Vajtswv Tus Moj Yam thiab Qhov Nws Muaj thiab Nws Yog

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 232

Kuv yog neeg ncaj ncees, Kuv yog ib tug uas ntseeg tau, thiab Kuv yog tus Vajtswv uas tshuaj xyuas neeg lub siab lub ntsws! Kuv yuav nthuav tawm tam sim ntawd seb leej twg yog tseeb thiab leej twg yog cuav. Tsis txhob ceeb; txhua yam ua hauj lwm raws li Kuv lub sij hawm. Leej twg xav tau Kuv lub siab dawb paug, thiab leej twg tsis xav tau—Kuv yuav qhia rau nej, ib tug zuj zus. Nej tsuas yog saib xyuas kom noj, haus, thiab txav los ze rau Kuv thaum nej tuaj rau hauv Kuv lub xub ntiag, thiab Kuv yuav ua Kuv txoj hauj lwm ntawm Kuv Tus Kheej. Tsis txhob txhawj xeeb dhau heev rau qhov kom tshwm sim sai; Kuv txoj hauj lwm tsis yog ib yam uas muaj cuab kav ua tiav txhua yam hauv tib zaug. Nyob hauv nws muaj Kuv cov kauj ruam thiab Kuv lub tswv yim, thiab vim li no Kuv lub tswv yim thiaj yuav raug qhia tawm. Kuv yuav cia nej pom qhov uas tau ua los ntawm Kuv ob txhais tes—qhov kev rau txim ntawm kev ua phem thiab qhov nqi zog ntawm qhov kev zoo. Muaj tseeb tias Kuv yeej tsis tuaj leej twg tog. Koj tus uas hlub Kuv tiag, Kuv yuav hlub koj tiag, thiab rau cov uas tsis hlub Kuv tiag, Kuv txoj kev npau taws yuav nrog lawv nyob tas li, kom lawv thiaj nco ntsoov mus ib txhis tias Kuv yog tus tseem Vajtswv, tus Vajtswv uas tshuaj xyuas lub qhov tsis huv sab hauv ntawm neeg lub siab. Tsis txhob ua ib yam nyob rau ntawm lwm tus lub ntsej muag tab sis ua lwm yam nyob rau tom lwm tus lub nrab qaum; Kuv pom meej txhua yam koj ua, thiab txawm hais tias tej zaum koj yuav dag tau lwm tus, koj tsis muaj cuab kav dag Kuv. Kuv pom txhua yam meej meej. Koj yuav tsis muaj hnub zais tau dab tsi li; txhua yam nyob hauv Kuv txhais tes. Tsis txhob xav tias koj tus kheej ntse heev uas ua rau koj qhov kev suav xam me me tawm tau los zoo rau koj xwb. Kuv qhia koj tias: Txawm tib neeg yuav muaj ntau lub phiaj xwm uas tawg taus paj txiv taus txiv, txawm yuav yog ntau txhiab los sis ntau caum txhiab, thaum kawg lawv yuav khiav tsis dim ntawm Kuv lub xibteg. Txhua tsav thiab txhua yam raug tswj hwm los ntawm Kuv txhais tes, ib tus neeg xwb yeej tsis ua li cas li! Tsis txhob sim nkaum los sis zais Kuv, tsis txhob haub los sis zais. Puas yog tias koj tseem tsis pom tias Kuv lub ntsej muag muaj yeeb koob, Kuv txoj kev npau taws thiab Kuv txoj kev txiav txim, tau qhia tawm rau sawv daws ma? Yog leej twg tsis xav tau Kuv yam siab dawb paug, Kuv yuav txiav txim rau lawv tam sid thiab yam tsis muaj kev hlub tshua. Kuv txoj kev khuv xim twb tau los xaus lawm; tsis tshuav dab tsis ntxiv lawm. Tsis txhob ua neeg zoo ntsej zoo muag tab sis lub siab phem li koj ntxiv lawm, thiab muab tso tseg koj txoj kev phem kev qias.

Kuv tus tub, saib xyuas; siv sij hawm ntau nyob ntawm Kuv xub ntiag thiab Kuv yuav los saib xyuas koj. Tsis txhob ntshai, nqa Kuv rab ntaj ntse ob sab hniav, thiab—ua raws li Kuv lub siab xav—tawm tsam nrog Ntxwgnyoog mus kom txog thaum kawg kiag. Kuv yuav tiv thaiv koj; tsis txhob txhawj xeeb. Txhua yam zais cia yuav raug qhib thiab nthuav tawm. Kuv yog lub Hnub uas muab duab tshav ci ntsa iab, tsom rau txhua qhov tsaus ntuj yam tsis txuag. Kuv qhov kev txiav txim tau los tag nrho; pawg ntseeg yog lub tshav rog. Nej yuav tsum npaj txhij txhua nej tus kheej thiab mob siab rau zwm tag nrho nej lub neej rau qhov kawg, kev sib ntaus sib tua tuag nthi; Kuv yeej yuav tiv thaiv koj kom koj tuaj yeem tawm tsam rau qhov zoo, kom yeej qhov kev sib ntaus sib tua rau Kuv.

Ceev faj—tam sim no tib neeg lub siab muaj kev dag ntxias thiab tsis paub tau thiab lawv tsis muaj txoj hau kev los mus yeej lwm tus txoj kev ntseeg siab. Tsuas yog Kuv nkaus xwb thiaj muaj txhua yam rau nej. Tsis muaj kev dag nyob hauv Kuv; tsuas yog cia li vam khom Kuv! Kuv cov tub yeej yuav muaj yeej thaum kawg, kev sib ntaus sib tua tuag nthi, thiab Ntxwgnyoog yeej yuav tuag mus li los ntawm kev tawm tsam. Tsis txhob ntshai! Kuv yog koj lub zog, thiab Kuv yog koj tus kheej tag nrho. Tsis txhob xav txog tej yam ntau dua, koj tsis tuaj yeem koom nrog ntau qhov kev xav. Kuv tau hais ua ntej lawm, Kuv yuav tsis rub nej mus raws txoj kev ntxiv lawm, vim tias lub sij hawm maj dhau heev. Kuv tsis muaj sij hawm ib ntau ntxiv los tuav nej ntawm pob ntseg thiab hais kom nej ceev faj nyob rau txhua zaus—nws ua tsis tau! Koj nyuam qhuav ua tiav koj txoj kev npaj rau kev sib ntaus sib tua. Kuv ua lub luag haujlwm saib xyuas koj tag nrho; txhua yam yog nyob hauv Kuv txhais tes. Qhov no yog kev sib ntaus sib tua kom muaj yeej muaj swb, thiab ib tog twg yuav muaj kev piam sij xwb li. Tab sis koj yuav tsum pom meej txog qhov no: Kuv yog tus yeej xwb thiab tsis swb mus ib txhis, thiab Ntxwgnyoog yuav raug kev piam sij xwb li. Nov yog Kuv txoj hau kev, Kuv tes hauj lwm, Kuv lub siab xav, thiab Kuv txoj kev npaj!

Tau tiav lawm! Txhua yam tiav lawm! Tsis txhob tsaus muag-ntshai los sis ntshai. Kuv nrog koj, thiab koj nrog Kuv, yuav tau ua vajntxwv kav mus ib txhis! Kuv cov lus, thaum hais mus lawm, yuav tsis hloov, thiab tej xwm txheej yuav los txog rau nej. Ua zoo saib! Koj yuav tsum xav zoo txhua txoj kev; tsis txhob txhawj txog Kuv cov lus ntxiv lawm. Koj yuav tsum paub meej txog lawv! Koj yuav tsum nco ntsoov—siv sij hawm ntau npaum li koj tuaj yeem ua tau nyob nrog Kuv!

los ntawm “Tshooj 44” ntawm Khetos Cov Lus Nyob Rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 233

Kuv tau pib ua dej num mus rau txim rau cov ua phem, thiab cov uas siv hwj chim thiab cov uas tsim txom Vajtswv cov tub. Txij no mus, txhais tes ntawm Kuv tej kev cai haj yam yuav nyob rau saum cov uas cuam tshuam Kuv hauv lawv lub siab. Paub qhov no! Qhov no yog qhov pib ntawm Kuv txoj kev txiav txim, thiab yuav tsis muaj kev hlub tshua rau ib tug twg li, los yog tsis tso ib tug twg dim li, vim Kuv yog tus Vajtswv uas siv kev ncaj ncees, thiab nws yuav zoo rau nej txhua tus paub txog qhov no.

Nws tsis yog tias Kuv xav rau txim rau cov ua phem; dua ntawd, qhov no yog kev rau txim uas lawv tau coj rov los rau saum lawv tus kheej los ntawm lawv tej kev ua phem xwb. Kuv yuav tsis maj rau txim rau ib tug twg li, los yog Kuv yuav ua tsis ncaj rau ib tug twg li–Kuv yeej ua ncaj ncees rau txhua tus. Kuv yeej hlub Kuv cov tub tiag tiag, thiab Kuv yeej ntxub cov ua phem uas tawm tsam Kuv tiag tiag; qhov no yog lub hauv paus ntsiab lus tom qab tej uas Kuv tau ua lawm. Txhua tus ntawm nej yuav tsum muaj tej kev to taub no nyob hauv Kuv tej kev cai tswj hwm; yog nej tsis muaj, ces nej yuav tsis muaj ib nyuag qhov ntshai li, thiab yuav ua dog ua dig rau Kuv. Nej kuj yuav tsis paub tias Kuv xav ua yam dab tsi kom tiav, yam dab tsi Kuv xav ua kom tag, yam dab tsi Kuv xav tau, los sis hom neeg twg uas Kuv lub nceeg vaj xav tau.

Kuv tej kev cai tswj hwm yog li no:

1. Tsis hais koj yog leej twg li, yog koj cuam tshuam Kuv rau hauv koj lub siab, koj yuav raug txiav txim.

2. Cov uas Kuv twb xaiv tseg lawm yuav raug qhuab qhia tam sim ntawd rau yam uas lawv xav yuam kev.

3. Kuv yuav muab cov uas tsis ntseeg Kuv tso rau ib sab. Kuv yuav cia lawv hais lus thiab coj ua dog ua dig kom txog thaum kawg, thaum Kuv yuav ua tib zoo rau txim thiab xaiv lawv tawm.

4. Kuv yuav soj qab thiab tiv thaiv cov uas ntseeg Kuv txhua lub sij hawm. Txhua lub sij hawm Kuv yuav pub lub neej rau lawv uas yog txoj kev cawm dim. Cov neeg no yuav tau Kuv txoj kev hlub, thiab lawv yuav tsis plam thiab poob lawv txoj hau kev li. Ib qho kev qaug zog lawv muaj tsuas yog ib vuag dua xwb, thiab Kuv yuav tsis cim ntsoov lawv tej kev qaug zog li.

5. Cov uas lam ua li ntseeg xwb, tab sis yeej tsis ntseeg tiag—cov uas ntseeg tias yeej muaj ib tug Vajtswv tab sis nws tsis nrhiav Khetos li, txawm li ntawd los nws tsis tawm tsam li–cov no yog cov tib neeg tsis tsim nyog tshaj, thiab los ntawm Kuv tej dej num, Kuv yuav ua kom lawv pom meej meej. Txoj kev ntawm tej uas Kuv ua, Kuv yuav cawm cov neeg no thiab coj lawv rov qab los.

6. Cov tub hlob, cov uas xub txais yuav Kuv lub npe, yuav tau koob hmoov! Kuv yuav muab yam koob hmoov zoo tshaj plaws rau nej, cia kom nej txaus siab kawg nej lub siab lub ntsws; tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav los cheem tau qhov no li. Txhua yam no yeej muaj npaj tseg rau nej lawm, vim qhov no yog Kuv txoj kev cai tswj hwm.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 56” ntawm Khetos Cov Lus Nyob Rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 234

Tau koob hmoov yog cov uas tau nyeem Kuv cov lus thiab ntseeg hais tias lawv yuav muaj tiav. Kuv yuav tsis saib tsis taus koj kiag li; Kuv yuav ua kom qhov uas koj ntseeg muaj tiav rau koj. Nov yog Kuv txoj koob hmoov los rau koj. Kuv cov lus tawm tsam cov lus zais hauv txhua tus neeg; txhua tus neeg muaj qhov mob ua rau tuag taus, thiab Kuv yog tus kws kho mob zoo uas kho lawv zoo: Cia li tuaj rau ntawm Kuv xub ntiag. Vim li cas Kuv thiaj hais tias yav tom ntej yuav tsis muaj kev tu siab thiab tsis muaj kev quaj ntsuag ntxiv lawm? Nws yog vim li no. Nyob li ntawm Kuv, txhua yam ua tau tiav hlo, tab sis nyob li ntawm tib neeg, txhua yam muaj kev coj tsis ncaj, qhuav qhawv thiab dag ntxias rau tib neeg. Nyob ntawm Kuv xub ntiag, koj yuav tau txais txhua yam tiag, thiab koj muaj peev xwm pom thiab tau txais txhua txoj koob hmoov uas koj tsis tau xav txog dua li. Cov uas tsis los rau ntawm Kuv xub ntiag yeej yog cov uas ntxeev siab, thiab yog cov uas yeej tawm tsam Kuv. Kuv yeej yuav tsis cia lawv tawm yooj yim li; Kuv yuav rau txim cov neeg zoo li no kom hnyav. Nco ntsoov qhov no! Cov neeg yim los nyob ntawm Kuv xub ntiag coob, lawv yim yuav tau txais ntau dua—txawm hais tias nws tsuas yog txoj hmoov hlub xwb los xij. Tom qab ntawd, lawv yuav tau txais koob hmoov ntau dua qub tuaj.

Txij li thaum kev tsim lub ntiaj teb, Kuv tau pib xav ua ntej thiab xaiv pab pawg ntawm cov neeg no—hais npe, nej ntawm niaj hnub no. Nej tus yeeb yam, peev xwm, kev tshwm sim, thiab lub siab, koj tsev neeg uas koj yug los rau, koj txoj hauj lwm, thiab koj kev sib yuav—koj nyob rau hauv koj qhov tag nrho, suav nrog cov xim ntawm koj cov plaub hau thiab koj cov tawv nqaij, thiab lub sij hawm thaum koj yug los—txhua yam raug npaj los ntawm Kuv ob txhais tes lawm. Kuv tau npaj los ntawm tes txawm tias tej hauj lwm uas koj ua thiab cov neeg uas koj ntsib txhua hnub, tsis txhob hais txog qhov tseeb ntawm kev coj koj mus rau hauv Kuv qhov kev tshwm sim hnub no tau ua tiav los ntawm Kuv txoj kev npaj. Tsis txhob cuam koj tus kheej mus rau hauv kev kub ntxhov; koj yuav tsum ua mus yam siab txias. Qhov Kuv cia koj txaus siab hnub no yog qhov kev faib tawm uas koj tsim nyog tau txais, thiab nws tau raug npaj tseg ua ntej los ntawm Kuv txij thaum lub ntiaj teb raug tsim lawm. Tib neeg txhua tus mas txawv heev: Lawv yuav lawv siab ntau dhau los yog tsis paub txaj muag li. Lawv tsis muaj peev xwm mus ua txhua yam raws li Kuv qhov phiaj xm thiab cov kev npaj. Tsis txhob ua qhov no ntxiv lawm. Nyob li ntawm Kuv, txhua tus raug daws tso; tsis txhob khi koj tus kheej, vim yuav muaj kev plam ntsig txog koj lub neej. Nco ntsoov qhov no!

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 74” ntawm Khetos Cov Lus Nyob Rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 235

Kuv yog Vajtswv Tus Kheej uas tsis xws li leej twg thiab, ib qho ntxiv, Kuv yog tus thiab yog tib tug neeg ntawm Vajtswv xwb. Ntau dua ntawd, Kuv, tag nrho lub cev nqaij daim tawv, yog qhov kev tshwm sim txhua yam puv npo ntawm Vajtswv. Leej twg los kav liam uas tsis hwm Kuv, leej twg los kav liam uas muaj kev tawm tsam nyob rau hauv lawv ob lub qhov muag, thiab leej twg los kav liam uas nyiam hais lus tawm tsam Kuvces yuav tuag los ntawm Kuv txoj kev foom phem rau thiab txoj kev npau taws (yuav muaj kev foom phem vim Kuv txoj kev npau taws). Tsis tas li ntawd, leejtwg los kav liam uas tsis muab siab npuab rau Kuv los sis saib tsis taus Kuv, thiab leej twg los kav liam uas muaj cuab kav sim dag Kuv, yuav tsum tuag los ntawm Kuv txoj kev ntxub. Kuv txoj kev ncaj ncees, muaj hwj chim tshaj, thiab kev txiav txim yuav ntxeem nyob mus ib txhiab thiab ib txhis. Thaum xub thawj, Kuv tau hlub thiab muaj lub siab hlub tshua, tab sis qhov no tsis yog tus moj yam ntawm Kuv lub hwj huaj uas muaj txhua yam tiav hlo; kev ncaj ncees, muaj hwj chim tshaj, thiab kev txiav txim tsuas yog muaj kev txiav txim tus moj yam ntawm Kuv, Vajtswv Tus Kheej uas muaj txhua yam tiav hlo. Thaum Tiam Hmoov Hlub, Kuv muaj kev hlub thiabkev hlub tshua. Vim yog txoj hauj lwm Kuv yuav tsum ua kom tiav, Kuv muaj kev hlub siab zoo thiab kev hlub tshua; tom qab ntawd, txawm li cas los xij, tsis muaj kev xav tau ntxiv rau tej yam ntawd (thiab ib txwm tsis tau muaj dua ib zaug li). Nws yog kev ncaj ncees, muaj hwj chim tshaj, thiab kev txiav txim, thiab qhov no yog tag nrho tus moj yam ntawm Kuv txoj kev ua neej ua ke nrog Kuv lub hwj huam uas muaj txhua yam tiav hlo.

Cov neeg uas tsis paub Kuv yuav piam sij mus nyob rau hauv lub qhov ntuj, hos cov neeg uas paub txog Kuv yuav nyob mus ib txhis, uas yuav tau kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv nyob hauv Kuv txoj kev hlub. Lub caij Kuv hais ib lo lus, tag nrho lub qab ntuj khwb thiab qhov kawg ntawm lub ntiaj teb yuav deeg daws. Leej twg tuaj yeem hnov Kuv cov lus thiab tsis ntshai tshee hnyo ma? Leej twg tuaj yeem tiv tau kev nyab xeeb nrog kev hwm Kuv? Thiab tus uas tsis muaj peev xwm paub txog Kuv txoj kev ncaj ncees thiab muaj hwj chim tshaj los ntawm Kuv tej kev ua hauj lwm! Thiab leej twg tsis pom Kuv lub hwj chim uas loj kawg nkaus thiab txoj kev ntse nyob rau hauv Kuv tej kev ua hauj lwm! Leej twg los kav liam uas tsis xyuam xim yeej yuav tuag xwb xwb li. Qhov no yog vim cov uas tsis muaj kev xyuam xim yog cov uas tawm tsam Kuv thiab cov uas tsis paub Kuv; lawv yog tus thawj tub txib saum ntuj, thiab yog tus uas ntxim ntxub tshaj plaws. Tshuaj xyuas nej tus kheej: Leej twg uas ntxim ntxub, qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, muab hlob, thiabkhav theeb yeej yog daim phiaj ntawm Kuv txoj kev ntxub, thiab yuav tsum piam sij!

Tam sim no Kuv tshaj tawm cov kev cai tswj fwm ntawm Kuv lub teb chaws: Txhua yam yog nyob hauv Kuv txoj kev txiav txim, txhua yam nyob hauv Kuv txoj kev ncaj ncees, txhua yam nyob hauv Kuv qhov muaj hwj chim tshaj, thiab Kuv ua Kuv txoj kev ncaj ncees mus rau txhua tus. Cov neeg uas hais tias lawv ntseeg Kuv tab sis, nyob tob puag hauv nruab siab, tawm tsam Kuv, los sis cov neeg uas lawv lub siab tau tso Kuv tseg lawm, yuav raug ncaws tawm mus—tab sis txhua yam no yog nyob hauv Kuv tus kheej lub sij hawm zoo. Cov neeg uas hais lus thuam txog Kuv, tab sis hauv ib txoj hau kev uas lwm tus tsis paub, yuav tuag tam sim ntawd (lawv yuav piam sij ntawm sab ntsuj plig, lub cev, thiab tus ntsuj hlau). Cov neeg uas tsim txom los sis tsis ua phooj ywg rau Kuv cov hlub yuav raug txiav txim tam sim ntawd los ntawm Kuv txoj kev npau taws. Qhov no txhais tau tias cov neeg uas khib xeeb cov uas Kuv hlub, thiab tus uas xav tias Kuv tsis ncaj ncees, yuav raug muab cob rau cov uas Kuv hlub txiav txim. Txhua tus uas muaj kev coj zoo, yooj yim, thiab ncaj ncees (suav nrog cov uas tsis muaj kev txawj ntse), thiab tus uas saib Kuv nrog tib-txoj kev xav lub siab dawb paug xwb, txhua tus yuav nyob hauv Kuv lub teb chaws. Cov uas tsis tau txais kev cob qhia—txhais tias, cov neeg uas siab dawb uas tsis muaj kev txawj ntse thiab kev to taub tob—yuav muaj hwj chim nyob hauv Kuv lub teb chaws. Txawm li cas los xij, lawv kuj tau raug saib xyuas thiab rhuav tshem. Tias lawv tsis tau dhau kev cob qhia tsis raug saib tias yog yam dog dig kiag li. Tiam sis, nws yog los ntawm tej yam no uas Kuv yuav qhia sawv daws txog Kuv lub hwj chim uas loj kawg nkaus thiab Kuv txoj kev txawj ntse. Kuv yuav ncaws tawm txhua tus uas tseem ua xyem xyav rau Kuv; Kuv tsis xav tau ib tug ntawm lawv (Kuv ntxub cov neeg uas tseem ua xyem xyav rau Kuv ntawm lub sij hawm zoo li no). Los ntawm txoj hau kev cov hauj lwm uas Kuv ua thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb, Kuv yuav qhia rau cov neeg siab dawb qhov kev xav tsis thoob ntawm Kuv kev ua, ua rau lawv muaj kev txawj ntse, kev to taub tob, thiab kev loj hlob thoob tsib. Kuv kuj tseem yuav ua kom cov neeg dag raug rhuav tshem kiag tam sim ntawd los ntawm Kuv txoj kev ua uas xav tsis thoob. Tag nrho cov tub hlob uas tau xub lees txais Kuv lub npe lawm (txhais tias cov neeg dawb huv thiab tsis muaj chaw thuam, siab dawb) yuav yog thawj cov uas nkag los rau lub teb chaws thiab kav txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg nrog Kuv, kav tam li cov vaj ntxwv nyob hauv lub teb chaws thiab txiav txim rau txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg (qhov no hais txog tag nrho cov tub hlob hauv lub teb chaws, thiab tsis muaj lwm tus lawm). Cov neeg ntawm txhua haiv neeg thiab txhua tus tib neeg uas tau raug txiav txim, thiab cov uas tau hloov siab lees txim, yuav nkag mus rau Kuv lub teb chaws los ua Kuv cov neeg, hos cov neeg tawv ncauj thiab tsis hloov siab lees txim yuav raug pov rau hauv lub qhov ntuj (kom piam sij mus ib txhis). Qhov kev txiav txim nyob rau hauv lub teb chaws yuav yog qhov kawg, thiab nws yuav yog Kuv qhov kev yaug thoob plaws lub ntiaj teb kom dawb huv. Thaum ntawd yuav tsis muaj kev tsis ncaj ncees, kev tu siab, kua muag, los sis kev quaj ntsuag, thiab, ntxiv mus, yuav tsis muaj dua lub ntiaj teb no mus ntxiv lawm. Txhua yam yuav yog kev qhia txog ntawm Khetos, thiab txhua yam yuav yog Khetos lub teb chaws. Lub yeeb koob zoo li ntawd! Lub yeeb koob zoo li ntawd!

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 79” ntawm Khetos Cov Lus Nyob Rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 236

Tam sim no Kuv tshaj tawm Kuv cov kev cai tswj fwm rau nej (pib siv txij hnub lawv tshaj tawm, muab txoj hauj lwm kev rau txim sib txawv rau cov neeg sib txawv):

Kuv khaws Kuv cov lus cog tseg, thiab txhua yam nyob hauv Kuv txhais tes: Tus twg los xij uas tsis tshua ntseeg, tus ntawd yeej yuav raug tua pov tseg. Tsis muaj chaw rau kev ua twb zoo xav txog; lawv yuav raug muab tua pov tseg kiag tam sim ntawd, kom tshem tau Kuv lub siab ntxub. (Txij no mus tau paub tseeb tias txhua tus uas raug tua yuav tsum tsis yog mej zeej hauv Kuv lub teb chaws, thiab yuav tsum yog Ntxwnyoog caj ces.)

Ua thawj cov tub hlob, nej yuav tsum ua nej txoj hauj lwm thiab ua kom tiav nej tes dej num kom zoo, thiab tsis ua qhov tsis zoo. Nej yuav tsum muab nej tus kheej zwm rau Kuv cov kev npaj cawm tib neeg, thiab txhua qhov chaw uas nej mus, nej yuav tsum ua tim khawv zoo rau Kuv thiab qhuas Kuv lub npe. Tsis txhob ua tej yam txaj muag; ua piv txwv rau Kuv txhua tus tub thiab Kuv cov neeg. Tsis txhob ua neeg quav yeeb quav tshuaj ib zaug li: Koj yuav tsum nco ntsoov tshwm ua ntej txhua tus neeg muaj lub koob meej ntawm thawj cov tub, thiab tsis txhob ua li tus qhev; hloov qhov no, koj yuav tsum mus tom ntej yam tsa tob hau siab ntshuas. Kuv hais kom nej qhuas Kuv lub npe, kom tsis txhob ua rau Kuv lub npe poob ntsej muag. Cov neeg uas yog cov tub hlob muaj lawv tus kheej lub luag hauj lwm, thiab tsis tuaj yeem ua txhua yam. Nov yog lub luag hauj lwm uas Kuv muab rau nej, thiab nws tsis yog yuav tsum yog zam. Koj yuav tsum fij tag nrho nej tus kheej lub siab, nrog tag nrho nej lub siab ntsws thiab nej lub zog, ua kom tau raws li qhov uas Kuv tau muab rau nej.

Txij hnub no mus, thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb, lub luag hauj lwm ntawm kev saib xyuas tag nrho Kuv cov tub thiab tag nrho Kuv cov neeg yuav raug muab rau Kuv cov tub hlob los ua kom tiav, thiab Kuv yuav rau txim txhua tus uas tsis muaj peev xwm muab lawv lub siab thiab lub ntsws los ua kom tiav. Nov yog Kuv txoj kev ncaj ncees. Kuv yuav tsis zam thiab tsis ua yooj yim rau leej twg tab txawm yog Kuv cov tub hlob los xij.

Yog muaj ib tug twg ntawm Kuv cov tub los sis hauv Kuv cov neeg uas thuam thiab saib tsis tau ib tug ntawm Kuv cov tub hlob, Kuv yuav rau txim hnyav heev rau lawv, rau qhov Kuv cov tub hlob yug sawv cev rau Kuv tus kheej; qhov uas ib tug ua rau lawv, lawv ua ib yam li ntawd rau Kuv. Nov yog qhov hnyav tshaj ntawm Kuv li kev cai tswj fwm. Kuv yuav tso Kuv cov tub hlob los, raws li lawv lub siab xav, siv Kuv txoj kev ncaj ncees tawm tsam ib tug ntawm Kuv cov tub thiab Kuv cov neeg uas ua txhaum txoj cai no.

Kuv yuav maj mam tso tseg txhua tus uas hwm txog Kuv tsis zoo thiab tsuas yog tsom rau Kuv cov zaub mov, khaub ncaws thiab pw tsaug zog nkaus xwb, tsuas yog koom nrog rau Kuv qhov xwm txheej sab nraud xwb thiab tsis muaj kev xav txog rau Kuv lub nra, thiab tsis quav ntsej los ua lawv txoj hauj lwm kom raug. Qhov no yog qhia ncaj qha mus rau txhua tus neeg uas muaj lub pob ntseg.

Leej twg los xij uas ua tiav kev ua hauj lwm rau Kuv yuav tsum mloog lus yam tsis muaj kev yws daws dom. Ceev faj, los sis tsis yog li ntawd Kuv yuav txhem koj tawm. (Nov yog tsab kev cai lij choj ntxiv.)

Kuv cov tub hlob yuav tsum txais tus nqaj hlau txij no mus thiab pib siv Kuv txoj cai los tswj fwm txhua haiv neeg thiab txhua tus neeg, los taug kev nrog txhua haiv neeg thiab txhua tus neeg, thiab los ua Kuv txoj kev txiav txim, kev ncaj ncees, thiab hwj chim rau txhua haiv neeg thiab txhua tus neeg. Kuv cov tub thiab Kuv cov neeg yuav ntshai Kuv, qhuas Kuv, txhawb Kuv lub siab, thiab qhuas Kuv yam tsis tso tseg hlo li, vim Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg tau ua tiav lawm thiab Kuv cov tub hlob tau los nrog Kuv kav.

Nov yog ib feem ntawm Kuv txoj kev cai tswj fwm; tom qab no, Kuv yuav qhia lawv rau nej thaum kev ua hauj lwm pib ua mus. Los ntawm txoj cai tswj fwm saum toj saud, nej yuav pom qhov nrawm uas Kuv ua Kuv li hauj lwm, thiab seb Kuv txoj hauj lwm tau mus txog theem twg lawm. Qhov no yuav yog kev lees paub.

Kuv twb txiav txim rau Ntxwgnyoog lawm. Vim yog Kuv lub siab xav tsis muaj qhov kawg thiab vim Kuv cov tub hlob tau txais yeeb koob nrog Kuv, Kuv twb tau siv Kuv txoj kev ncaj ncees thiab hwj chim nyob hauv ntiaj teb thiab txhua yam uas yog Ntxwgnyoog li lawm. Kuv tsis tsa ntiv tes los sis mloog zoo Ntxwgnyoog lawm (vim tias nws tsis tsim nyog los nrog Kuv tham). Kuv tsuas yog ua yam uas Kuv xav ua. Kuv txoj hauj lwm mus tau yooj yim, ib kauj ruam zuj zus, thiab Kuv lub siab xav nthuav dav mus thoob lub ntiaj teb. Qhov no tau ua rau Ntxwnyoog poob ntsej muag ib qib, thiab nws tau raug rhuav tshem tag nrho, tab sis qhov no nws tsis tau ua tiav qhov Kuv lub siab xav. Kuv kuj tseem pub Kuv cov tub hlob los ua raws li Kuv txoj cai tswj fwm rau lawv. Ib qho, uas Kuv tso Ntxwgnyoog pom yog Kuv txoj kev npau taws rau nws; lwm qhov, uas Kuv cia nws pom yog Kuv lub yeeb koob (pom tias Kuv cov tub hlub yog cov ua tim khawv zoo tshaj plaws rau Ntxwnyoog txoj kev poob ntsej muag). Kuv tsis rau txim rau nws los ntawm tus kheej; tab sis, Kuv tso Kuv cov tub hlob siv Kuv txoj kev ncaj ncees thiab hwj chim. Vim tias Ntxwgnyoog tau ua phem rau Kuv cov tub, tsim txom Kuv cov tub, thiab caij tsuj kuv cov tub, hnub no, tom qab nws txoj hauj lwm tiav lawm, Kuv yuav cia Kuv cov tub hlob uas muaj hnub nyoog los txhem nws tawm. Ntxwgnyoog tsis muaj hwj chim tawm tsam txoj kev piam sij. Kev tuag tes tuag taw ntawm txhua haiv neeg hauv ntiaj teb yog qhov tim khawv zoo tshaj plaws; cov neeg sib ntaus sib tua thiab cov teb chaws ua tsov ua rog yog qhov qhia tau tseeb ntawm kev poob ntawm Ntxwgnyoog lub teb chaws. Qhov laj thawj uas Kuv tsis tau ua rau pom muaj tej cim dab tsi thiab txuj ci phim hwj dab tsi yav dhau los yog los ua kom Ntxwgnyoog txaj muag thiab ua kom ntxiv yeeb koob rau Kuv lub npe, ib kauj ruam zuj zus. Thaum Ntxwgnyoog raug rhuav tshem tiav tas, Kuv pib qhia Kuv lub hwj chim: Qhov uas Kuv hais dhau los muaj sia nyob, thiab tej yam dhau ntuj tsim uas tsis haum nrog tib neeg cov kev xav phem yuav raug ua tiav (cov no hais txog cov koob hmoov yuav los tsis ntev tom ntej no). Vim tias Kuv yog tus Vajtswv uas muaj tiag Tus Kheej thiab Kuv tsis muaj kev cai tswj fwm, thiab vim Kuv hais lus raws li cov kev hloov pauv ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg, qhov uas Kuv tau hais yav dhau los teem ceeb siv rau tam sim no. Tsis txhob tuav rawv koj cov kev xav phem! Kuv tsis yog tus Vajtswv uas ua raws tej kev cai tswj; ntawm Kuv, txhua yam tag nrho yog ywj pheej, hloov pauv chaw, thiab tso tawm. Tej zaum qhov uas tau hais tas nag hmo yog qub siv tsis tau rau hnub no, los yog tej zaum nws yuav raug pov tseg nyob rau hnub no (txawm li cas los xij, Kuv txoj cai tswj fwm, txij li lawv tau tshaj tawm, yuav tsis hloov). Cov no yog cov kauj ruam hauv Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg. Tsis txhob tuav rawv cov kev cai tswj fwm. Txhua hnub muaj ib qho kaj tshiab thiab muaj kev qhia tshwm tshiab, thiab ntawd yog Kuv txoj kev npaj. Txhua hnub Kuv txoj kev kaj yuav qhia tawm hauv koj thiab Kuv txoj kev kaj yuav tawm mus rau hauv lub qab ntuj khwb. Nej puas nkag siab? Nov yog koj tes dej num, lub luag hauj lwm uas Kuv tso rau koj. Koj yuav tsum tsis txhob tso nws tseg ib pliag li. Kuv yuav siv mus txog thaum kawg cov neeg Kuv pom zoo, thiab qhov no yuav tsis hloov. Vim Kuv yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, Kuv paub tus neeg twg yuav tsum ua yam twg, hom neeg twg yog tus neeg muaj peev xwm ua yam twg. Qhov no yog Kuv qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaw kawg.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 88” ntawm Khetos Cov Lus Nyob Rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 237

Txhua kab lus uas Kuv hais tawm yog muaj hwj chim thiab kev txiav txim, thiab tsis muaj leej twg muaj peev xwm hloov tau Kuv cov lus li. Thaum twg Kuv cov lus raug muab tawm los, tej khoom yeej raug ua tiav raws li Kuv cov lus; qhov no yog Kuv tus yam ntxwv. Kuv cov lus yog lub hwj chim thiab tus twg uas kho lawv ua tub qaug Kuv kev qhuab ntuas, thiab Kuv yuav tsum ntaus lawv. Nyob rau hauv cov teeb meem loj lawv coj kev puas tsuaj los ntawm lawv tus kheej lub neej thiab lawv mus rau Dab Teb, los yog mus rau hauv qhov ntuj. Nov yog tib txoj hau kev uas Kuv saib xyuas tib neeg xwb, thiab tib neeg tsis muaj txoj hau kev los hloov nws—no yog Kuv txoj kev cai tswj fwm. Nco ntsoov qhov no! Tsis pub ib tug neeg twg ua txhaum Kuv txoj kev cai tswj fwm li; txhua yam yuav tsum ua kom tiav raws li Kuv txoj kev xav! Yav dhau los, Kuv ua yooj yim heev rau nej thiab nej tsuas ntsib Kuv cov lus xwb. Cov lus Kuv hais txog kev ntaus tib neeg tseem tsis tau dhau mus. Tab sis txij hnub no, txhua yam kev puas tsuaj (cov no muaj feem rau Kuv txoj kev cai tswj fwm) yuav maj mam los ib qho zuj zus los rau txim rau txhua tus uas tsis ua raws li Kuv txoj kev xav. Yuav tsum muaj qhov tshwm sim ntawm qhov tseeb—tsis li ces tib neeg yuav tsis muaj peev xwm pom Kuv txoj kev npau taws tab sis yuav ua kom lawv lub siab rov ua liam qias dua. Nov yog ib kauj ruam ntawm Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg, thiab nws yog txoj hau kev uas Kuv ua kauj ruam tom ntej ntawm Kuv txoj hauj lwm. Kuv hais qhov no rau nej ua ntej kom nej muaj peev xwm zam kev ua txhaum thiab kev puas tsuaj mus ib txhis. Ntawd yog hais tau tias, txij hnub no rau yav tom ntej, Kuv yuav ua kom txhua tus neeg tshwj tsis yog rau Kuv cov tub hlob ua lawv qhov chaw kom tsim nyog raws li Kuv txoj kev xav, thiab Kuv yuav qhuab ntuas lawv ib tug zuj zus. Kuv yuav tsum tsis txhob cia ib tug twg plam ntawm tus nqe lauj. Tsuas yog nej muaj cuab kav rov ua liam qias dua! Tsuas yog koj muaj cuab kav rov tawm tsam ntxiv! Kuv tau hais ua ntej lawm tias Kuv ncaj ncees rau txhua tus, tias Kuv tsis muaj ib qho kev xav, thiab qhov no ua dej num los qhia tias Kuv tus moj yam yuav tsum tsis txhob raug tawm tsam. Nov yog Kuv tus neeg. Tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov tau qhov no li. Txhua tus neeg hnov Kuv cov lus thiab txhua tus neeg pom Kuv lub ntsej muag uas muaj yeeb koob. Txhua tus neeg yuav tsum mloog Kuv hais thiab muaj tseeb—qhov no yog Kuv txoj kev cai tswj fwm. Txhua tus neeg nyob thoob plaws qab ntuj khwb thiab hauv ntiaj teb no yuav tsum qhuas thiab ntxiv yeeb koob rau Kuv, rau qhov Kuv yog Vajtswv Tus Kheej tsis xws leej twg, rau qhov Kuv yog Vajtswv tus neeg. Tsis muaj leej twg muaj peev xwm hloov tau Kuv cov lus thiab cov lus hais tawm, Kuv kev hais lus thiab kev ntiab tawm, vim cov no yog ib qho tseem ceeb rau Kuv ib leeg xwb, thiab cov no yog yam uas Kuv tau muaj txij li puag thaum ub los lawm thiab uas yuav nyob mus ib txhis li.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 100” ntawm Khetos Cov Lus Nyob Rau Thaum Pib nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 238

Tes hauj lwm uas Kuv npaj mas yeej mustas zog lawm tom hauv ntej yam tsis nres ib pliag hlo li. Tau tsiv los mus rau Tiam Vajtswv Los Kav lawm, thiab tau coj nej los mus rau Kuv lub nceeg vaj los ua Kuv cov neeg lawm, ces Kuv yuav muaj ib qho ntxiv uas yuav txib kom nej ua; qhov ntawd ces yog hais tias, Kuv yuav pib tshaj tawm kom nej paub txog tsab cai siab tshaj plaws ua Kuv yuav siv los kav tiam no:

Vim nej raug hu ua Kuv cov neeg lawm, nej yuav tsum muaj cuab kav qhuas Kuv lub npe; qhov ntawd ces yog, sawv ua tim khawv nyob rau thaum raug kev sim siab. Yog leej twg npaj yuav ua txuj ntxias Kuv thiab zais qhov tseeb tsis qhia Kuv, los sis ua tej yam poob ntsej poob muag tom Kuv nrab qaum, cov neeg ntawd yuav, yam tsis muaj kev zam li, raug ncaws tawm thiab tshem tawm ntawm Kuv lub tsev mus nyob tos Kuv mam li saib xyuas lawv. Cov uas tsis ua lub siab ncaj thiab tsis coj li tej me tub me nyuam rau Kuv yav tag dhau los, thiab cov uas rov sawv los tab meeg txiav txim rau Kuv—lawv, tib si, yuav raug ncaws tawm ntawm Kuv lub tsev mus. Cov uas yog Kuv cov neeg mas yuav tsum muaj kev txawj xav txog Kuv tej nra hnyav thiab nrhiav kev paub txog Kuv tej lus. Tsuas yog cov neeg zoo li no xwb mas Kuv thiaj li yuav qhia kom paub, thiab lawv thiaj li yuav tau nyob hauv Kuv txoj kev coj qhia thiab kev qhuab qhia tiag tiag, yuav tsis raug qhuab ntuas teem txim. Cov uas, tsis ua kom pom hais tias yeej muaj kev txawj xav txog Kuv tej nra hnyav, rau siab ntso npaj rau lawv tus kheej lub neej yav pem suab xwb—qhov ntawd ces yog, cov uas tsis npaj lawv tej kev ua kom haum Kuv lub siab, tab sis tsuas yog cev tes thov xwb—cov tsiaj zoo li neeg thov khawv no ces Kuv yeej yuav tsis muaj hnub siv hlo li, vim txij kiag thaum lawv yug los, lawv yeej tsis paub dab tsi txog kev txawj xav rau Kuv tej nra hnyav ntawd li. Lawv yog cov neeg uas tsis muaj kev xav li lwm tus li; cov neeg ntawd ces yog txom nyem los ntawm “tsis tau zaub mov txaus” rau saum lub hlwb, thiab yuav tsum mus tsev mus noj “zaub mov” ntxiv. Kuv tsis muaj dab tsi siv txog cov neeg zoo li ntawd. Nyob rau hauv Kuv cov neeg, txhua tus yuav tsum tau paub Kuv ua ib qho dej num ua kom pom mus kom txog qhov kawg, ib yam nkaus li noj mov, hnav ris tsho, thiab pw tsaug zog, tej yam uas yus tsis muaj hnub yuav nov qab ib pliag li, es kom txog thaum kawg, kev paub Kuv ces kom yog tej yam yus paub zoo npaum nkaus li noj mov—tej yam uas nej ua tau yam tsis siv zog hlo li, nrog rau txhais tes uas xyaum ua. Hos hais txog cov lus uas Kuv hais, txhua lo twg mas yuav tsum tau ntseeg kom kawg kawg thiab khaws mus siv kom tag nrho; tsis txhob tsuas lam khaws mus siv ib nyuag nrab kom tag kev tag cai nkaus xwb. Leej twg los xij uas tsis mloog Kuv cov lus ces yuav muab xam hais tias tawm tsam Kuv ncaj qha; leej twg los xij uas tsis noj Kuv tej lus, los sis tsis nrhiav kev kawm kom paub lawv, ces yuav raug xam hais tias tsis quav ntsej txog Kuv, ces yuav raug cheb tawm ncaj qha ntawm lub plag tsev ntawm Kuv lub tsev mus. Qhov no mas vim yog, ib yam li Kuv twb tau hais yav tag los lawm, qhov Kuv xav tau tsis yog neeg coob, tab sis yog cov zoo xwb. Ntawm ib puas leej neeg twg, yog muaj ib leeg muaj peev xwm paub Kuv los ntawm Kuv cov lus, ces Kuv yeej txaus siab muab cov seem cuam pov tseg es tsom ntsoov qhia kom tig ras to taub thiab qhia kom paub qhov tseeb rau tus ib leeg no. Los ntawm qhov no los ces nej yeej pom hais tias nws tsis yog hais tias muaj neeg coob ces txawm yuav ua tau kom Kuv tshwm sim los sis txawm yuav ua tau lub neej li Kuv. Qhov kuv xav tau ces yog covmog (txawm hais tias tej resnpluag txawm tsis muaj noob puv heev los xij) thiab tsis yog cov txhauv (txawm hais tias tej res npluag txawm yuav muaj noob puv nkaus kom txaus qhuas npaum li cas los xij). Hos hais txog cov uas tsis quav ntsej nrhiav, tab sis yog cov uas tsuas nyob yam niag tub nkeeg ntsuav, lawv yuav tsum cia li tawm lawv mus ntsiag to xwb; Kuv tsis xav pom lawv ntxiv dua lawm, tsam lawv pheej coj kev poob ntsej poob muag los rau Kuv lub npe ntxiv mus.

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 5” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 239

Vim koj yog cov neeg hauv Kuv tsev neeg, thiab vim koj ua siab ncaj nyob rau hauv Kuv lub nceeg vaj, koj yuav tsum ua raws li tej qauv quag ntawm Kuv tej kev cheem tsum rau txhua yam uas koj ua. Kuv tsis hais kom koj ua dab tsi tshaj li ib tauv huab uas cua tshuab ya, tab sis kom koj ua ib co daus uas ci ntsa paug, thiab muaj nws lub ntsiab tseeb thiab, tshaj qhov ntawd, yog nws qhov kev muaj nuj nqis. Vim Kuv tuaj ntawm daim av dawb huv tuaj, Kuv tsis zoo li lub paj nplaim dej, uas tsuas lam muaj lub npe xwb tab sis tsis muaj lub ntsiab tseeb, vim nws tuaj ntawm pas av nkos tuaj thiab tsis yog tuaj ntawm daim av dawb huv tuaj. Lub sij hawm uas ib lub ntuj ceeb tsheej tshiab nqis los rau ntiaj teb thiab ib lub ntiaj teb tshiab nthuav dav thoob plaws qab ntuj ces yog kiag lub sij hawm uas Kuv ua hauj lwm yam raws kev raws cai nyob nrog tib neeg. Leej twg ntawm noob neej thiaj li paub Kuv? Leej twg pom lub sij hawm Kuv los txog kiag? Leej twg pom hais tias Kuv mas tsis yog muaj lub npe nkaus xwb, tab sis, tshaj qhov ntawd, kuj tseem muab lub ntsiab tseeb thiab? Kuv siv Kuv txhais tes muab cov huab dawb cheb tawm lawm thiab ntsuam xyuas lub ntuj zoo zoo; tsis muaj ib yam dab tsi saum ntuj uas tsis yog npaj los ntawm Kuv txhais tes li, thiab hauv qab ntawd, tsis muaj leej twg uas yuav tsis siv nws lub zog me me los pab ua kom Kuv qhov dej num loj tshaj plaws ntawd tiav hlo. Kuv tsis yuam tej qhov hnyav hnyav rau cov tib neeg hauv ntiaj teb, vim Kuv yeej ib txwm yog tus Vajtswv uas muaj qab hau thiab vim Kuv yog Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas tsim tib neeg thiab paub lawv zoo. Tag nrho tib neeg ces nyob ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub qhov muag ntsia ntsoov. Txawm yog cov nyob nrug deb rau puag tom tej ces kaum ntuj los yuav ua cas khiav dim txoj kev soj ntsuam xyuas ntawm Kuv tus Ntsujplig mas? Txawm hais tias tib neeg yeej “paub” Kuv tus Ntsujplig, los lawv yeej tseem ua txhaum rau Kuv tus Ntsujplig thiab. Kuv cov lus qhib hlo txhua tus neeg lub ntsej muag phem, nrog rau lawv tej kev xav uas tob tshaj plaws, thiab ua rau tag nrho cov uas nyob hauv ntiaj teb raug muab piav kom tau meej meej los ntawm Kuv txoj kev kaj thiab poob kiag mus rau hauv Kuv txoj kev soj ntsuam xyuas. Txawm li ntawd los xij, txawm yuav poob kiag mus rau hauv lawm los xij, lawv lub siab yeej tsis tau luag plam kev mus deb ntawm Kuv li. Nyob rau ntawm tej yam khoom uas Kuv tsim tawm, leej twg thiaj tsis los hlub Kuv vim yog Kuv tej kev ua mas? Leej twg thiaj tsis ntshaw Kuv vim yog Kuv cov lus mas? Nyob rau hauv leej twg thiaj li tsis muaj tej kev ncawg Kuv vim yog Kuv txoj kev hlub mas? Nws taus yog vim Ntxwgnyoog txoj kev qias vuab tsuab xwb es tib neeg thiaj li mus tsis txog qhov uas Kuv cheem tsum. Txawm yog qhov qauv quag qis tshaj plaws uas Kuv cheem tsum xwb los yeej tseem ua rau muaj kev tsis tshua ntseeg nyob rau hauv tib neeg thiab, yuav tsis hais dab tsi hnub no—tiam no uas Ntxwgnyoog tsim kev kub ntxhov thiab muaj kev caij tsuj loj nkawg nkaus—los sis lub sij hawm uas tib neeg tau raug Ntxwgnyoog tsuj es lawv lub cev ces lo tej yam qias vuab tsuab tag nrho lawm. Thaum twg es tib neeg qhov kev saib xyuas tsis tau Kuv lub siab vim yog lawv txoj kev phem ntawd thiaj li tsis ua rau Kuv tu siab mas? Puas yog hais tias Kuv hlub Ntxwgnyoog? Puas yog hais tias Kuv yuam kev hauv Kuv txoj kev hlub lawm? Thaum tib neeg tsis mloog Kuv hais, Kuv lub siab quaj twj ywm; thaum lawv tawm tsam Kuv, Kuv qhuab ntuas lawv; thaum lawv raug Kuv cawm thiab tsa sawv hauv qhov tuag rov qab los, Kuv pub zaub moj rau lawv noj yam saib xyuas zoo tshaj plaws li, thaum lawv nyoo zwm rau Kuv, Kuv lub siab nyob tus thiab Kuv hnov kiag ib qho kev hloov pauv loj tam sim ntawd nyob rau saum ntuj ceeb tsheej thiab hauv ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam. Thaum tib neeg qhuas Kuv, ua cas Kuv thiaj li yuav tsis xyiv fab rau nws mas? Thaum lawv ua tim khawv rau Kuv thiab raug Kuv muab tau, ua cas Kuv thiaj li tsis hnov li muaj lub yeeb koob ntsa paug mas? Puas yog hais tias tib neeg txawm yuav ua li cas thiab coj li cas los yeej tsis yog Kuv tswj thiab pab cuam rau li lod? Thaum uas Kuv ho tsis qhia kev, ces tib neeg yuav nyob twj ywm thiab tsis ua dab tsi li; tshaj qhov ntawd, nyob tom Kuv nrab qaum, lawv tseem ua tej niag kev phem kev qias uas “txaus qhuas kawg” thiab. Koj puas xav tias lub cev nqaij daim tawv, uas Kuv muab coj los hnav rau Kuv Tus Kheej, tsis paub ib yam dab tsi txog koj tej kev ua, koj tus cwj pwm, thiab koj tej lus li lod? Tau ntau xyoo uas Kuv tau tiv cua thiab tiv nag, thiab Kuv los kuj tau ntsib tau pom tej kev iab kev daw ntawm tib neeg lub ntiaj teb lawm; txawm li cas los xij, thaum muab tig los saib kom tseeb tseeb, mas tsis muaj ib yam kev txom nyem twg uas yuav muaj cuab kav ua rau cov noob neej uas muaj cev nqaij daim tawv yuav tag kev cia siab rau hauv Kuv li, haj yam tsis muaj ib yam kev qab zib twg uas yuav ua tau rau cov tib neeg uas muaj cev nqaij daim tawv kom txias siab, tu siab, los sis tsis quav ntsej txog Kuv li. Puas yog lawv txoj kev hlub rau Kuv tsuas kawg rau qhov tsis muaj kev txom nyem los sis tsis muaj kev qab zib xwb lod?

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 9” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 240

Hnub no, vim Kuv tau coj nej los txog rau theem no lawm, Kuv muaj tej kev npaj uas tsim nyog lawm thiab muaj Kuv tus kheej tej hom phiam lawm. Yog Kuv qhia tej ntawd rau nej hnub no, ua nej puas yuav paub lawv tiag tiag mas? Kuv yeej paub zoo txog tej kev xav ntawm tib neeg lub siab thiab tej kev ntshaw ntawm tib neeg lub siab lawm: Leej twg thiaj li ib txwm tsis nrhiav kev tawm rau lawv tus kheej mas? Leej twg thiaj li ib txwm tsis xav txog lawv tus kheej tej uas yuav tshwm sim tom ntej rau lawv mas? Tab sis txawm hais tias tib neeg yeej muaj tswv yim ntau thiab zoo heev, los leej twg thiaj li muaj peev xwm twv hais tias, tom qab tej tiam ntawd lawm, qhov tam sim no yuav zoo li no? Qhov no puas yog kev tawg paj txi txiv ntawm koj tus kheej tej kev siv dag siv zog tiag mas? Qhov no puas yog nqi zog rau koj txoj kev ua hauj lwm yam tsis paub nkees li mas? Qhov no puas yog daim duab zoo nkauj uas koj lub siab xav mas? Yog Kuv tsis coj tag nrho noob neej, leej twg thiaj yuav muaj peev xwm cais lawv tus kheej tawm ntawm Kuv tej kev npaj thiab nrhiav dua ib txoj kev tawm mas? Qhov no puas yog tej kev xav thiab kev ntshaw ntawm tib neeg uas tau coj lawv los rau hnub no mas? Coob tus neeg ces ua neej mus tag nrho lawv lub neej los lawv tej kev ntshaw yeej tsis tshwm sim li. Qhov no puas yog ib qho yuam kev nyob rau hauv lawv txoj kev xav tiag tiag mas? Coob tus neeg lub neej ces yeej muaj tej kev zoo siab thiab kev txaus siab puv npo yam tsis nco xav txog li. Qhov no puas yog vim lawv xav tau tsawg dhau heev lawm? Leej twg ntawm tag nrho noob neej uas tsis raug saib xyuas nyob rau ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ntsia ntsoov? Leej twg thiaj li tsis nyob rau hauv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj kev xaiv tseg ua ntej lawm? Tib neeg txoj kev ciaj thiab kev tuag tshwm sim raws li lawv tus kheej txoj kev xaiv lod? Tib neeg puas tswj lawv tus kheej txoj hmoo mas? Muaj coob tus neeg quaj nrhiav kev tuag, tab sis nws nyob deb ntawm lawv heev; coob tus neeg xav ua cov uas rauj khov nyob rau hauv txoj sia thiab ntshai txoj kev tuag, tab sis lawv tsis paub li hos, lub sij hawm ntawm lawv txoj kev tuag twb los ze lawm, muab lawv cuam sis mus rau lub qhov ntuj tob tob ntawm txoj kev tuag; coob tus ntsia saum ntuj thiab xyu heev li; coob tus quaj heev, quaj ncia; coob tus poob tsag rau hauv tej kev sim siab; thiab coob tus rais mus ua neeg raug txim rau txoj kev ntxias dag. Txawm hais tias Kuv tsis tshwm sim kiag ua ib tug neeg rau tib neeg pom Kuv tseeb tseeb, los coob tus yeej ntshai pom Kuv lub ntsej muag, ntshai kawg kiag hais tias Kuv yuav tsoo lawv ntog, hais tias Kuv yuav muab lawv tshuab tuag kiag. Tib neeg puas paub Kuv tiag, los sis lawv tsis paub? Tsis muaj leej twg yuav hais tau kom paub tseeb li. Tsis yog li ntawd lod? Nej ces ntshai Kuv thiab Kuv qhov kev rau txim tib si, tab sis nej kuj tseem sawv los thiab tab meeg tawm tsam Kuv thiab txiav txim rau Kuv. Tsis yog li no lod? Hais tias tib neeg yeej ib txwm tsis paub Kuv vim lawv yeej ib txwm tsis pom Kuv lub ntsej muag los sis hnov Kuv lub suab li. Yog li ntawd, txawm hais tias Kuv yuav nyob rau hauv tib neeg lub siab, los puas muaj ib qho nyob rau hauv ib tug twg lub siab uas Kuv yuav tsis pom plooj thiab pom tsis meej li? Puas muaj ib tug twg uas hauv nws lub siab mas Kuv yeej pom tseeb tseeb li? Kuv tsis xav kom cov uas yog Kuv cov neeg pom Kuv tsis meej thiab pom tsaus tsaus, thiab yog li ntawd Kuv thiaj li pib tes hauj lwm loj no.

Kuv los ntsiag to los nyob xyaw tib neeg, thiab Kuv ncaim mus ntsiag to. Puas tau muaj ib tug twg pom Kuv li? Lub hnub puas muaj cuab kav pom Kuv vim yog nws tus nplaim cig hlob ntawd? Lub hli puas muaj cuab kav pom Kuv vim yog nws qhov pom kev ntsa paug ntawd? Cov hnub qub puas muaj cuab kav pom Kuv vim yog lawv tej chaw nyob saum ntuj? Thaum Kuv los, tib neeg tsis paub li, thiab txhua yam yeej tsis paub txog li, thiab thaum Kuv ncaim mus, tib neeg yeej tseem tsis paub li thiab. Leej twg thiaj li muaj cuab kav hais lus tim khawv rau Kuv? Puas yog cov lus qhuas ntawm cov tib neeg hauv ntiaj teb? Puas yog tej paj qos dej uas tawg paj tom hav zoov? Puas yog tej noog ya saum nruab ntug? Puas yog tej tsov ntxhuav nyooj laws tim tej toj roob? Tsis muaj ib tug twg pom Kuv tag nrho li! Tsis muaj leej twg muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm uas Kuv yuav ua li! Txawm hais tias lawv ua kiag tes hauj lwm no, los nws ho yuav muaj qhov meem txheej com dab tsi thiab? Txhua hnub Kuv soj ntsuam txhua txoj kev ua ntawm coob tus neeg, thiab txhua hnub Kuv tshawb nrhiav tej siab ntsws ntawm coob tus neeg; yeej ib txwm tsis muaj leej twg yuav khiav dim Kuv txoj kev txiav txim, thiab yeej tsis muaj leej twg yuav rho tau lawv tus kheej tawm ntawm qhov muaj tiag ntawm Kuv txoj kev txiav txim li. Kuv sawv siab tshaj lub ntuj thiab saib mus pom deb heev: Tib neeg suav tsis txheeb tau raug Kuv tsoo ntog, tab sis, ib yam nkaus li thiab, muaj neeg suav tsis txheeb li yeej ua neej nyob rau hauv Kuv txoj kev hlub tshua thiab kev siab dawb siab zoo. Tsis yog nej los yeej nyob rau hauv tej xwm txheej li ntawd thiab lod?

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 11” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 241

Nyob hauv lub ntiaj teb, Kuv yog Vajtswv Tus Kheej uas muaj qab hau uas nyob rau hauv noob neej lub siab; nyob saum ntuj, Kuv yog tus Tswv ntawm ib puas tsav yam uas tau tsim tseg. Kuv tau nce tej toj roob hauv pes thiab tau hla tej dej ntws, thiab Kuv tau nkag mus los rau hauv thiab tawm ntawm noob neej. Leej twg muaj peev xwm los tawm tsam Vajtswv Tus Kheej uas muaj qab hau tim ntsej tim muag? Leej twg muaj peev xwm los rhuav tshem txog lub hwj chim kav ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus? Leej twg muaj peev xwm los hais tawm tias Kuv yog, dhau ntawm tus duab ntxoo ntawm ib txoj kev ua xyem xyav lawm, nyob saum ntuj? Tshaj ntawd ntxiv, leej twg muaj peev xwm los hais tawm tias Kuv cam tsis tau nyob rau hauv ntiaj teb? Tsis muaj ib tug uas nyob rau hauv noob neej muaj peev xwm ntawm txoj kev qhia ntxaws ntxaws txog tias Kuv nyob rau thaj chaw twg. Nws puas yog tias thaum twg uas Kuv nyob rau saum ntuj, Kuv yog Vajtswv Tus kheej uas tshaj ntuj tsim, thiab tias thaum twg uas Kuv nyob rau hauv ntiaj teb, Kuv yog Vajtswv Tus Kheej uas muaj qab hau? Tseeb tiag txawm hais tias Kuv yog Vajtswv Tus Kheej uas muaj qab hau los sis tsis yog tsis tuaj yeem txiav txim siab tau los ntawm Kuv txoj kev ua tus Tswj Kav ntawm ib puas tsav yam uas tau tsim tseg los sis qhov tseeb tiag uas Kuv ntsib tej kev tsim txom ntawm noob neej lub ntiaj teb, puas yog? Yog tias qhov ntawd yog qhov teeb meem, ces noob neej yuav tsis ruam dhau txhua txoj kev cia siab lawm lov? Kuv nyob rau saum ntuj, tiam sis Kuv kuj nyob rau hauv ntiaj teb thiab; Kuv nyob rau hauv txhua yam uas suav tsis txheeb ntawm ib puas tsav yam uas tau tsim tseg, thiab kuj nyob rau hauv tej pab pawg coob coob thiab. Noob neej tuaj yeem kov tau Kuv txhua hnub; tshaj ntawd ntxiv, lawv tuaj yeem pom Kuv txhua hnub. Raws li noob neej tau paub txog, Kuv saib zoo li qee zaum raug zais lawm thiab qee zaum tuaj yeem pom tau; Kuv saib zoo li muaj nyob tiag tiag, txawm li ntawd los Kuv kuj saib zoo li tsis muaj nyob lawm thiab. Nyob rau hauv Kuv muaj tej chaw nyob zais ntshis uas piav tsis tau rau noob neej. Nws yog txawm hais tias noob neej txhua tus saib ntsoov Kuv los ntawm ib lub tshuab tsom kom yim huab nrhiav tau ntxiv tej kev zais ntshis uas nyob hauv Kuv, cia siab ntsoov tias yuav tshem tau txoj kev xav uas piav tsis tau ntawd hauv lawv lub siab tawm mus. Txawm li cas los xij, txawm hais tias lawv tau siv lub tshuab tsom-hluav taws xob los, tib neeg yuav ua li cas thiaj li nthuav tau txhua yam nraim nkoos uas Kuv tuav?

Nyob rau hauv txhua lub sij hawm uas Kuv haiv neeg, raws li qhov tshwm los ntawm Kuv txoj hauj lwm, tau raug qhuas nrog Kuv, tus zaj loj liab ploog lub qhov nkaum yuav raug khawb, txhua cov av nkos thiab av qias neeg yuav raug muab cheb mus kom du lug, thiab tag nrho cov dej uas tsis huv lawm, uas raug khaws cia tau ntau xyoo uas suav tsis txheeb, yuav qhuav mus nyob rau hauv Kuv cov hluav taws hlawv, kom tsis muaj nyob ntxiv li lawm. Yog li ntawd, tus zaj loj liab ploog yuav piam sij mus nyob rau hauv lub pas hluav taws thiab leej faj. Nej puas yuav kam los nyob rau hauv qab Kuv txoj kev saib xyuas uas muaj kev hlub kom tsis txhob raug txeeb mus los ntawm tus zaj? Puas yog nej yeej ntxub nws tej kev dag ntxias tiag tiag li? Leej twg thiaj li yuav muaj peev xwm los hais lus tim khawv kom ncaj ncees rau Kuv? Txhawm rau Kuv lub npe, txhawm rau Kuv tus Ntsujplig, thiab txhawm rau tag nrho Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg, leej twg thiaj li tuaj yeem fij tag nrho lawv lub zog? Hnub no, thaum lub teb chaws nyob rau hauv noob neej lub ntiaj teb, yog lub sij hawm uas Kuv tau los ua neeg nyob rau hauv noob neej. Yog tias qhov no tsis yog li ntawd, puas muaj leej twg uas tuaj yeem tiv mus rau tom tshav rog sawv cev Kuv yam tsis muaj ib txoj kev ntshai li? Kom lub teb chaws thiaj li yuav tshwm sim, kom Kuv lub siab thiaj li yuav zoo, thiab deb tshaj ntawd ntxiv, kom Kuv hnub thiaj li yuav los, kom lub sij hawm thiaj li yuav los thaum txhua yam uas suav tsis txheeb ntawm ib puas tsav yam uas tau tsim tseg tau rov qab yug dua thiab loj hlob nplua mias tuaj, kom noob neej thiaj li yuav raug cawm dim los ntawm lawv lub hiav txwv ntawm kev raug tsim txom, kom tag kis thiaj li yuav los, thiab kom nws thiaj li yuav raug xav tsis thoob, thiab tawg paj thiab vam meej thiab, tshaj ntawd ntxiv, kom txoj kev lom zem ntawm lub neej yav tom ntej thiaj li yuav los dhau mus, txhua tus noob neej tab tom siv zog tag nrho lawv lub zog, tsis tseg ib yam dab tsi nyob rau hauv txoj kev fij lawv tus kheej rau Kuv li. Qhov no tsis yog ib lub cim qhia tias kev muaj yeej twb yog Kuv li lawm lov? Nws tsis yog ib lub cim ntawm kev tiav log ntawm Kuv txoj kev npaj lov?

Yim muaj tib neeg nyob coob rau thaum lub sij hawm kawg, ces lawv yim paub txoj kev qhuav qhawv ntawm lub ntiaj teb, thiab lawv yim muaj lub dag zog tsawg dua rau txoj kev ua neej. Vim qhov laj thawj no, cov tib neeg uas suav tsis txheeb thiaj li tau tuag rau txoj kev poob siab, lwm tus uas suav tsis txheeb tau raug poob siab nyob rau hauv lawv txoj kev tshawb nrhiav, thiab lwm tus uas suav tsis txheeb tsim txom lawv tus kheej kom raug rhuav tshem los ntawm Ntxwgnyoog txhais tes. Kuv tau cawm ntau tus tib neeg dim thiab tau txhawb nqa lawv coob leej, thiab, feem ntau, thaum noob neej tau plam txoj kev kaj lawm, Kuv tau muab lawv txav rov qab los rau ib thaj chaw ntawm txoj kev kaj kom lawv thiaj li yuav paub Kuv nyob rau hauv txoj kev kaj thiab zoo siab rau Kuv nyob rau hauv txoj kev zoo siab. Vim yog ntawm txoj kev los ntawm Kuv txoj kev kaj, txoj kev pe hawm thiaj loj hlob rau hauv lub siab ntawm tib neeg uas nyob rau hauv Kuv lub teb chaws, vim Kuv yog ib tug Vajtswv rau noob neej los hlub—ib tug Vajtswv rau tus noob neej uas muaj lub siab npuab hauv kev hlub—thiab lawv tau muaj ib txoj kev ua neej nyob puv npo uas txaus siab heev ntawm Kuv lub cev. Txawm li cas los xij, thaum txhua yam uas tau hais tiav tag lawm, tsis muaj ib tug uas nkag siab tias seb qhov no yog txoj hauj lwm ntawm tus Ntsujplig los sis ib txoj hauj lwm ntawm sab cev nqaij daim tawv. Nws siv sij hawm tag nrho ntawm tib neeg lub neej txoj sia tsuas yog los paub ib yam no kom ntxaws ntxaws xwb. Noob neej yeejtsis tau ntxub Kuv nyob rau hauv lawv lub siab uas tob tshaj plaws li; tiam sis, lawv muaj lub siab npuab Kuv hauv qhov tob ntawm lawv lub siab lub ntsws. Kuv lub tswv yim tsa lawv txoj kev qhuas, tej kev xav tsis thoob uas Kuv ua hauj lwm yog ib rooj mov noj rau lawv ob lub qhov muag, thiab Kuv cov lus ua rau lawv lub siab xav tsis thoob, txawm li ntawd los lawv saib cov lus ntawd yam rau nqi heev. Kuv qhov tseeb ua rau noob neej nyob rau ntawm ib txoj kev poob, ua rau ruam tag thiab tsis meej pem li lawm, thiab txawm li ntawd los lawv yeej kam los txais qhov tseeb ntawd. Qhov no tsis yog qhov ntsuas meej meej ntawm noob neej raws li lawv yeej yog li ntawd tiag tiag lov?

Xaiv tawm los ntawm “Tshooj 15” ntawm Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 242

1. Tib neeg yuav tsum tsis txhob ua tus loj dua, los sis tsis txhob qhuas nws tus kheej siab dua. Nws yuav tsum pe hawm thiab qhuas Vajtswv.

2. Ua txhua yam uas muaj txiaj ntsig rau Vajtswv tes dej num thiab tsis muaj ib yam dab tsi uas cuam tshuam rau kev txaus siab ntawm Vajtswv tes dej num. Pov thaiv Vajtswv lub npe, Vajtswv tej lus tim khawv, thiab Vajtswv tes dej num.

3. Cov nyiaj, cov khoom siv, thiab txhua tsav yam hauv Vajtswv tsev yog cov uas tib neeg yuav tsum muab rau. Tej zaum yuav tsis muaj ib tug tib neeg txaus siab rau li tab sis tus txiv plig thiab Vajtswv, rau tib neeg cov khoom fij yog rau kev txaus siab ntawm Vajtswv. Vajtswv tsuas yog muab cov no faib rau tus txiv plig xwb; tsis muaj ib tug twg uas tsim nyog los yog muaj cai txaus siab rau ib qho ntawm lawv. Txhua yam uas tib neeg muab (suav nrog cov nyiaj thiab cov khoom siv uas tuaj yeem txaus siab) tau muab rau Vajtswv, tsis yog muab rau tib neeg, thiab yog li tej yam no yuav tsum tsis yog ua kev txaus siab rau tib neeg; yog tias tib neeg yog tus txaus siab rau lawv, ces nws yuav yog nyiag cov khoom fij no. Txhua tus tib neeg uas ua qhov no yog ib tug Yudas, ntxiv rau qhov ua tus neeg ntxeev siab, Yudas kuj tau pab nws tus kheej rau yam uas tau muab tso rau hauv lub hnab nyiaj.

4. Tib neeg muaj tus moj yam uas ua siab tsis ncaj thiab muaj tej kev xav ntau. Zoo li no, nws yog qhov txwv tsis pub rau ob tus tswv cuab ntawm poj niam thiab txiv neej los ua hauj lwm ua ke yam tsis muaj leej twg nrog thaum ua dej num rau Vajtswv. Yog leej twg raug tshawb pom ua li ntawd yuav raug ntiab tawm, yam tsis muaj kev zam.

5. Tsis txhob xa kev txiav txim rau Vajtswv los sis kev sib tham tej teeb meem txog Vajtswv. Ua raws li qhov uas tib neeg yuav tsum ua, thiab hais raws li yam uas tib neeg yuav tsum hais, thiab tsis txhob ua dhau cai los sis tsis txhob hla dhau ciam. Saib xyuas koj tus kheej tus nplaig thiab saib xyuas qhov chaw koj mus, zam tsis txhob ua tej yam uas yuav ua rau Vajtswv tus moj yam chim.

6. Ua yam uas yuav tsum tau ua los ntawm tib neeg, thiab ua koj cov luag hauj lwm, thiab ua kom koj cov luag hauj lwm tiav, thiab tuav koj tes hauj lwm. Vim koj ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum muab koj cov kev pab rau Vajtswv tes dej num; yog koj tsis muab, ces koj tsis tsim nyog tau noj thiab haus Vajtswv tej lus, thiab tsis tsim nyog nyob hauv Vajtswv tsev neeg.

7. Hauv kev ua hauj lwm thiab cov teeb meem ntawm pawg ntseeg, dhau li kev mloog Vajtswv lus lawm, ua raws li cov lus taw qhia ntawm tus tib neeg uas raug siv los ntawm tus Vajntsujplig hauv txhua yam. Txawm tias qhov kev ua txhaum cai me ntsis xwb los yog qhov txais yuav tsis tau kiag li. Ua neeg ncaj rau koj txoj kev ua raws, thiab tsis soj ntsuam qhov raug los sis tsis raug; qhov yog los sis qhov tsis yog tsis muaj dab tsi ua rau koj. Koj yuav tsum txhawj txog koj tus kheej kom muaj kev mloog lus puv ntoob nkaus xwb.

8. Cov tib neeg ua ntseeg Vajtswv yuav tsum mloog Vajtswv lus thiab pe hawm Nws. Tsis txhob tsa los yog ntsia rau ib tug tib neeg twg; tsis txhob muab Vajtswv tso ua ntej, lwm tus tib neeg uas koj nrhiav rau zeeg ob, thiab koj tus kheej rau zeeg peb. Yuav tsum tsis muaj ib tug tib neeg twg tswj ib qho chaw hauv koj lub siab, thiab koj yuav tsum tsis txhob xav txog tib neeg—tshwj xeeb yog cov koj hwm—kom sib luag nrog Vajtswv los sis ua kom nws sib txig sib luag nrog Nws. Qhov no yog yam uas nyiaj tsis tau rau Vajtswv.

9. Tswj koj cov kev xav kom nyob rau hauv tes dej num ntawm pawg ntseeg. Muab txoj kev cia siab ntawm koj cev nqaij daim tawv tso rau ib sab, txiav txim siab txog teeb meem hauv tsev neeg, mob siab rau muab koj tus kheej lub siab tag nrho rau Vajtswv tesdej num, thiab muab Vajtswv tes dej num tso ua ntej thiab ua koj lub neej tuaj tom qab. Nov yog kev coj noj coj ua ntawm ib tug neeg dawb huv.

10. Tej txheeb ze uas tsis muaj kev ntseeg (koj cov me nyuam, koj tus txiv los sis tus poj niam, koj cov viv ncaus los sis koj niam thiab koj txiv, thiab lwm tus) yuav tsum tsis txhob raug yuam mus rau tom tsev teev hawm. Vajtswv tsev neeg tsis yog muaj tswv cuab tsawg, thiab tsis tas yuav ntxias cov neeg siv tsis tau. Txhua tus uas tsis zoo siab ntseeg yuav tsum tsis txhob raug coj mus rau tom tsev teev hawm. Txoj kev cai no yog qhia rau txhua tus tib neeg. Nej yuav tsum xyuas, saib xyuas, thiab sib ceeb toom kom txhua tus nco qhov teeb meem no; tsis pub kom muaj ib tus twg ua txhaum nws. Txawm hais tias cov txheeb ze uas tsis ntseeg nkag mus hauv tsev teev hawm yam tsis txaus siab hlo, lawv yuav tsum tsis txhob tau txais phau ntawv los sis tsis txhob muab npe tshiab; cov tib neeg zoo li no tsis yog Vajtswv tsev neeg, thiab lawv txoj kev nkag mus hauv lub tsev teev hawm yuav tsum raug cheem los ntawm txhua txoj hau kev uas tsim nyog. Yog tias muaj teeb meem rau lub tsev teev hawm vim muaj kev cuam tshuam ntawm tej dab, ces koj tus kheej yuav raug ntiab tawm los sis yuav muaj kev txwv rau koj. Muab hais luv luv tias, txhua tus tib neeg muaj lub luag hauj lwm hauv qhov teeb meem no, txawm li cas los koj yuav tsum tsis txhob ua dog dig, los sis tsis txhob siv nws los daws tej teeb meem ntawm yus ntiag tug.

Xaiv tawm los ntawm “Kaum Txoj Cai Kev Uas Yuav Tsum Tau Mloog los ntawm Cov Tib Neeg Uas Vajtswv tau Xaiv Tseg hauv Tiam Vajtswv Los Kav” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 243

Qhov no yog hais tau tias neeg yuav tsum ua raws li tej hauj lwm ntau uas lawv yuav tsum ua. Qhov no yog tej yam neeg yuav tsum ua thiab qhov no yog yam lawv yuav tsum ua kom tshwm sim tuaj. Cia Vajntsujplig ua tej yam uas Vajntsujplig yuav tsum tau ua; tib neeg tsis nyob hauv, tib neeg yuav tau ua raws li yam uas tib neeg yuav tsum ua, uas tsis muaj feem xyuam txog Vajntsujplig. Nws tsis muaj dab tsi tab sis tib neeg yuav tsum tau ua, thiab yuav tau ua raws nraim xws li qhov lus txib, zoo nkaus li ua raws nraim li nyob hauv txoj cai nyob hauv Vajluskub Qub. Txawm tias tam sim no tsis yog Tiam Muaj Kev Cai los, yeej tseem muaj ntau lo lus yuav tau ua raws xws nkaus li tej lus hais hauv Tiam Muaj Kev Cai. Cov lus no tsis yog cia Vajntsujplig ua tus muab tawm los xwb, tab sis, yog tej yam uas tib neeg yuav tau ua raws li hais. Piv txwv: Koj yuav tsum txob txiav txim rau tes dej num tus Vajtswv uas muaj qab hau ua. Koj yuav tsum txhob tawm tsam tus neeg ua Vajtswv ua tim nkawv rau. Nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag, nej yuav tau nyob nej qhov chaw thiab txhob ua tej yam tsis yog. Nej yuav tau hais lus ncaj nruab nrab, thiab nej cov lus thiab tej nej ua yuav tsum ua raws li qhov uas tus neeg ua tim khawv rau Vajtswv qhia. Nej yuav tau fwm Vajtswv tej lus tim khawv. Nej yuav tau txhob kav liam Vajtswv tes dej num thiab cov lus tawm ntawm Nws lub cauj los. Nej yuav tau txhob qog lub suab thiab lub hom phiaj ntawm Vajtswv tej lus. Nyob sab nraud, nej yuav tau txhob ua tej yam uas tawm tsam tus neeg uas Vajtswv ua tim khawv rau. Thiab lwm yam ntxiv. Tej no yog yam txhua tus neeg yuav tau ua raws. Nyob hauv ib tiam twg, Vajtswv qhia ntau txoj cai uas zoo nkaus li tej kev cai thiab neeg yuav tau yoog. Los ntawm qhov no, Nws tswj tau neeg tus yam ntxwv thiab ntes tau nws txoj kev dawb huv. Xav txog lo lus “Hwm koj txiv thiab koj niam” nyob hauv tiam Vajluskub Qub, piv txwv. Cov lus no hnub no twb tsis siv lawm; lub sij hawm ntawd, lawv tsuas yog ib qho kev tswj neeg tus yam ntxwv sab nraud me me xwb, siv los qhia txog neeg txoj kev ntseeg Vajtswv dawb huv, thiab yog lub cim rau cov neeg ntseeg Vajtswv. Txawm tias tam sim no yog Tiam Vajtswv Los Kav, tseem muaj ntau txoj cai uas neeg yuav tau ua raws. Cov cai yav dhau los tsis siv lawm, thiab hnub no muaj ntau yam uas haum rau neeg muab coj los xyaum, thiab yog qhov yuav tsum ua. Lawv tsis muaj feem rau tes dej num ntawm tus Vajtsujplig thiab yuav tsum yog ua kom tiav los ntawm tib neeg.

Nyob hauv Tiam Hmoov Hlub, ntau yam kev xyaum ntawm Tiam Muaj Kev Cai tau muab tso tseg vim hais tias tej kev cai tswj no tsis ua hauj lwm zoo rau lub sij hawm ntawd. Tom qab muab lawv tso tseg lawm, muaj ntau yam kev xyaum uas tau muab ua kom haum rau lub caij ntawd, thiab tau dhau los ua ntau txoj cai rau niaj hnub no. Thaum tus Vajtswv niaj hnub no los, tej cai no yuav raug tso los thiab yuav tsis kom neeg ua raws, thiab ntau yam kev xyaum uas tau tso tawm kom haum rau tes dej num niaj hnub no. Hnub no, tej yam kev xyaum no tsis yog cov cai, tab sis, lub hom phiaj yog kom tau txiaj ntsim; lawv haum rau hnub no—tag kis, tej zaum lawv yuav rais los ua cov cai. Hais tag nrho, koj yuav tau ua raws li tej yam uas tawg taus paj txi tau txiv rau tes dej num niaj hnub no. Txhob txhawj txog tag kis: Tej yam uas ua hnub no yog ua rau hnub no. Tej zaum tag kis, yuav muaj tej yam kev xyaum uas zoo tshaj uas koj yuav tau nqes tes ua—tab sis txhob txhawj txoj tej ntawd heev dhau. Dua ntawd, ua raws li tej yam yuav tau ua hnub no kom zam dhau kev tawm tsam Vajtswv. Hnub no, tsis muaj ib yam dab tsi tseem ceeb tshajrau tib neeg ua raws dua li cov nram qab no: Koj yuav tsum txhob yuam tus Vajtswv uas sawv nyob ntawm koj qhov muag pom, los sis zais ib yam dab tsi ntawm Nws. Koj yuav tsum txhob hais tej lus phem los sis lus khav theeb nyob ntawm tus Vajtswv nyob ntawm koj xub ntiag. Koj yuav tsum txhob dag tus Vajtswv uas koj qhov muag pom los ntawm tej lus qab zib thiab hais lus ncaj ncees kom tau Nws txoj kev ntseeg siab. Koj yuav tsum txhob ua tej yam tsis tseeb nyob ntawm Vajtswv xub ntiag. Koj yuav tsum mloog txhua yam uas hais tawm ntawm Vajtswv lub cauj los, thiab yuav tsum txhob tiv, tawm tsam, los sis cav nrog Nws cov lus. Koj yuav tsum txhob txhais cov lus tawm ntawm Vajtswv lub cauj los raws li koj pom zoo. Koj yuav tsum saib koj tus nplaig kom zam dhau qhov nws ua rau koj poob rau cov neeg phem cov kev ntxias. Koj yuav tsum saib koj cov kauj ruam mus kev kom txhob hla dhau cov cwj ciam Vajtswv npaj rau koj. Yog tias koj hla dhau, qhov no yuav ua rau koj sawv nyob Vajtswv qhov chaw thiab hais tej lus uas yog lus khav theeb thiab saib yus tseem ceeb, thiab ces Vajtswv yuav tsis nyiam koj kiag li. Koj yuav tsum txhob lam tau lam nthuav tej lus uas hais tawm ntawm Vajtswv lub ncauj los, tsam ces lwm tus thuam luag koj thiab tej dab phem ua rau koj zoo li ib tug ruam. Hnub no koj yuav tsum mloog tag nrho Vajtswv tes dej num. Txawm tias koj tsis nkag siab los, koj yuav tsum txhob txiav txim rau nws; qhov koj ua tau yog nrhiav thiab cog kev phooj ywg. Tsis muaj ib tug neeg yuav hla dhau Vajtswv lub hom phiaj ua nws pib. Koj ua tsis tau dab tsi ntau tshaj li ua dej num rau tus Vajtswv niaj hnub no los ntawm qhov koj yog tib neeg. Koj tsis muaj peev xwm qhia tus Vajtswv niaj hnub no los ntawm qhov koj yog tib neeg—yog koj ua li mas yog qhov yuam kev lawm. Tsis muaj ib tug uas nyob tib neeg qhov chaws es Vajtswv ua tim khawv rau; nyob hauv koj cov lus, tej yam koj ua, thiab nyob puag hauv tej kev xav, koj nyob tib neeg qhov chaw. Qhov no yog qhov yuav tau ua raws, nws yog lub luag hauj lwm ntawm tib neeg, thiab tsis muaj ib tug yuav hloov tau; yog sim hloov ces yuav yuam tej kev cai. Qhov no txhua leej txhua tus yuav tau nco ntsoov.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Lus Txib ntawm Tiam Tshiab” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 244

Muaj ntau yam uas Kuv cia siab rau nej ua kom tiav, tab sis tsis yog txhua yam uas nej ua, tsis yog txhua yam uas hais txog nej lub neej, es yuav muaj peev xwm ua tej uas Kuv hais ntawd kom tiav, yog li Kuv tsis muaj hau kev lawm tab sis los ncaj nraim rau lub ntsiab thiab qhia rau nej txog Kuv lub siab nyiam. Muab hais tias nej txoj kev txiav txim tsis zoo thiab nej txoj kev nco txiaj ntsig los kuj tsis zoo thiab, nej yuav luag tsis paub Kuv tus moj yam thiab lub ntsiab tseem ceeb—thiab yog li nws yog ib qho xwm ceev uas Kuv qhia nej txog lawv. Nws tsis tseem ceeb tias koj to taub ntau npaum li cas nyob rau yav tas los, tsis hais txawm koj xav to taub cov teeb meem no los tsis xav, Kuv yuav tsum qhia lawv rau nej kom ntxaws ntxaws. Tsis yog nej tsis paub tag nrho cov teeb meem no, tab sis nej tsis muaj kev to taub ntau, kev paub ntau, nrog rau lub ntsiab uas muaj nyob rau hauv lawv. Muaj nej coob tus tsuas muaj txoj kev to taub ntiav ntiav, thiab ib nrab thiab ib qho uas tsis puv xwb. Qhov pab nej kom xyaum tau qhov tseeb zoo dua—qhov kom xyaum tau Kuv cov lus zoo dua—Kuv xav tias tej no yog cov teeb meem uas nej yuav tsum ceev faj ua ntej thiab saib tseem ceeb tshaj plaws. Yog tsis li ntawd, nej txoj kev ntseeg yuav nyob plooj nplas, siab phem ntsuav, thiab raug txoj kev cuab ntawm kev ntseeg puv npo. Yog tias koj tsis to taub Vajtswv tus moj yam, ces nws yuav tsis yog ib qho ua tau rau koj ua tes hauj lwm uas koj yuav tsum ua rau Nws. Yog tias koj tsis paub Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb, ces nws yuav yog ib qho ua tsis tau rau koj muaj kev fwm thiab kev ntshai rau Nws; phem tshaj ntawd, tsuas muaj kev yws qaug zog zis thiab kev hais lus dag yam tsis quav ntsej li xwb, thiab tshaj qhov ntawd, hais lus tuam mom uas thim tsis tau. Txawm tias qhov to taub Vajtswv tus moj yam yeej tseem ceeb kawg, thiab qhov paub Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb ntawd tsis saib yeej tsis tau los, yeej tsis muaj leej twg tau muab ua twb zoo tshuaj saib los sis tshawb saib rau tej teeb meem no. Nws yeej pom tsheeb tias nej txhua tus tau tso tseg tej cai tswj fwm uas Kuv tau muab coj los siv lawm. Yog tias nej tsis to taub Vajtswv tus moj yam, ces yeej muaj tau qhov tias nej yuav ua tub qaug rau Nws tus moj yam. Qhov ua tub qaug Nws tus moj yam ces zoo ib yam li qhov thab ua kom Vajtswv Tus Kheej npau taws, txawm yog qhov twg los thaum kawg tej uas koj ua ntawd yuav yog ib qho txhaum ntawm tej cai uas tswj fwm. Tam sim no koj yuav tsum ras tias thaum koj paub Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb lawm, yog li kuj tib yam thiab uas koj yeej to taub tau Nws tus moj yam—thiab thaum koj to taub Nws tus moj yam lawm, yog li kuj tib yam thiab uas koj yuav to taub tej cai uas tswj fwm. Tsis tsim nyog hais, yam uas muaj ntau nyob rau hauv tej cai uas tswj fwm ntawd tuav rau Vajtswv tus moj yam, tab sis tsis yog txhua yam ntawm Nws tus moj yam es raug muab hais tawm rau hauv tej cai uas tswj fwm; yog li, nej yuav tsum mus ib kauj ruam kom deb zog rau txoj kev uas tsim kho nej txoj kev to taub txog Vajtswv tus moj yam.

Xaiv tawm los ntawm “Nws Yog Tseem Ceeb Heev los To Taub Vajtswv Tus Moj Yam” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 245

Vajtswv tus moj yam yog ib lub ntsiab uas zoo li txhua tus nyiam thiab yog, nyuaj tshaj ntawd, ib yam uas tsis yooj yim rau txhua tus txais yuav, rau qhov Nws tus moj yam tsis zoo li tib neeg tus yam ntxwv. Vajtswv, kuj ib yam thiab, muaj Nws tus kheej tej kev xav ntawm txoj kev zoo siab xyiv fab, kev npau taws, kev tu siab, thiab kev zoo siab, tab sis tej kev xav no txawv tib neeg tej. Vajtswv yog yam uas Nws yog thiab Nws muaj yam uas Nws muaj. Txhua yam uas Nws hais tawm thiab qhia tshwm yog tej uas sawv cev rau Nws lub ntsiab tseem ceeb and qhov seb Nws yog leej twg tiag. Yam Nws yog thiab yam Nws muaj, li uas Nws lub ntsiab tseem ceeb thiab qhov seb yog leej twg tiag, yog tej yam uas tib neeg muab pauv tsis tau. Nws tus moj yam muab Nws txoj kev hlub rau tib neeg, nplig tib neeg, ntxub tib neeg, thiab tshaj ntawd, ib txoj kev to taub zoo txog tib neeg. Txawm li cas los xij, tib neeg tus yam ntxwv, tej zaum yuav ruaj siab hlo, muaj zog zis, los sis tsis muaj kev xav. Vajtswv tus moj yam yog ib yam uas koom nrog tus Kav txhua yam thiab txhua tus uas muaj sia, rau tus Tswv ntawm txhua yam uas tsim los. Nws tus moj yam sawv cev rau kev fwm, lub fwj chim, meej mom, kev zoo, thiab tsheem ceeb tshaj txhua yam, lub meej mom siab. Nws tus moj yam yog lub cim ntawm lub fwj chim kav, lub cim ntawm txhua yam uas ncaj ncees, lub cim ntawm txhua yam uas zoo nkauj thiab zoo. Tseem ceeb tshaj ntawd, nws yog lub cim ntawm Nws uas yog tus tsis muaj leej twg muaj peev xwm kov[a] yeej tau los sis kov yeej los ntawm qhov tsaus thiab txhua tus yeeb ncuab lub zog, thiab kuj yog ib lub cim ntawm Nws uas yog tus tsis muaj leej twg ua kom chim tau (los sis Nws tsis zam txim rau qhov uas raug ua kom chim)[b] los ntawm txhua tus muaj sia uas tsim los. Nws tus moj yam lub cim ntawm lub fwj chim uas siab tshaj plaws. Tsis muaj ib tug tib neeg los sis coob tus tib neeg ua tau los sis tej zaum thab tau Nws tes hauj lwm los sis Nws tus moj yam. Tab sis tib neeg tus yam ntxwv tsis zoo tshaj li lub nyuag cim ntawm txoj kev zoo me me ntawm tib neeg rau tej tsiaj. Hauv tib neeg thiab ntawm nws tus kheej tsis muaj hwj chim kav, tsis muaj cai kav, thiab tsis muaj peev xwm ua kom siab tshaj tus kheej, tab sis nyob hauv lub ntsiab tseem ceeb yog ib tug uas khoov tos txoj kev hlub ntawm tib neeg tus cwj pwm, xwm txheej, thiab tej khoom. Muaj Vajtswv txoj kev zoo siab xyiv fab vim txoj kev ncaj ncees thiab muaj qhov kaj, vim yog txoj kev puas tshuaj ntawm qhov tsaus thiab kev phem. Nws zoo siab rau hauv qhov coj qhov kaj thiab ib lub neej zoo los rau tib neeg; Nws txoj kev zoo siab xyiv fab yog kev zoo siab xyiv fab uas ncaj ncees, ib lub cim ntawm qhov muaj txhua yam zoo thiab, tshaj ntawd, ib lub cim ntawm txoj kev vam zoo rau tom ntej. Vajtswv txoj kev npau taws yog muaj rau txoj kev ua kom raug mob los ntawm qhov muaj thiab cuam tshuam los ntawm txoj kev tsis ncaj ncees uas los raug rau Nws cov tib neeg, vim tias muaj kev phem thiab qhov tsaus, vim tias muaj tej uas muab qhov tseeb ntiab tawm, thiab phem tshaj ntawd, vim tias muaj tej uas tawm tsam yam zoo thiab zoo nkauj. Nws txoj kev npau taws yog ib lub cim uas tag nrho txhua yam phem tsis muaj nyob lawm, thiab tseem ceeb tshaj ntawd, nws yog ib lub cim ntawm Nws txoj kev dawb huv. Nws txoj kev tu siab yog muaj rau tib neeg, rau tus uas Nws muaj kev cia siab rau tab sis tau poob rau hauv qhov tsaus lawm, vim hais tias tes hauj uas Nws ua rau tib neeg tsis los raws li Nws tej kev xav tau, thiab vim hais tias tsis yog txhua tus tib neeg uas Nws hlub yuav nyob tau rau hauv qhov kaj. Nws tu siab rau tus tib neeg uas dawb huv, rau tus tib neeg ncaj ncees tab sis mas khav theeb, thiab rau tus tib neeg zoo tab sis tsis muaj nws tus kheej tej kev xam pom. Nws txoj kev tu siab yog ib lub cim ntawm Nws txoj kev zoo thiab ntawm Nws txoj kev hlub, ib lub cim ntawm qhov zoo nkauj thiab ntawm txoj kev siab zoo. Nws txoj kev zoo siab, yog mas, yog los ntawm txoj kev kov yeej Nws tej yeeb ncuab thiab tau txoj kev ntseeg zoo ntawm tib neeg. Ntau tshaj qhov no, nws sawv los ntawm txoj kev ntiab tawm thiab kev puas tsuaj ntawm tus yeeb ncuab tej hwj chim, thiab vim hais tias tib neeg tau txais ib lub neej zoo thiab thaj yeeb lug. Vajtswv txoj kev zoo siab tsis thooj li tib neeg txoj kev zoo siab xyiv fab; qhov txawv, nws yog txoj kev xav ntawm qhov sau tej txiv hmab txiv ntoo uas zoo los ua ke, ib txoj kev xav uas zoo tshaj li txoj kev zoo siab xyiv fab. Nws txoj kev zoo siab yog ib lub cim ntawm qhov tib neeg tsoo dim plaws txoj kev txom nyem txij lub sij hawm no mus rau tom ntej, thiab ib lub cim ntawm qhov tib neeg nkag mus rau ib lub ntiaj teb uas muaj qhov kaj. Tib neeg tej kev xav, qhov txawv, muaj sawv los rau nws tus kheej tej kev txaus siab xwb, tsis yog rau txoj kev ncaj ncees, qhov kaj, los sis yam uas zoo nkauj, thiab qhov tsawg tshaj txhua yam yog rau txoj kev hlub uas Ntuj Ceej Tsheej muab. Tib neeg tej kev xav yog kev twm xeeb thiab yog lub ntiaj teb ntawm qhov tsuas li. Lawv tsis muaj nyob rau hauv Vajtswv lub siab nyiam, haj yam tshawg tshaj ntawd rau Vajtswv lub hom phiaj, thiab yog li ces tib neeg thiab Vajtswv yeej yuav hais tsis tau rau hauv ib los pa. Vajtswv yeej siab tshaj mus ib txhis thiab yeej ib txwm ntxim fwm, hos tib neeg yeej tsis ncaj ncees mus ib txhis, tsis tsim nqis mus ib txhis. Qhov no yog vim hais tias Vajtswv yeej muab Nws tus kheej fij thiab mob siab rau tib neeg mus ib txhis lawm; txawm li cas los xij, tib neeg ntsuas muab thiab siv zog rau nws tus kheej mus ib txhis xwb. Vajtswv yeej tiv kev mob rau tib neeg txoj kev muaj sia nyob mus ib txhis, tab sis tib neeg yeej tsis muab ib yam dab tsi rau ntawm qhov kaj los sis rau txoj kev ncaj ncees li. Txawm yog tias tib neeg tawm ib lub dag zog rau ib lub sij hawm los, nws yeej tsis muaj zog li uas yuav muaj peev xwm sawv tau khov kho kom cua tshawj txhob vau, rau qhov tib neeg lub zog yeej ib txwm yog rau nws tus kheej xwb thiab tsis yog rau lwm tus. Tib neeg yeej ib txwm twm xeeb, hos Vajtswv yeej tsis twm xeeb mus ib txhis. Vajtswv yog lub hauv paus ntawm txhua yam uas ncaj ncees, zoo, thiab zoo nkauj, hos tib neeg yog tus uas ua tiav rau thiab ua tshwm txhua yam uas dab tuag thiab phem. Vajtswv yeej yuav tsis hloov Nws lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj kev ncaj ncees thiab zoo nkauj, tab sis tib neeg yeej muaj peev xwm tiav log, nyob rau txhua lub sij hawm thiab rau txhua qhov xwm txheej, ntxeev siab rau txoj kev ncaj ncees thiab txav deb ntawm Vajtswv mus.

Xaiv tawm los ntawm “Nws Yog Tseem Ceeb Heev los To Taub Vajtswv Tus Moj Yam” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Lus qab taw:

a. Qhov ntawv thaum chiv thawj sau hais tias “nws yog ib lub cim ntawm qhov tsis muaj peev xwm ua tau rau.”

b. Qhov ntawv thaum chiv thawj sau hais tias “thiab kuj yog ib lub cim ntawm qhov tsis muaj peev xwm ua tau rau kom chim (thiab tsis zam qhov ua kom chim).

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 246

Txhua suab lus uas Kuv tau hais muaj Vajtswv tus moj yam nyob rau hauv. Nej yuav ua tau zoo los ua twb zoo xav txog Kuv tej lus, thiab neej yeej yuav tau txais txiaj ntsim ntau los ntawm lawv tiag. Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb mas yeej nyuaj tuav tau, tab sis Kuv ntseeg tias nej txhua tus muaj tej lub tswv yim ntsig txog Vajtswv tus moj yam. Kuv cia siab, tom qab ntawd, tias nej yuav qhia Kuv thiab ua kom ntau ntawm qhov uas tsis ua rau Vajtswv tus moj yam chim. Ces Kuv yuav ruaj siab tau. Piv txwv tias, xav txog Vajtswv rau hauv koj siab txhua lub sij hawm. Thaum koj ua, ua kom raws nraim li Nws tej lus. Nrhiav Nws tej kev xav rau hauv txhua yam, thiab txav deb ntawm qhov ua saib tsis taus thiab tsis fwm Vajtswv. Haj yam tsawg tshaj qhov ntawd koj yuav tsum txhob muab Vajtswv tso tuaj tom qab ntawm koj txoj kev xav kom lub neej pem suab txhaws tau qhov tsis muaj nyob hauv koj lub siab. Yog tias koj ua qhov no, koj yuav ua rau Vajtswv tus moj yam chim. Ib zaug ntxiv thiab, piv txwv tias koj yeej tsis tau hais lus tuam mom los sis yws tawm tsam Vajtswv thoob plaws hauv koj lub neej, thiab ib zaug dua ntxiv, piv txwv tias koj muaj peev xwm tso txhua yam uas Nws tau tso siab rau koj thiab kuj zwm tag nrho rau Nws tej lus thoob plaws hauv koj lub neej, ces koj yuav zam dhau txoj kev tawm tsam tej cai uas tswj fwm. Piv txwv tias, yog tias koj tau hais tias, “Vim li cas kuv tsis xav tias Nws yog Vajtswv?” “Kuv xav tias tej lus no tsis muaj dab tsi ntau tshaj li txoj kev kaj ntawm tus Vaj Ntsujplig,” “Nyob rau hauv kuv txoj kev xav, tsis yog txhua yam uas Vajtswv ua es yuav yog,” “Qhov ua tib neeg ntawm Vajtswv tsis siab tshaj kuv qhov,” “Vajtswv tej lus tsis txaus ntseeg yooj yim,” los sis lwm yam lus uas txiav txim zoo li no, ces Kuv nqua hu rau koj mus lees txim thiab hloov dua siab lees koj tej kev txhaum kom heev dua. Yog tsis li ntawd, koj yuav tsis muaj feem rau txoj kev zam txim, rau qhov koj tsis yog ua rau tib neeg chim, tab sis Vajtswv Tus Kheej ntag. Tej zaum koj ntseeg tias koj txiav txim rau ib tug tib neeg, tab sis Vajtswv tus Ntsujplig tsis suav li ntawd. Koj qhov tsis fwm Nws lub cev nqaij daim tawv ces tib yam li qhov tsis fwm Nws ntag. Vim muaj li no, koj tsis tau ua rau Vajtswv tus moj yam chim los? Koj yuav tsum nco ntsoov tias txhua yam uas Vajtswv tus Ntsujplig ua tiav yog ua tiav los mus tiv thaiv Nws tes hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv thiab kom tes hauj lwm no ua tau tiav zoo. Yog tias koj tsis quav tsej qhov no, ces Kuv hais tias koj yog ib tug uas yuav tsis muaj peev xwm yuav ntseeg taus Vajtswv. Rau qhov koj tau tsim Vajtswv txoj kev npau taws, thiab yog li ces Nws yuav tau siv txoj kev rau txim kom phim los ua ib zaj lus qhia koj.

Qhov los paub Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb ntawd tsis yog ib yam tsis tseem ceeb. Koj yuav tsum to taub Nws tus moj yam. Nyob rau txoj kev no, koj yuav, maj mam thiab tsis nco paub li, los paub Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb. Thaum koj tau nkag mus rau hauv txoj kev paub no lawm, koj yuav pom tias koj tus kheej nkag mus rau ib theem uas siab dua thiab zoo nkauj dua. Nyob rau thaum kawg, koj yuav txaj muag rau koj tus ntsuj uas nraim nkaus, thiab, phem tshaj ntawd, yuav xav tias tsis muaj ib qho chaw nraim koj txoj kev txaj muag li. Nyob rau lub sij hawm ntawd, koj tus cwj pwm uas ua rau Vajtswv tus moj yam chim ntawd yuav muaj tsawg thiab tsawg zuj zus, koj lub siab yuav txav ze zuj zus thiab ze zuj zus mus rau Vajtswv lub, thiab ib txoj kev hlub rau Nws yuav maj mam loj hlob hauv koj lub siab. Qhov no yog ib lub cim ntawm tib neeg txoj kev nkag mus rau theem uas zoo nkauj. Tab sis tsis tau txog, nej tsis tau tau txais qhov no. Thaum nej txhua tus maj nroos mus rau nej txoj hau kev, leej twg thiaj muaj kev ntshaw los mus paub Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb? Yog tias qhov no muaj mus ntxiv, nej yuav ua txhaum tawm tsam tej cai uas tswj fwm yam tsis paub txog li, rau qhov nej to taub me me ntawm Vajtswv tus moj yam xwb. Yog li tsis yog yam nej ua tam sim no es pua ib lub hauv paus rau nej tej kev txhaum tawm tsam Vajtswv tus moj yam los? Qhov Kuv hais kom nej to taub Vajtswv tus moj yam ntawd tsis txawv ntawm Kuv tes hauj lwm li. Rau qhov yog hais tias nej ua txhaum tawm tsam tej cai uas tswj fwm tas li, leej twg hauv nej cov ko yuav khiav dim txoj kev rau txim? Yuav tsis yog tias tom qab ntawd tag nrho Kuv tes hauj lwm siv tsis tau los? Yog li ntawd, Kuv tseem hais tias, ntxiv rau qhov kev tshuaj xyuas nej tus kheej tus cwj pwm, nej yuav tsum ceev faj rau tej kauj ruam uas nej rhais. Qhov no yog qhov siab dua uas Kuv hais kom nej ua, thiab Kuv cia siab tias nej txhua tus yuav muab nws ua twb zoo xav thiab muab nws ua nej qhov tseem ceeb tshaj plaws. Yog muaj ib hnub los txog rau thaum tej uas nej ua ntawd ua rau Kuv npau taws npes vog, ces tej teeb meem ntawd yuav yog nej li xwb uas coj mus xav, thiab yuav tsis muaj leej twg los ris txoj kev rau txim sawv nej chaw.

Xaiv tawm los ntawm “Nws Yog Tseem Ceeb Heev los To Taub Vajtswv Tus Moj Yam” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 247

Neeg hais tias Vajtswv yog ib tug Vajtswv ncaj ncees, thiab tsuav yog tib neeg tseem caum Nws kom mus txog qhov kawg kiag, ces Nws yuav saib tib neeg sib txig siab luag, vim Nws ncaj ncees tshaj plaws li. Yog hais tias tib neeg caum Nws mus kom txog qhov kawg kiag, ua Nws puas muab tib neeg pov tseg? Kuv yeej saib txhua tus tib neeg sib txig sib luag, thiab yuav siv Kuv tus moj yam ncaj ncees txiav txim rau txhua tus tib neeg, tab sis yeej muaj tej xwm txheej haum rau tej kev cheem tsum uas Kuv muab rau tib neeg, thiab tej uas Kuv cheem tsum ntawd txhua tus tib neeg yuav tsum ua kom tiav hlo, tsis hais lawv yuav yog leej twg li. Kuv tsis quav ntsej txog hais tias koj muaj dab tsi tsim nyog li cas, los sis koj muaj tej ntawd ntev li cas los lawm; Kuv tsuas quav ntsej txog hais tias seb koj puas taug Kuv txoj kev, thiab seb koj puas nyiam thiab nqhis qhov tseeb xwb. Yog koj tsis muaj qhov tseeb, thiab tseem ho coj kev txaj muag los rau Kuv lub npe, thiab tsis ua raws li Kuv txoj kev, tsuas lam caum xwb yeej tsis quav ntsej los sis txhawj xeeb dab tsi li, ces nyob rau lub sij hawm ntawd Kuv yuav ntaus koj thiab rau txim rau koj rau koj tej kev phem, thiab thaum ntawd koj yuav hais li cas? Koj puas yuav muaj cuab kav hais tias Vajtswv tsis ncaj ncees? Hnub no, yog hais tias koj ua raws li tej lus Kuv tau hais no, ces koj yog hom neeg uas Kuv pom zoo rau. Koj hais tias koj yeej ib txwm raug kev txom nyem lub sij hawm uas koj caum Vajtswv, hais tias koj yeej tau caum Nws thoob plaws qhov tuab thiab qhov nyias, thiab tau faib lub sij hawm zoo thiab phem nrog Nws, tab sis koj tsis tau ua neej raws li cov lus uas Vajtswv hais; koj tsuas xav kom tau khiav rau ub rau no rau Vajtswv thiab muab koj tus kheej siv rau Vajtswv txhua txhua hnub xwb, thiab yeej tsis tau xav yuav ua neej kom muaj qab hau li. Koj kuj hais tias, “Nyob rau qhov xwm txheej dab tsi los xij, kuv ntseeg hais tias Vajtswv yeej ncaj ncees. Kuv tau raug kev txom nyem rau Nws, khiav ncig mus los rau Nws, thiab muab kuv tus kheej zwm rau Nws, thiab kuv tau ua hauj lwm hnyav txawm yuav tsis tau txais ib qho kev lees paub li los xij; Nws yeej yuav nco qab kuv xwb xwb li.” Nws yeej muaj tseeb hais tias Vajtswv yeej ncaj ncees, tab sis txoj kev ncaj ncees no mas tsis muaj ib tug uas tsis dawb huv yuav muab tau li: Nws tsis muaj tib neeg txoj kev xav, thiab nws tsis tau raug tsuas dub los ntawm cev nqaij daim tawv, los sis los ntawm tib neeg tej kev sib pauv lag luam. Tag nrho cov uas ntxeev siab thiab tawm tsam, tag nrho cov uas tsis ua raws li Nws txoj kev, yuav raug rau txim rau; tsis muaj ib tug yuav raug zam txim rau li, thiab yuav tsis zam ib tug twg hlo li! Ib co neeg hais tias, “Hnub no kuv khiav mus los rau Koj; thaum qhov kawg los txog, Koj puas muab tau me ntsis koob hmoov rau kuv?” Yog li Kuv nug koj, “Koj puas tau ua raws li Kuv cov lus?” Qhov kev ncaj ncees uas koj hais txog ntawd mas nws nyob rau ntawm ib qho kev sib pauv lag luam. Koj tsuas xav hais tias Kuv ncaj ncees thiab saib txhua tus tib neeg sib txig sib luag, thiab cov uas caum Kuv mus kom txog qhov kawg kiag ces yeej yuav raug cawm thiab tau Kuv tej koob hmoov xwb xwb li. Muaj ib qho ntsiab lus sab hauv rau Kuv cov lus uas hais tias “tag nrho cov uas caum Kuv mus kom txog ntua qhov kawg kiag ces yeej yuav raug cawm”: Cov uas caum Kuv mus txog qhov kawg kiag yog cov uas yuav raug Kuv muab tau tag nrho, lawv yog cov uas, tom qab raug Kuv txeeb tau lawm, nrhiav qhov tseeb thiab raug muab tsim kho kom zoo tiav log lawm. Koj ho ua tau tej xwm txheej dab tsi lawm mas? Koj tsuas ua tau qhov uas caum Kuv mus kom txog qhov kawg kiag xwb, tab sis tshuav dab tsi ntxiv thiab? Koj puas tau ua raws li Kuv cov lus? Koj tsuas ua tau ib qho ntawm tsib qho uas Kuv kom ua xwb, tab sis koj yeej tsis npaj siab yuav ua plaub qho seem ntawd kom tiav hlo li. Koj tsuas nrhiav tau qhov uas tsis cov nyom tshaj plaws, txoj kev uas yooj yim tshaj plaws, thiab nrhiav qhov ntawd thaum uas xav hais tias koj hmoov zoo xwb. Rau cov neeg uas zoo li koj, ces Kuv tus moj yam ncaj ncees yog tus uas muaj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, nws yog tus uas muaj kev pauj kev txhaum yam ncaj ncees, nws yog qhov kev rau txim yam ncaj ncees rau tag nrho cov ua phem; tag nrho cov uas tsis taug Kuv txoj kev ces yuav raug rau txim rau xwb xwb li, txawm hais tias lawv yeej caum Kuv kom mus txog qhov kawg kiag los xij. Qhov no yog Vajtswv txoj kev ncaj ncees. Thaum uas tus moj yam ncaj ncees no raug nthuav tawm nyob rau hauv kev rau txim rau tib neeg, tib neeg yuav yoob tag, thiab khuv xim hais tias, thaum uas caum Vajtswv, lawv tsis taug Nws txoj kev. “Nyob rau lub sij hawm ntawd, kuv tsuas raug kev txom nyem me me thaum lub sij hawm caum Vajtswv xwb, tab sis tsis tau taug Vajtswv txoj kev. Tseem yuav muaj dab tsi los keb ub keb no thiab? Yeej tsis muaj kev xaiv dab tsi li tsuas yog raug qhuab ntuas xwb!” Tab sis nyob rau hauv lawv lub siab mas lawv xav hais tias, “Li cas los xij, Kuv tau caum mus txog qhov kawg kiag lawm, yog li ntawd txawm hais tias Koj yuav qhuab ntuas kuv, nws yeej yuav tsis yog ib qho kev qhuab ntuas hnyav hnyav li, thiab tom qab ua qhov kev qhuab ntuas no tag lawm los Koj tseem yuav xav tau kuv thiab. Kuv paub Koj yeej ncaj ncees, thiab yuav tsis ua li ntawd rau kuv mus ib txhis. Qhov kawg, kuv tsis zoo li cov uas yuav raug muab ntxuav tawm pov tseg; cov uas yuav raug ntxuav tawm pov tseg mas yuav raug qhuab ntuas hnyav, hos kuv qhov kev qhuab ntuas mas yuav sib dua ntawd.” Tus moj yam ncaj ncees tsis yog li qhov koj hais. Nws tsis yog qhov cov uas txawj lees lawv tej kev txhaum ces yuav tau txais kev txo txim kom sib me ntsis. Kev ncaj ncees yog kev dawb huv, thiab nws yog ib tug moj yam uas zam taus tib neeg tej kev ua txhaum me ntsis, thiab tag nrho cov uas phem qias thiab tsis tau hloov ces yuav yog daim phiaj rau Vajtswv txoj kev qias. Vajtswv tus moj yam ncaj ncees tsis yog txoj kev cai lij choj, tab sis yog txoj kev cai tswj fwm: Nws yog txoj kev cai tswj fwm nyob rau hauv lub teb chaws, thiab txoj kev cai tswj fwm no yog qhov kev rau txim yam ncaj ncees rau txhua tus uas tsis muaj qhov tseeb thiab tsis tau hloov, thiab tsis muaj ib qho seem rau kev cawm dim li. Vim thaum uas txhua tus tib neeg raug cais tawm raws li hom lawm, ces cov zoo yuav tau txais phaj tshab hos cov phem yuav raug rau txim rau. Nws yog thaum uas tib neeg txoj hau kev kawg yuav raug muab qhia tawm kom meej, nws yog lub sij hawm uas tes hauj lwm uas kev cawm tib neeg yuav los txog qhov xaus, tom qab uas, tes hauj lwm cawm tib neeg yuav tsis ua ntxiv lawm, thiab kev rau txim pauj kev txhaum yuav raug coj los rau txim rau cov uas tau ua phem.

Xaiv tawm los ntawm “Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 248

Kuv yog ib txoj kev noj hluav taws-tag nrho thiab Kuv tsis ua siab ntev rau kev ua txhaum. Vim tias txhua tus noob neej yog Kuv tsim, txawm Kuv hais thiab ua dab tsi los xij, lawv yuav tsum mloog lus, thiab lawv thiaj li tsis ntxeev siab. Tib neeg tsis muaj cai los txuam yuaj rau hauv Kuv txoj hauj lwm, thiab tsawg dua lawv tsis tsim nyog los soj ntsuam qhov yog los sis tsis yog hauv Kuv txoj hauj lwm thiab hauv Kuv cov lus. Kuv yog tus Tswv tsim, thiab cov uas tau raug tsim los yuav tsum ua tiav txhua yam uas Kuv cheem tsum kom muaj ib lub siab huab hwm rau Kuv; lawv yuav tsum tsis txhob sim los muab qhov laj thawj rau Kuv, thiab lawv tshwj xeeb tshaj yuav tsum tsis txhob tawm tsam. Nrog rau Kuv lub hwj chim Kuv tswj fwm Kuv haiv neeg, thiab txhua tus uas yog ib feem ntawm ib puas tsav yam uas Kuv tsim yuav tsum zwm rau Kuv lub hwj chim. Txawm hais tias hnub no nej tawv thiab khav theeb rau ntawm Kuv xub ntiag, txawm hais tias nej tsis mloog cov lus uas Kuv qhia nej thiab tsis paub ntshai los, Kuv tsuas yog ua siab ntev rau nej txoj kev ntxeev siab xwb; Kuv yuav tsis plam Kuv txoj kev txhim kho thiab cuam tshuam Kuv txoj hauj lwm vim qhov me me, cov kas uas tseem ceeb tau do da tej kev qias vuab tsuab hauv tej pawg quav tsiaj. Kuv ua siab ntev rau txhua yam uas tseem muaj nyob txuas ntxiv uas Kuv tsis nyiam kiag li thiab txhua yam uas Kuv ntxub vim yog txhawm rau Kuv Txiv lub siab nyiam, thiab Kuv yuav ua li ntawd mus kom txog thaum Kuv cov kev hais lus tiav tag nrho, mus kom txog rau thaum Kuv lub sij hawm kawg. Tsis txhob txhawj! Kuv tsis tuaj yeem tog mus rau tib qib ib yam li ib tug kas uas tsis muaj npe, thiab Kuv yuav tsis piv Kuv qib kev txawj nrog koj. Kuv tsis nyiam koj kiag li, tiam sis Kuv muaj peev xwm tiv taus. Koj tsis mloog Kuv lus, tiam sis koj tsis tuaj yeem khiav dim hnub uas Kuv yuav rau txim rau koj, uas tau cog lus rau Kuv los ntawm Kuv Txiv lawm. Ib tug kas uas raug tsim puas tuaj yeem piv tau rau tus Tswv tsim ib puas tsav yam? Thaum lub caij nplooj ntoo zeeg, cov nplooj ntoo zeeg rov qab los rau hauv lawv cov cag lawm; koj yuav rov qab mus rau ntawm koj “txiv” lub tsev, thiab Kuv yuav rov qab mus tuaj Kuv Txiv tog. Kuv yuav tau muaj phooj ywg los ntawm Nws txoj kev hlub zoo, thiab koj yuav tau caum qab los ntawm txoj kev tsuj ntawm koj txiv. Kuv yuav muaj lub yeeb koob ntawm Kuv Txiv, thiab koj yuav muaj txoj kev txaj muag ntawm koj txiv txoj. Kuv yuav siv txoj kev rau txim uas Kuv tau tuav tseg los ntev lawm los ua koj tus phooj ywg, thiab koj yuav ntsib Kuv txoj kev rau txim nrog rau koj sab cev nqaij daim tawv uas tsw lwj uas tau coj tsis ncaj los tau ntau txhiab xyoo lawm. Kuv yuav tau xaus Kuv txoj hauj lwm ntawm cov lus rau hauv koj, ua phooj ywg nrog rau kev ua siab ntev, thiab koj yuav pib ua kom tiav tus qauv ntawm txoj kev raug tsim txom uas phem kawg nkaus los ntawm Kuv cov lus. Kuv yuav zoo siab heev thiab ua hauj lwm nyob rau hauv teb chaws Yixayee; koj yuav quaj thiab tom hniav qab qawv, yuav ciaj thiab yuav tuag nyob rau hauv cov av nkos. Kuv yuav rov qab tau txais Kuv lub cev qub thiab yuav tsis nyob rau hauv txoj kev qias vuab tsuab nrog koj ntxiv lawm, hos koj yuav rov qab tau txais koj txoj kev phem qub thiab laum txuas ntxiv ib puag ncig hauv tej pawg quav tsiaj. Thaum Kuv txoj hauj lwm thiab cov lus tiav lawm, nws yuav yog ib hnub uas muaj kev zoo siab xyiv fab rau Kuv. Thaum koj txoj kev tawm tsam thiab kev ntxeev siab tiav lawm, nws yuav yog ib hnub uas muaj kev quaj nyiav rau koj. Kuv yuav tsis khuv leej koj li, thiab koj yuav tsis muaj hnub pom Kuv dua li lawm. Kuv yuav tsis koom nrog koj sib txuas lus ntxiv lawm, thiab koj yuav tsis muaj hnub ntsib Kuv dua li lawm. Kuv yuav ntxub koj txoj kev ntxeev siab, thiab koj yuav nco Kuv txoj kev ntxim hlub. Kuv yuav nplawm koj thiab koj yuav ntshaw Kuv heev. Kuv yuav zoo siab hlo ncaim koj mus, thiab koj yuav paub txog koj txoj kev tshuav Kuv nqis. Kuv yuav tsis muaj hnub pom koj dua li lawm, tiam sis koj yuav ib txwm cia siab rau Kuv. Kuv yuav ntxub koj vim tias tam sim no koj tawm tsam Kuv, thiab koj yuav nco Kuv vim tias tam sim no Kuv rau txim rau koj. Kuv yuav tsis kam ua neej nyob nrog koj, tiam sis koj yuav ntshaw heev thiab quaj nyiav mus ib txhis li, vim koj yuav khuv xim txhua yam uas koj tau ua rau Kuv. Koj yuav tu siab rau koj txoj kev ntxeev siab thiab kev tawm tsam, koj haj tseem yuav tso ntsej muag-rau hauv av yam khuv xim heev thiab ntog rau ntawm Kuv xub ntiag thiab cog lus tias yuav tsis muaj qhov tsis mloog Kuv lus dua li lawm. Hauv koj lub siab, txawm li cas los xij, koj tsuas yog hlub Kuv xwb, txawm li ntawd los koj yeej yuav tsis muaj peev xwm hnov Kuv lub suab li lawm. Kuv yuav ua kom koj txaj muag rau koj tus kheej.

Xaiv tawm los ntawm “Thaum Cov Nplooj Ntoos Zeeg Rov Qab Los Rau Hauv Lawv Cov Cag Lawm, Koj Yuav Khuv Xim Txhua Yam Kev Phem Uas Koj Tau Ua Lawm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 249

Kuv txoj kev hlub tshua yog nthuav tawm rau cov uas hlub Kuv thiab tsis lees lawv tus kheej. Qhov kev rau txim rau cov neeg lim hiam, rau tib lub sij hawm ntawd, ces yog kiag qhov pov thawj ntawm Kuv tus moj yam uas ncaj ncees thiab, tseem muaj ntxiv, cov lus tim khawv rau Kuv qhov kev npau taws. Thaum kev puas ntsoog los, cov uas tawm tsam Kuv yuav quaj kua muag ntws thaum uas lawv ntsib kev tshaib nqhis thiab tej mob phem. Cov uas tau ua txhua yam kev lim hiam, tab sis kuj tau ua raws li Kuv los tau ntau xyoo, los yeej yuav khiav tsis dim qhov uas yuav tau them lawv tej kev txhaum; lawv tib si, yuav raug thawb mus rau hauv kev puas ntsoog, zoo li tej yam uas yeej tsis tshua tau pom los tau ntau lab xyoo lawm, thiab lawv yuav tau ua neej nyob nrog txoj kev ceeb thiab kev ntshai. Thiab cov uas ua raws li Kuv uas tau muaj lub siab ncaj rau Kuv yuav zoo siab thiab qhuas Kuv lub zog nchav. Lawv yuav tau txais kev txaus siab yam piav tsis tag kiag li thiab ua neej nrog txoj kev zoo siab tshaj plaws uas Kuv yeej tsis tau muab rau tib neeg dhau los li. Vim Kuv saib tib neeg txoj kev ua zoo muaj nuj nqis thiab ntxub lawv txoj kev ua phem. Txij puag thaum Kuv pib coj tib neeg los, Kuv yeej cia siab ntsoov tias yuav tau ib pab neeg uas muaj lub siab zoo ib yam nkaus li Kuv. Cov uas tsis muaj lub siab zoo ib yam nkaus li Kuv, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, Kuv yeej yuav tsis nov qab li; Kuv yeej ib txwm tsis nyiam lawv nyob rau hauv Kuv lub siab kiag li, tos ntsoov lub cib fim uas yuav rov pauj kev chim rau lawv, uas Kuv yeej yuav zoo siab hlo pom. Tam sim no Kuv hnub twb los txog lawm, thiab Kuv yuav tsis tos ntxiv lawm!

Kuv tes hauj lwm kawg mas tsis yog yuav rau txim rau tib neeg xwb, tab sis kuj yog yuav npaj txoj hau kev kawg rau tib neeg thiab. Dhau ntawd mus, nws kuj yog yuav ua kom tag nrho txhua tus neeg lees paub txog Kuv txoj kev coj thiab kev ua. Kuv xav kom ib tug zuj zus thiab txhua tus neeg los pom hais tias tag nrho tej uas Kuv tau ua lawm ntawd yeej yog lawm, thiab tias tag nrho tej uas Kuv tau ua ntawd mas yog kev nthuav tawm ntawm Kuv tus moj yam. Nws tsis yog qhov tib neeg ua, haj yam tsis yog nws cia li tshwm sim nws xwb, uas tsim tau tib neeg, tab sis Kuv, tus uas pub zaub mov rau txhua yam muaj sia uas raug tsim tawm los ntawd noj. Yog tsis muaj Kuv, ces tib neeg tsuas yuav liam sim mus thiab ntsib kev puas tsuaj xwb. Yuav tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav pom lub hnub thiab lub hli uas zoo nkauj tshaj, los sis lub ntiaj teb uas ntsuab xiab no ntxiv dua lawm; tib neeg tsuas muaj yuav ntsib kev tsaus ntuj txias zias thiab lub kwj ha qhuav qhawv rau tej duab ntxoo ntawm kev tuag nkaus xwb. Kuv yog tib neeg tib txoj kev cawm dim nkaus xwb. Kuv yog tib neeg tib qho kev cia siab nkaus xwb thiab, qhov tshaj ntawd, Kuv yog Nws tus uas txhua tus tib neeg txoj sia cog kiag rau. Yog tsis muaj Kuv, tib neeg ces yuav cia li nres tag nrho. Yog tsis muaj Kuv, tib neeg ces yuav cia li raug kev puas tsuaj loj thiab raug txhua tus dab muab tsuj kiag rau qab xib taws, txawm npaum li ntawd los yeej tsis muaj leej twg quav ntsej txog Kuv li. Kuv tau ua tes hauj lwm uas tsis muaj leej twg ua tau, thiab tsuas vam hais tias tib neeg yuav ua tej yam zoo los them rov qab rau Kuv xwb. Txawm hais tias muaj ob peb tug muaj cuab kav them taus rov qab rau Kuv, los Kuv yeej tseem yuav muab Kuv txoj kev taug los rau tib neeg lub ntiaj teb xaus cia thiab pib kauj ruamtom ntej mus ntawm Kuv tes hauj lwm uas qhib nthuav tawm, vim qhov uas Kuv maj nroos mus rau thiab mus mus los los hauv tib neeg tau npaum no lub xyoo yeej tawj paj txi txiv lawm, thiab Kuv txaus siab heev. Qhov Kuv mob siab txog mas tsis yog qhov tias neeg coob npaum li cas, tab sis yog lawv tej kev ua zoo xwb. Txawm li cas los xij, Kuv vam tias nej yuav npaj tau tej kev ua zoo txaus rau nej txoj hau kev kawg. Ces Kuv yeej txaus siab lawm; tsis li ntawd ces, nej yeej tsis muaj leej twg yuav khiav dim qhov kev puas ntsoog uas yuav tshwm sim rau nej li. Qhov kev puas ntsoog ntawd yog pib tshwm sim los ntawm Kuv los thiab tseeb tiag Kuv yog tus coj los kiag ntag. Yog nej tsis muaj cuab kav yuav ua kom Kuv pom tias nej yeej zoo, ces nej yuav khiav tsis dim qhov kev puas ntsoogntawd kiag li. Nyob rau thaum muaj txoj kev txom nyem loj ntawd, qhov nej ua thiab nej tej kev coj kev xav ntawd xwb mas yuav tsis tau xam tias zoo tag nrho, rau qhov hais tias nej txoj kev ntseeg thiab txoj kev hlub ntawd tsuas yog ntiav ntiav xwb, thiab nej tsuas yog ua kom pom tau tias nej yog ib tug neeg txaj txaj muag los sis ib tug neeg heev heev xwb. Hais txog qhov no, Kuv tsuas yuav txiav txim rau qhov zoo thiab phem xwb. Qhov Kuv pheej txhawj xeeb ntxiv mus tas zog li ces yog qhov nej ua thiab qhov nej nthuav tawm kom pom nej tus kheej zoo li cas, uas yog qhov uas Kuv yuav siv los txiav txim qhov kawg rau nej. Txawm li cas los xij, Kuv yuav tsum tau hais kom qhov no meej: Rau cov uas yeej tsis muaj lub siab ncaj ib qho me me rau Kuv rau lub sij hawm muaj kev txom nyem loj no hlo li, Kuv yuav tsis ua siab hlub tshua ntxiv lawm, rau qhov Kuv txoj kev hlub tshua no tsuas rub tau ntev npaum li no xwb. Ntxiv ntawd mus, Kuv yeej tsis muaj kev nyiam ib qho hlo li rau cov uas tau ntxeev siab ib zaug rau Kuv lawm, Kuv haj yam tsis nyiam ua ke nrog cov uas tau muab lawv cov phooj ywg txoj kev ntshaw muag tawm. Qhov no yog Kuv tus moj yam, tsis hais tus neeg ntawd yuav yog leej twg los xij. Kuv yuav tsum tau qhia qhov no rau nej: Tus uas tau tsoo Kuv lub siab kom tawg lawm ces yuav tsis tau txais kev zam ntxim los ntawm Kuv ua zaum thib ob lawm, thiab tus uas tau ua siab ncaj rau Kuv ces yuav tau nyob hauv Kuv lub siab mus ib txhis.

Xaiv tawm los ntawm “Npaj Txoj Kev Ua Zoo Kom Txaus Nkaus Rau Koj Txoj Hau Kev Kawg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 250

Thaum Vajtswv los rau hauv lub ntiaj teb lawm, Nws tseem tsis tau yog lub ntiaj teb, thiab Nws tsis tau yog tshwm sim raws cev nqaij daim tawv txhawm rau kev zoo siab lom zem rau lub ntiaj teb. Lub chaw uas ua tes dej num nthuav tawv Nws tus moj yam thiaj yog lub chaw muaj nuj nqis tshaj plaws uas Nws tau yug rau hauv. Txawm tias nws yuav yog ib daim av dawb huv los sis qias vuab tsuab los xij, thiab txawm tias Nws yuav ua tes dej num dab tsi los xij, Nws yeej dawb huv. Nws tau tsim txhua yam nyob hauv lub ntiaj teb, txawm tias tag nrho lawv raug Ntxwgnyoog ua lwj liam lawm los xij. Txawm li cas los xij, tag nrho txhua tsav txhua yam tseem yog Nws li; lawv tag nrho nyob hauv Nws ob txhais tes. Nws los rau ntawm ib daim av qias vuab tsuab thiab ua tes dej num rau tim txhawm rau nthuav tawm Nws txoj kev dawb huv; Nws tsuas ua qhov no rau tus txiaj ntsig ntawm Nws tes dej num nkaus xwb, uas txhais tau tias Nws thev taus txoj kev poob ntsej muag loj zoo li no rau tes dej num no txhawm rau cawm cov neeg ntawm daim av qias vuab tsuab no. Nov raug ua tiav los ua tim khawv rau ntawm txhua tus tib neeg ntiaj teb. Yam dej num uas nthuav qhia rau cov neeg zoo li no yog Vajtswv txoj kev ncaj ncees, thiab nws ua rau pom txog Vajtswv qhov muaj cai siab tshaj plaws tau zoo dua. Nws txoj kev zoo thiab txoj kev ncaj ncees raug nthuav tawm rau hauv txoj kev cawm dim ntawm ib pawg neeg nyob rau theem qis uas lwm cov neeg tsis kam lees txais lawm. Kev yug los rau hauv daim av qias vuab tsuab tsis ua pov thawj tau tias yuav ua rau Nws nyob rau theem qis tag nrho; nws yeej tso cai rau txhua tsav txhua yam uas raug tsim los pom Nws txoj kev zoo thiab Nws txoj kev hlub tiag rau tib neeg ntiaj teb. Nws yim ua ntau npaum li cas, yim nthuav tawm Nws txoj kev hlub dawb huv, Nws txoj kev hlub uas tsis muaj qhov thuam tau rau tib neeg ntau npaum li ntawd. Vajtswv yeej dawb huv thiab ncaj ncees. Txawm tias Nws raug yug los rau hauv ib daim av qias vuab tsuab los xij, thiab txawm tias Nws ua neej nyob nrog cov neeg uas puv npo txoj kev ua lwj liam qias vuab tsuab los xij, yeej zoo ib yam nkaus li Yexus tau nyob nrog cov neeg ua txhaum hauv Tiam Hmoov Hlub, Nws txhua txhua tes dej num yeej ua tsis tiav rau tag nrho cov tib neeg ntiaj teb txoj kev dim ntawm qhov tuag thiab los? Tseem tsis yog tag nrho cov neeg ntiaj tej ntawd muaj peev xwm muab tau txoj kev cawm dim loj no thiab los? Ob txhiab xyoo dhau los, Nws tau nyob nrog cov neeg ua txhaum los tau ntau lub xyoos lawm. Ntawd yog rau qhov txiaj ntsig ntawm txoj kev cawm dim. Niaj hnub tam sim no, Nws nyob nrog ib pawg neeg uas qias vuab tsuab, nyob rau theem qis. Qhov no yog qhov txiaj ntsig ntawm kev cawm dim. Tag nrho Nws tes dej num tseem tsis yog rau qhov txiaj ntsig ntawm nej cov tib neeg ntawm ko thiab los? Yog tsis muaj kev cawm dim tib neeg ntiaj teb, vim li cas Nws thiaj li rov qab los tshwm sim ua cev nqaij daim tawv rau zaum ob, yug los rau hauv daim av uas muaj neeg phem nyob, thiab nyob nrog cov neeg uas raug Ntxwgnyoog ua lwj liam tob heev li no lawm? Vajtswv tseem tsis yog neeg ncaj ncees thiab los? Nws tes dej num tseem tshuav dab tsi uas tsis tau ua rau tib neeg? Tseem tshuav dab tsi uas tsis tau ua rau nej txoj hmoo? Vajtswv yeej dawb huv—qhov no yog yam hloov tsis tau hlo li! Nws tsis raug qias vuab tsuab, txawm tias Nws yuav los rau ntawm daim av uas qias vuab tsuab los xij; tag nrho tej no txhais tau tias Vajtswv txoj kev hlub rau tib neeg ntiaj teb ntawd yeej tsis yog ua rau tus kheej kiag li thiab kev ntsib kev txom nyem thiab kev poob ntsej muag uas Nws thev taus ntawd yog loj tshaj plaws! Nej tseem tsis paub qhov poob ntsej muag loj uas Nws ntsib kev txom nyem vim ua rau nej txhua tus thiab rau nej txoj hmoo thiab los? Dua li qhov cawm cov neeg tseem ceeb los sis cov tsev neeg nplua nuj thiab muaj hwj chim tej tub, Nws ua tes dej num cawm cov neeg uas nyob rau theem qis thiab raug thuam. Tag nrho tej no tseem tsis yog kev ncaj ncees thiab los? Vim rau cov txiaj ntsig tag nrho rau cov tib neeg ntiaj teb txoj kev dim los ntawm qhov tuag, Nws yuav tsum yug los rau hauv daim av uas qias vuab tsuab thiab ntsib txhua txhua txoj kev ua rau poob ntsej muag. Vajtswv yog tus muaj tseeb tiag tiag—Nws tsis ua tes dej num cuav. Tsis yog txhua theem ntawm tes dej num yuav ua tiav rau hauv txoj kev ua tiag zoo li no? Txawm tias cov neeg yuav ua phem rau Nws thiab hais Nws kom zaum rau ntawm lub rooj nrog cov neeg ua txhaum, txawm cov neeg saib tsis taus Nws thiab hais rau Nws kom nyob nrog cov neeg qias vuab tsuab tej tub, kom Nws nyob nrog cov neeg uas nyob rau theem qis tshaj plaws los xij, Nws yeej tseem tsis ua rau Nws Tus Kheej hlo li, thiab yog li ntawd Nws tseem tsis raug tib neeg ntiaj teb lees txais. Tseem tsis yog kev ntsib kev txom nyem uas Nws thev taus tshaj nej thiab los? Tes dej num uas Nws ua tseem tsis tshaj tus nqi uas nej tau them thiab los?

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Cawm Mau-a Cov Xeeb Leej Xeeb Ntxwv Dim” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 251

Vajtswv yeej txo Nws tus kheej lub hwj chim los rau theem uas Nws ua Nws tes dej num rau hauv cov neeg lwj liam thiab coj tsis ncaj no, thiab kho kom pawg neeg no zoo tiav log. Vajtswv tsis yog los ua cev nqaij daim tawv los nyob thiab noj rau ntawm cov neeg, los saib xyuas cov neeg, thiab los muab yam uas tib neeg xav tau rau lawv xwb. Qhov tseem ceeb tshaj ces Nws ua Nws tes dej num uas muaj hwj chim loj ntawm kev cawm dim thiab kev kov yeej cov neeg uas coj tsis ncaj no. Nws tau los rau hauv lub siab ntawm tus zaj loj liab ploog muab kev cawm rau cov neeg coj tsis ncaj no, yog li ntawd tej zaum txhua tus tib neeg yuav raug hloov thiab raug ua tus neeg tshiab. Qhov kev txom nyem loj tshaj plaws uas Vajtswv thev taus tsis yog qhov kev txom nyem uas Vajtswv yug los ua neeg thev taus nkaus xwb, tab sis tag nrho txhua yam ces Vajtswv tus Ntsujplig ntsib kev txaj muag loj tshaj plaws—Nws txo lub hwj chim thiab zais Nws Tus Kheej ntau heev yog li ntawd Nws thiaj dhau los ua ib tug tib neeg dog dig. Vajtswv raug yug los ua ntej thiab muaj cev nqaij daim tawv yog li tib neeg thiaj pom tias Nws muaj txoj sia ua neeg nyob thiab muaj kev xav tau ib yam li kev ua neej. Qhov no yeej txaus ua pov thawj tau tias Vajtswv tau txo Nws Tus Kheej lub hwj chim ntau kawg nkaus lawm. Vajtswv tus Ntsujplig yeej paub rau hauv cev nqaij daim tawv lawm. Nws tus Ntsujplig nyob siab heev thiab loj heev, tiam sis Nws tsuas coj ib yam li ib tug neeg dog dig xwb, coj li ib tug neeg xyuam xim, txhawm rau ua tes dej num ntawm Nws tus Ntsujplig. Rab peev xwm, kev nkag siab, kev txawj xav, kev ua tib neeg, thiab kev ua neej nyob ntawm nej txhua tus pom tias nej tsis tsim nyog kiag li los lees txais Vajtswv tes dej num zoo li no. Nej tsis tsim nyog kiag li uas cia Vajtswv los thev tej kev txom nyem zoo li no tam rau nej tus kheej qhov txiaj ntsig. Vajtswv yog tus zoo tshaj plaws. Nws tseem ceeb heev, thiab tib neeg yeej qis tiag tiag li, tiam sis Nws tseem ua tes dej num rau lawv thiab. Nws tsis yog yug los ua neeg muab kev npaj rau tib neeg, hais lus rau tib neeg xwb, tab sis Nws tseem ua neej nyob nrog tib neeg thiab. Vajtswv txo lub hwj chim, ntxim hlub heev.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Neeg Uas Npaj Ntsees Rau Kev Xyaum Ua Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Ua Tau Zoo Tiav Log” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 252

Vajtswv tau tiv dhau ntau hmo uas pw tsis tsaug zog rau tes hauj lwm ntawm noob neej. Txij puag saum qhov siab los rau qhov qis uas tob tshaj plaws, Nws tau nqis los rau lub ntuj tawg ntawm cov ciaj uas tib neeg nyob los nyob kom tag Nws lub sij hawm nrog tib neeg, Nws yeej tsis tau yws ib los txog tej yam ntxhov quav niab ntawm tib neeg hlo li, thiab Nws yeej tsis tau cem tib neeg rau lawv tej kev tsis mloog lus li, tab sis tiv txoj kev poob ntsej muag loj tshaj plaws thaum Nws tus kheej ua Nws tes hauj lwm kiag. Vajtswv yuav ua cas nyob rau hauv ntuj tawg mas? Nws yuav ua cas siv txoj sia nyob tau rau hauv ntuj tawg mas? Tab sis vim yog ua rau tag nrho noob neej nkaus xwb, es kom tag nrho noob neej thiaj li nrhiav tau chaw so kom sai zog, Nws tau tiv kev poob ntsej muag thiab raug kev tsis ncaj ncees los rau hauv ntiaj teb, thiab nkag kiag mus rau hauv “ntuj tawg” thiab “Tub Tuag Teb,” mus rau tsov qhov chaw pw, mus cawm tib neeg. Tib neeg tseem ho zoo txaus yuav los tawm tsam Vajtswv tau li cas thiab mas? Lawv muaj laj thawj dab tsi yuav los yws txog Vajtswv? Lawv puas muaj lub siab tawv txaus yuav tsa tob hau ntsia Vajtswv mas? Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej tau los rau daim av qias neeg ntawm tej kev phem, thiab yeej tsis tau hais tawm txog Nws tej kev tsis txaus siab li, los sis yws txog tib neeg li, tab sis tsuas yog ua twj ywm txais tej kev puas ntsoog[1] thiab tej kev caij tsuj ntawm tib neeg xwb. Nws yeej tsis tau ntaus rov qab rau tib neeg tej kev taij yam tsis muaj laj thawj li, Nws yeej tsis tau taij tej yam dab tsi tshaj tshaj ntawm tib neeg li, thiab Nws yeej tsis tau taij dab tsi ntawm tib neeg yam tsis muaj laj thawj li; Nws tsuas ua tag nrho tej hauj lwm uas tib neeg cheem tsum yam tsis yws ib los hlo li: kev qhia, kev qhuab qhia kom to taub, kev qhuab qhia kom coj zoo, kev tsim kho tej lus kom zoo, kev qhia kom nco qab, kev ntuas, kev nplij siab, kev txiav txim, thiab kev nthuav tawm. Theem twg ntawm Nws tej kauj ruam uas tsis yog ua rau tib neeg? Txawm hais tias Nws tau tshem tawm tej yam uas yuav tshwm sim tom ntej thiab txoj hmoo ntawm tib neeg lawm, los theem twg uas Vajtswv ua es tsis yog ua rau tib neeg txoj hmoo? Theem twg uas tsis yog ua rau qhov txiaj ntsim ntawm tib neeg txoj kev dim nyob? Theem twg ntawm lawv uas tsis yog ua los tso kom tib neeg dim ntawm txoj kev txom nyem thiab ntawm txoj kev raug caij tsuj los ntawm lub zog ntawm txoj kev tsaus ntuj uas dub npaum nkaus li yav hmo ntuj? Theem twg ntawm lawv uas tsis yog ua rau tig neeg qhov txiaj ntsim? Leej twg thiaj to taub Vajtswv lub siab, ua zoo nkaus li lub siab ntawm ib leej niam uas muaj txoj kev hlub? Leej twg thiaj to taub Vajtswv lub siab uas kub lug? Vajtswv lub siab uas kub lug thiab tej kev cia siab yam muaj siab kawg nkaus ntawd ces raug them rov qab nrog tej siab txias zias, muaj siab tawv qhawv, tej qhov muag uas tsis kub tsis ntxhov, thiab nrog tej kev cem tag los cem ntxiv thiab kev saib tsis taus ntawm tib neeg; lawv raug them rov qab nrog rau tib neeg tej kev thuam, nrog lawv tej kev ntsuj ntiag ntawm taw thiab kev tsis lees txais, nrog lawv tej kev nkag siab yuam kev, thiab kev ntsaj kev yws, thiab kev sib nrug, thiab kev sib zam, thiab tsis muaj dab tsi li tsuas yog kev dag, kev cem kev ntaus thiab kev ntsim siab ntsim plawv xwb. Tej lus sov so los yeej raug ua qhov muag qauj les rau thiab raug yoj txhiab txhiab tus ntiv tes tawm tsam txias zias los rau xwb. Vajtswv ces yeej ua tiag uv, nyo hau nyes ua dej num rau tib neeg li ib tug heev nyuj uas mloog mloog lus.[2] Ntau lub hnub thiab hli, ntau zaus uas Nws tau ntsia cov hnub qub, ntau zaus uas Nws tau tawm mus thaum kaj ntug plaws thiab rov los thaum tsaus ntuj ntais, thiab nti thiab tig mus los, tiv kev txom nyem txhiab txhiab npaug loj tshaj qhov kev mob ntawm Nws txoj kev ncaim Nws Txiv, tiv tej kev ntaus thiab kev tsoo ntawm tib neeg, thiab tej kev saib xyuas thiab kev qhuab ntuas tib neeg. Vajtswv txoj kev txo hwj chim thiab khiav nkaum tau raug them rov qab nrog tej kev xav phem[3] ntawm tib neeg, nrog rau txoj kev ntsia yam tsis ncaj ncees thiab txoj kev ua rau yam tsis ncaj ncees ntawm tib neeg, thiab txoj kev ntsiag to uas Vajtswv ua hauj lwm nyob rau hauv qhov uas tsis muaj neeg paub txog li, Nws qhov kev tswj tus kheej, thiab Nws qhov kev zam lwm tus ces raug them rov qab nrog tib neeg qhov kev ntsia yam ntshaw nyiaj tshaj plaws xwb; tib neeg sim muab Vajtswv tsuj kom tuag, yam tsis muaj kev hlub tshua, thiab sim muab Vajtswv tsuj ntiag mus rau hauv av. Tib neeg tus cwj pwm nyob rau qhov kev li no rau Vajtswv ces yog ib qho ntawm “txoj kev ntse uas tsis tshua muaj,” thiab Vajtswv, tus uas raug thab thiab saib tsis taus los ntawm tib neeg, raug tsuj pluav tag hauv qab xib taws ntawm caum txhiab tus neeg, thaum uas tib neeg tus kheej kiag sawv siab, cuag li lawv yuav yog tus vaj ntxwv ntawm lub roob, cuag li lawv xav tuav lub hwj chim loj tshaj plaws,[4] los tuaj tom sab ntaub thaiv hais lus los rau ib pab neeg mloog, los muab Vajtswv ua tus neeg taw qhia uas coj ncaj thiab yoog raws kev cai nyob tom qab ntawm qhov chaw ntawd, tus uas tsis pub ntaus rov qab los sis tsim teeb meem li. Vajtswv yuav tsum ua li qhov yeeb yaj duab ntawm Tus Vajntxwv Kawg, Nws yuav tsum ua ib tug moj zeej tis hlua,[5] tsis muaj ib qho kev ywj pheej li. Tib neeg tej kev ua mas qhia tsis tau kiag li, yog li ntawd nws ho zoo tsim nyog li cas los hais kom tau qhov no los sis qhov tod ntawm Vajtswv? Lawv ho zoo tsim nyog li cas los muab tej lus qhia ntawd coj los hais qhia rau Vatjswv? Lawv ho zoo tsim nyog li cas yuav los hais kom Vajtswv cia li khuv xim lawv tej kev qaug zog ntawd? Lawv ho zoo tsim nyog li cas los txais Vajtswv tej kev hlub tshua? Lawv ho zoo tsim nyog li cas los txais Vajtswv tej kev siab loj siab dav ib zaug tag los ib zaug tuaj li thiab? Lawv ho zoo tsim nyog li cas los txais Vajtswv tej kev zam txim ib zaug tag ib zaug tuaj li thiab? Lawv qhov kev txawj xav dua twg lawm? Lawv ua rau Vajtswv tu siab ntev los lawm, lawv twb cia Vajtswv lub tsiab tawg ua tej dwb daim ntev los lawm. Vajtswv los rau hauv tib neeg yam muaj siab kawg thiab zoo siab hlo, cia siab nraim hais tias tib neeg yuav ua siab zoo rau Nws, txawm hais tias yuav yog ib qho kev sov siab me me xwb los xij. Tab sis Vajtswv lub siab mas yeej maj mam tos tib neeg nplij, tab sis qhov Nws tau txais ces tsuas yog tej ntaus kev tua thiab kev tsim txom zoo li lub npoj pob daus[6] uas pib me me ces tos nco twb loj loj lawm xwb. Tib neeg lub siab mas xav tau ntau heev, lawv tej kev ntsaw mas loj dhau heev lawm, thiab lawv mas yeej tsis muaj hnub yuav paub txaus yees li, lawv mas yeej ib txwm txawj dag thiab ruam qauj, lawv tsis muaj hnub yuav cia Vajtswv muaj ib qho kev ywj pheej los sis muaj cai hais lus li, thiab yeej tsis pub Vajtswv muaj ib qho kev xaiv li tsuas yog nyoo kiag rau txoj kev poob ntsej muag, thiab cia tib neeg haub ntxias Nws raws li qhov lawv nyiam nkaus xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (9)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Lus taw qhia:

1. “Kev puas ntsoog” yog siv los qhia tshwm txog tib neeg txoj kev tsis mloog lus.

2. “Raug ua qhov muag qauj les rau thiab raug yoj txhiab txhiab tus ntiv tes tawm tsam txias zias rau xwb, nyo hau nyes, ua dej num rau tib neeg li ib tug heev nyuj uas mloog mloog lus” mas thaum xub thawj yeej yog ib kab lus xwb, tab sis ntawm no ces muab faib ua ob kab kom hais tau meej zog. Thawj kab ces yog hais txog tib neeg tej kev ua, hos kab thib ob ces yog hais txog txoj kev txom nyem uas Vajtswv raug, thiab hais tias Vajtswv mas txo hwj chim thiab nkaum twj ywm xwb.

3. “Kev xav phem” yog hais txog tib neeg tus cwj pwm tsis mloog lus.

4. “Tuav lub hwj chim loj tshaj plaws” hais txog tib neeg tus cwj pwm tsis mloog lus. Lawv muab lawv tus kheej tso rau chaw siab, muab khawb hlau xauv lwm tus, ua kom lawv caum raws lawv thiab raug tiv kev txom nyem rau lawv. Lawv yog tej hwj chim uas ua yeeb ncuab rau Vajtswv.

5. “Moj zeej tis hlua” yog siv los thuam cov uas tsis paub Vatjswv.

6. “Lub npoj pob daus” yog siv los qhia kom pom txog tib neeg tus cwj pwm phem.


Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 253

Txhua yam Vajtswv ua mas muaj qab hau, tsis muaj ib yam dab tsi Nws es yuav khoob lug li, thiab Nws tau ntsib txhua yam los ntawm Nws Tus Kheej kiag. Vajtswv them tus nqi ntawm Nws tus kheej txoj kev paub ntawm kev txom nyem pauv ib lub hom phiaj rau tib neeg. Qhov no tsis yog tes dej num muaj qab hau lod? Tej zaum tej niam tej txiv them ib tug nqi kim kawg rau nkawd cov me nyuam, thiab qhov no sawv cev txog nkawd lub siab dawb paug. Qhov ua li no, tus Vajtswv uas yug los ua neeg yog tus muaj siab dawb paug thiab ncaj ncees rau noob neej tshaj plaws. Lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv mas yeej ncaj ncees; Nws ua li Nws hais, thiab yam twg Nws ua puav leej tiav. Txhua yam Nws ua rau noob neej mas yeej yog siab dawb paug xwb. Nws tsis lam hais lus tawm xwb; thaum Nws hais tias Nws yuav them ib tug nqi, Nws yeej them tus nqi tiag tiag li. Thaum Nws hais tias Nws yuav ris noob neej txoj kev txom nyem thiab tiv lawv txoj kev txom nyem, Nws yeej los ua neej nyob nrog lawv tiag, hnov thiab ntsib qhov kev txom nyem no kiag. Tom qab ntawd, txhua yam hauv lub qab ntuj khwb yuav lees paub tias txhua yam Vajtswv ua mas raug lawm thiab ncaj ncees, tias txhua yam Vajtswv ua mas muaj tseeb tiag: Qhov no yog ib qho pov thawj uas muaj zog. Ntxiv ntawd, noob neej yuav muaj ib txoj hau kev kawg zoo nkauj rau yav tom ntej, thiab txhua tus uas tseem nyob yuav qhuas Vajtswv; lawv yuav qhuas tias Vajtswv tej kev ua mas ua tawm los ntawm Nws txoj kev hlub rau noob neej. Vajtswv txo lub hwj chim hlo los nrog tib neeg nyob, zoo tam li ib tug neeg dog dig. Nws tsis yog lam ua tej yam dej num, hais qee lo lus xwb, ces ncaim mus lawm; tiam sis, Nws yeej los nyob nrog tib neeg kiag thiab ntsib kev mob ntawm lub ntiaj teb. Tsuas yog thaum Nws tau ntsib qhov kev mob no tag lawm xwb Nws thiaj li yuav ncaim mus. Nov yog qhov Vajtswv tes dej num tseeb thiab muaj qab hau li cas; txhua tus uas tseem nyob yuav qhuas Nws vim qhov no, thiab lawv yuav pom Vajtswv qhov kev ncaj ncees rau tib neeg thiab Nws lub siab zoo. Vajtswv lub ntsiab tseeb ntawm kev zoo nkauj thiab kev zoo tuaj yeem pom tau nyob rau hauv qhov tseem ceeb ntawm Nws kev yug los ua neeg hauv cev nqaij daim tawv. Yam twg los xij uas Nws ua mas yeej muaj siab dawb paug; yam twg los xij uas Nws hais mas yeej muaj tiag thiab ncaj ncees. Rau txhua yam uas Nws npaj siab ua, Nws yeej ua tiag tiag li, thiab thaum them ib tug nqi, Nws yeej them tiag tiag li; Nws tsis yog lam hais lus tawm xwb. Vajtswv yog tib tug Vajtswv ncaj ncees; Vajtswv yog ib tug Vajtswv coj ncaj.

Xaiv tawm los ntawm “Yam Ob ntawm Qhov Tseem Ceeb ntawm Kev Yug Los Ua Neeg” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 254

Txoj kev muaj sia nyob tsis yog ib yam uas leej twg los yuav muaj tau, los sis tsis yog ib yam uas leej twg los yuav khwv tau yam yooj yim. Qhov no vim yog txoj sia tsuas los tau ntawm Vajtswv los nkaus xwb, ces hais tau hais tias, tsuas yog Vajtswv Tus Kheej kiag xwb thiaj li muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj sia, thiab tsuas yog Vajtswv Tus Kheej nkaus xwb thiaj li muaj txoj kev muaj sia nyob. Thiab yog li ntawd tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj yog lub hauv paus keeb cag ntawm txoj sia, thiab tus dej txhawv ntawm cov uas pub txoj sia uas ntws tsis paub tu. Txij thaum uas Nws tsim tau lub ntiaj teb los, Vajtswv tau ua hauj lwm ntau heev txog ntawm kev loj hlob ntawm yam muaj sia, tau ua hauj lwm ntau los muab txoj sia rau tib neeg, thiab tau them tus nqi siab heev es kom tib neeg tau txais txoj sia. Qhov no vim yog Vajtswv Tus Kheej yog txoj sia ntev dhawv mus ib txhis, thiab Vajtswv Tus Kheej yog txoj kev uas tib neeg raug tsa ciaj rov los. Vajtswv yeej tsis tau ploj ntawm tib neeg lub siab mus li, thiab Nws nrog tib neeg nyob ua ke txhua lub sij hawm. Nws yog lub zog txhawb tib neeg kev ua neej nyob, tus cag ntawm tib neeg lub neej txoj sia, thiab txoj kev muaj nplua mias tso rau tib neeg lub neej txoj sia tom qab yug lawm. Nws ua kom tib neeg rov yug dua tshiab, thiab pab kom nws ua tau lub neej khov kho hauv nws lub luag hauj lwm. Ua tsaug rau Nws lub hwj chim thiab Nws lub zog txhawb txoj sia yam tus nplaim taws uas tsis txawj tuag, es tib neeg thiaj tau ua neej nyob ib tiam dhau ib tiam, thoob plaws uas lub hwj chim ntawm Vajtswv txoj sia yog lub ntsiab tseem ceeb ntawm tib neeg lub neej txoj sia, thiab rau qhov uas Vajtswv tau them ib tug nqi uas tsis muaj ib tug neeg twg yuav tau them li. Lub zog ntawm Vajtswv txoj sia yeej kov yeej txhua lub zog, tshaj qhov ntawd, nws tseem loj tshaj txhua lub zog tib si. Nws txoj sia muaj ntev dhawv mus ib txhis, Nws lub hwj chim loj tshaj plaws, thiab lub zog ntawm Nws txoj sia mas tsis muaj ib tug twg uas raug tsim tawm los sis ib lub zog yeeb ncuab twg uas yuav muaj peev xwm kov yeej li. Lub zog ntawm Vajtswv txoj sia yeej muaj nyob thiab ci ntsa iab tsis hais lub sij hawm twg los sis qhov chaw twg li. Tej zaum mas ceeb tsheej thiab ntiaj teb yuav muaj kev hloov ntau heev, tab sis Vajtswv txoj sia yuav nyob li qub mus ib txhis. Txhua yam yuav dhau mus, tab sis Vajtswv txoj sia yuav nyob li qub, vim Vajtswv yog lub hauv paus ntawm kev tshwm sim muaj txhua yam thiab yog tus cag ntawm lawv qhov kev tshwm sim muaj. Tib neeg txoj sia tshwm sim los ntawm Vajtswv, qhov uas muaj ceeb tsheej los vim yog Vajtswv thiab qhov uas ntiaj teb tshwm sim los yog ncau los ntawm lub hwj chim ntawm Vajtswv txoj sia. Tsis muaj ib yam dab tsi uas muaj txoj sia uas yuav nce tau mus siab tshaj Vajtswv lub hwj chim kav, thiab tsis muaj ib yam dab tsi uas muaj lub dag zog es yuav khiav dhau thaj chaw ntawm Vajtswv lub hwj chim li. Nyob rau qhov no, tsis hais lawv yuav yog leej twg li, txhua tus yuav tsum tau nyoo nyob hauv qab kev tswj fwm ntawm Vajtswv, txhua leej yuav tsum ua neej nyob hauv qab kev txib ntawm Vajtswv, thiab tsis muaj leej twg yuav khiav dim nws ob txhais tes li.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Khetos Ntawm Tiam Kawg Nkaus Xwb Mas Thiaj Yuav Muab Tau Txoj Kev Mus Rau Txoj Sia Ntev Dhawv Mus Ib Txhis Rau Tib Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 255

Yog koj yeej xav tau txoj kev mus rau txoj sia ntev dhawv mus ib txhis tiag, thiab yog koj muaj siab tiag tiag rau koj qhov kev nrhiav nws, ces ua ntej tshaj plaws ces teb lo lus nug no: Vajtswv nyob qhov twg hnub no? Tej zaum koj yuav teb hais tias, “Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej, muaj tseeb—Nws yeej tsis nyob hauv koj lub tsev, los Nws puas nyob?” Tej zaum koj yuav hais tias Vajtswv ces yeej pom meej hais tias nyob nrog txhua yam li. Los sis koj yuav hais tias Vajtswv nyob hauv txhua tus neeg lub siab, los sis hais tias Vajtswv nyob rau sab ntsuj plig. Kuv tsis yog yuav tsis lees ib qho no kiag li, tab sis Kuv yuav muab nqe lus no tham kom meej zog. Nws tsis yog ib qho uas yog tas nrho los hais tias Vajtswv nyob rau hauv tib neeg lub siab, tab sis nws kuj tsis yog ib qho uas yuam kev tas nrho thiab. Qhov no mas vim yog, nyob rau hauv cov ntseeg Vajtswv, muaj cov mas lawv txoj kev ntseeg yog qho tseebhosib co mas lawv txoj kev ntseeg yog qhov cuav, muaj ib co mas Vajtswv yeej pom zoo rau hos muaj ib co mas Nws tsis pom zoo rau, muaj ib co mas ua rau Nws txaus siabhos ib co mas ua rau Nws ntxub, thiab muaj ib co mas Nws muab kho kom zoo tag nrhohos muaj ib co mas Nws muab tshem tawm. Thiab yog li ntawd Kuv thiaj hais tias Vajtswv yeej nyob hauv tib neeg lub siab tab sis tsuas yog tsawg leej xwb, thiab cov neeg ntawd mas yeej yog cov uas ntseeg Vajtswv tiag tiag li, cov uas Vajtswv pom zoo, cov uas Nws txaus siab rau, thiab cov uas Nws muab kho kom zoo tag nrho. Lawv yog cov uas Vajtswv coj. Vim lawv mas yog Vajtswv coj, lawv yog cov neeg uas twb tau hnov thiab pom Vajtswv txoj kev ntawm txoj sia ntev dhawv mus ib txhis lawm. Cov uas lawv txoj kev ntseeg Vajtswv yog cuav xwb, cov uas Vajtswv tsis pom zoo rau, cov uas Vajtswv ntxub, cov uas Vajtswv muab tshem tawm—lawv ces yeej yuav raug Vajtswv tsis txais yuav, yuav raug nyob yam tsis muaj txoj kev muaj sia nyob, thiab yuav raug nyob yam tsis paub hais tias Vajtswv nyob qhov twg li. Qhov txawv ntawd, mas cov uas muaj Vajtswv nyob rau hauv lawv lub siab paub hais tias Vajtswv nyob qhov twg. Lawv yog cov neeg uas Vajtswv muab txoj kev ntawm txoj sia ntev dhawv mus ib txhis cob rau, thiab lawv yog cov uas lawv Vajtswv qab. Tam sim no koj puas paub hais tias Vajtswv nyob qhov twg? Vajtswv ces nyob rau hauv tib neeg lub siab thiab nyob ntawm tib neeg ib sab tib si. Nws tsis yog nyob hauv sab ntsuj plig nkaus xwb, thiab tshaj txhua yam tib si, tab sis tshaj ntawd tseem nyob hauv lub ntiaj teb uas muaj tib neeg nyob. Thiab yog li ntawd thaum tiam kawg los txog ces tau muab tej txheej txheem ntawm Vajtswv tes hauj lwm coj mus rau qhov chaw tshiab. Vajtswv yeej muaj kev tswj fwm kav txhua yam nyob hauv qab ntuj khwb no, thiab nws yog qhov chaw vam khom rau tib neeg nyob hauv lawv lub siab, thiab tshaj qhov ntawd, nws yeej nrog tib neeg nyob. Tsuas yog tib txog kev no xwb es Nws thiaj li coj tau txoj kev muaj sia nyob los rau tib neeg, thiab coj tib neeg los mus rau txoj kev ciaj. Vajtswv tau los rau hauv ntiaj teb no, thiab nrog tib neeg nyob ua ke, es kom tib neeg thiaj tau txoj kev muaj sia nyob, es kom tib neeg thiaj tshwm sim muaj nyob. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, Vajtswv yeej tau txib tau khaiv txhua yam nyob hauv lub qab ntuj khwb no, es kom lawv muaj kev koom tes nrog Nws txoj kev tswj fwm tuav tib neeg. Thiab yog li ntawd, yog koj tsuas lees paub txoj kev qhuab qhia uas hais tias Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej thiab nyob hauv tib neeg lub siab nkaus xwb, tab sis tsis lees paub qhov tseeb hais tias yeej muaj Vajtswv nrog tib neeg nyob, ces koj yuav tsis tau txoj sia, thiab yuav tsis muaj hnub tau txoj kev ntawm qhov tseeb.

Vajtswv Tus Kheej yog txoj sia, thiab qhov tseeb, thiab Nws txoj sia thiab qhov tseeb tshwm sim nyob ua ke. Cov uas tsis muaj peev xwm tau txais qhov tseeb ces yuav tsis muaj hnub tau txais txoj sia. Yog tsis muaj qhov kev qhia kev coj, kev txhawb nqa, thiab kev pab cuam ntawm qhov tseeb, koj ces tsuas tau tej tus ntawv, cov lus qhuab qhia, thiab, tshaj tag nrho ntawd, kev tuag nkaus xwb. Vajtswv txoj sia yeej muaj nyob tas mus li, thiab Nws qhov tseeb thiab txoj sia tshwm sim nyob ua ke. Yog koj nrhiav tsis tau lub hauv paus ntawm qhov tseeb, ces koj yuav tsis tau txais tej zaub mov yug txoj sia; yog koj tsis tau txais kev pab cuam ntawm txoj sia, ces koj yuav tsis muaj qhov tseeb tiag tiag li, thiab yog dhau ntawm kev khwv yees xav thiab kev xav phem lawm, ces tag nrho koj lub cev ces tsis muaj dab tsi li tsuas yog nqaij tawv nkaus xwb—koj cev nyuag nqaij tsw phem nkaus xwb. Yuav tsum paub hais tias tej lus hauv phau ntawv mas tsis raug suav hais tias yog txoj sia, tej lus teev tseg hauv keeb kwm yuav muab coj los qhuas ua qhov tseeb tsis tau, thiab tej kev cai yav tag los yuav muab coj los siv ua cov lus uas hnov Vajtswv hais tam sim no tsis tau. Tsuas yog cov uas Vajtswv hais kiag thaum Nws los rau ntiaj teb no thiab nyob nrog tib neeg kiag mas thiaj yog qhov tseeb, txoj sia, Vajtswv txoj kev xav, thiab Nws qhov kev ua hauj lwm tam sim no. Yog koj muab tej lus teev tseg uas Vajtswv hais puag thaum ub coj los siv rau tam sim no, qhov ntawd yuav ua rau koj yog ib tug neeg kawm txog tej khoom qub xwb, thiab qhov kev zoo tshaj plaws uas siv los piav txog koj ces yog ib tug neeg paub txog tej qub txeeg qub teg hauv keeb kwm xwb. Qhov ntawd vim yog koj pheej ntseeg tej qub lw ntawm tes hauj lwm uas Vajtswv tau ua yav dhau los, tsuas ntseeg Vajtswv tus duab ntxoo thaum Nws ua hauj lwm nrog tib neeg yav dhau los, thiab tsuas ntseeg txoj kev uas Vajtswv muab tseg rau Nws cov ntseeg yav dhau los xwb. Koj tsis ntseeg txoj xub ke ntawm Vajtswv tes hauj lwm hnub no, tsis ntseeg Vajtswv lub ntsej muag uas muaj yeej koob ci ntsa iab hnub no, thiab tsis ntseeg txoj kev ntawm qhov tseeb uas Vajtswv hais qhia hnub no. Thiab yog li ntawd koj ces yeej cam tsis dhau qhov uas koj yog ib tug neeg npau suav nruab hnub uas yeej ncav tsis cuag qhov muaj tseeb li. Yog tam sim no koj tseem tuav rawv tej lus uas tsis muaj peev xwm muab tau txoj sia rau tib neeg, ces koj yog ib daig ntoo lwj[a] uas tsis muaj kev cia siab dab tsi li, vim koj yog ib tug uas ntseeg lub tswv yim qub loj dhau heev lawm, tawv ncauj dhau heev lawm, siab twm xeeb heev lawm!

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Khetos Ntawm Tiam Kawg Nkaus Xwb Mas Thiaj Yuav Muab Tau Txoj Kev Mus Rau Txoj Sia Ntev Dhawv Mus Ib Txhis Rau Tib Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Lus taw qhia:

a. Ib daig ntoo lwj: Suav ib lo lus paj lug, txhais tias “tsis muaj dab tsi yuav pab tau lawm.”


Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 256

Vajtswv Tus Kheej muaj qhov tseeb, thiab Nws yog lub hauv paus ntawm qhov tseeb. Txhua yam zoo thiab txhua qhov tseeb yog los ntawm Vajtswv los. Nws tuaj yeem txiav txim rau qhov yog thiab qhov txhaum ntawm txhua yam thiab txhua qhov xwm txheej; Nws tuaj yeem txiav txim rau tej yam uas tau tshwm sim lawm, tej yam uas tab tom tshwm sim tam sim no, thiab tej yam tom ntej uas tib neeg tsis paub. Nws tsuas yog ib tug tug txiav txim nkaus xwb uas tuaj yeem ntxiav txim tau rau qhov yog thiab qhov txhaum ntawm txhua yam, thiab qhov no txhais tias qhov yog thiab qhov txhaum ntawm txhua yam tsuas tuaj yeem raug txiav txim los ntawm Nws xwb. Nws paub txoj kev cai rau txhua yam. Qhov no yog lub cev ntawm qhov tseeb, uas txhais tau tias Nws Tus Kheej muaj lub ntsiab tseeb ntawm qhov tseeb. Yog tias tib neeg to taub qhov tseeb thiab ua tiav qhov zoo tiav log lawm, ces nws puas muaj dab tsi cuam tshuam nrog lub cev ntawm qhov tseeb lawm thiab? Thaum tib neeg raug ua kom zoo tiav log lawm, nws muaj ib qho kev txiav txim uas yog ntawm txhua yam uas Vajtswv ua tam sim no thiab txhua yam Nws cheem tsum, thiab Nws muaj ib txoj hau kev yog los xyaum ua raws; tib neeg kuj to taub Vajtswv txoj kev xav thiab paub qhov yog los ntawm qhov txhaum. Tiam sis muaj qee yam tib neeg tsis tuaj yeem ncav cuag, tej yam nws tsuas tuaj yeem paub tau tom qab Vajtswv qhia tej ntawd rau nws lawm xwb—tib neeg puas tuaj yeem paub txog tej yam uas tseem tsis tau paub, tej yam uas Vajtswv tsis tau qhia rau nws li? (Nws tsis tuaj yeem paub.) Tib neeg tsis tuaj yeem khwv yees tau. Ntau tshaj ntawd, txawm tias tib neeg tau txais qhov tseeb los ntawm Vajtswv los, thiab muaj qhov tseeb tiag, thiab paub lub ntsiab tseeb ntawm ntau qhov tseeb, thiab muaj rab peev xwm qhia qhov yog los ntawm qhov txhaum, los nws puas yuav muaj rab peev xwm tswj hwm thiab kav tau txhua yam? (Tsis muaj.) Qhov no yog qhov sib txawv. Cov uas tsim tawm los tsuas tuaj yeem txais tau qhov tseeb los ntawm lub hauv paus ntawm qhov tseeb los xwb. Lawv puas tuaj yeem txais qhov tseeb los ntawm tib neeg los? Tib neeg puas tuaj yeem npaj tau nws? Tib neeg puas tuaj yeem npaj tau rau tib neeg? Nws tsis tuaj yeem, thiab qhov ntawd yog qhov sib txawv. Koj tsuas tuaj yeem txais xwb, tsis yog npaj—koj puas tuaj yeem raug hu tau tias lub cev ntawm qhov tseeb? Lub ntsiab tseeb ntawm lub cev ntawm qhov tseeb yog dab tsi tiag tiag? Nws yog lub hauv paus uas npaj qhov tseeb, lub hauv paus ntawm txoj kev kav thiab lub hwj chim kav txhua yam, thiab nws kuj yog cov qauv thiab cov kev cai uas txiav txim rau txhua yam thiab txhua qhov xwm txheej. Qhov no yog lub cev ntawm qhov tseeb.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Yuav Kom Lwm Tus Mloog Lawv Lus Nkaus Xwb, Tsis Yog Mloog qhov Tseeb los sis Vajtswv li (III)” nyob hauv Nthuav Tawm tus Yeeb Yam thiab Lub Ntsiab Tseeb ntawm Cov Tawm Tsam Khetos

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 257

Hauv Nws kev nthuav tawm qhov tseeb, Vajtswv nthuav tawm Nws tus yam ntxwv thiab lub ntsiab tseeb; Nws kev nthuav qhov tseeb tsis yog los ntawm noob neej tej lus xaus txog ntau yam zoo thiab cov lus uas noob neej paub. Vajtswv cov lus yeej yog Vajtswv cov lus; Vajtswv cov lus yog qhov tseeb. Cov lus ntawd yog lub hauv paus thiab kev cai uas noob neej tsim yog muaj nyob, thiab hu tau tias tej ntawd yog cov kev ntseeg uas thaum chiv tawj nyob nrog noob neej yuav raug rau txim los ntawm Vajtswv. Tej ntawd tsis tau txais Nws li kev pom zoo, thiab tsawg tshaj tej ntawd tseem yog lub hauv pauv keeb cag los sis lub hauv paus ntawm Nws cov lus hais tawm. Vajtswv nthuav tawm Nws tus yam ntxwv thiab Nws lub ntsiab tseeb los ntawm Nws cov lus. Txhua lo lus uas tawm los ntawm Vajtswv qhov kev nthuav tawm yog qhov tseeb, vim Nws muaj lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv, thiab Nws yog qhov tseeb tiag ntawm txhua yam zoo. Qhov tseeb tias Vajtswv cov lus yog qhov tseeb yuav tsis muaj hnub hloov pauv li, tsis hais txawm cov noob neej qias vuab tsuab yuav muab chaw rau tej ntawd los sis txhais tej ntawd li cas, los sis tsis hais nws saib tej ntawd los sis to taub tej ntawd li cas li. Tsis hais txawm Vajtswv cov lus tau hais ntau npaum li cas, thiab txawm cov noob neej qias vuab tsuab, txhaum no thuam tej ntawd npaum li cas, txawm tsis nthuav tawm cov lus no, thiab txog theem tias tej ntawd tau txais kev saib tsis taus los ntawm cov noob neej vuab tsuab—txawm yog nyob hauv cov xwm txheej no, tseem tsuav ib qho tseeb uas tsis tuaj yeem hloov pauv tau li: Yam uas hu tias kev coj noj coj ua thiab cov kab lis kev cai uas tib neeg saib rau nqi, txawm muab cov laj thawj uas tau hais los saum toj saud coj los hais, los tsis tuaj yeem rais ua qhov zoo tau li, thiab tsis tuaj yeem rais ua qhov tseeb tau li. Qhov no hloov pauv tsis tau. Noob neej kab ke coj noj coj ua qub thiab txoj kev muaj nyob yuav tsis rais ua qhov tseeb vim yog kev hloov pauv los sis yog qhov dhau mus ntawm lub sij hawm, thiab Vajtswv cov lus yuav tsis rais uatib neeg cov lus los ntawm noob neej qhov kev thuam los sis kev tsis nco qab. Lub ntsiab tseeb no yuav tsis hloov pauv li; qhov tseeb ib txwm yog qhov tseeb. Muaj qhov tseeb dab tsi nyob rau ntawm no? Txhua qhov lus xaus uas hais los ntawm noob neej pib tawm los ntawm Ntxwgnyoog los—tej ntawd yog tib neeg tej kev xav hauv siab thiab tej kev xav phem, txawm yog sawv tawm los ntawm tus tib neeg siab kub, thiab yeej tsis muaj dab tsi cuam tshuam nrog rau yam zoo kiag li. Cov lus ntawm Vajtswv, muab ua lwm yam hais, yog cov kev nthuav tawm ntawm Vajtswv lub ntsiab tseeb thiab lub meej mom. Nws thiaj nthuav tawm cov lus no vim yog qhov laj thawj twg? Vim li cas Kuv thiaj hais tias tej ntawd yog qhov tseeb? Qhov laj thawj yog tias Vajtswv kav tag nrho txhua txoj kev cai, cov hauv paus ntsiab lus, cov cag, cov ntsiab tseeb, qhov tseeb, thiab txhua yam uas to taub nyuaj, tej ntawd puav leej nyob hauv Nws txhais tes, thiab Vajtswv tib leej xwb thiaj li paub txhua lub hauv paus ntsiab lus, qhov tiag, qhov tseeb, thiab qhov to taub nyuaj ntawm txhua yam; Nws paub tej ntawd qhov lub hauv paus keeb cag thiab cov cag ntawm tej ntawd yog dab tsi. Yog li ntawd, cov lus txhais ntawm txhua yam uas hais nyob hauv Vajtswv coj lus mas muaj tseeb tshaj xwb, thiab tej kev cheem tsum rau noob neej uas nyob rau hauv Vajtswv cov lus tsuas yog tib tug qauv rau noob neej nkaus xwb—tib tug qauv uas noob neej yuav tsum muaj.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Tsuas Ua Lawv Tes Dej Num Kom Pom Hais Tias Lawv Txawv Lwm Tus thiab Yug Tej Uas Lawv Tus Kheej Nyiam thiab Ntshaw Xwb; Lawv Yeej Ib Txwm Tsis Xav Txog Qhov uas Zoo rau Vajtswv Lub Tsev Li, thiab Tseem Muag Tej Kev Ntshaw Ntawd Kom Tau Lub Yeeb Koob rau Lawv Tus Kheej thiab (I)” nyob hauv Nthuav Tawm tus Yeeb Yam thiab Lub Ntsiab Tseeb ntawm Cov Tawm Tsam Khetos

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 258

Txij thaum koj yug quaj quaj los rau hauv lub ntiaj teb no, koj pib ua koj tes num kom tiav. Txoj kev ua koj lub luag hauj lwm hauv Vajtswv lub hom phiaj thiab hauv Nws txoj kev tsa, koj pib ua koj lub neej mus. Txawm koj yav tag los zoo li cas, thiab txawm koj txoj kev mus tom ntej zoo li cas los, yeej tsis muaj ib tug twg muaj cuab kav khiav dhau tej kev coj kev taw qhia thiab tej kev npaj ntawm Ntuj Ceeb Tsheej, thiab tsis muaj ib tug twg tswj tau lawv tus kheej txoj hmoo, rau qhov tsuas yog Nws uas yog tus kav tag nrho txhua yam xwb mas thiaj muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm ntawd. Txij hnub muaj tib neeg tshwm sim los, Vajtswv yeej ua hauj lwm los lawm, tswj lub qab ntuj khwb, taw tej cai uas pauv mus los rau txhua yam thiab txoj kab ntawm lawv txoj kev txav mus los. Zoo ib yam li txhua yam, Vajtswv siv tej khoom qab zib thiab nag thiab lwg pub rau tib neeg tau noj yam ntsiag to uas tib neeg tsis paub txog; zoo ib yam li txhua yam, tib neeg ua neej nyob rau hauv qab txoj kev kev coj kev taw qhia ntawm Vajtswv txhais tes yam tib neeg tsis paub txog li. Tib neeg lub siab thiab tus ntsuj plig raug muab tuav cia rau hauv Vajtswv txhais tes, txhua yam ntawm nws lub neej yeej raug saib ntsoov los ntawm Vajtswv. Txawm tias koj yuav ntseeg qhov no los sis tsis ntseeg kuj xij, ib yam twg thiab txhua yam, tsis hais ciaj los sis tuag, yuav hloov, pauv, ua dua tshiab, thiab yaj ntshis mus raws li Vajtswv tej kev xav. Qhov no yog txoj kev uas Vajtswv tswj fwm tag nrho txhua yam.

Hmo ntuj los ze zuj zus, tib neeg tsis faj txog, vim tib neeg lub siab tsis to taub tias hmo ntuj los ze zuj zus tau li cas, los sis nws los qhov twg los. Thaum hmo ntuj dua mus lawm ntsiag to, tib neeg tos txais qhov kaj ntawm yav nruab hnub, tab sis hais txog qhov uas qhov kaj los qhov twg los, thiab nws muab qhov tsaus ntuj ntawm yav hmo ntuj ntiab mus li cas ntawd, tib neeg haj yam paub tsawg, thiab haj yam tsis faj txog li. Tej kev hloov pauv mus los ntawm nruab hnub thiab hmo ntuj no hloov tib neeg ntawm ib lub caij nyoog mus rau lwm lub, ntawm ib qho xwm txheej keeb kwm mus rau qhov tom ntej, ua ke no kuj ua kom paub meej tias Vajtswv tes num rau txhua lub caij nyoog thiab Nws lub hom phiaj rau txhua tiam raug ua kom tiav. Tib neeg tau nrog Vajtswv ua ke nyob rau tej caij nyoog no, tab sis nws tsis paub tias Vajtswv tswj txoj hmoo ntawm txhua yam thiab txhua tus uas muaj sia, los sis Vajtswv coj thiab taw qhia txhua yam li cas. Qhov no tau raug muab zais kom tib neeg txhob paub txij puag thaum ub los txog rau niaj hnub nim no. Hais txog qhov tias vim li cas, nws tsis yog vim tias Vajtswv tej num raug muab zais tob heev, los sis tsis yog vim tias Vajtswv lub hom phiaj tsis tau muab qhia tawm, tab sis yog vim tias tib neeg lub siab thiab tus ntsuj plig nyob nrug deb heev ntawm Vajtswv lawm, txog theem uas tib neeg cia li nyob ua num rau Ntxwgnyoog tab txawm tias nws raws Vajtswv—thiab tseem tsis paub txog li. Tsis muaj leej twg kub siab nrhiav Vajtswv tej hneev taw thiab qhov uas seb Vajtswv zoo li cas, thiab tsis muaj leej twg txaus siab hlo nyob rau ntawm txoj kev saib xyuas thiab txoj kev tsom kwm ntawm Vajtswv. Dua ntawd, lawv xum vam khom qhov xeb rau ntawm txoj kev xeb phem qias ntawm Ntxwgnyoog, tus phem, kom thiaj yoog tau raws lub ntiaj teb no, thiab raws tej kev cai uas muaj rau cov tib neeg phem ua raws. Nyob rau theem no, tib neeg lub siab thiab tus ntsuj plig tau dhau los ua tib neeg qhov nyiaj them rau Ntxwgnyoog thiab dhau los ua Ntxwgnyoog tej khoom noj. Tshaj qhov ntawd, tib neeg lub siab thiab tus ntsuj plig tau dhau los ua ib qho chaw rau Ntxwgnyoog nyob thiab nws qhov chaw ua si. Vim li no tib neeg thiaj tau plam nws txoj kev to taub txog tej hauv paus ntsiab ntawm txoj kev ua neeg, thiab qhov muaj nqis thiab lub ntsiab ntawm qhov uas muaj tib neeg lawm. Vajtswv tej kev cai thiab txoj lus cog tseg ntawm Vajtswv thiab tib neeg cia li maj mam ploj zuj zus hauv tib neeg lub siab mus lawm, thiab nws tso tseg tsis nrhiav los sis tsis mloog Vajtswv hais lawm. Lub sij hawm dhau mus, tib neeg cia li tsis to taub tias vim li cas Vajtswv tsim nws, los sis nws tsis to taub tej lus uas tawm ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los thiab txhua yam uas los ntawm Vajtswv los lawm. Ces tib neeg txawm pib tawm tsam Vajtswv tej kev cai thiab tej lus txib, thiab nws lub siab thiab tus ntsuj plig tsuag lawm…. Vajtswv plam tus tib neeg uas Nws tau tsim thaum xub thawj, thiab tib neeg plam tus cag ntawm nws txoj kev chiv keeb huam yuaj: Nov yog txoj kev tu siab ntawm haiv tib neeg no. Qhov tseeb tiag, pib txij kiag thaum chiv keeb huam yuaj los txog rau tam sim no, Vajtswv tau npaj ib qho xwm txheej tu siab rau tib neeg, ib qho uas tib neeg yog tus tseem ceeb ntawm qhov xwm txheej tu siab ntawd thiab yog tus raug rau tsim txom kiag. Thiab tsis muaj leej twg teb tau tias tus coj thiab qhia ua ntawm qhov xwm txheej tu siab no yog leej twg.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Yog lub Hauv Paus ntawm Tib Neeg Txoj Sia” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 259

Vajtswv tsim lub ntiaj teb no thiab coj tib neeg, ib tug ciaj sia los uas yog Nws muab txoj sia rau, los rau hauv lub ntiaj teb. Ntxiv ntawd, ces tib neeg mam muaj niam muaj txiv thiab muaj txheeb ze, thiab thiaj tsis nyob ib leeg kho siab khuav lawm. Txij thaum thawj zaug uas tib neeg tsa qhov muag ntsia lub ntiaj teb, nws yeej raug taw los kom muaj sia nyob rau hauv Vajtswv txoj kev tsa. Txoj kev ua pa ntawm txoj sia uas los ntawm Vajtswv los txhawb txhua tus uas ciaj sia kom mus thoob plaws rau txoj kev loj hlob mus txog ntua rau yav laus. Nyob rau qhov txheej txheem no, tsis muaj leej twg xav txog tias tib neeg loj hlob nyob hauv qab Vajtswv txoj kev saib xyuas; dua ntawd, lawv ntseeg tias tib neeg yog loj hlob nyob hauv qab kev saib xyuas ntawm nws niam nws txiv, thiab tias yog nws tus kheej txoj sia coj ua kom nws loj hlob xwb. Qhov no yog vim hais tias tib neeg tsis paub tias leej twg yog tus pub txoj sia rau nws, los sis nws los qhov twg los, haj yam paub tsawg tshaj mas yog qhov txoj sia tsim ntau yam txuj ci phim hwj. Nws tsuas paub tias zaub mov thiaj yog yam ua rau nws muaj txoj sia nyob mus ntxiv, tias txoj kev ua siab ntev thev yog lub hauv paus ntawm qhov uas muaj nws, thiab tias tej kev ntseeg hauv nws lub hlwb yog qhov tseem ceeb ua rau nws ciaj sia nyob taus. Hais txog ntawm Vajtswv txoj kev cawm dim thiab kev npaj, tib neeg tsis paub dab tsi li, thiab yog li ntawd ces nws thiaj nkim txoj sia uas Vajtswv tau muab pub rau nws xwb…. Tsis muaj ib tug noob neej twg uas Vajtswv saib xyuas nruab hnub thiab hmo ntuj es yuav cia li mus pe hawm Nws. Vajtswv tsuas tsim kho tib neeg txuas ntxiv, rau tus uas Nws tsis muaj kev cia siab tos, raws li qhov uas Nws tau npaj tseg lawm xwb. Nws ua li no vim muaj txoj kev cia siab tias muaj ib hnub, tib neeg yuav tsim dheev hauv nws tus npau suav los thiab ras txog qhov muaj nqis thiab lub ntsiab ntawm txoj sia, tus nqi uas Vajtswv tau them rau txhua yam uas Nws tau muab pub rau nws, thiab txoj kev txhawj xeeb yam kub siab lug uas Vajtswv tos ntsoov rau tib neeg tig rov qab los cuag Nws. Tsis tau muaj dua leej twg saib tej lus zais uas tswj lub hauv paus chiv keeb thiab qhov kev sib txuas ua ntu zus mus ntawm tib neeg txoj sia. Tsuas yog Vajtswv xwb, tus uas to taub txhua yam ntawm qhov no, thiaj li ua twj ywm thev qhov mob thiab tej kev phem uas tib neeg, tus uas tau txais txhua yam los ntawm Vajtswv tab sis tsis nco txiaj ntsig, ua rau Nws. Tib neeg saib txhua yam uas txoj sia muaj tsis tseem ceeb, thiab, tib yam li ntawd, nws yog “ib txoj kev” uas Vajtswv raug tib neeg ntxeev siab rau, raug tib neeg hnov qab txog, thiab raug tib neeg yuam. Nws puas yog tias Vajtswv lub hom phiaj yeej tseem ceeb tiag? Nws puas yog tias tib neeg, tus uas ciaj sia uas los ntawm Vajtswv txais tes los, yeej tseem ceeb tiag? Vajtswv lub hom phiaj yeej tseem ceeb tiag; txawm li cas los xij, tus uas ciaj sia no yeej yog tsim los ntawm Vajtswv txais tes thiab muaj nws vim yog Nws lub hom phiaj. Yog li no, Vajtswv yuav tsis rhuav tshem Nws lub hom phiaj vim txoj kev ntxub ntxaug rau haiv tib neeg no. Vim saib rau Nws lub hom phiaj thiab rau txoj pa Nws tso tawm Vajtswv thiaj li uv tag nrho txhua txoj kev tsim txom, tsis yog ua rau tib neeg cev nqaij daim tawv tab sis yog ua rau tib neeg txoj sia. Tsis yog Nws ua li no kom thiaj coj tau tib neeg lub cev nqaij daim tawv tab sis yog coj txoj sia uas Nws tau tso pa tawm rov qab los. Qhov no yog Nws lub hom phiaj.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Yog lub Hauv Paus ntawm Tib Neeg Txoj Sia” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 260

Tag nrho txhua tus uas los rau hauv lub ntiaj teb no yuav tsum hla kev ciaj thiab kev tuag, thiab feem coob ntawm lawv cov no twb raug txoj kev uas kiv mus los ntawm txoj kev tuag thiab rov yug dua tshiab no lawm. Cov uas tseem ua neej nyob ces tsis ntev no yuav tuag, thiab cov tuag lawm yuav rov yug los dua tsis ntev no. Tag nrho ntawm qhov no yog txoj kev uas Vajtswv tau npaj rau txhua yam uas muaj sia. Tab sis txoj kev no thiab qhov kiv mus los no yeej yog qhov tseeb uas Vajtswv xav kom tib neeg saib: tias txoj sia uas Vajtswv muab pub rau tib neeg mas tsis muaj hnub xaus, tsis raug tswj los ntawm lub cev ntaj ntsug, caij nyoog, los sis thaj chaw twg li. Qhov no yog qhov tsis to taub yooj yim ntawm txoj sia uas Vajtswv muab pub rau tib neeg, thiab qhia tias txoj sia yog los ntawm Nws los. Txawm tias muaj coob tus yuav tsis ntseeg tias txoj sia los ntawm Vajtswv los, los neeg yeej txaus siab xyiv fab hlo rau txhua yam uas los ntawm Vajtswv los, txawm lawv ntseeg los sis tsis ntseeg tias muaj Nws. Yog tias muaj ib hnub Vajtswv hloov siab thiab xav rov qab rho tag nrho txhua yam uas muaj nyob hauv lub ntiaj teb no thiab rho txoj sia uas Nws tau pub rov qab, ces tag nrho txhua yam yuav tsum tsis muaj ntxiv lawm. Vajtswv siv Nws txoj sia los yug txhua yam, yam muaj sia thiab yam tsis muaj sia tib si, coj txhua yam ua ke mus rau qhov zoo sib dhos kom haum tshaj plaws los ntawm Nws lub dag zog thiab lub hwj chim. Qhov no yog ib qho tseeb uas tsis muaj leej twg xav txog thiab to taub tau, thiab tej tseeb uas tsis to taub yooj yim no yog qhov phim hwj tshaj ntawm, thiab tej lus hais rau, Vajtswv lub hwj chim muaj sia. Tam sim no cia Kuv qhia koj ib qho lus zais nkoos: Qhov zoo tshaj plaws ntawm Vajtswv txoj sia thiab lub dag zog ntawm Nws txoj sia mas tsis muaj ib tug twg uas raug tsim tawm los yuav to taub yooj yim. Nws yog li ntawd tam sim no, li nws yog yav tas los, thiab nws yuav yog li no mus rau lub sij hawm yuav los tom ntej. Qhov lus zais nkoos ob uas Kuv yuav tsum qhia mas yog qhov no: Lub hauv paus ntawm txoj sia yog los ntawm Vajtswv los, rau txhua yam uas raug tsim los, txawm lawv yuav txawv li cas hauv tus qauv los sis lub nrog cev kuj xij. Txawm koj yuav yog yam muaj sia twg los xij, koj yeej tig rov tawm tsam tsis tau txoj kab ncig ntawm txoj sia uas Vajtswv twb kom tseg lawm. Txawm yam twg los xij, qhov Kuv xav tau ces yog kom tib neeg to taub qhov no: Yog tsis muaj Vajtswv txoj kev saib xyuas, kev tsom kwm, thiab kev cawm, ces tib neeg tsis muaj peev xwm txais tau txhua yam uas nws tsim nyog tau txais, txawm nws rau siab nrhiav npaum twg los sis mob siab khwv npaum twg kuj xij. Yog tsis muaj txoj sia los ntawm Vajtswv los, ces tib neeg plam tsis muaj qhov tseem ceeb hauv lub neej thiab lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj sia. Ua li cas Vajtswv ho cia tib neeg, tus uas nkim qhov tseem ceeb ntawm Nws txoj sia, ua dog ua dig? Li Kuv twb tau hais ua ntej lawm: Tsis txhob hnov qab tias Vajtswv yog lub hauv paus ntawm koj txoj sia. Yog tib neeg tsis saib txhua yam uas Vajtswv tau pub muaj nqis, ces tsis yog Vajtswv yuav rho yam uas Nws pub thaum chiv keeb rov qab xwb, tab sis Nws yuav tsub, ua nqi them rov qab los ntawm tib neeg, tus nqi ob npaug rau txhua yam uas Nws tau muab pub rau tib neeg lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Yog lub Hauv Paus ntawm Tib Neeg Txoj Sia” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 261

Txhua yam hauv lub ntiaj teb no mas hloov pauv sai heev raws Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tej kev xav thiab nyob hauv qab ntawm Nws tej kev saib xyuas. Tej uas tib neeg yeej tsis tau hnov dua cia li tshwm plaws tuaj, hos tej uas tib neeg twb muaj los ntev lawm los cia li ploj ntais mus lawm. Tsis muaj leej twg muaj peev xwm paub txog Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus qhov chaw nyob, tsawg tshaj ntawd haj yam tsis muaj ib tug twg hnov txog Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tus uas muab txoj sia lub hwj chim thiab txoj kev loj dav. Nws yog tus nyob siab tshaj txhua yam uas Nws pom yam uas tib neeg tsis pom. Nws zoo tshaj vim Nws yog tus uas raug tib neeg muab tso pov tseg tab sis tseem cawm tib neeg kom dim. Nws paub lub ntsiab ntawm txoj sia thiab txoj kev tuag, thiab ntau tshaj ntawd, Nws paub tias tej kev cai twg thiaj zoo rau kev tswj hwm tib neeg uas Nws tau tsim tseg. Nws yog lub hauv paus ntawm qhov tsim tau tib neeg muaj sia, thiab Nws yog tus Cawmseej uas tsa cov tib neeg tuag sawv rov qab los. Nws muab txoj kev tu siab los txo lub siab xyiv fab thiab muab txoj kev zoo siab los txhawb nqa lub siab muaj kev tu siab. Tag nrho tej no puav leej yog ua rau Nws tes hauj lwm, thiab ua kom mus raws li Nws lub hom phiaj.

Noob neej, tau yuam kev mus ntawm txoj sia uas Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau npaj tseg, tsis quav ntsej txog lub ntsiab ntawm txoj kev muaj sia nyob, tab sis mas ho ntshai rwg txoj kev tuag. Lawv tsis muaj kev pab los sis kev vam khom li, tab sis tseem tsis kam qi lawv ob lub qhov muag, thiab lawv yuam ntshis lawv tus kheej mus rau kev ua neej nyob hauv lub ntiaj teb uas muaj kev phem kev qias, lub cev nqaij daim tawv uas tsis paub dab tsi txog sab ntsuj plig. Koj ua lub neej nyob li no, tsis muaj kev vam, tsis txawv lwm tus yam tsis muaj hom phiaj dab tsi li. Tsuas yog Tus Uas Dawb Huv hauv txoj lus keeb kwm xwb thiaj yuav cawm cov neeg uas, quaj ntsuag uas tab tom raug kev txom nyem, tos ntsoov qhov Nws rov los. Txog rau tam sim no, txoj kev ntseeg no tseem tsis tau raug ras xeev hauv cov uas tsis muaj kev feeb meej. Li cas los xij, tib neeg tseem cia siab rau. Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus muaj kev khuv leej txog cov uas raug kev txom nyem hnyav; nyob rau tib lub sij hawm no, Nws dhuav cov neeg uas tsis muaj kev feeb meej, rau qhov Nws tau tos lo lus teb los ntawm noob neej los ntev lawm. Nws xav nrhiav koj lub siab thiab koj tus ntsujplig, nqa dej thiab zaub mov los thiab tsa koj kom tsim, kom koj thiaj tsis nqhis dej thiab tshaib plab ntxiv lawm. Thaum koj qaug zog thiab thaum koj pib tsis muaj kev cia siab rau lub ntiaj teb no, tsis txhob poob siab, tsis txhob quaj. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus Saib Xyuas, yuav puag nkaus thaum lub sij hawm koj tig rov qab los. Nws yeej saib ntsoov ntawm koj ib sab, tos rawv koj tig rov qab los. Nws tos ntsoov rau hnub uas koj nco tsim dheev los: uas yog thaum koj ras dheev tias koj yeej yog los ntawm Vajtswv los, tsuas yog muaj ib lub caij koj tau yuam kev lawm xwb, tsuas yog muaj ib lub caij koj tau feeb tsis meej ntawm txoj kev lawm xwb, thiab tsuas yog muaj ib lub caij koj tsis paub nrhiav ib “leej txiv” lawm xwb; thaum koj ras dheev tias Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yeej saib ntsoov, tos ntsoov tau ntev heev los lawm kom koj tig rov qab los. Nws kub siab lug saib ntsoov, tos ntsoov tab sis tsis muaj leej twg teb. Qhov Nws tos ntsoov ntawd muaj nqis tshaj txhua yam nqi, thiab yog ib qho zoo rau tib neeg lub siab thiab tib neeg tus ntsujplig. Tej zaum txoj kev saib ntsoov no kuj yuav muaj mus tsis paub kawg, thiab tej zaum nws kuj yog qhov kawg lawm thiab. Tab sis koj tsim nyog paub zoo tias tam sim no koj lub siab thiab koj tus ntsujplig nyob qhov twg lawm tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus Lub Suab Qw Hu” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 262

Peb ua neeg nyob thiab yog cov Ntseeg Vajtswv tiag, nws yog peb tes dej num thiab kev lav ris los muab peb lub cev thiab lub siab fij rau kev ua Vajtswv tes hauj lwm kom tiav hlo, vim tag nrho peb lub neej txoj sia yog tshwm sim los ntawm Vajtswv, thiab tshwm sim los vim yog muaj Vajtswv lub hwj chim kav. Yog hais tias peb lub cev thiab lub siab tsis yog siv ua Vajtswv tes hauj lwm thiab tsis yog siv los tsim kev ncaj ncees rau tib neeg, ces peb tus ntsuj plig tsis muaj nuj nqis rau cov uas tau siv txoj sia los pua kev ua Vajtswv tes hauj lwm, thiab haj yam tsis muaj nuj nqis rau Vajtswv, tus uas muab txhua yam rau peb.

Vajtswv tsim lub ntiaj teb no, Nws tsim cov tib neeg no thiab, dhau qhov ntawd, Nws yog tus kws qhia tsim haiv neeg Kili tej kev cai thaum ub thiab tib neeg tej kev vam meej. Tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li nplig tib neeg, thiab tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li saib xyuas tib neeg nruab hnub hmo ntuj. Tib neeg txoj kev loj hlob thiab kev nce qib yeej cais tsis tau tawm ntawm Vajtswv lub hwj chim kav li, thiab tib neeg qhov keeb kwm thiab lub neej pem suab yeej muab daws tawm tsis tau ntawm Vajtswv txoj kev tsim ua kom muaj li. Yog tias koj yog ib tug Ntseeg Vajtswv tiag, ces koj yeej yuav ntseeg hais tias ib lub teb chaws twg los sis ib haiv neeg twg yuav tshwm sim thiab poob ploj mus raws nkaus li qhov uas Vajtswv tau tsim kom muaj. Vajtswv ib leeg nkaus xwb thiaj paub txog tej xwm txheej yuav tshwm sim tom ntej rau ib lub teb chaws los sis ib haiv neeg twg, thiab Vajtswv xwb thiaj li tswj tau tib neeg txoj kev taug. Yog tib neeg xav tau txoj hmoo zoo, yog ib lub teb chaws xav kom muaj tej xwm txheej zoo, ces tib neeg yuav tsum nyo hau pe hawm Vajtswv, hloov siab thiab lees txim rau ntawm Vajtswv, tsis li ntawd ces tib neeg txoj hmoo thiab txoj hau kev kawg ces yuav zam tsis dhau kev puas tsuaj li.

Tig rov mus saib lub sij hawm thaum uas Nau-a tsim ua lub nkoj: Tib neeg mas siab tsis ncaj li, cov neeg ntawd tau plam ntawm Vajtswv tej koob hmoov, tsis tau txais kev saib xyuas los ntawm Vajtswv lawm, thiab ua Vajtswv tej kev cog lus ploj tag lawm. Lawv ua neej nrog txoj kev tsaus ntuj, yam tsis muaj Vajtswv lub teeb ci rau. Ces lawv txawm tig coj tus yeeb yam lwj liam thiab muab lawv tus kheej tso pov tseg rau hauv txoj kev phem kev qias. Cov neeg zoo li ntawd ces yuav tsis tau txais Vajtswv tej lus cog tseg ntxiv lawm; lawv tsis zoo yuav los ntsib Vajtswv los sis hnov Vajtswv lub suab, vim lawv tau muab Vajtswv tso pov tseg lawm, muab txhua yam uas Nws muab rau lawv cuam pov tseg lawm, thiab nov qab Vajtswv tej lus qhia lawm. Lawv lub siab tau plam mus deb zuj zus ntawm Vajtswv thiab, thaum ua li ntawd, ces lawv tau ua neeg phem yam tsis muaj qab hau thiab tsis xws li neeg li lawm thiab phem zuj zum tuaj lawm. Ces lawv mus ze zuj zus rau txoj kev tuag thiab poob rau Vajtswv txoj kev chim siab thiab kev rau txim. Tsuas yog Nau-a thiaj li hwm Vajtswv thiab zam kev phem xwb, thiab ces nws thiaj muaj cuab kav hnov Vajtswv lub suab thiab hnov Nws tej lus qhia. Nws tsim ua lub nkoj raws nraim li Vajtswv cov lus qhia, thiab sau tag nrho txhua yam tshiaj txhu los rau hauv. Thiab ua li no ces, thaum npaj txhua yam tiav tag lawm, ces Vajtswv mam tso Nws tej kev puas ntsoog los rau lub ntiaj teb. Tsuas yog Nau-a thiab xya leej hauv nws tsev neeg thiaj dim qhov kev puas ntsoog no xwb, vim yog Nau-a teev hawm Yehauvas thiab zam kev phem.

Tam sim no tig rov los saib tiam tam sim no: Cov neeg ncaj ncees li Nau-a, tus uas hwm Vajtswv thiab zam kev phem, ces yeej tsis muaj ntxiv lawm. Tab sis Vajtswv yeej tseem hlub tib neeg thiab zam txim rau lawv rau tiam kawg no. Vajtswv nrhiav cov uas tos ntsoov kom Nws tshwm sim. Nws nrhiav cov uas muaj cuab kav hnov Nws cov lus, cov uas tseem tsis tau nov qab Nws tes hauj lwm thiab muab lawv lub siab thiab lub cev cob fim rau Nws. Nws nrhiav cov uas mloog lus cuag tej me nyuam yaus ntawm nws lub xub ntiag thiab tsis tawm tsam Nws. Yog koj muab koj tus kheej zwm rau Vajtswv, yam tsis muaj ib qho hwj huaj los sis ib lub zog dab tsi los cuam tshuam tau li, ces Vajtswv yeej yuav saib xyuas koj thiab foom Nws tej koob hmoov rau koj. Yog tias koj yog ib tugmuaj meej mom, muaj koob nrov npe, muaj kev txawj ntse, muaj txiag nplua nuj, thiab muaj neeg coob txhawb nqa, tab sis tej yam no tsis txwv txiav koj txoj hau kev los cuag Vajtswv los txais Nws txoj kev txib kev khaiv thiab Nws tes hauj lwm thiab ua tej yam uas Vajtswv txib koj ua, ces txhua yam uas koj ua ntawd yuav yog qhov keeb cag muaj qab hau nyob rau ntiaj teb thiab qhov dej num ncaj ncees tshaj plaws rau tib neeg. Yog koj tsis kam txais yuav Vajtswv tej kev txib kev khaiv vim koj lub meej mom thiab koj tus kheej tej hom phiaj xwb, ces txhua yam koj ua ntawd yuav raug foom phem thiab Vajtswv tsis nyiam kiag li. Tej zaum mas koj yog ib tug thawj pwm tsav, ib tug kws tshawj fawb muaj txuj ntau, ib xib hwb qhia Vajtswv txoj lus, los sis ib tug txwj laug, tab sis tsis hais koj tes dej num yuav siab npaum twg li, yog koj tsuas siv koj tej kev txawj ntse thiab koj lub peev xwm los ua koj tej dej num ntawd xwb, ces koj yeej yuav ua tsis tiav li thiab tsis tau txais Vajtswv tej koob hmoov li, vim Vajtswv tsis txais yuav ib yam dab tsi uas koj ua li, thiab Nws yuav tsis xam tias tej koj ua ntawd yuav yog qhov yog, los sis txais yuav tias koj ua dej num pab rau tib neeg. Nws yuav hais tias txhua yam koj ua ntawd yog siv kev txawj ntse thiab tib neeg lub zog los tshem tib neeg tawm ntawm Vajtswv txoj kev tiv thaiv thiab tsis txais yuav Vajtswv tej koob hmoov xwb. Nws yuav hais tias koj tab tom coj tib neeg mus rau txoj kev tsaus ntuj, mus rau txoj kev tuag, thiab mus rau kev pib ua lub neej yam tsis muaj chaw xaus uas tib neeg tau plam Vajtswv thiab Nws tej koob hmoov lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tswj Fwm Tag Nrho Noob Neej Txoj Hmoo” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 263

Txij thaum tib neeg tsim tau kev kawm txog tib neeg txoj kev ua neej, tib neeg lub siab ces tsuas muaj kev tshawb fawb nrhiav txuj thiab kev txawj ntse nkaus xwb. Kev kawm tshawb nrhiav txuj thiab kev txawj ntse thiaj li dhau los mus ua tej cuab yeej siv los kav tib neeg, ces thiaj tsis muaj chaw txaus rau tib neeg los teev hawm Vajtswv, thiab tsis muaj ib yam dab tsi zoo rau kev teev hawm Vajtswv lawm. Vajtswv qhov chaw nyob hauv neeg lub siab haj yam poob qis lawm. Thaum uas tsis muaj Vajtswv hauv nruab siab lawm, ces tib neeg qhov keeb cag kev ua neej ces tsuas yog dub nciab tsaus nti, tsis muaj kev cia siab thiab khoob lug tsis muaj dab tsi li. Tom qab ntawd muaj coob tus neeg tshawb fawb txog tib neeg txoj kev ua neej, neeg sau keeb kwm, thiab neeg ua nom ua tswv tau tawm los piav txog lawv tej kev tshawb xav txog tib neeg tej kev ua neej, kev tshawb xavtxog tib neeg txoj kev hloov, thiab lwm yam kev tshawb xav uas tsis zoo xws li qhov tseeb tias Vajtswv yog tus tsim tib neeg ntawd, coj los mus hliv puv nkaus tib neeg lub siab thiab txoj kev xav. Thiab nyob rau qhov no, cov uas ntseeg tias Vajtswv yog tus tsim txhua yam ces muaj tsawg zuj zus lawm xwb, thiab cov uas ntseeg kev tshawb xav txog tib neeg txoj kev hloov ntawd mas muaj coob zuj zus tuaj. Neeg coob zuj zus xav tias tej ntaub ntawv teev tseg txog Vajtswv tej hauj lwm thiab Nws tej lus thaum ub nyob rau lub sij hawm hauv Vajluskub Qub ntawd tsuas yog dab neeg thiab kwv huam lawm xwb. Nyob hauv lawv lub siab, lawv tsis quav ntsej txog Vajtswv lub meej mom thiab txoj kev zoo, rau txoj kev ntseeg tias yeej muaj Vajtswv tiag thiab muaj lub hwj chim tswj fwm tau txhua yam. Kev dim ciaj sia nyob ntawm tib neeg, thiab txoj hmoo ntawm tej teb chaws thiab tej haiv neeg ces tsis tseem ceeb rau lawv li lawm, ces tib neeg ua lub neej khoob lug uas tsuas xav txog qhov noj, qhov haus, thiab caum txoj kev lom zem nkaus xwb. … Muaj tsawg tus thiaj yuavsawv los nrhiav seb tam sim no Vajtswv ua nws tes hauj lwm rau qhov twg, los sis xyuas seb Nws ho tswj thiab npaj tib neeg txoj hau kev kawg li cas. Thiab ua li no ces, tib neeg yeej tsis paub li, tib neeg txoj kev vam meej yuav tshwm sim tsis tau raws li lawv txoj kev xav, thiab tseem yuav muaj neeg coob tshaj uas xav li ntawd, ua lub neej zoo li ntawd, ces lawv haj yam tsis muaj kev kaj siab tshaj li cov uas twb tuag lawm. Txawm yog cov neeg hauv cov teb chaws vam meej los yeej yws li ntawd tib yam nkaus thiab. Vim yog tsis muaj Vajtswv txoj kev coj lawm, ces txawm cov neeg kav teb chaws thiab cov txawj ntse txog fab kev vam meej ntawm tib neeg txawm yuav siv tswv yim npaum li cas los xav txog kev ceev khaws tib neeg txoj kev vam meej los yeej pab tsis tau. Tsis muaj leej twg yuav los txhaws tau qhov khoob hauv tib neeg lub siab, vim tsis muaj leej twg yuav ua tau tib neeg txoj sia, thiab tsis muaj ib lub tswv yim sab meem xeeb coj twg uas yuav tso tau tib neeg tawm ntawm qhov khoob lug tsis muaj dab tsi uas lawv tab tom ntsib ntawd li. Kev kawm tshawb nrhiav txuj, kev txawj ntse, kev ywj pheej, kev muaj vaj huam sib luag, kev ua si, kev tau zoo: tej no tsuas muab tau kev kaj siab rau tib neeg ib vuag dua xwb. Txawm muaj tej no, los tib neeg yeej yuav zam tsis dhau kev txhaum li thiab yuav quaj ntsuag rau ntiaj teb tej kev tsis ncaj ncees. Tej no yuav txwv txiav tsis tau tib neeg txoj kev ntshaw thiab kev xav paub xav pom. Qhov no vim yog tib neeg yog Vajtswv tsim thiab tib neeg txawm yuav muab dab tsi los fij los sis tshawb nrhiav npaum cas los yeej tsuas muaj tau kev ntxhov siab thiab tsuas ua rau tib neeg ua lub neej nrog nram txoj kev ntshai nkaus xwb, yeej tsis paub txog yuav ua cas rau lub neej yav tom ntej thiab yuav taug yav tom ntej mus tau li cas li. Tib neeg tseem yuav ntshai tej kev tshawb nrhiav txuj thiab kev txawj ntse thiab haj yam ntshai qhov kev xav tias lawv tsis muaj dab tsi hlo li. Nyob hauv lub ntiaj teb no, tsis hais koj yuav nyob rau lub teb chaws ywj pheej los lub teb chaws uas tib neeg tsis muaj cai li, koj yeej yuav khiav tsis dhau tib neeg txoj hmoo li. Tsis hais koj yuav yog tus kav lub teb chaws los tus raug kav li, koj yeej tsis muaj cuab kav yuav khiav dim txoj kev xav yuav los tshawb xyuas tib neeg txoj hmoo, tej yam uas tsis tau paub txog thiab lawv txoj hau kev kawg hlo li, koj yeej yuav khiav tsis dhau lub neej khuam siab khuav tsis muaj dab tsi hlo li. Tej xwm txheej zoo li no, uas yeej tshwm sim ntau heev rau tib neeg, ces cov kws kawm txog tib neeg txoj kev ua neej muab hu ua xwm txheej fab kev ua neej, tab sis yeej tsis muaj ib tug neeg twg ntshe txaus yuav los daws tau tej teeb meem ntawd li. Tib neeg ces thaum kawg los yeej tseem yog tib neeg, ces Vajtswv tes hauj lwm thiab Vajtswv lub neej txoj sia yeej tsis muaj ib tug neeg twg los hloov tau li. Tib neeg mas tsis yog xav kom muaj lub teb chaw ncaj ncees es kom txhua tus muaj noj muaj haus thiab muaj vaj huam sib luag thiab muaj kev ywj pheej nkaus xwb, qhov tib neeg xav tau ces yog Vajtswv txoj kev cawm dim thiab Nws txoj kev pab kom lawv muaj lub neej txoj sia. Tsuas yog tias thaum tib neeg tau txais Vajtswv txoj kev pab kom muaj lub neej txoj sia thiab Nws txoj kev cawm dim lawm xwb mas txoj kev xav tau, txoj kev ntshawxav tshawb xyuas, thiab qhov khoob lug tsis muaj dab tsi rau sab ntsuj plig ntawm tib neeg ntawd thiaj li yuav muab daws tau. Yog cov neeg nyob rau ib lub teb chaw los sis ib haiv neeg twg tsis muaj peev xwm yuav txais tau txoj kev cawm dim thiab kev saib xyuas ntawm Vajtswv, ces lub teb chaws los sis haiv neeg ntawd yuav maj mam taug kev mus rau txoj kev puas tsuaj, mus rau txoj kev tsaus ntuj, thiab yuav raug Vajtswv muab rhuav tshem kom tu noob.

Tej zaum mas koj lub teb chaws yuav muaj txiag nplua nuj tam sim no, tab sis mas koj cia koj cov neeg yuam kev tawm ntawm Vajtswv mus, ces nws yuav pom tau tias nws plam Vajtswv tej koob hmoov zuj zus lawm. Koj lub tej chaws tej kev vam meej yuav raug tsuj zuj zus rau hauv qab xib taws thiab, tsis ntev, ces cov neeg yuav sawv tig tawm tsam Vajtswv thiab cem Ceeb Tsheej. Ces yog li ntawd, tib neeg yeej tsis paub li, txoj hmoo ntawm lub teb chaws yuav puas tsuaj. Vajtswv yuav tsa cov teb chaws muaj zog tshaj los mus rhuav tshem cov teb chaws uas raug Vajtswv foom phem rau, thiab tej zaum kuj yuav muab cov teb chaws ntawd rhuav tshem du lug hauv ntiaj teb no mus lawm. Qhov uas ib lub teb chaws twg los sis ib haiv neeg twg yuav sawv thiab yuav ploj mus ntawd mas yog tim los ntawm qhov uas seb cov tswv kav lub teb chaws ntawd puas teev hawm Vajtswv, thiab seb lawv puas coj lawv cov neeg los kom ze Vajtswv thiab los teev hawm Nws. Thiab txawm li ntawd los, nyob rau tiam kawg no, vim cov uas yeej nrhiav thiab teev hawm Vajtswv tiag ntawd muaj tsawg zuj zus, Vajtswv thiaj muab qhov kev hlub tshwj xeeb rau cov teb chaws uas kev Ntseeg Vajtswv yog txoj kev ntseeg ntawm lub teb chaws ntawd. Nws muab cov teb chaws ntawd sau coj los ua ntiaj teb pawg uas ncaj ncees, ces cov teb chaws uas tsis muaj kev ntseeg thiab cov uas tsis teev hawm tus Vajtswv tiag thiaj rais los ua yeeb ncuab rau pawg ncaj ncees. Ua li no ces, Vajtswv tsis yog yuav muaj ib qho chaw nyob nrog tib neeg los ua nws tej hauj lwm nkaus xwb, tab sis tseem tau cov teb chaws uas muaj kev tswj fwm ncaj ncees, cia muab kev rau txim thiab kev txwv txiav coj los nog rau cov teb chaws uas tawm tsam Nws. Txawm npaum li no los xij, yeej tseem tsis muaj neeg coob tawm los teev hawm Vajtswv, vim tib neeg tau plam poob zoo ntawm Nws mus deb heev lawm, thiab tib neeg tau nov qab Vajtswv los tau ntev lawm. Ces hauv ntiaj teb no thiaj tsuas tshuav cov teb chaws uas muaj kev ncaj ncees thiab tawm tsam kev tsis ncaj ncees lawm xwb. Tab sis qhov no mas yeej tseem deb ntawm qhov Vajtswv xav tau, vim tsis muaj ib lub teb chaws uas tus tswv kav teb chaws ntawd yuav cia Vajtswv tswj lawv cov neeg, thiab tsis muaj ib pab pawg neeg kav teb chaws twg uas yuav sau lawv cov neeg los teev hawm Vajtswv; Vajtswv tau plam nws qhov chaw uas yeej yog nws tug hauv nruab siab ntawm txhua lub teb chaws, haiv neeg, pab pawg neeg kav teb chaws, thiab hauv txhua tus neeg lub siab kiag. Txawm hais tias lub zog ncaj ncees yeej muaj nyob rau hauv ntiaj teb no, los tej cai uas tsis muaj Vajtswv nyob rau tib neeg lub siab ces yeej tsis ruaj khov. Yog tsis muaj Vajtswv tej lus koob hmoov, ces tej kev kav teb chaws yeej yuav ntxhov quav niab thiab raug yeeb ncuab tua yooj yim. Rau tib neeg, ces tsis muaj Vajtswv tej lus koob hmoov ces zoo li tsis muaj lub hnub ci. Tsis hais cov tswv kav teb chaws yuav nquag ua hauj lwm hnyav npaum li cas rau lawv cov neeg, tsis hais tib neeg yuav npaj muaj pes tsawg lub rooj sib tham txog kev ncaj ncees li, tsis muaj ib yam no uas yuav hloov tau tej xwm txheej yuav tshwm sim los sis hloov tau tib neeg txoj hmoo li. Tib neeg ntseeg hais tias ib lub teb chaws uas tib neeg muaj noj muaj hnav, uas lawv ua neej muaj kev sib haum xeeb, ces yog ib lub teb chaws zoo, thiab yog lub uas muaj kev coj zoo. Tab sis Vajtswv tsis xav li ntawd. Nws ntseeg hais tias ib lub teb chaws uas tsis muaj neeg teev hawm Nws ces yog lub uas Nws yuav muab rhuav kom puas tsuaj tu noob. Tib neeg qhov kev xav mas txawv Vajtswv qhov lawm deb heev. Yog li ntawd, yog tus coj ntawm ib lub teb chaws twg tsis teev hawm Vajtswv, ces yam yuav tshwm sim tom ntej rau lub teb chaws ntawd yuav yog ib qho txaus tu siab heev, thiab lub teb chaws ntawd yuav tsis muaj txoj hau kev kawg.

Vajtswv tsis nrog tib neeg koom kev sib huas ua nom ua tswv, tab sis txoj hmoo los sis txhua yam uas yuav tshwm sim rau lub teb chaws los sis haiv neeg ntawd yeej raug tswj fwm los ntawm Vajtswv. Vajtswv tswj fwm lub ntiaj teb no thiab tag nrho lub qab ntuj khwb. Tib neeg txoj hmoo thiab Vajtswv txoj kev npaj mas yeej sib txuas khov kawg nkaus, thiab tsis muaj ib tug neeg, ib lub teb chaws los sis ib haiv neeg uas yuav raug zam tawm ntawm Vajtswv lub hwj chim kav li. Yog ib tug neeg xav paub nws txoj hmoo, ces nws yuav tsum los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag. Vajtswv yuav ua kom cov uas ntseeg thiab teev hawm Nws ntawd kom muaj txiag nplua nuj thiab yuav coj kev poob tsag thiab kev tu noob los rau cov uas tawm tsam thiab tsis txais yuav nws.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tswj Fwm Tag Nrho Noob Neej Txoj Hmoo” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 264

Nyob rau hauv qhov dav dav ntawm lub qab ntuj khwb thiab lub ntuj, muaj ntau yam tsiaj uas suav tsis txheeb nyob thiab tsim me tub me nyuam, raws li txoj cai uas kiv mus los ntawm txoj sia, thiab nyob raws nraim tib txoj cai tswj fwm. Cov uas tuag coj tej dab neeg ntawm cov uas tseem nyob nrog lawv mus, thiab cov tseem nyob rov ua dua tib txoj keeb kwm uas txaus tu siab mus los ntawm cov uas raug puas tsuaj lawm. Thiab yog li ntawd, noob neej pab tsis tau tab sis nug lawv tus kheej tias: Vim li cas peb thiaj ciaj sia nyob? Thiab vim li cas peb yuav tsum tuag? Leej twg tswj fwm lub ntiaj teb no? Thiab leej twg tsim tus tib neeg no? Puas yog noob neej tsim los ntawm tej huab cua tiag? Puas yog noob neej tswj lawv tus kheej txoj hmoo tiag? … Tej no yog tej lus nug uas noob neej tau nug tsis tseg li los tau ntau txhiab xyoo lawm. Hmoov tsis muaj, tib neeg txhawj xeeb txog tej lus nug no ntau npaum li cas, ces lawv tsim muaj ib qho kev nqhis rau txoj kev tshawb fawb ntau npaum li ntawd. Kev tshawb fawb pub ib txoj kev zoo siab xyiv fab ib nyuag ntu thiab ib vuag dua ntawm cev nqaij daim tawv xwb, tab sis tsis muaj qhov tso tib neeg dim ntawm txoj kev nyob ib leeg, kev kho siab khuav, thiab qhov uas ntshai rwg nraim nkoos thiab qhov tsis muaj kev pab uas nyob tob tob hauv lawv tus ntsuj. Noob neej lam siv txoj kev paub ntawm sab kev tshawb fawb kom lawv pom tau ntawm lawv lub qhov muag uas rua plias thiab to taub hauv lawv lub hlwb kom lawv lub siab txhob chim xwb. Tab sis txoj kev paub ntawm sab kev tshawb fawb zoo li no tsis txaus ua kom noob neej tsum tsis txhob tshawb nrhiav tej lus zais tob lawm. Noob neej tsis paub tias leej twg yog tus Tswj Fwm txhua yam hauv qab ntuj khwb, haj yam tsis paub qhov pib thiab lub neej yav pem suab ntawm noob neej. Noob neej lam nyob, raws li raug yuam, nyob hauv txoj cai no. Tsis muaj leej twg khiav dim tau nws thiab tsis muaj leej twg hloov tau nws, rau qhov hauv txhua yam thiab nyob saum ntuj tsis muaj leej twg tab sis Ib Tug uas pib txij ntawm ib txhis mus rau ib txhis uas tuav lub hwj chim kav txhua yam. Nws yog Ib Tug uas tib neeg tsis ntsia li, Ib Tug uas tib neeg tsis tau paub dua li, noob neej yeej tsis ntseeg qhov uas muaj lawv—tab sis Nws yog Ib Tug uas tshuab pa rau hauv noob neej tej poj koob yawm txwv thiab muab txoj sia rau noob neej. Nws yog Ib Tug uas pub thiab yug noob neej, cia lawv muaj sia nyob; thiab Nws yog Ib Tug uas coj noob neej los txog rau hnub no. Tseem ceeb tshaj ntawd, Nws thiab Nws tib leeg xwb yog Ib Tug uas noob neej vam khom kom muaj sia nyob. Nws tuav lub hwj chim kav rau txhua yam thiab tswj fwm txhua yam uas muaj sia nyob hauv lub qab ntuj khwb. Nws tswj plaub lub caij nyoog, thiab nws yog Tus uas hu kom muaj cua, te, daus, thiab nag. Nws coj duab tshav ntuj thiab qhov tsaus rau yav hmo ntuj los. Nws yog Tus uas teeb lub ntuj thiab lub ntiaj teb, muab tej roob, tej pas dej teev, thiab tej dej ntws thiab txhua yam tsiaj uas nyob hauv tej ntawd rau noob neej. Nws tej kev ua mas nyob txhua txhia qhov chaw, Nws lub hwj chim mas nyob txhua txhia qhov chaw, Nws lub tswv yim mas nyob txhua txhia qhov chaw, thiab Nws lub hwj chim mas nyob txhua txhia qhov chaw. Txhua qhov ntawm tej kev cai thiab tej cai yog lub cev ntawm Nws tej kev ua, thiab txhua qhov qhia tshwm Nws lub tswv yim thiab lub hwj chim. Leej twg yuav zam lawv tus kheej dhau ntawm Nws lub hwj chim kav? Thiab leej twg yuav tso tau lawv tus kheej tawm ntawm tej uas Nws txua? Txhua yam muaj nyob rau hauv Nws qab kev saib xyuas, thiab tseem ceeb tshaj ntawd, txhua yam nyob hauv qab Nws lub hwj chim kav. Nws tej kev ua thiab lub hwj chim tsis cia noob neej muaj kev xaiv tab sis kom lees paub qhov tseeb tias muaj Nws tiag thiab tuav lub hwj chim kav tag nrho txhua yam. Dhau ntawm Nws lawm tsis muaj dab tsi yuav tswj fwm tau lub qab ntuj khwb, qhov haj yam tsawg mas yog qhov pub rau noob neej yam tsis tu ncua li. Txawm hais tias koj muaj peev xwm paub Vajtswv tej kev ua los tsis paub, thiab txawm hais tias koj ntseeg tias muaj Vajtswv los tsis ntseeg, yeej tsis muaj qhov ua xyem xyav tias koj txoj hmoo yeej yog npaj los ntawm Vajtswv lawm, thiab yeej tsis muaj qhov ua xyem xyav tias Vajtswv yeej yuav tuav lub hwj chim kav txhua yam. Qhov muaj Nws thiab lub hwj chim tsis yog twb muab teev tseg ua ntej rau ntawm qhov seb noob neej paub los tsis paub thiab puas nkag siab los tsis nkag siab. Tsuas yog Nws xwb thiaj li paub tib neeg yav tas los, tam sim no, thiab yav pem suab, tsuas yog Nws xwb thiaj li txiav txim siab tau rau noob neej txoj hmoo. Txawm hais tias koj muaj peev xwm txais yuav qhov tseeb no los tsis muaj, nws yeej yuav tsis ntev lawm ua ntej noob neej pom tag nrho tej no rau ntawm lawv ob lub qhov muag kiag, thiab qhov no yog qhov tseeb uas Vajtswv yuav coj los tsis ntev no. Noob neej ua neej nyob thiab tuag rau ntawm Vajtswv ob lub qhov muag. Tib neeg ua neej nyob rau Vajtswv txoj kev cawm, thiab thaum lawv ob lub qhov muag qi rau zaum kawg, nws yog rau txoj kev cawm no uas lawv qi rau thiab. Tib neeg yug los thiab mus lawm ib zaug tag ib zaug dua, mus mus thiab los los. Tsis muaj qhov zam dhau li, nws yog ib feem ntawm Vajtswv lub hwj chim kav thiab qhov Nws txua. Vajtswv txoj kev cawm yeej tsis tau nres; nws yeej nce zoo zuj zus xwb. Nws yuav ua kom noob neej faj tias muaj Nws, ntseeg Nws lub hwj chim kav, saib rau Nws tej kev ua, thiab tig rov qab mus rau Nws lub teb chaws. Nov yog Nws txoj kev npaj, thiab tes dej num uas Nws tau tsim kho los tau ntau txhiab xyoo lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Tib Neeg Tsuas Yog Raug Cawm Tau Rau Hauv Vajtswv Txoj Kev Cawm Xwb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: Kev Paub Vajtswv Tes Hauj Lwm 2

Ntxiv Mus: Tej Lus Zais Tob Txog Phau Vajluskub

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No