F. Ntawm Qhov Xyaum Kev Mloog Lus rau Vajtswv Tau Li Cas

391. Vajtswv tsim tib neeg thiab muab lawv tso rau hauv ntiaj teb, thiab Nws tau coj lawv txij puag thaum ntawd los lawm. Tom qab ntawd Nws tau cawm lawv thiab ua ib qho kev theej txhoj rau kev txhaum rau noob neej. Txog thaum kawg, Nws tseem yuav tau txeeb kom tau noob neej, cawm tib neeg tag nrho, thiab rov muab lawv tsim kho kom zoo li qub thaum xub thawj. Qhov no yog tes hauj lwm uas Nws tau uas puag thaum pib kiag los—rov tsim kho noob neej kom zoo li tus yam ntxwv qub thiab zoo li qhov qub. Vajtswv yuav rhawv Nws lub nceeg vaj thiab rov tsim kho kom tib neeg rov zoo nkaus li qub, uas txhais tau hais tias Vajtswv yuav rov tsim kho Nws lub hwj chim rau hauv ntiaj teb thiab rau tag nrho tej uas raug tsim tawm kom rov zoo li qub. Noob neej tau poob lawv lub siab uas hwm Vajtswv nrog rau tes dej num uas muaj nrog tej uas Vajtswv tsim tawm los tom qab uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, yog li ntawd thiaj li rais mus ua ib tug yeeb ncuab tsis mloog lus rau Vajtswv lawm. Tom qab ntawd noob neej thiaj nyob hauv qab Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm thiab ua raws li Ntxwgnyoog tej lus txib; yog li ntawd, Vajtswv thiaj tsis muaj txoj hau kev los ua hauj lwm nrog rau cov uas Nws tsim tawm los, thiab thiaj li haj yam tsis muaj cuab kav ua kom tau lawv qhov kev hwm uas txaus ntshai ntawd. Tib neeg yog tsim tawm los ntawm Vajtswv, thiab tsim nyog yuav pe hawm Vajtswv, tab sis lawv tseem ho tig nrab qaum rau Nws thiab pe hawm Ntxwgnyoog xwb. Ntxwnyoog rais los ua tus mlom nyob rau hauv lawv lub siab. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li poob Nws qhov chaw nyob hauv lawv lub siab lawm, ces hais tau hais tias Nws tau poob qhov tseem ntsiab ntawm Nws qhov kev tsim noob neej lawm. Yog li ntawd, yuav rov tsim kom muaj qhov tseem ntsiab li qub ntawm Nws qhov kev tsim noob neej, ces Nws yuav tsum rov tsim kho lawv uas zoo sib xws li thaum xub thawj kom rov zoo li qub thiab muab noob neej tus moj yam qias vuab tsuab tshem pov tseg. Yuav rov txeeb tib neeg rov qab ntawm Ntxwgnyoog los, Nws yuav tsum cawm lawv los ntawm txoj kev txhaum. Tsuas yog qhov no xwb mas Vajtswv thiaj li yuav maj mam rov kho tau lawv qhov uas zoo li qub thaum xub thawj ntawd rov los thiab kho tau lawv tes hauj lwm kom zoo li qub, thiab thaum kawg, rov kho tau Nws lub nceeg vaj kom rov zoo li qub. Qhov kev puas ntsoog zaum kawg ntawm tej tub ntawm txoj kev tsis mloog lus yuav tsum tau muaj mas thiaj li cia tib neeg pe hawm Vajtswv kom zoo dua tau thiab ua tau lub neej nyob kom zoo dua rau hauv ntiaj teb. Vim yog Vajtswv tsim tib neeg, Nws thiaj yuav kom lawv pe hawm Nws; vim yog Nws xav rov tsim kho noob neej tes dej num kom rov zoo li qub, Nws thiaj li yuav rov tsim kho tej ntawd kom zoo nkaus li qub yam tsis muaj ib qho hloov li. Rov tsim kho Nws lub hwj chim kom zoo li qub mas txhais tau hais tias ua kom tib neeg pe hawm Nws thiab kam zwm rau Nws; nws txhais tau hais tias Vajtswv yuav ua kom tib neeg ua neej nyob vim yog Nws thiab ua kom Nws cov yeeb ncuab puas tsuaj vim yog Nws lub hwj chim. Nws txhais hais tias Vajtswv yuav ua kom txhua yam txog Nws kom muaj nyob mus ntxiv rau ntawm tib neeg yam tsis muaj leej twg tawm tsam li. Lub nceeg vaj uas Vajtswv xav rhawv ntawd kom yog Nws tus kheej lub nceeg vaj. Cov noob neej uas Nws ntshaw yog cov uas pe hawm Nws, cov uas yuav kam zwm rau Nws tag nrho thiab ua kom Nws lub yeeb koob tshwm sim ntsa paug. Yog Vajtswv tsis cawm cov noob neej qias vuab tsuab, ces qhov tseem ntsiab ntawm Nws qhov kev tsim noob neej ntawd yuav raug poob mus; Nws yuav tsis muaj hwj chim kav rau tib neeg ntxiv lawm, thiab Nws lub nceeg vaj yuav tsis muaj cuab kav tshwm sim muaj nyob rau hauv ntiaj teb lawm. Yog Vajtswv tsis rhuav tshem cov yeeb ncuab uas tsis mloog lus rau Nws, Nws yuav tsis muaj cuab kav muab tau Nws lub yeeb koob tag nrho, los sis yuav tsis muaj cuab kav rhawv Nws lub nceeg vaj nyob rau hauv ntiaj teb. Tej no yuav yog tej cim rau qhov kev ua Nws tes hauj lwm tiav hlo thiab tej yam loj tshaj plaws uas Nws ua tiav hlo: rhuav tshem tag nrho cov tib neeg uas tsis mloog lus rau Nws, thiab coj cov uas tau raug tsim kho kom muaj txhua yam nkag mus so. Thaum uas tib neeg tau raug tsim kho kom rov zoo nkaus li qub thaum xub thawj lawm, thiab thaum lawv nyias ua nyias tes dej num tiav hlo lawm, nyob rau lawv tus kheej qhov chaws uas yog thiab kam zwm ua raws txhua yam ntawm Vajtswv txoj kev npaj, Vajtswv yuav muab tau ib pab neeg nyob hauv ntiaj teb uas pe hawm Nws, thiab Nws kuj yuav rhawv tau ib lub nceeg vaj nyob hauv ntiaj teb uas pe hawm Nws.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke

392. Vim koj ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum mloog Nws lus. Yog tias koj tsis muaj peev xwm ua tau li no, ces txawm tias koj yuav ntseeg Vajtswv los sis tsis ntseeg los xij. Yog tias koj twb ntseeg Vajtswv los tau ntau lub xyoo lawm, thiab tiam sis tseem tsis tau mloog Nws lus li, thiab tsis tau txais yuav tag nrho Nws tej lus li, thiab dua ntawd hais kom Vajtswv zwm rau koj thiab coj raws nraim li koj tej kev xav phem, ces koj yog tus uas ntxeev siab tshaj plaws ntawm txhua tus, koj yog ib tug tsis ntseeg. Cov tib neeg zoo li no yuav muaj peev xwm ua tau raws li Vajtswv txoj dej num thiab tej lus uas tsis yoog raws rau tib neeg tej kev xav phem tau li cas? Cov uas ntxeev siab tshaj plaws ntawm txhua tus yog cov uas txhob txwm tsis kam txais thiab tawm tsam Vajtswv. Lawv yog Vajtswv cov yeeb ncuab, cov tawm tsam khetos. Lawv tej mas yeej ib txwm yog tus cwj pwm uas siab phem rau Vajtswv txoj dej num tshiab; lawv yeej tsis muaj ib qho kev xav zwm me me li, los sis lawv yeej tsis zoo siab hlo zwm los sis txo lawv tus kheej lub hwj chim li. Lawv tsa lawv tus kheej siab rau ntawm lwm tus xub ntiag thiab yeej tsis kam zwm rau leej twg li. Rau ntawm Vajtswv xub ntiag, lawv suav lawv tus kheej tias yog cov qhia txoj lus zoo tshaj plaws, cov uas txawj ua dej num tshaj plaws rau lwm tus. Lawv yeej tsis muaj “tej khoom uas muaj nqis” uas yog lawv li pov tseg li, tab sis saib tej ntawd li yog tsev neeg tej khoom muaj nqis rau txoj kev pe hawm, rau txoj kev qhia lwm tus, thiab lawv siv tej ntawd mus piav qhia rau cov ruam uas hwm lawv. Qhov tseeb yeej muaj ib co tib neeg zoo li no nyob hauv pawg ntseeg. Nws hais tau tias lawv yog “cov siab tawv uas tsis muaj leej twg kov yeej,” ib tiam tag ib tiam tuaj uas tuaj so rau hauv Vajtswv lub tuam tsev. Lawv muab txoj kev qhia txoj lus (txoj lus qhia kev ntseeg) los ua lawv tes dej num uas tseem ceeb tshaj plaws. Xyoo tag xyoo tuaj, tiam tag tiam tuaj, lawv muaj zog zis mus qhia yuam qee lawv tes dej num uas “dawb huv thiab zam tsis tau.” Tsis muaj leej twg ruaj siab tuav lawv; tsis muaj ib tug tib neeg uas ruaj siab hlo kam hais lawv. Lawv rais los ua “vajntxwv” nyob rau hauv Vajtswv lub tuam tsev, khiav tsa ceg cos rau thaum lawv siab phem yuam qees lwm tus ib tiam mus rau ib tiam. Pab pawg ntawm cov dab no nrhiav kev koom tes thiab rhuav tshem Kuv txoj dej num; Kuv yuav cia cov niag dab phem no muaj nyob rau ntawm Kuv ob lub qhov muag tau li cas? Txawm yog cov uas tsuas mloog hais ib nrab xwb los yeej coj tsis tau mus kom txog thaum kawg, haj yam tsawg tshaj rau cov uas ua siab phem no tsis muaj ib qho kev mloog lus me me nyob hauv lawv siab kiag li! Tsis yooj yim rau tib neeg muab tau Vajtswv txoj dej num. Txawm yog siv tag nrho lub zog uas lawv muaj los xij, tib neeg tsuas muab tau ib qho me me ntawm txoj dej num xwb, thaum kawg cia rau lawv raug kho kom zoo tiav log. Yog li, yam uas tus thawj tub txib saum ntuj cov me nyuam uas nrhiav kev rhuav tshem Vajtswv txoj dej num? Puas yog lawv haj yam tsis muaj kev cia siab rau txoj kev uas Vajtswv yuav muab tau lawv? Kuv lub hom phiaj ua txoj dej num ntawm tus kov yeej tsis yog ua kom kov yeej rau tus kov yeej, tab sis yog ua kom kov yeej yog li thiaj qhia tshwm txoj kev ncaj ncees thiab kev tsis ncaj ncees, kom muaj pov thawj rau txoj kev rau txim rau tib neeg, kom txiav txim tau rau cov lim hiam, thiab, tseem ceeb tshaj ntawd, kom kov yeej es thiaj kho tau cov uas txaus siab hlo mloog lus kom zoo tiav log. Nyob rau thaum kawg, txhua tus yuav raug muab cais raws li hom, thiab cov uas twb zoo tiav log lawm yuav yog cov uas muaj kev xav thiab tswv yim puv npo nrog txoj kev mloog lus. Nov yog txoj dej num uas thaum kawg yuav tsum ua kom tiav. Cov uas ua txhua yam uas yog ntxeev siab xwb, nyob rau tib lub sij hawm no, yuav raug rau txim thiab xa mus rau hluav taws hlawv, yog tej khoom uas raug tsawm foom phem mus ib txhis. Thaum lub sij hawm ntawd los txog, “cov siab tawv uas loj thiab tsis muaj leej twg kov yeej” rau tej caij nyoog yav dhau los lawm ntawd yuav rais los ua lub hauv paus uas tsis muaj leej twg hwm thiab yuav yog “cov qaug zog thiab tais caus” tshaj uas raug muab cais tawm. Tsuas yog qhov no xwb thiaj qhia tau txhua fab ntawm Vajtswv txoj kev ncaj ncees, thiab Nws tus moj yam uas tib neeg rhuav tshem tsis tau, thiab tsuas yog qhov no xwb thiaj tshem tau txoj kev ntxub hauv Kuv lub siab. Nej tsis pom tias qhov no muaj laj thawj txaus los tsis muaj?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Uas Mloog Vajtswv Lus Nrog ib Lub Siab Tseeb Ces Vajtswv Yuav Tsum Muab Tau Xwb Xwb Li

393. Txoj dej num uas Vajtswv ua tiav mas txawv ntawm ib lub caij nyoog mus rau ib lub caij nyoog. Yog tias koj mloog lus rau Vajtswv txoj dej num nyob hauv ib theem, tab sis nyob rau theem tom ntej koj txoj kev mloog lus rau Nws txoj dej num tsis zoo, los sis koj tsis muaj peev xwm mloog lus, ces Vajtswv yuav tsum muab koj tso tseg. Yog tias koj caum nrog Vajtswv thaum Nws rhais kauj ruam no, ces koj yuav tsum caum txuas ntxiv mus thaum Nws rhais kauj ruam tom ntej; tsuas yog tom qab ntawd xwb koj thiaj li yuav yog ib tug uas mloog lus rau tus Vajntsujplig. Vim koj ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum nyob twj ywm hauv koj txoj kev mloog lus mus li. Koj mloog lus tsis tau rau thaum koj xav mloog xwb thiab tsis mloog lus rau thaum koj tsis xav. Hom kev mloog lus zoo li no Vajtswv tsis qhuas. Yog tias koj caum tsis tau txoj dej num tshiab uas Kuv qhia no, thiab tuav rawv rau tej qub lus yav dhau los txuas ntxiv, ces yuav ua li cas muaj tau txiaj ntsim rau hauv koj lub neej? Vajtswv txoj dej num yog muab Nws tej lus rau koj. Thaum koj mloog lus thiab txais yuav Nws tej lus, tus Vajntsujplig yuav tsum ua dej num rau hauv koj xwb xwb li. Tus Vajntsujplig ua dej num raws nraim li Kuv hais; ua li Kuv tau hais lawm, thiab tus Vajntsujplig yuav ua dej num rau hauv koj kom sai. Kuv tso ib txoj kev kaj rau nej saib, coj nej mus rau qhov kaj ntawm lub sij hawm no, thiab thaum koj mus rau qhov kaj no, tus Vajntsujplig yuav tsum ua dej num rau hauv koj tam sim ntawd. Muaj tej cov uas yog neeg tawv ncauj, hais tias, “Kuv tsis ua li Koj hais yooj yim.” Txawm yam twg los xij, Kuv qhia koj tias tam sim no koj los txog rau ntawm txoj kev kawg lawm; koj qhuav tag lawm, thiab tsis muaj txoj sia ntxiv lawm. Yog li, nyob rau hauv qhov paub txoj kev hloov ntawm koj tus moj yam, tsis muaj ib yam dab tsi uas tseem ceeb tshaj li qhov caum nrog qhov kaj tam sim no. Tus Vajntsujplig tsis yog tsuas ua dej num rau hauv qee tus tib neeg uas Vajtswv siv xwb, tab sis, ntxiv ntawd, rau hauv pawg ntseeg thiab. Nws yeej ua tau dej num rau hauv txhua tus. Tej zaum Nws kuj ua dej num rau hauv koj rau lub sij hawm no, thiab koj yuav paub txoj dej num no. Nyob rau lub caij nyoog tom ntej, tej zaum Nws yuav ua dej num rau hauv lwm tus, txawm rau hauv qhov twg los koj yuav tsum maj nroos caum raws; koj yim caum raws qhov kaj ze npaum li cas, koj lub neej yim loj hlob tau npaum li ntawd. Txawm tias ib tug tus cwj pwm yuav zoo li cas los xij, yog tias tus Vajntsujplig ua dej num rau hauv lawv, ces koj yuav tsum caum raws. Muab lawv tej kev paub los ua koj tus kheej li, thiab koj yuav tau txais tej yam uas tseem siab tshaj ntawd. Qhov ua li no koj yuav loj hlob ceev dua. Nov yog txoj kev ntawm qhov zoo tiav log rau tib neeg thiab lub ntsiab ntawm qhov uas txoj sia loj hlob. Txoj kev uas raug kho kom zoo tiav log yog los ntawm koj txoj kev mloog lus rau tus Vajntsujplig txoj dej num. Koj yeej tsis paub tias los ntawm hom tib neeg zoo li cas uas Vajtswv yuav ua dej num los kho kom koj zoo tiav log li, los sis los ntawm tus tib neeg dab tsi, qhov xwm txheej dab tsi, los sis yam dab tsi uas Nws yuav muab koj tau los sis pom ntau yam. Yog tias koj cev tau ko taw rau txoj kev yog no, nws qhia tias muaj ib txoj kev cia siab zoo rau koj kom raug kho kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv lawm. Yog tias koj ua tsis tau, nws qhia tias koj lub neej yav tom ntej yuav qhuav qhawv, tsis muaj qhov kaj. Thaum koj nce rau saum txoj kev yog lawm, koj yuav muab tau kev qhia tshwm rau hauv txhua yam. Txawm tus Vajntsujplig yuav qhia dab tsi rau lwm tus los xij, yog tias koj pib qhov tseem ceeb ntawm lawv txoj kev paub mus kom paub ntau yam rau koj tus kheej, ces txoj kev paub no yuav rais los ua ib feem ntawm koj txoj sia, thiab koj yuav muaj peev xwm muab txoj kev paub no mus pub rau lwm tus. Cov uas pub rau lwm tus los ntawm tej lus uas hais qog raws yog cov tib neeg uas tsis tau muaj txoj kev paub; koj yuav tsum tau kawm mus nrhiav, los ntawm lwm tus txoj kev qhuab qhia thiab kev paub tseeb, ib txoj kev xyaum ua ntej koj pib hais koj tus kheej txoj kev pom thiab kev paub tiag. Qhov no yuav muaj txiaj ntsim zoo rau koj tus kheej txoj sia. Yog li koj yuav tsum paub, mloog txhua yam uas los ntawm Vajtswv los. Koj yuav tsum nrhiav Vajtswv txoj kev xav hauv txhua yam thiab kawm tej lus qhia hauv txhua yam, kom koj txoj sia thiaj loj hlob. Txoj kev xyaum zoo li no pab kom loj hlob ceev tshaj plaws.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Uas Mloog Vajtswv Lus Nrog ib Lub Siab Tseeb Ces Vajtswv Yuav Tsum Muab Tau Xwb Xwb Li

394. Qhov zwm rau Vajtswv txoj dej num yuav tsum yog tiag thiab tseeb, thiab nws yuav tsum ua lub neej cawm raws. Qhov lam zwm sab nrauv xwb yeej tsis tau Vajtswv lo lus qhuas li, thiab qhov lam mloog lus sab nrauv rau txhua fab ntawm Vajtswv txoj lus, yam tsis muaj kev nrhiav hloov ib tug tus moj yam li, tsis yog qhov haum raws Vajtswv lub siab. Qhov mloog Vajtswv lus thiab qhov zwm rau Vajtswv txoj dej num ntawd yog tib qho thiab tib yam xwb. Cov uas tsuas zwm rau Vajtswv xwb tab sis tsis zwm rau Nws txoj dej num ces tsis tuaj yeem suav tau tias yog mloog hais, haj yam tsawg tshaj rau cov uas tsis zwm tiag tab sis ua lub siab zij das rau sab nraud. Cov uas zwm tiag rau Vajtswv yog txhua tus uas muaj peev xwm muab tau txoj dej num thiab to taub tau ntawm Vajtswv tus moj yam thiab txoj dej num. Tsuas yog cov tib neeg zoo li no xwb thiaj li zwm rau Vajtswv tiag. Cov tib neeg zoo li no muaj peev xwm tau txoj kev paub tshiab, thiab mus rau txoj kev hloov tshiab, los ntawm txoj dej num tshiab. Tsuas yog cov tib neeg no xwb Vajtswv thiaj li qhuas, tsuas yog cov tib neeg no xwb thiaj li zoo tiav log, thiab tsuas yog cov no xwb uas lawv tus moj yam thiaj li tau hloov lawm. Cov uas raug Vajtswv qhuas yog cov uas zoo siab hlo zwm rau Vajtswv, thiab rau Nws txoj lus thiab txoj dej num. Tsuas yog cov tib neeg zoo li no xwb thiaj li nyob rau qhov yog, tsuas yog cov tib neeg zoo li no xwb thiaj li txaus siab hlo xav tau Vajtswv tiag, thiab txaus siab hlo nrhiav Vajtswv tiag.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Uas Mloog Vajtswv Lus Nrog ib Lub Siab Tseeb Ces Vajtswv Yuav Tsum Muab Tau Xwb Xwb Li

395. Thaum lub sij hawm uas Vajtswv nyob hauv cev nqaij daim tawv, txoj kev zwm rau uas Nws cheem tsum ntawm tib neeg tsis koom rau kev cais tawm ntawm kev muaj cov kev txiav txim los sis kev tawm tsam, raws li lawv xav; tiam sis, Nws cheem tsum kom tib neeg siv Nws cov lus tam li lawv txoj kev qhia ua neej thiab lub hauv paus ntawm qhov lawv muaj sia nyob, kom lawv thiaj li muab lub ntsiab tseeb ntawm Nws cov lus coj los xyaum ua tiag tiag, thiab kom lawv thiaj li ua tau zoo raws Nws lub siab nyiam tiag tiag. Ib yam ntawm kev cheem tsum tib neeg kom los zwm rau tus Vajtswv yug los ua neeg yog hais txog kev muab Nws cov lus coj los xyaum ua, hos lwm yam yog hais txog kev muaj peev xwm los zwm rau qhov uas Nws ib txwm muaj thiab tej yam uas tshwm sim kiag. Ob qho no yuav tsum yog tseeb tiag. Cov uas tuaj yeem ua tiav ob yam no tag nrho yog cov uas muaj txoj kev hlub tseeb rau Vajtswv hauv lawv lub siab. Lawv yog txhua tus tib neeg uas tau raug Vajtswv muab tau lawm, thiab lawv txhua tus puav leej hlub Vajtswv ib yam li hlub lawv tus kheej txoj sia. …

Pawg tib neeg uas tus Vajtswv yug los ua neeg xav muab kom tau hnub no yog cov uas ua raws li Nws lub siab nyiam. Lawv tsuas yog yuav tsum zwm rau Nws txoj hauj lwm nkaus xwb, thiab tso tseg qhov txhawj xeeb txog lawv tus kheej tas zog nrog rau cov tswv yim ntawm tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej, kev ua neej nyob hauv txoj kev uas pom tsis meej, thiab kev tsim tej yam nyuaj rau tus Vajtswv uas nyob hauv sab cev nqaij daim tawv. Cov uas muaj peev xwm mloog Nws lus yog cov uas yeej mloog Nws cov lus tiag tiag thiab zwm rau Nws cov kev npaj tseg. Cov tib neeg zoo li no tsis mob siab rau yam uas tus Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej nyiam tshaj plaws los sis yam hauj lwm dab tsi uas tus Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej tau tab tom ua rau hauv noob neej kiag li; lawv muab lawv lub siab tag nrho rau tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb thiab lawv muab tag nrho txhua yam ntawm lawv tso rau ntawm Nws lub xub ntiag. Lawv yeej tsis muaj ib txoj kev xav txog lawv tus kheej txoj kev nyab xeeb kiag li, thiab lawv yeej tsis tau tsim ib txoj kev txhawj xeeb rau qhov uas ib txwm muaj thiab tej yam uas tshwm sim kiag ntawm tus Vajtswv uas nyob hauv sab cev nqaij daim tawv. Cov uas zwm rau tus Vajtswv uas nyob sab cev nqaij daim tawv tuaj yeem raug Nws ua kom zoo tshaj plaws. Cov uas ntseeg tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej yuav tsis tau txais dab tsi li. Qhov no vim tias nws tsis yog tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tshej, tiam sis yog tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb, yog tus muab cov lus cog tseg thiab koob hmoov rau tib neeg. Tib neeg yuav tsum tsis txhob saib tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej loj dua thaum uas tab tom pom tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb yam li ib tug neeg nruab nrab xwb; qhov no tsis ncaj ncees. Tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej loj thiab zoo kawg nkaus nrog rau lub tswv yim uas zoo kawg nkaus, txawm li ntawd los qhov no tsis muaj nyob kiag li; tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb mas yog dog dig xwb thiab tsis tseem ceeb li, thiab kuj yog qhov uas ib txwm muaj thiab. Nws tsis muaj ib lub siab xav uas zoo tshaj plaws los sis ua cov dej num tawg thoob-ntiaj teb; Nws tsuas ua hauj lwm thiab hais lus li ib txwm muaj thiab yam uas muaj qab hau xwb. Thaum Nws tsis hais lus los ntawm lub suab xob nthe los sis hu cua thiab nag, Nws yeej yog kev yug los ua neeg ntawm tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej tiag tiag, thiab Nws yeej yog tus Vajtswv uas nyob nrog noob neej tiag tiag. Tib neeg yuav tsum tsis txhob saib tus uas lawv muaj peev xwm to taub thiab tus uas haum rau lawv tus kheej cov kev xav loj ib yam li Vajtswv, thaum uas tab tom pom tus uas lawv tsis tuaj yeem lees txais thiab xav tsis tawm kiag tias cas yuav qis ua luaj li. Txhua yam no los ntawm tib neeg txoj kev ntxeev siab; tag nrho puav leej yog lub hauv paus ntawm noob neej txoj kev tawm tsam Vajtswv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Uas Hlub Vajtswv Tiag Tiag Yog Cov Uas Tuaj Yeem Zwm Rau Nws Tej Yam Uas Tshwm Sim Kiag Tiag Tiag

396. Tus yuam sij rau txoj kev mloog Vajtswv lus yog kev txaus siab rau qhov kaj pom kev tshiab, thiab muaj peev xwm lees txais nws tau thiab muab nws coj mus xyaum siv. Tib qho no xwb thiaj li yog kev mloog lus tiag. Cov uas tsis muaj lub siab xav los xav rau Vajtswv tsis muaj peev xwm zwm rau Nws tau, thiab tsuas tawm tsam Vajtswv xwb vim ntawm lawv txoj kev txaus siab nrog rau tus xwm txheej tam sim no. Tus tib neeg ntawd tsis tuaj yeem mloog Vajtswv lus vim nws raug nkag rau los ntawm yam uas muaj los ua ntej lawm. Tej yam uas los ua ntej tau muab txhua yam kev xav thiab kev xav tswv yim txog Vajtswv rau tib neeg, thiab cov no tau dhau los ua Vajtswv tus yam ntxwv nyob rau hauv lawv lub siab. Yog li ntawd, yam uas lawv ntseeg txog yog lawv cov kev xav, thiab cov qauv ntawm lawv tus kheej lub tswv yim. Yog tias koj ntsuas tus Vajtswv uas ua hauj lwm tiag niaj hnub no rau tus Vajtswv ntawm koj tus kheej txoj kev xav, ces koj txoj kev ntseeg yog los ntawm Dab Ntxwgnyoog los, thiab raug tsuas los ntawm koj tus kheej txoj kev nyiam—Vajtswv tsis xav tau txoj kev ntseeg zoo li no. Txawm hais tias lawv qhov kev ntseeg siab yuav loj npaum li cas los xij, thiab txawm hais tias lawv yuav mob siab npaum li cas los xij—txawm hais tias yog lawv tau mob siab siv zog tas nws lub neej rau Nws txoj hauj lwm, thiab tau tuag rau lawv tus kheej—Vajtswv tsis pom zoo rau ib tug neeg uas muaj txoj kev ntseeg zoo li no. Nws tsuas lam muab txiaj ntsig rau lawv ib qho me me thiab pub lawv tau txais kev lom zem ib nyuag pliag xwb. Cov neeg zoo li no tsis tuaj yeem muab qhov tseeb coj mus xyaum tau. Tus Vaj Ntsujplig tsis ua hauj lwm nyob rau hauv lawv, thiab Vajtswv yuav tshem ib tug zuj zus ntawm lawv txhua tus tawm pauj. Tus hluas thiab tus laus los tib yam nkaus, cov uas tsis mloog Vajtswv lus hauv lawv txoj kev ntseeg thiab muaj lub siab xav yuam kev yog cov uas tawm tsam thiab cuam tshuam, thiab cov neeg no yuav raug rhuav tshem los ntawm Vajtswv yam tsis muaj lus nug dab tsi li. Cov neeg uas tsis muaj kev mloog Vajtswv lus me me li, cov uas tsuas yog lam lees paub Nws lub npe, thiab muaj qee qhov kev paub txog Vajtswv txoj kev ua siab zoo thiab kev hlub, tab sis tseem tsis ua raws li cov kauj ruam ntawm tus Vaj Ntsujplig, thiab tsis ua raws li kev ua hauj lwm tam sim no thiab cov lus ntawm Tus Ntsujplig—cov neeg no ua neej nyob rau nruab nrab ntawm Vajtswv txoj kev hlub, thiab yuav tsis raug txais los yog ua kom zoo tiav log los ntawm Nws. Vajtswv ua rau tib neeg zoo tiav log los ntawm lawv txoj kev mloog lus, los ntawm lawv txoj kev noj, kev haus thiab kev zoo siab xyiv fab hlo rau Vajtswv cov lus, thiab los ntawm kev txom nyem thiab kho kom zoo hauv lawv lub neej. Tsuas yog los ntawm txoj kev ntseeg xws li qhov no thiaj tuaj yeem ua tau rau tib neeg cov cwj pwm hloov, thiab tsuas yog tom qab ntawd lawv thiaj li muaj peev xwm muaj txoj kev paub tseeb tiag ntawm Vajtswv. Tsis txaus siab nyob rau nruab nrab ntawm Vajtswv txoj kev hlub, rau siab nrhiav thiab tshawb nrhiav qhov tseeb, thiab nrhiav kom tau kev txais los ntawm Vajtswv—qhov no yog lub ntsiab rau kev mloog Vajtswv lus thiab qhov no yog hom kev ntseeg uas Nws xav tau. Cov neeg uas tsis ua dab tsi ntau tshaj li kev txaus siab rau kev nyob hauv nruab nrab Vajtswv txoj kev hlub yuav ua tsis tau kom zoo tiav log los sis hloov tsis tau; thiab lawv txoj kev mloog lus, kev ntseeg, kev hlub, thiab kev ua siab ntev txhua yam nyob ntiav ntiav xwb. Cov neeg uas tsuas txaus siab rau Vajtswv txoj kev hlub xwb ces tsis muaj peev xwm paub tau Vajtswv tiag, thiab txawm thaum lawv paub Vajtswv los, lawv txoj kev paub tsuas yog yam ntiav ntiav xwb, thiab lawv hais ntau yam tias “Vajtswv hlub tib neeg” los sis “Vajtswv muaj kev hlub tshua rau tib neeg.” Qhov no tsis sawv cev lub neej ntawm tib neeg, thiab tsis qhia tias tib neeg paub Vajtswv tiag. Yog tias, thaum Vajtswv cov lus hloov lawv, los sis thaum Nws cov kev sim siab los rau lawv, ces tib neeg tsis tuaj yeem mloog Vajtswv lus tau—yog tias, lawv tsis ua xyem xyav, thiab poob qis—ces lawv yuav tsis mloog lus li. Nyob rau hauv lawv, muaj ntau txoj cai tswj hwm thiab kev txwv txog kev ntseeg Vajtswv, cov kev ntsib kev pom qub uas tau tshwm sim hauv ntau xyoo ntawm txoj kev ntseeg, los sis ntau cov kev cai raws li phau Vajluskub. Cov tib neeg zoo li no puas muaj peev xwm mloog Vajtswv lus tau ma? Cov neeg no muaj txoj kev xav tib neeg puv ntia nyob hauv—lawv yuav mloog Vajtswv lus tau li cas? Lawv “txoj kev mloog lus” yog los ntawm tus kheej txoj kev nyiam—Vajtswv puas yuav xav tau txoj kev mloog lus zoo li no mas? Nov tsis yog mloog Vajtswv lus, tab sis ua raws li cov kev cai xwb; nws yog qhov kev txaus siab thiab kev ua raws lawv tus kheej lub siab nyiam xwb. Yog koj hais tias qhov no yog kev mloog Vajtswv lus, puas yog koj saib tsis taus Nws lawm mas?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Hauv Koj Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Koj Yuav Tsum Mloog Vajtswv Lus

397. Txhua tus neeg uas tsis nrhiav kev mloog Vajtswv lus rau hauv lawv txoj kev ntseeg ces yog tawm tsam Nws. Vajtswv hais kom tib neeg nrhiav qhov tseeb, kom lawv nqhis Nws cov lus, noj thiab haus Nws cov lus, thiab muab tej lus ntawd coj los xyaum siv, kom lawv thiaj mloog Vajtswv lus. Yog tias cov no yog koj tej hom phiaj tiag, ces Vajtswv yuav tsa koj sawv, thiab yuav ua siab dawb siab zoo rau koj. Qhov no ua xyem xyav tsis tau thiab hloov tsis tau. Yog tias koj lub hom phiaj tsis yog yuav mloog Vajtswv lus, thiab koj muaj lwm yam hom phiaj, ces txhua yam uas koj hais thiab ua—koj cov lus thov Vajtswv, thiab txawm koj txhua qhov kev ua—yuav tawm tsam rau Nws. Tej zaum koj yuav hais lus mos thiab hais lus muag, tej zaum koj txhua qhov kev nqis tes ua thiab hais tawm yuav zoo, thiab tej zaum koj yuav zoo li ib tug neeg uas mloog lus, tab sis thaum hais txog koj txoj kev mob siab rau thiab koj tej kev saib txog txoj kev ntseeg Vajtswv, txhua yam koj ua yog tawm tsam Vajtswv; txhua yam koj ua yog kev phem. Cov tib neeg uas mloog lus zoo li cov yaj, tab sis lawv lub siab muaj lub siab phem lim hiam, ces yog hma hnav tawv yaj ntag. Lawv ua tub qaug kiag rau Vajtswv, thiab Vajtswv yuav tsis tseg lawv ib tug cia kiag li. Tus Vaj Ntsujplig yuav nthuav tawm ib tug zuj zus thiab txhua tus ntawm lawv cov ntawd thiab qhia rau txhua tus neeg tias tag nrho txhua tus neeg uas ncauj lus zoo siab phem yuav, muaj tseeb tiag, raug ntxub thiab tsis lees yuav los ntawm tus Vaj Ntsujplig. Txhob txhawj: Vajtswv yuav xyuas thiab muab lawv txhua tus rhuav tshem kom tag nrho.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Hauv Koj Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Koj Yuav Tsum Mloog Vajtswv Lus

398. Hauv qhov kev ntsuas seb tib neeg puas tuaj yeem mloog Vajtswv lus los sis tsis mloog, yam tseem ceeb uas yuav tau saib yog xyuas seb puas yog yam lawv ntshaw luam thuam los ntawm Vajtswv los, thiab seb lawv puas muaj tej kev txhawb siab zais npog los sis tsis muaj. Yog tib neeg pheej thov ntau yam xav tau tas li los ntawm Vajtswv, nws ua pov thawj qhia tau tias lawv tsis mloog Nws lus. Txawm tias yuav tshwm sim dab tsi rau koj los xij, yog koj tsis tuaj yeem txais nws tau los ntawm Vajtswv los, tsis tuaj yeem nrhiav qhov tseeb, tsuas hais tas li los ntawm koj tus kheej txoj kev muaj qab hau thiab xav tas li tias koj mas yeej yog tas li lawm, thiab tseem muaj peev xwm ua xyem xyav rau Vajtswv, ces koj yuav ntsib teeb meem. Cov neeg zoo li no yog cov khav theeb thiab ntxeev siab tshaj plaws rau Vajtswv. Cov tib neeg uas xav thov ntau yam xav tau tas li ntawm Vajtswv yeej tsis mloog Nws lus kiag li. Yog koj xav thov ntau yam xav tau ntawm Vajtswv, qhov no ua pov thawj qhia tau tias koj tab tom tsim ib qho kev rhuav tshem Vajtswv, tias koj tab tom xaiv koj tus kheej tej kev xav, thiab ua mus raws li koj tus kheej tej kev xav. Hauv qhov no, koj ntxeev siab rau Vajtswv, thiab tsis muaj kev mloog lus. Kev thov ntau yam xav tau ntawm Vajtswv yog kev tsis txawj xav; yog koj ntseeg tias Nws yog Vajtswv tiag tiag, ces koj yuav tsis muaj cuab kav thov ntauyam xav tau ntawm Nws, los sis koj yeej tsis tsim nyog thov ntau yam xav tau ntawm Nws li, txawm tias tej ntawd yuav yog yam muaj qab hau los sis tsis muaj qab hau los xij. Yog koj muaj kev ntseeg tiag, thiab ntseeg tias Nws yog Vajtswv, ces koj yuav tsis muaj kev xaiv tab sis pe hawm thiab mloog Nws lus xwb. Cov tib neeg niaj hnub no tsis yog tsis muaj ib qho kev xaiv nkaus xwb, tab sis tseem xav thov kom Vajtswv ua raws li lawv tus kheej tej kev xav thiab. Lawv xaiv lawv tus kheej tej kev xav thiab thov kom Vajtswv ua raws li tej ntawd, thiab lawv tsis tas kom lawv tus kheej ua raws li Vajtswv tej kev xav. Yog li ntawd, thiaj li tsis muaj kev ntseeg tiag rau hauv tib neeg, los sis tsis muaj txoj kev ntseeg tiag, thiab lawv yeej muaj peev xwm txais Vajtswv txoj kev qhuas hlo li. Thaum koj muaj peev xwm taij tau tsawg dua ntawm Vajtswv, koj txoj kev ntseeg tiag thiab koj txoj kev mloog lus yuav loj hlob, thiab koj txoj kev xav muaj qab hau kuj yuav rais los zoo li qhov ib txwm muaj.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Tib Neeg Thov Ntau Yam Xav Tau ntawm Vajtswv Heev Lawm

399. Thaum ntsib tej teeb meem tiag rau hauv lub neej, koj paub thiab to taub li cas txog Vajtswv lub hwj chim thiab Nws lub hwj chim kav? Thaum koj ntsib tej teeb meem no thiab koj tsis paub tias yuav ua li cas thiaj to taub, thiaj tswj tau, thiab thiaj paub txog tej ntawd, koj yuav coj tus cwj pwm dab tsi los ua kom pom txog koj txoj kev xav zwm rau, koj txoj kev ntshaw zwm rau, thiab qhov tseeb tiag ntawm koj txoj kev zwm rau Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj? Ua ntej tshaj plaws koj yuav tsum kawm kom paub tos; dhau ntawd ces koj yuav tsum kawm kom paub nrhiav; dhau ntawd ces koj yuav tsum kawm kom paub zwm rau. “Kev tos” txhais tau tias kev tos rau Vajtswv lub sij hawm, kev tos tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam khoom uas Nws tau npaj rau koj, kev tos Nws lub siab nyiam los qhia tshwm txog nws tus kheej rau koj ib qho zuj zus. “Kev nrhiav” txhais tau tias yog kev xam ntsia thiab kev to taub Vajtswv tej kev xav zoo rau koj los ntawm tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam khoom uas Nws tau npaj tseg lawm, kev to taub qhov tseeb los ntawm tej ntawd, kev to taub txog yam uas tib neeg yuav tsum ua kom tiav hlo thiab tej hau kev uas lawv yuav tsum ua raws, kev to taub qhov ua tau los ntawm Vajtswv rau hauv ib neeg thiab yam uas Nws ua tau tiav hlo rau hauv lawv. “Kev zwm rau,” tseeb tiag, yog hais txog kev lees txais tib neeg, tej xwm txheej, thiab tej yam khoom uas Vajtswv tau coj, kev lees txais Nws lub hwj chim kav thiab los ntawm qhov ntawd, kom paub tias tus Tswv Tsim npaj li cas rau tib neeg txoj hmoo, Nws muab Nws txoj sia rau tib neeg li cas, Nws ua qhov tseeb rau tib neeg li cas. Tag nrho tej no nyob rau hauv Vajtswv tej kev npaj thiab lub hwj chim kav uas yuav tsum tau mloog raws li tej kev cai ib txwm muaj, thiab yog koj cia Vajtswv ua tus npaj thiab npaj txhua yam los daws koj qhov teeb meem rau koj, koj yuav tsum kawm kom paub tos, koj yuav tsum kawm kom paub nrhiav, thiab koj yuav tsum kawm kom paub zwm rau. Qhov no yog tus cwj pwm uas txhua tus tib neeg xav zwm rau Vajtswv lub hwj chim uas yuav tsum tau coj los siv, lub hauv paus xub thawj uas txhua tus neeg tib neeg yuav muaj yog kev lees txais Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj. Xav tuav kom tau tus cwj pwm zoo li no, xav muaj qhov zoo li no, koj yuav tsum sib zog ua tes dej num ntxiv. Tsuas yog tib txoj hau kev no nkaus xwb koj thiaj muaj peev xwm to taub txog qhov tseeb tiag.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III

400. Thaum Nau-a ua li Vajtswv taw qhia, nws tsis paub seb Vajtswv tej kev npaj siab yog dab tsi. Nws tsis paub seb Vajtswv xav ua dab tsi kom tiav. Vajtswv tsuas tau muab ib lo lus txib rau nws thiab taw qhia nws kom ua tej yam xwb, thiab tsis muaj kev piav qhia ntau li, Nau-a cia li mus ua kiag lawm xwb. Nws yeej tsis sim nyiag ntsis xav tawm txog Vajtswv tej kev npaj siab li, los sis nws tawm tsam Vajtswv los sis qhia kom pom lub siab dub li. Nws tsuas mus ua kiag raws nraim li lub siab dawb huv thiab yooj yim xwb. Txawm Vajtswv kom nws ua dab tsi los xij, nws ua kiag, thiab kev mloog lus thiab kev mloog Vajtswv txoj lus ntawd txhawb nws txoj kev ntseeg rau hauv yam uas nws ua. Qhov ntawd yog qhov uas nws saib xyuas yam Vajtswv muab tso rau nws ntawd ncaj nqa thiab yooj yim li cas. Nws lub ntsiab tseeb—lub ntsiab tseeb ntawm nws tej kev ua yog kev mloog lus, tsis yog kev xav zaum ob, tsis yog kev tawm tsam, thiab tshaj qhov ntawd, tsis yog txoj kev xav ntawm nws tus kheej tej kev ntshaw los sis nws tej kev xav tau tshaj thawj los sis poob. Dhau ntawd lawm, thaum Vajtswv hais tias Nws yuav tso dej nyab los rhuav tshem lub ntiaj teb, Nau-a yeej tsis nug tias thaum twg los sis nug seb yuav muaj dab tsi tshwm sim, thiab nws yeej tsis nug seb Vajtswv yuav rhuav tshem lub ntiaj teb li cas kiag li. Nws tsuas ua li Vajtswv tau taw qhia xwb. Txawm li cas los xij Vajtswv xav kom ua qhov ntawd thiab siv dab tsi los ua, nws ua raws nraim li Vajtswv hais thiab kuj pib nqis tes ua kiag tam sim ntawd. Nws ua raws nraim li Vajtswv tej kev taw qhia nrog ib tug yam ntxwv uas yeej xav ua kom tau zoo raws Vajtswv. Puas yog nws ua los pab nws tus kheej kom zam dhau txoj kev puas tsuaj xwb? Tsis yog. Nws puas nug Vajtswv seb tshuav ntev li cas ua ntej lub ntiaj teb yuav raug rhuav tshem? Nws tsis nug li. Nws puas nug Vajtswv los sis nws puas paub tias yuav siv sij hawm ntev li cas los txua lub nkoj? Nws yeej tsis paub qhov ntawd li thiab. Nws tsuas mloog lus, mloog, thiab ua raws nraim xwb.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej I

401. Nyob rau hauv nws txoj kev ntseeg Vajtswv, Petus nrhiav kev ua kom haum Vajtswv siab nyob rau txhua yam, thiab nrhiav kev ua raws li txhua yam uas los ntawm Vajtswv los. Yam tsis muaj ib qho kev yws me me hlo li, nws muaj cuab kav txais kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, nrog rau kev tsim kho kom zoo, txoj kev txom nyem loj thiab mus yam tsis muaj nyob rau hauv nws lub neej, tsis muaj ib yam uas yuav hloov tau nws txoj kev hlub rau Vajtswv li. Qhov no tseem tsis yog qhov kev hlub loj tshaj plaws rau Vajtswv thiab lod? Qhov no tseem tsis yog kev ua tau tes dej num ntawm ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los thiab lod? Tsis hais nyob rau hauv kev qhuav ntuas, kev txiav txim, los sis kev txom nyem loj, koj yeej muaj cuab kav ua tau txoj kev mloog lus kom txog thaum tuag kiag, thiab qhov no yog qhov uas tsim nyog ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los twg yuav tsum ua kom tau, qhov no yog qhov kev dawb huv ntawm txoj kev hlub rau Vajtswv. Yog hais tias tib neeg muaj cuab kav ua tau ntau npaum li no, ces lawv yeej zoo tsim nyog ua ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los, thiab yeej tsis muaj ib yam dab tsi li uas yuav ua tau kom haum txoj kev ntshaw ntawm tus Tswv Tsim tshaj qhov no li lawm. Muab xav hais tias koj muaj cuab kav ua hauj lwm rau Vajtswv, tab sis koj tsis mloog Vajtswv lus, thiab tsis muaj cuab kav hlub Vajtswv tiag tiag. Nyob rau txoj kev no, tsis yog koj yuav ua tsis tau koj tes dej num li ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los xwb, tab tsis koj tseem yuav raug Vajtswv teem txim rau thiab, vim koj yog ib tug uas tsis muaj qhov tseeb, tus uas tsis muaj cuab kav mloog Vajtswv lus, thiab tus uas tsis mloog lus rau Vajtswv. Koj tsuas mob siab txog kev ua hauj lwm rau Vajtswv xwb, thiab tsis mob siab txog kev muab qhov tseeb coj los xyaum ua los sis paub koj tus kheej. Koj tsis to taub los sis paub tus Tswv Tsim, thiab tsis mloog lus los sis hlub tus Tswv Tsim. Koj yog ib tug uas yeej xeeb txawm tsis mloog lus rau Vajtswv, thiab ces cov neeg zoo li ntawd yog cov uas tus Tswv Tsim tsis hlub.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Yeej los sis Kev Swb Ces Nyob Ntawm Txoj Kev Uas Tib Neeg Taug Xwb

402. Kev hais ib lo lus tim khawv meej meej rau Vajtswv yeej pib cuam tshuam rau tsis hais koj muaj ib txoj kev nkag siab txog tus Vajtswv uas muaj qab hau los tsis muaj, thiab tsis hais koj muaj los tsis muaj peev xwm los zwm rau ntawm tus tib neeg no lub xub ntiag uas tsis yog yog dog dig xwb, tiam sis zoo li ib txwm muaj, thiab zwm rau tab txawm mus txog ntua hnub tuag. Yog tias, los ntawm txoj kev ntawm txoj kev zwm rau no, koj hais lus tim khawv rau Vajtswv tiag tiag, qhov ntawd txhais tau hais tias koj tau raug Vajtswv muab tau lawm. Yog tias koj tuaj yeem zwm rau kom mus txog ntua hnub tuag thiab, rau ntawm Nws lub xub ntiag, tsis muaj cov lus yws, tsis muaj cov kev txiav txim, tsis hais lus phem, tsis muaj cov kev xav phem, thiab tsis muaj tej yam kev txhawb siab uas nyob zais ntshis, ces raws txoj kev no Vajtswv yuav tau txais koob meej. Kev zwm rau ntawm ib tug tib neeg dog dig lub xub ntiag uas raug tib neeg saib tsis taus, thiab kev muaj peev xwm los zwm rau mus kom txog ntua hnub tuag yam tsis muaj ib txoj kev xav phem kiag li—qhov no yog lus tim khawv tseeb. Qhov tseeb uas Vajtswv cheem tsum kom tib neeg to taub txog yog koj muaj peev xwm mloog Nws cov lus, muab cov lus ntawd coj los xyaum ua, nyo hau tim ntsej tim muag rau ntawm tus Vajtswv uas muaj qab hau thiab paub koj tus kheej txoj kev coj tsis ncaj, qhib koj lub siab tim ntsej tim muag rau ntawm Nws, thiab, thaum kawg, thiaj li raug Nws muab tau los ntawm Nws cov lus no. Vajtswv tau txais koob meej thaum cov lus hais tawm no kov yeej koj thiab ua rau koj mloog Nws lus tag nrho lawm; los ntawm qhov no, Nws ua rau Ntxwgnyoog txaj muag thiab ua tiav hlo Nws txoj hauj lwm. Thaum koj tsis muaj ib txoj kev xav phem txog tej yam uas tshwm sim kiag ntawm tus Vajtswv yug los ua neeg—qhov ntawd yog, thaum koj tau sawv khov kho rau hauv txoj kev sim siab no lawm—ces koj twb tau hais cov lus tim khawv no zoo heev lawm. Yog tias muaj ib hnub thaum koj muaj ib txoj kev nkag siab tag nrho txog tus Vajtswv uas muaj qab hau thiab tuaj yeem zwm rau mus txog ntua hnub tuag ib yam li Petus tau ua lawm, ces koj yuav raug Vajtswv muab tau thiab raug ua kom zoo tshaj plaws. Txhua yam uas Vajtswv ua uas tsis mus raws li koj cov kev xav phem ces yog ib txoj kev sim siab rau koj. Yog tias Vajtswv txoj hauj lwm mus raws li koj cov kev xav phem ces, nws yuav tsis cheem tsum kom koj raug tsim txom los sis raug lim kom daub huv li. Nws yog vim tias Nws txoj hauj lwm muaj qab hau heev thiab tsis mus raws li koj cov kev xav phem nws thiaj li cheem tsum kom koj tso cov kev xav phem zoo li no pov tseg mus. Twb yog vim li no nws thiaj li yog ib txoj kev sim siab rau koj. Nws yog vim Vajtswv tej yam uas tshwm sim kiag tib neeg txhua tus thiaj li tab tom nyob rau hauv cov kev sim siab; Nws txoj hauj lwm yeej muaj qab hau, tsis yog tshaj ntuj tsim. Los ntawm kev nkag siab tag nrho txog Nws cov lus uas muaj qab hau thiab Nws cov lus hais tawm uas muaj qab hau yam tsis muaj ib txoj kev xav phem kiag li, thiab kev muaj peev xwm los hlub Nws tiag tiag yam li Nws txoj hauj lwm loj hlob uas muaj qab hau zuj zus ntxiv, koj yuav raug Nws muab tau. Pawg tib neeg uas Vajtswv yuav muab tau yog cov uas paub Vajtswv; qhov ntawd yog, cov uas paub Nws tej yam uas tshwm sim kiag. Tshaj ntawd ntxiv, lawv yog cov uas muaj peev xwm zwm rau Vajtswv tes dej num uas muaj qab hau.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Uas Hlub Vajtswv Tiag Tiag Yog Cov Uas Tuaj Yeem Zwm Rau Nws Tej Yam Uas Tshwm Sim Kiag Tiag Tiag

403. Ua ntej uas noob neej nkag mus so, tsis hais tej hom neeg ntawd yuav raug rau txim rau los sis tau txais phaj tshab ntawd mas yog yuav txiav txim los ntawm qhov uas seb lawv puas nrhiav qhov tseeb, seb lawv puas paub Vajtswv, thiab seb lawv puas kam zwm rau tus Vajtswv uas ntsia pom. Cov uas tau ua dej num rau tus Vajtswv ua ntsia pom lawm, tab sis ho tsis paub Nws thiab tsis kam zwm rau Nws, ces tsis muaj qhov tseeb. Cov neeg zoo li ntawd yog cov neeg ua phem, thiab cov neeg ua phem yuav raug ua daim phiaj rau qhov kev rau txim; tshaj ntawd mus, lawv yuav raug rau txim rau raws li lawv txoj kev coj lim hiam. Vajtswv mas yog cia rau tib neeg ntseeg, thiab Nws yeej muaj nuj nqis txaus rau lawv txoj kev mloog lus. Cov uas tsuas muaj kev ntseeg rau tus Vajtswv uas pom tsis meej thiab ntsia tsis pom xwb ces yog cov neeg uas tsis ntseeg Vajtswv thiab tsis muaj cuab kav zwm rau Vajtswv tau. Yog cov neeg no tseem tsis muaj cuab kav tsim kho tau kom los ntseeg tus Vajtswv uas ntsia pom rau lub sij hawm uas Nws tes hauj lwm txeeb kom tau ntawd tag kiag, thiab tseem tsis mloog lus ntxiv mus thiab tawm tsam tus Vajtswv uas ntsia pom nyob rau hauv cev nqaij daim tawv, ces “cov ntseeg pom tsis meej” no yuav, yam tsis muaj ib qho uas ntseeg tsis tau li, rais mus ua daim phiaj rau kev rhuav pov tseg. Nws zoo li yam li ib co ntawm nej—tus uas lub qhov ncauj lam lees paub tus Vajtswv uas yug los ua neeg xwb, tab sis tsis xyaum ua raws qhov tseeb ntawm kev zwm rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg, ces thaum kawg yuav rais mus ua daim phiaj rau kev raug tshem tawm thiab kev rhuav pov tseg. Tshaj qhov ntawd, leej twg los xij uas lo lus yeej lees paub tus Vajtswv ua ntsia pom, noj thiab haus qhov tseeb uas Nws nthuav tawm tab sis tseem ho nrhiav tus Vajtswv uas pom tsis meej thiab ntsia tsis pom, ces haj yam yuav raug rhuav tshem nyob rau yav tom ntej. Tsis muaj ib tug ntawm cov neeg no li uas yuav muaj peev xwm tau nyob txog rau lub sij hawm so uas yuav muaj los tom qab thaum Vajtswv tes hauj lwm tau tag lawm, los sis tsis muaj ib tug neeg twg uas mej ntsis yuav zoo li cov neeg ntawd yuav dim nyob rau thaum lub sij hawm so ntawd. Cov neeg phem yog cov uas tsis xyaum ua raws qhov tseeb; lawv lub ntsiab tseem ceeb ces yog ib lub uas tawm tsam thiab tsis mloog lus rau Vajtswv xwb, thiab lawv yeej tsis muaj ib qho kev npaj siab me me li uas yuav zwm rau Nws li. Cov neeg zoo li ntawd yuav raug rhuav tshem.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke

Qhov Dhau Los: E. Ntawm Qhov Uas Yuav Ua ib Tug Neeg Ncaj Ncees Tau Li Cas

Ntxiv Mus: G. Ntawm Qhov Uas Ua Yus Tes Dej Num Kom Tiav Tau Txaus Nkaus Li Cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No