1. Yuav ua li cas thiaj paub Khetos lub ntsiab tseeb uas muaj hwj chim qaum ntuj

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Tus Vajtswv uas yug los ua neeg ces hu ua Khetos, thiab Khetos yog lub cev nqaij daim tawv uas Vajtswv tus Ntsujplig hnav. Lub cev nqaij daim tawv no tsis zoo li ib tug tib neeg uas yog lub cev muaj cev nqaij daim tawv. Qhov txawv ces yog vim Khetos tsis yog muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha; Nws yog qhov kev yug los ua neeg ntawm tus Ntsujplig. Nws muaj ob yam uas yog kev ua neeg thiab lub hwj chim qaum ntuj. Nws lub hwj chim qaum ntuj mas tsis muaj ib tug neeg twg muaj li. Nws kev ua neej txhawb tag nrho Nws txhua yam kev coj kev ua nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, thaum lub sij hawm uas Nws lub hwj chim qaum ntuj ua tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Txawm yuav yog Nws kev ua neeg los sis lub hwj chim qaum ntuj, ob qho puav leej zwm rau Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej lub siab nyiam. Lub ntsiab tseem ceeb ntawm Khetos ces yog tus Ntsujplig, qhov ntawd yog, lub hwj chim qaum ntuj. Yog li ntawd, Nws lub ntsiab tseem ceeb ces yog Vajtswv Tus Kheej kiag; lub ntsiab tseem ceeb no yuav tsis cuam tshuam Nws tus kheej tes hauj lwm, thiab Nws yeej ua tsis tau ib yam dab tsi uas yuav rov rhuav Nws tus kheej tes hauj lwm, los sis Nws yeej yuav tsis hais ib lo lus tawm tsam Nws tus kheej lub siab nyiam li.

Xaiv tawm los ntawm “Khetos Lub Ntsiab Tseem Ceeb Ces Yog Kev Mloog Lus Raws Leej Txiv Saum Ntuj Ceeb Tsheej Lub Siab Nyiam” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd mas yuav muaj lub ntsiab tseem ceeb li Vajtswv, thiab Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg yuav muaj yam tshwm sim kom pom li Vajtswv. Vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws yuav coj tes hauj lwm Nws npaj siab yuav ua tawm los, thiab vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws yuav ua tawm kom pom hais tias Nws yog leej twg, thiab yuav muaj peev xwm coj qhov tseeb los rau tib neeg, muab txoj sia pub rau lawv thiab taw qhia txoj kev rau lawv. Lub cev nqaij daim tawv uas tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv ces yeej tsis yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg tiag tiag li; ntawm qhov no mas yeej muaj tseeb li ntawd. Yog tib neeg npaj siab nug seb nws puas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg lub cev nqaij daim tawv, ces lawv yuav tsum ua kom paub meej los ntawm tus moj yam uas Nws nthuav tawm thiab tej lus uas Nws hais. Ces hais tau hais tias, yuav kom paub meej hais tias seb qhov ntawd puas yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas Nws yug los rau los tsis yog, thiab seb qhov ntawd puas yog txoj kev tseeb los tsis yog, yus yuav tsum tau muab cais tawm ntawm lub hauv paus ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb. Thiab yog li ntawd, kev muab soj ntsuam xyuas seb nws puas yog lub cev nqaij daim tawv ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg los tsis yog, tus yawm sij nyob rau hauv Nws lub ntsiab tseem ceeb (Nws tes hauj lwm, Nws tej lus hais tawm, Nws tus moj yam, thiab lwm cov yeeb yam), ntau dua qhov kev tshwm sim sab nraud. Yog tib neeg tsuas tshuaj xyuas Nws qhov kev tshwm sim nraud xwb, thiab ua li ntawd ces tsis saib zoo Nws lub ntsiab tseem ceeb, qhov no qhia tau hais tias tib neeg ces ruam heev thiab tsis paub dab tsi kiag li.

Xaiv tawm los ntawm Zaj Lus Ua Ntej rau Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Kev paub Vajtswv yuav tsum ua tiav tau los ntawm kev nyeem thiab to taub Vajtswv cov lus. Qee leej hais tias: “Kuv tsis tau pom dua tus Vajtswv uas yug los ua neeg, yog li ntawd kuv yuav ua cas paub Vajtswv?” Qhov tseeb, Vajtswv cov lus yog ib qho kev nthuav tawm ntawm Nws tus moj yam. Los ntawm Vajtswv cov lus los, koj tuaj yeem pom Nws txoj kev hlub thiab kev cawm dim rau noob neej, nrog rau Nws txoj hau kev cawm lawv…. Qhov no vim yog Nws cov lus raug nthuav tawm los kiag ntawm Vajtswv Tus Kheej ntag, tsis yog raug sau los ntawm tej tib neeg li. Tej ntawd raug nthuav ntawm los ntawm Vajtswv kiag ntag; Vajtswv Tus Kheej tab tom nthuav tawm Nws tus kheej cov lus thiab Nws lub suab hauv nruab siab. Vim li cas tej ntawd thiaj li raug hu ua cov lus tawm hauv lub siab los? Nws vim yog tej ntawd tawm los ntawm qhov tob tob los, thiab nthuav tawm Nws tus moj yam, Nws siab nyiam, Nws cov kev xav, Nws txoj kev hlub rau noob neej, Nws txoj kev cawm dim ntawm noob neej, thiab Nws tej kev xav tauntawm noob neej…. Vajtswv cov lus hais tawm suav nrog rau cov lus uas hnyav, thiab lus mos lus muag thiab cov lus txawj xav, nrog rau qee cov lus nthuav tawm uas tsis yoog raws li tib neeg tej kev ntshaw. Yog tias koj tsuas saib rau cov lus nthuav tawm xwb, tej zaum koj yuav xav tias Vajtswv mas coj me ntsis nruj. Yog tias koj tsuas saib rau cov lus mos lus muag xwb, tej zaum koj yuav xav tias Vajtswv mas tsis tshua muaj hwj chim. Yog li ntawd koj tsis tsim nyogto taub yuam kev txog tej ntawd; tiam sis, saib tej ntawd los ntawm txhua lub ces kaum. Qee zaum Vajtswv hais tawm los ntawm ib txoj kev xav uas ua siab mos siab muag thiab txawj xav, ces tib neeg pom Nws txoj kev hlub rau noob neej: qee zaum Nws hais tawm los ntawm txoj kev xav uas coj nruj, ces tib neeg pom Nws tus moj yam uas yuav tsis zam kev ua txhaum li. Tib neeg mas qias neeg tshaj, thiab tsis tsim nyog pom Vajtswv lub ntsej muag los sis los rau ntawm Nws lub xub ntiag li. Qhov uas tam sim no tib neeg tau kev tso cai los rau ntawm Nws lub xub ntiag tseeb tiag yog vim Nws txoj hmoov hlub nkaus xwb. Vajtswv txoj kev ntse tuaj yeem pom tau los ntawm txoj kev Nws ua dej num thiab nyob hauv qhov tseem ceeb ntawm Nws tes dej num. Tib neeg tseem tuaj yeem pom tej no tau rau hauv Vajtswv cov lus thiab, txawm tsis tau ntsib ncaj qa los kiag ntawm Nws los los xij. Thaum qee leej uas paub Vajtswv tseeb los ntsib Khetos, nws qhov kev sib ntsib nrog Khetos tuaj yeem sib haum nrog nws qhov kev paub txog Vajtswv uas muaj ua ntej ntawd; txawm li cas los xij, thaum qee leej uas tsuas muaj ib qho kev nkag siab rau sab kev tshawb nrhiav ntsib Vajtswv, nws tsis tuaj yeem pom qhov sib txheeb sib ze ntawd. Yam ntawm qhov tseeb no yog qhov to taub nyuaj tshaj plaws; nws nyuaj rau kev nkag siab. Kev muab lus xaus rau Vajtswv cov lus txog qhov to taub nyuaj ntawm kev yug los ua neeg, kev saib tej ntawd los ntawm txhua ces kaum, thiab taij thov ua ke, ua zoo xav, thiab sib qhia ntxiv nyob txogtus xeeb ceem ntawm qhov tseeb. Kev ua li ntawd, koj yuav muaj cuab kav tau txais kev tig ras to taub ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv thiab kev to taub. Vim tib neeg tsis muaj cib fim tau sib ntsib ncaj qha nrog Vajtswv, lawv thiaj yuav tsum vam khom rau hom kev paub no kom tau chwv thiab maj mam to taub me ntsis mus thiaj li yuav tau txais kev paub tseeb tiag ntawm Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Paub Tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg Li Cas” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Txawm tias qhov kev tshwm sim rau sab nraum Vajtswv uas yug los ua neeg yeej zoo raws nraim ib yam li tib neeg los xij, thiab txawm tias Nws kawm tib neeg txoj kev paub thiab hais tib neeg hom lus los xij, thiab qee zaus tseem nthuav tawm Nws tej tswv yim los ntawm tib neeg ntiaj teb tus kheej tej kev xav los sis cov tswv yim ntawm kev hais lus, txawm li no los xij, qhov uas Nws pom tib neeg thiab pom lub ntsiab tseem ceeb ntawm tej yam yeej tsis zoo ib yam li cov neeg lwj liam pom rau tib neeg ntiaj teb thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm tej yam ntawd. Nws txoj kev xav thiab txoj kev txhawb tsa rau ntawm qhov chaw Nws sawv yog qee yam uas ib tug neeg lwj liam tsis muaj peev xwm muab tau. Qhov no vim hais tias Vajtswv yog qhov tseeb, vim hais tias cev nqaij daim tawv uas Nws looj ntawd kuj muaj Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb, thiab Nws tej kev xav thiab yam uas raug nthuav tawm los ntawm Nws qhov kev ua neeg kuj yog qhov tseeb. Rau cov neeg lwj liam, yam uas Nws nthuav tawm hauv cev nqaij daim tawv yog tej kev nthuav qhia ntawm qhov tseeb, thiab ntawm qhov muaj peev xwm loj hlob tau. Tej kev nthuav qhia no tsis yog siv rau ib tug neeg nkaus xwb, tab sis siv rau tag nrho tib neeg ntiaj teb. Hauv ib tug neeg lwj liam lub siab, nws tsuas muaj ob peb tug neeg no uas yog cov ntsig txog rau lawv xwb. Lawv tsuas saib xyuas thiab txhawj txog cov neeg no nkaus xwb. Thaum muaj kev puas tsuaj nyob tim qab ntug, lawv xub xav txog lawv tus kheej cov me nyuam, tus txij nkawm, los sis cov niam cov txiv. Feem ntau, tus neeg uas muaj kev hlub tshua ntau dua yuav xav rau qee cov kwv tij neej tsa los sis tus phooj ywg zoo, tab sis tej kev xav ntawm tus neeg muaj kev hlub tshua zoo li no puas nthuav dav dua qhov ntawd tau? Tsis tau, yeej ua tsis tau li! Vim hais tias tib neeg yeej yog tib neeg, thiab lawv tsuas ntsia txhua yam siab txij li qhov tib neeg txoj kev xav xwb. Txawm li cas los xij, Vajtswv uas yug los ua neeg yeej txawv tag nrho ntawm ib tug neeg lwj liam. Txawm tias yuav dog dig li cas, zoo li qhov ib txwm muaj li cas, Vajtswv uas yug los ua neeg hauv cev nqaij daim tawv yuav qis npaum li cas, los sis yam uas tib neeg thuam Nws dab tsi los xij, Nws tej kev xav thiab Nws tus cwj pwm coj rau tib neeg ntiaj teb yeej tseem yog yam uas tsis muaj leej twg tuaj yeem muaj tau, uas tsis muaj leej twg tuaj yeem xyaum ua raws tus qauv tau. Nws yeej ib txwm ua raws tib neeg ntiaj teb los ntawm txoj kev xav ntawm lub hwj huaj, los ntawm txoj kev txhawb tsa ntawm Nws lub chaw li uas yog tus Tswv Tsim. Nws yeej pom tib neeg ntiaj teb los ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb thiab lub siab. Nws tsis muaj peev xwm ntsia pom tib neeg ntiaj teb los ntawm tus neeg dog dig uas nyob rau qeb qis xav txhawb tsa kom yus siab, los sis los ntawm txoj kev xav ntawm tus neeg lwj liam. Thaum cov neeg ntsia tib neeg ntiaj teb, lawv ntsia los ntawm tib neeg lub qhov muag pom, thiab lawv siv tej yam uas tib neeg paub thiab tib neeg tej kev cai tswj kav thiab tej hauv paus kev xav ua lawv qhov kev ntsuas. Qhov no nyob rau hauv tag nrho yam uas tib neeg tuaj yeem ntsia pom hauv lawv ob lub qhov muag thiab tag nrho yam uas cov neeg lwj liam tuaj yeem ua tau. Thaum Vajtswv ntsia tib neeg ntiaj teb, Nws ntsia nrog lub zeem muag uas muaj hwj chim qaum ntuj, thiab Nws siv Nws lub tshiab tseem ceeb thiab yam uas Nws muaj thiab yog los ua ib qho kev ntsuas. Tag nrho qhov no muaj txog tej yam uas tib neeg tsis muaj peev xwm ntsia pom tau, thiab qhov no yog yam Vajtswv uas yug los ua neeg thiab cov tib neeg lwj liam sib txawv tag nrho. Qhov sib txawv no yog raug txiav txim los ntawm tib neeg thiab Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb sib txawv—nws yog cov ntsiab tseem ceeb sib txawv uas yog lawv lub cev yeeb yam thiab theem qeb ntawm txoj kev xav thiab txoj kev txhawb tsa los ntawm yam lawv pom.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Koj yeej yuav tsis pom tias Vajtswv muaj lub zeem muag zoo ib yam li tib neeg lub, thiab ntxiv rau qhov no koj yuav tsis pom tias Nws siv tib neeg ntiaj teb txoj kev xav, kev txawj ntse, kev tshawb fawb, lub tswv yim los sis kev xav los tswj tej teeb meem. Dua ntawd, txhua yam uas Vajtswv ua thiab txhua yam uas Nws nthuav tawm yog txuas rau qhov tseeb. Ntawd yog, txhua lo lus Nws tau hais thiab txhua qhov ua uas Nws tau ua yeej khi rau qhov tseeb. Qhov tseeb no tsis yog yam tsim tau los ntawm qee txoj kev xav siab phem; qhov tseeb no thiab tej lus no raug hais los ntawm Vajtswv hauv qhov zoo ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb thiab Nws lub neej txoj sia. Vim hais tias tej lus no thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm txhua yam uas Vajtswv tau ua tiav yog qhov tseeb, peb muaj peev xwm hais tau tias Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb yog dawb huv. Muab hais ua lwm lo lus, txhua yam uas Vajtswv hais thiab ua coj tau qhov tseem ceeb tshaj plaws thiab txoj kev kaj los rau tib neeg, pab tib neeg kom pom tej yam zoo thiab qhov muaj tiag ntawm tej yam zoo no, thiab qhia txoj kev rau tib neeg ntiaj teb kom lawv thiaj taug raws txoj kev yog. Txhua yam no raug txiav txim los ntawm Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb thiab los ntawm lub ntsiab tseem ceeb ntawm Nws txoj kev dawb huv.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb V” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov uas seb koj puas muaj tej kev ntsib kev pom txog lub zej zog thiab qhov uas koj nyob rau hauv koj tsev neeg thiab tau ntsib tau pom nyob rau hauv ces yeej pom tau nyob rau tej koj nthuav tawm, hos koj tsis muaj cuab kav pom nyob rau hauv tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg hais tias seb Nws puas muaj tej kev ntsib kev pom sab kev sib raug zoo nrog lwm tus. Nws yeej paub zoo txog tib neeg lub tseem ntsiab thiab muaj peev xwm nthuav tawm txog tag nrho txhua yam kev xyaum ua ntawm tag nrho txhua hom neeg. Nws mas haj yam txawj nthuav tawm txog tus moj yam qias vuab tsuab thiab tus cwj pwm ntxeev siab ntawm tib neeg thiab. Nws tsis nrog neeg ntiaj teb nyob ua ke, tab sis Nws yeej paub txog tus yeeb yam ntawm cov neeg txawj tuag thiab tag nrho tej kev qias vuab tsuab ntawm cov neeg ntiaj teb. Qhov no yog Nws kiag. Txawm hais tias Nws tsis saib xyuas lub ntiaj teb, los Nws yeej paub tej kev cai saib xyuas lub ntiaj teb, vim Nws to taub tib neeg tus yeeb yam tag nrho. Nws paub txog tus Ntsujplig tes hauj lwm uas tib neeg ob lub qhov muag ntsia tsis pom thiab tib neeg ob lub pob ntseg mloog tsis hnov, tag nrho niaj hnub no thiab yav tag los tib si. Qhov no mas suav tag nrho lub tswv yim uas tsis yog txoj kev xav rau kev ua neej thiab tej txuj cij phim hwj uas tsis yooj yim rau neeg xav txog. Qhov no yog Nws kiag, qhib rau tib neeg thiab kuj zais ntawm tib neeg tib si thiab. Qhov Nws nthuav tawm tsis yog tus ntawm ib tug neeg tsis dog dig, tab sis yog tej yam ntxwv xeeb txawm thiab tus ntawm tus Ntsujplig kiag. Nws tsis tsham mus thoob ntiaj teb tab sis paub txhua yam hauv ntiaj teb. Nws ntsib cov “tsiaj zoo li neeg” uas tsis muaj kev paub los sis kev to taub tob dab tsi li, tab sis Nws nthuav tawm tej lus uas siab tshaj qhov kev paub thiab siab tshaj tej tib neeg txawj ntse. Nws nyob rau hauv ib pab neeg ruam qauj thiab tsis meej pem uas tsis muaj kev ua neeg thiab cov uas tsis to taub tej kev cai thiab lub neej ntawm txoj kev ua neeg, tab sis Nws muaj cuab kav hais kom noob neej ua lub neej raws li kev ua neej, tib lub sij hawm ntawd kuj nthuav tawm kiag txog lub hauv paus thiab qhov poob qis ntawm txoj kev ua neeg ntawm noob neej. Tag nrho qhov no ces yog Nws kiag, siab tshaj txhua tus neeg uas muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha. Rau Nws, ces tsis tas yuav tsum tau ntsib tau pom ib lub neej nrog lwm tus uas muaj kev cov nyom, kev nyuaj thiab kev poob qis los ua tes hauj lwm uas Nws yuav tsum tau ua thiab nthuav tawm thoob plaws txog lub tseem ntsiab ntawm cov noob neej uas qias vuab tsuab. Ib lub neej nrog lwm tus uas poob qis ces yeej tsis txhawb Nws lub cev nqaij daim tawv. Nws tes hauj lwm thiab cov lus tsuas nthauv tawm txog tib neeg txoj kev tsis mloog lus thiab tsis muab kev ntsib kev pom thiab kev kawm txog kev ua neej nrog lub ntiaj teb li cas rau tib neeg xwb. Nws tsis tag yuav soj ntsuam xyuas txog lub zej zog los sis tib neeg tsev neeg thaum Nws muab txoj sia rau tib neeg. Kev qhia tshwm txog thiab txiav txim rau tib neeg tsis yog ib qho kev nthuav tawm txog qhov kev ntsib kev pom ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv; qhov ntawd yog Nws qhov kev nthuav tawm txog tib neeg txoj kev tsis ncaj ncees tom qab uas tau paub txog tib neeg txoj kev tsis mloog lus los tau ntev heev lawm thiab ntxub noob neej txoj kev qias vuab tsuab. Tes hauj lwm uas Nws ua ces yog npaj los nthuav tawm txog Nws tus moj yam rau tib neeg thiab nthuav tawm txog Nws kiag. Tsuas yog Nws nkaus xwb mas thiaj ua tau tes hauj lwm no; nws tsis yog ib yam uas ib tug neeg muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha yuav muaj peev xwm ua tau. Los ntawm Nws tes hauj lwm, ces tib neeg yeej tsis muaj cuab kav yuav qhia tau hais tias Nws yog hom neeg zoo li cas li. Tib neeg kuj tsis muaj cuab kav yuav muab Nws cais hom raws li ib tug neeg uas raug tsim tawm los raws li ntawm Nws tes hauj lwm. Nws kiag kuj ua rau Nws tsis muaj cuab kav yuav muab cais hom tau li ib tug neeg uas raug tsim tawm los. Tib neeg yeej tsuas xam tau Nws ua ib tug uas tsis yog tib neeg xwb, tab sis tsis paub xyov yuav muab Nws tso rau hom twg li, yog li ntawd tib neeg thiaj li raug yuam kom muab Nws tso rau hom ntawm Vajtswv. Nws kuj tsis yog ib qho uas yuav tsis muaj laj tawj rau tib neeg ua li ntawd, vim Vajtswv yeej tau ua hauj lwm ntau heev nrog rau tib neeg uas tib neeg tsis muaj cuab kav ua tau.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thaum Vajtswv ua hauj lwm hauv lub cev qaij daim tawv, Nws yeej tsis plam lub zeem muag ntawm tes dej num uas ib tug tib neeg nyob hauv lub cev nqaij daim tawv yuav tsum tau ua kom muaj tiav; Nws muaj cuab kav siv lub siab tiag tiag los pe hawm Vajtswv saum ceeb tsheej. Nws muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv, thiab Nws lub npe yeej yog Vajtswv Tus Kheej lub kiag. Tsuas yog hais tias Nws tau los rau ntiaj teb thiab los ua ib tug uas raug tsim tawm, uas muaj lub plhaub sab nraud li ib tug uas raug tsim tawm los thiab, tam sim no mas muaj kev ua neeg uas ua ntej ntawd mas Nws tsis muaj xwb. Nws muaj peev xwm pe hawm Vajtswv saum ceeb tsheej tau; qhov no yog qhov uas yog kiag Vajtswv Tus Kheej thiab tseem ho yog ib tug uas zoo txawv tshaj es tsis muaj ib tug tib neeg yuav xyaum tau li thiab. Nws ces yog Vajtswv Tus Kheej kiag. Tsuas yog hais tias muab saib ntawm sab cev nqaij daim tawv tib neeg tuaj ces Nws thiaj li pe hawm Vajtswv xwb; yog li ntawd, kab lus “Khetos pe hawm Vajtswv saum ceeb tsheej” yeej tsis yuam kev kiag li. Qhov Nws kom tib neeg ua ces yog kiag qhov uas Nws ua ntag; Nws twb ua tau txhua yam uas Nws kom tib neeg ua ntawd tiav tag ua ntej uas yuav hais kom lawv ua lawm. Nws yuav tsis hais kom lwm tus neeg ua tej yam uas Nws Tus Kheej tsis tau ua li, vim qhov no ces yog tag nrho Nws ntag. Tsis hais Nws yuav ua Nws tes hauj lwm mus li cas li, Nws yuav tsis ua tej yam uas yog kev tsis mloog Vajtswv lus li. Tsis hais Nws yuav kom tib neeg ua dab tsi li, yeej tsis muaj ib yam Nws kom lawv ua ntawd yuav tshaj qhov uas tib neeg muaj peev xwm ua tau li. Tag nrho tej Nws ua ces yog ua raws li Vajtswv lub siab nyiam thiab ua rau Nws qhov kev cawm tib neeg. Khetos lub hwj chim qaum ntuj ntawd mas yeej siab tshaj txhua tus tib neeg; yog li ntawd, Nws thiaj yog lub hwj chim siab tshaj txhua yam uas raug tsim tawm los. Nws lub hwj chim ces yog Nws lub hwj chim qaum ntuj ntag, qhov ntawd yog, tus moj yam thiab qhov uas yog kiag Vajtswv Tus Kheej ntag, uas qhia tau hais tias Nws yog leej twg tiag. Yog li ntawd, tsis hais Nws qhov kev ua neeg txawm yuav zoo li sawv daws npaum li cas, los yeej yuav tsis lees tsis tau hais tias Nws yeej yog Vajtswv Tus Kheej kiag; tsis hais Nws yuav hais lub fab twg tuaj thiab Nws yuav yoog raws Vajtswv lub siab nyiam li cas li, yeej hais tsis tau hais tias Nws tsis yog Vajtswv Tus Kheej kiag.

Xaiv tawm los ntawm “Khetos Lub Ntsiab Tseem Ceeb Ces Yog Kev Mloog Lus Raws Leej Txiv Saum Ntuj Ceeb Tsheej Lub Siab Nyiam” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv kom thiaj li ua tau tes hauj lwm ntawm lub cev nqaij daim tawv, tsis yog lam cia tib neeg pom Nws. Tab sis, Nws cia Nws tes hauj lwm qhia hais tias Nws yog leej twg tiag xwb, thiab cia tej uas Nws thuav tawm qhia ntawd ua pov thawj rau Nws lub ntsiab tseem ceeb xwb. Nws lub ntsiab tseem ceeb tsis yog lam hais xwb; qhov uas Nws yog leej twg tiag ntawd mas tsis yog Nws ob txhais tes mus txeeb los; qhov ntawd yog los ntawm Nws tes hauj lwm thiab Nws lub ntsiab tseem ceeb. Txawm hais tiab Nws muaj lub ntsiab tseem ceeb li Vajtswv Tus Kheej kiag thiab yeej muaj peev xwm ua tau Vajtswv Tus Kheej tes hauj lwm kiag, los thaum kawg, Nws yeej tseem yog cev nqaij daim tawv, tsis zoo li tus Ntsujplig. Nws tsis yog tus Vajtswv uas muaj tus yam ntxwv zoo li tus Ntsujplig; Nws yog tus Vajtswv uas muaj lub plhaub ntawm cev nqaij daim tawv. Yog li ntawd, tsis hais Nws yuav zoo nkaus li tej neeg xwb thiab tsis hais Nws yuav tsis muaj zog npaum li cas, thiab Nws txawm yuav nrhiav kev ua kom haum Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam npaum li cas, los Nws lub hwj chim qaum ntuj ntawd mas sawv daws yuav cia li tsis lees paub tsis tau. Nyob rau hauv tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd mas txawm hais tias yeej muaj tej kev ua neeg thiab muaj tag nrho tej kev tsis muaj zog li sawv daws; los nws yeej muaj tej hwj huaj zoo thiab qhov uas piav tsis tau kom to taub li ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj, ib yam nkaus li Nws tej kev coj kev ua nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv thiab. Yog li ntawd, tag nrho qhov kev ua neeg thiab lub hwj chim qaum ntuj yeej puav leej tshwm sim nyob rau haus Khetos tib si, ob yam yeej muaj tiag thiab siv tau tib yam nkaus. Qhov no mas tsis yog tej yam uas tsis muaj dab tsi li los sis hwj huaj phem li dab ntxoog tej. Nws los rau hauv ntiaj teb no vim muaj lub hom phiaj loj yuav ua tes hauj lwm; nws yog ib qho tseem ceeb heev uas yuav tsum muaj kev ua neeg los ua tes hauj lwm ntawd nyob rau hauv ntiaj teb; tsis li ntawd, txawm yuav yog lub hwj chim ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj loj npaum li cas, los nws qhov kev ua hauj lwm thaum pib ntawd yuav tsis zoo coj los siv. Txawm hais tias Nws qhov kev ua neeg ntawd mas yeej tseem ceeb heev, los qhov ntawd tsis yog Nws lub ntsiab tseem ceeb. Nws lub ntsiab tseem ceeb yog lub hwj chim qaum ntuj; yog li ntawd, lub sij hawm thaum Nws pib ua Nws tes dej num qhuab qhia nyob rau hauv ntiaj teb no ces yog lub sij hawm uas Nws pib hais qhia kom pom txog qhov yog ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj. Nws qhov kev ua neeg ntawd tshwm sim los txhawb lub neej txoj sia li ib txwm ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv es kom Nws lub hwj chim qaum ntuj thiaj li ua tau tes hauj lwm nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv; nws yog lub hwj chim qaum ntuj uas qhia ua tag nrho Nws tes hauj lwm. Thaum Nws ua Nws tes hauj lwm tiav lawm, ces Nws tes hauj lwm qhuab qhia muaj tiav lawm thiab. Qhov uas tib neeg tsim nyog paub ces yog tag nrho Nws tes hauj lwm, thiab Nws siv tes hauj lwm ntawd los ua kom tib neeg paub Nws. Thoob plaws nws tes hauj lwm ntawd, Nws yeej hais qhia tau kom pom tag nrho txog Nws lub hwj chim qaum ntuj, uas tsis yog ib tug yam ntxwv uas dub tsuas los ntawm kev ua neeg, los sis ib qho uas dub tsuas los ntawm tib neeg txoj kev xav thiab tus cwj pwm. Thaum txog lub sij hawm uas tag nrho Nws tes hauj lwm qhuab qhia los txog qhov xaus lawm, ces Nws yeej yuav hais qhia kom pom zoo tshaj plaws thiab pom tag nrho tus yam ntxwv uas Nws tsim nyog hais qhia kom pom. Nws tej hauj lwm tsis yog muaj ib tug tib neeg twg tej lus coj thiab qhia; qhov kev hais qhia kom pom txog Nws tus yam ntxwv los yeej cia li tshwm sim ncaj qha xwb, thiab tsis yog lub siab tswj los sis ib qho kev xav twg qhia, tab sis yeej cia li nthuav tawm xwb. Qhov no yog ib qho uas tsis muaj ib tug neeg yuav ua tau. Txawm hais tias ib cheeb tsam puag ncig yuav phem npaum li cas los sis tej huab cua tsis pab, los nws yeej muaj peev xwm qhia tau Nws tus moj yam rau thaum zoo lub sij hawm. Tus uas yog Khetos yeej qhia tau kom pom txog qhov uas yog Khetos, hos lwm tus tsis muaj tus moj yam ntawm Khetos. Yog li ntawd, txawm hais tias sawv daws yuav tawm tsam Nws los sis xav phem rau Nws, los tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav siv tau neeg txoj kev xav phem los ua qhov tsis lees hais tias tus moj yam uas Khetos muaj ntawd tsis yog Vajtswv tus. Tag nrho cov uas muaj lub siab dawb paug caum Khetos los sis npaj siab nrhiav Vajtswv mas yuav lees hais tias Nws yog Khetos vim yog tej yam ua tshwm los ntawm Nws lub hwj chim qaum ntuj. Lawv yuav tsis muaj hnub yuav tsis lees Khetos yog vim tej yam ntawm Nws uas tsis zoo li tib neeg qhov kev xav phem phem. Txawm hais tias tib neeg yeej ruam heev, sawv daws yeej paub hais tias tib neeg lub siab xav li cas thiab yam twg yog tshwm sim los ntawm Vajtswv los. Nws tsuas yog hais tias muaj neeg coob heev txhob txwm tawm tsam Khetos vim yog lawv tej kev xav phem xwb. Yog tsis yog rau li no, ces yeej tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav muaj laj thawj tsis lees hais tias muaj Khetos, vim hwj chim qaum ntuj uas Khetos hais qhia kom pom ntawd twb yeej muaj tiag, thiab Nws tes hauj lwm los qhov muag yeej ntsia ntsoov pom tau.

Tes hauj lwm thiab qhov kev hais qhia kom pom txog Khetos qhia txog Nws lub ntsiab tseem ceeb. Nws muaj cuab kav siv lub siab tiag tiag uas Vajtswv muab rau Nws coj los ua kom tiav hlo. Nws yeej muaj cuab kav siv lub siab tiag tiag los pe hawm Vajtswv saum ceeb tsheej, thiab siv ib lub siab tiag tiag yuav ua kom haum li Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam. Tag nrho tej no mas yog los ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb los xwb. Thiab yog li qhov kev nthuav tawm tiag txog Nws ntawd los yeej puav leej yog los ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb los thiab; qhov laj thawj Kuv hu qhov no ua Nws qhov “kev nthuav tawm tiag” mas yog vim Nws qho kev nthuav tawm no tsis yog ib qho xyaum tom tej los, los sis tsis yog kawm tawm ntawm tib neeg los, los sis tsis yog siv sij hawm ntau xyoo cog tau li tib neeg cog qoob loos. Nws tsis tau kawm tej ntawd los sis muab Nws Tus Kheej hnav tej ntawd; tab sis, yeej muaj nyob rau hauv Nws lawm. Tej zaum tib neeg yuav tsis lees Nws tes hauj lwm, Nws qhov kev hais qhia kom pom rau tib neeg, Nws kev ua neeg, thiab tag nrho Nws lub neej txoj sia ntawm Nws kev ua neej, tab sis tsis muaj leej twg yuav tsis lees tau hais tias Nws muaj lub siab pe hawm Vajtswv saum ceeb tsheej tiag; tsis muaj leej twg yuav tsis lees tau hais tias Nws los ua kom muaj tiav raws li Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej lub siab nyiam, thiab tsis muaj leej twg yuav tsis lees tau tias Nws muaj lub siab dawb paug rau qhov Nws nrhiav Leej Txiv Vajtswv. Txawm hais tias Nws tus duab yuav tsis zoo ntshia, Nws tej lus zoo li tsis muaj kuab luaj twg, thiab Nws tes hauj lwm tsis yog qhov uas ua kom ntiaj teb thiab lub ntuj co qig txoog li qhov tib neeg xav, los Nws yeej yog Khetos tiag, tus uas muaj lub siab tiag los ua kom muaj tiav haum Leej Txiv saum ceeb tsheej lub siab nyiam, zwm hlo rau Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej, thiab mloog lus txog qhov tuag kiag. Qhov no mas vim yog Nws lub ntsiab tseem ceeb yeej yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm Khetos. Qhov tseeb no mas yog ib qho nyuab heev rau tib neeg ntseeg, tab sis nws yog ib qho muaj tseeb. Thaum uas Khetos tes hauj lwm qhuab qhia raug ua muaj tiav hlo lawm, tib neeg yuav muaj cuab kav pom los ntawm Nws tes hauj lwm hais tias Nws tus moj yam thiab Nws tus kheej ces yeej sawv cev kiag rau Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej tus moj yam thiab Nws tus kheej ntag. Thaum ntawd, ces sau tag nrho Nws tej hauj lwm ua ke ces yeej qhia meej tau hais tias Nws ces yeej yog lub cev nqaij daim tawv uas tshwm sim los ntawm Txoj Lus tiag, thiab tsis zoo ib yam nkaus li tej tib neeg uas muaj nqaij muaj ntshav.

Xaiv tawm los ntawm “Khetos Lub Ntsiab Tseem Ceeb Ces Yog Kev Mloog Lus Raws Leej Txiv Saum Ntuj Ceeb Tsheej Lub Siab Nyiam” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv tus Ntsujplig ces yog lub hwj chim kav tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm los. Lub cev nqaij daim tawv uas muaj Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb ntawd kuj muaj hwj chim tib yam nkaus li thiab, tab sis tus Vajtswv uas nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv ua tau txhua yam hauj lwm uas yoog raws li Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej lub siab nyiam thiab. Qhov no ib tug neeg twg yeej ua tsis tau thiab tsis to taub li. Vajtswv Tus Kheej kiag yog lub hwj chim tab sis Nws lub cev nqaij daim tawv yeej nyoo zwm tau rau Nws lub hwj chim. Qhov no yog qhov uas hais txog thaum hais tias “Khetos mloog lus raws Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam.” Vajtswv yog ib tug Ntsujplig thiab muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm ntawm kev cawm dim, ib yam nkaus li Vajtswv muaj peev xwm rais los ua tau neeg thiab. Nyob rau qib twg los xij, Vajtswv Tus Kheej ua Nws tus kheej tes hauj lwm; Nws tsis cuam tshuam los sis khuam, Nws haj yam tsis ua tej hauj lwm uas rov qab sib rhuav, vim lub ntsiab tseem ceeb ntawm tes hauj lwm ces yog tus Ntsujplig ua thiab lub cev nqaij daim tawv ua tib yam nkaus li. Txawm yuav yog tus Ntsujplig los sis yog lub cev nqaij daim tawv, ob leeg puav leej ua hauj lwm kom raws li tib lub siab nyiam thiab tswj tuav tib txog hauj lwm xwb. Txawm hais tias tus Ntsujplig thiab lub cev nqaij daim tawv nyias yuav zoo nyias sib txawv, los nkawv lub ntsiab tseem ceeb yog tib lub; ob leeg puav leej muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag, thiab lub npe ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Vajtswv Tus Kheej tsis muaj ib yam kev tsis mloog lus li; Nws lub ntsiab tseem ceeb yeej zoo. Nws yog qhov thuav tawm kom pom txog qhov zoo nkauj thiab txoj kev zoo, ib yam nkaus li kev hlub thiab. Txawm yog nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, los Vajtswv yeej tsis ua ib yam dab tsi uas yuav tsis mloog lus rau Leej Txiv Vajtswv li. Txawm hais tias yuav muab Nws txoj sia coj mus theej txhoj kiag, los Nws yeej txaus siab hlo ua, thiab Nws yeej yuav tsis ua lwm yam li. Vajtswv tsis muaj kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj los sis kev qhuas tias yus tus kheej tseem ceeb, los sis tsis muaj kev muaj plhus thiab kev khav theeb; Nws tsis muaj kev coj phem coj nkhaus li. Txhua yam uas tsis mloog Vajtswv lus yog los ntawm Ntxwgnyoog los; Ntxwgnyoog yog lub hauv paus keeb cag ntawm tag nrho tej kev phem dab tuag thiab kev phem lim hiam. Qhov laj thawj uas tib neeg ho muaj tej yam zoo uas mej ntsis zoo li Ntxwgnyoog mas yog vim tib neeg raug Ntxwgnyoog muab ua kom qias vuab tsuab thiab raug muab lim lawm. Khetos tseem tsis tau raug Ntxwgnyoog muab ua kom qias vuab tsuab, yog li ntawd Nws thiaj li muaj tus yam ntxwv zoo li Vajtswv, thiab tsis muaj ib qho yam ntxwv zoo li Ntxwgnyoog li. Tsis hais tes hauj lwm txawm yuav nyuaj npaum li cas, los sis lub cev nqaij daim tawv txawm yuav sab npaum li cas li, Vajtswv, thaum uas nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, yeej tsis ua ib yam dab tsi uas yuav cuam tshuam tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag li, haj yam tsis tso qhov Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam pov tseg rau hauv tej kev tsis mloog lus li. Nws xum tiv kev mob kev ntsaj ntawm lub cev nqaij daim tawv dua li qhov uas yuav ntxeev siab rau Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam; nws yog ib yam nkaus li qhov uas Yexus hais nyob rau hauv cov lus thov Vajtswv, “Txiv, yog hais tias ua tau, thov cia lub khob no dhau ntawm Kuv mus: txawm li cas los cia txhob ua li Kuv siab nyiam, tab sis cia ua li Koj siab nyiam.” Neeg xaiv raws lawv siab nyiam, tab sis Khetos tsis ua li ntawd. Txawm hais tias Nws yog kiag Vajtswv Tus Kheej, los Nws yeej tseem nrhiav qhov uas Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam. Nws yuav ua raws li qhov uas Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam, thiab ua yam uas Leej Txiv Vajtswv txib Nws ua ntawd kom tiav hlo, los ntawm qhov kev xav ntawm lub cev nqaij daim tawv. Qhov no yog ib qho uas tib neeg ua tsis tau.

Xaiv tawm los ntawm “Khetos Lub Ntsiab Tseem Ceeb Ces Yog Kev Mloog Lus Raws Leej Txiv Saum Ntuj Ceeb Tsheej Lub Siab Nyiam” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Cev nqaij daim tawv qhwv Vajtswv tus Ntsujplig ntawd yog Vajtswv tus kheej cev nqaij daim tawv ntag. Vajtswv tus Ntsujplig mas nyob siab tshaj plaws; tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus, dawb huv, thiab ncaj ncees. Ib yam nkaus li, Nws cev nqaij daim tawv los kuj nyob siab tshaj plaws, muaj hwj chim loj kawg nkaus, dawb huv, thiab ncaj ncees. Tsuas yog cev nqaij daim tawv zoo li no xwb thiaj li ua tau li ntawd uas yog ncaj ncees thiab muaj txiaj ntsig rau tib neeg, uas yog dawb huv, muaj meej mom, thiab lub hwj chim loj kawg nkaus; Nws tsis muaj peev xwm ua tej yam uas yuav txhaum rau qhov tseeb, uas yuav txhaum rau tus qauv coj zoo thiab kev ncaj ncees, thiab Nws yeej tsis muaj peev xwm yuav ua tej yam uas ntxeev siab rau Vajtswv tus Ntsujplig. Vajtswv tus Ntsujplig yog dawb huv, thiab yog li ntawd Nws cev nqaij daim tawv thiaj tsis raug ua qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog; Nws cev nqaij daim tawv muaj lub ntsiab tseem ceeb txawv ntawm tib neeg cev nqaij daim tawv. Vim nws yog tib neeg, tsis yog Vajtswv, uas raug ua qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog lawm; Ntxwgnyoog yeej tsis muaj peev xwm ua qias vuab tsuab tau rau Vajtswv cev nqaij daim tawv li. Yog li ntawd, txawm tias tib neeg thiab Khetos nyob rau hauv tib qho chaw xwb los, nws tsuas yog tib neeg nkaus xwb thiaj li raug tswj, raug siv, thiab raug tuav tseg los ntawm Ntxwgnyoog. Qhov txawv, Khetos yeej tsis pub Ntxwgnyoog txoj kev lwj liam los rhuav tshem tau nws hlo li, vim tias Ntxwgnyoog ib txwm yeej tsis muaj peev xwm nce mus tau qhov chaw siab tshaj plaws tau li, thiab yeej tsis muaj peev xwm nkag los ze Vajtswv tau li. Niaj hnub tam sim no, nej txhua tus yuav tsum to taub tias nws tsuas yog tib neeg nkaus xwb, thiaj li raug ua qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog, uas ntxeev siab rau Kuv. Kev ntxeev siab ib txwm yeej tsis yog teeb meem rau Khetos hlo li.

Xaiv tawm los ntawm “Ib Qho Teeb Meem Loj Heev: Kev Ntxeev Siab (2)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Peb yeej tsis paub txog li, tus neeg tsis tseem ceeb no tau coj peb mus ib kauj ruam dhau ib kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Peb tau ntsib ntau qhov kev sim siab yam suav tsis txheeb li, raug cem ntau zaus yam suav tsis txheeb li, thiab raug sim siab rau txoj kev tuag kiag. Peb kawm paub txog Vajtswv tus moj yam uas ncaj ncees thiab muaj hwj chim tshaj plaws, txaus siab rau Nws txoj kev hlub thiab kev hlub tshua tib si, los mus txaus siab rau Vajtswv lub hwj chim thiab lub tswv yim uas loj tshaj plaws, pom Vajtswv txoj kev hlub, thiab pom Vajtswv qhov kev mob siab xav cawm tib neeg. Nyob rau hauv tus neeg dog dig no cov lus, peb tau los paub Vajtswv tus moj yam thiab lub ntsiab tseem ceeb, los to taub txog Vajtswv txoj kev xav, los paub txog tus yeeb yam lub ntsiab tseem ceeb ntawm tib neeg, thiab pom txoj kev mus rau kev cawm dim thiab kev raug tsim kho kom zoo tiav log. Nws cov lus ua rau peb “tuag,” thiab ua rau peb “rov yug dua tshiab”; Nws cov lus coj kev kaj siab los rau peb, tab sis kuj ho ua rau peb muaj kev tu siab rau tej kev txhaum thiab ua rau peb hnov zoo li tshuav nuj nqis ntau heev; Nws cov lus coj tau kev zoo siab thiab kev thaj yeeb los rau peb, tab sis kuj coj tau tej kev mob uas tsis tag tsis kawg los rau peb thiab. Qee lub sij hawm ces peb zoo li tej yaj yuav raug tua nyob hauv Nws ob txhais tes; qee lub sij hawm peb zoo li lub ntsiab muag hauv Nws lub qhov muag, thiab tau txais Nws txoj kev hlub uas mos muag; qee lub sij hawm peb zoo li Nws tus yeeb ncuab, thiab thaum Nws ntsia tuaj ces ua rau peb yaj ua hmoov tshauv tag nrho los ntawm Nws txoj kev npau taws. Peb yog noob neej uas Nws cawm, peb yog cov niag kas ntawm Nws ob lub qhov muag, thiab peb yog cov yaj uas poob zoo uas thawm hnub thawm hmo, Nws tau khoov nrhiav. Nws yeej muaj lub siab hlub tshua rau peb, Nws yeej ntxub peb, Nws yeej rub peb sawv, Nws yeej nplij thiab txhawb peb, Nws yeej coj peb kev, Nws yeej qhia kom peb paub, Nws yeej cem thiab qhuab qhia peb, thiab Nws tseem cem foom peb thiab. Hmo ntuj thiab nruab hnub, Nws yeej txhawj xeeb txog peb yam tsis tu ncua li, thiab tiv thaiv thiab saib xyuas peb, hmo ntuj thiab nruab hnub, yeej tsis nrug ntawm peb ib sab li, tab sis tseem nchuav tej ntshav hauv Nws lub siab rau peb thiab yuav them tus nqi twg rau peb los kam tag nrho li. Nyob rau hauv tej lus hais tawm ntawm lub cev nqaij daim tawv dog dig uas me me no, peb tau tag nrho Vajtswv thiab pom txoj hau kev kawg uas Vajtswv tau muab pub rau peb. Txawm li no los xij, kev qhuas tus kheej yeej tseem do teeb meem tawm hauv peb lub siab, thiab peb yeej tseem tsis kam los mus txais yuav tus neeg zoo li no ua peb tus Vajtswv. Txawm hais tias Nws twb tau muab tej zaub mov kuab muaj tsuas ntau rau peb lawm, muab ntau heev rau peb noj lawm, los yeej tsis muaj ib yam no uas yuav hloov tau Tus Tswv qhov chaw hauv peb lub siab li. Peb tsuas yog lam ua xyem xyav hwm tus neeg no tus yeeb yam thiab lub meej mom tshwj xeeb xwb. Yog Nws tsis qhib Nws lub qhov ncauj hais kom peb lees paub hais tias Nws yog Vajtswv, ces peb yeej tsis lam yuav cia li lees paub Nws ua tus Vajtswv uas yuav los txog sai sai no thiab tab sis twb yeej tau los ua hauj lwm nyob rau hauv peb ntev heev los lawm.

Vajtswv yeej hais Nws tej lus ntxiv tas zog li, siv ntau txoj hau kev thiab ntau txoj kev xav los qhuab ntuas peb txog tej uas peb tsim nyog ua thaum uas, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, tawm suab rau Nws lub siab. Nws tej lus muaj hwj chim cawm siav, qhia peb txog kev tham lus, thiab ua kom peb to taub hais tias dab tsi yog qhov tseeb. Peb pib nyiam Nws cov lus, peb pib tig los tsom ntsoov rau Nws lub suab thiab tus yam ntxwv hais lus, thiab tos nco xwb ces peb cia li pib txaus siab rau tej kev xav tob tob ntawm tus neeg dog dig no. Nws nti nthav cov ntshav hauv Nws lub siab rau tej kev ua qav ua num rau peb, pw tsis tsaug zog thiab noj tsis qab rau peb, quaj rau peb, xyu rau peb, ntsaj rau kev mob kev nkeeg rau peb, poob ntsej poob muag rau peb txoj hau kev kawg thiab kev cawm dim, thiab peb tej kev loog caws yaum thiab kev ntxeev siab ua rau kua muag thiab ntshav nrog los hauv Nws lub siab los. Txoj kev ua neeg li no thiab muaj li no mas tsis muaj ib tug neeg dog dig yuav muaj li, los sis tsis muaj ib tug tib neeg qias vuab tsuab yuav muaj los sis yuav ua tau li. Nws muaj kev zam thiab ua siab ntev uas tsis muaj ib tus neeg dog dig yuav muaj li, thiab Nws txoj kev hlub tsis yog tej yam uas ib tug uas raug tsim tawm los twg yuav muab pub tau li. Tsis muaj ib tug uas dhau Nws lawm ces yuav paub tag nrho peb tej kev xav, los sis yuav paub meej meej thiab paub tag nrho peb tus yam ntxwv thiab lub ntsiab tseem ceeb, los sis txiav txim tau rau tib neeg txoj kev ntxeev siab thiab kev qias vuab tsuab, los sis hais lus rau peb thiab ua hauj lwm rau peb sawv cev rau Vajtswv uas nyob saum ceeb tsheej zoo li no lawm. Tsis muaj leej twg dhau Nws lawm uas yuav muaj lub hwj chim, lub tswv yim, thiab lub meej mom ntawm Vajtswv; tus moj yam ntawm Vajtswv thiab qhov uas Vajtswv muaj thiab yog raug muab qhia tawm, tag nrho txhua yam, nyob rau hauv Nws. Tsis muaj leej twg dhau Nws lawm uas yuav muaj peev xwm qhia txoj kev rau peb thiab coj tus duab ci pom kev los rau peb li. Tsis muaj leej twg dhau Nws lawm uas yuav muaj peev xwm los nthuav tawm tau txog tej lus zais tob uas Vajtswv yeej tsis tau muab qhia tawm puag thaum ntuj tsim teb raug los txog niaj hnub no. Tsis muaj leej twg dhau Nws lawm uas yuav muaj cuab kav cawm tau peb ntawm Ntxwgnyoog lub voj hlua thiab ntawm peb tus kheej tus moj yam qias vuab tsuab li. Nws sawv cev Vajtswv. Nws qhia tawm Vajtswv lub siab tob tshaj plaws, Vajtswv tej kev qhuab ntuas, thiab Vajtswv tej lus txiav txim rau tag nrho noob neej. Nws tau pib ib tiam tshiab, ib lub kee tshiab, thiab coj ib lub ntuj tshiab thiab lub ntiaj teb tshiab thiab tes hauj lwm tshiab los, thiab Nws tau coj txoj kev cia siab los rau peb, muab lub neej uas peb coj nyob rau txoj kev pom tsis meej xaus tseg thiab pab kom tag nrho peb muaj peev xwm los pom, kom meej tshaj plaws, txog txoj kev mus rau kev cawm dim. Nws tau kov yeej tag nrho txhua yam ntawm peb thiab muab tau kiag peb lub siab lub ntsws lawm. Txij kiag thaum ntawd mus lawm yav tom ntej, peb lub siab tig ras feeb meej, thiab peb tus ntsuj plig raug tsa kom rov sawv: Tus neeg dog dig, tus uas tsis tseem ceeb, tus uas nrog peb nyob thiab peb tau tsis kam txais yuav ntev heev los lawm no—tus no tsis yog Tswv Yexus, tus uas nyob hauv peb txoj kev xav tag mus li, tsim los los sis ua npau suav, thiab tus uas peb tos ntsoov thawm hnub thawm hmo los? Yeej yog Nws tiag tiag li! Nws yog peb tus Vajtswv! Nws yog qhov tseeb, txoj kev, thiab txoj sia! Nws tau pab kom peb ciaj sia ua neej dua thiab kom pom tus duab ci ntsa pom kev thiab cheem peb lub siab kom tsis txhob mus rau ub rau no. Peb tau rov qab los rau Vajtswv lub tsev lawm, peb tau rov qab los rau ntawm Nws lub zwm txwv, peb tau los tim ntsej tim muag nrog Nws, peb tau pom kiag Nws lub ntsej muag, thiab peb tau pom txoj kev uas nyob tom ntej. Nyob rau lub sij hawm no, peb lub siab lub ntsws ces raug Nws muab txeeb tau lawm; peb tsis muaj qhov yuav tsis ntseeg hais tias Nws yog leej twg lawm, tsis muaj qhov yuav tawm tsam Nws tes hauj lwm thiab Nws txoj lus, thiab peb tau txhos caug pe Nws. Peb tsis xav tau dab tsi tshaj qhov uas caum Vajtswv tej hneev taw mus kom tag peb txoj sia, thiab kom raug Nws muab tsim kho kom zoo tiav log, thiab kom tau them Nws txoj hmoov hlub rov qab, thiab them Nws txoj kev hlub uas muaj rau peb, thiab ua raws li Nws txoj kev coj thiab kev npaj, thiab koom tes rau Nws tes hauj lwm, thiab ua txhua yam uas peb ua tau kom ua tej uas Nws cob rau peb ua ntawd kom tiav hlo.

Xaiv tawm los ntawm “Saib Vajtswv Qhov Kev Tshwm Sim Los nyob rau hauv Nws Qhov Kev Txiav Txim thiab Kev Rau Txim” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 3. Qhov sib txawv ntawm pawg ntseeg lub neej nyob rau Tiam Hmoov Hlub thiab nyob rau Tiam Vajtswv Los Kav

Ntxiv Mus: 2. Seb Khetos yog Vajtswv tus Tub los sis Vajtswv Tus Kheej kiag

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No