muaj nplua mias; Nws tsis yog tias tuaj yeem hais lus xwb, tiam sis kuj tuaj yeem txiav txim rau tib neeg thiab, tsim kho lawv lub siab kom zoo, coj kev xyiv fab los rau lawv, muab tau lawv, kov yeej lawv, thiab ua kom lawv zoo tshaj plaws. Los ntawm koj txoj kev paub koj yuav pom tias Vajtswv yog tus muaj kev hlub heev. Yog li tam sim no koj hlub Vajtswv npaum li cas? Koj puas tuaj yeem hais tau cov no los ntawm koj lub siab tiag tiag? Thaum koj muaj peev xwm hais qhia cov lus no los ntawm qhov tob tshaj plaws hauv koj lub siab lawm, ces koj yuav muaj peev xwm ua tau tim khawv. Thaum koj txoj kev paub tau mus txog qib no lawm koj yuav muaj peev xwm ua tim khawv rau Vajtswv, thiab koj yuav tsim nyog. Yog tias koj tsis tau nce mus txog qib no hauv koj txoj kev paub, ces koj tseem nyob deb heev. Tib neeg yeej ib txwm tsis muaj zog thaum lub sij hawm raug kev tsim khom kom zoo, tiam sis tom qab kev tsim kho kom zoo lawm koj yuav tsum muaj peev xwm hais tias: “Vajtswv ua Nws txoj hauj lwm yam ntse heev!” Yog tias koj muaj kev nkag siab tseeb txog cov lus no, ces nws yuav dhau los ua yam uas koj nyiam txhawb nqa, thiab koj txoj kev paub yuav muaj nuj nqis.

Koj yuav tsum ua dab tsi tam sim no? Txawm hais tias koj muaj peev xwm ua tim khawv rau Vajtswv txoj hauj lwm los sis tsis muaj, txawm hais tias koj muaj peev xwm dhau los ua ib lo lus tim khawv thiab ib tug qhia qhov tseeb ntawm Vajtswv los sis tsis muaj, thiab txawm hais tias koj tsim nyog raug Nws siv los sis tsis tsim nyog—txhua yam no yog yam koj yuav tsum nrhiav. Vajtswv tau ua hauj lwm tiav log rau koj ntau npaum li cas lawm tiag tiag? Koj tau pom ntau npaum li cas, koj tau tuav ntau npaum li cas lawm? Koj tau paub dhau los thiab saj ntau npaum li cas lawm? Tsis hais yam uas Vajtswv tau sim koj, saib xyuas koj, los sis qhuab qhia koj, Nws cov dej num thiab Nws txoj hauj lwm puav leej yog ua rau koj. Tiam sis tam li ib tug ntseeg Vajtswv thiab tam li ib txhia uas txaus siab hlo raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Nws, koj puas yuav muaj peev xwm ua tim khawv rau Vajtswv txoj hauj lwm raws li koj txoj kev paub tseeb? Koj puas tuaj yeem ua raws li Vajtswv txoj lus los ntawm koj txoj kev paub tseeb? Koj puas muaj peev xwm muab tau rau lwm tus los ntawm koj tus kheej txoj kev paub tseeb, thiab siv tag nrho koj lub neej los ua tim khawv rau Vajtswv txoj hauj lwm? Kev ua tim khawv rau Vajtswv txoj hauj lwm, koj yuav tsum cia siab rau koj txoj kev paub dhau los, kev paub, thiab tus nqi uas koj tau them lawm. Tsuas yog raws li qhov no xwb koj thiaj tuaj yeem ua tau raws li Nws lub siab nyiam. Koj puas yog tus neeg uas ua tim khawv rau Vajtswv txoj hauj lwm? Koj puas muaj qhov kev ntshaw no? Yog tias koj muaj peev xwm ua tim khawv rau Nws lub npe, thiab tshaj ntawd ntxiv, rau Nws txoj hauj lwm, thiab yog tias koj tuaj yeem ua neej raws li tus yam ntxwv uas Nws xav kom Nws cov tib neeg ua, ces koj yog ib tug tim khawv rau Vajtswv. Koj yuav ua tim khawv rau Vajtswv li cas? Koj ua los ntawm kev nrhiav thiab ua neej raws li Vajtswv txoj lus, thiab, los ntawm kev ua tim khawv nrog rau koj cov lus, kom tib neeg paub Nws txoj hauj lwm thiab pom Nws cov dej num. Yog tias koj yeej nrhiav txhua yam no tiag tiag, ces Vajtswv yuav ua kom koj zoo tshaj plaws. Yog tias txhua yam uas koj nrhiav yog nrhiav kom raug Vajtswv ua kom zoo tshaj plaws thiab kom tau txais koob hmoov thaum kawg xwb, ces txoj kev xav ntawm koj txoj kev ntseeg Vajtswv tsis dawb huv. Koj yuav tsum tau xav tias yuav ua li cas thiaj li yuav pom Vajtswv cov dej num hauv lub neej tiag tiag, yuav ua li cas ua kom Nws txaus siab thaum Nws nthuav tawm Nws lub siab nyiam rau koj, thiab nrhiav seb koj yuav tsum ua tim khawv rau Nws txoj kev zoo kawg nkaus thiab lub tswv yim ntse li cas, thiab seb yuav ua tim khawv li cas txog qhov Nws qhuab qhia thiab saib xyuas koj li cas. Txhua yam no puav leej yog yam uas koj yuav tsum ua tib zoo xav txog tam sim no. Yog tias koj tsuas muaj tib txoj kev hlub rau Vajtswv kom koj tuaj yeem koom tau nrog Vajtswv lub yeeb koob tom qab uas Nws ua rau koj zoo tshaj plaws lawm xwb, ces nws yeej tseem tsis txaus thiab tsis tuaj yeem mus txog Vajtswv cov kev cheem tsum. Koj yuav tsum muaj peev xwm ua tim khawv rau Vajtswv txoj hauj lwm, ua kom Nws txaus siab rau Nws txoj kev xav tau, thiab yuav tsum muaj kev paub txog txoj hauj lwm uas Nws tau ua tiav rau tib neeg hauv txoj kev tseeb. Txawm hais tias yuav mob, los kua muag, los sis tu siab los, koj yuav tsum paub txog txhua yam no hauv koj txoj kev ua. Cov no yog cov uas ua kom koj zoo tshaj plaws tam li ib tug neeg uas ua tim khawv rau Vajtswv. Nws yog dab tsi, tiag tiag, uas tam sim no yuam koj kom raug tsim txom thiab nrhiav kev ua kom zoo tshaj plaws? Puas yog koj txoj kev raug tsim txom tam sim no uas vim txoj kev hlub Vajtswv thiab kev ua tim khawv rau Nws? Los sis nws puas yog vim xav tau koob hmoov rau sab cev nqaij tawv, rau koj txoj kev cia siab lub neej yav pem suab thiab txoj hmoo? Koj txhua lub tswv yim, txhua txoj kev txhawb siab, thiab txhua lub hom phiaj uas koj ua yuav tsum ua kom yog thiab tsis txhob coj raws li koj lub siab nyiam. Yog tias ib tug neeg twg nrhiav txoj kev ua kom zoo tshaj plaws kom tau txais koob hmoov thiab kom muaj hwj chim kav xwb, tiam sis lwm tus tib neeg nrhiav txoj kev ua kom zoo tshaj plaws kom Vajtswv txaus siab, ua tim khawv tseeb rau Vajtswv txoj hauj lwm, ob tug neeg ua li no koj yuav xaiv tus twg? Yog tias koj xaiv tus xub thawj, ces koj tseem nyob deb ntawm Vajtswv cov qauv heev. Kuv tau hais ib zaug lawm hais tias Kuv cov dej num yuav raug paub thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb thiab hais tias Kuv yuav kav tam li Vajntxwv hauv lub qab ntuj khwb no. Muab ua lwm yam hais, yam uas nej tau tso siab rau lawm yog tawm mus ua tim khawv rau Vajtswv txoj hauj lwm, tsis yog kom los ua vajntxwv thiab los tshwm thoob plaws hauv qab ntuj khwb no. Cia Vajtswv cov dej num puv npo hauv qab ntuj khwb no thiab saum nruab ntug. Cia sawv daws pom thiab paub cov dej num no. Cov lus no Vajtswv Tus Kheej los kuj tau pom zoo kom hais thiab, thiab yam noob neej yuav tsum tau ua yog ua tim khawv rau Vajtswv. Koj paub Vajtswv ntau npaum li cas lawm tam sim no? Koj tuaj yeem ua kim khawv rau Vajtswv tau ntau npaum li cas? Lub hom phiaj ntawm Vajtswv txoj kev ua kom tib neeg zoo tshaj plaws yog dab tsi? Thaum koj nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam lawm, koj yuav tsum txiav txim siab li cas rau Nws lub siab nyiam? Yog tias koj txaus siab hlo kom raug ua kom zoo tshaj plaws thiab ua tim khawv rau Vajtswv txoj hauj lwm los ntawm koj txoj kev ua neej, yog tias koj muaj lub zog txhawb li no, ces tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav nyuaj kiag li. Yam uas tib neeg yuav tsum muaj tam sim no yog kev ntseeg. Yog tias koj muaj lub zog txhawb li no lawm, ces nws yooj yim tso tej kev xav phem, kev nyob twj ywm, kev tub kheeg thiab cov kev xav phem ntawm sab cev nqaij tawv, tej laj lim tswv yim rau kev ua neej, tus yam ntxwv ntxeev siab, cov yeeb yam, thiab lwm yam pov tseg mus.

Thaum tab tom raug kev sim siab, nws yog ib yam uas tib neeg yeej ib txwm qaug zog, los sis muaj kev xav phem nyob hauv lawv, los sis tu ncua kev kom pom tseeb rau Vajtswv lub siab nyiam los sis lawv txoj kev ua. Tiam sis qhov twg los xij, koj yuav tsum muaj kev ntseeg rau Vajtswv txoj hauj lwm, thiab tsis txhob tsis lees paub Vajtswv, ib yam li Yauj. Txawm hais tias Yauj qaug zog thiab tau foom phem rau nws hnub yug los, nws tsis tau tsis lees tias txhua yam hauv noob neej lub neej puav leej yog Yehauvas pub los, thiab Yehauvas los kuj yog Tus uas muab txhua yam tshem tawm mus thiab. Txawm hais tias nws yuav raug sim li cas los xij, nws tseem tuav rawv txoj kev ntseeg no. Nyob hauv koj txoj kev paub, tsis hais txoj kev tsim kho kom zoo uas koj raug los ntawm Vajtswv cov lus, yam uas Vajtswv cheem tsum kom noob neej ua, qhov luv luv, yog lawv txoj kev ntseeg thiab lawv txoj kev hlub Nws. Yam uas Nws ua kom zoo tshaj plaws los ntawm txoj kev ua hauj lwm li no yog tib neeg txoj kev ntseeg, kev hlub, thiab kev ntshaw. Vajtswv ua txoj hauj lwm ntawm kev ua kom zoo tshaj plaws rau tib neeg, thiab lawv tsis tuaj yeem pom nws, tsis tuaj yeem paub nws; nyob hauv cov xwm txheej zoo li no, koj txoj kev ntseeg yog qhov cheem tsum. Tib neeg txoj kev ntseeg yog qhov cheem tsum thaum muaj qee yam uas lub qhov muag tsis tuaj yeem pom tau, thiab koj txoj kev ntseeg yog qhov cheem tsum thaum koj tsis tuaj yeem tso koj cov kev xav phem mus. Thaum koj tsis muaj kev pom meej txog Vajtswv txoj hauj lwm, yam uas cheem tsum ntawm koj yog kom muaj kev ntseeg thiab kom muaj txoj kev sawv khov kho thiab sawv ua tim khawv. Thaum Yauj nce txog qib no lawm, Vajtswv tshwm los rau nws pom thiab hais lus rau nws. Qhov ntawd yog tias, nws tsuas yog los ntawm koj txoj kev ntseeg xwb, uas koj thiaj li muaj peev xwm pom Vajtswv, thiab thaum koj muaj kev ntseeg lawm Vajtswv yuav ua kom koj zoo tshaj plaws. Yog tsis muaj kev ntseeg, Nws tsis tuaj yeem ua tau li no. Vajtswv yuav muab pub rau koj txhua yam uas koj xav tau. Yog tias koj tsis muaj kev ntseeg, ces koj yuav tsis raug ua kom zoo tshaj plaws thiab koj yuav tsis muaj peev xwm pom Vajtswv cov dej num, yuav haj yam tsis pom Nws lub hwj chim uas loj kawg nkaus. Thaum koj muaj kev ntseeg uas koj yuav pom Nws cov dej num hauv koj txoj kev paub tseeb, ces Vajtswv yuav tshwm los rau koj pom, thiab Nws yuav qhia koj thiab coj koj sab hauv tuaj. Yog tsis muaj txoj kev ntseeg ntawd, Vajtswv yuav tsis muaj peev xwm ua tau li ntawd tau. Yog tias koj tsis muaj kev cia siab rau Vajtswv, koj yuav ua li cas muaj peev xwm paub txog Nws txoj hauj lwm? Yog li ntawd, tsuas yog thaum koj muaj txoj kev ntseeg thiab koj tsis txhob muaj kev ua xyem xyav rau Vajtswv xwb, tsuas yog thaum koj muaj kev ntseeg tseeb rau Nws thiab xwb txawm Nws yuav ua dab tsi los xij, Nws yuav qhia koj thiab qhia koj kom paub qhov tseeb los ntawm koj cov kev paub, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj li yuav muaj peev xwm pom Nws cov dej num. Txhua yam no tau ua tiav los ntawm kev ntseeg. Txoj kev ntseeg tsuas muaj los ntawm kev tsim kho kom zoo xwb, thiab yog tsis muaj kev tsim kho kom zoo, ces txoj kev ntseeg tsis tuaj yeem txhim kho tau. Lo lus, “kev ntseeg,” no hais txog dab tsi? Kev ntseeg yog qhov tseem tseem kev ntseeg thiab lub siab dawb paug uas tib neeg yuav tsum muaj thaum lawv ntsia tsis pom los sis tuav tsis tau ib yam dab tsi li, thaum uas Vajtswv txoj hauj lwm tsis haum rau noob neej cov kev xav phem, thaum uas nws tshaj noob neej txoj kev ncav cuag lawm. Qhov no yog txoj kev ntseeg uas Kuv hais txog. Tib neeg xav tau kev ntseeg thaum lub sij hawm muaj kev txom nyem thiab kev tsim kho kom zoo, thiab kev ntseeg yog qee yam uas lawv kev tsim kho kom zoo qab los; kev tsim kho kom zoo thiab kev ntseeg tsis tuaj yeem muab sib cais tau li. Txawm Vajtswv yuav ua hauj lwm li cas los xij, thiab txawm txhua yam nyob ib puag ncig koj yuav zoo li cas los xij, koj muaj peev xwm ua lub neej thiab nrhiav qhov tseeb, thiab tshawb nrhiav kev paub txog Vajtswv txoj hauj lwm, thiab muaj kev nkag siab txog Nws cov dej num, thiab koj yuav muaj peev xwm ua raws nraim li qhov tseeb. Ua li ntawd yog qhov uas muaj kev ntseeg tseeb, thiab ua li ntawd qhia tau hais tias koj tsis tau poob kev ntseeg Vajtswv. Koj yuav muaj kev ntseeg tseeb rau Vajtswv yog tias koj muaj peev xwm ua tau lub siab ntev nrhiav ua qhov tseeb los ntawm kev tsim kho kom zoo, yog tias koj muaj peev xwm hlub Vajtswv tiag tiag thiab tsis tsim kho kev ua xyem xyav txog Nws, yog tias txawm Nws yuav ua dab tsi los xij koj tseem ua qhov tseeb kom Nws zoo siab, thiab yog tias koj muaj peev xwm nrhiav tau Nws lub siab nyiam uas nyob tob tshaj plaws thiab ua tib zoo txiav txim siab txog Nws lub siab nyiam. Yav dhau los, thaum Vajtswv tau hais tias koj yuav kav tam li ib tug vajntxwv, koj tau hlub Nws, thiab thaum Nws nthuav qhia Nws Tus Kheej rau koj, koj ua raws li Nws hais. Tiam sis tam sim no Vajtswv tau khiav nkaum lawm, koj tsis tuaj yeem pom Nws, thiab teeb meem tau los raug koj—koj puas yuav tsis muaj kev cia siab rau Vajtswv tam sim no? Yog li, koj yuav tsum niaj hnub ua lub neej thiab nrhiav kev kom ua kom tau raws li Vajtswv lub siab nyiam. Qhov no hu hais tias txoj tseem tseem kev ntseeg, thiab qhov no yog txoj kev hlub uas tseeb tshaj plaws thiab zoo tshaj plaws.

Yav dhau los, tib neeg txhua tus los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los txiav lawv cov kev txiav txim siab, thiab lawv hais tias: “Txawm hais tias tsis muaj leej twg hlub Vajtswv los, kuv yuav tsum hlub Nws.” Tiam sis tam sim no, kev tsim kho kom zoo los raug koj, thiab vim tias qhov no tsis haum nrog rau koj cov kev xav phem, koj thiaj poob kev ntseeg rau Vajtswv. Qhov no puas yog txoj tseem tseem kev hlub? Koj tau nyeem ntau zaus txog cov dej num ntawm Yauj—koj tsis nco qab txog lawm lov? Txoj kev hlub tseeb tiag tsuas yog los ntawm kev ntseeg los xwb. Koj txhim kho txoj kev hlub tseeb rau Vajtswv los ntawm cov kev tsim kho kom zoo uas koj raug, thiab los ntawm koj txoj kev ntseeg uas koj muaj peev xwm txiav txim siab txog Vajtswv lub siab nyiam hauv koj cov kev paub tseeb, thiab nws kuj yog los ntawm kev ntseeg uas ua rau koj tso koj sab cev nqaij daim tawv tseg thiab los muaj txoj sia; qhov no yog yam uas tib neeg yuav tsum tau ua. Yog tias koj ua li no, koj yuav muaj peev xwm pom Vajtswv cov dej num, tiam sis yog koj tsis muaj kev ntseeg, koj yuav tsis muaj peev xwm pom Vajtswv cov dej num los sis paub Nws txoj hauj lwm. Yog tias koj xav kom Vajtswv siv thiab ua kom koj zoo tshaj plaws, ces koj yuav tsum muaj txhua yam: kev txaus siab hlo raug tsim txom, kev ntseeg, kev nyiaj thev taus, kev mloog lus, thiab kev muaj peev xwm los paub txog Vajtswv txoj hauj lwm, nkag siab txog Nws lub siab nyiam, xav txog Nws txoj kev tu siab, thiab lwm yam. Kev ua kom ib tug neeg zoo tshaj plaws tsis yooj yim, thiab txhua txhua txoj kev tsim kho kom zoo uas koj ntsib cheem tsum koj txoj kev ntseeg thiab kev hlub. Yog tias koj xav kom raug Vajtswv ua kom zoo tshaj plaws, kev maj nroos mus tom hauv ntej xwb nws yeej tsis txaus li, thiab nws yuav tsis txaus yog tias koj tsuas siv koj tus kheej rau Vajtswv nkaus xwb. Koj yuav tsum muaj ntau yam kom muaj peev xwm dhau los ua qee tus neeg uas raug Vajtswv ua kom zoo tshaj plaws. Thaum koj ntsib kev tsim txom, koj yuav tsum muaj peev xwm tso kev txhawj xeeb ntawm sab cev nqaij tawv tseg thiab tsis txhob yws tawm tsam Vajtswv. Thaum Vajtswv zais Nws Tus Kheej ntawm koj lawm, koj yuav tsum muaj peev xwm muaj kev ntseeg raws Nws qab, kom tuav tau koj txoj kev hlub yav dhau los tsis pub kom nws poob los sis ploj mus. Tsis hais Vajtswv yuav ua dab tsi los xij, koj yuav tsum zwm rau Nws tus qauv thiab npaj foom phem rau koj tus kheej sab nqaij tawv zoo dua li uas yws tawm tsam Nws. Thaum koj raug kev sim siab, koj yuav tsum ua rau Vajtswv zoo siab, txawm hais tias koj yuav quaj los kua muag iab los sis tsis txaus siab rau qee yam hom phiaj uas koj nyiam. Tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog kev hlub thiab kev ntseeg tseeb tiag. Txawm hais tias koj tus yeeb yam yuav zoo li cas los xij, koj yuav tsum xub muaj txoj kev txaus siab hlo raug kev txom nyem thiab kev ntseeg tseeb ob yam no ua ntej, thiab koj kuj yuav tsum muaj kev txaus siab hlo tso sab cev nqaij tawv pov tseg. Koj yuav tsum txaus siab hlo ua siab ntev nyiaj tej kev txom nyem thiab kev tsim txom uas koj plam koj tus kheej txoj kev nyiam kom koj thiaj li ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam. Koj kuj yuav tsum muaj peev xwm xav khuv xim koj tus kheej hauv koj lub siab thiab: Yav dhau los, koj tsis muaj peev xwm ua kom Vajtswv txaus siab, thiab tam sim no, koj thiaj li khuv xim koj tus kheej. Koj yuav tsum tsis txhob muaj qhov tu ncua hauv cov kev khuv xim no—nws yog los ntawm cov no uas Vajtswv yuav ua kom koj zoo tshaj plaws. Yog tias koj tsis tuaj yeem ua tau raws li cov txheej txheem no, ces tsis tuaj yeem ua tau rau koj kom zoo tshaj plaws.

Ib tug tib neeg uas ua dej num rau Vajtswv yuav tsum tsis txhob yog paub yuav ua li cas tiv kev txom nyem rau Nws xwb; ntau tshaj ntawd ntxiv, lawv yuav tsum to taub tias lub hom phiaj ntawm kev ntseeg Vajtswv yog kom muaj txoj kev hlub Vajtswv. Vajtswv siv koj tsis yog kom tau tsim kho koj kom zoo xwb los sis kom tau tsim txom koj xwb, tiam sis Nws siv koj kom koj thiaj paub txog Nws cov dej num, paub qhov tseem ceeb tiag tiag ntawm noob neej lub neej, thiab tshwj xeeb, yog kom koj paub tias kev ua dej num rau Vajtswv tsis yog ib txoj hauj lwm yooj yim. Muaj kev paub txog Vajtswv txoj hauj lwm tsis yog kom muaj kev xyiv fab rau txoj hmoov hlub, tiam sis yog kom raug kev tsim txom vim koj txoj kev hlub Nws. Yog koj xyiv fab rau Vajtswv txoj hmoov hlub, koj yuav tsum txaus siab rau Nws txoj kev rau txim thiab; koj yuav tsum tau ntsib tag nrho txhua yam no. Koj tuaj yeem paub txog Vajtswv txoj kev qhuab qhia nyob hauv koj, thiab koj tseem yuav muaj kev paub txog tias Nws saib xyuas koj thiab txiav txim rau koj li cas. Hauv txoj kev no, koj txoj kev paub thiaj li yuav txhij txhua. Vajtswv tau ua Nws txoj hauj lwm uas yog kev txiav txim thiab kev rau txim rau koj lawm. Vajtswv txoj lus tau qhuab ntuas koj, tiam sis tsis tas li ntawd xwb; nws tseem tau qhia thiab qhia kom koj paub qhov tseeb. Thaum koj xav phem thiab qaug zog, Vajtswv txhawj txog koj. Tag nrho ntawm txoj hauj lwm no yog qhia rau koj paub tias txhua yam uas ua rau tib neeg yog nyob rau hauv Vajtswv txoj kev coj. Tej zaum koj yuav xav hais tias kev ntseeg Vajtswv yog kev tsim txom, los sis ua txhua yam huv si rau Nws; tej zaum koj yuav xav tias lub hom phiaj ntawm kev ntseeg Vajtswv yog kom koj lub cev nqaij daim tawv tau nyob thaj yeeb nyab xeeb, los sis kom txhua yam hauv koj lub neej khiav zoo, los sis kom koj nyob kaj siab lug thiab muaj kev ywj siab rau txhua yam. Txawm li cas los xij, tsis muaj ib yam ntawm cov hom phiaj no uas tib neeg yuav tsum muaj nrog rau lawv txoj kev ntseeg Vajtswv li. Yog tias koj ntseeg rau cov hom phiaj no, ces koj txoj kev xav tsis yog lawm, thiab koj yuav ua tsis tau kom zoo tshaj plaws nws tsuas yooj yooj yim li ntawd xwb. Vajtswv cov dej num, Vajtswv tus moj yam ncaj ncees, Nws lub tswv yim ntse, Nws cov lus, thiab Nws txoj kev zoo kawg nkaus thiab qhov ua piav tsis tau kom to taub li yog txhua yam uas tib neeg yuav tsum nkag siab. Muaj txoj kev nkag siab no, koj yuav tsum siv nws los tshem tawm koj lub siab uas xav tau txhua yam rau koj tus kheej, cov kev cia siab, thiab cov kev xav phem. Tsuas yog los ntawm kev tshem tawm tej no xwb koj thiaj li yuav tuaj yeem ua tau raws li Vajtswv txoj kev xav tau, thiab nws tsuas yog ua li no lawm xwb koj thiaj li yuav tuaj yeem muaj txoj sia thiab ua rau Vajtswv txaus siab. Lub hom phiaj ntawm kev ntseeg Vajtswv yog ua kom Nws txaus siab thiab ua lub neej raws li tus yam ntxwv uas Nws cheem tsum, kom Nws cov dej num thiab hwj chim raug nthuav qhia rau pab pawg neeg uas tsis tsim nyog no pom. Qhov no thiaj li yog txoj kev xav uas tseeb rau kev ntseeg Vajtswv, thiab qhov no kuj yog lub hom phiaj uas koj yuav tsum nrhiav. Koj yuav tsum muaj lub zeem muag tseeb txog txoj kev ntseeg Vajtswv thiab koj yuav tsum nrhiav kom tau txais Vajtswv cov lus. Koj yuav tsum tau noj thiab haus Vajtswv cov lus thiab koj yuav tsum muaj peev xwm ua lub neej raws li qhov tseeb, thiab qhov tshwj xeeb koj yuav tsum muaj peev xwm pom Nws cov dej num zoo, Nws cov hauj lwm uas zoo uas thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb, thiab nrog rau txoj hauj lwm zoo uas Nws ua rau sab cev nqaij tawv. Los ntawm lawv cov kev paub tseeb, tib neeg thiaj yuav nco tej txiaj ntsig uas Vajtswv ua Nws txoj hauj lwm li cas rau lawv thiab yam Nws lub siab nyiam rau lawv. Lub hom phiaj ntawm tag nrho cov no yog los tshem tawm tib neeg tus moj yam phem qias vuab tsuab. Muaj kev txiav tawm tag nrho tej kev tsis huv thiab kev tsis ncaj ncees hauv koj, thiab muaj kev txiav tawm koj lub tswv yim phem pov tseg, thiab muaj kev txhim kho kev ntseeg tseeb rau Vajtswv—tsuas yog muaj txoj kev ntseeg tseeb xwb koj thiaj li yuav hlub Vajtswv tiag tiag. Koj tsuas tuaj yeem hlub Vajtswv tiag tiag los ntawm lub hauv paus ntawm koj txoj kev ntseeg Nws xwb. Koj puas tuaj yeem ua tiav txoj kev hlub Vajtswv yam tsis muaj kev ntseeg Nws? Thaum koj ntseeg Vajtswv lawm, koj tsis tuaj yeem ua-tus neeg puas hlwb ntxiv lawm. Qee tus tib neeg muaj zog sai heev thaum lawv pom tias txoj kev ntseeg Vajtswv yuav ua rau lawv tau txais koob hmoov, tiam sis tom qab lawv pom tias lawv yuav tsum raug kev tsim kho kom zoo ces lawv cia li tsis muaj zog li lawm. Qhov ntawd puas yog kev ntseeg Vajtswv? Thaum kawg, koj yuav tsum ua tiav log thiab yuav tsum muaj kev mloog Vajtswv lus hauv koj txoj kev ntseeg nkaus xwb. Koj ntseeg Vajtswv tiam sis tseem muaj qhov xav tau qee yam ntawm Nws, muaj ntau yam kev xav phem uas yog kab lis kev cai ntseeg uas koj tsis tuaj yeem tso tau pov tseg, tej uas ua rau koj tus kheej tau txais txiaj ntsig koj tsis tuaj yeem tso tseg tau, thiab koj tseem nrhiav cov koob hmoov ntawm sab cev nqaij tawv thiab xav kom Vajtswv los cawm koj cev nqaij daim tawv, los cawm koj tus ntsujplig—cov no yog txhua tus cwj pwm ntawm cov neeg uas muaj txoj kev xav yuam kev. Tab txawm hais tias cov tib neeg uas muaj kab lis kev cai ntseeg muaj kev ntseeg rau Vajtswv los, lawv tsis nrhiav qhov hloov pauv lawv cov yam ntxwv thiab tsis nrhiav kev paub txog Vajtswv, tiam sis tsuas yog nrhiav yam uas muaj txiaj ntsig rau lawv cev nqaij daim tawv xwb. Muaj ntau leej nyob hauv nej muaj cov kev ntseeg uas zwm rau kab lis kev cai ntseeg qhov no tsis yog txoj kev ntseeg tseeb rau Vajtswv. Kev ntseeg Vajtswv, tib neeg yuav tsum muaj lub siab uas npaj los raug kev tsim txom rau Nws thiab txoj kev txaus siab hlo muab lawv tus kheej tso tseg. Yog tias tib neeg tsis muaj ob tug yam ntxwv no ces, lawv txoj kev ntseeg Vajtswv yuav siv tsis tau, thiab lawv yuav tsis muaj peev xwm ua tiav kev hloov pauv lawv tus yam ntxwv kiag li. Tsuas yog cov neeg uas ua raws li qhov tseeb, nrhiav kev paub txog Vajtswv, thiab nrhiav txoj sia xwb thiaj li yog cov neeg uas ntseeg Vajtswv tiag tiag.

Thaum cov kev sim siab los raug koj, koj yuav siv Vajtswv txoj hauj lwm los tiv thaiv cov kev sim siab ntawd li cas? Koj puas yuav xav phem, los sis koj puas yuav to taub txog Vajtswv txoj kev sim siab thiab kev tsim kho tib neeg kom zoo los ntawm yam zoo? Koj yuav tau txais dab tsi los ntawm Vajtswv cov kev sim siab thiab kev tsim kho kom zoo? Koj txoj kev hlub Vajtswv puas yuav loj hlob? Thaum koj tau raug kev tsim kho kom zoo, koj puas yuav muaj peev xwm siv txoj kev sim siab ntawm Yauj thiab koom nrog rau txoj hauj lwm uas Vajtswv ua rau koj yam ncaj ncees heev? Koj puas pom Vajtswv sim tib neeg los ntawm Yauj txoj kev sim siab li cas? Yauj txoj kev sim siab txhawb tau koj lub zog li cas? Koj puas yuav txaus siab hlo sawv ua tim khawv rau Vajtswv thaum koj tab tom raug kev tsim kho kom zoo, los sis koj yuav xav ua kom sab cev nqaij daim tawv txaus siab rau tej chaw ib puag ncig uas nyob kaj siab lug? Koj txoj kev xav ntawm kev ntseeg Vajtswv yog dab tsi tiag tiag? Nws puas yog rau Vajtswv tiag tiag, thiab tsis yog rau sab cev nqaij tawv? Koj puas muaj lub hom phiaj uas koj ua hauv koj txoj kev nrhiav? Koj puas yuav txaus siab hlo raug kev tsim kho kom zoo kom tej zaum koj thiaj yuav raug Vajtswv ua kom zoo tshaj plaws, los sis koj yeem cia kom raug rau txim thiab raug foom phem los ntawm Vajtswv? Koj xav li cas tiag tiag txog qhov kev ua tim khawv rau Vajtswv? Tib neeg yuav tsum ua dab tsi ntawm tej chaw ib puag ncig kom ua tau tim khawv tseeb rau Vajtswv? Tus Vajtswv uas muaj tiag twb tau nthuav tawm ntau yam heev hauv Nws txoj hauj lwm tseeb rau hauv koj lawm, vim li cas koj thiaj li muaj txoj kev xav khiav tawm mus tas zog li xwb? Koj txoj kev ntseeg Vajtswv puas yog rau Vajtswv? Rau qhov nej feem coob, nej txoj kev ntseeg yog ib feem ntawm txoj kev suav uas nej ua rau nej tus kheej, kom ua tau rau nej tus kheej tau txais txiaj ntsig xwb. Tsawg tsawg tus neeg ntseeg Vajtswv rau Vajtswv tiag xwb; qhov no tsis yog kev ntxeev siab lov?

Lub hom phiaj ntawm tes hauj lwm ntawm kev tsim kho kom zoo ces qhov tseem ceeb tsuas ua kom tib neeg txoj kev ntseeg zoo tshaj plaws xwb. Thaum kawg, qhov uas ua tau tiav los ces yog koj xav khiav tawm mus tiam sis, tib lub sij hawm ntawd, koj tsis tuaj yeem tawm tau; qee tus neeg tseem muaj peev xwm muaj kev ntseeg txawm hais tias thaum lawv tsis muaj ib qho kev cia siab me me li lawm; thiab tib neeg tsis muaj kev cia siab txog lawv lub zeem muag yav tom ntej hlo li lawm. Tsuas yog thaum lub sij hawm no xwb Vajtswv txoj kev tsim kho kom zoo thiaj li yuav tiav. Tib neeg tseem tsis tau mus txog theem nruab nrab ntawm kev ciaj thiab kev tuag, thiab lawv tseem tsis tau saj txoj kev tuag, yog li txoj kev tsim kho kom zoo tseem tsis tau tiav. Tab txawm cov neeg uas tau nyob rau theem ntawm cov neeg uas ua dej num rau Vajtswv los twb tsis raug tsim kho kom zoo tshaj plaws. Yauj tau raug kev tsim kho kom zoo loj kawg nkaus, thiab nws tsis muaj ib yam dab tsi uas nws yuav cia siab rau li. Tib neeg yuav tsum raug kev tsim kho kom zoo kom txog ntua qhov uas lawv tsis muaj kev cia siab li lawm thiab tsis muaj dab tsi uas yuav cia siab tau rau li lawm thiab—tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog txoj kev tsim kho kom zoo uas tseeb tiag. Nyob rau lub sij hawm cov neeg uas ua dej num rau Vajtswv, yog tias koj lub siab yeej ib txwm nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab yog tias txawm hais tias Nws tau ua dab tsi lawm los xij thiab txawm hais tias Nws txoj kev xav rau koj yuav zoo li cas los xij, koj yeej ib txwm ua raws li Nws txoj kev npaj tseg, ces thaum kawg ntawm txoj kev koj yuav to taub txhua yam uas Vajtswv tau ua. Koj raug Yauj txoj kev sim siab, thiab tib lub sij hawm ntawd koj los raug Petus txoj kev sim siab thiab. Thaum Yauj raug sim, nws sawv ua tim khawv, thiab thaum kawg, Yehauvas tau nthuav tawm rau nws pom. Tsuas yog tom qab uas nws sawv ua tim khawv lawm xwb nws thiaj li tsim nyog pom Vajtswv lub ntsej muag. Vim li cas nws tau hais tias: “Kuv nkaum ntawm thaj av qias vuab tsuab tiam sis qhia Kuv Tus Kheej tshwm rau ntawm lub nceeg vaj dawb huv”? Qhov ntawd txhais tau hais tias tsuas yog thaum koj dawb huv thiab sawv ua tim khawv lawm xwb koj thiaj li yuav tuaj yeem muaj lub meej mom mus pom Vajtswv lub ntsej muag. Yog tias koj tsis tuaj yeem sawv ua tim khawv rau Nws, koj tsis muaj lub meej mom yuav pom Nws lub ntsej muag. Yog tias koj thim rov qab los sis muaj kev tsis txaus siab tawm tsam Vajtswv thaum raug kev tsim kho kom zoo, yog li koj swb ua tsis tau tim khawv rau Nws thiab dhau los ua Ntxwgnyoog lub khw muag khoom uas txaus luag lawm xwb, ces koj yuav tsis tau txais Vajtswv qhov kev tshwm sim rau koj pom. Yog tias koj zoo li Yauj, tus uas nyob hauv kev sim siab foom nws tus kheej cev nqaij daim tawv thiab tsis yws rau Vajtswv, thiab muaj peev xwm ntxub nws tus kheej cev nqaij daim tawv yam tsis muaj kev yws los sis kev ua txhaum los ntawm nws cov lus li, ces koj yuav raug sawv ua tim khawv. Thaum koj raug kev tsim kho kom zoo mus txog ntua qib tseem ceeb lawm thiab tseem tuaj yeem zoo li Yauj, mloog Vajtswv lus tiag tiag thiab tsis muaj lwm yam kev cheem tsum ntawm Nws los sis koj cov kev xav phem, ces Vajtswv yuav tshwn los rau koj pom. Tam sim no Vajtswv tsis tshwm los rau koj los vim koj muaj koj cov kev xav phem ntau heev, kev xaiv ntsej muag, kev muab hlob, kev cheem tsum rau yus tus kheej thiab kev ntshaw ntawm sab cev nqaij daim tawv, thiab koj tsis tsim nyog pom Nws lub ntsej muag li. Koj puas tau pom Vajtswv, koj yuav ntsuas Nws los ntawm koj cov kev xav phem thiab, thaum ua li ntawd, Nws yuav raug koj ntsia rau saum ntoo khaub lig. Yog tias muaj ntau yam tshwm sim rau koj uas tsis haum nrog koj cov kev xav phem tiam sis txawm li ntawd los koj muaj peev xwm muab lawv tso rau ib sab thiab txais kev paub txog Vajtswv cov dej num uas los ntawm cov no, thiab yog tias thaum tab tom raug cov kev tsim kho kom zoo koj nthuav tawm koj lub siab ntawm txoj kev hlub rau Vajtswv, ces qhov no yog qhov ua tim khawv. Yog tias koj lub tsev nyob thaj yeeb lug, koj xyiv fab rau kev nplig siab ntawm sab cev nqaij tawv, tsis muaj leej twg tsim txom koj, thiab koj cov kwv tij thiab cov muam uas nyob hauv pawg ntseeg los mloog koj lus, koj puas tuaj yeem qhia koj lub siab ntawm txoj kev hlub rau Vajtswv? Qhov xwm txheej no puas tuaj yeem tsim kho koj kom zoo tau? Nws tsuas yog los ntawm kev tsim kho kom zoo xwb koj txoj kev hlub Vajtswv thiaj li yuav tuaj yeem tshwm sim tau, thiab nws tsuas yog los ntawm tej yam tshwm sim uas tsis haum nrog koj cov kev xav phem xwb koj thiaj li yuav raug ua kom zoo tshaj plaws. Nrog rau kev ua dej num ntau yam ntawm kev tsis sib thooj thiab yam tsis zoo, thiab los ntawm kev siv txhua yam ntawm Ntxwgnyoog cov kev qhia tshwm—nws cov dej num, nws cov kev iab liam, nws cov kev cuam tshuam thiab cov kev dag ntxias—Vajtswv qhia rau koj txog Ntxwgnyoog lub ntsej muag phem kom meej, thiab ua rau koj lub peev xwm paub cais Ntxwgnyoog kom zoo tshaj plaws, kom koj thiaj ntxub Ntxwgnyoog thiab tso nws tseg.

Koj cov kev paub dhau los uas ua tsis tiav, kev qaug zog, koj lub sij hawm uas tsis zoo, txhua yam tuaj yeem hais tau tias yog Vajtswv cov kev sim siab. Qhov no vim tias txhua yam yog los ntawm Vajtswv los, thiab tag nrho txhua yam thiab xwm txheej puav leej yog nyob hauv Nws ob txhais tes. Txawm yog koj ua tsis tiav los sis koj qaug zog thiab koj ntog, txhua yam yog nyob rau ntawm Vajtswv thiab nyob hauv Nws lub xib tes. Los ntawm Vajtswv txoj kev xav, qhov no yog koj txoj kev sim siab, thiab yog tias koj tsis tuaj yeem nco tau qhov ntawd, nws yuav dhau los ua kev dag ntxias. Muaj ob hom yam ntxwv uas tib neeg yuav tsum nco: Tus ib yog los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv los, thiab lub hauv paus uas me ntsis zoo li ntawd ces yog Ntxwgnyoog. Ib tug yam ntxwv yog tus uas Vajntsujplig Dawb Huv ua rau koj pom thiab ua rau koj paub koj tus kheej, kom ntxub thiab khuv xim koj tus kheej thiab kom muaj peev xwm muaj txoj tseem tseem kev hlub rau Vajtswv, kom ua rau koj lub siab ua rau Nws txaus siab. Lwm tus yam ntxwv yog tus uas koj paub koj tus kheej, tiam sis koj xav phem thiab qaug zog. Nws tuaj yeem hais tau tias tus yam ntxwv no yog Vajtswv txoj kev tsim kho kom zoo, thiab nws kuj yog Ntxwgnyoog txoj kev dag ntxias thiab. Yog tias koj nco tias qhov no yog Vajtswv txoj kev cawm dim rau koj thiab yog tias koj xav tias tam sim no koj tshuav Nws nuj nqis ntau heev, thiab yog tias txij tam sim no mus koj sim them rov rau Nws thiab tsis poob rau txoj kev qias neeg zoo li no ntxiv lawm, yog tias koj siv koj lub dag zog mus rau kev noj thiab kev haus Nws cov lus, thiab yog tias koj ib txwm xav tias koj tus kheej tu ncua, thiab muaj lub siab ntshaw, ces qhov no yog Vajtswv txoj kev sim siab. Tom qab kev tsim txom dhau mus lawm thiab koj rov qab mus lawm yav tom ntej dua ntxiv, Vajtswv tseem yuav coj koj, qhia kom koj paub qhov tseeb, qhia, thiab yug koj. Tiam sis yog tias koj tsis nco thiab koj xav phem, koj tus kheej yuav poob siab yooj yim heev, yog tias koj xav li no, ces Ntxwgnyoog txoj kev dag ntxias yuav los rau koj. Thaum Yauj raug tej kev sim siab, Vajtswv thiab Ntxwgnyoog nkawv sib twv, thiab Vajtswv tso cai rau Ntxwgnyoog los tsim txom Yauj. Txawm hais tias nws yog Vajtswv sim Yauj los, Ntxwgnyoog yog tus uas los rau ntawm nws kiag. Rau qhov Ntxwgnyoog, twb yog nws ntxias Yauj, tiam sis Yauj tuaj Vajtswv tog. Yog tias qhov ntawd tsis yog qhov teeb meem, ces Yauj twb poob rau kev dag ntxias lawm. Thaum uas tib neeg poob rau kev dag ntxias lawm ces, lawv poob rau kev puas tsuaj. Kev raug kev tsim kho kom zoo tuaj yeem hais tau tias yog ib txoj kev sim siab los ntawm Vajtswv, tiam sis yog tias koj tsis muaj tus yam ntxwv zoo, nws tuaj yeem hais tau tias yog kev dag ntxias los ntawm Ntxwgnyoog. Yog tias koj tsis paub meej txog lub zeem muag ntawd, Ntxwgnyoog yuav liam koj thiab npog kom koj tsis pom lub zeem muag ntawd. Ua ntej koj paub txog nws, koj yuav poob rau hauv kev dag ntxias.

Yog tias koj tsis tuaj yeem paub txog Vajtswv txoj hauj lwm, ces koj yuav tsis muaj peev xwm raug ua kom tau zoo tshaj plaws li. Hauv koj txoj kev paub, koj kuj yuav tsum paub qhov tseeb kom ntxaws ntxaws thiab. Piv txwv tias, yam dab tsi ua rau koj muaj cov kev xav phem thiab dhau ntawm cov kev txhawb siab, thiab koj puas muaj cov kev coj ua dab tsi uas tsim nyog los daws cov teeb meem no? Yog tias koj tuaj yeem paub txog Vajtswv txoj hauj lwm, qhov no txhais tau hais tias koj muaj tus yeeb yam. Yog tias tsuas pom koj muaj zog xwb, qhov no tsis yog tus yeeb yam tseeb thiab koj yeej tsis muaj peev xwm sawv khov kho kiag li. Tsuas yog thaum koj muaj peev xwm paub txog Vajtswv txoj hauj lwm thiab koj muaj peev xwm los paub thiab ua tib zoo xav txhua lub sij hawm thiab txhua qhov chaw, thaum nej muaj peev xwm tawm ntawm cov tswv yug yaj thiab nyob ywj pheej hauv kev cia siab rau Vajtswv, thiab koj muaj peev xwm pom Vajtswv cov dej num uas tseeb tiag lawm—tsuas yog thaum ntawd xwb Vajtswv lub siab nyiam thiaj li yuav tiav. Tam sim no, tib neeg feem coob tsis paub tias yuav muaj kev paub ua li cas, thaum lawv ntsib ib qho teeb meem, lawv tsis paub yuav daws li cas; lawv tsis muaj peev xwm paub txog Vajtswv txoj hauj lwm, thiab lawv tsis tuaj yeem coj tau lub neej sab ntsujplig. Koj yuav tsum khaws Vajtswv cov lus thiab coj los ua rau hauv koj lub neej tiag tiag.

Qee zaum Vajtswv muab ib hom kev xav uas tseem ceeb rau koj, hom kev xav uas ua rau koj plam koj txoj kev xyiv fab thiab plam Vajtswv lub xub ntiag, xws li uas koj poob rau hauv kev tsaus ntuj lawm. Qhov no yog ib hom kev tsim kho kom zoo. Tsis hais thaum twg koj ua dab tsi los, nws yeej ib txwm mus yuam kev, los sis koj mus tsoo phab ntsa nkaus xwb. Qhov no yog Vajtswv txoj kev qhuab qhia. Qee zaum, thaum koj ua tej yam tsis mloog lus thiab ntxeev siab rau Vajtswv, tsis muaj leej twg yuav paub txog—tiam sis Vajtswv paub. Nws yuav tsis tso koj tseg, thiab Nws yuav qhuab qhia koj. Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm mas ntxaws heev li. Nws ua tib zoo saib xyuas tib neeg txhua lo lus thiab dej num, lawv txhua tes num thiab kev txawv txav, thiab lawv txhua txoj kev xav thiab tswv yim kom tib neeg thiaj li muaj kev ceev faj txog txhua yam no. Koj ua qee yam ib zaug xwb tiam sis nws mus yuam kev lawm, koj rov qab ua qee yam dua los nws tseem mus yuam kev dua lawm thiab, ces koj yuav maj mam los to taub txog txoj hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv. Los ntawm kev raug qhuab qhia ntau zaus, koj yuav paub tias yuav ua li cas thiaj li ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam thiab yam uas tsis haum raws li Nws lub siab nyiam. Thaum kawg, koj yuav muaj cov lus teb tseeb rau Vajntsujplig Dawb Huv txoj kev coj uas nyob hauv koj. Qee zaum Vajtswv yuav ntxeev siab rau koj thiab yuav cem koj tawm sab hauv tuaj. Txhua yam no yog los ntawm Vajtswv txoj kev qhuab qhia. Yog tias koj tsis hwm Vajtswv txoj lus, yog tias koj thuam Nws txoj hauj lwm, ces Nws yuav tsis mloog koj hais kiag li. Koj yim huab mob siab rau Vajtswv cov lus ntau npaum li cas, ces Nws yim huab yuav qhia koj npaum li ntawd. Tam sim no, muaj ib txhia tib neeg nyob hauv pawg ntseeg uas yog cov puas hlwb thiab tsis meej pem, thiab lawv ua ntau yam uas tsis tsim nyog thiab ua yam tsis muaj kev qhuab qhia, yog li thiaj li tsis tuaj yeem pom Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm nyob rau hauv lawv. Muaj ib txhia tib neeg tso lawv lub luag hauj lwm tseg vim yog kev tau nyiaj, tawm mus ua lag ua luam yam tsis raug kev raug qhuab qhia li; tus neeg zoo li ntawd tseem muaj kev phom sij ntau dua. Tsis yog hais tias lawv tsis muaj txoj hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tam sim no xwb, tiam sis yav tom ntej, yuav ua kom lawv zoo tshaj plaws mas nyuaj heev. Muaj ntau tus neeg uas tsis tuaj yeem pom tau Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm nyob rau hauv lawv thiab tsis tuaj yeem pom tau Vajtswv txoj kev qhuab qhia nyob rau hauv lawv. Lawv yog cov uas tsis paub meej txog Vajtswv lub siab nyiam thiab tsis paub txog Nws txoj hauj lwm. Cov tib neeg uas tuaj yeem sawv khov kho thaum raug cov kev tsim kho kom zoo, cov uas ua raws li Vajtswv hais txawm hais tias Nws ua dab tsi los xij, thiab cov uas ua siab ntev tsis tawm mus txog thaum kawg, los sis ua tiav 0.1% ntawm qhov Petus tau ua tiav lawm ces twb yog zoo heev lawm, tiam sis lawv tsis muaj nuj nqis rau ntawm qhov uas Vajtswv tau siv lawv li. Muaj coob leej to taub txhua yam sai heev, muaj kev hlub Vajtswv tiag, thiab tuaj yeem ua tau dhau Petus qib lawm thiab, thiab Vajtswv ua txoj hauj lwm uas ua kom zoo tshaj plaws rau lawv. Kev qhuab ntuas thiab kev qhuab qhia los rau cov tib neeg zoo li no, thiab yog tias muaj qee yam hauv lawv uas tsis mus raws li Vajtswv lub siab nyiam, lawv tuaj yeem muab pov tseg tam sim ntawd. Cov tib neeg zoo li no yog kub, nyiaj, thiab yog cov pob zeb muaj nqis—lawv tus nqi mas siab heev li! Yog tias Vajtswv tau ua tiav ntau hom ntawm txoj hauj lwm tiam sis koj tseem zoo li cov xuab zeb los sis lub pob zeb xwb, ces koj tsis muaj nqis hlo li!

Vajtswv txoj hauj lwm hauv lub teb chaws ntawm tus zaj loj liab ploog yog qhov zoo thiab ntsuas tsis tau li. Nws yuav ua kom ib pab pawg neeg zoo tshaj plaws thiab tshem tawm lwm pab pawg mus, rau qhov muaj txhua hom tib neeg nyob rau hauv pawg ntseeg—muaj cov neeg uas nyiam qhov tseeb, thiab cov uas tsis nyiam; muaj cov uas paub txog Vajtswv txoj hauj lwm, thiab cov uas tsis paub; muaj cov uas ua lawv lub luag hauj lwm, thiab cov tsis ua; muaj cov uas ua kom Vajtswv txaus siab, thiab cov uas tsis ua—thiab ib feem ntawm lawv yog cov tsis ntseeg thiab yog cov neeg phem, thiab lawv yeej yuav raug tshem tawm mus xwb xwb li. Yog tias koj tsis paub meej txog Vajtswv txoj hauj lwm, ces koj xav phem; qhov no yog vim hais tias tsuas pom Vajtswv txoj hauj lwm hauv ib pab pawg neeg tsawg xwb. Lub sij hawm no, nws yuav pom meej tias leej twg hlub Vajtswv tiag thiab leej twg tsis hlub tiag. Cov tib neeg uas hlub Vajtswv tiag muaj Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm, tiam sis cov uas tsis hlub Nws tiag yuav raug muab nthuav tawm los ntawm txhua kauj ruam ntawm Nws txoj hauj lwm. Lawv yuav dhau los ua cov uas yuav raug muab ntiab tawm mus. Cov tib neeg no yuav raug muab nthuav tawm nyob rau hauv txoj hauj lwm ntawm kev kov yeej, thiab lawv yog cov tib neeg uas tsis muaj nqis rau txoj kev uas yuav raug ua kom zoo tshaj plaws. Vajtswv muab tau cov tib neeg uas raug ua kom zoo tshaj plaws ntawd tag nrho ib puas tsav yam ntawm lawv li lawm, thiab muaj peev xwm hlub tau Vajtswv ib yam li Petus hlub. Cov tib neeg uas raug txeeb tau los tsis muaj txoj kev hlub xwm yeem uas zoo siab hlo, tiam sis tsuas yog muaj txoj kev hlub uas tsis zoo, thiab lawv raug yuam kom hlub Vajtswv xwb. Txoj kev hlub uas txeev muaj yog raug txhim kho los ntawm kev nkag siab uas tau txais los ntawm kev paub tseeb yav dhau los. Txoj kev hlub no kav ib tug tib neeg lub siab thiab ua rau lawv txaus siab hlo mob siab rau Vajtswv; Vajtswv cov lus dhau los ua lawv lub hauv paus thiab lawv muaj peev xwm raug tsim txom rau Vajtswv. Yog lawm, cov no yog tej yam uas tus neeg uas raug Vajtswv ua kom zoo tshaj plaws lawm thiaj li muaj xwb. Yog tias koj tsuas nrhiav kev kom raug txeeb tau xwb, ces koj tsis tuaj yeem ua tau tim khawv rau Vajtswv; yog tias Vajtswv tsuas ua tiav Nws lub hom phiaj ntawm txoj kev cawm dim los ntawm kev txeeb tau tib neeg xwb, ces kauj ruam ntawm cov neeg uas ua dej num rau Vajtswv twb ua tiav txoj hauj lwm lawm. Txawm li cas los xij, kev txeeb tau tib neeg tsis yog Vajtswv lub hom phiaj kawg, uas yog ua kom tib neeg zoo tshaj plaws. Yog li dua li qhov hais tias theem no yog txoj hauj lwm ntawm kev txeeb tau lawm, tsim nyog hais tias nws yog kev ua hauj lwm ntawm kev ua kom zoo tshaj plaws thiab kev tshem tawm. Qee tus tib neeg tsis tau raug txeeb tau los tag nrho, thiab nyob rau ntawm qhov kev txeeb tau lawv, yuav muaj ib pab pawg neeg raug ua kom zoo tshaj plaws. Ob txoj hauj lwm no yog ua los ntawm kev koom siab. Tib neeg tsis tau tawm mus txawm hais tias lub sij hawm ua hauj lwm twb tau ntev npaum li no lawm, thiab qhov no qhia tau hais tias lub hom phiaj ntawm kev txeeb tau twb ua tau tiav lawm—qhov no yog qhov tseeb ntawm kev raug txeeb tau. Kev tsim kho kom zoo tsis yog kom raug txeeb tau, tiam sis yog kom raug ua kom zoo tshaj plaws. Yog tsis muaj kev tsim kho kom zoo, ces tib neeg tsis tuaj yeem ua tau kom zoo tshaj plaws. Yog li kev tsim kho kom zoo yog yam muaj txiaj ntsig tshaj plaws! Hnub no muaj ib pab pawg neeg tau raug ua kom zoo tshaj plaws thiab tau raug txais yuav lawm. Kaum txoj koob hmoov uas tau hais dhau los lawm tag nrho yog qhov npaj tseg rau cov tib neeg uas tau raug ua kom zoo tshaj plaws ntawd. Txhua yam uas hais txog kev hloov pauv lawv tus yam ntxwv hauv ntiaj teb no twb tau npaj rau ntawm cov tib neeg uas raug ua kom zoo tshaj plaws ntawd lawm. Cov tib neeg uas tsis tau raug ua kom zoo tshaj plaws tsis tsim nyog tau txais Vajtswv cov lus cog tseg.

Qhov Dhau Los: Vajtswv Txoj Lus Ua Tau Txhua Yam

Ntxiv Mus: Tsuas Yog Kev Sim Siab Uas Mob Heev Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Paub Txog Vajtswv Txoj Kev Zoo Ntxim Hlub

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No