Vajtswv Tus Duab thiab Tes Hauj Lwm

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 46

Kev qhuas tau los txog rau ntawm lub roob Xi-oo lawm thiab Vajtswv lub chaw nyob thiaj tau tshwm los. Lub npe dawb huv uas muaj yeeb koob, tau qhuas los ntawm txhua haiv neeg, mus thoob plaws qhov txhia chaws. Ab, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Tus Thawj Coj ntawm lub qab ntuj khwb, Khetos ntawm tiam kawg—Nws yog Lub Hnub ci ntsa iab uas tawm saum Roob Xi-oo tuaj, uas muaj meej mom siab tshaj thiab loj tshaj plaws txhua yam hauv lub qab ntuj khwb …

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Peb hu Koj rau txoj kev zoo siab; peb seev cev thiab hu nkauj. Koj yog peb Tus Cawm Dim tiag tiag, tus Vajntxwv zoo tshaj plaws ntawm lub qab ntuj khwb! Koj tau tsim ib pawg kov yeej thiab tau ua tiav hlo Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg. Tag nrho txhua haiv neeg yuav nce mus rau pem lub roob no. Tag nrho txhua haiv neeg yuav txho caug rau ntawm lub zwm txwv xub ntiag! Koj yog tib tug thiab tus tseem Vajtswv nkaus xwb thiab Koj tsim nyog tau yeeb koob thiab hwm heev. Tag nrho lub yeeb koob, kev qhuas, thiab lub hwj chim yog lub zwm txwv li! Lub qhov dej cawm siav ntws tawm los ntawm lub zwm txwv los, ywg dej thiab pub mov rau Vajtswv cov neeg ntau txhiab leej noj. Lub neej txoj sia hloov pauv nrog txhua hnub; txoj kev kaj thiab kev nthuav tawm tshiab caum raws peb qab, muaj kev to taub tshiab xwm yeem tas li txog Vajtswv. Rau ntawm tej kev pom kev ntsib, peb los txog rau ntawm qhov paub txog Vajtswv tiav hlo lawm. Nws cov lus tau tshwm sim xwm yeem tas li, tau tshwm sim rau hauv cov neeg uas coj yog. Peb tau txais koob hmoov tiag tiag! Ntsib Vajtswv tim ntsej tim muag txhua hnub, sib txuas lus nrog Vajtswv txog txhua yam, thiab txhawb Vajtswv lub hwj chim kav txhua yam. Peb ua tib zoo xav txog Vajtswv txoj lus, peb lub siab nyob ntsiag to rau hauv Vajtswv, thiab yog li peb thiaj los rau ntawm Vajtswv xub ntiag, qhov uas peb tau txais Nws txoj kev kaj. Txhua txhua hnub, hauv peb lub neej, tej kev ua, cov lus, tej kev xav, thiab tej tswv yim, peb nyob rau hauv Vajtswv txoj lus, tuaj yeem faib cais tau txhua lub sij hawm. Vajtswv txoj lus coj kev zoo li txoj xov koob nkag tshabrab koob; xav tsis txog tias, txhua yam raug zais npog nyob sab hauv peb los rau txoj kev kaj, ib qho zuj zus. Kev sib qhia nrog Vajtswv yeej tsis ncua qeeb kiag li; peb tej kev xav thiab tej tswv yim raug npaj los ntawm Vajtswv lawm. Txhua lub sij hawm uas peb nyob rau ntawm Khetos lub rooj zaum xub ntiag qhov uas peb tab tom tau txais kev txiav txim. Txhua qho chaw nyob hauv peb lub cev tseem raug Ntxwgnyoog tswj. Hnub no, yuav ua kom tau Vajtswv lub hwj chim kav rov qab los, Nws lub tuam tsev yuav tsum tau yaug kom dawb huv. Yuav ua kom Vajtswv muaj txhua yam tiav hlo, peb yuav tsum mob siab muab txoj sia-thiab-txoj kev tuag los tsoo. Tsuas yog thaum peb tus kheej qub raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig xwb thiaj li tuaj yeem ciaj rov qab los muaj sia ntawm Khetos tus uas muaj hwm tsav siab tshaj plaws.

Tam sim no Vajntsugplig muab txoj dej num tso txhua ces kaum rau peb txhua tus los ua tsov rog rau peb txoj kev txeeb kom tau rov qab los! Yog li kiag thaum peb npaj txhij tsis kam lees txais peb tus kheej thiab txaus siab hlo los koom tes nrog Vajtswv lawm, Vajtswv yuav qhia kom peb paub qhov tseeb thiab ntxuav peb kom dawb huv tawm sab hauv tuaj txhua lub sij hawm, thiab txeeb qhov tshiab rov qab los ntawm qhov Ntxwgnyoog tau tswj lawm, kom peb thiaj li dhau los tiav hlo los ntawm Vajtswv sai li sai tau. Txhob nkim sij hawm—ua lub neej nyob txhua lub sij hawm rau hauv Vajtswv txoj lus. Ua kom raug tsim tsa nrog cov neeg dawb huv, ua kom raug coj nkag los rau hauv lub nceeg vaj, thiab nkag los rau hauv lub yeeb koob ua ke nrog Vajtswv.

los ntawm “Tshooj 1” ntawm Khetos Cov Lus Nyob Rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 47

Pawg ntseeg ntawm Filadefias tau raug tsim tsa sawv, zoo tag nrho raws li Vajtswv txoj hmoov hlub thiab kev hlub tshua. Txoj kev hlub rau Vajtswv muaj ntau zuj zus rau hauv cov neeg dawb huv lub siab, cov uas tsis tso tseg lawv txoj kev taug sab ntsujplig. Lawv tuav ruaj khov rau lawv txoj kev ntseeg tias tib tug uas tseem Vajtswv tau dhau los nyob rau hauv cev nqaij daim tawv lawm, tias Nws yog tus Thawj Coj ntawm lub qab ntuj khwb, tus uas txib tag nrho txhua yam: Qhov no raug lees los ntawm Vajntsujplig lawm, nws yog lub roob uas txav tsis tau! Thiab nws yeej tsis muaj hnub yuav hloov pauv tau li!

Au, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Hnub no nws yog Koj tus uas tau rua peb ob lub qhov muag sab ntsujplig, ua rau cov dig muag rov pom kev dua, cov ceg tawv rov mus taus kev, thiab cov mob ruas rov zoo los. Nws yog Koj tus uas tau qhib lub qhov rai mus rau saum ntuj, ua rau peb nkag siab tej yam zais tob ntawm sab ntsujplig. Kev nkag siab los ntawm Koj cov lus dawb huv thiab tau cawm peb qhov kev ua neeg nyob, uas raug ua qias vuab tsuab los ntawm Ntxwgnyoog lawm—qhov zoo li no yog Koj txoj dej num loj tshaj plaws tshaj qhov xav tau thiab yog Koj txoj kev hlub tshua ntau tshaj qhov xav tau. Peb yog Koj cov tim khawv!

Ntev los lawm uas Koj tseem nkaum, txo hwj chim thiab nyob ntsiag to. Koj twb rov ciaj los ntawm txoj kev tuag lawm, kev txom nyem ntawm kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, kev zoo siab xyiv fab thiab kev tu siab ntawm tib neeg txoj sia, thiab kev tsim txom thiab kev txom nyem; Koj tau ntsib thiab tau saj txoj kev mob ntawm lub ntiaj teb tib neeg lawm, thiab Koj raug muab tso tseg los ntawm tiam. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg yog Vajtswv Tus Kheej. Vim rau ntawm Vajtswv txoj kev xav, Koj thiaj tau cawm peb los ntawm pawg quav tsiaj, tuav peb sawv los ntawm Koj txhais tes xis, thiab muab koj txoj hmoov hlub pub dawb rau peb yam dawb paug. Kev tsis hnov mob, Koj tau siv Koj txoj sia los rau peb; tus nqi uas Koj tau them nrog Koj tej roj ntshav, tej fws, thiab tej kua muag yeej dawb huv rau ntawm cov neeg dawb huv. Peb yog qhov khoom ntawm[a] Koj tej dag zog uas uv kev mob; peb yog tus nqi uas Koj tau them lawm.

Au, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Nws yog vim yog Koj txoj kev siab zoo thiab kev hlub tshua, Koj txoj kev ncaj ncees thiab yog tus muaj meej mom tshaj, Koj txoj kev dawb huv thiab kev txo hwj chim uas txhua tus neeg yuav khoov ntshis los rau ntawm Koj xub ntiag thiab pe hawm Koj mus ib txhis.

Hnub no Koj tau ua txhua lub tsev teev hawm tiav hlo lawm—lub tsev teev hawm ntawm Filadefias—thiab yog li tau ua tiav raws li Koj txoj kev npaj cawm tib neeg 6,000-xyoo lawm. Cov neeg dawb huv tuaj yeem txo hwj chim hlo los zwm lawv tus kheej rau ntawm Koj xub ntiag, tau txuas rau hauv tus ntsujplig thiab kev ua raws txoj kev hlub, tau koom nrog lub hauv paus ntawm lub qhov dej txhawv. Cov dej muaj sia uas ntws tsis paub tu, ntxuav thiab yaug tag nrho tej av nkos thiab tej dej qias neeg hauv lub tsev teev hawm mus, ntxuav kom Koj lub tuam tsev teev hawm dawb huv ib zaug dua. Peb tau los paub tus tseem Vajtswv uas muaj qab hau, tau taug kev rau hauv Nws cov lus, tau lees paub peb tus kheej tej dej num thiab lub luag hauj lwm, thiab ua txhua yam kom tiav raws li qhov peb tuaj yeem ua tau los muab peb tus kheej fij rau tus txiaj ntsim ntawm lub tsev teev hawm. Los ntsiag to rau ntawm Koj xub ntiag tas li, peb yuav tsum ua tib zoo ua txoj dej num ntawm tus Vajntsujplig, ntshai tsam Koj txoj kev xav raug tav kev rau peb. Rau hauv cov neeg dawb huv nws muaj kev hlub ob tog, thiab feem muaj zog ruaj khov ntawm qee leej yuav pab txhawb rau feem ua tsis tau zoo ntawm lwm tus. Lawv tuaj yeem taug kev mus rau hauv tus ntsujplig tau txhua lub sij hawm, raug qhia thiab raug qhia kom paub qhov tseeb los ntawm tus Vajntsujplig. Lawv muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws kiag thaum muaj kev to taub txog nws lawm. Lawv rhais ruam mus tas li nrog qhov kev kaj tshiab, thiab ua raws Vajtswv cov hneev taw.

Kev nquag koom tes nrog Vajtswv; qhov cia Nws tswj kom tau yog los taug kev nrog Nws. Tag nrho ntawm peb tej tswv yim, tej kev xav phem, tej kev xam pom, thiab tej kev ntsig txog kev xav tau luag tug ploj mus nrog huab cua zoo ib yam nkaus li tej pa hluav taws lawm xwb. Peb cia Vajtswv ua tus tswj kav siab tshaj plaws rau peb cov ntsujplig, taug kev nrog Nws thiab kom ua tau tshaj qhov kev nkag siab, muaj kev kov yeej lub ntiaj teb, thiab peb cov ntsujplig thiaj ya mus los tau yam ywj siab hlo thiab tau txais kev tso tawm: Qhov no yog qhov tshwm sim thaum Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus dhau los ua Vajntxwv. Ua cas peb tsis tuaj yeem seev cev thiab hu nkauj qhuas, muab kev fij rau peb tej kev qhuas, muab kev fij rau cov nkauj hu qhuas tshiab tau li?

Nws muaj ntau txoj kev qhuas Vajtswv: Kev hu Nws lub npe, kev txav los ze rau Nws, kev xav txog Nws, kev nyeem-thov Vajtswv, kev koom rau hauv qhov kev sib qhia, kev txiav txim siab thiab kev xav, cov lus thov, thiab cov nkauj ntawm kev hu nkauj qhuas. Hauv tej kev qhuas no muaj kev lom zem, thiab muaj kev txhawb zog; muaj lub zog qhuas, thiab kuj muaj ib lub nra thiab. Nws muaj txoj kev ntseeg rau hauv qhov kev qhuas, thiab muaj kev nkag siab tshiab.

Kev nquag koom tes nrog Vajtswv, lis txoj dej num thiab dhau los ua ib yam, kom puv npo rau ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tej kev xav, maj nroos los ua kom rais los ua ib lub cev ntawm sab ntsujplig dawb huv, tsuj caij Ntxwgnyoog, thiab ua kom Ntxwgnyoog txoj hmoo tw kev. Lub tsev teev hawm ntawm Filadefias tau caum cuag rau hauv Vajtswv lub xub ntiag thiab tau ua tshwm pom meej rau hauv Nws lub yeeb koob lawm.

los ntawm “Tshooj 2” ntawm Khetos Cov Lus Nyob Rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Lus taw qhia:

a. Cov lus sau thaum xub thawj tsis muaj kab lus “qhov khoom ntawm.”


Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 48

Tus Vajntxwv muaj yeej zaum rau saum Nws lub zwm txwv uas muaj yeeb koob. Nws tau ua tiav hlo txoj kev cawm dim thiab tau coj tag nrho Nws cov neeg los tshwm rau hauv lub yeeb koob. Nws tuav lub qab ntuj khwb rau hauv Nws ob txhais tes thiab nrog Nws lub tswv yim uas muaj hwj chim qaum ntuj thiab lub zog nchav Nws tau tsim tsa thiab tau ua khov kho rau tim roob Xi-oo. Nrog Nws lub meej mom vajntxwv Nws txiav txim rau lub ntiaj teb uas muaj kev txhaum; Nws tau pom zoo txoj kev txiav txim rau txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg, saum lub ntiaj teb thiab tej dej hiav txwv thiab tag nrho txhua yam muaj sia, nrog rau cov uas haus dej haus cawv qaug tsis meej pem. Vajtswv yeej yuav txiav txim rau lawv xwb xwb li, thiab Nws yuav npau taws rau lawv xwb xwb li thiab yog li ntawd yuav nthuav tawm Vajtswv lub meej mom vajntxwv, tus uas muab kev txiav txim tau sai tib ntsais muag xwb thiab tau cawm yam tsis muaj kev ncua qeeb li. Nws qhov kev chim siab yuav hlawv lawv tej kev ua txhaum phem kom kub ua ncaig du lug thiab puas tsuaj tag nrho rau lub sij hawm twg los tau; lawv yuav paub tias tsis muaj chaw khiav dim thiab tsis muaj chaw nkaum, lawv yuav quaj thiab zom hniav qawv, thiab lawv yuav coj txoj kev puas tsuaj los rau lawv tus kheej.

Cov tub uas muaj kev yeej, cov uas Vajtswv hlub yuav tau nyob rau hauv Xi-oo xwb xwb li, yeej tsis muaj hnub yuav ncaim nws mus li. Ntau haiv neeg yuav tsum mloog kom zoo rau Nws lub suab, lawv yuav ua tib zoo mloog Nws tej kev ua, thiab tej suab ntawm lawv txoj kev qhuas yam tsis paub kawg li. Tus tseem Vajtswv uas tsuas muaj tib tug xwb tau tshwm los lawm! Peb yuav paub tseeb txog Nws rau sab ntsujplig thiab mob siab caum raws Nws kom ze; peb yuav maj nroos mus tom ntej kom tag peb lub zog nchav thiab yuav tsis ua xyem xyav mus ntxiv lawm. Qhov kawg ntawm lub ntiaj teb tab tom yuav tshwm los rau ntawm peb xub ntiag; ib pawg ntseeg zoo tsim nyog nrog rau cov tib neeg, tej dej num, thiab tej yam uas nyob ib puag ncig ntawm peb tam sim no tab tom cob qhia peb kom ruaj khov ntxiv. Cia peb maj nroos los muab peb lub siab uas hlub lub ntiaj teb rov qab los! Cia peb maj nroos los muab peb lub zeem muag uas tsaus ntuj nti rov qab los! Cia peb tsuj rau ntawm peb cov kauj ruam, kom peb thiaj li yuav tsis ua tshaj cov ciaj ciam. Cia peb cheem peb lub qhov ncauj kom peb taug kev mus tau raws li Vajtswv txoj lus, thiab yuav tsis tawm tsam rau peb tus kheej tej txiaj ntsig thiab tej kev poob mus ntxiv lawm. Ab, tso nws mus—koj txoj kev ntshaw luag tug rau lub ntiaj teb tsis muaj kev cai thiab rau kev muaj txiag nplua nuj! Ab, ua kom koj tus kheej dim plaws ntawm nws mus—koj txoj kev tuav ruaj rau ntawm cov txiv thiab cov ntxhais thiab cov tub! Ab, tig koj lub nrab qaum rau lawv—koj tej kev xam pom thiab kev xaiv ntsej xaiv muag! Ab, tsim dheev los; lub sij hawm luv heev! Tsa ntsej tsa muag saib seb, tsa ntsej tsa muag saib seb, los sab hauv tus ntsujplig los, thiab cia Vajtswv tswj. Txawm tias yuav tshwm sim dab tsi los xij, txhob dhau los ua Lauj tus poj niam ntxiv lawm. Cas yuav txaus hlub ua luaj uas nws raug ntiab tawm lawm! Cas yuav txaus hlub ua luaj! Ab, tsim dheev los lau!

los ntawm “Tshooj 3” ntawm Khetos Cov Lus Nyob Rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 49

Tej roob thiab tej dej ntws hloov pauv, tej dej ntws mus raws lawv txoj kev ntws mus tau, thiab tib neeg txoj sia tsis thev taus li lub ntiaj teb thiab lub ntuj. Tsuas yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tib tug nkaus xwb thiaj li muaj txoj sia mus ib txhis thiab raug tsa sawv rov los tau, uas muaj mus txuas ntxiv, ib tiam rau ib tiam, mus tag ib txhiab ib txhis! Tag nrho txhua yam thiab tag nrho tej xwm txheej yog nyob hauv Nws ob txhais tes, thiab Ntxwgnyoog yog nyob hauv Nws qab xib taw.

Hnub no, nws yog Vajtswv txoj kev xaiv uas tau npaj tseg lawm tias Nws yuav cawm kom peb dim los ntawm Ntxwgnyoog lub xib teg. Nws yog peb tus Txhiv Dim tiag tiag li. Khetos tus uas muaj txoj sia mus ib txhis, raug tsa sawv rov qab los tau tsim rau sab hauv peb lawm tiag tiag, muab txoj hmoov rau peb los txuas nrog rau Vajtswv txoj sia, kom peb thiaj li tuaj yeem los ntsib tim ntsej tim muag nrog Nws, noj Nws, haus Nws, thiab zoo siab xyiv fab rau Nws. Qhov no yog kev fij siab dawb paug uas Vajtswv tau tsim rau ntawm tus nqi ntawm Nws lub siab tej roj ntshav.

Tej caij nyoog los thiab mus, hla dhau ntawm tej cua thiab tej te, ntsib nrog coob leej txoj sia ntawm tej kev txom nyem, kev tsim txom, thiab tej kev txom nyem nyuab siab loj, ntau yam kev tsis lees txais thiab kev luam thuam ntawm lub ntiaj teb, ntau yam kev iab liam cuav ntawm tsoom fwv, tiam sis Vajtswv txoj kev ntseeg los sis Nws txoj kev txiav txim siab yeej tsis ua kom muaj tsawg zuj zus tau li. Tau muab tag nrho lub siab rau Vajtswv txoj kev xav, thiab rau Vajtswv txoj kev cawm tib neeg thiab txoj kev npaj, kom lawv ua tau tiav hlo, Nws muab Nws tus kheej txoj sia tso rau ib sab. Rau tag nrho Nws cov neeg coob coob, Nws tsis hnov mob, ua tib zoo pub thiab ywg dej rau lawv. Txawm peb yuav ntsib kev tsaus ntuj nti npaum li cas los xij, los sis peb yuav ntsib kev nyuaj npaum li cas los xij, peb yuav tsum zwm rau ntawm Nws xub ntiag nkaus xwb, thiab txoj sia uas raug tsa sawv rov qab los ntawm Khetos yuav hloov pauv peb tus yam ntxwv qub…. Rau tag nrho cov tub hlob no, Nws ua dej num tsis paub nkees li, tsis noj mov thiab tsis so li. Pes tsawg hnub thiab pes tsawg hmo, los ntawm tej tshav ntuj kub thiab no txias khov npaum li cas los xij, Nws saib kawg siab kawg ntsws rau hauv Xi-oo.

Lub ntiaj teb, vaj tse, txoj dej num thiab tag nrho txhua yam, muab txhua yam tag nrho tso tseg, zoo siab hlo, txaus siab hlo, thiab tej kev lom zem ntiaj teb yeej tsis muaj feem ntsig txog rau Nws li…. Cov lus los ntawm Nws lub qhov ncauj tawm tsam los rau peb, qhia tshwm tej yam zais npog tob puag hauv peb lub siab. Peb yuav ntseeg tau li cas? Txhua txhua lub ntsiab uas tawm ntawm Nws lub qhov ncauj los yeej muaj tseeb rau hauv peb txhua lub sij hawm. Txawm peb yuav ua dab tsi los xij, hauv Nws lub xub ntiag los sis nkaum deb ntawm Nws, tsis muaj ib yam dab tsi uas Nws yuav tsis paub li, tsis muaj ib yam dab tsi uas Nws yuav tsis to taub li. Txhua yam yuav raug nthuav tawm rau ntawm Nws xub ntiag tiag tiag li, tsis hais peb tus kheej tej kev npaj ua thiab tej kev npaj tseg los xij.

Zaum rau ntawm Nws xub ntiag, hnov zoo siab nrog peb tus ntsujplig, nyob kaj siab lug thiab ntsiag to, tiam sis ib txwm hnov zoo li khoob lug thiab tshuav nqi rau Vajtswv tiag tiag li: Qhov no yog ib qho txuj ci phim hwj uas xav tsis tau thiab tsis tuaj yeem ua tau. Tus Vajntsujplig yuav tsum muaj pov thawj txaus tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tib tug uas tseem Vajtswv nkaus xwb! Nws ua pov thawj tau yam cam tsis tau hlo li! Peb cov nyob ntawm pawg neeg no tau txais koob hmoov ntau heev! Yog tsis yog vim Vajtswv txoj hmoov hlub thiab kev hlub tshua ces, peb yuav tsum mus rau txoj kev puas tsuaj thiab ua raws Ntxwgnyoog xwb xwb li. Tsuas yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus xwb thiaj li tuaj yeem cawm tau peb!

Ab! Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Vajtswg uas muaj tiag! Nws yog Koj tus uas tau rua peb ob lub qhov muag sab ntsujplig, tso cai rau peb pom tej yam zais tob ntawm sab yeeb ceeb. Tej kev vam ntawm lub nceeg vaj tsis muaj ciaj ciam. Cia peb saib ntsoov thaum peb tos. Hnub ntawd twb tsis nyob deb lawm.

Tej nplaim taws cig ntawm kev ua tsov rog, tej pa ncho ntawm cov mos txwv puv npo rau saum nruab ntuj, tej huab cua tig sov zuj zus, huab cua hloov pauv, kab mob sib kis yuav kis mus dav, thiab tib neeg tsuas yuav tuag mus xwb, nrog rau qhov tsis muaj kev cia siab ntawm txoj kev muaj sia nyob.

Ab! Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Vajtswv uas muaj tiag! Koj yog peb lub chaw ruaj khov uas tsis tuaj yeem tsoo tawg. Koj yog peb lub chaw cawm siav. Peb nyob ua ke rau hauv qab Koj ob sab tis, thiab thiaj tsis tuaj yeem muaj kev puas tsuaj los txog peb. Tej no yog Koj txoj kev tiv thaiv uas muaj hwj chim qaum ntuj thiab kev saib xyuas.

Peb txhua tus tsa peb lub suab rau hauv zaj nkauj; peb hu nkauj qhuas, thiab lub suab ntawm peb txoj kev qhuas nrov thoob plaws Xi-oo! Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Vajtswv uas muaj tiag, tau npaj txoj hau kev kawg uas muaj yeeb koob rau peb lawm. Yuav tsum saib ntsoov—au, yuav tsum saib ntsoov! Los txog rau tam sim no, lub sij hawm tseem tsis tau lig li.

los ntawm “Tshooj 5” ntawm Khetos Cov Lus Nyob Rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 50

Txij li thaum lub sij hawm thaum Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus—tus Vajntxwv ntawm lub nceeg vaj—tau pom txog, lub ntsiab ntawm Vajtswv txoj kev cawm tib neeg tau nthuav dav rau txhua tus thoob plaws lub qab ntuj khwb. Tsis yog tsuas yog pom Vajtswv qhov kev tshwm sim hauv Suav Teb nkaus xwb, tab sis Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub npe tau pom muaj nyob rau hauv txhua lub teb chaws thiab txhua qhov chaw. Lawv txhua tus tau hu lub npe dawb huv no, nrhiav los sib koom nrog Vajtswv los ntawm cov hauv ke twg uas yuav ntxim ua tau, nkag siab Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub siab nyiam thiab ua dej num rau Nws hauv pawg ntseeg. Qhov nov yog txoj hau kev zoo tshaj plaws uas Vajntsujplig Dawb Huv ua hauj lwm.

Cov lus ntawm ntau lub teb chaw kuj hais tsis sib thooj los ntawm txhua tus neeg, tab sis tsuas muaj tib tug Ntsujplig xwb. Tus Ntsujplig no koom nrog pawg ntseeg thoob plaws lub qab ntuj khwb no thiab yog ib tug nrog Vajtswv, yam tsis muaj qhov sib txawv me me li. Qhov no yog qee yam uas dhau ntawm qhov ua xyem xyav mus lawm. Tam sim no Vajntsujplig Dawb Huv hu lawv, thiab Nws lub suab tsa lawv. Nws yog lub suab ntawm Vajtswv txoj kev hlub tshua. Lawv sawv daws tau hu lub npe dawb huv ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Lawv kuj muab lus qhuas thiab lawv hu nkauj. Yeej tsis muaj ib tug qhov twg uas txawv nyob hauv kev ua hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv li; cov neeg no mus taug rau txoj hau kev yog, lawv tsis thim rov qab—yam zoo heev uas tshwm sim ntau. Qhov no yog qee yam uas tib neeg pom tias nyuaj rau xav thiab tsis tuaj yeem khwv yees tau.

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Vajntxwv ntawm txoj sia nyob hauv lub qab ntuj khwb no! Nws zaum saum lub zwm txwv muaj yeeb koob thiab txiav txim rau lub ntiaj teb, tuav tswj txhua tus, thiab kav txhua lub teb chaws; txhua tus neeg khoov mus txhos caug rau Nws, thov Nws, mus ze Nws thiab sib txuas lus nrog Nws. Txawm hais tias koj tau ntseeg Vajtswv ntev npaum li cas, koj lub meej mom siab npaum li cas los sis koj lub hnub nyoog siab npaum li cas los xij, yog tias koj tawm tsam Vajtswv hauv koj lub siab ces koj yuav tsum raug txiav txim thiab yuav tsum tau pe thov rau ntawm Nws xub ntiag, hais tawm cov suab uas ua mob; qhov no yog qhov tseeb ntawm kev txheeb sau tej txiv ntawm koj tus keej cov kev nqis tes ua. Lub suab quaj no yog lub suab uas raug tsim txom nyob rau hauv lub pas dej hluav taws thiab leej faj, thiab nws yog lub suab quaj uas raug Vajtswv tus nrig hlau muab rau txim; qhov no yog kev txiav txim rau ntawm Khetos qhov chaw zaum xub ntiag.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 8” ntawm Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 51

Vajtswv qhov kev tshwm sim twb tau tshwm sim rau hauv txhua pawg ntseeg lawm. Yog tus Ntsujplig uas hais; Nws yog hluav taws kub, muaj hwj chim, thiab txiav txim. Nws yog Neeg Leej Tub, hnav ris tsho uas dai mus txog rau hauv Nws ob sab ko tawthiab ib txoj hlab siv kub khi ncig Nws hauv siab. Nws lub taub hau thiab plaub hau dawb zoo li plaub yajthiab Nws ob lub qhov muag zoo yam nkaus li nplaim taws; Nws ob txhais ko taw zoo xws tooj dag, cuag li tsim tawm hauv cub tawg losthiab Nws lub suab nrov xws li ntau tus dej ntws. Nws tuav hauv Nws sab tes xis xya lub hnub qub thiab hauv Nws lub qhov ncauj, ib rab ntaj ob sab ntsethiab Nws lub ntsej muag ci kub muaj ceem npaum lub lub hnub ci!

Muaj pov thawj pom Neeg Leej Tub lawmthiab Vajtswv Tus Kheej los yeej tab meeg nthuav tawm. Vajtswv lub koob meej tawm tuaj, ci muaj ceem npaum li lub hnub ci. Nws lub ntsej muag muaj koob meej cuag lub teeb ci ntsa iab, leej twg thiaj muaj cuab kav ntsia thiab tawm tsam Nws. Txoj kev tawm tsam yuav poob mus rau kev tuag! Yuav tsis muaj ib qho kev hlub tshua me me rau yam koj xav hauv koj lub siab li, ib lo lus koj hais tawm twg, los sis ib yam uas koj ua twg. Nej sawv daws yuav nkag siab thiab pom tias nej yog tau tus dab tsi—tsis tau dab tsi li tsuas yog Kuv txoj kev txiav txim xwb! Kuv puas yuav tiv taus thaum nej tsis sib zog noj thiab haus Kuv tej lus, tiam sis tseem cuam tshuam tsis saib thiab rhuav pov tseg Kuv tej kev tsim kho? Kuv yuav tsis ua zoo rau tus neeg zoo li no! Yog hais tias koj tus cuj pwm tseem phem dua no, nplaim taws yuav muab koj hlawv nqos mus! Tus Vajtswv Uas Muaj Hwj chim Loj Kawg Nkaus tshwm sim hauv ib lub cev ntsujplig, tsis muaj ib qho me me ntawm cev nqaij daim tawv los sis roj ntshav uas txuas taub hau mus rau ko taw hlo li. Nws sawv siab tshaj txhua yam hauv qab ntuj khwb, zaum rau saum lub zwm txwv muaj koob meej saum lub ceeb tsheej thib peb, tswj txhua yam! Lub qab ntuj khwb thiab txhua yam nyob hauv Kuv ob txhais tes. Yog tias Kuv hais li cas, yuav yog li ntawd. Yog tias Kuv tsa dab tsi lawm, ces yuav tsum muaj li ntawd. Ntxwgnyoog nyob hauv Kuv qab xib taw; nws nyob hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws! Thaum Kuv lub suab tawm mus, lub ntuj thiab lub teb yuav dua mus thiab yuav ploj mus! Txhua yam yuav hloov dua tshiab; qhov no yog ib qho tseeb uas hloov tsis tau tab sis yog qhov yog. Kuv twb kov yeej lub ntiaj teb lawm, nrog rau txhua tusphem. Kuv zaum ntawm no tham rau nejthiab txhua tus uas muaj pob ntseg yuav tsum mloog thiab txhua tus uas muaj txoj sia nyob yuav tsum lees txais.

Lub sij hawm yuav los xaus; txhua yam hauv ntiaj teb no yuav ploj musthiab txhua yam yuav yug dua tshiab. Nco ntsoov qhov no! Tsis txhob hnov qab! Tsis muaj qhov tias yuav tsis meej! Lub ntuj thiab lub ntiaj teb yuav dua mus, tab sis Kuv tej lus yuav nyob! Cia Kuv ntuas nej ib zaug dua ntxiv: Tsis txhob khiav yam tsis muaj qab hau! Sawv los! Hloov siab lees txim thiab txoj kev cawm dim twb los txog lawm! Kuv twb tshwm sim rau ntawm nej lawmthiab Kuv lub suab tau tshwm sim lawm. Kuv lub suab tau tshwm sim rau ntawm nej xub ntiag lawm; txhua hnub nws ntsib koj, tim ntsej tim muagthiab txhua hnub nws huv sis thiab tshiab. Koj pom Kuv thiab Kuv pom koj; Kuv hais lus rau koj tas lithiab tim ntsej tim muag nrog koj. Txawm li ntawd los, koj tsis kam txais Kuv thiab tsis paub Kuv. Kuv cov yaj yeej hnov tau Kuv lub suab, tab sis nej tseem yig tsis yeem! Koj yig! Koj lub siab xob vaub tsuab lawm, Ntxwgnyoog ua tau koj ob lub qhov muag dig lawmthiab koj tsis tuaj yeem pom Kuv lub ntsej muag muaj koob meej uas ci ntsa iab—nrog koj tus siab lau! Nrog tus siab tiag!

Xya tus Ntsujplig ntawm Kuv lub zwm txwv tau raug xa mus thoob plaws txhua ces kaum hauv ntiaj teb thiab Kuv yuav xa Kuv Tus Tub Xa Xov mus hais lus rau cov pawg ntseeg. Kuv ncaj ncees thiab cia siab ntsoov; Kuv yog tus Vajtswv uas tshuaj xyuas qhov tob tshaj plaws ntawm neeg lub siab. Tus Vajntsujplig Dawb Huv hais lus rau cov pawg ntseeg thiab nws yog Kuv tej lus uas tawm hauv Kuv Leej Tub tuaj; txhua tus uas muaj pob ntseg yuav tsum mloog! Txhua tus uas tseem ua neej nyob yuav tsum lees txais! Tsuas noj thiab haus tej lus ntawd xwbthiab tsis txhob ua xyem xyav. Txhua tus uas zwm thiab mloog Kuv tej lus yuav tau txais koob hmoov ntau! Txhua tus uas kub siab nrhiav Kuv lub ntsej muag yuav muaj qhov kaj tshiab, tau kev tig ras to taub tshiab, tau tswv yim tshiabthiab txhua yam yuav huv sis thiab tshiab. Kuv tej lus yuav tshwm rau koj thaum twg los tau lithiab lawv yuav qhib koj tus ntsujplig ob lub qhov muag kom koj thiaj pom txhua qhov kev paub tsis meej ntawm sab ntsujplig thiab pom tias lub nceeg vaj yog nyob nrog tib neej lawm. Nkag mus rau hauv qhov chaw nkaum, thiab txhua txoj hmoov hlub thiab koob hmoov yuav nyob ntawm koj; kev tshaib nqhis thiab sub tawg sub ntsha yuav tsis tuaj yeem kov koj thiab hma, nab, tsov thiab tsov txaij yuav tsis tuaj yeem ua phem rau koj. Koj yuav nrog Kuv mus, nrog Kuv taug kev ua kethiab nkag rau kev tau koob meej nrog Kuv!

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 15” ntawm Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 52

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Nws lub cev muaj koob meej tau tshwm sim qhib tab meeg hlo, pom lub cev sab ntsujplig dawb huv tshwm simthiab Nws yog Vajtswv Tus Kheej tiag! Lub ntiaj teb thiab sab lub cev nqaij daim tawv puav leej hloov pauvthiab Nws lub cev hloov saum lub roob yog tus neeg uas yog Vajtswv tiag. Nws ntoo lub kaus mom kub saum Nws taub hau, Nws cev ris tsho dawb huv, sia rau ntawm Nws hauv siab yog ib txoj hlab siv kubthiab txhua yam hauv ntiaj teb yog Nws qhov chaw tiag taw. Nws ob lub qhov muag zoo li nplaim taws, Nws tuav rab ntajob sab ntse hauv Nws lub qhov ncaujthiab Nws muaj xya lub hnub qub nyob hauv Nws sab tes xis. Txoj kev mus rau lub nceeg vaj yog qhov uas ci ntsa iab tsis muaj ntugthiab Nws lub koob meej sawv thiab ci ntsa iab; tej roob zoo siab hlo thiab tej dej luag ntxhithiab lub hnub, lub hlithiab cov hnub qub sawv daws nyob raws nyias chaw, tos txais lub cim tshwj xeeb, tus Vajtswv tseeb txoj kev mus muaj yeej rov los ua tim khawv tias Nws ua tiav tes hauj lwm cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo lawm. Txhua tus dhia thiab seev cev nrog kev xyiv fab! Qw txhawb! Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj chim Loj Kawg Nkaus zaum saum Nws lub zwm txwv uas muaj koob meej! Hu nkauj qhuas! Tus chij muaj yeej ntawm Tus Uas Muaj Hwj chim Loj Kawg Nkaus raug tsa kom siab kawg nkaus rau saum Lub Roob Xi-oos uas muaj hwj chim tshaj! Txhua lub teb chaws qw txhawb, txhua haiv neeg hu nkauj qhuas, Lub Roob Xi-oos luag xyiv fab hlo, thiab Vajtswv lub koob meej tshwm tuaj! Kuv yeej tsis npau suav tias Kuv yuav pom Vajtswv lub ntsej muag, tab sis hnub no Kuv tau pom lawm. Tim ntsej tim muag nrog Nws txhua hnub, Kuv muab tag nrho lub siab rau Nws. Nws muab zaub mov thiab dej haus npau xi. Lub neej, tej lus, tej kev ua, tej kev xav, tej tswv yim—Nws lub teeb muaj koob meej ci ntsa iab kom pom lawv txhua nrho. Nws coj txhua txoj hauv kevthiab Nws txoj kev txiav txim poob tam sim rau tus uas ntxeev siab.

Noj mov, nyob ua kethiab nrog Vajtswv nyob, koom nrog Nws, taug kev ua ke, muaj kev lom zem ua ke, tau txais koob meej thiab koob hmoov ua ke, koom kev ua vajntxwv nrog Nwsthiab tau nyob ua ke hauv lub nceeg vaj—au, zoo siab kawg! Huag, cas yuav qab zib ua luaj! Peb tau tim ntsej tim muag nrog Nws txhua hnub, nrog nws tham txhua hnub thiab hais lus tas mus lithiab tau txais kev tig ras to taub tshiab thiab tswv yim tshiab txhua hnub. Peb ob lub qhov muag sab ntsujplig tau qhib lawm, thiab peb pom txhua yam; txhua qhov kev paub tsis meej ntawm tus ntsujplig tau raug muab qhia tshwm rau peb lawm. Lub neej dawb huv tiag tiag tsis muaj kev txhawj xeeb li lawm; khiav nrawm thiab tsis txhob nresthiab ntaus mus tom ntej mus txuas ntxiv—muaj lub neej zoo dua tom ntej. Tsis txhob lam txaus siab vim saj tau me ntsis qab zib lawm; rau siab ntso nrhiav kom paub qhov tseeb txog Vajtswv. Nws paub txhua yam thiab muaj nplua miasthiab muaj txhua yam uas peb tsis muaj. Quag muab kev koom tes thiab paub qhov tseeb txog Nwsthiab tsis muaj ib yam dab tsi yuav rov zoo li qub lawm. Peb lub neej yuav hloov zoo dhauthiab tsis muaj ib tug neeg, ib yam dab tsi, los sis ib yam twg yuav los cuam tshuam peb.

Tshaj dhau! Tshaj dhau! Yuav tshaj tseeb tiag! Vajtswv lub neej hloov tshaj nyob rau hauvthiab txhua yam tau los so lawm tiag! Peb hloov kom tshaj lub ntiaj teb thiab tej khoom ntiag tug hauv ntiaj teb, tsis muaj kev cia siab rau tej txiv los sis tej me nyuam. Peb hloov dhau qhov kev tswj hwm kev mob kev nkeeg thiab xwm ib puag ncig. Ntxwgnyoog tsis muaj peev xwm cuam tshuam peb. Peb hloov siab tshaj tag nrho cov kev puas tsuaj. Qhov no yog tso cai rau Vajtswv coj txoj kev ua vajntxwv! Peb tsuj Ntxwgnyoog rau qab xib taw, ua tim khawv rau pawg ntseegthiab qhia tshwm Ntxwgnyoog lub ntsej muag qias neeg yam tsis zais kiag li. Kev tsim tsa pawg ntseeg yog nyob hauv Khetos, thiab lub cev muaj koob meej tau sawv los—qhov no yog tau nyob nrog kev zoo siab tshaj plaws!

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 15” ntawm Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 53

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, Leej Txiv Nyob Mus Ib Txhis, Tus Tub Huab Tais ntawm Kev Thaj Yeeb, peb tus Vajtswv yog Vajntxwv! Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tiag Nws ob txhais taw rau saum lub Roob Txiv Aulib. Nws zoo nkauj heev! Cia li mloog! Peb cov tib neeg zov lub nroog tsa peb cov suab; nrog rau peb cov suab peb hu nkauj ua ke, vim Vajtswv tau rov los rau hauv Xi-oo lawm. Peb pom kiag los ntawm peb cov qhov muag txog qhov nphob ntawm lub nroog Yeslusxalees. Muaj lub suab zoo siab thiab hu nkauj ua ke, vim Vajtswv tau coj kev txhawb siab los rau peb thiab tau txhiv lub nroog Yeslusxalees lawm. Vajtswv tau xyab Nws txhais tes dawb huv tawm ntawm txhua haiv neeg cov qhov muag, tus tseeb ntawm Vajtswv tau tshwm sim lawm! Txhua ces kaum kawg ntawm lub ntiaj teb tau pom kev cawm dim ntawm peb tus Vajtswv lawm.

Au, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Xya tus Ntsujplig raug xa tawm ntawm Koj lub zwm ntxwv mus rau txhua pawg ntseeg kom nthuav tawm txhua yam ntawm Koj qhov to taub nyuaj. Zaum saum Koj lub zwm ntxwv ntawm lub yeeb koob, Koj tau tsim kho Koj lub nceeg vaj thiab tau ua rau nws nyob ruaj khov nrog kev ncaj ncees thiab txoj kev ncaj ncees, thiab Koj kov yeej txhua haiv neeg ntawm Koj lub xub ntiag. Au, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Koj tau daws txoj siv ntawm cov vaj ntxwv, Koj tau ua rau cov rooj vag ntawm lub nroog qheb dav plho rau ntawm Koj lub xub ntiag, tsis muaj hnub kaw li. Vim Koj txoj kev kaj tau los txog lawm thiab Koj lub yeeb koob nyob siab thiab ci ntsa iab tawm tuaj. Kev tsau ntuj npog lub ntiaj teb thiab kev tsaus ntuj ntau heev nyob thoob plaws ntawm cov tib neeg. Au, Vajtswv! Koj, txawm li cas los xij, tau tshwm los rau thiab tsom Koj txoj kev kaj los rau saum peb, thiab Koj lub yeeb koob yuav pom rau saum peb; txhua haiv neeg yuav los cuag Koj txoj kev kaj thiab cov vaj ntxwv yuav tau txais Koj txoj kev ci ntsa iab. Koj tsa Koj ob lub qhov muag thiab saib puag ncig: Koj cov tub nyob ua ke ntawm Koj lub xub ntiag, thiab lawv nyob kev deb tuaj; Koj cov ntxhais puag nyob hauv ob txhais caj npab. Au, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Koj txoj kev hlub uas loj tshaj tau tuav peb cia; nws yog Koj tus uas coj peb txoj kev mus rau Koj lub nceeg vaj, thiab nws yog Koj cov lus dawb huv uas nyob nrog peb.

Au, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Peb ua tsaug thiab peb qhuas Koj! Cia peb saib mus rau Koj, ua tim khawv rau Koj, qhuas Koj, thiab hu nkauj rau Koj nrog ib lub siab dawb paug, siab txias, thiab tsis faib siab. Cia rau peb tsuas muaj ib lub siab nkaus xwb thiab raug tsim tsa nyob ua ke, thiab thov Koj ua peb kom sai los ua cov uas ua raws li Koj siab nyiam, kom raug siv los ntawm Koj. Nws puas yuav muaj cuab kav ua tau raws Koj lub siab nyiam yam tsis muaj dab tsi cuam tshuam nyob rau lub ntiaj teb no kiag li!

los ntawm “Tshooj 25” ntawm Khetos Cov Lus Nyob Rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 54

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus muaj hwj huam loj tas nrho, ua tau txhua yam, thiab tseem Vajtswv tiag tiag! Nws tsis tsuas yog tuav xya lub hnub qub xwb, tseem muaj xya tus Ntsujnplig, muaj xya lub qhov muag, qhib xya lub cim, thiab qhib thooj ntawv, tab sis ntau tshaj ntawd, Nws tswj xya qhov sub tawg sub ntsha thiab xya lub tais, thiab nthuav tawm xya lub suab xob nroo. Ntev dhau los lawm, Nws tau ua xya lub suab raj nrov, tib yam nkaus! Txhua yam uas Nws tau tsim thiab ua tiav yuav tsum qhuas Nws, muab koob meej rau Nws, thiab tsa Nws lub zwm txwv. Au, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Koj yog txhua tsav txhua yam. Koj tau ua tiav txhua yam, thiab nrog Koj, txhua yam muaj tiav log, muaj kev kaj, daws tso, ywj pheej, muaj zog, thiab muaj hwj chim heev! Tsis muaj ib yam dab tsi zais nkoos los sis npog cia; nrog Koj, txhua qhov tsis paub raug muab nthuav tawm. Tsis tas li ntawd, Koj tau txiav txim rau ntau pab pawg ntawm Koj cov yeeb ncuab, Koj nthuav tawm Koj lub hwj chim ci ntsa iab, qhia Koj qhov hluav taws kub, Koj qhia pom Koj txoj kev chim siab, thiab tsis tas li ntawd, Koj qhia tawm Koj lub yeeb koob uas tsis tau pom dua, nyob mus ib txhis, meej kawg kiag li! Txhua tus tib neeg yuav tsum tsim dheev los mus muaj kev txhawb siab thiab hu nkauj yam tsis muaj kev tshwj tseg, txhawb nqa tus Vajtswv uas muaj hwj chim loj kawg nkaus no, uas yog tus tseem, txhua yam muaj sia, muaj nplua mias, muaj yeeb koob, thiab tseeb tiag uas nyob mus ib txhiab ib txhis. Nws lub zwm txwv yuav tsum tau raug tsa nto mus tas li, Nws lub npe dawb huv raug qhuas thiab muaj yeeb koob. Nov yog Kuv—Vajtswv txoj kev—xav uas yuav nyob mus ib txhis, thiab yog txoj koob hmoov uas tsis muaj qhov kawg uas Nws nthuav tawm thiab muab rau peb! Leej twg ntawm peb tsis tau txais txoj koob hmoov? Txhawm rau qhov tau txais Vajtswv qhov koob hmoov, ib tug yuav tsum tsa Nws lub npe dawb huv thiab los zwm rau Nws lub zwm txwv hauv kev pe hawm. Txhua tus neeg uas mus nyob rau ntawm Nws xub ntiag nrog lwm yam kev xav thiab lwm yam kev xav tau yuav raug ua kom yaj tag mus ntawm Nws cov nplaim taws uas kub. Hnub no yog hnub uas Nws cov yeeb ncuab yuav raug txiav txim, thiab nws kuj yog nyob hnub no uas lawv yuav piam sij. Tsis tas li ntawd, ntawd kuj yog hnub uas Kuv, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, yuav raug nthuav tawm thiab uas Kuv yuav tau txais koob meej thiab meej mom. Au, tib neeg txhua tus! Cia li sawv tsees nrawm nroos mus qhuas thiab tos txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwjchim Loj Kawg Nkaus uas, txij no mus ib txhiab ib txhis, xa txoj kev hlub los rau peb, ua txoj kev cawm dim thiab pub rau peb tau txais koob hmoov, ua rau kom Nws cov tub muaj tiav log, thiab ua tiav Nws lub nceeg vaj! Qhov no yog Vajtswv qhov kev ua zoo kawg nkaus! Nov yog Vajtswv txoj kev npaj ua ntej thiab qhov npaj tseg nyob mus ib txhis—uas Nws Tus Kheej tau los cawm peb, los ua kom peb muaj tiav, thiab los coj peb mus rau lub yeeb koob.

Txhua tus neeg uas tsis sawv tsees thiab ua tim khawv yog poj koob yawm txwv ntawm cov neeg dig muag thiab cov vaj ntxwv ntawm kev tsis lees paub. Lawv yuav dhau los ua cov neeg tsis paub, neeg ruam mus ib txhis; ua tus neeg tuag uas dig muag nyob mus ib txhis. Nws yog vim rau qhov kev muaj qab hau no uas peb cov ntsuj plig yuav tsum tsim dheev los! Txhua tus neeg yuav tsum sawv tsees los! Txhawb siab, qhuas, thiab qhuas yam tsis muaj qhov kawg tus Vaj Ntxwv ntawm lub yeeb koob, Leej Txiv ntawm txoj kev hlub tshua, Leej Tub ntawm txoj kev txhiv dim, xya tus Ntsujplig uas muaj nplua mias, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas coj hluav taws cig ntsa thiab kev txiav txim ncaj ncees thiab yog tus zoo tshaj, muaj nplua mias, muaj hwj chim loj kawg nkaus, thiab muaj txhua yam tiav log. Nws lub zwm txwv yuav tau txais kev tsa nto mus ib txhis! Txhua tus neeg yuav tsum pom tias qhov no yog Vajtswv lub tswv yim; nws yog Nws txoj hau kev zoo kawg nkaus mus rau txoj kev cawm dim thiab kev ua tiav ntawm Nws txoj kev xav uas muaj yeeb koob. Yog tias peb tsis sawv thiab ua tim khawv, tom qab lub sij hawm dhau mus lawm, yuav tsis muaj rov qab los. Txawm hais tias peb yuav tau txais koob hmoov los sis hmoov phem yog raug txiav txim nyob rau lub sij hawm tam sim no theem ntawm peb txoj kev taug, raws li yam uas peb ua, yam uas peb xav, thiab qhov uas peb tab tom ua neej raws tam sim no. Nej yuav tsum coj li cas? Ua tim khawv rau thiab tsa nto Vajtswv mus ib txhis; tsa nto Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Khetos ntawm tiam kawg—tus Vajtswv nyob mus ib txhis, tsis xws leej twg, tus tseeb!

Txij no mus, koj yuav tsum pom meej tias txhua tus uas tsis ua tim khawv rau Vajtswv—tus uas tsis ua tim khawv rau tus Vajtswv tseeb, tsis xws leej twg no, thiab cov neeg uas muaj kev tsis ntseeg txog Nws—lawv txhua tus yog neeg mob thiab tuag, thiab yog cov uas tawm tsam Vajtswv! Vajtswv cov lus twb tau muaj pov thawj nyob puag thaum ub los lawm: Txhua tus uas tsis sib sau nrog Kuv mus ua ke yuav tawg ua sab ua sua, thiab cov uas tsis nrog Kuv tawm tsam Kuv; qhov no yog qhov tseeb uas hloov tsis tau uas yog sau cia rau hauv daim txiag zeb! Cov uas tsis ua tim khawv rau Vajtswv yog Ntxwgnyoog cov qhev. Cov neeg zoo li no tau cuam tshuam thiab dag ntxias Vajtswv cov me nyuam, thiab cuam tshuam Nws txoj kev cawm tib neeg; lawv yuav tsum raug muab tso rau ntawm rab hniav ntaj! Txhua tus neeg uas qhia lawv qhov kev xav zoo nrhiav lawv tus kheej qhov kev puas ntsoog. Koj yuav tsum mloog thiab ntseeg Vajtswv tus Ntsujplig cov lus hais tawm, taug Vajtswv tus Ntsujplig txoj kev, thiab ua neej nyob raws li Vajtswv tus Ntsujplig cov lus. Ntxiv mus, koj yuav tsum tau tsa lub zwm txwv ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus mus txog hnub kawg!

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Vajtswv ntawm xya tus Ntsujnplig! Ntawm xya lub qhov muag thiab xya hnub qub yog Nws, ib yam nkaus thiab; Nws qhib xya lub cim, thiab tag nrho thooj ntawv tau muab nthuav tawm los ntawm Nws! Nws tau ua xya lub suab raj, thiab xya lub tais thiab xya qhov sub tawg sub ntsha uas muaj nyob hauv Nws xib teg, kom raug daws tso raws Nws txoj kev xav. Au, xya lub suab xob nroo uas ib txwm raug muab npog cia! Lub sij hawm los muab lawv nthuav tawm tau los txog lawm! Nws tus uas yuav coj xya lub suab xob nroo twb tau tshwm los nyob rau ntawm peb xub ntiag lawm!

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Nrog Koj, txhua tus dim thiab ywj pheej; tsis muaj tej kev nyuaj, thiab txhua yam ntws npliag! Tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav khuam los sis tab kaum Koj, thiab txhua tus zwm rau ntawm Koj xub ntiag. Tus uas tsis los zwm yuav tsum tuag!

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Vajtswv ntawm xya lub qhov muag! Txhua yam pom meej tiav log, txhua yam ci ntsa iab thiab tsis raug npog cia, thiab txhua yam raug nthuav tawm thiab du dais. Nrog Nws, txhua tus pom tseeb yam lub zeb iav, thiab tsis yog tsuas yog Vajtswv Tus Kheej thiaj zoo li no xwb, tab sis Nws cov tub los kuj zoo li no, ib yam nkaus thiab. Tsis muaj ib tug, tsis muaj ib yam dab tsi, thiab tsis muaj teeb meem dab tsi tuaj yeem raug npog cia rau ntawm Nws thiab Nws cov tub xub ntiag li!

Xya lub hnub qub ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ci ntsa iab! Pawg ntseeg tau raug ua kom zoo tiav log los ntawm Nws; Nws tsa Nws cov tub xa xov xwm hauv pawg ntseeg, thiab tag nrho pawg ntseeg yog nyob rau hauv Nws txoj kev npaj. Nws qhib tag nrho xya lub cim, thiab Nws Tus Kheej coj Nws txoj kev npaj cawm tib neeg thiab Nws txoj kev xav los ua kom tiav. Thooj ntawv nyeem zais cia yog cov lus qhia sab ntsuj plig ntawm Nws txoj kev cawm tib neeg, thiab tau raug nthuav tawm thiab qhia tawm los ntawm Nws!

Txhua tus neeg yuav tsum mloog Nws xya lub suab raj nrov. Nrog Nws, txhua yam yog raug ua kom paub, tsis muaj dua ib raug zais nkoos lawm, thiab tsis muaj kev tu siab ntxiv lawm. Txhua yam raug muab nthuav tawm, thiab txhua yam yog kev kov yeej!

Xya lub suab raj nrov ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau qhib, muaj yeeb koob, thiab cov suab raj muaj yeej! Lawv tseem yog cov suab raj uas txiav txim rau Nws cov yeeb ncuab! Hauv nruab nrab ntawm Nws qhov kev kov yeej, Nws tus kub tau raug muab tsa nto! Nws kav thoob plaws lub qab ntuj khwb!

Nws tau npaj xya lub tais ntawm cov sub tawg sub ntsha, tsom ntsees rau Nws cov yeeb ncuab, thiab lawv raug daws tso rau hauv lub pas dej uas tob heev, thiab cov yeeb ncuab ntawd yuav nyob hauv Nws cov nplaim taws uas cig tsis paub tuag. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus qhia tau lub zog ntawm Nws lub hwj chim, thiab Nws cov yeeb ncuab yuav piam sij tag. Xya lub suab xob nroo zaum kawg tsis raug muab npog cia txuas ntxiv lawm nyob rau ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus xub ntiag; lawv raug nthuav tawm tag nrho! Lawv raug muab nthuav tawm tag nrho! Nws muab Nws cov yeeb ncuab tua tuag los ntawm xya lub suab xob nroo, ua lub ntiaj teb kom ruaj khov thiab ua kom nws ua dej num rau Nws, tsis pub kom nkim pov tseg dua lawm!

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas ncaj ncees! Peb txhawb nqa Koj mus tag ib txhis! Koj yuav tsum tau txais kev qhuas mus tsis tag tsis kawg, thiab kev qhuas thiab kev tsa nto mus ib txhis! Koj xya lub suab xob nroo tsis yog tsuas yog siv rau Koj qhov kev txiav txim xwb, tab sis yuav tsum siv rau Koj lub yeeb koob thiab lub hwj chim, kom ua tiav txhua yam!

Txhua tus neeg los ua koob tsheej rau ntawm lub zwm txwv lub xub ntiag, tsa nto thiab qhuas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Khetos ntawm tiam kawg! Nkawd lub suab nrov ua rau lub qab ntuj khwb co qig txoog zoo li suab xob nroo! Txhua yam yeej muaj nyob vim Nws thiab tshwm sim vim yog Nws. Leej twg tsis ntseeg tias muaj lub yeeb koob, meej mom, hwj chim, tswv yim, kev dawb huv, kev kov yeej, thiab kev nthuav tawm tag nrho rau Nws? Qhov no yog qhov ua tiav log ntawm Nws txoj kev xav, thiab nws yog qhov tiav log uas kawg ntawm kev tsim kho ntawm Nws txoj kev cawm tib neeg lawm!

los ntawm “Tshooj 34” ntawm Khetos Cov Lus Nyob Rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 55

Xob nthe xya zaus tawm ntawm lub zwm ntxwv tuaj, lub qab ntuj khwb tshee nyhos, lub ntuj thiab lub ntiaj teb nphau ntxeev, thiab nrov ncha lug thoob plaws lub qab ntuj! Lub suab ua rau pob ntseg khis rhe, thiab tib neeg tsis muaj peev xwm khiav dim tau li, los sis lawv tsis muaj peev xwm khiav nkaum ntawm nws tau li. Xob nthe thiab xob laim tawg tawm tuaj, thiab tsis ntev, lub ntuj thiab lub ntiaj teb txawm hloov pauv, thiab tib neeg nyob ze rau ntawm txoj kev tuag. Ces, ceev npaum li xob laim, thoob plaws lub qab ntuj muaj ib kob nag xob nag cua uas muaj ceem heev, poob saum ntuj los! Hauv tej ces nkaum ntuj uas nyob deb tshaj plaws, thoob plaws zoo ib yam li da dej, nws tsis tshuav ib qho uas tsis ntub li mus thoob plaws saum lub taub hau mus txog ntua rau txhais ko taw li; yeej tsis muaj ib yam dab tsi muaj peev xwm zais tau ntawm nws li, los sis tsis muaj ib tug tib neeg twg muaj peev xwm nraim tau ntawm nws li. Lub suab xob nthe nrov, zoo li cov nplaim xob laim thiab, ci ntsa iab nrog rau cov tshav txias thiab ua rau tib neeg ntshee nyhos ntshai kawg li. Rab ntaj uas ob sab ntse txov kiag cov tub ntxeev siab txoj sia, thiab tus yeeb ncuab ntsib kiag kev puas tsuaj, tsis muaj ib qho chaw nkaum li; lawv tsis paub tias nthwv cua thiab kob nag yuav mus rau seem twg li, thiab, cia li tso cev mus raws cua ntsawj, lawv cia li tso cov tuag mus rau hauv tus dej ntws thiab raug tshoob mus lawm. Tsuas muaj kev tuag nkaus xwb, yeej tsis muaj lwm txoj hau kev rau lawv ciaj sia tau li. Qhov xob nthe xya zaus yog tawm los ntawm Kuv los thiab qhia txog Kuv txoj kev xav, uas txo cov tib neeg Iziv cov tub hlob txoj sia, yog los rau txim rau cov neeg phem thiab ntxuav Kuv pawg ntseeg kom dawb huv, kom txhua tus ib leeg muaj kev sib raug zoo rau ib leeg, coj ncaj rau lawv tus kheej, thiab koom ua ib lub siab nrog Kuv, thiab kom txhua pawg ntseeg hauv lub qab ntuj muaj peev xwm raug tsim tsa los ua ib pawg. Nov yog Kuv lub hom phiaj.

Lub suab xob nthe, thiab cov suab quaj qw thaum sawv. Qee leej sawv tsees ntawm kev tsaug zog los, thiab, poob siab loj heev, lawv tshawb xyuas tob heev rau hauv lawv lub siab thiab maj nroos rov qab mus rau ntawm lub zwm ntxwv xub ntiag lawm. Lawv tseg kiag kev dag ntxias thiab tej kev ua tsis zoo; nws tseem tsis tau lig rau cov tib neeg zoo li no tig xeev rov qab los. Kuv saib ntawm lub zwm ntxwv tuaj. Kuv saib tob tob mus rau hauv tib neeg lub siab. Kuv cawm cov uas ntshaw Kuv yam kub siab lug thiab mob siab hlo, thiab Kuv khuv leej lawv. Kuv yuav cawm cov uas hlub Kuv los ntawm lawv lub siab tshaj txhua yam kom tau txais kev nyob mus ib txhis, cov uas nkag siab txog Kuv txoj kev xav thiab caum raws Kuv mus kom txog ntua qhov kawg kiag ntawm txoj kev. Kuv txhais tes yuav tuav lawv cia kom zoo, kom lawv thiaj tsis ntsib qhov tshwm sim no lawm thiab yuav tsis muaj teeb meem dab tsi li lawm. Qee leej, thaum lawv pom tus duab xob laim no, mas muaj kev nyuaj siab tshaj uas qhia tsis tau tawm kiag li nyob hauv lawv lub siab thiab tu siab kawg nkaus. Yog tias lawv tseem muaj tus cwj pwm zoo li no ntxiv, ces nws yuav lig heev rau lawv lawm. Au, txhua tus thiab txhua yam! Txhua yam yuav raug ua kom tiav. Qhov no, kuj ib yam nkaus thiab, yog ib txoj hau kev ntawm Kuv txoj kev cawm dim. Kuv cawm cov uas hlub Kuv thiab txo cov neeg lim hiam txoj sia, Kuv ua Kuv lub nceeg vaj kom nyob ruaj khov rau hauv lub ntiaj teb, thiab cia txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg, txhua tus hauv lub qab ntuj khwb thiab qhov kawg ntawm lub ntiaj teb, paub tias Kuv muaj hwj chim tshaj, Kuv yog nplaim taws kub, Kuv yog tus Vajtswv uas tshawb xyuas qhov tob tshaj plaws hauv tib neeg lub siab. Txij lub sij hawm no mus rau tom ntej, kev txiav txim ntawm lub zwm ntxwv dawb uas loj yuav raug nthuav tawm qhib lug rau cov neeg coob coob, thiab rau txhua tus neeg, nws tau tshaj tawm tias kev txiav txim tau pib ntua lawm! Nws yog qhov tsis txaus ntseeg kiag li tias txhua tus cov lus uas tsis tawm los ntawm lub siab tseeb los, cov uas tsis ntseeg thiab tsis muaj kev ruaj siab, cov nkim sij hawm uas nkag siab txog Kuv qhov kev ntshaw tiam sis tsis txaus siab muab tej ntawd coj los xyaum ua kom tshwm sim—lawv txhua tus yuav tsum raug txiav txim. Nej yuav tsum ua twb zoo tshawb xyuas nej tus kheej tej kev xav thiab kev txhawb siab, thiab yuav tsum muaj ib qho chaw kom zoo; xyaum ua raws Kuv cov lus yam kub siab lug, saib rau koj txoj kev paub kev pom ntawm lub neej kom muaj nqis, thiab tsis txhob mob siab ib pliag ntshis xwb, tiam sis yuav tsum ua kom nej lub neej loj hlob, paub tab, ruaj khov, thiab paub yav dhau los—tsuas yog li no xwb nej thiaj li yuav ua tau zoo raws Kuv lub siab.

Tsis txhob lees ua Ntxwgnyoog cov qhev thiab txhob lees cov ntsuj plig phem uas cuam tshuam thiab rhuav tshem tej yam uas Kuv tau tsim lub cim fim rau txhua yam kom lawv tau txais qhov zoo. Lawv yuav tsum raug txwv thiab tuav tswj kom hnyav; lawv tsuas muaj peev xwm raug qhuab ntuas los ntawm ib rab ntaj uas ntsenkaus xwb. Cov uas phem tshaj plaws yuav tsum raug muab rho cag tawm kiag tam sim ntawd, kom tsis pub muaj teeb meem rau yav tom ntej lawm. Thiab pawg ntseeg yuav raug ua kom zoo tiav log, kom txhob muaj yam uas tsis zoo lawm, thiab nws yuav noj qab nyob zoo, muaj txoj sia thiab lub zog puv npo. Tom qab xob laim ntsai plias tag lawm, xob mam nthe nrov tawm tuaj. Nej yuav tsum tsis txhob tso siab, thiab nej yuav tsum tsis txhob tso tseg, tiam sis yuav tsum ua kam tiag kom caum cuag, thiab nej yuav muaj cuab kav pom yam uas Kuv txhais tes ua, Kuv txhais qhov muab tau li cas, Kuv txhais kev muab tso tseg li cas, Kuv txhais kev ua kom zoo tiav log li cas, Kuv txhais kev muab rho cag tawm li cas, Kuv txhais kev txov txoj sia li cas—tag nrho tej no yuav tshwm sim kiag ntawm nej ob lub qhov muag, cia kom nej pom meej txog Kuv lub hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg.

los ntawm lub zwm ntxwv mus rau lub qab ntuj khwb thiab qhov kawg ntawm lub ntiaj teb, xya lub suab xob nthe nrov nroo ntws. Ib pawg tib neeg coob heev yuav raug cawm dim thiab yuav los zwm rau ntawm Kuv lub zwm ntxwv lub xub ntiag. Kev caum raws txoj kev kaj ntawm txoj sia no, tib neeg tshawb nrhiav ib txoj hau kev dim thiab tsis muaj peev xwm pab tau li tsuas yog los rau Kuv xwb, kom los txhos caug pe hawm, thiab nrog lawv cov qhov ncauj hu lub npe ntawm tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus uas yog tus tseem Vajtswv thiab tsa lawv cov suab taij thov. Tiam sis cov uas tawm tsam Kuv, cov uas ua lawv lub siab tawv, lub suab xob nthe nrov ncha lug hauv lawv ob lub pob ntseg, thiab yam tsis muaj lus noog kiag li lawv yeej yuav tsum puas ntsoog mus xwb xwb li. Qhov no yog kiag qhov tshwm sim uas nyob tos lawv ntag. Kuv cov tub ntxim hlub uas muaj yeej yuav nyob hauv lub nroog Yelusxalees, thiab txhua tus tib neeg yuav pom tias yam lawv yuav tau txais yog dab tsi, thiab lub yeeb koob uas loj kawg nkaus yuav tshwm nyob kiag ntawm nej lub xub ntiag. Tseeb tiag, qhov no yog ib txoj koob hmoov zoo, thiab nws yog ib qho qab zib uas piav qhia tsis tau kiag li.

Lub suab npuaj teg ntawm qhov xob nthe xya zaus uas tshwm tuaj yog kiag txoj kev cawm dim ntawm cov uas hlub Kuv, cov uas ntshaw Kuv tawm hauv lub siab tseeb tuaj. Cov uas yog Kuv tug thiab cov uas Kuv twb tau npaj tseg thiab xaiv tseg lawm puav leej muaj cuab kav los nyob hauv qab Kuv lub npe. Lawv muaj peev xwm hnov Kuv lub suab, uas yog Vajtswv tab tom hu lawv. Cia cov uas nyob ntawm qhov kawg ntawm lub ntiaj teb pom tias Kuv ncaj ncees, Kuv muaj lub siab ncaj, Kuv muaj lub siab zoo ntxim hlub, Kuv muaj kev khuv leej, Kuv muaj hwj chim tshaj, Kuv yog nplaim taws kub lug, thiab, thaum kawg, Kuv txoj kev txiav txim uas tsis muaj kev hlub tshua kiag li.

Cia txhua tus hauv lub ntiaj teb pom tias Kuv yog tus Vajtswv Tus Kheej uas tseeb thiab muaj txhua yam tiav hlo. Txhua tus tib neeg ruaj siab puv npo thiab tsis kam tawm tsam Kuv ntxiv lawm, los sis tsis kam txiav txim rau Kuv los sis iab liam Kuv ntxiv lawm. Tsis yog li ntawd, cov lus foom phem yuav rov los rau lawv ib zaug ntxiv thiab, thiab kev puas tsuaj yuav poob los rau saum lawv. Lawv tsuas muaj peev xwm quaj thiab tom lawv cov hniav qawv xwb, tau coj kev puas tsuaj los rau lawv tus kheej.

Cia txhua tus tib neeg paub tias, cia kom nws paub thoob plaws lub qab ntuj khwb thiab nyob ntawm qhov kawg ntawm lub ntiaj teb, hauv txhua yim neeg thiab txhua tus tib neeg: Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus tseem Vajtswv tiag. Txhua tus, ib tug dhau ib tug, yuav txhos lawv ob lub hauv caug thiab pe hawm Kuv, thiab txawm yog tus me nyuam mos uas nyuam qhuav pib xyaum hais lus los yuav hu tias “Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus”! Cov nom tswv uas siv lub hwj chim kuj yuav pom nrog lawv tus kheej ob lub qhov muag txog tus tseem Vajtswv tiag tshwm sim nyob kiag ntawm lawv lub xub ntiag thiab, thiab lawv yuav qhau lawv tus kheej qes heev los pe hawm, taij thov kev hlub tshua thiab kev zam txim, tiam sis thaum no mas twb lig heev lawm, vim lub sij hawm ntawm lawv txoj kev tuag twb los txog lawm. Lawv tsuas yuav raug ua kom tag mus thiab raug rau txim kom poob mus rau hauv lub qhov tob tob uas piav qhia tsis tau li xwb. Kuv yuav coj qhov xaus los rau txhua tiam, thiab ua kom Kuv lub nceeg vaj khov kho ntxiv. Txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg yuav zwm rau ntawm Kuv lub xub ntiag mus tag ib txhiab ib txhis li!

los ntawm “Tshooj 35” ntawm Khetos Cov Lus Nyob Rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 56

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tiag, tus Vajntxwv tau kav lub zwm txwv, tswj kav tag nrho lub qab ntuj khwb, tig rau txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg, thiab txhua tsav txhua yam hauv qab ntuj ci ntsa iab nrog Vajtswv lub yeeb koob. Txhua yam muaj sia nyob hauv lub qab ntuj khwb thiab mus rau qhov kawg ntawm lub ntiaj teb yuav pom. Tej roob, tej dej ntws, tej pas dej, tej av, tej hiav txwv, thiab txhua yam muaj sia tau qhib lawv cov ntaub thaiv txais qhov kaj ntawm tus Vajtswv tiag lub lub ntsej muag, thiab lawv tau rov muaj sia, zoo li yog kev tsim rov los ntawm ib zaj npau suav, zoo li yog lawv yog cov kaus too uas tab tom tsoom av!

Ab! Tus Vajtswg tiag tshwm los rau hauv lub ntiaj teb no. Leej twg muaj peev xwm los cuag Nws nrog kev tawm tsam? Txhua tus tshee hnyo nrog kev ntshai. Txhua tus puav leej ntseeg tag nrho, thiab txhua tus thov kev zam txim zaum tag zaum dua. Txhua tus neeg txhos caug ntawm Nws xub ntiag, thiab txhua lub qhov ncauj pe hawm Nws! Tej daim av thiab tej dej hiav txwv, tej roob, tej dej ntws—txhua yam qhuas Nws tsis muaj hnub kawg! Lub caij nplooj ntoo hlav los nrog nws cov cua txias zias, coj cov dej nag caij nplooj ntoos hlav los. Zoo li txhua tus neeg, tej dej me tam sim no ntws nrog kev tu siab thiab kev xyiv fab, so kua muag ntawm kev tiv txiaj ntsig thiab cem-tus kheej. Tej dej ntws, tej pas dej, nthwv dej thiab cov nthwv dej txhua yam tab tom hu nkauj, qhuas tus Vajtswv tiag lub npe dawb huv! Lub suab ntawm kev qhuas nrov nrog kev meej tseeb! Tej yam qub uas raug coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog—txhua leej thiab txhua tus ntawm lawv yuav raug kho tshiab thiab raug hloov dua thiab yuav nkag mus rau hauv lub ntiaj teb tshiab tag nrho …

Qhov no yog lub suab raj dawb huv, thiab nws tau pib nrov lawm! Hnov nws. Lub suab ntawd, qab zib heev, yog qhov tshaj tawm ntawm lub zwm txwv, tshaj tawm rau txhua haiv neeg thiab tib neeg tias lub sij hawm tau los txog, tias qhov xaus kawg tau los txog lawm. Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg tau tiav lawm. Kuv lub nceeg vaj tau tshwm los qhib lug rau hauv ntiaj teb. Tej nceeg vaj ntawm lub ntiaj teb tau dhau los ua lub Kuv lub nceeg vaj lawm, uas yog Vajtswv. Kuv xya lub suab raj nrov los ntawm lub zwm txwv, thiab tej yam zoo kawg nkaus yuav tshwm sim! Cov neeg ntawm qhov xaus ntawm lub ntiaj teb yuav maj nrawm nroos ua ke los ntawm txhua txoj hau kev nrog lub zog ntawm daus poob ntawm roob los thiab lub hwj chim ntawm xob nthe. …

Kuv saib xyuas nrog kev xyiv fab rau Kuv cov neeg, uas hnov Kuv lub suab thiab sib sau ua ke los ntawm txhua haiv neeg thiab txhua thaj av. Txhua tus tib neeg, ceev tus Vajtswv tiag rau hauv lawv qhov ncauj, qhuas thiab dhia yam tsis paub kawg rau kev xyiv fab! Lawv ua tim khawv rau lub ntiaj teb, thiab lub suab ntawm lawv cov tim khawv rau tus Vajtswv tiag yog zoo li lub suab xob nthe ntawm ntau cov dej. Txhua tus tib neeg yuav tuaj sib sau rau hauv Kuv lub teb chaws.

Kuv xya lub suab raj nrov, tsa cov neeg uas tsaug zog! Sawv nrawm nroos, nws tseem tsis tau lig. Saib mus rau koj lub neej! Rua koj lub qhov muag thiab saib seb tam sim no lub sij hawm tsawg teev lawm. Muaj dab tsi rau mus nrhiav? Muaj dab tsi nyob tov rau xav txog? Thiab muaj dab tsi tov rau tuav rawv? Koj ib txwm puas tau xav txog qhov txawv ntawm qhov muaj txiaj ntsig ntawm kev tau txais Kuv lub neej thiab kev tau txais txhua yam uas koj nyiam thiab tuav rawv ma? Tsis txhobtxhob txwm thiab tuav rawv ntxiv lawm. Tsis txhob cia lub sij hawm no plam mus. Lub sij hawm no yuav tsis rov qab los dua ib zaug ntxiv lawm! Cia li sawv tsees tam sim no, xyaum tawm dag zog koj tus ntsuj plig, siv ntau yam cuab yeej los saib thiab tiv thaiv Ntxwnyoog txhua lub tswv yim thiab kev dag, thiab kov yeej Ntxwnyoog, kom koj txoj kev paub hauv lub neej tob dua qub thiab koj yuav ua neej nyob raws Kuv tus moj yam, kom koj lub neej dhau los ua neeg paub tab thiab paub raws caij nyoog thiab koj yuav nco ntsoov taug raws Kuv tej hneev taw. Mus lawm yav tom ntej yam tsis poob siab, tsis qaug zog, ib kauj ruam zuj zus, ncaj nraim mus kom txog qhov kawg ntawm txoj kev!

Thaum xya lub suab raj nrov ib zaug ntxiv, nws yuav yog hu rau kev txiav txim, kev txiav txim ntawm cov neeg ntxeev siab, kev txiav txim ntawm txhua haiv neeg thiab txhua tus neeg, thiab txhua haiv neeg yuav zwm rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Vajtswv lub ntsej muag uas muaj yeeb koob yuav tshwm los rau ntawm txhua haiv neeg thiab txhua tus neeg xub ntiag xwb xwb li. Txhua tus yuav yuav ntseeg tag nrho, thiab qw tsis kawg tsis tag tsis kawg rau tus Vajtswv tiag. Vajtswv tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus yuav dhau los muaj meej mom tshaj, thiab Kuv cov tub yuav sib koom nrog lub yeeb koob thiab sib faib kev ua vajntxwv nrog Kuv, txiav txim rau txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg, rau txim dab phem, cawm thiab muab kev hlub tshua rau cov uas yog Kuv cov, thiab tsim lub teb chaws kom muaj zog thiab ruaj khov. Los ntawm lub suab ntawm xya lub raj, ib co neeg coob coob yuav raug cawm dim, rov qab los rau ntawm Kuv xub ntiag los txhos caug thiab tpe hawm nrog lo lus qhuas tsis tu ncua!

Thaum xya lub suab raj nrov ib zaug ntxiv, nws yuav yog qhov xaus ntawm ib tiam, lub suab raj nrov ntawm kev kov yeej Ntxwgnyoog uas tshaj tawm qhov pib ntawm nyob qhib lug rau hauv lub teb chaws hauv ntiaj teb! Lub suab loj npaum li cas, lub suab no nrov deeg daws mub thoob lub zwm txwv, lub suab raj no ua rau lub ntuj thiab lub ntiaj teb co qig txoog, uas yog lub cim ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg txoj kev kov yeej, uas yog Ntxwgnyoog li kev txiav txim; nws ua rau kom lub ntiaj teb qub no tuag mus kom tag nrho, kom tig rov qab los rau lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws no! Lub suab raj nrov no qhia tias lub rooj vag ntawm txoj hmoov hlub yog tab tom yuav kaw, tias lub teb chaws kev ua neej yuav pib nyob hauv ntiaj teb, uas yog qhov yog thiab raug. Vajtswv cawm cov uas hlub Nws. Thaum lawv rov mus rau Nws lub teb chaws lawm, tib neeg hauv ntiaj teb yuav ntsib kev tshaib nqhis thiab kev mob sib kis, thiab Vajtswv xya lub tais thiab xya qhov sub tawg sub ntsha no yuav pib siv sib txuas mus. Lub ntuj thiab lub ntiaj teb yuav dua mus, tab sis Kuv cov lus yuav tsis dua mus!

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 36” ntawm Khetos Cov Lus Nyob rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 57

Khetos ntawm tiam kawg ntawd nqa txoj sia los, thiab nqa txoj kev ntawm qhov tseeb uas ruaj khov thiab kav mus ib txhis ntawd los. Qhov tseeb no yog txoj kev uas tib neeg tau txoj sia, thiab nws yog tib txoj kev uas tib neeg yuav paub Vajtswv thiab tau txais kev pom zoo los ntawm Vajtswv. Yog koj tsis nrhiav txoj kev muaj sia nyob uas Khetos muab thaum tiam kawg ntawd, ces koj yeej yuav tsis tau txais kev pom zoo los ntawm Yexus ib zaug li, thiab yeej yuav tsis muaj hnub tsim nyog tau nkag rau hauv lub rooj vag ntawm vaj loog ceeb tsheej, vim koj yog ib tug moj zeej thiab neeg raug txim ntawm keeb kwm xwb. Cov uas raug khoo los ntawm kev cai, tus npe ntawv, thiab raug keeb kwm xauv ko taw cia ces yuav tsis tau txoj sia los sis tsis tau txoj kev muaj sia nyob uas tsis paub kawg. Qhov no mas vim yog tag nrho qhov lawv muaj ces tsuas yog tej nyuag dej nro uas lawv tuav rawv tseg los tau ntau txhiab xyoo uas tsis yog cov dej cawm siav uas txhawv ntawm lub zwm txwv los. Cov uas tsis tau txais cov dej cawm siav ces tsuas yog lub niag cev tuag, yog Ntxwgnyoog tej nyuag khoom ua si, thiab yog tub ki ntawm dab teb mus ib txhis xwb. Yog li ntawd, yuav ua cas es lawv thiaj yuav pom Vajtswv? Yog koj pheej xav tuav rawv yav tag los, tsuas sawv nres twj ywm tuav txhua yam cia kom zoo li qub, thiab tsis kam hloov qhov uas muaj tam sim no thiab muab keeb kwm tso pov tseg, ces tsis yog koj pheej yuav tawm tsam Vajtswv tas zog li los? Cov txheej txheem ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas dav thiab loj heev li, zoo ib yam li nthwv dej nphau npog thiab nthwv xob nroo nrov deeg daws—tab sis koj tseem zaum twj ywm nyob tos kev puas tsuaj, khawm rawv koj txoj kev ruam thiab tsis ua ib qho dab tsi li. Nyob rau qhov no, yuav ua cas es thiaj yuav xam tau hais tias koj yog ib tug uas taug tus Me Nyuam Yaj tus hneev taw mas? Yuav ua cas es koj thiaj yuav ua pov thawjhais tias tus Vajtswv uas koj cia siab rau ntawd yog ib tug Vajtswv uas tshiab tas li xwb es yeej tsis txawj qub li? Thiab yuav ua cas es cov lus hauv koj phau ntawv daj ntawd thiaj li yuav coj tau koj hla mus rau tiam tshiab? Yuav ua cas es lawv thiaj yuav coj tau koj mus nrhiav tej kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm? Thiab yuav ua cas es lawv thiaj coj tau koj mus rau saum ceeb tsheej? Qhov koj tuav ntawm koj txhais tes tsuas yog tus ntawv uas muab tau kev kaj siab ib nyuag pliag rau koj xwb, tsis yog tej qhov tseeb uas yuav muaj cuab kav muab tau txoj sia rau koj. Cov tej nqe Vajluskub koj nyeem tsuas pab tsim kho tau koj tus nplaig xwb, thiab tsis yog cov lus txawj ntse uas yuav pab tau kom koj paub tib neej lub neej txoj sia, haj yam tsis yog txoj kev uas yuav coj tau koj mus rau qhov kev zoo tag nrho. Qhov uas zoo tsis sib xws no tseem tsis ua kom koj tig rov los xav txog koj tus kheej thiab los? Qhov ntawd tsis ua rau koj ras txog tej lus to taub nyuaj nyob rau hauv thiab los? Koj puas muaj peev xwm coj tau koj tus kheej mus saum ceeb tsheej mus ntsib Vajtswv? Yog hais tias Vajtswv tsis los, koj puas yuav coj tau koj tus kheej mus rau saum ceeb tsheej mus ntsib txoj kev zoo siab li tsev neeg nrog rau Vajtswv? Koj puas tseem npau suav toog tam sim no mas? Yog li ntawd, Kuv xav hais kom koj tsis txhob npau suav toog lawm thiab tig los saib tus uas tab tom ua hauj lwm tam sim no—saib kom pom hais tias leej twg tab tom ua tes hauj lwm cawm tib neeg nyob rau tiam kawg. Yog koj tsis ua li, koj yuav tsis muaj hnub tau txais qhov tseeb, thiab yuav tsis tau txoj sia.

Cov uas xav tau txoj sia yam tsis vam khom qhov tseeb uas Khetos hais ces yog cov neeg ua txaus luag tshaj plaws hauv lub ntiaj teb no, thiab cov uas tsis lees txais txoj kev muaj sia nyob uas Khetos muab rau ces yog cov poob zoo rau hauv kev xav lawm xwb. Thiab yog li ces Kuv thiaj hais tias cov uas tsis txais yuav Khetos ntawm tiam kawg ces yuav raug Vajtswv ntxub mus ib txhis. Khetos yog tib neeg lub rooj vag nkag mus rau hauv lub nceeg vaj thaum tiam kawg, thiab tsis muaj ib tug twg uas yuav lug kev hla Nws tau li. Tsis muaj leej twg yuav raug Vajtswv muab kho kom zoo tag nrho tau li tshwj tsis yog los ntawm Khetos. Koj ntseeg Vajtswv, ces yog li koj yuav tsum txais yuav Nws cov lus thiab yoog raws Nws txoj kev. Koj yuav tsis muaj cuab kav xav txog qhov kom tau txais koob hmoov nkaus xwb rau lub sij hawm uas twb tsis muaj cuab kav lees yuav qhov tseeb thiab qhov kev muab txoj sia. Khetos los thaum tiam kawg es cov uas ntseeg nws tiag tiag thiaj li tau txais txoj sia. Nws tes hauj lwm yog yuav muab tiam qub xaus thiab nkag mus rau tiam tshiab, thiab nws tes hauj lwm yog txoj kev uas cov yuav nkag mus rau tiam tshiab yuav tsum tau taug. Yog koj tsis muaj peev xwm yuav lees paub Nws thiab tseem ho cem, saib tsis taus, los sis tsim txom Nws, ces koj yuav raug hlawv mus ib txhis thiab yuav tsis tau nkag rau Vajtswv lub nceeg vaj. Vim tus Khetos no mas Nws Tus Kheej ces yog kiag qhov kev qhia tawm txog tus Vajntsujplig, qhov kev qhia tawm txog Vajtswv, Tus uas Vajtswv tso siab rau los ua Nws tes hauj lwm hauv ntiaj teb. Thiab yog li Kuv thiaj hais tias yog koj tsis muaj peev xwm txais yuav tag nrho tej uas Khetos ua thaum tiam kawg ntawd, ces yog koj saib tsis taus tus Vajntsujplig. Qhov kev rau txim rau cov uas saib tsis taus tus Vajntsujplig ces sawv daws yeej pom tseeb kawg. Kuv kuj qhia koj hais tias yog koj tawm tsam Khetos thaum tiam kawg ntawd, yog koj tsis lees Khetos thaum tiam kawg yam saib tsis tau Nws li, yuav tsis muaj leej twg los ris koj lub txim li. Dhau ntawd mus, txij hnub no mus lawm tom ntej ces koj yuav tsis muaj ib lub cib fim ntxiv kom tau txais Vajtswv qhov kev pom zoo lawm; txawm hais tias koj yuav sib zog npaum li cas los theej txhoj rau koj tus kheej, los koj yeej yuav tsis muaj hnub pom Vajtswv lub ntsej muag li. Vim qhov koj tawm tsam ntawd tsis yog ib tug tib neeg, qhov koj cem ntiab tawm ntawd tsis yog ib yam muaj sia me me, tab sis yog Khetos. Koj puas paub hais tias lub txim ntawm qhov no yuav yog dab tsi? Koj yuav tsis yog ua yuam kev ib qho me me xwb, tab sis ua txhaum ib lub txim loj kawg nkaus. Kuv hais qhia sawv daws kom tsis txhob lam zim kaus hniav rau qhov tseeb, los sis lam tau lam cem, vim tsuas yog qhov tseeb xwb mas thiaj muab tau txoj sia rau koj, thiab yeej tsis muaj dab tsi hlo li tsuas yog qhov tseeb nkaus xwb thiaj li yuav pub koj rov yug dua tshiab thiab pom Vajtswv lub ntsej muag dua ib zaug ntxiv.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Khetos Ntawm Tiam Kawg Nkaus Xwb Mas Thiaj Yuav Muab Tau Txoj Kev Mus Rau Txoj Sia Ntev Dhawv Mus Ib Txhis Rau Tib Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 58

Tias Kuv txoj kev zais raug nthuav tawm thiab qhib lug, thiab yuav zais tsis tau mus ntxiv lawm, vim tag nrho yog Kuv txoj kev hlub thiab kev hmov tshua. Tsis tag li no xwb, Kuv tej lus pom nyob nrog tib neeg thiab yuav tsis raug zais mus ntxiv lawm, kuj yog vim Kuv txoj kev hlub thiab kev hmov tshua. Kuv hlub txhua tus uas tau siv lawv tus kheej txhawm rau Kuv thiab mob siab rau Kuv. Kuv ntxub txhua tus uas yug tawm ntawm Kuv los tab sis tseem tsis tau paub Kuv li, thiab tseem tawm tsam Kuv. Kuv yuav tsis tso ib tug twg uas ua lub siab dawb paug rau Kuv; tab sis Kuv yuav muab cov koob hmoov rau tus neeg ntawd ob npaug. Kuv yuav rau txim ob npaug rau cov uas tsis coj ua zoo thiab ua txhaum Kuv txoj kev ua siab zoo, thiab Kuv yuav tsis tso lawv tseg yooj yim. Nyob hauv Kuv lub teb chaws tsis muaj kev coj nkhaus los sis dag ntxias li, thiab tsis muaj kev ntiaj teb li; ntawd yog, tsis muaj tus ntxhiab tsw lwj. Dua ntawd, txhua yam yog qhov tseeb thiab kev ncaj ncees; txhua yam yog kev dawb huv thiab qhib siab lug, tsis muaj ib yam dab tsi zais los sis npog cia li. Txhua yam yog qhov tshiab, txhua yam yog kev zoo siab xyiv fab, thiab txhua yam yog kev tsim kho. Leej twg tseem muaj ntxhiab tsw ntawm cov tuag yuav nyob tsis tau hauv Kuv lub teb chaws thiab tseem yuav raug tswj los ntawm Kuv tus pas hlau. Ntau yam uas peb tsis paub txog tag nrho yuav tsis muaj qhov xaus pib txij thaum nco tsis tau los txog ntua rau hnub no, tag nrho tej no puas leej muab los nrhuav qhia rau nej lawm—cov pawg neeg uas muab tau los ntawm Kuv nyob rau lub sij hawm kawg. Puas yog nej tsis tau koob hmoov li? Thaum hnub uas nthuav tawm qhib lug lawm, tshaj ntawd, hnub uas nej qhia txog Kuv txoj kev tswj hwm.

Pawg neeg uas tswj hwm zoo tam li cov vaj ntxwv nce raws ntawm Kuv txoj kev npaj thiab kev xaiv, thiab yeej tsis muaj ib tug neeg twg kiag li nyob hauv nws. Ib tug neeg uas tsis kam koom nrog rau qhov no yuav tsum raug kev kub ntxhov ntawm Kuv txhais tes, thiab cov neeg zoo li no yuav raug Kuv cov hluav taws kub; qhov no yog lwm qhov ntawm Kuv txoj kev ncaj ncees thiab meej mom. Kuv tau hais lawm tias Kuv kav txhua yam, Kuv yog tus Vajtswv uas muaj tswv yim uas muaj hwj chim puv ntoob, thiab Kuv tsis muaj lub siab ntseeg leej twg li; Kuv yog tus neeg phem kawg kiag li, tsis muaj kev xav kiag li. Kuv saib xyuas leej twg (txawm hais tias nws hais tau lus zoo npaum li cas los xij, Kuv yuav tsis tso nws dim) nrog Kuv txoj kev ncaj ncees, kev nyob ncaj ncees, thiab lub meej mom, nyob rau tib lub sij hawm no ua rau txhua tus pom tau zoo dua txog qhov phim hwj ntawm Kuv tej num, nrog rau qhov seb Kuv tej num ntawd txhais li cas. Ib leeg dhau ib leeg, Kuv rau txim rau cov ntsujplig phem rau txhua yam kev coj ua uas lawv ua, muab lawv txhua tus pov mus rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws. Txoj hauj lwm no Kuv tau ua tiav ua ntej lub sij hawm pib lawm, tawm hauv lawv mus yam tsis muaj lub luag hauj lwm tuav, ua rau lawv tsis muaj chaw nyob los ua lawv txoj hauj lwm. Tsis muaj ib tug ntawm cov neeg uas Kuv tau xaiv—cov uas tau npaj tseg thiab xaiv tseg los ntawm Kuv—tuaj yeem tuav tau los ntawm cov ntsujplig phem, thiab yeej ib txwm yog tus dawb huv. Raws li cov uas Kuv tsis tau npaj tseg thiab tsis xaiv tseg, Kuv yuav muab lawv xa rov qab mus rau Ntxwgnyoog, thiab tsis pub lawv nyob. Nyob hauv txhua qhov, Kuv tej kev cai koom nrog Kuv txoj kev ncaj ncees thiab Kuv lub meej mom. Kuv yuav tsis tso cov neeg tab txawm ib leeg xwb los xij uas Ntxwgnyoog ua hauj lwm ib zaug, thiab muab lawv lub cev pov rau hauv Dab Teb, vim Kuv ntxub Ntxwgnyoog. Kuv yuav tsis lam tso nws cia yooj yim, tab sis yuav tsum rhuav tshem nws, tso cai rau nws tsis yog muab hwv tsam rau nws los ua nws txoj hauj lwm. Cov neeg uas Ntxwgnyoog tau ua tsis ncaj rau ib qib twg (ntawd yog, cov uas yog cov khoom ntawm kev puas tsuaj) yog nyob rau hauv kev npaj ntawm Kuv tus kheej txhais tes. Tsis txhob xav tias qhov no tau tshwm sim vim Ntxwgnyoog lub siab lim hiam; paub tias Kuv yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas kav lub qab ntuj khwb thiab txhua yam! Ntawm Kuv, tsis muaj teeb meem uas tsis tuaj yeem daws tau, thiab qhov tsawg dua yog qhov ntau uas tsis muaj peev xwm ua tiav los sis tsis muaj ib lo lus twg uas tsis tuaj yeem hais tau li. Tib neeg yuav tsum tsis txhob coj li Kuv cov kws pab tswv yim. Ceev faj tsam raug ntaus los ntawm Kuv txhais tes tsoo thiab poob mus rau hauv Dab Teb. Kuv mam qhia rau koj txog qhov no! Cov neeg uas muaj kev koom tes nrog Kuv niaj hnub no yog cov uas ntse tshaj plaws, thiab lawv yuav zam kev poob thiab khiav dim ntawm qhov mob thaum txiav txim. Tag nrho cov no yog Kuv npaj cia, xaiv cia los ntawm Kuv. Ua tsis muaj qhov tsis nco qab thiab tsis txhob hais lus cem, xav tias koj mas zoo kawg lawm. Puas yog txhua yam no tsis yog los ntawm Kuv qhov kev xaiv cia ua ntej los? Koj, tus uas yuav yog Kuv tus pab tawm tswv yim, tsis paub txaj muag li! Koj tsis paub koj tus kheej lub siab; cas yuav txaus hlub ua luaj! Txawm li ntawd los, koj xav tias qhov no tsis muaj qhov tseem ceeb, thiab tsis paub koj tus kheej. Ib ntus dhau ib ntus, nej tsis tig pob ntseg rau Kuv cov lus li, ua rau Kuv txoj kev mob siab rau kev ua hauj lwm tsis muaj nuj nqis thiab tsis pom tias lawv yog kev qhia txog Kuv txoj kev hmov tshua thiab kev hlub tshua. Dhau li no, koj sim qhia tawm koj tus kheej qhov ntse dua ntxiv. Koj puas nco qab qhov no? Tib yam kev qhuab qhia uas neeg yuav tsum tau txais, leej twg xav hais tias lawv ntse heev? Nyob rau qhov sib txawv thiab tsis ncaj ncees rau Kuv cov lus, thiab tsis muab lawv txua nkag mus nyob hauv koj lub siab, koj siv Kuv li lus qhia ua qhov no thiab qhov ntawd. Cov neeg phem! Thaum twg koj thiaj yuav muaj peev xwm xav txog Kuv lub siab? Koj tsis muaj kev txiav txim siab rau nws, yog li hu nej ua “cov ua phem” tsis yog kev saib tsis taus nej. Nws haum nej zoo kawg nkaus!

Hnub no Kuv qhia nej, ib qho dhau ib qho, yam uas tau muab zais ib zaug. Tus zaj loj liab ploog tau raug muab pov rau hauv lub qhov ntuj tob tsis muaj chaw tws thiab tau raug muab rhuav tshem pov tseg lawm, vim yog ua kom nws tsis muaj dab tsi hlo li; qhov no txhais tau tias nws ua tsis tau hauj lwm rau Khetos. Tom qab no, cov kob liab yuav tsis nyob mus ntxiv lawm; lawv yuav tsum muab pov tseg kom ua tsis tau dab tsi. Kuv ua li Kuv hais; qhov no yog qhov ua tiav ntawm Kuv txoj hauj lwm. Tshem tawm tib neeg tej kev xav phem; txhua yam Kuv hais, Kuv tau ua tiav lawm. Leej twg ua neeg ntse nws tsuas yog coj kev puas tsuaj thiab kev ntxub rau lawv tus kheej xwb, thiab tsis xav ua neej nyob. Yog li ntawd, Kuv yuav txaus siab rau koj, thiab yuav twv yuav raug hu tsis khaws cov neeg no. Tom qab no, cov pej xeem yuav ua tau zoo nce mus, hos txhua tus uas tsis koom tes nrog Kuv yuav raug muab cheb pov tseg mus yam tsis tshuav dab tsi li. Cov uas Kuv pom zoo yog cov uas Kuv xav tias yuav zoo tag nrho, thiab Kuv yuav tsis muab ib tug pov tseg li. Tsis muaj qhov fab ntxeev hauv qhov Kuv hais no. Cov uas tsis koom tes nrog Kuv yuav raug kev tsim txom ntau dua, txawm hais tias, thaum kawg, Kuv yeej yuav cawm lawv los xij. Txog lub sij hawm ntawd, txawm li cas los xij, lub sij hawm ntawm lawv lub neej yuav sib txawv. Puas yog koj xav kom yog tus neeg ntawd? Sawv tsees los thiab koom tes nrog Kuv! Kuv yeej yuav tsis ua phem rau tus uas ua siab dawb paug muab lawv tus kheej fij rau Kuv. Raws li rau cov neeg uas mob siab rau Kuv tiag, Kuv yuav muab tag nrho Kuv cov koob hmoov rau koj. Muab tej yam ntawm koj tus kheej rau Kuv! Koj noj dab tsi, koj hnav dab tsi, thiab koj yav tom ntej yog txhua yam uas nyob hauv Kuv ob txhais tes; Kuv yuav npaj txhua yam kom zoo, kom koj tau muaj kev lom zem tsis paub kawg, uas koj yuav tsis siv li. Qhov no vim tias Kuv tau hais tias, “Rau cov neeg uas txaus siab them nqi rau Kuv tiag, Kuv yuav muab koob hmoov zoo rau koj ntau heev.” Txhua txoj koob hmoov yuav los rau txhua tus neeg uas muab nws tus kheej fij rau Kuv.

los ntawm “Tshooj 70” ntawm Khetos Cov Lus Nyob Rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 59

Cov neeg coob coob qw qhuas Kuv, cov neeg coob coob qhuas Kuv; txhua lub qhov ncauj hu tus tseem Vajtswv lub npe, tag nrho cov neeg tsa qhov muag saib tej Kuv ua. Lub nceeg vaj nqis nroos los rau tib neeg lub ntiaj teb, Kuv tus neeg mas nplua nuj thiab muaj nplua mias. Leej twg thiaj yuav tsis zoo siab rau qhov no? Leej twg thiaj yuav tsis seev cev zoo siab? Au, Xi-oo! Tsa koj tus chij uas yeej kiag los ua kev zoo siab rau Kuv! Hu koj lub suab nkauj yeej ntawm txoj kev yeej los nthuav tawm Kuv lub npe dawb huv! Tag nrho txhua tus tsim tawm los mus kom txog qhov ntiaj teb kawg! Maj nrawm nroos los yaug nej tus kheej kom dawb huv ces kom nej thiaj ua tau qhov khoom fij rau Kuv! Cov hnub qub saum ntuj saud! Maj nrawm nroos rov los rau nej qhov chaw los ua kom pom Kuv lub hwj chim loj nyob rau saum ntuj! Kuv tig pob ntseg mloog cov suab ntawm cov neeg hauv ntiaj teb, cov uas nchuav tawm lawv txoj kev hlub thiab kev hwm Kuv yam tsis muaj chaw kawg nyob rau hauv tej suab nkauj! Nyob rau hnub no, thaum tag nrho cov tsim tawm los rov los muaj txoj sia, Kuv nqis los rau hauv tib neeg ntiaj teb. Tam sim no, nyob rau qhov chaw no, tag nrho tej paj hmab paj ntoos tawg ntsa paug, tag nrho tej noog quaj ua ib lub suab, tag txhua yam mas hauv siab dhia pig poog rau txoj kev zoo siab! Nyob rau hauv lub suab ntawm lub nceeg vaj txoj kev txaum yim, Ntxwgnyoog lub nceeg vaj vau tag nrho, muab rhuav tshem tag nrho nyob rau hauv lub nceeg vaj zaj nkauj uas nrov cuag xob nroo, tsis muaj hnub sawv rov los ntxiv lawm!

Nyob hauv ntiaj teb no leej twg thiaj tau luag sawv los tawm tsam? Thaum Kuv nqis los rau hauv ntiaj teb, Kuv coj hluav taws los kub, coj kev npau taws, coj kev puas ntsoog txhua yam los. Tej nceeg vaj hauv ntiaj teb ces yog Kuv lub nceeg vaj tam sim no lawm! Nyob puag saum ntuj, cov huab dov mus los thiab su tuaj; nyob hauv qab ntuj ntsuab, pas dej thiab dej ntws ntas tuaj thiab sib do yam zoo siab hlo los tsim tau lub suab nkauj lom zem kawg. Tej tsiaj uas muaj so ces tawm zom zaws ntawm lawv tej chaw pw los, thiab tag nrho tib neeg sawv daws ces sawv tsees ntawm kev tsaug zog los vim yog Kuv. Hnub uas tib neeg coob heev tos ntsoov los txog lawm lau! Lawv hu tej nkauj zoo tshaj plaws rau Kuv!

Nyob rau lub sij hawm zoo heev no, nyob rau lub sij hawm uas zoo siab tshaj plaws no,

tej lus qhuas mas nrov tawm txhua qhov chaw, nyob rau saum ntuj thiab hauv ntiaj teb.

Leej twg thiaj yuav tsis zoo siab rau qhov no?

Leej twg lub siab thiaj yuav tsis kaj tuaj?

Lee twg thiaj yuav tsis quaj rau qhov zoo li no?

Lub ntuj tsis yog lub ntuj qub lawm, tam sim no yog lub ntuj rau lub nceeg vaj lawm.

Lub ntiaj teb tsis yog lub ntiaj teb qub lawm, tam sim no yog daim av dawb huv lawm.

Tom qab ib vuag nag loj tau los dhau lawm,

lub ntiaj teb qias vaub tsuab qub raug tsim ua lub tshiab lawm.

Tej toj roob tab tom hloov pauv … tej dej ntws tab tom hloov pauv …

tib neeg los kuj tab tom hloov pauv thiab… txhua yam tab tom hloov pauv….

Ab, koj niag toj roob uas nyob ntsiag to! Sawv tsees los seev cev rau Kuv!

Ab, koj niag dej teeg yees! Kav tsij ntws mus nrawm nroos!

Nej cov neeg uas tab tom pw ua npau suav! Sawv tsees los thiab mus caum kiag!

Kuv los lawm … Kuv yog Vajntxwv….

Tag nrho noob neej tej qhov muag yuav pom Kuv lub ntsej muag kiag,

lawv tus kheej tej pob ntseg yuav hnov Kuv lub suab kiag,

yuav ua neej rau lawv tus kheej hauv lub nceeg vaj….

Cas yuav qab zib ua luaj … cas yuav zoo nkauj ua luaj….

Nov qab tsis tau li … tsis muaj hnub yuav nov qab tau li….

Thaum Kuv txoj kev npau taws cig kub hnyiab tuaj, tus zaj loj liab ploog nriaj;

nyob rau hauv Kuv qhov kev txiav txim yam muaj hwj chim tshaj plaws, ces tej dab phem qhia tshwm lawv tej tseem qauv zom zaws los;

nyob rau hauv Kuv tej lus nthe nqho, tib neeg sawv daws txaj muag kawg nkaus,

thiab lawv tus kheej tsis muaj chaws nkaum li.

Lawv nco tau yav tag los, tej uas lawv thuam thiab saib tsis taus Kuv.

Yeej tsis muaj ib lub sij hawm twg li uas lawv yuav tsis khav lawv tus kheej,

tsis muaj ib lub sij hawm twg li uas lawv yuav tsis tawm tsam Kuv li.

Hnub no, leej twg thiaj tsis quaj? Leej twg thiaj tsis tu siab?

Tag nrho lub qab ntuj khwb ces muaj kev quaj puv nkaus …

muaj tej suab zoo siab puv npo … muaj suab luag puv npo….

Zoo siab yam tsis muaj dab tsi piv tau … zoo siab yam piv tsis tau dab tsi li….

Nag los xuj xuav …daus loj poob ya zom zaws los….

Nyob rau hauv tib neeg nruab siab, kev tu siab thiab kev zoo siab sib xyaws daws … ib txhia luag …

ib txhia quaj … thiab ib txhia qw txhawb siab….

Cuag li txhua tus yeej cia li nov qab lawm…

txawm tias qhov no yuav yog lub caij nplooj ntoo hlav uas muaj nag thiab huab ntau heev,

ib lub caij sov uas paj hmab paj ntoo tawg ntsa iab, ib lub caij nplooj ntoos zeeg uas sau tau qoob ntau,

los sis ib lub caij ntuj no uas los te thiab muaj dev khov, tsis muaj leej twg paub….

Nyob saum ntuj huab ya zom zaws, nyob hauv ntiaj teb hiav txwv ntas ntua.

Cov tub yoj lawv sab caj npab … tib neeg txav taw seev cev….

Tej tub txib qaum ntuj ua hauj lwm … tej tub txib qaum ntuj tab tom saib xyuas….

Cov tib neeg hauv ntiaj teb khiav vig voog, thiab txhua yam hauv ntiaj teb huam vam tuaj.

los ntawm “Zaj Nkauj Qhuas Lub Nceeg Vaj” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 60

Txhua tus neeg hauv noob neej yuav tsum lees txais qhov kev raug soj ntsum xyuas los ntawm Kuv tus Ntsujplig, yuav tsum ua twb zoo tshuaj xyuas lawv txhua lo lus thiab txhua txoj kev ua, thiab, tshaj qhov ntawd, yuav tsum saib ntsoov rau Kuv tej kev ua uas phim hwj ntawd. Koj xav li cas thaum lub sij hawm lub nceeg vaj los txog rau hauv ntiaj teb? Thaum Kuv cov tub thiab cov neeg ntws yees los rau ntawm Kuv lub zwm txwv, Kuv pib kiag txoj kev txiav txim raws kev raws cai nyob ntawm xub ntiag ntawm lub zwm txwv loj dawb paug. Qhov no ces hais tias, thaum Kuv pib Kuv tes hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb ntawm Kuv tus kheej kiag, thiab thaum tiam ntawm kev txiav txim los yuav kawg, ces Kuv pib tig Kuv cov lus ncaj qha rau tag nrho lub qab ntuj khwb, thiab tso lub suab ntawm Kuv tus Ntsujplig rau tag nrho lub qab ntuj khwb. Los ntawm Kuv cov lus, Kuv yuav ntxuav kom tag nrho tib neeg thiab tag nrho txhua yam nyob saum ntuj thiab hauv ntiaj teb kom huv si, es kom daim av tsis txhob qias neeg thiab liam sim, tab sis kom yog ib lub nceeg vaj dawb huv. Kuv yuav kho txhua yam tshiab, ces kom lawv thiaj li muab tau los rau Kuv siv, ces kom lawv thiaj li tsis tsw li daim av lawm, thiab kom thiaj li tsis muaj tsos qab li av lawm. Nyob rau hauv ntiaj teb, tib neeg tau xuas raug lub hom phiaj thiab lub hauv paus ntawm Kuv tej lus lawm, thiab tau soj ntsuam saib Kuv tej kev ua lawm, tab sis tsis muaj ib tug twg uas yuav tau paub txog lub hauv paus ntawm Kuv cov lus tiag tiag, thiab tsis muaj ib tug twg uas tau pom tej txuj ci phim hwj hauv Kuv tej kev ua tiag tiag li. Tsuas yog hnub no xwb, thaum uas Kuv tau los kiag rau hauv tib neeg thiab hais Kuv cov lus lawm, ces tib neeg thiaj muaj kev paub me me txog Kuv xwb, tshem tawm kiag qhov chaw uas “Kuv” nyob hauv lawv tej kev xav, thiab hloov qhov ntawd ces tsim kiag ib qho chaw rau tus Vajtswv uas muaj qab hau nyob rau hauv lawv qhov kev txawj xav. Tib neeg muaj kev xav phem thiab muaj kev xav paub xav pom puv npo; leej twg thiaj li yuav tsis xav pom Vajtswv? Leej twg thiaj li yuav tsis xav ntsib Vajtswv? Tab sis tib qho uas nyob rau hauv ib qho chaw ruaj khov hauv tib neeg lub siab ces yog tus Vajtswv uas tib neeg hnov zoo li pom tsis meej thiab muaj tsis ntxaws xwb. Leej twg yuav tig ras txog qhov no yog hais tias Kuv tsis qhia lawv kom yooj yooj yim? Leej twg yuav ntseeg tiag tiag, yam paub tseeb thiab tsis muaj ib qho me me yuav ua xyem xyav li, hais tias yeej muaj Kuv nyob tiag? Nws muaj ib qho kev txawv deb heev ntawm tus “Kuv” hauv tib neeg lub siab thiab tus “Kuv” ntawm qhov muaj tiag, thiab tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm muab ob qho ntawd coj los sib piv tau li. Yog Kuv tsis rais los muaj cev nqaij daim tawv, tib neeg yuav tsis muaj hnub paub Kuv li, thiab txawm hais tias lawv yuav los paub Kuv, los qhov kev paub zoo li ntawd tseem tsis yog ib qho kev xav phem xwb lod? Txhua hnub Kuv taug kev nrog cov neeg uas ntws los yam tsis tu ncua li, thiab txhua txhua hnub Kuv tau ua hauj lwm nyob rau hauv txhua tus neeg. Thaum tib neeg pom Kuv tiag tiag lawm, lawv yuav muaj peev xwm paub Kuv nyob rau hauv Kuv tej lus, thiab yuav tuav tau to taub lub ntsiab uas Kuv hais nrog rau Kuv tej kev npaj siab tib si.

Thaum lub nceeg vaj los txog hauv ntiaj teb yam raws kev raws cai lawm, dab tsi, nyob rau hauv tag nrho txhua yam, yog yam uas tsis nyob ntsiag to? Kuv taug kev rau txhua txhia qhov chaw thoob plaws lub ntiaj teb hauv qab ntuj khwb, thiab txhua yam yog Kuv tus kheej kiag npaj tag nrho. Nyob rau lub sij hawm no, leej twg thiaj li tseem tsis tau paub hais tias Kuv tej kev ua yog qhov zoo kawg nkaus li? Kuv ob txhais tes txhawb nqa txhua yam, tab sis Kuv kuj nyob siab tshaj li txhua yam lawm thiab. Hnub no, tsis yog Kuv qhov kev yug los ua neeg thiab qhov Kuv nrog kiag tib neeg nyob ua ke ntawd yog lub ntsiab lus tseeb ntawm Kuv txoj kev txo hwj chim thiab kev khiav nkaum lod? Nyob rau sab nraud, ces muaj neeg coob npuaj teg rau Kuv hais tias zoo thiab qhuas Kuv hais tias zoo nkauj, tab sis leej twg thiaj paub Kuv tiag tiag? Hnub no, vim li cas Kuv thiaj li kom nej paub Kuv? Kuv lub hom phiaj tsis yog yuav ua kom tus zaj loj liab ploog txaj muag lod? Kuv tsis xav quab yuam kom tib neeg qhuas Kuv, tab sis kom lawv paub Kuv, ces kom lawv thiaj li los hlub Kuv, thiab yog li ntawd qhuas Kuv. Tej lus qhuas ntawd mas yeej zoo tsim nyog nws lub npe, thiab tsis yog lus qhuav xwb; tsuas yog cov lus qhuas zoo li no xwb thiaj li mus txog Kuv lub zwm txwv thiab ya mus rau puag sau nruab ntug. Vim tib neeg tau raug Ntxwgnyoog ntxias thiab ua qias vuab tsuab lawm, vim lawv tau raug tej kev xav phem thiab kev xav muab mooj tau lawm, Kuv thiaj li rais los muaj cev nqaij daim tawv kom txeeb tau kiag noob neej tag nrho, kom qhia tshwm tag nrho tej kev xav phem ntawm tib neeg, thiab kom muab tib neeg txoj kev xav rhuav tawm kiag. Qhov tau los ntawd, ces tib neeg thiaj li tsis tab meeg taug kev rau ntawm Kuv xub ntiag lawm, thiab thiaj tsis siv lawv tus kheej tej kev xav phem los ua dej num rau Kuv ntxiv lawm, thiab yog li ntawd tus “Kuv” nyob hauv tib neeg txoj kev xav phem thiaj li ploj mus tag nrho. Thaum lub nceeg vaj los, thawj qhov Kuv ua ces yog pib theem no ntawm tes hauj lwm, thiab Kuv ua li ntawd nyob rau ntawm Kuv cov neeg. Ua Kuv cov neeg uas yug nyob rau hauv tus zaj loj liab ploog lub teb chaws, ces yeej muaj tseeb hais tias tsis yog muaj ib qho me me, los sis ib qho, ntawm tus zaj loj liab ploog tej toj taug nyob rau hauv nej nkaus xwb. Yog li ntawd, theem no ntawm Kuv tes hauj lawm ces qhov tseem ceeb ces yog tsom ntsoov rau nej, thiab qhov no yog ib kis ntawm qhov tseem ceeb ntawm Kuv qhov kev yug los ua neeg nyob rau hauv Teb Chaws Suav. Cov neeg feem coob tsis muaj peev xwm to taub ib qho me me ntawm cov lus Kuv hais hlo li, thiab they lawv to taub, ces lawv qhov kev to taub twb plooj tag thiab feeb tsis meej tag li lawm. Qhov no yog ib qho chaw tig hloov nyob rau hauv txoj kab ke uas Kuv siv hais lus. Yog hais tias tag nrho tib neeg muaj peev xwm nyeem Kuv cov lus thiab to taub lawv tej ntsiab lus, ces leej twg ntawm tib neeg thiaj li yuav raug cawm, thiab tsis raug cuam mus rau hauv Ntuj Tawg mas? Thaum tib neeg paub Kuv thiab mloog Kuv lus, ces thaum ntawd yuav yog lub sij hawm uas Kuv so, thiab ntawd yuav yog kiag lub sij hawm uas tib neeg muaj cuab kav to taub lub ntsiab ntawm Kuv cov lus. Hnub no, nej lub siab me dhau heev lawm—nws yuav luag me yam txaus tu siab kawg nkaus li, twb tsis tsim nyog raug txhawb lawm—tsis hais dab tsi txog nej qhov kev paub txog Kuv li.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 11” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 61

Thaum xob laim Sab Hnub Tuaj tuaj, uas kuj yog lub sij hawm zoo uas Kuv pib hais Kuv cov lus tawm thiab—thaum xob laim tuaj, tag nrho tej hwj chim saum ntuj tau raug qhia kom paub qhov tseeb, thiab ib txoj kev hloov pauv tau tshwm sim rau saum txhua lub hnub qub. Tag nrho haiv tib neeg zoo li tau raug cais tawm lawm. Nyob rau hauv qab cov duab ci ntawm tus ncej ntawm txoj kev kaj uas tuaj Sab Hnub Tuaj tuaj, txhua tus noob neej yuav raug nthuav tawm txog lawv lub cev qub, lawv ob lub qhov muag plooj nplas, tsis paub tseeb tias yuav ua dab tsi, thiab haj yam tsis paub tseeb tias yuav npog lawv tus yam ntxwv li cas. Lawv kuj zoo li cov tsiaj uas khiav tawm ntawm Kuv txoj kev kaj thiab mus nrhiav chaw nkaum nyob rau pem tej roob tej qhov tsua—txawm li ntawd los tsis muaj lawv ib tug twg tuaj yeem raug tshem tawm kom tsis txhob nyob rau hauv Kuv txoj kev kaj li. Txhua tus noob neej xav tsis thoob li, txhua tus tab tom tos ntsoov, txhua tus tab tom saib ntsoov; rau Kuv txoj kev kaj uas yuav los txog no, txhua tus zoo siab nyob rau hnub lawv yug los, thiab ib yam nkaus li ntawd txhua tus foom tsis zoo rau hnub uas lawv yug los thiab. Tej kev xav uas cov nyom yog yam uas ua txuas ntxiv mus tsis tau; tej kua muag ntawm kev tsim txom yus-tus kheej yuav dhau los ua tej dej ntws, thiab tau raug tshem tawm mus kom deb los ntawm tus dej muaj zog, ploj mus tam sim ntawd yam tsis muaj lw li. Ib zaug ntxiv, Kuv hnub tau nias kaw rau txhua tus noob neej lawm, ib zaug ntxiv kev tsa noob neej kom sawv, ua rau noob neej muaj lwm txoj kev pib dua tshiab. Kuv lub siab dhia thiab, mus raws li txoj kev dhia ntawm Kuv lub siab, tej toj roob dhia paj paws rau kev xyiv fab, tej dej ntws seev cev nrog kev xyiv fab, thiab tej nthwv dej nplawm nyob rau saum tej pob zeb uas zoo nkauj. Nws yog ib qho nyuaj uas los hais qhia txog yam uas nyob hauv Kuv lub siab. Kuv xav ua kom txhua yam uas tsis dawb huv raug hlawv mus kom ciaj tshauv raws li Kuv txoj kev xav; Kuv xav ua kom tag nrho cov tub uas tsis mloog lus ploj ntawm Kuv ob lub qhov muag mus, kom tsis txhob muaj nyob ntxiv li lawm. Tsis yog hais tias Kuv tsuas tau tsim ib txoj kev pib nyob rau hauv qhov chaw nyob ntawm tus zaj loj liab ploog xwb, Kuv kuj tau pib ua txoj hauj lwm tshiab rau hauv lub qab ntuj khwb thiab. Tsis ntev no, tej teb chaws hauv lub ntiaj teb yuav rais los ua Kuv lub teb chaws; tsis ntev no, tej teb chaws hauv lub ntiaj teb yuav tso tseg tsis muaj nyob mus ib txhis vim ntawm Kuv lub teb chaws, vim hais tias Kuv twb tau ua tiav kev muaj yeej lawm, vim hais tias Kuv twb tau rov qab los nrog kev muaj yeej lawm. Tus zaj loj liab ploog tau ua rau txhua txoj kev uas nkag siab tau nkees tag txhais tau hais tias yog los tab kaum Kuv txoj kev npaj ntag, cia siab ntsoov los tshem tawm Kuv txoj hauj lwm uas nyob hauv lub ntiaj teb, tiam sis Kuv puas tuaj yeem muaj kev poob siab los ntawm nws tej tswv yim dag ntxias? Kuv puas tuaj yeem ntshai tsam tsis muaj kev ruaj siab los ntawm nws tej kev hawv? Yeej tsis tau muaj ib yam dab tsi uas nyob rau saum ntuj ceeb tsheej thiab hauv lub ntiaj teb uas Kuv tsis tau tuav nyob rau hauv Kuv xib teg li; ntau npaum li cas uas qhov tseeb ntawm tus zaj loj liab ploog no, cov cuab yeej no uas ua dej num yam li ib tug neeg lwj liam rau Kuv? Puas yog nws kuj tsis yog ib qho khoom yuav raug coj los siv rau hauv Kuv ob txhais tes thiab?

Thaum lub sij hawm Kuv txoj kev yug los ua neeg nyob rau hauv noob neej lub ntiaj teb, noob neej tau los, nyob rau hauv qab Kuv txoj kev coj qhia, yam tsis paub dab tsi los txog rau hnub no thiab tau los yam tsis paub dab tsi los paub Kuv. Tiam sis, hais txog yuav taug txoj kev uas nyob tom hauv ntej li cas, ces tsis muaj leej twg muaj ib txoj kev paub me me li, tsis muaj leej twg ceeb txog li—thiab haj yam tsawg dua uas tsis muaj leej twg muaj ib txoj kev nkag siab txog tias txoj kev twg uas yuav coj tau lawv mus. Tsuas yog los ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas tab tom saib rawv lawv xwb txhua tus thiaj li yuav muaj peev xwm taug txoj kev ntawd mus txog qhov kawg; tsuas yog raug coj los ntawm qhov xob laim uas nyob rau Sab Hnub Tuaj xwb txhua tus thiaj li yuav muaj peev xwm hla dhau lub rooj vag uas coj mus rau Kuv lub teb chaws. Nyob rau hauv tib neeg, yeej tsis tau muaj ib tug twg uas tau pom Kuv lub ntsej muag kiag li, ib tug uas tau pom qhov xob laim uas nyob rau Sab Hnub Tuaj li; tsawg npaum li cas uas tau muaj ib tug tau hnov tej kev hais lus tawm los ntawm Kuv lub zwm txwv? Qhov tseeb tiag, puag thaum ub, tsis muaj ib tug noob neej twg li uas tau los ntsib Kuv tus tib neeg ncaj qha li; tsuas yog hnub no xwb, tam sim no uas Kuv tau los rau hauv lub ntiaj teb lawm, tib neeg thiaj li muaj ib lub cib fim los pom Kuv. Tiam sis tab txawm tam sim no kiag los, tib neeg tseem tsis tau paub Kuv, tsuas yog zoo li lawv tsuas saib tuaj rau Kuv lub ntsej muag thiab tsuas yog hnov Kuv lub suab xwb tiam sis tsis nkag siab txog Kuv lub ntsiab lus li. Txhua tus noob neej puav leej zoo li no. Kev ua ib tug ntawm Kuv haiv neeg, puas yog nej tsis muaj plhus heev thaum nej pom Kuv lub ntsej muag los? Thiab puas yog nej tsis txaj muag vim nej tsis paub Kuv? Kuv taug kev nyob rau hauv noob neej thiab Kuv nyob rau hauv noob neej, vim Kuv tau los ua cev nqaij daim tawv thiab Kuv tau los rau hauv noob neej lub ntiaj teb lawm. Kuv lub hom phiaj tsis yog tsuas los pab noob neej kom saib Kuv sab cev nqaij daim tawv xwb; qhov tseem ceeb tshaj plaws, nws yog los pab noob neej kom paub Kuv. Dab tsi ntxiv thiab, Kuv yuav, los ntawm Kuv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg, rau txim rau noob neej txog lawv tej kev txhaum; Kuv yuav, los ntawm Kuv lub cev nqaij daim ntawv uas yug los ua neeg, kov yeej tus zaj loj liab ploog thiab rhuav tshem nws lub qhov nkaum.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 12” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 62

Tib neeg thoob plaws lub qab ntuj khwb ua kev zoo siab rau qhov kev los txog ntawm Kuv hnub, thiab cov tub txib qaum ntuj taug kev ua ke nrog tag nrho Kuv cov neeg. Thaum Ntxwgnyoog tsim teeb meem, cov tub txib qaum ntuj, vim yog lawv tes dej num saum ntuj ceeb tsheej, ib txwm pab Kuv cov neeg. Lawv tsis raug dab ntxias dag vim tib neeg txoj kev tsis ruaj khov tab sis, vim yog kev sib ntaus sib tua yam muaj ceem kawg nkaus ntawm lub zog ntawm txoj kev tsaus ntuj, thiaj ua rau sawv daws tau ntsib tau pom tib neeg lub neej hauv cov huab zig ntau dua tuaj. Tag nrho Kuv cov neeg nyoo zwm rau hauv Kuv lub npe, thiab yeej tsis muaj leej twg tab meeg sawv los tawm tsam Kuv li. Vim yog tej dag zog ntawm cov tub txib qaum ntuj, tib neeg thiaj li lees txais Kuv lub npe, thiab sawv daws thiaj li ua tau haum raws li Kuv tes hauj lwm. Lub ntiaj teb tab tom puas ntsoog! Npanpiloo ces nres nti tsis taus li lawm! Au, lub ntiaj teb ntawm tej kev ntseeg! Ua cas nws yuav tsis raug rhuav tshem los ntawm Kuv lub hwj chim hauv ntiaj teb? Leej twg thiaj li tseem tau luag tsis mloog lus thiab tawm tsam Kuv? Cov tub teev ntawv lod? Txhua tus neeg tuav kev ntseeg lod? Cov kav thiab nom tswv hauv ntiaj teb lod? Cov tub txib qaum ntuj lod? Leej twg thiaj li tsis ua kev zoo siab rau qhov zoo tshaj plaws thiab muaj txhij puv npo ntawm Kuv lub cev? Nyob rau hauv tag nrho cov neeg, leej twg thiaj li tsis hu nkauj qhuas Kuv yam tsis tu ncua li, leej twg thiaj li tsis zoo siab tag mus li? Kuv nyob rau daim av ntawm tus zaj loj liab ploog lub qhov, tab sis qhov no tsis ua rau Kuv tshee hnyo nrog txoj kev ntshai los sis khiav tawm mus li, vim tag nrho nws cov neeg twb pib tsis nyiam nws kiag li lawm. Yeej tsis muaj leej twg ua nws “tes dej num” ntawm tus zaj xub ntiag rau tus zaj li; tab sis, txhua yam tsuas ua li qhov lawv pom tias tsim nyog xwb, thiab ib leeg mus ib txog kev li. Ua li cas tej teb chaws hauv ntiaj teb thiaj li tsis puas tsuaj? Ua li cas cov teb chaws hauv ntiaj teb thiaj li tsis poob? Ua li cas Kuv cov neeg thiaj li tsis muaj siab mas? Ua li cas lawv thiaj li yuav tsis hu nkauj yam xyiv fab hlo mas? Kuv muab tus cag ntawm qhov muaj lawv nyob rau tib neeg, thiab muab tej khoom rau lawv, tab sis lawv tseem tsis txaus siab rau lawv tej xwm txheej tam sim no thiab thov nkag mus rau Kuv lub nceeg vaj. Tab sis ua cas lawv thiaj li yuav nkag tau mus rau Kuv lub nceeg vaj yooj yooj yim, yam tsis tau them ib tug nqi li, tsis kam muab lawv txoj kev ua siab ncaj yam tsis xav txog lawv tus kheej ntawd cob fij li mas? Twb tsis yuam kom tib neeg them dab tsi li, Kuv tsuas muaj tej kev cheem tsum rau lawv xwb, es kom Kuv lub nceeg vaj hauv ntiaj teb thiaj li muaj yeeb koob puv npo. Tib neeg tau raug Kuv coj los nkag rau tiam tam sim no, lawv nyob rau tus yam ntxwv tam sim no, thiab lawv nyob rau hauv txoj kev coj ntawm Kuv qhov kev kaj. Yog tsis yog li ntawd, leej twg ntawm cov neeg hauv ntiaj teb no thiaj li yuav paub lawv tej yam uas yuav tshwm sim rau yav tom ntej? Leej twg thiaj li yuav to taub Kuv txoj kev xav? Kuv muab Kuv tej kev pab ntxiv rau tej kev cheem tsum ntawd tib neeg; qhov no tseem tsis zoo xws li tej cai ntuj tsim thiab lod?

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 22” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 63

Nyob rau hauv lub teb chaws, txhua yam ntawm ib puas tsav yam uas tau tsim tseg tau pib sawv rov qab los thiab rov qab los txais lawv txoj sia lub zog lawm. Vim yog txoj kev hloov pauv hauv tus yam ntxwv ntawm lub ntiaj teb, tej ciam nruab nrab ntawm ib daim av thiab lwm daim los kuj pib hloov pauv lawm thiab. Kuv tau hais tseg ua ntej lawm hais tias thaum daim av raug faib tawm los ntawm daim av, thiab daim av los sib sau ua ke nrog daim av, thaum no yuav yog lub sij hawm uas Kuv yuav tsoo txhua haiv neeg kom tawg mus ua tej dwb daim. Thaum lub sij hawm no, Kuv yuav rov hloov dua tshiab ib puas tsav yam uas tau tsim tseg thiab rov muab tag nrho lub qab ntuj khwb sib cais, yog li ntawd kev muab lub qab ntuj khwb los tso kom muaj qib muaj duas thiab kev hloov pauv lub qub mus rau lub tshiab—qhov no yog Kuv txoj kev npaj thiab cov no yog Kuv tej hauj lwm. Thaum uas txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg ntawm lub ntiaj teb sawv daws rov qab los rau ntawm Kuv lub zwm txwv lub xub ntiag lawm, Kuv yuav muab tag nrho tej koob hmoov saum ntuj ceeb tsheej thiab muab cob rau hauv noob neej lub ntiaj teb, kom, ua Kuv tsaug, tias lub ntiaj teb yuav puv npo tej koob hmoov uas tsis muaj ib yam dab tsi piv tau li. Tiam sis ntev yam li lub ntiaj teb qub tseem muaj nyob txuas ntxiv, Kuv yuav muab Kuv txoj kev npau taws pov rau nws haiv neeg, qhib lug tshaj tawm txog Kuv txoj kev cai tswj fwm mus kom thoob plaws lub qab ntuj khwb, thiab mus xyuas kev rau txim rau txhua tus uas ua txhaum rau lawv:

Raws li Kuv tig Kuv lub ntsej muag mus rau lub qab ntuj khwb mus hais lus, txhua tus noob neej hnov Kuv lub suab, thiab tau pom txhua yam hauj lwm uas Kuv tau tsim thoob plaws lub qab ntuj khwb. Cov uas tsa lawv tus kheej tawm tsam Kuv txoj kev xav, qhov ntawd hais tau tias, tus uas siv tib neeg tej kev ua los tawm tsam Kuv, yuav poob rau hauv Kuv txoj kev rau txim. Kuv yuav muab tej hnub qub uas suav tsis txheeb uas nyob saum ntuj thiab muab lawv ua dua tshiab thiab, ua Kuv tsaug, lub hnub thiab lub hli yuav raug hloov dua tshiab—saum nruab ntug yuav tsis zoo li lawv ib txwm zoo lawm thiab txhua yam hauv lub ntiaj teb yuav raug hloov dua tshiab tag nrho. Txhua yam yuav ua tiav log los ntawm Kuv cov lus. Ntau haiv neeg uas nyob rau hauv lub qab ntuj khwb yuav raug muab sib cais ntxiv thiab yuav raug Kuv lub nceeg vaj hloov chaw, kom txhua haiv neeg uas nyob rau hauv lub ntiaj teb thiaj yuav ploj mus ib txhis li thiab txhua haiv neeg yuav rais los ua ib lub nceeg vaj uas pe hawm Kuv; txhua haiv neeg ntawm lub ntiaj teb yuav raug rhuav tshem thiab yuav tsis muaj nyob ntxiv lawm. Hais txog ntawm noob neej nyob rau hauv lub qab ntuj khwb, txhua tus uas yog dab phem li yuav raug rhuav tshem kom ploj mus, thiab txhua tus uas pe hawm Ntxwgnyoog yuav raug txo los ntawm Kuv cov hluav taws hlawv—qhov ntawd yog, tshwj tsis yog rau cov uas tam sim no nyob rau hauv txoj kev yoog haum lawm xwb, txhua tus yuav raug hlawv kom ua tshauv. Thaum Kuv rau txim rau ntau leej tib neeg, cov uas nyob rau hauv lub ntiaj teb ntawm txoj kev ntseeg yuav, mus txog tej ciaj ciam uas sib txawv, rov qab mus rau Kuv lub nceeg vaj, uas txeeb tau los ntawm Kuv tej hauj lwm lawm, vim tias lawv yuav tau pom txoj kev los txog ntawm Tus Dawb Huv uas caij saum ib tauv huab dawb. Txhua tus tib neeg yuav raug cais tawm raws li lawv tus kheej hom, thiab yuav tau txais kev rau txim sib npaug zos nrog lawv cov dej num. Txhua tus uas tau sawv tawm tsam Kuv yuav piam sij; li rau cov uas lawv cov dej num nyob rau hauv lub ntiaj teb uas tsis tau cuam tshuam txog Kuv, lawv yuav, tau nyob txuas ntxiv rau hauv lub ntiaj teb nyob hauv qab txoj kev tswj fwm ntawm Kuv cov tub thiab Kuv haiv neeg, vim yog tias lawv tau tso lawv tus kheej dim lawm. Kuv yuav nthuav tawm Kuv tus kheej rau txhua tus tib neeg thiab txhua haiv neeg pom, thiab los ntawm Kuv tus kheej lub suab, Kuv yuav tsa suab hu nrov nrov mus rau hauv lub ntiaj teb, tshaj tawm txoj kev ua tiav log ntawm Kuv txoj hauj lwm loj rau txhua tus noob neej kom pom los ntawm lawv tus kheej ob lub qhov muag kiag ntag.

Raws li Kuv lub suab nrov tob yam muaj zog heev, Kuv kuj soj ntsuam tus yam ntxwv ntawm lub qab ntuj khwb thiab. Los ntawm Kuv cov lus, txhua yam ntawm ib puas tsav yam uas tau tsim tseg yuav raug tsim dua tshiab tag nrho. Ntuj ceeb tsheej hloov pauv, lub ntiaj teb los hloov pauv ib yam nkaus thiab. Noob neej tau raug qhia tshwm nyob rau hauv nws lub cev qub thiab, maj mam, raug cais tawm ib tug zuj zus raws li lawv hom, thiab pom lawv txoj kev uas tsis paub ceev faj rov qab mus kom ze rau ntawm lawv tsev neeg. Qhov no yuav ua rau Kuv zoo siab heev. Kuv dim ntawm txoj kev tab kaum lawm thiab, yam me me, Kuv txoj hauj lwm loj twb tau ua tiav lawm, thiab tag nrho txhua yam ntawm ib puas tsav yam uas tau tsim tseg tau raug hloov pauv tag lawm. Thaum Kuv tau tsim lub ntiaj teb, Kuv tau tsim txhua yam raws li lawv hom, tau tso txhua yam nyob ua ke raws li lawv hom. Raws li thaum kawg ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg txav los ze, Kuv yuav rov txhim kho tus yam ntxwv qub ntawm ib puas tsav yam uas tau tsim tseg; Kuv yuav rov txhim kho txhua yam kom rov qab zoo li qub thaum xub thawj, yeej hloov pauv hlo txhua yam tiag tiag li, kom txhua yam yuav rov qab mus kom ze rau ntawm Kuv txoj kev npaj. Lub sij hawm tau los txog lawm! Theem kawg ntawm Kuv txoj kev npaj tab tom yuav raug ua kom tiav ntag. Ab, lub ntiaj teb qub uas tsis dawb huv! Koj yeej yuav poob rau hauv qab Kuv cov lus xwb xwb li! Koj yeej yuav raug txo mus kom tsis muaj ib yam dab tsi los ntawm Kuv txoj kev npaj! Ab, txhua yam ntawm ib puas tsav yam uas tau tsim tseg! Nej txhua tus yuav tau txais txoj sia tshiab nyob rau hauv Kuv cov lus—nej yuav tsum muaj nej tus Tswv uas muaj hwj chim kav! Ab, lub ntiaj teb uas dawb huv thiab tsis muaj qhov qias vuab tsuab! Koj yeej yuav sawv rov qab los nyob rau hauv Kuv lub koob meej! Ab, Lub Roob Xi-oo! Tsis txhob nyob ntsiag to ntxiv lawm—Kuv twb tau rov qab los hauv txoj kev muaj yeej lawm! Los ntawm ib puas tsav yam uas tau tsim tseg los, Kuv ntsia thoob plaws lub ntiaj teb. Nyob rau hauv lub ntiaj teb, noob neej twb tau pib ib lub neej tshiab thiab twb tau muaj txoj kev cia siab tshiab lawm. Ab, Kuv haiv neeg! Yog ua li cas nej thiaj li tsis rov qab los ua lub neej nyob rau hauv Kuv txoj kev kaj? Yog ua li cas nej thiaj li tsis dhia paj paws rau txoj kev zoo siab xyiv fab rau hauv qab Kuv txoj kev coj qhia? Tej av tab tom qw muaj kev zoo siab xyiv fab, tej dej nrov nrog rau lub suab luag yam kaj siab lug! Ab, lub Teb Chaws Yixayee uas tau raug tsa sawv hauv qhov tuag rov qab los! Yog ua li cas koj tsis muaj txoj kev txaus siab rau tej txiaj ntsig ntawm Kuv txoj kev npaj tseg ua ntej lawm? Leej twg tau quaj? Leej twg tau quaj ntsuag? Lub Teb Chaws Yixayeequb tau tso tseg tsis kam ua, thiab lub Teb Chaws Yixayee niaj hnub niam no tau raug tsa sawv los lawm, tsim tsa thiab muaj hwj chim nyob rau hauv lub ntiaj teb, thiab tau sawv nyob rau hauv txhua tus noob neej lub siab lawm. Lub Teb Chaws Yixayee niaj hnub niam no yeej yuav ua tiav lub hauv paus keeb cag ntawm txoj kev muaj nyob los ntawm Kuv haiv neeg xwb xwb li! Ab, Lub Teb Chaws Iziv uas ntxim ntxub! Koj yeej tseem tsis sawv tawm tsam Kuv tiag tiag li lov? Yog ua li cas koj thiaj li txais tej txiaj ntsig ntawm Kuv txoj kev hlub tshua thiab sim khiav kom dhau Kuv txoj kev rau txim? Yog ua li cas koj thiaj li tsis muaj nyob rau hauv Kuv txoj kev rau txim lawm? Txhua tus uas Kuv hlub yeej yuav tau nyob mus ib txhis, thiab txhua tus uas sawv tawm tsam Kuv yeej yuav raug Kuv rau txim mus ib txhis xwb xwb li. Vim rau qhov Kuv yog ib tug Vajtswv uas khib xeeb thiab yuav tsis tseg tib neeg rau txhua yam uas lawv tau ua lawm. Kuv yuav saib thoob plaws lub ntiaj teb thiab, tshwm rau Sab Hnub Tuaj ntawm lub ntiaj teb nrog rau txoj kev ncaj ncees, kev muaj hwj chim tshaj, kev npau taws, thiab kev rau txim, Kuv yuav nthuav tawm Kuv tus kheej rau txhua tus thawj coj ntawm noob neej pom!

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 26” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 64

Thaum cov tim tswv ntaus suab nkauj qhuas Kuv, qhov no tsis tuaj yeem pab tau tiam sis do Kuv txoj kev khuv leej rau tib neeg xwb. Kuv lub siab tam sim no puv npo kev tu siab, thiab nws yeej tshem tsis tau Kuv tus kheej tawm ntawm txoj kev mob no mus li. Nyob hauv kev zoo siab thiab kev tu siab ntawm kev raug sib cais tawm thiab tom qab ntawd rov qab los sib koom ua ke nrog rau tib neeg, peb tsis muaj peev xwm los hloov pauv tej kev xav tau. Tau sib cais saum lub ntuj sab saud thiab hauv lub ntiaj teb hauv qab, sij hawm los sib ntsib ntawm tib neeg thiab Kuv mas tsawg kawg nkaus. Leej twg tuaj yeem tsoo dim tau tawm ntawm txoj kev nco txog cov kev xav yav dhau los? Leej twg tuaj yeem cheem tau txoj kev nco txog yav dhau los? Leej twg uas tsis muaj kev cia siab rau tej kev xav tau yav dhau los uas tseem muaj txuas ntxiv? Leej twg uas tsis xav kom Kuv rov qab los? Leej twg uas tsis ntshaw Kuv txoj kev rov sib sau ua ke nrog rau tib neeg? Kuv lub siab muaj teeb meem loj heev, thiab tib neeg tus ntsuj plig txhawj xeeb loj heev. Txawm hais tias zoo li hauv tus ntsuj plig los, peb tsis tuaj yeem ua ke tau tas li, thiab peb tsis tuaj yeem sib pom tau tas li. Yog li lub neej ntawm txhua tus noob neej thiaj li puv npo kev tu siab thiab tu ncua kev loj hlob, vim tib neeg yeej ib txwm xav tau Kuv. Nws yog zoo li noob neej yog tej khoom uas tau raug pov poob saum ntuj los lawm; lawv quaj hu Kuv lub npe hauv lub ntiaj teb, tsa lawv ob lub qhov muag ntsia ntsoov tuaj hauv daim av tuaj rau Kuv—tiam sis lawv yuav ua li cas khiav dim lub puab tsaig ntawm tus hma tshaib plab? Lawv yuav ua li cas tso lawv tus kheej dim ntawm nws cov kev tso kav thawj thiab nws tej kev sim siab? Yog ua li cas tib neeg tsis tuaj yeem fij lawv tus kheej vim yog kev tsis mloog lus rau txoj kev npaj tseg ntawm Kuv txoj kev npaj? Thaum lawv thov nrov nrov, Kuv tig Kuv lub ntsej muag txav deb ntawm lawv mus lawm, Kuv thev tsis taus mus ntsia lawm ntxiv lawm; tiam sis yog ua cas Kuv thiaj tsis hnov lawv cov kua muag quaj? Kuv yuav kho tej kev tsis ncaj ncees hauv noob neej lub ntiaj teb. Kuv yuav ua Kuv txoj hauj lwm los ntawm Kuv tus kheej txhais tes kom thoob plaws lub ntiaj teb, txwv Ntxwnyoog ntawm qhov ua rau Kuv cov tib neeg raug mob, txwv cov yeeb ncuab ntawm qhov ua raws li lawv nyiam. Kuv yuav ua Vajntxwv nyob hauv lub ntiaj teb thiab tshais Kuv lub zwm txwv mus rau qhov ntawd, ua kom Kuv cov yeeb ncuab txhua tus poob mus rau hauv av thiab lees lawv tej kev txhaum rau ntawm Kuv lub xub ntiag. Hauv Kuv txoj kev tu siab, kev npau taws tau sawv los, Kuv yuav tsuj thoob plaws lub qab ntuj khwb kom tiaj tiaj, tsis tseg ib tug cia kiag li, thiab tawm tsam kev ntshai mus rau hauv Kuv cov yeeb ncuab lub siab. Kuv yuav txo tag nrho lub ntiaj teb mus rau cov kev puam tsuaj, thiab ua kom Kuv cov yeeb ncuab poob mus rau hauv cov kev puas tsuaj, kom txij no mus lawv yuav tsis haub ntxias noob neej ntxiv lawm. Kuv txoj kev npaj twb raug kho lawm, thiab tsis muaj leej twg, txawm lawv yuav yog leej twg los xij, yuav tsum tau hloov. Raws li Kuv ncig nyob saum qhov chaw uas muaj meej mom thoob plaws lub qab ntuj khwb, txhua tus noob neej yuav raug tsim dua tshiab, thiab txhua yam yuav rov qab ciaj sia tuaj. Tib neeg yuav tsis quaj ntxiv lawm, yuav tsis quaj thov kev pab los ntawm Kuv ntxiv lawm. Ces Kuv lub siab thiaj li yuav xyiv fab, thiab tej tib neeg thiaj li yuav rov qab los ua kev zoo siab rau Kuv. Thoob plaws lub qab ntuj khwb, txij saum ncov mus txog ntua hauv qab, yuav muaj kev zoo siab heev …

Hnub no, ntawm txhua haiv neeg hauv lub ntiaj teb, Kuv tab tom ua txoj hauj lwm uas Kuv tau teeb tseg lawm kom tiav. Kuv ua nyob rau hauv noob neej, ua txhua yam hauj lwm uas nyob rau hauv Kuv txoj kev npaj, thiab noob neej txhua tus tab tom tsoo ntau haiv neeg kom tawg raws li Kuv lub siab nyiam. Cov tib neeg hauv lub ntiaj teb lawv muaj lawv txoj kev mob siab kho lawv tus kheej lub hom phiaj, rau qhov hnub ntawd tseeb tiag twb los ze zuj zus lawm thiab cov tim tswv tab tom tshuab lawv cov suab raj. Yuav tsis muaj kev ncua ntxiv lawm, thiab txhua yam ua tau tsim tseg yuav pib seev cev muaj kev zoo siab heev. Leej twg tuaj yeem txuas Kuv hnub raws li lawv lub siab nyiam? Ib tug neeg ntiaj teb lov? Los sis cov hnub qub saum nruab ntug? Los sis cov tim tswv? Thaum Kuv tsim ib lo lus hais tawm los pib txoj kev cawm dim ntawm cov neeg Yixayees, Kuv hnub nias qees los rau ntawm noob neej txhua tus. Txhua tus tib neeg ntshai txoj kev tig rov qab los ntawm lub Teb Chaws Yixayees. Thaum lub Teb Chaws Yixayees rov qab los, hnub ntawd yuav yog hnub uas Kuv tau txais koob meej, thiab yog li, ib yam nkaus li ntawd, nws kuj yuav yog hnub uas txhua tsav txhua yam hloov pauv thiab hloov dua tshiab tag nrho. Raws li txoj kev txiav txim ncaj ncees uas yuav tshwm sim thoob plaws lub qab ntuj khwb, txhua tus tib neeg txawm muaj siab me thiab ntshai heev, vim tias nyob hauv tib neeg lub ntiaj teb, yeej tsis hnov txog kev ncaj ncees kiag li. Thaum lub hnub ntawm kev ncaj ncees tshwm tuaj, Sab Hnub Tuaj yuav ci ntsa iab, thiab tom qab ntawd nws yuav ci ntsa iab thoob plaws lub qab ntuj khwb, txog ntua rau txhua tus. Yog tias tib neeg yeej tuaj yeem ua raws li Kuv txoj kev ncaj ncees tiag tiag, ces yuav ntshai ua tus dab tsi? Kuv cov neeg txhua tus tos ntsoov hnub uas Kuv los txog, lawv txhua tus tos ntsoov Kuv hnub uas yuav los no. Lawv tos kom Kuv coj kev ua pauj los rau noob neej txhua tus thiab los kho noob neej lub hom phiaj hauv Kuv tes hauj lwm li Lub Hnub ntawm kev ncaj ncees. Kuv lub teb chaws tab tom los txoos ua ke nyob rau sab saumlub qab ntuj khwb tag nrho, thiab Kuv lub zwm txwv tuav rawv maj mam yoj pua pua vam vam tus tib neeg lub siab. Los ntawm cov tim tswv txoj kev pab cuam, Kuv txoj kev ua tiav uas loj yuav raug coj los tawg paj txi txiv sai sai no. Kuv cov tub thiab Kuv cov neeg txhua tus puav leej kub siab lug tos ntsoov Kuv txoj kev rov qab los, xav kom Kuv rov los nrog lawv nyob, tsis sib ncaim ntxiv li lawm. Yog vim li cas cov tib neeg coob coob ntawm Kuv lub teb chaws thiaj li yuav tsis sib tw muaj kev zoo siab ua kev zoo siab vim yog Kuv txoj kev nrog lawv nyob ua ke? Qhov no puas tuaj yeem yog ib txoj kev rov sib sau ua ke uas tsis muaj tus nqi them? Txhua tus tib neeg pom tias Kuv muaj meej mom, Kuv tau tshaj tawm hauv txhua lo lus. Thaum Kuv rov qab los, tshaj ntawd ntxiv, Kuv yuav tsum kov yeej txhua tus yeeb ncuab lub zog huv tib si. Lub sij hawm los txog lawm! Kuv yuav muab Kuv txoj hauj lwm nthuav tawm, Kuv yuav kav yam li Vajntxwv kav tib neeg! Kuv nyob rau theem rov qab los lawm! Thiab Kuv tab tom yuav tawm mus! Qhov no yog yam uas txhua tus muaj kev cia siab rau, nws yog qhov lawv xav tau. Kuv yuav cia tag nrho noob neej pom hnub uas Kuv los txog, thiab lawv txhua tus yuav txais tos hnub uas Kuv los txog yam xyiv fab hlo!

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 27” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 65

Hnub uas txhua yam raug tsa sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm, Kuv tau los nyob rau hauv tib neeg, thiab Kuv tau siv sij hawm nrog nws nyob nruab hnub thiab hmo ntuj yam kaj siab lug. Tsuas yog nyob ntawm theem no xwb tib neeg thiaj li txawj xav me ntsis txog Kuv txoj kev muaj peev xwm ua tau, thiab nws txoj kev cuam tshuam nrog rau Kuv dhau los muaj ntau zuj zus, nws pom qee yam uas Kuv muaj thiab yog—raws li qhov tshwm los, nws tau txais qee yam kev paub los ntawm Kuv. Nyob rau hauv txhua tus tib neeg, Kuv tsa Kuv lub taub hau thiab saib, thiab lawv txhua tus puav leej pom Kuv. Txawm li ntawd los thaum kev puas tsuaj los raug rau lub ntiaj teb, lawv cia li ntxhov siab tam sim ntawd, thiab Kuv tus yam ntxwv cia li ploj ntais hauv lawv lub siab mus lawm; ceeb-ntshai los ntawm kev puas tsuaj uas los txog, lawv tsis suav txog Kuv tej kev qhuab ntuas li. Ntau xyoo dhau los uas Kuv tau nyob rau hauv tib neeg, txawm li ntawd los nws yeej ib txwm tseem nyob li qub tsis paub, thiab yeej ib txwm tsis paub Kuv li. Hnub no Kuv qhia nws txog qhov no los ntawm Kuv tus kheej lub qhov ncauj kiag, thiab Kuv ua kom txhua tus tib neeg los rau ntawm Kuv xub ntiag los txais qee yam ntawm Kuv, tiam sis lawv tseem nyob nrug deb ntawm Kuv, thiab yog li lawv thiaj li tsis paub Kuv. Thaum Kuv cov hneev taw tsuj thoob lub qab ntuj khwb thiab mus txog qhov kawg ntawm lub ntiaj teb, tib neeg yuav pib xav txog nws tus kheej, thiab txhua tus tib neeg yuav los cuag Kuv thiab nyo hau rau ntawm Kuv xub ntiag thiab pe hawm Kuv. Qhov no yuav yog hnub uas Kuv tau ntsej muag, hnub ntawm Kuv rov qab los, thiab kuj yog hnub ntawm Kuv tawm mus thiab. Tam sim no, Kuv twb tau pib Kuv txoj hauj lwm nyob rau hauv txhua tus noob neej lawm, tau pib raws kev raws cai thoob plaws lub qab ntuj khwb rau saum qhov kawg ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg lawm. Txij lub sij hawm no mus, txhua tus uas tsis ceev faj tsim nyog raug poob mus rau hauv txoj kev rau txim uas tsis muaj kev hlub tshua li, thiab qhov no tuaj yeem tshwm sim rau lub sij hawm twg los tau. Qhov no tsis yog vim Kuv tsis muaj lub siab ntsws; tiam sis, nws yog ib kauj ruam ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg; txhua tus yuav tsum ua raws li cov kauj ruam ntawm Kuv txoj kev npaj, thiab tsis muaj ib tug tib neeg twg tuaj yeem hloov pauv qhov no tau li. Thaum Kuv pib ua Kuv txoj hauj lwm raws kev raws cai, txhua tus tib neeg txav raws li Kuv txav, xws li tias cov tib neeg uas nyob thoob plaws lub qab ntuj khwb tswj kav lawv tus kheej nyob rau hauv ib kauj ruam nrog Kuv, muaj “kev zoo siab” thoob plaws lub qab ntuj khwb, thiab tib neeg raug Kuv txhawb nqa mus lawm tom ntej. Nyob rau hauv qhov tshwm los, tus zaj loj liab ploog tus kheej tau raug Kuv nplawm ua rau muaj tus yam ntxwv vwm thiab tsis meej pem lawm, thiab nws ua dej num rau Kuv txoj hauj lwm, thiab, txawm hais tias tsis txaus siab los, nws tsis muaj peev xwm ua raws li nws tej kev xav tau, tiam sis tsis muaj kev xaiv lawm thiaj li zwm rau Kuv txoj kev tswj fwm. Nyob hauv Kuv txhua txhua txoj kev npaj, tus zaj loj liab ploog yog Kuv tus neeg lwj liam, Kuv tus yeeb ncuab, thiab kuj yog Kuv tus tub qhe thiab; xws li tias, Kuv yeej ib txwm tsis tau tso Kuv “tej kev cheem tsum” rau ntawm nws li. Yog li ntawd, theem kawg ntawm txoj hauj lwm ntawm Kuv txoj kev yug los ua neeg tau raug ua tiav hlo nyob rau hauv nws tsev neeg lawm. Nyob hauv txoj kev no, tus zaj loj liab ploog muaj peev xwm ua dej num rau Kuv tau zoo dua, los ntawm qhov uas Kuv yuav kov yeej nws thiab ua tiav hlo Kuv txoj kev npaj. Raws li Kuv ua hauj lwm, txhua tus tim tswv tau pib rau saum kev sib ntaus sib tua nrog Kuv thiab txiav txim siab los ua kom tiav Kuv cov kev xav tau nyob rau hauv theem kawg, kom cov tib neeg hauv lub ntiaj teb nyo hau rau ntawm Kuv xub ntiag zoo ib yam li cov tim tswv, thiab tsis muaj kev xav los tawm tsam Kuv, thiab tsis ua ib yam dab tsi uas ntxeev siab tawm tsam Kuv li. Cov no yog cov zog ntawm Kuv txoj hauj lwm thoob plaws lub qab ntuj khwb.

Lub hom phiaj thiab qhov tseem ceeb ntawm Kuv txoj kev los txog rau hauv tib neeg yog los cawm txhua tus noob neej, los coj txhua tus noob neej rov qab mus rau hauv Kuv tsev neeg, los sau lub ntuj ceeb tsheej thiab lub ntiaj teb kom rov qab sib sau ua ke, thiab los ua kom tib neeg xa “cov cim” uas nyob nruab nrab ntawm lub ntuj ceeb tsheej thiab lub ntiaj teb, vim qhov no yog lub luag hauj lwm xeeb txawm ntawm tib neeg. Thaum lub sij hawm uas Kuv tau tsim noob neej, Kuv tau npaj txhua yam txhij txhua rau noob neej, thiab tom qab ntawd, Kuv tau tso cai rau noob neej los txais, raws li Kuv tej kev cheem tsum, tej kev muaj txiag nplua nuj uas Kuv tau muab rau nws. Yog li, Kuv hais tias nws yog nyob rau hauv qab Kuv txoj kev coj qhia uas txhua tus noob neej thiaj li tau los txog rau hnub no. Thiab txhua yam no yog Kuv txoj kev npaj. Nyob rau hauv txhua tus noob neej, tej zauv uas suav tsis txheeb txog tib neeg uas muaj nyob rau hauv qab txoj kev tiv thaiv ntawm Kuv txoj kev hlub, thiab tej zauv uas suav tsis txheeb uas nyob rau hauv qab txoj kev rau txim ntawm Kuv txoj kev ntxub. Txawm hais tias tib neeg txhua tus thov Kuv, los lawv tseem tsis muaj peev xwm hloov pauv lawv tej xwm txheej uas muaj tam sim no; thaum uas lawv tsis muaj kev cia siab lawm, lawv tsuas tuaj yeem cia tus yeeb yam mus raws li nws txoj kev thiab tso tseg tsis mloog Kuv lus, vim qhov no yog txhua yam uas tuaj yeem ua tau tiav los ntawm tib neeg xwb. Thaum hais txog tus yam ntxwv ntawm tib neeg lub neej, tib neeg tseem tsis tau nrhiav tau lub neej tseeb tiag tiag, nws tseem tsis tau pom los ntawm kev tsis ncaj ncees, kev puas tsuaj, thiab kev txom nyem ntawm lub ntiaj teb—thiab yog li, nws thiaj li tsis yog rau txoj kev puas tsuaj uas yuav los txog no, feem ntau tib neeg tseem yuav puag Tus Yeeb Yam Leej Niam, thiab tseem yuav zwm rau lawv tus kheej hauv tej pa tsw qab ntawm “lub neej.” Qhov no tsis yog qhov tseeb ntawm lub ntiaj teb lov? Qhov no tsis yog lub suab ntawm txoj kev cawm dim uas Kuv hais tawm rau tib neeg lov? Vim li cas, nyob rau hauv noob neej, yeej tsis txeev muaj leej twg hlub Kuv tiag tiag li? Vim li cas tib neeg thiaj li tsuas hlub Kuv thaum ntsib kev rau txim thiab tej kev sim siab xwb, txawm li ntawd los yeej tsis muaj leej twg hlub Kuv thaum tab tom nyob rau hauv qab Kuv txoj kev tiv thaiv li? Kuv tau muab Kuv txoj kev rau txim ntau zaus rau noob neej lawm. Lawv saib nws, tiam sis tom qab ntawd lawv tsis quav ntsej nws lawm, thiab lawv tsis kawm thiab xav txog nws lub sij hawm no li, thiab yog li txhua yam uas los raug rau tib neeg thiaj li yog txoj kev txiav txim uas tsis muaj kev hlub tshua. Qhov no tsuas yog ib qho ntawm Kuv txoj kev ua hauj lwm xwb, tiam sis nws tseem yog los hloov pauv tib neeg thiab ua kom nws hlub Kuv.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 29” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 66

Kuv kav nyob rau hauv lub teb chaws, thiab, tshaj ntawd ntxiv, Kuv kav thoob plaws lub qab ntuj khwb; Kuv puav leej yog tus Vajntxwv ntawm lub teb chaws thiab lub lub Taub Hau ntawm lub qab ntuj khwb. Txij lub sij hawm no mus, Kuv yuav sau txhua tus uas tsis tau raug xaiv thiab yuav pib Kuv txoj hauj lwm rau hauv Lwm Haiv Neeg, thiab Kuv yuav tshaj tawm Kuv txoj kev cai tswj fwm mus kom thoob plaws lub qab ntuj khwb, kom Kuv thiaj li pib ua tiav mus rau kauj ruam tom ntej ntawm Kuv txoj hauj lwm. Kuv yuav siv kev rau txim los nthuav tawm Kuv txoj hauj lwm rau Lwm Haiv Neeg, uas hais tau tias, Kuv yuav siv lub zog los tawm tsam txhua tus uas yog Lwm Haiv Neeg. Raws li ib txwm, txoj hauj lwm no yuav raug ua rau tib lub sij hawm yam li Kuv txoj hauj lwm uas nyob hauv cov neeg uas tau raug xaiv tseg lawm. Raws li ib txwm, txoj hauj lwm no yuav raug ua rau tib lub sij hawm yam li Kuv txoj hauj lwm uas nyob hauv cov uas tau raug xaiv tseg lawm. Thaum Kuv cov tib neeg kav thiab siv hwj chim hauv lub ntiaj teb, hnub ntawd kuj yuav yog hnub uas txhua tus tib neeg hauv lub ntiaj teb tau raug kov yeej lawm thiab, thiab, tshaj ntawd ntxiv, nws yuav yog lub sij hawm uas Kuv so—thiab tsuas yog thaum ntawd xwb Kuv thiaj li yuav tshwm rau txhua tus uas tau raug kov yeej lawm pom. Kuv tshwm rau lub teb chaws uas dawb huv pom, thiab zais Kuv Tus Kheej rau ntawm daim av uas qias vuab tsuab. Txhua tus uas tau raug kov yeej lawm thiab tau dhau los mloog lus rau ntawm Kuv xub ntiag muaj peev xwm pom Kuv lub ntsej muag los ntawm lawv ob lub qhov muag, thiab muaj peev xwm hnov Kuv lub suab los ntawm lawv tus kheej ob lub pob ntseg. Qhov no yog txoj koob hmoov ntawm cov uas tau yug los rau thaum lub sij hawm kawg, qhov no yog txoj koob hmoov uas Kuv tau npaj tseg ua ntej lawm, thiab qhov no tsis muaj ib tug tib neeg twg yuav los hloov tau li. Hnub no, Kuv ua hauj lwm raws txoj kev no rau tus txiaj ntsim ntawm txoj hauj lwm yav tom ntej. Txhua yam ntawm Kuv txoj hauj lwm tau sib txuas lawm, nyob rau hauv txhua yam ntawm nws, muaj ib txoj kev hu thiab kev teb: Yeej tsis tau muaj ib kauj ruam twg nres tam sim ntawd li, thiab yeej tsis tau muaj ib kauj ruam twg uas tau ua los ntawm nws ib leeg uas tsis koom nrog lwm kauj ruam li. Qhov no tsis yog lov? Puas yog txoj hauj lwm yav dhau los tsis yog lub hauv paus ntawm txoj hauj lwm hnub no? Puas yog cov lus yav dhau los tsis yog cov lus ua ntej cov lus hnub no? Puas yog cov kauj ruam yav dhau los tsis yog cov kauj ruam qub ntawm hnub no? Thaum Kuv qhib thooj ntawv raws kev raws cai lawm, thaum ntawd yog thaum uas tib neeg thoob plaws lub qab ntuj khwb raug rau txim, thaum tib neeg thoob lub ntiaj teb tau raug tej kev sim siab lawm, thiab nws yog qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm Kuv txoj hauj lwm; txhua tus tib neeg nyob rau hauv daim av uas tsis muaj txoj kev kaj, thiab txhua tus tib neeg nyob rau hauv cov hem thawj uas tshwm sim los ntawm lawv cheeb tsam ib puag ncig. Hauv lwm lo lus, nws yog lub neej uas tib neeg yeej ib txwm tsis tau ntsib dua txij li puag thaum lub sij hawm uas tsim ib puas tsav yam los txog ntua rau niaj hnub tam sim no, thiab yeej tsis muaj leej twg thoob plaws txhua txhua tiam txeev tau “zoo siab” rau lub neej zoo li no li, thiab yog li Kuv thiaj li hais tias Kuv tau ua tiav txoj hauj lwm uas yeej ib txwm tsis tau ua tiav dua los li. Qhov no yog tus yam ntxwv tseeb ntawm tej dej num, thiab qhov no yog lub ntsiab lus sab hauv. Vim tias Kuv hnub tau txav los ze rau txhua tus noob neej lawm, vim tias nws tsis tau tshwm nyob deb tiam sis nyob kiag ntawm tib neeg ob lub qhov muag hauv ntej lawm, leej twg uas tsis ntshai raws li qhov tshwm los? Thiab leej twg uas tsis zoo siab rau qhov no? Lub nroog Npanpiloos uas qias vuab tsuab thaum kawg tau los txog rau nws qhov xaus lawm; tib neeg tau ntsib ib lub ntiaj teb-tshiab-tshiab dua, thiab lub ntuj thiab lub ntiaj teb raug hloov pauv thiab raug rov hloov dua tshiab lawm.

Thaum Kuv tshwm rau txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg pom, tej huab dawb ya saum nruab ntug thiab nraim Kuv. Yog li, ib yam nkaus li ntawd, tej noog hauv lub ntiaj teb thiaj li hu nkauj thiab seev cev nrog kev xyiv fab rau Kuv, ua rau tej huab cua uas nyob hauv lub ntiaj teb tseem ceeb, thiab yog li ua rau txhua yam hauv lub ntiaj teb rov ciaj sia tuaj, kom tsis txhob “maj mam poob mus,” tiam sis kom nyob rau ntawm tej huab cua ntawm kev loj hlob. Thaum Kuv nyob rau hauv cov huab, tib neeg tsis pom Kuv lub ntsej muag thiab Kuv ob lub qhov muag, thiab lub sij hawm no nws me ntsis ntshai. Yav dhau los, nws tau hnov tej ntaub ntawv teev tseg uas tseem ceeb hais txog Kuv ntawm tej dab neeg, thiab raws li ib qho tshwm los nws tsuas yog ntseeg ib nrab thiab ib nrab ua xyem xyav rau Kuv. Nws tsis paub qhov chaw Kuv nyob, los sis Kuv lub ntsej muag loj npaum li cas—nws puas dav ib yam li hiav txwv, los sis ib yam li lub tshav zaub ntsuab xiab uas tsis muaj qhov kawg li? Tsis muaj leej twg paub txog tej no li. Nws tsuas yog thaum tib neeg pom Kuv lub ntsej muag nyob rau hauv cov huab hnub no xwb tib neeg thiaj li xav tias zaj dab neeg hais txog Kuv yeej muaj tseeb, thiab yog li nws thiaj li muaj kev txav los cuag Kuv me ntsis xwb, thiab nws tsuas yog vim Kuv cov dej num xwb nws txoj kev qhuas Kuv thiaj li loj me ntsis tuaj. Tiam sis tib neeg yeej tseem tsis tau paub Kuv li, thiab nws tsuas pom ib sab ntawm Kuv nyob rau hauv cov huab xwb. Tom qab ntawd, Kuv xyab Kuv ob txhais caj npab thiab qhia rau tib neeg pom. Tib neeg xav tsis thoob li, thiab npuaj nws ob txhais tes siab dua nws lub qhov ncauj, ntshai heev tsam raug Kuv ob txhais tes ntau, thiab yog li nws thiaj li ntxiv ib qho kev huab hwm me ntsis rau nws txoj kev qhuas. Tib neeg kho nws ob lub qhov muag rau Kuv txhua txhua txoj kev txav, ntshai heev tias nws yuav raug Kuv ntau thaum nws tsis ua tib zoo mloog—txawm li ntawd los Kuv tsis tau txwv vim ntawm qhov raug tib neeg saib lawm, thiab Kuv rau siab ntso ua hauj lwm los ntawm Kuv ob txhais tes txuas ntxiv. Nws tsuas yog los ntawm txhua tes dej num uas Kuv ua xwb tib neeg thiaj li muaj qee qhov nyiam Kuv, thiab yog li thiaj li maj mam los rau ntawm Kuv xub ntiag los koom nrog Kuv. Thaum Kuv tau nthuav tawm txhua yam rau tib neeg ntawm Kuv qhov tag nrho, tib neeg yuav pom Kuv lub ntsej muag, thiab txij thaum ntawd mus Kuv yuav tsis zais los sis npogKuv Tus Kheej ntawm tib neeg ntxiv lawm. Thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb, Kuv yuav tshwm tim ntsej tim muag rau txhua tus tib neeg pom, thiab txhua tus uas nyob rau sab cev nqaij daim tawv thiab ntshav yuav pom txhua yam ntawm Kuv cov dej num. Txhua tus uas nyob rau sab ntsuj plig yuav tau nyob thaj yeeb nyab xeeb rau hauv Kuv tsev neeg, thiab yuav muaj kev zoo siab heev rau tej koob hmoov nrog Kuv ua ke. Txhua tus uas Kuv saib xyuas yeej yuav khiav dim txoj kev rau txim thiab yeej yuav zam dhau txoj kev mob ntawm sab ntsuj plig thiab txoj kev txom nyem ntawm sab cev nqaij daim tawv. Kuv yuav tshwm tim ntsej tim muag rau txhua tus tib neeg thiab kav thiab siv hwj chim, kom tus ntxhiab tsw ntawm cov cev tuag yuav tsis tsw mus thoob lub qab ntuj khwb ntxiv lawm; tiam sis, Kuv cov tshuaj tsw qab yuav tsw mus kom thoob plaws lub ntiaj teb, vim tias Kuv hnub twb txav los ze zuj zus lawm, tib neeg pib tsim los zom zaws, txhua yam nyob hauv lub ntiaj teb nyob muaj qib muaj duas, thiab lub sij hawm ntawm kev muaj sia nyob ntawm lub ntiaj teb yuav tsis muaj ntxiv lawm, vim Kuv twb tau los txog lawm!

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 29” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 67

Kuv yuav ua Kuv tej dej num kom pom meej tseeb thoob plaws saum ntuj thiab ua kom txhua yam hauv ntiaj teb swb rau Kuv lub hwj chim, yog li ntawd cia li ua raws li Kuv txoj kev npaj rau “kev sib koom ua ke hauv ntiaj teb” xwb thiab kev coj Kuv txoj kev xav no mus kom tawg paj txi txiv, kom noob neej thiaj li yuav tsis “tawg mus thoob plaws” lub ntiaj teb, tiam sis kom nrhiav tau ib txoj hau kev kawg uas tsim nyog yam tsis tas yuav tos li. Kuv tau xav rau haiv tib neeg txhua txhua txoj kev, ua li ntawd kom tag nrho noob neej thiaj li yuav los nyob rau hauv ib daim av uas muaj kev thaj yeeb thiab kev zoo siab sai sai, kom lub sij hawm ntawm lawv lub neej thiaj li yuav tsis muaj kev tu siab thiab tu siab, thiab kom Kuv txoj kev npaj thiaj li yuav los tsis nkim pov tseg dawb rau hauv ntiaj teb. Vim tias tib neeg nyob ntawd, Kuv yuav tsum tsim Kuv lub teb chaws rau hauv ntiaj teb, vim yog ib feem ntawm txoj kev tshwm sim ntawm Kuv lub koob meej yog nyob rau hauv ntiaj teb. Nyob rau saum ntuj, Kuv yuav tsa Kuv lub nroog kom yog thiab ua txhua yam tshiab rau saud thiab hauv. Kuv yuav ua kom txhua yam uas muaj nyob saud thiab hauv qab ntawm lub ntuj los sib koom ua ke, kom txhua yam hauv ntiaj teb thiaj li yuav los sib koom ua ke nrog rau txhua yam uas nyob saum ntuj. Qhov no yog Kuv txoj kev npaj; nws yog yam uas Kuv yuav ua kom tiav nyob rau tiam kawg—tsis txhob cia ib tug twg los cuam tshuam nrog rau Kuv txoj hauj lwm ntu no! Kev tshaj tawm Kuv txoj hauj lwm rau Lwm Haiv Neeg yog ntu kawg ntawm Kuv txoj hauj lwm hauv ntiaj teb. Tsis muaj leej twg muaj peev xwm los nkag siab txoj hauj lwm uas Kuv yuav ua, thiab vim yog qhov no, tib neeg thiaj li tsis tshua meej pem. Thiab vim yog tias Kuv muaj hauj lwm ntau heev rau Kuv txoj hauj lwm hauv ntiaj teb, tib neeg thiaj li siv lub hwj tsam ntawd los “ua si ua dog ua dig.” Yuav kom lawv tsis txhob tawv ncauj heev, ces Kuv yuav tsum muab lawv rau txim los nyiaj tiv txoj kev rau txim ntawm lub pas hluav taws. Qhov no yog ib kauj ruam hauv Kuv txoj hauj lwm, thiab Kuv yuav siv lub zog ntawm lub pas hluav taws los ua kom tiav Kuv txoj hauj lwm kauj ruam no; yog tsis li ntawd, nws yuav ua tsis tau Kuv txoj hauj lwm. Kuv yuav ua kom noob neej thoob plaws lub qab ntuj khwb zwm rau ntawm Kuv lub zwm txwv hauv ntej, muab lawv cais ua ntau pawg sib txawv raws li Kuv txoj kev txiav txim, muab lawv faib raws li tej pawg no, thiab tshaj ntawd muab lawv cais mus ua lawv tsev neeg, kom tag nrho noob neej thiaj li yuav tso tseg txoj kev tsis mloog Kuv lus, kom poob mus rau ib txoj kev tsim nyog thiab txoj kev npaj uas zoo raws li tej pawg uas Kuv twb tau tis npe rau lawm—tsis txhob cia ib tug twg txav mus mus los los li! Thoob plaws lub qab ntuj khwb, Kuv tau tsim hauj lwm tshiab; thoob plaws lub qab ntuj khwb, txhua tus noob neej tau feeb tsis meej thiab hais tsis taus lus thaum pom Kuv qhov kev tshwm sim tam sim ntawd, lawv tej kev paub kawg tau nthuav dav loj tuaj vim yog Kuv qhov kev tshwm sim hauv txoj kev qhib lug. Hnub no tsis zoo li ntawd lod?

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 43” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 68

Kuv tab tom nthuav tawm Kuv tes hauj lwm mus rau lwm haiv neeg. Kuv lub yeeb koob ci ntsa iab thoob plaws qab ntuj khwb; Kuv txoj kev xav tshwm sim nyob rau hauv cov neeg hnub qub-hnub qub-qe qaum-qe qaum, tag nrho puav leej raug Kuv txhais tes ntswj tig thiab teeb tej hauj lwm uas Kuv tau txib kom ua. Txij li no lawm yav tom ntej, Kuv tau nkag mus rau ib tiam tshiab lawm, coj tag nrho tib neeg mus rau ib lub ntiaj teb tshiab. Thaum Kuv rov qab los rau Kuv lub “qub teb qub chaw,” Kuv pib dua ib qho hauj lwm uas nyob rau hauv Kuv qhov phiaj xwm thaum xub thawj, es kom tib neeg thiaj li yuav los paub Kuv kom tob zog ntxiv. Kuv xam tag nrho lub qab ntuj khwb thiab pom hais tias[a] nws yog ib lub sij hawm zoo rau Kuv tes hauj lwm, yog li Kuv thiaj li maj nroos khiav mus los, ua Kuv tes hauj lwm tshiab rau ntawm tib neeg. Nov yog tiam tshiab lawm, tom qab txhua yamthiab Kuv tau coj qhov hauj lwm tshiab los coj neeg coob zog mus rau tiam tshiab thiab muab ib co coob zog ntawm cov neeg uas Kuv yuav muab tshem tawm ntawd tso rau ib sab. Nyob rau hauv tus zaj loj liab ploog lub teb chaws, Kuv tau ua ib qib hauj lwm uas tsis muaj tib neeg yuav muaj peev xwm to taub txog li, ua rau lawv yoj mus raws seem cua, tom qab uas coob tus tau raug cua tshuab ya twj ywm mus lawm. Tseeb tiag, qhov no yog qhov “chaw ntaus qib” uas Kuv tab tom yuav muab cheb kom du; nws yog qhov uas Kuv xav tau thiab nws kuj yog Kuv qhov phiaj xwm thiab. Vim muaj cov neeg lim hiam coob heev uas tau maj mam nkag los lub sij hawm thaum Kuv tseem ua hauj lwm, tab sis Kuv tsis tau maj muab lawv tshem tawm. Tab sis, Kuv yuav muab lawv w tawm thaum zoo caij zoo nyoog. Tsuas yog tom qab ntawd mas Kuv thiaj li ua tau lub qhov dej uas yug txoj sia, cia cov uas yeej hlub Kuv tiag kom tau txais lub txiv cev thiab rev paj li lij uas tsw qab. Nyob rau hauv daim av uas Ntxwgnyoog los so rau, daim av uas muaj plua av, nws tsis tshuav ib qho tseem kub li, tsuas yog xuab zeb xwbthiab yog li ntawd, ntsib tej xwm txheej zoo li no, Kuv ua ib theem hauj lwm zoo li ntawd. Koj yuav tsum paub hais tias qhov Kuv tau mas yog qhov tseem, thooj kub uas muab nchuav lim tau lawm, tsis yog xuab zeb. Cov neeg lim hiam ho yuav nyob hauv Kuv lub tsev tau li cas? Kuv ho yuav cia hma los ua cov cab huas noj hauv Kuv lub vaj kaj siab tau li cas? Kuv siv txhua txoj hau kev uas xav tawm coj los lawv cov no tawm mus. Ua ntej uas Kuv txoj kev xav yuav raug qhia tshwm, tsis muaj leej twg yuav paub txog hais tias Kuv yuav ua dab tsi li. Siv lub cib fim no, Kuv muab cov neeg lim hiam lawv tawm mus thiab lawv raug yuam kom khiav tawm ntawm Kuv lub xub ntiag mus lawm. Qhov no yog qhov uas Kuv ua rau cov neeg lim hiam, tab sis yeej tseem yuav muaj ib hnub rau lawv los ua dej num rau Kuv thiab. Tib neeg qhov kev xav tau koob hmoov mas muaj zog dhau heev lawm; yog li ntawd Kuv tig Kuv lub cev thiab muab Kuv lub ntsej muag uas muaj lub yeeb koob rau lwm haiv neeg saib, es kom tib neeg sawv daws thiaj li nyias nyob nyias lub ntiaj teb thiab txiav txim lawv tus kheej, thaum uas Kuv mus hais cov lus uas Kuv tsim nyog hais, thiab muab tej uas tib neeg xav tau pub rau lawv. Thaum tib neeg rov ras txog lawm, ces Kuv twb muab Kuv tes hauj lwm nthuav tawm ntev lawm. Ces Kuv mam li muab qhov Kuv lub siab xav tau ntawd nthuav tawm kom tib neeg pom, thiab pib qhov thib ob ntawm Kuv tes hauj lwm rau tib neeg, cia tag nrho cov tib neeg caum Kuv kom ti ti es thiaj li sib koom tes rau Kuv tes hauj lwm tau, thiab cia tib neeg ua txhua yam raws li lawv lub peev xwm los nrog Kuv ua tes hauj lwm uas Kuv yuav tsum tau ua ntawd.

Xaiv tawm los ntawm “Xob Nroo Xya Suab—Qhia Txog Yav Tom Ntej Hais Tias Txoj Moo Zoo Ntawm Lub Teb Chaws Yuav Raug Nthuav Tawm Mus Thoob Qab Ntuj Khwb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Lus taw qhia:

a. Cov lus sau thaum xub thawj tsis muaj kab lus “pom hais tias.”


Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 69

Tsis muaj leej twg muaj kev ntseeg hais tias lawv yuav tau pom Kuv lub yeeb koob, thiab Kuv tsis tau yuam lawv, tab sis tsuas yog tshem Kuv yeeb koob tawm ntawm tib neeg thiab muab coj mus rau ib lub ntiaj teb tshiab lawm. Thaum uas tib neeg rov hloov siab lees txhaum lawm, ces Kuv mam li muab Kuv lub yeeb koob los thiab muab rau cov ntseeg ntawd saib ntxiv. Qhov no yog lub hauv paus ntsiab ntawm qhov Kuv ua hauj lwm. Vim twb muaj ib lub sij hawm uas Kuv lub yeeb koob tau tawm ntawm Kana-as mus lawmthiab kuj tseem muaj ib lub sij hawm uas Kuv lub yeeb koob tau tawm ntawm cov raug xaiv mus lawm thiab. Dhau tshaj qhov ntawd, muaj ib lub sij hawm uas Kuv lub yeeb koob tawm ntawm tag nrho lub ntiaj teb mus lawm, ua rau nws cia li tsaus tuaj thiab poob mus rau hauv qhov tsaus ntuj. Txawm yog kiag lub teb chaws Khana-as los yeej tsis pom hnub ci; tag nrho cov tib neeg yuav plam lawv qhov kev ntseeg, tab sis tsis muaj leej twg yuav kam ncaim tus pa tsw qab ntawm teb chaws Khana-as li. Tsuas yog thaum Kuv mus dhau rau lub ntuj tshiab thiab lub ntiaj teb tshiab mas Kuv thiaj li yuav muab Kuv lwm sab ntawm Kuv lub yeeb koob coj los nthuav thawj zaug nyob rau hauv teb chaws Khana-as, ua rau ib qho duab ci ntsa iab los ci rau tag nrho lub ntiaj teb tag nrho, ploj kiag mus rau hauv qhov tsaus dub nciab hauv hmo ntuj, es cia tag nrho lub ntiaj teb los rau ntawm tus duab ci. Cia tag nrho tib neeg thoob ntiaj teb los txhab lawv lub dag zog ntawm tus duab ci, cia Kuv lub yeeb koob loj tuaj thiab tshwm sim tshiab rau txhua haiv neeg. Cia noob neej sawv daws paub hais tias Kuv twb tau los rau tib neeg lub ntiaj teb thiab coj Kuv lub yeeb koob ntawm Yixayee los rau sab Hnub Tuaj ntev los lawm; kom Kuv lub yeeb koob ci sab Hnub Tuaj tuaj mus, ntawm uas nws raug nqa tawm los rau ntawm Tiam Hmoov Hlub los txog rau niaj hnub no. Tab sis Kuv tau ncaim ntawm Yixayee thiab los mus txog rau sab Hnub Tuaj. Tsuas yog thaum lub teeb ci ntawm sab Hnub Tuaj maj mam tig ua xim dawb xwb mas tej kev tsaus ntuj hauv ntiaj teb thiaj li pib tig pom kevthiab tsuas yog thaum ntawd xwb mas tib neeg thiaj yuav tshawb nrhiav tau hais tias Kuv twb tau ncaim ntawm Yixayee mus ntev lawm thiab pib sawv tshiab nyob rau sab Hnub Tuaj. Tau nqis los rau Yixayee ib zaug thiab ncaim ntawd mus lawm, Kuv yuav rov los yug dua tshiab rau hauv Yixayee tsis tau lawm, vim Kuv tes hauj lwm coj tag nrho lub qab ntuj khwb thiab, tshaj qhov ntawd, qhov xob laim mas yog laim sab Hnub Tuaj mus rau Hnub Poob. Vim yog li no Kuv thiaj tau nqis los rau sab Hnub Tuaj thiab coj Khana-as mus rau cov neeg nyob sab Hnub Tuaj. Kuv xav coj neeg tag nrho hauv ntiaj teb mus rau lub teb chaws Khana-asthiab yog li ntawd Kuv thiaj hais lus tawm tas zog nyob rau hauv lub teb chaws Khana-as los mus tswj tag nrho lub qab ntuj khwb. Nyob rau lub sij hawm no, mas tsis muaj tus duab ci nyob rau hauv tag nrho lub ntiaj teb dhau ntawm Khana-as musthiab tag nrho tib neeg mas ntsib kev phom sij puas ntsoog los ntawm kev tshaib plab thiab tiv no. Kuv tau muab Kuv lub yeeb koob rau Yixayee thiab muab nws tshem tawm mus lawmthiab tom qab ntawd Kuv tau coj cov neeg Yixayee mus rau sab Hnub Tuaj thiab tag nrho noob neej mus rau sab Hnub Tuaj. Kuv tau coj lawv tag nrho los mus rau ntawm tus duab ci es kom lawv rov los sib sau tau ua ke dua nrog nwsthiab los koom txoos tau nrog nws, thiab tsis txhob tau nrhiav nws ntxiv lawm. Kuv yuav cia tag nrho cov uas nrhiav tus duab ci ntawd pom nws thiab pom yeeb koob Kuv tau muaj nyob rau Yixayee; Kuv yuav cia lawv pom hais tias Kuv twb tau caij tauv huab dawb nqis los nrog tib neeg nyob ntev los lawm, cia lawv pom tej huab dawb uas suav tsis txheeb thiab tej txiv hmab txiv ntoo nyob ua tsheej pawg ntau tshaj plaws lithiabtshaj qhov ntawd, cia lawv pom Vajtswv Yehauvas ntawm Yixayee. Kuv yuav cia lawv saib tus Tswv ntawm cov neeg Yudai, tus Mexiyas uas sawv daws tos ntsoovthiab kev tshwm sim tag nrho ntawm Kuv tus uas raug tej vajntxwv tsim txom thoob plaws txhua tiam. Kuv yuav ua hauj lwm rau tag nrho lub qab ntuj khwb thiab yuav ua hauj lwm zoo heev, nthuav tawm tag nrho Kuv lub yeeb koob thiab tag nrho Kuv tej kev ua rau tib neeg nyob rau tiam kawg. Kuv yuav muab Kuv lub ntsej muag uas muaj hwj chim ci ntsa iab qhia rau tag nrho cov uas tau tos Kuv tau ntau xyoo ntawd, qhia rau cov uas xav pom Kuv caij tauv huab dawb los ntawd, qhia rau Yixayee uas xav pom Kuv tshwm sim dua ib zaug ntawd, thiab qhia rau tag nrho cov tib neeg uas tau tsim txom Kuv, es kom sawv daws thiaj li paub hais tias Kuv twb tau muab Kuv lub yeeb koob tshem tawm ntev los lawm thiab muab coj mus rau sab Hnub Tuaj lawm, es nws tsis nyob rau hauv Yudia lawm. Vim tiam kawg twb los txog lawm!

Kuv ua Kuv tes hauj lwm thoob plaws lub qab ntuj khwb thiab nyob rau hauv sab Hnub Tuaj, kev sib tsoo nrov cuag xob nroo mas muaj tshwm tuaj tsis paub kawg li, ua rau txhua lub teb chaws thiab txhia pab ntseeg mas co qig txoog. Kuv lub suab yog qhov uas tau coj tag nrho tib neeg los rau tam sim no. Kuv yuav ua kom Kuv lub suab kov yeej tag nrho tib neeg, kom lawv los yoog tau qhov no thiab los zwm rau Kuv, vim Kuv twb tau rov muab Kuv lub yeeb koob nqa tawm hauv ntiaj teb rov qab ntev lawm thiab muab tso tawm dua tshiab rau sab Hnub Tuaj lawm. Leej twg tsis xav pom Kuv lub yeeb koob? Leej twg tsis nyob kub siab lug tos Kuv rov los? Leej twg tsis nqhis Kuv qhov kev rov tshwm sim dua? Leej twg tsis nco Kuv txoj kev ntxim hlub? Leej twg yuav tsis los cuag tus duab ci? Leej twg tsis xav saib tej kev nplua nuj ntawm Khana-as? Leej twg tsis tos ntsoov kom tus Neeg Txhiv ntawd rov qab los? Leej twg tsis nyiam Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus? Kuv lub suab yuav nrov ntxhe thoob plaws lub ntiaj teb; Kuv xav, ntsib cov neeg uas Kuv xaiv tseg, hais lus ntau zog rau lawv. Zoo ib yam nkaus li tej xob nroo loj uas ua rau tej roob hav thiab dej co qig txoog ntawd, Kuv hais Kuv cov lus rau tag nrho lub qab ntuj khwb thiab rau tib neeg. Yog li ntawd cov lus hauv Kuv lub qhov ncauj yog tib neeg qhov khoom uas muaj nuj nqis tshaj plawsthiab tag nrho tib neeg saib Kuv cov lus muaj nuj nqis. Xob laim sab Hnub Tuaj mus ti nkaus rau sab Hnub Poob. Kuv cov lus yog tej uas tib neeg tsis xav muab tso tseg thiab nyob rau tib lub sij hawm ntawd lawv kuj xav tsis txog tej lus ntawd thiab, tab sis ho zoo siab tshaj rau tag nrho tej lus ntawd thiab. Tag nrho txhua tus tib neeg txaus siab thiab zoo siab, ua koob tsheej rau qhov uas Kuv los ntawd, zoo ib yam li ib tug me nyuam mob liab uas nyuam qhuv yug kiag. Siv Kuv lub suab, Kuv yuav coj tag nrho cov tib neeg los rau ntawm Kuv xub ntiag. Dhau ntawd, ces Kuv yuav nkag kiag los rau hauv tej haiv neeg es lawv yuav los pe hawm Kuv. Siv lub hwj chim ci ntsa iab uas Kuv cia ntsa thiab tej lus hauv Kuv lub qhov ncauj, Kuv yuav ua kom tag nrho tib neeg sawv daws los rau ntawm Kuv thiab pom hais tias xob laim ntawm sab Hnub Tuaj thiab pom hais tias Kuv tau nqis los rau lub “Lub Roob Txiv Aulib” ntawm sab Hnub Tuaj. Lawv yuav pom hais tias Kuv twb tau los nyob rau hauv ntiaj teb no ntev lawm, tsis yog cov neeg Yudai Leej Tub lawm tab sis yog qhov Xob Laim ntawm sab Hnub Tuaj. Vim Kuv twb tau sawv hauv lub qhov tuag rov los ntev lawm, thiab twb tau ncaim ntawm tib neeg lawmthiab tau rov tshwm sim dua nrog lub yeeb koob nrog tib neeg lawm. Kuv yog Tus uas raug pe hawm ntau tiam uas suav tsis txheeb ua ntej tam sim nothiab Kuv kuj yog tus me nyuam mos uas cov neeg Yixayee muab tso pov tseg ntau tiam uas suav tsis txheeb ua ntej tam sim no. Tshaj qhov ntawd, Kuv yog tus Vajtswv Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas ci ntsa paug nyob rau tiam tam sim no! Sawv daws cia li los rau ntawm Kuv lub zwm txwv thiab los saib Kuv lub ntsej muag uas muaj hwj chim ci ntsa iab, mloog Kuv lub suab thiab saib Kuv tej kev ua. Qhov no yog tag nrho ntawm Kuv lub siab xav; nws yog qhov kawg thiab qhov siab tshaj plaws ntawm Kuv qhov phiaj xwm, ib yam nkaus li lub hom phiaj ntawm Kuv qhov kev cawm tib neeg. Cia txhua haiv neeg los pe hawm Kuv, txhua hom lus lees paub Kuv, txhua tus tib neeg tso lawv qhov kev ntseeg rau hauv Kuv, thiab txhua tus neeg ua Kuv cov neeg!

Xaiv tawm los ntawm “Xob Nroo Xya Suab—Qhia Txog Yav Tom Ntej Hais Tias Txoj Moo Zoo Ntawm Lub Teb Chaws Yuav Raug Nthuav Tawm Mus Thoob Qab Ntuj Khwb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 70

Tau ntau pua xyoo lawm, tib neeg tau tos ntsoov kom pom qhov kev rov los ntawm tus Cawm Seej. Tib neeg tau tos ntsoov kom pom Yexus uas yog tus Cawm Seej caij ib tauv huab dawb thaum Nws nqis los, ua tus neeg kiag, nrog rau cov uas tau tos yam qaug zog ntsuav thiab ntshaw pom Nws los tau txhiab txhiab xyoo lawm. Tib neeg kuj tseem tau tos ntsoov kom tus Cawm Seej rov los thiab los nyob ua ke nrog lawv; qhov ntawd ces yog, tos ntsoov Yexus uas yog tus Cawm Seej, tus uas raug cais tawm ntawm tib neeg mus tau txhiab txhiab xyoo lawm, kom rov los, thiab rov qab los ua tes dej num ntawm kev txhiv dim uas Nws ua nrog cov neeg Yudais dua ib zaug ntxiv, kom muaj kev khuv leej thiab kev hlub rau tib neeg, kom zam txim rau tej kev txhaum ntawm tib neeg thiab ris tej kev txhaum ntawm tib neeg, thiab tseem ris tag nrho tib neeg tej kev ua txhaum thiab tso tib neeg dim ntawm txoj kev txhaum. Qhov uas tib neeg tos ntsoov ces yog kom Yexus uas yog tus Cawm Seej zoo ib yam nkaus li qhov dhau los lawm—ib tug Cawm Seej uas ntxim hlub, siab dawb siab zoo, thiab muaj tej yam tsis ruaj khov, tus uas tsis npau taws rau tib neeg li, thiab tus uas tsis cem tib neeg li, tab sis yog tus uas zam txim thiab muab tag nrho tib neeg tej kev txhaum, thiab tus uas tseem yuav, ua li yav dhau los, tuag saum tus ntoo khaub lig rau tib neeg. Txij thaum Yexus ncaim lawm, cov thwj tim uas raws Nws qab, nrog rau tag nrho cov neeg dawb huv uas raug cawm nyob rau hauv Nws lub npe, tau tos yam qaug zog ntsuav thiab tos ntsoov Nws. Tag nrho cov uas raug cawm los ntawm Yexus Khetos txoj hmoov hlub nyob rau thaum Tiam Hmoov Hlub tau tos ntsoov hnub zoo siab tshaj plaws nyob rau thaum lub sij hawm kawg uas Yexus uas yog tus Cawm Seej nqis los saum ib thooj huab dawb los tshwm sim rau tag nrho cov tib neeg. Muaj tseeb, qhov no kuj yog sawv daws qhov kev ntshaw rau tag nrho cov uas tau lees txais lub npe ntawm Yexus uas yog tus Cawm Seej hnub no. Txhua tus nyob rau hauv lub qab ntuj khwb no uas paub txog qhov kev cawm dim ntawm Yexus uas yog tus Cawm Seej tau tos ntsoov yam tag kev cia siab kawg rau Yexus Khetos kom tshwm plaws los txog kiag los ua kom tej lus nws hais thaum tseem nyob rau hauv ntiaj teb kom tshwm sim: “Kuv yuav los txog li thaum Kuv ncaim mus.” Tib neeg ntseeg hais tias, tom qab qhov kev raug ntsia rau saum ntoo khaub lig thiab qhov kev ciaj sawv rov los lawm, ces Yexus rov mus saum ntuj ceeb tsheej caij ib tauv huab dawb mus rau saum Nws qhov chaw nyob rau ntawm Tus Siab Tshaj Plaws sab tes xis lawm. Zoo ib yam nkaus li ntawd, Yexus yuav nqis los dua rau saum ib tauv huab dawb (tauv huab no mas yog hais txog tauv huab uas Yexus caij thaum Nws rov mus rau saum ntuj ceeb tsheej), los rau ntawm cov uas tos ntsoov Nws yam tag kev cia siab kawg tau txhiab txhiab xyoo lawm, thiab Nws yuav muaj lub ntsej muag zoo li thiab hnav cov ris tsho ntawm cov neeg Yudais. Tom qab tshwm sim rau tib neeg lawm, Nws yuav muab zaub mov pub rau lawv, thiab ua kom cov dej pub txoj sia txhawv tsuag yaws tuaj rau lawv, thiab yuav nrog tib neeg nyob, muaj txoj hmoov hlub puv npo thiab muaj kev hlub puv npo, pom meej thiab muaj tseeb. Tag nrho tej kev xav phem no yog tej uas tib neeg ntseeg. Tab sis Yexus uas yog tus Cawm Seej tsis ua li no; Nws ua qhov txawv li fab ntxeev kiag ntawm qhov uas tib neeg xav. Nws tsis los rau cov uas ntshaw Nws txoj kev rov los ntawd, thiab Nws tsis tshwm sim rau tag nrho tib neeg thaum uas caij tauv huab dawb los. Nws twb los txog lawm, tab sis tib neeg tsis paub Nws, thiab nyob yam tsis quav ntsej txog Nws li. Tib neeg tsuas lam tos Nws yam tsis muaj hom phiaj dab tsi li xwb, tsis ras txog hais tias Nws twb caij ib tauv “huab dawb” (tauv huab ces yog Nws tus Ntsujplig, Nws tej lus, tag nrho Nws tus moj yam thiab tag nrho tej uas Nws yog), thiab tam sim no twb nyob nrog ib pab neeg kov yeej uas Nws yuav tsim kom muaj rau tiam kawg. Tib neeg tsis paub qhov no: Txawm tus Cawm Seej Yexus dawb huv yuav muaj kev nyiam thiab kev hlub rau tib neeg loj npaum li cas, los Nws yuav ua cas ua tau hauj lwm nyob rau hauv tej “tuam tsev” uas muaj tej kev qhias thiab tej ntsuj plig tsis dawb huv nyob rau? Txawm hais tias tib neeg yuav tos ntsoov Nws txoj kev rov qab los, los yuav ua cas Nws thiaj tshwm sim tau rau cov uas noj tej nqaij ntawm tej yam tsis ncaj ncees, haus tej ntshav ntawm tej yam tsis ncaj ncees, thiab hnav tej ris tsho ntawm tej yam uas tsis ncaj ncees, cov uas ntseeg Nws tab sis tsis paub Nws, thiab tsuas muaj khuj Nws tas mus li xwb? Tib neeg tsuas paub hais tias Yexus uas yog tus Cawm Seej mas muaj kev hlub puv npo thiab muaj kev khuv leej phwj yaws xwb, thiab Nws yog qhov kev theej txhoj rau kev txhaum, uas muaj kev txhiv dim puv npo xwb. Txawm li cas los xij, tib neeg tsis paub hais tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag, tus uas muaj kev ncaj ncees, lub hwj chim loj, kev npau tawm, thiab kev txiav txim puv phwj yaws, muaj lub hwj chiv thiab muaj meej mom puv npo. Yog li ntawd, txawm hais tias tib neeg yeej ntshaw yam kub siab lug thiab nqhis txoj kev rov los ntawm tus Txhiv Dim, thiab txawm lawv tej lus thov Vajtswv yuav ua rau Ntuj Ceeb Tsheej txav zog, los Yexus uas yog tus Cawm Seej yeej tsis tshwm sim rau cov uas ntseeg Nws tab sis tsis paub Nws li.

Xaiv tawm los ntawm “Tus Cawm Seej Twb Rov Qab Los Saum ib tauv ‘Huab Dawb’ Lawm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 71

Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhia-xyoo tab tom los rau qhov xaus lawm, thiab lub rooj vag ntawm lub nceeg vaj twb tau qhib rau txhua tus neeg uas nrhiav Nws qhov kev tshwm sim lawm. Cov kwv tij thiab cov muam uas hmov tshua, nej tab tom tos dab tsi? Nej nrhiav dab tsi? Puas yog nej tab tom tos kom Vajtswv tshwm los? Puas yog nej tab tom tshawb nrhiav Nws tej hneev taw? Ib tug ntshaw npaum li cas rau Vajtswv qhov kev tshwm sim! Thiab nws nyuaj npaum li cas los mus nrhiav Vajtswv tej hneev taw! Nyob rau tiam zoo li no, nyob hauv lub ntiaj teb zoo li no, peb yuav tsum ua li cas los ua tim khawv txog hnub uas Vajtswv tshwm los? Peb yuav tsum ua dab tsi kom thiaj li taug tau raws Vajtswv tej hneev taw? Txhua tus neeg uas tos ntsoov Vajtswv tshwm los puas leej ntsib cov lus nug zoo li hom no. Nej tau ua twb zoo xav txog cov lus nug no ntau tshaj li ib zaug lawm—tab sis qhov tau los yog dab tsi? Vajtswv tshwm los rau qhov twg? Vajtswv tej hneev taw nyob qhov twg? Nej puas tau txais tej lus teb rau qhov no li? Coob leej yuav teb raws li no tias: “Vajtswv tshwm los rau txhua tus uas caum raws Nws qab thiab Nws tej hneev taw nyob nrog peb; nws yooj yim li ntawd xwb!” Txhua tus neeg tuaj yeem muab ua qauv lus teb tau, tab sis nej puas to taub tias nws txhais li cas tiag los ntawm qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv thiab Nws tej hneev taw? Qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv yog hais txog qhov Nws los txog rau hauv ntiaj teb no los ua Nws txoj hauj lwm hauv tus tib neeg kiag. Nrog Nws tus kheej lub meej mom thiab tus yam ntxwv, thiab raws li txoj hau kev uas cog rau hauv Nws, Nws nqis los nrog tib neeg ua ke los ua txoj hauj lwm pib ib tiam thiab xaus ib tiam. Hom kev tshwm sim zoo li no tsis yog tus qauv ntawm kev ua koob tsheej zoo siab. Nws tsis yog ib qho cim, ib daim duab, ib qhov txuj ci tseem ceeb, los sis qee yam ntawm ib lub zeem muag uas tseem ceeb, thiab tseem tsawg dua qhov uas nws yuav yog ib hom txheej txheem kev ntseeg. Nws yog qhov tseeb thiab muaj tiag uas tuaj yeem kov tau thiab pom tau los ntawm txhua tus. Hom kev tshwm sim zoo li no tsis yog rau tus txiaj ntsim ntawm kev tawm ntawm lub zog, los sis rau tej kev ua haujl lwm rau ib nyuag ntu xwb; nws yog, tseem ceeb tshaj, rau ib theem ntawm txoj hauj lwm hauv Nws txoj kev npaj cawm tib neeg. Qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv yeej ib txwm muaj qab hau thiab ib txwm muaj qee qhov kev cuam tshuam rau Nws txoj kev npaj cawm tib neeg. Yam uas hu ua “qov kev tshwm sim” ntawm no yog txawv ntawm hom “kev tshwm sim” uas Vajtswv qhia, coj, thiab qhia tib neeg. Vajtswv ua ib theem ntawm Nws txoj hauj lwm tseem ceeb hauv txhua zaus uas Nws nthuav tawm Nws Tus Kheej. Txoj hauj lwm no txawv ntawm lwm txoj hauj lwm ntawm lwm tiam lawm. Nws yog ib yam uas tib neeg tsis tuaj yeem xav tawm tau, thiab tib neeg yeej tsis tau ntsib tau pom los dua li. Nws yog txoj hauj lwm uas pib ib tiam tshiab thiab xaus tiam qub, thiab nws yog qhov qauv tshiab thiab tau tsim kho ntawm txoj hauj lwm rau kev cawm dim ntawm tib neeg; tsis tas li ntawd, nws yog txoj hauj lwm uas coj noob neej mus rau tiam tshiab. Qhov no yog qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv uas qhia txog.

Thaum twg nej to taub txog tias Vajtswv qhov kev tshwm sim yog txhais li cas lawm, nej tsim nyog tshawb nrhiav Vajtswv tej hneev taw li cas? Lo lus nug no tsis nyuaj los piav li: Seb Vajtswv tshwm los nyob rau qhov twg, ces nej yuav pom Nws tej hneev taw nyob rau qhov ntawd. Cov lus piav qhia zoo li no yeej qhia ncaj qha xwb, tab sis tsis tshua yooj yim muab coj los xyaum ua raws, rau qhov ntau tus neeg tsis paub tias xyov Vajtswv tshwm los nyob qhov twg, haj yam tsawg uas yuav paub tias Nws yuav xav mus tshwm sim nyob rau qhov twg, los sis Nws tsim nyog tshwm los rau qhov twg. Ib txhia neeg cia li ntseeg tau lawm hais tias qhov chaw twg uas tus Vajntsujplig ua hauj lwm, ces Vajtswv tshwm los rau qhov ntawd. Los sis lwm yam ntxiv uas lawv ntseeg tias qhov chaw twg muaj cov coj ntawm sab ntsuj plig, ces Vajtswv tshwm los rau qhov ntawd. Los sis lwm yam ntxiv uas lawv ntseeg tias qhov twg uas muaj cov neeg muaj suab nrov npe, ces Vajtswv tshwm los rau qhov ntawd. Nyob rau lub sij hawm no, cia peb muab tso tseg txawm tias cov kev ntseeg ntawd yuav yog los sis tsis yog los xij. Txhawm rau qhov piav qhia lo lus nug zoo li no, peb yuav tsum muaj lub hom phiaj meej ua ntej tso: Peb tab tom tshawb nrhiav Vajtswv tej hneev taw. Peb tsis yog nrhiav cov coj ntawm sab ntsuj plig, tsawg dua uas peb yuav mus nrhiav cov coj uas muaj suab nrov npe; peb tab tom tshawb nrhiav Vajtswv tej hneev taw. Rau lub laj thawj no, vim peb tab tom tshawb nrhiav Vajtswv tej hneev taw, nws yaum kom peb tshawb nrhiav rau Vajtswv lub siab nyiam, rau Vajtswv cov lus, rau Nws cov lus hais tawm—vim tias qhov twg los xij yog muaj cov lus tshiab hais los ntawm Vajtswv, ces Vajtswv lub suab lus nyob rau qhov ntawd, thiab qhov twg los xij yog muaj tej hneev taw ntawm Vajtswv, ces Vajtswv tej hauj lwm nyob qhov ntawd. Qhov twg los xij uas muaj kev qhia kom pom ntawm Vajtswv, ces Vajtswv tshwm los rau qhov ntawd, thiab qhov twg los xij uas Vajtswv tshwm los, ces qhov ntawd yog qhov tseeb, yog txoj hau kev, thiab muaj txoj sia. Nyob rau hauv kev nrhiav Vajtswv tej hneev taw, nej tau tsis quav ntsej cov lus tias “Vajtswv yog qhov tseeb, yog txoj hau kev, thiab yog txoj sia.” Thiab yog li ntawd, ntau tus neeg, txawm tias thaum lawv tau txais qhov tseeb, tseem tsis ntseeg tias lawv nrhiav tau Vajtswv tej hneev taw lawm, thiab lawv tseem lees paub qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv tsawg heev. Qhov no yuam kev loj heev! Qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv tsis muaj peev xwm ua kom haum xeeb nrog tib neeg tej kev xav phem, tsis tas li ntawd puas yog Vajtswv tuaj yeem tshwm raws li tib neeg tej kev txib. Vajtswv npaj Nws tus kheej tej kev xaiv thiab Nws tus kheej tej phiaj xwm thaum Nws ua Nws txoj hauj lwm; tshaj qhov ntawd, Nws muaj Nws tus kheej tej hom phiaj thiab Nws tus kheej tej kev ua. Nws txawm yuav ua dab tsi los xij, Nws tsis tas yuav sib tham nrog tib neeg los sis nrhiav lawv tej kev sab laj li, haj yam tsis tas yuav hais qhia rau txhua txhua tus neeg txog Nws txoj hauj lwm. Qhov no yog Vajtswv tus moj yam, uas tsim nyog, tshaj qhov ntawd, txhua tus yuav tsum paub. Yog nej xav los pom qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv, los caum raws Vajtswv tej hneev taw, ces nej yuav tsum xub khiav tawm ntawm nej tus kheej tej kev xav phem ua ntej tso. Koj yuav tsum tsis txhob yuam kom Vajtswv ua qhov no los sis ua qhov tod, koj yuav tsum txhob muab Nws tso rau hauv koj tus kheej cheeb tsam thiab txwv Nws nyob rau hauv koj tus kheej cov kev xav kiag li. Tab sis, nej yuav tsum nug tias nej yuav ua li cas thiaj li nrhiav tau Vajtswv tej hneev taw, yuav ua li cas nej thiaj li lees txais tau Vajtswv qhov kev tshwm sim, thiab nej yuav ua li cas thiaj li zwm tau rau txoj hauj lwm tshiab ntawm Vajtswv: Qhov no yog yam uas tib neeg yuav tsum tau ua. Vim tias tib neeg tsis yog qhov tseeb, thiab tsis muaj qhov tseeb, nws yuav tsum tshawb nrhiav, lees yuav, thiab mloog lus.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Kev Tshwm Sim ntawm Vajtswv Tau Coj Mus Rau ib Tiam Tshiab Lawm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 72

Txawm hais tias koj yog neeg Amelikas, Askiv lossis lwm haiv neeg los xij, koj yuav tsum tawm ntawm koj haiv neeg lub vaj loog, hla koj tus kheej, thiab saib txoj hauj lwm ntawm Vajtswv los ntawm txoj kev xav ntawm ib tug uas raug tsim tawm los. Qhov ua li no, koj thiaj yuav tsis tso txoj kev txwv rau Vajtswv tej hneev taw. Qhov no yog vim hais tias, niaj hnub no, ntau tus neeg xav tias nws yuav tsis muaj tseeb tau tias Vajtswv yuav tshwm los rau hauv ib haiv neeg twg los sis rau qee tus neeg twg. Vajtswv tes num tseem ceeb npaum li cas, thiab Vajtswv qhov kev tshwm sim ho tseem ceeb npaum li cas! Tib neeg tej kev xav phem thiab txoj kev xav yuav tuaj yeem ntsuas tau li cas? Thiab yog li ntawd Kuv thiaj hais tias, koj yuav tsum tawm ntawm cov kev xav phem ntawm haiv neeg thiab tej pab neeg thiaj li yuav nrhiav tau qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv. Tsuas yog ua li no xwb koj thiaj li yuav tsis raug txwv txiav dab tsi los ntawm koj tus kheej tej kev xav phem; tsuas yog ua li no xwb koj thiaj li zoo tsim nyog los txais tos qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv. Tsis yog li ntawd ces, koj yuav nyob hauv qhov tsaus ntuj mus ib txhis, thiab tsis tau txais kev pom zoo los ntawm Vajtswv kiag li.

Vajtswv yog tus Vajtswv ntawm txhua haiv neeg. Nws tsis suav Nws Tus Kheej tias yog ib yam khoom ntiag tug ntawm ib lub teb chaws twg los sis ib tug tib neeg twg li, tab sis mus ua Nws txoj hauj lwm raws li Nws tau npaj tseg lawm xwb, tsis muaj kev txwv los ntawm ib qho twg, ib lub teb chaws twg, los sis ib co tib neeg twg li. Tej zaum koj yeej tsis tau xav txog tus qauv no dua, los sis tej zaum koj tus cwj pwm rau tus qauv no yog ib qho kev tsis lees paub, los sis tej zaum lub teb chaws uas Vajtswv nthuav tawm Nws Tus Kheej thiab cov neeg uas Nws nthuav tawm Nws Tus Kheej rau ntawd nyuam qhuav raug kev ntxub ntxaug los ntawm txhua tus neeg thiab nyuam qhuav tshwm sim phem tshaj plaws hauv lub ntiaj teb no. Tiam sis Vajtswv muaj Nws lub tswv yim. Nrog Nws lub hwj chim loj, thiab los ntawm Nws txoj kev tseeb thiab Nws tus yam ntxwv, Nws muab tau ib pab neeg uas muaj ib lub siab koom nrog Nws, thiab ib pab neeg uas Nws xav ua kom tiav hlo—ib pab, txeeb tau los ntawm Nws, tus uas tau tiv dhau txhua yam kev sim siab thiab tej kev txom nyem loj thiab txhua yam kev tsim txom, tuaj yeem caum raws Nws qab mus txog qhov kawg kiag. Lub hom phiaj ntawm Vajtswv qhov kev tshwm sim, yam tsis zwm rau hauv txhua tus qauv los sis lub teb chaws twg, yog qhov ua rau Nws muaj peev xwm ua kom tiav Nws txoj hauj lwm raws li Nws tau npaj tseg lawm. Qhov no zoo ib yam li thaum Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv hauv Yudias: Nws lub hom phiaj yog txhawm rau qhov ua kom tiav txoj hauj lwm ntawm kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig los txhiv tib neeg tag nrho. Tab sis cov Yudais ntseeg tias tsis muaj tseeb tias Vajtswv yuav ua tau li no, thiab lawv xav tias tsis muaj tseeb tias Vajtswv yuav rais los muaj lub cev nqaij daim tawv thiab lees los ua lub cev ntawm Tswv Yexus. Lawv qhov kev “tsis ntseeg tias ua tau” ntawd dhau los ua lub hauv paus keeb cag uas lawv rau txim thiab tawm tsam Vajtswv, thiab thaum kawg coj mus txog txoj kev puas ntsoog ntawm Yixayee. Niaj hnub no, coob leej ntau tus ua txhaum zoo tib yam li no. Lawv tshaj tawm tag nrho nrog lawv lub zog txog qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv uas yuav muaj los, tab sis tib lub sij hawm ntawd kuj rau txim rau Nws qhov kev tshwm sim thiab; lawv qhov keev “tsis ntseeg tias ua tau” ntawd rov txwv qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv dua ib zaug ntxiv nyob rau hauv txoj kev txwv ntawm qhov lawv xav. Thiab yog li ntawd Kuv tau pom coob leej ntau tus tawg mus rau hav zoov hav tsuag thiab luag nrov tom qab lawv rov los rau Vajtswv txoj lus lawm. Tab sis qhov kev luag no puas txawv ntawm kev rau txim thiab kev thuam ntawm cov neeg Yudais? Nej tsis muaj kev hwm rau qhov tseeb, haj yam tsis muaj ib tug yam ntxwv uas paub ntshaw qhov tseeb li thiab. Txhua yam nej ua yog kawm kev sib ntxub thiab tos nrog txoj kev tsis quav ntsej xwb. Koj tuaj yeem tau txais txiaj ntsig dab tsi los ntawm txoj kev kawm thiab txoj kev tos zoo li no? Koj puas xav tias koj yuav tau txais kev taw qhia yus tus kheej los ntawm Vajtswv? Yog tias koj tsis tuaj yeem paub txog Vajtswv tej lus hais tawm, koj yuav ua li cas thiaj tsim nyog los ua tim khawv pom Vajtswv qhov kev tshwm sim? Txawm hais tias Vajtswv tshwm los rau qhov twg, qhov tseeb yuav hais qhia nyob rau qhov ntawd, thiab yuav muaj Vajtswv lub suab lus nyob rau qhov ntawd. Tsuas yog cov neeg uas tuaj yeem lees txais yuav qhov tseeb thiaj tuaj yeem hnov Vajtswv lub suab lus xwb, thiab tsuas yog cov neeg zoo li no xwb thiaj li tsim nyog ua tim khawv pom Vajtswv qhov kev tshwm sim. Cia li tso koj tej kev xav phem pov tseg! Cheem koj tus kheej thiab muab cov lus no ua tib zoo nyeem. Yog tias koj ntshaw qhov tseeb, Vajtswv yuav qhia koj thiab koj yuav to taub Nws lub siab nyiam thiab Nws tej lus. Cia li tso koj tej kev xam pom txog qhov kev “tsis ntseeg tias ua tau”! Qhov uas tib neeg ntseeg tias ib yam dab tsi tsis muaj tseeb tau ntau npaum twg, yuav ua rau muaj tseeb tau ntau npaum li ntawd, vim hais tias Vajtswv txoj kev txawj ntse siab tshaj saum ntuj ceeb tsheej lawm, Vajtswv tej kev xav siab dua tib neeg tej kev xav lawm, thiab Vajtswv txoj hauj lwm siab dhau ntawm qhov uas tib neeg txoj xav thiab kev xav phem lawm. Qhov ntau npaum li cas uas tias qee yam tsis ntseeg tias ua tau, qhov ntau uas nws yuav tshwm sim muaj tseeb raug pom ntau npaum li ntawd; yim muaj qee yam uas nyob siab dua tib neeg txoj kev xav thiab lub tswv yim xav, nws yim ua rau Vajtswv txaus siab ua. Qhov no yog vim hais tias, tsis hais qhov chaw twg uas Nws nthuav tawm Nws Tus Kheej, Vajtswv tseem yog Vajtswv, thiab Nws tus qauv yuav tsis muaj hnub hloov rau ntawm qhov chaw ntawd los sis qhov yam ntxwv ntawm Nws qhov kev tshwm sim. Tus yam ntxwv ntawm Vajtswv tseem nyob li qub tsis hais qhov twg Nws tej hneev taw nyob rau ntawd, thiab tab txawm Vajtswv tej hneev taw nyob rau qhov twg los xij, Nws yog tus Vajtswv ntawm txhua tus neeg, ib yam li tus Tswv Yexus tsis yog tsuas yog tus Vajtswv rau cov neeg Yixayee nkaus xwb, tab sis kuj yog Vajtswv ntawm txhua haiv neeg nyob rau sab Axias, Yuslauv, thiab Asmeslikas, thiab ntau tshaj ntawd, Nws yog tib tug thiab tsuas yog tib tug Vajtswv rau tag nrho lub qab ntuj khwb no xwb. Yog li ntawd cia peb los tshawb nrhiav Vajtswv lub siab nyiam thiab tshawb nrhiav Nws qhov kev tshwm sim hauv Nws cov lus hais tawm, thiab caum raws mus nrog Nws tej hneev taw! Vajtswv yog qhov tseeb, yog txoj hau kev, thiab yog txoj sia. Nws cov lus thiab Nws qhov kev tshwm sim muaj nyob sib nrawg mus, thiab Nws tus yam ntxwv thiab tej hneev taw tau qhib rau noob neej txhua lub sij hawm. Cov kwv tij thiab cov muam uas hmov tshua, Kuv vam hais tias nej tuaj yeem pom qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv nyob rau hauv cov lus no, pib caum raws Nws tej hneev taw ib yam li thaum nej pib rhais ruam mus rau ib tiam tshiab, thiab nkag mus rau hauv lub ntuj tshiab thiab lub ntiaj teb tshiab zoo nkauj uas Vajtswv tau npaj rau cov uas tos ntsoov Nws qhov kev tshwm sim!

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Kev Tshwm Sim ntawm Vajtswv Tau Coj Mus Rau ib Tiam Tshiab Lawm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 73

Vajtswv nyob ntsiag to xwb, thiab yeej tsis tau tshwm sim rau peb pom dua li, tab sis Nws tes hauj lwm mas yeej tsis nres li. Nws ntsuam xyuas tag nrho lub ntiaj teb, thiab txib tag nrho txhua yam, thiab pom tag nrho txhua lo lus thiab txhua txoj kev ua ntawm tib neeg. Nws ua Nws tes dej num cawm tib neeg raws li tej kev ua twb zoo ntsuas ib kauj ruam zuj zus thiab ua raws nkaus li Nws qhov phiaj xwm, yam ntsiag to thiab tsis muaj tej yam dab tsi cuam tshuam loj li, tab sis Nws tej kauj ruam ntawd mas mus zuj zus rau tom hauv ntej lawm xwb, ib ruam dhau ib ruam, los ze zuj zus rau tib neeg, thiab Nws lub rooj zaum txiav txim raug tso tawm los rau hauv lub qab ntuj khwb no yam ceev cuag tej duab ci ya, tom qab uas Nws lub zwm txwv nqis kiag tam sim ntawd los nyob xyaw peb. Cas yuav yog ib qho yeeb yam uas zoo nkauj tshaj plaws li, cas yuav yog ib qho duab uas zoo muaj tsim thiab nyob dawb paug li! Zoo li ib tug nquab dawb, thiab zoo li ib tug tsov ntxhuav nyooj laws, tus Ntsujplig los nkag kiag nrog peb lawm. Nws yog lub tswv yim, Nws yog txoj kev ncaj ncees thiab lub hwj chim huab tais, thiab Nws los ntsiag to los nkag nrog peb, coj lub hwj chim thiab kev hlub thiab kev hlub tshua puv npo los. Tsis muaj leej twg yuav paub txog qhov Nws yuav los txog li, tsis muaj leej twg yuav txais tos qhov Nws yuav los txog li, tshaj qhov ntawd, tsis muaj leej twg paub txog qhov uas Nws tab tom yuav ua li. Tib neeg lub neej ces yeej ua mus ntxiv li yav dhau los, lawv lub siab los yeej tsis txawv li, thiab ib hnub yeej dhau mus zuj zus li ib txwm muaj dhau los. Vajtswv yeej nrog peb nyob, ib tug tib neeg zoo li lwm tus tib neeg, ib yam li ib tug caum uas tsis tseem ceeb dab tsi li thiab ib tug ntseeg dog dig xwb. Nws muaj Nws qhov yuav caum, Nws tus kheej tej hom phiaj; thiab, qhov tshaj ntawd, Nws muaj hwj chim qaum ntuj uas tsis muaj lwm tus tib neeg dog dig yuav muaj li. Tsis muaj leej twg xam pom Nws lub hwj chim qaum ntuj li, thiab tsis muaj leej twg yuav xav tawm txog qhov sib txawv ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb thiab lwm tus neeg li. Peb nyob ua ke nrog Nws, tsis muaj dab tsi kem thiab tsis ntshai li, vim qhov peb pom ces Nws tsuas yog ib tug ntseeg uas tsis tseem ceeb dab tsi li xwb. Nws saib txhua yam peb ua, thiab tag nrho peb tej kev xav thiab tswv yim ces raug nthuav tawm tag nrho rau Nws pom. Tsis muaj leej twg yuav quav ntsej txog qhov uas muaj Nws, tsis muaj leej twg yuav xav txog ib yam dab tsi ntawm Nws tes hauj lwm li, thiab, qhov tshaj ntawd, tsis muaj leej twg yuav muaj ib qho dab tsi me me uas tsis ntseeg txog qhov uas Nws yog leej twg li. Tag nrho tej peb ua ces tsuas yog caum tej peb xav ua xwb, cuag li Nws yeej tsis muaj ib yam dab tsi cuam tshuam txog peb li …

Yam tsis faj txog li, tus Vajntsujplig tau hais tawm ib kab lus “los ntawm” Nws, thiab txawm hais tias zoo li yeej tsis faj txog li, txawm li ntawd los peb yeej zeem tau hais tias nws yog ib lo lus nqua hu los ntawm Vajtswv thiab yeej npaj txhij txais nws los ntawm Vajtswv. Qhov ntawd yog vim, tsis hais leej twg yog tus hais cov lus no li, hais tias tej lus ntawd los ntawm Vajntsujplig los, ces peb yuav tsum txais yuav thiab tsis muaj cai yuav tsis lees li. Qhov lus nqua hu ntxiv mus mas tej zaum yuav yog los ntawm kuv los, los sis los ntawm koj los, los sis los ntawm ib tug neeg twg los. Tsis hais yog leej twg li, tag nrho ces yeej puav leej yog txoj hmoov hlub ntawm Vajtswv xwb. Tab sis tsis hais yog leej twg li, peb yuav tsum tsis txhob pe hawm tus neeg no, vim tsis hais muaj dab tsi li, tus neeg no tsis muaj hnub yuav yog Vajtswv li, los sis peb yuav tsum tsis txhob lam tau lam xaiv ib tug niag neeg dog dig li no los ua peb tus Vajtswv. Peb tus Vajtswv mas yog ib tug zoo tshaj plaws thiab txaus hwm tshaj plaws; ib tug neeg tsis tseem ceeb li ntawd es yuav ua cas sawv tau Nws qhov chaw? Tshaj qhov ntawd, peb tab tom nyob tos Vajtswv los thiab coj peb rov qab mus rau lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej, yog li ntawd ib tug neeg tsis tseem ceeb li ntawd yuav ua cas ua tau ib teg dej num uas tseem ceeb thiab nyuaj npaum li ntawd? Yog tus Tswv rov los dua, nws yuav tsum yog caij ib tauv huab dawb los, kom neeg coob heev thiaj li pom. Qhov ntawd mas yuav muaj lub hwj chim loj ci ntsa iab! Nws ho yuav cia li nkaum twj ywm nrog ib pab neeg dog dig tau li cas thiab?

Thiab tab sis ho yog tus neeg dog dig no, nkaum twj ywm nrog cov neeg, uas yog tus ua tes hauj lwm cawm peb. Nws tsis hais dab tsi qhia peb li, los sis Nws tsis qhia peb hais tias vim li cas Nws ho los, tab sis tsuas ua tes hauj lwm uas Nws npaj siab yuav ua raws li tej kauj ruam uas twb yeej ntsuas haum haum lawm thiab raws li Nws qhov phiaj xwm xwb. Nws cov lus thiab tej lus hais tawm mas muaj ntau zuj zus tuaj. Txij li tej lus nplij siab, lus ntuas, lus qhia kom nco qab, thiab lus ceeb toom, los mus rau lus cem thiab lus qhuab qhia; txij li lub suab mos thiab muag, los mus rau lub suab uas muaj ceem thiab muaj tsim—tag nrho tej ntawd yeej muab kev hlub tshua rau tib neeg thiab cog tej kev ntxhov siab txog tej uas yuav tshwm sim tom ntej rau lawv. Txhua yam uas Nws hais ces yeej ntob nkaus tej lus zais uas peb muab zais tseg tob heev rau hauv peb; Nws tej lus plev peb lub siab, plev peb tus ntsuj plig, thiab ua rau peb muaj kev txaj muag loj heev yam tiv tsis taus kiag li, tsis paub yuav khiav mus nkaum qhov twg li. Peb pib xav tsis thoob hais tias xyov tus Vajtswv uas nyob hauv tus neeg no lub siab puas yuav hlub peb tiag thiab ua Nws npaj yuav ua dab tsi tiag. Tej zaum ntshe peb tsuas yuav tau mus ntsib Yexus saum huab cua tom qab uas tiv dhau tej kev txom nyem no lawm xwb lau? Nyob rau hauv peb lub hlwb, peb xav … txog txoj hau kev kawg uas yuav los txog thiab txog peb txoj hmoo yav pem suab. Txawm li ntawd los, yeej zoo li qhov dhau los thiab, peb tsis muaj leej twg ntseeg hais tias Vajtswv twb yeej tau los muaj cev nqaij daim tawv los ua hauj lwm nyob nrog peb lawm. Txawm hais tias Nws twb yeej tau nrog peb los ntev lawm, txawm hais tias Nws twb yeej tau hais ntau lo lus nrog peb tim ntsej tim muag lawm, los peb tseem yeej tsis kam txais yuav ib tug neeg dog dig li ntawd los ua tus Vajtswv rau peb lub neej yav pem suab, thiab tseem tsis kam muab qhov kev tswj peb lub neej yav pem suab thiab peb txoj hmoo rau tus neeg tsis tseem ceeb no. Peb yeej tau haus tau siv dej cawm siav yam tsis tag tsis kawg los ntawm Nws lawm, thiab peb tau nrog Vajtswv nyob tim ntsej tim muag los ntawm Nws lawm. Tab sis peb tsuas ris txiaj rau tus Tswv Yexus saum ceeb tsheej xwb, thiab yeej tsis quav ntsej txog qhov kev xav ntawm tus neeg dog dig uas muaj hwj chim qaum ntuj no li. Txawm li ntawd los xij, ib yam li qhov dhau los lawm, Nws nkaum nstiag to hauv lub cev nqaij daim tawv ua Nws tes hauj lwm, hais lus tawm qhia rau Nws lub siab tob tshaj plaws, cuag li yeej tsis hnov txog tib neeg tej kev tsis lees txais Nws li, cuag li yeej zam txim mus tag nrho ib txhiab ib txhis rau tib neeg tej kev tsis paub tab li tej me nyuam yaus thiab kev ruam tsis paub dab tsi, thiab yeej zam tib neeg tus cwj pwm uas tsis muaj qab hau rau Nws mus tag ib txhiab ib txhis li.

Peb yeej tsis paub txog li, tus neeg tsis tseem ceeb no tau coj peb mus ib kauj ruam dhau ib kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Peb tau ntsib ntau qhov kev sim siab yam suav tsis txheeb li, raug cem ntau zaus yam suav tsis txheeb li, thiab raug sim siab rau txoj kev tuag kiag. Peb kawm paub txog Vajtswv tus moj yam uas ncaj ncees thiab muaj hwj chim tshaj plaws, txaus siab rau Nws txoj kev hlub thiab kev hlub tshua tib si, los mus txaus siab rau Vajtswv lub hwj chim thiab lub tswv yim uas loj tshaj plaws, pom Vajtswv txoj kev hlub, thiab pom Vajtswv qhov kev mob siab xav cawm tib neeg. Nyob rau hauv tus neeg dog dig no cov lus, peb tau los paub Vajtswv tus moj yam thiab lub ntsiab tseem ceeb, los to taub txog Vajtswv txoj kev xav, los paub txog tus yeeb yam lub ntsiab tseem ceeb ntawm tib neeg, thiab pom txoj kev mus rau kev cawm dim thiab kev raug tsim kho kom zoo tiav log. Nws cov lus ua rau peb “tuag,” thiab ua rau peb “rov yug dua tshiab”; Nws cov lus coj kev kaj siab los rau peb, tab sis kuj ho ua rau peb muaj kev tu siab rau tej kev txhaum thiab ua rau peb hnov zoo li tshuav nuj nqis ntau heev; Nws cov lus coj tau kev zoo siab thiab kev thaj yeeb los rau peb, tab sis kuj coj tau tej kev mob uas tsis tag tsis kawg los rau peb thiab. Qee lub sij hawm ces peb zoo li tej yaj yuav raug tua nyob hauv Nws ob txhais tes; qeej lub sij hawm peb zoo li lub ntsiab muag hauv Nws lub qhov muag, thiab tau txais Nws txoj kev hlub uas mos muag; qee lub sij hawm peb zoo li Nws tus yeeb ncuab, thiab thaum Nws ntsia tuaj ces ua rau peb yaj ua hmoov tshauv tag nrho los ntawm Nws txoj kev npau taws. Peb yog noob neej uas Nws cawm, peb yog cov niag kas ntawm Nws ob lub qhov muag, thiab peb yog cov yaj uas poob zoo uas, thawm hnub thawm hmo, Nws tau khoov nrhiav. Nws yeej muaj lub siab hlub tshua rau peb, Nws yeej ntxub peb, Nws yeej rub peb sawv, Nws yeej nplij thiab txhawb peb, Nws yeej coj peb kev, Nws yeej qhia kom peb paub, Nws yeej cem thiab qhuab qhia peb, thiab Nws tseem cem foom peb thiab. Hmo ntuj thiab nruab hnub, Nws yeej txhawj xeeb txog peb yam tsis tu ncua li, thiab tiv thaiv thiab saib xyuas peb, hmo ntuj thiab nruab hnub, yeej tsis nrug ntawm peb ib sab li, tab sis tseem nchuav tej ntshav hauv Nws lub siab rau peb thiab yuav them tus nqi twg rau peb los kam tag nrho li. Nyob rau hauv tej lus hais tawm ntawm lub cev nqaij daim tawv dog dig uas me me no, peb tau tag nrho Vajtswv thiab pom txoj hau kev kawg uas Vajtswv tau muab pub rau peb. Txawm li no los xij, kev qhuas tus kheej yeej tseem do teeb meem tawm hauv peb lub siab, thiab peb yeej tseem tsis kam los mus txais yuav tus neeg zoo li no ua peb tus Vajtswv. Txawm hais tias Nws twb tau muab tej zaub mov kuab muaj tsuas ntau rau peb lawm, muab ntau heev rau peb noj lawm, los yeej tsis muaj ib yam no uas yuav hloov tau Tus Tswv qhov chaw hauv peb lub siab li. Peb tsuas yog lam ua xyem xyav hwm tus neeg no tus yeeb yam thiab lub meej mom tshwj xeeb xwb. Yog Nws tsis qhib Nws lub qhov ncauj hais kom peb lees paub hais tias Nws yog Vajtswv, ces peb yeej tsis lam yuav cia li lees paub Nws ua tus Vajtswv uas yuav los txog sai sai no thiab tab sis twb yeej tau los ua hauj lwm nyob rau hauv peb ntev heev los lawm.

Vajtswv yeej hais Nws tej lus ntxiv tas zog li, siv ntau txoj hau kev thiab ntau txoj kev xav los qhuab ntuas peb txog tej uas peb tsim nyog ua thaum uas, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, tawm suab rau Nws lub siab. Nws tej lus muaj hwj chim cawm siav, qhia peb txog kev tham lus, thiab ua kom peb to taub hais tias dab tsi yog qhov tseeb. Peb pib nyiam Nws cov lus, peb pib tig los tsom ntsoov rau Nws lub suab thiab tus yam ntxwv hais lus, thiab tos nco xwb ces peb cia li pib txaus siab rau tej kev xav tob tob ntawm tus neeg dog dig no. Nws nti nthav cov ntshav hauv Nws lub siab rau tej kev ua qav ua num rau peb, pw tsis tsaug zog thiab noj tsis qab rau peb, quaj rau peb, xyu rau peb, ntsaj rau kev mob kev nkeeg rau peb, poob ntsej poob muag rau peb txoj hau kev kawg thiab kev cawm dim, thiab peb tej kev loog caws yaum thiab kev ntxeev siab ua rau kua muag thiab ntshav nrog los hauv Nws lub siab los. Txoj kev ua neeg li no thiab muaj li no mas tsis muaj ib tug neeg dog dig yuav muaj li, los sis tsis muaj ib tug tib neeg qias vuab tsuab yuav muaj los sis yuav ua tau li. Nws muaj kev zam thiab ua siab ntev uas tsis muaj ib tus neeg dog dig yuav muaj li, thiab Nws txoj kev hlub tsis yog tej yam uas ib tug uas raug tsim tawm los twg yuav muab pub tau li. Tsis muaj ib tug uas dhau Nws lawm ces yuav paub tag nrho peb tej kev xav, los sis yuav paub meej meej thiab paub tag nrho peb tus yam ntxwv thiab lub ntsiab tseem ceeb, los sis txiav txim tau rau tib neeg txoj kev ntxeev siab thiab kev qias vaub tsuab, los sis hais rau peb thiab ua hauj lwm nrog peb li no rau Vajtswv saum ceeb tsheej. Tsis muaj leej twg dhau Nws lawm uas yuav muaj lub hwj chim, lub tswv yim, thiab lub meej mom ntawm Vajtswv; tus moj yam ntawm Vajtswv thiab qhov uas Vajtswv muaj thiab yog raug muab qhia tawm, tag nrho txhua yam, nyob rau hauv Nws. Tsis muaj leej twg dhau Nws lawm uas yuav muaj peev xwm qhia txoj kev rau peb thiab coj tus duab ci pom kev los rau peb li. Tsis muaj leej twg dhau Nws lawm uas yuav muaj peev xwm los nthuav tawm tau txog tej lus zais tob uas Vajtswv yeej tsis tau muab qhia tawm puag thaum ntuj tsim teb raug los txog niaj hnub no. Tsis muaj leej twg dhau Nws lawm uas yuav muaj cuab kav cawm tau peb ntawm Ntxwgnyoog lub voj hlua thiab ntawm peb tus kheej tus moj yam qias vuab tsuab li. Nws sawv cev Vajtswv. Nws qhia tawm Vajtswv lub siab tob tshaj plaws, Vajtswv tej kev qhuab ntuas, thiab Vajtswv tej lus txiav txim rau tag nrho noob neej. Nws tau pib ib tiam tshiab, ib lub kee tshiab, thiab coj ib lub ntuj tshiab thiab lub ntiaj teb tshiab thiab tes hauj lwm tshiab los, thiab Nws tau coj txoj kev cia siab los rau peb, muab lub neej uas peb coj nyob rau txoj kev pom tsis meej xaus tseg thiab pab kom tag nrho peb muaj peev xwm los pom, kom meej tshaj plaws, txog txoj kev mus rau kev cawm dim. Nws tau kov yeej tag nrho txhua yam ntawm peb thiab muab tau kiag peb lub siab lub ntsws lawm. Txij kiag thaum ntawd mus lawm yav tom ntej, peb lub siab tig ras feeb meej, thiab peb tus ntsuj plig raug tsa kom rov sawv: Tus neeg dog dig, tus uas tsis tseem ceeb, tus uas nrog peb nyob thiab peb tau tsis kam txais yuav ntev heev los lawm no—tus no tsis yog Tswv Yexus, tus uas nyob hauv peb txoj kev xav tag mus li, tsim los los sis ua npau suav, thiab tus uas peb tos ntsoov thawm hnub thawm hmo los? Yeej yog Nws tiag tiag li! Nws yog peb tus Vajtswv! Nws yog qhov tseeb, txoj kev, thiab txoj sia! Nws tau pab kom peb ciaj sia ua neej dua thiab kom pom tus duab ci ntsa pom kev thiab cheem peb lub siab kom tsis txhob mus rau ub rau no. Peb tau rov qab los rau Vajtswv lub tsev lawm, peb tau rov qab los rau ntawm Nws lub zwm txwv, peb tau los tim ntsej tim muag nrog Nws, peb tau pom kiag Nws lub ntsej muag, thiab peb tau pom txoj kev uas nyob tom ntej. Nyob rau lub sij hawm no, peb lub siab lub ntsws ces raug Nws muab txeeb tau lawm; peb tsis muaj qhov yuav tsis ntseeg hais tias Nws yog leej twg lawm, tsis muaj qhov yuav tawm tsam Nws tes hauj lwm thiab Nws txoj lus, thiab peb tau txhos caug pe Nws. Peb tsis xav tau dab tsi tshaj qhov uas caum Vajtswv tej hneev taw mus kom tag peb txoj sia, thiab kom raug Nws muab tsim kho kom zoo tiav log, thiab kom tau them Nws txoj hmoov hlub rov qab, thiab them Nws txoj kev hlub uas muaj rau peb, thiab ua raws li Nws txoj kev coj thiab kev npaj, thiab koom tes rau Nws tes hauj lwm, thiab ua txhua yam uas peb ua tau kom ua tej uas Nws cob rau peb ua ntawd kom tiav hlo.

Xaiv tawm los ntawm “Saib Vajtswv Qhov Kev Tshwm Sim Los Nyob Rau Hauv Nws Qhov Kev Txiav Txim Thiab Kev Rau Txim” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 74

Vajtswv thiab tib neeg mas muab hais tsis tau kom sib npaug zos. Nws lub ntsiab tseem ceeb thiab Nws tes hauj lwm yog yam uas piav tsis tau thiab to taub nyuab heev rau tib neeg. Yog Vajtswv tus kheej kiag tsis ua Nws tes hauj lwm thiab hais Nws tej lus nyob rau tib neeg lub ntiaj teb, ces tib neeg yuav tsis muaj hnub uas yuav to taub txog Vajtswv txoj kev xav li. Thiab yog li ntawd, txawm yog kiag cov uas yeej muab tag nrho lawv lub neej txoj sia zwm kiag rau Vajtswv los yeej yuav tsis muaj peev xwm tau txais Nws qhov kev pom zoo li. Yog Vajtswv tsis txib kom ua hauj lwm, ces tib neeg txawm yuav ua zoo npaum li cas, los yeej tsis tau dab tsi li, vim Vajtswv tej kev xav mas yeej siab tshaj tib neeg tej kev xav tas mus li xwb, thiab Vajtswv lub tswv yim mas tob dhau ntawm tib neeg txoj kev to taub mus lawm. Thiab yog li ntawd Kuv hais tias cov uas hais tias yeej “to taub tag nrho” Vajtswv thiab Nws tes hauj lwm ces yog cov ib yav niag tog cav ruam xwb; tag nrho lawv ces tsuas qhuas lawv tus kheej thiab khav theeb nkaus xwb. Tib neeg tsis tsim nyog yuav tshab txhais Vajtswv tes hauj lwm; tshaj qhov ntawd, tib neeg tsis muaj cuab kav tshab txhais tau Vajtswv tes hauj lwm. Nyob rau ntawm Vajtswv qhov muag pom, ces tib neeg yeej tsis tseem ceeb ib yam nkaus li ib tug ntsaum xwb; yog li ntawd tib neeg yuav ua cas to taub txog Vajtswv tes hauj lwm mas? Cov uas nyiam piav tsis paub xaus, “Vajtswv tsis ua hauj lwm li no los sis li ntawd,” los sis “Vajtswv tsis zoo li no los sis li ntawd”—tsis yog lawv lam hais khav theeb ntsuav xwb los? Peb sawv daws yuav tsum paub hais tias tib neeg, cov uas muaj cev nqaij daim tawv, tau raug Ntxwgnyoog muab ntxias ua qias vuab tsuab tag lawm. Noob neej tus yeeb yam ces yog tawm tsam Vajtswv xwb. Noob neej tsis sib txig sib luag nrog Vajtswv, noob neej mas haj yam tsis tas hais txog qhov uas yuav muab tswv yim rau Vajtswv tes hauj lwm li. Hos qhov uas Vajtswv coj tib neeg kev li cas, mas qhov no yog Vajtswv Tus Kheej tes hauj lwm. Nws yog ib qho uas tsim nyog kom tib neeg yuav tsum zwm rau, yam tsis tas yuav ua txuj hais li no los sis li tej tswv yim tod, vim tib neeg tsuas yog plua av xwb. Vim nws yog peb qhov kev npaj siab yuav nrhiav Vajtswv, peb yuav tsum tsis txhob muab peb tej kev xav phem coj los tshooj rau Nws tes hauj lwm kom Vajtswv txiav txim siab rau, peb haj yam tsis tsim nyog siv peb tus moj yam qias vuab tsuab kom ntau tshaj plaws los tab meeg tawm tsam Vajtswv tes hauj lwm. Qhov ntawd tsis yog muab peb ua Khetos tus yeeb ncuab los? Vim peb ntseeg hais tias muaj ib tug Vajtswv, thiab vim peb xav ua kom haum raws li Nws siab thiab kom pom Nws, peb yuav tsum nrhiav txoj kev ntawm qhov tseeb, thiab yuav tsum nrhiav ib txog kev kom sib raug zoo nrog Vajtswv. Peb yuav tsum tsis txhob sawv ua caj dab tawv qhawv tawm tsam Nws. Tej kev ua zoo li ntawd es ho yuav muaj dab tsi zoo tshwm sim tuaj mas?

Niaj hnub no, Vajtswv tau ua hauj lwm tshiab tiav lawm. Tej zaum koj yuav tsis muaj peev xwm lees tau tej lus no, thiab tej zaum yuav zoo li txawv txawv rau koj, tab sis Kuv qhia koj hais tias kom tsis txhob muab koj tus yeeb yam nthuav tawm, vim tsuas yog cov uas yeej tshaib thiab nqhis txoj kev ncaj ncees tiag ntawm Vajtswv lub xub ntiag xwb thiaj li muaj cuab kav muab tau qhov tseeb, thiab tsuas yog cov uas mob siab tiag mas Nws thiaj li yuav qhia rau kom paub thiab coj kev rau. Qhov tshwm sim ntawd ces yog tau los ntawm kev nrhiav qhov tseeb nrog rau kev nyab xeeb yam meej pem hlo xwb, tsis yog tau los ntawm kev sib ceg thiab kev sib cav. Thaum Kuv hais tias “niaj hnub no, Vajtswv tau ua tes hauj lwm tshiab tiav lawm,” Kuv hais txog qhov uas Vajtswv tab tom rov qab los rau lub cev nqaij daim tawv lawm. Tej zaum cov lus no yuav tsis xeeb txob koj; tej zaum koj ntxub tej lus ntawd; los sis tej zaum tseem ua rau koj xav paub xav pom thiab. Txawm yuav yog qhov twg los xij, Kuv cia siab hais tias tag nrho cov uas xav kom Vajtswv tshwm sim los ces yuav tau ntsib qhov tseeb no thiab muab saib kom meej meej, es tsis txhob cia li dhia kiag mus rau qhov lus xaus txog qhov ntawd; qhov ntawd yog qhov uas ib tug neeg ntse yuav tsum ua.

Nws tsis yog ib qho nyuab uas yuav nug txog ib yam zoo li no, tab sis peb txhua tus yuav tsum tau paub ib qho tseeb no: Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd mas yuav muaj lub ntsiab tseem ceeb li Vajtswv, thiab Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg yuav muaj yam tshwm sim kom pom li Vajtswv. Vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws yuav coj tes hauj lwm Nws npaj siab yuav ua tawm los, thiab vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws yuav ua tawm kom pom hais tias Nws yog leej twg, thiab yuav muaj peev xwm coj qhov tseeb los rau tib neeg, muab txoj sia pub rau lawv thiab taw qhia txoj kev rau lawv. Lub cev nqaij daim tawv uas tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv ces yeej tsis yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg tiag tiag li; ntawm qhov no mas yeej muaj tseeb li ntawd. Yog tib neeg npaj siab nug seb nws puas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg lub cev nqaij daim tawv, ces lawv yuav tsum ua kom paub meej los ntawm tus moj yam uas Nws nthuav tawm thiab tej lus uas Nws hais. Ces hais tau hais tias, yuav kom paub meej hais tias seb qhov ntawd puas yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas Nws yug los rau los tsis yog, thiab seb qhov ntawd puas yog txoj kev tseeb los tsis yog, yus yuav tsum tau muab cais tawm ntawm lub hauv paus ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb. Thiab yog li ntawd, kev muab soj ntsuam xyuas seb nws puas yog lub cev nqaij daim tawv ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg los tsis yog, tus yawm sij nyob rau hauv Nws lub ntsiab tseem ceeb (Nws tes hauj lwm, Nws tej lus hais tawm, Nws tus moj yam, thiab lwm cov yeeb yam), ntau dua qhov kev tshwm sim sab nraud. Yog tib neeg tsuas tshuaj xyuas Nws qhov kev tshwm sim nraud xwb, thiab ua li ntawd ces tsis saib zoo Nws lub ntsiab tseem ceeb, qhov no qhia tau hais tias tib neeg ces ruam heev thiab tsis paub dab tsi kiag li. Qhov kev tshwm sim sab nraud tsis muaj cuab kav yuav qhia tau lub ntsiab tseem ceeb; qhov tshaj ntawd, Vajtswv tes hauj lwm mas yuav tsis muaj hnub uas yuav yoog raws li tib neeg txoj kev xav phem li. Tsis yog Yexus lub cev uas pom sab nraud zoo tsis thooj li qhov tib neeg xav phem los? Tsis yog nws lub ntsej muag thiab tej khaub ncaws hnav tsis muaj peev xwm yuav qhia tau hais tias Nws yog leej twg tiag los? Tsis yog cov Falixai thaum ub tawm tsam Yexus vim yog kiag qhov uas lawv tsuas saib Nws qhov kev tshwm sim sab nraud xwb, thiab tsis khaws cov lus uas tawm hauv Nws lub qhov ncauj mus rau hauv lawv lub siab los? Nws yog Kuv txoj kev cia siab hais tias txhua tus kwv tij thiab nkauj muam uas nrhiav qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv yuav tsis rov qab tsim qhov kev puas ntsoog loj ntawm keeb kwm ntawd dua ib zaug ntxiv lawm. Nej yuav tsum tsis txhob rais mus ua cov Falixai rau tiam teb chaws vam meej thiab muab Vajtswv ntsia rau saum tus ntoo khaub li dua ib zaug ntxiv lawm. Nej yuav tsum ua twb zoo xav txog kev txais tos kev rov qab los ntawm Vajtswv, thiab nej yuav tsum muaj ib lub siab kaj lug txog qhov uas yuav ua li cas thiaj ua tau ib tug neeg uas zwm rau qhov tseeb. Qhov no yog tes dej num ntawm txhua leej txhua tus uas tab tom tos Yexus rov qab caij ib tauv huab dawb los. Peb yuav tsum mos peb ob lub qhov muag sab ntsuj plig kom pom kev zoo, thiab tsis txhob daig rau tej lus npau suav uas hais tshaj tshaj ntawd. Peb yuav tsum xav txog Vajtswv tes hauj lwm uas muaj tiag thiab ua tau, thiab saib qhov uas muaj tiag ntawm Vajtswv. Tsis txhob muaj siab heev heev los sis plam nej tus kheej rau hauv tej npau suav nruab hnub, pheej tos ntsoov hnub uas tus Tswv Yexus, caij ib tauv huab dawb, ces tos nco los txog ntua ntawm nej, thiab coj nej cov uas yeej tsis tau paub thiab pom Nws dua li, thiab cov uas yeej tsis paub yuav ua li cas thiaj ua tau raws li Nws txoj kev xav. Nws yog ib qho zoo dua cia xav txog tej yam uas muaj tiag thiab ua tau xwb!

Xaiv tawm los ntawm Zaj Lus Ua Ntej rau Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 75

Nej puas xav paub lub hauv paus keeb cag ntawm qhov uas vim li cas cov Falixai thiaj li tawm tsam Yexus mas? Nej puas xav paub lub ntsiab tseem ceeb ntawm cov Falixai? Lawv ces muaj tej kev npau suav nruab hnub puv npo txog tus Mexiyas. Tshaj qhov ntawd, lawv tsuas ntseeg hais tias tus Mexiyas yuav los, tab sis tsis nrhiav lub neej qhov tseeb. Thiab yog li ntawd, txawm yog niaj hnub no kiag los lawv tseem tos ntsoov tus Mexiyas, vim lawv tsis muaj ib qho kev paub txog txoj kev ntawm lub neej txoj sia li, thiab tsis paub hais tias txoj kev ntawm qhov tseeb yog dab tsi. Yuav ua cas, nej hais nas, es cov neeg ruam, tawv ncauj thiab tsis paub tab li ntawd thiaj yuav tau txais Vajtswv tej koob hmoov mas? Yuav ua cas lawv thiaj yuav pom tus Mexiyas? Lawv tawm tsam Yexus vim lawv tsis paub txoj xub ke ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm, vim lawv tsis paub txoj kev ntawm qhov tseeb uas Yexus tau hais txog, thiab, tshaj qhov ntawd, vim lawv tsis to taub tus Mexiyas. Thiab vim lawv tsis tau pom dua tus Mexiyas li thiab yeej tsis tau nrog dua tus Mexiyas ua ke li, lawv thiaj ua yuam kev rau qhov uas tuav rawv tus Mexiyas lub npe yam tsis muaj qab hau li rau thaum uas tab tom siv txhua yam los tawm tsam lub ntsiab tseem ceeb ntawm tus Mexiyas. Cov Falixai nyob rau hauv lub ntsiab tseem ceeb ces tawv ncauj, khav theeb, thiab tsis ua raws li qhov tseeb. Qhov tseem ntsiab ntawm lawv txoj kev ntseeg Vajtswv ces yog: Tsis hais Koj tej kev qhuab qhia yuav tob npaum li cas, tsis hais Koj lub hwj chim yuav siab npaum li cas li, Koj yeej tsis yog Khetos tshwj tsis yog hais tias Koj raug hu ua tus Mexiyas. Tej kev xav kev pom no tseem tsis yog tej yam txawv heev thiab txaus luag heev thiab lod? Kuv yuav nug nej ntxiv: Nws tsis yog ib qho yooj yim heev rau nej ua tej qho yuam kev li cov Falixai thaum ub thiab lod, yog hais tias nej twb tsis muaj ib qho kev to taub me me txog Yexus li nas? Koj puas muaj peev xwm pom txoj kev ntawm qhov tseeb? Koj puas yuav lav tau tiag tiag hais tias koj yuav tsis tawm tsam Khetos? Koj puas yuav muaj peev xwm ua raws li tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig? Yog koj tsis paub hais tias xyov koj puas yuav tawm tsam Khetos, ces Kuv hais tias koj twb nyob ze ze rau txoj kev tuag lawm. Tag nrho cov uas tsis paub tus Mexiyas ces yeej muaj cuab kav tawm tsam Yexus, tsis lees txais Yexus, hais lus cem Yexus. Cov neeg uas tsis to taub Yexus ces yeej muaj cuab kav tsis lees txais Nws thiab cem thuam Nws. Tshaj qhov ntawd, lawv yeej muaj cuab kav pom qhov kev rov qab los ntawm Yexus ua qhov kev ntxias dag ntawm Ntxwgnyoog, thiab muaj neeg coob dua yuav cem Yexus qhov kev rov qab los rau lub cev nqaij daim tawv. Tag nrho tej no tseem tsis ua rau nej ntshai thiab lod? Qhov nej ntsib yuav yog kev saib tsis tau txoj kev ntseeg rau Vajntsujplig, txoj kev rhuav tshem Vajntsujplig tej lus rau tej pawg ntseeg, thiab thuam tsis lees txais tag nrho tej uas Yexus nthuav tawm. Nej yuav tau txais dab tsi los ntawm Yexus yog nej tseem pheej feeb tsis meej? Nej yuav ua cas to taub txog Yexus tes hauj lwm thaum Nws rov qab los rau hauv lub cev nqaij daim tawv nyob saum ib tauv huab dawb, yog hais tias nej tseem pheej tawv qhawv tsis kam lees paub nej tej kev ua yuam kev ntawd? Kuv qhia nej qho no: Cov neeg uas tsis tau txais qhov tseeb, tab sis qi muag nti tos ntsoov rau qhov kev rov qab los ntawm Yexus nyob rau saum cov huab dawb, ces yeej saib tsis tau txoj kev ntseeg tiag tiag li rau Vajntsujplig, thiab lawv yog pawg uas yuav raug rhuav tshem. Nej tsuas xav tau Yexus txoj hmoov hlub xwb, thiab tsuas xav kom tau qhov chaw kaj siab lug saum ntuj ceeb tsheej xwb, tab sis nej ib txwm tsis mloog tej lus Yexus hais li, thiab yeej ib txwm tsis tau txais qhov tseeb uas Yexus nthuav tawm thaum Nws rov los rau lub cev nqaij daim tawv. Nej yuav muab dab tsi coj los pauv qhov tseeb ntawm Yexus qhov kev rov qab los rau saum ib tauv huab dawb? Puas yog qhov kev ua siab dawb paug uas nej ua ib qho kev txhaum tag los pheej ua ib qho kev txhaum ntxiv tag li, thiab tom qab ntawd ces nej los hais lus lees kev txhaum, ib zaug tag los ib zaug tuaj li thiab lod? Nej yuav muab dab tsi coj los ua kev theej txhoj rau Yexus tus uas rov los rau saum ib tauv huab dawb? Puas yog ntau xyoo ntawm tes hauj lwm uas nej qhuas nej tus kheej tas zog xwb lod? Nej yuav muab dab tsi coj los ua kom tus Yexus uas twb tau rov los lawm ntawd ntseeg nej? Puas yog nej tus yeeb yam khav theeb, uas tsis ua raws li ib qho tseeb twg li xwb lod?

Xaiv tawm los ntawm “Thaum Lub Sij Hawm Koj Pom Yexus Lub Cev Sab Ntsuj Plig, Vajtswv Yuav Tsim Lub Ntuj thiab Lub Ntiaj Teb Tshiab” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 76

Nej qhov kev uas siab ncaj ces tsuas muaj nyob hauv lo lus nkaus xwb, nej qhov kev paub ces tsuas yog lub tswv yim thiab txoj kev xav nkaus xwb, nej lub zog ces tsuas lam ua kom tau txais tej koob hmoov ntawm ntuj ceeb tsheej nkaus xwb, thiab yog li ntawd nej txoj kev ntseeg yuav zoo li cas mas? Txawm yog niaj hnub no kiag, los nej yeej ua ntsej lag rau txhua txhua lo lus ntawm qhov tseeb. Nej tsis paub xyov Vajtswv yog dab tsi, nej tsis paub xyov Khetos yog dab tsi, nej tsis paub yuav hwm Yehauvas li cas, nej tsis paub yuav to taub tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig li cas, thiab nej tsis paub yuav qhia qhov sib txawv ntawm tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag thiab tej kev dag ntxias ntawm tib neeg tau li cas. Nej tsuas paub cem txhua lo lus ntawm qhov tseeb uas Vajtswv hais tawm uas tsis yoog raws li nej tus kheej txoj kev xav nkaus xwb. Nej txoj kev txo hwj chim nyob qhov twg? Nej txoj kev mloog lus nyob qhov twg? Nej txoj kev ua siab ncaj nyob qhov twg? Nej txoj kev ntshawnrhiav qhov tseeb nyob qhov twg? Nej txoj kev hwm Vajtswv nyob qhov twg? Kuv qhia rau nej, cov uas ntseeg Vajtswv vim tej txuj ci tseem ceeb xwb ces yeej yog pawg uas yuav raug rhuav tshem tiag tiag li. Cov uas tsis muaj cuab kav txais tej lus ntawm tus Yexus uas tau rov los rau lub cev nqaij daim tawv lawm ces yog caj ces ntawm dab teb, cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tus thawj tub txib, pawg uas yuav raug muab coj mus rau kev puas ntsoog mus ib txhiab ib txhis. Tej zaum muaj coob leej ntau tus yuav tsis quav ntsej txog cov lus uas kuv hais, tab sis kuv tseem xav qhia rau txhua tus neeg uas hu ua neeg dawb huv uas raws Yexus qab hais tias, thaum koj pom Yexus caij tauv huab dawb nqis saum ntuj ceeb tsheej los kiag ntawm koj lub qhov muag, qhov no yuav yog kev tshwm sim rau zej tsoom tau pom txog Lub Hnub ntawm kev ncaj ncees. Tej zaum qhov ntawd yuav yog lub sij hawm uas koj muaj kev zoo siab heev, tab sis koj yuav tsum paub tias lub sij hawm koj pom Yexus nqis saum ntuj ceeb tsheej los kuj yog lub sij hawm uas koj mus rau hauv ntuj tawg mus raug txim. Ntawd yuav yog lub sij hawm kawg ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg thiab nws yuav yog lub sij hawm uas Vajtswv muab nqi zog rau cov neeg zoo thiab rau txim rau cov neeg lim hiam. Rau qhov kev txiav txim ntawm Vajtswv yuav xaus ua ntej tib neeg pom cov cim qhia, thaum tsuas muaj kev nthuav tawm ntawm qhov tseeb nkaus xwb. Cov uas lees txais qhov tseeb thiab tsis nrhiav tej txuj ci tseem ceeb, thiab yog li ntawd tau raug ntxuav kom dawb huv lawm, yuav tau rov qab mus rau ntawm xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv thiab nkag mus rau tus Tswv Tsim txhais tes puag. Tsuas yog cov uas tuav ruaj ruaj qhov kev ntseeg hais tias “Tus Yexus uas tsis caij ib tauv huab dawb ces yog ib tug Khetos cuav” thiaj li yuav raug muab cob rau kev rau txim rau mus tag ib txhiab ib txhis xwb, vim lawv tsuas ntseeg tus Yexus uas ua tej txuj ci tseem ceeb xwb, tab sis tsis muaj ib qho kev paub txog tus Yexus uas tshaj tawm kev rau txim hnyav thiab tso txoj kev tseeb ntawm lub neej txoj sia los. Thiab yog li ntawd ces nws tsuas muaj tib qho hais tias Yexus saib xyuas lawv thaum Nws rov los yam qhib lug rau saum ib tauv huab dawb xwb. Lawv ces tawv ncauj dhau heev lawm, ntseeg lawv tus kheej loj dhau heev lawm, khav theeb dhau heev lawm. Cov neeg phem li ntawd yuav ua cas tau phaj tshab los ntawm Yexus mas? Yexus qhov kev rov qab los yog ib qho kev cawm dim loj heev rau cov uas muaj cuab kav lees txais qhov tseeb, tab sis rau cov uas tsis muaj cuab kav lees txais qhov tseeb ces nws yog ib qho cim ntawm txoj kev teem txim. Nej yuav tsum xaiv nej tus kheej txoj kev taug, thiab yuav tsum tsis txhob saib tsis tau txoj kev ntseeg rau Vajntsujplig thiab tsis lees txais qhov tseeb. Nej yuav tsum tsis txhob ua ib tug neeg ruam thiab neeg khav theeb, tab sis ua ib tug uas ua raws li txoj kev coj qhia ntawm Vajntsujplig thiab ntshaw thiab nrhiav qhov tseeb; tsuas tus yam ntxwv zoo li no xwb mas koj thiaj yuav tau txiaj ntsig. Kuv hais qhia rau nej kom ua twb zoo taug txoj kev ntawm kev ntseeg Vajtswv. Tsis txhob lam dhia mus rau qhov xaus lus; tshaj qhov ntawd, tsis txhob lam ua dog dig thiab ua twb zoo xav rau nej txoj kev ntseeg Vajtswv. Nej yuav tsum paub hais tias, yam tsawg kawg nkaus, cov uas ntseeg Vajtswv yuav tsum txo hwj chim thiab muaj kev hwm. Cov uas twb tau hnov qhov tseeb lawm thiab tab sis ho tsa ntswg rau xwb ces yog cov ruam thiab tsis paub dab tsi li. Cov uas twb tau hnov qhov tseeb lawm thiab tab sis tseem ho lam tau lam dhia mus rau qhov xaus lus los sis cem nws ces yog raug kev khav theeb mooj lawm. Tsis muaj ib tug twg uas ntseeg Yexus es yuav zoo tsim nyog mus foom los sis cem lwm tus li. Nej sawv daws yuav tsum ua ib tug neeg uas txawj xav thiab lees txais qhov tseeb. Tej zaum, tau hnov txoj kev ntawm qhov tseeb lawm thiab tau nyeem cov lus pub txoj sia lawm, koj ntseeg hais tias tsuas yog ib ntawm 10,000 lo lus no mas thiaj li yog raws li koj qhov kev ntseeg thiab phau Vajluskub xwb, thiab ces koj yuav tsum nrhiav ntxiv hauv qhov thib 10,000 ntawm cov lus no. Kuv yeej tseem qhia kom koj txo hwj chim, tsis txhob ruaj siab tshaj tshaj, thiab tsis txhob qhuas koj tus kheej rau chaw siab dhau heev lawm. Yog koj lub siab tseem muaj tej qho kev hwm me me rau Vajtswv, ces koj yuav tau txais kev kaj ntau dua. Yog koj ua twb zoo soj ntsuam xyuas thiab ua twb zoo xav ntau zaus txog tej lus no, koj yuav to taub hais tias uas lawv puas yog qhov tseeb los tsis yog, thiab seb lawv puas yog txoj sia los tsis yog. Tej zaum, tsuas tau nyeem ob peb kab xwb, ib txhia neeg twb cia li qi muag nti cem tej lus no lawm, hais tias, “Qhov no ces tsis yog dab tsi tshaj tej qho kev qhuab qhia ntawm Vajntsujplig xwb,” los sis, “Ntawm no yog ib tug Khetos cuav los ntxias dag tib neeg xwb.” Cov uas hais li ntawd ces raug kev ruam muab ua dig muag lawm! Koj to taub tes hauj lwm thiab lub tswv yim ntawm Vajtswv tsawg dhau heev lawm, thiab Kuv qhia koj kom rov pib dua tshiab kiag ntawm qhov tsis muaj dab tsi li! Nej yuav tsum tsis txhob lam tau lam cem tej lus Vajtswv hais tawm vim yog tej kev tshwm sim ntawm cov Khetos cuav nyob rau tiam kawg, thiab nej yuav tsum tsis txhob ua cov neeg uas saib tsis taus txoj kev ntseeg Vajntsujplig vim nej ntshai kev raug ntxias dag. Qhov ntawd tseem tsis yog ib qho kev tu siab loj thiab lod? Yog hais tias, tom qab ua twb zoo soj ntsuam xyuas lawm, koj tseem ntseeg hais tias tej lus no tsis yog qhov tseeb, tsis yog txoj kev taug, thiab tsis yog qhov kev nthuav tawm ntawm Vajtswv, ces thaum kawg koj yuav raug rau txim rau, thiab koj yuav tsis tau koob hmoov. Yog koj tsis lees txais qhov tseeb no uas twb yeej hais yooj yooj yim thiab hais meej meej, ces tseem tsis yog koj tsis zoo txaus rau Vajtswv txoj kev cawm dim thiab lod? Koj tsis yog ib tug uas tsis tau txais koob hmoov txaus rov qab los mus rau ntawm lub xub ntiag ntawm Vajtswv lub zwm txwv thiab lod? Xav txog qhov no! Tsis txhob ua siab kub thiab siab ceev, thiab tsis txhob muab txoj kev ntseeg Vajtswv saib li ib qho kev ua si xwb. Ua twb zoo xav rau koj txoj hau kev kawg, rau koj tej yam uas yuav tshwm sim yav tom ntej, rau koj lub neej txoj sia, thiab tsis txhob dag koj tus kheej. Koj puas muaj cuab kav lees txais tej lus no?

Xaiv tawm los ntawm “Thaum Lub Sij Hawm Koj Pom Yexus Lub Cev Sab Ntsuj Plig, Vajtswv Yuav Tsim Lub Ntuj thiab Lub Ntiaj Teb Tshiab” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: Peb Theem ntawm Tes Hauj Lwm

Ntxiv Mus: Kev Txiav Txim nyob rau Tiam Kawg

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No