29. Ib Tug Tub Txib Qhov Kev Hloov Siab Lees Txim

Sau los ntawm Tseebxyib, Teb Chaws Suav

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Txij puag thaum tsim lub ntiaj teb los txog ntua rau tam sim no, txhua yam uas Vajtswv tau ua tiav hauv Nws txoj hauj lwm yog kev hlub, tsis muaj ib txoj kev ntxub rau tib neeg li. Tab txawm hais tias kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim uas koj tau pom los kuj yog kev hlub thiab, ib txoj kev hlub uas tseeb tshaj thiab tiag tiag li, ib txoj kev hlub uas coj tib neeg mus rau txoj kev yog ntawm noob neej lub neej. … Txhua txoj hauj lwm uas Nws tau ua tiav yog txhawm rau lub hom phiaj ntawm kev coj tib neeg mus rau txoj kev yog ntawm noob neej lub neej, kom lawv thiaj li ua neej nyob yam li tej tib neeg, rau qhov tib neeg tsis paub yuav ua neej li cas, thiab yog tsis muaj txoj kev coj qhia no, koj tsuas yuav ua neej nyob qhuav qhawv xwb; koj lub neej yuav tsis muaj nuj nqi los sis tsis muaj qab hau li, thiab koj yeej yuav tsis muaj peev xwm ua tau ib tug tib neeg zoo li tej tib neeg li. Qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm kev kov yeej tib neeg(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (4)). Vajtswv cov lus no mas txhawb kuv siab tiag tiag, ces ua rau kuv uv tsis tau qhov xav txog Nws txoj kev dawm kuv dim.

Kuv yug nyob rau toj siab. Kuv niam thiab kuv txiv yog neeg liaj neeg teb uas nyiam hwj chim. Lwm cov neeg zej zog saib tsis tau peb vim peb txom nyem. Kuv xav tias, “Ib hnub twg kuv yuav ua kom lawv pom. Hnub ntawd lawv yuav hloov txoj kev xav txawv.” Thaum kuv nto hluas, kuv tau mus ua tub rog. Kuv ua txhua yam kom tau ua tus loj, txawm tias yuav nyuab npaum twg los xij. Tab sis ntau xyoo dhau mus kuv tseem yog me nyuam tub rog li qub xwb. Thaum kawg kuv thiaj paub lawm tias, qhov yuav tau nce ua tus loj yog yuav tsum tau muas xwb, nws tsis yog los ntawm qhov ua dej num zoo. Txawm tias kuv tsis txaus siab los vim txoj kev xav kom tau ua tus loj, kuv thiaj tau muab kuv tej nyiaj tag nrho rau kuv tus thawj. Ces tsis ntev xwb kuv txawm tau nce qib lawm ntag. Tom qab kawm tiav hauv tsev kawm ua tub rog kuv raug xaiv ua tus ua zaub mov xwb vim kuv tsis muaj nyiaj ntiav lawm. Kuv paub tias “Cov nom tswv tsis tawm tsam cov muab phaj tshab,” thiab “Cov uas tsis hais tawm dab tsi yeej ua tsis tiav dab tsi li.” Yog kuv xav tau dab tsi, kuv yuav tsum tau rho nyiaj muas xwb. Yog tsis li, txawm yuav khwv npaum twg los yeej tsis txog twg. Kuv xav ua tus loj, yog li kuv thiaj tau ua txhua yam raws li qhov kuv tuaj yeem ua tau, tsuav kom tau nyiaj xwb, tau muas kuv cov yawg hlob, thiab qhuas kom lawv pom. Kuv yeej paub tias ua li no txhaum txoj cai. Thiab kuv yeej ntshai tsam raug ntes kawg. Kuv nyob tuav plig rawv. Tab sis txoj kev xav tau ua tus thawj ua rau kuv muaj zog ntsos mus ntxiv. Tom qab tsis ntev kuv tau nce ua ib tug thawj tub rog lawm ntag. Thaum no, txhua zaus kuv mus tsev tej neeg zej zog tau tuaj ntsauv kuv vij vog thiab fwm kuv. Qhov no haj yam ua rau kuv muaj siab, nws ua rau kuv tej kev muab hlob, thiab kuv txoj kev ntsaw. Koj paub yam uas lawv hais tias. “Kev rais los ua ib tug nom tswv vim yog xav tau tej khoom noj zoo thiab khaub ncaws zoo” thiab “Siv tag nrho koj lub hwj chim thaum tseem ua tau.” Kuv zoo siab xyiv fab rau tag nrho cov tub txib qhov muaj cai tshwj xeeb, kuv xav tau yam twg los tau dawb tau do. Leej twg xav tau dab tsi los ntawm kuv, yuav tsum muaj khoom tuaj pub kuv. Kuv tseem siv kuv qib dej num los ntaim noj ntaim haus thiab hais kom cov me yaus hauv qab tswj kom muab khoom pub kuv. Thiab thaum kawg, kuv thiaj tau hloov los ntawm ib tug neeg coj zoo rais ua neeg siab hlob, txawj dag, thiab com viab tshaj plaws.

Tsis yog kuv nyiam coj zoo li ib tug neeg yuam rau kuv txoj dej num xwb tab sis nyob nram tsev mas kuv ua phem tas zog rau kuv poj niam. Kuv dhau los ua neeg tsis ntseeg leej twg thiab iab liam tias kuv tus poj niam muaj hluas nraug yam tsis muaj qab hau tsi li. Thaum kawg nws nyiaj tsis taus lawm thiaj li thov nrauj kuv. Kuv tsev neeg lub neej uas ib txwm zoo cia li yuav tawg lawm tiag, wb tej tub los yuav ntsib kev txom nyem thiab. Kuv pib nyuab siab thiab tau xav txog tej kev kuv tau ua los. Txij li kuv xeev xwm los, kuv yeej ib txwm ntsaw kom zoo tshaj lwm tus neeg. Poj niam wb ob leeg puav leej muaj zoo laj kam, thiab tau ua lub neej kaj siab lug. Lwm tus neeg tsuas muaj qhuas wb tas li. Kuv yuav tsum zoo siab thiab txaus siab lawm. Ces yog vim li cas zoo li kuv tseem hnov khoob lug? Vim li cas kuv pheej hnov mob zoo li no? Es no los yog lub neej uas kuv ntshaw? Yuav ua zaj twg thiaj ua neej nyob tau sib raug zoo? Kuv nrhiav tsis pom txoj kev tawm hlo li. Kuv yuam kev lawm pob. Thaum ntawd kuv tus poj niam lees tau txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj moo zoo thiab mus sib sau ua ke, sib koom tas li. Tom qab tsis ntev xwb, nws muaj tus cwj pwm pib coj zoo tuaj. Nws tsis nrog kuv sib ceg thiab hais txog kev sib nrauj ntxiv lawm. Thaum pom tias nws hloov lawm, kuv thiaj paub tias Vajtswv yuav tsum yog tus zoo tshaj. Kuv muab tau txoj kev ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, los ntawm kev nyeem nws cov lus.

Kuv thiaj tau ua neej rau lub neej ntawm pawg ntseeg, ces kuv thiaj mam paub Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog sib txawv los ntawm lub ntiaj teb no. Txhua tus nyob ntawm no nyeem Vajtswv cov lus, thiab sib koom qhov tseeb. Lawv nrhiav, lub neej nyob raws Vajtswv txoj lus thiab xyaum ua neeg ncaj ncees thiab ua siab dawb paug. Nws hnov tau zoo li thaj chaw no mas dawb huv, thiab kuv hnov tau zoo li muaj kev ywj pheej yam tsis tau muaj dua lo li. Kev tuaj sib sau ua ke thiab nyeem Vajtswv cov lus, ua rau kuv paub tias Vajtswv yog tus dawb huv thiab ncaj ncees thiab tias Nws ntxub tib neeg txoj kev lwj liam. Kuv tau coj niag cwj pwm phem ntau yam los ntawm kev ua tub rog. Yog tsis thim siab lees txim txhaum, Vajtswv thiaj tau ntxub kuv lawm. Yog li cia kuv nyeem Vajtswv cov lus no: “Yug los rau ib thaj av qias neeg zoo li no, tib neeg tau raug haub ntxias los ntawm lub zej zog hnyav heev, lawv tau raug haub ntxias los ntawm tej cwj pwm qub qub, thiab nws tau raug qhia nyob rau hauv ‘tej tsev kawm ntawm txoj kev kawm qib siab.’ Txoj kev xav rov qab qees, txoj kev ntseeg uas lwj liam, saib lub neej tsis tseem ceeb, txoj kev txawj ntse rau lub neej uas ntxim ntxub, kev muaj txoj sia nyob yam tsis muaj nuj nqis, thiab lub neej thiab kev coj noj coj ua uas phem—tag nrho ntawm tej no tau nkag rau hauv tib neeg lub siab lawm, thiab txo thiab rhuav tshem lawv lub siab paub qhov zoo qhov phem lawm. Qhov tau los, ces tib neeg txav deb ntawm Vajtswv mus lawm, thiab haj tseem tawm tsam Nws heev dua. Ib hnub dhau mus tib neeg tus moj yam rais los nyaum zus, thiab yeej tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav txaus siab hlo tso ib yam dab tsi rau Vajtswv li, tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav txaus siab hlo mloog Vajtswv lus li, los sis, ntxiv ntawd, tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav txaus siab hlo nrhiav Vajtswv qhov kev tshwm sim li. Dua ntawd, hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, tib neeg tsis ua dab tsi li tab sis caum txoj kev zoo siab, muab nws tus kheej cob rau txoj kev coj tsis ncaj ntawm cev nqaij daim ntawv hauv daim av uas nkos li nkos xwb(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Qhov Muaj ib Tug Moj Yam uas Tsis Hloov Yog Kev Ua Yeeb Ncuab rau Vajtswv). Kev nyeem qhov no tau qhia kuv tias vim li cas kuv thiaj li raug ua lwj liam tob ua luaj li. Xav txog thaum kuv tseem ua tub rog. Kuv tau ua raws tej kev cai ntawm ntiaj teb cia siab tias yuav mus tau tom ntej, tsim txhua yam kev phem, muab tau tej nyiaj txiag los ntawm kev ua phem. Kuv tau lub neej nyob nrog kev txhaum yam tsis paub txaj muag. Kuv tau rais los ua neeg lwj liam, thiab siab phem. Tab sis Vajtswv cov lus, tau qhia kuv ib txoj hau kev yog, ua rau kuv pom tus cag ntawm kuv txoj kev lwj liam thiab kev siab phem. Nws qhia tias Ntxwgnyoog yog tus cag ntawm kev phem txhua yam. Ntxwgnyoog siv txhua hom kev kawm, los ua lwj liam rau peb sawv daws kom peb poob rau kev puas ntsoog ntawmkev txhaum. Cov muaj hwj chim ces tsuas yog quab yuam thiab ntaim noj ntaim haus cov neeg dog dig xwb, ho cov neeg ncaj ncees ces raug caij tsuj rau ub rau no yam tsis muaj txoj hau kev tawm rau hauv lawv lub neej li. Peb ua lub neej nyob nrog txoj kev xav txhaum thiab tej kev ntseeg lwm yam, xws li “Nyias pab nyiam tus kheej xwb, leej twg lawv qab ces raug tsov tom xwb,” “Cov neeg muaj hlwb tswj kav cov neeg muaj dag zog,” “Ua kom zoo tshaj lwm tus thiab coj kom tau lub meej mom los rau koj cov poj yawm txwv txoob,” “Tib neeg phoom nce toj; hos dej ntws nqis hav,” “Cov nom tswv tsis tawm tsam cov muab phaj tshab, thiab cov uas tsis hais tawm dab tsi yeej ua tsis tiav dab tsi li,” “Kev rais los ua ib tug nom tswv vim yog xav tau tej khoom noj zoo thiab khaub ncaws zoo,” thiab “Thaum tseem muaj hwj chim, nyob hauv koj ob txhais tes, kav tsij siv nws.” Raug kav los ntawm txhua yam no, thiab nias qees ncig rau kuv, tau ua rau kuv yuam kev ua ntej yuav paub tseeb. Tsis muaj dab tsi los cheem tau qhov uas kuv siv lub hwj chim los ua ib tug tub ceev xwm yuam kev yuam cai raws li qhov kuv muaj. Kuv thiaj dhau los ua ib tug tib neeg lwj liam tiag tiag. Kuv tu siab rau kuv txoj kev ua phem. Tab sis Vajtswv tau cawm kuv. Nws tau muab hwv tsam rau kuv pib dua tshiab. Tsis li ntawd, ntshe kuv twb raug rau txim thiab raug foom phem rau kuv tus cwj pwm lawm. Kuv hnov muaj tus txiaj tus ntsig ntau heev rau Vajtswv, thaum kawg kuv thiaj li tawm ntawm kev ua tub rog. Tab sis kuv tus thawj xav kom kuv nyob ntxiv. Nws hais tias nws mam nce ib qib tub rog rau kuv. Thaum no, kuv kuj tau ua xyem xyav. “Qib tub rog los? Nws yog txhua yam uas kuv ib txwm xav tau ntag!” Kuv peem kom dim ntawm tej yam zoo li no ntag, tab sis tsis paub xyov yuav ua li cas. Kuv thiaj los rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab thov Vajtswv nws nrhiav kev tawm. Ces kuv thiaj nyeem Vajtswv cov lus no. “Yog tias koj yog ib tugmuaj meej mom, muaj koob nrov npe, muaj kev txawj ntse, muaj txiag nplua nuj, thiab muaj neeg coob txhawb nqa, tab sis tej yam no tsis txwv txiav koj txoj hau kev los cuag Vajtswv los txais Nws txoj kev txib kev khaiv thiab Nws tes hauj lwm thiab ua tej yam uas Vajtswv txib koj ua, ces txhua yam uas koj ua ntawd yuav yog qhov keeb cag muaj qab hau nyob rau ntiaj teb thiab qhov dej num ncaj ncees tshaj plaws rau tib neeg. Yog koj tsis kam txais yuav Vajtswv tej kev txib kev khaiv vim koj lub meej mom thiab koj tus kheej tej hom phiaj xwb, ces txhua yam koj ua ntawd yuav raug foom phem thiab Vajtswv tsis nyiam kiag li(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 2: Vajtswv Tswj Fwm Tag Nrho Noob Neej Txoj Hmoo). “Tib neeg tuaj rau hauv lub ntiaj teb thiab nws tsis tshua kam los ntsib Kuv, thiab nws yog ib qho tsis tshua muaj hau kev muaj sij hawm los nrhiav thiab kom tau txais qhov tseeb. Vim li cas nej thiaj tsis muab nqi zog rau lub sij hawm zoo no raws li txoj hau kev hauv lub neej no? Thiab vim li cas koj thiaj li pheej tso tseg rau qhov tseeb thiab kev ncaj ncees? Vim li cas koj ib txwm taug kev thiab rhuav tshem koj tus kheej rau qhov kev tsis ncaj ncees thiab kev qias uas cov khoom ua si nrog neeg?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Lus rau Cov Hluas thiab Cov Laus). Txhua lo lus tsoo kuv lub siab zoo li tej av ci tsoo, thiab ua rau kuv sawv los. Kuv thiaj xav hais tias. “Kuv muaj hmoo kawg ua tau ntsib Vajtswv tus uas rov yug los ua neeg uas tau los rau ntiaj teb los nthuav qhia qhov tseeb thiab los cawm tib neeg, thiab muaj hwvtsam, los muab kuv tus kheej fij rau Vajtswv. Qhov no yog Vajtswv qhov kev txhawb tsa thiab txoj hmoov hlub!” Tsis muaj dab tsi muaj nuj nqis tshaj qhov uas muab peb tus kheej fij rau tus Tswv. Txawm tias yuav ua nom siab li cas los xij, tib neeg yuav ua nom siab npaum twg los, lawv puas muaj kev zoo siab? Muaj ntau tus neeg uas muaj hwj chim, lawv coj raws lawv siab thiab ua txhua yam ntawm kev phem, thiab lawv tau txais txhua yam raws li lawv ntshaw, rau thaum kawg. Muaj ntau tus nom muaj nyiaj thiab lom zem heev, tab sis thaum twg lawv poob hwj chim lawm, qee tus kuj raug kaw yam tsis seem dab tsi hlo li, muaj qee leej kuj txov nws tus kheej txoj sia. … Nws tshwm sim ntau tshaj qhov koj xav. Hais txog ntawm kuv, kuv tau ntxeem ua txhua yam nce ib theem zuj zus kom tau ua nom siab zog, tab sis kuv yog neeg khav theeb qia dub thiab txawj dag! Zaum no Vajtswv tau muab ntau qhov tseeb rau kuv, thiab Nws qhia txoj hau kev yog rau kuv. Thiab zaum no, yuav cia kuv rov qab ua li qhov ua ntej dhau los los? Nyob hauv yuav luag txhua kuv lub neej no, kuv raug Ntxwgnyoog dag ntxias lawm, txog rau hnub kuv paub qee yam hauv tib neeg. Txij li ntawd los kuv thiaj xav hloov, caum raws Vajtswv, xyaum ua rawsqhov tseeb, thiab ua neej nyob raws Vajtswv cov lus. Kuv thiaj txiav txim siab tawm ntawm kev ua tub rog los pib lub neej tshiab. Tab sis txij thaum Ntxwgnyoog tau ua lwj liam rau kuv, “Ua kom zoo tshaj lwm tus thiab coj kom tau lub meej mom los rau koj cov poj yawm txwv txoob.” Nyob hauv pawg ntseeg, kuv tau sim ua kom txais ua tus thawj coj, tab sis Vajtswv qhov kev nthuav tawm thiab kev txiav txim tau kho kuv txoj kev caum raws.

Tom qab ua kuv tes dej num rau hauv pawg ntseeg los tau ib ntus, kuv pom ib tug coj ntawm pawg ntseeg uas tseem hluas, thiab kuv ib tug qub phooj ywg. Kuv tsis tshua txaus siab, kuv xav tias, “Neb ob tug no na nyob sab nrauv tseem qis dua kuv. Tab sis nyob ntawm no, hauv pawg ntseeg neb tseem siab tshaj kuv thiab. Kuv mas thiaj tsim nyog ua tus thawj coj pob!” Kuv pib los caum raws qhov ntawd nrog rau txhua yam. Thiab ces, kuv tau tsim ib txoj kev npaj. Kuv tau sawv thaum 5 teev sawv ntxov los nyeem Vajtswv cov lus, mloog cov zaj lus qhuab qhia ntev li ob teev, thiab kawm peb txoj nkauj hu qhuas Vajtswv txhua lub lim tiam. Kuv rais los ua tau zoo tuaj rau hauv kuv txoj dej num, thiab ua tus coj txhua yam uas kuv ua tau hauv pawg ntseeg, txawm yuav nyuaj, los sis nkees npaum li cas los xij. Hauv cov kev sib sau ua ke, kuv tau tham txog kuv tej kev ntsib kev pom dhau los hauv pab tub rog, khav kuv tej peev xwm, thiab txawm tsis pom zoo raws rau pawg ntseeg txoj kev coj. Muaj qee zaus kuv yuav thuam tej lawv ua, xav tias kuv tuaj yeem ua tau hauj lwm zoo dua lawv. Qhov no yog yam kuv tau ua nrog kev peem rau lub koob npe thiab lub meej mom, cia siab tias yuav tau ua pawg ntseeg ib tug coj. Muaj ib zaug, kuv tau pom tias muaj ib tug thawj coj tsis saib xyuas qee yam, kom tsim nyog. Kuv tau cem nws rau yam uas nws ua, thiab tseem hais tias nws yuav tsum tau tawm. Kuv cia siab tias yuav raug xaiv ua tus thawj coj, rau zaum kev xaiv txuas mus. Thaum muaj lwm tus paub txog, lawv thiaj li tau tuaj ntsib kuv, hu kuv uas niag neeg txawj dag, thiab muaj kev ntshaw. Kuv thiaj tau plam kuv txoj dej num, ua tus thawj coj hauv ib pawg. Qhov no ua kuv tag kev cia siab heev, kuv tau xav hais tias, “Yav tag los kuv tau ua ib tug thawj coj saib xyuas. Tam sim no kuv twb ua tsis tau tus thawj hauv ib pawg ntawm pawg ntseeeg lawm.” Tom qab ntau lub hlis, kuv kuj tseem tsis kam lees txhais yuav qhov ntawd. Kuv nyiaj lawv tsis tau lawm. Kuv thiaj tsis hais lus rau hauv cov rooj sib tham li. Kuv tus ntsuj tsaus zuj zus thiab kuv tsis tuaj yeem mus cuag Vajtswv tau ntxiv lawm. Thiab ces, kuv thiaj li tau ntshai, yog li kuv maj nroos thov Vajtswv, kom coj kuv tawm ntawm qhov ntaus ntuj.

Tom ntawd, kuv los nyeem Vajtswv cov lus no: “Nyob hauv nej txoj kev tshawb nrhiav, nej muaj txoj kev xav phem, kev cia siab, thiab lub neej yav pem suab ntau heev. Tes dej num tam sim no yog txhawm rau kev rhuav tshem nej txoj kev ntshaw rau lub meej mom thiab cov kev ntshaw uas xyuam lug. Kev cia siab, lub meej mom, thiab kev xav phem tag nrho puav leej yog sawv cev ntawm tus moj yam phem. … Tam sim no nej yog tib neeg caum raws lawm, thiab koj tau txais qee qhov kev nkag siab theem ntawm tes dej num ntawm no lawm. Txawm li cas los xij, koj tseem tsis tau muab nej tej kev ntshaw rau lub meej mom tso rau ib sab. Thaum koj lub meej mom nyob siab ces koj ua zoo tshawb nrhiav, tiam sis thaum nej lub meej mom nyob qes ces koj tsum tsis tshawb nrhiav lawm. Cov koob hmoov ntawm lub meej mom yeej ib txwm nyob hauv nej txoj kev xav. … Koj yim tshawb nrhiav hauv txoj kev no npaum li cas, ces koj yim tau sau tsawg npaum li ntawd. Ib tug tib neeg yim ntshaw lub meej mom npaum li cas, lawv yim huab yuav tsum raug qhuab ntuas ntau npaum li ntawd thiab lawv yim huab yuav tsum tau ntsib kev lim tib neeg kom dawb huv ntau npaum li ntawd. Cov tib neeg zoo li no tsis muaj nuj nqes dab tsi kiag li! Lawv yuav tsum raug qhuab ntuas thiab txiav txim kom txaus kom lawv thiaj tso tau tej no mus. Yog tias nej tshawb nrhiav txoj kev no txog ntua thaum kawg, koj yuav tsis tau sau dab tsis li. Cov uas tsis tshawb nrhiav txoj sia tsis tuaj yeem raug hloov pauv, thiab cov uas tsis qhis rau qhov tseeb tsis tuaj yeem tau txais qhov tseeb. Koj tsis tsom rau kev tshawb nrhiav kev hloov pauv thiab kev to taub qhov tseeb ntawm tus kheej, tiam sis tsuas tsom rau kev ntshaw yam xuam lug thiab tej yam uas txwv koj txoj kev hlub rau Vajtswv thiab thaiv kev coj koj kom los ze ntawm Nws. Tej ntawd puas tuaj yeem hloov pauv koj tau? Tej ntawd puas tuaj yeem coj tau koj mus rau lub nceeg vaj thiab?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vim Li Cas Koj Tsis Txaus Siab los Ua ib Tug Qauv Piv Txwv?). Vajtswv cov lus tau chob kuv lub siab thiab tau ua kuv txaj muag heev. Kuv tau los mus sib tw rau ib qib dej num, tab sis raug qhia tshwm los ntawm kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam, thiab raug ntiab tawm ntawm kuv txoj dej num. Nws tsis yog yam kuv xav tau, tiam sis nws tsis zoo li qee tus, uas muaj kev tsis txaus siab. Tab sis qhov no yog Vajtswv txoj kev txiav txim ncaj ncees, thiab kev cawm dim ncav sij hawm. Vajtswv txoj dej num rau tiam kawg yog los hloov peb txoj kev xav uas qub thiab cov kev xav phem, los cawm peb ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, yog li peb tuaj yeej txais qhov tseeb thiab txoj sia los ntawm Vajtswv, thiab ua neej tshav ntuj nrig. Kuv tsis taug txoj kev uas yog los sis caum raws qhov tseeb, tsuas caum raws qib dej num xwb. Thiab yuav peem kom txog qhov ntawd, kuv tau siv tej kev tsis ncaj thiab kev dag. Qhov ntawd puas yog tsis raws Vajtswv txoj kev xav, kev cawm tib neeg ntiaj teb? Ua li ntawd ntxiv mus ces txhais tau tias kuv yeej tau txais qhov tseeb thiab yuav raug ntiab tawm. Los cheem kuv tawm ntawm txoj kev txhaum thiab coj kuv rov mus rau txoj kev yog, Vajtswv tau saib xyuas kuv, los ntawm lwm cov tswv cuab hauv pawg ntseeg, kev qhia tshwm kuv txoj kev ntshaw, los tuav kuv qib dej num tawm, yog li ces, kuv thiaj li yuav tau tsom saib thiab hloov tej kuv ua ntawd. Kuv tau pom tias Vajtswv yeej pom tob txog puag hauv peb lub siab tiag. Tam sim no kuv muaj kev nkag siab qee yam tiag ntawm Vajtswv txoj kev ncaj ncees thiab txoj kev dawb huv lawm. Kuv yuav tsis ntshai plam kuv qib dej num ntxiv lawm. Txhua yam uas kuv xav tau, ces yog zwm rau Vajtswv tej kev npaj lawm xwb.

Rau lub hlis tom qab, kuv tau mus ua neej nyob hauv pawg ntseeg rau lwm pawg ntseeg, qhov uas lawv yuav los xaiv cov thawj coj. Kuv zoo siab los kawm paub tias kuv tau ntseeg Vajtswv los ntev tshaj, ntawm txhua tus uas nyob ntawd, so li kuv xav tias kuv yuav muaj lub hwv tsam. Hauv kev ntsib kev pom lub neej thiab cov xyoo ntseeg, kuv yeej tag nrho lawv txhua tus lawm. Kuv xav tias kuv yog ib tug xaiv tawm meej rau cov thawj coj lawm. Tsuas yog thaum kuv tau npaj txhij los ua ib qho kev qhia zoo rau kuv tus kheej xwb, muaj ib tug muam ntawm kuv pawg ntseeg qub, tau tuaj rau peb pawg ntseeg, khiav txoj kev ntes ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tuaj. Yog li kuv xav tias, “Nws paub, yav tag kuv tau los sib tw rau qib dej num hauv kuv pawg ntseeg qub. Yog nws pom kuv los sib tw ua pawg ntseeg ib tug coj dua, nws puas yuav qhia tshwm, kuv tus qub cwj pwm ntxias dag rau lawv? Yog nws qhia, ntshe qhov ntawd yuav tsis zoo kiag li.” Kuv tsis muaj kev xaiv. Kuv thiaj tau tso tseg kuv tej kev npaj no thiab tau ua ib txoj kev npaj tshiab: “Tom qab kuv tau ua ib pawg tus thawj coj, kuv yuav nce ntawm teem ntawd tuaj.” Ua kuv ceeb, kuv twb tsis raug xaiv ua ib pawg tus thawj coj lawm thiab. Pawg ntseeg tsis muaj neeg txaus los ua qee cov dej num txhua hnub, yog li cov thawj coj ntawm pawg ntseeg thiaj li tau nug seb kuv puas kam los ua cov dej num ntawd. Kuv tsis xav yuam lo lus txib, yog li kuv thiaj kam lees ua. Kuv tau muaj lub meej mom ua ib tug thawj saib xyuas. Tiam sis tam sim no kuv tab tom ua ib txoj dej num uas qis heev. Txhua yam tsua hnov tsis zoo zuj zus. Tau tsis ntev tub ceev xwm nrhiav tau peb qhov chaw nyob. Peb tsis tuaj yeej sib sau ua ke rau qhov chaw ntawd ntxiv lawm. Tus thawj coj muab kuv nyob rau lwm pawg, mus sib sau ua ke nrog cov kwv tij thiab cov muam, ua tswv qhia. Qhov no ntau rau kuv dhaus lawm. Twb tsis yog tias kuv tau cov dej num qis qis xwb, tab sis tam sim no kuv tab tom sib sau ua ke nrog cov no ua tswv qhia. Kuv xav tias qhov no ua rau kuv poob ntsej muag. Kuv tau poob mus deb npaum li cas lawm? Yog tias pheej ua txuas ntxiv qhov no mus kuv yuav xaus li cas? Kuv tag kev cia siab zuj zus. Txhua yam kuv ua tau, yog kev thov Vajtswv maj nroos, thov kom Nws coj kuv kev.

Ces kuv los nyeem Vajtswv cov lus no: “Tau ntau xyoo lawm, cov kev xav tias tib neeg tso siab rau lawv kev ua neej tau noj lawv cov siab mus txog rau theem tias lawv tau rais mus ua neeg ntxeev siab, khav theeb, thiab ntxim ntxub tshaj plaws. Lawv tsuas tsis yog tsis muaj kev rau siab thiab kev ruaj siab xwb, tiam sis lawv tseem tau rais los ua neeg muab hlob, khav theeb, thiab tawv ncauj. Lawv yeej tsis muaj ib qho kev ruaj siab kom hla dhau tus kheej kiag li, thiab ntau tshaj ntawd, lawv yeej tsis muaj ib qho kev kav yuav nchos qhov nruj ntawm lub hwj chim ntawm kev tsaus ntuj tawm kiag li. Tib neeg cov kev xav thiab lub neej mas lwj ntsuav ua rau lawv txoj kev xam pom ntawm kev ntseeg Vajtswv ntxim ntshai heev, thiab txawm tias thaum lawv hais txog lawv txoj kev xam pom ntawm kev ntseeg Vajtswv los nws yeej mloog tsis taus kiag li. Tib neeg txhua tus mas khav theeb, tsis muaj peev xwm, phem tshaj plaws, thiab puas yooj yim heev. Lawv tsis hnov qias txog lub zog ntawm txoj kev tsaus ntuj, thiab lawv tsis hnov txoj kev hlub rau qhov kaj thiab qhov tseeb; tiam sis, lawv tseem sib zog heev ntiab lawv tus kheej. Nej txoj kev xav thiab kev xam pom tam sim no zoo li no puas yog? ‘Vim kuv ntseeg Vajtswv kuv tsim nyog tau txais cov koob hmoov thiab nws tsim nyog muaj ruaj siab tias kuv lub meej mom yuav tsis plam mus thiab tias nws yuav nyob siab dua ntawm cov tsis ntseeg.’ Koj tsis tau khaws tej hom kev xam pom zoo li ntawd hauv nej ib xyoos los sis ob xyoos xwb, tiam sis ntau xyoo lawm. Nej txoj hau kev ntawm kev xav mas loj hlob dhau heev lawm. Txawm tias koj tau los txog ntawm theem no hnub no los, nej tseem tsis tau yeem tso lub meej mom mus tiam sis sib zog tsoo mus noog txog nws, thiab soj ntsuam nws txhua hnub, nrog kev ntshai tob tob tias muaj ib hnub koj lub meej mom yuav poob mus thiab koj lub npe yuav raug ua kom piam tas. Tib neeg tsis tso lawv txoj kev ntshaw rau ib sab yooj yim kiag li(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vim Li Cas Koj Tsis Txaus Siab los Ua ib Tug Qauv Piv Txwv?). “Raws li koj taug txoj kev ntawm hnub no, yam dab tsi uas tsim nyog tshaj plaws ntawm txoj kev caum nrhiav? Hauv koj txoj kev caum nrhiav, hom tib neeg twg yog hom uas koj yuav tsim nyog pom koj tus kheej zoo li lawv? Nws cheem tsum koj kom paub tias vim li cas koj thiaj li yuav tsum tau mus kom ze txhua yam uas los raug rau koj hnub no, tsis hais nws yuav yog tej kev sim siab los sis tej kev txom nyem, los sis txoj kev rau txim uas tsis muaj kev hlub thiab kev foom phem. Tau ntsib tag nrho ntawm txhua yam no, koj yuav tsum ua tib zoo saib xyuas lawv txhua txhua seem(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Uas Tsis Kawm thiab Tseem Tsis Paub Dab Tsi: Lawv Tsis Yog Cov Tsiaj Nyaum Lod?). Piav txog Vajtswv cov lus, kuv tau xav txog tus kheej. “Kuv yuav tsum tau pom kuv tus kheej yog hom neeg zoo li cas, hauv kuv txoj kev caum raws?” Kuv xav ntawm kuv tus kheej thaum ua ib tug thawj tswj kav, ib tug neeg nyob siab. Tsuas yog ib txoj dej num nrog muaj qib xwb thiaj li phim kuv, thiab tsuas yog lwm tus uas muaj meej mom thiaj li tsim nyog los sib sau ua ke nrog kuv xwb. Cov uas tau ua tswv qhia no, kuv tau saib lawv qis, xav tias nws qis dhaus lawm, rau kuv los nrog lawv. Yog tias tsis muaj meej mom, ces kuv rai los ua qhov tsis zoo thiab txawm hnov tias lub neej tsis muaj qab hau li. Lub meej mom, lub npe thiab qhov xav tau txais tau los ua rau kuv lub hlwb koob lug, thiab ua rau kuv tsis zoo li tib neeg. Kuv mas ntxim ntxub, phem ua luaj! Ib tug neeg zoo li kuv tsis tsim nyog ua ib tug thawj coj. Pawg ntseeg tsis zoo li kev zej tsoom. Hauv pawg ntseeg qhov tseeb tuav lub hwj chim. Ib tug thawj coj, yuav tsum caum raws qhov tseeb thiab muaj qhov kev ua neeg. Tab sis txhua yam kuv tau ua, yog peem ua ib tug thawj coj, sib tw rau lub meej mom xwb. Ua li cas kuv thiaj tsis muaj qab hau li, tsis txaj muag kiag li?

Tom qab ntawd kuv los nyeem Vajtswv cov lus no: “Kuv txiav txim siab rau txoj hau kev kawg ntawm ib tug neeg twg mas tsis yog txiav txim raws li lub hnub nyoog, leej twg ua ntej leej twg ua qab, txom nyem npaum li cas, thiab qhov tsawg tshaj mas, seb lawv ua kom lawv txaus hlub npaum li cas, tab sis tsuas txiav txim raws li qhov uas seb lawv puas muaj qhov tseeb xwb. Tsis muaj lwm qhov kev xaiv li tab sis tsuas yog tib qho no nkaus xwb. Nej yuav tsum paub tias cov uas tsis ua raws li Vajtswv txoj kev xav ces kuj yuav raug rau txim tib si thiab. Qhov no yog ib qho tseeb uas hloov tsis tau li(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Npaj Txoj Kev Ua Zoo Kom Txaus Nkaus rau Koj Txoj Hau Kev Kawg). Kuv tau nkag siab, los ntawm Vajtswv cov lus Peb lub hom phiaj tsis yog txiav txim los ntawm lub meej mom, los sis los ntawm, kev ua dej num ntau npaum li cas. Qhov tseem ceeb ces yog peb tau txais qhov tseeb, thiab peb mloog Vajtswv lus. Kuv tau pom Vajtswv tus moj yam, ncaj ncees rau txhua leej, thiab txawm peb ua dab tsi los xij, peb yuav tsum caum raws qhov tseeb. Txawm tsis muaj lub meej mom los xij, koj yuav raug cawm, nrog qhov tseeb. Yog tsis muaj qhov tseeb, ces cov muaj meej mom los tsis muaj leej twg yuav raug cawm. Kuv xav tias kuv mas ruam ua luaj rau kev caum raws lub meej mom uas muaj kev phom sij heev no. Lub sij hawm thaum kuv nyob hauv pawg tub rog, kuv tau ntxub cov neeg ua hauj lwm tsoom fwv lwj liam no, tab sis thaum kuv tau nce qib kuv kuj tau phem tuaj, thaum kawg kiag, tau dhaus los zoo li lawv. Qee tus nom loj mas ncaj ncees thiab nqis los rau hauv lub ntiaj teb ua ntej los tau lub meej mom, tab sis thaum lawv muaj lub hwj chim, lawv pib siv nws yuam cai thiab lawv tej kev txhaum pib muaj ntau tuaj. Kuv tau xav txog, cov neeg tawm tsam Khetos uas raug ntiab tawm ntawm pawg ntseeg lawm. Thaum lawv tsis tau muaj meej mom, nws zoo li, lawv yeej tsis tau ua phem. Tab sis thaum muaj meej mom lawm, lawv tau pib los ua phem rau lwm tus, yam tsis zam li. Lawv tau pib los ua qhov phem, tab kaum txoj dej num ntawm Vajtswv lub tsev. Qhov no qhia tau rau kuv tias yog tsis muaj qhov tseeb, peb yuav ua neej raws peb cov moj yam lwj liam. Thaum uas peb muaj lub hwj chim lawm, peb ua tej kev phem. Qhov no, thaum kawg, thiaj li mag kev rau txim. Txhua lub xyoo ntawm kev peem los nce qib hauv pawg tub rog no, yog qhov uas yuam kev lawm. Kuv tau khav theeb, tsab ntse, ua phem, thiab lim hiam. Yog tias kuv pom kuv tus kheej muaj hwj chim, mas kuv tej kev ntshaw haj yam loj tuaj, zoo kiag li thaum kuv nyob hauv pawg tub rog, kuv tau siv lub hwj chim uas kuv muaj los yuam cai. Kuv thiaj li xaus rau, kev ua phem ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam, thiab raug rau txim. Kuv muaj kev ris txiaj, thiab kuj ntshai me me, xav txog qhov no. Txhua zaus, Vajtswv tau coj txhua yam kev ua tsis tiav no los rau kuv, cheem kuv tej kev ntshaw kom txhob tiav. Qhov ntawd yog Nws txoj kev cawm dim thiab kev tiv thaiv kuv. Ua Vajtswv tsaug rau Nws txoj kev qhuab qhia, uas cia rau kuv pom tej kev tshwm ntawm kev caum raws lub meej mom. Thaum kawg kuv thiaj li pom tias qhov tseeb tseem ceeb npaum li cas.

Txij thaum ntawd los, kuv tau los caum raws qhov tseeb, los kho kuv txoj kev lwj liam. Tsis muaj teeb meem, txawm tias pawg ntseeg xav kom kuv ua dab tsi los xij kuv yuav tsis tsi ntsees rau kev nce qib ntxiv lawm. Dua ntawd, kuv tau tsi ntsees rau txoj kev nrhiav qhov tseeb, thiab ua kuv txoj dej num. Kuv tau hnov Vajtswv nyob nrog nraim kuv, thaum kuv tau pib xyaum ua raws qhov tseeb rau qhov no. Thiab kuv tsuas hnov muaj kev thaj yeeb thiab xyiv fab lug ntau heev. Tom qab tau ib ntus, kuv thiaj paub tias kuv coj tau haum lwm cov neeg nyob ib puag ncig dua qub lawm, kuv tsis khav theeb ntxiv, qhov tseeb uas kuv tau muaj nyob hauv pawg tub rog. Thaum cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau taw qhia qhov kuv uas tsis yog, kuv qhib siab hlo thov Vajtswv thiab tau zwm rau, mob siab ntso ua kom paub kuv tus kheej. Kuv tau saib lwm tus sawv sib txig tsis xav tias kuv zoo dua lawv. Ua ntej kuv paub txog nws rau hauv kuv tej kev xam pom ntawm txoj kev caum raws, kuj tau hloov lawm thiab. Lub meej mom thiab lub suab npe, ua rau kuv tsua lawm zuj zus. Tej ntawd yuav cheem tsis tau kuv rov qab lawm. Thaum kuv pom cov neeg ntseeg tshiab tom qab kuv tau los ua pawg ntseeg cov thawj coj, kuv kuj tseem khib. Tab sis raws li kev thov thiab kev nrhiav qhov tseeb, kuv tuaj yeej tso qhov ntawd tseg tau lawm. Tam sim no, kuv ua kuv txoj dej num nyob hauv tsev nrog kuv poj niam. Nws tsis yog ib txog dej num uas zoo, tab sis kuv txaus siab, nws yog qhov tseeb. Hauv peb lub neej, peb xyaus tso qee yam cia, Vajtswv cov lus muaj lub hwj chim, thiab peb mloog rau leej twg los xij uas hais yog. Kuv tab tom nyob ua pov thawj tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau hloov kuv lawm. Nws tau cawm, kuv txoj kev txij nkawm thiab tsev neeg. Thiab Nws tau cawm kuv los ntawm txoj kev phem. Kuv mas tsab ntse thiab khav theeb, vwm rau lub meej mom thiab ntshaw luag tug. Yog tsis muaj Vajtswv txoj kev cawm dim, kuv yeej yuav tsis tuaj yeem taug tau txoj kev uas yog. Kuv yeej yuav rais los ua phem thiab lwj liam tshaj qub, ua kev phem ntau heev, qhov ntawd Vajtswv yeej yuav rau txim rau kuv. Kuv tau hnov txog Vajtswv txoj kev cawm dim thiab kev hlub txhua lub sij hawm no. Tuaj yeej, ua neej xws li tib neeg me me lawm ua tsaug txhua yam rau Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim! Ua Vajtswv tsaug.

Qhov Dhau Los: 28. Kuv Yuav Tsis Ntshai Txog Qhov Lav Ris Ntxiv Lawm

Ntxiv Mus: 30. Kev Tso Lub Meej Mom Tseg Mas Tsis Yooj Yim

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

15. Tom Qab tej Kev Dag

Sau los ntawm Tsheev Siv, Teb Chaws SuavVajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Nej tsim nyog paub tias Vajtswv nyiam tus...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No