E. Ntawm Qhov Uas Yuav Ua ib Tug Neeg Ncaj Ncees Tau Li Cas

384. Nej tsim nyog paub tias Vajtswv nyiam tus uas coj ncaj. Hauv lub ntsiab tseeb, Vajtswv yog tus ncaj ncees, thiab yog li no Nws cov lus yeej ib txwm tso siab tau; Nws tej kev ua, ntau tshaj no, yog yam tsis muaj chaw thuam thiab tsis muaj lus nug li, twb vim yog li no Vajtswv thiaj li nyiam cov uas coj ncaj rau Nws. Kev ua siab ncaj txhais tias muab nej lub siab rau Vajtswv, ua tseeb tiag tiag rau Vajtswv hauv txhua yam, qhib siab hlo nrog Nws hauv txhua yam, tsis txhob zais qhov tseeb, tsis txhob sim dag cov nyob siab saud thiab cov nyob hauv qab koj, thiab tsis txhob ua tej yam uas ntxim li haum Vajtswv siab xwb. Muab ua luv luv hais, kev coj ncaj yog ua kom dawb huv rau txhua yam hauv nej tej kev ua thiab cov lus, thiab tsis txhob dag Vajtswv los sis dag tib neeg li. Qhov Kuv hais yooj yim kawg li, tiam sis rau nej mas nyuaj ob npaug. Coob leej tib neeg yeem poob mus rau hauv ntuj tawg heev dua li hais lus tseeb thiab coj ncaj. Tos Kuv ho muaj lwm yam kev saib xyuas tseg cia nyob tos cov neeg coj tsis ncaj os. Tseeb tiag, Kuv yeej paub meej puv npo tias nyuaj rau nej ua tau ib tus neeg coj ncaj npaum li cas. Rau qhov nej txhua tus mas ntse kawg, txawj muab tus pas ntsuas los ntsuas tib neeg kawg li, qhov no ua rau Kuv tes dej num yooj yim dua lawm. Thiab vim nej ib leeg puag nej qhov kev nraim nkoos rau hauv nej xub ntiag, zoo kawg dhau no, Kuv yuav xa nej, ib tug zuj zug, mus rau hauv kev puas tsuaj kom raug hluav taws “cob qhia,” tom qab ntawd nej thiaj dhau los ruaj khov rau txoj kev ntseeg hauv Kuv cov lus. Thaum kawg, Kuv yuav yuam nej lub qhov ncauj rau cov lus “Vajtswv yog tus Vajtswv uas ncaj ncees,” qhov ntawd yog qhov nej yuav tau ntaus nej hauv siab thiab nyuaj siab, “Kev dag yog tib neeg lub siab!” Nej tus yam ntxwv ntawm txoj kev xav rau lub sij hawm no yog dab tsi? Kuv pom tias nej yuav tsis muaj yeej yog zoo li tam sim no. Thiab nej haj yam yuav “paub nyuaj thiab nkag siab nyuaj” tshaj li nej tam sim no. Nyob ntawm Vajtswv xub ntiag, muaj ib txhia tib neeg hnav zoo thiab coj zoo, lawv uv kev mob kom zoo li muaj tus “cwj pwm zoo,” tiam sis lawv tsis npog lawv cov kaus thiab muab rau tes khawb tab meeg ntawm tus Ntsujplig lub xub ntiag. Nej puas suav cov neeg no nrog rau cov siab ncaj thiab? Yog tias koj yog ib tug neeg zoo siab nkhaus, ib tug uas txawj rau seem “cog kev phooj ywg,” ces Kuv hais tias koj yeej yog ib tug uas twb sim ua kom Vajtswv tsis muaj qab hau lawm. Yog koj cov lus ua paj lug hais tias yog tim ub tim no thiab hais tej yam tsis muaj qab hau kom zoo xwb, ces Kuv hais rau koj tias koj yog tus uas ntxub tsis nyiam muab qhov tseeb los xyaum coj. Yog hais tias koj muaj ruaj siab heev tsis kam faib, yog koj yog ib tus tawm tsam heev txog nthuav yam koj ua nraim nkoos—koj cov kev nyuaj—tab meeg lwm tus kom nrhiav tau kev los rau qhov kaj, ces Kuv hais tias koj yog ib tug uas yuav tsis tau txais kev cawm dim yooj yim, thiab yuav tsis yooj yim tawm ntawm kev tsaus ntuj los. Yog hais tias qhov nrhiav txoj kev ntawm qhov tseeb ua rau koj zoo siab, ces koj yuav yog ib tug uas nyob rau hauv qhov kaj mus li. Yog hais tias koj zoo siab heev los ua ib tug ua dej num rau hauv Vajtswv lub tsev, ua num nquag plias thiab muaj kev xav ntshai rwg, pub tsis tu ncua thiab yeej tsis qaum, ces Kuv hais tias koj yog ib tug dawb huv uas siab ncaj, rau qhov koj tsis nrhiav nqi zog thiab tsuas yog ua ib tus neeg coj ncaj nkaus xwb. Yog hais tias koj txaus siab hlo ua tus qhia siab, yog hais tias koj zoo siab hlo siv txhua yam uas koj muaj, yog hais tias koj muaj peev xwm muab koj lub neej fij rau Vajtswv thiab sawv khov kho hauv koj zaj lus tim khawv, yog hais tias koj coj ncaj mus txog qhov uas koj tsuas paub ua kom txaus Vajtswv siab xwb thiab koj tsis xav txog koj tus kheej los sis muab ib yam dab tsi rau koj tus kheej, ces Kuv hais tias tus neeg zoo li ntawd yuav loj hlob hauv qhov kaj thiab cov uas yuav tau nyob mus ib txhis hauv lub nceeg vaj.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Peb Qhov Lus Ceeb Toom

385. Kuv zoo siab rau cov uas tsis muaj qhov kev tsis tshua ntseeg lwm tus, thiab Kuv nyiam cov uas npaj txij zog txais yuav qhov tseeb; Kuv qhia txoj kev saib xyuas zoo rau ob hom tib neeg no, rau qhov nyob hauv Kuv ob lub qhov muag pom mas lawv yog cov tib neeg siab ncaj. Yog tias koj txawj dag, ces koj yuav raug zov thiab tsis tshua ntseeg lwm tus neeg thiab tej xwm txheej, thiab yog li koj txoj kev ntseeg Kuv yuav raug tsim tsa rau saum ib lub hauv paus ntawm txoj kev tsis tshua ntseeg lwm tus. Kuv yeej tsis txeev lees paub txoj kev ntseeg zoo li no li. Qhov tsis muaj txoj kev ntseeg tseeb, koj haj yam tsis muaj txoj tseem kev hlub kiag li. Thiab yog tias koj ntseeg qhov tsis tshua ntseeg rau Vajtswv thiab lam tau lam hais txog Nws raws siab nyiam xwb, ces koj yog, yam tsis muaj lus nug dab tsi li, tus uas txawj dag tshaj ntawm txhua tus tib neeg huv si. Koj lam tau lam hais seb Vajtswv ua puas tau zoo li tib neeg xwb: ua txhaum loj uas zam txim tsis tau, muaj tus cwj pwm tsis tseem ceeb, tsis muaj kev ua ncaj nrab thiab laj thawj, tsis muaj qhov paub ntawm txoj kev ncaj ncees, ua siab swb rau txoj kev npaj ua lim hiam, txawj ntxias dag thiab txawj dag, txaus siab rau txoj kev phem thiab kev tsaus ntuj, thiab ntau yam ntxiv. Nws tsis yog qhov laj thawj tias tib neeg tsis muaj tej kev xav zoo li no vim yog lawv tsis muaj txoj kev paub Vajtswv me me li los? Txoj kev ntseeg zoo li no tsis muaj dab tsi luv tshaj txoj kev txhaum! Tseem muaj tej txhia uas ntseeg tias cov uas ua rau Kuv zoo siab ces yog cov uas hais lus mos lus tuaj pos thiab ua txuj, thiab tias cov uas tsis muaj kev paub zoo li no yuav tsis raug caw los rau hauv Vajtswv lub tsev thiab yuav tsis tau lawv qhov chaw nyob rau hauv. Qhov no tsuas yog tib qho kev paub uas nej tau txais tom qab ntau lub xyoo no los lawm xwb? Qhov no puas yog yam nej muab tau? Thiab nej txoj kev paub txog Kuv tsis nres rau ntawm txoj kev to taub yuam kev no xwb; qhov tseem phem tshaj mas yog nej txoj kev thuam Vajtswv tus Ntsujplig thiab kev hais lus phem rau Ntuj Ceeb Tsheej. Qhov no yog qhov vim li cas Kuv thiaj hais tias txoj kev ntseeg zoo li nej txoj no tsuas yuav ua rau nej txav kom deb ntawm Kuv mus dua thiab ua ib qho chaw loj tawm tsam Kuv xwb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Paub Tus Vajtswv hauv Ntiaj Teb Li Cas

386. Niaj hnub tam sim no, cov neeg feem coob ntshai heev tsis kam nqis tes ua rau ntawm Vajtswv xub ntiag li; hos koj dag Nws cev nqaij daim tawv, koj dag tsis tau Nws tus Ntsujplig li. Ib yam uas tsis muaj peev xwm tiv tau Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej yog yam tsis haum nrog qhov tseeb, thiab yuav tsum raug muab tshem tsorau ib sab; qhov ua lwm yam ces yog ua ib txoj kev txhaum tawm tsam Vajtswv. Yog li, koj yuav tsum tso koj lub siab rau ntawm Vajtswv xub ntiag txhua lub sij hawm, thaum koj thov vajtswv, thaum koj hais lus thiab sib qhia siab nrog koj cov kwv tij thiab cov muam, thiab thaum koj ua koj tes dej num thiab thaum koj tawm mus ua koj tes dej num. Thaum koj ua tiav log koj lub luag hauj lwm, Vajtswv nyob nrog koj, thiab thaum koj xav tias raug lawm thiab yog tes dej num ntawm Vajtswv lub tsev, Nws yuav lees txais txhua yam uas koj ua; koj yuav tsum mob siab tiav log los lis koj tus kheej lub luag hauj lwm tiag tiag. Thaum koj thov vajtswv, yog koj muaj kev hlub rau Vajtswv rau hauv koj lub siab thiab nrhiav Vajtswv txoj kev saib xyuas, kev tiv thaiv thiab kev tshawb xyuas kom meej, yog tej no yog koj txoj kev xav, koj qhov kev thov vajtswv yuav muaj txiaj ntsig zoo. Piv txwv, thaum koj thov vajtswv rau ntawm cov rooj sab laj, yog koj qhib koj lub siab thiab thov rau Vajtswv thiab qhia rau Nws txog yam nyob hauv koj lub siab uas txhob hais txog yam cuav, ces koj qhov kev thov vajtswv yuav muaj txiaj ntsig zoo. …

Yog ib tug neeg ntseeg Vajtswv txhais tias txhua yam koj ua yuav tsum coj los tso rau ntawm Nws xub ntiag thiab cia saib xyuas raws li Nws txoj kev tshawb xyuas kom meej. Yog yam koj muaj peev xwm coj los tso rau ntawm Vajtswv tus Ntsujplig xub ntiag tab sis tsis yog tso rau ntawm Vajtswv cev nqaij daim tawv xub ntiag, qhov no qhia tau tias koj tsis tau raug tshawb xyuas kom meej los ntawm Nws Tus Ntsujplig. Leej twg yog Vajtswv tus Ntsujplig? Leej twg yog tus neeg uas Vajtswv ua tim khawv rau? Lawv tsis yog ib leej thiab tib tug xwb los? Feem coob pom Lawv cais ua ob leeg, ntseeg tias Vajtswv tus Ntsujplig yog Vajtswv tus Ntsujplig, thiab tus neeg uas Vajtswv ua tim khawv rau yog ib tug tib neeg xwb. Tab sis koj tsis tau ua yuam kev puas yog? Tus neeg no ua tes dej num sawv cev rau leej twg? Cov neeg uas tsis paub Vajtswv uas yug los ua neeg yeej tsis muaj kev to taub sab ntsujplig. Vajtswv tus Ntsujplig thiab Nws qhov yug los ua neeg muaj cev nqaij daim tawv yog ib tug xwb, vim hais tias Vajtswv tus Ntsujplig tau tshwm sim raws li cev nqaij daim tawv. Yog tus neeg no ua siab phem rau koj, Vajtswv tus Ntsujplig puas yog tus siab zoo? Puas yog koj feeb tsis meej los? Niaj hnub tam sim no, cov neeg uas tsis kam lees txhua yam ntawm Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej yuav tsis muaj peev xwm tau txais Nws txoj kev pom zoo i, thiab cov neeg uas tsis paub Vajtswv uas yug los ua neeg yuav tsis muaj peev xwm yog tus neeg ua tau zoo tshaj plaws. Saib txhua yam koj ua, thiab saib seb nws puas raug coj los tso rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Yog koj tsis muaj peev xwm nqa txhua yam koj ua coj los tso rau ntawm Vajtswv xub ntiag, qhov no qhia tau tias koj yog ib tug ua phem. Cov neeg ua phem puas muaj peev xwm raug ua neeg zoo tshaj plaws tau? Txhua yam koj ua, txhua yam kev nqis tes ua, txhua yam kev xav, thiab txhua yam kev coj ua yuav tsum nqa coj los tso rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Kev niaj hnub ua neej sab ntsujplig ntawm koj—koj txoj kev thov vajtswv, koj qhov txav los ze rau Vajtswv, koj noj thiab haus Vajtswv cov lus li cas, koj qhov kev sib qhia siab nrog koj cov kwv tij thiab cov muam, thiab koj lub neej hauv paus ntseeg—thiab koj tes dej num hauv kev sib koom siab yuav tsum nqa coj los tso rau ntawm Vajtswv xub ntiag rau Nws txoj kev tshawb xyuas kom meej. Nws yog yam kev xyaum ua uas yuav pab koj ua tiav loj hlob rau hauv lub neej. Txheej txheem ntawm kev lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej yog txheej txeem ntawm kev ua kom dawb huv. Koj yim kam lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej ntau npaum li cas, koj yim raug ua kom dawb huv ntau npaum li ntawd thiab koj yim ua raws li qhov Vajtswv xav tau ntau npaum li ntawd, yog li koj yuav tsis raug yaum nkag los rau kev qaug dej qaug cawv, thiab koj lub siab yuav nyob hauv Nws lub xub ntiag. Koj yim kam lees txais Nws txoj kev tshawb xyuas kom meej ntau npaum li cas, yim ua rau Ntxwgnyoog muaj kev txhaj muag thiab koj yim muaj rab peev xwm tso lub cev tseg tau ntau npaum li ntawd. Yog li, kev lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej yog ib txoj kev uas cov tib neeg yuav tsum tau xyaum ua raws. Txawm tias koj yuav ua dab tsi los xij, tseem yog thaum sib qhia siab nrog koj cov kwv tij thiab cov muam los xij, koj yuav tau nqa yam koj nqis tes ua coj los tso rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab cia muab kev nrhiav raws li Nws txoj kev tshawb xyuas kom meej thiab mob siab mloog lus rau ntawm Vajtswv Tus Kheej; qhov no yuav ua rau koj xyaum ua tau ntau qhov zoo. Yog koj nqa txhua yam koj ua coj los tso rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab kam lees txais Vajtswv txoj kev tshawb xyuas kom meej koj thiaj li yog tus neeg uas ua neej nyob rau hauv Vajtswv lub xub ntiag tau.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Ua Cov Neeg Uas Raws Nws Tus Kheej Lub Siab Kom Zoo Tiav Log

387. Yog ib tug neeg ncaj ncees, koj yuav tsum xub qhib koj lub siab ua ntej kom txhua tus neeg tuaj yeem saib pom nws, pom txhua yam uas koj tab tom xav, thiab tig ntsia koj lub ntsej muag tiag ib pliag; koj yuav tsum txhob sim ua cuav tsab los sis npog koj tus kheej kom xws li yog neeg zoo. Tsuas yog ua li ntawd nkaus xwb tib neeg thiaj li tso siab rau koj thiab xam tias koj yog neeg ncaj ncees. Qhov no yog lub hauv paus xyaum ua raws, thiab yog yam yuav tsum muaj ua ntej, ntawm kev ua ib tug neeg ncaj ncees. Koj ib txwm ua txuj, ib txwm lom txwm ua kom yog kev dawb huv, kev muaj txiaj ntsim, kev zoo thiab lom txwm coj tej qauv zoo tshaj. Koj tsis cia tib neeg pom koj txoj kev lwj liam thiab koj tej kev ua tsis tau. Koj muab ib tug duab cuav rau tib neeg kom lawv ntseeg tias koj yog neeg coj ncaj, zoo tshaj, qhuas yus tus kheej-tias muab kev fij tuag nti, tsis xaiv ntsej muag, thiab tsis qia dub. Qhov no yog kev ntxias dag. Txhob muab coj los xyaum ua ib qho cuav, thiab txhob muab koj tus kheej npog; dua ntawd, qhib koj tus kheej thiab koj lub siab rau lwm tus pom. Yog koj tuaj yeem qhib koj lub siab rau lwm tus pom, thiab qhib tag nrho koj tej kev xav thiab tej kev npaj ua—tag nrho ntawm sab zoo thiab sab phem—ces koj tseem tsis yog neeg ncaj ncees los? Yog koj tuaj yeem qhib koj tus kheej lub siab rau lwm tus pom, ces Vajtswv, los ib yam nkaus, yuav pom koj thiab hais tias, “Koj twb qhib koj tus kheej lub siab rau lwm tus pom lawm, thiab yog li koj yeej yog tus coj ncaj ncees los rau ntawm Kuv xub ntiag lawm, tau ib yam nkaus.” Yog koj tsuas qhib koj tus kheej lub siab rau Vajtswv nkaus xwb thaum lwm tus tib neeg tsis pom, thiab ib txwm ua txuj ua kom yog tus zoo tshaj thiab muaj txiaj ntsim los sis ntxim zoo li yog tus coj ncaj ncees thiab tsis qia dub thaum nyob rau hauv lawv txoj kev sib koom, ces Vajtswv yuav xav thiab hais dab tsi? “Koj yog tus neeg txawj dag tiag tiag; koj yog tus neeg hais lus zoo siab nkhaus thiab siab nqaim tiag tiag li; thiab koj tsis yog ib tug neeg ncaj ncees li.” Yog li Vajtswv yuav txiav txim rau koj. Yog koj xav ua ib tug neeg ncaj ncees, ces txawm koj yuav ua dab tsi rau ntawm Vajtswv los sis lwm tus xub ntiag li cas los xij, koj yuav tsum muaj peev xwm qhib lug koj tus kheej thiab qhib koj tus kheej lub siab.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Caum Raws qhov Tseeb thiab txoj Kev ntawm Kev Caum Raws

388. Nej lub hom phiaj thiab nej txoj hmoo yog qho tseem ceeb rau nej—lawv muaj kev txhawj xeeb loj. Nej ntseeg tias, yog tias nej tsis ua txhua yam nrog kev saib xyuas zoo, nws yuav txhais tau tias nej tsum tsis muaj ib lub hom phiaj li lawm, tias nej tau rhuav tshem nej tus kheej txoj hmoo lawm. Tiam sis nws puas tau tshwm sim rau nej tias cov neeg uas siv dag zog yog vim lawv lub hom phiaj tab tom ua hauj lwm tsis muaj nqis? Cov kev siv zog zoo li no tsis yog qhov tseeb—lawv dag nyiaj thiab ntxias dag xwb. Yog tias qhov ntawd yog qhov teb meem, ces cov uas ua hauj lwm uas yog vim lawv lub hom phiaj yog qhov pib ntawm lawv txoj kev swb thaum kawg, rau qhov ib tug neeg ua tsis tiav kev ntseeg Vajtswv yog raug dag ntxias lawm. Kuv tau hais yav dhau los lawm hais tias Kuv tsis nyiam kom raug qhuas los sis raug txhawb, los sis muaj kev txhawb siab. Kuv nyiam cov tib neeg ncaj ncees los fim nrog Kuv qhov tseeb thiab Kuv cov kev cia siab xwb. Tshaj ntawd ntxiv, Kuv nyiam thaum tib neeg muaj peev xwm qhia tau kev saib xyuas zoo tshaj plaws thiab kev txiav txim siab rau Kuv lub siab xwb, thiab thaum lawv tseem muaj peev xwm muab txhua yam tso tseg vim yog Kuv. Tsuas yog txoj hau kev no xwb Kuv lub siab thiaj li yuav nyob kaj lug.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Ntawm Lub Hom Phiaj

389. Tsuas yog cov tib neeg uas nrhiav ua neeg ncaj ncees nkaus xwb lawv thiaj li paub txog lawv qhov yog neeg lwj liam tob npaum li cas thiab txawm tias lawv yuav muaj los sis tsis muaj ib qho ntawm kev zoo li tib neeg los xij; tsuas yog thaum lawv tab tom xyaum ua raws kev ncaj ncees nkaus xwb lawv thiaj li dhau los ras tias lawv hais qhia dag ntau npaum li cas thiab lawv qhov txawj dag thiab coj tsis ncaj ncees yuav zais npog tob npaum li cas. Tsuas yog thaum muaj kev ntsib pom ntawm kev xyaum ua raws kev ncaj ncees nkaus xwb tib neeg thiaj li maj mam los paub qhov tseeb ntawm lawv tus kheej txoj kev lwj liam thiab lees lawv tus kheej tus yeeb yam lub ntsiab tseem ceeb, thiab tsuas yog dhau qhov ntawd lawm xwb lawv tej moj yam lwj liam thiaj li raug ntxuav kom dawb huv tau. Tsuas yog lub hauv paus ntawm lawv tej moj yam lwj liam raug ntxuav kom dawb huv xwm yeem lawm xwb thiaj li yuav yog cov tib neeg uas muaj peev xwm muab tau qhov tseeb. Siv koj lub sij hawm kom ntsib pom cov lus no. Vajtswv tsis ua cov neeg uas txawj dag kom zoo tiav log. Yog koj hnov tias tsis yog neeg ncaj ncees—yog koj tsis yog ib tug neeg ncaj ncees—ces Vajtswv yeej muab tsis tau koj li. Ib yam nkaus, koj yuav tsis muab tau qhov tseeb thiab, thiab kuj yuav tsis muaj peev xwm muab tau Vajtswv li. Yog koj tsis tuaj yeem muab tau Vajtswv thiab koj tsis to taub qhov tseeb, ces qhov no txhais tau li cas? Nws txhais tias koj yog yeeb ncuab rau Vajtswv, koj tsis sib haum nrog Nws, thiab Nws tsis yog koj tus Vajtswv. Thiab yog Vajtswv tsis yog koj tus Vajtswv lawm, ces koj tsis tuaj yeem tau txais kev cawm dim. Yog koj tsis tuaj yeem tau txais kev cawm dim, koj yuav yog tus yeeb ncuab iab ntawm Vajtswv mus tag ib txhiab ib txhis, thiab koj qhov ua tau los yuav raug teev tseg. Yog li ntawd, yog tib neeg xav kom raug cawm dim, ces lawv yuav tsum pib ua neeg ncaj ncees. Nws muaj ib qho cim uas ntaus cim rau cov neeg uas thaum kawg yuav yog cov Vajtswv muab tau. Nej puas paub txog qhov no yog dab tsi? Nws raug sau rau hauv Kev Qhia Tshwm, rau hauv phau Vajluskub tias: “Thiab nyob hauv lawv lub qhov ncauj tsis pom muaj lus dag li; lawv tsis muaj chaw thuam li.” “Lawv” yog leej twg? Lawv yog cov neeg uas raug ua tau zoo tiav log thiab muab tau los ntawm Vajtswv, thiab raug cawm dim lawm. Vajtswv piav qhia txog cov neeg no li cas? Tej xeeb ceem thiab tej kev nthuav tawm ntawm lawv tej kev ua yog dab tsi? (Lawv tsis muaj chaw thuam li. Lawv tsis hais lus dag li.) Nej yuav tsum to taub thiab nkag siab tag nrhotias hais lus tsis dag yog txhais tau li cas: Nws txhais tias yog kev ncaj ncees. Yam uas nws txhais tias tsis muaj chaw thuam yog dab tsi? Vajtswv txhais lub ntsiab ntawm tus neeg tsis muaj chaw thuam tau li cas? Cov uas tsis muaj chaw thuam yog cov muaj peev xwm hwm Vajtswv thiab ntxub dab phem; lawv yog cov tuaj yeem ua tau raws li Vajtswv txoj hau kev. Cov neeg zoo li no yog cov zoo tiav log rau hauv Vajtswv ob lub qhov muag lawm; lawv yog cov tsis muaj chaw thuam li.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Rau Yam Ua Tau Tshwm Sim Tiag ntawm Lub Neej Kev Loj Hlob

390. Koj yuav tsum paub tias seb puas muaj kev ntseeg tseeb thiab kev ua siab ncaj nyob hauv koj, seb puas muaj ib qho teev tseg tias koj raug kev tsim txom rau Vajtswv, thiab seb koj puas muab tag nrho koj tus kheej rau Vajtswv. Yog tias koj tsis muaj tej no, ces nyob hauv koj tseem muaj kev tsis mloog lus, kev dag, kev xav tau ntau, thiab kev yws taus. Thaum koj lub siab tseem nyob deb ntawm lub siab ncaj, koj tseem tsis tau txais tau qhov meej mom zoo los ntawm Vajtswv thiab koj tseem tsis tau nyob hauv qhov kaj dua li. Txoj hmoo ntawm ib tug yuav zoo li cas nyob rau thaum kawg yog seb lawv puas coj ncaj thiab muaj lub siab ntshav-liab, thiab seb lawv puas muaj lub siab dawb paug. Yog tias koj yog tus uas coj tsis ncaj kiag li, tug uas muaj lub siab ntshaw qhov phem, yog tus uas muaj lub siab tsis huv, ces kom koj paub tseeb tias thaum kawg koj yuav xaus rau qhov chaw uas cov tib neeg raug rau txim raws li tej uas twb muab sau tseg cia li koj txoj hmoo lawm. Yog koj hais tias koj yog tus tib neeg coj ncaj heev, tiam sis koj yeej tsis tsim ua raws li qhov tseeb los sis hais lo lus tseeb, ces puas yog koj tseem tab tom tos Vajtswv ua tus muab nqi zog rau koj? Puas yog koj tseem vam kom Vajtswv saib koj zoo tam li tus neeg ntxim nyiam ntawm Nws lub qhov muag? Txoj kev xav li no puas luab sab dhau lawm thiab? Koj dag Vajtswv hauv txhua yam; Vajtswv lub tsev yuav ua cas txais tos tus zoo li koj, tus uas ob txhais tes tsis huv?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Peb Qhov Lus Ceeb Toom

Qhov Dhau Los: D. Ntawm Kev Txais Kev Txiav Txim thiab Kev Qhuab Ntuas, thiab Kev Sim Siab thiab Kev Lim Tib Neeg Kom Dawb Huv Tau Li Cas

Ntxiv Mus: F. Ntawm Qhov Xyaum Kev Mloog Lus rau Vajtswv Tau Li Cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No