30. Kev Tso Lub Meej Mom Tseg Mas Tsis Yooj Yim

Sau los ntawm Lim Tseej, Teb Chaws Suav

Kuv yug rau hauv ib tsev neeg ua liaj ua teb. Thaum kuv tseem yau, kuv niam thiab kuv txiv tau tag sim neej lawm, yog li kuv tus tij laug thiab kuv wb yuav tsum tau ib tug txhawb ib tug lawm xwb. Wb mas txom nyem heev li thiab cov neeg tau saib tsis taus wb. Kuv keev xav tias: “Kuv yuav mus kawm ntawv, thiab muaj ib hnub kuv lub taub hau thiab lub xwb pwg yuav sawv siab dua lwm tus.” Hmoov tsis muaj, kuv yuav tsum tau tawm tsev kawm ntawv thaum kuv kawm xyoo ob rau ntawm tsev kawm ntawv theem siab vim tias wb tsis muaj nyiaj li lawm. Kuv txoj kev npau suav ntawm lub taub hau thiab lub xwb pwg sawv siab dua lwm tus ntawd raug ploj mus lawm, thiab kuv hnov ib ce ntsoog tag nrho.

Nyob rau xyoo 1990, kuv tau nrhiav tau kuv txoj kev ntseeg Tswv Yexus lawm. Tus xib fwb qhia kev ntseeg tau hais tias kev ntseeg tus Tswv, tsis yog peb tsuas yuav muaj kev thaj yeeb lug nyob rau hauv lub neej no xwb, tab sis peb yuav muaj txoj sia ntev dhawv mus ib txhis tsis kawg rau lub neej yuav los no. Nws kuj tau hais tias peb yim hloov tau tib neeg ntau npaum li cas los ntawm qhov kev nthuav qhia txoj moo zoo, ces peb yim tau txais koob hmoov ntau npaum li ntawd, thiab tias peb yuav tau txais peb li phaj tshab thiab lub kaus mom vaj ntxwv thiab ua vaj ntxwv kav nrog Vajtswv ua ke. Hais txog lub sij hawm ntawd, kuv nyeem qhov no nyob hauv phau Vajluskub tias: “Kuv tau tawm tsam nyob rau ib qho kev sib ntaus uas zoo heev lawm, kuv tau taug kuv txoj kev los xaus lawm, kuv tau khaws txoj kev ntseeg tseg lawm: Txij no mus ces yuav muaj ib lub kaus mom vajntxwv ntawm txoj kev ncaj ncees npaj tseg rau kuv” (2 Timaute 4:7–8). Yog li kuv thiaj li tau txiav txim siab yeem tso kuv tsev neeg tseg mus nthuav qhia txoj moo zoo rau Vajtswv. Ces kuv mam rov qab muaj zog puv npo tuaj, thiab tsawg dua ib lub xyoos kuv twb hloov tau ntau puas leej neeg lawm. Thaum muaj cov neeg coob hloov ntau zuj zus tuaj lawm, los txog rau xyoo 1997 peb rhawv tau ntau pua pawg ntseeg uas muaj neeg coob tshaj li 30,000 leej. Kuv yog tus txiav txim siab txog txhua yam uas ua rau cov pawg ntseeg thiab txawm tias kuv tau mus ua hauj lwm rau pawg ntseeg twg los xij, cov kwv tij thiab cov nkauj muam yeej txais tos kuv zoo thiab tsav tsheb thauj kuv mus rau ub rau no raws li qhov kuv xav mus. Lawv npaj tej khoom noj qab rau kuv noj thiab nrhiav chaw zoo rau kuv nyob, thiab lawv kuj tau them kuv tej nqi ntoj ncig mus los thiab. Kuv xyiv fab rau tej no.

Muaj ib hnub, ib tug thawj coj qib siab kom peb mus koom peb ib qho kev sib sau ua ke thiab tau hais tias tam sim no muaj ib pab ntseeg uas hu ua Tus Xob Laim Sab Hnub Tuaj tab tom qhia tias Tswv Yexus tau rov qab los ua Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lawm thiab tau qhia rau peb tias lawv cov lus qhuab qhia mas siab heev. Nws tau hais tias muaj coob tus tswv cuab zoo ntawm pawg ntseeg raug lawv nyiag mus lawm, thiab tias tseem yog kiag ob tug neeg ua dej num ua ke ntawm peb pawg ntseeg tib si thiab, Tus Kwv Tij Vaj thiab Tus Kwv Tij Vws, tau lees txais Tus Xob Laim Sab Hnub Tuaj. Tus thawj coj tau hais tu nrho kom peb txhob lees txais yuav ob tug kwv tij no lawm thiab tau hais tias yog peb pom ib tug neeg twg tseem mloog Tus Xob Laim Sab Hnub Tuaj cov lus qhuab qhia, mas peb yuav tsum ntiab lawv tawm kiag tam sid. Kuv xav tsis thoob rau qhov no li. Kuv paub ob tug kwv tij no zoo heev; nkawv paub cov nqe hauv phau Vajluskub zoo thiab ua siab dawb paug ntseeg tus Tswv. Kuv tsis to taub tias nkawv ho kam lees txais Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj tau li cas. Thaum lub xyoo yuav luag tag xyoo, ob tug kwv tij no tau tuaj saib kuv tsev yam xav tsis txog li. Kuv txhawm ua xyem xyav tau ntev tsawv ua ntej txiav txim siab qhib qhov rooj rau nkawv, ntshai tsam nkawv tuaj ntxias dag kuv. Tab sis dhau ntawd kuv xav tias, “Txawm li cas los xij, kuv ntseeg tus Tswv, thiab kuv tsis tuaj yeem yuav ntiab ob kwv tij no tawm ntawm kuv lub qhov rooj mus.” Yog li kuv thiaj li tau txais tos nkawv los rau hauv tsev. Nkawv tau hais tias yuav kom txais tos tau tus Tswv, mas kuv yuav tsum tsi ntsees rau qhov kev mloog Vajtswv lub suab, thiab tias kuv yuav tsum tsis txhob tsis kam lees nrhiav los sis tshuaj xyuas txoj hau kev tseeb vim ntshai tsam raug dag ntxias xwb. Dhau ntawd ces nkawv tau muab kev sib qhia ntxaws ntxaws txog qhov yuav ua ib tug nkauj xwb ntse uas hnov Vajtswv lub suab li cas, thiab yuav qhia qhov sib txawv ntawm txoj hau kev tseeb thiab cov kev cuav li cas. Kuv xav tias yam nkawv tau hais ntawd yog ob yam ntawm kev ua kom txaus siab thiab kev qhia. Kuv mas ntseeg tag nrho. Thaum nkawv tawm mus lawm, nkawv tau muab ib phau ntawv rau kuv, hais tias nws muaj cov lus hais tawm ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, thiab nkawv tau nqua hu kom kuv nyeem phau ntawv no thiab txhob plam kuv qhov hwv tsam los txais tos tus Tswv. Tom qab nkawv mus lawm, kuv tau pib txhawj tias tsam kuv raug coj mus yuam kev lawm, thiab tias yog tus thawj coj qib siab paub tias kuv tau txais tos ob tug kwv tij no los rau hauv kuv tsev, ces kuv yuav raug ntiab tawm ntawm pawg ntseeg mus. Tab sis dhau ntawd kuv xav tias, “Yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Tswv Yexus uas tau rov qab los lawm tiag thiab kuv tsis saib mus rau qhov ntawd vim ntshai tsam raug ntiab tawm, ces qhov ntawd tsis ua rau kuv yog ib tug uas tsis kam lees txais yuav thiab tawm tsam Vajtswv lov?” Los ntawm qhov kev xav no, ces kuv thiaj li tau txiav txim siab thiab tau mus saib Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm ntawm tiam kawg.

Tom qab ntawd, kuv nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus txhua hnub. Thaum ntawd, ob tug kwv tij tau muab kev sib qhia txog Vajtswv peb theem ntawm txoj hauj lwm cawm tib neeg, qhov kev zais tob ntawm Vajtswv qhov kev yug los ua neeg, Vajtswv ua Nws txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg los yaug kom dawb huv thiab cawm tib neeg li cas, Vajtswv ua kom txhua tiam xaus tau li cas, Khetos lub nceeg vaj raug lees paub rau hauv ntiaj teb tau li cas, thiab ntau yam ntxiv. Kuv yeej tsis tau hnov ib yam zoo li no rau tag nrho cov xyoo txij thaum kuv los ntseeg tus Tswv li, thiab kuv yim hnov ntau npaum li cas, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus yim muaj cai thiab hwj chim ntau npaum li ntawd rau kuv. Kuv xav ntau zuj zus tias zoo li Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yuav tsum yog tus Tswv Yexus uas rov qab los lawm tiag tiag thiab tias kuv yuav tsum tau tshuaj xyuas nws. Tab sis kuv yeej hnov tsis sib haum xeeb rau sab hauv tas li. Cov xib fwb thiab cov tswj laug tau thuam Tus Xob Laim Sab Hnub Tuaj los tau ntau xyoo lawm, thiab kuv los kuj tau mus nrog lawv mus muab pawg ntseeg kaw kom khov li khov tau, tsis tso cai rau leej twg muaj kev sib txuas lus nrog Tus Xob Laim Sab Hnub Tuaj li, thiab ntiab tus uas tau lees txais lawv txoj hau kev tawm. Yog kuv tau lees txais Tus Xob Laim Sab Hnub Tuaj lawm, cov neeg ntseeg coob tshaj li 30,000 leej uas nyob hauv qab kuv rau hauv pawg ntseeg yuav xav li cas? Yog tag nrho lawv tau caum raws kuv thiab kam lees txais Tus Xob Laim Sab Hnub Tuaj tib si, ces qhov ntawd yuav zoo tshaj, tab sis yog lawv tsis ua li ntawd, ces lawv tsis kam lees txais yuav kuv tiag tiag lawm. Kuv xav txog qhov kuv yuav tawm mus sab nraud tau li cas rau txhua yam huab cua, qhuab qhia thiab ua hauj lwm nruab hnub thiab hmo ntuj, thiab pheej hmoo tsam raug caum los ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav, tsim tsa tag nrho cov pawg ntseeg no nrog rau kuv tej roj ntsha, fws, thiab kua muag. Nws tau siv ntau yam heev thiaj li mus txog qhov chaw uas yog kuv thiab raug saib siab los ntawm cov neeg coob coob no—kuv yuav ua li cas thiaj li muab nws cuam pov tseg tag nrho tau yooj yim? Dhau ntawd, txawm tias yog txhua tus neeg nyob hauv qab kuv hauv pawg ntseeg twb kam lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lawm los xij, kuv tseem puas muaj peev xwm ua lawv tus thawj coj tau? Tab sis kuv ho xav tias, “Yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Tswv Yexus uas tau rov qab los lawm tiag thiab kuv tsis kam lees txais Nws, kuv puas plam kuv lub hwv tsam mus tos txais tus Tswv?” Kuv muab nws xav rau hauv kuv nruab siab mus mus los los, tsis muaj peev xwm txiav txim siab tias yuav ua li cas. Thaum ntawd, kuv poj niam tau ua rau kuv ceeb los ntawm qhov khiav txog siav qhi los tom qab tau mloog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus tag lawm thiab hais lus, “Kuv tau mloog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus lawm thiab kuv ntseeg tias cov lus ntawd yeej yog Vajtswv lub suab. Yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Tswv Yexus uas tau rov qab los lawm tiag, ces peb yuav tsum tau saib nws thiab kam lees txais nws kom sai li qhov peb muaj peev xwm ua tau!” Kuv tau teb npau taws ntsuav tias, “Kuv paub li ntawd mas, tab sis nws tsis yooj yim li ntawd. Cov thawj coj thiab cov neeg ua hauj lwm ua ke hauv peb pawg ntseeg tau npog pawg ntseeg tseg kom thiaj li tsis muaj leej twg raug tso cai mus tshuaj xyuas Tus Xob Laim Sab Hnub Tuaj. Yog kuv lees txais lawv txoj hau kev, ces lawv yuav tsis lees txais yuav kuv tiag tiag li.” Tab sis qhov no tsuas tau ua rau kuv poj niam nyob tsis tswm xwb, thiab nws tau hais tias, “Tag nrho ntau lub xyoo los no peb ntseeg tus Tswv ua dab tsi? Peb tsis tau npaj siab saib qhov tus Tswv rov qab los kom peb thiaj li raug coj mus tau rau hauv lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej lov? Tam sim no tus Tswv tau rov qab los lawm, txawm tias koj tsis yog ib tug thawj coj los xij, koj yeej tseem yuav tsum tau lees txais Vajtswv txojhauj lwm thiab tos txais tus Tswv!” Kuv tau hais tias kuv pom zoo nrog nws thiab, tab sis sab hauv mas kuv tab tom xav tias, “Koj tej kev xav mas tsuas yog txoj kev xav yooj yim ntawm ib tug poj niam xwb. Kuv muaj coob tshaj li 30,000 leej uas yuav tau ua tib zoo xav txog. Kuv yuav tsum ua tib zoo xav. Kuv yuav tsum xav txog nws ntxiv.” Ntau lub hlis dhau mus lawm los kuv yeej tsis lees txais Tus Xob Laim Sab Hnub Tuaj li. Thaum lub sij hawm no, cov kwv tij thiab cov nkauj muam tuaj ntawm Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus keev tuaj saib kuv. Lawv tau ua siab ntev sib qhia nrog kuv, thiab qhov tseeb tiag kuv yeej hnov meej rau hauv kuv lub siab lawm tias qhov no yeej yog Vajtswv txoj hauj lwm xwb xwb li, tab sis vim hais tias kuv tsis tuaj yeem tso kuv qib dej num tseg, kuv thiaj li tseem tsis lees txais nws xwb. Tom qab ntawd tsis ntev, cov kwv tij thiab cov nkauj muam thiaj li paub txog tus yeeb yam uas nyob hauv kuv. Muaj ib zaug, thaum kuv tab tom koom nrog Tus Kwv Tij Npais thiab Tus Kwv Tij Soob, Tus Kwv Tij Soob tau sib qhia nws tej kev ntsib kev pom nrog kuv. Nws tau hais tias nws ua ib tug thawj coj ntawm pawg ntseeg ua ntej dhau los lawm thiab, saib xyuas ntau pawg ntseeg. Tom qab muaj ib tug tau tshaj tawm txoj moo zoo mus rau nws lawm, los ntawm kev nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus, ces nws cia li ntseeg tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Tswv Yexus uas tau rov qab los lawm. Tab sis thaum txog lub sij hawm los lees txais qhov ntawd tiag tiag, nws cia li pib xav dua zaum ob, xav tias, “Yog kuv lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, kuv puas tseem ua tau ib tug thawj coj lawm? Kuv puas tseem coj tau cov neeg coob coob no lawm?” Ces nws txawm nco tau Tswv Yexus qhov lus piv txwv txogcov neeg ua liaj ua teb lwj liam hauv Mathai tshooj 21, nqe 33 txog 41: “Muaj ib tug tswv tsev, uas cog tau ib lub vaj txiv hmab, thiab xov laj kab puag ncig lub vaj txiv hmab ntawd, thiab khawb ib lub qhov tsuam kua txiv hmab, thiab tsa tau ib lub tsev tsom faj zov, thiab muab tso tseg cia rau cov neeg tu txiv hmab, ces txawm mus rau ib lub teb chaws deb deb lawm: Thaum lub caij de txiv los ze lawm, nws txawm txib nws cov tub nqe mus rau ntawm cov neeg tu txiv hmab, kom lawv thiaj li tau cov txiv. Tab sis cov neeg tu txiv hmab txawm ntes nws cov tub qhe, thiab muab ib tug ntaus, thiab muab ib tug tua, thiab xuas pob zeb ntaus ib tug. Ces nws rov qab txib dua lwm cov tub qhe uas coob dua cov xub thawj lawm mus: thiab cov neeg tu txiv hmab los kuj ua ib yam li ntawd rau lawv thiab. Ces thaum kawg kiag nws thiaj li txib nws tus tub mus cuag lawv, hais tias, Lawv yuav hwm kuv tus tub. Tab sis thaum cov neeg tu txiv hmab pom tus tub, lawv txawm sib hais zom zaws rau lawv tus kheej tias, Nov yog tus uas yuav saws tej qub txeeg qub teg ntag; cia li tuaj, es cia peb muab nws tua kiag, thiab cia peb txeeb kiag nws tej qub txeeg qub teg. Thiab lawv muab nws ntes, thiab muab nws pov rau sab nraum ntug vaj txiv hmab, thiab muab nws tua. Yog li ntawd thaum tus tswv ntawm lub vaj txiv hmab los, nws yuav ua li cas rau cov neeg tu txiv hmab ntawd? Lawv hais rau Nws tias, Nws yuav muab cov neeg lim hiam ntawd rhuav tshem yam tsis hlub tshua kiag li, thiab yuav cia nws lub vaj txiv hmab rau lwm cov neeg tu txiv hmab, uas yuav muab tej txiv rau nws raws caij nyoog.” Tus Kwv Tij Soob tau hais tias nws xav li cas rau qhov qhuab qhia yus tus kheej. Tus Tswv tau tso Nws cov yaj rau nws saib, thiab tam sim no tus Tswv tau rov qab los lawm, tsis hais tias coj cov kwv tij thiab cov nkauj muam los tos txais tus Tswv hos, nws tseem tau txeeb tus Tswv cov yaj mus lawm thiab tsis lees txais Tus Tswv li. Nws tau hais tias nws ua yog kiag li cov neeg ua liaj ua teb uas lim hiam ntag thiab nws yog ib tug tub qhe lim hiam uas tab tom tawm tsam tus Tswv. Nws tau hais rau nws tus kheej tias, “Puas yog kuv ntseeg Vajtswv kom kuv dhau los ua ib tug thawj coj xwb? Puas yog kuv ua rau lub meej mom thiab rau kuv txoj kev dhiav noj dhiav haus xwb? Kuv puas yog ib tug ntseeg Vajtswv tiag tiag?” Nws hnov tu siab heev li ntawd thaum nws xav txog tej yam no, yog li nws thiaj li tau lees txim txhaum thiab tau lees txim hloov dua siab tshiab rau Vajtswv, thiab dhau ntawd mam lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Ces nws thiaj li mam nthuav qhia txoj moo zoo mus rau tag nrho cov kwv tij thiab cov nkauj muam uas nyob hauv nws. Thaum kuv hnov tias nws muab qhov kev sib qhia no, kuv hnov txaj muag thiab chim heev. Yuav kom thaiv tau kuv tus kheej lub meej mom, kuv thiaj li tau cab kuv ob txhais ko taw los mus lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm txawm tias kuv paub tias nws yuav tsum yog Vajtswv txoj hauj lwm tiag tiag los xij. Kuv tsis cia cov kwv tij thiab cov nkauj muam saib qhov ntawd ib yam nkaus; kuv tsis kam muab Vajtswv tus yaj cob rau Nws li. Kuv yog ib tug tub qhe lim hiam, thiab kuv tsim nyog raug foom phem thiab raug rau txim! Tab sis thaum kuv xav txog tias kuv tau kaw pawg ntseeg khov npaum li cas lawm, thiab ua li cas ho tsis muaj ib tug neeg twg hauv kuv pawg ntseeg tau lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Los Kawg Nkaus txoj hauj lwm ntawm tiam kawg li, ces kuv xav tias, “Yog kuv lees txais nws, tsis yog kuv ua nyuab rau kuv tus kheej xwb los? Kuv puas yuav muaj peev xwm qhia tshwm kuv lub ntsej muag rau qhov twg? Yog cov neeg hauv kuv pawg ntseeg paub tias kuv tau lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm ntawm tiam kawg lawm, lawv yuav ntxub thiab yeej tsis lees txais yuav kuv xwb xwb li, thiab dhau ntawd ces kuv yuav tsis muaj dab tsi li lawm.” Yog li kuv thiaj li tau txiav txim siab tias qhov zoo tshaj plaws ces txhob lees txais nws xwb.

Ob peb hnub tom qab ntawd, nyob rau ntawm lwm ib qho kev sib sau ua ke nrog ob tug kwv tij no, kuv tau qhia nkawv txog kuv tej kev txhawj. Thaum ntawd mas kuv txawj dag tshaj plaws li, thiab kuv tham txog ntau yam tsis tseem ceeb, nug lawv tias, “Yog cov neeg kuv coj kuj pib ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiab, leej twg yuav coj lawv? Puas yog tib co thawj coj thiab cov neeg ua hauj lwm ua ke li tam sim ma?” Yam uas kuv txhais lub ntsiab tiag tiag rau qhov no ces yog: “Kuv tseem yuav tsum tau coj thiab tswj lawv.” Tab sis tus Kwv Tij Npais tau ua rau kuv ceeb los ntawm qhov hais tias, “Tom qab peb lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm ntawm tiam kawg lawm, nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag uas coj peb, ywg dej rau peb, thiab saib xyuas peb. Hauv peb pawg ntseeg, Khetos thiab qhov tseeb yog tus kav. Cov coj ntawm pawg ntseeg raug xaiv los, yog li leej twg to taub qhov tseeb thiab muaj qhov muaj tiag, thiab leej twg muaj peev xwm ywg dej rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam thiab daws tau lawv tej teeb meem tiag mas thiaj li yog tus raug xaiv los.” Nws hais txuas mus ntxiv tias, “Yog koj caum raws qhov tseeb ces koj kujmuaj peev xwm raug xaiv los ua ib tug thawj coj tau ib yam nkaus thiab. Muaj ntau hom dej num sib txawv nyob rau hauv pawg ntseeg: Cov thawj coj, cov kws nthuav qhia txoj moo zoo—txhua tus nyias yeej muaj yias lub luag hauj lwm. Tsis muaj qhov sib txawv xws li lub meej mom ‘tseem ceeb’ los sis ‘tsis tseem ceeb,’ los sis ‘siab’ los sis ‘qis’ thaum hais txog tes dej num. Qhov ntawd vim hais tias txhua tus yeej sib luag zos rau ntawm Vajtswv xub ntiag, uas sib txawv tag nrho rau lub tswv yim ua hauj lwm rau hauv pab ntseeg.” Kuv yim mloog tus Kwv Tij Npais ntau npaum li cas, kuv yim xav tsis zoo ntau npaum li ntawd mus txog qhov kuv lub ntsej muag ntsws tag. Kuv xav, “Kuv tsis xav tias kuv yuav muaj peev xwm ua tau ib tug thawj coj rau cov neeg coob coob no dua tom qab qhov no lawm.”

Tus Kwv Tij Soob tau xam pom tias kuv xav li cas thiab tau muab kev sib qhia rau kuv txog txoj kev ntsib kev pom ntawm Ninave tus vaj ntxwv. Nws tau hais tias, “Nenave tus vaj ntxwv yog tus tswj kav ntawm ib haiv neeg. Thaum nws tau hnov tias Yauna tab tom nthuav qhia Vajtswv cov lus, hais tias Ninave yuav tsum raug rhuav pov tseg, ces nws txawm nqis saum nws lub zwm txwv los thiab tau coj tag nrho cov neeg hauv lub nroog los muab ntaub seev tsaj hnav thiab muab hmoov tshauv pleev lawv tus kheej, thiab khoov ti nkaus lawv ob lub hauv caug los lees txim txhaum thiab lees txim hloov dua siab tshiab rau Vajtswv. Vajtswv thiaj tau muab kev hlub tshua rau lawv, thiab lub nroog thiaj li dim.” Nws hais txuas mus ntxiv tias, “Yog ib tug thawj coj ntawm pawg ntseeg, koj tsis tsim nyog yuav xyaum ua raws li Ninave tus vaj ntxwv rau tam sim no uas koj ntsib ib qho xwm txheej loj ib yam li qhov tus Tswv rov qab los, thiab coj cov kwv tij thiab cov nkauj muam los lees txim txhaum thiab lees txim hloov dua siab tshiab rau Vajtswv lod?” Qhov nws tau hais ntawd mas txhawb kuv kawg li. Nws hais yog lawm; Ninave tus vaj ntxwv yog tus tswj kav ntawm ib haiv neeg. Thaum ib tug neeg ntawm ib qib dej num siab zoo li no tuaj yeem txo nws tus kheej lub hwj chim thiab lees txim txhaum thiab lees txim hloov dua siab tshiab rau Vajtswv lawm, vim li cas kuv thiaj yuav tsis tso kuv lub meej mom thiab lees txais Vajtswv txoj hauj lwm ntawm tiam kawg? Ces tus Kwv Tij Soob thiaj li hais txuas ntxiv tias, “Thaum Tswv Yexus ua Nws txoj hauj lwm, cov Falixai xav tiv thaiv lawv qib dej num thiab tej kev nrhiav noj nrhiav haus thiab yog li lawv thiaj li tau ua txhua yam raws li qhov lawv tuaj yeem ua tau los tawm tsam thiab thuam Tswv Yexus, tuav cov muaj kev ncaj ncees rau hauv lawv qab kev tswj kav. Tswv Yexus tau yws lawv, hais tias, ‘Muab kev puas tsuaj rau nej, cov kws sau ntawv, cov Falixais, cov neeg dag! vim nej kaw lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej rau tib neeg lawm: vim nej tus kheej yuav tsis tau nkag mus, los sis nej yeej txwv cov uas yuav nkag mus rau hauv tib si(Mathai 23:13).” Dhau ntawd ces nws tau hais rau kuv tias, “Vajtswv nthuav tawm qhov tseeb thiab ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg ntawd yog txoj moo zoo ntawm qhov lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej los. Thaum xub thawj, koj ntseeg tej lus dag uas qhia rau koj lawm thiab koom nrog cov thawj coj sab kev ntseeg los mus kaw npawg ntseeg, thaiv tsis pub cov kwv tij thiab cov nkauj muam lees txais Vajtswv txoj txoj hauj lwm ntawm tiam kawg li. Qhov ua li no, koj tau ua yeeb ncuab rau Vajtswv lawm. Tam sim no, koj tau nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus thiab tau hais tias Nws yog tus Tswv Yexus uas rov qab los lawm. Yog koj tseem tawv ncauj tsis lees txais Vajtswv txoj hauj lwm los sis los qhia qhov xov xwm txog tus Tswv qhov rov qab los rau cov kwv tij thiab cov nkauj muam, muab lawv xauv tawm ntawm lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej lawm, ces koj yuav paub tias yog tab meeg ua tsis yog lawm, thiab ua ib qho yuam kev dua lawm thiab.” Nws tau hais tias, “Qhov no yuav yog ib qho kev ua phem loj uas tawm tsam Vajtswv! Yog cov kwv tij thiab cov nkauj muam plam lawv lub hwv tsam rau ntawm kev cawm dim vim hais tias peb tau thaiv lawv lawm, ces qhov no yuav tsum yog ib qho nuj nqi uas yog roj ntsha! Peb yuav tsis muaj peev xwm pauj nuj nqi no tau txawm tias peb tuag zaum tas zaum thiab los xij. Txawm li cas los xij, yog koj coj cov kwv tij thiab cov nkauj muam los rau ntawm Vajtswv xub ntiag, ces tsis yog lawv yuav tsis ntxub koj nkaus xwb, tab sis lawv yuav ua koj tsaug uas tau muab txoj moo zoo txog lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej thiab txoj hau kev txog txoj sia ntev dhawv mus ib txhis tsis kawg qhia rau lawv.”

Ces tus Kwv Tij Npais nyeem ob peb zaj lus txog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus rau kuv. “Thaum Vajtswv dhau los ua cev nqaij daim tawv thiab los ua hauj lwm nrog tib neeg ua ke lawm, txhua tus saib rau Nws thiab hnov Nws tej lus, thiab txhua tus pom tej num uas Vajtswv ua tawm hauv Nws lub cev ntawm cev nqaij daim tawv los. Nyob rau lub sij hawm ntawd, txhua tus neeg tej kev xav phem cia li dhau los ua npuas tag lawm. Rau cov uas tau pom Vajtswv tshwm los hauv cev nqaij daim tawv, lawv yuav tsum tsis raug txim yog tias lawv txaus siab hlo mloog Nws lus, hos cov uas txhob txwm sawv tawm tsam Vajtswv ces yuav raug suav ua ib tug tawm tsam Vajtswv. Cov neeg zoo li no yog cov neeg tawm tsam khetos, cov yeeb ncuab uas txhob txwm tawm tsam Vajtswv(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Txhua Tus Tib Neeg Uas Tsis Paub Vajtswv Yog Cov Tib Neeg Uas Tawm Tsam Vajtswv). “Muaj ib txhia nyeem Vajluskub hauv tej tsev teev hawm uas loj kawg nkaus thiab qog cov lus ntawd tas hnub, tab sis tsis muaj ib tug twg ntawm lawv cov ntawd to taub lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm li. Tsis muaj ib tug twg ntawm lawv cov ntawd muaj peev xwm paub txog Vajtswv; tseem muaj tsawg tus ntawm lawv cov ntawd thiaj muaj peev xwm ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Lawv txhua tus tsis tsim nqi dab tsi li, yog neeg phem, txhua tus sawv siab qhuab ntuas Vajtswv. Lawv txaus siab hlo tawm tsam Vajtswv rau thaum lawv tseem kwv rawv Nws tus chij. Hais tias ntseeg Vajtswv, lawv tseem noj noob neej li nqaij thiab haus noob neej li ntshav. Tag nrho cov tib neeg zoo li no yog cov dab phem uas nqos tib neeg tus ntsuj, cov thawj dab uas tav txoj kev ntawm cov uas xav taug mus rau txoj kev yog, thiab dawm thaiv cov uas nrhiav Vajtswv. Tej zaum lawv yuav mas zoo li ‘muaj lub cev zoo khov kho,’ tab sis cov uas caum raws lawv yuav ua cas paub tau tias lawv ces twb yog kiag cov tawm tsam khetos uas coj tib neeg sawv tawm tsam Vajtswv ntag? Cov caum raws lawv yuav ua cas paub tau tias lawv yog cov dab phem ciaj sia uas rau siab ntso nqos tib neeg tej ntsuj?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Txhua Tus Tib Neeg Uas Tsis Paub Vajtswv Yog Cov Tib Neeg Uas Tawm Tsam Vajtswv). Tom qab nws nyeem cov zaj lus no tag lawm, kuv hnov nyuaj siab kawg. Kuv hnov zoo li raug npuaj ntsej muag thoob plaws thiab ua rau kuv ntsej muag liab ploog tuaj. Kuv xav kom daim av qhib plho thiab nqos kuv kiag. Kuv paub zoo tiav log tias Tswv Yexus tau rov qab los lawm, thiab tias Nws tab tom nthuav tawm ntau qhov tseeb thiab ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim thiab kev yaug tib neeg kom dawb huv. Tab sis txhawm rau qhov kev thaiv kuv qib dej num thiab kev nrhiav noj nrhiav haus, kuv thiaj li tau tsis lees txais Vajtswv txoj hauj lwm ntawm tiam kawg thiab thiaj li tau kaw pawg ntseeg kom Vajtswv cov yaj thiaj li tsis muaj peev xwm hnov Nws lub suab thiab tig mus cuag Nws. Kuv sib txawv li cas rau cov Falixai uas tau tawm tsam Tswv Yexus rau tag nrho cov xyoo dhau los lawm no? Tus Tswv yog peb tus Saib Xyuas, thiab tam sim no Nws tau rov qab los hu Nws cov yaj kom rov qab los cuag Nws lawm; kuv yuav tsum muab Vajtswv cov yaj cob rov qab rau Nws. Tam sim no kuv yuav tiv thaiv kuv qib dej num tau li cas? Puas yog kuv tos kom txog thaum Vajtswv qhov kev rau txim los txog rau kuv? Kuv tau txiav txim siab tias kuv thab tsis tau Vajtswv mus ntxiv lawm. Txawm tias kuv tsis yog ib tug thawj coj mus ntxiv thiab txhua tus tsis lees txais yuav kuv lawm los xij, kuv tseem yuav tsum tau lees txais Vajtswv txoj hauj lwm ntawm tiam kawg, coj cov kwv tij thiab cov nkauj muam los rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab rov qab muab Vajtswv pab yaj rau Nws. Thaum kuv xav li no, kuv tau txiav txim siab los lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm ntawm tiam kawg thiab pib qhuab qhia txoj moo zoo rau cov uas kuv tau coj.

Tej lub sij hawm tom qab ntawd, nrog rau txoj kev coj qhia ntawm Vajntsujplig, muaj coob tshaj li 10,000 leej hauv kuv pawg ntseeg tau lees txais Vajtswv txoj hauj lwm ntawm tiam kawg lawm. Ua tsaug rau Vajtswv, thaum kawg kuv thiaj li tau coj Vajtswv pab yaj los rau ntawm Nws xub ntiag, thiab kuv hnov thaj yeeb thiab kaj siab lug lawm.

Rau lub hlis tom qab, muaj neeg ntau zuj zus tuaj ntawm ib cheeb tsam dav tau tuaj koom pawg ntseeg, yog li ntawd thiaj li tau muab cov pawg ntseeg faib mus raws li nyias cheeb tsam thiab tau xaiv cov thawj coj thiab cov neeg ua hauj lwm. Kuv mas khav theeb tshaj li, txawm tias, xav tias, “Txawm li cas los xij koj muab cov pawg ntseeg faib tawm lawm los xij, kuv tseem yog ib tug thawj coj, vim kuv muaj peev xwm thiab kev ntsib kev pom txog kev ua hauj lwm. Kuv tswj tau ntau pawg ntseeg, yam tsis teeb meem li.” Txawm li cas los xij, ob peb hnub tom qab ntawd, kuv nyob hauv ib qho kev sib sau ua ke nrog ob kwv tij thaum ib tug thawj coj tau los thiab hais tias, “Tam sim no yog lub sij hawm nthuav qhia txoj moo zoo txog lub nceeg vaj lawm. Peb cheem tsum ib txhia kwv tij thiab nkauj muam uas muaj peev xwm zoo uas paub phau Vajluskub zoo tawm mus nthuav qhia txoj moo zoo nyob rau lwm thaj chaw. Qhov no yog ib txoj hauj lwm tseem ceeb tshwj xeeb. Nej peb leeg puas txaus siab hlo mus?” Ob tug kwv tij txaus siab hlo hais tias nkawv mus, tab sis kuv tsis zoo siab txog qhov yuav mus li, xav rau kuv tus kheej tias, “Kuv coj cov pawg ntseeg rau hauv kuv pab ntseeg qub los tau ntau lub xyoos lawm, tswj ntau txhiab leej neeg. Tam sim kuv rov qab los nthuav qhia txoj moo zoo dua lawm thiab hos ib txhiantawm cov neeg ua hauj lwm ua ke nyob hauv qab kuv tau los ua cov thawj coj lawm. Kuv yuav muaj peev xwm tshwm kuv lub ntsej muag tau li cas? Nws yog kev txhaj muag!” Kuv xav tas li rau tag nrho cov xyoo uas kuv tau los ua ib tug thawj coj, raug saib siab thiab raug hwm rau txhua qhov chaw uas kuv tau mus, ua txhua yam raws li qhov kuv xav tau. Tam sim no kuv tsis muaj dab tsi hlo li lawm, thiab kuv yuav tsum tau mus ntsib kev txom nyem txhawm rau txoj kev nthuav qhia txoj moo zoo dua. Kuv tsis muaj peev xwm ua tau. Tab sis nws yuav txaj muag heev yog tsis kam lees rau ntawm lwm tus xub ntiag, yog li kuv thiaj tau pom zoo yam tsis txaus siab hlo li. Kuv xav rau kuv tus kheej tias, “Kuv yuav tsum tau nthuav qhia txoj moo zoo kom tau zoo. Tsuav yog kuv muaj peev xwm hloov tau ntau tus neeg xwb, ces cov kwv tij thiab cov nkauj muam yeej tseem yuav hwm kuv.” Thiab thaum kuv tau ua kiag lawm, kuv tswj tau zoo rau thaum nthuav qhia txoj moo zoo. Ua ntej tsis ntev los no, muaj tshaj li 400 leej neeg tau lees txais Vajtswv txoj hauj lwm tshiab lawm. Kuv xav nyob rau thaum lub sij hawm ntawd tias txawm tias kuv yuav mus rau thaj chaw twg los xij, cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau hais lus kub siab lug thiab hwm kuv. Kuv rov qab los ua neej xyiv fab hlo dua ib zaug ntxiv los ntawm qib dej num uas kuv tuav ntawd, thiab kuv qhov kev lom zem rau kev nthuav qhia txoj moo zoo thiaj muaj ntau ntxiv tuaj.

Thaum Lub Yim Hli Ntuj Xyoo 2000, kuv tau tawm mus ntoj ncig rau sab nraum nroog nrog Tus Kwv Tij Lwb mus nthuav qhia txoj moo zoo. Tus Kwv Tij Lwb tau ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus los ntev dua kuv lawm thiab tau sib qhia meej heev txog qhov tseeb. Kuv kuj zoo siab ib yam thiab, xav tias qhov uas kuv tuaj yeem rub nws qhov zoo los ntxiv rau kuv tus kheej qhov tsis zoo mas zoo tshaj. Muaj ib zaug, nws thiab kuv tau mus nthuav qhia txoj moo zoo rau ib pawg neeg uas uas yog ib pab ntseeg cov. Lawv muaj qee yam kev ntseeg uas xav phem, thiab kuv xav muab kev sib qhia rau lawv. Tab sis vim hais tias kuv tus kheej qhov kev to taub qhov tseeb muaj tsawg heev, kuv kub siab lug xav mus pab tab sis kuv tsis muaj peev xwm mus. Thaum kawg, Kwv Tij Lwb tau mus sib qhia ntsiag to nrog lawv los cam lawv tej kev xav phem, hais txog qhov muaj tiag thiab muaj qab hau. Cov neeg uas wb tau sib qhia nrog ntawd tsis lees txais nws rau thaum xub thawj, tab sis thaum lawv mloog lawm, lawv txawm pib ntseeg tias yam Kwv Tij Lwb tau hais ntawd yog muaj tseeb, txog thaum kawg lawv thiaj li nyo taub hau pom zoo. Thaum pom qhov ntawd tshwm tuaj lawm, kuv hnov khib thiab muaj kev hwm rau Kwv Tij Lwb. Kuv xav tias: “Tus Kwv Tij Lwb sib qhia tau meej heev. Yog muaj li no mus ntxiv, ces kuv lub luag hauj lwm tsuas yog ua kom nws zoo nkaus xwb, thiab lwm tus yuav hais tias nws zoo dua kuv. Yuav tsis ua li ntawd! Kuv yuav tsum npaj kuv tus kheej kom paub qhov tseeb thiab npaj ua kom tau zoo tshaj Kwv Tij Lwb.” Tom qab kuv rov qab los txog tsev lawm, kuv txawm pib nyeem Vajtswv cov lus txij thaum kaj ntug txoog mus txog ntua rau yav tsaus ntuj zuag, npaj kuv tus kheej kom txhij nrog qhov tseeb ntawm kev nthuav qhia txoj moo zoo. Txawm tias yuav yog lub sij hawm noj mov los xij, kuv xav txog qhov uas Tus Kwv Tij Lwb tau muab kev sib qhia es kuv thiaj li paub tias yuav sib qhia li cas nrog cov neeg uas yuav qhia txoj moo zoo rau lwm zaus, es kom tsawg kawg los kom kuv zoo ib yam li Kwv Tij Lwb thiab.

Txawm li cas los xij, qhov ua rau kuv ceeb mas, zaum tom ntej uas peb mus nthuav qhia txoj moo zoo rau cov neeg ntawd, lawv muaj qee cov lus nug tshiab lawm, thiab ib zaug ntxiv dua kuv tsis muaj peev xwm muab kev sib qhia kom tau meej. Pom tias lawv tsis to taub txog yam uas kuv tab tom hais ntawd tau ua rau kuv hnov txaj muag kawg. Thaum lub sij hawm ntawd, Tus Kwv Tij Lwb thiaj li tau los txais ua mus ntxiv kiag. Lawv mob siab ntso mloog nws, co taub hau qee zaus, thiab thaum kawg lawv thiaj li to taub txhua yam zoo heev. Txawm li cas los xij, kuv tsuas ua rau kuv tus kheej txaj muag nkaus xwb thiab xav kom lub ntiaj teb qhib plho es muab kuv nqos tag nrho. Kuv xav tias: “Kuv tau tuaj nrog Kwv Tij Lwb, tab sis kuv tsis muaj peev xwm sib qhia kom tau meej thiab siv tsis tau dab tsi li. Lawv tseem cheem tsum nws los pab daws lawv tej teeb meem. Cas yuav txaj muag ua luaj li!” Yuav kom tau lub meej mom rov qab los, ces kuv nco tau los siv lub sij hawm thaum Kwv Tij Lwb nres qhov kev sib qhia ces tsuas hais ob peb lo lus xwb. Ib hnub tom qab ntawd, lawv txhua tus lees txais txoj moo zoo lawm. Qhov no ua rau kuv zoo siab kawg li, tab sis nyob rau hauv siab mas kuv hnov tu siab me ntsis. Kuv hnov zoo li lawv qhov kev lees txais txoj moo zoo ntawd tsis yog vim kuv, thiab kuv tsis tau qhia kuv tus kheej kom zoo. Tom qab peb noj ib pluas mov ua ke tag lawm, cov neeg tuaj tshiab tau hais kom wb tham txog wb tej kev ntsib kev pom. Kuv xav tias: “Feem ntau Kwv Tij Lwb yog ib tug ua tau zoo, tab sis zaum no kuv yuav tsum tau siv lub hwv tsam no los tham txog kuv tus kheej tej kev ntsib kev pom kom lawv txhob xav tias kuv yog ib tug neeg tsis muaj nqis.” Yog li kuv thiaj li tau tham tas tham thiab txog txoj hauj lwm kuv tau ua tiav, txoj kev ntsib kev txom nyem uas kuv tau tiv, thiab kuv tau coj tshaj li 10,000 leej neeg rov qab los cuag Vajtswv tau li cas. Kuv thiaj li npaj siab tiag tiag los hais ntau heev. Ib txhia ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam kuj xav tsis thoob li, ib txhia muaj kev hwm kuv, ho lwm tus kuj mob siab mloog. Kuv txaus siab hlo. Kuv tuav kuv tus kheej kom ncaj thiab tau hais yam ruaj siab hlo.

Thaum kuv tau los txog tsev hnub ntawd, kuv xav tias, “Kuv tsis muaj qhov tseeb ntau thaum hais txog qhov nthuav qhia txoj moo zoo. Kuv puas yuav tau tshawb nrhiav qhov no nrog Kwv Tij Lwb ne?” Tab sis dhau ntawd ces kuv xav tias, “Yog kuv tshawb nrhiav txog qhov no nrog Kwv Tij Lwb, qhov ntawd tsis qhia tias nws zoo dua kuv lod? Hnov qab nws, kuv yuav npaj kuv tus kheej nrog qhov tseeb yam zais ntshis xwb. Kuv yuav tsis nug nws li.” Tom qab ntawd, thaum wb ob leeg rov qab mus nthuav qhia txoj hmoo zoo dua, cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau txais tos Kwv Tij Lwb yam sov siab hlo. Lawv nyob tsheej pawg vij puag ncig nws, nug nws txog qhov no thiab qhov ntawd. Qhov no ua rau kuv chim siab tiag tiag li thiab kuv cia li nyo kuv lub taub hau thiab sawv rau ib sab xwb, xav tias, “Qhov kuv tuaj rau ntawm no yog dab tsi thaum tus Kwv Tij Lwb muab kev sib qhia tau zoo tag npaum li no lawm? Tsis yog kuv tsuas yog ib tug niag neeg uas lwm tus tsis cheem tsum li lod? Nws yog ib tug uas ib txwm ua tau zoo thiab yog ua qhov ntawd tau zoo txuas ntxiv mus ces yuav tsis muaj leej twg hwm kuv kiag li lawm.” Cia li tshwm sim ib qho kev xav tig tawm tsam rau kuv kiag tam sim ntawd, uas kuv cia li tsis xav ua kuv tes dej num nrog Tus Kwv Tij Lwb mus ntxiv kiag li lawm. Tom qab kuv muaj qhov kev xav no lawm, thaum Tus Kwv Tij Lwb thiab kuv tab tom yuav mus nthuav qhia txoj moo zoo, kuv pib nrhiav tej kev zam txim, hais tias kuv hnov tsis xis nyob thiab xav nyob tuaj tom qab xwb. Tej thaum, txawm tias thaum kuv tau mus nrog nws los xij, kuv tsis tau muab kev sib qhia, thiab tsuas yog thaum muaj ib tug twg nug kuv ib lo lus nug lawm ces kuv thiaj li muab kev sib qhia ob peb lo lus yam tsis tshua txaus siab xwb. Lub hauv paus tiag ces kuv tsis tau ua hauj lwm nrog nws. Wb tau los ua hauj lwm ua ke tshaj ob lub hlis lawm, uas kuv pheej sib tw tas li rau lub suab npe thiab sib zog ntso rau kuv tus kheej tej kev ntshaw nkaus xwb. Kuv tus yeeb yam cia li tsaus zuj zus, phem zuj zus, thiab txoj kev lees txim hloov dua siab tshiab yeej tsis nkag rau hauv kuv lub taub hau li. Nws yog lub sij hawm uas Vajtswv tau qhuab ntuas thiab tau qhuab qhia kuv.

Muaj ib hnub, kuv raug hais kom mus rau Suav Teb sab qaum teb hnub tuaj mus nthuav qhia txoj hmoo zoo rau tod. Thaum kuv hnov qhov no lawm, kuv mas zoo siab tshaj, xav tias, “Thaum kawg, kuv yuav tsis tau ua hauj lwm nrog tus Kwv Tij Lwb ntxiv lawm. Nov yog kuv lub sij hawm los ua kom ci ntsa iab ntag, thiab thaum kuv hloov tau tib neeg los ntawm kev nthuav qhia txoj moo zoo rau lawv, ces lawv txhua leej yuav yog kuv li lawm xwb. Cov kwv tij thiab cov nkauj muam yuav hwm kuv xwb xwb li.” Yam kuv tsis tuaj yeem paub yog qhov tias, thaum kuv ntoj ncig mus rau tod, tub ceev xwm tau pom tias kuv tsis muaj daim qhia tias kuv yog leej twg nyob nrog kuv ces txawm tau ntes kuv, xav tias kuv yog ib hom neeg tua neeg uas tab tom khiav tawm. Txawm tias kuv yuav piav qhia npaum li cas los xij, lawv yeej tsis mloog li, thiab lawv tau tsim txom kuv ntev txog peb hnub thiab peb hmos. Tsis pub kuv noj ib yam dab tsi li, los sis tsis pub pw li, los sis tseem tsis pub haus ib los dej hlo li thiab. Lawv ntaus kuv txog ntua thaum kuv lub qhov ncauj thiab qhov ntswg los ntshav thiab kuv ob lub qhov muag o nkoos lam kuv rua tsis taus qhov muag li. Kuv raug ntaus ntsoog tag. Kuv nco tias kuv looj hlias lawm ntau zaus; kev tuag thiaj li yog ib qho koob hmoov kaj siab. Kuv hnov txom nyem siab ntsuav zoo li no rau hauv kuv lub siab thiab kuv ntxub cov dab phem vim txoj kev ua phem tshaj. Lawv tsis ua twb zoo tshuaj xyuas kom thoob plaws thiab tsis muaj pov thawj tim khawv dab tsi hlo li, thiab kuv tseem raug nug yam tsis muaj kev hlub tshua li. Thaum ntawd ces, kuv tsuas thov Vajtswv tsis tseg xwb, thov kom Nws tiv thaiv thiab coj kuv kev. Kuv paub tias Vajtswv tau tso cai txhua yam no kom tshwm sim rau kuv, thiab tias kuv yuav tsum tau nrhiav qhov tseeb thiab kawm los ntawm yam tab tom tshwm sim los. Ces kuv pib xav txog kuv tus kheej tias: “Vim li cas qhov no thiaj li tshwm sim rau kuv?” Thaum ntawd, ib zaj lus ntawm Vajtswv cov lus thiaj tau los rau hauv lub siab tias: “Koj yim tshawb nrhiav hauv txoj kev no npaum li cas, ces koj yim tau sau tsawg npaum li ntawd. Ib tug tib neeg yim ntshaw lub meej mom npaum li cas, lawv yim huab yuav tsum raug qhuab ntuas ntau npaum li ntawd thiab lawv yim huab yuav tsum tau ntsib kev lim tib neeg kom dawb huv ntau npaum li ntawd. Cov tib neeg zoo li no tsis muaj nuj nqes dab tsi kiag li! Lawv yuav tsum raug qhuab ntuas thiab txiav txim kom txaus kom lawv thiaj tso tau tej no mus. Yog tias nej tshawb nrhiav txoj kev no txog ntua thaum kawg, koj yuav tsis tau sau dab tsis li(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vim Li Cas Koj Tsis Txaus Siab los Ua ib Tug Qauv Piv Txwv?). Thaum kuv xav txog Vajstwv cov lus, kuv thiaj paub tias kuv txoj kev ntshaw rau lub meej mom mas loj npaum li cas. Kuv xav tas li thaum kuv siv sij hawm nthuav qhia txoj moo zoo nrog tus Kwv Tij Lwb. Thaum kuv pom nws muab kev sib qhia tau zoo thiab txhua tus hwm nws, kuv cia li khib thiab xav los sib tw nrog nws, xav saib seb leej twg yog tus zoo dua. Kuv tham txog kuv tus kheej tej kev ntsib kev pom rau ntawm cov neeg los tshiab xub ntiag los txhawb kuv tus kheej kom siab thiab khav kom lawv saib taus thiab hwm kuv. Thaum kuv tsis tau txais ib qho kev hwm los ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam li, kuv cia li yog tus xav phem thiab tus tawm tsam, thiab tsis xav ua hauj lwm nrog tus Kwv Tij Lwb ntxiv li lawm, thiab hauv kuv tes dej num kuv tsuas lam ua mus raws li qhov ua xwb. Kuv pom tias kuv tsis tau ua kuv tes dej num hais lus tim khawv rau Vajtswv tab sis tau siv nws los ua kom tau lub suab npe thiab lub meej mom rov qab los xwb; kuv mas ntxim ntxub tshaj! Kuv ua tsis tau dab tsi li tab sis tsuas caum raws lub suab npe thiab kuv tus kheej tej kev ntshaw xwb, thiab yeej tsis muaj kev lees txim hloov dua siab tshiab tshwm sim los rau hauv kuv lub siab li, txawm tias yuav poob tob mus rau hauv txoj kev tsaus ntuj los xij. Kuv mas ntxeev siab tshaj li! Kuv yim xav txog nws ntau npaum li cas, kuv yim ntxub kuv tus kheej heev npaum li ntawd, yog li kuv thiaj li tau thov Vajtswv. Kuv hais tias, “Nyob zoo Vajtswv, kuv ib txwm keev caum lub meej mom rau hauv kuv tes dej num thiab sib tw rau lub suab npe thiab tshaj thawj nkaus xwb. Koj ntxub nws ua luaj li! Tam sim no Koj tab tom qhuab ntuas thiab qhuab qhia kuv, thiab kuv xav txog kuv tus kheej yam kub siab lug, thiab ua raws li Koj tej kev npaj thiab tej kev npaj kev qhia. Yog kuv ua neej nyob dhau qhov no, kuv xav tso kuv lub meej mom tseg thiab kub siab lug caum raws qhov tseeb.” Qhov ua rau kuv ceeb, thaum kuv zwm rau thiab kawm txog qee cov kev qhia, Vajtswv tau qhia Nws txoj kev hlub tshua rau kuv lawm. Tub ceev xwm tau nrhiav kuv daim ntawv qhia tias kuv yog leej twg rau hauv lawv tej ntaub ntawv thiab mam li paub tias kuv tsis yog tus neeg tua neeg, ces lawv thiaj li tso kuv mus lawm.

Thaum kuv rov qab los txog tsev lawm, kuv tau mus tshuaj xyuas tim tsev kho mob. Kuv sab ceg xis dam lawm, kuv ib tug tav los kuj dam lawm thiab. Ob peb lub hlis tom ntej, kuv tau noj thiab haus Vajtswv cov lus thiab tau xav txog kuv tus kheej thaum nyob so rau hauv tsev. Muaj ib hnub, kuv nyeem ib zaj lus ntawm Vajtswv cov lus. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Nyob hauv nej txoj kev tshawb nrhiav, nej muaj txoj kev xav phem, kev cia siab, thiab lub neej yav pem suab ntau heev. Tes dej num tam sim no yog txhawm rau kev rhuav tshem nej txoj kev ntshaw rau lub meej mom thiab cov kev ntshaw uas xyuam lug. Kev cia siab, lub meej mom, thiab kev xav phem tag nrho puav leej yog sawv cev ntawm tus moj yam phem. Qhov kev muaj qab hau uas tej no muaj nyob hauv tib neeg lub siab twb vim yog Ntxwgnyoog cov taug mas ib txwm noj tib neeg txoj kev xav, thiab tib neeg ib txwm tsis muaj cuab kav nchos tej kev sim siab ntawm Ntxwgnyoog tawm tau. Lawv tab tom ua neej nyob nruab nrab ntawm txoj kev txhaum tiam sis tsis tias ntseeg nws yog kev txhaum, thiab lawv tseem xav tias: ‘Peb ntseeg Vajtswv, yog li Nws yuav tsum muab cov koob hmoov rau peb thiab npaj txhua yam rau peb kom tsim nyog. Peb ntseeg Vajtswv, yog li peb yuav tsum nyob siab dua lwm tus, thiab peb yuav tsum muaj lub meej mom thiab muaj lub neej pem suab ntau dua lwm tus. Vim peb ntseeg Vajtswv, Nws yuav tsum muab koob hmoov rau peb tsis kawg. Tsis yog li ntawd, nws yuav hu tsis tau tias ntseeg Vajtswv.’ Tau ntau xyoo lawm, cov kev xav tias tib neeg tso siab rau lawv kev ua neej tau noj lawv cov siab mus txog rau theem tias lawv tau rais mus ua neeg ntxeev siab, khav theeb, thiab ntxim ntxub tshaj plaws. Lawv tsuas tsis yog tsis muaj kev rau siab thiab kev ruaj siab xwb, tiam sis lawv tseem tau rais los ua neeg muab hlob, khav theeb, thiab tawv ncauj. Lawv yeej tsis muaj ib qho kev ruaj siab kom hla dhau tus kheej kiag li, thiab ntau tshaj ntawd, lawv yeej tsis muaj ib qho kev kav yuav nchos qhov nruj ntawm lub hwj chim ntawm kev tsaus ntuj tawm kiag li. Tib neeg cov kev xav thiab lub neej mas lwj ntsuav ua rau lawv txoj kev xam pom ntawm kev ntseeg Vajtswv ntxim ntshai heev, thiab txawm tias thaum lawv hais txog lawv txoj kev xam pom ntawm kev ntseeg Vajtswv los nws yeej mloog tsis taus kiag li. Tib neeg txhua tus mas khav theeb, tsis muaj peev xwm, phem tshaj plaws, thiab puas yooj yim heev. Lawv tsis hnov qias txog lub zog ntawm txoj kev tsaus ntuj, thiab lawv tsis hnov txoj kev hlub rau qhov kaj thiab qhov tseeb; tiam sis, lawv tseem sib zog heev ntiab lawv tus kheej. Nej txoj kev xav thiab kev xam pom tam sim no zoo li no puas yog? ‘Vim kuv ntseeg Vajtswv kuv tsim nyog tau txais cov koob hmoov thiab nws tsim nyog muaj ruaj siab tias kuv lub meej mom yuav tsis plam mus thiab tias nws yuav nyob siab dua ntawm cov tsis ntseeg.’ Koj tsis tau khaws tej hom kev xam pom zoo li ntawd hauv nej ib xyoos los sis ob xyoos xwb, tiam sis ntau xyoo lawm. Nej txoj hau kev ntawm kev xav mas loj hlob dhau heev lawm. Txawm tias koj tau los txog ntawm theem no hnub no los, nej tseem tsis tau yeem tso lub meej mom mus tiam sis sib zog tsoo mus noog txog nws, thiab soj ntsuam nws txhua hnub, nrog kev ntshai tob tob tias muaj ib hnub koj lub meej mom yuav poob mus thiab koj lub npe yuav raug ua kom piam tas. Tib neeg tsis tso lawv txoj kev ntshaw rau ib sab yooj yim kiag li. … Nws yog ib yam nyuaj uas nej yuav muab nej cov kev cia siab thiab txoj hmoo tso rau ib sab. Tam sim no nej yog tib neeg caum raws lawm, thiab koj tau txais qee qhov kev nkag siab theem ntawm tes dej num ntawm no lawm. Txawm li cas los xij, koj tseem tsis tau muab nej tej kev ntshaw rau lub meej mom tso rau ib sab. Thaum koj lub meej mom nyob siab ces koj ua zoo tshawb nrhiav, tiam sis thaum nej lub meej mom nyob qes ces koj tsum tsis tshawb nrhiav lawm. Cov koob hmoov ntawm lub meej mom yeej ib txwm nyob hauv nej txoj kev xav. Vim li cas tib neeg feem ntau thiaj tsis tuaj yeem tshem lawv tus kheej tawm ntawm yam tsis zoo? Lo lus teb tsis yooj yim vim tsis muaj kev cia siab puas yog?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vim Li Cas Koj Tsis Txaus Siab los Ua ib Tug Qauv Piv Txwv?).

Kuv kuj mloog ib zaj nkauj hu qhuas ntawm Vajtswv cov lus thiab. “Tib neeg ua neeg nrog cev nqaij daim tawv xwb, uas txhais tau hais tias lawv nyob rau hauv tib neeg lub ntuj tawg, thiab yog tsis muaj Vajtswv qhov kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas ces tib neeg yeej qias vuab tsuab npaum nkaus li Ntxwgnyoog thiab. Kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim ntawm Vajtswv yog tib neeg qhov kev tiv thaiv thiab qhov hmoov hlub loj tshaj plaws. Tsuas yog Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim xwb mas thiaj li yuav tsa tau tib neeg kom hnov thiab kom ntxub cev nqaij daim tawv, kom ntxub Ntxwgnyoog. Vajtswv qhov kev qhuab qhia nruj nruj ntawd tso tau tib neeg dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, tso tau lawv dim ntawm lawv tus kheej lub me nyuam ntiaj teb me me, thiab cia lawv los nyob rau hauv qhov kaj ntawm Vajtswv lub xub ntiag. Tsis muaj ib qho kev cawm dim zoo tshaj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim lawm!(“Vajtswv Txoj Kev Rau Txim thiab Kev Txiav Txim Yog Txoj Kev Kaj ntawm Tib Neeg Txoj Kev Cawm Dim” nyob hauv Raws Tus Me Nyuam Yaj Qab thiab Hu Cov Nkauj Tshiab). Kuv quaj heev thaum kuv tau mloog zaj nkauj hu qhuas no lawm. Thaum kawg kuv thiaj li paub tias Vajtswv txiav txim thiab qhuab ntuas tsis yog vim hais tias Nws ntxub tib neeg, tab sis vim hais tias Nws xav cawm tib neeg. Nws xav kho kuv qhov kev xam pom uas tsis yog ntawm kev caum raws lub suab npe thiab lub meej mom. Txij thaum kuv tseem yau los, kuv tau ua neej nyob los ntawm tej kuab lom phem ntawm “Ua kom zoo tshaj lwm tus thiab coj kom tau lub meej mom los rau koj cov poj yawm txwv txoob,” thiab “Tib neeg phoom nce toj; hos dej ntws nqis hav.” Kuv xav sawv ua ntej txhua tus txhua lub hwv tsam uas kuv muaj, thiab kuv haj tseem npau suav txog nws thiab. Tom qab kuv tau pib ntseeg tus Tswv lawm, kuv tau fij thiab muab kuv tus kheej fij tsuav kom tau lub meej mom siab kom cov kwv tij thiab cov nkauj muam saib taus kuv thiab hwm kuv. Kuv haj tseem xav los tswj kav kom zoo li ib tug vaj ntxwv nrog Khetos thiab. Nws tsis muaj qhov txwv txiav rau kuv tej kev ntshaw li! Thaum kuv hnov txoj moo zoo txog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lawm, ces kuv thiaj paub tias tus Tswv twb los lawm, tab sis vim hais tias kuv tsis kam tso kuv qib dej num ua tus thawj coj, kuv thiaj tsis kam lees txais nws, thiab yuav luag dhau los ua ib tug tub qhe phem uas cheem cov neeg ncaj ncees kom txhob nkag tau los rau hauv Vajtswv lub nceeg vaj. Lub sij hawm ob lub xyoos dhau los uas muaj nqis heev txij thaum kuv tau lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm lawm, saib sab nrauv mas yeej zoo li kuv tso tseg kuv qib dej num ua tus thawj coj lawm, tab sis kuv lub siab mas tseem nyob rau hauv txoj kev tswj kav ntawm lub suab npe thiab lub meej mom. Thaum cov kwv tij thiab cov nkauj muam tau saib taus thiab tau hwm kuv lawm, kuv mas zoo siab thiab muaj zog zis rau kuv tes dej num lawm. Tab sis thaum lawv tsis quav ntsej txog kuv lawm, kuv cia li tu siab thiab chim siab, thiab tsis xav ua kuv tes dej num ntxiv lawm. Kuv tau pom tias kuv tsis ua kuv tes dej num mus caum raws qhov tseeb thiab ua kom kuv tus moj yam hloov, los sis kom raug qhuas los ntawm Vajtswv, tab sis ua kom sawv ua ntej txhua tus kom lwm tus saib taus kuv, thiab ua kom kuv tus kheej tej kev nsthaw thiab tej kev xav tau muaj puv npo. Puas yog kuv txob txwm siv Vajtswv thiab npaj siab coj tsis ncaj rau Nws mas? Kuv tawm tsam Vajtswv! Kuv ua lub neej los ntawm tej kuab lom phem no, kev khav theeb loj hlob ntau zuj zus tuaj, yam tsis muaj ib qho zoo li tib neeg los sis tsis muaj qab hau li. Yog tias tsis yog rau txoj kev txiav txim thiab kev qhia tshwm ntawm Vajtswv cov lus, thiab rau Nws qhov kev qhuab ntuas thiab kev qhuab qhia, ces kuv yeej tsis paub tias kuv raug Ntxwgnyoog ua qias vuab tsuab tob npaum li cas lawm, los sis kuv tej kev ntshaw rau lub meej mom loj npaum li cas. Kuv tsuas xav tau cov koob hmoov ntawm lub meej mom ntau zuj zus thiab cia li dhau los ua neeg phem ntau zuj zus lawm. Thaum kawg kuv tau los qhuas txog yam Vajtswv ua, txawm tias nws yog kev txiav txim, kev qhuab ntuas, kev rau txim los sis kev qhuab qhia los xij, tag nrho yog kev cawm dim thiab kev hlub rau tib neeg xwb.

Ces kuv nyeem qhov no hauv Vajtswv cov lus: “Vajtswv qhov kev xav ces yog txib kom tib neeg rov muab kom tau lawv tes dej num thiab lub luag hauj lwm thaum xub thawj. Tib neeg yog ib tug uas Vajtswv tsim tawm, thiab yog li ntawd tib neeg yuav tsum tsis txhob hla tshaj nws tus kheej mus txib Vajtswv li ub li no, thiab yuav tsum tsis txhob ua dab tsi tshaj qhov ua lawv tes dej num li ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los xwb(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Yeej los sis Kev Swb Ces Nyob Ntawm Txoj Kev Uas Tib Neeg Taug Xwb). “Tib neeg, li yog ib tug uas Vajtswv tsim tawm los, kuj yuav tsum tau ua tes dej num ntawm tib neeg. Tsis hais nws yuav yog tus tswv los sis tus saib xyuas txhua yam, tsis hais tib neeg lub meej mom yuav siab npaum li cas ntawm tag nrho txhua yam li, nws yeej tseem yog ib tug tib neeg me me nyob hauv qab Vajtswv txoj kev tswj fwm xwb, thiab yeej tsis tshaj qhov uas yog ib tug tib neeg uas tsis tseem ceeb dab tsi li, ib tug uas Vajtswv tsim tawm los, thiab nws yuav tsis muaj hnub nyob siab tshaj Vajtswv li. Ua ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los, tib neeg yuav tsum nrhiav kev ua tes dej num ntawm ib tug uas Vajtswv tsim tawm los, thiab nrhiav kev hlub Vajtswv yam tsis muaj kev xaiv li, vim Vajtswv yeej zoo tsim nyog rau tib neeg txoj kev hlub. Cov uas nrhiav kev hlub Vajtswv yuav tsum tsis txhob nrhiav txiaj ntsig rau tus kheej los sis nrhiav tej yam uas lawv tus kheej ntshaw; qhov no yog txoj kev nrhiav caum uas yog tshaj plaws li. Yog qhov uas koj nrhiav yog qhov tseeb, yog qhov uas koj muab coj los xyaum ua yog qhov tseeb, thiab yog qhov koj tau yog ib qho kev hloov nyob rau hauv koj tus moj yam, ces txoj kev koj taug yog txoj yog lawm. Yog qhov uas koj nrhiav yog koob hmoov rau lub cev nqaij daim tawv, thiab qhov uas koj muab coj los xyaum ua yog qhov tseeb ntawm koj tus kheej txoj kev xav phem xwb, thiab yog yeej tsis muaj kev hloov nyob rau hauv koj tus moj yam li, thiab koj yeej tsis mloog Vajtswv lus nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv li, thiab koj tseem nyob rau qhov kev pom tsis meej, ces qhov koj nrhiav ntawd yuav coj koj mus rau dab teb tiag tiag li, vim txoj kev koj taug yog txoj kev swb. Qhov uas seb koj yuav raug ua kom zoo tiav log los sis raug rhuav tshem pov tseg ntawd ces nyob ntawm koj tus kheej qhov kev nrhiav caum xwb, uas kuj hais tau hais tias kev yeej thiab kev swb ces nyob ntawm txoj kev uas tib neeg taug xwb(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Yeej los sis Kev Swb Ces Nyob Ntawm Txoj Kev Uas Tib Neeg Taug Xwb). Tom qab nyeem Vajtswv cov lus tag lawm, kuv to taub tias kuv yog ib tug raug tsim tawm los uas yuav tsum tau ua kuv lub chaw kom yog, nrhiav kev hlub Vajtswv, mloog Vajtswv lus, tshem kuv tus moj yam qias vuab tsuab tawm, thiab ua kuv tes dej num kom tau zoo raws li yog ib tug raug tsim tawm los. Qhov no thiaj li yog txoj kev caum uas yog nkaus xwb. Kuv kuj paub tias txawm ib tug neeg twg yuav tau txais kev cawm dim thiab raug ua kom zoo tiav log los sis tsis raug ntawd tsis muaj feem dab tsi txog qhov seb lawv puas muaj lub meej mom los sis tsis muaj. Txawm tias leej twg yuav ua tes dej num dab tsi los xij, qhov Vajtswv saib rau ces yog lawv qhov siab dawb paug thiab kev mloog lus xwb, saib seb lawv puas yuav caum qhov tseeb thiab seb lawv tus moj yam puas tau hloov. Thaum kuv paub qhov no lawm, kuv thiaj li tau thov Vajtswv tias: “Txawm kuv yuav ua tes dej num dab tsi rau yav tom ntej los xij, txawm kuv yuav muaj lub meej mom los sis tsis muaj los xij, kuv xav kub siab lug caum raws qhov tseeb thiab ua kuv tes dej num kom tau zoo li yog ib tug raug tsim tawm los.” Ntau tshaj li ob lub hlis tom qab ntawd uas kuv qhov raug mob tau pib zoo zog lawm thiab kuv muaj peev xwm tawm mus nthuav qhia txoj moo zoo dua. Qhov tau hloov lawm ces yog qhov kuv tsis hnov zoo li kuv tsis muaj meej mom lawm, thiab thaum ua dej hauj lwm nrog lwm tus, kuv thiaj li tsis sib tw ua kom tau zoo tshaj mus ntxiv lawm. Kuv hnov zoo li ua kuv tes dej num uas qhia pom tias kuv raug tsa los ntawm Vajtswv lawm.

Ntau xyoo dhau mus lawm, thiab kuv xav tias kuv muaj kev ywj pheej ntawm tej hlua khi thiab tej kauj hlau ntawm lub meej mom lawm. Tab sis thaum Vajtswv tau npaj ib qho xwm txheej tshiab rau kuv, kuv txoj kev ntshaw rau lub meej mom rov tsa nws lub taub hau phem tuaj dua. Nws yog lub caij ntuj no ntawm xyoo 2012. Tub ceev xwm cia li ntes cov Ntseeg Vajtswv yam txaus ntshai kawg li, thiab nws yog ib lub sij hawm phem tshaj. Muaj ib hnub, cov thawj thiab cov tub leg dej num tau muaj ib lub rooj los sib sau ua ke rau hauv peb lub zos. Muaj ib tug ntawm cov thawj coj pom tias kuv muaj qee lub sij hawm khoom, yog li thiaj tau thov kom kuv tawm mus sawv rau ntawm ces kaum kev thiab ua ib tug neeg zov. Kuv tsis zoo siab txog qhov no kiag li, tab sis xav txog kev nyab xeeb ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam, ces kuv thiaj li pom zoo. Tom qab tus thawj coj tawm mus lawm, kuv xav rau kuv tus kheej tias: “Kuv yog ib tug thawj coj los tau ntau lub xyoos lawm thiab ib txwm tawm mus nthuav qhia txoj moo zoo. Qhov zoo dua ces nrhiav ob peb leeg ntseeg dog dig los ua txoj dej num ntawm qhov ua ib tug neeg zov no. Vim li cas kuv thiaj li yuav tsum tau ua qhov no? Nej tag nrho nyob tod muaj ib lub rooj sib sau ua ke hos kuv ces tawm mus tiv no, pheej hmoo zias rau txoj kev phom sij. Qhov no tsis yog vim hais tias kuv tsis muaj meej mom lov? Yog kuv yog ib tug thawj coj, ces kuv yuav tsis tau los ua tes dej num zov zoo li no.” Kuv mam li paub kiag tias kuv txoj kev ntshaw rau lub meej mom yog nce raws li nws tej tswv yim dag qub dua lawm, ces kuv thiaj li maj nroos thov Vajtswv, hais tias, “Nyob Zoo Vajtswv, tam sim no kuv yuav tsum tau ua tes dej num uas poob suab npe thiab kuv txoj kev ntshaw rau lub meej mom tau rov qab tawm tuaj dua lawm thiab. Au Vajtswv, kuv tsis xav kom raug khi los ntawm lub meej mom dua ntxiv lawm. Thov coj kuv kev es kuv thiaj li muaj peev xwm tshem tej kauj hlau ntawm lub meej mom tawm mus tau.” Dhau ntawd ces kuv nyeem qhov no hauv Vajtswv cov lus tias: “Ib txhia tib neeg pe hawm Povlauj tshwj xeeb. Lawv nyiam tawm mus sab nrauv thiab hais tej lus thiab ua txoj dej num, lawv nyiam mus sib sau ua ke thiab sib qhuab qhia, thiab lawv nyiam cov tib neeg uas mloog lawv hais, pe hawm lawv, thiab nyob ncig lawv. Lawv nyiam kom muaj meej mom rau hauv lwm tus nruab siab, thiab lawv qhuas nws thaum lwm tus pom tus duab uas lawv tau qhia tawm. Cia peb los tshuaj xyuas lawv tus yeeb yam los ntawm tej cwj pwm no: Dab tsi yog lawv tus yeeb yam? Yog lawv coj zoo li no tiag tiag, ces yeej qhia pom txaus lawm tias lawv yog neeg khav theeb thiab tsab ntse. Lawv tsis pe hawm Vajtswv kiag li; lawv nrhiav ib lub meej mom siab dua thiab xav muaj hwj chim tshaj lwm tus, xav kom muaj tej ntawd, thiab xav muaj meej mom rau hauv lawv nruab siab. Qhov no yog tus duab qub qub ntawm Ntxwgnyoog. Tej xwm txheej ntawm lawv tus yeeb yam uas pom meej yog kev khav theeb thiab kev tsab ntse, ib qho kev tsis txaus siab pe hawm Vajtswv, thiab ib qho kev ntshaw uas xav kom lwm tus pe hawm. Tej tus cwj pwm zoo li no tuaj yeem ua rau koj pom meej rau hauv lawv tus yeeb yam(“Yuav Paub Tib Neeg Tus Yeeb Yam Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg). Tom qab nyeem Vajtswv cov lus lawm, kuv paub tias kuv ib txwm caum tej qib dej num siab, xav kom lwm tus saib taus thiab hwm kuv tas li. Kuv xav tau ib qho chaw nyob hauv lwm cov neeg lub siab, thiab nyob hauv lub ntsiab tseem ceeb ces qhov no txhais tau tias kuv xav kav lwm tus lub siab. Kuv thiaj tau sib tw nrog Vajtswv kom tau tib neeg! Kuv tus yeeb yam mas khav theeb tshaj li! Kuv xav txog qhov Povlauj ib txwm raug qhuas thiab ua hais lus tim khawv rau nws tus kheej, ua rau lwm tus saib taus thiab hwm nws, yog vim li ntawd nws thiaj li tau hais tias, “Vim kuv ua neej nyob los yog nyob rau Khetos, thiab tuag los yeej tau txais tshaj thawj” (Filipi 1:21). Qhov no ua rau cov neeg feem coob saib taus thiab pe hawm nws, ntau heev kom nws qhov chaw hauv tib neeg lub siab haj tseem dhau ntawm Tswv Yexus qhov lawm thiab. Tsis yog yam kuv xav thiab caum yav dhau los lawm ntawd ua rau kuv zoo ib yam li Povlauj lov? Qhov tseeb kuv nyob rau txoj kev tawm tsam Vajtswv ntawm cov tawm tsam Khetos; Kuv mas yeej tau dhuav Vajtswv thiab tib neeg tiag tiag li lawm, thiab kuv tsim nyog raug rau txim lawm. Nyob rau tiam kawg, Vajtswv nthuav tawm qhov tseeb los yaug kom dawb huv thiab cawm tib neeg, tiam sis tom qab tag nrho cov xyoo ntawm txoj kev ntseeg no, kuv tsis mob siab los caum raws qhov tseeb li los sis xav txog kev nrhiav hloov pauv kuv tus kheej mus ua ib tug neeg uas mloog lus thiab pe hawm Vajtswv. Tab sis, kuv tau siv tag nrho kuv txoj kev xav thiab lub zog rau txoj kev caum lub meej mom xwb. Yog kuv ua li ntawd mus ntxiv, kuv yuav raug foom phem thiab raug rau txim los ntawm Vajtswv. Kuv mas ruam ua luaj li!

Dhau ntawd ces kuv nyeem hauv Vajtswv cov lus tias: “Tib neeg yog cov khoom tsim tsa uas ciaj sia uas tsis muaj dab tsi yuav txaus khav txog kiag li. Vim koj yog Vajtswv cov tsiaj ciaj sia, koj yuav tsum ua lub luag hauj lwm ntawm ib tug tsiaj ciaj sia. Nws yeej tsis muaj dua lwm qhov kev cheem tsum rau nej lawm. Qhov no yog qhov nej tsim nyog taij thov tias: ‘Au Vajtswv! Txawm tias kuv muaj lub meej mom los tsis muaj, tam sim no kuv nkag siab kuv tus kheej lawm. Yog tias kuv lub meej mom nyob siab los nws vim yog Koj txoj kev tsim tsa, thiab yog tias nws nyob qes los nws vim yog Koj txoj kev tsim tsa. Txhua yam nyob hauv Koj ob txhais tes. Kuv yeej tsis muaj ib qho kev xaiv, los sis ib qho kev yws kiag li. Koj tau tsim tsa cia lawm tias Kuv yuav yug nyob hauv lub teb chaws no thiab nruab nrab ntawm cov tib neeg no, thiab txhua yam uas Kuv tsim nyog mloog lus tag nrho raws li Koj kev tswj fwm vim yog txhua yam nyob rau ntawm Koj kev tsim tsa. Kuv tsis txhob xav txog lub meej mom; vim thaum kawg, kuv tsuas yog ib tug tsiaj ciaj sia xwb. Yog Koj muaj kuv tso rau lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws, hauv lub pas hluav taws thiab lawj faj, kuv tsis yog ib yam dab tsi tiam sis ib tug tsiaj ciaj sia xwb. Yog tias kuv siv kuv, kuv yog ib tug tsiaj ciaj sia. Yog tias Koj ua kom kuv zoo tshaj plaws, los kuv tseem yog ib tug tsiaj ciaj sia. Yog tias koj tsis ua kom kuv zoo tshaj plaws, los kuv tseem yuav hlub Koj vim yog kuv yog ib yam tshaj ntawm ib tug tsiaj ciaj sia. Kuv tsis yog ib yam dab tsi tshaj ntawm ib tug tsiaj ciaj sia uas me heev uas tsim los ntawm tus Tswv ntawm kev tsim, tsuas yog ib tug ntawm tag nrho txhua tus tib neeg muaj siab xwb. Nws yog Koj uas tsim kuv, thiab tam sim no Koj rov qab tau muab kuv tso hauv Koj ob txhais tes ib zaug ntxiv kom ua raws li Koj siab nyiam. Kuv txaus siab ua Koj qhov cuab yeej thiab Koj tus neeg lwj liam vim yog txhua yam no yog yam uas Koj tsim tsa. Tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov nws tau. Txhua yam thiab txhua cov xwm txheej nyob hauv Koj ob txhais tes.’ Thaum lub sij hawm los txog koj yuav tsis xav txog lub meej mom ntxiv lawm, koj yuav dim ntawm nws mus kiag. Tsuas yog tom qab ntawd xwb koj thiaj li yuav muaj cuab kav tshawb nrhiav yam ruaj siab thiab siab loj, thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb koj lub siab thiaj li yuav tuaj yeem dim ntawm qhov kev txwv(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vim Li Cas Koj Tsis Txaus Siab los Ua ib Tug Qauv Piv Txwv?). Tom qab nyeem Vajtswv cov lus lawm, kuv to taub tias yog leej twg muaj meej mom siab, ces Vajtswv yuav tsa lawv, thiab yog leej twg muaj meej mom qis, ces qhov no yog qhov uas Vajtswv yeej npaj tseg lawm. Txawm Nws yuav saib rau tib neeg zoo li cas los xij thiab txawm tias Nws yuav muab peb tso rau qhov twg los xij, peb yuav tsum zwm rau tas li, ua peb tus kheej tes dej num kom zoo, thiab txhob yws. Qhov no yog yam muaj qab hau tshaj uas yuav tau ua, thiab yog yam uas ib tug raug tsim tawm los tiag tiag ua. Thaum kuv to taub qhov no lawm, kuv cia li txaus siab hlo zwm rau thiab xyaum ua raws qhov tseeb, thiab txij thaum ntawd los, kuv tau muab kuv tus kheej fij rau ua tus zov ntawd. Kuv saib xyuas kom paub meej tias kuv sawv zov lawm es kom cov thawj coj thiab cov neeg leg dej num thiaj li muaj lawv lub rooj sib sau ua ke tau thaj yeeb lug. Tus thawj coj tau thov kuv kom sawv zov rau ntau lub rooj sib sau ua ke ob peb zaug ntxiv tom qab ntawd, tab sis kuv tsis xav txog tias seb nws yog lub meej mom siab los sis qis li; kuv tsuas hnov tias muaj kev kaj siab lug thiab thaj yeeb lug tiag tiag xwb.

Ntau lub xyoo dhau los, Vajtswv tau npaj tej xwm txheej zaum tas zaum thiab los qhia tshwm kuv thiab Nws tau siv Nws cov lus los txiav txim thiab qhuab ntuas kuv kom kuv los pom tiag tiag tias kuv raug ua qias vuab tsuab tob npaum li cas los ntawm Ntxwgnyoog lawm, thiab kuv txoj kev ntshaw rau lub meej mom ntawd loj npaum li cas. Kuv kuj nco tau meej meej tias lub meej mom yog qee yam uas Ntxwgnyoog siv ua kom tib neeg raug saw hlau xauv mus li: Koj yim caum raws lub meej mom ntau npaum li cas, Ntxwgnyoog yim ua kom koj puas thiab ua si nrog koj ntau npaum li ntawd, thiab koj yim tsis mloog lus thiab tawm tsam Vajtswv ntau npaum li ntawd. Kuv kuj los to taub txog qhov tib neeg yuav tsum tau cawm raws lawv txoj kev ntseeg Vajtswv kom thiaj li raug cawm. Kev muaj ib txoj kev ntshaw rau lub meej mom thiab tej kev ntshaw loj heev zoo li no, uas kuv twb tau muaj peev xwm hloov yam uas kuv muaj tam sim no, los ua raws li Vajtswv tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj, thiab ua kuv tes dej num yam mloog lus hlo ces yog vim Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas. Vajtswv tau mob siab ntso rau kuv tus kheej thiab kuv ua Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tsaug rau txoj kev cawm kuv dim tawm puag hauv kuv nruab siab tuaj!

Qhov Dhau Los: 29. Ib Tug Tub Txib Qhov Kev Hloov Siab Lees Txim

Ntxiv Mus: 31. Ua raws li Kuv Tes Dej Num

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

15. Tom Qab tej Kev Dag

Sau los ntawm Tsheev Siv, Teb Chaws SuavVajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Nej tsim nyog paub tias Vajtswv nyiam tus...

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No