2. Leej twg yog ib tug thawj coj cuav los sis tus neeg saib xyuas cuav thiab yuav ua li cas thiaj li paub lawv

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Tes hauj lwm ntawm ib tug neeg ua hauj lwm uas yeej muaj txhua yam tsim nyog ntawd mas thiaj yuav coj tau neeg los rau txoj kev yog thiab muab tau kev to taub qhov tseeb ntau tshaj rau lawv. Nws tes hauj lwm muaj cuab kav coj tau neeg los rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Ntxiv qhov ntawd, tes hauj lwm uas nws ua mas zoo sib txawv ntawm ib tug neeg mus rau ib tug neeg thiab tsis raug txwv txiav los ntawm tej cai, muab kev tso dim thiab kev ywj pheej rau tib neeg, thiab muab qhov peev xwm maj mam loj hlob hauv lub neej thiab muaj kev to taub tob txog qhov tseeb rau lawv. Tes hauj lwm ntawm ib tug neeg uas tsis muaj tej yam tsim nyog mas poob qab deb heev lawm. Nws tej hauj lwm mas ruam kawg li. Nws tsuas muaj cuab kav coj tau neeg los rau hauv tej kev cai xwb, thiab tej uas nws txib cov neeg ntawd mas yeej tsis sib txawv ntawm ib tug neeg dhau ib tug neeg li; nws tsis ua hauj lwm raws li tej uas cov neeg ntawd xav tau. Nyob rau hauv hom hauj lwm zoo li no, mas muaj kev cai ntau dhau heev lawm thiab muaj tej kev qhuab qhia ntau dhau heev lawm, thiab nws tsis muaj cuab kav yuav coj tau tib neeg mus rau qhov muaj tiag, los sis mus rau qhov kev xyaum ua li ib txwm muaj rau hauv qhov kev loj hlob hauv lub neej. Nws tsuas muaj cuab kav pab tau kom neeg yoog raws li ob peb txog cai uas tsis muaj nuj nqis dab tsi li xwb. Txoj kev coj zoo li ntawd mas muaj cuab kav coj tau neeg kom yuam kev xwb. Nws coj koj kom mus zoo li nws; nws muaj cuab kav coj tau koj mus rau qhov uas nws muaj thiab yog. Yuav kom cov caum pom tau hais tias seb cov coj puas yog cov uas muaj tej yam tsim nyog, ces tus yawm sij ntawd ces yog saib ntawm txoj kev uas lawv coj mus rau thiab qhov uas tshwm sim los ntawm lawv tes hauj lwm, thiab saib seb cov caum puas tau txais tej hauv paus ntsiab lus raws li qhov tseeb, thiab seb lawv puas tau txais kev xyaum ua kom haum rau lawv txoj kev hloov. Koj yuav tsum saib qhov txawv ntawm tej hauj lwm uas sib txawv ntawm tej hom neeg uas sib txawv; koj yuav tsum tsis txhob ua ib tug neeg caumuas ruam ruam. Qhov no mas tseem ceeb rau tib neeg qhov kev to taub. Yog koj tsis muaj peev xwm pom qhov txawv ntawm qhov uas seb tus neeg twg qhov kev coj muaj ib txog kev thiab tus twg ho tsis muaj, koj yuav raug dab yooj yim heev. Tag nrho tej no mas muaj tej yam cuam tshuam ncaj qha rau koj tus kheej lub neej.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tes hauj lwm nyob rau hauv tib neeg lub siab mas yooj yim rau tib neeg ua kom tiav heev lawm. Cov xib fwb thiab cov thawj coj nyob rau sab kev ntseeg, piv txwv, vam khom rau lawv tej peev xwm tshwj xeeb thiab txoj dej num los ua lawv tes hauj lwm xwb. Cov neeg uas caum lawv los tau ntev lawm mas yuav raug lawv tej kev txawj ntawd kis rau thiab yuav raug tej yam uas yog lawv kiag ntawd haub ntxias tau. Lawv tsom ntsees rau tib neeg tej kev txawj, tej peev xwm thiab kev paub, thiab lawv yuav mob siab rau tej yam tshaj ntuj tsim thiab tej kev qhuab qhia tob tob uas tsis muaj tseeb (muaj tseeb, tej kev qhuab qhia tob tob no yeej tsis muaj cuab kav ua tau li). Lawv tsis tsom ntsees rau qhov kev hloov hauv tib neeg tus moj yam, tab sis tsuas yog tsom ntsees rau kev cob qhia tib neeg mus qhuab qhia thiab ua hauj lwm, tsim kho tib neeg txoj kev paub thiab lawv tej kev qhuab qhia sab kev ntseeg uas muaj ntau heev xwb. Lawv tsis tsom ntsees rau qhov uas seb tib neeg tus moj yam hloov ntau npaum li cas los sis tsis tsom ntsees rau qhov uas seb tib neeg to taub qhov tseeb ntau npaum li cas. Lawv tsis txhawj xeeb lawv tus kheej txog tib neeg lub ntsiab tseem ceeb, thiab haj yam tsis npaj kom paub txog tib neeg tej yam ntxwv uas zoo li ib txwm muaj thiab txawv tshaj li ib txwm muaj li. Lawv tsis hais dab tsi los txo tib neeg tej kev xav phem li, los sis lawv yeej tsis nthuav tawm txog lawv tej kev xav phem, haj yam tsis qhuab qhia tib neeg txog tej yam uas lawv tsis muaj txaus los sis tej kev qias vuab tsuab li. Cov neeg feem coob uas caum lawv ces tsuas siv lawv tej kev txawj los ua dej num xwb, thiab tag nrho tej uas lawv tso tawm ces tsuas yog kev xav phem sab kev ntseeg thiab tej tswv yim sab kev ntseeg nkaus xwb, uas yeej tsis chwv raug nrog qhov muaj tseeb hlo li thiab tsis muaj peev xwm yuav pub tau txoj sia rau tib neeg li. Qhov tseeb, qhov lub ntsiab tseem ceeb ntawm lawv tes hauj lwm ces tsuas yog yug txoj kev txawj kom loj hlob, tsis siv dab tsi hlo li los yug ib tug neeg kom loj hlob mus ua ib tug tub kawm tiav kev qhuab qhia uas muaj peev xwm uas tom qab ntawd yuav mus ua hauj lwm thiab mus coj neeg.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Raws li yog cov thawj coj thiab cov neeg ua hauj lwm hauv pawg ntseeg, yog koj xav coj cov neeg Vajtswv xaiv mus rau hauv qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb thiab ua dej num li Vajtswv cov tim khawv, qhov tseem ceeb tshaj plaws, ces koj yuav tsum muaj ib txoj kev to taub tob zog txog Vajtswv lub hom phiaj hauv qhov kev cawm tib neeg thiab lub hom phiaj ntawm Nws tes hauj lwm. Koj yuav tsum to taub Vajtswv txoj kev xav thiab Nws tej kev cheem tsum ntau yam ntawm tib neeg. Koj yuav tsum siv koj lub dag zog ua tiag tiag; tsuas xyaum ua raws npaum li qhov uas koj to taub thiab tsuas tham txog yam uas koj paub nkaus xwb. Txhob khav thiab, txhob hais tshaj qhov muaj tiag, thiab txhob hais yam tsis muaj qab hau. Yog koj hais tshaj qhov muaj tiag lawm, ces tib neeg yuav ntxub koj thiab koj yuav hnov raug thuam tom qab ntawd; qhov no mas tsis tsim nyog kiag li. Thaum koj muab qhov tseeb rau lwm tus, koj tsis tas yuav tsum tau hais lawv thiab cem lawv kom lawv thiaj li tau txais qhov tseeb. Yog koj tus kheej twb tsis muaj qhov tseeb thiab tsuas hais thiab cem lwm tus xwb, ces lawv yuav ntshai koj, tab sis qhov ntawd tsis txhais tau tias lawv to taub qhov tseeb. Nyob hauv qee tes hauj lwm tswj fwm, ces nws tsis ua li cas rau koj hais thiab qhuab qhia lwm tus thiab qhuab ntuas lawv rau ib theem twg. Tab sis yog koj tsis muaj peev xwm muab tau qhov tseeb thiab tsuas paub hawv thiab cem lwm tus xwb, ces koj qhov kev qias vuab tsuab thiab kev qias neeg yuav raug nthuav tawm. Thaum lub sij hawm dhau mus, thaum tib neeg tsis muaj peev xwm muab tau qhov tseem ceeb ntawm lub neej txoj sia thiab tej yam tiag los ntawm koj los, ces lawv yuav ntxub koj thiab dhuav koj. Cov uas tsis muaj kev thoob tsib to nrog yuav kawm tej yam phem los ntawm koj los; lawv yuav kawm hais thiab qhuab qhia lwm tus, kom lawv npau taws, thiab chim siab. Qhov ntawd tsis yog npaum li qhov kev coj lwm tus mus rau ntawm Povlauj txoj kev, mus rau ntawm ib txoj kev mus rau dab teb lod? Qhov ntawd tsis yog ib qho kev ua phem lod? Koj tes hauj lwm yuav tsum yog tsi ntsees rau qhov kev tham txog qhov tseeb thiab muab txoj sia rau lwm tus xwb. Yog txhua yam uas koj ua yog hais thiab qhuab ntuas lwm tus yam qi muag nti xwb, ces lawv yuav to taub qhov tseeb tau li cas? Sij hawm dhau mus, tib neeg yuav pom koj tias koj yog leej twg tiag tiag, ces lawv yuav tso koj tseg. Koj yuav coj lwm tus los rau ntawm Vajtswv xub ntiag rau hauv txoj hau kev no tau li cas? Qhov no ua tes hauj lwm tau li cas? Koj yuav plam txhua tus yog koj pheej ua hauj lwm li no mus. Tes hauj lwm uas koj cia siab tias yuav ua kom tiav yog dab tsi? Ib txhia thawj coj tsis muaj peev xwm tham txog qhov tseeb los daws tej teeb meem li. Tiam sis, lawv tsuas hais lwm tus yam qi muag nti xwb thiab khav ntxhias txog lawv lub hwj chim kom lwm tus ntshai lawv thiab mloog lawv lus—cov tib neeg zoo li no mas yog cov thawj coj cuav thiab cov tawm tsam Khetos ntag. Cov uas tus moj yam tsis tau hloov pauv ces tsis muaj peev xwm ua tau pawg ntseeg tes hauj lwm, thiab tsis tuaj yeem tiam tau Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Muaj Qhov Muaj Tiag ntawm Qhov Tseeb Xwb Thiaj Li Yuav Coj Tau” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Coob leej neeg uas nyob tom qab Kuv nraub qaum mas ntshaw tej txiaj ntsig ntawm lub meej mom heev, lawv tau noj zaub mov, lawv nyiam pw tsaug zog thiab saib xyuas lub cev nqaij daim tawv zoo heev, ib txwm ntshai tias tsam tsis muaj txoj kev tawm rau lub cev nqaij daim tawv. Lawv tsis ua lawv tus kheej txoj hauj lwm kom zoo rau hauv pawg ntseeg, tab sis tuaj thau pawg ntseeg xwb, los sis tsis yog li ntawd ces lawv ntuas lawv cov kwv tij thiab cov muam nrog Kuv cov lus, suav lawv tus kheej siab dua lwm leej lwm tus los ntawm txoj hauj lwm ntawm lub hwj chim. Cov neeg no lawv niaj hnub hais tias lawv ua raws li Vajtswv lub siab nyiam thiab lawv ib txwm hais tias lawv yog Vajtswv lcov neeg mob siab rau—qhov no tsis tsim nyog puas yog ma? Yog tias koj muaj txoj kev xav yog, tab sis ua tsis tau dej dum raws li Vajtswv lub siab nyiam, ces koj yog neeg ruam; tab sis yog tias koj txoj kev xav tsis raug, thiab koj tseem hais tias koj ua dej num rau Vajtswv, ces koj yog tus uas tawm tsam Vajtswv, thiab koj yuav tsum raug rau lub txim los ntawm Vajtswv! Kuv tsis muaj kev khuv leej rau cov neeg zoo li no! Hauv Vajtswv lub tsev, lawv tuaj thau dawb, yeej ib txwm ntshaw txoj kev zoo nyob ntawm cev nqaij daim tawv, thiab tsis xav txog kev txaus siab ntawm Vajtswv. Lawv ib txwm nrhiav yam uas zoo rau lawv, thiab lawv yeej tsis quav ntsej Vajtswv lub siab nyiam li. Lawv tsis txais kev soj ntsuam ntawm Vajtswv tus Ntsujplig nyob hauv txhua yam lawv ua. Lawv ib txwm tawv qhia thiab dag ntxias lawv cov kwv tij thiab cov muam, thiab tau ua ob-lub ntsej muag, zoo li tus hma nyob hauv lub vaj txiv hmab, ib txwm nyiag cov txiv hmab thiab tsuj lub vaj txiv hmab. Cov neeg zoo li no puas tuaj yeem yog Vajtswv tus neeg mob siab rau ma? Koj puas tsim nyog tau txais kev foom koob hmoov ntawm Vajtswv ma? Koj tsis muaj lub nra dab tsi rau koj lub neej thiab pawg ntseeg, koj puas tsim nyog txais Vajtswv cov lus txib ma? Leej twg thiaj li yuav tuaj yeem ntseeg siab tau ib tug neeg zoo li koj ma? Thaum koj ua dej num zoo li no, Vajtswv puas yuav tso siab rau koj los ua ib teg hauj lwm tseem ceeb ma? Qhov no yuav tsis ua rau qeeb sij hawm rau txoj num no xwb lod?

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Ua Li Cas Ua Dej Num yam Muaj Kev Sib Raug Zoo Nrog Vajtswv Lub Siab Nyiam” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yog ib tug neeg twg tab tom ua dej num li ib tug thawj coj uas muaj rab peev xwm to taub Vajtswv cov lus thiab lub peev xwm to taub qhov tseeb, ces tsis yog lawv tus kheej tsuas to taub Vajtswv cov lus thiab paub qhov tseeb ntawm Nws cov lus nkaus xwb, tiam sis lawv kuj muaj peev xwm los pab tawm tswv yim, coj kev, thiab pab cov uas lawv coj kom to taub Vajtswv cov lus thiab paub qhov tseeb txog Vajtswv cov lus. Txawm li cas los xij, lub peev xwm zoo li no ces yog yam uas cov thawj coj cuav tsis muaj. Lawv tsis to taub Vajtswv cov lus, thiab lawv tsis paub tias cov yam ntxwv uas Vajstwv cov lus hais txog yog yam twg, cov yam ntxwv uas lawv qhia tshwm hauv cov neeg nthuav tawm lawv cov moj yam lwj liam yog yam twg, los sis cov uas yug los ua yeeb ncuab rau Vajtswv thiab tsis txaus siab tawm tsam Vajtswv, los sis tej kev txhawb siab ntawm tib neeg, thiab ntau yam ntxiv. Lawv tsis muaj peev xwm txog kev ntsuas tej yam uas tawm tsam rau Vajtswv cov lus, thiab tsuas nkag siab me ntsis txog ob peb lo lus, cov kev cai, thiab cov lus keev hais uas ntiav ntiav sab nraum Nws cov lus xwb. Thaum sib koom nrog lwm tus, lawv nco tau ib zaj lus ntawm Vajtswv cov lus thiab dhau ntawd ces piav qhia txog cov lus ntawd lub ntsiab ntiav ntiav xwb. Cov thawj coj cuav qhov kev to taub, kev paub, thiab kev lees txais Vajtswv cov lus mas muaj tsawg heev rau qhov no. Lawv tsis muaj peev xwm to taub Vajtswv cov lus. Lawv tsuas to taub lo lus thiab qhov tob ntawm lub ntsiab lus raws li qhov ncaj ntawm cov lus no xwb—thiab xav tias lawv twb to taub thiab nkag siab Nws cov lus li yog ib qho ua tau los lawm. Yog li, ib yam nkaus thiab, lawv puas siv lub ntsiab raws li qhov ncaj ntawm Vajtswv cov lus los ntuas thiab “pab” lwm tus lub neej txhua hnub, ntseeg tias nyob rau hauv qhov no, lawv tab tom ua lawv txoj dej num, uas lawv tab tom coj tib neeg kev los noj thiab haus Vajtswv cov lus thiab to taub qhov tseeb tiag txog Vajtswv cov lus. Cov thawj coj cuav keev sib qhia txog Vajtswv cov lus rau lwm tus thiab qhia Vajtswv cov lus rau lawv ua ntau txoj hau kev, qhia kom lawv noj thiab haus zaj lus no ntawm Vajtswv cov lus thaum lawv ntsib qee qhov teeb meem, thiab zaj lus ntawd ntawm Vajtswv cov lus thaum lawv ntsib lwm qhov teeb meem. Thaum tej kev to taub yuam kev txog Vajtswv tshwm sim rau hauv tib neeg, lawv hais tias, “Saib mas, Vajtswv cov lus mas yeej pom tau meej heev thiab to taub tau zoo heev txog qhov no. Ua li cas koj tseem to taub Vajtswv yuav kev thiab mas? Vajtswv cov lus tsis hais kom peb ua li no-thiab-li no, thiab lawv tsis hais kom peb ua li qhov no-thiab-li qhov no los?” Yog li ntawd lawv puas qhia tib neeg tias yuav to taub thiab paub qhov tseeb txog Vajtswv cov lus. Hauv lawv txoj kev coj qhia, coob leej neeg cia li muaj peev xwm hais tau Vajtswv cov lus thiab muaj peev xwm nco tau qee qhov ntawm Vajtswv cov lus thaum lawv ntsib ib qho teeb meem. Tab sis txawm tias lawv yuav nyeem thiab hais tau ntau npaum li cas los xij, lawv yeej tseem tsis paub tias Vajtswv cov lus yog hais txog dab tsi li. Thaum lawv raug kev txom nyem thaiv ncig tag nrog tiag tiag lawm, los sis muaj qee yam ua xyem xyav, cVajstwv cov lus uas lawv paub thiab nco tau tsis muaj peev xwm daws tau lawv tej kev nyuaj. Qhov no qhia pom txog ib qho teeb meem tias: Vajtswv cov lus uas lawv to taub mas tsuas yog kev qhuab qhia xwb, tsis muaj dab tsi li tiam sis tsuas yog qee yam ntawm tej kev cai xwb; lawv tsis muaj tiag, thiab lawv tsis yog qhov tseeb. Yog li ntawd, cov thawj coj cuav txoj kev coj qhia rau tib neeg kom noj thiab haus Vajtswv cov lus thiab paub tseeb qhov muaj tiag ntawm Vajtswv cov lus mas tsuas muaj me ntsis los qhia txog lawv lub ntsiab raws li qhov ncaj ntawm Nws cov lus xwb; nws tsis muaj peev xwm tso cai cia lawv los muab tau txoj kev qhuab qhia los ntawm Vajtswv cov lus thiab tsis muaj peev cia lawv paub txog tias cov moj yam lwj liam uas muaj nyob rau hauv lawv yog cov twg. Tus moj yam thiab lub ntsiab tseem ceeb uas raug nthuav tawm hauv tib neeg txhua zaus uas muaj qee yam tshwm sim rau lawv, thiab tuaj yeem siv Vajtswv cov lus los daws tej ntawd tau li cas, thiab tib neeg tus yam ntxwv zoo li cas txhua zaus uas muaj tej yam zoo li no tshwm sim rau lawv, thiab tej yam ntxwv zoo li no yuav daws tau li cas, thiab Vajtswv cov lus yuavhais txog qhov no li cas, Nws cov lus cheem tsum dab tsi, cov hauv paus ntsiab lus yog dab tsi, thiab qhov tseeb muaj rau ntawm no yog dab tsi—lawv tsis to taub txog qhov no li. Txhua yam uas lawv ua yog nqua hu rau tib neeg tias: “Noj thiab haus Vajtswv cov lus kom ntau. Vajtswv cov lus muaj qhov tseeb, thiab yog koj mloog Nws cov lus kom ntau ntxiv, thaum lub sij hawm dhau mus koj yuav to taub qhov tseeb. Feem tseem ceeb ntawm Vajtswv cov lus yog txhua yam uas koj tsis to taub, yog li koj yuav tsum thov Vajtswv kom ntau ntxiv, nrhiav kom ntau ntxiv, mloog kom ntau ntxiv, thiab ua tib zoo xav kom ntau ntxiv.” Cov thawj coj cuav ua mus ua los nrog tej lus nqua hu zoo li no. Txuas zaus thaum ib qho teeb meem ntawm ib yam tshwm sim tuaj, lawv hais tib yam nkaus xwb, thiab tom qab ntawd, tib neeg tseem tsis nco lub ntsiab tseem ceeb ntawm qhov teeb meem no thiab tseem tsis paub tias yuav xyaum ua raws Vajtswv cov lus li cas; lawv ua raws li qhov ncaj ntawm tej kev cai thiab lub ntsiab ntawm Nws cov lus xwb, tab sis thaum hais txog qhov tseeb ntawm cov hauv paus ntsiab lus txog kev xyaum ua raws Vajtswv cov lus thiab qhov muaj tiag uas qhov tseeb xav tau, ces lawv tsis to taub lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Txheeb Xyuas Cov Thawj Coj Cuav (1)” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Cov thawj coj cuav yeej tsis muaj peev xwm nkag siab lub ntsiab tseem ceeb ntawm ntau tus yam ntxwv thiab tej kev qhia tshwm uas tau tshwm rau hauv ntau homneeg uas sib txawv uas nyob rau tej xwm txheej sib txawv, los sis lawv yeej tsis muaj peev xwm daws tau tej teeb meem uas tshwm sim los ntawm qhov no los li. Vim hais tias lawv tsis to taub qhov tseeb, lawv txheeb xyuas cov neeg tsis yog thiab cav cov lus txib, pom cov neeg no yog cov qaug zog ib ntus los sis xav phem qee zaus zoo li cov neeg ntxeev siab, zoo li cov neeg ua tsis ncaj rau lawv tes dej num, thiab zoo li cov tsis ntseeg; cov tsis ntseeg uas yog cov ntse ntiav ntiav, cov muaj peev xwm me ntsis, txoj dej num yooj yim thiab muaj cuab kav ua tau me ntsis, ho yog cov uas lawv muab kev pab txhawb ntau tshaj rau thiab cia nyob rau hauv pawg ntseeg. Qhov no tseem tsis yog kev cav cov lus txib thiab los? Thiab nws yuav tshwm sim li cas uas cov thawj coj cuav cav cov lus txib? Lawv tsis muaj hwj chim los nkag siab Vajtswv cov lus thiab tsis to taub qhov tseeb, yog li thaum muaj ntau yam tshwm sim rau lawv, ces lawv siv qhov me me, qhov ntiav ntiav ntawm qhov ntseeb uas lawv to taub, thiab thaum lawv npaj siv qhov ntawd, txhua yam lawv ua thaum kawg puav leej ua rau muaj kev tab kaum thiab kev cuam tshuam xwb. Ntau zaus, tsis yog lawv tsis daws tib neeg tej kev nyuaj kom paub qhov tseeb txog kev ua neej nkaus xwb, tiam sis kuj tsis txhawb tsa tib neeg los ntawm txoj kev qaug zog kom muaj zog, tab sis tseem ua rau qee tus uas muaj txoj kev ntseeg tseeb thiab kev ntseeg tias yuav muab fij rau Vajtswv kom dhau los qauv zog thiab nkag siab Nws yuam kev, hos cov tsis ntseeg uas yog cov tsis xav ua lawv tes dej num rau hauv Vajtswv lub tuam tsev to taub yuam kev tias Vajtswv lub tuam tsev yuav siv lawv yam tsis muaj txiaj ntsig, thiab yuam lawv los tiam, zoo nkaus li tsis muaj leej twg muaj peev xwm rau hauv Vajtswv lub tuam tsev thiab nws tsis tuaj yeem nrhiav tau leej-twg kom haum rau qhov no li. Ntawd yog kev cuam tshuam ntawm cov thawj coj cuav txoj dej num. Tag nrho tej no tau los li cas los? Nws tshwm sim los vim hais tias lawv tsis muaj peev xwm nkag siab qhov tseeb thiab tsuas muaj peev xwm nco tau cov lus thiab koog lus nkaus xwb. Lawv tus kheej tsis muaj kev ntsib kev pom, kev paub, los sis kev nco txiaj ntsig rau qhov tseeb tiag, thiab thaum kawg, thaum lawv ntsib ib qho teeb meem, lawv muaj peev xwm hais tau ob peb lo lus tias: “Hlub Vajtswv, ua neeg coj ncaj ncees, mloog lus thiab zwm rau thaum muaj qee yam tshwm sim rau koj, ua neeg zoo rau kev ua koj tes dej num; koj yuav tsum muaj siab npuab, koj yuav tsum tso cev nqaij daim tawv tseg, koj yuav tsum muab koj tus kheej fij rau Vajtswv!” Lawv pheej siv cov lus uas keev hais qhuav qhawv ntawm ncauj zoo li no los txhawb lawv tus kheej lub neej—vam tias yuav haub ntxias kom tau lwm tus ib yam nkaus. Tiam sis qhov no muaj kev cuam tshuam dab tsi? Tsis muaj dab tsi hloov pauv li. Yog li ntawd, cov thawj coj cuav tsis tuaj yeem ua tiav tau thaum hais txog qhov kev daws tib neeg tej kev nyuaj kom paub qhov tseeb txog lub neej txoj sia. Lawv tsis tuaj yeem daws tau tej teeb meem ntau tsav ntau yam uas tib neeg ntsib.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Txheeb Xyuas Cov Thawj Coj Cuav (1)” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Cov thawj coj cuav keev hais txog tej yam uas zoo li yog rau saum daim tawv, es kom ua rau tib neeg feeb tsis meej thiab ua rau tib neeg nkag siab yuam kev, uas ua rau muaj ib qho kev cuam tshuam phem rau tib neeg qhov kev to taub tseeb txog lub neej txoj sia. Qhov no kuj ua rau muaj qee yam tshwm sim uas tsis tsim nyog yuav tshwm sim tuaj. Cov thawj coj cuav tej lus hais uas hu ua sab ntsuj plig thiab tej ntsiab ntawm kab lus tej zaum yuav raug hu ua tej kev ntseeg txawv txawv thiab tej kev ntseeg yuam kev. Saib sab nraud mas zoo li lawv tsis muaj dab tsi yuam kev, tiam sis qhov tseeb mas tej ntawd ua kev tav kev, kev tab kaum, thiab kev feeb tsis meej rau hauv tib neeg qhov kev paub tseeb txog lub neej txoj sia thiab rau txoj kev uas lawv taug. Lawv keev ua rau ib txhia tib neeg kom muaj kev nkag siab yuam kev rau Vajtswv thiab ua kom muaj qhov ua xyem xyav thiab kev tawm tsam Vajtswv cov lus. Tej no yog tej kev cuam tshuam uas cov thawj coj cuav cov lus muaj rau tib neeg. Cov thawj coj cuav siv tej kev ntseeg txawv txawv thiab tej kev ntseeg yuam kev los coj lwm tus kev, kom txhua zaus uas cov tib neeg no caum raws Vajtswv, lawv muaj kev xav phem, kev tiv thaiv, thiab kev tsis tshua ntseeg txog Nws tawm tuaj tas li. Yog li, nyob hauv cov thawj coj cuav txoj kev feeb tsis muaj thiab kev haub ntxias, ib txoj kev ntseeg tshiab thiaj li nkag los kav. Txoj kev ntseeg tshiab no tsuas zoo li txoj Kev Ntseeg Vajtswv ntawm 2,000 xyoo dhau los lawm, uas tsuas tuav rawv rau tib neeg cov lus thiab tib neeg tej kev qhia xwb, xws li tej kev qhia ntawm Povlauj los sis lwm tus thwj tim, yam tsis yoog raws li Vajtswv tus kheej txoj hau kev. Qhov cov thawj coj cuav ua yog ua kom nkag siab yuam kev, thiab lawv yuav sawv kho kho hauv txoj hau kev ntawm cov neeg qhov ib txwm ua thiab txoj kev caum raws qhov tseeb. Lawv rub cov neeg tawm mus ntawm txoj kev caum raws qhov tseeb thiab nkag mus rau txoj kev sab ntsuj plig dag; lawv coj tej ntawd nkag los rau hauv txoj kev ntseeg hauv hom kev ntseeg. Thaum tib neeg tsis nkag siab, raug coj, thiab raug coj kev los ntawm cov thawj coj cuav, lawv pheej nyiam muaj cov tswv yim, tej lus hais, tej kev ua, los sis tej kev xav uas tsis muaj dab tsi nrog qhov tseeb li, txawm tias zoo li lawv yeej raug tag nrho lawm los xij. Tej yam no mas yeej tsis muaj tseeb li thiab tsis muaj feem ntsig txog qhov tseeb li. Tiam sis nyob hauv txoj kev coj qhia ntawm cov thawj coj cuav, txhua tus muab tej no ua qhov tseeb thiab lawv sawv daws puav leej ntseeg yuam kev rhuav tias tej ntawd yog qhov tseeb. Lawv xav tias tsuav yog ib tug neeg twg hais lus tau zoo thiab muaj kev ntseeg rau hauv lawv lub siab thiab kam lees txais txoj kev ntseeg rau ntawm lawv lub qhov ncauj, ces tus neeg ntawd muab tau qhov tseeb lawm. Tau nkag siab yuam kev los ntawm tej kev xav thiab tej kev xam pom ntawd, tib neeg tsis yog cia li tsis muaj peev xwm to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, los sis tsis to taub qhov tseeb txog Vajtswv cov lus, los sis tsis muab cov lus ntawd coj los xyaum ua raws, los sis tsis ua neej nyob rau hauv Nws cov lus xwb, tiam sis thaum kawg tseem haj yam txav deb ntawm Vajtswv cov lus lawm thiab. Zoo li lawv yuav ua txhua yam kom mus raws li Vajtswv cov lus, tiam sis tej uas hu ua Vajtswv cov lus yeej tsis muaj feem txog rau Vajtswv tej kev cheem tsum thiab Nws txoj kev xav li. Lawv tsis tas ua dab tsi nrog qhov tseeb ntawm cov hauv paus ntsiab lus. Yog li ces, yam lawv yuav tsum tau ua yog dab tsi? Tej kev qhia ntawm cov thawj coj cuav, tej kev xav ntawm cov thawj coj cuav, thiab cov thawj coj cuav ntawd tus kheej tej kev ntshaw thiab tej kev to taub. Lawv lub tswv yim ntawm txoj kev coj coj tib neeg coob zuj zus nkag los rau hauv tej kev cai ntawm tej kev ntseeg thiab tej kev cai uas coj nruj, los rau hauv tus npe ntawv txoj kev qhuab qhia, rau txoj kev paub thiab lub tswv yim. Txawm tias, hauv qhov txawv rau cov tawm tsam Khetos, cov thawj coj cuav tsis coj lwm tus los rau ntawm lawv tus kheej xub ntiag los sis los rau ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag los xij, tib neeg lub siab yeej raug kav los ntawm tej kev ntseeg txawv txawv thiab tej kevntseeg yuam kev no ib yam nkauslawm. Thaum tib neeg, siv tej kev ntseeg txawv txawv thiab tej kev ntseeg yuam kev no, tau ntseeg yuam kev rhuav tias lawv twb muab tau lub neej txoj sia lawm, ces lawv thiaj dhau los ua cov neeg uas tsis kam hloov pauv kev ntseeg li, ua yeeb ncuab rau qhov tseeb, rau Vajtswv cov lus, thiab rau yam uas Vajtswv xav tau.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Txheeb Xyuas Cov Thawj Coj Cuav (2)” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Cov thawj coj cuav yeej tsis qhia cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb li, los sis lawv yeej tsis nrhiav cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb li; lawv tsis to taub thiab tab sis lawv ua txuj li to taub lawm, tsis nkag siab tab sis ua txuj ua li nkag siab lawm. Lawv ces yeej pom tseeb tseeb hais tias tsis muaj cuab kav ua tes hauj lwm ua thawj coj, lawv tsis to taub tej xwm txheej sab ntsuj plig, lawv tsuas to taub ntiav ntiav txog qhov tseeb xwb, thiab lawv tsis muaj cuab kav nce tau mus txog qhov siab uas yuav muaj peev xwm to taub cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb tau li—thiab tab sis lawv tseem ua txuj to taub, lawv ua txuj nkag siab thiab. Ntau zaus thaum lawv ua hauj lwm, lawv qi muag nti coj los sis lam ua raws tej kev cai xwb; saib sab nraud ces zoo li lawv khwv kawg, tab sis lawv cov hauj lwm ces ua tsis tau dab tsi kom tsim nyog hais txog li. Vim cov thawj coj cuav no tsis to taub cov cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, thiab feem ntau ces tsuas lam ua raws tej kev cai thiab ua raws li tej kev xav phem thiab kev xav hauv nruab siab xwb, qhov no thiaj li ua rau muaj tej kev nce qib yam tsis raws siab nyiam li thiab ua tsis tau ib qho tseem ceeb tshwm sim los nyob rau hauv ntau qhov hauj lwm uas lawv tuav dej num rau; feem coob ntawm cov neeg uas lawv coj ntawd ces yeej tsis to taub Vajtswv txoj kev xav los sis cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb uas tes hauj lwm yuav tsum tau ua raws li. Tib qho uas cov lawv coj ntawd to taub ces yog, “Peb yuav tsum ua twb zoo xav txog Vajtswv txoj kev xav,” “Peb yuav tsum ua lub siab ncaj rau hauv qhov kev ua peb tes dej num,” “Peb yuav tsum paub tias yuav thov Vajtswv li cas thaum muaj dab tsi tshwm sim rau peb,” “Peb yuav tsum nrhiav cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb thaum muaj dab tsi tshwm sim rau peb.” Tib neeg hom qw cov lus khawb siab thiab kev qhuab qhia no, tab sis lawv yeej tsis muaj kev to taub ib qho me me txog cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb li. Coob tus neeg ces thov Vajtswv thaum ntsib qee yam xwm txheej, thiab ua tiag ua siab ncaj rau qhov kev ua lawv tes dej num xwb—tab sis lawv yuav tsum ua dab tsi es thiaj li yog ua siab ncaj tiag tiag? Lawv yuav tsum thov Vajtswv li cas es thiaj li to taub Vajtswv txoj kev xav tiag tiag? Thaum lawv ntsib ib qho teeb meem, lawv yuav tsum tshawb li cas es thiaj li muaj kev to taub txog cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb? Thaum ntsib cov lus nug zoo li ntawd, ces lawv tsis muaj lus teb li lawm. Lawv nug tus thawj coj, thiab tus thawj coj hais tias, “Thaum muaj dab tsi tshwm sim rau nej, siv sij hawm ntau me ntsis los nyeem Vajtswv cov lus, thov Vajtswv kom ntau me ntsis, sib qhia kom ntau me ntsis, thiab siv is taw nej los tshawb fawb.” Lawv hais tias, “Yog li ntawd, dab tsi yog lub hauv paus ntsiab lus hauv qhov no?” “Saib hauv os lais xwb ces koj yeej nrhiav tau lawm. Vajtswv cov lus tsis hais dab tsi txog tej xwm txheej ntawm tes hauj lwm khwv noj khwv haus li, thiab kuv los yeej tsis to taub tej ntawd li thiab. Yog nej xav to taub, ces saib hauv os lais xwb—tsis txhob nug kuv. Kuv coj nej hauv qhov kev to taub qhov tseeb xwb, tsis yog tej xwm txheej ntawm tes hauj lwm khwv noj khwv haus.” Tej ntawd ces yog cov lus zam ub zam no uas cov thawj coj cuav ntawd siv. Thiab qhov tau los ho yog dab tsi? Txawm hais tias neeg feem coob yeej muaj lub siab kub lug ua lawv tes dej num los xij, lawv tsis paub yuav ua li cas kom haum qhov keeb laj fai, thiab lawv tsis paub yuav ua lawv tes dej num li cas kom zoo nyob rau hauv qhov keeb laj fai. Yog li ntawd, yuav txiav txim los ntawm tej uas tau los ntawm ntau qhov hauj lwm uas cov thawj coj cuav ua, ces neeg feem coob siv kev txawj, kev txawj ntse uas kawm los, thiab tej peev xwm uas kawm dhau los lawm los ua lawv tes hauj lwm; cov neeg no tsis paub hais tias Vajtswv tej kev cheem tsum tiag yog dab tsi, lawv yuav tsum ua li cas thiaj li hais tau lus tim khawv rau Vajtswv, lawv yuav tsum ua li cas thiaj li txhawb nqa tau tes hauj lwm hais lus tim khawv rau Vajtswv, yuav ua li cas thiaj li yuav ua tau kom muaj neeg coob zog ua zoo mloog, yuav ua li cas thiaj li muaj kev xav paub xav pom ntau zog tuaj, lawv yuav ua li cas thiaj li ua tau kom txhua qhov ntawm tes hauj lwm khwv noj khwv haus zoo tshaj tuaj, ua tus qauv zoo zog, kom ntxaws tshaj, es kom tau txais kev qhuas thiab tsis coj kev txaj muag los rau Vajtswv. Vim li cas ho zoo li no? Qhov lus teb ces yeej cuam tshuam ncaj qha rau tes hauj lwm ntawm cov thawj coj cuav; qhov laj thawj ncaj qha ces yog qhov uas cov thawj coj cuav tus kheej kiag los yeej tsis paub tias cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb yog dab tsi, lawv tsis paub tias tib neeg tsim nyog to taub thiab ua raws li cov keeb laj fai twg. Lawv tus kheej kiag yeej tsis paub tej ntawd li, los sis lawv yeej tsis tau coj dua neeg mus tshawb hauv Vajtswv cov lus los sis nrhiav ncaj qha ntawm tus Nyob Saud li. Qhov no hom ua rau muaj tej xwm txheej uas ntau yam ntawm tes hauj lwm uas yuav tsum tau ua ntawd raug ua dua tshiab. Qhov no tsis yog nkim nyiaj txiag thiab tej khoom xwb, tab sis tseem nkim tib neeg tej dag zog thiab sij hawm ntau heev thiab. Tej yam xwm txheej no thiab tej uas tshwm sim los ntawm tes hauj lwm zoo li ntawd ces yeej muaj ib qho kev sib cuam tshuam ncaj qha nrog rau cov thawj cov cuav tej kev ua hauj lwm thiab lawv txoj kev coj. Txawm hais tias yuav hais tsis tau hais tias cov thawj coj cuav ntawd ua txhaum loj, los yeej yog ib qho hais tau hais tias nyob rau ntau zaus, mas tes hauj lwm lawv ua tseem sib nraus nrog rau cov keeb laj fai thiab qauv quag uas Vajtswv cheem tsum. Nws kuj tseem yog qhov uas hais tias vim lawv tsis to taub cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb thiab tsis muaj cuab kav yuav sib qhia tau kom meej meej txog cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb rau lwm tus, tab sis ho yeem siv qhov uas cia nyias ua raws nyias siab nyiam xwb, cia tib neeg muaj kev ywj siab ua raws lawv txoj kev xav, qhov no thiaj li ua ntsiag to rau coob tus neeg, thaum ua ib teg dej num uas ntsig txog tes hauj lwm khwv noj khwv haus, tsis muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm tiav hlo raws li tej qauv quag uas teeb tseg. Nws kuj tau ua rau coob tus neeg ua raws qhov lawv xav ua, ua yam uas lawv txawj ua tau zoo, thiab xav hais tias lawv ua tau txhua yam raws li qhov lawv pom tias zoo. Tej ntawd yog qhov xwm txheej thiab tus yam ntxwv ua tshwm sim hauv tes hauj lwm, tab sis yeej tsis muaj ib yam dab tsi uas cov thawj coj cuav yuav ua tau rau qhov ntawd li. Nyob rau ib sab ces lawv yeej ua tsis tau li cas li, hos nyob rau sab tod, vim yog cov thawj coj cuav no tej kev tsis paub dab tsi, kev tsis muaj zog, tsis muaj kev to taub sab ntsuj plig, thiab kev ntseeg cuav rau sab ntsuj plig, ces lawv dag tib neeg kom xav hais tias nws yeej yog qhov kev ua yog li no lawm, hais tias lawv tsuas cheem tsum kev mob siab rau nkaus xwb, hais tias nyob rau hauv Vajtswv lub tuam tsev, ces txhua tus yeej siv tau lawv lub zog raws lawv siab nyiam tsuav yog tias lub hom phiaj ces yog hais lus tim khawv rau Vajtswv thiab ua lawv tes dej num xwb. Tus cwj pwm zoo li ntawd thiab tej kev ua ntawm cov thawj coj cuav txog cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb uas yuav tsum to taub rau ntau yam dej num, thiab qhov ntawd ces lawv yeej ua hauj lwm li ntawd.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Txheeb Xyuas Cov Thawj Coj Cuav (3)” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Cov thawj coj cuav yeej ib txwm tsis qhia lawv tus kheej txog los sis xam tej xwm txheej tiag tiag ntawm tej pab neeg tswv dej num, los sis lawv qhia lawv tus kheej txog, xam txhua yam ntawm, los sis sim nkag siab qhov xwm txheej txog kev to taub lub neej txoj sia, nrog rau tus cwj pwm rau tes hauj lwm thiab tes dej num thiab ntau tus cwj pwm rau Vajtswv thiab kev ntseeg Vajtswv, ntawm pab saib xyuas dej num thiab cov neeg uas tuav tes hauj lwm tseem ceeb; cov thawj coj cuav tsis qhia lawv tus kheej txog lawv tej kev hloov, lawv tej kev nce qib, los sis ntau yam teeb meem uas tshwm tuaj thaum ua lawv tes hauj lwm, muab hais kiag ces yog ntau qhov xwm txheej uas tshwm tuaj thiab haub ntxias, cuam tshuam, thiab ua kom lawv tes hauj lwm mus tsis taus rau ib lub caij nyoog twg thiab ib theem twg ntawm tes hauj lwm. Yog lawv tsis muaj peev xwm to taub tej yam zoo li ntawd, ces lawv yeej tsis muaj peev xwm daws tej teeb meem ntawd kom tau sai li—thiab yog lawv tsis muaj peev xwm daws tej teeb meem ntawd kom tau sai li, ces lawv yuav tsis muaj peev xwm kho tej yam kev haub ntxias tsis zoo thiab tej kev puas ntsoog uas cov saib dej num tau tsim rau tes hauj lwm lawm. Yog li ntawd, nyob rau qhov no, cov thawj coj cuav tsis tau ua lawv tes dej num kom tiav. Tsis ua kom tiav lawv tes dej num ces yog kev tso tes dej num pov tseg; lawv tsis ua lawv tes dej num ntawm kev saib xyuas lwm tus, ntawm kev kawm ntxiv txog lawv, nkag siab tag nrho lawv qhov xwm txheej thiab soj ntsuam xyuas lawv. Vajtswv muaj lub hwj chim saib mus rau hauv tib neeg lub siab; tib neeg tsis muaj. Yog li ntawd, tib neeg yuav tsum ua hauj lwm kom hnyav zog, lawv yuav tsum tsis txhob tub nkeeg, thiab lawv yuav tsum ua tes hauj lwm tiav hlo kom sai. Raws li qhov pom kiag, ces cov thawj coj cuav qhov kev ua tsis tau lawv tes dej num kom tiav thaum ua txoj hauj lwm no ces yog ib qho kev tso tes dej num pom tseg yam phem kawg nkaus li, thiab yog ib qho uas ua rau qee tus neeg saib xyuas dej num muaj ntau yam teeb meem thiab tseem tuav lawv txoj hauj lwm txawm hais tias yuav tsis paub hauj lwm kiag los xij, thaum kawg thiaj li khuam tes hauj lwm ib zaug tag los ib zaug ntxiv li thiab, nrog rau txhua yam teeb meem uas muaj tsis tseg thiab daws tsis tau hlo li. Tej no yog tej teeb meem uas tshwm sim los ntawm cov thawj coj cuav tsis qhia lawv tus kheej txog thiab tsis saib xyuas cov neeg saib dej num zoo. Tej no yog cov teeb meem ntawm qhov uas seb cov neeg saib xyuas dej num puas tso dej num pov tseg, thiab seb lawv puas ua tes hauj lwm kom muaj qab hau tiag los sis tsis ua. Hais txog cov teeb meem no, vim cov thawj coj cuav tsis muaj kev tshuaj xyuas, tsis ua kom lawv tus kheej paub txog tej uas tshwm sim hauv qab lawv, thiab tsis nkag siab qhov xwm txheej kom raws lub sij hawm kiag, ces lawv tsis paub xyov cov saib xyuas dej num ua hauj lwm zoo npaum li cas, xyov lawv muaj kev nce qib li cas, thiab xyov lawv puas ua tes hauj lwm kom muaj qab hau los sis lam qw qw tej lus khawb siab thiab siv qee yam uas tshwm sim ntiav ntiav los lam saib xyuas tus Nyob Saud kom zoo li ua lawm xwb. Thaum nug txog tes hauj lwm ntawm qee tus neeg saib xyuas dej num thiab seb lawv ua qhov hauj lwm dab tsi kiag, ces lawv teb hais tias, “Kuv tsis paub—txawm li cas los, lawv yeej tsis hais dab tsi ntxiv kiag li thaum kuv nrog lawv tham txog tes hauj lwm.” Qhov no ces yog qhov deb qhov dav ntawm cov thawj coj cuav qhov kev paub xwb; lawv ntseeg yuam kev rhuav hais tias yog tus neeg saib xyuas dej num tsis tau hle lawv tes dej num thiab tseem sib hu tas zog, ces qhov no yog qhov kev qhia kom pom tau yam muaj qab hau txog qhov tseeb hais tias tsis muaj ib qho teeb meem dab tsi txog lawv li. Qhov no ces yog qhov uas cov thawj coj cuav ua hauj lwm; nws puas yog ib qho kev qhia kom pom txog qhov cuav xwb mas? Lawv puas yog ua tsis tau lawv tes dej num kom tiav los tsis yog mas? Qhov no yog kev tso tes dej num pov tseg yam phem kawg nkaus laiv.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Txheeb Xyuas Cov Thawj Coj Cuav (3)” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Tus yam ntxwv tseem ceeb ntawm cov thawj coj cuav tes hauj lwm ces yog qhov hais tias, tom qab qw qw txog lawv cov lus khawb siab lawm, tom qab hais tawm lawv tej lus txib lawm, ces lawv tsuas cia li ntxuav tes hlo tawm ntawm qhov xwm txheej ntawd mus lawm xwb. Lawv yeej tsis nug txog hais tias tes hauj lwm no ua mus zoo li cas tom qab ntawd li lawm; lawv yeej tsis nug hais tias puas muaj teeb meem, tej yam tsis zoo, los sis kev cov nyom dab tsi tshwm sim tuaj li. Lawv xam hais tias nws twb raug ua tiav lawm thaum lawv muab cob kiag rau lwm tus lawm. Qhov tseeb, kev soj ntsuam xyuas txog seb ib qho hauj lwm ho ua mus li cas lawm mas yeej yog tej yam uas cov thawj coj yuav tsum ua. Txawm hais tias koj yog ib tug uas nyuam qhuav pib ua tej yam no tshiab tshiab xwb—txawm hais tias koj yeej tsis muaj ib qho kev paub txog qhov ntawd li—los koj yeej ua tau tes hauj lwm zoo li ntawd; nrhiav ib tug kom paub, tus uas to taub tes hauj lwm uas hais txog no, los xyuas qhov xwm txheej thiab muab kev sab laj rau. Los ntawm lawv tej kev sab laj ntawd los ces koj yeej tshawb tau tej keeb laj fai uas yog, thiab yog li ntawd koj thiaj li yuav muaj peev xwm soj ntsuam xyuas tau tes hauj lwm. Txawm koj yuav paub los tsis paub, los sis to taub txog, hom hauj lwm uas hais txog ntawd li, yam tsawg kawg mas koj yuav tsum tswj tes hauj lwm ntawd, soj ntsuam xyuas nws, nug tej ntsiab lus thiab nug kom koj tus kheej paub txog tias nws ua tau mus li cas lawm. Koj yuav tsum muaj kev to taub txog tej xwm txheej zoo li ntawd; qhov no yog koj tes dej num, qhov uas koj yuav tsum tau ua. Tsis soj ntsuam xyuas tes hauj lwm—muab nws ntxuav huv si tawm ntawm koj ob txhais tes—ces yog tej kev ua ntawm cov thawj coj cuav xwb. Tsis ua ib yam dab tsi kiag los soj ntsuam xyuas ib qhov dab tsi kiag ntawm tes hauj lwm li—tsis muaj kev to taub thiab tsis to taub tias ib yam twg kiag ntawm tes hauj lwm ho ua mus li cas kiag lawm—ces kuj yog qhov kev tshwm sim ntawm ib tug thawj coj cuav thiab.

Vim cov thawj coj cuav tsis to taub hais tias tes hauj lwm ua mus txog qhov twg kiag lawm, ces qhov no thiaj li ua rau muaj kev khuam tab kaum ib zaug tas los ib zaug thiab. Nyob rau hauv qee tes hauj lwm, ces vim tib neeg tsis to taub txog cov keeb laj fai thiab, tshaj qhov ntawd, tsis muaj ib tug zoo tsim nyog los tswj xyuas nws, ces cov uas ua tes hauj lwm ntawd thiaj li pheej hom muaj kev xav rau qhov phem, nyob twj ywm, thiab tos nkaus xwb, uas ua rau muaj kev cuam tshuam rau qhov kev ua tes hauj lwm lawm tom ntej. Yog hais tias, thaum xub thawj, tus thawj coj tau ua lawv tes dej num kom tiav hlo lawm—yog lawv los nthe nqho tswj kiag, nias qees tes hauj lwm mus lawm tom ntej, txhib kom sawv daws maj nroos, thiab nrhiav tej tug uas to taub hom hauj lwm ntawd los muab kev coj qhia, ces tes hauj lwm yeej yuav ua tau mus tom ntejtau sai dua li qhov muaj kev khuam tab kaum ib zaug tas los ib zaug thiab. Rau cov thawj coj, ces, nws yog ib qho tseem ceeb heev los to taub thiab nkag siab txog qhov xwm txheej tiag tiag ntawm tes hauj lwm. Nws yog, muaj tseeb, ib qho uas tim tsum heev rau cov thawj coj los to taub thiab nkag siab tias tes hauj lwm ua tau mus tom ntej li cas lawm—vim qhov ua tau mus tom ntej cuam tshuam rau qhov uas ua tes hauj lwm tau zoo thiab qhov tau los uas tes hauj lwm ntawd npaj siab yuav ua kom tau. Yog ib tug thawj coj twg tsis muaj kev to taub tias tes hauj lwm yuav ua tau mus tom ntej li cas, ces yeej hais tau hais tias, feem ntau, ces tes hauj lwm yuav ua tau mus qeeb heev thiab yam li nyob twj ywm xwb. Cov tib neeg feem coob uas phwb tes tsog ua lawv tes dej num tsuas ua hauj lwm qeeb qeeb thiab yam li nyob twj ywj xwb yog tias tsis muaj ib tug uas muaj ib qho kev txob kev txhawj thiab muaj peev xwm ua yam hauj lwm ntawd nyob rau qhov ntawd, ib tug uas yuav txhib lawv kom ua, los saib xyuas hauj lwm thiab coj qhia lawv. Qhov no los kuj zoo li ntawd thiab thaum uas tsis muaj lus cem, kev qhuab qhia, kev qhuab ntuas los sis kev saib xyuas. Nws yog ib qho tseem ceeb heev uas cov thawj coj thiab cov neeg ua hauj lwm yuav tsum muaj ib qho kev nkag siab thiab kev to taub kom tshiab tshiab txog lawv tes hauj lwm qhov ua tau mus lawm tom ntej, vim tib neeg mas yeej tub nkeeg, thiab yog tsis muaj kev coj qhia, kev txhib, thiab kev soj ntsuam raws los ntawm cov thawj coj, yog tsis muaj cov thawj coj uas muaj qhov kev to taub tshiab tshiab txog tes hauj lwm qhov ua tau mus lawm tom ntej, ces tib neeg yuav cia li laug qav num, tub nkeeg, lam ua me ntsis kom zoo li ua lawm xwb—yog hais tias qhov no yog lawv txoj kev ua lawv tes hauj lwm, ces yuav muaj teeb meem loj rau qhov kev ua tau mus lawm tom ntej thiab qhov kev ua tau zoo. Yog zoo li no lawm, ces cov thawj coj thiab cov neeg ua hauj lwm yuav tsum soj ntsuam xyuas txhua yam ntawm tes hauj lwm kom xwm yeem nkaus thiab yuav tsum paub qhov xwm txheej txog cov tub qav tub num thiab tes hauj lwm. Cov thawj coj cuav, muaj tseeb, ces yeej tsis ua twb zoo saib thiab tsis kub tsis ntxhov rau hauv tes hauj lwm no; lawv tsis muaj peev xwm txais tes dej num. Thiab yog li ntawd, tsis hais yuav yog qhov ua los txog tam sim no los sis qhov kev ua mus lawm tom ntej ntawm tes hauj lwm li, cov thawj coj cuav ces yeej ib txwm “caij nees khiav saib paj hmab paj ntoos xwb”; lawv yeej tsis ua twb zoo saib thiab tsis kub tsis ntxhov txog li, nrog rau qhov lam ua kom zoo li ua lawm xwb; lawv hais lus loj loj thiab lus qhuav xwb, tshawj tawm txog kev qhuab qhia, thiab lam qw qw nrog sawv daws xwb. Muab hais dav dav, ces qhov no yog cov thawj coj cuav txoj kev ua hauj lwm. Muab lawv piv rau cov tawm tsam Khetos, ces txawm hais tias lawv tsis tab meeg ua ib yam phem phem thiab tsis txhob txwm tsim kev puas ntsoog, lawv tus yam ntxwv rau tes hauj lwm tseem tsis phem tshaj qhov phem lawm thiab lod? Txawm hais tias lawv tes hauj lwm muab hu tsis tau hais tias muaj tus yeeb yam phem, los yeej hais tau hais tias yog muab saib ntawm qhov seb ua puas tau hauj lwm zoo, ces nws tus yeeb yam yeej yog kev tsis saib xyuas kom zoo thiab lam tau lam ua xwb, tsis muaj lub siab yuav lees ris tes dej num li; lawv yeej tsis muaj lub siab ncaj rau lawv tes hauj lwm li.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Txheeb Xyuas Cov Thawj Coj Cuav (4)” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Hais txog qhov xwm txheej tam sim no thiab qhov qhov kev ua mus lawm tom ntej ntawm lawv tes hauj lwm, ces cov thawj coj cuav yeej tsis mus tom chaw ua hauj lwm mus qhia lawv tus kheej thiab ntsuam xyuas qhov xwm txheej tseeb ntawm chaw ua hauj lwm los sis ua twb zoo npaj kom to taub zoo txog tej ntsiab lus kom ntxaws ntxaws kiag, es kom lawv thiaj li paub tau tam sim ntawd thiab daws tau tej teeb meem thiab tsim kho kev saib tej yam uas tsis nco saib thiab tej yam uas txawv txav uas tau tshwm sim tuaj nyob rau hauv tes hauj lwm. Tib qho uas lawv ua thaum hais txog qhov tseem ntsiab ntawm tes hauj lwm ces yog qw tej lus khawb siab thiab tsuas lam ua kom zoo li twb ua lawm xwb. Nyob rau txhua qhov hauj lwm, lawv tej kev sib qhia txog tes hauj lwm ces yeej tsis pom muaj ib qho nyob rau hauv qhov chaw ua hauj lwm li. Yeej tsis pom lawv sim daws ib qho teeb meem twg los sis ib qho kev txawv txav hauv tes hauj lwm li, haj yam tsis pom lawv hais txog, tsim kho, los sis daws tej teeb meem, tej yam txawv txav, thiab tej uas tsis nco pom uas tau tshwm sim tuaj hauv tes hauj lwm thaum ntxov hlo li. Tej ntawd yog ntau yam teeb meem uas tshwm sim tuaj nyob rau hauv tes hauj lwm ntawm cov thawj coj cuav. Txawm hais tias cov thawj coj cuav tsis yog txhob txwm cuam tshuam los sis theem, txawm hais tias lawv tsis tau sim yuav tsim ib lub nceeg vaj rau lawv tus kheej, txawm hais tias lawv tsis tau tab meeg ua li ib co coj uas yuav nws siab xwb los sis muaj qee yam kev ua los sis cwj pwm uas muaj feem nrog cov tawm tsam Khetos, thiab txawm hais tias lawv tsis raug muab cais ua cov tawm tsam Khetos, txawm li ntawd los xij, cov thawj cov cuav qhov kev ua neeg thiab ntau yam kev ua yeej coj teeb meem thiab kev khuam tab kaum ntau heev los rau lawv tes hauj lwm, cuam tshuam rau qhov kev ua tau mus lawm tom ntej, qhov ua tau sai thiab qhov ua tau zoo. Tej teeb meem uas ib qho tas ib qho tuaj yam tsis paub kawg ces yog ib qho hauv tes hauj lwm ntawm cov thawj coj cuav, tej teeb meem uas yeej tsis muaj hnub daws tau li. Tsis hais lawv yuav ua yam hauj lwm twg li, cov thawj coj cuav tes dej num ces yeej tsis muaj dab tsi tshaj li qho ua kom neeg pom, qw tej lus khawb siab thiab tshaj tawm kev qhuab qhia xwb; lawv ces zoo li ib lub paj taub tshaj xo nyob rau hauv cov zej zog ntawm Suav Teb xwb, tshaj lus rau cov neeg coob coob, tab sis tsis muaj dab tsi tshaj qhov ntawd li lawm. Qhov no ces yog tib yam hauj lwm uas lawv ua tau nkaus xwb. Cov thawj coj cuav ces yeej tsis paub hais tias cov nyob hauv qab lawv ua dab tsi, lawv ua tau zoo npaum li cas thiab ntau qhov lus nug zoo li ntawd txog qee yam ntsiab lus kiag. Lawv yeej tsis xav paub txog, tsis xav koom tej yam no, tsis xav muab lawv tus kheej cuam tshuam tob tob nrog cov neeg hauv theem kawg, tsis xav khawb mus kom tob seb muaj dab tsi nyob hauv av, kom pom ntau zog thiab nkag siab ib qho kev ua tau mus lawm tom ntej twg thiab tej yam ua tau tshwm sim ntawm txhua txhua qhov ntawm tes hauj lwm. Thiab yog li ntawd, txawm hais tias cov neeg hauv hom thawj coj cuav no tsis npaj tsim tsa ib lub nceeg vaj rau lawv tus kheej los sis txhob txwmcuam tshuam los sis theem thaum lub sij hawm uas lawv ua tus thawj coj, txawm li ntawd los muab saib kom meej meej, ces lawv ua rau theem tab kaum tes hauj lwm thiab nws qhov kev ua tau mus lawm tom ntej xwb; lawv yeej tsis muaj peev xwm ua tes dej num uas ib tug thawj coj tsim nyog ua, lawv tsis muaj peev xwm ua lub siab ncaj los sis lees tes dej num, los sis lawv yeej tsis muaj peev xwm muab tau kev coj qhia thiab txhib tes hauj lwm uas lawv tuav ntawd kom tes hauj lwm ua mus tau tus yees lawm tom ntej rau txhua txhua theem. Ces puas hais tau hais tias cov uas nyob rau hauv hom thawj coj cuav no yeej tsis muaj kev ua siab ncaj rau los sis qhov kev txob kev txhawj ntawd li mas? Tsis hais txawm yuav yog lawv txhob txwm laug lawv txoj hauj lwm los sis yeej tsis muaj peev xwm ua tau tiag tiag li, txog thaum kawg ces lawv yeejtsim tej yam tsis zoo rau tes hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsev; lawv ua rau theem tab kaum thiab ua rau kom tsis txhob khiav zoo, lawv txwv kom txhob muaj kev daws teeb meem rau tej teeb meem uas tshwm sim tuaj thaum lub sij hawm ua tes hauj lwm thiab lawv ua ib tug laj kab thaiv kev kom tes hauj lwm txhob ua tau tshwm sim tus yees tuaj. Yog li ntawd, cov neeg muaj feem xyuam rau hauv tes hauj lwm yeej tsis to taub tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb li thiab; qhov no kuj yog ib qho teeb meem uas daws tsis tau tiav rau thaum lub sij hawm ua tes hauj lwm uas tus thawj coj cuav ntawd yog tus tuav tes dej num.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Txheeb Xyuas Cov Thawj Coj Cuav (4)” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Thaum tab tom ua ntau qhov ntawm tes hauj lwm, mas yeej muaj ntau qhov teeb meem, tej qho txawv txav, thiab tej qho tsis nco pom tiag tiag li uas cov thawj coj cuav yuav tsum tau daws, tsim kho thiab kho kom zoo—tab sis, vim lawv yeej tsis muaj ib qho kev txhob kev txhawj li, vim lawv tsuas ua tau qhov uas ua tsoom fwv ib tug tub qav tub num xwb thiab tsis ua tes hauj lwm tiag tiag li, ces thiaj ua rau lawv tsim ib qho kev kub ntxhov puas ntsoog, xws li qhov uas muaj tej pab ces tseem plam txoj kev sib koom siab, thiab cov npoj yaig hauv pab ntawd ib leeg tseem rhuav ib leeg, ib leeg tsis ntseeg thiab ntshai ib leeg, thiab tseem ntshai Vajtswv lub tuam tsev thiab. Thaum cov thawj coj cuav ntsib qhov xwm txheej no, lawv tsis ua ib qho hauj lwm twg hlo li. Lawv tes hauj lwm ces nyob rau qhov uas nti tsis taus li lawm xwb, thiab yeej tsis mob tsis khaus cov thawj coj cuav ib qho me me li rau qhov uas lawv tes hauj lwm twb raug nyam daig rau hauv qhov uas twb yuav muab kaw mus; lawv tsis muaj peev xwm tsa lawv tus kheej los ua ib teg hauj lwm tiag tiag li, thiab tab sis tsuas tos tus Nyob Saud xa tej lus txib los qhia lawv kom ua dab tsi thiab kom tsis txhob ua dab tsi xwb, cuag li lawv tes hauj lwm ces tsuas yog ua rau tus Nyob Saud xwb—thiab yog hais tias tus Nyob Saud tsis xa ib qho kev cheem tsum twg los li, tsis muab ib qho lus txib los sis lus qhia twg li, ces lawv yeej tsis ua dab tsi li, txawm yog kiag thaum uas lawv yeej pom tej qho uas yuav tsum tau ua kom tiav los xij. Los sis, yog tus Nyob Saud tsuas muab cov keeb laj fai xwb, ces lawv haj yam muaj lus hais ub hais kom zoo es tsis ua dab tsi li. Cov thawj coj cuav yog dab tsi? Muab zuaj ua tib teg hais, ces lawv tsis ua ib qho hauj lwm twg li, lawv tsis koom ib qho hauj lwm twg li, lawv tsis muaj peev xwm txog kev tshawb los sis kev daws ib qho teeb meem twg li, lawv tsis muaj peev xwm muab tau ib qho lus qhia kom yog, ib qho kev pab, thiab ib qho kev txhawb rau ib qho hauj lwm twg li es kom tsim tau ib qho qauv quag rau txoj hau kev thiab tej keeb laj fai ntawm tes hauj lwm, thiab lawv haj yam tsis muaj peev xwm txib ib qho dab tsi thiab tawm tswv yim rau ib qho phiaj xwm twg los ua ib qho hauj lwm twg li; tag nrho tej lawv ua ces tsuas yog koom tej kev sib txoos, qw tej lus khawb siab, thiab lam mus rau ub rau no yam tsis muaj hom phiaj li xwb; lawv tsis ua, thiab lawv tsis muaj peev xwm ua, tes hauj lwm uas Vajtswv lub tuam tsev txib kom lawv ua thiab tes dej num uas lawv tsim nyog yuav tsum ua kom tiav hlo li. Nov yog ib tug thawj coj cuav.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Txheeb Xyuas Cov Thawj Coj Cuav (4)” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Nyob rau hauv ib cheeb tsam ntawm txoj hauj lwm uas cov thawj coj cuav ris lub luag hauj lwm mas, ob peb tug tib neeg uas caum qhov tseeb tiag tiag thiab tsim nyog raug txhawb thiab raug cob qhia mas pheej nquag raug tsim txom. Ib txhia ntawm cov tib neeg no mas tshaj tawm txoj moo zoo, thiab ib txhia mas raug npaj los ua zaub ua mov. Qhov tseeb tiag, lawv muaj peev xwm ua hauj lwm, txawm tias lawv tsis qhia los xij—tiam sis tus thawj coj cuav tsis pom qhov no, thiab tsis koom nrog lawv los sis tsis nug txog cov tib neeg ntawd li. Hos, cov tib neeg uas muaj txuj ci tshwj xeeb me ntsis, cov txawj qhuas, cov uas nyiam tshwm rau tib neeg pom, cov hais lus zoo, thiab cov uas xav tau chaw ua hauj lwm thiab lub meej mom mas tau nce qib sai heev li, txog ntua theem uas ua cov uas ua dej num nyob rau hauv zej zog yam li cov tswv zos thiab cov tuav ntaub ntawv, thiab cov uas ua hauj lwm loj rau lub tuam txhab, thiab cov uas kawm tswj kev lag luam mas puav leej tau chaw ua hauj lwm tseem ceeb tas li. Nws tsis tseem ceeb tias seb cov tib neeg no puas yog cov ntseeg tseeb los sis seb lawv puas caum qhov tseeb—qhov twg los xij uas cov thawj coj cuav yog cov ris lub luag hauj lwm, ces lawv raug txhawb thiab muab tej chaw ua hauj lwm tseem ceeb rau. Qhov no tsis yog zoo ib yam li nyob hauv zej zog xwb thiab lov? Nyob rau lub sij hawm uas cov thawj coj cuav tswj, mas cov neeg uas ua hauj lwm hnyav uas tuaj yeem tiv tau kev txom nyem, cov uas muaj kev to taub txog kev ncaj ncees, cov uas nyiam yam zoo, thiab cov uas tsim nyog raug txhawb thiab raug cob qhia, tiam sis tsis raug li—lawv yuav luag tsis muaj hwv tsam los kawm, hos cov uas tsis muaj peev xwm zoo thiab ua neeg phem, cov uas mob siab ua qee yam, nyiam khav theeb thiab tsis muaj peev xwm tiag tiag li, ces hos tswj tej hauj lwm tseem ceeb thiab saib xyuas tej chaw ua hauj lwm nyob rau hauv Vajtswv lub tuam tsev. Qhov no ua rau txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsev qeeb thiab tsis nce qib zoo thiab tsis muaj qhov zoo txaus uas Vajtswv lub tuam tsev cheem tsum, thiab ua rau qhov no tsis tiav mus raws li cov hauv paus ntsiab lus, thiab ua tsis tiav tej kev cheem tsum ntawm Vajtswv lub tuam tsev. Qhov no yog lub txim thiab qhov kev cuam tshuam uas cov thawj coj cuav txoj kev ua tsis tsim nyog rau cov tib neeg ntawd coj los.

Cov thawj coj cuav tsis muaj peev xwm zoo, lub qhov muag thiab lub siab dig lawm, thiab lawv tsis to taub cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, ces qhov ntawd mas yog ib qho teeb meem loj heev. Lawv tseem muaj lwm yam teeb meem uas loj dua thiab, uas yog qhov hais tias thaum lawv tau to taub thiab kawm tau ib co npe ntawv thiab cov lus ntawm kev qhuab qhia thiab tuaj yeem hais tau ib co lus tawm lawm, ces lawv txawm xav tias lawv to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb lawm. Txawm lawv yuav ua yam hauj lwm twg los xij thiab txawm lawv yuav xaiv los ntiav leej twg ua hauj lwm los xij, lawv yeej tsis nrhiav thiab tsis ua tiag tiag li, thiab lawv yeej tsis sib qhia nrog lwm tus li, thiab lawv yeej tseem tsis saib kom ntxaws ntxaws txog tej kev npaj hauj lwm tseg thiab cov hauv paus ntsiab lus ntawm Vajtswv lub tuam tsev li. Lawv ruaj siab heev, ntseeg tias txhua yam uas lawv xav mas yog yam uas yuav tsum ua kom tiav thiab txhua yam uas lawv ntseeg mas yog kiag li ntawd lawm ntag, tias txhua yam ntawd puav leej mus raws li cov hauv paus ntsiab lus. Lawv kuj ntseeg yuam kev rhuav tias kev tau ua hauj lwm los tau ntau xyoo lawm, ces ua rau lawv muaj kev ntsib kev pom txaus los ua dej num li ib tug thawj coj nyob rau hauv Vajtswv lub tuam tsev lawm, tias lawv paub tias txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsev ua mus zoo li cas thiab nthuav dav li cas, thiab tias txhua yam no yog nyob rau hauv lawv lub siab lawm. Lawv ntsuas txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsev thiab ua txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsev los ntawm lawv txoj kev ntsib kev pom thiab lawv tus kheej tej kev xav phem thiab kev xav hauv nruab siab xwb, uas ua rau txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsev ntxhov quav niab, kub ntxov, thiab tsis muaj paus muaj ntsis nyob rau lub sij hawm lawv tswj. Yog tias, nyob rau hauv ib pab pawg twg, muaj ob peb tug tib neeg uas muaj peev xwm, cov tib neeg uas tuaj yeem txom nyem thiab tiv kev txom nyem thiab ua lawv tej dej num nrog rau txoj kev ua siab ncaj ncees, ces txoj hauj lwm uas lawv ua ntawd yuav ua tau zoo mus ntxiv, tiam sis qhov no tsis muaj feem xyuam dab tsi cuam tshuam nrog rau tus thawj coj cuav kiag li. Thiab qhov chaw twg uas tsis muaj cov tib neeg zoo li no, ces ib tug thawj coj cuav yeej ua tsis tau txoj hauj lwm ntawd tiav li. Ib qho ces, ib tug thawj coj cuav yuav tsis xaiv cov tib neeg yog rau txoj hauj lwm ntawd, cov uas yuav pom tias txoj hauj lwm ua tau nce mus thiab nce qib thiab vam meej tuaj; lwm qhov ces, qhov chaw twg uas muaj ib tug neeg uas vam khom tsis tau rau hauv txoj hauj lwm, ces lawv yeej tsis zoo siab hlo thiab nquag plias mus koom los sis muab kev qhia rau lawv kom ncaj ncaj li. Muab hais li no tias, piv txwv tias, yog muaj qee yam hauj lwm, es ob peb tug tib neeg uas ua txoj hauj lwm ntawd yog cov ntseeg tshiab uas tsis muaj kev paub li, cov uas tsis to taub qhov tseeb zoo, tsis tshua paub ntau txog txoj hauj lwm ntawd, thiab tsis tshua to taub cov hauv paus ntsiab lus ntawm txoj hauj lwm ntawd. Ces ib tug thawj coj cuav uas dig muag lawm yeej tsis pom cov teeb meem no li. Lawv ntseeg tias tsuav yog muaj qee tus neeg ua hauj lwm lawm xwb, ces tsis tseem ceeb tias yuav ua tau tiav zoo los sis phem li. Lawv tsis paub tias txhua tus uas ua hauj lwm tsis tau zoo yuav tsum tau coj los nug tom qab ntawd, soj ntsuam tas li, txhawb tas li, thiab tej zaum haj tseem yuav tau qhia cov tib neeg ntawd ib leeg tuaj ib leeg, sab laj txog lawv txoj hauj lwm, thiab pab txhawb lawv tas li, kom txog thaum cov tib neeg ntawd to taub qhov tseeb thiab pib taug txoj kev yog tso. Tsuas yog nrog rau cov saib xyuas uas tsim nyog xwb thiaj li tsis ua rau lawv ntxhov siab. Tiam sis cov thawj coj cuav tsis ua hauj lwm li no. Lawv tsis pom tias nws yog lawv txoj hauj lwm los ua qhov no, yog li ntawd, nyob rau hauv tus ciaj ciam ntawm lawv txoj hauj lwm, lawv thiaj li saib txhua txhua txoj hauj lwm thiab txhua tus tib neeg zoo ib yam nkaus xwb. Lawv tsis tshua mus rau tej chaw uas muaj cov tib neeg uas ua hauj lwm tsis tau zoo los sis qhov chaw uas tsis muaj ib tug neeg phim ua tus coj, thiab lawv tsis sab laj los sis tsis mus koom ncaj qha rau tej hauj lwm uas yuav tsum tau ua kom tiav; thiab, qhov chaw uas muaj qee tus neeg phim thiab muaj peev xwm ua txoj hauj lwm saib xyuas, los lawv yeej tsis mus txhawb xyuas los sis mus pab coj qhia txog txoj hauj lwm ntawd li, thiab lawv tus kheej yeej tsis mus koom kom ntxaws ntxaws txog txoj hauj lwm ntawd li, thiab lawv yeej tsis xyaum ua raws li yam zoo ntawm tus coj ntawd li. Muab hais kom luv luv tias, cov thawj coj cuav tsis ua qhov tseem ceeb ntawm txoj hauj lwm. Lawv ntseeg hais tias txawm yuav yog txoj hauj lwm dab tsi los xij, tsuav yog tias xaiv tau cov neeg ua hauj lwm thiab tus coj saib xyuas lawm xwb, ces txhua yam mus tau zoo heev lawm. Lawv ntseeg tias tsis muaj dab tsi rau lawv ua txog qhov ntawd ntxiv li lawm thiab tias qhov ntawd tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau lawv ntxiv li lawm, tias yam uas lawv yuav tsum tau ua ces yog kev sib sau ua ke sib tham qee lub sij hawm thiab hu xov tooj xwb yog tias muaj ib qho teeb meem twg tshwm sim tuaj. Tab txawm cov thawj coj cuav ua hauj lwm li no los xij, lawv xav tias lawv ua tau hauj lwm zoo heev li lawm thiab zoo siab rau lawv tus kheej heev, xav tias, “Yeej tsis muaj teeb meem nyob rau hauv txoj hauj lwm ntawd tej txheej txheem li. Twb paj tau cov neeg ua hauj lwm zoo, thiab cov coj saib xyuas tag lawm. Ua li cas es kuv ho yuav ua tau txoj hauj lwm no zoo ua luaj li, thiab muaj peev xwm ua luaj li?” Qhov no tsis yog kev tsis paub txaj muag lov? Lawv lub qhov muag thiab lub siab dig tag lawm uas lawv tsis tuaj yeem pom ib yam hauj lwm uas yuav tsum ua kom tiav thiab tsis tuaj yeem nrhiav tau ib qho teeb meem li. Nyob rau hauv qee qhov chaw, mas txoj hauj lwm twb tau nres lawm, tiam sis lawv yeej tseem zoo siab heev, xav hais tias cov kwv tij thiab cov muam ntawm qhov chaw ntawd puav leej tseem hluas thiab tshiab, tias lawv yuav ua lawv tej dej num kub siab lug thiab tias lawv yeej yuav muaj peev xwm ua tau txoj hauj lwm zoo xwb, thaum, qhov tseeb tiag, cov tib neeg hluas ntawd tsis to taub ib yam dab tsi thiab ua tsis tau ib yam dab tsi li. Nws kuj muaj ib txhia uas paub me ntsis txog qee yam hauj lwm thiab, tiam sis lawv yeej ua tsis tau li uas tsim nyog ua. Tsis muaj ib yam uas lawv ua mus raws li lub hauv paus ntsiab lus, thiab txhua yam yuav tsum tau txhim kho thiab rov ua dua tshiab tag nrho. Muaj ntau yam tsis zoo nyob rau hauv txoj hauj lwm ntawd; thiab muaj ntau yam uas cov neeg ua hauj lwm no tsis to taub; thiab muaj ntau lub hauv paus ntsiab lus uas yuav tsum tau qhia rau lawv, muaj ntau yam tseem ceeb uas lawv cheem tsum kev coj qhia, muaj ntau yam teeb meem uas yuav tsum tau daws … tiam sis cov thawj coj cuav yeej tsis pom ib yam dab tsi los sis nrhiav tsis tau ib qho teeb meem twg li, tiam sis lawv tus kheej xav hais tias yeej tsis ua li cas. Yog li ntawd ces, txhua hnub lawv tej kev xav mus dua qhov twg lawm? Lawv tsuas xav tias, ua ib tug tuav chaw ua hauj lwm lawm, lawv yuav muaj kev xyiv fab rau tej kev zoo siab txog lub meej mom li cas xwb. Ib tug thawj coj cuav mas yog ib tug uas tsis muaj siab ntsws kiag li.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Txheeb Xyuas Cov Thawj Coj Cuav (5)” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Thaum cov thawj coj thiab cov neeg ua hauj lwm ua tus coj txoj hauj lwm ntawd, lawv yuav tsum txheeb xyuas thiab daws tej teeb meem uas tshwm sim tuaj thaum lub sij hawm ua txoj hauj lwm no kom ncav sij hawm, lawv yuav tsum sib qhia, sib tham, thiab sib cav txog tej teeb meem uas tshwm sim thaum lub sij hawm ua txoj hauj lwm ntawd. Thaum qhov kev uas pheej sib qhia, sib tham, thiab sib cav txog tej teeb meem no ua tsis tau ib qho hauj lwm li, los sis thaum tsis muaj leej twg tuaj yeem hais tau meej tias yuav ua li cas lawm, tiam sis haj yam ua rau tej ntawd tsis meej ntxiv xwb, ces thaum lub sij hawm zoo li no cov thawj coj thiab cov neeg ua hauj lwm yuav tsum txais lawv lub luag hauj lwm thiab nrhiav ib txoj kev daws teeb meem thiab muab coj los daws qhov teeb meem ntawd kom ncav sij hawm, thiab kuj yuav tsum soj ntsuam, qhia rau lawv tus kheej txog qhov ntawd, thiab tshuaj xyuas seb tej ntawd mus zoo li cas lawm kom ncav sij hawm. Tom qab txheeb xyuas qhov teeb meem uas tsis tsim nyog muab coj los sib cav thiab yog qhov teeb meem uas nrhiav tsis tau ib txoj hau kev los daws li, ces lawv yuav tsum tsis txhob cia nkim sij hawm es cia li muab qhov teeb meem ntawd coj mus qhia rau tus Nyob Saud thiab sab laj rau tus Nyob Saud; lawv yuav tsum tsis txhob tos los sis daws qhov teeb meem ntawd yam tsis muaj qauv, los sis muab qhov teeb meem ntawd nres los sis tsis quav ntsej qhov teeb meem ntawd. Qhov no puas yog qhov nej cov thawj coj thiab cov neeg ua hauj lwm tam sim no ua hauj lwm? Lawv yuav tsum soj qab taug lw, saib xyuas, thiab txhawb txoj hauj lwm ntawd mus kom ncav sij hawm, thaum tab tom txheeb xyuas txhua yam kev tsis sib haum thiab cov teeb meem me me. Thaum lawv pom cov teeb meem loj lawm, cov thawj coj thiab cov neeg ua hauj lwm yuav tsum mus saib xyuas kiag qhov teeb meem ntawd, kom nkag siab zoo thiab to taub tag nrho zaj ntawd kom ntxaws ntxaws, tias muaj qhov teeb meem ntawd tau li cas, hom tib neeg twg uas muaj feem nrog, thiab seb lwm tus tib neeg tej kev xam pom txog qhov teeb meem ntawd ho zoo li cas; yog li ntawd, lawv yuav tsum mus koom kev sib qhia thiab kev sib tham thiab tab txawm kev sib cav los lawv kuj yuav tsum tau mus ib yam nkaus thiab, cov teeb meem no—lawv yuav tsum mus koom; qhov mus koom mas tseem ceeb heev. Qhov mus koom pab tau koj ntsuam xyuas thiab daws tau cov teeb meem uas tshwm sim tuaj hauv txoj hauj lwm. Yog tias koj tsuas mloog xwb es tsis mus koom, yog tias koj pheej sawv ib sab saib xwb, yog tias koj pheej yog ib tug neeg uas nyob sab nraud soj ntsuam xwb, thiab xav tias tsis muaj ib yam dab tsi ntawm cov teeb meem uas tshwm sim tuaj thaum lub sij hawm ua txoj hauj lwm ntawd cuam tshuam rau koj li, thiab koj tsis muaj ib txoj kev xam pom los sis tus cwj pwm mus rau cov teeb meem ntawd li, ces qhia tau meej meej tias koj yog ib tug thawj coj cuav.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Txheeb Xyuas Cov Thawj Coj Cuav (7)” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Hom thawj coj cuav uas yog cov ntseeg-cuav ntseeg hais tias kev ua hauj lwm ces txhais tias yog kev tshaj cov lus thiab kev qhuab qhia tawm, hais tas zog tej lus qub, lam ua mus raws li sawv daws ua xwb, tshaj tawm tej zaj lus los ntawm Vajtswv cov lus los xwb; lawv yeej tsis paub xyov ua hauj lwm tiag tiag yuav ua li cas, los sis tej dej num ntawm cov thawj coj thiab cov neeg ua hauj lwm yog dab tsi tiag tiag, los sis tsis paub vim li cas Vajtswv lub tuam tsev ho xaiv ib tug los ua ib tug thawj coj los sis ib tug neeg ua hauj lwm, muaj teeb meem dab tsi yuav tau daws li. Yog li ntawd, tsis hais koj yuav qhia lawv txog qhov kev nqis tes ua lawv tes hauj lwm, tuav tes hauj lwm kom khov kho, txheeb xyuas tej teeb meem nyob hauv tes hauj lwm, thiab ntau yam ntxiv mus li cas li, los lawv yeej tsis paub ib qho li, los sis lawv yeej tsis to taub ib qho ntawm tej uas lawv hnov ntawd li. Lawv tsis muaj peev xwm yuav xyaum ua raws li qhov uas Vajtswv lub tuam tsev hais kom cov thawj coj thiab cov neeg ua hauj lwm ua, thiab lawv yuav tsis muaj hnub ua tau qhov ntawd tiav li. Lawv yeej tsis txheeb xyuas txog txhua yam ntawm tej teeb meem uas muaj feem xyuam txog tes hauj lwm—tej teeb meem txog cov neeg ua hauj lwm, tej lus nug txog lub hauv paus ntsiab lus, tej teeb meem sab cuab yeej qib siab los sis fab kws txawj ntse. Thiab yog li ntawd, nyob rau hauv txoj kev coj ntawm cov tib neeg sab ntsuj plig cuav zoo li no, ces thiaj li muaj tej teeb meem txog cov neeg ua hauj lwm thiab lwm yam teeb meem txog tes hauj lwm tas li xwb; tej teeb meem sab cuab yeej qib siab los sis fab kws txawj ntse los kuj ib yam nkaus thiab, yeej muaj tas li, yeej muaj tuaj ntxiv tas li, thiab tej teeb meem ntawd yim muaj tuaj ntau ntxiv, ces yim muaj teeb meem tshwm sim tuaj ntau. Nyob rau hauv tus ciaj ciam ntawm cov thawj coj cuav lub luag hauj lwm, ces cov teeb meem txog cov neeg ua hauj lwm thiab tes hauj lwm mas yeej ntxov quas niab ntau zuj zus tuaj thiab kev ua hauj lwm thiab kev ua kom tau hauj lwm zoo ntawd ces tsuas muaj poob qis zuj zus xwb. Hais txog kev tswj tuav tib neeg, ces cov uas txawj zog thiab tham lus tau npliag zog raug cia ua cov coj—lawv ua tau li lawv siab nyiam, thiab lawv muaj peev xwm tswj tau tes hauj lwm, thiab tswj tau cov tib neeg. Cov lim hiam yeej tsis raug cheem, tuav tseg, los sis tshem tawm, thiab ib co uas ua rau siab ntso ua lawv tes dej num ces raug nyuab siab heev ces lawv cia li xav phem thiab qaug zog, tsis kam ua lawv tes dej num los sis noj thiab haus Vajtswv cov lus lawm. Lawv tag kev cia siab rau lawv tes dej num, tag kev cia siab rau Vajtswv, thiab tag kev cia siab rau kev nrhiav qhov tseeb. Cov uas muaj qee yam kev txawj, cov uas paub siv tej cuab yeej tiam vam meej, ces tsis muab coj los siv kom tsim nyog li. Txoj kab ces yeej plooj plooj pom tsis meej rau ntawm tus neeg zoo thiab tus neeg phem, cov uas muaj peev xwm thiab cov tsis muaj, cov uas tsim nyog coj los cob qhia thiab cov tsis tsim nyog—tsuas muaj kev cov nyom ntxhov quas niab xwb. Txawm li cas los xij, cov thawj coj cuav sab ntsuj plig ces yeej ua ntsej lag muag dig rau qhov no; lawv yeej tsis pom tej no li. Thaum hais txog teeb meem ntawm cov neeg ua hauj lwm, tsis hais Vajtswv lub tuam tsev yuav qhia li cas thiab hais nias qees txog cov hauv paus ntsiab lus uas yuav siv rau qhov uas leej twg thiaj tsim nyog raug rhuav tshem, leej twg yuav raug ntiab tawm, leej twg yuav raug tshuaj xyuas, thiab leej twg yuav rau nce qib rau tej hauj lwm, cov thawj coj cuav sab ntsuj plig yeej tsis nkag siab li, tsis to taub tej uas lawv hnov li. Lawv ces yeej tsuas tuav rawv rau lawv tus kheej tej kev xam pom ntawm sab ntsuj plig cuav ntawd yam tsis nug dab tsi li xwb. Cov thawj coj cuav no xav hais tias lawv tus kheej tej lus piav thiab kev tswj fwm, txhua tus yeej muaj ib txog dej num ua; yeej tsis muaj kev cov nyom li, txhua tus yeej nyob zoo, lawv sawv daws yeej ruaj siab thiab txaus siab hlo ua lawv tes dej num. Lawv ntseeg hais tias tsis muaj leej twg yuav ntshai tsev loj cuj los sis kev phom sij li, vim sawv daws yeej khov txaus yuav tiv kev txom nyem lawm, thiab tsis muaj leej twg yuav txaus siab los ua ib tug Yudas li. Cov thawj coj no xav hais tias txhua yam yeej mus tau zoo heev li. Tsis hais yuav muaj teeb meem loj npaum li cas tshwm sim tuaj los sis yuav muaj tej tib neeg phem twg tshwm tuaj li, tsis hais qhov teeb meem ntawd yuav loj npaum li cas li, lawv yeej tsis pom li. Txawm yog hais tias lawv pom kiag, los lawv yeej tsis paub hais tias nws yog ib qho teeb meem li, thiab txawm yog hais tias lawv yeej paub hais tias nws yog ib qho teeb meem, los lawv yeej tsis paub xyov yuav daws qhov teeb meem ntawd li cas li. Zoo ib yam nkaus li ntawd thiab, cov thawj coj cuav sab ntsuj plig mas haj yam ua ntsej lag muag dig rau tej teeb meem ntau ntau uas tshwm tuaj rau thaum ua hauj lwm uas tsis haum nrog rau cov hauv paus ntsiab lus. Lawv hais tias, “Kuv twb qhia txog cov hauv paus ntsiab lus ntawm tes hauj lwm uas kuv tsim nyog qhia lawm, kuv twb tau muab tej ntawd los ua twb zoo saib ib zaug tag los ib zaug ntxiv, thiab haj tseem kom tib neeg muab tej ntawd sau tseg kiag thiab.” Tab sis xyov lawv puas hais tag nrho tej no rau tus neeg kom yog, xyov cov ntsiab lus lawv hais ntawd puas yog, puas raws li cov hauv paus ntsiab lus, puas raws li Vajtswv cov lus, thiab siv tau—qhov no, lawv yeej tsis paub li. Hos hais txog qhov kev qhuab qhia me me uas lawv tshaj tawm ntawd, hom neeg twg tej plab thiaj zom tau? Cov uas ruam thiab tsis paub dab tsi, cov tsis muaj kev kawm, cov hlwb qauj, cov tob hau loj, cov ruam xwb. Cov neeg no ces yeej tsis meej pem li, lawv ntseeg hais tias tag nrho ces puav leej yog Vajtswv cov lus, thiab hais tias tsis muaj ib yam twg ntawm tej lus ntawd yuav yuam kev li. Tsuas yog cov neeg zoo li ntawd xwb thiaj li yuav tsau los ntawm qhov kev qhuab qhia no. Cov thawj coj cuav sab ntsuj plig tsis muaj peev xwm paub txog qhov kev txheeb xyuas tej teeb meem uas tshwm sim tuaj thaum ua hauj lwm; lawv yeej dig muag tag rau tej ntawd lawm. Thiab yeej muaj tseeb, lawv tseem haj yam dig muag rau tej yam uas muaj feem xyuam rau sab cuab yeej qib siab los sis sab kev txawj—tej yam no mas tseem haj yam dhau lawv mus deb lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Txheeb Xyuas Cov Thawj Coj Cuav (8)” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Tus yam ntxwv loj ntawm cov thawj coj cuav sab ntsuj plig yog dab tsi? Lawv mas txawj tshaj tawm kawg li. Tab sis mas tej lawv tshaj tawm ntawd tsis yog txoj kev tseeb, thiab nws tsis yog txoj kev uas Vajtswv tshaj tawm. Nws tsis yog txoj kev ntawm qhov tseeb, tab sis nws tsuas yog qhov kev qhuab qhia li hauv ntaub ntawv xwb. Lawv mas txawj tshaj tawm raws li qhov kev qhuab qhia hauv ntaub ntawv kawg, txawj siv lawv tus kheej rau tej nyuag lus thiab tej nyuag ntawv ntawm Vajtswv cov lus, tsis hais yuav hais raws qab los sis ua twb zoo xav txog tej ntawd li. Muab sau zog los hais ua ke kiag, ces lawv mas yeej nquag thiab thev taus kawg thaum hais txog qhov kev tshaj tawm kev qhuab qhia. Hos nyob rau sab tod, ces lawv ua dab tsi los yeej zoo li siv tau raws qhov tseeb; zoo li lawv yeej tsis tab kaum los sis cuam tshuam, tsis ua tej yam tsis zoo, los sis hais los sis ua tej yam yuam kev. Thiab tab sis, lawv yeej tsis muaj peev xwm ua ib qho hauj lwm kom muaj qab hau los sis ua kom tiav tes dej num me me hlo li, uas thaum kawg coj lawv mus rau qhov kev tsis muaj peev xwm txheeb xyuas ib qho teeb meem ntawm tes hauj lwm li. Lawv ua hauj lwm zoo li cov neeg dig muag; lawv yeej dig muag, lawv tsis pom qhov teeb meem, txheeb xyuas tsis tau qhov teeb meem ntawd li, thiab yog li ntawd lawv puas muaj peev xwm qhia tau kom sai txog qhov teeb meem thiab mus npaj nrhiav mas? Yeej tsis muaj hlo li. Qhov teeb meem ntawm cov thawj coj cuav sab ntsuj plig puas yog ib qho loj thiab? Cov neeg zoo li ntawd puas txaus ntxub, lawv puas qias neeg? (Lawv qias neeg kawg.) Lawv ntseeg lawv tus kheej hais tias lawv mas txawj kawg, muaj peev xwv tshaj tawm txog tej yam kev qhuab qhia thiab hais raws qab Vajtswv cov lus tau ntau qhov, hais tias lawv muaj peev xwm muab txhua kis ntawm Vajtswv tej kev cheem tsum rau tib neeg ntawd coj los zuaj zog hais luv luv tau yam ntxaws kawg thiab yog kawg—tab sis lawv ua tsis tau tes hauj lwm muaj qab hau li. Tej lus thiab tej kev qhuab qhia uas lawv npaj rau lawv tus kheej, kom to taub, thiab kom paub ces yeej pab tsis tau lawv ua tes dej num ntawm ib tug thawj coj los sis ib tug neeg ua hauj lwm li, haj yam pab tsis tau lawv kom tshawb nrhiav tau thiab hais tau tej teeb meem uas lawv ntsib hauv tes hauj lwm li. Hom thawj coj los sis neeg ua hauj lwm no puas zoo tsim nyog rau tes hauj lwm no mas? Yeej pom meej hais tsis zoo tsim nyog li. Nej puas xaiv tau ib tug thawj coj cuav sab ntsuj plig uas tsis zoo tsim nyog mas? (Tsis xaiv.) Yog li ntawd nej puas tau xaiv cov thawj coj zoo li ntawd dua li mas? (Tau xaiv lawm mas.) Kuv yeej xav tias nej yeej tau xaiv tus puav lawm ntag. Leej twg los xij uas tau ntseeg Vajtswv los tau ntau xyoo lawm, tau nyeem Vajtswv cov lus ntau heev lawm, tau mloog lus qhuab qhia ntau heev lawm, tau muaj kev ntsib kev pom ntau txog tes hauj lwm thiab kev tshaj tawm lawm, mas yeej muaj peev xwm tshaj tawm ntev heev—koj xav tias hom neeg no mas yuav tsum muaj peev xwm hauv tes hauj lwm. Ces qhov tau los ho zoo li cas mas? Tom qab xaiv tau lawv lawm, koj mam tshawb pom ib qho teeb meem loj: Yeej nrhiav tsis tau lawv li, lawv lub qhov rooj mas kaw nti tas li xwb, lawv ces khiav tawm ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam lawm. Txawm li cas los xij, lwm tus xav rau lawv tus kheej tias, “Nws twb yog ib tug ntseeg los tau ntau xyoo lawm, nws to taub qhov tseeb thiab muaj ib qho chaw tiag taw khov lawm. Nws yuav tsum muaj lub siab thiab muaj peev xwm los daws teeb meem—yog li ntawd vim li cas nws pheej kaw qhov rooj tas mus li xwb mas? Qhov no qhia tau hais tias nws muaj ib lub nra hnyav heev! Txij kiag thaum xaiv tau los ua tus thawj coj lawm, nws mas yeej nyob ntsiag to xwb, nws hais lus txawv txawv lawm, thiab nws tsis zoo li peb sawv daws lawm. Yog vim li no es thiaj tsis pom nws kiag li lawm.” Qhov ntawd puas yog qhov nej ntseeg mas? Nej puas yuav rov xaiv hom thawj coj cuav no ib zaug ntxiv lawm? (Tsis xaiv lawm.) Vim li cas ho tsis xaiv lawm? Nej yuav hais tias lub txim ntawm qhov kev xaiv ib tug neeg dig muag ua nej tus coj kev yog dab tsi? Ib tug neeg dig muag puas muaj peev xwm coj koj mus rau ib txoj kev zoo mas? Nws twb dig muag lawm, yog li ntawd nws ho yuav coj koj tau li cas mas? Tsis hais nws yuav mus qhov twg thiab nws yuav ua tes hauj lwm twg los xij li, yuav tsum tau muaj ib tug los coj nws kev xwb; nws tus kheej kiag yeej tsis muaj ib txog xub ke los sis hom phiaj li, thiab qhov kev qhuab qhia uas nws to taub ces nws tsuas tshaj tawm rau lwm tus mloog xwb—nws yeej ua tsis tau dab tsi los sis tsis muaj nuj nqis dab tsi li. Yog koj hwm nws rau qhov muaj peev xwm tshaj cov lus thiab kev qhuab qhia tawm xwb, ces koj yog hom neeg twg? Koj ces yeej dig muag, ruam, ib niag hlwb qauj. Koj zoo siab kawg thaum ntsib ib tug neeg dig muag thiab koj hais kom nws coj kev. Ces koj tseem tsis yog dig muag ib yam nkaus thiab lod? Koj muaj qhov muag los ua dab tsi mas? Muaj ib zaj lus hais ntawm cov tsis ntseeg tias: tus dig muag coj tus dig muag. Qhov xaiv cov neeg sab ntsuj plig cuav los ua cov thawj coj ces yog tus dig muag coj tus dig muag ntag hos.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Txheeb Xyuas Cov Thawj Coj Cuav (8)” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Yog tias cov tawm tsam Khetos tau cai los tsim kev kub ntxhov nyob rau hauv ib pawg ntseeg twg, tau kev tswj ywj siab los hais tej thawj ncauj lus thiab tej lus sib cav raws li lawv xav hais los tswj, tso kav thawj, dag ntxias, los sis dag cov kwv tij thiab cov muam, es cov thawj coj ntawd yeej tsis ua dab tsi li, tsis muaj kev thoob tsib to nrog thiab tsis muaj peev xwm los muab cov tawm tsam Khetos no qhia tshwm thiab tswj kom tau lawv, ua rau cov kwv tij thiab cov muam raug haub ntxias thiab tab kaum los ntawm cov tawm tsam Khetos raws li siab nyiam, ces cov thawj coj ntawm pawg ntseeg no yog cov khoom seem pov tseg xwb. Yog tias cov tawm tsam Khetos thiab cov neeg lim hiam hauv ib pawg ntseeg twg raug cov kwv tij thiab cov muam tsis lees paub thiab ntxub heev, yog tias lawv raug xauv rau hauv pawg ntseeg, thiab txhua tus muaj kev thoob tsib to nrog txog lawv lawm, xws li tias lawv qhov kev hais lus thiab tej thawj ncauj lus qhuav qhawv uas dag thiab dag ntxias cov kwv tij thiab cov muam kom tsis txhob ua hauj lwm rau hauv pawg ntseeg thiab lawv raug tshawb xyuas, raug kaw lawm, ces cov thawj coj ntawm pawg ntseeg no zoo txaus lawm; lawv yog cov thawj coj uas muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb. Yog tias ib pawg ntseeg twg raug ib tug tawm tsam Khetos tab kaum, thiab, tom qab uas raug cov kwv tij thiab cov muam txheeb xyuas thiab tsis lees paub tag lawm, tus tawm tsam Khetos ntawd ua pauj rov qab los ntawm qhov kev tsim txom thiab kev hais lus nkaug cov kwv tij thiab cov muam, thiab cov thawj coj ntawm pawg ntseeg tsis ua dab tsi li, ces cov thawj coj ntawm pawg ntseeg no yog cov khoom seem pov tseg xwb, thiab yuav tsum raug muab tshem tawm mus. Li uas yog cov thawj coj ntawm pawg ntseeg, mas yog tias lawv tsis muaj peev xwm muab qhov tseeb siv coj los daws teeb meem, yog tias lawv tsis tuaj yeem qhia, tswj, thiab txwv tau cov tawm tsam Khetos txoj kev ua ywj siab rau hauv pawg ntseeg, tsis muaj peev xwm los tiv thaiv cov kwv tij thiab cov muam thiab tiv thaiv lawv kom lawv thiaj li yuav ua tau lawv tej dej num li ib txwm ua, thiab tsis muaj peev xwm tuav tau qhov kev ua txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsev, ces cov thawj coj ntawm pawg ntseeg no yog cov khoom seem pov tseg xwb, thiab yuav tsum raug muab tshem tawm mus. Yog tias cov thawj coj ntawm ib pawg ntseeg twg ntshai mus ze los sis ua rau tus tawm tsam Khetos ntawd npau taws vim tus tawm tsam Khetos ntawd phem thiab siab phem heev, thiab tso cai rau tus tawm tsam Khetos ntawd los tsim kev kub ntxhov rau hauv pawg ntseeg, caij tsuj lwm tus, ua txhua yam li lawv xav ua, thiab ua rau txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsev mus tsis taus thiab nyob li qub tas li xwb, ces cov thawj coj ntawm pawg ntseeg no yog cov khoom seem pov tseeg xwb, thiab yuav tsum raug muab tshem tawm mus. Yog tias, vim ntshai kev ua pauj rov qab xwb, es cov thawj coj ntawm ib pawg ntseeg twg thiaj li tsis muaj cuab kav los muab tus tawm tsam Khetos ntawd qhia tshwm, thiab tsis sim los txwv tus tawm tsam Khetos ntawd tej kev ua phem li, vim li no thiaj li ua rau muaj kev tab kaum rau pawg ntseeg lub neej, cuam tshuam thiab rhuav cov kwv tij thiab cov muam txoj kev to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia, ces cov thawj coj ntawm pawg ntseeg no yog cov khoom seem pov tseg xwb, thiab yuav tsum raug muab tshem tawm mus.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Tsuas Ua Lawv Tes Dej Num los Cais Lawv Tus Kheej Kom Txawv Ntawm Lwm Tus thiab Yug Lawv Tus Kheej Tej Kev Ntshaw thiab Tej Hom Phiaj Xwb; Lawv Yeej Ib Txwm Tsis Xav Txog Tej Kev Ntshaw ntawm Vajtswv Lub Tsev Li, thiab Haj Tseem Muab Tej Kev Ntshaw Ntawd Muag Tawm Pauv Lub Yeeb Koob rau Lawv Tus Kheej thiab (Ntu Yim)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Yuav txiav txim tau li cas tias seb tus thawj coj ntawd puas ua lawv lub luag hauj lwm tiav, tias seb lawv puas yog ib tug thawj coj cuav? Qhov tseem ceeb tshaj plaws ces yog saib seb lawv puas muaj peev xwm los ua tau txoj hauj lwm uas tseem ceeb, saib seb lawv puas muaj lub peev xwm no los sis tsis muaj. Qhov ob, saib seb lawv puas ua txoj hauj lwm tseem ceeb no tiag tiag. Tsis txhob saib cov lus uas hais tawm ntawm lawv lub qhov ncauj los, lawv nkag siab qhov tseeb zoo npaum li cas, txawm hais tias, thaum lawv ua cov hauj lwm sab nraud los sis lwm yam, lawv muaj ib qib ntawm txoj kev paub zoo, kev txawj ntse, kev txawj, los sis lub peev xwm los xij—tsis txhob saib tag nrho tej ntawd, thiab tsuas saib seb lawv puas ua txoj hauj lwm uas tseem ceeb xwb; yog tias lawv tsis ua, ces txawm hais tias lawv yuav muaj peev xwm npaum li cas los xij, lawv yog ib tug thawj coj cuav. Muaj ib txhia tib neeg hais tias, “Kav liam txawm lawv ua thiab tsis ua los xij? Lawv muaj peev xwm zoo, thiab lawv txawj; thaum lawv pib los ua hauj lwm, mas lawv ua tau zoo dua li tib neeg feem coob. Dab tsi ntxiv thiab, txawm hais tias lawv tsis ua txoj hauj lwm tiag tiag, thiab siv sij hawm mus ncig ua si ntau xwb los xij, lawv tsis tau ua ib yam dab tsi phem li, los sis lawv tsis tau ua kev phem, los sis tsis tau ua rau muaj kev tab kaum los sis kev cuam tshuam li. Lawv tsis tau ua rau cov kwv tij thiab cov muam los sis pawg ntseeg raug kev puas tsuaj los sis raug teeb meem li. Yog li ntawd ua li cas Koj thiaj li hais tias lawv yog ib tug thawj coj cuav?” Yuav piav qhov no tau li cas? Tam sim no kiag, tsis tas yuav hais tias koj muaj txuj ci npaum li cas, koj lub peev xwm yuav zoo npaum li cas, los sis koj yuav muaj kev kawm zoo npaum li cas li lawm; qhov tseeb ceeb ces yog qhov tias seb koj puas ua txoj hauj lwm uas tseem ceeb los sis tsis ua xwb, thiab seb koj puas ua kom tiav lub luag hauj lwm ntawm ib tug thawj coj los sis ua tsis tiav xwb. Thaum lub sij hawm uas koj ua thawj coj, koj puas koom tes rau txhua qhov hauj lwm uas yog koj lub luag hauj lwm, thaum lub sij hawm uas koj ua hauj lwm ntawd muaj pes tsawg qhov teeb meem uas tshwm sim tuaj es koj daws tau zoo, muaj pes tsawg tus tib neeg, vim yog koj txoj hauj lwm, koj txoj kev ua thawj coj, koj txoj kev coj qhia, tau los nkag siab cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb lawm, txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tuam tsev tau vam meej thiab loj hlob mus rau tom ntej ntau npaum li cas lawm? Cov no yog cov tseem ceeb. Cia li hnov qab txog cov lus uas koj hais tau ua rov ua rais ntau npaum li cas, cov lus hais thiab cov kev qhuab qhia uas koj tau kawm ntau npaum li cas lawm, cia li hnov qab txog tias koj tau siv sij hawm pes tsawg teev los ua hauj lwm txhua txhua hnub, tias koj sab npaum li cas, thiab cia li hnov qab txog tias koj siv sij hawm ntau npaum li cas los taug kev, tias koj tau mus xyuas pes tsawg pawg ntseeg lawm, koj tau ntsib kev phom sij pes tsawg zaus, koj tsis tau noj pes tsawg pluag mov lawm—cia li hnov qab kom tag nrho tej no huv si, es tsuas saib ntsoov rau tej uas ua tau tiav hlo ntawm txhua txoj hauj lwm uas koj ua tus leg xwb. Muaj hauj lwm ntau npaum li cas nyob rau hauv Vajtswv lub tuam tsev, uas koj ua tus leg, uas ua tau tiav tag nrho lawm, txawm nws yog tes dej num pab tib neeg, kev tswj fwm, los sis ntsig txog txoj hauj lwm qib siab los xij; nws ua tau tiav zoo npaum li cas, nws raug soj qab taug lwm zoo npaum li cas, muaj tej kev ua tsis yog, kev txawv, teeb meem, thiab qhov yuam kev ntsig txog tus qauv uas koj tau pab txhim kho ntau npaum li cas, koj tau pab daws tau teeb meem ntau npaum li cas, txawm koj daws tej teeb meem ntawd raws li tus qauv thiab cov kev cheem tsum ntawm Vajtswv lub tuam tsev los sis tsis raws los xij, thiab lwm yam ntxiv—tag nrho tej no yog tus qauv uas qhia tau tias tus thawj coj ntawd ua tiav lawv lub luag hauj lwm los sis tsis tiav.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Txheeb Xyuas Cov Thawj Coj Cuav (9)” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Qhov Dhau Los: 1. Leej twg yog ib tug tawm tsam Khetos thiab yuav ua li cas thiaj li paub lawv

Ntxiv Mus: 3. Kev hais lus zoo tab sis lub siab phem yog dab tsi

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No