D. Ntawm Kev Txais Kev Txiav Txim thiab Kev Qhuab Ntuas, thiab Kev Sim Siab thiab Kev Lim Tib Neeg Kom Dawb Huv Tau Li Cas

366. Nyob rau hauv Nws tes hauj lwm zaum kawg ntawm kev xaus rau ib tiam, Vajtswv tus moj yam ces yog tus ntawm txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, nyob rau qhov uas Nws nthuav tawm tag nrho tej uas tsis ncaj ncees, es thiaj li txiav txim tau txhua tus neeg rau sawv daws pom, thiab tsim kho kom cov uas hlub Nws yam ua siab dawb paub ntawd kom zoo tiav log. Tsuas yog ib tug moj yam zoo li no xwb thiaj li coj tau ib tiam los rau qhov xaus. Tiam kawg twb los txog lawm. Txhua yam nyob rau hauv qhov kev tsim tawm ces yuav raug muab sib cais raws li lawv hom, thiab faib mus rau ntau pab raws li lawv tus yeeb yam. Qhov no yog lub sij hawm uas Vajtswv nthuav tawm qhov kawg ntawm tib neeg thiab lawv txoj hau kev kawg. Yog tib neeg tsis tau raug kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, ces yuav tsis muaj kev qhia tshwm lawv tej kev tsis mloog lus thiab kev tsis ncaj ncees. Tsuas yog los ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim xwb mas qhov kawg ntawm tag nrho tej uas raug tsim tawm los thiaj li yuav raug nthuav tawm tau. Tib neeg tsuas qhia qhov tseeb ntawm lawv tus kheej thaum uas raug qhuab ntuas thiab txiav txim rau xwb. Cov phem yuav raug tso nrog cov phem, cov zoo nrog cov zoo, thiab tag nrho tib neeg yuav raug cais tawm mus raws li lawv hom. Los ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, qhov kawg ntawm txhua yam uas raug tsim tawm los yuav raug nthuav tawm, ces kom cov phem thiaj li raug rau txim rau thiab cov zoo thiaj li tau xais phaj tshab, thiab tag nrho txhua tus neeg yuav yog pej xeem rau Vajtswv txoj kev tswj fwm. Tag nrho tes hauj lwm no mas yuav tsum ua tiav los ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim uas ncaj ncees. Vim tib neeg tej kev qias vuab tsuab tau nce mus txog qhov siab tshaj plaws lawm thiab lawv qhov kev tsis mloog lus tau dhau mus rau qhov phem tshaj plaws lawm, tsuas yog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees xwb, qhov uas feem ntau yog qhov kev sib sau ua ke ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim thiab raug muab nthuav tawm nyob rau tiam kawg, thiaj li hloov tau tag nrho thiab ua tau kom tib neeg muaj txhua yam. Tsuas yog tus moj yam no xwb thiaj li muaj cuab kav qhia tshwm tej kev phem thiab yog li ntawd rau txim hnyav rau tag nrho cov tsis ncaj ncees. Yog li ntawd, ib tug moj yam zoo li tus no thiaj li ntxaum tag nrho nrog rau qhov tseem ceeb ntawm tiam no, thiab qhov kev nthuav tawm thiab kev tso saib txog Nws tus moj yam thiaj li muab ua kom tshwm sim rau tes hauj lwm ntawm ib tiam tshiab twg. Nws tsis yog hais tias Vajtswv nthuav tawm Nws tus moj yam raws li siab xav thiab yam tsis muaj qab hau li. Xam hais tias, nyob rau qhov kev nthuav tawm txog qhov kawg ntawm tib neeg nyob rau tiam kawg, Vajtswv muab kev khuv leej thiab kev hlub yam tsis muaj chaw kawg li rau tib neeg thiab hlub lawv ntxiv mus tas zog li, tsis muab tib neeg cob rau kev txiav txim yam ncaj ncees rau li tab sis tseem ho muaj kev zam, kev ua siab ntev, thiab kev zam txim, thiab kev tshem txim tawm rau tib neeg tsis hais lawv tej kev txhaum yuav loj npaum li cas li, yam tsis muaj ib qho kev txiav txim yam ncaj ncees rau li: yog li ntawd thaum twg es Vajtswv qhov kev cawm tib neeg thiaj li yuav muab coj los rau qhov chaw xaus? Thaum twg es ib tug moj yam zoo li no thiaj yuav muaj cuab kav coj tau tib neeg mus rau noob neej txoj hau kev kawg uas zoo tsim nyog? Muab, ua kev piv txwv, ib tug neeg txiav txim uas muaj kev hlub tag mus li xwb, ib tug neeg txiav txim uas muaj lub ntsej muag siab dawb siab zoo thiab muaj lub siab mos siab muag. Nws hlub tib neeg yam tsis xav txog tej kev txhaum cai uas lawv tau ua, thiab nws yeej hlub thiab ua siab ntev rau lawv tsis hais lawv yog leej twg li. Nyob rau qhov xwm txheej ntawd, thaum twg nws thiaj li yuav muaj cuab kav txiav txim tau kom ncaj ncees mas? Nyob rau thaum tiam kawg, tsuas yog kev txiav txim kom ncaj ncees xwb thiaj li yuav cais tau tib neeg raws li lawv hom thiab coj tau tib neeg mus rau ib qho chaw tshiab. Nyob rau txoj kev no, tag nrho ib tiam thiaj li yuav muab coj los rau qhov chaw xaus tau los ntawm Vajtswv tus moj yam ncaj ncees ntawm kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (3)

367. Ua ntej tib neeg raug txhiv dim, ntau qhov ntawm Ntxwgnyoog tej tshuaj lom twb raug muab cog rau hauv lawv lawm thiab, tom qab ntau txhiab xyoo uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab lawm, lawv yeej muaj ib tug yeeb yam raug tsim tseg uas tawm tsam Vajtswv lawm. Yog li ntawd, thaum tib neeg raug txhiv dim lawm, ces nws tsis muaj dab tsi tshaj li ib qho kev txhiv dim uas tib neeg raug yuav rov qab rau ib tug nqi siab heev xwb, tab sis tus yeeb yam muaj tshuaj lom nyob rau hauv lawv tseem tsis tau raug muab rhuav tshem pov tseg. Tus tib neeg uas tsis huv yuav tsum tau mus kom dhau ib qho kev hloov ua ntej yuav zoo txaus los ua dej num rau Vajtswv. Los ntawm tes hauj lwm txiav txim thiab rau txim no, tib neeg yuav los paub tag nrho lub ntsiab tseem ceeb uas phem thiab qias vuab tsuab nyob rau hauv yus tus kheej, thiab lawv yuav muaj peev xwm hloov tag nrho thiab rais los ua tus dawb huv. Tsuas yog txoj kev no xwb mas tib neeg thiaj li yuav zoo txaus rov los rau ntawm xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv. Tag nrho tes hauj lwm ua niaj hnub no ces yog ua kom tib neeg raug ntxuav kom dawb huv thiab hloov tau; los ntawm qhov kev txiav txim thiab kev rau txim los ntawm txoj lus, nrog rau qhov kev lim tib neeg kom dawb huv, ces tib neeg thiaj li muaj cuab kav muab lawv tej kev qias vuab tsuab rhuav tshem pov tseg thiab raug ntxuav kom dawb huv. Tshaj qhov uas muab theem hauj lwm no xam ua theem ntawm qhov kev cawm dim, ces nws yuav yog ib qho tsim nyog dua los hais tias theem no yog tes hauj lwm ntawm txoj kev ntxuav kom dawb huv. Nyob rau qhov tseeb, theem no ces yog theem ntawm kev txeeb tau ib yam nkaus li theem ob nyob rau hauv kev cawm tib neeg thiab. Nws yog los ntawm kev txiav txim thiab kev rau txim los ntawm txoj lus ces tib neeg thiaj li los txog rau qhov uas Vajtswv muab tau, thiab nws yog los ntawm kev siv txoj lus los lim kom dawb huv, txiav txim, thiab nthuav qhia hais tias tag nrho tej yam tsis dawb huv, kev xav phem, kev tshoov siab, thiab kev ntshaw nyob hauv tib neeg lub siab thiaj li raug nthuav tawm tag nrho. Rau tag nrho tej uas tib neeg tau raug txhiv dim thiab zam txim rau ntawm lawv tej kev txhaum, ces tsuas muab xam cuag nkaus li Vajtswv tsis nco qab txog tib neeg tej kev ua txhaum lawm thiab tsis ua rau tib neeg raws li lawv tej kev ua txhaum xwb. Txawm li cas los xij, thaum tib neeg, cov uas nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, tsis tau raug tso tawm ntawm txoj kev txhaum, ces lawv tsuas muaj yuav ua kev txhaum ntxiv mus xwb, nthuav tawm tas zog txog lawv tus moj yam phem qias vuab tsuab yam tsis muaj chaw kawg li. Qhov no yog lub neej uas tib neeg ua, ib lub voj voog kiv mus los uas tsis muaj chaw xaus ntawm kev ua txhaum thiab tau txais kev zam txim. Feem coob ntawm noob neej ces ua txhaum yav nruab hnub ces lees txim thaum yuav tsaus ntuj xwb. Txoj kev no, txawm hais tias qhov kev theej txhoj rau kev txhaum ces yeej siv tau mus ib txhis rau tib neeg, los nws yuav tsis muaj cuab kav cawm tau tib neeg los ntawm txoj kev txhaum. Tsuas yog ib nrab ntawm tes hauj lwm ntawm txoj kev cawm dim thiaj li raug ua tiav xwb, vim tib neeg tseem muaj ib tug moj yam qias vuab tsuab. Piv txwv li, thaum tib neeg paub kiag hais tias lawv los nawm Mau-a los, ces lawv hais tawm tej lus cem yws tuaj, tso tseg txoj kev npaj ua lub neej, thiab cia li coj phem heev. Qhov no tseem qhia tsis tau hais tias tib neeg tseem tsis tau muaj cuab kav yuav kam zwm tag nrho rau hauv Vajtswv txoj kev tswj fwm lod? Qhov no tsis yog kiag lawv tus moj yam phem qias vuab tsuab lod? Thaum koj tsis raug rau txim, koj ob txhais tes mas tsa siab tshaj lwm tus, tseem tshaj Yexus txhais lawm. Thiab koj quaj qw tawm ua ib lub suab nrov nrov tias: “Ua ib leeg tub ntxim hlub ntawm Vajtswv! Ua ib tug nyob ti Vajtswv! Peb xum tuag zoo dua nyo hau rau Ntxwgnyoog! Tig tawm tsam yawg Ntxwgnyoog laus! Tig tawm tsam tus zaj loj liab ploog laus! Thov kom tus zaj loj liab ploog poob hwj chim yam ntxim hnyos kawg! Thov kom Vajtswv ua kom peb muaj txhua yam!” Koj lub suab quaj qw mas nrov tshaj tag nrho lwm tus. Tab sis thaum lub sij hawm rau txim los txog thiab, ib zaug ntxiv thiab, tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab raug nthuav tawm. Thaum ntawd, ces lawv tej suab quaj qw tu nrho, thiab lawv qhov kev ua tawv qhawv ntawd ntog yaj ntsis mus lawm xwb. Qhov no yog tib neeg txoj kev qias vuab tsuab; tseem khiav tob tshaj kev txhaum lawm thiab, nws yog tej yam uas Ntxwgnyoog cog tseg thiab nrhau cag tob heev nyob rau hauv tib neeg. Nws tsis yog ib qho yooj yim rau tib neeg los paub txog lawv tej kev txhaum; lawv tsis muaj kev paub txog lawv tus kheej tus yeeb yam uas cog tob heev, thiab lawv yuav tsum tos kev txiav txim los ntawm txoj lus mas thiaj li yuav ua tau qhov kom tshwm sim ntawd. Tsuas yog li ntawd xwb mas tib neeg thiaj li maj mam hloov tau txij ntawm no mus lawm tom ntej.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)

368. Hnub no Vajtswv txiav txim rau nej, qhuab ntuas nej, thiab rau txim rau nej, tiam sis koj yuav tsum paub tias qhov ntawm koj txoj kev rau txim yog rau koj kom paub koj tus kheej. Nws rau txim, foom tsis zoo, txiav txim, thiab qhuab ntuas kom koj paub koj tus kheej, kom koj tus yam ntxwv thiaj li yuav hloov pauv, thiab, tshaj ntawd ntxiv, kom koj thiaj li yuav paub koj txoj kev tsim nyog, thiab kom pom tias txhua yam ntawm Vajtswv cov dej num yeej ncaj ncees thiab ua raws li Nws tus yam ntxwv thiab kev cheem tsum ntawm Nws txoj hauj lwm, tias Nws ua hauj lwm raws li Nws txoj kev npaj tseg rau tib neeg txoj kev cawm dim, thiab tias Nws yog tus Vajtswv ncaj ncees uas hlub, cawm, txiav txim, thiab qhuab ntuas tib neeg. Yog tias koj tsuas paub tias koj yog neeg muaj meej mom qis, tias koj coj tsis ncaj thiab tsis mloog lus, tiam sis tsis paub tias Vajtswv xav npaj Nws txoj kev cawm dim los ntawm kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas uas Nws ua rau hauv koj hnub no, ces koj yuav tsis muaj txoj hau kev tau txais kev paub, tsawg dua qhov koj muaj peev xwm mus tom ntej txuas ntxiv. Vajtswv tsis tau los tua kom tuag los sis rhuav tshem, tiam sis los txiav txim, foom tsis zoo, qhuab ntuas, thiab cawm. Txog thaum Nws li 6,000-xyoo kev npaj cawm tib neeg los txog ze—ua ntej Nws nthuav tawm txog txhua yam kev tshwm sim ntawm tib neeg—Vajtswv txoj hauj lwm hauv ntiaj teb yog rau txoj kev cawm dim; nws lub hom phiaj tsuas yog ua kom cov tib neeg uas hlub Nws ua tiav—ua tib zoo—thiab coj lawv los rau kev zwm rau hauv qab Nws thaj chaw tswj fwm. Txawm hais tias Vajtswv yuav cawm tib neeg li cas los xij, nws yog ua kom muab lawv cais tawm ntawm lawv tus yam phem qub mus; uas yog, Nws cawm lawv los ntawm qhov uas kom lawv nrhiav txoj sia. Yog tias lawv tsis ua li no, ces lawv yuav tsis muaj txoj hau kev los txais Vajtswv txoj kev cawm dim. Kev cawm dim yog Vajtswv Tus Kheej txoj hauj lwm, thiab kev nrhiav txoj sia yog qee yam uas tib neeg yuav tsum ua kom thiaj tau txais kev cawm dim. Hauv tib neeg lub qhov muag, kev cawm dim yog Vajtswv txoj kev hlub, thiab Vajtswv txoj kev hlub tsis tuaj yeem yog kev rau txim, kev txiav txim, thiab kev foom tsis zoo; kev cawm dim yuav tsum muaj kev hlub, kev khuv leej, thiab tshaj ntawd ntxiv, cov lus ntawm kev nplig siab, thiab cov koob hmoov tsis paub kawg uas Vajtswv muab los. Tib neeg ntseeg tias thaum Vajtswv cawm tib neeg, Nws kuj nplig lawv siab los ntawm Nws cov koob hmoov thiab txoj hmoov hlub, kom lawv thiaj li tuaj yeem muab tau lawv lub siab rau Vajtswv. Qhov ntawd hais tau tias, Nws txoj kev txhawb tib neeg yog Nws txoj kev cawm lawv ntag. Hom kev cawm dim zoo li no yog ua tiav los ntawm ib txoj kev sib pom zoo. Tsuas yog thaum Vajtswv pub rau lawv ib puas npaug ntxiv xwb tib neeg thiaj li yuav zwm rau Vajtswv lub npe thiab siv zog ua qhov zoo rau Nws thiab coj yeeb koob los rau Nws. Qhov no tsis yog yam Vajtswv npaj tseg rau noob neej. Vajtswv tau los ua hauj lwm hauv ntiaj teb kom cawm tau cov noob neej uas coj tsis ncaj; tsis muaj kev cuav nyob hauv qhov no. Yog tias muaj, Nws yeej yuav tsis tau los ua Nws txoj hauj lwm rau hauv tib neeg li. Yav dhau los, Nws lub ntsiab ntawm kev cawm dim koom nrog kev qhia tshwm kev hlub thiab kev khuv leej uas loj tshaj plaws, xws li Nws tau muab tag nrho Nws txhua yam rau Ntxwgnyoog los hloov pauv tag nrho noob neej. Tam sim no tsis muaj dab tsi zoo ib yam li yav dhau los: Txoj kev cawm dim uas tau muab rau nej hnub no tshwm sim rau lub sij hawm ntawm hnub kawg, lub sij hawm kev sib cais tawm ntawm txhua yam raws li hom; lub ntsiab ntawm kev cawm dim tsis yog kev hlub los sis kev khuv leej, tiam sis kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, kom tib neeg thiaj li yuav dim tiag. Yog li, txhua yam uas nej tau txais yog kev qhuab ntuas, kev txiav txim, thiab tsis muaj kev hlub, tiam sis paub qhov no: Hauv qhov tsis muaj kev hlub no kiag li tsis muaj kev rau txim me me li. Txawm hais tias Kuv cov lus yuav hnyav npaum li cas, yam tshwm sim rau nej yuav yog dab tsi, tiam sis ob peb lo lus uas tej zaum yuav tshwm tsis muaj kev hlub rau nej kiag li, txawm hais tias Kuv yuav npau taws npaum li cas los, yam uas los rau nej tseem yog cov lus qhuab qhia, thiab Kuv tsis yog txhob txwm rhuav tshem nej los sis muab nej cob rau kev tuag. Qhov no tsis yog txhua qhov tseeb lov? Paub tias niaj hnub tam sim no, txawm hais tias nws yuav yog kev txiav txim ncaj ncees los sis tsis muaj kev hlub kev lim tib neeg kom dawb huv thiab kev qhuab ntuas, txhua yam yog vim kev cawm dim xwb. Txawm hais tias niaj hnub no txhua pab neeg tau raug cais raws li hom los sis pawg ntawm tib neeg uas tau tso cia los, lub hom phiaj ntawm Vajtswv txhua lo lus thiab txoj hauj lwm yog cawm cov uas hlub Vajtswv tiag tiag. Kev txiav txim ncaj ncees yog coj los ntxuav kom tib neeg dawb huv, thiab tsis muaj kev hlub kev lim tib neeg kom dawb huv yog uas tiav los yaug lawv kom dawb huv; cov lus hnyav los sis kev qhuab ntuas ob qho puav leej yog ua tiav los ntxuav kom dawb huv thiab yog ua rau txoj kev cawm dim.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Yuav Tsum Muab Txoj Koob Hmoov ntawm Lub Meej Mom Tso Rau Ib Sab thiab Nkag Siab Txog Vajtswv Lub Siab Nyiam los Coj Kev Cawm Dim los rau Tib Neeg

369. Tau ntsib nrog tib neeg tus yam ntxwv thiab tus cwj pwm rau Vajtswv, Vajtswv tau ua tiav txoj hauj lwm tshiab, uas yog tso cai rau tib neeg muaj kev paub txog thiab mloog Nws lus, thiab kev hlub thiab hais lus tim khawv. Yog li ntawd, tib neeg yuav tsum paub txog Vajtswv txoj kev lim tib neeg kom dawb huv, nrog rau Nws txoj kev txiav txim, kev saib xyuas thiab kev txiav nws tawm, yog tias tsis muaj qhov no ces tib neeg yuav tsis tuaj yeem paub txog Vajtswv thiab yuav tsis tuaj yeem hlub tiag thiab ua tim khawv rau Nws. Vajtswv txoj kev lim tib neeg kom dawb huv tsis yog yuav hloov ib qho me me-ntawm koj lub neej xwb, tiam sis hloov-tag nrho koj lub neej. Tsuas yog txoj kev no xwb uas Vajtswv ua hauj lwm ntawm kev lim tib neeg kom dawb huv rau cov neeg uas zoo siab hlo los nrhiav qhov tseeb, kom lawv txoj kev txiav txim siab thiab kev hlub raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Hais rau cov uas zoo siab hlo nrhiav qhov tseeb thiab cov uas xav tau Vajtswv, tsis muaj ib yam dab tsi uas tseem ceeb dua, los sis pab ntau dua, li txoj kev lim tib neeg kom dawb huv zoo li no lawm. Vajtswv tus yam ntxwv tib neeg tsis tuaj yeem paub los sis nkag siab yam yooj yooj yim, rau qhov Vajtswv, thaum kawg, yog Vajtswv. Thaum kawg, Vajtswv tsis tuaj yeem yuav muaj tus yam ntxwv zoo ib yam li tib neeg, thiab yog li ntawd nws tsis yooj yim rau tib neeg los paub txog Nws tus yam ntxwv. Tib neeg yeej tsis muaj qhov tseeb, thiab cov neeg uas raug ua coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog lawm tsis tuaj yeem nkag siab yam yooj yooj yim; tib neeg nyob deb ntawm qhov tseeb, thiab deb txoj kev txiav txim siab muab qhov tseeb coj los xyaum ua, thiab yog tias nws tsis raug tsim txom thiab tsis raug lim kom dawb huv los sis txiav txim, ces txoj kev txiav txim siab yuav tsis raug ua kom zoo tiav log. Rau txhua tus tib neeg, kev lim tib neeg kom dawb huv yog kev tsim txom nqaij tawv siab ntsws, thiaj li yog yam nyuaj los txais yuav—tiam sis thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv uas Vajtswv npaj Nws tus yam ntxwv ncaj ncees rau tib neeg, thiab qhia tshwm Nws cov kev xav tau rau tib neeg, thiab muab kev tig ras to taub, kev txiav tawm thiab kev saib xyuas tseeb tiag ntxiv; los ntawm kev sib piv txog cov kev tseeb thiab qhov tseeb, Nws muab txoj kev paub txog tib neeg tus kheej thiab qhov tseeb uas zoo dua rau tib neeg, thiab muab txoj kev nkag siab zoo dua txog Vajtswv lub siab nyiam rau tib neeg, yog li ntawd Nws thiaj tso cai rau tib neeg muaj lub siab hlub Vajtswv uas tseeb dua thiab dawb huv dua. Tej zoo li no yog Vajtswv lub hom phiaj ua txoj kev lim tib neeg kom dawb huv. Txhua yam hauj lwm uas Vajtswv ua rau tib neeg ntawd nws muaj lub hom phiaj thiab qhov tseem ceeb; Vajtswv tsis ua hauj lwm uas tsis muaj nuj nqis, thiab Nws tsis ua hauj lwm uas tsis muaj txiaj ntsig rau tib neeg. Txoj kev lim tib neeg kom dawb huv tsis tau txhais tias tshem tib neeg tawm ntawm Vajtswv xub ntiag mus, thiab tsis tau txhais tias rhuav tshem lawv hauv ntuj tawg. Tiam sis nws txhais tau tias hloov pauv tib neeg tus yam ntxwv thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv, hloov nws lub tswv yim, nws txoj kev xav qub, hloov nws txoj kev hlub Vajtswv, thiab hloov tag nrho nws lub neej. Txoj kev lim tib neeg kom dawb huv yog ib txoj kev sim uas tseeb tiag, thiab yog ib txoj kev cob qhia tseeb tiag, thiab tsuas yog thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv xwb nws txoj kev hlub thiaj li yuav tuaj yeem ua dej num tau rau nws txoj hauj lwm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas yog los ntawm Kev Raug Kev Lim Tib Neeg Kom Dawb Huv Xwb Tib Neeg Thiaj Li Yuav Muaj Txoj Kev Hlub Tseeb

370. Tib neeg tsis tuaj yeem hloov pauv lawv tus kheej tus yam ntxwv; lawv yuav tsum tau ntsib kev txiav txim thiab kev rau txim, thiab kev txom nyem thiab kev tsim kho kom zoo, ntawm Vajtswv cov lus, los sis raug rhuav tshem, raug rau txim, thiab raug qhuab qhia los ntawm Nws cov lus. Tsuas yog tom qab ntawd xwb lawv thiaj tuaj yeem ua tiav qhov kev mloog lus thiab kev tso siab rau Vajtswv, thiab thiaj tsis ua dog ua dig rau Nws ntxiv lawm. Nws yog nyob rau hauv qab kev tsim kho kom zoo ntawm Vajtswv cov lus uas ua rau tib neeg cov yam ntxwv hloov pauv. Tsuas yog dhau los ntawm kev tshwm sim, kev txiav txim, kev qhuab ntuas, thiab kev saib xyuas ntawm Nws cov lus xwb lawv thiaj yuav tsis ua phem ntxiv mus lawm, tiam sis yuav dhau los ua neeg ruaj khov thiab siab ntev. Qhov tseem ceeb tshaj plaws yog lawv muaj cuab kav zwm rau Vajtswv cov lus niaj hnub no, thiab Nws tes dej num, txawm tias nws yuav tsis raws li tib neeg tej kev xav phem los, lawv muaj cuab kav muab tej kev xav phem no tso tseg rau ib sab thiab txaus siab hlo zwm rau.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tib Neeg Uas Tus Yam Ntxwv Tau Hloov Pauv Lawm Yog Cov Uas Tau Paub Txog Qhov Muaj Tiag Ntawm Vajtswv Cov Lus Lawm

371. Vajtswv txoj kev lim tib neeg kom dawb huv yim huab loj, ces tib neeg lub siab yim huab muaj peev xwm hlub Vajtswv. Qhov kev tsim txom uas nyob hauv lawv lub siab yog qhov muaj txiaj ntsig rau lawv lub neej, lawv muaj peev xwm tau kev thaj yeeb nyab xeeb rau ntawm Vajtswv xub ntiag, lawv txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv zoo dua qub, thiab lawv muaj peev xwm pom tau Vajtswv txoj kev hlub loj tshaj plaws thiab Nws txoj kev cawm dim zoo tshaj plaws. Petus tau ntsib kev lim tib neeg kom dawb huv ntau pua zaus lawm, thiab Yauj tau raug ob peb yam kev sim siab. Yog tias nej xav kom nej raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv, nej los kuj yuav tsum raug kev lim tib neeg kom dawb huv ntau pua zaus thiab; tsuas yog nej los mus dhau qhov txheej txheem no thiab vam khom rau kauj ruam no xwb nej thiaj li yuav muaj peev xwm ua kom txaus Vajtswv lub siab nyiam thiab raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Kev lim tib neeg kom dawb huv yog txoj kev zoo tshaj plaws ntawm qhov uas Vajtswv ua rau tib neeg kom zoo tiav log; tsuas yog kev lim tib neeg kom dawb huv thiab kev sim siab iab iab xwb thiaj li tuaj yeem coj txoj kev hlub tiag rau Vajtswv tawm hauv tib neeg lub siab los. Yog tsis muaj kev txom nyem, tib neeg tu ncua kev hlub tiag rau Vajtswv; yog tias lawv tsis raug sim, yog tias lawv tsis raug cob rau kev lim tib neeg kom dawb huv, ces lawv lub siab yuav ntab mus mus los los rau sab nraud ib txwm li xwb. Qhov tau raug lim kom dawb huv txog ntawm qhov tseeb, koj yuav pom koj tus kheej qhov tsis muaj zog thiab cov teeb meem, koj yuav pom tias koj tu ncua ntau npaum li cas thiab tias koj tsis muaj peev xwm kov yeej ntau yam teeb meem uas koj ntsib, thiab koj yuav pom tias koj txoj kev tsis mloog lus loj npaum li cas. Tsuas yog thaum raug kev sim siab xwb tib neeg thiaj li tuaj yeem paub txog lawv tus yam ntxwv tiag tiag; kev sim siab ua rau tib neeg tuaj yeem ua tau neeg zoo tiav log.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas yog los ntawm Kev Raug Kev Lim Tib Neeg Kom Dawb Huv Xwb Tib Neeg Thiaj Li Yuav Muaj Txoj Kev Hlub Tseeb

372. Thaum nej ntsib kev txom nyem me me los sis muaj kev nyuaj siab me me, nws yeej zoo rau nej; yog tau muab lub sij hawm rau nej yooj yooj yim nej yuav raug puas tsuaj, thiab ces nej yuav raug tiv thaiv tau li cas? Niaj hnub no, nws yog vim hais tias nej raug qhuab ntuas, raug txiav txim, thiab raug foom phem tias tau muab kev tiv thaiv rau nej lawm. Nws yog vim hais tias nej tau raug txom nyem ntau tshaj qhov uas nej tau raug tiv thaiv lawm. Yog tsis li ntawd ces, nej yeej poob mus rau hauv qhov kev puas ntsoog los ntev lawm. Qhov no tsis yog txhob txwm ua tej yam kom nyuaj rau nej—tib neeg tus yeeb yam yeej hloov nyuaj, thiab yog li ntawd nws yuav tsum hloov kom tau lawv tej moj yam. Niaj hnub no, nej tseem tsis muaj txoj kev xav los sis kev txawj xav li Povlauj muaj, los sis nej tseem tsis muaj nws qhov kev lees paub tus kheej li. Nej yuav tsum raug nias qee tas li, thiab nej yuav tsum raug qhuab ntuas tas li thiab raug txiav txim txhawm rau kom tsa nej tej ntsujplig sawv los. Kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim yog yam zoo tshaj plaws rau nej txoj sia. Thiab thaum tsim nyog, kuj yuav tsum muaj kev qhuab ntuas qhov tseeb rau nej thiab; tsuas yog li ntawd nkaus xwb nej thiaj li zwm tau puv npo. Nej tej yeeb yam zoo li ntawd tsis muaj kev qhuab ntuas thiab kev foom phem, nej yuav tsis txaus siab nyo nej lub taub hau kom qis, tsis txaus siab zwm rau. Yog tsis muaj qhov tseeb rau nej pom kiag ntawm ob lub qhov muag, yuav tsis muaj qhov ua tau los. Nej qeeb tiag tiag li thiab tsis tsim nyog rau tus yam ntxwv no li os! Yog tsis muaj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, nws yuav nyuaj rau nej los kov kom yeej, thiab nyuaj rau nej los ua kom muaj yeej rau kev coj tsis ncaj ncees thiab kev tsis mloog lus. Nej tus yeeb yam qub raug cog ruaj khov tob heev lawm. Yog nej raug tso rau ntawm lub zwm txwv, nej yuav tsis muaj tswv yim xav txog qhov siab ntawm lub ntuj thiab qhov tob ntawm lub ntiaj teb, nej yuav mus tom ntej tau tsawg heev. Nej tseem tsis paub tias nej los qhov twg los, yog li nej tuaj yeem paub tus Tswv ntawm txoj kev tsim tau li cas? Yog tsis muaj kev qhuab ntuas thiab kev foom phem ntawm niaj hnub no kom ncav sij hawm, nej hnub kawg yuav tsum los txog ntev lawm. Qhov ntawd tsis muaj dab tsi hais txog ntawm nej txoj hmoo li—qhov ntawd tseem tsis yog nyob rau hauv kev phom sij los? Yog tsis muaj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim ncav sij hawm, leej twg yuav paub tias nej qhov khav theeb yuav loj hlob li cas, thiab nej yuav raug puas ntsoog li cas. Qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim no tau coj nej los txog rau niaj hnub no, thiab lawv tau tshwj tseg nej qhov kev muaj nyob lawm. Yog tseem siv tib hom tswv yim qhia “kev txawj ntse” rau nej zoo ib yam li nej “leej txiv” li, ces leej twg thiaj li yuav paub yam uas nej yuav tsum to taub txog! Nej yeej tsis muaj rab peev xwm tswj thiab xav txog rau ntawm nej tus kheej li. Vim cov tib neeg zoo li nej, yog nej tsuas caum raws xwb thiab tsuas mloog lus xwb yam tsis muaj kev cuam tshuam los sis tej kev tab kaum li, Kuv tej hom phiaj yuav raug ua tiav hlo. Nej tsis tau lees txais kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim ntawm niaj hnub no kom tau zoo dua qub los? Nej puas muaj lwm yam kev xaiv lawm?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Xyaum Ua Raws (6)

373. Rau txhua kauj ruam ntawm Vajtswv tes dej num, nws muaj ib txoj hau kev uas tib neeg yuav tsum tau koom tes. Vajtswv lim tib neeg kom dawb huv yog li lawv thiaj muaj kev ruaj siab rau thaum lawv raug tej kev lim tib neeg kom dawb huv. Vajtswv ua kom tib neeg zoo tiav log los yog li lawv thiaj muaj kev ruaj siab raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv thiab txaus siab kam lees txais Nws tej kev lim tib neeg kom dawb huv thiab kam cia raug saib xyuas thiab raug qhuab qhia los ntawm Vajtswv. Vajtswv tus Vajntsujplig ua tes dej num rau hauv tib neeg txhawm rau muab kev qhuab qhia thiab kev to taub zoo rau lawv, thiab kom lawv muaj kev koom tes nrog Nws thiab xyaum ua. Vajtswv tsis hais dab tsi rau thaum lub sij hawm ua kev lim tib neeg kom dawb huv. Nws tsis hais Nws lub suab lus tawm li, tab sis tseem muaj tes dej num rau tib neeg ua. Koj yuav tsum tuav yam koj twb muaj lawm, koj tseem yuav tsum muaj peev xwm thov Vajtswv, mus ze Vajtswv, thiab ua tim khawv rau ntawm Vajtswv xub ntiag; kev ua li no koj thiaj ua koj tus kheej tes hauj lwm tiav log. Nej txhua tus yuav tsum pom tseeb los ntawm Vajtswv tes dej num tiass Nws tej kev sim siab ntawm tib neeg txoj kev ruaj siab thiab txoj kev hlub uas hais kom lawv yuav tsum tau thov Vajtswv kom ntau ntxiv, thiab lawv yuav tsum nquag saj Vajtswv cov lus rau ntawm Nws xub ntiag. Yog Vajtswv qhia koj thiab koj to taub Nws txoj kev xav, tiam sis koj tsis muab tej no coj los xyaum ua kiag, koj yuav tsis tau dab tsi hlo li. Thaum koj muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua, yuav ua rau koj muaj peev xwm thov Nws, thiab thaum koj saj Nws cov lus koj yuav tsum los rau ntawm Nws xub ntiag thiab nrhiav thiab muaj kev ruaj siab kom puv npo rau Nws, yam tsis hnov tag kev cia siab los sis tsis ntab ntws dab tsi. Cov neeg uas tsis muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua kiag kom puv npo rau thaum tuaj sib ntsib, yuav poob rau txoj kev txaus ntuj thaum lawv rov qab mus tsev. Tseem muaj qee leej uas tsis xav tuaj sib ntsib ua ke. Yog li, koj yuav tsum pom tseeb tes hauj lwm uas tib neeg yuav tsum ua kom tiav hlo. Koj tsis tas yuav tsum paub Vajtswv txoj kev xav seb yog dab tsi, tab sis koj muaj peev xwm ua koj tes hauj lwm, koj muaj peev xwm thov vajtswv thaum koj yuav tsum tau thov, koj muaj peev xwm xyaum ua raws qhov tseeb thaum koj yuav tsum tau ua, thiab koj muaj peev xwm ua yam uas tib neeg tsim nyog ua. Koj muaj peev xwm tuav koj lub zeem muag kom tau raws li qhov qub. Kev ua tau raws li no, koj yuav muaj peev xwm lees txais Vajtswv tes dej num kauj ruam tom ntej. Thaum Vajtswv zais npog kev ua tes dej num, nws yog ib qho teeb meem yog koj tsis nrhiav. Thaum Nws hais lus thiab qhia tej lus ntseeg rau hauv lub sij hawm sawv daws tuaj sib koom, koj mob siab mloog, tab sis thaum Nws tsis hais lus lawm ces koj tsis muaj lub zog thiab tig rov qab. Hom neeg dab tsi thiaj ua li no? Qhov no yog ib tug neeg uas tsuas lawv qab raws pawg tsiaj xwb. Lawv tsis muaj kev khov kho, tsis muaj lus tim khawv, thiab tsis muaj zeem muag! Cov neeg feem coob yeej zoo li no. Yog koj ua raws li txoj kev no mus ntxiv, ib hnub twg thaum koj ntsib ib qho kev sim siab loj, koj yuav poob rau kev rau txim. Kev ua lub siab khov kho yog ib qho tseem ceeb heev rau Vajtswv tus txheej txheem kev tsim ua kom tib neeg zoo tiav log. Yog koj tsis muaj qhov ua xyem xyav rau ib kauj ruam ntawm Vajtswv tes dej num, yog koj ua tib neeg tes hauj lwm tau tiav hlo, yog koj tuav lub siab ncaj ncees txog yam uas Vajtswv hais kom koj xyaum ua, qhov ntawd yog qhov koj nco qab txog Vajtswv tej lus qhia, thiab txawm tias Nws yuav ua dab tsi rau tiam tam sim no los xij koj yuav tsum tsis muaj qhov ua xyem xyav txog Nws tes dej num, tuav koj txoj kev khov kho li qhov qub, tuav koj lo lus ua tim khawv, thiab yuav tsum ua kom muaj yeej txhua kauj ruam, ces thaum kawg koj yuav raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv thiab raug ua ib tug neeg muaj yeej. Yog koj muaj peev xwm tuav khov kho kom dhau txhua kauj ruam ntawm Vajtswv tej kev sim siab, thiab yog koj tseem muaj peev xwm tuav khov kho kom mus txog thaum kawg, ces koj yog ib tug muaj yeej, koj yog ib tug uas raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Yog koj tsis muaj peev xwm tuav khov kho rau hauv koj tej kev sim siab tam sim no, ces yav tom ntej nws tseem yuav nyuaj tshaj qhov no. Yog koj tsuas ntsib kev txom nyem me ntsis xwb thiab koj tsis caum qhov tseeb, ces thaum kawg koj yuav tsis tau dab tsi hlo li. Koj tsuas tshuav tes dawb tes pliag lawm xwb. Muaj qee cov neeg cia li tso lawv txoj kev caum tseg thaum lawv pom tias Vajtswv tsis hais dab tsi lawm, thiab lawv lub siab tawg ua lwj ua liam. Tus neeg zoo li no tseem tsis yog ib tug neeg ruam thiab los? Hom neeg no tsis muaj qhov tseeb tiag. Thaum Vajtswv tab tom hais lus, lawv ib txwm khiav tawm, ua txuj tsis khoom thiab tsuas mob siab rau lwm yam xwb, tab sis tam sim no Nws ho tsis hais lus lawm no ces, lawv txawm cia li tso tseg tsis nrhiav lawm. Hom neeg no tsis muaj yav tom ntej. Thaum lub sij hawm ua kev lim tib neeg kom dawb huv, koj yuav tsum to taub qhov tseeb los ntawm sab kev xav zoo thiab kawm tej lus qhia uas koj yuav tsum tau kawm; thaum koj thov Vajtswv thiab nyeem Nws txoj lus, koj yuav tsum ntsuas koj tus kheej tus yam ntxwv piv rau nws, tshawb nrhiav koj qhov tsis muaj txaus, thiab nrhiav pom tias koj tseem yuav tau kawm tej lus qhia ntau ntxiv. Koj yim mob siab nrhiav kev lim tib neeg kom dawb huv ntau npaum li cas, koj yim nrhiav pom koj tus kheej qhov tsis muaj txaus ntau npaum li ntawd. Thaum koj tab tom raug kev lim tib neeg kom dawb huv koj yeej yuav ntsib ntau yam teeb meem; koj tsis muaj peev xwm pom tej ntawd tseeb, koj yws, koj qhia koj tus kheej lub cev nqaij daim tawv tshwm—tsuas yog txoj hau kev no xwb koj thiaj muaj peev xwm nrhiav pom tias koj tus kheej muaj ntau tus moj yam lwj liam nyob hauv koj.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Yuav Tsum Tuav Koj Txoj Kev Mob Siab rau Vajtswv

374. Thaum tab tom raug kev sim siab, nws yog ib yam uas tib neeg yeej ib txwm qaug zog, los sis muaj kev xav phem nyob hauv lawv, los sis tu ncua kev kom pom tseeb rau Vajtswv lub siab nyiam los sis lawv txoj kev ua. Tiam sis qhov twg los xij, koj yuav tsum muaj kev ntseeg rau Vajtswv txoj hauj lwm, thiab tsis txhob tsis lees paub Vajtswv, ib yam li Yauj. Txawm hais tias Yauj qaug zog thiab tau foom phem rau nws hnub yug los, nws tsis tau tsis lees tias txhua yam hauv noob neej lub neej puav leej yog Yehauvas pub los, thiab Yehauvas los kuj yog Tus uas muab txhua yam tshem tawm mus thiab. Txawm hais tias nws yuav raug sim li cas los xij, nws tseem tuav rawv txoj kev ntseeg no. Nyob hauv koj txoj kev paub, tsis hais txoj kev tsim kho kom zoo uas koj raug los ntawm Vajtswv cov lus, yam uas Vajtswv cheem tsum kom noob neej ua, qhov luv luv, yog lawv txoj kev ntseeg thiab lawv txoj kev hlub Nws. Yam uas Nws ua kom zoo tshaj plaws los ntawm txoj kev ua hauj lwm li no yog tib neeg txoj kev ntseeg, kev hlub, thiab kev ntshaw. Vajtswv ua txoj hauj lwm ntawm kev ua kom zoo tshaj plaws rau tib neeg, thiab lawv tsis tuaj yeem pom nws, tsis tuaj yeem paub nws; nyob hauv cov xwm txheej zoo li no, koj txoj kev ntseeg yog qhov cheem tsum. Tib neeg txoj kev ntseeg yog qhov cheem tsum thaum muaj qee yam uas lub qhov muag tsis tuaj yeem pom tau, thiab koj txoj kev ntseeg yog qhov cheem tsum thaum koj tsis tuaj yeem tso koj cov kev xav phem mus. Thaum koj tsis muaj kev pom meej txog Vajtswv txoj hauj lwm, yam uas cheem tsum ntawm koj yog kom muaj kev ntseeg thiab kom muaj txoj kev sawv khov kho thiab sawv ua tim khawv. Thaum Yauj nce txog qib no lawm, Vajtswv tshwm los rau nws pom thiab hais lus rau nws. Qhov ntawd yog tias, nws tsuas yog los ntawm koj txoj kev ntseeg xwb, uas koj thiaj li muaj peev xwm pom Vajtswv, thiab thaum koj muaj kev ntseeg lawm Vajtswv yuav ua kom koj zoo tshaj plaws. Yog tsis muaj kev ntseeg, Nws tsis tuaj yeem ua tau li no. Vajtswv yuav muab pub rau koj txhua yam uas koj xav tau. Yog tias koj tsis muaj kev ntseeg, ces koj yuav tsis raug ua kom zoo tshaj plaws thiab koj yuav tsis muaj peev xwm pom Vajtswv cov dej num, yuav haj yam tsis pom Nws lub hwj chim uas loj kawg nkaus. Thaum koj muaj kev ntseeg uas koj yuav pom Nws cov dej num hauv koj txoj kev paub tseeb, ces Vajtswv yuav tshwm los rau koj pom, thiab Nws yuav qhia koj thiab coj koj sab hauv tuaj. Yog tsis muaj txoj kev ntseeg ntawd, Vajtswv yuav tsis muaj peev xwm ua tau li ntawd tau. Yog tias koj tsis muaj kev cia siab rau Vajtswv, koj yuav ua li cas muaj peev xwm paub txog Nws txoj hauj lwm? Yog li ntawd, tsuas yog thaum koj muaj txoj kev ntseeg thiab koj tsis txhob muaj kev ua xyem xyav rau Vajtswv xwb, tsuas yog thaum koj muaj kev ntseeg tseeb rau Nws thiab xwb txawm Nws yuav ua dab tsi los xij, Nws yuav qhia koj thiab qhia koj kom paub qhov tseeb los ntawm koj cov kev paub, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj li yuav muaj peev xwm pom Nws cov dej num. Txhua yam no tau ua tiav los ntawm kev ntseeg. Txoj kev ntseeg tsuas muaj los ntawm kev tsim kho kom zoo xwb, thiab yog tsis muaj kev tsim kho kom zoo, ces txoj kev ntseeg tsis tuaj yeem txhim kho tau. Lo lus, “kev ntseeg,” no hais txog dab tsi? Kev ntseeg yog qhov tseem tseem kev ntseeg thiab lub siab dawb paug uas tib neeg yuav tsum muaj thaum lawv ntsia tsis pom los sis tuav tsis tau ib yam dab tsi li, thaum uas Vajtswv txoj hauj lwm tsis haum rau noob neej cov kev xav phem, thaum uas nws tshaj noob neej txoj kev ncav cuag lawm. Qhov no yog txoj kev ntseeg uas Kuv hais txog. Tib neeg xav tau kev ntseeg thaum lub sij hawm muaj kev txom nyem thiab kev tsim kho kom zoo, thiab kev ntseeg yog qee yam uas lawv kev tsim kho kom zoo qab los; kev tsim kho kom zoo thiab kev ntseeg tsis tuaj yeem muab sib cais tau li. Txawm Vajtswv yuav ua hauj lwm li cas los xij, thiab txawm txhua yam nyob ib puag ncig koj yuav zoo li cas los xij, koj muaj peev xwm ua lub neej thiab nrhiav qhov tseeb, thiab tshawb nrhiav kev paub txog Vajtswv txoj hauj lwm, thiab muaj kev nkag siab txog Nws cov dej num, thiab koj yuav muaj peev xwm ua raws nraim li qhov tseeb. Ua li ntawd yog qhov uas muaj kev ntseeg tseeb, thiab ua li ntawd qhia tau hais tias koj tsis tau poob kev ntseeg Vajtswv. Koj yuav muaj kev ntseeg tseeb rau Vajtswv yog tias koj muaj peev xwm ua tau lub siab ntev nrhiav ua qhov tseeb los ntawm kev tsim kho kom zoo, yog tias koj muaj peev xwm hlub Vajtswv tiag tiag thiab tsis tsim kho kev ua xyem xyav txog Nws, yog tias txawm Nws yuav ua dab tsi los xij koj tseem ua qhov tseeb kom Nws zoo siab, thiab yog tias koj muaj peev xwm nrhiav tau Nws lub siab nyiam uas nyob tob tshaj plaws thiab ua tib zoo txiav txim siab txog Nws lub siab nyiam. Yav dhau los, thaum Vajtswv tau hais tias koj yuav kav tam li ib tug vajntxwv, koj tau hlub Nws, thiab thaum Nws nthuav qhia Nws Tus Kheej rau koj, koj ua raws li Nws hais. Tiam sis tam sim no Vajtswv tau khiav nkaum lawm, koj tsis tuaj yeem pom Nws, thiab teeb meem tau los raug koj—koj puas yuav tsis muaj kev cia siab rau Vajtswv tam sim no? Yog li, koj yuav tsum niaj hnub ua lub neej thiab nrhiav kev kom ua kom tau raws li Vajtswv lub siab nyiam. Qhov no hu hais tias txoj tseem tseem kev ntseeg, thiab qhov no yog txoj kev hlub uas tseeb tshaj plaws thiab zoo tshaj plaws.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tib Neeg Uas yuav Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Yuav Tsum Raug Kev Tsim Kho Kom Zoo

375. Lub hom phiaj ntawm tes hauj lwm ntawm kev tsim kho kom zoo ces qhov tseem ceeb tsuas ua kom tib neeg txoj kev ntseeg zoo tshaj plaws xwb. Thaum kawg, qhov uas ua tau tiav los ces yog koj xav khiav tawm mus tiam sis, tib lub sij hawm ntawd, koj tsis tuaj yeem tawm tau; qee tus neeg tseem muaj peev xwm muaj kev ntseeg txawm hais tias thaum lawv tsis muaj ib qho kev cia siab me me li lawm; thiab tib neeg tsis muaj kev cia siab txog lawv lub zeem muag yav tom ntej hlo li lawm. Tsuas yog thaum lub sij hawm no xwb Vajtswv txoj kev tsim kho kom zoo thiaj li yuav tiav. Tib neeg tseem tsis tau mus txog theem nruab nrab ntawm kev ciaj thiab kev tuag, thiab lawv tseem tsis tau saj txoj kev tuag, yog li txoj kev tsim kho kom zoo tseem tsis tau tiav. Tab txawm cov neeg uas tau nyob rau theem ntawm cov neeg uas ua dej num rau Vajtswv los twb tsis raug tsim kho kom zoo tshaj plaws. Yauj tau raug kev tsim khom kom zoo loj kawg nkaus, thiab nws tsis muaj ib yam dab tsi uas nws yuav cia siab rau li. Tib neeg yuav tsum raug kev tsim kho kom zoo kom txog ntua qhov uas lawv tsis muaj kev cia siab li lawm thiab tsis muaj dab tsi uas yuav cia siab tau rau li lawm thiab—tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog txoj kev tsim kho kom zoo uas tseeb tiag. Nyob rau lub sij hawm cov neeg uas ua dej num rau Vajtswv, yog tias koj lub siab yeej ib txwm nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab yog tias txawm hais tias Nws tau ua dab tsi lawm los xij thiab txawm hais tias Nws txoj kev xav rau koj yuav zoo li cas los xij, koj yeej ib txwm ua raws li Nws txoj kev npaj tseg, ces thaum kawg ntawm txoj kev koj yuav to taub txhua yam uas Vajtswv tau ua. Koj raug Yauj txoj kev sim siab, thiab tib lub sij hawm ntawd koj los raug Petus txoj kev sim siab thiab. Thaum Yauj raug sim, nws sawv ua tim khawv, thiab thaum kawg, Yehauvas tau nthuav tawm rau nws pom. Tsuas yog tom qab uas nws sawv ua tim khawv lawm xwb nws thiaj li tsim nyog pom Vajtswv lub ntsej muag. Vim li cas nws tau hais tias: “Kuv nkaum ntawm thaj av qias vuab tsuab tiam sis qhia Kuv tus kheej tshwm rau ntawm lub nceeg vaj dawb huv”? Qhov ntawd txhais tau hais tias tsuas yog thaum koj dawb huv thiab sawv ua tim khawv lawm xwb koj thiaj li yuav tuaj yeem muaj lub meej mom mus pom Vajtswv lub ntsej muag. Yog tias koj tsis tuaj yeem sawv ua tim khawv rau Nws, koj tsis muaj lub meej mom yuav pom Nws lub ntsej muag. Yog tias koj thim rov qab los sis muaj kev tsis txaus siab tawm tsam Vajtswv thaum raug kev tsim khom kom zoo, yog li koj swb ua tsis tau tim khawv rau Nws thiab dhau los ua Ntxwgnyoog lub khw muag khoom uas txaus luag lawm xwb, ces koj yuav tsis tau txais Vajtswv qhov kev tshwm sim rau koj pom. Yog tias koj zoo li Yauj, tus uas nyob hauv kev sim siab foom nws tus kheej cev nqaij daim tawv thiab tsis yws rau Vajtswv, thiab muaj peev xwm ntxub nws tus kheej cev nqaij daim tawv yam tsis muaj kev yws los sis kev ua txhaum los ntawm nws cov lus li, ces koj yuav raug sawv ua tim khawv. Thaum koj raug kev tsim kho kom zoo mus txog ntua qib tseem ceeb lawm thiab tseem tuaj yeem zoo li Yauj, mloog Vajtswv lus tiag tiag thiab tsis muaj lwm yam kev cheem tsum ntawm Nws los sis koj cov kev xav phem, ces Vajtswv yuav tshwn los rau koj pom.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tib Neeg Uas yuav Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Yuav Tsum Raug Kev Tsim Kho Kom Zoo

376. Koj cov kev paub dhau los uas ua tsis tiav, kev qaug zog, koj lub sij hawm uas tsis zoo, txhua yam tuaj yeem hais tau tias yog Vajtswv cov kev sim siab. Qhov no vim tias txhua yam yog los ntawm Vajtswv los, thiab tag nrho txhua yam thiab xwm txheej puav leej yog nyob hauv Nws ob txhais tes. Txawm yog koj ua tsis tiav los sis koj qaug zog thiab koj ntog, txhua yam yog nyob rau ntawm Vajtswv thiab nyob hauv Nws lub xib tes. Los ntawm Vajtswv txoj kev xav, qhov no yog koj txoj kev sim siab, thiab yog tias koj tsis tuaj yeem nco tau qhov ntawd, nws yuav dhau los ua kev dag ntxias. Muaj ob hom yam ntxwv uas tib neeg yuav tsum nco: Tus ib yog los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv los, thiab tus me ntsis zoo li ntawd yog Ntxwgnyoog. Ib tug yam ntxwv yog tus uas Vajntsujplig Dawb Huv ua rau koj pom thiab ua rau koj paub koj tus kheej, kom ntxub thiab khuv xim koj tus kheej thiab kom muaj peev xwm muaj txoj tseem tseem kev hlub rau Vajtswv, kom ua rau koj lub siab ua rau Nws txaus siab. Lwm tus yam ntxwv yog tus uas koj paub koj tus kheej, tiam sis koj xav phem thiab qaug zog. Nws tuaj yeem hais tau tias tus yam ntxwv no yog Vajtswv txoj kev tsim kho kom zoo, thiab nws kuj yog Ntxwgnyoog txoj kev dag ntxias thiab. Yog tias koj nco tias qhov no yog Vajtswv txoj kev cawm dim rau koj thiab yog tias koj xav tias tam sim no koj tshuav Nws nuj nqis ntau heev, thiab yog tias txij tam sim no mus koj sim them rov rau Nws thiab tsis poob rau txoj kev qias neeg zoo li no ntxiv lawm, yog tias koj siv koj lub dag zog mus rau kev noj thiab kev haus Nws cov lus, thiab yog tias koj ib txwm xav tias koj tus kheej tu ncua, thiab muaj lub siab ntshaw, ces qhov no yog Vajtswv txoj kev sim siab. Tom qab kev tsim txom dhau mus lawm thiab koj rov qab mus lawm yav tom ntej dua ntxiv, Vajtswv tseem yuav coj koj, qhia kom koj paub qhov tseeb, qhia, thiab yug koj. Tiam sis yog tias koj tsis nco thiab koj xav phem, koj tus kheej yuav poob siab yooj yim heev, yog tias koj xav li no, ces Ntxwgnyoog txoj kev dag ntxias yuav los rau koj. Thaum Yauj raug tej kev sim siab, Vajtswv thiab Ntxwgnyoog nkawv sib twv, thiab Vajtswv tso cai rau Ntxwgnyoog los tsim txom Yauj. Txawm hais tias nws yog Vajtswv sim Yauj los, Ntxwgnyoog yog tus uas los rau ntawm nws kiag. Rau qhov Ntxwgnyoog, twb yog nws ntxias Yauj, tiam sis Yauj tuaj Vajtswv tog. Yog tias qhov ntawd tsis yog qhov teeb meem, ces Yauj twb poob rau kev dag ntxias lawm. Thaum uas tib neeg poob rau kev dag ntxias lawm ces, lawv poob rau kev puas tsuaj. Kev raug kev tsim kho kom zoo tuaj yeem hais tau tias yog ib txoj kev sim siab los ntawm Vajtswv, tiam sis yog tias koj tsis muaj tus yam ntxwv zoo, nws tuaj yeem hais tau tias yog kev dag ntxias los ntawm Ntxwgnyoog. Yog tias koj tsis paub meej txog lub zeem muag ntawd, Ntxwgnyoog yuav liam koj thiab npog kom koj tsis pom lub zeem muag ntawd. Ua ntej koj paub txog nws, koj yuav poob rau hauv kev dag ntxias.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tib Neeg Uas yuav Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Yuav Tsum Raug Kev Tsim Kho Kom Zoo

377. Thaum tseem tab tom raug kev sim siab, txawm tias koj tsis paub txog yam Vajtswv xav ua thiab yam dej num uas Nws xav ua kom tiav los xij, koj yuav tsum paub tias Vajtswv tej kev xav rau tib neeg yeej ib txwm zoo. Yog koj muaj siab caum Nws tiag tiag ces Nws yuav tsis tso koj tseg li, thiab thaum kawg Nws yeej yuav ua kom koj zoo tiav log, thiab coj tib neeg mus rau ib lub hom phiaj tsim nyog. Txawm tias Vajtswv qhov kev sim tib neeg siab tam sim no yuav zoo li cas los xij, thaum los txog ib hnub twg Nws yuav muab qhov ua tau los kom tsim nyog rau tib neeg thiab yuav muab txiaj ntsig kom tsim nyog rau lawv raws li qhov lawv tau ua. Vajtswv yuav tsis coj tib neeg mus rau ib thaj chaw twg thiab cia li lam muab lawv ntiab tawm thiab tsis quav ntsej txog lawv. Qhov no yog vim hais tias Vajtswv yog tus ntseeg tau. Thaum lub sij hawm no, Vajntsujplig tab tom ua tes dej num ntawm kev lim tib neeg kom dawb huv. Nws tab tom lim ib tug zuj zus kom dawb huv. Hauv cov kauj ruam ntawm tes dej num ntawd raug teeb muaj xws li kev sim siab ntawm kev tuag thiab kev sim siab ntawm kev rau txim, kev lim tib neeg kom dawb huv raug ua raws li cov lus hais. Rau cov tib neeg uas paub txog Vajtswv tes dej num, lawv yuav tsum xub to taub ua ntej txog Nws tes dej num tam sim no thiab seb tib neeg yuav sib koom tes li cas tso. Qhov tseeb, tej no yog yam uas sawv daws yuav tsum to taub. Txawm Vajtswv yuav ua dab tsi los xij, txawm nws yuav yog kev lim tib neeg kom dawb huv los xij los sis txawm Nws tsis hais lus tawm li los xij, yeej tsis muaj ib kauj ruam ntawm Vajtswv tes dej num yuav haum nrog tib neeg tej kev xav phem li. Txhua kauj ruam ntawm Nws tes dej num yuav rhuav tshem thiab tsoo tib neeg tej kev xav phem kom ntsoog thiab kom tawg du lug. Tej no yog Nws tes dej num. Tab sis koj yuav tsum ntseeg tias, txij thaum Vajtswv tes dej num ua los txog ib kauj ruam twg, txawm yuav muaj dab tsi tshwm sim los xij Nws yuav tsis tua txhua tus tib neeg kom tuag. Nws muab tej lus cog tseg thiab koob hmoov rau tib neeg, thiab tag nrho cov neeg uas caum Nws yuav muaj peev xwm tau txais Nws tej koob hmoov, tab sis cov neeg uas tsis caum ces yuav raug Vajtswv muab ntiab tawm. Qhov no yuav nce raws li koj txoj kev caum. Txawm tias yuav muaj dab tsi ntxiv los xij, koj yuav tsum ntseeg tias thaum Vajtswv tes dej num raug ua tiav lawm, txhua leej txhua tus nyias yuav muaj nyias lub hom phiaj tsim nyog. Vajtswv yeej npaj tej kev cia siab zoo rau tib neeg lawm, tab sis yog tsis muaj kev caum lawv yuav tsis tau dab tsi. Tam sim no koj yuav tsum muaj peev xwm pom qhov no—Vajtswv txoj kev lim tib neeg kom dawb huv thiab Nws txoj kev qhuab ntuas ntawm tib neeg yog Nws tes dej num, tab sis ntawm lawv tus kheej ces yuav tsum caum kev hloov tus moj yam txhua lub sij hawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Yuav Tsum Tuav Koj Txoj Kev Mob Siab rau Vajtswv

378. Tib neeg yuav raug tsim kho kom muaj txhua yam puv npo nyob rau Tiam Lub Nceeg Vaj. Tom qab kev kov yeej lawm, tib neeg yuav raug cob rau kev lim tib neeg kom dawb huv thiab raug kev ceeb laj txom nyem loj. Cov uas muaj cuab kav kov yeej thiab sawv ua tim khawv rau lub sij hawm raug kev ceeb laj txom nyem loj no yog cov uas thaum kawg yuav tau txhua yam puv npo; lawv yog cov kov yeej. Nyob rau thaum lub sij hawm muaj kev ceeb laj txom nyem loj no, mas tib neeg yuav tsum txais yuav kev lim tib neeg kom dawb huv, thiab qhov kev lim tib neeg kom dawb huv no mas yog qhov kev piv txwv kawg ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Nws yog zaum kawg uas tib neeg yuav raug lim kom dawb huv ua ntej tag nrho Vajtswv qhov kev cawm tib neeg ntawd yuav xaus, thiab tag nrho cov ua ntseeg Vajtswv yuav tsum txais yuav qhov kev sim siab zaum kawg no, thiab lawv yuav tsum txais yuav qhov kev lim tib neeg kom dawb huv zaum kawg no. Cov uas raug kev ceeb laj txom nyem loj yog cov uas tsis muaj Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm thiab Vajtswv txoj kev coj qhia, tab sis cov uas tau raug kov yeej lawm tiag thiab cov uas nrhiav Vajtswv tiag ces thaum kawg yuav sawv tau ntseg ntsos; lawv yog cov uas muaj kev ua neeg thiab cov uas hlub Vajtswv tiag. Tsis hais Vajtswv yuav ua dab tsi li, cov neeg kov yeej no yuav tsis plam cov zeem muag thiab tseem yuav muab qhov tseeb coj los xyaum ua yam tsis pub plam lawv cov lus tim khawv li. Lawv yog cov uas thaum kawg yuav tawm hauv qhov kev ceeb laj txom nyem loj ntawd los. Txawm hais tias cov uas tig qhov phem ua qhov zoo los yeej muaj cuab kav khaws xyeem tau hnub no, tab sis yuav tsis muaj leej twg khiav dim qhov kev ceeb laj txom nyem loj thaum kawg no li, thiab tsis muaj leej twg yuav khiav dim qhov kev sim thaum kawg. Rau cov uas kov yeej, tej kev ceeb laj txom nyem loj ntawd yog ib qho kev lim tib neeg kom dawb huv loj heev; tab sis rau cov uas tig qhov phem ua qhov zoo, nws yog tes hauj lwm uas yuav muab tshem tawm kom tag nrho mus. Tsis hais lawv yuav raug sim siab li cas li, cov uas muaj Vajtswv nyob rau hauv lawv lub siab qhov kev ua siab ncaj rau Vajtswv ntawd mas yeej tsis hloov li; tab sis rau cov uas tsis muaj Vajtswv nyob hauv siab, ces thaum uas Vajtswv tes hauj lwm tsis pab lawv cev nqaij daim tawv lawm, ces lawv hloov kiag lawv txoj kev xav txog Vajtswv, thiab tseem khiav tawm ntawm Vajtswv mus tib si. Cov ntawd yog cov neeg uas yuav tsis sawv nres nroos kom ruaj khov rau thaum kawg, cov uas tsuas xav nrhiav Vajtswv tej koob hmoov xwb thiab tsis kam muab lawv tus kheej fij rau Vajtswv thiab muab lawv tus kheej cob rau Nws. Tag nrho cov neeg qis qis li ntawd yuav raug ntiab tawm thaum Vajtswv tes hauj lwm los txog qhov xaus lawm, thiab lawv tsis tsim nyog yuav tau txais kev hlub los sis kev khuv leej hlo li. Cov uas tsis muaj kev ua neeg ces tsis muaj cuab kav yuav hlub Vajtswv tiag. Thaum uas ib ncig ntawm lawv tseem nyab xeeb thiab ruaj khov, los sis thaum tseem tau tshaj thawj, ces lawv thiaj mloog Vajtswv hais xwb, tab sis thaum uas yam lawv ntshaw raug txo kom tsawg, los sis lov tawm tias tsis muaj tseeb, ces lawv tig ntxeev siab tam sim ntawd. Txawm hais tias nyob rau sij hawm li ib hmos xwb, los tej zaum lawv yeej hloov ntawm ib tug neeg luag ntxhi, “siab-dawb” mus ua ib tug neeg tua neeg uas muaj lub ntsej muag phem thiab lwj liam kawg, cia li muab tej neeg uas muaj txiaj ntsim rau lawv nag hmo coj los ua lawv tus yeeb ncuab loj tshaj plaws, yam tsis muaj chaw sib dhos los sis tsis muaj laj thawj li. Yog cov niag dab no tsis raug ntiab tawm, cov niag dab no yuav tua neeg yam tsis ntsais muag, ua lawv tseem tsis yog ib qho kev phom sij uas muab zais tseg los? Tes hauj lwm cawm tib neeg mas yuav tsis yog ua tiav hlo tom qab qhov ua tiav ntawm kev kov yeej lawm xwb. Txawm hais tias kev kov yeej twb los xaus lawm, los tes hauj lwm ntxuav tib neeg kom dawb huv ntawd tseem tsis tau xaus; tes hauj lwm ntawd mas tsuas tiav rau thaum uas tib neeg yeej raug ntxuav kom dawb huv tag nrho lawm xwb, thaum uas cov uas yeej muab lawv tus kheej zwm kiag rau Vajtswv raug tsim kho kom muaj txhua yam puv npo lawm, thiab cov neeg zais lawv tus kheej uas yeej tsis muaj Vajtswv nyob hauv lawv lub siab ntawd raug tshem tawm tag lawm xwb. Cov uas tsis ua kom haum Vajtswv siab rau thaum theem kawg ntawm Nws tes hauj lwm ces yuav raug tshem tawm tag nrho, thiab cov ua raug tshem tawm ntawd ces yog dab cov lawm xwb. Thaum uas lawv tsis muaj cuab kav yuav ua kom haum Vajtswv siab, ces lawv tig tawm tsam Vajtswv, thiab txawm hais tias cov neeg no ntseeg Vajtswv hnub no, los qhov no yeej ua tsis tau pov thawj qhia hais tias lawv yog cov uas tseem nyob rau thaum kawg ntawd. Nyob rau hauv cov lus uas hais tias “cov uas caum Vajtswv mus txog thaum kawg ces yuav tau txais kev cawm dim,” lub ntsiab lus “caum” mas txhais tau hais tias sawv nres nroos khov kho nyob rau thaum muaj kev ceeb laj txom nyem loj. Hnub no, muaj coob tus ntseeg hais tias caum Vajtswv mas yooj yim, tab sis thaum Vajtswv tes hauj lwm yuav xaus, koj yuav paub qhov tseem ntsiab lus tseeb ntawm lo lus “caum.” Tsuav yog hais tias koj tseem muaj cuab kav caum Vajtswv hnub no tom qab uas raug kov yeej lawm, qhov no tsis tau yog pov thawj qhia hais tias koj yog ib tug uas yuav raug tsim kho kom zoo tiav log. Cov uas tsis muaj peev xwm yuav tiv taus tej kev sim siab ntawd, cov uas tsis muaj peev xwm yuav yeej thaum uas muaj kev ceeb laj txom nyem loj ntawd ces, thaum kawg, yuav tsis muaj peev xwm sawv ntseg ntsos khov kho, thiab yog li ntawd ces yog tsis muaj peev xwm caum Vajtswv mus kom txog qhov kawg kiag. Cov uas caum Vajtswv tiag mas yeej muaj peev xwm txheem taus rau txoj kev sim ntawm lawv tes hauj lwm, hos cov uas tsis caum Vajtswv tiag mas yeej tsis muaj peev xwm yuav txheem taus txhua yam kev sim siab ntawm Vajtswv. Tsis yog tam sim no ces yeej yog lwm hnub xwb uas lawv yuav raug ntiab tawm, thaum uas cov kov yeej yuav tau nyob rau hauv lub nceeg vaj. Qhov uas seb tib neeg puas nrhiav Vajtswv tiag ntawd ces ntsuas tau los ntawm tej kev sim ntawm lawv tes hauj lwm, qhov ntawd yog, ua los ntawm Vajtswv tej kev sim siab, thiab tsis muaj ib yam dab tsi cuam tshuam txog tib neeg tus kheej qhov kev txiav txim siab. Vajtswv tsis yog yuav cia li lam tau lam tsis txais yuav ib tug neeg twg raws nws siab nyiam; txhua yam uas Nws ua ces yeej ua tau kom tib neeg ntseeg txaus nkaus li. Nws tsis ua tej yam uas kom tib neeg tsis pom li, los sis tej yam hauj lwm uas yuav ua tsis tau kom neeg ntseeg li. Qhov uas seb tib neeg txoj kev ntseeg ntawd yuav muaj tseeb los tsis tseeb ntawd ces yog muaj pov thawj los ntawm qhov tseeb xwb thiab tib neeg yuav txiav txim siab tsis tau. Nqe lus “nplej muab ua tsis tau txhauv, thiab txhauv muab ua tsis tau nplej” yeej muaj tseeb tiag. Tag nrho cov uas hlub Vajtswv ces thaum kawg yuav tau nyob rau hauv lub nceeg vaj, thiab Vajtswv yuav tsis ua phem rau ib tug neeg twg uas yeej hlub Nws tiag.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Qhov Kev Xyaum Ua

379. Thaum nws raug Vajtswv qhuab ntuas, Petus thov Vajtswv hais tias, “Au Vajtswv! Kuv lub cev nqaij daim tawv tsis mloog lus, thiab Koj qhuab ntuas kuv thiab txiav txim rau kuv. Kuv zoo siab rau Koj txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, thiab txawm hais tias Koj tsis xav tau kuv, los nyob hauv Koj txoj kev txiav txim mas kuv pom Koj tus moj yam dawb huv thiab ncaj ncees. Thaum Koj txiav txim rau kuv, es kom lwm tus thiaj pom Koj tus moj yam ncaj ncees nyob rau hauv Koj qhov kev txiav txim, kuv txaus siab heev. Yog qhov ntawd qhia tau kom pom txog Koj tus moj yam thiab cia Koj tus moj yam ncaj ncees rau tag nrho cov raug tsim tawm los ntawd pom, thiab yog nws yuav ua tau kom kuv txoj kev hlub rau Koj dawb huv dua tuaj, ces kuv yeej ua tau zoo li ib tug neeg ncaj ncees, ces Koj qhov kev txiav txim yeej zoo lawm, vim qhov ntawd yog koj txoj kev xav uas muaj hmoov hlub puv npo. Kuv paub hais tias tseem muaj ntau yam hauv kuv uas tseem ntxeev siab tawm tsam, thiab hais tias kuv yeej tsis zoo txaus yuav los sawv rau ntawm Koj lub xub ntiag. Kuv xav kom Koj txiav txim rau kuv kom ntau zog, tsis hais yuav yog muab tso rau ib qho chaw muaj yeeb ncuab coob los sis kev ceeb laj txom nyem loj li; tsis hais Koj yuav ua li cas li, rau kuv ces nws yog ib qho muaj nuj nqis heev. Koj txoj kev hlub mas tob kawg nkaus, thiab kuv txaus siab yuav muab kuv tus kheej tso plhuav rau Koj tej kev coj kev qhia yam tsis yws ib qho hlo li.” Qhov no yog Petus qhov kev paub tom qab nws tau ntsib tau pom Vajtswv tes hauj lwm lawm, thiab nws kuj yog ib qho lus tim khawv rau nws txoj kev hlub Vajtswv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim

380. Tib neeg ua neeg nrog cev nqaij daim tawv xwb, uas txhais tau hais tias lawv nyob rau hauv tib neeg lub ntuj tawg, thiab yog tsis muaj Vajtswv qhov kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas ces tib neeg yeej qias vuab tsuab npaum nkaus li Ntxwgnyoog thiab. Yuav ua cas tib neeg thiaj li yuav dawb huv mas? Petus ntseeg hais tias kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim ntawm Vajtswv yog tib neeg qhov kev tiv thaiv thiab qhov hmoov hlub loj tshaj plaws. Tsuas yog Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim xwb mas thiaj li yuav tsa tau tib neeg kom hnov thiab kom ntxub cev nqaij daim tawv, kom ntxub Ntxwgnyoog. Vajtswv qhov kev qhuab qhia nruj nruj ntawd tso tau tib neeg dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, tso tau lawv dim ntawm lawv tus kheej lub me nyuam ntiaj teb me me, thiab cia lawv los nyob rau hauv qhov kaj ntawm Vajtswv lub xub ntiag. Tsis muaj ib qho kev cawm dim zoo tshaj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim lawm! Petus thov Vajtswv hais tias, “Au Vajtswv! Tsuav yog Koj qhuab ntuas thiab txiav txim rau kuv xwb, kuv yuav paub hais tias Koj tseem tsis tau ncaim kuv. Txawm hais tias Koj tsis muab kev xyiv fab los sis kev thaj yeeb rau kuv, thiab ua kom kuv muaj kev txom nyem thiab muab kev qhuab ntuas yam suav tsis txheeb li rau kuv, tsuav yog Koj tseem tsis tau ncaim kuv, ces kuv lub siab yeej nyob tus yees lawm. Hnub no, Koj qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim tau rais los ua kuv qhov kev tiv thaiv uas zoo tshaj plaws thiab kuv qhov koob hmoov uas loj tshaj plaws. Qhov hmoov hlub Koj muab rau kuv tiv thaiv kuv. Qhov hmoov hlub Koj muab pub rau kuv hnub no yog ib qho tshwm sim los ntawm Koj tus moj yam ncaj ncees, thiab yog kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, dhau qhov ntawd, nws yog ib qho kev sim siab, thiab, tshaj qhov ntawd, nws yog ib lub neej uas txom nyem.” Petus muaj cuab kav muab tej kev lom zem ntawm cev nqaij daim tawv tso tseg thiab nrhiav ib txoj kev hlub uas tob dua thiab kev tiv thaiv siab dua, vim nws tau txais hmoov hlub ntau heev los ntawm Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Nyob rau hauv lawv lub neej, yog tib neeg xav kom raug yaug kom dawb huv thiab hloov tau lawv tus moj yam, yog lawv xav ua lub neej kom muaj qab hau thiab ua kom tau lawv tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los, ces lawv yuav tsum txais yuav Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, thiab yuav tsum tsis txhob pub Vajtswv tej kev qhuab qhia thiab Vajtswv tej kev ntaus ncaim ntawm lawv mus li, es thiaj li yuav ua tau kom lawv tso tau lawv tus kheej dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag thiab txoj kev haub ntxias, thiab ua lub neej tau nyob rau hauv Vajtswv qhov kaj. Paub hais tias Vajtswv txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim yog qhov kaj, thiab qhov koj ntawm tib neeg txoj kev cawm dim, thiab hais tias yeej tsis muaj ib qho koob hmoov, hmoov hlub los sis kev tiv thaiv rau tib neeg uas yuav zoo tshaj lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim

381. Tib neeg nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias, thiab tshwm sim los nyob rau hauv cev nqaij daim tawv; yog tib neeg tsis raug yaug kom dawb huv thiab tsis tau txais Vajtswv txoj kev tiv thaiv, ces tib neeg yuav haj yam phem tuaj. Yog lawv xav hlub Vajtswv, ces lawv yuav tsum raug yaug kom dawb huv thiab cawm kom dim. Petus thov Vajtswv hais tias, “Vajtswv, thaum koj hlub kuv ces kuv zoo siab, thiab nyob kaj siab lug; thaum Koj qhuab ntuas kuv, kuv haj yam kaj siab thiab xyiv fab. Txawm hais tias kuv qaug zog, thiab tau tiv kev txom nyem yam qhia tsis tau rau leej twg li, txawm hais tias muaj kua muag thiab kev tu siab, los Koj yeej paub hais tias qhov kev tu siab no ces yog vim kuv txoj kev tsis mloog lus, thiab yog vim kuv txoj kev qaug zog. Kuv quaj vim kuv ua tsis tau kom zoo raws Koj tej kev ntshaw, kuv tu siab thiab khuv xim vim kuv tsis zoo txaus rau Koj tej kev cheem tsum, tab sis kuv txaus siab yuav ua kom tau txij li no, kuv txaus siab yuav ua tag nrho tej uas kuv ua tau kom zoo rau Koj. Koj qhov kev qhuab ntuas tau muab kev tiv thaiv rau kuv, thiab tau muab txoj kev cawm dim zoo tshaj plaws rau kuv; Koj qhov kev txiav txim mas tseem tshaj Koj qhov kev zam thiab kev ua siab ntev lawm thiab. Yog tsis muaj Koj qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, ces kuv yuav tsis tau Koj qhov kev hlub thiab kev ua siab dawb siab zoo li. Hnub no, kuv pom tag nrho tej uas Koj txoj kev hlub mas siab tshaj lub ntuj thiab zoo tshaj tag nrho txhua yam. Koj txoj kev hlub tsis yog kev hlub thiab kev siab dawb siab zoo xwb; tseem tshaj qhov ntawd lawm thiab, nws yog kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Koj txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim tau muab ntau yam heev rau kuv. Yog tsis muaj koj txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, yuav tsis muaj ib tug neeg twg uas yuav raug yaug kom dawb huv li, thiab yuav tsis muaj ib tug neeg yuav muaj cuab kav tau ntsib tau pom txoj kev hlub ntawm tus Tswv Tsim li. Txawm hais tias kuv twb tau tiv pua pua qhov kev sim siab thiab kev ceeb laj txom nyem loj lawm, thiab twb yuav luag tuag, los tej ntawd cia kuv paub Koj tseeb tseeb thiab tau txais txoj kev cawm dim uas siab tshaj plaws. Yog koj txoj kev qhuab ntuas, kev txiav txim thiab kev rau txim tso kuv tseg, ces kuv yuav ua neej nyob rau hauv txoj kev tsaus ntuj, nyob rau hauv txoj kev tswj fwm ntawm Ntxwgnyoog. Cev nqaij daim tawv ntawm tib neeg ho yuav muaj txiaj ntsim dab tsi thiab mas? Yog koj txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim tso kuv tseg lawm, ces yuav zoo nkaus li Koj tus Ntsujplig tso kuv tseg lawm thiab, cuag nkaus li Koj yeej tsis nrog kuv nyob lawm. Yog zoo li ntawd, es kuv yuav ua cas ua neeg nyob mus? Yog Koj muab kev mob nkeeg rau kuv thiab tshem kuv tej kev ywj pheej mus lawm, kuv yeej tseem ua neej nyob mus tau, tab sis yog Koj tej kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim tso kuv tseg, ces kuv yuav tsis muaj txoj hau kev ua neej nyob ntxiv mus li. Yog kuv tsis muaj koj txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, ces kuv yeej yuav plam Koj txoj kev hlub, ib txoj kev hlub uas tob dhau heev lawm rau kuv muab los hais tau tawm ua lus. Yog tsis muaj Koj txoj kev hlub, kuv yuav tau nyob hauv txoj kev tswj fwm ntawm Ntxwgnyoog, thiab yuav tsis muaj cuab kav pom Koj lub ntsej muag uas muaj yeeb koob. Kuv yuav ua cas ua neej nyob tau txuas ntxiv mus? Kuv yuav tiv tsis taus tej kev tsaus ntuj zoo li ntawd, lub neej zoo li ntawd. Qhov muaj Koj nrog kuv ces zoo li qhov pom Koj, yog li kuv yuav ua cas ncaim Koj tau? Kuv thov kom Koj tsis txhob muab kuv qhov kev kaj siab loj tshaj plaws ntawd tshem tawm ntawm kuv mus, txawm hais tias yuav yog ob peb lo lus hais kom rov ruaj siab xwb los xij. Kuv tau txaus siab rau Koj txoj kev hlub, thiab hnub no kuv yuav nrug tsis tau Koj li; es yuav ua cas kuv thiaj yuav tsis hlub Koj? Kuv tau poob ntau lub kua muag ntawm txoj kev tu siab vim yog Koj txoj kev hlub, tab sis kuv yeej ib txwm hnov zoo li ib lub neej zoo li no mas thiaj li muaj qab hau, thiaj muaj cuab kav txhawb nqa kuv dua, muaj cuab kav hloov tau kuv dua, thiab muaj cuab kav cia kuv nrhiav tau qhov tseeb uas tsim nyog cov uas raug tsim tawm los yuav tsum tau muaj.”

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim

382. Yog koj yog ib tug uas nrhiav kev raug tsim kho kom zoo tiav log, ces koj yuav tau hais lus tim khawv thiab koj yuav hais tias: “Nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm ib kauj ruam-dhau-ib kauj ruam no, kuv tau txais yuav Vajtswv tes hauj lwm ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, thiab txawm hais tias kuv tau tiv kev txom nyem loj heev, los kuv tau los paub hais tias Vajtswv tsim kho kom tib neeg zoo tiav log li cas, kuv muab tau tes hauj lwm uas Vajtswv ua lawm, kuv muaj qhov kev paub txog txoj kev ncaj ncees ntawm Vajtswv, thiab Nws txoj kev qhuab ntuas tau cawm tau kuv lawm. Nws tus moj yam ncaj ncees tau los rau saum kuv thiab coj koob hmoov thiab hmoov hlub los rau kuv; yog Nws qhov kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas uas tau tiv thaiv thiab ntxuav kom kuv dawb huv. Yog hais tias kuv tsis tau raug Vajtswv qhuab ntuas thiab txiav txim rau, thiab yog Vajtswv cov lus hnyav hnyav tsis tau muab hais rau kuv, ces kuv yuav tsis paub Vajtswv, thiab los sis kuv tsis tuaj yeem raug cawm dim tau. Hnub no kuv pom: Li ib tug uas raug tsim tawm los, mas tsis yog yus yuav txaus siab rau tag nrho tej uas tus Tswv Tsim ntawd tsim tawm nkaus xwb, tab sis, qhov tseem ceeb tshaj, mas tag nrho cov raug tsim tawm los ntawd yuav tsum txaus siab rau tus moj yam ncaj ncees ntawm Vajtswv thiab Nws txoj kev txiav txim ncaj ncees, vim Vajtswv tus moj yam yeej muaj nuj nqis tsim nyog rau tib neeg qhov kev txaus siab rau. Yog ib tug raug tsim tawm los uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, mas yus yuav tsum txaus siab rau Vajtswv tus moj yam ncaj ncees. Nyob rau hauv Nws tus moj yam ncaj ncees mas muaj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, thiab, tshaj qhov ntawd, kuj muaj txoj kev hlub loj thiab. Txawm hais tias kuv tsis muaj peev xwm yuav tau Vajtswv txoj kev hlub tag nrho hnub no, los kuv twb muaj txoj hmoo zoo tau pom nws lawm, thiab nyob rau hauv no ces kuv tau koob hmoov lawm.” Qhov no yog txoj kev uas cov twb raug tsim kho kom zoo tiav log ntawd taug, thiab qhov no yog qhov kev paub uas lawv hais txog. Cov neeg zoo li ntawd zoo ib yam nkaus li Petus; lawv muaj tib qho kev ntsib kev pom li Petus. Cov neeg zoo li ntawd yog cov uas muab tau lub neej txoj sia lawm, cov uas muaj qhov tseeb. Thaum lawv tau ntsib tau pom mus txog ntua qhov kawg, nyob rau lub sij hawm ntawm Vajtswv qhov kev txiav txim mas lawv yuav muab Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias tshem tau tawm ntawm lawv tag nrho mus tiag tiag li, thiab yuav raug Vajtswv muab tau.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim

383. Tom qab ntau lub xyoo dhau mus lawm, tib neeg tau rais los ua tus raug tshav-ziab, tau paub txoj kev txom nyem ntawm kev tsim khom thiab kev qhuab ntuas zoo. Txawm tias tib neeg tau poob lub “yeeb koob” thiab “kev hlub” ntawm lub sij hawm dhau los lawm los, lawv tau, yam tsis paub txog li, los to taub tej keeb laj fai ntawm tib neeg tus cwj pwm, thiab tau los nco txiaj ntsig rau Vajtswv ntau lub xyoo ntawm txoj kev mob siab rau txoj kev cawm noob neej. Tib neeg maj mam pib tsis nyiam lawv tus kheej txoj kev tsis paub tab kiag li. Lawv pib ntxub tias lawv qus npaum li cas, txhua yam ntawm txoj kev tsis to taub rau Vajtswv, thiab tej uas xav tsis muaj qab hau uas lawv tau ua rau Nws lawm. Lub teev tig tsis tau rov qab. Tej xwm txheej yav tag los rais los ua tej cim xeeb uas tu siab rau tib neeg, thiab Vajtswv tej lus thiab txoj kev hlub rais los ua lub hwj chim tsav hauv tib neeg lub neej. Tib neeg tej nqaij to zoo zuj zus ib hnub dhau ib hnub, lawv rov muaj zog tuaj, thiab lawv sawv ntsug thiab ntsia rau Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub ntsej muag … tsuas yog kom paub tias Nws yeej ib txwm nyob rau ntawm kuv ib sab, thiab tias qhov Nws luag ntxhi thiab Nws lub ntsej muag uas zoo nkauj tseem txhawb siab heev. Nws lub siab tseem tuav rawv txoj kev txhawj xeeb rau noob neej uas Nws tau tsim, thiab Nws ob txhais tes tseem sov so thiab muaj zog zis li lawv muaj thaum chiv thawj. Nws yog zoo ib yam li yog tias tib neeg rov qab mus rau lub Vaj Edee, tab sis zaum no tib neeg tsis mloog rau tej kev haub ntxias ntawm tus nab thiab tsis tig ntawm Yehauvas lub ntsej muag mus lawm. Tib neeg txhos caug rau ntawm Vajtswv xub ntiag, saib rau saum Vajtswv lub ntsej muag luag ntxi, thiab fij lawv tej khoom uas tshwj xeeb tshaj—Au! Kuv tus Tswv, kuv tus Vajtswv!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 3: Tib Neeg Tsuas Yog Raug Cawm Tau Rau Hauv Vajtswv Txoj Kev Cawm Xwb

Qhov Dhau Los: C. Ntawm Qhov Paub Yus Tus Kheej thiab Lees Txim Hloov Dua Siab Tshiab Tiag Tiag Tau Li Cas

Ntxiv Mus: E. Ntawm Qhov Uas Yuav Ua ib Tug Neeg Ncaj Ncees Tau Li Cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No