7. Lub hom phiaj thiab qhov tseem ceeb ntawm qhov Vajtswv yug los ua neeg nyob rau Suav Teb los ua tes hauj lwm nyob rau tiam kawg

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Tes hauj lwm ntawm Yehauvas yog kev tsim lub ntiaj teb, nws yog qhov chiv keeb; theem no ntawm tes hauj lwm yog qhov kawg ntawm tes hauj lwm, thiab nws yog qhov xaus kiag. Nyob rau thaum pib, Vajtswv tes hauj lwm mas yog ua los ntawm cov xaiv tseg nyob rau hauv Yixayee, thiab nws yog qhov pib kiag ntawm ib tiam tshiab nyob rau hauv qhov chaw uas dawb huv tshaj plaws ntawm txhua qhov. Theem kawg ntawm tes hauj lwm ces yog ua nyob rau hauv lub teb chaws uas tsis dawb huv tshaj txhua lub teb chaws li, los txiav txim rau lub ntiaj teb thiab coj tiam ntawd los rau ib qhov chaw xaus. Nyob rau ntawm theem thib ib, Vajtswv tes hauj lwm yog ua nyob rau hauv qhov chaw uas kaj tshaj txhua txhia qhov, thiab theem kawg ces yog ua nyob rau hauv qhov chaw uas tsaus tshaj txhua txhia qhov chaw, thiab qhov kev tsaus ntuj no yuav raug ntiab tawm mus, qhov kev kaj yuav tshwm tuaj, thiab tag nrho cov neeg yuav raug txeeb tau. Thaum cov neeg ntawm qhov chaw uas tsis dawb huv tshaj thiab tsaus tshaj txhua txhia qhov chaw no tau raug txeeb tau lawm, thiab tag nrho cov pej xeem tau lees paub hais tias muaj ib tug Vajtswv, tus uas yog tus Vajtswv tiag, thiab txhua tus neeg tau ntseeg lawm, ces qhov tseeb no yuav raug siv los ua qhov kev txeeb tau thoob plaws lub qab ntuj khwb. Theem no ntawm tes hauj lwm mas yog ua ib qho cim xwb: Thaum uas tes hauj lwm ntawm tiam no raug ua tiav tag lawm, tes hauj lwm rau txhiab xyoo ntawm kev cawm tib neeg yuav los rau qhov xaus tag nrho. Thaum cov nyob rau hauv qhov chaw uas tsaus ntuj tshaj plaws ntawd raug txeeb tau lawm, ces nws kuj hais tau tias yuav zoo li ntawd rau txhua txhia qhov chaw thiab. Zoo li ntawd, tsuas yog qhov kev txeeb tau nyob rau hauv Suav Teb xwb thiaj li muaj ib qho cim uas muaj qab hau. Suav Teb muaj tag nrho txhua yam ntawm txoj kev tsaus ntuj, thiab cov neeg hauv Suav Teb sawv cev rau tag nrho cov uas muaj cev nqaij daim tawv, ntawm Ntxwgnyoog, thiab muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha. Nws yog cov neeg Suav uas yog cov uas raug ua qias vuab tsuab tshaj plaws los ntawm tus zaj loj liab ploog, tus uas muaj kev tawm tsam loj tshaj plaws rau Vajtswv, cov uas lawv txoj kev ua neeg ces yog qhov poob qis tshaj plaws thiab tsis dawb huv tshaj plaws, thiab lawv yog tus tseem tseem qauv rau tag nrho tej tib neeg qias vuab tsuab. Qhov no mas tsis tau hais tias lwm lub teb chaws yuav tsis muaj teeb meem kiag li; tej kev xav phem ntawm tib neeg ces yeej zoo ib yam nkaus li, thiab txawm hais tias cov neeg ntawm cov teb chaws no yuav muaj peev xwm, los yog hais tias lawv tsis paub Vajtswv, ces nws yeej yog hais tias lawv tawm tsam Nws. Vim li cas cov neeg Yudais ho tawm tsam thiab tsis mloog Vajtswv hais? Vim li cas cov Falixai ho tawm tsam Nws? Vim li cas Yudas ho ntxeev siab rau Yexus? Nyob rau lub sij hawm ntawd, coob tus ntawm cov thwj tim yeej tsis paub Yexus. Vim li cas, tom qab uas Yexus raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig tag thiab sawv rov los lawm, es tib neeg tseem tsis ntseeg Nws thiab? Ua li tib neeg txoj kev tawv ncauj tsis zoo ib yam nkaus lod? Nws tsuas yog hais tias cov neeg hauv Suav Teb raug muab coj los ua qhov piv txwv xwb, thiab thaum uas lawv raug txeeb tau lawm ces lawv yuav rais mus ua cov qauv xyaum raws thiab cov qauv piv txwv, thiab yuav siv coj los ua qhov chaw piv lus rau lws tus. Vim li cas Kuv pheej hais tas mus li hais tias nej yog ib co khoom ntxiv rau hauv Kuv qhov kev npaj cawm tib neeg? Nws yog nyob rau hauv cov neeg hauv Suav Teb uas muaj kev qias vuab tsuab, kev tsis dawb huv, kev tsis ncaj ncees, kev tawm tsam, thiab kev ntxeev siab tshwm sim tuaj tag nrho thiab nthuav tawm zoo li cas los muaj tag nrho li. Nyob rau ib sab tes, ces lawv yog cov muaj peev xwm qis, thiab nyob rau lwm sab tes, ces lawv lub neej thiab txoj kev xav mas tig rov qab lawm, thiab lawv tej cwj pwm, ib ncig ntawm kev thooj zej koom zos, tsev neeg ua yug rau—tag nrho ces puav leej txom nyem thiab tig rov qab deb heev. Lawv lub meej mom, los ib yam nkaus li, yeej poob qis thiab. Tes hauj lwm nyob rau qhov chaw no thiaj li yog ib qho ntaus cim sawv cev lwm qhov, thiab tom qab tes hauj lwm sim ua no raug ua tiav tag nrho lawm, Vajtswv tes hauj lwm tom qab ntawd yuav yooj yim dua lawm. Yog hais tias kauj ruam no ntawm tes hauj lwm muab ua tau tiav hlo lawm, ces tes hauj lwm tom qab ces yeej cia li ua tau mus tus yees lawm xwb. Thaum kauj ruam no ntawm tes hauj lwm raug ua tiav hlo lawm, ces qhov ua tau zoo tshaj plaws ntawd yeej raug ua tau tag nrho lawm, thiab kev txeeb tau thoob plaws lub qab ntuj khwb yuav los txog rau qhov xaus tag nrho. Qhov tseeb, thaum tes hauj lwm nrog nej tau muab ua tiav hlo lawm, qhov no ces yuav cuag nkaus li qhov kev ua tiav thoob plaws lub qab ntuj khwb lawm. Qhov no yog qhov tseem ceeb uas vim li cas Kuv ho kom nej ua tus qauv xyaum raws thiab tus qauv piv txwv.

Xaiv tawm los ntawm “Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (2)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Teb chaws Suav yog ib lub chaws poob qab tshaj plaws ntawm tag nrho cov teb chaws; nws yog daim av uas tus zaj loj liab ploog pw chev nkhaus vos, nws muaj cov neeg feem coob yog cov pe hawm tej mlom thiab siv khawv koob yees siv, muaj tsev hauj sam ntau tshaj plaws, thiab nws yog ib lub chaw uas tej dab phem qias vuab tsuab nyob. Koj tau yug rau ntawm nws, koj raug kawm los ntawm nws thiab raug nce qib rau hauv nws txoj kev haub ntxias; koj raug ua lwj liam thiab raug tsim txom los ntawm nws, tiam sis tom qab raug tsa koj tso nws tseg thiab caum cuag Vajtswv tiav hlo lawm. Qhov no yog Vajtswv lub yeeb koob, thiab qhov no yog vim li cas theem dej num no thiaj li tseem ceeb tshaj. Vajtswv tau ua tiav txoj dej num loj tshaj zoo li no lawm, tau hais ntau cov lus lawm, thiab thaum kawg Nws thiaj muab tau nej tiav hlo lawm—qhov no yog ib feem ntawm txoj dej num ntawm Vajtswv qhov kev cawm tib neeg, thiab koj yog “yam kov yeej” ntawm Vajtswv ntsug rog nrog Ntxwgnyoog. Nej yim to taub qhov tseeb ntau npaum li cas thiab yim to taub nej lub neej ntawm pawg ntseeg ntau npaum li cas, yim ua rau tus zaj loj liab ploog tau los txhos caug ntau npaum li ntawd. Tej no yog tag nrho lub ntsiab ntawm sab yeeb ceeb—lawv yog cov ntsug rog ntawm sab yeeb ceeb, thiab thaum Vajtswv muaj yeej lawm, Ntxwgnyoog thiaj li poob ntsej muag thiab raug rhuav tshem tag nrho mus. Theem no ntawm Vajtswv txoj dej num yog tseem ceeb tshaj plaws. Vajtswv ua txoj dej num loj zoo li no cawm tau pawg neeg no tiav hlo lawm yog li koj thiaj tuaj yeem khiav dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias tau, nyob rau hauv daim av dawb huv, nyob rau hauv Vajtswv qhov kev kaj, thiab muaj txoj kev kaj ntawm txoj kev coj thiab kev qhia. Ces thiaj li muaj nuj nqis rau koj lub neej txoj sia. Yam uas nej noj thiab hnav yeej sib txawv rau ntawm cov tsis ntseeg; nej zoo siab rau Vajtswv cov lus thiab coj ua lub neej muaj nuj nqis—thiab yam uas lawv zoo siab yog dab tsi? Lawv tsuas zoo siab rau lawv “poj koob yawm txwv tej qub txeeg qub teg” thiab lawv “lub teb chaws tus ntsujplig.” Lawv tsis muaj txoj lw ib qho me me ntawm kev ua neeg nyob li! Nej tej khaub ncaws, cov lus, thiab tej kev ua tag nrho yeej sib txawv rau ntawm lawv tej. Thaum kawg, nej thiaj li khiav dim plaws ntawm txoj kev qias vuab tsuab, tsis mag ntxiab mus ntxiv rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev sim siab lawm, thiab caum cuag Vajtswv txoj kev pub txhua hnub. Nej yuav tsum ib txwm ceev faj tas li. Txawm tias nej nyob rau hauv ib lub chaw qias vuab tsuab los xij, nej yeej tsis tsuas nrog qhov qias vuab tsuab thiab tuaj yeem nyob npuab rau ntawm Vajtswv, tau txais Nws txoj kev tiv thaiv zoo tshaj. Vajtswv tau xaiv nej los ntawm tag nrho cov neeg uas nyob rau ntawm daim av daj no. Nej tseem tsis yog cov tib neeg tau txais koob hmoov ntau tshaj plaws los?

Xaiv tawm los ntawm “Kev Xyaum Ua Raws (2)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tam sim no tes dej num ntawm Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv yog yuav tsum cawm cov neeg uas tau poob mus rau txoj kev tsaus ntuj nti tshaj plaws lawm. Txawm tias lawv raug foom phem los xij, Vajtswv yeej txaus siab muab kom tau lub yeeb koob los ntawm lawv, vim thaum xub thawj cov neeg tag nrho hauv lawv lub siab yeej tsis muaj Vajtswv; kev ua kom cov neeg uas tsis muaj Vajtswv nyob hauv lawv lub siab mloog lus thiab hlub Nws yog kev txeeb tau tiag tiag, thiab tes dej num tawg paj txi txiv zoo li no yog yam muaj nuj nqis tshaj plaws thiab yog yam ntseeg siab tshaj plaws. Tsuas yog qhov no nkaus xwb thiaj li muab tau yeeb koob—qhov no yog lub yeeb koob uas Vajtswv xav muab kom tau rau hauv tiam kawg. Txawm tias cov neeg no yog cov nyob rau theem qis los xij, qhov uas tam sim no lawv muaj peev xwm muab tau txoj kev cawm dim loj tshaj plaws zoo li no ces xam tau tias yog ib txoj kev tsa Vajtswv tiag tiag. Tes dej num no mas muaj nuj nqis heev li, thiab nws los ntawm txoj kev txiav txim uas Nws muab tau cov neeg no. Nws tsis yog Nws txoj kev xav rau txim rau cov neeg no, tab sis yog cawm kom lawv dim. Yog, thaum lub sij hawm tiam kawg, Nws tseem ua kev kov yeej rau hauv teb chaw Yixayee, ces yuav tsis muaj nuj nqis dab tsi li; txawm yog nws tawg paj txi txiv los xij, nws yuav tsis muaj nuj nqis dab tsi los sis tsis tseem ceeb hlo li, thiab Nws yuav tsis muaj peev xwm muab tau tag nrho lub yeeb koob. Nws tab tom ua tes dej num rau ntawm nej, cov neeg uas tau poob mus rau ntawm thaj chaw tsaus ntuj tshaj plaws, cov neeg no feem ntau yog cov neeg xav rov qab. Cov neeg no tsis lees paub tias muaj ib tug Vajtswv thiab yeej tsis paub dua tias muaj ib tug Vajtswv li. Cov neeg raug tsim los no raug Ntxwgnyoog ua lwj liam ntau heev uas ua rau lawv hnov qab txog Vajtswv lawm. Ntxwgnyoog ua rau lawv dig muag thiab thiaj tsis paub tias muaj Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej li lawm. Hauv nej lub siab, nej txhua tus pe hawm tej mlom thiab pe hawm Ntxwgnyoog—nej tseem tsis yog cov neeg nyob rau theem qis tshaj plaws, cov neeg feem ntau uas xav rov qab thiab los? Nej yog cov neeg nyob rau theem qis tshaj plaws ntawm cev nqaij daim tawv, tus kheej tsis muaj ib txoj kev ywj pheej li, thiab nej tseem ntsib kev txom nyem ib yam nkaus thiab. Nej kuj yog cov neeg nyob rau theem qis tshaj plaws ntawm lub zej zos no, uas tsis muaj kev ntseeg tau ywj pheej. Nov yog qhov tseem ceeb ntawm kev ua tes dej num rau ntawm nej.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Cawm Mau-a Cov Xeeb Leej Xeeb Ntxwv Dim” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv tau dhau los muaj cev nqaij daim tawv rau hauv thaj chaw uas tsis vam meej thiab qias neeg tshaj plaws ntawm txhua thaj chaw, thiab nws tsuas yog nyob rau hauv txoj kev no xwb uas Vajtswv thiaj li muaj peev xwm qhia kom meej meej tag nrho txog Nws tus yam ntxwv dawb huv thiab ncaj ncees. Thiab los ntawm yam dab tsi uas Nws tus yam ntxwv ncaj ncees tau qhia tshwm? Nws tau qhia tshwm thaum Nws txiav txim rau tib neeg cov kev txhaum, thaum Nws txiav txim rau Ntxwgnyoog, thaum Nws ntxub kev txhaum, thiab thaum Nws ntxub cov yeeb ncuab uas tawm tsam thiab ntxeev siab tawm tsam Nws. Cov lus Kuv hais hnub no yog los txiav txim rau tib neeg cov kev txhaum, los txiav txim rau tib neeg txoj kev tsis ncaj ncees, los foom tsis zoo rau tib neeg txoj kev tsis mloog lus. Tib neeg txoj kev coj tsis ncaj thiab kev dag ntxias, tib neeg cov lus thiab cov dej num—txhua yam uas tsis haum rau Vajtswv lub siab nyiam yuav tsum raug kev txiav txim, thiab rau txim rau tib neeg txoj kev tsis mloog lus yam li kev txhaum. Nws cov lus daws ib puag ncig ntawm cov kev cob qhia ntawm kev txiav txim; Nws siv txoj kev txiav txim ntawm tib neeg txoj kev tsis ncaj ncees, kev foom tsis zoo ntawm tib neeg txoj kev ntxeev siab, thiab kev qhia tshwm tib neeg lub ntsej muag phem los ua kom paub meej txog Nws tus kheej tus yam ntxwv ncaj ncees. Kev dawb huv yog ib qho kev sawv cev ntawm Nws tus yam ntxwv caj ncees, thiab qhov tseeb Vajtswv txoj kev dawb huv yog Nws tus yam ntxwv ncaj ncees. Nej tus yam ntxwv coj tsis ncaj yog lub ntsiab lus ntawm cov lus hnub no—Kuv siv lawv los hais lus thiab los txiav txim, thiab los ua kev kov yeej. Qhov no xwb thiaj li yog txoj hauj lwm tseeb, thiab qhov no xwb thiaj li ua rau Vajtswv txoj kev dawb huv ci ntsa iab. Yog hais tias tsis muaj ib txoj lw ntawm ib tug yam ntxwv coj tsis ncaj nyob rau hauv koj, ces Vajtswv yuav tsis txiav txim rau koj, thiab Nws yuav tsis qhia koj txog Nws tus yam ntxwv ncaj ncees. Vim koj muaj ib tug yam ntxwv coj tsis ncaj lawm, Vajtswv yuav tsis tso koj tseg, thiab nws yog los ntawm qhov no Nws txoj kev dawb huv thiaj tau raug nthuav tawm. …

Muaj ib qho kev sib txawv loj tshaj plaws ntawm txoj hauj lwm uas tau ua tiav hauv teb chaws Yixayee thiab txoj hauj lwm hnub no. Yehauvas tau coj cov neeg Yixayee lub neej, thiab tsis muaj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim ntau pis tsawg, vim tias nyob lub sij hawm ntawd, tib neeg to taub txog lub ntiaj teb tsawg dhau lawm thiab tsuas muaj ob peb tug yam ntxwv coj tsis ncaj xwb. Yav thaum ub, cov neeg Yixayee mloog Yehauvas lus heev. Thaum Nws hais lawv kom tsim tsa cov thaj, lawv txawm maj nrawm nroos tsim tsa cov thaj kiag; thaum Nws hais lawv kom hnav cov khaub ncaws ntawm cov pov thawj, lawv tau mloog lus. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Yehauvas zoo li ib tug tswv yug yaj zov ib pab yaj, nrog cov yaj ua raws tus tswv yug yaj txoj kev coj thiab noj zaub hauv lub tshav zaub ntsuab xiab; Yehauvas tau coj lawv lub neej, coj lawv kev noj haus, kev hnav khaub ncaws, kev nyob, thiab ntoj ncig mus los. Lub sij hawm ntawd tsis yog lub sij hawm ua kom pom tseeb txog Vajtswv tus yam ntxwv, rau qhov cov noob neej uas nyob rau lub sij hawm ntawd nyuam qhuav yug tshiab xwb; muaj qee leej uas tau ntxeev siab thiab tawm tsam, tsis muaj kev qias vuab tsuab ntau nyob rau hauv noob neej, thiab yog li tib neeg thiaj ua tsis tau ib yam li ib tug neeg lwj liam rau Vajtswv tus yam ntxwv. Nws yog los ntawm cov tib neeg uas tuaj ntawm thaj av qias neeg tuaj Vajtswv txoj kev dawb huv thiaj li raug nthuav tawm; hnub no, Nws siv txoj kev qias vuab tsuab uas nthuav tawm hauv cov tib neeg ntawm thaj av qias vuab tsuab no, thiab Nws txiav txim, thiab qhov ntawd yog yam uas Nws tau nthuav tawm rau hauv kev txiav txim. Vim li cas Nws thiaj li txiav txim? Nws muaj peev xwm hais cov lus ntawm kev txiav txim vim nws ntxub kev txhaum; yog ua cas Nws thiaj li yuav npau taws ua luaj yog tias Nws tsis ntxub txoj kev ntxeev siab ntawm tib neeg? Yog tias Nws tsis muaj qhov qias neeg, tsis muaj kev ntxub, yog tias Nws tsis kub siab rau tib neeg txoj kev ntxeev siab, ces qhov ntawd yuav ua tau pov thawj qhia tias Nws los kuj qias vuab tsuab ib yam li tib neeg thiab. Nws tuaj yeem txiav txim thiab qhuab ntuas tib neeg yog vim tias Nws ntxub kev qias vuab tsuab, thiab yam uas Nws ntxub tsis muaj nyob hauv Nws. Yog tias tseem muaj kev tawm tsam thiab kev ntxeev siab nyob rau hauv Nws, Nws yuav tsis ntxub cov uas tawm tsam thiab ntxeev siab. Yog tias txoj hauj lwm thaum lub sij hawm kawg tau raug coj los ua nyob rau hauv teb chaws Yixayee lawm, ces nws yuav tsis muaj lub ntsiab lus nyob rau hauv. Vim li cas txoj hauj lwm thaum lub sij hawm kawg thiaj yuav tsum raug ua tiav nyob rau hauv teb chaws Suav, thaj chaw uas tsaus ntuj tshaj plaws thiab tsis vam meej kiag li ntawm txhua thaj? Nws yog txhawm rau los qhia Nws txoj kev dawb huv thiab kev ncaj ncees. Muab hais luv luv tias, thaj chaw yim huab tsaus ntuj, ces Vajtswv txoj kev dawb huv yim huab pom tseeb. Qhov tseeb, txhua yam no yog vim Vajtswv txoj hauj lwm.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Kev Cuam Tshuam ntawm Kauj Ruam Ob ntawm Kev Kov Yeej Tau Ua Tiav Li Cas” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thaum Vajtswv los rau hauv lub ntiaj teb lawm, Nws tseem tsis tau yog lub ntiaj teb, thiab Nws tsis tau yog tshwm sim raws cev nqaij daim tawv txhawm rau kev zoo siab lom zem rau lub ntiaj teb. Lub chaw uas ua tes dej num nthuav tawv Nws tus moj yam thiaj yog lub chaw muaj nuj nqis tshaj plaws uas Nws tau yug rau hauv. Txawm tias nws yuav yog ib daim av dawb huv los sis qias vuab tsuab los xij, thiab txawm tias Nws yuav ua tes dej num dab tsi los xij, Nws yeej dawb huv. Nws tau tsim txhua yam nyob hauv lub ntiaj teb, txawm tias tag nrho lawv raug Ntxwgnyoog ua lwj liam lawm los xij. Txawm li cas los xij, tag nrho txhua tsav txhua yam tseem yog Nws li; lawv tag nrho nyob hauv Nws ob txhais tes. Nws los rau ntawm ib daim av qias vuab tsuab thiab ua tes dej num rau tim txhawm rau nthuav tawm Nws txoj kev dawb huv; Nws tsuas ua qhov no rau tus txiaj ntsig ntawm Nws tes dej num nkaus xwb, uas txhais tau tias Nws thev taus txoj kev poob ntsej muag loj zoo li no rau tes dej num no txhawm rau cawm cov neeg ntawm daim av qias vuab tsuab no. Nov raug ua tiav los ua tim khawv rau ntawm txhua tus tib neeg ntiaj teb. Yam dej num uas nthuav qhia rau cov neeg zoo li no yog Vajtswv txoj kev ncaj ncees, thiab nws ua rau pom txog Vajtswv qhov muaj cai siab tshaj plaws tau zoo dua. Nws txoj kev zoo thiab txoj kev ncaj ncees raug nthuav tawm rau hauv txoj kev cawm dim ntawm ib pawg neeg nyob rau theem qis uas lwm cov neeg tsis kam lees txais lawm. Kev yug los rau hauv daim av qias vuab tsuab tsis ua pov thawj tau tias yuav ua rau Nws nyob rau theem qis tag nrho; nws yeej tso cai rau txhua tsav txhua yam uas raug tsim los pom Nws txoj kev zoo thiab Nws txoj kev hlub tiag rau tib neeg ntiaj teb. Nws yim ua ntau npaum li cas, yim nthuav tawm Nws txoj kev hlub dawb huv, Nws txoj kev hlub uas tsis muaj qhov thuam tau rau tib neeg ntau npaum li ntawd. Vajtswv yeej dawb huv thiab ncaj ncees. Txawm tias Nws raug yug los rau hauv ib daim av qias vuab tsuab los xij, thiab txawm tias Nws ua neej nyob nrog cov neeg uas puv npo txoj kev ua lwj liam qias vuab tsuab los xij, yeej zoo ib yam nkaus li Yexus tau nyob nrog cov neeg ua txhaum hauv Tiam Hmoov Hlub, Nws txhua txhua tes dej num yeej ua tsis tiav rau tag nrho cov tib neeg ntiaj teb txoj kev dim ntawm qhov tuag thiab los? Tseem tsis yog tag nrho cov neeg ntiaj tej ntawd muaj peev xwm muab tau txoj kev cawm dim loj no thiab los? Ob txhiab xyoo dhau los, Nws tau nyob nrog cov neeg ua txhaum los tau ntau lub xyoos lawm. Ntawd yog rau qhov txiaj ntsig ntawm txoj kev cawm dim. Niaj hnub tam sim no, Nws nyob nrog ib pawg neeg uas qias vuab tsuab, nyob rau theem qis. Qhov no yog qhov txiaj ntsig ntawm kev cawm dim. Tag nrho Nws tes dej num tseem tsis yog rau qhov txiaj ntsig ntawm nej cov tib neeg ntawm ko thiab los? Yog tsis muaj kev cawm dim tib neeg ntiaj teb, vim li cas Nws thiaj li rov qab los tshwm sim ua cev nqaij daim tawv rau zaum ob, yug los rau hauv daim av uas muaj neeg phem nyob, thiab nyob nrog cov neeg uas raug Ntxwgnyoog ua lwj liam tob heev li no lawm? Vajtswv tseem tsis yog neeg ncaj ncees thiab los? Nws tes dej num tseem tshuav dab tsi uas tsis tau ua rau tib neeg? Tseem tshuav dab tsi uas tsis tau ua rau nej txoj hmoo? Vajtswv yeej dawb huv—qhov no yog yam hloov tsis tau hlo li! Nws tsis raug qias vuab tsuab, txawm tias Nws yuav los rau ntawm daim av uas qias vuab tsuab los xij; tag nrho tej no txhais tau tias Vajtswv txoj kev hlub rau tib neeg ntiaj teb ntawd yeej tsis yog ua rau tus kheej kiag li thiab kev ntsib kev txom nyem thiab kev poob ntsej muag uas Nws thev taus ntawd yog loj tshaj plaws! Nej tseem tsis paub qhov poob ntsej muag loj uas Nws ntsib kev txom nyem vim ua rau nej txhua tus thiab rau nej txoj hmoo thiab los? Dua li qhov cawm cov neeg tseem ceeb los sis cov tsev neeg nplua nuj thiab muaj hwj chim tej tub, Nws ua tes dej num cawm cov neeg uas nyob rau theem qis thiab raug thuam. Tag nrho tej no tseem tsis yog kev ncaj ncees thiab los? Vim rau cov txiaj ntsig tag nrho rau cov tib neeg ntiaj teb txoj kev dim los ntawm qhov tuag, Nws yuav tsum yug los rau hauv daim av uas qias vuab tsuab thiab ntsib txhua txhua txoj kev ua rau poob ntsej muag. Vajtswv yog tus muaj tseeb tiag tiag—Nws tsis ua tes dej num cuav. Tsis yog txhua theem ntawm tes dej num yuav ua tiav rau hauv txoj kev ua tiag zoo li no? Txawm tias cov neeg yuav ua phem rau Nws thiab hais Nws kom zaum rau ntawm lub rooj nrog cov neeg ua txhaum, txawm cov neeg saib tsis taus Nws thiab hais rau Nws kom nyob nrog cov neeg qias vuab tsuab tej tub, kom Nws nyob nrog cov neeg uas nyob rau theem qis tshaj plaws los xij, Nws yeej tseem tsis ua rau Nws Tus Kheej hlo li, thiab yog li ntawd Nws tseem tsis raug tib neeg ntiaj teb lees txais. Tseem tsis yog kev ntsib kev txom nyem uas Nws thev taus tshaj nej thiab los? Tes dej num uas Nws ua tseem tsis tshaj tus nqi uas nej tau them thiab los? Nej tau yug los rau hauv ib daim av ntawm kev qias vuab tsuab, tiam sis nej muab tau Vajtswv txoj kev dawb huv. Nej tau yug los rau hauv ib daim av uas muaj neeg phem nyob, tiam sis nej tau txais kev tiv thaiv zoo. Nej muaj txoj kev xaiv dab tsi? Nej muaj tej kev tsis txaus siab dab tsi? Tseem tsis yog qhov ntsib kev txom nyem uas Nws thev taus tshaj qhov uas Nej thev taus thiab los? Nws tau los rau hauv lub ntiaj teb thiab yeej ib txwm tsis tau zoo siab lom zem nrog tib neeg ntiaj teb li. Nws ntxub tej yam zoo li no. Vajtswv tsis yog los rau hauv lub ntiaj teb uas yuav tsum kom tib neeg saib Nws zoo li tej khoom siv, los sis Nws yeej tsis zoo siab lom zem nrog tib neeg tej khoom noj, tej ris tsho hnav, thiab tej khoom siv rau ntawm lub cev. Nws tau los rau hauv lub ntiaj teb yog los tiv kev txom nyem rau tib neeg, tsis yog los zoo siab lom zem rau txoj hmoov ntawm lub ntiaj teb. Nws tau los tiv kev txom nyem, los ua tes dej num, thiab los ua kom tiav Nws txoj kev npaj cawm tib neeg. Nws tsis tau xaiv ib thaj chaw zoo, los nyob rau hauv tsoom fwv ib lub chaw los sis ib lub tsev tos qhua zoo, los sis Nws tsis muaj ib pab tub qhe los tos tiam Nws. Raws li yam nej tau pom, nej tseem tsis paub thiab los tias yog Nws los ua tes dej num los sis los ua kev lom zem xwb? Nej tseem tsis pom thiab los? Nws tau muab rau nej ntau npaum li cas? Yog nws tau yug los rau hauv ib qho chaw kaj siab lug, Nws puas muaj peev xwm muab tau lub yeeb koob? Nws puas muaj peev xwm ua dej num tau? Qhov Nws ua puas muaj ib yam tseem ceeb? Nws puas muaj peev xwm kov yeej tib neeg ntiaj teb tiav hlo? Nws puas muaj peev xwm pab cawm cov neeg los ntawm daim av qias vuab tsuab no? Cov neeg thov, raws li lawv tej kev xam phem tias: “Vim Vajtswv yeej dawb huv, vim li cas Nws thiaj tau yug los rau hauv qhov chaw qias vuab tsuab rau ntawm peb qhov chaw? Koj ntxub thiab tsis nyiam peb cov neeg qias vuab tsuab; Koj ntxub peb txoj kev tawm tsam thiab peb txoj kev ntxeev siab, yog li ntawd vim li cas Koj ho nyob nrog peb thiab? Koj yog ib tug Vajtswv siab kawg nkaus. Koj tuaj yeem yug los rau qhov chaw twg los tau, yog li ntawd vim li cas Koj thiaj ho yug los rau daim av qias vuab tsuab li no? Koj qhuab ntuas thiab txiav txim peb txhua hnub, thiab Koj paub meej tias peb yog Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv, yog li vim li cas Koj tseem nyob nrog peb thiab? Vim li cas Koj thiaj yug los rau hauv Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv ib tsev neeg? Vim li cas Koj thiaj ua li ntawd?” Nej tej kev xav zoo li no yeej tsis muaj qab hau tag nrho li! Tsuas yog tes dej num zoo li no nkaus xwb thiaj li ua rau cov neeg pom Nws txoj kev zoo, Nws qhov kev txo hwj chim thiab kev zais. Nws txaus siab los fij txhua yam rau Nws tes dej num, thiab Nws thev taus tag nrho txoj kev txom nyem ntawm Nws tes dej num. Nws ua rau tib neej ntiaj teb, thiab tshaj qhov ntawd ces yog kov yeej Ntxwgnyoog, kom tag nrho txhua yam muaj sia ntawd yuav tau zwm rau hauv Nws txoj kev tswj fwm. Tsuas yog qhov no nkaus xwb thiaj li yog tes dej num muaj txiaj ntsig, muaj nuj nqis.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Cawm Mau-a Cov Xeeb Leej Xeeb Ntxwv Dim” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Ib theem ntawm tes dej num ntawm ob tiam dhau los tau ua nyob hauv teb chaws Yixayee, thiab ib theem yog nyob rau hauv teb chaws Yudas. Muab hais ncua dav, ob theem ntawm tes dej num no tsis tawm dhau ntawm teb chaws Yixayee mus, thiab ob qho no puas leej tau ua nrog cov tib neeg uas tau xaiv tseg thawj zaug. Yog li ntawd, cov neeg Yixayee ntseeg tias Vajtswv Yehauvas tsuas yog cov neeg Yixayee tus Vajtswv xwb. Vim tias Yexus tau ua hauj lwm hauv lub xeev Yudas, qhov chaw uas Nws ua tes dej num ntawm txoj kev raug ntsia rau saum ntoo khaub lig, cov neeg Yudais saib Nws yog tus Cawm Dim ntawm cov neeg Yudais. Lawv xav tias Nws tsuas yog cov neeg Yudais tus Vajntxwv xwb, tsis yog lwm haiv neeg tus; tias Nws tsis yog tus Tswv uas txhiv cov neeg Askiv, los sis tsis yog tus Tswv uas txhiv cov neeg Asmeskas, tab sis yog tus Tswv uas txhiv cov neeg Yixayee; thiab tias yog cov Yudais uas Nws txhiv dim hauv teb chaws Yixayee. Qhov tseeb, Vajtswv yog Tus Tswv ntawm txhua yam. Nws yog tus Vajtswv ntawm txhua yam uas tsim los. Nws tsis yog tsuas yog cov neeg Yixayee thiab cov neeg Yudais tus Vajtswv xwb; Nws yog tus Vajtswv ntawm txhua yam uas tsim los. Ob theem dhau los ntawm Nws tes dej num tau tshwm sim nyob rau hauv teb chaws Yixayee, uas tau tsim qee qhov kev xav tsis meej rau tib neeg. Lawv ntseeg tias Yehauvas tau ua Nws tes dej num hauv teb chaws Yixayee, hais tias Yexus tus kheej tau ua Nws tes dej num hauv lub xeev Yudas, thiab ntxiv mus, tias Nws tau yug los ua neeg los ua hauj lwm—thiab txawm li cas los xij, tes dej num no tsis mus tsis dhau ntawm teb chaws Yixayee. Vajtswv tsis tau ua hauj lwm hauv teb chaws Iyiv los sis teb chaws isdias; Nws tsuas yog ua hauj lwm nyob rau hauv cov neeg Yixayee xwb. Yog li tib neeg tsim ntau yam kev xav, thiab cais Vajtswv tes dej num nyob hauv qee qhov kev paub. Lawv hais tias thaum Vajtswv ua hauj lwm, Nws yuav tsum ua rau hauv cov neeg xaiv tseg, thiab hauv teb chaws Yixayee; cawm rau cov neeg Yixayee, Vajtswv tsis ua hauj lwm rau lwm haiv neeg, los sis tsis muaj ib yam dab tsi tseem ceeb tshaj rau Nws tes dej num. Lawv nruj tshwj xeeb tshaj yog thaum hais txog kev ua kom Vajtswv yug los ua neeg los rau tib qho, thiab tsis tso cai rau Nws hla dhau ntawm cov ciam teb ntawm teb chaws Yixayee. Cov no tsis yog tib neeg cov kev xav xwb lod? Vajtswv tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam, Nws tsim txhua yam uas tsim los, yog li cas Nws thiaj txwv cia Nws tes dej num ua rau hauv teb chaws Yixayee xwb? Yog muaj tseeb li ntawd, yam dab tsi uas yog lub ntsiab ua rau Nws tsim txhua yam uas tsim los? Nws tsim lub ntiaj teb tag nrho, thiab Nws tau ua Nws txoj kev npaj cawm neeg ntiaj teb rau-txhiab-xyoo uas tsis yog nyob hauv teb chaws Yixayee nkaus xwb, tab sis nyob rau txhua tus neeg hauv qab ntuj khwb. Txawm hais tias lawv nyob rau teb chaws Suav, teb chaws Asmeskas, teb chaws Askiv los sis teb chaws Lav Xias, txhua tus neeg puav leej yog Adas cov xeeb ntxwv; lawv raug tsim los ntawm Vajtswv. Tsis muaj ib tus twg ntawm lawv cov ntawd yuav khiav dim ntawm qhov kev tsim tawm los, thiab tsis muaj leej twg ntawm lawv cov ntawd yuav cais tau lawv ntawm daim ntawv lo ntawm “Adas tus xeeb ntxwv.” Lawv txhua tus yog Vajtswv cov tag nrho, lawv sawv daws puav leej yog Adas cov xeeb ntxwv, thiab lawv puav leej yog Adas thiab Evas cov xeeb ntxwv uas yuam kev huv tib si. Nws tsis yog tias tsuas yog cov neeg Yixayee thiaj yog Vajtswv tsim xwb, tab sis txhua haiv neeg; tsuas yog tias ib txhia tau raug foom tsis zoo, thiab ib txhia tau koob hmoov. Muaj ntau yam pom zoo txog cov neeg Yixayee; Vajtswv tau ua hauj lwm rau lawv thaum pib vim tias lawv yog cov neeg muaj lub siab tsis ncaj tsawg tshaj plaws. Cov Neeg Suav piv tsis tau rau lawv; lawv tseem qis tshaj. Yog li, Vajtswv ua hauj lwm ntawm cov neeg Yixayee, thiab theem ob ntawm Nws tes dej num tsuas yog tau ua nyob rau hauv lub xeev Yudas—uas tau ua rau muaj ntau cov kev xav thiab cov cai ntawm tib neeg. Qhov tseeb tiag, yog tias Vajtswv yuav ua raws li tib neeg cov kev xav, Nws tsuas yog cov neeg Yixayee tus Vajtswv xwb, thiab yog li ntawd yuav tsis muaj peev xwm txuas ntxiv Nws tes dej num mus rau Lwm Haiv Neeg, vim Nws tsuas yog cov neeg Yixayee tus Vajtswv xwb thiab tsis yog tus Vajtswv ntawm txhua yam uas tsim los. Cov lus faj lem hais tias Yehauvas lub npe yuav nrov ncha mus rau Lwm Haiv Neeg, uas nws yuav nthuav mus rau Lwm Haiv Neeg. Vim li cas qhov no ho tau muab hais ua lus faj lem tseg? Yog tias Vajtswv tsuas yog cov neeg Yixayee tus Vajtswv xwb, ces Nws tsuas yog ua hauj lwm rau hauv teb chaws Yixayee xwb. Tsis tas li ntawd, Nws yuav tsis nthuav tawm tes dej num no, thiab Nws yuav tsis hais qhov lus faj lem zoo li no. Vim tias Nws tau hais qhov lus faj lem no, Nws yuav nthuav Nws tes dej num mus rau Lwm Haiv Neeg, hauv txhua lub teb chaws thiab txhua thaj av. Vim Nws tau hais li no, Nws yuav tsum ua; nov yog Nws txoj hau kev, vim Nws yog tus Tswv uas tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab ib puas tsav yam, thiab yog tus Vajtswv ntawm txhua yam uas tsim los. Txawm hais tias Nws ua hauj lwm rau hauv cov neeg Yixayee, los sis thoob plaws lub xeev Yudas, tes dej num Nws ua yog tes dej num ntawm tag nrho lub qab ntuj khwb, thiab tes dej num ntawm txhua tus tib neeg. Tes dej num Nws ua niaj hnub no uas nyob hauv lub teb chaws ntawm tus zaj loj liab ploog—hauv haiv neeg Txawv Teb Chaws—tseem yog tes dej num ntawm txhua tus tib neeg. Teb chaws Yixayee tuaj yeem yog lub hauv paus rau Nws tes dej num hauv ntiaj teb; tib yam nkaus li, teb chaws Suav kuj tuaj yeem yog lub hauv paus rau Nws tes dej num ntawm Lwm Haiv Neeg. Tam sim no puas yog Nws tseem tsis tau ua tiav lo lus faj lem tias “lub npe ntawm Yehauvas yuav raug qhuas nyob hauv Lwm Haiv Neeg?” Thawj kauj ruam ntawm Nws tes dej num ntawm Lwm Haiv Neeg yog tes dej num no, tes dej num Nws ua hauv lub teb chaws ntawm tus zaj loj liab ploog. Tias Vajtswv yug los ua neeg yuav tsum ua hauj lwm hauv thaj av no, thiab ua hauj lwm rau cov neeg raug foom tsis zoo no, tshwj xeeb tshaj yog nrog cov kev xav ntawm tib neeg; cov no yog cov neeg qis tshaj ntawm txhua haiv neeg, lawv tsis muaj nuj nqis, thiab lawv tau raug xub muab tso pov tseg los ntawm Yehauvas. Cov tib neeg tuaj yeem raug tso tseg los ntawm lwm tus tau, tab sis yog tias lawv raug tso tseg los ntawm Vajtswv, ces tsis muaj ib tug twg uas yuav muaj meej mom, tsis muaj leej twg yog tus neeg tsis muaj nqis qis tshaj lawm. Rau ib tus neeg ntawm Vajtswv, kev raug tswj los ntawm Ntxwgnyoog los yog kev raug muab tso pov tseg los ntawm tib neeg yog ib qho uas ua rau nws mob siab heev—tab sis rau ib tus neeg uas raug tso tseg los ntawm tus Tswv Tsim txhais tau hais tias lawv yuav tsis muaj tau meej mom qis dua lawm. Mau-a cov xeeb ntxwv raug foom tsis zoo, thiab lawv yug los nyob hauv lub teb chaws tig rov qab no; tsis muaj kev poob siab dab tsi li, txog ntawm tag nrho cov neeg no nyob hauv kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj, cov xeeb ntxwv ntawm cov neeg Mau-a muaj meej mom qis tshaj plaws. Vim tias cov neeg no tau poob meej mom qis heev dhau los, tes dej num ua tiav ntawm lawv yuav tuaj yeem rhuav tshem tib neeg cov kev xav tau zoo tshaj plaws, thiab tseem muaj txiaj ntsig zoo rau tag nrho Vajtswv kev npaj cawm tib neeg ntiaj teb rau-txhiab-xyoo. Ua tes dej num zoo li no ntawm cov neeg no yog txoj kev zoo tshaj plaws ntawm kev cuam tshuam txog tib neeg cov kev xav, thiab nrog tus Vajtswv no pib tshaj tawm ib lub sij hawm; nrog rau qhov no Nws rhuav tshem tib neeg cov kev xav; nrog rau qhov no Nws xaus tes dej num ntawm Tiam Hmoov Hlub tag nrhov huv si. Nws thawj tes tes dej num yog ua tiav nyob hauv lub xeev Yudas, hauv ciam teb lub teb chaws Yixayee; ntawm Lwm Haiv Neeg, Nws tsis tau ua ib yam hauj lwm los tshaj tawm lub sij hawm tshiab. Theem kawg ntawm tes hauj lwm tsis yog tsuas yog ua nrog Lwm Haiv Neeg xwb, tab sis tseem muaj ntau dua ntawd uas yog nrog cov neeg uas tau raug foom tsis zoo. Qhov no yog qhov pov thawj zoo tshaj plaws uas muaj peev xwm ua rau Ntxwgnyoog kev poob ntsej muag, thiab yog li, Vajtswv “dhau los ua” tus Vajtswv ntawm txhua yam hauv qab ntuj khwb, tus Tswv ntawm txhua yam, tus rau kev pe hawm rau txhua yam muaj txoj sia.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Yog Tus Tswv ntawm Txhua Yam uas Tsim Los” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Niaj hnub no, tseem muaj cov uas tsis nkag siab txog tes dej num tshiab uas Vajtswv tau pib ua yog dab tsi. Ntawm Lwm Haiv Neeg, Vajtswv tau coj txoj hau kev pib tshiab. Nws tau pib lub sij hawm tshiab, thiab pib tes dej num tshiab—thiab Nws ua tes dej num no rau Mau-a cov xeeb ntxwv. Nov tseem tsis yog Nws tes dej num tshiab tshaj plaws thiab lod? Tsis muaj leej twg thoob plaws hauv keeb kwm tau ntsib dua tes dej num no dhau los li. Tsis muaj leej twg hnov txog nws, tsawg tshaj yog tsis muaj neeg txaus siab rau nws. Vajtswv lub tswv yim, Vajtswv qhov phim hwj, Vajtswv txoj kev tsis tuaj yeem nkag siab tau, Vajtswv lub koob meej, thiab Vajtswv txoj kev dawb huv raug qhia nyob hauv theem ntawm tes dej num no, tes dej num ntawm lub sij hawm kawg. Qhov no tseem tsis yog tes dej num tshiab, tes dej num uas rhuav tshem tib neeg cov kev xav thiab lod? Muaj ntau tus neeg uas xav zoo li no: “Vim Vajtswv tau foom tsis zoo rau Mau-a thiab hais tias Nws yuav tso cov neeg Mau-a cov xeeb ntxwv tseg, Nws yuav ua li cas thiaj cawm tau lawv tam sim no?” Cov no yog Lwm Haiv Neeg uas raug Vajtswv foom tsis zoo thiab ntiab tawm ntawm teb chaws Yixayee; cov neeg Yixayee hu lawv ua “Cov dev uas yog Lwm Haiv Neeg.” Hauv txhua tus neeg pom, lawv tsis yog tias tsuas yog cov dev uas yog Lwm Haiv Neeg xwb, tab sis tseem phem tshaj ntawd, cov xeeb ntxwv ntawm kev puas tsuaj; uas yog hais tau tias, lawv tsis yog Vajtswv cov neeg xaiv tseg. Tej zaum lawv yug los hauv thaj chaw ib puag ncig ntawm teb chaws Yixayee, tab sis lawv tsis koom nrog cov neeg Yixayee, thiab raug ntiab tawm mus rau Lwm Haiv Neeg lawm. Lawv yog cov neeg poob qis tshaj ntawm txhua haiv neeg. Nws yog tseeb vim tias lawv yog cov poob qis tshaj ntawm cov tib neeg uas Vajtswv ua Nws tes dej num los tsim lub sij hawm tshiab nrog lawv, vim lawv yog cov sawv cev ntawm kev coj tsis ncaj ntawm tib neeg. Vajtswv tes dej num yog xaiv thiab muaj hom phiaj; tes dej num uas Nws ua rau cov neeg niaj hnub no tseem yog tes dej num uas ua rau kev tsim tib neeg. Nau-a yog Vajtswv tsim los, nws cov xeeb ntxwv los zoo tib yam nkaus li ntawd. Txhua leej txhua tus uas nyob hauv lub ntiaj teb uas ua nqaij tawv thiab roj ntsha yog Vajtswv tsim tawm los. Vajtswv tes dej num yog tsim ncaj qha rau tib neeg; nws tsis yog nyob rau ntawm seb ib tug neeg raug foom los tsis raug tom qab lawv tau raug tsim los. Nws tes dej num kev cawm yog ua ncaj qha rau txhua tus tib neeg, tsis yog rau cov g xaiv tseg uas tsis raug foom tsis zoo xwb. Vim tias Vajtswv xav ua Nws tes dej num nrog Nws cov tib neeg, Nws yeej yuav ua kom tiav, thiab Nws yuav ua hauj lwm nrog cov neeg uas muaj txiaj ntsig rau Nws tes dej num. Yog li ntawd, Nws rhuav txhua txoj kev sib nkag siab thaum Nws ua hauj lwm nrog tib neeg; rau Nws, cov lus “raug foom tsis zoo,” “raug rau txim” thiab “foom koob hmoov” tsis muaj qab hau! Cov neeg Yudais yog neeg zoo, ib yam li cov neeg Yixayee uas xaiv tseg; lawv yog cov neeg muaj peev xwm zoo thiab kev yog tib neeg zoo. Puag thaum chiv thawj, nws yog nyob ntawm lawv uas Yehauvas tau pib ua Nws tes dej num, thiab tau ua Nws tes dej num thaum ntxov tshaj plaws—tiam sis kom ua tiav tes dej num ntawm lawv niaj hnub no yuav tsis muaj nuj nqi dab tsi. Lawv, ib yam nkaus, tej zaum yuav yog ib feem ntawm txoj kev tsim, thiab muaj ntau yam zoo txog lawv, tab sis yuav kom ua tiav theem nawm tes dej num no ntawm lawv yuav tsis muaj nuj nqis; Vajtswv yuav tsis muaj peev xwm kov yeej tib neeg, los sis Nws yuav tsis muaj peev xwm haub tau txhua tus tib neeg, nws yog qhov tseem ceeb ntawm txoj kev hloov Nws tes dej num mus rau cov neeg no ntawm lub teb chaws ntawm zaj loj liab ploog. Qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm no yog Nws pib ib lub sij hawm, Nws txoj kev rhuav tshem txhua txoj cai thiab neeg txhua cov kev xav thiab Nws xaus tes dej num ntawm tag nrho ntawm Tiam Hmoov Hlub. Yog tias Nws tes dej num tam sim no tau raug ua nyob hauv cov neeg Yixayee, txog thaum lub sij hawm Nws txoj kev npaj cawm neeg ntiaj teb rau-txhiab-xyoo los ze, txhua tus yuav ntseeg tias Vajtswv tsuas yog cov neeg Yixayee tus Vajtswv xwb, tias tsuas yog cov neeg Yixayee yog Vajtswv cov xaiv tseg, tias tsuas yog cov neeg Yixayee thiaj tsim nyog txais tau Vajtswv txoj koob hmoov thiab kev cog lus tseg xwb. Vajtswv qhov yug los ua neeg nyob rau lub sij hawm kawg hauv Lwm Haiv Neeg ntawm lub teb chaws ntawm tus zaj loj liab ploog los ua kom tiav Vajtswv tes dej num tam li yog tus Vajtswv ntawm txhua yam; Nws ua tiav tag nrho Nws tes dej num kev cawm, thiab Nws xaus lub chaw loj ntawm Nws tes dej num rau hauv lub teb chaws ntawm tus zaj loj liab ploog no. Lub hauv paus tseem ntawm peb theem ntawm tes dej num no yog kev cawm dim ntawm tib neeg—suav hais tias, kev ua kom txhua yam los pe hawm tus Tswv Tsim. Yog li, muaj lub ntsiab lus tseem ceeb rau txhua theem ntawm tes dej num; Vajtswv tsis lam ua ib yam dab tsi uas tsis muaj qab hau los sis tsis muaj nuj nqis. Hais tau tias, theem ntawm tes dej num no ua hauv ib lub sij hawm tshiab thiab yog qhov los xaus ob lub sij hawm dhau los; hais ua lwm lo lus tias, nws rhuav tshem tag nrho cov kev xav ntawm tib neeg thiab tib neeg txhua txoj kev ntseeg thiab kev paub qub. Tes dej num ntawm ob lub hnub nyoog dhau los tau ua raws li kev sib txawv ntawm tib neeg cov kev xav; txawm li cas los xij, theem no, tshem tawm tau tag nrho tib neeg cov kev xav, thiaj li ua tiav qhov kev sib tw tib neeg. Los ntawm kev kov yeej Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv, los ntawm tes dej num tau ua nrog Mau-a cov xeeb ntxwv, Vajtswv yuav kov yeej txhua tus neeg thoob plaws qab ntuj khwb. Nov yog qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm theem no ntawm Nws tes dej num, thiab nws yog qhov zoo tshaj plaws ntawm cov theem ntawm Nws tes dej num. Txawm hais tias tam sim no koj paub tias koj tus kheej lub meej mom qis heev thiab koj tsis tshua muaj nqi, koj yeej tseem yuav xav tias koj tau ntsib nrog cov kev zoo siab tshaj plaws: Koj tau txais txoj koob hmoov zoo, tau txais kev cog lus zoo, thiab koj tuaj yeem pab ua tiav Vajtswv tes dej num no. Koj tau pom Vajtswv lub ntsej muag tseeb, koj paub Vajtswv tus moj yam, thiab koj ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Ob theem ua ntej ntawm Vajtswv tes dej num tau tshwm sim nyob teb chaws Yixayee. Yog tias theem ntawm Nws tes dej num hauv lub sij hawm kawg no kuj tseem raug ua tiav rau cov neeg Yixayee thiab ces, tsis yog tias txhua yam neeg yuav ntseeg tias tsuas yog cov neeg Yixayee thiaj yog Vajtswv cov xaiv tseg xwb, tab sis Vajtswv txoj kev npaj cawm neeg ntiaj teb tag nrho yuav ua tsis tiav. Nyob rau lub sij hawm thaum ob ntu ntawm Nws tes dej num tau raug ua nyob rau hauv teb chaws Yixayee, tsis muaj ib tes dej num tshiab—los sis tsis muaj lwm lub caij pib tshiab—raug ua nyob rau Lwm Haiv Neeg. Theem niaj hnub no ntawm tes dej num—tes dej num ntawm kev tsim lub sij hawm tshiab—yog thawj zaug ntawm kev raug ua nrog Lwm Haiv Neeg, thiab yog, ntxiv mus, raug pib ua hauj lwm nrog cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Mau-a, yog li thiaj li yog kev pib tag nrho lub sij hawm. Vajtswv tau muab txhua yam kev txawj ntse uas neeg paub hauv tib neeg lub tswv yim pov tseg, tsis pub tseg ib yam dab tsi hlo li. Hauv Nws tes dej num ntawm kev kov yeej, Nws tau rhuav tshem tib neeg cov kev xav, cov hau kev paub qub, cov hau kev puag thaum ntxov ntawm tib neeg. Nws qhia rau tib neeg pom tias nrog Vajtswv nws tsis muaj ib txoj cai, tsis muaj ib yam dab tsi qub hais txog Vajtswv, tias tes dej num uas Nws ua yog raug tso tawm tag nrho, muaj kev ywj pheej, thiab tias Nws ua yog nyob hauv txhua yam Nws ua. Koj yuav tsum zwm rau tag nrho tej dej num uas Nws tau ua nrog tib neeg. Txhua tes dej num Nws ua puas leej muaj qab hau, thiab ua tiav raws li Nws lub siab nyiam thiab lub tswv yim, thiab tsis yog raws li tib neeg cov kev xaiv thiab kev xav. Yog tias qee yam muaj txiaj ntsig rau Nws tes dej num, Nws ua qhov ntawd; thiab yog tias muaj qee yam tsis zoo rau Nws tes dej num, Nws tsis ua, txawm yuav zoo npaum li cas los xij! Nws ua hauj lwm thiab xaiv cov neeg txais thiab qhov chaw ntawm Nws tes dej num raws li lub ntsiab lus thiab lub hom phiaj ntawm Nws tes dej num. Nws tsis ua raws li cov kev cai qub thaum Nws ua hauj lwm, los sis Nws tsis ua raws li cov qauv qub. Hloov chaw qhov ntawd, Nws npaj Nws tes dej num raws li tes dej num qhov tseem ceeb. Thaum kawg, Nws yuav ua tiav qhov tseeb thiab lub hom phiaj xav tau. Yog tias koj tsis nkag siab txog cov no hnub no, tes dej num no yuav tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau koj.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Yog Tus Tswv ntawm Txhua Yam uas Tsim Los” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yog tus Cawm Seej los txog nyob rau thaum tiam kawg thiab tseem hu ua Yexus, thiab twb yug los ib zaug rau hauv Yudias lawm thiab ua Nws tes hauj lwm rau qhov ntawd, ces qhov no yuav yog pov thawj qhia hais tias Kuv tsuas tsim cov neeg ntawm Yixayee nkaus xwb thiab tsuas txhiv cov neeg ntawm Yixayee xwb, thiab Kuv tsis muaj dab tsi nrog Lwm Haiv Neeg li. Qhov no tseem tsis sib txawv nrog Kuv tej lus hais tias “Kuv yog tus Tswv uas tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam” thiab lod? Kuv ncaim Yudias thiab ua Kuv tes hauj lwm nrog rau Lwm Haiv Neeg vim Kuv tsis yog Vajtswv rau cov neeg ntawm Yixayee nkaus xwb, tab sis yog Vajtswv rau tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm los. Kuv tshwm sim nrog rau Lwm Haiv Neeg nyob rau tiam kawg vim Kuv tsis yog Yehauvas nkaus xwb, tus Vajtswv ntawm cov neeg ntawm Yixayee nkaus xwb, tab sis, tshaj qhov ntawd, vim Kuv yog tus Tswv Tsim ntawm tag nrho cov Kuv cov xaiv tseg nyob rau Lwm Haiv Neeg. Tsis yog Kuv tsim Yixayee, Iyiv, thiab Lenpanoo nkaus xwb, tab sis tag nrho Lwm Haiv Neeg dhau ntawm Yixayee mus tib si. Vim qhov no, Kuv yog tus Tswv rau tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm los. Kuv tsuas siv Yixayee ua qhov chaw pib rau Kuv tes hauj lwm xwb, siv Yudias thiab Kalilai uas qhov chaw khov rau Kuv tes hauj lwm txhiv dim, thiab tam sim no Kuv siv Lwm Haiv Neeg los ua qhov chaw tiag taw uas Kuv yuav coj tag nrho tiam no los rau ib qho chaw xaus. Kuv ua ob theem hauj lwm nyob rau Yixayee lawm (ob theem no ntawm tes hauj lwm ces yog Tiam Muaj Kev Cai thiab Tiam Hmoov Hlub), thiab Kuv twb tau ua ob theem dhau zog ntawm tes hauj lwm (Tiam Hmoov Hlub thiab Tiam Lub Nceeg Vaj) thoob plaws daim av uas dhau ntawm Yixayee mus lawm. Nyob rau Lwm Haiv Neeg ntawd, Kuv yuav ua qhov kev txeeb tau, thiab thiaj li xaus kiag tiam no. Yog tib neeg tseem pheej hu Kuv uas Yexus Khetos tas mus li, tab sis tsis paub hais tias Kuv twb pib ib tiam tshiab nyob rau tiam kawg lawm thiab twb tau pib dua ib teg hauj lwm tshiab lawm, thiab yog tib neeg tseem pheej tos tas zog ntxiv yam tag siab tag ntsws hlo rau txoj kev rov los ntawm Yexus uas yog tus Cawm Seej xwb, ces Kuv yuav hu cov neeg zoo li no ua cov uas tsis ntseeg Kuv; lawv yog cov neeg uas tsis paub Kuv, thiab lawv txoj kev ntseeg Kuv ces yog cuav xwb. Cov neeg zoo li ntawd puas yuav muaj cuab kav pom kiag qhov uas Yexus uas yog tus Cawm Seej rov los saum ntuj ceeb tsheej los txog mas? Qhov lawv tos tsis yog qhov Kuv los txog, tab sis yog qhov kev los txog ntawm tus Vajntxwv ntawm cov neeg Yudais xwb. Lawv tsis ntshaw kom Kuv los muab lub ntiaj teb qub uas tsis dawb huv no rhuav tshem kom tu noob, tab sis tsuas tos ntsoov Yexus qhov kev rov los zaum ob xwb, ces kom lawv raug txhiv dim xwb. Lawv npaj siab tos Yexus rov los txhiv tag nrho noob neej ib zaug ntxiv tawm ntawm daim av dub tsuas thiab tsis ncaj ncees no xwb. Cov neeg zoo li ntawd yuav ua cas ua tau Kuv tes hauj lwm kom tiav hlo nyob rau tiam kawg mas? Tib neeg txoj kev ntshaw tsis haum nrog qhov kev ua kom tej Kuv xav tau tiav hlo los sis tsis haum rau qhov kev ua kom Kuv tes hauj lwm tiav hlo, vim tib neeg tsuas qhuas thiab khaws tes hauj lwm uas Kuv tau ua tiav ua ntej xwb, thiab tsis paub txog hais tias Kuv yog Vajtswv Tus Kheej kiag uas tsuas muaj tshiab tas li xwb thiab tsis muaj qub li. Tib neeg tsuas paub hais tias Kuv yog Yehauvas, thiab Yexus, thiab tsis quav ntsej hais tias Kuv yog Tus ntawm tiam kawg uas yuav coj noob neej mus rau ib qho chaw xaus. Tag nrho tej uas tib neeg ntshaw thiab paub ces los ntawm lawv tus kheej tej kev xav phem los xwb, thiab tsuas yog tej yam uas lawv pom kiag ntawm lawv ob lub qhov muag nkaus xwb. Nws tsis ncaj kab nrog rau tes hauj lwm Kuv ua, tab sis tsis sib haum nrog rau nws. Yog Kuv tes hauj lwm ntawm no raug ua raws li tib neeg tej tswv yim xwb, ces thaum twg nws mam li xaus mas? Thaum twg tib neeg thiaj li tau nkag mus so? Thiab Kuv yuav ua cas nkag tau mus rau hnub xya, hnub Xanpatau? Kuv ua hauj lwm raws nraim li Kuv qhov kev npaj thiab raws nraim li Kuv lub hom phiaj xwb—tsis yog raws nraim li txoj kev npaj siab ntawm tib neeg.

Xaiv tawm los ntawm “Tus Cawm Seej Twb Rov Qab Los Saum ib tauv ‘Huab Dawb’ Lawm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv tau muab pab neeg no ua tib qho rau Nws tsom ntsoov nyob rau hauv Nws cov dej num thoob plaws lub qab ntuj khwb. Nws tau muab tag nrho cov ntshav ntawm nws lub plaws los theej nej lub txhoj; Nws tau rov txhiv nej thiab muab tag cov dej num ntawm leej Ntsujplig thoob plaws lub qab ntuj khwb rau nej. Vim li ntawd nej yog cov muaj hmoo. Ntau tshaj ntawd, Nws tau muab nws lub yeeb koob tshem tawm los ntawm Yixayee, cov neeg Nws xaiv, los rau nej, thiab Nws yuav ua kom lub hom phiaj ntawm nws txoj kev npaj tshwm sim tag nrho los ntawm pab no. Yog li ntawd, nej yog cov yuav tau txais Vajtswv lub cuab tam, thiab ntau tshaj qhov no, nej yog cov txais Vajtswv lub yeeb koob. Tej zaum nej txhua tus nco cov lus no: “Rau qhov peb txoj kev txom nyem me me no, uas tsuas yog ib nyuag pliag xwb, ua hauj lwm rau peb kom tau lub yeeb koob uas zoo tshaj plaws thiab nyob mus ib txhis.” Nej txhua tus yeej tau hnov cov lus no ua ntej lawm, tab sis nej tsis muaj ib tug nkag siab lawv lub ntsiab tseeb. Hnub no, nej paub meej tias lawv qhov tseeb tseem ceeb tiag. Cov lus no Vajtswv yuav ua kom tiav nyob rau hauv tiam kawg, thiab yuav ua kom tiav rau cov neeg raug tus zaj loj liab ploog ntaus tsim txom nyob hauv daim av uas nws chev. Tus zaj loj liab ploog tsim txom Vajtswv thiab yog Vajtswv tus yeeb ncuab, thiab ces, nyob thaj av no, cov uas ntseeg Vajtswv yog cov raug rau kev poob ntsej muag thiab kev caij tsuj, thiab qhov tau los ces yog cov lus no tshwm sim nyob hauv nej, pab neeg no. Vim tias, nws nqis tes mus rau ntawm thaj av uas tawm tsam Vajtswv, tag nrho Vajtswv tes dej num ntsib kev cuam tshuam loj heev, thiab siv sij hawm ntev mas Nws cov lus thiaj tiav; vim li ntawd, neeg lim hloov kom zoo dua los ntawm Vajtswv cov lus, uas kuj yog ib qhov ntawm kev txom nyem. Nws yog ib qho nyuaj kawg nkaus rau Vajtswv ua Nws tes dej num nyob ntawm thaj av uas tus zaj loj liab ploog nyob tab sis nws yog los ntawm txoj kev nyuaj no uas Vajtswv ua ib theem ntawm nws tes dej num, ua kom nws txoj kev thoob tsib thiab txoj kev ua uas muaj hwj huaj loj tshwm tuaj, thiab siv lub hwv tsam no ua kom nws pab neeg muaj txhua yam txhij. Nws yog los ntawm neeg txoj kev txom nyem, los ntawm lawv tej peev xwm, thiab los ntawm tag nrho tus moj yam phem ntawm cov neeg nyob ntawm thaj av phem no uas Vajtswv ua Nws tes dej num ua kom huv thiab muaj yeej, es kom, dhau ntawm no mus, Nws yuav tau yeeb koob, thiab Nws yuav tau cov uas yuav ua tim khawv rau tej yam Nws ua. Cov ntawd yog tag nrho qhov tseem ceeb ntawm tag nrho tej kev raug txhiv Vajtswv tau ua rau pab neeg no. Qhov ntawd yog, los ntawm cov uas tawm tsam Nws uas Vajtswv ua tej dej num kom yeej, thiab tsuas yog Vajtswv lub hwj chim loj thiaj ua tshwm sim. Hais ua lwm lo lus, tsuas yog cov nyob thaj av tsis huv thiaj tsim nyog txais Vajtswv lub yeeb koob, thiab qhov no xwb thiaj qhia tau Vajtswv lub hwj chim loj. Vim li ntawd nws yog los ntawm thaj av tsis huv, thiab los ntawm cov uas nyob hauv thaj chaw tsis huv, uas tau txais Vajtswv lub yeeb koob. Qhov ntawd yog raws Vajtswv lub siab. Yexus cov tej theem dej num los ib yam: Nws muaj peev xwm muab tau lub yeeb koob los ntawm cov Falixais uas tsim txom Nws xwb; yog hais tias tsis muaj cov Falixais tsim txom Nws thiab Yudas rov ntxeev siab, Yexus yuav tsis raug thuam thiab hais tsis zoo rau, tsis tas hais txog qhov raug tuag saum ntoo khaub lig, thiab yuav tsis muaj peev xwm tau txais yeeb koob li. Qhov Vajtswv ua dej num tej lub caij nyoog, thiab qhov Nws ua Nws tes dej num nyob hauv cev nqaij daim tawv, yog qhov Nws txais yeeb koob thiab qhov Nws txais cov uas nws npaj siab yuav txais. Qhov no yog Vajtswv lub hom phiaj ntawm nws tes dej num, thiab qhov no yog Nws txoj kev cawm tib neeg.

Nyob hauv Vajtswv lub hom phiaj ntau txhiab xyoo, ob qho dej num yog ua tiav nyob hauv cev nqaij daim tawv: Qhov ib yog dej num tuag saum tus ntoo khaub lig, uas Nws tau txais lub yeeb koob; lwm qhov yog dej num ntawm kev kov yeej thiab kev tsim kho kom zoo tshaj plaws nyob rau tiam kawg, uas Nws tau txais lub yeeb koob. Qhov no yog Vajtswv txoj kev cawm tib neeg. Ces txhob saib Vajtswv tes dej num, los qhov Vajtswv txib nej, ua ib qho yooj yim. Nej sawv daws yog cov yuav txais Vajtswv lub cuab tam ntau tshaj li qhov tau yeeb koob mus ib txhis, thiab qhov no raug tsim tsa yam tshwj xeeb los ntawm Vajtswv. Ntawm ob qho ntawm nws lub yeeb koob, ib qho tshwm nyob hauv nej; tag nrho ib qho ntawm Vajtswv lub yeeb koob ntawd tau muab tso tag nrho rau nej, qhov ntawd nws yuav yog lub cuab tam nej tau txais. Qhov no yog Vajtswv zoo siab rau nej heev, thiab nws kuj yog lub hom phiaj uas Nws npaj ua ntej ntev los lawm. Muab tes dej num loj kawg nkaus ntawm Vajtswv tau uas nyob thaj av tus zaj loj liaj ploog nyob, yog tias tes dej num no raug txav mus rau lwm qhov, nws yuav tawg paj txi txiv loj heev lawm thiab tib neeg yeej txais tiav tas lawm. Ntau tshaj ntawd, tes dej num no yuav yooj yim heev rau cov txiv plig nyob sab Hnub Poob uas ntseeg Vajtswv txais yuav, rau qhov cov txheej txheem dej num ntawm Yexus yog ib qho qauv tshwm sim ua ntej. Yog vim qhov no Vajtswv thiaj ua tsis tiav theem dej num ntawm qhov tau txais lub yeeb koob no nyob rau lwm qhov; thaum tes dej num raug txhawb nqa los ntawm cov neeg thiab lees paub los ntawm ntau haiv neeg, ces Vajtswv lub yeeb koob tsis tshwm sim tuaj. Qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws rau theem dej num no raug ua nyob thaj av no.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm Puas Yooj Yim Npaum Li Tib Neeg Xav?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 6. Yuav ua li cas thiaj paub hais tias Khetos yog qhov tseeb, txoj kev thiab txoj sia

Ntxiv Mus: 1. Vim li cas Vajtswv tseem yuav tau ua tes hauj lwm ntawm txoj kev txiav txim nyob rau tiam kawg, txawm hais tias Tswv Yexus twb txhiv tau noob neej lawm los xij

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No