85. Lub Sij Hawm ntawm Kev Raug Tsim Txom Phem Heev

Sau los ntawm TSheev Hub, Teb Chaws Suav

Kuv tau loj hlob hauv ib tsev neeg dog dig hauv Teb Chaws Suav. Kuv txiv tau mus ua tub rog thiab vim tias kuv tau raug puab thiab haub ntxias los ntawm nws txij thaum tseem yau los lawm, kuv tau los ntseeg hais tias kev hu ib tug tub rog mus ua lub luag hauj lwm mas yog ua dej num rau lub teb chaws, ua raws li cov lus txib thiab muab tus kheej tiam sawv cev tam rau ntawm Tog Nom Tswv Suav Liab thiab pej xeem. Kuv kuj tau txiav txim siab los mus ua ib tus tub rog thiab ua raws li kuv txiv tus hneev taw. Txawm li cas los xij, thaum lub sij hawm dhau mus thiab qee yam xwm txheej tau tshwm sim, lub hauv paus ntawm kuv lub neej thiab txoj hau kev ntawm kuv tej kev caum raws tau maj mam hloov mus. Thaum xyoo 1983, kuv tau hnov txoj moo zoo ntawm tus Tswv Yesxus. Qhov ntawd yog qhov kev qhia tshwj xeeb ntawm Vajntsujplig uas tau tso cai rau ib tug neeg zoo li kuv, uas raug kuab lom los ntawm cov neeg tsis ntseeg Vajtswv thiab Tog Nom Tswv Suav Liab lub tswv yim los puag thaum tseem yau yau los lawm, tau txais kev zoo siab tob heev los ntawm Tswv Yexus txoj kev hlub. Kuv tau hnov txoj moo zoo, kuv pib ua lub neej ntseeg Vajtswv—kuv pib mus koom pawg ntseeg, thov Vajtswv, thiab hu nkauj qhuas tus Tswv. Lub neej tshiab no coj kev nyob nyab xeeb thiab kev thaj yeeb los rau kuv. Thaum xyoo 1999, kuv tau lees txais txoj moo zoo ntawm tiam kawg ntawm tus Tswv Yexus uas tau rov qab los—Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Dhau los ntawm kev nyeem Vajtswv cov lus thiab kev sib ntsib thiab kev sib qhia nrog kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam, kuv los nkag siab ntau qhov tseeb thiab tau kawm paub txog Vajtswv txoj kev xav sai sai los mus cawm tib neeg. Kuv hnov tias Vajtswv tau muab txoj hauj lwm loj tshaj thiab kev lav ris rau peb txhua tus, thiab yog li kuv thiaj li mob siab ntso muab kuv tus kheej tso rau hauv txoj hauj lwm ntawm kev tshaj tawm txoj moo zoo.

Txawm li cas los xij, kev tsim txom hnyav ntawm nom tswv Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tau rhuav tshem kuv lub neej thiab txoj kev zoo siab tawg tag lawm. Thaum lub Yim Hli Ntuj Xyoo 2002, kuv tau nrog kuv tus txiv mus rau sab qaum teb hnub poob mus tshaj tawm txoj moo zoo rau wb ob peb tus neeg ua hauj lwm ua ke rau hauv tus Tswv. Muaj ib hmos, thaum kuv tab tom sib ntsib nrog ob tug kwv tij thiab nkauj muam uas nyuam qhuav lees txais Vajtswv txoj hauj lwm nyob rau tiam kawg, kuv hnov dheev ib lub suab nrov thiab tau pom lub qhov rooj raug ncaws sib zog ntsos ua rau qhib plho thiab muaj rau los yog xya tus tub ceev xwm nyaum nqa qws nkag nrawm nroos los hauv tsev. Ib tug tub ceev xwm taw tes nki rau kuv thiab hais lub suab phem hais tias, “Muab nws xauv tes kiag!” Ob tug tub ceev xwm hais kom peb sawv ntawm phab ntsa thiab kom tsis txhob nti, thaum lawv pib tshawb hauv tej thawv thiab phij xab hauv tsev mas zoo cuag li pab niag tub sab ntag. Lawv tau ua tib zoo tshawb nrhiav txhua yam uas lawv xav tias yuav raug siv los zais khoom txhua yam thiab tsis ntev xwb, lawv tau muab lub chaw ntxeev tag nrho sab hauv rau sab saud thiab sab nraud rau sab hauv. Thaum kawg, ib tug tub ceev xwm tau pom ib phau ntawv qhia txoj moo zoo thiab phau ntawv ntawm Vajtswv cov lus nyob hauv kuv ib tug viv ncaus lub hnab thiab ntsia kuv nyaum tshaj, nthe tias, “Niag tsov tom, puas yog koj tab tom nrhiav kev tuag na? Tuaj rau ntawm no thiab nthuav koj txoj moo zoo. Qhov no los qhov twg los?” Kuv tsis teb thiab yog li nws nthe kuv hais tias, “Tsis xav tham lus, puas yog? Peb yuav nyom koj lub qhov ncauj kom qhib seb. Kav tsij tawm mus! Koj mam li tham txog qhov chaw uas peb yuav mus!” Vim qhov ntawd nws tau muab kuv cab tawm ntawm lub tsev mus thiab muab kuv pov rau hauv tub ceev xwm lub tsheb. Thaum sij hawm ntawd, kuv ras dheev tau tias tsis yog lawv tsuas muaj rau los sis xya tus tub ceev xwm tuaj xwb—sab nraum txoj kev muaj cov tub ceev xwm tshwj xeeb txib riam phom sawv ua kab puv ob sab ntug kev. Thaum kuv pom tias cov tub rog uas lawv tau xa tuaj ntes peb coob ua luaj, ua rau kuv ntshai heev thiab, tsis tau xav dab tsi, cia li pib thov Vajtswv thov Nws txoj kev coj qhia thiab kev tiv thaiv. Tsis ntev tom qab ntawd, Vajtswv txoj lus tau tshwm rau hauv kuv lub siab, “Koj paub tias txhua yam ntawm tej huab cua ib puag ncig uas nyob ib puag ncig koj muaj nyob ntawd los ntawm Kuv qhov kev pom zoo xwb, txhua yam raug npaj ntseg los ntawm Kuv. Pom meej thiab txaus Kuv lub siab nyob rau hauv tej huab cua ib puag ncig uas Kuv tau muab rau koj lawm. Tsis txhob ntshai, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yuav nyob nrog nraim koj xwb xwb li; Nws sawv tom qab ntawm nej thiab Nws yog nej daim hlau tiv thaiv(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 26). “Yog lawm!” Kuv xav hais tias. “Vajtswv yog kuv tus ncej; txawm kuv yuav ntsib hom xwm txheej dab tsi los xij, Vajtswv, Tus Tswj Kav thiab tus Tswv Tsim txhua yam, ib txwm nyob ntawm kuv ib sab. Nws yuav coj kuv kev kom kov yeej txhua yam xwm txheej uas kuv ntsib. Vim, Vajtswv ncaj ncees thiab Nws yog tus tswj kav thiab muaj kev coj kev qhia txhua yam.” Xav txog tej no, ua rau kuv rov ua siab tus yees tau dua.

Thaum ntawd twb ze li kaum teev ib tag hmo lawm thaum kuv raug coj mus rau tim Lub Tsev Tub Ceev Xwm Txhom Neeg Tub Sab Tub Nyiag. Kuv raug yees duab, thiab tom qab ntawd kuv raug coj mus rau hauv chav nug. Ua rau kuv ceeb, muaj plaub los sis tsib tus neeg nyaum saib ntsoov kuv thaum kuv nkag mus rau hauv. Kiag thaum kuv nkag mus hauv chav tsev, lawv sib tw los vij ncig kuv zoo li pab hma tshaib plab uas npaj yuav los tom tsiaj. Ua rau kuv ntshai kawg li thiab tau thov Vajtswv yam tag kev cia siab hlo. Thaum xub thawj, cov tub ceev xwm phem no tsis tau ntaus kuv li, tab sis tsuas yog kom kuv sawv twj ywm ntev li peb los sis plaub teev. Kuv sawv ntsug ntev heev yog li ntawd ua rau kuv txhais ceg thiab txhais taw pib mob thiab ua rau loog, ces kuv lub cev cia li sab heev lawm. Thaj tsam li ib los yog ob teev thaum sawv ntxov, tus Thawj Tub Ceev Xwm Ntes Tub Sab Tub Nyiag tau los nug kuv. Ua rau kuv tshee hnyo nrog ntshai. Nws saib ntsoov kuv thiab pib hais lus npau taws ntsuav rau kuv tias, “Cia li hais lus! Koj nyob qhov twg tuaj? Leej twg thiaj li hu tau rau koj rau ntawm no? Leej twg yog koj tus coj? Nej tau sib ntsib rau ntawm qhov twg? Koj muaj pes tsawg tus neeg ua hauj lwm hauv koj qab tswj?” Thaum kuv tsis hais lus, nws npau taws, tsawv nkaus kuv cov plaub hau thiab rho nrig ntaus thiab ncaws. Thaum kuv raug ntaus vau rau hauv av lawm, nws tseem rho ncaws taw rau kuv haj yam hnyav ntxiv. Tam sim ntawd kuv ob lub pob ntseg pib nrov zib ua rau kuv tsis hnov dab tsi li lawm, thiab hnov zoo li kuv lub taub hau yuav tawg vim mob los ntawm qhov raug ntaus. Kuv ua tsis tau li cas ces tsuas quaj nrog tus mob xwb. Tom qab ntaus ntxiv ob peb teg, ua rau kuv pw nti rau hauv av, nti tsis taus li lawm. Tus thawj coj tsawv nkaus kuv cov plaub hau dua thiab rub kuv mus rau qhov chaw sawv, thaum ntawd muaj plaub los sis tsib tus neeg nyaum tau los vij ncig ntawm kuv thiab pib ncaws thiab xuas nrig ntaus kuv; ua rau kuv ntog rau hauv av, kuv txhais tes thaiv kuv lub taub hau, dov mus los thiab raug nplawm mob heev. Cov tub ceev xwm phem no tsis txuag zog dab tsi hlo li—txhua ncaws taw thiab txhua lub nrig mas siv zog heev ua rau tuag tau. Thaum lawv ntaus kuv, lawv nthe, “Koj yuav hais lus los tsis hais? Kuv twv kom koj tsis txhob hais lus na! Cia li hais lus mas los sis tsis li ces koj yuav tuag xwb xwb!” Thaum tus thawj coj pom tias kuv tseem tsis tau hais lus li, nws ncaws kuv lub pob taws sab heev. Txhua zaus nws ncaws kuv, hnov zoo li muaj neeg ntsia ib tus ntsia thawv nkag mus rau hauv kuv cov pob txha, qhov ntawd mas mob tshaj plaws. Tom qab ntawd, lawv ncaws kuv txuas ntxiv mus txog thaum kuv mloog zoo li lawv ua kuv txhua tus pob txha hauv kuv lub cev tawg tag li lawm, thiab ua rau kuv tej nqaij laim txhias hauv nruab nrog cev mas mob heev ua rau kuv ua pa yuav luag tsis nto. Kuv pw rau hauv av rhua qhov ncauj ua pa thiab quaj kua muag ntws zis txom nyem ntsuav. Hauv kuv lub siab, kuv tau nquas hu rau Vajtswv hais tias, “Hawm txog Vajtswv! Kuv mus tsis tau ntxiv lawm. Thov tiv thaiv kuv vim kuv ntshai tsam kuv yuav thev tsis dhau hmo no. Hawm txog Vajtswv, thov pub lub zog nchav rau kuv….” Kuv tsis paub tias qhov kev tsim txom no yuav ntev npaum li cas. Kuv hnov kiv tob hau heev thiab kuv hnov mob txom nyem tshaj plaws npaum nkaus li kuv tej ceg tej npab ntshua tag li lawm. Qhov mob ntawd mob nruj heev ua rau kuv hnov loog tas li lawm. Ib tus tub ceev xwm siab phem hais tias, “Zoo li koj tseem mob tsis tau txaus na. Au, koj hais yog lawm!” Thaum nws hais lus, nws tuav ib qho uas zoo li rab rauj hluav taws xob thiab ntaus kuv hauv pliaj. Ntaus txhua zaus ua rau kuv hnov tob ti nkaus hauv kuv cov hlwb txha, thiab txhua zaus nws ntaus kuv ua rau kuv lub cev loog tag nrho, thiab tom qab ntawd kuv qaug pes coog thiab tshee hnyo. Thaum lawv pom tias kuv raug kev txom nyem ntau npaum li cas, mas yim lawv zoo siab rau lawv txoj hauj lwm thiab pib ntsaj nrog lub suab luag. Nyob hauv kuv qhov kev tiv kev txom nyem, ib nqe lus ntawm Vajtswv txoj lus tau coj kuv kev thiab qhuab qhia kuv tias: “Koj yuav tsum raug kev txom nyem rau qhov tseeb, koj yuav tsum muab koj tus kheej rau qhov tseeb, koj yuav tsum tiv kev poob ntsej muag rau qhov tseeb, thiab yog yuav kom tau qhov tseeb ntau dua ces koj yuav tsum muaj kev txom nyem kom ntau. Qhov no yog qhov uas koj tsim nyog ua(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim). Vajtswv txoj lus ua rau kuv muaj lub zog nchav txaus, thiab kuv rov qab hais dua zaj lus no zaum tas zaum thiab rau hau kuv lub siab. Kuv xav hais tias: “Kuv tsis tuaj yeem yuav swb Ntxwgnyoog thiab yuav ua rau Vajtswv tag kev cia siab. Yuav kom tau txais qhov tseeb, kuv cog lus tias yuav nyiaj kom dhau txhua yam kev txom nyem, thiab txawm kom kuv tuag kiag, los yeej tsim nyog lawm thiab kuv yuav tsis nyob yam tsis muaj nuj nqis li!” Pab niag dab phem no puav leej nug kuv ib hmos ti nkaus rau yav sawv ntxov, tab sis vim hais tias kuv muaj Vajtswv cov lus los txhawb kuv, ua rau kuv muaj peev xwm tiv tau lawv txoj kev tsim txom. Thaum kawg, lawv siv txhua cov tswv yim uas lawv xav lawm los tseem pab tsis tau, “Koj zoo li ib tug niam tsev dog dig uas tsis muaj peev xwm tshwj xeeb dab tsi, yog li koj tus Vajtswv tau muab lub zog loj heev zoo li no rau koj tau li cas?” Kuv paub tias nws tsis yog cov tub ceev xwm phem no tau nyoo swb kuv, tab sis lawv tau nyoo swb vim qhov muaj cai thiab lub hwj chim ntawm Vajtswv. Kuv tus kheej tau pom tias Vajtswv txoj lus yog qhov tseeb, tias nws tuaj yeem ua rau cov neeg muaj lub zog loj, thiab tias los ntawm kev xyaum ua raws li Vajtswv txoj lus ces yus thiaj li tuaj yeem kov yeej lawv txoj kev ntshai ntawm kev tuag thiab kov yeej Ntxwgnyoog. Raws li qhov tshwm sim ntawm txhua yam no, kuv txoj kev ntseeg Vajtswv haj tseem ruaj khov ntxiv.

Thaum sawv ntxov hnub ob thaj tsam xya teev, tus thawj coj los nug kuv dua. Thaum nws pom tias kuv tseem tsis tau kam hais lus, nws sim siv lwm lub tswv yim los dag ntxias kuv. Ib tug tub ceev xwm do hau, hnav ris tsho dog dig tau nkag los, pab tsa kuv sawv, thiab coj kuv mus rau lub rooj zaum xas loos. Nws muab kuv cov khaub ncaws plhws, maj mam npuaj kuv lub xub pwg thiab, ua zoo li muaj kev txhawj xeeb, hais lus nrog lub ntsej muag ua txuj luag nyav tias, “Saib koj seb, tsis muaj laj thawj yuav los tiv qhov kev txom nyem li no. Tsuas nrog peb tham thiab tom qab ntawd koj tuaj yeem mus tsev tau lawm. Vim li cas thiaj li nyob ntawm no thiab tiv dhau txhua yam kev tsim txom no? Koj cov me nyuam tos tos koj tom tsev. Koj puas paub tias kuv mob siab npaum li cas uas pom koj ntsib kev txom nyem zoo li no?” Mloog tag nrho nws cov lus dag thiab saib ntawm nws lub ntsej muag uas txaus ntxub tsis paub txaj muag, kuv zom hniav npau taws vog thiab xav rau kuv tus kheej tias, “Koj tsuas yog ib tug niag dab phem uas siv txhua yam lus los dag kuv xwb. Koj tsis siv sij hawm ib feeb los xav hais tias kuv yuav ntxeev siab rau Vajtswv li lod! Koj tsis txhob ua npau suav tias kuv yuav hais ib lo lus txog pawg ntseeg li!” Thaum tus tub ceev xwm pom tias kuv nyob tsis nti li, nws pib ntsia kuv lub ntsej muag thiab pib xuas tes ntaus kuv lub ntsej muag. Kuv cia li txav tawm ntawm nws mus, tab sis tus txiv dev ntawd tuav kuv ib sab tes kom kuv txav tsis tau thiab tom qab ntawd nws siv lwm sab tes los nyem kuv lub hauv siab. Kuv tau quaj nrov nrov vim mob thiab hnov ntxubtus txiv neej no tshaj; kuv npau taws heev ua rau kuv lub cev tshee na thiab kua muag ntws los ntub kuv sab plhu. Kuv ua tav muag ntsia mus rau nws thiab, pom tus duab nyob hauv kuv lub qhov muag, nws tso kuv cia. Dhau los ntawm tus kheej qhov kev ntsib kev pom no, kuv tau pom kev phem, kev coj ua thiab kev lim hiam ntawm nom tswv Tsoom Fwv Koom Tsham Suav. Kuv tau pom “Cov Neeg Tub Ceev Xwm” ua hauj lwm rau lub chaw hauj lwm ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav mas ntxim ntxub tshaj, tsis paub txaj muag thiab ua lub neej poob qis tsis muaj kev xav kiag li! Vim hais tias kuv tsis tau haus ib tee dej ntev txog 24 teev lawm, kuv lub cev thiaj li qaug zog thiab tsis muaj zog li lawm thiab kuv tsis paub tseeb tias kuv puas tuaj yeem mus taus ntxiv tom ntej lawm. Nyob nyob kuv cia li hnov tu siab thiab tag kev cia siab nthawv nthav. Thaum sij hawm ntawd, kuv xav txog pawg ntseeg ib zaj nkauj qhuas. “Tej kev raug ntes thiab raug tsim txom yam siab phem kawg nkaus ntawd nthuav tawm Ntxwgnyoog lub ntsej muag. Los ntawm tej kev txom nyem thiab kev sim siab no, ces Vajtswv tej lus haj yam zoo li muaj nuj nqis tshaj plaws. Vajtswv twb tshwm sim rau hauv cev nqaij daim tawv lawm—kuv tseem tsis muaj peev xwm caum raws Nws tau los? Kuv ntxub Ntxwgnyoog, thiab caum raws Vajtswv nrog txoj kev xav ruaj khov. Qhov twg tus dab phem muaj hwj chim nyob qhov rau, ces txoj kev ntseeg Vajtswv mas yeej nyuaj tshaj plaws li. Ntxwgnyoog nthos kuv luj taws; yeej tsis muaj chaw nyob nyab xeeb kiag li. Kev ntseeg thiab pe hawm Vajtswv thiaj li yog qhov yog tshaj plaws. Thaum xaiv hlub Vajtswv, kuv yuav coj ncaj ncees kom mus txog thaum kawg kiag. Tus dab phem txoj kev dag ntxias mas nyaum tshaj, phem heev, thiab ntxim ntxub tiag tiag. Thaum tau txais kev xam pom meej txog tus dab phem lub ntsej muag lawm, kuv yim hlub Khetos ntau ntxiv. Kuv yeej tsis nyoo Ntxwnyoog li los sis lam ua neej nyob yam tsis muaj nuj nqis. Kuv yuav ntsib txhua yam kev tsim txom, kev txom nyem, thiab kev mob, thiab thev taus tej hmo uas tsaus ntuj nti tshaj plaws. Yuav ua kom Vajtswv kaj siab, kuv yuav ua tim khawv rau txoj kev muaj yeej thiab ua kom Ntxwgnyoog poob ntsej muag” (“Kev Tshwm Sim Rau Ntawm Txoj Kev Tsaus Ntuj Nti thiab Kev Quab Yuam” nyob hauv Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab). Zaj nkauj qhuas thiab txhawb zog no mas txhawb siab rau kuv tshaj: Cov niag dab phem no tau tsim txom cov ntseeg Vajtswv li no vim hais tias lawv ntxub Vajtswv. Lawv lub hom phiaj tsiv nyaum thiab tais caus thiab phem yog los mus nres kom peb txhob ntseeg thiab caum raws Vajtswv thiab yeeb vim li no thiaj li tab kaum thiab rhuav tshem Vajtswv txoj hauj lwm thiab ua puas tsuaj rau tib neeg kom txhob raug cawm dim. Nyob rau lub sij hawm tseem ceeb ntawm kev sib tawm tsam ntawm sab ntsuj plig no, kuv tsis tuaj yeem qhau cev pw thiab cia kuv tus kheej rau Ntxwgnyoog kov ua si. Ntxwnyoog yim tsim txom kuv, yim ua rau kuv pom meej nws lub ntsej muag dab phem thiab yim ua rau kuv xav tso nws tseg thiab yim xav los tuaj Vajtswv tog. Kuv ntseeg tias Vajtswv yuav kov yeej, thiab tias Ntxwgnyoog yuav tsum swb. Kuv tsis tuaj yeem tso tseg tau, thiab kuv xav vam khom rau Vajtswv thiab ua tim khawv khov kho thiab hais lus tim khawv nrov nrov rau Nws.

Thaum tub ceev xwm paub tias lawv yuav tsis tau txais ib qho xov xwm muaj nuj nqis los ntawm kuv lawm, lawv tau tso tseg tsis nug lawm thiab, yav tsaus ntuj hmo ntawd, lawv tau thauj kuv mus rau lub tsev kaw neeg. Thaum sij hawm ntawd, kuv tau raug ntaus hnyav tshaj qhov yuav nco qab tau lawm—kuv lub ntsej muag o nkoos lam, kuv tsis tuaj yeem rua kuv lub qhov muag thiab kuv daim di ncauj to tag thiab mob ntsim. Cov neeg saib xyuas tsev kaw neeg tau saib kuv ib muag thiab pom tias kuv twb raug ntaus yuav luag tuag lawm, lawv tsis xav lav ris rau yam uas tau tshwm sim thiab tsis kam lees txais kuv. Txawm li cas los xij, tom qab sib khom lus haum, thaum kawg kuv raug lees txais thaj tsam xya teev hmo ntawd thiab tau coj kuv mus rau chav kaw.

Hmo ntawd, kuv tau noj kuv thawj pluas mov txij thaum raug ntes los: ib lub ncuav nqaij tawv, dub, thiab cub nkig nkuav uas nyuaj rau xo thiab nyuaj rau nqos, thiab ib taig kua zaub ntawm cov zaub ntsws ntsws nrog cua nab tuag ntab pes vog hauv tais zaub thiab muaj ib txheej av nyob hauv qab lub tais. Kuv maj nroos los muab pluas mov ntawd qhwv cia yam tsis muaj dab tsi cheem tau kuv. Vim hais tias kuv yog ib tus neeg ntseeg, ntau hnub tom qab ntawd, tub ceev xwm saib xyuas tsev kaw neeg keev thuam lwm cov neeg raug txim kom ua rau kuv lub neej poob rau dab tuag teb. Muaj ib zaug, tus thawj coj pawg raug txim ntawm peb chav tau tso lus txib thiab nws cov qhev tau tsawv nkaus kuv cov plaub hau thiab rub kuv lub taub hau mus tsoo rau tim phab ntsa. Lawv sib zog muab kuv lub taub hau tsoo ua rau kuv hnov kiv pes lees thiab ntsia tsis pom tus lawm. Tsis tas li no, thaum ib tag hmo lawv yuav tsis pub kuv pw saum txaj thiab yog li ntawd kuv thiaj tau pw hauv plag tsev ib sab ntawm chav tso quav. Tshaj qhov no, cov neeg saib xyuas tsev kaw neeg tau hais kom kuv nco kom tau cov kev cai tswj hwm ntawm lub tsev kaw neeg, thiab yog tias kuv hais tej kev cai ntawd tsis yog los sis tsis nco qab tej ntawd lawm, ces lawv yuav xuas siv tawv nplawm kuv. Tau ntsib kev tsim txom thiab kev poob ntsej poob muag tsis ncaj ncees li no xwm yeem, kuv cia li qaug zog tag, thiab xav tias xum tuag zoo dua nyob tiv kev txom nyem zoo li tus tsiaj raug kaw hauv tawb ib hnub dhau ib hnub. Muaj ntau zaus, kuv yuav luag xuas kuv lub taub hau tsoo sab phab ntsa kom tuag mus, Vajtswv cov lus yuav coj kuv kev, hais tias, “Nyob rau lub sij hawm kawg nej yuav tsum ua tim khawv rau Vajtswv. Tsis hais nej txoj kev txom nyem yuav loj npaum li cas, koj tsim nyog taug kev mus kom txog thaum kawg, thiab kom kawg koj tus pa, koj yuav tsum ncaj ncees rau Vajtswv thiab ntawm Vajtswv txoj kev hlub tshua; tsuas yog qhov no xwb thiaj yog kev hlub Vajtswv tiag tiag, thiab tsuas yog qhov no xwb thiaj yog qhov kev ua tim khawv muaj zog thiab zoo kawg nkaus(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Kev Sim Siab Uas Mob Heev Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Paub Txog Vajtswv Txoj Kev Zoo Ntxim Hlub). Vajtswv cov lus muab kev txhawb zog rau kuv thiab ua rau kuv lub siab sov so. Thaum kuv xav txog Vajtswv cov lus, ua rau kuv kua muag ntws sis. Kuv xav txog thaum kuv raug ntaus sab los ntawm tub ceev xwm phem, qhov ntawd yog Vajtswv txoj kev hlub uas tau saib xyuas kuv txhua lub sij hawm, Nws tau coj kuv kev nrog Nws cov lus, thiab Nws tau muab txoj kev ntseeg thiab lub zog nchav rau kuv, thiab cia kuv ciaj sia tawv qhawv dhau ntawm txoj kev tsim txom phem ntawd. Tom qab raug quab yuam thiab raug thab ze los ntawm tus thawj coj ntawm pawg raug txim ntawm peb chav thiab raug tsim txom los ntawm lwm tus neeg raug txim txog ntua theem uas kuv yuav luag vwm thiab tau xav txog qhov xaus kuv tus kheej txoj sia, ib zaug ntxiv Vajtswv cov lus tau muab txoj kev ntseeg thiab lub siab tawv los tsa kom kuv sawv dua ntxiv. Yog Vajtswv tsis nyob ntawm kuv ib sab, saib xyuas kuv, ntshe kuv yuav raug tsim txom kom tuag los ntawm cov niag dab phem no los ntev lawm. Tim ntsej tim muag rau ntawm Vajtswv txoj kev hlub thiab kev hlub tshua loj tshaj no, kuv tsis tuaj yeem tiv nyob twj ywm thiab ua rau muaj kev tu siab rau Vajtswv lub siab. Kuv yuav tsum khov kho nrog Vajtswv thiab pauj Vajtswv txoj kev hlub nrog lub siab ncaj ncees. Xav tsis txog, thaum kuv tau kho kuv tus yam ntxwv ntawm lub siab lawm, Vajtswv tau ua rau lwm tus neeg raug txim sawv los thiab tawm tsam sawv cev rau kuv thiab nws thiab ua rau tus thawj coj ntawm pawg raug txim peb tau cav hnyav heev. Thaum kawg, tus thawj coj ntawm pawg raug txim tau swb thiab cia kuv mus pw saum txaj. Ua Vajtswv tsaug. Tsis yog vim Vajtswv txoj kev hlub tshua, uas cia pw rau hauv plag tsev uas ntub dej los ntev, plag tsev pua xuab puam uas txias zias ntawd yuav ua rau kuv tuag tau los sis ua rau kuv tuag tes tuag taw tau, ua rau kuv lub cev tsis muaj zog tau. Ua li no, kuv tau tswj kom ciaj sia nyob dhau ntau lub hlis txom nyem ntsuav rau hauv lub tsev kaw neeg. Thaum sij hawm ntawd, cov tub ceev xwm phem tau nug kuv ob zaug ntxiv los ntawm kev siv tib co tub ceev xwm zoo, tub ceev xwm phem. Tiam sis, muaj Vajtswv txoj kev tiv thaiv, kuv muaj peev xwm pom tshab Ntxwnyoog txoj kev dag ntxias thiab rhuav tshem lawv lub tswv yim lim hiam. Thaum kawg, lawv cia li tag tswv yim thiab tom qab ntawd lawv tej kev nug puav leej ua tsis tiav, thaum kawg lawv tau phua lub txim kaw kuv peb lub xyoos thiab xa kuv mus rau tim Lub Tsev Kaw Neeg Poj Niam Ob los mus pw kuv lub txim.

Txij thawj hnub kuv tuaj txog hauv tsev kaw neeg, kuv raug yuam siv dag zog hnyav heev. Kuv yuav tsum tau ua hauj lwm ntau dua kaum teev nyob rau ib hnub, thiab kuv yuav tsum xaws ib lub tsho sov, los sis tsim peb caug txog plaub caug cov ris tsho hnav, los sis ntim cov pas rawg noj mov kom tau kaum txhiab nkawv hauv ib hnub twg. Yog tias kuv tsis tuaj yeem ua tiav cov hauj lwm no, kuv lub txim yuav raug rub mus ntev dua ntxiv. Zoo li kev ua hauj lwm tawm dag zog hnyav no tseem sab tsis tau txaus, thaum tsaus ntuj peb raug yuam mus koom nrog qhov kev ntxuav lub hlwb uas txhob txwm rhuav tshem peb sab ntsuj plig, uas peb tau mus kawm tej kev cai hauv tsev kaw neeg, txoj cai lij choj, Lub Tswv Yim Ntawm Mav-Lesnis thiab Muas Txawj Toog. Thaum twg los xij uas kuv hnov cov tub ceev xwm saib xyuas tsev kawm neeg tham txog lawv txoj kev tsis ntseeg Vajtswv ua rau kuv hnov mob plab thiab hnov ntxub rau qhov lawv ntxim ntxub, qhov tsis paub txaj muag. Tag nrho lub sij hawm kuv nyob hauv tsev kaw neeg, kuv tsis muaj ib hmos yuav pw tsaug zog zoo li—peb keev raug ua kom tsim thaum tsheej tag hmo los ntawm lub tswb nrov ntawm cov tub ceev xwm saib xyuas tsev kaw neeg. Lawv yuav tsa peb sawv thiab mus sawv ntsug hauv txoj kev hauv chav tsev yam tsis muaj laj thawj los yog txib peb ua hauj lwm xws li rub cov qos yaj ywm, cov pob kws thiab zaub mov noj. Ib hnab twg mas hnyav dua 50 kislaus. Yav hmo ntuj lub caij ntuj no, peb yuav tsum tau sib zog los tiv tej huab cua tshuab, tej huab cuatxias zias ti nkaus pob txha. Peb yuav tsum tau nkag thiab qaug pes coog mus raws txoj kev txhua kauj ruam zuj zus, qee zaum kuj vau vim qhov hnyav ntawm peb lub nra. Feem ntau, kuv yuav pus kuv lub cev qaug zog zias rov los rau hauv kuv chav thaum ob los sis peb teev yav sawv ntxov, ua rau sab heev thiab kua muag los. Nyob rau cov hmo ntawd, kev sab, huab cua txias thiab kev npau taws mas ua rau kuv tsis tuaj yeem tsaug zog taus. Thaum twg los xij uas kuv xav txog qhov kuv tseem yuavtiv kev txom nyem mus ntev txog peb lub xyoo ntawm tsev kaw neeg, kuv haj tseem tag kev cia siab ntau zuj zus thiab kuv ib ce cia li tuag tag li lawm. Vajtswv yeej paub zoo txog kuv txoj kev txom nyem, thiab theem qis tshaj plaws ntawm kuv, Vajtswv tau coj kuv kev los mus nco txog nqe lus no ntawm Nws cov lus tias, “Tsis txhob poob siab, tsis txhob qaug zog, thiab Kuv yuav ua tej ntawd kom meej rau koj. Txoj kev mus rau lub nceeg vaj yeej tsis tshua du pes tsawg; tsis muaj yam yuav yooj yim li! Koj xav kom tej koob hmoov los rau koj yooj yim, koj tsis xav lov? Hnub no, txhua tus yuav ntsib tej kev sim siab uas iab siab. Yog tsis muaj tej kev sim siab no, lub siab hlub uas nej muaj rau Kuv ntawd yuav tsis loj hlob kom muaj zog dua qub thiab nej yuav tsis muaj txoj tseem kev hlub rau Kuv li. Txawm tias yog tej kev sim siab no tsuas yog tej xwm txheej me me xwb los, txhua tus yuav tsum tau mus kom dhau tej no; tsuas yog tej kev sim siab uas nyuaj nyuaj mas thiaj li sib txawv ntawm ib tug mus rau lwm tus xwb(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib, Tshooj 41). Vajtswv cov lus mas tau nplij siab zoo tshaj plaws rau kuv lub siab uas ntshaus ntsho thiab tiv kev txom nyem thiab tej ntawd tau ua rau kuv to taub Vajtswv txoj kev xav. Qhov xwm txheej tam sim no ua rau kuv pom kuv tus kheej mas yog txoj kev sim siab tiag. Vajtswv xav pom seb kuv puas tseem coj ncaj ncees rau Nws thaum lub sij hawm raug kev txom nyem zoo li no thiab seb kuv puas hlub Nws tiag los tsis hlub. Txawm hais tias kev raug kaw peb lub xyoos mas yeej ntev heev los xij, muaj Vajtswv txoj lus los coj kuv kev thiab Vajtswv txoj kev hlub txhawb kuv, kuv paub tias kuv tsis nyob ib leeg lawm. Kuv yuav vam khom rau Vajtswv kom tiv dhau txhua yam kev mob thiab kev txom nyem thiab kov yeej Ntxwgnyoog. Kuv tsis tuaj yeem cia kuv tus kheej tais caus.

Txoj kev tsaus ntuj thiab kev phem ntawm nom tswv Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tau pom meej nyob rau txhua qhov ntawm lub tsev kaw neeg no uas lawv tau saib xyuas no, tab sis Vajtswv txoj kev hlub nyob nrog nraim kuv. Muaj ib zaug, tus tub ceev xwm saib xyuas tsev kaw neeg kom kuv thawb ib hnab rawg noj mov mus rau puag saum theem tsev tsib. Vim hais tias cov theem ntaiv muaj cov dej khov npog tag lawm, kuv yuav tsum mus qeeb heev vim yog lub hnyab nyhav. Txawm li cas los xij, tus tub ceev xwm saib xyuas tau hais rau kuv kom maj nrawm nroos, thiab ntshai tsam kuv yuav raug ntau yog tias kuv tsis ua tiav kuv txoj hauj lwm, kuv tau ntxhov siab thiab tau npleem kiag, poob saum tus ntaiv los thiab ua rau kuv tus pob txha pob taws tawg. Kuv pw ntog rau hauv plag tsev, txav tsis tau kuv sab ceg li lawm thiab tawm hws txias zias tuaj vim qhov mob los ntawm pob txha tawg. Txawm li cas lo xij, tus tub ceev xwm saib xyuas yeej tsis quav ntsej ib qho me me hlo li. Nws tau hais tias kuv mas tsab mob thiab yuam kom kuv sawv thiab ua hauj lwm mus ntxiv, tab sis kuv lub cev sawv tsis taus lawm. Ib tug viv ncaus tuaj ntawm pawg ntseeg, uas tau nyob txim hauv tsev kaw neeg ib yam li kuv, tau pom qhov tshwm sim no thiab muab kuv coj mus rau tim lub tsev kho mob hauv tsev kaw neeg tam sim ntawd. Ntawm qhov chaw kuaj mob, tus kws kho mob tsuas muab ib daim ntaub qhwv kuv txhais ko taw xwb, tau muab ob peb ntsiav tshuaj pheej yig rau kuv noj thiab xa kuv rov qab los. Ntshai tsam kuv tsis muaj peev xwm ua tau kuv txoj hauj lwm, tus tub ceev xwm saib xyuas tsev kaw neeg tsis kam kho mob rau kuv li, yog li kuv yuav tsum tau ua hauj lwm nrog kuv txhai taw dav no. Txawm wb yuav mus ua hauj lwm rau qhov twg los xij, tus viv ncaus no yuav ev kuv mus rau tod. Vim hais tias Vajtswv txoj kev hlub tau rub wb ob lub siab los nyob ua ke, thaum twg los xij nws muaj caij nyoog, tus viv ncaus no yuav sib qhia txog Vajtswv txoj lus nrog kuv kom kuv muaj cuab kav. Qhov no yog ib qho kev nplij siab loj tshaj plaws rau kuv rau thaum kuv poob qis tshaj plaws thiab lub sij hawm ntsib kev nyuaj tshaj plaws. Thaum lub sij hawm ntawd, kuv tsis paub xyov muaj pes tsawg zaus uas kuv hnov mob thiab hnov qaug zog uas ua rau kuv sawv taus nyuaj, thiab yuav luag tsis muaj lub zog ua pa tau lawm, thiab ntau zaus kuv nkaum hauv daim pam quaj kua muag ntws nto thov Vajtswv, tab sis ob zaj nkauj no ib txwm txhawb nqa thiab nplij kuv lub siab tas li: “Tias koj muaj peev xwm lees txais kev txiav txim, kev rau txim, raug nplawm, thiab kev tsim kho kom zoo ntawm Vajtswv cov lus, thiab, ntau tshaj ntawd ntxiv, muaj peev xwm lees txais Vajtswv cov lus txib, uas Vajtswv tau npaj tseg ua ntej ntau tiam lawm, thiab yog li ntawd koj yuav tsum tsis txhob ntxhov siab heev heev thaum koj raug rau txim. Tsis muaj leej twg tuaj yeem tshem tau txoj hauj lwm hauv nej tawm mus, thiab cov koob hmoov uas tau muab rau nej lawm, thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem muab txhua yam uas twb tau muab rau nej lawm tshem tawm mus. Cov neeg ntawm txoj kev ntseeg tsis pub muaj ib qho kev sib piv nrog nej li. Nej tsis muaj kev paub zoo zoo txog Vajluskub, thiab tsis muaj tej tswv yim txog sab kev ntseeg, tab sis vim yog Vajtswv tau ua hauj lwm nyob rau hauv nej, nej tau txais ntau tshaj txhua leej txhua tus ntawm txhua txhua tiam—thiab yog li qhov no yog nej txoj koob hmoov uas loj tshaj plaws(“Koj Tsis Tuaj Yeem Ua Rau Vajtswv Lub Siab Nyiam Tag Kev Cia Siab” nyob hauv Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab). “Txoj kev mus rau lub nceeg vaj muaj ntau qhov nce toj thiab nqis hav. Kuv yuj plaws rau nruab nrab ntawm kev ciaj thiab kev tuag, nyob hauv txoj kev tsim txom thiab tej kua muag. Yog tsis muaj Vajtswv txoj kev tiv thaiv, ces kuv yuav ua cas los tau txog hnub no? Nws npaj peb tej kev yug nyob rau tiam kawg; peb muaj hmoo kawg uas tau caum Khetos qab. Nws txo Nws Tus Kheej lub hwj chim los ua tib neeg, ntsib kev poob ntsej muag loj kawg nkaus. Kuv yuav ua cas yog tib neeg yog hais tias kuv tsis hlub Vajtswv? … Thaum kuv hlub Vajtswv, kuv yuav tsis tu siab khuv xim qhov kev raws qab thiab kev hais lus tim khawv. Txawm hais tias kuv tsis muaj zog thiab xav phem, nyob rau hauv tej kua muag los kuv yeej tseem hlub Vajtswv. Kuv txom nyem thiab muab kuv txoj kev hlub rau Nws, yuav tsis ua kom Nws muaj kev tu siab. Raug tseem kom khov nyob rau hauv tej kev sim siab ces zoo nkaus li ib qho kub uas raug sim hauv hluav taws. Kuv lub siab raug tseem kom khov li ib qho kub; ua cas kuv thiaj yuav tsis muab kuv lub siab rau Nws mas? Txawm hais tias txoj kev mus rau ntuj ceeb tsheej yuav nyuab heev thiab yuav muaj kev poob kua muag ntau, kuv yuav hlub Vajtswv mus ib txhis yam tsis muaj kev tu siab khuv xim li” (“Zaj Nkauj ntawm Kev Hlub Vajtswv Yam Tsis Muaj Kev Khuv Xim” nyob hauv Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab). Vajtswv cov lus thiab Vajtswv txoj kev hlub tau cawm kuv los ntawm puag hauv qhov tob ntawm qhov tsis muaj kev cia siab thiab, zaum tas zaum thiab, ua rau kuv muaj cuab kav ua lub neej mus tau ntxiv. Hauv qhov txias zias, tsaus ntuj nti, dab tuag teb rau ntawm ntiaj teb no, kuv tau ntsib tau pom Vajtswv txoj kev hlub thiab kev tiv thaiv sov so, ces kuv tau txiav txim siab ua neej nyob mus ntxiv kom kuv thiaj li pauj tau Vajtswv txoj kev hlub. Txawm kuv raug kev txom nyem hnyav npaum li cas los xij, kuv yuav tsum ua txuas ntxiv mus; txawm hais tias kuv tsuas tshuav ib txoj pa lawm xwb los xij, kuv yuav tsum coj ncaj ncees rau Vajtswv. Kuv qhov nyob txim peb lub xyoos rau hauv tsev kaw neeg, kuv mas zoo siab tob tshaj plaws thaum kuv tus viv ncaus tau muab qee cov ntawv sau ntawm Vajtswv txoj lus rau kuv. Qhov ntawd ua rau kuv muaj peev xwm nyeem Vajtswv cov lus thaum nyob hauv tsev kaw neeg uas raug tswj los ntawm cov niag dab phem uas coj nruj tshaj Tus Chaw Zov Ciaj Ciam Av ntawd mas yog qhov ua pov thawj tseeb tiag rau txoj kev hlub loj thiab kev hlub tshua uas Vajtswv tau qhia rau kuv. Tej ntawd yog cov lus no ntawm Vajtswv uas tau txhawb nqa thiab coj kuv kev, ua rau kuv nyiaj dhau cov sij hawm muaj kev nyuaj tshaj plaws no.

Thaum lub Cuaj Hli Ntuj Xyoo 2005, kuv lub sij hawm nyob txim tau los xaus thiab thaum kawg kuv tuaj yeem tso txoj kev tsaus ntuj nti tseg rau tom kuv qub qab. Thaum kuv tawm hauv nkuaj los, kuv ua pa tob tob ib npag thiab ua Vajtswv tsaug tawm puag hauv qab kawg ntawm kuv lub siab los rau Nws txoj kev hlub thiab kev tiv thaiv, uas tau ua rau kuv ciaj sia nyob dhau ntawm kuv lub txim hauv tsev kaw neeg. Vim qhov tau ntsib tau pom ntawm kuv tus kheej raug ntes thiab raug tsim txom los ntawm nom tswv Tsoom Fwv Koom Tsham Suav, tam sim no kuv paub lawm tias dab tsi yog qhov ncaj ncees thiab dab tsi yog qhov phem, dab tsi yog qhov zoo thiab dab tsi yog qhov lim hiam, thiab dab tsi yog xav zoo thiab dab tsi yog xav phem. Kuv paub txog qhov kuv yuav tsum tso tseg txhua yam los mus caum raws thiab qhov uas kuv yuav tsum tsis lees txais yuav nrog qhov ntxub thiab tej kev foom phem. Dhau los ntawm tej kev ntsib kev pom no, kuv tau los paub tseeb tias Vajtswv txoj lus yog Vajtswv tus kheej lub neej txoj sia thiab muaj nrog lub hwj chim loj tshaj plaws uas tuaj yeem tsav txhawb tom qab rau tib neeg lub neej txoj sia. Tsuav yog tib neeg ua neej raws li Vajtswv txoj lus xwb, ces lawv yeej muaj peev xwm kov yeej txhua yam ntawm Ntxwgnyoog lub zog thiab haj tseem muaj peev xwm kov yeej tej xwm txheej uas tsis zoo kiag. Ua Vajtswv tsaug!

Qhov Dhau Los: 84. Txoj Kev Ntseeg Uas Tsoo Tsis Tawg

Ntxiv Mus: 86. Ib Hnub Dhau Ib Hnub hauv Tsoom Fwv Koom Tsham Suav Lub Tsev Kaw Neeg

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No