3. Kev hais lus zoo tab sis lub siab phem yog dab tsi

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Vim tias cov Falixai yog cov hais lus zoo siab nkhaus, txhua yam uas raug qhia tshwm meej thiab raug nthuav tawm rau hauv lawv thiaj li yog cuav nkaus xwb; tag nrho yog kev ua txuj xwb—nws tsis yog lawv lub ntsej muag tiag. Lawv lub ntsej muag tiag raug zais npog rau hauv lawv lub siab lawm; ntsia tsis pom nws. Yog tib neeg tsis caum raws qhov tseeb, thiab yog lawv tsis to taub qhov tseeb, ces tej kev xav uas lawv muab tau los no yuav dhau los ua dab tsi? Lawv tseem tsis yog dhau los ua tej ntaub ntawv thiab tej kev qhuab qhia uas tib neeg pheej nquag hais txog ntawd los? Tib neeg siv tej kev qhuab qhia uas raug zoo no los plooj qhov muag thiab npog lawv tus kheej kom ntxim li yog neeg zoo. Txawm lawv yuav mus qhov twg los, yam uas lawv tham txog, thiab yam uas lawv hais, thiab lawv tus cwj pwm sab nraud puav leej tshwm sim yog thiab zoo rau lwm tus; tag nrho tej no yog raug raws li tib neej tej kev xav phem thiab tej kev saj. Hauv lwm tus ob lub qhov muag, lawv yog cov ntseeg siab tau thiab txo hwj chim, muaj kev ntev taus thiab thev taus, thiab tuaj yeem hlub tau lwm tus thiab hlub tau Vajtswv. Qhov tseeb tiag, txawm tias, tag nrho tej no yog cuav xwb los xij; tag nrho tsuas yog ua txuj xwb thiab yog ib txoj hau kev npog lawv tus kheej cia xwb. Nyob sab nraud, yeej pom lawv coj ncaj rau Vajtswv, tab sis lawv tsuas lam ua rau lwm tus pom xwb. Thaum tsis muaj leej twg saib lawm, lawv yeej tsis muaj ib qho kev coj ncaj me me kiag li, thiab txhua yam uas lawv ua tsuas yog lam ua xwb. Sab nraum daim tawv, lawv twb tso tseg lawv tsev neeg thiab tej hauj lwm lawm, zoo nkaus li ua dej num nyhav thiab muab lawv tus kheej fij rau; txawm li cas los xij, qhov tseeb tiag, lawv zais ntshis nrhiav txiaj ntsim los ntawm pawg ntseeg los thiab nyiag tej khoom fij. Txhua yam uas lawv nthuav tawm rau sab nraud—tag nrho lawv tus cwj pwm—yog cuav nkaus xwb. Qhov no yog lub ntsiab txhais los ntawm ib tug Falixais uas hais lus zoo siab nkhaus. Cov “Falixais”—cov neeg no los qhov twg los? Lawv puas tshwm sim rau hauv cov tsis ntseeg? Tag nrho lawv tshwm sim rau hauv cov tsis ntseeg. Vim li cas cov ntseeg no thiaj hloov tau li ntawd? Vajtswv cov lus puas tuaj yeem ua lawv tau li txoj hau kev ntawd? (Tsis tuaj yeem.) Qhov kev muaj qab hau yog dab tsi? Nws vim ntawm txoj kev uas lawv tau taug. Lawv tau siv Vajtswv cov lus los ua ib qho twj siv uas siv tiv thaiv rau lawv tus kheej; lawv siv cov lus no tiv thaiv rau lawv tus kheej, ua kom lawv yog pob peev uas ruaj ntseg rau kev ua neej thiab tau txais qee yam tsis muaj dab tsi li. Lawv tsuas qhia cov kev qhuab qhia nkaus xwb, tiam sis yeej tsis muab cov lus no coj los xyaum ua raws li. Hom tib neeg uas yeej tsis tau caum raws Vajtswv txoj hau kev li tab sis pheej tseem yog cov qhia cov lus thiab cov kev qhuab qhia no txuas ntxiv yog hom twg? Cov neeg no yog cov Falixais uas hais lus zoo siab nkhaus. Ntawd yog ib tug cwj pwm coj zoo me me thiab tej hau kev zoo ntawm kev nthuav tawm lawv tus kheej, thiab yam me me uas lawv tau tso thiab tau muab fij rau, yog raug yuam tag nrho xwb; lawv tsuas lam ua kom pom tias lawv tau ua lawm xwb. Lawv yog cuav tag nrho; tag nrho tej kev ua no yog kev ua txuj xwb. Hauv cov neeg no lub siab, nws tsis muaj kev hwm rau Vajtswv ib qho me me li, los sis lawv yeej tsis muaj kev ntseeg tseeb rau Vajtswv li. Tshaj qhov ntawd lawm, lawv yog cov ntawm cov tsis ntseeg. Yog tib neeg tsis caum raws qhov tseeb, ces lawv yuav taug hom kev no, thiab lawv yuav dhau los ua cov Falixais. Qhov ntawd tseem tsis txaus ntshai los?

Xaiv tawm los ntawm “Rau Yam Ua Tau Tshwm Sim Tiag ntawm Lub Neej Kev Loj Hlob” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Hauv teb chaws Yixayee, “Falixais” keev yog ib hom ntawm lub cim. Vim li cas tam sim no nws ho yog ib yam uas muab lo rau lawm xwb? Qhov no vim hais tias cov Falixais tau dhau los ua cov neeg sawv cev ntawm ib hom neeg lawm. Tej yeeb yam ntawm hom neeg no yog dab tsi? Lawv hu tej nkauj ua qauv, lawv txawj rau fab kev ua txuj, rau fab dai khoom rau ntawm lub cev kom zoo nkauj, rau fab zais lawv tus kheej qhov tseeb, thiab ua rau lawv muaj suab muaj npe tshaj, muaj kev dawb huv thiab muaj lub siab zoo tshaj, muaj kev ncaj ncees thiab muaj kev hwm tshaj. Vim li ntawd, lawv thiaj li tsis xyaum ua raws qhov tseeb ib qho me me kiag li. Lawv coj li cas xwb? Lawv nyeem tej nqe Vajluskub, lawv qhuab qhia, lawv qhia lwm tus kom ua zoo, tsis txhob ua phem, tsis txhob tawm tsam Vajtswv, thiab lawv coj zoo rau ntawm lwm tus xub ntiag, tiam sis, thaum lwm tus tig saib rau sab tom qab lawm, lawv nyiag tej khoom fij. Tswv Yexus tau hais tias lawv “tshwj kiag ib niag yoov cia, tab sis ho nqos kiag ib tug niag ntxhuav lawm.” Qhov no txhais tau tias tag nrho lawv tus cwj pwm ces saib zoo li zoo rau sab nraum nws daim tawv xwb—lawv hu tej nkauj ua qauv yam khav theeb ntxhias, lawv hais tej kev xav yam txaus hwm kawg, thiab lawv cov lus mas raug siab kawg, tiam sis mas lawv tej kev ua mas ntxhov quas niab xwb, yog tawm tsam Vajtswv tag nrho. Lawv tej cwj pwm thiab tej kev tshwm sim rau sab nraud mas puav leej yog kev ua txuj tag nrho xwb, puav leej coj tsis ncaj; hauv lawv lub siab, lawv tsis muaj ib qho kev nyiam qhov tseeb me me li, los sis rau tej yam xav zoo li. Lawv ntxub qhov tseeb, ntxub txhua yam uas los ntawm Vajtswv los, thiab ntxub tej yam zoo. Lawv nyiam dab tsi? Lawv puas nyiam kev coj ncaj thiab kev ncaj ncees? (Tsis nyiam.) Koj muaj peev xwm qhia tau li cas tias lawv tsis nyiam tej yam no? (Tswv Yexus nthuav qhia txoj moo zoo txog lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej, uas tsis yog lawv tsuas tsis kam lees txais nkaus xwb, tab sis kuj tau thuam thiab.) Yog tsis muaj lawv qhov kev thuam, koj puas muaj peev xwm qhia tau? Ua ntej Tswv Yexus tau los ua txoj hauj lwm, qhov uas tau qhia rau koj tias lawv tsis nyiam kev coj ncaj thiab kev ncaj ncees yog dab tsi? Koj yuav tsis muaj peev xwm qhia tau, puas yog? Tag nrho lawv tus cwj pwm ces yog kev ua txuj xwb, thiab lawv siv qhov kev ua txuj no ntawm tus cwj pwm zoo mus dag ntxias lwm tus txog lawv qhov kev ntseeg siab. Qhov no tsis yog kev hais lus zoo tab sis siab phem thiab txawj dag lod? Cov neeg txawj dag zoo li no puas nyiam qhov tseeb mas? Lub hom phiaj zais ntshis ntawm lawv tus cwj pwm zoo no yog dab tsi? Ib feem ntawm lawv lub hom phiaj ces yog coj tsis ncaj rau lwm tus; hos lwm feem ces yog dag lwm tus, kom khov yeej lawv thiab kom lawv pe hawm, thiab, nyob rau thaum kawg, kom thiaj li tau txais phaj tshab. Lawv tej tswv yim yuav tsum ntse npaum li cas, es thiaj li dag ntxias tau ib qho loj npaum li no? Es cov tib neeg zoo li no puas nyiam kev coj ncaj thiab puas muaj kev ncaj ncees? Yeej tsis nyiam thiab tsis muaj li. Lawv nyiam lub meej mom, lawv nyiam lub suab npe thiab kev nplua nuj, thiab lawv xav kom tau txais phaj tshab xwb. Lawv tsis muab Vajtswv cov lus ntawm tej kev qhia rau tib neeg los xyaum ua raws hlo li. Lawv tsis ua neej raws li tej ntawd ib qho me me li; lawv tsuas dai khoom rau ntawm lub cev kom zoo nkauj thiab ua cuav los dag ntxias tib neeg kom kov kom yeej lawv, kom pab txhawb tsa lawv tus kheej lub meej mom thiab lub koob lub npe xwb. Thaum tej no ruaj khov lawm, ces lawv siv tej ntawd los ua peev txheej thiab ua ib lub hauv paus ntawm qhov nyiaj khwv tau los. Qhov no tsis ntxim ntxub thiab lod? Muaj peev xwm pom tau rau hauv tag nrho lawv tej cwj pwm no tias nws yog lawv lub ntsiab tseeb uas tsis nyiam qhov tseeb, vim tias lawv yeej tsis muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws li. Tus yeeb yam uas lawv tsis muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws ntawd yog dab tsi? Qhov no yog tus yeeb yam uas loj tshaj plaws: Tswv Yexus tau los ua txoj hauj lwm thiab txhua yam Nws hais mas yeej yog lawm, txhua yam Nws hais mas yeej yog qhov tseeb lawm. Lawv saib tej ntawd zoo li cas? (Lawv tsis lees txais tej ntawd li.) Lawv tsis lees txais Tswv Yexus cov lus vim lawv ntseeg tias cov lus ntawd tsis yog lawm, los sis lawv tsis lees txais cov lus ntawd txawm yeej paub tias cov lus ntawd yeej yog lawm los xij? (Lawv tsis lees txais cov lus ntawd txawm yeej paub tias cov lus ntawd yeej yog lawm los xij.) Thiab dab tsi tuaj yeem ua tau qhov no? Lawv tsis nyiam qhov tseeb, thiab lawv ntxub tej yam zoo. Tag nrho tej uas tus Tswv Yexus hais mas yeej raug lawm, tsis muaj ib qho tsis raug li, thiab txawm tias lawv nrhiav tsis tau ib qho kev txhaum nyob hauv tus Tswv Yexus cov lus los siv tawm tsam Nws los xij, lawv thuam Nws, thiab tom qab ntawd lawv koom xav ua phem tias: “Muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig kiag xwb. Yog Nws los sis yog peb kiag xwb.” Qhov ua li no, lawv thiaj li npaj lawv tus kheej tawm tsam Tswv Yexus. Txawm lawv tsis ntseeg tias Tswv Yexus yog tus Tswv los xij, Nws yog ib tug neeg zoo uas tsis tau ua txhaum tej kev cai li choj los sis tsis tau ua txhaum rau Yehauvas tej[a] kev cai li; vim li cas lawv thiaj li thuam Tswv Yexus? Vim li cas lawv thiaj li saib Tswv Yexus zoo li no? Tuaj yeem pom tau rau hauv cov neeg no tias lim hiam thiab siab phem npaum li cas—lawv mas phem tshaj plaws li! Lub niag ntsej muag phem uas cov Falixais nthuav tawm ntawd mas tsis txawv deb ntawm lawv qhov zais lub siab zoo. Muaj coob leej tsis muaj peev xwm paub tias lawv lub ntsej muag tiag yog hom twg thiab hom twg yog lub cuav, tiam sis Tswv Yexus qhov kev tshwm sim thiab txoj hauj lwm tau nthuav tawm tej ntawd tag nrho lawm. Cov Falixais ua cuav rau lawv tus kheej tau zoo npaum li cas, nyob rau sab nraud lawv siab zoo npaum li cas—yog tej yam tseeb tsis raug nthuav tawm, ces tsis muaj leej twg muaj peev xwm pom yam uas lawv yog.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Tseem Ceeb Tshaj Plaws ntawm Kev Ntseeg Vajtswv Ces Yog Muab Qhov Tseeb Coj Los Xyaum Ua Raws” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Nyob rau hauv lo lus “qog raws,” mas feem ua li ntawd ces yog qog mus raws li kis ntawm ib tug tib neeg twg tus cwj pwm. Yog li ntawd tus cwj pwm twg uas cov tawm tsam Khetos siv lawv tus kheej los qog raws? Lawv ua txuj ua li leej twg? Tseeb tiag, lawv txoj kev qog raws ces yeej yog txhawm rau lub meej mom thiab lub koob lub npe xwb. Nws yeej tsis dhau ntawm ob yam no li, yog tsis li ntawd ces lawv yuav tsis ua txuj npaum li no—lawv yeej tsis ua tej yam ruam ruam kiag li. Kev coj tus cwj pwm zoo li ntawd mas pom tau tias ntxim raug cem, ntxim ntxub thiab ntxim qias heev, vim li cas lawv thiaj li tseem ua li ntawd? Vim lawv yeej muaj lawv tus kheej tej hom phiaj thiab tej kev txhawb siab—muaj tej kev npaj siab thiab kev txhawb siab ua ke. Yog tias cov tawm tsam Khetos xav kom tau txais lub meej mom hauv tib neeg lub siab, ces lawv yuav tsum ua kom cov tib neeg no muab lawv saib siab heev. Yog li yam dab tsi ua rau tib neeg ua li ntawd? Ntxiv rau qhov kev qog raws qee tus cwj pwm thiab kev nthuav tawm uas, nyob rau hauv tib neeg tej kev xav phem, puav leej ntseeg qhov zoo, cov tawm tsam Khetos kuj qog raws tej tug cwj pwm thiab tej tug yam ntxwv uas tib neeg ntseeg siab heev, kom thiaj li ua rau lwm tus hwm lawv. Yam uas tib neeg pheej ntsib nyob rau hauv cov pawg ntseeg mas yog qee tus neeg uas ua txuj paub sab ntsuj plig, kom lwm tus xav tias lawv twb tau ntseeg Vajtswv los tau ntau lub xyoo lawm, thiab paub sab ntsuj plig heev. Thiab tib neeg tsis ntseeg cov uas paub sab ntsuj plig ntawd ua qhov zoo kawg nkaus thiab tseem ceeb lov? (Ntseeg.) Txawm hais tias tus tib neeg twg los sis hom neeg twg uas cov tawm tsam Khetos qog raws los xij, nws yeej yog hom uas tib neeg pom tias zoo thiab tseem ceeb, thiab muaj meej mom siab xwb, yog tsis li ntawd ces lawv yeej tsis qog raws tus neeg ntawd li. Tib neeg puas muab lawv saib siab yog tias lawv qog raws Ntxwgnyoog? Yog tias lawv qog raws ib tug neeg thab plaub, ib tug laib, ib tug neeg ua nruj ua tsiv, los sis ib tug niam ntiav, ces tib neeg puas yuav muab lawv saib siab mas? (Tsis saib.) Yog lawv hais tias lawv yog ib tug neeg Falixais los sis ib tug Yudas, tib neeg puas yuav tsis lees paub lawv? (Tsis lees paub.) Tej cov neeg zoo li no pom tau meej heev tias xav phem, tsis zoo. Cov tawm tsam Khetos yeej tsis qog raws cov tib neeg ntawd ib zaug li. Yog li ntawd lawv qog raws leej twg? Lawv qog raws cov uas, nyob rau hauv tib neeg lub siab, pom tias tseem ceeb, zoo, thiab zoo kawg nkaus. Qhov ua ntej tshaj plaws yog cov tib neeg uas nyob rau hauv cov pawg ntseeg uas tau ntseeg Vajtswv los tau ntau xyoo lawm, cov uas muaj kev ntsib kev pom txog sab ntsuj plig thiab hais lus tim khawv, cov uas tau txais txoj kev hmoov hlub thiab koob hmoov los ntawm Vajtswv, tau ntsib tau pom tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, pom tej yog toog tseem ceeb, thiab cov uas muaj qee txoj kev ntsib kev pom tshwj xeeb lawm; kuj muaj cov uas hais lus qhuav qhaws thaum nrog lwm tus ua ke thiab, cov uas tuaj yeem tham ntev txog li ob los sis peb teev, los sis haj tseem ntev tshaj ntawd thiab; muaj cov uas lawv tej kev, tej ntsiab, thiab cov hauv paus ntsiab lus ntawm kev ua dej num mas mus raws li tej kev cai ntawm pawg ntseeg xwb; thiab tseem muaj cov uas zoo li muaj kev ntseeg Vajtswv loj heev thiab. Cov tib neeg no yeej paub tias yog cov tib neeg ntawm sab ntsuj plig. Yog li ntawd cov tawm tsam Khetos qog raws cov tib neeg ntawm sab ntsuj plig li cas? Lawv ua ib yam nkaus li ntawd, kom tib neeg pom lawv zoo li paub sab ntsuj plig. Thiab thaum lawv ua tej no, puas yog lawv ua tas mus li, tawm ntawm lub siab los? Tsis yog. Cov tawm tsam Khetos tsuas yog qog raws, caum raws li tej kev cai xwb. Thiab qee yam uas lawv ua mas lwm tus saib zoo li yog tus cwj pwm zoo lawm. Piv txwv tias, lawv maj ceev nrooj los thov Vajtswv thaum lawv ntsib ib qho teeb meem, tiam sis lawv tsuas lam ua mus raws li tej kev txawv txav thaum lawv ua li ntawd xwb. Qhov tseeb tiag, lawv tsis yog nrhiav thiab thov Vajtswv tiag tiag; lawv tsuas yog ua kom tib neeg hais tias lawv hlub Vajtswv, thiab muaj kev hwm Vajtswv heev, thiab tias lawv thov Vajtswv thaum lawv ntsib qee yam teeb meem xwb. Dab tsi ntxiv, txawm hais tias lawv yuav mob hnyav npaum li cas los xij, lawv yeej tsis mus nrhiav tshuaj kho thaum lawv tsim nyog mus los sis noj tshuaj thaum lawv tsim nyog noj li. Tib neeg hais tias, “Yog koj tsis noj tshuaj ces koj tus mob yuav mob loj tuaj. Muaj sij hawm thov Vajtswv, thiab muaj sij hawm noj tshuaj. Koj tsuas yog yuav tsum ua raws li koj txoj kev ntseeg thiab tsis txhob tso koj tes dej num tseg xwb.” Lawv teb hais tias, “Tsis ua li cas—kuv muaj Vajtswv lawm, ces kuv yeej tsis ntshai.” Nyob rau sab nraud mas, lawv ua txuj ua siab txias txias thiab tsis ntshai, thiab muaj kev ntseeg puv npo, tiam sis sab hauv mas, lawv ntshai kev tuag heev; thaum tsis muaj neeg pom, mas lawv noj tshuaj tag noj tshuaj dua, thiab khiav mus cuag kws kho mob yam ntsiag to thaum lawv mloog tias lawv tsis xis neej. Yog tias tib neeg pom lawv noj tshuaj, thiab nug lawv tias nws yog dab tsi, ces lawv teb hais tias, “Kuv tsuas yog noj qee yam tshuaj kom pab lub cev noj qab nyob zoo xwb os. Cov tshuaj no ua rau kuv muaj zog, kom kuv thiaj li tsis qeeb thaum kuv ua kuv tes dej num.” Lawv kuj tseem hais tias, “Kev mob nkeeg ces yog ib txoj kev sim siab los ntawm Vajtswv. Thaum peb ua neej nyob rau hauv kev mob nkeeg, ces peb muaj mob; thaum peb ua neej nyob rau hauv Vajtswv cov lus, ces kev mob nkeeg tawm mus lawm. Peb yuav tsum tsis txhob ua neej nyob rau hauv kev mob nkeeg—yog tias peb ua neej nyob rau hauv Vajtswv cov lus, ces txoj kev mob nkeeg no yuav ploj mus.” Qhov ntawd yog qhov uas lawv nquag qhia tib neeg nyob rau sab nraud, siv Vajtswv cov lus los pab lwm tus. Tiam sis thaum muaj qee yam tshwm sim rau lawv, lawv ua txhua yam los daws tej ntawd los ntawm lawv tus kheej tej tswv yim yam ntsiag to. Nyob rau sab nraud mas, lawv tseem hais tias: Vam khom rau Vajtswv hauv txhua yam, thiab txhua yam yog nyob rau ntawm Vajtswv ob txhais tes. Tiam sis qhov ntawd tsis yog yam uas lawv ua tiag tiag ntsiag to. Lawv tsis muaj txoj tseem kev ntseeg. Thaum lawv ntsib ib qho teeb meem, nyob rau ntawm lwm tus tib neeg lub xub ntiag mas lawv thov Vajtswv thiab hais tias lawv zwm rau Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj, tias qhov teeb meem no yog los ntawm Vajtswv los, thiab tib neeg yuav tsum tsis txhob yws. Tiam sis nyob hauv lawv lub siab, tam sim ntawd, lawv tab tom xav tias: “Kuv tau mob siab thiab kuv rau siab ntso ua kuv tes dej num heev, ua li cas txoj kev mob nkeeg no thiaj li los raug rau kuv? Thiab vim li cas lwm tus ho tsis raug li?” Lawv tsis kam tsa suab yws ib lo li, tiam sis muaj kev tsis ntseeg txog Vajtswv hauv lawv lub siab; nws zoo li rau lawv mas tsis yog txhua yam uas Vajtswv ua es yog qhov yog. Nyob rau sab nraud mas, txawm hais tias, lawv ua lub ntsej muag zoo li tias tsis muaj dab tsi, tias tsis hais txog qhov muaj mob, qhov kev mob nkeeg ntawd tseem tsis tau tso lawv tseg los xij, lawv yeej tseem ua tau lawv tes dej num, lawv yeej tseem ua lub siab ncaj ncees, thiab yeej tseem siv tau lawv tus kheej rau Vajtswv. Thaum lawv raug hais kom ua ib tug neeg qog raws, mas mam li pom lawv tus cwj pwm qias neeg. Ib tug neeg zoo li no txoj kev ntseeg thiab kev mloog lus mas yog cuav xwb, ib yam li lawv txoj kev ncaj ncees thiab. Tsis muaj ib txoj kev mloog lus, los sis txoj kev ntseeg tiag tiag nyob rau ntawm no li, thiab lawv haj yam tsis vam khom rau Vajtswv thiab muab tej teeb meem tso rau hauv Nws ob txhais tes li. Lawv tsis quav ntsej yam uas Vajtswv tau npaj tseg, los sis Vajtswv lub siab nyiam yog dab tsi li; lawv tsis saib lawv tus kheej txoj kev qias vuab tsuab kom meej, lawv tsis saib kom meej tias yam teeb meem ntawm lawv yog dab tsi, thiab lawv tsis sim los daws lawv tej teeb meem li, tiam sis nyob rau sab nraud mas ua txuj tias tsis muaj ib yam dab tsi thaiv lawv, tias lawv muaj peev xwm zwm rau, thiab muaj kev ntseeg, thiab tuaj yeem sawv tau khov kho. Txawm li cas los xij, nyob rau hauv lawv lub siab, mas lawv xav hais tias, “Puas yog qhov kev mob nkeeg no los raug rau kuv vim yog Vajtswv ntxub kuv? Thiab tam sim no uas Nws ntxub kuv, ua kuv puas yog ib tug neeg ua Vajtswv tes dej num? Puas yog Vajtswv siv kuv los ua tes dej num? Kuv puas tseem muaj qhov kawg? Puas yog Vajtswv siv qhov no los muab kuv nthuav tawm, los cheem kuv kom tsis txhob ua tes dej num no?” Qhov ntawd yog qhov lawv xav hauv lawv lub siab, hos nyob rau sab nraud mas lawv kwv yees ua txuj li qee tus neeg uas paub sab ntsuj plig, hais tias “Vajtswv tej kev npaj siab uas zoo mas yeej txhawb qhov no,” thiab tsis yws, thaum uas muaj qee yam tshwm sim rau lawv. Lawv tsis tab meeg yws, tiam sis lawv lub siab tshee hnyo yam li ib nthwv cua daj cua dub tom hiav txwv; tej lus yws txog Vajtswv, thiab tej kev tsis ntseeg thiab tej lus nug txog Vajtswv, thooj txhij tshwm sim los ua ke. Nyob rau sab nraud mas, lawv yeej tas zog nyeem Vajtswv cov lus thiab kub siab lug ua lawv tes dej num, tiam sis nyob rau hauv lawv lub siab, mas lawv twb tau tso lawv tes dej num tseg lawm. Qhov no tsis yog qhov txhais hais tias lam ua txuj lov?

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Tsuas Ua Lawv Tes Dej Num los Cais Lawv Tus Kheej Kom Txawv Ntawm Lwm Tus thiab Yug Lawv Tus Kheej Tej Kev Ntshaw thiab Tej Hom Phiaj Xwb; Lawv Yeej Ib Txwm Tsis Xav Txog Tej Kev Ntshaw ntawm Vajtswv Lub Tsev Li, thiab Haj Tseem Muab Tej Kev Ntshaw Ntawd Muag Tawm Pauv Lub Yeeb Koob rau Lawv Tus Kheej thiab (Ntu Kaum)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Txawm hais tias qhov chaw yuav yog dab tsi, los sis lawv yuav ua lawv tes dej num qhov twg los xij, cov tawm tsam Khetos ua lub ntsej muag zoo li lawv yeej tsis qaug zog li, muaj txoj kev hlub uas loj tshaj plaws rau Vajtswv, muaj kev ntseeg Vajtswv puv npo, yeej tsis txeev xav phem, tsis zais tus cwj pwm tiag tiag thiab qhov uas lawv xam pom tiag tiag nyob rau hauv lawv nruab siab txog qhov tseeb thiab txog Vajtswv rau lwm tus li. Qhov tseeb tiag, nyob rau puag hauv lawv nruab siab, lawv puas ntseeg tias lawv tus kheej muaj hwj chim tshaj plaws? Lawv puas ntseeg tiag tiag tias lawv tus kheej tsis muaj qhov ua tsis tau zoo li? Tsis ntseeg. Yog li ntawd, twb paub tias lawv muaj qhov ua tsis tau zoo, kev ntxeev siab, thiab tus moj yam qias vuab tsuab lawm, vim li cas lawv thiaj li hais lus thiab coj tus cwj pwm zoo li no rau ntawm lwm tus lub xub ntiag? Lawv lub hom phiaj mas pom tau tseeb heev: Nws tsuas yog los tiv thaiv lawv lub meej mom nyob rau ntawm lwm tus lub xub ntiag nkaus xwb. Lawv ntseeg hais tias yog tias, nyob rau ntawm lwm tus lub xub ntiag, lawv tab meeg xav phem, tab meeg hais tej yam uas tsis zoo, nthuav txoj kev ntxeev siab tawm, thiab tham txog kev paub lawv tus kheej, ces qhov no yog ib yam uas rhuav lawv lub meej mom thiab lub koob lub npe, nws yog ib txoj kev swb xwb. Yog li ntawd ces lawv thiaj li yeem tuag zoo dua li uas hais tias lawv ua tau tsis zoo thiab xav phem, thiab tias lawv tsis zoo tiav log, tiam sis tsuas yog ib tug neeg dog dig xwb. Lawv xav tias yog lawv lees tias lawv muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab, tias lawv yog ib tug neeg dog dig, ib tug neeg uas me thiab tsis tseem ceeb, ces lawv yuav plam lawv lub meej mom rau hauv tib neeg lub siab. Thiab yog li ntawd, txawm li cas los xij, lawv tsis tuaj yeem tso lub meej mom no tseg li, tiam sis lawv ua txhua yam los ceev lub meej mom ntawd tseg. Txhua zaus uas lawv ntsib ib qho teeb meem, lawv yeej txav zog mus tom ntej—tiam sis thaum pom tias tuaj yeem muab lawv nthuav tawm tau, tias tib neeg tuaj yeem pom tshab plaws lawv, ces lawv cia li nkaum ceev heev lawm. Yog hais tias tseem muaj ib qhov chaw rau lawv xyaum, yog tias lawv tseem muaj lub hwv tsam los qhuas lawv tus kheej, los ua txuj tias lawv yog tus kws tshaj lij, tias lawv paub txog qhov teeb meem no, thiab to taub txog qhov no, thiab daws tau qhov teeb meem no, ces lawv maj nrawm nroos los txeeb kom tau lub cib fim ntawd los ua kom tau txais lwm tus txoj kev qhuas, los ua kom lwm tus paub tias lawv txawj txog qhov no heev. Yog tias, thaum muaj ib qho xwm txheej, qee tus nug lawv tias lawv txoj kev to taub txog ib qho teeb meem yog dab tsi, thiab lawv txoj kev xam pom yog dab tsi, ces lawv tsis hais lus li lawm, thiab lawv cia lwm tus hais lus ua ntej tso. Qhov lawv tsis hais lus ntawd yeej muaj ib qho laj thawj: Nws tsis yog tias lawv tsis muaj kev xam pom, tiam sis yog qhov lawv ntshai tsam tias hais lus ncaj qha ces yuav ua rau lawv poob ntsej muag, los sis tias lawv yuav hais qee yam uas tsis muaj qab hau los sis tsis tseem ceeb uas tsis muaj leej twg pom zoo. Qhov no yog ib qho laj thawj. Lwm qhov laj thawj ces yog qhov tias lawv tsis muaj kev xam pom, thiab tsis muaj cuab kav hais lus tseeb li. Vim yog ob qho laj thawj no, los sis muaj lwm qhov laj thawj ntau ntxiv, lawv txaj muag hais lus tawm thiab nthuav tawm lawv tus kheej txoj kev xam pom, lawv ntshai qhov muab lawv lub ntsej muag tseeb qhia tshwm, lawv ntshai qhov muab lawv lub siab thiab txoj kev xam pom tseeb nthuav tawm, thiab cuam tshuam rau tus yam ntxwv uas tib neeg muaj txog lawv rau hauv tib neeg lub siab. Thiab yog li ntawd, thaum tib neeg sib qhia lawv txoj kev xam pom, tej kev xav, thiab kev to taub, lawv muab tej nqe lus uas los ntawm ib tug tib neeg los sis tej tus tib neeg twg, tej nqe lus uas muaj kev txawj ntse dua thiab siv tau coj los hais, thiab lawv siv tej nqe lus ntawd yam li yog lawv tus kheej tug, lawv tshuaj xyuas tej nqe lus ntawd kom zoo thiab sib qhia tej nqe lus ntawd rau txhua tus, ces qhov ua li no ua rau tib neeg muab lawv saib siab heev rau hauv tib neeg lub siab. Thaum lub sij hawm nthuav tawm ib txoj kev xam pom tiag tiag los txog lawm, lawv yeej tsis qhib siab lug txog lawv tus yam ntxwv tseeb rau tib neeg li, los sis cia kom tib neeg paub tias lawv xav dab tsi tiag tiag, lawv lub peev xwm zoo li cas, lawv txoj kev ua neej zoo li cas, lawv lub hwj chim uas to taub zoo li cas, thiab seb lawv puas muaj txoj kev paub txog qhov tseeb tiag tiag. Thiab yog li ntawd, tib lub sij hawm thaum khav theeb thiab ua txuj paub sab ntsuj plig, thiab ib tug neeg uas zoo tiav log, lawv ua txhua yam los npog lawv lub ntsej muag tseeb thiab lub siab tiag tiag. Lawv yeej tsis nthuav qhov lawv ua tsis tau zoo tawm rau cov kwv tij thiab cov muam, los sis lawv yeej tsis lees paub lawv tus kheej tej kev tu ncua thiab tej uas lawv ua tsis tau zoo li; tiam sis, lawv ua txhua yam los npog tej ntawd. Tib neeg nug lawv hais tias, “Koj twb tau ntseeg Vajtswv los tau ntau lub xyoo lawm, koj puas txeev muaj qhov tsis ntseeg txog Vajtswv li?” Lawv teb tias hais, “Tsis txeev muaj li.” Lawv raug nug hais tias, “Koj puas quaj thaum ib tug neeg ntawm koj tsev neeg tuag?” Lawv teb hais tias, “Tsis quaj, kuv tsis poob ib lub kua muag li.” Lawv raug nug hais tias, “Koj twb ntseeg Vajtswv los tau npaum li no lub xyoo lawm, koj tau muab ntau yam tso tseg thiab muab koj tus kheej fij ntau heev lawm, koj puas muaj qhov khuv xim li?” Lawv teb tias hais, “Tsis muaj li.” Lawv raug nug hais tias, “Thaum tsis muaj leej twg saib xyuas koj thaum koj muaj mob li, nws puas ua rau koj chim siab, koj puas nco tsev?” Thiab lawv teb hais tias, “Yeej tsis chim siab tsis nco li.” Lawv coj lawv tus kheej zoo li ncaj ncees, siab tawv, muaj peev xwm tso txhua yam tseg, muaj peev xwm muab lawv tus kheej fij heev—ib tug neeg uas tsis muaj qhov phem, tsis muaj ib qho kev txhaum li. Thiab lawv yuav ua li cas yog tias koj qhia lawv tias lawv tej kev txhaum yog dab tsi, qhib siab lug thiab qhia rau lawv yam li yog ib tug kwv tij los sis ib tug muam li ib txwm yog xwb? Lawv ua txhua yam los tiv thaiv thiab qhia tias lawv tus kheej ncaj ncees, los daws qhov xwm txheej ntawd, los rhuav tshem yam koj hais, los ua kom koj thim qhov ntawd rov qab thiab thaum kawg lees paub tias lawv tsis muaj qhov teeb meem no, thiab tias lawv tseem yog tus neeg zoo tiav log, tus neeg paub sab ntsuj plig uas tib neeg xav tias lawv yog. Txhua yam tsis yog ua txuj xwb lov? Txhua tus uas xav tias lawv zoo tiav log thiab muaj hwj chim tshaj plaws tsuas yog ua txuj xwb. Vim li cas kuv thiaj li hais tias lawv tsuas yog ua txuj xwb? Vim li cas kuv thiaj li hais txog lawv qhov qub tas li xwb? Puas muaj leej twg zoo tiav log? Puas muaj leej twg muaj hwj chim tshaj plaws? “Muaj hwj chim tshaj plaws” txhais tau li cas? Nws puas txhais hais tias tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus? Yeej tsis muaj leej twg uas nyob rau hauv ntiaj teb lub qab ntuj khwb no yuav muaj hwj chim tshaj plaws li; tsuas yog Vajtswv nkaus xwb, thiab tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li yog tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus. Yog li ntawd cov tib neeg ntawd yog neeg dab tsi yog tias lawv hais tias lawv tus kheej muaj hwj chim tshaj plaws, thiab yog tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus? Lawv yog tus thawj tub txib saum ntuj, lawv yog cov dab phem, thiab lawv yog cov tawm tsam Khetos uas nrog tib neeg nyob ua ke. Cov tawm tsam Khetos ua txuj tias lawv muaj hwj chim tshaj plaws, tias lawv zoo tiav log. Cov tawm tsam Khetos puas paub lawv tus kheej? (Tsis paub.) Lawv tsis paub lawv tus kheej, yog li ntawd lawv puas tuaj yeem sib qhia txog qhov kev paub lawv tus kheej? (Ib txhia neeg ntsej muag ncaj siab nkhaus tuaj yeem sib qhia tau.) Yog lawm; cov tib neeg no ua txuj sib qhia txog qhov kev paub lawv tus kheej. Yog li ntawd qhov sib txawv ntawm lawv txoj kev sib qhia txog kev paub lawv tus kheej, thiab kev paub yus tus kheej tiag tiag yog dab tsi? (Cov neeg ntsej muag ncaj siab nkhaus sib qhia txog kev paub lawv tus kheej kom ua rau lwm tus muab lawv saib siab, kom qhia tau lawv sab zoo xwb. Cov neeg uas paub lawv tus kheej tiag tiag sib qhia txog thiab soj ntsuam lawv tus moj yam qias vuab tsuab, tau txais kev paub tseeb txog lawv tus kheej thiab los lees tej yam kev tu siab los ntawm qhov noj thiab haus Vajtswv cov lus.) Muaj ib qho sib txawv. Thaum cov tawm tsam Khetos tham txog kev paub lawv tus kheej, lawv piav qhia thiab tiv thaiv lawv tus kheej uas yog siv tej yam ntsig txog lawv uas txhua tus paub thiab pom lawm, kom tib neeg xav tias lawv hais yog lawm, thiab muab lawv saib siab, thiab xav tias lawv paub lawv tus kheej tab txawm tsis muaj qhov yuam kev ntau nyob rau ntawm lawv los xij, thiab yeej tseem tuaj yeem los tau rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag los lees tej uas lawv ua yuam kev thiab lees txim hloov dua siab tshiab. Lawv lub hom phiaj yog dab tsi? Yog los dag ntxias tib neeg. Lawv yeej tsis soj ntsuam lawv tus moj yam qias vuab tsuab tiag tiag kom tib neeg thiaj li tau kawm los ntawm lawv kiag li. Thaum lawv siv kev paub lawv tus kheej los ua kom tib neeg muab lawv saib siab lawm, qhov tshwm sim yog dab tsi? Lawv dag ntxias tib neeg. Qhov kev paub yus tus kheej no yog dab tsi? Nws yog kev ntxias tib neeg, siv cov lus hais thiab kev xyaum ua txog qhov kev paub yus tus kheej los dag ntxias tib neeg thiab ua rau lwm tus muab lawv saib siab dua.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Tsuas Ua Lawv Tes Dej Num los Cais Lawv Tus Kheej Kom Txawv Ntawm Lwm Tus thiab Yug Lawv Tus Kheej Tej Kev Ntshaw thiab Tej Hom Phiaj Xwb; Lawv Yeej Ib Txwm Tsis Xav Txog Tej Kev Ntshaw ntawm Vajtswv Lub Tsev Li, thiab Haj Tseem Muab Tej Kev Ntshaw Ntawd Muag Tawm Pauv Lub Yeeb Koob rau Lawv Tus Kheej thiab (Ntu Kaum)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Yeej tsis muaj ib yam dab tsi uas cov tawm tsam Khetos ua tau zoo tshaj li kev coj tus cwj pwm thiab hais lus, thiab ua raws li tej kev cai kom zoo; qhov no yog qhov lawv ua tau zoo. Thiab qhov ua tau zoo no yog qee yam uas nyob rau hauv lawv cov pob txha, uas hais tau tias, nws yog lawv lub ntsiab tseeb. Yam uas lawv ua tau zoo tshaj plaws tsis yog kev caum yam zoo thiab tej kev ntshaw uas nyob tob puag hauv tib neeg nruab siab, tiam sis tsuas yog yam saib zoo li zoo thiab yog uas nyob rau sab nraud xwb; lawv lub ntsiab tseeb thiab tus moj yam, los sis yam uas nyob tob puag hauv lawv nruab siab, mas txawv lawv tus cwj pwm sab nraud kiag li lawm. Muaj ib co tawm tsam Khetos, piv txwv tias, uas hais lus thiab cuam tshuam nrog rau lwm tus mas saib zoo li siab zoo thiab txo hwj chim, uas yeej tsis hais cov lus mob neeg, uas ib txwm ua txhua yam los tiv thaiv lwm tus lub meej mom, uas yeej tsis hais lwm tus qhov tsis zoo tawm los sis cia li lam tau lam txiav txim los sis rau txim rau lawv, uas, thaum tib neeg tsis muaj kev cia siab thiab qaug zog lawm, cev tes mus pab kom ncav sij hawm. Lawv qhia tias lawv yog neeg muaj lub siab sov so thiab siab zoo, thiab ib tug neeg zoo. Thaum tib neeg muaj kev nyuaj siab, qee zaus lawv pab hais lus txhawb zog, thiab qee zaus kuj pab dag zog me ntsis thiab; haj tseem muaj qee zaus uas lawv tuaj pab cawm los ntawm qhov kev pab nyiaj txiag los sis tej khoom siv thiab. Tuaj sab nraud ntsia, tus cwj pwm zoo li no puas zoo thiab? Nyob rau hauv tib neeg feem coob lub siab mas, hom no yog hom tib neeg uas lawv xav ntsib thiab koom nrog; cov tib neeg zoo li no mas yeej tsis tso ib qho kav thawj dab tsi los sis kev cuam tshuam rau lwm tus li, thiab tej zaum haj tseem yuav pab tau lawv thiab—xws li khoom siv los sis pab tawm tswv yim, los sis haj tseem pab txog ib tug yeeb yam ntawm sab kev qhuab qhia nrog rau kev to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia, thiab lwm yam ntxiv. Nyob rau sab nraud mas, cov tib neeg zoo li no tsis ua ib yam dab tsi phem li, thiab lawv tsis tab kaum lwm tus li. Saib zoo li lawv muaj kev sib haum xeeb zoo heev nrog rau txhua pab pawg uas lawv nyob rau hauv; nyob rau hauv lawv txoj kev coj qhia thiab txhim kho, mas zoo li txhua tus zoo siab, tib neeg sib raug zoo, lawv tsis muaj kev sib cav los sis sib ceg, thiab lawv xyiv fab heev rau txoj kev sib raug zoo uas ib leeg muaj rau ib leeg. Thaum lawv nyob ntawd, mas txhua tus xav tias lawv ib leeg sib raug zoo rau ib leeg zoo npaum li cas, lawv sib ncawg npaum li cas. Thaum lawv mus lawm, ib txhia tib neeg txawm pib ib leeg tsis haum nrog ib leeg thaum lawv tuaj sib sau ua ke, ib leeg ntiab ib leeg, thiab sib khib thiab sib cav sib ceg; tiam sis thaum tus tawm tsam Khetos tuaj nyob rau hauv lawv tuaj txhim kho, ces txhua tus txawm tsum tsis sib cav sib ceg lawm. Saib zoo li cov tawm tsam Khetos txawj ua lawv txoj hauj lwm heev, tiam sis muaj ib yam uas qhia tau meej heev tias lawv qhov uas hu ua “hauj lwm” yog dab tsi. Nyob rau hauv lawv txoj kev coj qhia thiab ua thawj coj, tib neeg tau kawm tias yuav sib raug zoo li cas, yuav hais lus qab zib thiab qhuas lwm tus li cas, yuav hais yam zoo rau lwm tus li cas, yuav tsis hais yam uas muaj tseeb thiab tsis hais kom mob tib neeg lub siab li cas. Lawv tau muab pawg ntseeg tig mus ua dab tsi lawm? Mus ua ib pab pawg uas sib raug zoo lawm. Thaum cov tawm tsam Kheots coj cov kwv tij thiab cov muam mus rau txoj kev no lawm, lawv xav tias lawv tsim nyog tau txais txiaj ntsim zoo, tias lawv tau ua qee yam zoo heev li rau cov kwv tij thiab cov muam, uas yog ib teg dej num tseem ceeb heev, thiab pab tau cov kwv tij thiab cov muam ntau heev. Lawv nquag qhia cov kwv tij thiab cov muam kom txo hwj chim, kom tsim kho lawv cov lus hais kom zoo thiab zoo mloog, lawv yuav tsum ua li cas thaum zaum los sis sawv, yuav qhia lawv lub zeem muag ncaj qha rau qhov twg thaum lawv hais lus, thiab lawv yuav tsum hnav lawv tej khaub ncaws li cas. Yam uas lawv nquag qhia cov kwv tij thiab cov muam mas tsis yog qhov tias yuav to taub qhov tseeb li cas, los sis yuav to taub qhov tseeb txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb li cas. Tiam sis, lawv qhia cov kwv tij thiab cov muam ntawd tias yuav ua raws li tej kev cai thiab coj tus cwj pwm kom zoo li cas xwb. Nyob hauv lawv qhov kev qhuab qhia, tej kev cuam tshuam ntawm tib neeg mas tsis yog ua los ntawm qhov tseeb, los sis cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, tiam sis yog vam khom rau lub tswv yim ntawm txoj kev ua ib Tug Neeg Zoo xwb. Nyob rau sab nraud mas, ib leeg tsis ua kom mob ib leeg lub siab, tsis muaj leej twg hais txog lwm tus qhov tsis zoo li. Txawm li cas los xij, yeej tsis muaj leej twg txeev qhia lwm tus txog yam uas lawv tab tom xav, lawv tsis qhib lawv lub siab los qhia txog lawv tus kheej txoj kev qias vuab tsuab thiab kev tsis mloog lus, thiab lawv tsis qhia yam uas lawv tus kheej ua tsis tau zoo thiab tej kev txhaum li; tiam sis, nyob rau qib ntiav ntiav mas, lawv hais lus ua dog ua dig yam ruam ntsuav txog cov uas raug txom nyem thiab tau tiv kev txom nyem, cov uas muaj lub siab ncaj ncees ua lawv tes dej num, cov uas muaj peev xwm coj tau txiaj ntsig los rau cov kwv tij thiab cov muam, cov uas pab nyiaj txiag ntau rau Vajtswv lub tuam tsev, cov uas tau raug kaw thiab raug teem txim—cov no yog tej uas lawv tham txog. Cov tawm tsam Khetos tsis yog tsuas siv tus cwj pwm zoo xwb—nyob rau sab nrawd mas ua neeg txo hwj chim, ua siab ntev, ua siab thev taus, pab tib neeg rau txhua txoj kev—kom tsim tau ib txoj kev cuav rau lawv tus kheej thiab kev npog lawv tus kheej, tiam sis tib lub sij hawm ntawd lawv kuj yuav tsum ua ib tug qauv ntawm lawv tus kheej kom lwm tus pom los ntawm tus cwj pwm zoo no thiab kom ua rau lwm tus qog raws. Lub hom phiaj uas txhawb tus cwj pwm zoo no mas tsis yog lwm yam tshaj li qhov ua kom tib neeg ua tib zoo mloog lawv hais xwb—yog los ua kom, thaum cov neeg feem coob hauv pawg ntseeg sib tham txog lawv tus kheej tus moj yam qias vuab tsuab, thiab thaum muaj qee leej ntawm cov kwv tij thiab cov muam lees paub tias lwm tus muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab lawm los lawv muaj peev xwm saib xyuas qhov ntawd, pom tias cov tawm tsam Khetos nkaus xwb thiaj li yog cov txo hwj chim thiab ua siab ntev, tsuas yog lawv nkaus xwb thiaj li ua siab thev taus rau txhua tus, thiab tsis qhuab ntuas los sis qhuab qhia leej twg li, los sis qhia ib tug twg qhov uas ua tsis tau zoo tshwm li, thiab muaj kev sib haum xeeb zoo nrog rau txhua tus—tsuas yog lawv nkaus xwb thiaj li yog cov tib neeg zoo nyob rau hauv pawg ntseeg. Qhov no yog ib hom cwj pwm cuav uas cov tawm tsam Khetos muab coj los hnav.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Tsuas Ua Lawv Tes Dej Num los Cais Lawv Tus Kheej Kom Txawv Ntawm Lwm Tus thiab Yug Lawv Tus Kheej Tej Kev Ntshaw thiab Tej Hom Phiaj Xwb; Lawv Yeej Ib Txwm Tsis Xav Txog Tej Kev Ntshaw ntawm Vajtswv Lub Tsev Li, thiab Haj Tseem Muab Tej Kev Ntshaw Ntawd Muag Tawm Pauv Lub Yeeb Koob rau Lawv Tus Kheej thiab (Ntu Kaum)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Ib txhia neeg mas tsuas npaj kom lawv tus kheej muaj qeeb qhov tseeb siv rau lub sij hawm muaj xwm txheej ceev xwb los sis muab lawv tus kheej tso tseg thiab pab lwm tus, thiab tsis daws lawv tus kheej tej teeb meem; peb hu lawv ua “cov neeg siab zoo.” Lawv muab lwm tus xam ua cov moj zeej ntawm qhov tseeb thiab lawv tus kheej ua nws tus xib fwb, qhia lwm tus kom tus qhov tseeb ruaj ruaj thiab kom tsis txhob cia li nyob twj ywm xwb, thaum uas lawv tus kheej ua cov neeg uas nyob ib cag saib xwb. Hom neeg no yog hom neeg twg? Lawv yeej npaj kom lawv tus kheej muaj ib co lus ntawm qhov tseeb tab sis tsuas siv tej ntawd coj los qhia lwm tus xwb, hos lawv yeej tsis ua ib qho dab tsi hlo li kom lawv tsis txhob ntsib lawv tus kheej txoj kev raug rhuav tshem li. Cas yuav txaus tu siab ua luaj li lau! Yog lawv tej lus pab tau lwm tus, ces vim li cas ho pab tsis tau lawv tus kheej mas? Peb yuav tsum muab lawv hu ua cov neeg hais ib yam ua ib yam uas tsis muaj qhov tseeb tiag li. Lawv muab cov lus ntawm qhov tseeb rau lwm tus thiab hais kom lwm tus muab coj mus xyaum ua, hos lawv tus kheej ces yeej tsis siv zog ib qho los xyaum ua li. Lawv tseem tsis txaus ntxub thiab lod? Lawv tus kheej ces yeej ua tsis tau li, tab sis lawv yuam kom lwm tus muab cov lus ntawm qhov tseeb coj mus xyaum ua—cas qhov no yuav yog ib qho siab phem ua luaj li! Lawv tsis siv qhov muaj tiag pab lwm tus; lawv tsis yog siv txoj kev hlub los pab cuam rau lwm tus. Lawv tsuas yog dag ntxias thiab tsim kev phom sij rau tib neeg xwb. Yog qho no tseem pheej muaj ntxiv mus, ib tug neeg twg pheej cev cov lus ntawm qhov tseeb rau tus tom ntej xwb, ces qhov no tseem tsis xaus rau qhov uas txhua tus tsuas lam hais tej lus ntawm qhov tseeb xwb thaum uas lawv tus kheej kiag yeej tsis muaj peev xwm muab coj los xyaum ua li lod? Cov neeg zoo li ntawd yuav hloov tau li cas? Lawv yeej tsis lees paub lawv tus kheej tej teeb meem hlo li; ua li cas thiaj yuav muaj ib txoj kev mus lawm tom ntej rau lawv mas?

Xaiv tawm los ntawm “Cov Uas Nyiam Qhov Tseeb Muaj ib Txog Kev Mus Tom Ntej” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Qee tus neeg muaj peev xwm ua kom tib neeg mloog lawv tus kheej. Hauv lawv cov kwv tij thiab cov muam, tej zaum lawv yuav hais tias lawv tshuav Vajtswv nqi, tab sis tom qab lawv lub nraub qaum, lawv tsis xyaum qhov tseeb thiab coj tus cwj pwm txawv txawv. Cov no puas yog neeg Falixais? Tus neeg uas hlub Vajtswv tiag thiab muaj qhov tseeb yog tus uas ua siab ncaj rau Vajtswv tiam sis tsis qhia sab nraud zoo li no. Xws li tus neeg txaus siab los xyaum qhov tseeb thaum muaj xwm txheej, thiab tsis hais lus los yog coj tus cwj pwm uas tawm tsam lawv lub siab paub qhov phem qhov zoo. Cov neeg zoo li no qhia tawm kev txawj ntse thaum muaj teeb meem tshwm sim, thiab yog tus qauv hauv nws kev ua hauj lwm tsis hais txog qhov xwm txheej twg li. Tus neeg zoo li no tuaj yeem muab kev pab cuam tiag. Muaj qee tus neeg uas feem ntau muab kev pab cuam ntawm lub qhov ncauj mus them lawv tus nqi rau Vajtswv xwb; lawv siv lawv lub sij hawm los xav rau tej kev txhawj xeeb, muab tso rau cov huab cua cuam tshuam thiab ua txuj ua li lawv txaus hlub heev xwb! Ntxim ntxub ua luaj li! Yog koj nug lawv hais tias, “Koj puas tuaj yeem qhia kuv txog qhov uas koj tshuav Vajtswv nqi nas?” ces lawv yuav hais tsis tau ib lo lus li. Yog koj muab siab npuab Vajtswv tiag, ces tsis txhob tham rau sab nraud xwb; tiam sis, qhia koj txoj kev hlub rau Vajtswv kiag los ntawm txoj kev xyaum coj, thiab thov Nws los ntawm lub siab dawb paug. Cov neeg uas cia li nrog Vajtswv tham yam lus thiab hais tsis zoo yog cov neeg hais lus zoo tab sis siab phem! Qee tus neeg hais tias lawv muaj siab npuab Vajtswv txhua lub sij hawm lawv thov, thiab pib quaj txhua lub sij hawm, tab sis tsis yog los ntawm Vajntsujplig ua tus tshoov siab. Cov neeg zoo li no yog los ntawm kev lig kev cais ntseeg dab qhuas thiab kev xav xwb; lawv nyob los ntawm tej kab ke thiab kev xav, lawv ib txwm ntseeg tias qhov kev ua no ua rau Vajtswv zoo siab thiab Nws txaus siab rau txoj kev thov Vajtswv los sis tu siab los kua muag li no. Yam dab tsi zoo uas tuaj yeem tawm ntawm cov neeg siab phem no los? Txhawm rau txoj kev qhia kev txo hwj chim, qee qhov kev tsim txiaj thaum hais lus nyob ntawm ib sab ntawm lwm tus. Ib txhia yog txhob txwm ua qhev thaum nyob nrog lwm tus neeg, ua zoo li cov me nyuam yaj uas tsis muaj ib lub zog li. Qhov no puas tsim nyog cov neeg coj li no rau ntawm lub nceeg vaj? Cov neeg ntawm lub nceeg vaj yuav tsum muaj lub neej zoo thiab nyob ywj pheej, dawb huv thiab qhib siab lug, siab ncaj ncees thiab ntxim hlub, thiab ua neej nyob hauv txoj kev ywj pheej. Lawv yuav tsum muaj kev ncaj ncees thiab meej mom thiab tuaj yeem ua tim khawv rau txhua qhov chaw lawv mus; cov neeg uas zoo li no tsis hais Vajtswv thiab tib neeg los yeej hlub ib yam nkaus. Cov neeg uas pib nyob rau hauv txoj kev ntseeg muaj ntau cov kev coj ua sab nraud; lawv yuav tsum ntsib ib lub sij hawm muaj teeb meem thiab txom nyem ua ntej. Cov neeg uas muaj kev ntseeg rau Vajtswv tob tsis yog qhov ua rau lwm tus pom, tab sis lawv qhov kev coj ua thiab hauj lwm yog qhov zoo. Tsuas yog cov neeg zoo li no xwb thiaj li tuaj yeem ua lub neej nyob nrog Vajtswv txoj lus tiag. Yog koj tshaj tawm txoj moo zoo txhua hnub rau ntau tus neeg hauv kev rau siab coj lawv mus rau txoj kev cawm dim, tab sis thaum kawg tseem ua neej nyob raws kev cai thiab kev qhia, ces koj tsis tuaj yeem ua rau Vajtswv tau yeeb koob li. Cov neeg zoo li no yog cov neeg coj kev lig kev cai ntseeg, zoo ib yam li cov neeg ncauj lus zoo tab sis siab phem.

Thaum twg cov neeg uas ntseeg kev lig kev cai ntawd tuaj sib sau, lawv yuav nug hais tias, “Tus viv ncaus, ob peb hnub no koj puas nyob zoo?” Tej zaum nws yuav teb hais tias, “Kuv xav tias kuv tshuav Vajtswv ib qho nqi, thiab kuv ua tsis tau raws li Nws lub siab nyiam.” Muaj dua lwm tus yuav hais tias, “Kuv los ib yam thiab thiab kuv ua tsis tau kom Nws txaus siab.” Ob peb kab lus no thiab cov lus ntawd qhia qhov phem tob hauv lawv; cov lus zoo li no feem ntau ntxim ntxub, thiab txob siab heev li. Tus yam ntxwv ntawm cov neeg zoo li no tawm tsam Vajtswv. Cov neeg uas tsom mus rau kev sib txuas lus tseeb txhua yam hauv lawv lub siab, thiab qhib lawv lub siab rau kev sib raug zoo. Lawv tsis koom ua ib qho kev dag cuav, ua rau pom kev ua hauj lwm tsis muaj nuj nqis los sis tsis muaj kev lom zem. Lawv yeej ib txwm ua ncaj nraim, thiab tsis saib tej cai hauv ntiaj teb ua. Qee tus neeg muaj lub ntsej muag zoo rau sab nraud, txawm tias tsis muaj peev xwm los xij. Thaum ib tug neeg hu nkauj, lawv pib seev cev, tsis paub txog tias cov mov hauv lawv cov lauj kaub twb kub nyiab tag lawm. Cov neeg zoo li no tsis hwm Vajtswv li, thiab lawv tsis muaj siab npuab Vajtswv tiag tiag li. Txhua yam ntawm no qhia tias lawv tu ncua txoj kev tseeb. Thaum qee leej neeg paub txog tej yam ntawm sab ntsujplig, txawm hais tias lawv tsis hais txog Vajtswv los xij, lawv tseem muaj kev hlub rau Nws tob heev. Koj txoj kev xav uas tshuav Vajtswv nqi yeej ua tsis tau li cas rau lwm tus neeg; koj yog tus tshuav Vajtswv nqi, tsis yog lwm tus. Dab tsi muaj nuj nqi rau koj uas koj pheej hais li no rau lwm tus? Koj yuav tsum tau saib qhov tseem ceeb saib puas muaj tiag, tsis yog saib ntawm sab cev nqaij daim tawv sab nraud xwb.

Kev ua dej num zoo ntawm tib neeg sawv cev rau dab tsi? Lawv sawv cev rau cev nqaij daim tawv, thiab txawm hais tias qhov zoo tshaj plaws ntawm kev coj ua sab nraud tsis sawv cev txog lub neej los xij; lawv tsuas yog qhia kev kub siab rau koj tus kheej xwb. Kev coj ua sab nraud ntawm tib neeg tsis tuaj yeem ua tiav Vajtswv txoj kev ntshaws. Koj yuav hais txog qhov koj tshuav nuj nqis rau Vajtswv tsis tu ncua, tab sis koj tsis tuaj yeem pab lwm tus lub neej los yog txhawb lawv kom hlub Vajtswv. Koj ntseeg tias cov kev coj li ntawm koj ko yuav ua rau Vajtswv zoo siab no lov? Koj xav tias koj cov kev coj ua raws li Vajtswv lub siab nyiam, yog los ntawm tus ntsujplig, tab sis qhov tseeb, txhua yam tsis muaj nuj nqis kiag li! Koj ntseeg tias yam ua rau koj txaus siab thiab yam koj txaus siab ua yog yam ncaj ncees uas ua rau Vajtswv zoo siab. Yam koj nyiam puas sawv cev tau rau Vajtswv? Tib neeg tus cwj pwm puas tuaj yeem sawv cev rau Vajtswv tau? Qhov twg haum koj ces yog qhov uas Vajtswv ntxub, thiab koj tus cwj pwm yog cov uas Vajtswv ntxub thiab tsis lees paub. Yog tias koj xav tias koj tshuav nqi, ces cia li mus thov Vajtswv; tsis tas yuav hais qhia rau lwm tus paub li. Yog tias koj tsis thov Vajtswv, thiab xav kom lawv mloog koj tus kheej hais rau ntawm lwm tus lub xub ntiag xwb, qhov no puas yuav ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam? Yog tias koj tsuas ua tej kev zoo no tshwm rau neeg pom xwb, ces qhov no txhais tau tias koj tsis muaj nqis kiag li. Tib neeg zoo li cas cov uas tsuas yog ua tej yam zoo dhau mus thiab tsis muaj qhov tseeb? Cov neeg zoo li no yog cov neeg Falixais uas ncauj lus zoo tab sis siab phem thiab saib kev lig kev cai ntseeg! Yog tias koj tsis zam koj cov kev coj ua sab nraud thiab tsis tuaj yeem hloov tau, ces tej kev ua ncauj lus zoo tab sis siab phem hauv koj yuav loj hlob tuaj ntxiv. Koj lub siab muaj kev xav phem ntau, koj haj yam yuav tawm tsam Vajtswv ntau. Thaum kawg, cov tib neeg zoo li no yuav raug tshem tawm mus!

Xaiv tawm los ntawm “Hauv Txoj Kev Ntseeg, Ib Tug Yuav Tsum Tsom Ntsoov rau Qhov Tseeb—Kev Koom Tes Nrog Kev Lig Kev Cais Ntseeg Ces Tsis Yog Txoj Kev Ntseeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Lus taw qhia:

a. Cov lus sau thaum xub thawj tsis muaj ob lo lus “Yehauvas tej.”

Qhov Dhau Los: 2. Leej twg yog ib tug thawj coj cuav los sis tus neeg saib xyuas cuav thiab yuav ua li cas thiaj li paub lawv

Ntxiv Mus: 4. Leej twg yog ib tug tsis ntseeg thiab lawv ho tshwm sim los tau li cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No