4. Leej twg yog ib tug tsis ntseeg thiab lawv ho tshwm sim los tau li cas

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Vim koj ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum muaj kev ntseeg rau txhua yam ntawm Vajtswv tej lus thiab rau txhua yam ntawm Nws txoj dej num. Uas yog hais tau tias, vim koj ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum mloog Nws lus. Yog tias koj tsis muaj peev xwm ua tau li no, ces txawm tias koj yuav ntseeg Vajtswv los sis tsis ntseeg los xij. Yog tias koj twb ntseeg Vajtswv los tau ntau lub xyoo lawm, thiab tiam sis tseem tsis tau mloog Nws lus li, thiab tsis tau txais yuav tag nrho Nws tej lus li, thiab dua ntawd hais kom Vajtswv zwm rau koj thiab coj raws nraim li koj tej kev xav phem, ces koj yog tus uas ntxeev siab tshaj plaws ntawm txhua tus, koj yog ib tug tsis ntseeg. Cov tib neeg zoo li no yuav muaj peev xwm ua tau raws li Vajtswv txoj dej num thiab tej lus uas tsis yoog raws rau tib neeg tej kev xav phem tau li cas?

Xaiv tawm los ntawm “Cov Uas Mloog Vajtswv Lus Nrog ib Lub Siab Tseeb Ces Vajtswv Yuav Tsum Muab Tau Xwb Xwb Li” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv, yog tias tib neeg tsis muaj lub siab huab fwm Vajtswv, yog tias lawv tsis muaj lub siab mloog lus rau Vajtswv, ces tsis yog tias lawv yuav tsis tuaj yeem ua ib txoj hauj lwm twg rau Nws xwb, tiam sis yuav rais los ua cov neeg uas tab kaum Nws txoj hauj lwm thiab yog cov tawm tsam Nws. Ntseeg Vajtswv tiam sis tsis mloog lus los sis tsis fwm Nws, thiab haj tseem tsis lees paub Nws thiab, yog ib qho kev txaj muag loj tshaj plaws rau ib tug ntseeg. Yog tias cov ntseeg tsis paub tab thiab hais lus tsis tseem ceeb thiab coj yam ntxwv li cov tsis ntseeg, ces lawv tseem phem tshaj cov tsis ntseeg lawm thiab; lawv yog ib co dab phem.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Ceeb Tom rau Cov Neeg Uas Tsis Xyaum Ua Raws Li Qhov Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Muaj qee leej tib neeg uas lawv txoj kev ntseeg tsis lees paub rau hauv Vajtswv lub siab. Muab ua lwm lo lus hais, Vajtswv tsis lees paub tias lawv yog cov caum raws Nws, vim yog Nws tsis qhuas lawv txoj kev ntseeg. Rau cov tib neeg no, tsis hais txawm lawv twb tau caum raws Vajtswv los lawm pes tsawg xyoo los xij, lawv tej tswv yim thiab kev xam pom yeej tsis pauv hlo li; lawv mas zoo li cov tsis ntseeg xwb, tuav rawv rau cov tsis ntseeg tej keeb laj fai thiab cov hau kev ntawm qhov ua txhua yam thiab rau cov tsis ntseeg tej kev cai ntawm kev ciaj sia nyob thiab txoj kev ntseeg xwb. Lawv yeej tsis tau lees txais Vajtswv txoj lus los ua lawv txoj sia li, yeej tsis ntseeg tias Vajtswv txoj lus yog qhov tseeb, txhob txwm tsis lees txais Vajtswv txoj kev cawm dim, thiab tsis lees paub Vajtswv ua lawv tus Vajtswv. Lawv pom tias kev ntseeg Vajtswv tsuas yog qee hom kev nyiam ua xwb, saib Nws zoo li yam uas txhawb zog ntawm sab ntsuj plig xwb; vim li no, lawv thiaj tsis xav tias nws yog ib yam muaj nqis los sim thiab to taub txog Vajtswv tus yam ntxwv los sis lub ntsiab tseeb. Nws tuaj yeem hais tau tias txhua yam uas yoog raws rau tus tseem Vajtswv mas tsis muaj feem xyuam dab tsi nrog rau cov tib neeg no; lawv tsis nyiam, los sis lawv tsis muaj peev xwm quav ntsej txog kiag li. Qhov no vim yog tob tob hauv lawv lub siab, muaj ib lub suab nrov nrov uas qhia rau lawv tas li tias, “Vajtswv mas pom tsis tau thiab tuav tsis tau, thiab tsis muaj nyob li.” Lawv ntseeg tias qhov sim los to taub txog hom Vajtswv no yuav tsis tsim nyog rau lawv tej dag zog, thiab tias qhov ua li ntawd yuav yog qhov dag lawv tus kheej xwb. Lawv ntseeg tias los ntawm qhov tsuas lees paub Vajtswv nrog rau cov lus yam tsis muaj ib qho chaw sawv ruaj los sis lawv tus kheej nqis tes ua kiag tiag tiag, yuav ua rau lawv ntse heev. Vajtswv ntsia cov tib neeg no zoo li cas? Nws saib lawv zoo li cov tsis ntseeg. Qee leej tib neeg nug tias, “Cov tsis ntseeg puas muaj peev xwm nyeem Vajtswv cov lus tau? Lawv puas muaj peev xwm ua lawv cov luag hauj lwm tiav tau? Lawv puas muaj peev xwm hais tau cov lus tias, ‘Kuv yuav ua neej nyob rau Vajtswv tau’?” Yam uas tib neeg pom tas li ces yog tej qhov tib neeg ua tawm nyob rau sab nraud xwb; lawv tsis pom tib neeg tej ntsiab tseeb. Txawm li cas los xij, Vajtswv tsis ntsia rau tej kev ua tawm ntiav ntiav no xwb; Nws tsuas pom lawv tej ntsiab tseeb uas nyob rau sab hauv xwb. Yog li ntawd, qhov no yog hom ntawm tus yeeb yam thiab lub ntsiab lus uas Vajtswv muaj rau cov tib neeg no.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Ua Li Cas Paub Tau Vajtswv Tus Yam Ntxwv thiab Qhov Tshwm Sim Uas Nws Tes Dej Num Yuav Ua Kom Tiav” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Muaj coob leej ntau tus uas hais tias lawv ntseeg Vajtswv thiab hais lus qhuas Vajtswv—tiam sis, nyob hauv lawv lub siab mas, lawv tsis nyiam cov lus uas Vajtswv hais, los sis lawv tsis nyiam qhov tseeb li. Nyob hauv lawv lub siab mas lawv ib txwm ntseeg tias tsuas yog lawv ua neej raws li Ntxwgnyoog cov tswv yim thiab ntau yam kev qhuab qhia ntawm lub ntiaj teb sab nraud xwb lawv thiaj li yuav zoo li qub, thiab muaj peev xwm tiv thaiv lawv tus kheej, tias tsuas yog ua neej zoo li no xwb thiaj li yuav ua rau lawv lub neej txoj sia muaj nuj nqis nyob rau hauv lub ntiaj teb no. Qhov no puas yog tus neeg uas ntseeg Vajtswv thiab raws Nws qab mas? Txhua yam lus hais uas nto moo lug, tej tswv yim tshwj xeeb uas tseem ceeb mas muaj peev xwm dag ntxias tib neeg. Yog tias koj saib tej ntawd li qhov tseeb thiab ua raws li tej ntawd li cov lus uas muaj tseeb, tiam sis, thaum hais txog Vajtswv cov lus, Vajtswv cov lus uas yooj yim tshaj plaws, uas yog hais kom koj ua ib tug neeg muaj lub siab ncaj ncees, kom koj ua twb zoo npuab rau koj tus kheej, txuag tus yam ntxwv thiab ua tes dej num ntawm ib tug neeg uas raug tsim tawm los, thiab kom koj nyob khov kho xwb—koj tsis muaj peev xwm xyaum ua tej no li, thiab koj tsis saib tej no li qhov tseeb li, ces koj tsis yog tus raws Vajtswv qab. Tej zaum koj yuav hais tias koj twb tau xyaum ua raws Nws cov lus lawm, tiam sis yog tias tej zaum Vajtswv nias koj txog qhov tseeb thiab nug tias: “Koj tau xyaum ua dab tsi lawm? Leej twg yog tus hais cov lus ntawd tias koj xyaum ua lawm? Koj ua raws li lub hauv paus ntawm cov hauv paus ntsiab lus twg mas?” Yog tias lub hauv paus ntawd tsis yog Vajtswv cov lus, ces nws yog Ntxwgnyoog cov lus xwb; yam koj ua neej raws ces yog Ntxwgnyoog cov lus, tiam sis koj yeej tseem hais tias koj xyaum ua raws qhov tseeb thiab ua tau zoo raws Vajtswv, qhov no tsis yog kev tuam mom Nws lov? Vajtswv hais tias tib neeg yuav tsum muaj lub siab ncaj ncees, tiam sis muaj cov tib neeg uas tsis xav txog tias kev muaj lub siab ncaj ncees yog muaj dab tsi, tias lawv yuav tsum xyaum ua raws txoj kev muaj lub siab ncaj ncees li cas, los sis yam twg uas lawv ua neej raws thiab nthuav tawm uas tsis muaj lub siab ncaj ncees, thiab yam twg muaj lub siab ncaj ncees. Lawv tsis xav txog lub ntsiab tseeb ntawm qhov tseeb hauv Vajtswv cov lus li, tiam sis yog lawv pom cov tsis ntseeg ib phau ntawv twg, thiab, thaum tab tom nyeem, lawv hais tias, “Cov lus no yog cov lus zoo—haj tseem zoo tshaj Vajtswv cov lus lawm thiab. ‘Cov tib neeg zoo yeej yuav yeej xwb’—qhov ntawd tsis zoo ib yam nkaus li qhov Vajtswv tau hais lawm lov? Qhov no los kuj yog qhov tseeb ib yam nkaus thiab!” Yog li ntawd, lawv ua raws li cov lus no. Thaum lawv ua raws li cov lus no lawm lawv ua neej zoo li cas? Lawv puas muaj peev xwm los ua neej raws li qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb? Cov tib neeg zoo li no puas muaj coob? Lawv muaj kev paub me ntsis, thaum nyeem ob peb phau ntawv, thiab muaj kev to taub tob me ntsis, thaum lawv hnov tej lus hais uas nto moo lug los sis cov lus hais uas nrov ncha lug rau txhua txhia qhov chaw ces lawv saib cov lus no li qhov tseeb. Lawv ua raws li cov lus no, thiab siv cov lus no rau hauv lawv tej dej num thiab hauv lawv lub neej txoj sia ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv, thiab haj tseem xav tias qhov no yuav ua tau zoo raws Nws thiab. Qhov no tsis yog ib txoj kev txawj dag lov? Qhov no tsis yog kev dag ntxias lov? Nws yog kev tuam mom! Tib neeg muaj txoj kev tuam mom no ntau heev. Lawv ua raws li cov kev qhuab qhia uas raug tib neeg siab, thiab saib zoo li ntxim cov lus ntawd yog qhov tseeb. Lawv muab Vajtswv cov lus tso rau ib sab thiab tsis mob siab ua raws li cov lus ntawd li, thiab, txawm hais tias lawv yuav nyeem cov lus ntawd pes tsawg zaus lawm los xij, lawv yeej tsis khaws cov lus ntawd rau nruab siab los sis saib cov lus ntawd li qhov tseeb hlo li. Ib tug tib neeg uas ua li no puas yog tug uas ntseeg Vajtswv? Lawv puas raws Vajtswv qab? Ib tug tib neeg zoo li no ces yog ntseeg kev ntseeg xwb; lawv raws Ntxwgnyoog qab! Hauv lawv lub siab, lawv xav tias muaj ib lub tswv yim nyob rau hauv cov lus uas Ntxwgnyoog tau hais lawm, tias cov lus no muaj lub ntsiab tob, tias cov lus no muaj hwj chim, hais lus ntse, thiab, txawm hais tias lawv yuav muab dab tsi tso tseg los xij, lawv yeej tsis tuaj yeem tso tau cov lus no tseg li. Qhov ua li no, yuav ua rau lawv, zoo li plam lawv lub neej txoj sia, los sis lawv lub siab raug muab rho tawm lawm. Hom tib neeg no yog hom neeg dab tsi? Nov yog ib tug tib neeg uas raws Ntxwgnyoog qab.

Xaiv tawm los ntawm “Txoj Kev Ntseeg Kev Ntseeg Mas Yeej Tsis Muaj Hnub Yuav Coj Tau Mus Kom Tau Txais Kev Cawm Dim Li” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Cov tib neeg uas ntseeg Vajtswv tiag tiag muaj ib txoj kev paub txog lub siab zoo, lawv tso siab tias Vajtswv cov lus yog qhov tseeb, tias txhua yam uas Vajtswv ua puav leej yog, thiab muaj txiaj ntsig rau tib neeg. Yog tias lawv ua qee yam yuam kev thiab ua txhaum qhov tseeb, lawv paub txog kev qhuab ntuas, kev tshuav nuj nqi thiab kev ntxhov siab uas nyob tob rau hauv lawv lub siab. Thiab hais txog cov uas tsis ntseeg Vajtswv tiag tiag, ces cia peb muab lo lus nug uas hais tias seb lawv puas muaj ib txoj kev paub txog lub siab zoo ntawd tso tseg rau ib cag, es xub los tham txog lawv tus cwj pwm coj rau Vajtswv txoj kev muaj nyob thiab Nws cov lus ua ntej tso. Qhov pib ua ntej no, qhov lawv xam pom txog Vajtswv txoj kev muaj nyob yog dab tsi? “Nej hais tias muaj Vajtswv—tiam sis Nws nyob qhov twg? Kuv tsis pom Nws li. Kuv tsis paub tias muaj ib tug Vajtswv los sis tsis muaj. Cov uas ntseeg Nws hais tias muaj, cov uas tsis ntseeg hais tias tsis muaj.” Tej yam zoo li no yog lawv txoj kev xam pom xwb. Tiam sis, yog muab tig los xav kom deb ntxiv, ces lawv xav hais tias, “Txhua tus tib neeg no puav leej ntseeg Nws thiab hais lus tim khawv rau Nws, yog li tej zaum yeej muaj ib tug Vajtswv. Kuv cia siab li ntawd; yog tias muaj, kuv yuav ua kom ceev tshaj plaws kom tau txais koob hmoov. Ces ntshe kuv yuav twv raug.” Lawv tsuas yog lam ua raws tib neeg, lam twv seb puas raug, thiab siv lawv lub hwv tsam xwb. Lawv tsis xav tias lawv yuav tau them ib yam dab tsi li. Lawv tus cwj pwm thiab kev xam pom rau qhov seb puas muaj Vajtswv ntawd ces zoo li no: “Puas muaj Vajtswv los sis tsis muaj? Kuv qhia tsis tau. Nws nyob qhov twg kiag? Kuv tsis paub kiag li. Muaj tib neeg coob leej ntau tus hais lus tim khawv, tiam sis uas li nws yog tseeb los cuav? Kuv los kuj qhia tsis tau qhov no ib yam nkaus thiab.” Nyob rau hauv lawv lub siab, muaj lus nug txog txhua yam no; lawv tsis paub tseeb, yog li ntawd lawv thiaj li ua xyem xyav. Thiab vim txoj kev ua xyem xyav thiab kev tsis paub tseeb zoo li no, lawv coj tus cwj pwm zoo li cas rau Vajtswv cov lus thaum Nws hais lus, thiab nthuav tawm qhov tseeb? Lawv puas suav Vajtswv cov lus ua qhov tseeb? Qee zaum, tej zaum lawv yuav mloog vim qhov kev xav paub xav pom, los xav txog tej ntawd ib ntus, thiab, qhov tau ua li ntawd lawm, lawv thiaj li xav hais tias, “Cov lus no puas yog qhov tseeb ne? Cov lus no ntxim muaj hwj chim thiab muaj cai—vim li cas kuv ho tsis hnov qhov ntawd los sis muaj kev paub txog qhov ntawd ib qho li? Raws li hais mas, cov lus no tuaj yeem hloov pauv tau tib neeg—yog li vim li cas cov lus no ho tsis tau hloov pauv kuv li? Kuv tseem nyiam noj thiab nyiam pw. Kuv yeej tseem muaj lub siab luv luv li qub, thiab kuv tsis muaj peev xwm ua ib yam dab tsi li. Kuv yeej tseem ntshai thaum tus zaj loj liab ploog siv nws txoj kev tsim txom. Kuv tseem tsis tau dhau los ua ib tug neeg uas tshaj lij tshaj plaws li! Vajtswv cov lus mas tsim nyog yog qhov tseeb ntawm txhua yam zoo. Ib yam zoo yog dab tsi? Nws yog qhov hais kom tib neeg ua neeg zoo thiab coj ncaj ncees. Cov tib neeg uas coj ncaj ncees mas yog cov ruam. Nws hais kom tib neeg ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Qhov ntawd txhais hais tias thaum koj ua kev phem, koj yuav tsum tswj koj tus kheej, koj yuav tsum ua kom nruj rau koj tus kheej, thiab tsis txhob ua yam tsis zoo—muaj pes tsawg leej tib neeg ua tau li ntawd? Tib neeg tus yeeb yam yog los ua yam tsis zoo, yog xam pom nws tus kheej nkaus xwb. Txhua tus tib neeg nyias tsuas xav txog nyias tus kheej xwb. Yeej tsis muaj leej twg hauv lub ntiaj teb no xav txog lwm tus li tab sis lawv tus kheej nkaus xwb. Koj txoj hmoo nyob rau hauv koj ob txhais tes; nws nyob ntawm koj seb koj puas siv zog ua kom tau kev zoo siab xwb. Yog tias txhua tus xyaum ua raws li Vajtswv cov lus, ntshai Vajtswv thiab zam kev phem lawm, ces txhua tus tib neeg puas yuav dhau los ua nraug sam thiab nkauj sam? Yog li, ua neej nyob yuav muaj kev lom zem dab tsi?” Qhov no tsis yog tus cwj pwm uas lawv coj rau qhov tseeb uas nyob tob puag hauv lawv nruab siab lov? “Yog tias tib neeg tsis siv zog thiab tawm tsam lawv tus kheej, yog tias lawv tsis yog ua neej nyob rau kev nplua nuj thiab kev ua kom tib neeg paub, ces lub neej yuav muaj nuj nqis dab tsi?” Tej yam zoo li no yog txoj kev xam pom ntawm cov tib neeg zoo li no—ntawm cov tsis ntseeg xwb. Qhov no yog cov tsis ntseeg tus cwj pwm uas lawv coj rau qhov tseeb. Nyob rau hauv lawv lub siab, lawv tsis paub tias qhov tseeb yog dab tsi; Vajtswv cov lus tsis sib txig sib luag nrog rau qhov tseeb, thiab qhov tseeb tsis sib txig sib luag nrog rau txoj sia. Nyob rau hauv lawv nruab siab lawv xav tias qhov tseeb yog dab tsi? Yog qee yam uas tuaj yeem ua rau lawv zoo tshaj ntuj tsim, uas muab lub peev xwm rau lawv, thiab ua rau lawv muaj kev txawj, qee yam uas muaj txiaj ntsig rau lawv sab cev nqaij daim tawv, uas tuaj yeem ua rau lawv lub neej kaj siab dua, uas tuaj yeem yog qhov txiaj ntsig loj tshaj plaws rau lawv—mas qhov ntawd thiaj li yog qhov tseeb. Lawv xav hais tias: Vajtswv cov lus no mas tsis tshwj xeeb kiag li; cov lus ntawd tsis tshua tseem ceeb li, raws li hais hauv qab no. Kev hais kom tib neeg coj ncaj ncees, kom lawv ntshai Vajtswv thiab zam kev phem, kom lawv tso lawv tus kheej tawm ntawm lawv tus moj yam qias vuab tsuab—qhov ntawd mas nyuaj dhau lawm. Yeej tsis muaj leej twg ua tau qhov no li! Tib neeg tsis nyob ib leeg; lawv muaj kev ntshaw thiab kev txawj xav ntau heev. Yeej tsis muaj leej twg tuaj yeem ua neej tau raws li cov lus no li. Cov tsis ntseeg tsis ntseeg tias Vajtswv cov lus yog qhov tseeb; lawv tsis ntseeg tias Vajtswv cov lus yog txoj sia, thiab lawv haj yam tsis ntseeg tias Vajtswv cov lus tuaj yeem hloov tau tib neeg ntiaj teb txoj hmoo, los sis tias Vajtswv cov lus tuaj yeem hloov tau tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab thiab ua rau lawv tso tau lawv tus moj yam qias vuab tsuab tseg. Qhov no yog tus cwj pwm uas lawv coj rau Vajtswv cov lus. Yog li ntawd, nyob rau hauv lawv nruab siab, lawv yeej ib txwm tsis lees txais yuav tias Vajtswv cov lus yog qhov tseeb li, thiab lawv yeej tsis lees txais yuav cov lus ntawd ua qhov tseeb li. Tag nrho txhua yam tib si, lawv tsis lees txais yuav Vajtswv cov lus ua lawv txoj sia, ua txoj xub ke thiab lub hom phiaj ntawm lawv txoj kev muaj nyob thiab lawv txoj kev coj. Cov tib neeg uas tsis lees txais yuav tias Vajtswv cov lus yog qhov tseeb puas ntseeg tias muaj Vajtswv? Lawv puas ntseeg tias muaj Vajtswv tiag tiag? (Tsis ntseeg.) Cov tib neeg uas tsis ntseeg tias muaj Vajtswv puas ntseeg tias kuj muaj qhov tseeb nyob rau hauv lub ntiaj teb no thiab? Cov tib neeg uas tsis ntseeg tias muaj qhov tseeb puas ntseeg tias tib neeg ntiaj teb tuaj yeem raug cawm kom dim tau? (Tsis ntseeg.) Yog tias lawv tsis ntseeg ib yam dab tsi ntawm tej ntawd li, lawv puas ntseeg qhov muaj tseeb txog Vajtswv txoj kev yug los ua neeg? Lawv puas ntseeg Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg? (Tsis ntseeg.) Lawv yog cov tsis ntseeg tag nrho.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Ua Dej Num Zoo Mas Yam Tsawg Kawg Yeej Cheem Tsum ib Lub Siab Zoo” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Ib txhia tib neeg pe hawm cov neeg uas tshoov lwm tus lub siab thiab pe hawm cov tib neeg nrov koob nrov npe, vim lawv ib txwm tsis ntseeg tias xyov Vajtswv cov lus puas yuav cawm tau tib neeg tiag tiag. Lawv ib txwm xav hais tias tsuas yog cov neeg uas tshoov lwm tus lub siab thiab cov tib neeg nrov koob nrov npe cov lus xwb thiaj li tseem ceeb thiab thiaj li muaj nqis siab. Lawv ib txwm xav rau lawv tus kheej hais tias, “Saib seb peb lub teb chaws tus thawj coj muaj hwj chim npaum li cas! Saib cov rooj sib tham uas peb lub teb chaws tuav—qhov ci ntsa iab, lub hwj chim, qhov zoo nkauj ntawd—Vajtswv lub tuam tsev yuav ua li cas piv tau tej ntawd?” Yog tias, raws li koj txoj kev xam pom mas, Vajtswv lub tuam tsev yeej tsis muaj peev xwm ntsuas tau cov tsis ntseeg tej teb chaws ib qho li, thiab tsis zoo npaum li lwm haiv neeg, thiab cov tib neeg uas nyob hauv Vajtswv lub tuam tsev tsis zoo npaum li cov uas nyob rau lwm pab pawg, thiab Vajtswv lub tuam tsev txoj kev cai tswj fwm tsis zoo npaum li lwm haiv neeg tej tsev koom haum thiab kev cai lij choj—yog koj pheej muaj tej kev xam pom zoo li no, ces yam koj tab tom ua puas tseem yog kev ntseeg Vajtswv? Koj xav li cas tiag tiag rau txhua lo lus uas Vajtswv hais tawm? Koj xav li cas rau Nws lub hwj chim kav txhua yam? Qhov koj tsis muaj ntawd ntau dua li kev hwm lawm, tiam sis kuj hwm thiab. Tus neeg zoo li no tsis yog tus tsis ntseeg lov? Tus neeg zoo li no tsis tsim nyog muab ntiab tawm mus kom sai li sai tau lov? (Tsim nyog kawg.) Thiab yog tias lawv tsis tawm mus ne? Cia li ua kom lawv tawm mus kom sai li sai tau xwb—ntiab lawv tawm mus yam li koj caum yoov tawm ntag. Hauv Vajtswv lub tuam tsev, qhov tseeb kav, thiab Vajtswv kav, thiab txhua yam yog ua tiav raws li cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb. Cov tib neeg zoo li no yuav tsum muab ntiab tawm mus. Nej puas txaus siab muaj cov tsis ntseeg zoo li no nyob rau hauv nej, cov uas hais tias lawv ntseeg Vajtswv tiam sis ho thuam Vajtswv lub tuam tsev thiab saib tsis taus Vajtswv nas? (Tsis txaus siab.) Yog vim li ntawd thiaj li yuav tsum tau muab lawv tshem tawm ib zaug mus kom tag nrho. Txawm hais tias lawv lub peev xwm yuav loj npaum li cas los xij, yuav tsum tau muab lawv ntiab tawm mus. Qhov no puas yog tsis paub cai los sis tsis quav ntsej lwm tus? (Tsis yog.) Qhov no yog ua raws li cov hauv paus ntsiab lus xwb. Kuv hais li no yog txhais li cas? Txawm hais tias koj lub siab yuav loj npaum li cas, koj txoj kev txiav txim siab los caum qhov tseeb yuav loj npaum li cas, los sis txawm hais tias koj muaj kev ntseeg Vajtswv los tsis muaj los xij, muaj ib yam uas paub tseeb thiab yeej tsis muaj qhov tsis ntseeg li—Khetos, Vajtswv, yeej yog qhov tseeb, txoj kev, thiab txoj sia. Qhov no yeej hloov tsis tau mus ib txhis li, nws tsim nyog yog lub pob zeb uas nyob rau hauv txhua tus lub siab, uas yog lub hauv paus ruaj khov tshaj plaws rau lawv txoj kev ntseeg Vajtswv. Nws yuav tsum yog qhov paub tseeb thiab tsis muaj qhov tsis ntseeg nyob rau hauv koj lub siab. Yog tias koj haj tseem tsis ntseeg qhov no thiab, ces koj tsis tsim nyog los nyob rau hauv Vajtswv tsev neeg. Ib txhia tib neeg hais tias, “Peb yog ib co neeg zoo, thiab peb yog ib haiv neeg tssem ceeb. Peb cov tib neeg, peb txoj kab ke, thiab peb qhov kab lis kev cai mas tseem ceeb tshaj tsis muaj ib yam dab tsi piv tau li, haj tseem tseem ceeb dua li Khetos cov lus thiab qhov tseeb lawm thiab.” Qhov no tsis yog lub suab ntawm ib tug tsis ntseeg lov? Nws yog lub suab ntawm ib tug tsis ntseeg, thiab hom tib neeg no yuav tsum tau muab tshem tawm mus thiab tsis pub nyob. Qee zaus muaj tej tus tib neeg uas muaj tus yam ntxwv los sis ib txoj kev xav uas nyob ib ntus xwb, tiam sis lawv txoj kev ntseeg Vajtswv yeej muaj tseeb. Cov tib neeg zoo li no me ntsis ruam—tej zaum lawv tsis muaj peev xwm to taub txog tej teeb meem, los sis tej zaum lawv raug dag ntxias, los sis, vim yog lawv tsis to taub qhov tseeb, lawv, nyob rau hauv lub sij hawm ruam, hais lus los sis ua dej num qeeb qeeb. Txhua yam no yog qhov tshwm sim los ntawm tus moj yam uas qias vuab tsuab, ntawm kev ruam, thiab kev tsis paub dab tsi, thiab ntawm kev tsis to taub qhov tseeb, tiam sis cov tib neeg zoo li no tsis zoo li cov tsis ntseeg. Lawv yuav tsum to taub qhov tseeb thiab kawm txog qhov tseeb kom los daws tau tej teeb meem no. Ib txhia tib neeg zoo li cov tsis ntseeg, thiab cov tib neeg no tsis yog cov tswv cuab ntawm Vajtswv tsev neeg.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Muaj ib Qho Zoo Nkaus Li Tib Neeg ntawd Cheem Tsum Kev Ua Koj Tes Dej Num Kom Tiav Zoo Kom Kawg Koj Lub Siab Lub Ntsws thiab Txoj Sia” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Qhov tseem ceeb tshaj plaws, muaj ib qho tseeb uas koj yuav tsum to taub txog koj txoj kev ntseeg Vajtswv: Kev ntseeg Vajtswv tsis yog txhais hais tias tsuas lam ntseeg Vajtswv lub npe xwb, haj yam tsis yog ntseeg tus Vajtswv uas pom tsis meej ntawm koj txoj kev xav hauv nruab siab thiab. Tiam sis, koj yuav tsum ntseeg tias muaj Vajtswv tiag, koj yuav tsum ntseeg Vajtswv lub ntsiab tseeb, Nws tus moj yam, thiab yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws; koj yuav tsum ntseeg qhov muaj tseeb tias Vajtswv kav tib neeg ntiaj teb txoj hmoo, thiab tias Nws kav koj txoj hmoo. Yog li ntawd yam dab tsi thiaj li suav hais tias yog txoj kev ntseeg? Puas yog tsis muaj ib feem uas tib neeg yuav tsum koom tes rau thiab muab qhov ntawd coj los xyaum ua li? Piv txwv tias, ib txhia tib neeg mas raug tab kaum los ntawm ib qho xwm txheej uas los raug rau lawv, thiab ua rau lawv muaj kev kub ntxhov ntawm sab ntsuj plig me ntsis, thiab lawv xav rau lawv tus kheej tias, “Yam uas tshwm sim rau kuv ntawd mas yog tim lwm tus xwb. Yog tias tsis yog tim tus tib neeg ntawd, ces yeej tsis ua rau muaj kev txaj muag npaum li no li.” Lawv nrhiav yam ub yam no los daws, thiab thaum kawg ces lawv liam hais tias yog tim lwm tus, kom thiaj li ua rau lawv kaj siab, ces lawv txawm xav tias daws tau qhov teeb meem ntawd lawm, tias qhov kev nyuaj ntawd dhau mus lawm. Koj xav li cas txog txoj kev daws teeb meem no? Ib tug tib neeg puas tau txais qhov tseeb los ntawm txoj kev xyaum ua li no? Qhov no puas qhia txog ib tug cwj pwm uas mloog Vajtswv lus? Cov tib neeg uas ntseeg Vajtswv zoo li no muaj kev xam pom dab tsi, thiab ntseeg dab tsi? Lawv puas siv cov lus uas hais tias “Vajtswv kav tib neeg ntiaj teb txoj hmoo, thiab txhua yam thiab txhua qhov xwm txheej puav leej nyob rau hauv Nws ob txhais tes” rau hauv lawv lub neej txoj sia txhua hnub? Thaum lawv siv tib neeg lub tswv yim los txheeb xyuas teeb meem, thaum lawv siv noob neej txoj kev los hais txog qhov teeb meem ntawd, lawv puas ntseeg Vajtswv lub hwj chim kav, lawv puas zwm rau Vajtswv lub hwj chim kav dua li tib neeg txoj kev npaj, teeb meem, thiab ntau yam? (Tsis zwm.) Qhov ib, lawv tsis zwm li; thiab qhov ob, lawv haj yam ua yuam kev loj: Lawv tsis muaj peev xwm lees txais yuav qhov xwm txheej thiab tib neeg, teeb meem, thiab ntau yam los ntawm Vajtswv los uas Nws npaj rau lawv; lawv tsis saib kom tob ntxiv. Lawv tsuas yog saib seb qhov xwm txheej ntawd tshwm sim sab nraud los li cas xwb, ua ntej ntawd ces lawv siv lawv lub tswv yim noob neej los txheeb xyuas thiab sim daws qhov teeb meem ntawd los ntawm noob neej tej tswv yim xwb. Qhov no tsis yog ib qho yuam kev loj heev lov? (Yog.) Ua li cas nws ho yog li no mas? Lawv tsis ntseeg tias txhua yam yog Vajtswv kav. Lawv xav rau lawv tus kheej tias, “Txhua yam yog Vajtswv kav lov? Vajtswv puas tuaj yeem kav tau ntau yam mas? Qhov ntawd yog qhov dig muag ntawm txoj kev qhuab qhia. Yam uas tshwm sim rau kuv mas txawv, kuv tsis raug tej ntawd!” Kuv tsis raug qhov no, kuv tsis raug qhov tod. Raws li lawv pom, mas txhua yam tsis raug lawv li; tsis muaj ib yam dab tsi raug Vajtswv kav li, tag nrho puav leej yog tib neeg tsim tawm los xwb. Qhov no puas yog txoj kev ntseeg Vajtswv? Qhov no puas qhia txog lub ntsiab tseeb ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv? Lawv tsis ntseeg tias Vajtswv tuaj yeem kav tau tag nrho txhua yam los sis tias Vajtswv tuaj yeem npaj tau txhua yam, txhua qhov xwm txheej thiab txhua qhov teeb meem. Lawv tsis tuaj yeem lees txais yuav tau tej no uas los ntawm Vajtswv los. Lawv xav tias txhua qhov xwm txheej no yog nyob nyob ces cia li tshwm sim los xwb, tias tej xwm txheej ntawd yog tib neeg ua rau kom tshwm sim xwb thiab tsis yog Vajtswv npaj tseg. Yog li ntawd lub ntsiab tseeb ntawm lawv txoj kev ntseeg yog dab tsi? Lawv yog cov tsis ntseeg! Txoj kev xam pom ntawm cov tsis ntseeg ces yog tsis txhob lees txais yuav ib yam dab tsi los ntawm Vajtswv los li, tiam sis siv noob neej tej kev xam pom, tej tswv yim, thiab tej hau kev los xav txog thiab muab lawv lub hlwb los daws txhua yam uas lawv ntsib xwb. Qhov no yog yam uas ib tug tsis ntseeg ua. Thaum nej ntsib hom tib neeg zoo li no rau yav tom ntej, nej yuav tsum muaj kev thoob tsib to nrog txog lawv me ntsis. Cov tsis ntseeg mas nyiam siv lawv lub hlwb los xav thiab tawm tswv yim thaum muaj teeb meem tshwm tuaj; lawv yeej tas zog kawm qhov teeb meem uas nyob ntawm lawv txhais tes, lawv siv noob neej tej tswv yim los daws qhov teeb meem ntawd, thiab lawv nyiam tham txog qhov laj thawj thiab mus raws li Ntxwgnyoog cov tswv yim los sis txoj kev cai. Lawv tsis ntseeg tias Vajtswv cov lus yog qhov tseeb, haj yam tsis ntseeg tias Vajtswv kav tag nrho txhua yam, los sis tias txhua yam yog Vajtswv tsim. Lawv yeej ib txwm tsis lees txais yuav ib yam xwm txheej dab tsi uas Nws tau npaj tseg los sis ib yam dab tsi uas tau tshwm sim nyob ib puag ncig ntawm lawv uas yog los ntawm Vajtswv los li. Feem ntau ces lawv yeej paub tias lawv ntseeg tias tib neeg ntiaj teb txoj hmoo yog nyob rau hauv Vajtswv ob txhais tes thiab tias lawv txaus siab hlo los zwm rau Nws txoj kev cai thiab Nws tej kev npaj. Txawm li cas los xij, qhov ntawd tsis yog qhov lawv ntseeg thaum lawv ntsib teeb meem, qhov ntawd tsis yog qhov lawv to taub txog tej ntawd, thiab lawv yeej tsis mloog lus raws txoj kev no li. Qhov no yog ib tug uas tsis ntseeg.

Xaiv tawm los ntawm “Tej Moj Yam Lwj Liam Tsuas Tuaj Yeem Raug Daws Tau los ntawm Kev Nrhiav Qhov Tseeb thiab Vam Khom rau ntawm Vajtswv Nkaus Xwb” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Thaum muaj tej yam tshwm sim tuaj, mas ib txhia tib neeg pheej liam lwm tus thiab liam rau tej xwm txheej xwb. Qhov no yog ib qho teeb meem loj. Lawv pheej xav tias lwm tus ua nyuaj rau lawv, los sis tias lwm tus txhob txwm ua tej yam nyuaj rau lawv, los sis lawv nrhiav kev txhaum rau lwm tus tib neeg. Qhov no tsis yog tsis ncaj ncees lov? Lawv yeej tsis siv zog rau qhov tseeb, thiab lawv tas zog ua txhua yam los txuag ntsej muag thiab nrhiav kev ncaj ncees nyob rau ntawm lwm tus lub xub ntiag los sis rau ntawm lwm tus xwb, thiab lawv pheej xav siv noob neej tej tswv yim los kho txhua yam kom yog. Qhov no yog qhov tav txoj kev to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia uas loj tshaj plaws. Yog tias koj coj li no, xyaum ua li no, thiab ntseeg Vajtswv li no, ces koj yeej yuav tsis tau txais qhov tseeb li, vim koj ib txwm yeej tsis los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag li. Koj yeej ib txwm tsis los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag los lees txais yuav txhua yam uas Nws tau npaj rau ntawm koj lub xub ntiag lawm, koj yeej ib txwm tsis siv qhov tseeb los daws tej teeb meem ntawd li. Tiam sis, koj pheej xav siv noob neej tej tswv yim los daws tej teeb meem ntawd xwb. Raws li Vajtswv pom mas, koj nyob deb ntawm Nws heev lawm—tsis yog koj lub siab nyob deb ntawm Nws xwb, tiam sis yog tag nrho koj tus kheej tsis nyob rau ntawm Nws lub xub ntiag. Qhov no yog qhov Vajtswv pom cov tib neeg uas liam lwm tus thiab liam rau tej xwm txheej. Ib txhia tib neeg mas ncauj ncab thiab xav tau nrawm heev. Lawv xav hais tias, “Kuv yog ib tug neeg uas txawj hais lus. Thaum kuv nyob nrog lwm tus tib neeg, lawv txhua tus ntshaw kuv thiab qhuas kuv. Lawv txhawb nqa kuv, thiab feem ntau, lawv mloog kuv lus.” Qhov no puas muaj nuj nqis dab tsi li? Koj lub meej mom nyob rau ntawm tib neeg mas raug tsa lawm, tiam sis thaum koj nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, Nws yeej yuav tsis quav ntsej koj. Nws yuav hais tias koj yog ib tug tsis ntseeg thiab tias koj ua yeeb ncuab rau qhov tseeb. Koj coj koj tus kheej zoo heev rau ntawm lwm tus, thiab koj hais tau txhua tus, thiab muaj peev xwm daws teeb meem heev, thiab koj haum xeeb nrog txhua tus—tiam sis, nyob rau thaum kawg, Vajtswv ntsuam xyuas, ces yuav tsis muaj koj lawm. Yuav tsis muaj lub khuab zoo rau koj li, thiab koj txoj hmoo yuav raug muab npaj tseg. Vajtswv yuav hais tias: “Qhov no yog ib tug tsis ntseeg, yoj tus chij ntseeg Vajtswv kom thiaj li tau txais koob hmoov xwb. Tus tib neeg no ua yeeb ncuab rau qhov tseeb. Lawv ib txwm yeej tsis tau siv dag zog rau qhov tseeb li, los sis lawv yeej tsis lees txais yuav qhov tseeb li.” Koj xav li cas rau txoj kev ntsuam xyuas no? Nws puas yog ib yam uas koj xav tau? Nws yeej tsis yog kiag li. Tej zaum ib txhia tib neeg yuav tsis quav ntsej li, hais tias, “Xij peem. Peb twb tsis pom Vajtswv es. Peb qhov teeb meem uas pom tseeb tshaj plaws ces yog qhov sib haum xeeb nrog cov tib neeg uas nyob ib puag ncig peb xwb. Yog tias peb tsis muaj tej kev sib raug zoo no, ces kev koom ua ib pab pawg mas yuav nyuaj heev. Yam tsawg kawg mas, peb yuav tsum swm cov tib neeg ntawd thiab tuav txoj kev sib raug zoo ntawd kom zoo nrog lawv. Peb tuaj yeem tham txog tej hauj lwm tas kig rau tas kig.” Cov tib neeg zoo li no puas tseem yog cov ntseeg Vajtswv? (Tsis yog.) Ib tug tib neeg yuav tsum los nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag tas li, thiab los cuag Vajtswv los nrhiav qhov tseeb txhua lub sij hawm thiab hauv txhua qhov teeb meem, kom, nyob rau thaum kawg, Vajtswv thiaj li yuav hais tias: “Koj yog tus uas nyiam qhov tseeb. Koj ua rau Vajtswv txaus siab thiab ua rau Nws zoo siab heev. Vajtswv twb tau pom koj lub siab thiab koj tus cwj pwm lawm.” Koj xav li cas txog qhov kev ntsuam xyuas no? Tsuas yog cov tib neeg zoo li no xwb thiaj li tau txais Vajtswv txoj kev pom zoo.

Xaiv tawm los ntawm “Yog Koj Nyob Tsis Tau Rau Ntawm Vajtswv Lub Xub Ntiag Tas Li, Ces Koj Yog ib Tug Tsis Ntseeg” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Yog tias, nyob rau hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv, tib neeg tsis los nyob rau ntawm Nws lub xub ntiag tas li, ces lawv yuav tsis muaj kev hwm Nws, thiab lawv yuav tsis muaj peev xwm zam kev phem. Cov no nyob sib txuas ua ke. Yog tias tob rau hauv lub siab koj nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag tas li, ces koj thiaj li yuav raug tshawb xyuas, thiab yuav ntshai Nws rau hauv ntau yam. Koj yuav tsis ua dhau mus deb los sis ua ib yam dab tsi uas qias li, los sis koj yuav tsis ua ib yam dab tsi uas Vajtswv tsis nyiam kiag li los sis hais cov lus uas tsis muaj qab hau. Yog tias koj lees txais yuav Vajtswv txoj kev tshuaj xyuas kom meej, thiab lees txais yuav Nws txoj kev qhuab ntuas, ces koj yuav zam dhau txoj kev ua ntau yam phem. Qhov zoo li no, koj yuav tsis zam kev phem lov? Yog tias, nyob rau hauv koj txoj kev ntseeg Vajtswv, koj pheej muaj tus yam ntxwv feeb tsis meej, tsis paub tias xyov Nws puas nyob rau hauv koj lub siab thiab tsis paub yam koj xav ua nyob tob rau hauv koj lub siab; yog tias koj tsis muaj kev kaj siab nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, thiab tsis thov Vajtswv los sis nrhiav qhov tseeb thaum muaj qee yam tshwm sim rau koj; yog tias koj pheej coj raws li koj tus kheej lub siab nyiam, ua neej raws li koj tus yam ntxwv phem, thiab nthuav koj tus yam ntxwv khav theeb tawm; thiab yog tias koj tsis lees txais yuav Vajtswv txoj kev tshuaj xyuas kom meej los sis kev qhuab ntuas, thiab tsis zwm rau, ces nyob tob rau hauv cov tib neeg zoo li no lub siab yeej yuav ib txwm nyob rau ntawm Ntxwgnyoog lub xub ntiag thiab raug tswj kav los ntawm Ntxwgnyoog thiab los ntawm lawv tus yam ntxwv qias vuab tsuab. Yog li ntawd cov tib neeg zoo li no tsis muaj ib qho kev hwm Vajtswv me me li. Lawv tsis muaj peev xwm zam kev phem, thiab tab txawm lawv tsis ua yam phem los xij, txhua yam uas lawv xav yeej tseem yog kev phem, thiab ob qho huv si tsis sib txuas rau qhov tseeb thiab tawm tsam qhov tseeb. Yog li ntawd ces, cov tib neeg uas zoo li no, tsis muaj kev sib cuag nrog rau Vajtswv kiag li lov? Txawm hais tias Nws kav lawv los xij, lawv yeej tsis los hais qhia rau ntawm Nws lub xub ntiag li; lawv yeej tsis saib Vajtswv li yog Vajtswv, lawv yeej tsis saib Nws li yog tus Tswv Tsim uas kav lawv, lawv yeej tsis lees paub tias Nws yog lawv tus Vajtswv thiab lawv tus Tswv, thiab lawv yeej tsis xav txog kev pe hawm Nws los ntawm lub siab dawb paug tiag tiag li. Cov tib neeg zoo li no tsis nkag siab tias ntshai Vajtswv yog txhais li cas, thiab lawv xav tias lawv muaj cai los ua kev phem. Lawv hais tias, “Kuv yuav ua li kuv xav tau. Kuv mam li saib xyuas kuv tus kheej txoj hauj lwm, nws tsis yog nyob ntawm lwm tus.” Tib lub sij hawm ntawd, lawv saib txoj kev ntseeg Vajtswv zoo ib yam li ib co lus uas hais mus hais los, ntawm ib txoj kab ke xwb. Qhov no tsis ua rau lawv yog cov tsis ntseeg lov? Lawv yog cov tsis ntseeg! Thiab Vajtswv tis npe dab tsi rau cov tib neeg no hauv Nws lub siab? Tag hnub nrho, txhua yam uas lawv xav puav leej yog kev phem. Lawv yog cov neeg qias vuab tsuab ntawm Vajtswv lub tsev, thiab Nws tsis lees paub cov tib neeg uas zoo li no los ua cov tswv cuab ntawm Nws lub tsev.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Ua Neej Nyob Rau Ntawm Vajtswv Lub Xub Ntiag Tas Li Xwb Ib Tug Tib Neeg Thiaj Li Yuav Taug Tau Txoj Kev Cawm Dim” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Qee tus neeg tsis zoo siab rau qhov tseeb, haj yam tsis zoo siab rau kev txiav txim. Dua ntawd, lawv zoo siab rau lub hwj chim thiab kev nplua nuj; cov neeg no raug hu ua cov neeg nrhiav lub hwj chim. Lawv tsuas tshawb nrhiav cov kev ntseeg dab qhuas nyob hauv lub ntiaj teb no uas muaj hwj chim, thiab lawv tsuas tshawb rau cov xib fwb thiab cov qhuab qhia uas tuaj ntawm tej tsev kawm kev cob qhia tuaj xwb. Txawm hais tias lawv tau lees txais txoj hau kev ntawm qhov tseeb los, lawv tsuas yog tus neeg uas ntseeg-ib nrab xwb; lawv tsis muaj peev xwm muab tag nrho lawv lub siab thiab txoj kev xav, lawv lub qhov ncauj hais txog kev siv lawv tus kheej rau Vajtswv, tab sis lawv lub qhov muag tsom mus rau cov xib fwb thiab cov thawj qhuab qhia xwb, thiab lawv tsis saib rau Khetos ib muag li. Lawv lub siab yog tsi ntsees rau lub koob meej, kev muaj hmoo, thiab yeeb koob. Lawv yeej tsis ntseeg li hais tias tus neeg me me zoo li no yuav muaj peev xwm kov yeej ntau tus neeg, thiab tus neeg dog dig zoo li no yuav muaj peev xwm ua rau tib neeg zoo tiav log tau. Lawv yeej tsis ntseeg li hais tias cov neeg dog dig hauv cov hmoov av thiab cov plua tshauv no yog cov neeg uas Vajtswv tau xaiv tseg. Lawv ntseeg tias yog cov neeg zoo li no yog cov hom phiaj ntawm Vajtswv txoj kev cawm dim, ces lub ntuj thiab daim av no yuav tig ntxeev tiaj, thiab txhua tus neeg yuav luag lawv tus kheej li yog tso dag. Lawv ntseeg hais tias yog Vajtswv xaiv kho tej neeg dog dig zoo li ntawd kom zoo tiav log, ces cov neeg tseem ceeb kuj yuav yog Vajtswv Tus Kheej kiag lawm. Lawv tej kev xav tau raug tsuas nrog txoj kev tsis ntseeg lawm; ntau tshaj qhov tsis ntseeg, lawv tsuas yog cov tsiaj uas phem heev xwb. Rau qhov lawv tsuas saib txoj kev muaj koob npe, meej mom, thiab muaj hwj chim tseem ceeb xwb, thiab lawv tsuas hwm pab neeg coob thiab cov ntseeg dab qhuas xwb. Lawv tsis muaj qhov saib me me rau cov uas Khetos coj li; lawv tsuas yog cov neeg ntxeev siab uas tau tig nraub qaum rau Khetos, rau qhov tseeb, thiab rau txoj sia xwb.

Qhov uas koj qhuas tsis yog Khetos txoj kev txo hwj chim, tab sis yog cov neeg yug yaj cuav uas sawv zoo nkauj txoj xwb. Koj tsis tau txais txoj kev ntxim hlub los yog lub tswv yim ntawm Khetos, tab sis tau los ntawm cov nyiam ywj pheej uas qaug quav txoj kev txaus siab nrog tej kev phem kev qias hauv lub ntiaj teb no. Koj xav luag rau qhov uas Khetos txom nyem tsis muaj chaw yuav tso Nws lub taub hau, tab sis koj qhuas cov cev tuag uas nrhiav tej khoom uas muab fij thiab ua lub neej nyob nrog txoj kev quav cawv. Koj tsis txaus siab hlo raug kev txom nyem ua ke nrog Khetos, tab sis koj zoo siab muab koj tus kheej koom nrog cov neeg tawm tsam khetos, txawm tias lawv pub tsuas yog rau sab nqaij tawv, lo lus, thiab kev tswj hwm rau koj xwb los xij. Txawm tam sim no kiag los, koj lub siab tseem tig mus rau lawv, mus rau lawv lub koob npe, mus rau lawv lub meej mom, mus rau lawv lub hwj chim. Thiab koj tseem khaws tus yam ntxwv uas koj pom tias Khetos cov dej num nyuaj rau koj nqos thiab koj tsis kam lees txais nws txuas ntxiv mus. Vim li no Kuv thiaj hais tias koj tsis muaj kev ntseeg kom paub txog Khetos. Lub ntsiab uas koj tau caum raws Nws los txog hnub no tsuas yog vim hais tias koj tsis muaj lwm txoj kev xaiv lawm xwb. Cov duab uas tsim nuj yuav nyob hauv koj lub siab mus ib txhis; koj tsis tuaj yeem hnov qab lawv txhua lo lus thiab tes hauj lwm, los sis lawv cov lus haub ntxias thiab sab tes. Lawv yog cov zoo tshaj plaws thiab yog cov uas siab tawv nyob hauv nej lub siab mus ib txhis. Tiam sis qhov no tsis zoo li ntawd rau Khetos nyob rau niaj hnub no. Nws tsis tseem ceeb hauv koj lub siab mus ib txhis, thiab tsis tsim nyog tau txais kev hwm mus ib txhis. Vim Nws yog neeg dog dig dhau, muaj hwj chim tsawg dhau, thiab tsis muaj koob meej dab tsi li.

Nyob rau hauv kis no, Kuv hais tias txhua tus neeg uas tsis saib qhov tseeb muaj nqis yog cov tsis ntseeg thiab cov ntxeev siab rau qhov tseeb. Cov tib neeg zoo li no yeej tsis tau txais kev pom zoo los ntawm Khetos. Tam sim no koj puas tau paub tias muaj kev tsis ntseeg ntau npaum li cas nyob hauv koj, thiab koj tau tawm tsam Khetos ntau npaum li cas? Kuv ntuas koj li no: Vim tias koj tau xaiv taug txoj kev rau qhov tseeb, ces koj yuav tsum muab koj tus kheej lub siab kom tag nrho; tsis txhob ua xyem xyav los sis ntseeg ib nrab xwb. Koj yuav tsum nkag siab tias Vajtswv tsis yog ntiaj teb thiab ib tug tib neeg twg tus, tab sis yog rau txhua tus neeg uas ntseeg Nws, txhua tus uas pe hawm Nws, thiab txhua tus uas mob siab thiab rau siab ntseeg Nws tus.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Puas Yog ib Tug Ntseeg Vajtswv Tiag?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 3. Kev hais lus zoo tab sis lub siab phem yog dab tsi

Ntxiv Mus: 5. Leej twg yog ib tug neeg phem thiab yuav ua li cas thiaj li paub ntau hom neeg phem

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No