Kev To Taub Qhov Tseeb Txog Lub Neej Txoj Sia 3

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 444

Ib tug tib neeg los to taub tus ntsujplig kom ntxaws li cas? Tus Vajntsujplig ua tes dej num li cas rau hauv tib neeg? Ntxwgnyoog ua tes dej num li cas rau hauv tib neeg? Cov ntsujplig phem ua tes dej num li cas rau hauv tib neeg? Tej yam qhia tshwm no yog dab tsi? Thaum muaj tej yam tshwm sim rau koj, nws puas yog los ntawm tus Vajntsujplig los, thiab, koj puas yuav mloog nws lus los sis tsis kam txais yuav nws? Hauv tib neeg txoj kev xyaum ua tiag, muaj ntau yam tshwm sim los ntawm tib neeg uas cov neeg pheej ntseeg xwm yeem tias yog los ntawm tus Vajntsujplig los. Qee yam los ntawm cov ntsujplig phem los, tiam sis tseem muaj cov neeg xav tias lawv los ntawm tus Vajntsujplig los, thiab qee zaus tus Vajntsujplig coj tib neeg sab hauv tuaj, tiam sis tib neeg tseem ntshai tias txoj kev coj no los ntawm Ntxwgnyoog los thiab yog li tsis ua siab tawv qhawv los mloog, hauv qhov tseeb tiag txoj kev coj ntawd yog Vajntsujplig txoj kev qhuab qhia. Yog li, tshwj tsis yog ib tug tib neeg xyaum qhov sib txawv, ces kev ua ib txoj kev paub xwb yeej tsis muaj hnub yuav paub tau li; yog tsis muaj kev ua tau sib txawv, yeej tsis muaj hnub yuav ua kom tau raws li txoj kev ua neej. Vajntsujplig ua tes dej num li cas? Cov ntsujplig phem ua tes dej num li cas? Tib neeg txoj kev xav tau los li cas? Thiab yam uas Vajntsujplig txoj kev coj thiab txoj kev nquab qhia xeeb txawm yug yog dab tsi? Yog koj nkag siab txog tej qauv yeeb yam ntawm tus Vajntsujplig tes dej num hauv tib neeg, ces, hauv koj txoj kev ua neej txhua hnub thiab thaum koj xyaum ua tiag, koj txoj kev txawj ntse yuav loj hlob zuj zus thiab pom tau qhov sib txawv tshwj xeeb; koj yuav los paub Vajtswv, koj yuav muaj peev xwm to taub thiab xam pom Ntxwgnyoog; koj yuav tsis muaj qhov feeb tsis meej rau hauv koj txoj kev mloog lus los sis txoj kev caum raws, thiab koj yuav yog ib tug neeg uas muaj txoj kev xav meej tseeb, yog tus mloog lus rau Vajntsujplig tes dej num.

Vajntsujplig tes dej num yog ib qho yeeb yam ntawm kev kub siab rau txoj kev coj thiab kev qhuab qhia zoo. Nws tsis cia tib neeg nyob twj ywm. Nws txhawb nqa lawv, muab kev ntseeg thiab daws teeb meem rau lawv, thiab pab lawv los caum raws txoj kev raug ua neeg zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Thaum tus Vajntsujplig ua tes dej num, tib neeg yuav tau mob siab nkag los ua; lawv txhob nyob twj ywm los sis ua zoo li raug yuam, tab sis yuav tsum pib ua los ntawm lawv tus kheej. Thaum tus Vajntsujplig ua tes dej num, tib neeg yeej zoo siab thiab txaus siab hlo, txaus siab hlo los mloog tej lus hais thiab zoo siab txo lawv tus kheej lub hwj chim. Txawm tias lawv yuav chim siab thiab tsis ruaj khov rau sab hauv lub siab los xij, lawv muaj kev daws kom tau los koom tes; lawv zoo siab thev kev txom nyem, lawv muaj peev xwm mloog lus, thiab lawv tsis raug tsuas los ntawm tib neeg txoj kev xav, tsis raug tsuas los ntawm tib neeg lub tswv yim, thiab tseeb tiag lawv tsis raug tsuas los ntawm tib neeg tej kev ntshaw thiab kev mob siab. Thaum tib neeg paub ua tus Vajntsujplig tes dej num lawm, lawv yuav dawb huv tshwj xeeb rau sab hauv lawm. Cov neeg uas muaj tus Vajntsujplig tes dej num yuav ua neej muab kev hlub rau Vajtswv thiab txoj kev hlub ntawm lawv tej kwv tij thiab tej nkauj muam; lawv txaus siab rau tej yam uas Vajtswv txaus siab thiab ntxub tej yam uas Vajtswv ntxub. Cov tib neeg uas raug txhawb los ntawm tus Vajntsujplig tes dej num yuav muaj kev ua neeg nyob, thiab lawv caum raws qhov tseeb xwm yeem thiab lawv yeej muaj yam ntawm kev ua neeg. Thaum tus Vajntsujplig ua tes dej num rau hauv tib neeg lawm, yuav ua rau lawv tus yam ntxwv zoo zuj zus tuaj, thiab lawv qhov kev ua neeg yuav zoo zuj zus raws li qhov ib txwm muaj, thiab txawm tias tej zaum lawv txoj kev koom tes tsis ntse txaus, lawv tej kev mob siab yeej raug lawm los xij, lawv txoj kev to taub qhov tseeb yog qhov zoo, lawv tsis lam cuam tshuam, thiab tsis muaj txoj kev xav lim hiam nyob rau hauv lawv. Tus Vajntsujplig tes dej num yeej zoo li qhov ib txwm muaj thiab muaj tseeb tiag, tus Vajntsujplig ua tes dej num nyob hauv tib neeg raws li cov kev cai ntawm tib neeg txoj kev ua neej nyob, thiab Nws ua kom tshwm sim txoj kev qhuab qhia thiab txoj kev coj rau hauv tib neeg raws li tib neeg ib txwm caum raws qhov muaj tseeb. Thaum tus Vajntsujplig ua tes dej num rau hauv tib neeg, Nws coj thiab qhia lawv raws li qhov xav tau ntawm tib neeg. Nws npaj tej ntawd raws li qhov lawv xav tau, thiab Nws yuav coj thiab qhia lawv kom paub raws li yam uas lawv tsis muaj txaus, thiab raws li qhov lawv ua tsis tau zoo txaus. Tus Vajntsujplig tes dej num yog qhia thiab coj tib neeg hauv lub neej tiag; tsuas yog thaum lawv muaj kev paub txog Vajtswv tej lus rau hauv lawv txoj kev ua neej tiag lawm xwb lawv thiaj li muaj peev xwm pom tus Vajntsujplig tes dej num. Yog, nyob hauv lawv txoj kev ua neej nyob txhua hnub, tib neeg muaj tus yam ntxwv zoo thiab muaj kev ua neej tiag ntawm sab ntsujplig, ces lawv yeej muaj tus Vajntsujplig tes dej num lawm. Hauv tus yam ntxwv zoo li no, thaum lawv noj thiab haus Vajtswv tej lus, lawv muaj kev ntseeg; thaum lawv thov vajtswv, lawv muaj kev tshoov siab; thaum lawv ntxeev siab rau qee yam, lawv tsis nyob twj ywm; thiab thaum muaj tej yam tshwm sim, lawv muaj peev xwm pom tej tswv yim nyob sab hauv tej yam ntawd uas Vajtswv xav kom lawv kawm kom paub. Lawv tsis nyob twj ywm los sis qaug zog li, thiab txawm tias lawv muaj kev nyuaj tiag los xij, lawv yeejtxaus siab hlo mloog Vajtswv tej kev npaj tag nrho.

Qhov tau los ntawm tus Vajntsujplig tes dej num yog dab tsi? Tej zaum koj yeej ruam, thiab tej zaum koj yuav tsis muaj kev xam pom deb, tab sis tus Vajntsujplig yeej tseem yuav ua tes dej num thiab tseem yuav ntseeg koj siab, thiab koj yuav hnov tias koj tseem muab kev hlub rau Vajtswv tsis txaus. Koj yuav txaus siab hlo los koom tes, txawm tias yuav muaj kev nyuaj loj npaum li cas rau tom hau ntej los xij. Txhua yam yuav tshwm sim rau koj thiab nws yeej tsis paub tseeb rau koj tias xyov tej ntawd los ntawm Vajtswv los los sis los ntawm Ntxwgnyoog los, tab sis koj yuav muaj peev xwm tos, thiab koj yuav tsis nyob twj ywm los sis yuav tsis tub nkeeg lawm. Qhov no yog tus Vajntsujplig tes dej num uas ib txwm ua. Thaum tus Vajntsujplig ua tes dej num rau hauv koj, koj tseem yuav ntsib tej yam nyuaj tiag: Qee zaus koj yuav los kua muag, thiab qee zaus yuav muaj tej yam uas koj tsis muaj peev xwm kov yeej, tab sis tag nrho qhov no tsuas yog ib lub sij hawm xub thawj ntawm Vajntsujplig tes dej num xwb. Txawm tias koj yuav kov tsis yeej tej yam nyuaj zoo li no los xij, thiab txawm tias thaum lub sij hawm uas koj qaug zog thiab muaj lus yws puv ntoob los xij, tom qab ntawd koj tseem muaj peev xwm muab kev hlub thiab kev ntseeg rau Vajtswv tau. Koj txoj kev nyob twj ywm yuav tsis tuaj yeem pab tiv thaiv ua kom koj muaj kev paub, thiab txawm tias lwm tus neeg yuav hais dab tsi los xij, thiab lwm tus neeg yuav tawm tsam koj li cas los xij, koj tseem muaj peev xwm muab kev hlub rau Vajtswv tau. Thaum hais lus thov vajtswv, koj ib txwm hnov tias hauv yav dhau los koj tseem tshuav Vajtswv tej txiaj ntsig ntau heev, thiab koj yuav tau daws tej ntawd kom tau zoo raws li Vajtswv txoj kev xav thiab tso cev nqaij daim tawv tseg thaum koj ntsib tej yam zoo li no dua. Lub zog no qhia tau tias tus Vajntsujplig tes dej num yeej nyob ruaj khov rau hauv koj lawm. Qhov no yog tus yam ntxwv ib txwm muaj ntawm tus Vajntsujplig tes dej num.

Tes dej num uas los ntawm Ntxwgnyoog los yog dab tsi? Hauv tes dej num uas los ntawm Ntxwgnyoog los, yeej pom tsis meej tej zeem muag nyob hauv tib neeg; cov tib neeg uas tsis muaj kev ua neeg nyob, lub hauv paus kev mob siab ntawm lawv tej kev ua yog yuam kev lawm, thiab txawm tias lawv xav muab kev hlub rau Vajtswv los xij yeej ib txwm muaj kev iab liam tsis zoo nyob rau hauv lawv lawm, thiab tej kev iab liam tsis zoo thiab tej kev xav no cuam tshuam xwm yeem nyob rau hauv lawv, kaw lawv lub neej txoj kev loj hlob thiab thaiv tsis pub lawv los rau hauv Vajtswv xub ntiag raws li tus yam ntxwv uas ib txwm ua. Qhov no hais tau tias, kiag thaum Ntxwgnyoog tes dej num nyob rau hauv tib neeg lawm, lawv lub siab yuav tsis muaj kev kaj siab lug rau ntawm Vajtswv xub ntiag li. Cov neeg zoo li no yeej tsis paub tias yuav ua dab tsi rau lawv tus kheej—thaum lawv pom tib neeg los sib koom ua ke, lawv xav khiav tawm, thiab lawv tsis muaj peev xwm qi lawv ob lub qhov muag thaum lwm tus tseem thov vajtswv. Cov ntsujplig phem tes dej num rhuav tshem kev sib raug zoo uas ib txwm muaj ntawm tib neeg thiab Vajtswv, thiab cuam tshuam tib neeg tej zeem muag dhau los los sis lawv txoj kev paub zoo txog kev ua neej; hauv lawv lub siab lawv ib txwm tsis txav ze rau Vajtswv tau, thiab txhua yuav tshwm sim kev cuam tshuam rau lawv thiab khi nrog lawv tas li. Hauv lawv lub siab yeej tsis muaj kev kaj siab lug thiab lawv tsis muaj zog los hlub Vajtswv thiab nias lawv tej ntsujplig tog tag. Tej yam tshwm sim zoo li no yog Ntxwgnyoog tes dej num. Tej yam tshwm sim ntawm Ntxwgnyoog tes dej num yog: ua kom koj tus kheej tsis muaj peev xwm sawv hauv av thiab sawv ua tim khawv tau, ua rau koj dhau los ua tus neeg ua txhaum rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab tsis muaj kev ntseeg rau Vajtswv. Thaum Ntxwgnyoog cuam tshuam, koj tsis muaj kev hlub thiab kev coj ncaj rau Vajtswv nyob hauv koj lawm, koj raug tshem tawm ntawm txoj kev sib raug zoo uas ib txwm muaj nrog Vajtswv lawm, koj tsis caum raws qhov tseeb los sis kev tsim kho ntawm koj tus kheej; koj poob qab thiab cia li nyob twj ywm lawm, koj ua raws koj tus kheej lub siab xwb, koj tsis cheem kev txhaum thiab cia nws tshwm sim thiab tsis ntxub kev txhaum; ntxiv rau qhov no, Ntxwgnyoog txoj kev cuam tshuam tau rhuav tshem koj; nws ua rau Vajtswv txoj kev txhawb rau hauv koj ploj mus thiab ua rau koj yws txog Vajtswv thiab tawm tsam Nws, ua rau koj muaj qhov ua xyem xyav rau Vajtswv; haj tseem muaj qhov phom sij uas koj yuav tso Vajtswv tseg. Tag nrho tej no yog los ntawm Ntxwgnyoog los.

Xaiv tawm los ntawm “Tus Vajntsujplig Tes Dej Num thiab Ntxwgnyoog Tes Dej Num” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 445

Thaum muaj qee yam tshwm sim rau hauv koj lub neej txhua hnub, koj puas paub qhov sib txawv ntawm tej ntawd tias yog los ntawm tus Vajntsujplig tes dej num los yog los ntawm Ntxwgnyoog tes dej num los? Thaum tib neeg tus yam ntxwv nyob tus li qhov ib txwm muaj, ces lawv kev ua neej ntawm sab ntsujplig thiab kev ua neej hauv cev nqaij daim tawv yeej nyob tus li ib txwm muaj thiab lawv txoj kev muaj qab hau yeej nyob tus li ib txwm muaj thiab nyob raws li txheej txheem kab ke. Thaum lawv muaj tus yam ntxwv no lawm, yam lawv yuav ntsib thiab paub rau hauv lawv tus kheej yeej ib txwm raug hais los ntawm tus Vajntsujplig txoj kev txhawb nqa (muaj kev to taub zoo los sis muaj qee yam kev txawj ntse thaum lawv noj thiab haus Vajtswv tej lus, los sis muaj kev ntseeg rau qee yam, los sis muaj zog los muab kev hlub qee yam rau Vajtswv—qhov no yog los ntawm tus Vajntsujplig los). Tus Vajntsujplig tes dej num nyob hauv tib neeg yeej ib txwm tshwj xeeb li qhov qub; tib neeg tsis muaj peev xwm hnov txog nws, thiab zoo li nws los hauv tib neeg tus kheej los, tiam sis qhov tseeb tiag nws yeej yog tus Vajntsujplig tes dej num. Hauv lub neej txhua hnub, tus Vajntsujplig ua tes dej num muaj ntau thiab tsawg rau hauv txhua tus neeg, thiab nws tsuas yog lub ntsiab ntawm tes dej num no sib txawv xwb. Qee cov neeg muaj rab peev xwm zoo, thiab lawv to taub txhua yam tau sai, thiab tus Vajntsujplig txoj kev qhuab qhia yog ib yam tshwj xeeb tshaj plaws nyob rau hauv lawv. Hos, qee cov neeg muaj rab peev xwm tsis zoo, thiab yuav tau siv lub sij hawm ntev dua mam li to taub txhua yam, tab sis tus Vajntsujplig yeej txhawb lawv sab hauv lawm thiab lawv, ib yam nkaus, muaj peev muab kev ntseeg siab tiav log rau Vajtswv—tus Vajntsujplig ua tes dej num rau hauv txhua tus neeg uas caum raws Vajtswv. Thaum, hauv lub neej txhua hnub, uas tib neeg tsis tawm tsam los sis ntxeev siab rau Vajtswv lawm, tsis ua tej yam tsis haum nrog Vajtswv txoj kev cawm tib neeg thiab tsis cuam tshuam nrog Vajtswv tes dej num, ces hauv txhua tus ntawm lawv cov ntawd Vajtswv tus Ntsujplig yuav ua tes dej num rau ib txoj dej num ntau dua los sis tsawg dua; Nws txhawb lawv, qhia lawv, muab kev ntseeg rau lawv, muab lub zog rau lawv, thiab txhawb lawv nkag mus rau sab kev kub siab, tsis yog sab tub nkeeg los sis tsis yog sab kev ntshaw ntawm cev nqaij daim tawv, txaus siab hlo xyaum ua raws qhov tseeb, thiab xav tau Vajtswv tej lus. Tag nrho qhov no yog tes dej num los ntawm tus Vajntsujplig los.

Thaum tib neeg tus yam ntxwv tsis tus li ib txwm muaj lawm, ces tus Vajntsujplig yuav tso lawv tseg; hauv lawv lub siab lawv nyiam yws tsis txaus siab, lawv tej kev mob siab yuam kev, lawv tub nkeeg, lawv ua raws li siab xav tau hauv cev nqaij daim tawv, thiab lawv lub siab tig tawm tsam rau qhov tseeb. Tag nrho qhov no yog los ntawm Ntxwgnyoog los. Thaum tib neeg tus yam ntxwv tsis nyob tus li ib txwm muaj lawm, thaum hauv lawv lub siab tsaus ntuj nti thiab tau plam lawv txoj kev muaj qab hau li ib txwm muaj lawm, ces tus Vajntsujplig yuav tso lawv tseg, thiab ua rau tsis muaj peev xwm hnov muaj Vajtswv nyob rau hauv lawv tus kheej lawm, qhov no yog thaum Ntxwgnyoog tab tom ua tes dej num rau hauv lawv ntag. Yog tib neeg ib txwm muaj lub zog rau hauv lawv tus kheej thiab ib txwm hlub Vajtswv, ces muab hais dav dav, thaum muaj tej yam tshwm sim rau lawv, tej yam no yog los ntawm tus Vajntsujplig los, thiab txawm lawv ntsib leej twg los xij, qhov kev sib ntsib ntawd yog lub txiaj ntsig ntawm Vajtswv tej kev npaj. Qhov no hais tau tias thaum koj muaj tus yam ntxwv tus li ib txwm muaj, thaum koj nyob rau hauv tus Vajntsujplig tes dej num tseem ceeb lawm, ces Ntxwgnyoog yuav tsis muaj peev xwm ua kom koj ua ywj fab ywj fwj. Thaum muaj lub hauv paus ruaj khov no lawm nws hais tau tias txhua yam los ntawm tus Vajntsujplig los, thiab txawm tias koj muaj tej kev xav tsis raug los xij, koj muaj peev xwm tso tej ntawd tseg thiab koj tsis tas yuav ua raws tej kev xav ntawd. Tag nrho qhov no yog los ntawm tus Vajntsujplig tes dej num los. Ntxwgnyoog nkag los cuam tshuam rau kis dab tsi xwb? Ntxwgnyoog yuav ua tes dej num rau hauv koj tau yooj yim thaum koj tus yam ntxwv tsis tus li ib txwm muaj, thaum Vajtswv tsis txhawb koj thiab tsis muaj Vajtswv tes dej num, thaum sab hauv koj lub siab qhuav qhawv thiab tsis muaj kev xav, thaum koj thov Vajtswv tab sis tsis to taub dab tsi, thiab thaum koj noj thiab haus Vajtswv tej lus tab sis tsis raug qhia los sis tsis raug qhiakom paub qhov tseeb. Muab hais ua lwm lo lus, thaum tus Vajntsujplig tau tso koj tseg thiab koj tsis muaj peev hnov txog Vajtswv lawm, ces ntau yam uas tshwm sim rau koj ntawd yog los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev sim siab los. Thaum tus Vajntsujplig ua tes dej num, Ntxwgnyoog kuj ua txhua yam rau thaum ntawd thiab. Tus Vajntsujplig txhawb sab hauv tib neeg lub siab, hos thaum tib lub sij hawm no Ntxwgnyoog cuam tshuam rau tib neeg. Txawm li cas los xij, tus Vajntsujplij tes dej num yeej ua tau zoo dua, thiab cov tib neeg uas lawv tus yam ntxwv tus li ib txwm muaj ces thiaj muaj peev xwm kov yeej; qhov no yog Vajntsujplig tes dej num kov yeej Ntxwgnyoog tes dej num. Thaum Vajntsujplig ua tes dej num, ib tug tus moj yam lwj liam tseem nyob hauv tib neeg; txawm li cas los xij, thaum lub sij hawm tus Vajntsujplig ua tes dej num, nws ua rau tib neeg tshawb nrhiav tau qhov tseeb thiab nco tau yooj yim txog lawv txoj kev ntxeev siab, tej kev mob siab, thiab kev deev luag poj luag sev. Dhau ntawd tib neeg tsuas xav txog qhov ua txhaum xwb thiab maj mam tig los hloov siab hloov ntsws. Qhov tseeb tiag, lawv tus moj yam ntxeev siab thiab lwj liam twb tso Vajtswv tes dej num tseg zuj zus lawm. Tus Vajntsujplig tes dej num yeej tshwj xeeb li qub tas li; thaum Nws ua tes dej num rau hauv tib neeg, lawv tseem muaj teeb meem, lawv tseem quaj, lawv tseem ntsib kev txom nyem, lawv tseem qaug zog thiab tseem muaj ntau tsav ntau yam uas ua rau lawv tsis paub meej, tiam sis hauv tus yam ntxwv no lawv muaj peev xwm cheem lawv tus kheej kom txhob tig rov qab mus rau qhov phem, thiab lawv muaj peev hlub taus Vajtswv, thiab txawm tias lawv quaj thiab ntxhov siab los xij, lawv tseem muaj peev xwm qhuas Vajtswv; tus Vajntsujplig tes dej num yeej tshwj xeeb li qub tas li, tsis yog yam uas tshaj qhov ntuj tsim teb raug ua. Tib neeg feem coob ntseeg li ntawd, kiag thaum tus Vajntsujplig pib ua tes dej num, tib neeg tus yam ntxwv mam li tshwm sim hloov pauv thiab tau tshem txhua yam uas tseem ceeb tawm ntawm lawv. Tej kev ntseeg zoo li no yog tej kev cai tsis muaj qab hau. Thaum tus Vajntsujplig ua tes dej num rau hauv tib neeg, hauv tib neeg lub siab tseem muaj tus yeeb yam nyob twj ywm thiab nws tus yeeb yam tseem zoo li qub, tab sis nws tau tus Vajntsujplig txoj kev paub tseeb thiab kev qhuab qhia thiab yog li nws tus yam ntxwv thiaj li kub siab ntxiv, tus yam ntxwv nyob hauv nws thiaj li tus li ib txwm muaj, thiab nws thiaj hloov tau sai. Hauv tib neeg txoj kev paub tiag, feem ntau lawv yeej ntsib tus Vajntsujplig los sis Ntxwgnyoog tes dej num, thiab yog lawv tsis muaj peev xwm to taub txog tus yam ntxwv no thiab tsis pom qhov sib txawv, ces yeej tsis muaj qhov ua xyem xyav txog kev paub meej txog qhov tseeb, hais tau tias hloov pauv tus moj yam tsis tau. Yog li, qhov tseem ceeb uas yuav tau ua kom tiav Vajtswv tes dej num yog yuav tsum muaj peev xwm pom tshab txog tej yam ntawd; hauv txoj kev no, lawv thiaj paub ua tes dej num tau yooj dua.

Xaiv tawm los ntawm “Tus Vajntsujplig Tes Dej Num thiab Ntxwgnyoog Tes Dej Num” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 446

Vajntsujplig tes dej num ua tau zoo, hos Ntxwgnyoog tes dej num ces yog kev poob qab, kev tsis zoo, kev ntxeev siab, kev tig tawm tsam rau Vajtswv, tsis muaj kev ntseeg Vajtswv, tsis txaus siab hu nkauj qhuas vajtswv, thiab qaug zog heev los ua tes dej num tau. Txhua yam pib los ntawm Vajntsujplig txoj kev qhuab qhia yeej yog hais raws li qhov ib txwm muaj; nws yeej tsis tau yuam koj. Yog koj ua raws nws, ces koj yuav muaj lub siab kaj lug; yog koj tsis ua raws nws, ces koj yuav raug thuam. Los ntawm Vajntsujplig txoj kev qhuab qhia, yuav tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau koj los sis yuav tsis muaj dab tsi los kaw koj kev; koj yuav raug tso dim, yuav muaj ib txoj kev rau koj xyaum ua rau hauv koj tej kev ua, thiab koj yuav tsis raug txwv, tab sis tseem muaj peev xwm ua tau raws li Vajtswv txoj kev xav. Ntxwgnyoog tes dej num ua rau muaj kev cuam tshuam ntau yam rau koj; nws ua rau koj tsis xav thov vajtswv, ua rau tub nkeeg heev tsis noj thiab haus Vajtswv tej lus, thiab ua rau tsis muaj peev xwm ua neej nyob nrog pawg ntseeg tau, thiab nws ua rau koj nrug deb ntawm lub neej sab ntsujplig. Vajntsujplig tes dej num yuav tsis cuam tshuam koj lub neej txhua hnub thiab tsis cuam tshuam rau koj lub neej sab ntsujplig uas ib txwm muaj. Koj tsis muaj peev xwm xam pom ntau yam uas lawv tab tom tshwm sim rau tam sis no, tiam sis, tom qab ntawd ob peb hnub lawm, koj lub siab mam li kaj dua qub thiab koj txoj kev xav hauv nruab siab mam li pom tseeb dua qub. Koj mam muaj qee txoj kev txawj xav txog tej yam ntawm sab ntsujplig, thiab koj yuav maj mam xam pom seb txoj kev xavlos ntawm Vajtswv los los sis los Ntxwgnyoog los. Yeej pom tseeb qee yam tias koj tawm tsam Vajtswv thiab ntxeev siab rau Vajtswv, los sis koj tso tseg tsis xyaum ua raws Vajtswv lus; tag nrho tej no yog los ntawm Ntxwgnyoog los. Qee yam mas pom tsis meej, thiab koj tsis muaj peev xwm qhia tau tias tej ntawd yog dab tsi rau tam sis no; tom qab ntawd, koj muaj peev xwm pom lawv qhov ua tshwm sim thiab dhau ntawd mam li pom qhov nqis tes ua. Yog koj muaj peev xwm pom tseeb txog tej yam los ntawm Ntxwgnyoog los thiab raug qhia ncaj qha los ntawm Vajntsujplig, ces koj yuav tsis raug coj yuam kev tau yooj yim rau koj txoj kev paub. Qee zaus, thaum koj muaj tus yam ntxwv tsis zoo, ces koj yeej muaj kev xav txog qhov koj yuav tawm mus ntawm tus yam ntxwv nyob twj ywm no. Qhov no qhia pom tias thaum koj tus yam ntxwv tsis zoo los xij, koj tej kev xav tseem los ntawm tus Vajntsujplig los. Nws tsis yog kis uas thaum koj nyob twj ywm xwb, nws yog tag nrho koj tej kev xav raug xa los ntawm Ntxwgnyoog los; yog tias qhov ntawd muaj tseeb, ces koj yuav muaj peev xwm hloov pauv nkag los rau tus yam ntxwv zoo rau thaum twg? Tau nyob twj ywm los tau ib ntus ntawm lub sij hawm lawm, tus Vajntsujplig mam li muab ib lub sij hawm rau koj ua kom tau zoo tiav log; Nws txhawb koj thiab coj koj tawm ntawm koj tus yam ntxwv uas nyob twj ywm mus.

Kev paub tias dab tsi yog Vajntsujplig tes dej num thiab dab tsi yog Ntxwgnyoog tes dej num, koj muaj peev xwm muab ob yam no los piv rau koj tus kheej tus yam ntxwv thaum lub sij hawm koj ntsib, thiab piv rau koj tus kheej txoj kev paub, thiab kev ua li no yuav muaj ntau qhov tseeb ntsig txog rau lub hauv paus ntsiab lus hauv koj txoj kev paub. Kev to taub qhov tseeb txog lub hauv paus ntsiab lus, koj yuav muaj peev xwm paub koj tus yam ntxwv tiag tau zoo, koj yuav muaj peev xwm pom qhov sib txawv ntawm cov neeg thiab tej xwm txheej, thiab koj yuav tsis tau siv dag siv zog ntau los txais Vajntsujplig tes dej num. Tseeb tiag, qhov no yog nce raws koj tej kev mob siab thiab koj txoj kev txaus siab nrhiav thiab xyaum ua. Tej lus zoo li no—tej lus uas ntsig tej hauv paus ntsiab lus—yuav tsum tshwm sim rau hauv koj txoj kev paub. Yog tsis muaj nws, koj txoj kev paub yuav puv npo Ntxwgnyoog txoj kev cuam tshuam thiab txoj kev ruam tsab ntse. Yog koj tsis to taub txog Vajntsujplig ua tes dej num, ces koj tsis to taub txog kev yuav paub qhov tseeb li cas, thiab yog koj tsis to taub Ntxwgnyoog ua tes dej num li cas, ces koj tsis to taub txog qhov koj yuav tau ceev faj rau koj txhua kauj ruam li cas. Tib neeg yuav tsum tau to taub txog ob tes dej num ntawm Vajntsujpig thiab Ntxwgnyoog yog li cas; tib neeg tsim nyog yuav tau paub txog ob qho no.

Xaiv tawm los ntawm “Tus Vajntsujplig Tes Dej Num thiab Ntxwgnyoog Tes Dej Num” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 447

Kev ua neeg li ib txwm muaj ntawd ho muaj cov yeeb yam dab tsi nyob rau hauv? Kev nkag siab, kev txawj xav, kev paub xav txog yam tsis yog, thiab tus yeeb yam. Yog koj muaj peev xwm ua tau raws li txhua cov yeeb yam no lawm, koj ua tau zoo heev. Koj yuav tsum muaj tib yam li tib neeg muaj, koj yuav tsum muaj kev ntseeg rau Vajtswv. Koj tsis tas yuav tau ua kom tiav ntau yam, los sis tsis tas yuav tau tham lus cog phooj ywg; koj tsuas coj ib yam li ib tug tib neeg coj xwb, muaj kev txawj xav ib yam li ib tug neeg xav xwb, muaj peev xwm pom tshab tej yam, thiab qhov tsawg kawg ces ua tau ib yam li ib tug tib neeg ua xwb. Ua tau li no xwb ces yeej txaus lawm. Txhua yam uas xav tau hnub no muaj nyob hauv rab peev xwm; qhov no tsis yog qhov tav ib tug os mus tsaws saum ib tug ceg ntoo. Koj txhob lam hais tej lus uas siv tsis tau los sis txhob ua tes dej num uas tsis muaj txiaj ntsig. Yuav tsum txo txhua yam tshwm sim phem los sis pom qhia tshwm qhov tsis zoo hauv koj lub neej txoj sia mus kom tag. Nej tsis tau raug Ntxwgnyoog muab ntxias ua kom qias vuab tsuab thiab tsis tau muab Ntxwgnyoog tej toj taug ntsaws kom puv nkaus rau nej. Txhua yam uas hais ntawm koj ces yog kom muab tus moj yam phem qias vuab tsuab pov tseg mus kom tag. Tsis thov kom koj ua tau neeg muaj meej mom, los sis muaj koob nrov npe los sis ua ib tug neeg tseem ceeb. Qhov ntawd tsis muaj qab hau dab tsi li. Tes dej num uas ua tiav nyob rau hauv nej mas yeej xam tag nrho tej uas yeej muaj xeeb txawm nyob rau hauv nej. Qhov Kuv hais ntawm cov tib neeg ntawd mas txhais nyob rau hauv qhov chaw xaus kawg. Yog tias koj xyaum ua raws hauv txoj kev thiab lub suab uas cov neeg ntse hais lus ntawd, ces qhov no yuav tsis ua hauj lwm; koj yuav tsis muaj peev xwm ua tau nws li. Raws li nej rab peev xwm, qhov tsawg kawg nej yuav tsum muaj tswv yim hais lus thiab txawj hais thiab piav qhia tej yam kom meej thiab nkag siab tau. Tej no xwb ces yeej yog li tej uas kom nej ua lawm. Yog hais tias, yam tsis muaj kiag, nej muaj kev nkag siab thiab txawj xav, ces yeej tau lawm. Qhov tseem ceeb tshaj plaws tam sis no yog ntiab nej tus moj yam phem coj tsis ncaj tawm mus. Koj yuav tsum ntiab qhov phem uas tshwm sim rau hauv koj tawm mus kom tag. Yog koj tsis ntiab tej no tawm mus kom tag, koj yuav muaj peev xwm tham txog kev txawj xav zoo thiab kev nkag siab tob tau li cas? Coob leej ntau tus pom tias thaum lub hnub nyoog hloov pauv lawm, yog tsis muaj kev txo hwj chim los sis kev ua siab ntev, thiab ces tsis tas yuav muaj kev hlub los sis tus cwj pwm zoo, ib yam nkaus li thiab. Cov neeg zoo li no mas ruam kawg! Lawv puas muaj txog ib oos ntawm qhov ua neeg li mas? Lawv puas muaj ib lo lus hais txog ua tim khawv? Nws yog cov lus hais uas tsis muaj kev nkag siab los sis tsis muaj kev txawj xav. Muaj tseeb, qee yam ntawm tib neeg txoj kev xyaum ua uas tau nrug mus deb thiab ua yuam kev ntawd mas yuav tsum tau kho; lawv lub neej txoj sia sab ntsujplig qub hloov pauv nyuaj thiab lub cev uas loog thiab ruam, piv txwv—tag nrho tej no yuav tsum tau hloov pauv. Kev hloov pauv tsis yog txhais tau tias yuav cia koj dhau los ua tej yam tsis zoo los sis ua raws yus tus kheej qhov xav tau raws hauv cev nqaij daim tawv, hais qhov uas koj xav tau. Koj yuav tsum txhob tham tej lus dog dig. Yuav hais lus thiab coj tus cwj pwm kom tau li yog ib tib neeg ib txwm hais yuav tsum hais lus kom muaj paus muaj ntsis, hais “yog” thaum koj txhais tias “yog,” thiab hais “tsis yog” thaum koj txhais tias “tsis yog.” Hais raws li qhov muaj tseeb kom tsim nyog. Txhob coj tsis ncaj, txhob hais dag. Theem peev xwm uas ib tug tib neeg ib txwm to taub kev hloov pauv ntawm tus moj yam. Tsis li ntawd, ces koj yuav tsis muaj peev xwm to taub txog qhov tseeb.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Tsim Peev Xwm Ntxiv Muaj Txiaj Ntsig Rau Kev Txais Vajtswv Txoj Kev Cawm Dim” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 448

Tib neeg qhov kev ua lawv tes dej num ces yog, qhov tseeb tiag, qhov ua kom tiav hlo tag nrho txhua yam uas yeej muaj nyob rau hauv tib neeg lawm, ces hais tau hais tias, yog qhov uas tib neeg ua tau. Tom qab ntawd ces lawv qhov dej num thiaj raug ua tiav hlo lawm. Qhov uas tsis zoo ntawm tib neeg nyob rau thaum lawv ua lawv tes hauj lwm yuav maj mam nqis tsawg zuj zuslos ntawm qhov uas lawv tau paub tau pom ntau zuj zus tuaj thiab los ntawm tus txheej txheem ntawm lawv qhov kev txiav txim; tej ntawd tsis khuam los sis txo tib neeg tes dej num li. Cov uas tsum tsis ua dej num los sis nres thiab thim rov qab vim ntshai hais tias tsam lawv kev ua dej num lam muaj tej yam tsis zoo ces yog cov tais caus tshaj sawv daws. Yog neeg tsis muaj cuab kav hais qhia tej uas lawv tsim nyog hais qhia thaum tab tom ua dej num ntawd los sis ua tau tej yam uas yeej ntxim lawv ua tau, thiab tab sis pheej laug rau ub rau no thiab tsuas lam tau lam ua xwb, ces lawv plam tes hauj lwm uas ib tug uas raug tsim tawm los ntawd yuav tsum muaj. Cov neeg zoo li ntawd ces yog cov ua hu ua “cov neeg dog dig”; lawv ces yog tej niag khoom seem uas tsis zoo siv dab tsi li. Cov neeg zoo li ntawd es yuav ua cas hu tau kom yog hais tias yog cov raug tsim tawm los? Lawv tsis yog cov raug tsim tawm los uas qias vuab tsuab uas sab nraud mas ci nplas tab sis sab hauv mas lwj rhi xwb los? Yog ib tug tib neeg hu nws tus kheej ua Vajtswv tab sis tsis muaj peev xwm yuav hais qhia tau kom pom txog lub hwj chim Vajtswv, ua Vajtswv Tus Kheej tes hauj lwm kiag, los sis sawv cev rau Vajtswv, ces tsis tas yuav tsis ntseeg li hais tias nws yeej tsis yog Vajtswv, vim nws twb tsis muaj lub tseem ntsiab ntawm Vajtswv li, thiab tej uas Vajtswv yeej ua tau yooj yim ntawd twb tsis muaj nyob rau hauv nws li. Yog tib neeg plam qhov uas lawv yeej ua tau yooj yim ntawd, ces lawv yuav tsis raug xam hais tias tseem yog tib neeg lawm, thiab lawv yuav tsis muaj nuj nqis txaus yuav los sawv ua ib tug uas raug tsim tawm los los sis los nyob ntawm Vajtswv lub xub ntiag thiab tiam Nws. Tshaj qhov ntawd, lawv tsis tsim nyog tau txais Vajtswv txoj hmoov hlub los sis kev saib xyuas, kev tiv thaiv, thiab kev tsim kho kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv li. Muaj coob tus uas tau plam txoj kev ntseeg rau Vajtswv lawm ces yuav mus plam txoj hmoov hlub ntawm Vajtswv thiab. Tsis yog lawv tsuas tsis ntxub lawv tej kev ua phem xwb, tab sis lawv tseem tab meeg qhia tawm txog lub tswv yim uas hais tias Vajtswv txoj kev mas yog txoj tsis yog lawm, thiab cov ntxeev siab tseem tsis lees paub tias muaj Vajtswv thiab. Cov neeg zoo li ntawd, cov uas muaj kev ntxeev siab li ntawd, yuav ua cas tsim nyog tau txais Vajtswv txoj hmoov hlub mas? Cov uas tsis ua lawv tes dej num ces yog cov uas ntxeev siab rau Vajtswv, thiab tshuav Nws nqi ntau, tab sis lawv tseem tig rov qab thiab cem hnyav hais tias Vajtswv mas yuam kev lawm. Cov tib neeg zoo li ntawd es yuav ua cas thiaj li tsim nyog raug tsim kho kom zoo tiav log mas? Qhov no tsis yog qho qhia ua ntej txog tej kev yuav raug tshem tawm thiab rau txim rau los? Cov neeg uas tsis ua lawv tes dej num rau Vajtswv ces twb txhaum rau tej kev txhaum uas phem kawg nkaus lawm, tab sis mas lawv tseem muaj plhus ntsuav los nrog Vajtswv sib cav thiab muab lawv tus kheej piv rau Nws thiab. Qhov muaj nuj nqis ntawm qhov tsim kho tej neeg zoo li ntawd kom zoo tiav log yog dab tsi mas? Thaum neeg tsis ua lawv tes dej num, lawv tsim nyog hnov lawv tej kev txhaum txim thiab kev tshuav nuj tshuav nqi; lawv tsim nyog ntxub lawv tej kev tsis muaj zog thiab kev siv tsis tau, lawv txoj kev ntxeev siab thiab kev qias vuab tsuab, thiab tshaj ntawd, tsim nyog muab lawv txoj sia rov qab rau Vajtswv. Tsuas yog tom qab ntawd lawm xwb mas lawv thiaj li yog cov raug tsim tawm los uas hlub Vajtswv tiag, thiab cov neeg zoo li ntawd mas thiaj li tsim nyog tau txais koob hmoov thiab kev cog lus ntawm Vajtswv, thiab raug tsim kho kom zoo tiav log los ntawm Nws. Thiab feem coob ntawm nej ne? Nej coj li cas rau tus Vajtswv uas nrog nej nyob ua ke? Nej tau ua nej tes dej num rau ntawm Nws li cas lawm? Nej puas tau ua tag nrho tej uas nej raug nqua hu kom ua, txawm hais tias nej yuav tau siv nej txoj sia them tej ntawd kiag? Nej tau muab dab tsi los fij rau lawm? Nej tseem tsis tau txais ntau txaus los ntawm Kuv thiab los? Nej puas pom? Nej muaj lub siab ncaj rau Kuv li cas? Nej ho tau tiam Kuv li cas lawm? Thiab dab tsi yog tag nrho tej uas Kuv tau muab pub rau nej thiab tau ua rau nej lawm? Nej puas suav tej ntawd li mas? Nej sawv daws puas tau txiav txim thiab muab tej no piv rau nej lub siab lub ntsws me me nyob rau hauv nej? Nej tej lus thiab tej kev ua ho muaj nuj nqis rau leej twg? Puas yog hais tias nej tej nyuag kev fij me me ntawd mas muaj nuj nqis txaus rau tag nrho tej uas Kuv muab pub rau nej? Kuv tsis muaj lwm txoj kev xaiv thiab yeej mob siab kawg siab kawg ntsws nkaus rau nej, tab tsis nej tseem muaj lub siab lim hiam thiab tseem tsis txaus siab rau Kuv li. Qhov ntawd yog qhov uas nej tes dej num yuav mus txog, nej qhov hauj lwm. Tsis yog li lod? Nej tsis paub hais tias nej twb ua tsis tau nej tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los no lod? Ua li cas thiaj yuav xam tau hais tias nej yog ib tug uas raug tsim tawm los no mas? Nej tseem paub tsis meej hais tias tej uas nej hais qhia thiab tej nej ua tawm ntawd yog dab tsi thiab lod? Nej twb ua tsis tau nej tes dej num, tab sis ho xav tau kev zam thiab Vajtswv txoj hmoov hlub nplua mias. Txoj hmoov hlub zoo li ntawd mas tsis yog npaj rau cov uas tsis muaj nuj nqis thiab cov qis qis li nej, tab sis tsuas npaj rau cov uas txaus siab hlo fij thiab tsis taij ib yam dab tsi rov qab li xwb. Cov neeg zoo li nej, cov neeg dog dig, uas yeej tsis tsim nyog tau ceeb tsheej txoj hmoov hlub. Tsuas yog kev txom nyem thiab kev rau txim yam tsis muaj chaw kawg xwb mas thiaj yuav nrog nej txhua hnub! Yog nej tsis muaj cuab kav yuav ua tau siab ncaj rau Kuv, nej txoj hmoo ces yuav yog ib txog uas tau kev txom nyem nkaus xwb. Yog nej ua tsis tau li Kuv cov lus thiab Kuv tes hauj lwm, ces qhov nej tau los ces yuav yog ib qho ntawm kev rau txim xwb. Tag nrho txoj hmoov hlub, koob hmoov, thiab lub neej zoo tshaj plaws nyob rau ntawm lub nceeg vaj yuav tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau nej. Qhov no yog qhov kawg uas nej nyuam qhuav ntxim tau txais thiab yog ib qho tshwm sim los ntawm tej nej ua kiag!

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Txawv Ntawm Tes Hauj Lwm Qhuab Qhia ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg thiab Tes Dej Num ntawm Tib Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 449

Cov niag ruam thiab khav theeb ntawd mas tsis yog tsis rau siab ua kom kawg zog, los sis tsis ua lawv tes dej num xwb, lawv tseem cev lawv ob txhais tes thov txoj hmoov hlub, cuag nkaus li tej lawv thov ntawd mas lawv yeej tsim nyog tau txais. Thiab yog lawv tsis tau txais tej uas lawv thov ntawd, ces lawv haj yam tsis ua siab ncaj lawm thiab. Cov neeg zoo li ntawd es ho yuav muab xam tau hais tias muaj laj thawj li cas thiab mas? Nej yog cov tsis muaj peev xwm thiab tsis muaj laj thawj, tsis muaj ib qho peev xwm yuav ua tau tes dej num uas nej tsim nyog ua nyob rau thaum ua tes hauj lwm cawm tib neeg. Qhov nuj nqis ntawm nej ces twb poob nrov kuag lawm. Qhov uas nej them tsis tau Kuv rau qhov uas Kuv muab txoj hmoov hlub rau nej ces twb yog ib qho kev ntxeev siab tawm tsam loj kawg nkaus lawm, txaus coj los cem nej thiab qhia kom pom tau nej tej kev tais caus, kev tsis paub dab tsi, kev poob qis, thiab kev tsis muaj nuj nqis dab tsi li. Dab tsi ua rau nej muaj cai cev tes thov mas? Qhov uas nej tsis muaj cuab kav yuav pab tau Kuv ib qho hauj lwm me me li, tsis muaj cuab kav yuav ua tau lub siab ncaj, thiab tsis muaj cuab kav yuav ua tau tim khawv rau Kuv ces yog nej tej kev ua phem thiab tej uas nej ua tsis tau, tab sis nej tseem ho tig tawm tsam Kuv, hais lus dag cuav txog Kuv, thiab cem yws hais tias Kuv tsis ncaj ncees. Qhov no yog nej qhov kev ua siab ncaj los? Qhov no yog nej txoj kev hlub los? Ho muaj lwm yam hauj lwm dab tsi nej ua tau tshaj qhov no thiab? Nej ho pab tau dab tsi rau tag nrho tej hauj lwm uas twb ua tag lawm? Kuv twb zam nej dhau heev lawm es thiaj tsis cem nej, tab sis nej tseem hais ub hais no yam tsis paub txaj muag kiag li rau Kuv thiab yws txog Kuv thaum tsis muaj neeg nyob ntawd lawm. Nej puas muaj ib qho kev ua neeg me me hlo li mas? Txawm hais tias tib neeg tes dej num raug dub tsuas los ntawm tib neeg lub siab thiab tej kev xav phem, los koj yuav tsum ua koj tes dej num thiab ua kom pom koj qhov kev ua siab ncaj. Tej uas tsis dawb huv ntawm tib neeg tes hauj lwm yog ib qho teeb meem ntawm lawv qhov peev xwm, hos, yog tib neeg tsis ua lawv tes hauj lwm, nws qhia txog lawv qhov kev ntxeev siab. Nws yeej tsis muaj ib qho dab tsi yuav sib cuam tshuam rau ntawm tib neeg tes dej num thiab qhov uas seb lawv puas tau txais koob hmoov los sis lus foom phem. Tes dej num yog qhov uas tib neeg yuav tsum tau ua kom tiav; nws yog lawv qhov kev khwv noj khwv haus uas ntuj tso los rau lawv, thiab yuav tsum tsis txhob vam khom tej phaj tshab nqi dag nqi zog, tej xwm txheej zoo, los sis tej laj thawj zoo. Tsuas yog thaum ntawd mas lawv thiaj li ua lawv tes dej num. Yuav kom tau koob hmoov ces yog thaum ib tug neeg twg raug tsim kho kom zoo tiav log thiab tau txais Vajtswv tej koob hmoov tom qab uas raug txiav txim rau tag lawm. Yuav raug foom phem ces yog thaum uas ib tug neeg twg tus moj yam tsis hloov tom qab uas lawv raug qhuab ntuas thiab txiav txim rau tag lawm, nws yog thaum uas lawv tsis raug tsim kho kom zoo tiav log tab sis raug rau txim rau. Tsis hais lawv yuav raug foom koob hmoov rau los sis raug foom phem rau, cov uas raug tsim tawm los yuav tsum tau ua lawv tes dej num, ua yam uas lawv tsim nyog ua, thiab ua yam uas lawv muaj peev xwm ua tau; qhov no yog qhov tsawg tshaj plaws uas ib tug neeg, ib tug neeg uas caum Vajtswv, tsim nyog ua. Koj yuav tsum tsis txhob ua koj tes dej num kom tau txais koob hmoov nkaus xwb, thiab koj yuav tsum tsis txhob tsis kam ua vim ntshai raugfoom phem nkaus xwb. Cia Kuv qhia ib qho no rau nej: Tib neeg qhov kev ua lawv tes dej num ces yog qhov uas lawv tsim nyog ua, thiab yog lawv tsis muaj peev xwm ua tau lawv tes dej num, ces qhov no yog vim lawv txoj kev ntxeev siab xwb. Nws yog los ntawm qhov txheej txheem ua lawv tes hauj lwm mas tib neeg thiaj li maj mam hloov, thiab nws yog qhov txheej txheem no uas ua rau kom pom lawv qhov kev ua siab ncaj. Ib yam nkaus li, yog koj yim ua tau koj tes dej num ntau, ces koj yim tau qhov tseeb ntau, thiab tej koj hais qhia kom pom ntawd haj yam muaj tseeb tuaj xwb. Cov ua tsuas lam ua lawv tes dej num xwb thiab tsis nrhiav qhov tseeb ces yuav raug tshem tawm nyob rau thaum kawg, vim cov neeg zoo li ntawd tsis ua lawv tes dej num xyaum ua raws li qhov tseeb, thiab tsis muab qhov tseeb coj los xyaum ua nyob rau hauv lawv tes dej num kom tiav hlo. Lawv yog cov uas nyob twj ywm tsis hloov li thiab yuav raug foom phem. Tsis yog lawv tej kev hais qhia kom pom ntawd tsis dawb huv nkaus xwb, tab sis txhua yam uas lawv hais qhia ntawd yog cov lim hiam tas nrho.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Txawv Ntawm Tes Hauj Lwm Qhuab Qhia ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg thiab Tes Dej Num ntawm Tib Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 450

Yog koj tsis muaj kev paub txog Vajtswv tes dej num, koj tsis paub yuav koom tes nrog Vajtswv li cas. Yog koj tsis paub txog lub hauv paus cag ntawm Vajtswv tes dej num, thiab tsis paub txog Ntxwgnyoog txoj kev ua hauj lwm rau tib neeg, koj yuav tsis muaj kev xyaum. Txoj kev rau siab ua ib leeg yuav tsis coj koj ua tiav raws li Vajtswv xav tau. Txhais tau tias txoj kev txeev paub uas zoo ib yam li Lawlees: tsis muaj qhov txawv txav tag nrho li thiab tsuas yog tsom nroov rau txoj kev paub dhau los xwb, tsis paub txog tias Ntxwgnyoog cov hauj lwm yog dab tsi, hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig yog dab tsi, tib neeg zoo li cas yog thaum tsis muaj Vajtswv nrog lawv nyob lawm, thiab hom tib neeg twg uas Vajtswv xav kom zoo tshaj plaws. Lub hauv paus cag twg yuav tsum tau hloov thaum uas nrog cov neeg sib txawv lawm, yuav ua li cas thiaj li yuav paub txog Vajtswv lub siab nyiam tam sim ntawd, yuav ua li cas paub Vajtswv tus yam ntxwv, ntawm pab neeg twg, yam xwm txheej dab tsi, thiab Vajtswv txoj kev hlub tshua, meej mom, thiab kev ncaj ncees uas taw qhia tau ntev npaum li cas—nws tsis muaj kev thoob tsib nyob rau hauv ib yam ntawm cov no kiag li. Yog tias tib neeg tsis muaj ntau lub zeem muag ua lub hauv paus rau lawv cov kev paub dhau los, ces tsis tas yuav nug txog kev ua neej li, thiab tab txawm cov kev paub dhaus los los tsis tas nug; lawv tuaj yeem zwm mus yam ruam ruam thiab tiv txhua yam txuas ntxiv. Cov neeg zoo li no nyuaj heev uas yuav ua kom zoo tshaj plaws. Nws tuaj yeem hais tau tias yog koj tsis muaj ib lub zeem muag uas tau hais los saum toj no, qhov no yog ib qho pov thawj txaus lawm tias koj yog ib tug neeg cob pob, koj zoo li tus ncej ntsev uas ib txwm sawv hauv teb chaws Yixayee xwb. Cov neeg zoo li no siv tsis tau, tsis zoo rau dab tsi li! Qee tus neeg thiaj tsuas zwm qi muag nti xwb, lawv ib txwm paub lawv tus kheej thiab ib txwm siv lawv txoj kev paub los qhia lawv tus kheej thaum kov tej xwm txheej tshiab, los sis lawv siv “kev txawj ntse” los saib xyuas qhov tsis tseem ceeb uas tsis tsim nyog hais txog. Cov neeg zoo li no tsis muaj kev thoob tsib, thiab nws zoo li lawv tus yeeb yam kom lawv tus kheej tso tseg ntawm txoj kev raug xaiv, thiab lawv yeej zoo li ntawd tas li; lawv yeej tsis hloov li. Cov neeg zoo li no yog cov neeg ruam uas tsis muaj kev thoob tsib ib qho me me li. Lawv yeej ib txwm tsis sim ntsuas tej xwm txheej uas tsim nyog los sis lwm cov neeg sib txawv. Cov neeg zoo li no tsis muaj kev paub dhau los. Kuv tau pom qee tus neeg uas ruaj siab rau lawv txoj kev paub ntawm lawv tus kheej thaum ntsib cov tib neeg uas raug cov ntsujplig phem nkag ua hauj lwm, lawv tau nyo hau thiab lees lawv tej kev txhaum, tsis kam sawv tawm tsam thiab rau txim rau lawv. Thiab thaum ntsib txoj hauj lwm tseeb ntawm tus Vajntsujplig, lawv tsis tuaj yeem mloog lus. Lawv ntseeg tias cov ntsujplig phem ntawd kuj tseem nyob hauv Vajtswv ob txhais tes thiab, thiab lawv tsis muaj lub siab tawv sawv los thiab tawm tsam lawv li. Cov neeg no coj kev txaj muag los rau Vajtswv, thiab tsis muaj peev xwm ris lub nra nyhav rau Nws. Cov neeg ruam zoo li no ua tsis tau ib yam dab tsi txawv ntawm txhua hom li. Cov kev txeev paub dhau los cas yuav tsis muaj qab ntxhiab li, yog li ntawd, yuav tsum tau muab lim mus, vim tias nws siv tsis tau rau ntawm Vajtswv ob lub qhov muag.

Xaiv tawm los ntawm “” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 451

Nyob hauv lub caij tam sim no, txhua tus uas hlub Vajtswv tiag tiag muaj lub cib fim los raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Nws. Txawm lawv hluas los laus, tsuav lawv muaj kev mloog lus rau Vajtswv hauv lawv lub siab thiab hwm Nws xwb, ces lawv yuav tuaj yeem raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Nws. Vajtswv ua txhua tus kom zoo tshaj plaws raws li lawv lub luag hauj lwm. Yog li tsuav koj siv tag nrho koj lub zog, thiab zwm rau kev ua hauj lwm ntawm Vajtswv xwb, ces koj tuaj yeem raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Nws lawm. Tam sim no, tsis muaj ib tug ntawm nej cov ko uas zoo tshaj plaws li. Qee lub sij hawm koj muaj peev xwm ua tau ib hom hauj lwm, thiab lwm lub sij hawm koj ua tau ob hom. Ib yam li koj ua koj qhov zoo tshaj los muaj koj tus kheej fij rau Vajtswv, thaum kawg koj yuav raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Nws.

Cov hluas muaj ob peb lub tswv yim rau kev ua neej, thiab lawv tsis muaj tswv yim thiab kev ntse. Vajtswv nyob ntawm no ua tib neeg lub tswv yim thiab kev ntse kom zoo tshaj plaws. Nws txoj lus pab rau qhov uas lawv tsis muaj txaus. Txawm li cas los xij, tus yam ntxwv ntawm cov hluas tsis ruaj khov, thiab yuav tsum raug hloov los ntawm Vajtswv. Cov hluas muaj kev ntseeg tsawg thiab tsawg lub tswv yim rau kev ua neej; lawv xav txog txhua yam hauv cov lus yooj yim, thiab lawv qhov kev cuam tshuam tsis yog qhov nyuaj. Qhov no yog ib feem ntawm lawv txoj kev ua tib neeg uas tseem coj tsis tau zoo, thiab nws yog ib feem txaus qhuas; tab sis, cov hluas tsis lees paub thiab tsis muaj tswv yim. Qhov no yog qee yam uas xav ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv. Qhov raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv yuav pab nej muaj kev paub. Nej yuav muaj peev xwm nkag siab ntau yam ntawm sab ntsujplig kom meej, thiab maj mam tig mus ua ib tug neeg uas zoo rau Vajtswv siv. Cov tij laug thiab cov muam no kuj muaj lawv txoj hauj lwm ua thiab, thiab lawv tsis raug muab tso tseg los ntawm Vajtswv. Cov tij laug thiab cov muam, tib si, yeej muaj ib yam xav tau thiab yam tsis xav tau. Lawv muaj ntau lub tswv yim xav rau kev ua neej nyob thiab ntau cov kev ntseeg. Hauv lawv cov kev coj ua, lawv ua raws ntau lub tswv yim nruj nruj, ho nyiam ua raws li cov kev cai uas lawv siv uas tsis tau xav txog thiab tsis yog. Qhov no yog ib qho uas tsis xav tau kiag li. Tab sis, cov tij laug thiab cov muam nyob twj ywm thiab ntseeg tus yees txawm li cas los xij peem; lawv tus yam ntxwv ruaj khov, thiab lawv tsis coj tus cwj pwm qus qus. Lawv qeeb qeeb ntawm kev lees txais tej yam, tab sis qhov no tsis yog ib qho txhaum loj. Tsuav nej tuaj yeem zwm rau; tsuav nej lees txais Vajtswv cov lus tam sim no thiab tsis tshawb nrhiav Vajtswv cov lus; tsuav yog nej muaj kev txhawj xeeb nrog kev zwm rau thiab kev raws, thiab tsis txhob hla kev txiav txim ntawm tej lus ntawm Vajtswv los sis khaws txoj kev xav tsis zoo txog lawv; yog hais tias nej txais yuav Nws cov lus thiab coj cov lus ntawd mus xyaum xoj–tom qab ntawd, uas tau ntsib cov xwm txheej no lawm, nej yuav ua tau neeg zoo tshaj plaws.

Txawm hais tias koj yog tus kwv los sis tus tij laug los sis tus muam los xij, koj paub qhov koj yuav tsum ua. Cov uas tseem hluas tsis khav theeb; cov neeg laus ho tsis nyob ntsiag to li, los lawv yuav tsis tig rov qab. Txuas ntxiv mus, lawv muaj peev xwm siv txhua tus lub dag zog los pab lawv tej kev qaug zog, thiab lawv ua dej num rau ib leeg yam tsis muaj kev xaiv ntsej muag li. Tus choj txuas ntawm kev ua phooj ywg raug tsa los ntawm tus kwv thiab cov tij laug thiab cov muam, thiab vim yog ntawm Vajtswv txoj kev hlub, nej thiaj li muaj peev xwm sib nkag siab ib leeg rau ib leeg. Cov kwv yau thiab cov muam yau tsis txhob saib tsis taus cov tij thiab cov viv, thiab cov tij thiab cov viv tsis txhob qhuas tias yus tus kheej coj ncaj: Qhov no puas yog kev sib koom tes zoo zoo? Yog nej sawv daws muaj qhov kev daws teeb meem zoo li no, thaum kawg txoj kev xav ntawm Vajtswv yuav ua kom tiav rau nej tiam neej no.

Xaiv tawm los ntawm “Ntawm Txhua Tus Neeg Ua Lawv Tes Hauj Lwm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 452

Yav tom ntej, txawm hais tias koj tau txais koob hmoov los yog foom tsis zoo yuav raug txiav txim siab raws li nej txoj kev coj thiab tus cwj pwm niaj hnub no. Yog tias nej yuav xav kom raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv, ces nws yuav tsum yog tam sim no, nyob rau lub sij hawm no; yuav tsis muaj lwm lub cib fim rau yav tom ntej lawm. Vajtswv xav ua kom nej zoo tshaj plaws tam sim no, thiab qhov no tsis yog ntawm kev hais lus xwb. Yav tom ntej, tsis hais kev sim siab dab tsi uas tau poob rau nej, dab tsi tshwm sim, los sis kev puas tsuaj uas nej tau ntsib, Vajtswv xav ua kom nej zoo tshaj plaws; qhov no yog ib qhov tseeb thiab uas cav tsis tau. Qhov twg tuaj yeem pom tau qhov no? Nws tuaj yeem pom tau tias qhov tseeb ntawm Vajtswv txoj lus, dhau ntau tiam neeg thiab tiam dhau los, tsis tau muaj dua qhov siab uas tseem ceeb npaum li nws muaj niaj hnub no lawm. Nws tau nkag mus rau qhov chaw siab tshaj plaws, thiab kev ua hauj lwm los ntawm Vajntsujplig rau txhua tus tib neeg hnub no yam tsis muaj dua ua ntej li. Tsis tshua muaj leej twg los ntawm ntau tiam dhau los uas muaj qhov kev paub li no yav tas los; txawm hais txog Yexus tiam los, tej kev tshwm sim niaj hnub no tsis muaj. Cov lus uas tau hais rau nej, qhov nej to taub, thiab nej qhov kev paub twb mus txog ib qib tshiab lawm. Nyob rau hauv nruab nrab ntawm kev sim siab thiab kev qhuab ntuas, nej cov tib neeg tsis khiav, thiab qhov no muaj pov thawj txaus tias kev ua hauj lwm ntawm Vajtswv tau muaj qhov pom tau zoo tshaj plaws. Qhov no tsis yog ib qho uas tib neeg yuav ua tau, thiab tsis yog ib qho uas tib neeg yuav tswj tau; tab sis, nws yog tes dej num ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Yog li ntawd, los ntawm ntau qhov tseeb ntawm tes dej num ntawm Vajtswv, nws tuaj yeem pom tau tias Vajtswv xav ua kom tib neeg zoo tshaj plaws, thiab Nws yeej muaj peev xwm ua kom nej zoo tiav. Yog tias nej muaj qhov kev ntse no, thiab ua qhov kev tshawb pom tshiab, tom qab ntawd nej yuav tsis tos txog qhov Yexus rov los zaum ob; tsis yog li ntawd, nej yuav tso cai rau Vajtswv ua nej kom zoo tiav nyob rau hauv lub sij hawm tam sim no. Yog li ntawd, nej yuav tsum ua nej qhov zoo tshaj, tsis muaj kev qaug zog, kom nej thiaj raug kho kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv.

Tam sim no, koj yuav tsum tsis txhob mob siab rau tej yam tsis zoo. Ua ntej no, muab tso rau ib sab thiab tsis quav ntsej txog ib yam dab tsi uas ua rau koj cov kev xav tsis zoo. Thaum koj tau ua tes dej num lawm, ua li ntawd nrog lub siab uas tshawb nrhiav thiab xav txog nws txoj hau kev mus tom ntej, ib lub siab uas zwm rau Vajtswv. Thaum twg nej pom txoj kev zog nyob hauv nej tab sis tsis txhob cia nws tswj hwm nej, thiab txawm li ntawd los, ua cov hauj lwm uas nej yuav tsum ua, nej mus tau ib kauj ruam tom ntej. Piv txwv li, koj cov tij laug thiab cov muam muaj kev ntseeg, tab sis koj muaj peev xwm thov, zwm, noj thiab haus Vajtswv txoj lus, thiab hu nkauj qhuas Vajtswv…. Qhov no yog hais tau tias, koj yuav tsum mob siab rau koj tus kheej nrog txhua lub zog koj tuaj yeem mus rau txhua yam uas koj muaj peev xwm ua tau, txawm lub luag hauj lwm uas koj muaj peev xwm ua tau twg los xij. Tsis txhob nyob ntsiag to. Qhov yuav ua kom haum Vajtswv siab ces yog qhov koj ua koj lub luag hauj lwm kom zoo thiaj yog thawj qeb. Thaum ntawd, thaum koj muaj peev xwm nkag siab qhov tseeb thiab tau nkag mus rau qhov tseeb ntawm Vajtswv cov lus lawm, ces koj mam raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Nws.

Xaiv tawm los ntawm “Ntawm Txhua Tus Neeg Ua Lawv Tes Hauj Lwm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 453

Txhua tus uas txiav txim siab los ua dej num rau Vajtswv—tiam sis yuav tsum yog cov uas mob siab tshaj plaws rau Vajtswv lub siab nyiam thiab nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam thiaj tsim nyog thiab muaj cai los ua dej num rau Vajtswv. Kuv tau pom qhov no nyob ntawm nej: Coob tus neeg ntseeg tias tsuav yog lawv mob siab tshaj tawm txoj moo zoo rau Vajtswv, taug txoj kev rau Vajtswv, siv lawv tus kheej thiab muab khoom tso tseg rau Vajtswv, thiab lwm yam, ces qhov no yog kev ua dej num rau Vajtswv lawm. Tab txawm yog cov neeg ntseeg ntuj kuj tseem ntseeg tias kev ua dej num rau Vajtswv txhais tau hais tias nqa rawv phau Vajluskub ntawm lawv ob txhais tes, tshaj tawm txoj moo zoo ntawm lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej thiab cawm tib neeg los ntawm kev ua rau lawv hloov siab thiab lees txim. Tseem muaj ntau tus thawj coj hauv kev ntseeg xav tias kev ua dej num rau Vajtswv muaj cov lus qhuab qhia hauv cov tsev teev ntuj tom qab lawv tau mus kawm thiab cob qhia tiav hauv tsev kawm, thiab qhuab qhia tib neeg los ntawm kev nyeem cov nqe Vajluskub. Ntxiv mus, muaj cov neeg nyob hauv cov cheeb tsam txom nyem uas ntseeg tias kev ua dej num rau Vajtswv txhais tau tias yog kev kho cov muajmob zoo thiab ntiab dab tawm ntawm lawv cov kwv tij thiab nkauj muam los sis thov Vajtswv rau lawv, los sis ua dej num rau lawv. Nyob rau hauv nej, muaj ntau tus ntseeg tias ua kev ua dej num rau Vajtswv txhais tau tias yog kev noj thiab haus Vajtswv cov lus, kev thov Vajtswv txhua hnub, thiab mus xyuas thiab ua hauj lwm rau hauv pawg ntseeg rau txhua qhov chaw. Muaj ib cov kwv tij thiab cov muam uas ntseeg tias kev ua dej num rau Vajtswv txhais tau hais tias tsis txhob sib yuav los sis ua ib yig neej thiab muab tag nrho lawv lub neej fij rau Vajtswv. Txawm li cas los muaj tsawg tus neeg heev thiaj paub lub ntsiab ntawm nws txoj kev ua dej num rau Vajtswv yog li cas. Txawm hais tias muaj ntau tus neeg uas ua dej num rau Vajtswv zoo li muaj cov hnub qub nyob saum ntuj, muaj tus zauv ntawm cov neeg uas tuaj yeem ua dej num ncaj qha rau, thiab cov neeg uas tuaj yeem ua dej num raws li Vajtswv lub siab nyiam, yog qhov me heev—me tshaj plaws li. Vim li cas Kuv thiaj hais li no? Kuv hais qhov no vim tias nej tsis nkag siab lub ntsiab tseem ceeb ntawm kab lus “kev ua dej num rau Vajtswv,” thiab nej nkag siab me heev txog kev ua dej num raws li Vajtswv lub siab nyiam. Qhov uas xav tau sai sai kom tib neeg to taub kiag tias qhov kev ua dej num rau Vajtswv twg tuaj yeem muaj kev sib raug zoo nrog Nws lub siab nyiam.

Yog tias nej xav ua dej num kom haum raws li Vajtswv lub siab nyiam, nej yuav tsum xub to taub txog cov neeg zoo li cas ua rau Vajtswv zoo siab, Vajtswv tsis nyiam cov neeg zoo li cas kiag li, Vajtswv ua rau cov neeg zoo li cas kom zoo tiav log, thiab cov neeg zoo li cas thiaj tsim nyog los ua dej num rau Vajtswv. Yam tsawg kawg kiag, nej yuav tsum tau txais qhov kev paub no. Ntxiv mus, nej yuav tsum paub txog lub hom phiaj ntawm Vajtswv txoj num, thiab txoj num uas Vajtswv yuav ua nyob rau ntawm no thiab tam sim no. Tom qab nkag siab qhov no lawm, thiab los ntawm kev coj kev ntawm Vajtswv cov lus, nej yuav tsum xub nkag mus ua ntej, thiab xub tau txais Vajtswv cov lus txib. Thaum nej tau paub txog Vajtswv cov lus lawm, thiab thaum nej yeej paub Vajtswv txoj num tiag lawm, nej yuav tsim nyog los ua dej num rau Vajtswv. Thiab nws yog thaum nej ua dej num rau Nws tias kom Vajtswv qhib nej ob lub qhov muag ntawm sab ntsuj plig thiab tso cai rau nej kom muaj kev nkag siab zoo txog Nws txoj num thiab kom pom tseeb dua. Thaum koj nkag mus rau qhov kev muaj tiag no lawm, koj cov kev paub yuav ua rau paub ntau dua qub thiab muaj tseeb dua, thiab txhua tus ntawm nej uas tau muaj cov kev paub dhau los zoo li no yuav tuaj yeem taug kev hauv cov pawg ntseeg thiab muab kev pab cuam rau nej cov kwv tij thiab cov muam, kom nej txhua tus tuaj yeem rub tau nej cov kev ua tau zoo los npog nej tus kheej qhov zoo tsis txaus, thiab tau txais kev paub ntau ntxiv hauv nej tus ntsuj plig. Tsuas yog tom qab nej ua tiav cov no lawm xwb nej thiaj yuav tuaj yeem ua dej num tau haum raws li Vajtswv lub siab nyiam thiab raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv los ntawm nej txoj kevua dej num.

Cov uas ua dej num rau Vajtswv yuav tsum yog tus mob siab rau Vajtswv, lawv yuav tsum ua kom haum Vajtswv siab, thiab tuaj yeem ua neeg zoo rau Vajtswv. Txawm hais tias koj ua ib leeg kheej los sis ua rau hauv pej xeem, koj muaj peev xwm tau txais kev xyiv fab ntawm Vajtswv rau ntawm Vajtswv xub ntiag, koj muaj peev xwm sawv ruaj nrees rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab tsis hais lwm tus neeg yuav saib koj zoo li cas los xij peem, koj ib txwm taug txoj kev uas koj yuav tsum taug, thiab saib xyuas Vajtswv lub nra kom zoo. Tsuas yog cov neeg zoo li no xwb thiaj li yog tus mob siab rau Vajtswv. Vajtswv cov neeg mob siab ntawd muaj peev xwm ua dej num rau Nws tau ncaj qha yog vim tias lawv tau txais Vajtswv cov lus txib thiab Vajtswv lub nra tseem ceeb, lawv muaj peev xwm ua kom Vajtswv lub siab yog lawv tus kheej lub, thiab ua rau Vajtswv lub nra los yog lawv li, thiab lawv tsis xav txog lawv lub neej yav pem suab: Txawm tias thaum lawv tsis muaj kev cia siab, thiab tsis tau txais dab tsi li lawm los, lawv ib txwm yuav ntseeg Vajtswv nrog lub siab hlub tshua. Thiab yog li ntawd, tus neeg zoo li no yog Vajtswv tus neeg mob siab rau. Vajtswv cov neeg mob siab rau kuj yog Nws cov neeg pab zais; tsuas yog Vajtswv cov neeg pab zais xwb thiaj paub txog nws txoj kev nyob tsis tswm, thiab Nws txoj kev xav, thiab txawm hais tias lawv lub cev nqaij tawv yuav mob thiab tsis muaj zog los, lawv muaj peev xwm thev dhau qhov mob thiab tso qhov uas lawv nyiam ua kom haum Vajtswv siab. Vajtswv muab lub nra hnyav ntau ntxiv rau cov neeg zoo li ntawd, thiab uas Vajtswv xav ua kom tau tawm los ntawm cov neeg ntawd yog lawv cov lus tim khawv. Yog li, cov neeg no tau ua haum Vajtswv siab, lawv yog Vajtswv cov tub qhe uas ua raws li Nws lub siab nyiam, thiab tsuas yog cov neeg zoo li no xwb thiaj tuaj yeem tswj kav ua ke nrog Vajtswv tau. Thaum koj tau los ua Vajtswv tus neeg mob siab tiag lawm yog thaum koj los tswj kav ua ke nrog Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Ua Li Cas Ua Dej Num yam Muaj Kev Sib Raug Zoo Nrog Vajtswv Lub Siab Nyiam” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 454

Yexus muaj peev xwm ua tiav Vajtswv cov lus txib—txoj num ntawm txhua tus tib neeg li kev cawm dim—vim Nws tau ua txhua yam kom haum Vajtswv lub siab nyiam, yam tsis muaj kev npaj los sis npaj tej yam dab tsi rau Nws Tus Kheej kiag li. Yog li, Nws los tib yam nkaus yog tus mob siab rau Vajtswv—yog Vajtswv Tus Kheej—uas yog ib yam uas nej txhua tus to taub zoo heev. (Qhov tseeb, Nws yog Vajtswv Tus Kheej uas tau ua tim khawv rau los ntawm Vajtswv. Kuv hais txog qhov no los siv qhov tseeb ntawm Yexus los qhia txog qhov teeb meem.) Nws muaj peev xwm tso Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg ua qhov tseem ceeb, thiab ib txwm thov rau Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej thiab nrhiav lub siab nyiam ntawm Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej. Nws thov Vajtswv thiab hais tias: “Leej Txiv Vajtswv! Ua kom tiav qhov ntawd uas yog Koj lub siab nyiam, thiab tsis ua raws li Kuv lub siab nyiam tab sis ua kom raws li Koj li hom phiaj. Tej zaum tib neeg yuav tsis muaj zog, tab sis vim li cas Koj ho yuav tsum saib xyuas nws? Yuav ua li cas tib neeg thiaj li saib Koj txoj kev txhawj xeeb muaj nuj nqis, vim tib neeg zoo li ib tug ntsaum hauv koj ob txhais tes? Nyob hauv Kuv lub siab, Kuv tsuas xav ua kom tiav raws li Koj lub siab nyiam xwb, thiab Kuv xav kom Koj ua yam uas Koj xav ua rau Kuv raws li Koj lub siab nyiam.” Ntawm txoj kev mus rau Yeluxalees, Yexus muaj kev ntxhov siab, zoo li rab riam ntsia hauv Nws lub siab, tab sis Nws tsis tau muaj lub siab xav rov qab ua raws li Nws txoj lus; Nws ib txwm muaj zog txhawb nqa Nws mus rau qhov chaw uas lawv yuav muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig. Thaum kawg, Nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig thiab rais los ua tus neeg tuag nyob txim txhaum, kev ua tiav txoj num kev cawm dim ntawm tib neeg. Nws tsoo tawm ntawm lub xauv tes kev tuag thiab Ntuj Tawg. Ntawm Nws hauv ntej, txoj kev tuag, hauv dab teb, thiab Ntuj Tawg poob lawv lub hwj chim, thiab tau swb Nws lawm. Nws ua neej nyob tau peb caug peb xyoos, thoob plaws hauv lub sij hawm no Nws ib txwm ua Nws lub dag siv lub zog kom ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam raws li Vajtswv txoj num thaum lub sij hawm ntawd, ib txwm tsis xav txog Nws tus kheej qhov tau txais los sis poob peev, thiab ib txwm xav txog Vajtswv Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam xwb. Yog li ntawd, tom qab Nws tau ua kev cai raus dej lawm, Vajtswv tau hais tias: “Nov yog Kuv tus Tub uas Kuv hlub, tus uas Kuv txaus siab rau.” Vim yog Nws txoj kev ua dej num rau Vajtswv yam muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv lub siab nyiam, Vajtswv tau ris lub nra hnyav ntawm txoj kev txhiv txhua tus tib neeg rau saum Nws lub xub pwg thiab ua kom Nws ua tiav qhov no, thiab Nws tsim nyog thiab muaj cai ua tiav txoj hauj lwm tseem ceeb no. Thoob plaws hauv Nws lub neej, Nws tiv dhau txoj kev txom nyem rau Vajtswv, thiab Nws tau raug sim siab los ntawm Ntxwgnyoog ntau zaug suav tsis tau, tab sis Nws ib txwm tsis tau poob siab. Vajtswv tau muab txoj hauj lwm tseem ceeb zoo li ntawd rau Nws vim Nws tso siab rau Nws, thiab hlub tshua Nws, thiab yog li ntawd, Vajtswv tus kheej tau hais tias: “Nov yog Kuv tus Tub uas Kuv hlub, tus uas Kuv txaus siab rau.” Lub sij hawm ntawd, tsuas yog Yexus xwb thiaj ua tiav cov lus txib no, thiab qhov no yog ib feem siv tau ntawm Vajtswv qhov kev ua tiav Nws txoj num ntawm kev cawm tib neeg txhua tus nyob rau Tiam Hmoov Hlub.

Yog tias, zoo li Yexus, nej muaj peev xwm muab txhua yam kev saib xyuas rau Vajtswv lub nra, thiab tig nrob qaum rau nej lub cev nqaij daim tawv, Vajtswv yuav tso Nws cov hauj lwm tseem ceeb rau nej, kom nej thiaj ua tau raws li cov yam ntxwv yuav tsum tau rau hauv kev ua dej num rau Vajtswv. Tsuas yog thaum muaj tej xwm txheej zoo li no xwb nej thiaj yuav koom tes hais tias nej ua raws li Vajtswv lub siab nyiam thiab ua tiav Nws cov lus txib, thiab tsuas yog tom qab ntawd nej thiaj yuav hais tau tias nej ua dej num rau Vajtswv tiag tiag. Piv nrog Yexus qhov piv txwv, koj puas kam los hais tias koj yog Vajtswv tus neeg mob siab rau? Koj puas kam los hais tias koj ua raws li Vajtswv lub siab nyiam? Koj puas kam hais tau tias koj tau ua dej num rau Vajtswv tiag tiag? Niaj hnub no, koj tsis nkag siab txog yuav ua dej num rau Vajtswv li cas, koj puas kam los hais tias koj yog Vajtswv tus neeg mob siab rau ma? Yog tias koj hais tias koj ua dej num rau Vajtswv, puas yog koj saib tsis taus Nws ma? Xav txog nws: Puas yog koj ua dej num rau Vajtswv, los sis rau koj tus kheej ma? Koj ua dej num rau Ntxwgnyoog, tab sis koj tseem tawv ncauj hais tias koj ua dej num rau Vajtswv—nyob rau qhov no, puas yog koj saib tsis taus Nws ma? Coob leej neeg nyob tom qab Kuv nraub qaum ntshaw kev foom koob hmoov heev, lawv tau noj zaub mov, lawv nyiam pw tsaug zog thiab saib xyuas lub cev nqaij daim tawv zoo heev, ib txwm ntshai tias tsam tsis muaj txoj kev tawm rau lub cev nqaij daim tawv. Lawv tsis ua lawv tus kheej txoj hauj lwm kom zoo rau hauv pawg ntseeg, tab sis tuaj thau pawg ntseeg xwb, los sis tsis yog li ntawd ces lawv ntuas lawv cov kwv tij thiab cov muam nrog Kuv cov lus, suav lawv tus kheej siab dua lwm leej lwm tus los ntawm txoj hauj lwm ntawm lub hwj chim. Cov neeg no lawv niaj hnub hais tias lawv ua raws li Vajtswv lub siab nyiam thiab lawv ib txwm hais tias lawv yog Vajtswv lcov neeg mob siab rau—qhov no tsis tsim nyog puas yog ma? Yog tias koj muaj txoj kev xav yog, tab sis ua tsis tau dej dum raws li Vajtswv lub siab nyiam, ces koj yog neeg ruam; tab sis yog tias koj txoj kev xav tsis raug, thiab koj tseem hais tias koj ua dej num rau Vajtswv, ces koj yog tus uas tawm tsam Vajtswv, thiab koj yuav tsum raug rau lub txim los ntawm Vajtswv! Kuv tsis muaj kev khuv leej rau cov neeg zoo li no! Hauv Vajtswv lub tsev, lawv tuaj thau dawb, yeej ib txwm ntshaw txoj kev zoo nyob ntawm cev nqaij daim tawv, thiab tsis xav txog kev txaus siab ntawm Vajtswv. Lawv ib txwm nrhiav yam uas zoo rau lawv, thiab lawv yeej tsis quav ntsej Vajtswv lub siab nyiam li. Lawv tsis txais kev soj ntsuam ntawm Vajtswv tus Ntsujplig nyob hauv txhua yam lawv ua. Lawv ib txwm tawv qhia thiab dag ntxias lawv cov kwv tij thiab cov muam, thiab tau ua ob-lub ntsej muag, zoo li tus hma nyob hauv lub vaj txiv hmab, ib txwm nyiag cov txiv hmab thiab tsuj lub vaj txiv hmab. Cov neeg zoo li no puas tuaj yeem yog Vajtswv tus neeg mob siab rau ma? Koj puas tsim nyog tau txais kev foom koob hmoov ntawm Vajtswv ma? Koj tsis muaj lub nra dab tsi rau koj lub neej thiab pawg ntseeg, koj puas tsim nyog txais Vajtswv cov lus txib ma? Leej twg thiaj li yuav tuaj yeem ntseeg siab tau ib tug neeg zoo li koj ma? Thaum koj ua dej num zoo li no, Vajtswv puas yuav tso siab rau koj los ua ib teg hauj lwm tseem ceeb ma? Qhov no yuav tsis ua rau qeeb sij hawm rau txoj num no xwb lod?

Kuv hais txog qhov no kom nej thiaj paub txog cov yam ntxwv dab tsi yuav tsum tau ua tiav kom thiaj li yog kev dej num yam muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv lub siab nyiam. Yog tias nej tsis muab nej lub siab rau Vajtswv, yog tias nej tsis saib xyuas Vajtswv lub siab nyiam zoo li Yexus, ces Vajtswv yuav tsis tso siab rau nej, thiab yuav ua rau Vajtswv txiav txim rau nej thaum kawg xwb. Tej zaum hnub no, nyob rau hauv koj txoj kev ua dej num rau Vajtswv, koj yeej ib txwm ua qhov kev xav ntawm kev dag ntxias Vajtswv thiab ib txwm nqis tes ua nrog Nws yam tsis muaj qab hau. Muab hais luvluv tias, tsis hais txog lwm yam, yog tias koj dag Vajtswv, kev txiav txim siab tsis ncaj yuav los rau koj. Nej yuav tsum tau paub qhov tseeb ua ntej mus rau txoj kev taug qab uas yog ntawm kev ua dej num rau Vajtswv rau muab nej lub siab rau Vajtswv ua ntej tso, yam tsis muaj kev faib kev muab siab npuab. Txawm hais tias koj yuav nyob ntawm Vajtswv xub ntiag, los sis ntawm lwm tus neeg xub ntiag, koj lub siab yuav tsum tig los cuag Vajtswv tas li, thiab koj yuav tsum txiav txim siab los hlub Vajtswv ib yam li Yexus tau ua. Ua li no, Vajtswv yuav ua kom koj zoo tiav log, kom koj yog Vajtswv ib tug tub qhe uas ua raws li Nws lub siab. Yog tias koj yeej xav kom Vajtswv ua kom koj zoo tiav log tiag, thiab rau koj txoj kev ua nej dum kom muaj kev sib raug zoo nrog Nws lub siab nyiam, ces koj yuav tsum hloov koj txoj kev xav yav dhau los txog txoj kev ntseeg Vajtswv, thiab hloov txoj kev qub uas koj siv ua dej num rau Vajtswv, kom thiaj li muaj ntau tus ntxiv ntawm koj rau ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Ua li no, Vajtswv yuav tsis tso koj tseg, thiab, zoo li Petus, koj yuav yog cov nyob tom hauv ntej ntawm cov neeg uas hlub Vajtswv. Yog tias koj tseem tsis tau hloov dua siab tshiab, ces koj yuav ntsib qhov kawg ib yam li Yudas. Txhua tus neeg ntseeg Vajtswv yuav tsum nkag siab qhov no.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Ua Li Cas Ua Dej Num yam Muaj Kev Sib Raug Zoo Nrog Vajtswv Lub Siab Nyiam” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 455

Txij thaum pib ua Nws txoj hauj lwm thoob plaws lub qab ntuj khwb, Vajtswv tau npaj kom muaj coob tus neeg los ua dej num rau Nws, suav nrog txhua txhua txog sia. Nws lub hom phiaj yog kom ua raws li Nws lub siab nyiam thiab ua Nws cov dej num hauv ntiaj teb kom tiav; qhov no yog Vajtswv lub hom phiaj hauv kev xaiv tib neeg los ua dej num rau Nws. Txhua tus neeg ua dej num rau Vajtswv yuav tsum to taub Nws lub siab nyiam. Nws txoj hauj lwm ua rau Vajtswv lub tswv yim thiab lub hwj huaj loj kawg nkaus, thiab lub hauv paus ntsiab lus ntawm Nws tes dej num hauv ntiaj teb, pom ntau rau cov tib neeg. Vajtswv twb los rau ntiaj teb lawm los ua Nws tes dej num, los koom nrog tib neeg, xwv kom lawv thiaj paub txog Nws tes dej num kom tseeb zog. Hnub no nej, pab pawg neeg no, muaj hmoo tau ua dej num rau tus Vajtswv uas muaj qab hau. Qhov no yog ib qho koob hmoov uas suav tsis tau pub rau nej tiag tiag li, nej raug txhawb nqa los ntawm Vajtswv. Ntawm qhov yuav xaiv ib tug tib neeg los ua dej num rau Nws, Vajtswv ib txwm muaj Nws tus txheej txheem. Ua dej num rau Vajtswv tsis yog, li tib neeg xav, hais tias nws yog ib yam txaus siab ua. Hnub no, nej pom hais tias txhua tus neeg uas ua dej num rau Vajtswv ua vim lawv muaj kev coj ua los ntawm Vajtswv thiab kev ua dej num los ntawm tus Vajntsujplig, thiab vim lawv yog cov neeg uas caum qhov tseeb. Cov no yog qhov tsawg kawg nkaus rau txhua tus neeg ua dej num rau Vajtswv.

Kev ua dej num rau Vajtswv tsis yog ib txoj hauj lwm yooj yim. Cov uas muaj tus yam ntxwv tsis ncaj ncees uas yeej tseem tsis hloov yuav ua dej num tsis tau rau Vajtswv. Yog koj tus yam ntxwv tsis tau raug txiav txim thiab qhuab ntuas los ntawm Vajtswv cov lus, ces koj tus yam ntxwv tseem sawv cev rau Ntxwgnyoog, uas ua pov thawj tias koj ua dej num rau Vajtswv tawm ntawm koj kev xav ua zoo, hais tias koj txoj kev ua dej num yog raws li koj tus yeeb yam zoo li Ntxwgnyoog. Koj ua dej num rau Vajtswv nrog rau koj tus xeeb ceem, thiab raws li koj tus kheej siab nyiam. Dab tsi ntxiv, koj ib txwm xav tias tej yam uas koj tuaj yeem ua yog qhov ntxim Vajtswv siab, thiab hais tias tej yam uas koj tsis xav ua yog yam ntxim ntxub rau Vajtswv; koj ua hauj lwm tag nrho raws li koj tus kheej siab nyiam. Qhov no puas hu tau hais tias yog kev ua dej num rau Vajtswv? Thaum kawg, yuav tsis hloov me me ntawm koj tus yam ntxwv li; tsis yog li ntawd, koj txoj kev ua dej num yuav ua rau koj haj yam tawv ncauj, yog li ua rau koj tus yam ntxwv siab tsis ncaj zoo, thiab yog li ntawd, yuav tsim txoj cai hauv koj hais txog kev ua dej num rau Vajtswv uas feem ntau ua raws li koj tus kheej tus xeeb ceem, thiab cov kev paub tau los ntawm koj cov kev ua dej num raws li koj tus yam ntxwv. Cov no yog cov kev paub thiab kev kawm tau los ntawm ib tug tib neeg. Nws yog tib neeg lub tswv yim kev ua neej hauv ntiaj teb. Cov tib neeg zoo li no yeej muab hu tau ua cov neeg Falixais thiab cov coj kev cai dab qhuas. Yog lawv tsis tsim los thiab hloov dua siab tshiab, tom qab ntawd lawv yuav hloov los ua cov Khetos cuav thiab cov tawm tsam khetos uas dag ntxias cov ntseeg nyob rau lub sij hawm kawg. Cov Khetos cuav thiab cov tawm tsam khetos uas tau hais txog yuav tshwm sim los ntawm cov neeg no. Yog tias cov ua dej num rau Vajtswv ua raws li lawv tus cwj pwm thiab ua raws li lawv lub siab nyiam, lawv yuav raug txoj kev pheej hmoo thiab raug ntiab tawm lub sij hawm twg los tau. Cov neeg uas ua tau ntau xyoo dhau los lawm tau ua dej num rau Vajtswv tau txais txiaj ntsig ntawm lwm tus lub siab, qhuab qhia lawv thiab tswj hwm lawv, thiab sawv rau qhov siab—thiab cov uas tsis tau hloov dua siab tshiab, yeej tsis lees lawv tej kev txhaum yeej tsis tso tseg qhov txiaj ntsig ntawm txoj hauj lwm—cov neeg no yuav ntog rau ntawm Vajtswv. Lawv yog cov zoo tib yam li Povlauj, hais tias lawv yog cov tuaj ua ntej thiab khav theeb txog lawv cov txuj ci. Vajtswv yuav tsis coj cov neeg zoo li no los rau txoj kev ua neeg zoo tshaj plaws. Cov dej num zoo li no cuam tshuam Vajtswv tes dej num. Tib neeg ib txwm tuav txoj qub. Lawv tuav rawv tej kev xav ntawm yav dhau los, rau txhua yam los ntawm lub sij hawm ua twb dhau mus lawm. Qhov no yog txoj kev khuam siab rau lawv tes dej num. Yog hais tias koj tsis tuaj yeem muab tej ntawd pov tseg li, tej no yuav khawm ceev ceev rau tag nrho koj lub neej. Vajtswv yuav tsis qhuas koj, tsis muaj me me li, txawm koj yuav dam koj ob txhais ceg khiav los yog koj lub nraub qaum ua hawj lwm, txawm hais tias koj tuag rau hauv koj cov dej num ua rau Vajtswv los xij. Qhov txawv ces yog li no: Nws yuav hais tias koj yog ib tug neeg ua phem.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Ntseeg Dej Num Yuav Tsum Raug Kev Ntxuav Tawm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 456

Pib txij hnub no mus, Vajtswv yuav ua kom zoo tshaj plaws rau cov neeg uas tsis muaj kev ntseeg, uas kam tawm ntawm lawv tus kheej qub mus, thiab cov uas mloog Vajtswv txoj hau kev yooj yim. Nws yuav ua kom zoo tshaj plaws rau cov uas xav tau cov lus los ntawm Vajtswv. Cov neeg no yuav tsum sawv thiab ua dej num rau Vajtswv. Nyob rau ntawm Vajtswv mas txoj kev muaj nplua mias tsis muaj qhov kawg thiab tsis muaj qhov kawg rau lub tswv yim li. Nws cov dej num phim hwj thiab cov lus muaj txiaj ntsig tos los ntawm kev zoo siab ntawm cov neeg coob coob. Raws li nws sawv, cov neeg uas muaj kev ntseeg, cov uas xub tuaj ua ntej, thiab cov neeg uas tsis tuaj yeem tso lawv tus kheej tseg nws nyuaj rau lawv lees txais cov khoom tshiab no. Tus Vajntsujplig tsis muaj cib fim los ua kom cov neeg no zoo tshaj plaws. Yog hais tias ib tug neeg tsis tau txiav txim siab mloog lus, thiab tsis nqhis Vajtswv txoj lus li, ces lawv yuav tsis muaj qhov lees txais yam tshiab no; lawv tsuas yuav tig tawm tsam ntau li ntau tau, txawj dag ntxias ntau li ntau tau, thiab thiaj li yuav xaus rau txoj kev yuam kev. Thaum ua Nws tes dej num tam sim no, Vajtswv yuav tsa ntau tus neeg uas hlub Nws tiag tiag thiab tuaj yeem lees txais qhov kev kaj tshiab, thiab Nws yuav txiav cov neeg coj kev cai dab qhuas uas xav ua ntej; Nws tsis xav tau ib tug ntawm cov neeg uas tawv ncauj tsis kam hloov li. Koj puas xav yog ib tug ntawm cov neeg no? Koj ua koj cov dej num raws li koj tus kheej lub siab nyiam, los sis koj ua raws li qhov Vajtswv xav tau? Qhov no yog qee yam uas koj yuav tsum paub rau koj tus kheej. Koj puas yog ib tug neeg saib kev cai dab qhuas, los sis koj yog ib tug uas tau yug dua tshiab uas raug ua tau zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv lawm? Koj lub luag hauj lwm ntau npaum li cas raug qhuas los ntawm tus Vajntsujplig? Ntau npaum li cas uas Vajtswv txawm yuav tsis thab nco qab txog? Qhov kev hloov ntawm koj lub neej puas tau muaj kev cuam tshuam los ntawm koj ntau lub xyoo uas siv ua dej num lawm? Koj paub puas meej txog txhua yam no? Yog koj ua txoj kev ntseeg tiag tiag, koj yuav muab koj cov kev ntseeg kev cai dab qhuas qub uas tau ua ua ntej lawm ntawd pov tseg, thiab koj yuav ua tes dej num rau Vajtswv kom zoo dua hauv ib txoj kev tshiab. Nws tseem tsis tau lig yog sawv tam sim no. Cov kev cai dab qhuas qub tuaj yeem tso tseg tau ib tug neeg lub neej. Cov uas kawm tau los ntawm ib tug neeg yuav ua rau lawv yuam kev mus deb ntawm Vajtswv thiab ua txhua yam li lawv xav ua. Yog tias koj tsis muab tej no tso tseg, lawv yuav ua qhov kev dawm rau kev loj hlob ntawm koj lub neej. Vajtswv yeej ib txwm ua kom cov uas ua tes dej num rau Nws zoo tshaj plaws, thiab tsis muab lawv ntiab tawm mus yooj yim. Yog tias koj lees txais kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas ntawm Vajtswv cov lus, yog koj tuaj yeem tso koj cov kev cai dab qhuas kev ntseeg thiab kev cai qub tseg, thiab tsum tsis siv cov kev ntseeg qub qub los ua kev ntsuas Vajtswv cov lus niaj hnub no lawm, tsuas yog thaum ntawd xwb thiaj mam li muaj lub neej yav tom ntej rau koj. Tab sis yog tias koj tuav rawv yam qub, yog koj tseem saib nws muaj nuj nqi, ces tsis muaj txoj hau kev uas koj yuav raug cawm dim li. Vajtswv yeej yuav tsis ntsia cov neeg zoo li no. Yog koj yeej xav kom tau raug ua zoo tshaj plaws, koj yuav tsum txiav txim siab muab txhua yam ua ua ntej lawm tso tseg. Txawm hais tias qhov uas tau ua ua ntej ho yog, txawm hais tias qhov ntawd yog Vajtswv tes dej num los, koj yuav tsum tso kom tau tseg thiab txwv tsis pub khaws cia ntxiv mus lawm. Txawm yog hais tias nws yeej yog tes tej dum ntawm tus Vajntsujplig meej meej, ua ncaj qha los ntawm tus Vajntsujplig los, hnub no koj yuav tsum muab nws tso cia. Koj yuav tsum tsis txhob muab khaws cia. Qhov no yog qhov uas Vajtswv xav tau. Txhua yam yuav tsum hloov dua tshiab. Hauv Vajtswv tes dej num thiab Vajtswv cov lus, Nws tsis hais txog cov khoom qub uas tau dhau los lawm, Nws tsis tshawb hauv cov ntawv qub; Vajtswv yog ib tug Vajtswv uas yeej ib txwm tshiab tas li thiab yeej tsis qub li, thiab tsis tuav Nws tej lus ntawm yav dhau los—uas qhia hais tias Vajtswv tsis ua raws tej kev cai twg li. Yog koj, uas yog tib neeg, ib txwm tuav rawv rau tej yam uas yav dhau los, yog koj tsis kam tso tej ntawd tseg li, thiab siv lawv cov qauv nruj, thaum Vajtswv tsis ua tes dej num raws li cov kev uas Nws tau ua dhau los lawm, tom qab ntawd koj cov lus thiab kev ua tsis sib cuam tshuam lod? Koj tsis rais los ua Vajtswv ib tug yeeb ncuab lod? Koj puas txaus siab hlo tso koj lub neej tag nrho pov tseg thiab rhuav tshem cov khoom qub? Cov khoom qub no yuav ua rau koj ua ib tug uas cuam tshuam Vajtswv tes dej num–hom neeg ntawd puas yog hom neeg uas koj xav ua? Yog koj hais tiag tiag tias tsis xav tau qhov ntawd li, ces cia li tso tseg qhov koj ua thiab tig rov qab kom sai li sai tau; rov pib txhua yam dua tshiab. Vajtswv yuav tsis cim ntsoov koj tes dej num yav dhau los.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Ntseeg Dej Num Yuav Tsum Raug Kev Ntxuav Tawm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 457

Hais txog tes hauj lwm, tib neeg ntseeg hais tias tes hauj lwm ces yog khiav ncig mus los rau Vajtswv, qhuab qhia txhua txhia qhov chaw, thiab siv nyiaj txiag rau Nws. Txawm hais tias qhov kev ntseeg no yeej yog lawm, los nws tsuas hais txog ib-sab ntau dhau heev lawm xwb; qhov uas Vajtswv kom tib neeg ua tsis yog khiav ncig mus los rau Nws nkaus xwb; tshaj qhov nyuag no, tes hauj lwm no mas yog hais txog tes hauj lwm qhuab qhia thiab kev pab cuam nyob rau hauv tus ntsuj plig. Coob tus kwv tij thiab nkauj muam, txawm hais tias tom qab qhov kev ntsib kev pom los tau npaum no lub xyoo lawm, los yeej tseem tsis tau xav txog qhov kev ua hauj lwm rau Vajtswv, vim tes hauj lwm raws li qhov tib neeg xav mas tsis sib dhos nrog rau qhov Vajtswv kom ua. Yog li ntawd, tib neeg thiaj li tsis muaj siab rau yam dab tsi los xij uas nyob rau hauv qhov xwm txheej ntawm tes hauj lwm, thiab qhov no ces yog kiag qhov laj thawj uas tib neeg qhov kev to taub ces yog ib-sab nkaus thiab xwb. Tag nrho nej sawv daws yuav tsum xub pib nej qhov kev to taub rau qhov kev ua hauj lwm rau Vajtswv, ces kom nej thiaj li muaj txhua fab ntawm qhov kev ntsib kev pom. Qhov no yog qhov uas nej yuav tsum to taub txog. Tes hauj lwm ces tsis yog hais txog qhov khiav ncig mus los rau Vajtswv, tab sis hais txog qhov uas seb tib neeg lub neej txoj sia thiab qhov tib neeg ua neej nyob ntawd puas muaj peev xwm muab tau kev xyiv fab rau Vajtswv. Tes hauj lwm mas yog hais txog siv lawv qhov kev mob siab rau Vajtswv thiab lawv qho kev paub txog Vajtswv los hais lus tim khawv txog Vajtswv, thiab kuj yog los mus qhuab qhia rau tib neeg thiab. Qhov no yog tib neeg tes dej num thiab qhov no yog qhov uas txhua tus tib neeg yuav tsum nkag siab. Ib tug neeg twg kuj hais tau hais tias nej qhov kev to taub yog nej tes hauj lwm, thiab hais tias nej tab tom nrhiav kev to taub nyob rau hauv txoj kev ua dej num rau Vajtswv. Kev tau ntsib tau pom Vajtswv tes hauj lwm mas tsis yog lam ntaus nqi hais tias nej paub yuav noj thiab haus Nws txoj lus xwb; qhov tseem ceeb tshaj, mas nej yuav tsum paub yuav hais lus tim khawv li cas txog Vajtswv thiab muaj cuab kav ua dej num rau Vajtswv thiab muaj cuab kav qhuab qhia thiab pab cuam rau tib neeg. Qhov no yog tes hauj lwm, thiab nws kuj yog nej qhov kev to taub; qhov no yog qhov uas txhua tus neeg yuav tsum ua kom tau tiav hlo. Muaj coob tus uas tsuas tsom ntsees rau qhov kev khiav ncig mus los rau Vajtswv xwb thiab qhuab qhia rau txhua txhia qhov chaw, tab sis tsis nco saib lawv tus kheej qhov kev ntsib kev pom thiab tsis saib xyuas txog lawv qhov kev to taub qhov tseeb txog lub neej sab ntsuj plig lawm. Qhov no yog qhov uas coj cov uas ua dej num rau Vajtswv kom rais mus ua cov uas tawm tsam Vajtswv. Cov neeg no, cov uas tau ua dej num rau Vajtswv thiab tau qhuab qhia rau tib neeg los tau npaum no lub xyoo lawm, tsuas xam tej kev ua dej num thiab kev qhuab qhia li kev to taub xwb, thiab tsis muaj ib tug uas yuav muab lawv tus kheej qhov kev ntsib kev pom sab ntsuj plig coj los ua ib qho kev to taub tseem ceeb. Tab sis, lawv tau muab qhov kev tig ras to taub uas lawv tau los ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm ntawd los ua ib qho peev uas siv mus qhia lawm tus. Thaum qhuab qhia, lawv ces tau nra hnyav thiab tau txais tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig, thiab siv qhov kev ua li no ces lawv tso Vajntsujplig lub suab tawm. Nyob rau lub sij hawm no, cov uas ua dej num ces muaj kev txaus siab puv npo rau tej lawv muaj, cuag li tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig tau rais los ua lawv tus kheej qhov kev ntsib kev pom rau sab ntsuj plig lawm; lawv hnov zoo li tag nrho tej lus lawv tab tom hais ntawd yog lawv tus kheej ntiag tug, tab sis tom qab ntawd ho zoo li lawv tus kheej teb kev ntsiab kev pom mas pom tsis meej npaum li qhov lawv tau piav txog. Tshaj qhov ntawd ces yog, ua ntej thaum yuav hais lus ces lawv yeej tsis paub ib qho dab tsi me me xyov lawv yuav hais li cas li, tab sis thaum Vajntsujplig ua hauj lwm nyob rau hauv lawv lawm, ces lawv tej lus ces yeej phwj yaws tuaj rau hauv ib tug dej uas ntws tsis paub tu li. Tom qab uas koj tau qhuab qhia ib zaug zoo li ntawd lawm, ces koj hnov zoo li koj qhov peev xwm tiag tiag mas tsis me li qhov koj ntseeg, thiab li qhov nyob hauv ib qho xwm txheej uas Vajntsujplig tau ua hauj lwm nyob rau hauv koj ntau zaus lawm, ces koj txiav txim siab hais tias koj muaj tus yeeb yam lawm thiab ntseeg yuam kev hais tias Vajntsujplig tes hauj lwm yog koj tus kheej qhov kev to taub thiab koj tus kheej kiag. Thaum uas koj muaj qhov kev ntsib kev pom zoo li no tag mus li, ces koj yuav tsis coj nruj rau koj tus kheej qhov kev to taub lawm, npleem mus rau hauv txoj kev tub nkeeg yam tsis nco paub txog, thiab tsum tsis muab ib qho tseem ceeb dab tsi tso rau koj tus kheej qhov kev to taub. Yog vim qhov laj thawj no, thaum koj qhuab qhia lwm tus mas koj yuav tsum paub kom meej meej txog qhov sib txawv ntawm koj tus yeeb yam thiab tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig. Qhov no yuav pab txhawb koj qhov kev to taub thiab coj tau txiaj ntsig ntau dua los rau koj qhov kev ntsib kev pom. Thaum uas tib neeg muab Vajntsujplig tes hauj lwm coj los ua lawv tus kheej qhov kev ntsib kev pom, ces qhov no rais los ua ib lub hauv paus keeb cag rau kev phem kev tsis zoo. Qhov no yog qhov vim li cas Kuv thiaj hais tias, tsis hais koj ua tes dej num dab tsi li, koj yuav tsum saib koj qhov kev to taub ua ib qho kev kawm tseem ceeb.

Xaiv tawm los ntawm “Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (2)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 458

Ib tug neeg twg ua hauj lwm ces yog ua kom haum rau Vajtswv txoj kev xav, coj tag nrho cov uas caum raws Vajtswv lub siab los rau ntawm Nws xub ntiag, coj tib neeg los rau Vajtswv, thiab qhia Vajntsujplig tes hauj lwm thiab Vajtswv txoj kev coj rau tib neeg, yog li ntawd ces thiaj ua tau rau tej kev tawg paj txi txiv ntawm Vajtswv tes hauj lwm zoo tiav log. Yog li ntawd, nws yog ib qho tseem ceeb heev uas nej yuav tsum to taub kom meej meej thoob plaws txog qhov tseem ntsiab ntawm tes hauj lwm. Ua ib tug uas raug Vajtswv siv, ces txhua tus tib neeg yeej zoo tsim nyog ntawm qhov ua hauj lwm rau Vajtswv, qhov ntawd ces yog, txhua tus muaj lub cib fim kom raug Vajntsujplig siv. Txawm li cas los xij, muaj ib qho uas nej yuav tsum tau paub: Thaum tib neeg ua tes hauj lwm uas Vajtswv txib, tib neeg tau txais lub cib fim los mus raug Vajtswv siv, tab sis qhov uas tib neeg hais thiab paub ntawd mas tsis yog tib neeg tus yeeb yam tag nrho. Qhov uas nej ua tau ces yog paub tej yam uas nej tus kheej muaj tsis txaus ntawd kom zoo dua rau txoj kev ua nej tes hauj lwm, thiab los muaj kev tig ras to taub loj dua los ntawm Vajntsujplig. Nyob rau txoj kev no, nej yuav muaj cuab kav muaj kev to taub zoo dua nyob rau txoj kev ntawm nej tes hauj lwm. Yog tib neeg muab qhov kev coj uas los ntawm Vajtswv los no saib ua lawv tus kheej qhov kev to taub thiab ua tej yam uas xeeb txawm nyob rau hauv lawv tus kheej, ces yuav tsis muaj qhov peev xwm rau tib neeg tus yeeb yam kom loj hlob li. Txoj kev tig ras to taub uas Vajntsujplig ua hauj lwm nyob rau hauv tib neeg mas yuav muaj tshwj sim nyob rau qhov yam ntxwv raws li ib txwm muaj xwb; nyob rau tej lub sij hawm zoo li ntawd, tib neeg hom hom muab qhov kev tig ras to taub uas lawv tau txais ntawd xav yuam kev ua lawv tus kheej tus yeeb yam, vim txoj kev uas Vajntsujplig siv los qhia kom paub ntawd mas yeej zoo nkaus li qhov ib txwm muaj xwb, thiab Nws siv tej yam uas yeej muaj xeeb txawm nyob rau hauv tib neeg thiab. Thaum tib neeg ua hauj lwm thiab hais lus, los sis thaum lawv thov Vajtswv thiab ua lawv tej kev cai teev hawm sab ntsuj plig ntawd, ib qho tseeb yuav cia li pom meej meej tuaj rau lawv. Nyob rau qhov muaj tiag, txawm li cas los xij, qhov tib neeg pom ces tsuas yog qhov kev tig ras to taub los ntawm Vajntsujplig xwb (raws li ib txwm, qhov kev tig ras to taub no ces txuas rau tib neeg txoj kev koom tes) thiab tsis sawv cev tib neeg tus yeeb yam tiag tiag. Tom qab ib ntus ntawm qhov kev ntsib kev pom uas tib neeg ntsib tej yam nyuab nyuab thiab tej kev sim siab lawm, ces tib neeg tus yeeb yam tiag mam li rais los kom pom meej meej nyob rau hauv tej xwm txheej zoo li ntawd. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas tib neeg thiaj li tshawb nrhiav tau hais tias lawv tus yeeb yam mas tsis zoo pes tsawg, thiab txoj kev siab me, kev xav rau tus kheej, thiab kev ntshaw nyiaj txiag ntawm tib neeg ces tshwm tuaj tag nrho. Tsuas yog tom qab ntau ntau ncig ntawm tej kev ntsib kev pom zoo li no lawm xwb mas coob tus ntawm cov uas tau tsim los nyob rau hauv lawv tej ntsuj plig thiaj li paub hais tias tej uas lawv tau ntsib tau pom yav tag los ntawd mas tsis yog qhov muaj tiag ntawm lawv tus kheej, tab sis yog ib qho kev pom meej ib nyuag pliag los ntawm Vajntsujplig xwb, thiab hais tias tib neeg twb tau txais txoj kev kaj no lawm. Thaum Vajntsujplig qhia kom tib neeg to taub qhov tseeb, feem ntau mas yeej yog nyob rau ib qho uas pom meej meej thiab txawv lwm yam, yam tsis piav qhia hais tias ua tej ntawd ho los tau li cas thiab ho yuav mus rau qhov twg. Qhov ntawd ces yog, tsis tias yuav muab tej kev cov nyom ntawm tib neeg sib xyaws rau hauv qhov kev qhia tshwm no hos, Nws cia li nthuav tawm qhov tseeb ncaj qha xwb. Thaum tib neeg ntsib tej kev cov nyom ntawm tus txheej txheem ntawm txoj kev to taub, thiab tom qab ntawd muab qhov kev tig ras to taub ntawm Vajntsujplig coj los sib xyaws rau, ces qhov no rais los ua qhov kev ntsib kev pom tiag tiag ntawm tib neeg. … Yog li ntawd, nyob rau tib lub sij hawm ntawd koj tau txais tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig, nej yuav tsum tau muab qhov tseem ceeb uas loj tshaj ntawd tso plhuav rau nej txoj kev to taub, pom kiag hais tias dab tsi yog tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig thiab dab tsi yog nej qhov kev to taub, nrog rau muab kiag tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig los xyaw kiag rau nej qhov kev to taub, es kom nej raug tsim kho kom zoo tiav log los ntawm Vajntsujplig nyob rau ntau txoj kev heev thiab kom lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm thiaj li ua hauj lwm tiav nyob rau hauv nej. Nyob rau txoj kev ntawm nej qhov kev ntsib kev pom txog Vajntsujplig tes hauj lwm, nej yuav los paub Vajntsujplig, nrog rau nej tus kheej, thiab tshaj qhov ntawd, nyob rau hauv qhov uas tsis muaj leej twg paub xyov muaj peb tsawg qhov kev txom nyem loj heev li, nej yuav tsim muaj ib qho kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog rau Vajtswv, thiab qhov kev sib raug zoo ntawm koj thiab Vajtswv mas ib hnub yuav loj zuj zus tuaj. Tom qab ntau qhov kev qhuab qhia thiab kev tsim kho kom zoo uas suav tsis txheeb li lawm, ces nej yuav tsim tau ib txoj kev hlub tiag rau Vajtswv. Yog vim li ntawd koj thiaj yuav tsum paub hais tias kev mob kev ntsaj, kev raug cem raug ntaus, thiab kev txom nyem loj tsis yog tej uas tsim nyog ntshai; qhov txaus ntshai mas yog qhov uas tsuas muaj tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig xwb tab sis tsis yog nej qhov kev to taub. Thaum lub sij hawm los txog uas Vajtswv tes hauj lwm tiav lawm, ces nej yuav tau khwv yam tsis muaj nuj nqis dab tsi li; txawm hais tias nej tau ntsib tau pom Vajtswv tes hauj lwm, los nej yuav tsis tau los paub Vajntsujplig los sis muaj nej tus kheej qhov kev to taub. Txoj kev tig ras to taub qhov tseeb uas Vajntsujplig tau ua hauj lwm nyob rau hauv tib neeg mas tsis yog yuav ua los yug tib neeg qhov kev mob siab rau, tab sis yog yuav qhib ib txoj kev rau tib neeg qhov kev to taub, nrog rau qhov uas yuav cia tib neeg los paub Vajntsujplig, thiab txij qhov no mus ces yuav tsim kom muaj kev hwm thiab kev qhuas rau Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (2)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 459

Nws muaj kev sib txawv tsawg tshaj nyob rau hauv tes hauj lwm ntawm cov uas twb raug qhuab qhia, raug saib xyuas, txiav txim rau thiab qhuab ntuas tag lawm, thiab qhov kev nthuav tawm ntawm lawv tes hauj lwm mas yeej yog dua. Cov uas vam khom rau lawv tus yeeb yam qub los ua hauj lwm mas yeej muaj tej qho yuam kev loj. Tes hauj lwm ntawm cov neeg uas tsis tau raug tsim kho kom zoo tiav log mas nthuav tawm txog lawv tus kheej tus yeeb yam qub ntau dhau heev lawm, ces ua ib qho tav kev loj rau Vajntsujplig tes hauj lwm. Tsis hais ib tug neeg lub peev xwm yuav zoo npaum li cas li, lawv yuav tsum raug qhuab qhia, raug saib xyuas, thiab raug txiav txim rau ua ntej lawv yuav ua tau tes hauj lwm uas Vajtswv txib kom ua. Yog lawv tseem tsis tau raug txiav txim rau li ntawd, lawv tes hauj lwm, tsis hais yuav ua tau zoo npaum li cas li, tsis muaj peev xwm yuav haum nrog rau tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb thiab yeej tsuas yog qhov tsim tawm los ntawm lawv tus yeeb yam qub thiab kev zoo ntawm tib neeg xwb. Tes hauj lwm ntawm cov uas twb tau raug qhuab qhia, raug saib xyuas, thiab raug txiav txim rau lawm mas yeej ua tau yog dua tes hauj lwm ntawm cov uas tseem tsis tau raug qhuab qhia, saib xyuas thiab txiav txim rau. Cov uas tsis tau raug txiav txim rau mas tsis qhia tawm dab tsi li tsuas yog tib neeg cev nqaij daim tawv thiab tej kev xav, txuam nrog rau tib neeg txoj kev ntse thiab lub peev xwm uas tsis tseem ceeb xwb. Qhov no tsis yog tib neeg qhov kev nthuav tawm tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Cov uas caum cov neeg zoo li ntawd ces tsuas yog muaj lawv qhov peev xwm uas tsis tseem ceeb nkaus xwb. Vim lawv nthuav tawm ntau dhau heev lawm txog lawv tej kev to taub tob thiab kev ntsib kev pom ntawm tib neeg, uas yuav luag raug txiav tawm ntawm Vajtswv qhov kev npaj siab thaum xub thawj thiab txav mus deb heev ntawm nws lawm, tes hauj lwm ntawm cov neeg zoo li no mas yuav coj tsis tau neeg los rau ntawm Vajtswv xub ntiag, tab sis tsuas coj tau lawv los rau ntawm tib neeg lub xub ntiag xwb. Yog li ntawd, cov uas tsis tau raug txiav txiv rau thiab raug qhuab ntuas ces tsis muaj dab tsi tsim nyog los ua tes hauj lwm uas Vajtswv txib kom ua. Tes hauj lwm ntawm ib tug neeg ua hauj lwm uas yeej muaj txhua yam tsim nyog ntawd mas thiaj yuav coj tau neeg los rau txoj kev yog thiab muab tau kev to taub qhov tseeb ntau tshaj rau lawv. Nws tes hauj lwm muaj cuab kav coj tau neeg los rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Ntxiv qhov ntawd, tes hauj lwm uas nws ua mas zoo sib txawv ntawm ib tug neeg mus rau ib tug neeg thiab tsis raug txwv txiav los ntawm tej cai, muab kev tso dim thiab kev ywj pheej rau tib neeg, thiab muab qhov peev xwm maj mam loj hlob hauv lub neej thiab muaj kev to taub tob txog qhov tseeb rau lawv. Tes hauj lwm ntawm ib tug neeg uas tsis muaj tej yam tsim nyog mas poob qab deb heev lawm. Nws tej hauj lwm mas ruam kawg li. Nws tsuas muaj cuab kav coj tau neeg los rau hauv tej kev cai xwb, thiab tej uas nws txib cov neeg ntawd mas yeej tsis sib txawv ntawm ib tug neeg dhau ib tug neeg li; nws tsis ua hauj lwm raws li tej uas cov neeg ntawd xav tau. Nyob rau hauv hom hauj lwm zoo li no, mas muaj kev cai ntau dhau heev lawm thiab muaj tej kev qhuab qhia ntau dhau heev lawm, thiab nws tsis muaj cuab kav yuav coj tau tib neeg mus rau qhov muaj tiag, los sis mus rau qhov kev xyaum ua li ib txwm muaj rau hauv qhov kev loj hlob hauv lub neej. Nws tsuas muaj cuab kav pab tau kom neeg yoog raws li ob peb txog cai uas tsis muaj nuj nqis dab tsi li xwb. Txoj kev coj zoo li ntawd mas muaj cuab kav coj tau neeg kom yuam kev xwb. Nws coj koj kom mus zoo li nws; nws muaj cuab kav coj tau koj mus rau qhov uas nws muaj thiab yog. Yuav kom cov caum pom tau hais tias seb cov coj puas yog cov uas muaj tej yam tsim nyog, ces tus yawm sij ntawd ces yog saib ntawm txoj kev uas lawv coj mus rau thiab qhov uas tshwm sim los ntawm lawv tes hauj lwm, thiab saib seb cov caum puas tau txais tej hauv paus ntsiab lus raws li qhov tseeb, thiab seb lawv puas tau txais kev xyaum ua kom haum rau lawv txoj kev hloov. Koj yuav tsum saib qhov txawv ntawm tej hauj lwm uas sib txawv ntawm tej hom neeg uas sib txawv; koj yuav tsum tsis txhob ua ib tug neeg caumuas ruam ruam. Qhov no mas tseem ceeb rau tib neeg qhov kev to taub. Yog koj tsis muaj peev xwm pom qhov txawv ntawm qhov uas seb tus neeg twg qhov kev coj muaj ib txog kev thiab tus twg ho tsis muaj, koj yuav raug dab yooj yim heev. Tag nrho tej no mas muaj tej yam cuam tshuam ncaj qha rau koj tus kheej lub neej. Nws muaj tej yam ntawm tus yeeb yam qub ntau heev lawm nyob rau hauv tes hauj lwm ntawm cov neeg uas tsis tau raug tsim kho kom zoo tiav log; nws raug muab xyaw rau tib neeg txoj kev xav ntau dhau heev lawm. Lawv kiag ces yog tus yeeb yam qub—qhov uas lawv yug los ces yeej muaj nrog rau lawm. Nws tsis yog lub neej tom qab thaum uas raug saib xyuas tag lawm los sis qhov tseeb tom qab thaum uas twb raug hloov tag lawm. Ib tug neeg zoo li ntawd es yuav ua cas txhawb nqa tau cov neeg uas tab tom caum nrhiav lub neej txoj sia? Tus tib neeg ntawd lub neej txoj sia thaum xub thawj ces yog nws qhov kev ntse los sis rab peev xwm uas xeeb txawm muaj ntawd mas nrug deb heev ntawm Vajtswv qhov kev txib rau tib neeg. Yog ib tug tib neeg tsis tau raug tsim kho kom zoo tiav log thiab nws tus moj yam qias vuab tsuab tseem tsis tau raug qhuab qhia thiab saib xyuas, ces yuav muaj ib qho khoob dav heev los kem ntawm qhov nws nthuav tawm thiab qhov tseeb; qhov uas nws nthuav tawm ces yuav raug sib xyaws nrog tej yam uas pom tsis meej, xws li nws qhov kev xav hauv nruab siab thiab qhov kev ntsib kev pom uas yog ib fab nkaus xwb. Tshaj qhov ntawd, tsis hais nws yuav ua hauj lwm li cas li, neeg yeej tseem hnov zoo li tsis muaj lub hom phiaj loj thiab tsis muaj qhov tseeb uas haum rau qhov kev to taub ntawm tag nrho cov neeg. Feem ntawm ntawm tej lus txib tib neeg mas siab tshaj lawv qhov peev xwm lawm, zoo nkaus li lawv yog cov os uas muab yuam kom tsaws rau saum cov ceg ntoo. Qhov no yog tes hauj lwm ntawm tib neeg txoj kev xav xwb. Tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab, lawv tej kev xav, thiab lawv tej kev xav phem xau mus tshab plaws rau txhua txhua qhov ntawm lawv lub cev lawm. Tib neeg mas tsis yog yug los ces yeej muaj qhov peev xwm xeeb txawm yuav muab qhov tseeb los xyaum ua, los sis lawv tsis muaj qhov peev xwm xeeb txawm los to taub qhov tseeb ncaj qha. Ntxiv rau tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab—ces yog thaum uas hom neeg qub ua hauj lwm, nws yuav tsis tsim muaj tej yam kev cuam tshuam los? Tab sis ib tug neeg uas twb raug tsim kho kom zoo tiav log lawm mas muaj qhov kev ntsib kev pom rau qhov tseeb uas tib neeg tsim nyog to taub, thiab qhov kev paub txog lawv tej moj yam qias vuab tsuab lawm, yog li ntawd tej yam pom tsis meej thiab tsis muaj tseeb nyob rau hauv lawv tes hauj lwm thiaj li maj mam ploj mus, ces tib neeg qhov kev ua cuav xwm thiaj li muaj tsawg zuj zus, thiab lawv tes hauj lwm thiab kev ua dej num thiaj li los tau ze zog rau tej hom phiaj uas Vajtswv kom yuav tsum tau muaj. Yog li ntawd, lawv tej hauj lwm thiaj li nkag tau rau qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb thiab nws thiaj li yuav zoo li muaj tiag tuaj. Tej kev xav hauv tib neeg lub siab kiag mas thaiv kev rau tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig. Tib neeg muaj kev xav hauv nruab siab ntau thiab muaj kev txawj xav uas yeej muaj qab hau, thiab lawv muaj kev ntsib kev pom txog kev daws teeb meem los ntev heev lawm. Yog tej yam no ntawm tib neeg tsis tau raug qhuab qhia thiab tsim khom kom yog, ces tag nrho tej no yuav ua tej yam uas thaiv lawv txoj kev ua hauj lwm. Yog li ntawd, tib neeg tes hauj lwm yuav ua tsis tau kom tiav hlo kom raug tshaj plaws li, thaj hwm mas yog tes hauj lwm ntawm cov neeg uas tsis tau raug tsim kho kom zoo tiav log.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 460

Koj yuav tsum muaj kev to taub txog ntau tus yam ntxwv uas tib neeg yuav muaj rau thaum tus Vajntsujplig Dawb Huv ua num rau hauv lawv. Tshwj xeeb, cov uas ua dej num rau Vajtswv yuav tsum haj yam muaj ib txoj kev to taub txog ntawm ntau tus yam ntxwv los ntawm tes hauj lwm uas tus Vajntsujplig Dawb Huv tau ua rau tib neeg lawm. Yog koj tsuas tham txog ntau yam ntawm tej kev paub kev pom los yog txoj kev ntawm qhov xav tau kev to taub qhov tseeb xwb, ces nws qhia tias koj txoj kev paub kev pom tsuas yog ib-sab xwb. Yog tsis paub koj tus yam ntxwv tseeb thiab tsis to taub qhov tseeb ntawm tej hauv paus ntsiab lus, ces nws yuav tsis muaj feem yuav hloov tau tus moj yam li. Yog tsis paub txog cov hauv paus ntsiab lus ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm los yog to taub txog cov txiv nws txi, ces nws yuav nyuaj heev rau koj los paub txog tes hauj lwm ntawm cov ntsujplig phem. Koj yuav tsum qhia cov ntsujplig phem tes hauj lwm kom tshwm tuaj, nrog rau tib neeg tej kev xav phem, thiab ua tib zoo saib ncaj nraim mus rau lub ntsiab ntawm qhov teeb meem ntawd; koj yuav tsum tau muab ntau yam cais tawm ntawm tib neeg tej kev xyaum ua thiab tej teeb meem uas tej zaum lawv muaj nyob rau hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv, kom lawv thiaj li ras txog tej ntawd. Qhov tsawg tshaj plaws, koj yuav tsum tsis txhob ua kom lawv xav phem los yog nyob twj ywm. Txawm li cas los xij, koj yuav tsum to taub tej yam xwm txheej uas nyuab heev rau tib neeg feem coob, koj yuav tsum tsis txhob soj ntsuam txog los yog “sim qhia ib tug npua los hu nkauj”; qhov ntawd yog tus cwj pwm ruam kawg nkaus li. Yuav los daws tau ntau yam kev nyuaj siab uas tib neeg tau raug, ua ntej tshaj plaws, koj yuav tsum to taub tej kev txawv txav ntawm tej hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv; koj yuav tsum to taub tias ua tus Vajntsujplig Dawb Huv ua dej num rau hauv neeg txawv neeg li cas tiag, koj yuav tsum muaj txoj kev to taub txog tej kev nyuaj siab uas tib neeg tau raug thiab lawv tej kev tu ncua, thiab koj yuav tsum pom kom tshab plaws rau lub ntsiab ntawm qhov teeb meem ntawd thiab mus kom txog kiag nws tus cag, tsis txhob nrug los yog ua ib yam dab tsi yuam kev li. Tsuas yog tus tib neeg zoo li no xwb thiaj li tsim nyog los ua dej num rau Vajtswv.

Txawm hais tias koj muaj peev xwm to taub los sis tsis to taub txog lub ntsiab ntawm qhov teeb meem thiab pom ntau yam meej los nyob ntawm koj tus kheej tej paub kev pom xwb. Tus xeeb ceem uas koj paub ntawd kuj yog tus xeeb ceem uas koj coj tau lwm tus thiab. Yog koj to taub tej npe ntawv thiab tej kev qhuab qhia, ces koj yuav coj tau lwm tus kom to taub tej npe ntawv thiab tej kev qhuab qhia thiab. Txoj hau kev uas koj paub qhov tseeb ntawm Vajtswv tej lus yog txoj hau kev uas koj yuav coj tau lwm tus los muaj kev nkag mus rau qhov tseeb ntawm Vajtswv tej lus hais tawm. Yoj koj muaj peev xwm to taub ntau qhov tseeb thiab muab tau kev thoob tsib to nrog mus rau ntau yam los ntawm Vajtswv tej lus hais tawm los, ces koj yuav muaj peev xwm coj tau lwm tus los to taub ntau qhov tseeb tib yam nkaus thiab, thiab cov uas koj coj ntawd yuav muab tau txoj kev to taub meej txog ntawm tej zem muag ntawd. Yog koj tsom ntsoov rau txoj kev to taub txog tej kev xav uas tshaj ntuj tsim, ces cov tib neeg koj coj los yuav ua li ib yam nkaus thiab. Yog koj tsis xyaum li, es tsuas muaj kev sib tham xwb, ces cov tib neeg koj coj los tsuas saib rau kev sib tham xwb thiab, tsis muaj kev xyaum ua li los yog tsis muaj kev hloov hauv lawv tej moj yam li; lawv tsuas yog lam zoo siab xwb, tsis muab ib nyuag yam tseeb coj los xyaum ua li. Txhua yam tib neeg muab tau rau lwm tus tsuas yog yam lawv muaj xwb. Tus tib neeg uas lwm tus yuav ruaj siab tau los tho kev coj tau lwm tus, yog tus tib neeg uas yeej muaj peev xwm coj lwm tus thiab. Ua ib tug tib neeg uas haum rau Vajtswv siv, koj tsis yog tias muaj pluaj siab xwb, tab sis koj kuj yuav tsum vam khom txoj kev qhuab qhia los ntawm Vajtswv, txoj kev coj qhia los ntawm Nws tej lus, kev paub kev pom ntawm qhov raug Nws qhuab ntuas, thiab kev tsim kho kom zoo los ntawm Nws tej lus thiab. Muab qhov no ua lub hauv paus lawm, nyob rau txhua lub sij hawm, nej yuav tsum ua tib zoo saib rau nej tej kev soj ntsuam, tej kev xav, tej kev xaiv, thiab tej lus hais rau thaum kawg, thiab koom rau hauv txoj kev zwm nrog los sis kev tshem tawm. Tej no yog tag nrho txhua txoj hau kev rau nej txoj kev to taub qhov tseeb tiag, thiab txhua yam ntawd tseem ceeb tshaj plaws li. Nov yog qhov Vajtswv ua dej num li cas. Yog koj paub qhov tseeb txog txoj kev uas Vajtswv ua num li no lawm, koj yuav muaj feem txhua hnub los kom raug ua kom zoo tiav log los ntawm Nws. Thiab nyob rau lub sij hawm twg los tau, txawm tias koj lub neej yuav nyuab los sis yooj yim, txawm tias koj yuav raug sim los raug sim siab, txawm koj yuav ua hauj lwm los tsis ua, thiab txawm koj nyob ib leeg los nrog ib pab, koj yuav nrhiav tau caij kom raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv, yuav tsis plam ib yam dab tsi ntawm tej no li. Koj yuav muaj peev xwm los tshawb pom tau lawv tag nrho–thiab hauv txoj hau kev no, koj yuav nrhiav tau qhov nraim nkoos mus rau txoj kev paub kev pom Vajtswv tej lus.

Xaiv tawm los ntawm “Yam Uas Ib Tug Tswv Yug Yaj Zoo Yuav Tsum Npaj Muaj Nrog” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 461

Niaj hnub no, coob leej ntau tus tib neeg tsis mob siab rau txog tias cov kev qhia twg uas yuav tsum tau kawm thaum uas sib koom tes nrog lwm tus. Kuv tau nrhiav paub lawm tias nej coob tus tsis muaj peev xwm kawm cov kev qhia kiag li thaum uas sib koom tes nrog lwm tus; nej feem coob tuav rawv nej tus kheej cov kev xav. Thaum uas ua hauj lwm rau hauv pawg ntseeg, koj hais txog koj sab thiab lwm tus hais txog lawv sab, ces ib tus neeg uas tsis muaj kev sib raug zoo nrog rau lwm tus; koj yeej tsis tshua koom tes kiag li. Nej txhua tus tsuas yog tas zog sib tham txog nej tus kheej cov kev paub tob los sis hauv kev txo “cov nra hnyav” uas nej ris nyob rau hauv nej xwb, yam tsis nrhiav txoj sia ib qho me me hlo li. Zoo nkaus li koj tsuas yog lam ua txoj hauj lwm xwb, ib txwm ntseeg tias koj yuav tsum taug koj txoj hauv kev tsis hais leej twg yuav hais thiab ua dab tsi los xij; koj xav tias koj yuav tsum sib qhia yam li Vajntsujplig Dawb Huv coj koj, txawm tej xwm txheej ntawm lwm tus yuav zoo li cas los xij. Koj tsis muaj peev xwm nrhiav tau lwm tus lub zog, thiab koj tsis muaj peev xwm los tshuaj xyuas koj tus kheej. Nej txoj kev lees txais tej yam mas txawv heev thiab yuam kev loj heev. Nws muaj peev xwm hais tau tias tab txawm tias tam sim no nej tseem nthuav tawm ntau heev txog kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, yam li tias nej tau rov qab mus mob tus qub mob ntawd. Nej ib leeg tsis sib txuas lus rau ib leeg es kom muaj kev qhib siab hlo sib tham, piv txwv tias, hais txog qhov uas nej ua tau dab tsi tiav hlo los ntawm kev ua hauj lwm hauv qee pawg ntseeg, los sis hais txog tej xwm txheej tsis ntev los no ntawm koj cov yam ntxwv, thiab lwm yam; nej yeej tsis tham txog tej yam zoo li no li. Nej yeej tsis muaj kev koom rau hauv kev xyaum ua tiag tiag xws li kev tso nej tus kheej cov kev xav phem los sis tso nej tus kheej tseg. Cov thawj coj thiab cov neeg ua hauj lwm tsuas xav txog tias yuav ua li cas kom lawv cov kwv tij thiab cov muam tawm ntawm kev xav rau sab tsis zoo thiab yuav ua li cas kom ua rau lawv muaj peev xwm ua raws tau yam zoo heev. Txawm li cas los xij, nej txhua tus xav tias kev ua raws tau yam zoo heev los ntawm nws tus kheej yog qhov txaus lawm, thiab lub hauv paus tiag tiag, nej yeej tsis muaj kev nkag siab txog tias kev paub nej tus kheej txhais li cas tiag tiag thiab tso nej tus kheej tseg, nej haj yam tsis nkag siab tias ua dej num hauv kev sib koom tes nrog rau lwm tus txhais li cas. Nej tsuas yog xav muaj qhov nej tus kheej muaj txoj kev txiav txim siab khov kho yuav them Vajtswv txoj kev hlub rov qab rau Nws xwb, nej tus kheej muaj lub siab khov kho yuav ua kom tau lub neej zoo li Petus xwb. Dhau ntawm txhua yam no lawm, nej yeej tsis xav dab tsi ntxiv li lawm. Koj tseem hais tias, txawm hais tias lwm tus tib neeg yuav ua dab tsi los xij, koj yuav tsis zwm rau yam qi muag nti, thiab tias txawm hais tias lwm tus tib neeg yuav zoo li cas los xij, koj koj tus kheej yuav nrhiav kev kom raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv, thiab qhov ntawd thiaj li yuav txaus. Qhov tseeb yog, txawm li cas los xij, koj lub siab ruaj khoj tseem nrhiav tsis tauib txoj hau kev los muab hais nthuav tawm kho kho nyob rau hauv qhov tseeb. Tag nrho tej no tsis yog tus cwj pwm uas nej nthuav tawm niaj hnub no thiab lod? Nej txhua tus tseem pheej ntseeg nej tus kheej txoj kev paub tob, thiab nej txhua tus xav kom raug tsim kho kom zoo tiav log. Kuv pom tias nej tau ua hauj lwm los ntev lawm uas tsis muaj kev nce qib li; thaj hwm yog, hauv zaj lus qhia txog kev ua hauj lwm ua ke hauv kev sib raug zoo no, nej ua tsis tau tiav ib yam dab tsi kiag li! Thaum nqis mus rau hauv cov pawg ntseeg lawm koj tham raws li koj txoj kev, thiab lwm tus tham raws li lawv txoj kev. Tsis tshua muaj kev koom tes yam sib rau zoo tshwm sim, thiab qhov no haj yam muaj tseeb rau cov thwj tim uas nyob hauv qab koj. Qhov ntawd hais tau tias, tsis tshua muaj nej leej twg nkag siab tias kev ua dej num rau Vajtswv yog dab tsi tiag, los sis ib tug neeg yuav tsum ua dej num rau Vajtswv li cas. Nej tsis meej pem lawm thiab saib cov kev qhia ntawm no yam li tsis muaj nqis. Tseem muaj ntau tus tib neeg uas tsis yog tsis xyaum ua raws li qhov tseeb no xwb, tiam sis kuj yog cov uas yeej txhob txwm ua yuam kev thiab. Tab txawm tias cov uas twb tau ua dej num los tau ntau lub xyoo lawm los tseem sib tawm tsam thiab sib dag ntxias thiab sib khib thiab sib tw; nws yog txhua txhua tus tib neeg rau nws tus kheej, thiab lawv tsis koom tes kiag li. Tsis yog txhua yam no sawv cev rau nej tus yeeb yam tiag lod? Nej cov tib neeg uas ua hauj lwm ua ke rau txhua txhua hnub nej zoo li cov neeg Yixayees, uas ua hauj lwm ncaj qha rau Vajtswv Nws Tus Kheej txhua txhua hnub hauv lub tuam tsev. Ua li cas nej cov tib neeg ko, cov uas ua dej num rau Vajtswv, tsis muaj tswv yim xyov yuav ua li cas sib koom tes los sis xyov yuav ua dej num li cas li?

Xaiv tawm los ntawm “Ua Dej Num Yam Li Cov Neeg Yixayees Tau Ua Lawm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 462

Qhov kev cheem tsum ntawm nej hnub no yog—los ua hauj lwm ua ke kom sib raug zoo—zoo ib yam li tes dej num uas Yehauvas tau cheem tsum kom cov neeg Yixayees ua: Yog tsis li ntawd, ces cia li tsum tsis txhob ua dej num lawm. Vim tias nej yog cov tib neeg uas ua hauj lwm ncaj qha rau Vajtswv, yam tsawg kawg nej yuav tsum muaj peev xwm muaj lub siab ncaj ncees thiab muaj kev nyoo zwm rau hauv nej tes dej num, thiab kuj yuav tsum muaj peev xwm kawm cov kev qhia hauv ib txoj kev tseeb thiab. Rau qhov thaj hwm yog nej cov uas ua hauj lwm rau hauv pawg ntseeg kiag, puas yuav muaj cov kwv tij thiab cov muam uas nyob hauv qab nej muaj cuab kav rhuav tshem nej? Puas muaj leej twg muaj cuab kam qhia nej txog nej cov kev ua tsis yog rau nej lub ntsej muag? Nej sawv siab tshaj txhua leej txhua tus; nej kav yam li cov vaj ntxwv! Nej twb tsis kawm los sis to taub txog cov kev qhia yam muaj qab hau li no, txawm li ntawd los nej tseem tham txog kev ua dej num rau Vajtswv! Tam sim no, koj tau raug thov kom coj ib pab ntawm cov pawg ntseeg, tiam sis tsis yog tias koj tso tseg koj tus kheej xwb, tiam sis koj tseem tuav rawv rau koj tus kheej cov kev xav phem thiab cov kev xav, hais tej yam zoo li no tias “Kuv xav tias qhov no tsim nyog ua tiav raws txoj kev no, raws li Vajtswv tau hais tias peb yuav tsum tsis txhob raug lwm tus txwv thiab niaj hnub nim no peb yuav tsum tsis txhob nyoo zwm rau yam dig muag nti.” Yog li ntawd, nej txhua tus nyias tuav nyias tus kheej tej kev xav, thiab ib leeg yeej tsis mloog ib leeg lus li. Txawm hais tias nej paub meej tias nej tej dej num yog ib txoj kev tws, nej tseem hais tias, “Raws li Kuv pom mas, kuv txoj kev tsis yuam kev deb li. Txawm qhov twg los xij, peb txhua tus nyias muaj nyias ib txog kev xav: Koj tham txog koj li, thiab Kuv tham txog kuv li; koj sib qhia txog koj cov zeem muag, thiab Kuv yuav hais txog kuv txoj kev to taub qhov tseeb.” Koj yeej tsis mob siab ua lub luag hauj lwm rau ntau yam uas tsim nyog yuav tsum tau saib xyuas, los sis koj cia li ua yooj yooj yim xwb, nej txhua tus nrhiav kev tawm rau nej tus kheej cov kev xav thiab ua tib zoo tiv thaiv nej tus kheej lub meej mom, lub koob lub npe, thiab lub ntsej muag. Nej yeej tsis muaj leej twg zoo siab hlo los txo koj tus kheej lub hwj chim, thiab yeej tsis muaj leej twg yuav los pib muab koj tus kheej tso tseg thiab ib leeg pab ib leeg txog tej kev tu ncua kom lub neej thiaj li yuav vam meej sai zuj zus ntxiv. Thaum nej tab tom koom tes ua ke, nej yuav tsum kawm nrhiav qhov tseeb. Tej zaum nej yuav hais tias, “Kuv tsis muaj kev nkag siab meej txog tej yam ntawm qhov tseeb no. Koj muaj kev ntsib kev pom dab tsi txog nws?” Los sis, tej zaum koj yuav hais tias, “Koj muaj kev paub ntau dua Kuv hais txog tej yam no; koj puas muaj cuab kav qhia rau kuv txog qee yam kev qhia?” Puas yog qhov ntawd tsis yog ib txoj kev zoo uas hais txog nws? Nej tau mloog ntau zej lus qhuab qhia, thiab muaj qee yam kev paub txog kev ua dej num. Yog tias nej ib leeg tsis kawm los ntawm ib leeg, ib leeg pab ib leeg, thiab sib pab ib leeg rau ib leeg txog tej kev ua tsis tau zoo thaum ua hauj lwm rau hauv cov pawg ntseeg, ces nej yuav ua li cas kawm tau txhua txoj kev qhia? Thaum uas nej ntsib ib yam dab tsi, nej yuav tsum ib leeg qhia rau ib leeg kom nej lub neej thiaj tau txiaj ntsig. Tshaj ntawd ntxiv, nej yuav tsum ua tib zoo sib qhia txog tej yam ua ntej txiav txim siab. Tsuas yog los ntawm kev ua li no xwb thiaj yog nej mob siab rau lub luag hauj lwm rau pawg ntseeg zoo dua li uas cia li lam ua dej num dog dig xwb. Tom qab uas nej mus ncig saib txhua pawg ntseeg lawm, nej yuav tsum sib sau ua ke thiab sib qhia txog txhua yam teeb meem uas nej pom thiab tej teeb meem uas tau ntsib hauv nej txoj hauj lwm, thiab ces nej yuav tsum sib tham txog kev tig ras to taub thiab kev pom meej uas nej tau txais—qhov no yog ib txoj kev xyaum ua ntawm tes dej num uas tu ncua tsis tau. Nej yuav tsum ua kom tau txais kev koom tes sib raug zoo rau lub hom phiaj ntawm Vajtswv txoj hauj lwm, kom pawg ntseeg tau txiaj ntsig, thiab kom txhawb tau nej cov kwv tij thiab cov muam mus lawm yav tom ntej. Koj yuav tsum ib leeg koom tes rau ib leeg, ib leeg kho ib leeg kom ua tau ib txoj hauj lwm zoo dua qub, uas ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Qhov no yog qhov kev koom tes uas tseeb, thiab tsuas yog cov tib neeg uas koom nrog nws xwb thiaj li yuav tau txais kev to taub qhov tseeb. Thaum sib koom tes, qee lo lus uas koj hais tej zaum yuav tsis tsim nyog, tiam sis qhov ntawd tsis tseem ceeb. Mam li sib qhia txog nws tom qab, kom tau txais kev nkag siab meej ntawm nws; tsis txhob tsis quav ntsej nws. Tom qab qhov kev sib qhia no lawm, koj muaj cuab kav pab tau koj cov kwv tij thiab cov muam cov kev tu ncua. Tsuas yog los ntawm kev ua mus kom tob hauv koj txoj hauj lwm zoo li no xwb koj thiaj muaj cuab kav ua tiav cov txiaj ntsig uas zoo dua. Nej txhua tus, uas yog cov tib neeg uas ua dej num rau Vajtswv, yuav tsum muaj peev xwm tiv thaiv pawg ntseeg cov txiaj ntsig hauv txhua yam uas nej ua, tsis txhob xav txog nej tus kheej cov txiaj ntsig. Nws yog yam uas lees txais tsis tau uas ua dej num ib leeg, yog ua li ntawd ces tas zog sib rhuav tshem xwb. Cov tib neeg uas coj zoo li ntawd tsis phim los ua dej num rau Vajtswv. Cov tib neeg zoo li no muaj ib tus yam ntxwv phem heev; tsis muaj ib qhov kev ua neeg me me tseem nyob rau hauv lawv li. Lawv yog Ntxwgnyoog ib puas feem pua! Lawv yog cov tsiaj nyaum! Tab txawm tam sim no los, tej yam zoo li no tseem tshwm sim nyob rau hauv nej; nej yeej tseem sib tawm tsam mus deb heev thaum lub sij hawm sib qhia, txhob txwm nrhiav laj thawj thiab txhua tus ua ntsej muag liab ploog thaum lub sij hawm sib cav txog qee yam uas tsis tseem ceeb, thiab yeej tsis muaj ib tus neeg twg kam tso nws tus kheej tseg li, txhua tus neeg nyias zais nyias cov kev xav rau hauv siab, txhob txwm saib lwm pab thiab zov tas zog li xwb. Tus yam ntxwv zoo li no puas phim ua dej num rau Vajtswv? Txoj hauj lwm zoo li no puas yuav muaj cuab kav pab tau rau koj cov kwv tij thiab cov muam ib yam dab tsi li? Tsis yog tias koj tsis muaj peev xwm coj tib neeg mus rau ib lub neej uas zoo xwb, tiam sis koj tseem coj koj tus kheej cov yam ntxwv qias vuab tsuab mus rau koj cov kwv tij thiab cov muam thiab. Tsis yog koj tab tom ua kom mob lwm tus lov? Koj lub siab phem heev, thiab nws tau lwj ti nkaus txha! Koj tsis to taub qhov tseeb, thiab koj tsis muab qhov tseeb coj los xyaum ua. Ib qho ntxiv, koj yeej tsis txaj muag qhia koj tus yeeb yam dab phem rau lwm tus li. Koj tsuas paub tsis txaj muag xwb! Cov kwv tij thiab cov muam no tau tso siab rau koj heev, txawm li ntawd los koj tab tom coj lawm mus rau dab teb. Puas yog koj tsis yog qee tus neeg uas nws lub siab twb tau lwj tag lawm? Koj yeej tsis muaj kev txaj muag kiag li!

Xaiv tawm los ntawm “Ua Dej Num Yam Li Cov Neeg Yixayees Tau Ua Lawm” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 463

Koj puas muaj peev xwm txuas lus tau tus moj yam tau qhia los ntawm Vajtswv nyob rau txhua tiam nyob rau hauv txoj kev muaj tseeb, nrog hom lus phim uas qhia txog qhov tseem ceeb ntawm ib tiam ntawd? Koj, tus uas paub Vajtswv tes dej num nyob rau lub sij hawm kawg, puas tuaj yeem piav qhia txog Vajtswv tus moj yam uas ncaj ncees kom ntxaws ntxaws? Koj ua puas tau tim khawv txog Vajtswv tus moj yam kom meej thiab tseeb? Koj yuav tshaj qhia li cas txog ntawm yam koj tau pom thiab ntsib dhau los mus rau cov neeg uas txim tshua, cov neeg pluag, thiab cov neeg ntseeg uas tshaib thiab nqhis txoj kev ncaj ncees thiab tab tom tos koj mus saib xyuas lawv? Hom tib neeg dab tsi uas tab tom tos koj mus saib xyuas lawv? Koj puas tuaj yeem xav tau tawm? Koj puas paub txog lub nra saum koj ob lub xub pwg, koj txoj num, thiab koj lub luag hauj lwm? Koj txoj kev hnov tau ntawm tes num keeb kwm yog nyob qhov twg? Koj yuav ua li cas pab kom txaus nkaus tam li ib tug tswv nyob rau lwm tiam? Koj puas muaj lub siab khov kho ntawm txoj kev ua tus tswv? Koj yuav piav tus tswv ntawm txhua yam li cas? Nws puas yog tus tswv ntawm txhua yam tsiaj thiab ntawm cov khoom muaj lub cev nyob hauv lub ntiaj teb no? Cov phiaj xwm dab tsi uas koj muaj rau txoj kev nce qib ntawm tes dej num rau ntu tom ntej? Muaj pes tsawg tus tib neeg tab tom tos koj los ua lawv tus tswv saib xyuas? Puas yog koj txoj hauj lwm yog txoj nyhav? Lawv yog neeg pluag, ntxim tshua, dig muag, thiab poob plam, poob rau hauv txoj kev tsaus ntuj—qhov twg yog txoj kev tawm? Lawv ntshaw rau qhov kaj, zoo li lub hnub qub ntsa, nqis los tam sid thiab ntiab lub hwj chim ntawm txoj kev tsaus ntuj uas tau tsim txom tib neeg los tau ntau xyoo lawm li cas. Leej twg thiaj li tuaj yeem paub txog txhua yam uas lawv xav tau yam cia siab hlo, thiab lawv yuav ua li cas, nruab hnub thiab hmo ntuj, rau qhov no? Txawm tias muaj ib hnub twg thaum lub teeb tawm ntsa mus txog, cov neeg txom nyem siab no tseem raug kaw hauv lub qhov taub tsaus ntuj yam tsis muaj kev cia siab tias yuav raug tso tawm; thaum twg lawv mam li yuav tsis quaj ntsuag mus ntxiv lawm? Qhov txaus ntshai yog qhov hmoov phem ntawm cov ntsuj plig nyias no uas tsis tau so siav li, thiab lawv tau raug khaws cia zoo li qhov txheej xwm no los ntev heev lawm los ntawm qhov tsis muaj kev hlub thiab keeb kwm phem heev. Thiab leej twg tau hnov lawv lub suab quaj? Leej twg tau saib rau ntawm lawv qhov xwm txheej cov kev txom nyem? Nws puas tau tshwm sim rau koj tias Vajtswv lub siab nyuaj thiab ntxhov li cas? Nws yuav ua li cas thiaj uv tau txoj kev pom noob neej uas tsis muaj txim, tus uas Nws tau tsim los ntawm Nws tus kheej ob txhais tes, raug kev txom nyem zoo li no? Tib neeg, tom qab kawg nkaus, yog cov neeg raug tsim txom uas raug tshuaj lom. Thiab txawm hais tias tib neeg muaj txoj sia nyob los txog niaj hnub no, leej twg yuav paub tias tib neeg tau raug tso tshuaj lom los ntawm tus phem los tau ntev dhau lawm? Puas yog koj tau hnov qab lawm tias koj yog ib tug ntawm cov neeg raug tsim txom? Puas yog koj yuav tsis kam siv zog, muab koj txoj kev hlub rau Vajtswv, los cawm cov neeg txom nyem no? Puas yog koj yuav tsis mob siab siv koj lub dag lub zog los them Vajtswv rov qab, tus uas hlub noob neej ib yam li Nws lub cev nqaij thiab roj ntshav? Thaum tau hais thiab ua txhua yam lawm, koj yuav txhais li cas rau qhov kev raug siv los ntawm Vajtswv los ua koj lub neej tsis dog dig? Koj puas yog tus mob siab rau thiab ntseeg tus kheej los ua lub neej muaj txiaj ntsig ntawm ib tug neeg coj zoo thiab hlub Vajtswv?

Xaiv tawm los ntawm “Koj Yuav Tsum Koom Tes Li Cas mus rau Koj Txoj Num Yav Pem Suab?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 464

Tib neeg ntseeg Kuv, tab sis lawv tsis muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Kuv, los sis lawv tsis tuaj yeem ua tim khawv tau rau Kuv ua ntej Kuv qhia Kuv Tus Kheej. Tib neeg pom tias Kuv tsuas yog tus ua tau zoo tshaj tej tsiaj thiab txhua tus tib neeg dawb huv xwb, thiab pom tias tes dej num uas Kuv ua yog txoj uas tib neeg ua tsis tau tiav xwb. Yog li, txij li cov neeg Yudais los txog rau cov neeg nyob rau niaj hnub no, txhua tus uas pom Kuv tej yeeb yam zoo tau muaj kev xav paub txog Kuv, thiab tsis muaj ib tug tsiaj twg lub qhov ncauj ua tau tim khawv rau Kuv. Tsuas yog Kuv Leej Txiv ua tim khawv rau Kuv xwb, thiab tau ua ib txoj kev rau Kuv hauv txhua yam tsiaj; yog tias Nws tsis ua, txawm hais tias Kuv tau ua hauj lwm li cas los xij, tib neeg yuav tsis paub tias Kuv yog tus Tswv ntawm kev tsim, vim tib neeg tsuas paub nqa ntawm Kuv mus xwb thiab tsis muaj kev ntseeg Kuv los ntawm Kuv tes dej num. Tib neeg paub Kuv tsuas yog vim Kuv dawb huv thiab tsis muaj kev txhaum, vim tias Kuv tuaj yeem piav tau ntau qhov tsis paub txog, vim tias Kuv txawj ntse dua tib neeg, los sis vim tib neeg tau txiaj ntsig ntau los ntawm Kuv, tab sis tseem muaj tsawg tus xwb uas ntseeg tias Kuv yog tus Tswv ntawm kev tsim. Vim li no Kuv thiaj hais tau tias tib neeg tsis paub tias vim li cas nws thiaj muaj kev ntseeg Kuv; nws tsis paub lub hom phiaj los sis qhov tseem ceeb ntawm qhov muaj kev ntseeg Kuv. Qhov tseeb tiag ntawm tib neeg yeej tsis muaj, xws li hais tias nws yeej tsis tsim nyog ua tim khawv txog Kuv. Nej muaj txoj tseem kev ntseeg me dhau, thiab tau txais tsawg dhau, yog li nej muaj lus tim khawv tsawg dhau. Tsis tas li ntawd, nej nkag siab tsawg dhau thiab tsis muaj ntau dhau, xws li hais tias nej yuav luag tsis tsim nyog los ua tim khawv rau Kuv tej kev ua. Nej kev daws teeb meem yog ib qho txiav txim siab tiag tiag, tab sis nej puas paub tseeb tias nej yuav muaj peev xwm ua tim khawv rau lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv? Dab tsi uas nej tau ntsib thiab pom tshaj yam uas cov neeg dawb huv thiab cov cev Vajtswv lus nyob hauv txhua tiam, tab sis nej puas muaj peev xwm muab cov lus tim khawv zoo dua cov lus ntawm cov neeg dawb huv thiab cov cev Vajtswv lus ntawm yav dhau los? Yam uas Kuv muab rau nej ntau tshaj li Mauxes thiab duab ntis ntawm David, yog li ntawd kuj ib yam thiab uas Kuv thov kom nej hais lus tim khawv zoo tshaj Mauxes li thiab kom nej cov lus zoo dua David cov. Kuv muab ib puas npaug rau nej—yog li kuj ib yam thiab uas Kuv thov nej pauj rov qab rau Kuv. Nej yuav tsum paub tias Kuv yog Tus uas muab txoj sia rau noob neej, thiab nws yog nej uas tau txais txoj sia los ntawm Kuv thiab yuav tsum ua tim khawv rau Kuv. Nov yog nej tes hauj lwm uas Kuv xa los rau nej thiab nej yuav tsum ua rau Kuv. Kuv tau muab tag nrho Kuv lub yeeb koob rau nej, Kuv tau muab txoj sia uas cov neeg xaiv tseg, cov neeg Ixayees, yeej tsis tau txais ib zaug li rau nej. Los ntawm cov cai, nej yuav tsum ua tim khawv rau Kuv thiab muab nej lub neej hluas rau Kuv thiab tso nej txoj sia rau Kuv. Tus uas Kuv muab Kuv lub yeeb koob rau yuav tsum ua tim khawv rau Kuv thiab muab lawv txoj sia rau Kuv. Qhov no tau Kuv tau npaj tseg los ntev lawm. Nws yog nej txoj hmoov zoo uas Kuv muab Kuv lub yeeb koob rau nej, thiab nej tes hauj lwm yog los ua tim khawv rau Kuv lub yeeb koob. Yog tias nej tsuas ntseeg Kuv kom tau txais cov koob hmoov xwb, ces Kuv tes dej num yuav tseem ceeb me tsawg dhau, thiab nej yuav tsis tuaj yeem ua nej tes hauj lwm tiav log. Cov Neeg Ixayees tsuas pom Kuv txoj kev hlub tshua, kev hlub, thiab kev loj xwb, thiab cov neeg Yudais tsuas pom txog Kuv txoj kev ua siab ntev thiab kev cawm dim xwb. Lawv pom, tsawg tshaj plaws txog ntawm tes dej num ntawm Kuv tus Ntsujplig, txog rau theem uas lawv tau nkag siab tab sis ib leeg hauv-kaum txhiab leej ntawm yam uas nej tau hnov thiab pom. Yam uas nej tau pom tseem ntau dua li tus pov thawj hlob ntawm lawv lawm thiab. Qhov tseeb uas nej nkag siab niaj hnub no dhau lawv li lawm; yam uas nej tau pom hnub no tshaj qhov tau pom hauv lub Caij Nyoog uas Muaj Kev Cai lawm, nrog rau Tiam Hmoov Hlub, thiab yam uas nej tau ntsib tau dhau Mauxes thiab Eliyas li lawm. Qhov uas cov neeg Ixayees to taub tsuas yog Yehauvas li kev cai xwb, thiab tej uas lawv pom tsuas yog pom Yehauvas lub nrob qaum xwb; qhov uas cov neeg Yudais to taub tsuas yog kev cawm dim ntawm Yexus xwb, qhov uas lawv tau txais tsuas yog txoj kev hlub tau los ntawm Yexus xwb, thiab qhov lawv pom tsuas yog Yexus tus duab nyob rau hauv cov neeg Yudais lub tsev xwb. Yam uas nej pom niaj hnub no yog Yehauvas lub yeeb koob, kev cawm dim ntawm Yexus, thiab Kuv txhua yam hauj lwm niaj hnub no. Yog li, tib yam nkaus, nej puas tau hnov cov lus ntawm Kuv tus Ntsujplig, txaus siab rau Kuv lub tswv yim, los paub qhov Kuv qhov phim hwj, thiab kawm paub txog Kuv tus moj yam. Kuv kuj tseem tau hais qhia nej txog txhua yam ntawm Kuv txoj kev npaj cawm neeg ntiaj teb. Qhov nej tau pom tsis yog tias tsuas yog tus Vajtswv uas muaj kev hlub thiab muaj kev hlub tshua xwb, tab sis yog ib tug Vajtswv uas muaj kev ncaj ncees puv ntoob. Nej tau pom Kuv tes dej numuas phim hwj kawg li thiab paub tias Kuv ci ntsa iab nrog kev muaj meej mom thiab kev npau taws. Tsis tas li ntawd xwb, nej paub tias muaj ib zaug Kuv tau npau taws kawg nkaus rau tsev neeg Ixayees, thiab hnub no, nws tau raug los rau nej. Nej nkag siab txog Kuv cov kev tshaj lij nyob saum ntuj ceeb tsheej ntau dua li Yaxayas thiab Yauhas; nej paub txog Kuv txoj kev ntxim hlub thiab zoo hwm tshaj tag nrho cov dawb huv hauv cov tiam dhau los. Qhov uas nej tau txais tsis yog tias tsuas yog Kuv Qhov Tseeb, Kuv txoj hau kev, thiab Kuv txoj sia xwb, tab sis yog lub zeem muag thiab kev tshwm sim uas loj dua li Yauhas. Nej nkag siab ntau yam kev paub tsis txog ntau ntxiv, thiab kuj tau saib rau Kuv lub ntsej muag tseeb; nej tau lees yuav ntau dua ntawm Kuv qhov kev txiav txim thiab paub ntau dua ntawm Kuv tus moj yam uas ncaj ncees. Thiab yog li ntawd, txawm hais tias nej yug nyob rau lub sij hawm kawg, nej kev nkag siab yog zoo tib yam li qhov qub thiab yav dhau los, thiab nej tseem tau ntsib tej yam niaj hnub no, thiab txhua yam no tau raug ua tiav los ntawm Kuv kiag. Qhov Kuv thov ntawm nej tsis ntau dhau, rau qhov Kuv tau muab rau nej ntau heev, thiab nej tau pom ntau yam nyob hauv Kuv. Yog li, Kuv thov nej ua tim khawv rau Kuv rau cov neeg dawb huv ntawm yav dhau los, thiab qhov no tsuas yog tib yam uas Kuv lub siab ntshaw lawm xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Paub Dab Tsi ntawm Txoj Kev Ntseeg?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 465

Zaum no koj puas paub tseeb tias vim li cas koj thiaj ntseeg Kuv? Koj puas paub tseeb lub ntsiab thiab qhov tseem ceeb ntawm Kuv tes dej num? Koj puas paub tseeb koj teshauj lwm? Koj puas paub tseeb Kuv zaj lus tim khawv tiag? Yog hais tias koj tsuas lam ntseeg Kuv xwb, tab sistsis muaj ib qho cim ntawm Kuv lub yeeb koob los sis cov lus tim khawv nyob hauv koj, ces Kuv twb tau muab koj tshem tawm los ntev lawm. Rau cov neeg uas paub txhua yam lawm, lawv haj yam muaj pos ntau nyob hauv Kuv lub qhov muag, thiab hauv Kuv tsev, lawv tsis muaj ib yam dab tsi ntau dua li cov kev nyuab nyob hauv Kuv txoj kev, lawv yuav raug tshem tawm hauv Kuv tes dej num, lawv siv tsis tau, lawv tsis muaj nuj nqis, thiab Kuv tau ntxub lawv los lawm ntev. Kuv txoj kev npau taws poob rau saum txhua tus uas tag txoj kev haislus tim khawv, thiab Kuv tus pas nrig ib txwm tsis ploj ntawm lawv li. Kuv tau muab lawv tig mus rau tus phem txhais tes los lawm ntev; lawv tau plam Kuv li koob hmoov lawm. Thaum lub sij hawm ntawd los txog, lawv txoj kev rau txim yuav nyuaj heev tshaj li cov poj niam uas tsis muaj tswv yim. Niaj hnub no, Kuv tsuas yog ua tes dej num uas yog Kuv tes hauj lwm yuav tsum ua lawm xwb; Kuv yuav muab txhua tag nrho cov mog suav ua tej pawg, ua ke nrog cov txhauv ntawd. Nov yog Kuv tes dej num niaj hnub no. Yuav tsum muab cov txhauv ntawd pov tseg rau lub sij hawm uas Kuv yuav los cog, tom qab ntawd ces cov mog yuav raug sau mus cia rau hauv txhab, thiab cov txhauv uas tau muab pov tseg yuav tsum raug muab pov hlawv kom kub nyhiab mus ua hmoov av. Kuv tes dej num tam sim no tsuas yog los muab txhua tus tib neeg khi ua ke; ntawd yog, kom kov yeej lawv xwb. Tom qab ntawd Kuv yuav pib qhia txog qhov kawg ntawm txhua tus tib neeg. Thiab yog li koj yuav tsum paub tias koj yuav ua li cas thiaj ua rau Kuv txaus siab tam sim no, thiab koj yuav tsum ua li cas kom teeb tsa txoj hauv kev taug kom yog nyob hauv koj txoj kev ntseeg Kuv. Qhov uas Kuv xav tau yog koj lub siab ncaj thiab mloog lus tam sim no, koj txoj kev hlub thiab hais lus tim khawv tam sim no. Txawm hais tias koj tsis paub txog tias hais lus tim khawv yog dab tsi los sis kev hlub yog dab tsi tam sim no, koj yuav tsum nqa kom tag nrho koj cov, thiab muab koj cov nyiaj uas koj muaj rau Kuv: koj lub siab ncaj thiab kev mloog lus. Koj yuav tsum paub tias qhov hais lus tim khawv rau Kuv txoj kev kov yeej Ntxwgnyoog nyob rau saum txoj kev ua siab ncaj thiab kev mloog lus ntawm tib neeg, ib yam li hais lus tim khawv rau Kuv txoj kev txeeb tau ntawm tib neeg. Tes hauj lwm ntawm koj txoj kev ntseeg Kuv yog ua tim khawv rau Kuv, ua siab ncaj rau Kuv thiab tsis muaj lwm tus, thiab mloog lus mus kom kawg. Ua ntej Kuv pib theem tom ntej ntawm Kuv tes dej num, koj yuav ua tim khawv li cas rau Kuv? Koj yuav ua siab ncaj thiab mloog lus li cas rau Kuv? Koj puas yuav muab tag nrho koj qhov ua siab ncaj rau koj txoj hauj lwm, los yog koj cia limuab tso cia? Koj yuav xum zwm rau Kuv txhua txoj kev npaj (txawm tias nws yuav yog txoj kev tuag los sis kev puas tsuaj), los sis khiav mus thaum txog ib nrab ke kom zam tau Kuv txoj kev rau txim? Kuv qhuab ntuas nej kom koj thiaj ua tau tim khawv rau Kuv, thiab ua siab ncaj thiab mloog Kuv lus. Yuav muaj dab tsi ntxiv, qhov kev rau txim tam sim no yog kom nthuav tawm cov kauj ruam tom ntej ntawm Kuv tes dej num thiab ua kom cov tes dej num mus tau zoo. Yog li ntawd, Kuv qhia koj kom muaj tswv yim thiab tsis saib koj lub neej los yog qhov tseem ceeb ntawm koj lub neej zoo li cov xuab zeb uas tsis muaj nqi. Koj puas tuaj yeem paub meej tias Kuv tes dej num uas yuav los yog dab tsi? Koj puas paub tias Kuv yuav ua hauj lwm li cas nyob rau hauv hnub tom ntej, thiab yuav ua li cas Kuv tes dej num thiaj yuav tsis tiav? Koj yuav tsum paub qhov tseem ceeb ntawm koj txoj kev paub txog Kuv tes dej num, thiab ntxiv mus, qhov tseem ceeb ntawm koj txoj kev ntseeg Kuv. Kuv tau ua ntau yam; Kuv tuaj yeem tso tseg ib nrab ke, raws li qhov koj xav tau li cas? Kuv tau ua ntau yam hauj lwm zoo li no; Kuv yuav muab rhuav tshem tau li cas? Qhov tseeb tiag, Kuv tau los coj tiam neej no mus rau qhov xaus. Qhov no yog qhov tseeb, tab sis ntxiv ntawd koj yuav tsum paub tias Kuv yuav pib tiam tshiab, pib ua tes dej num tshiab, thiab, feem ntau, los tshaj tawm txoj moo zoo ntawm lub teb chaws. Yog li koj yuav tsum paub tias tes dej num tam sim no tsuas yog pib ib lub sij hawm thiab pib teeb lub hauv paus rau tshaj tawm txoj moo zoo nyob rau lub sij hawm tom ntej no xwb thiab coj lub sij hawm no mus rau qhov kawg rau yav tom ntej. Kuv tes dej num tsis yooj yim li qhov koj xav, los sis kuj tsis yog tias tsis muaj nuj nqis dab tsi los sis tsis muaj nuj nqis li qhov koj yuav ntseeg. Yog li ntawd, Kuv tseem yuav hais rau koj tias: Koj yuav tsum muab koj lub neej rau Kuv tes dej num, thiab ib qho ntxiv, koj yuav tsum tso koj tus kheejrau Kuv lub yeeb koob. Tau ntev los lawm uas Kuv xav kom koj ua tim khawv rau Kuv, thiab tseem ntev dua ntawd los lawm uas Kuv tau xav kom koj los tshaj tawm Kuv txoj moo zoo. Koj yuav tsum nkag siab seb yam dab tsi nyob hauv Kuv lub siab.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Paub Dab Tsi ntawm Txoj Kev Ntseeg?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 466

Txawm hais tias koj txoj kev ntseeg yeej ua lub siab dawb paug tiag, los nej yeej tsis muaj leej twg uas yuav muaj cuab kav piav tau Kuv kom tag nrho, tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm hais tau lus tim khawv puv npo rau sawv daws txog tej qhov tseeb uas nej pom. Xav txog nws: Hnub no, feem coob ntawm nej ces yeej tsis ua nej tes dej num li, tab sis xum caum lub cev nqaij daim tawv xwb, ua kom lub cev nqaij daim tawv txaus siab nkaus xwb, thiab ntshaw txaus siab rau lub cev nqaij daim tawv. Nej muaj qhov tseeb me me xwb. Yuav ua cas, thaum ntawd nas, es nej thiaj li hais tau lus tim khawv rau tag nrho cov uas nej pom? Nej puas ruaj siab hais tias nej yuav ua tau Kuv cov tim khawv? Yog muaj ib hnub los txog thaum koj tsis muaj peev xwv hais lus tim khawv tau txog tag nrho tej uas koj tau pom hnub no, ces koj yeej tau plam tes dej num ntawm ib tug uas raug tsim tawm los, thiab yuav tsis muaj nuj nqis dab tsi rau koj qhov kev muaj txoj sia nyob ntawd li. Koj yuav tsis tsim nyog ua tib neeg. Nws yeej hais tau hais tias koj yuav tsis yog tib neeg! Kuv tau ua hauj lwm ntau yam ntsuas tsis tau li lawm rau ntawm nej, tab sis vim koj kawm tsis tau dab tsi tam sim no li, tsis paub txog dab tsi li, thiab koj lub dag zog los siv tsis tau li, thaum nws txog sij hawm rau Kuv los muab Kuv tes hauj lwm nthuav kom dav tuaj, koj ces yuav tau ntsia qhov muag dawb lias, nplaig sib khi tas, thiab siv tsis tau ib qho hlo li. Qhov ntawd tseem yuav tsis ua kom koj yog ib tug neeg txhaum tag mus li xwb lod? Thaum lub sij hawm ntawd los txog, koj yuav tsis tu siab tshaj plaws li lod? Koj yuav tsis tog mus rau txoj kev qaug zog lod? Tag nrho Kuv tes hauj lwm hnub no tsis yog ua los ntawm kev nyob qaim tes qaim taw thiab kev dhuav ub dhuav no, tab sis yog yuav pua lub hauv paus rau Kuv tes hauj lwm yav pem suab. Nws tsis yog hais tias Kuv tau kev tws lawm thiab xav npaj ua tej yam dab tsi tshiab. Koj yuav tsum to taub tes hauj lwm Kuv ua; nws tsis yog tej yam uas ua tau los ntawm ib tug me nyuam yaus ua si rau hauv kev, tab sis yog ib teg hauj lwm uas ua sawv cev rau Kuv Txiv. Nej yuav tsum paub hais tias nws tsis yog Kuv ua tag nrho tej no los ntawm Kuv Tus Kheej xwb; tab sis, Kuv sawv cev rau Kuv Txiv. Nej tes hauj lwm, rau lub sij hawm ntawd, ces tsuas yog caum raws, mloog lus, hloov, thiab hais lus tim khawv xwb. Qhov nej yuav tsum to taub ces yog qhov uas vim li cas nej yuav tsum ntseeg Kuv; qhov no yog lo lus nug uas tseem ceeb tshaj plaws rau nej txhua tus kom to taub. Kuv Txiv, ua rau Nws lub yeeb koob, xub tau xaiv nej sawv daws tseg rau Kuv txij kiag thaum Nws tsim lub ntiaj teb lawm. Nws yog npaj rau Kuv tes hauj lwm, thiab rau Nws lub yeeb koob, ces Nws thiaj li xub xaiv nej. Nws yog vim Kuv Txiv ces nej thiaj ntseeg Kuv; nws yog vim Kuv Txiv qhov kev xaiv ua ntej ces nej thiaj caum raws Kuv. Tsis muaj ib qho ntawm tej no uas yuav yog nej tus kheej xaiv li. Qhov tseem ceeb tshaj ces yog qhov hais tias nej to taub hais tias nej yog cov uas Kuv Txiv muab pub rau Kuv rau lub hom phiaj kom hais lus tim khawv rau Kuv. Vim yog Nws muab nej pub rau Kuv, nej yuav tsum ua raws li tej kev uas Kuv muab rau nej, nrog rau tej kev thiab tej lus Kuv qhia nej, vim nws yog nej tes dej num los ua raws li Kuv tej kev. Qhov no yog lub hom phiaj thaum xub thawj ntawm nej txoj kev ntseeg Kuv. Yog li ntawd, Kuv hais rau nej li no: Nej tsuas yog cov tib neeg uas Kuv Txiv muab pub rau Kuv kom los yoog raws li Kuv tej kev xwb. Txawm li cas los xij, nej tsuas ntseeg Kuv xwb; nej tsis yog los ntawm Kuv vim nej tsis yog los ntawm cov neeg Yixayee tsev neeg, thiab tseem ho yog hom neeg ntawm tus nab txheej puag thaum ub. Tag nrho tej uas Kuv kom nej ua ces tsuasyog hais lus tim khawv rau Kuv xwb, tab sis hnub no nej yuav tsum taug Kuv tej kev. Tag nrho tej no ces yog npaj rau cov lus tim khawv yav pem suab. Yog nej tsuas ua li cov neeg uas mloog rau Kuv tej kev xwb, ces nej yuav tsis muaj nuj nqis dab tsi li, thiab qhov tseem ceeb ntawm Kuv Txiv qhov kev muab nej pub rau Kuv yuav ploj mus. Qhov uas Kuv yuav nias qees qhia rau nej ces yog qhov no: Nej yuav tsum taug Kuv tej kev.

Xaiv tawm los ntawm “Dab Tsi Yog Koj Qhov Kev To Taub txog Vajtswv?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 467

Tus Vajntsujplig tab tom ua tes dej num rau hauv pawg ntseeg rau tiam tam sim no li cas? Koj puas to taub zoo txog nqe lus nug no? Koj tej kwv tij thiab tej nkauj muam txoj kev nyuaj tshaj plaws yog dab tsi? Yam lawv tsis muaj ntau tshaj plaws yog dab tsi? Tam sis no, muaj qee cov neeg tseem yog cov xav phem vim lawv tseem tab tom raug kev sim siab, thiab muaj qee cov pheej tseem yws. Lwm cov neeg ho tsis ua mus ntxiv rau tom ntej lawm vim Vajtswv tau hais tiav lawm. Tib neeg tsis nkag los rau hauv txoj kev raug ntawm kev ntseeeg Vajtswv. Lawv tsis muaj peev xwm ua neej nyob tau ywj pheej, thiab lawv tsis muaj peev xwm tuav tau lawv tus kheej lub neej txoj sia ntawm sab ntsujplig. Qee cov neeg ua raws thiab cuam raws lub zog, thiab txaus siab xyaum ua thaum Vajtswv hais, tab sis thaum Vajtswv tsis hais lawm, ces lawv tsis ua mus ntxiv rau tom ntej lawm. Tib neeg tseem tsis to taub Vajtswv txoj kev xav rau hauv lawv lub siab thiab lawv tsis muaj kev hlub rau Vajtswv xwm yeem tiag; yav qub qab dhau los lawv tau raws Vajtswv vim lawv raug yuam xwb. Tam sis no muaj qee cov neeg dhuav Vajtswv tes dej num lawm. Cov neeg zoo li no puas poob rau hauv txoj kev phom sij? Tib neeg coob leej ntau tus muaj tus yam ntxwv paub daws teeb meem. Txawm tias lawv noj thiab haus Vajtswv tej lus thiab thov Nws los xij, lawv ua yam tsis kawg siab li, thiab lawv tsis muaj qhov kub siab li lawv muaj ib zaug dhau los lawm. Tib neeg feem ntau tsis nyiam Vajtswv tes dej num ntawm txoj kev lim tib neeg kom dawb huv thiab kev ua kom zoo tiav log, thiab qhov tseeb tiag nws yeej ua xwm yeem li ntawd yam tsis muaj kev kub siab rau sab hauv. Thaum lawv raug kov yeej los ntawm kev ua txhaum, lawv tsis xav txog qhov tshuav Vajtswv tej txiaj ntsig, los sis lawv tsis paub txog qhov ua txhaum. Lawv tsis caum qhov tseeb los sis lawv tso pawg ntseeg tseg, thiab tsuas nrhiav caum tej kev lom zem uas nyob ib nyuag ntu xwb. Cov tib neeg no ruam, ruam tiag tiag li! Thaum lub sij hawm los txog, lawv txhua tus yuav raug ntiab tawm mus kom tag, thiab yeej tsis muaj leej twg yuav raug cawm dim hlo li! Koj puas xav tias yog ib tug neeg twg raug cawm dim ib zaug lawm lawv puas raug cawm dim tas li? Qhov no yog kev dag ntxias dawb huv! Txhua tus neeg uas tsis caum kev nkag mus rau txoj sia yuav raug rau txim. Cov neeg feem coob yeej tsis mob siab to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia, txog tej zeem muag, los sis xyaum ua raws qhov tseeb kiag li. Lawv tsis caum nkag los rau sab hauv, thiab lawv yeej tsis caum nkag los rau sab hauv kom tob dua ntxiv. Lawv tseem tsis rhuav tshem lawv tus kheej thiab los? Tam sis no, muaj ib txhia neeg uas lawv tus yam ntxwv raug kho zoo xwm yeem lawm. Vajntsujplig yim ua tes dej num ntau npaum li cas, lawv yim tau kev ruaj siab ntau npaum li ntawd; lawv yim paub ntau npaum li cas, lawv yim hnov qhov zais zoo ntawm Vajtswv tes dej num tob ntau npaum li ntawd. Lawv yim paub qhov tseeb tob npaum li cas, lawv yim to taub zoo npaum li ntawd. Lawv hnov tias Vajtswv txoj kev hlub zoo tshaj plaws, thiab lawv hnov sab hauv lawv tus kheej raug qhia paub xwm yeem. Lawv muaj txoj kev to taub txog Vajtswv tes dej num. Cov no yog cov neeg uas tus Vajntsujplig tab tom ua tes dej num rau. Qee cov neeg yuav hais tias: “Txawm tias Vajtswv tsis muaj cov lus tshiab lawm los xij, kuv tseem yuav tsum nrhiav mus nkag kom tob dua rau hauv qhov tseeb, kuv yuav tsum mob siab tshaj plaws rau txhua yam rau hauv kuv txoj kev paub tiag thiab kev paub qhov tseeb ntawm Vajtswv cov lus.” Hom neeg no muaj Vajntsujplig tes dej num. Txawm tias Vajtswv tsis qhia tshwm tawm Nws lub ntsej muag thiab tau zais los ntawm txhua tus neeg los xij, txawm tias Nws tsis hais ib lo lus dab tsi li los xij thiab qee cov tib neeg ntawd tseem muaj sij hawm lim sab hauv lawv tus kheej kom dawb huv los xij, tiam sis Vajtswv yeej tsis tau tso cov neeg no tseg li. Yog ib tug neeg twg tsis muaj peev xwm tuav qhov tseeb uas lawv tsim nyog yuav tau ua raws, lawv yuav tsis muaj Vajntsujplig tes dej num. Thaum lub sij hawm ua kev lim tib neeg kom dawb huv, ntawm qhov Vajtswv tsis qhia tshwm txog Nws Tus Kheej, yog koj tsis muaj kev ruaj siab ces yuav cia li ntshai khiav tawm mus lawm, yog koj tsis tsom ntsoov rau kev paub txog Nws cov lus, ces koj tab tom khiav tawm ntawm Vajtswv tes dej num mus. Tom qab ntawd, koj yuav yog ib tug ntawm cov neeg uas raug ntiab tawm. Cov neeg no yog cov neeg uas tsis nrhiav kev nkag mus rau Vajtswv cov lus thiab tsis muaj peev xwm sawv ua ib tug tim khawv rau Nws. Cov neeg uas muaj peev xwm ua tim khawv rau Vajtswv thiab ua tau zoo raws Nws txoj kev xav yog tag nrho cov muaj kev txaus siab txhawb rau lawv txoj kev caum Vajtswv cov lus. Vajtswv tes dej num ua rau hauv tib neeg feem ntau yog ua kom lawv tau txais qhov tseeb; cia koj caum lub neej txoj sia uas ua kom koj zoo tiav log, thiab qhov no yog tag nrho txhua yam ua kom koj tsim nyog rau Vajtswv siv. Txhua yam uas koj tab tom caum tam sim no tau hnov tej yam zais zoo, tau mloog Vajtswv cov lus, tau pom rau ntawm koj lub qhov muag, thiab tau xam ntsia ib puag ncig seb puas muaj tej phau dab neeg los sis tej yam uas sawv daws feem ntau ua, thiab ua kom tau zoo raws koj qhov xav paub xav pom. Yog hauv koj lub siab muaj txoj kev xav no, ces koj yuav tsis muaj hnub ua tau puv npo raws li Vajtswv tej kev xav tau. Cov neeg uas tsis caum qhov tseeb yeej tsis muaj peev xwm ua raws tau txawm tias yuav caum mus kom txog thaum kawg los xij. Tam sim no, nws tsis yog tias Vajtswv tsis ua dab tsi li, tab sis feem ntau cov neeg ntawd tsis koom tes nrog Nws, vim lawv dhuav Nws tes dej num lawm. Lawv tsuas xav hnov Nws cov lus hais foom koob hmoov xwb, thiab lawv tsis txaus siab xav hnov cov lus ntawm Nws txoj kev txiav txim thiab kev qhuab qhia. Kev muaj qab hau rau qhov no yog dab tsi? Qhov kev muaj qab hau no yog vim cov tib neeg ntawd tseem tsis tau txais cov lus foom koob hmoov puv npo raws li txoj kev ntshaw thiab yog li lawv thiaj tseem xav phem thiab tsis ruaj khov. Nws tsis yog Vajtswv txhob txwm tsis tso cai rau tib neeg ua raws Nws, los sis qhov ntawd tsis yog Nws txhob txwm rhuav tshem tsis zoo rau tib neeg ntiaj teb. Qhov uas tib neeg tsis zoo thiab tsis ruaj khov tsuas yog vim hais tias lawv tej kev xav tsis raug zoo xwb. Vajtswv yog tus Vajtswv uas muab txoj sia rau tib neeg, thiab Nws tsis muaj peev xwm coj tib neeg nkag mus rau lub qhov tuag tau. Tib neeg tej kev coj tsis zoo, kev tsis muaj zog, thiab kev tig taw tuam rov qabyog tag nrho tej uas los ntawm lawv tus kheej ua.

Vajtswv tes dej num tam sis no ua rau tib neeg tau txais qee yam kev lim tib neeg kom dawb huv, thiab tsuas yog cov neeg uas muaj peev xwm sawv khov kho rau thaum lawv txais txoj kev lim tib neeg kom dawb huv thiaj li tau txais Vajtswv txoj kev pom zoo xwb. Txawm Nws yuav zais npog Nws Tus Kheej li cas los xij, txawm yuav yog tsis hais lus los sis tsis ua tes dej num los xij, koj tseem yuav tau kub siab caum. Txawm yog Vajtswv tau hais tias Nws tsis kam txais yuav koj los xij, koj tseem yuav tau ua raws Nws. Qhov no yog kev sawv ua tim khawv rau Vajtswv. Yog Vajtswv zais npog Nws Tus Kheej rau koj thiab koj cia li tso tseg tsis ua raws Nws lawm, qhov no puas yog kev sawv ua tim khawv rau Vajtswv? Yog tib neeg tsis to taub qhov tseeb tiag, ces lawv yuav tsis muaj tus yeeb yam tiag, thiab thaum lawv ntsib ib qho kev sim siab loj ces lawv yuav yuam kev. Thaum Vajtswv tsis hais, los sis tsis ua dab tsi txog yam uas tsis haum rau koj tus kheej tej kev xav phem, koj yuav dam tag puas tag. Yog tam sim no Vajtswv ua raws li koj tus kheej tej kev xav phem, yog Nws ua tau li koj txoj kev xav thiab koj muaj peev xwm sawv ntseg ntsees thiab muaj zog caum, ces lub hauv paus uas koj ua neej nyob nrog ntawd yog dab tsi? Kuv hais tias yeej muaj coob leej ntau tus ua neej nyob raws li tib neeg qhov kev xav paub xav pom. Lawv yeej tsis muaj lub siab tiag tiag los caum. Txhua tus neeg uas tsis caum nkag mus rau hauv qhov tseeb tab sis tsuas ntseeg raws lawv txoj kev xav paub xav pom rau hauv lub neej txoj sia xwb yog cov neeg ntxim ntxub, thiab lawv nyob rau kev phom sij! Tib neeg ntiaj teb raug ua zoo tiav log los ntawm Vajtswv ntau hom ntawm tes dej num. Txawm li cas los xij, tib neeg yeej ib txwm xav paub xav pom, lawv nyiam caum raws qhov tau hnov los, lawv txhawj txog tej dej num tam sim no nyob txawv teb chaws—piv txwv li, lawv xav paub xavtxog qhov tab tom tshwm sim nyob rau hauv Teb Chaws Yixayees, los sis yog muaj av qeeg nyob rau hauv Teb Chaws Iyiv—Lawv yeej ib txwm nrhiav tej ntaub ntawv sau txog tej yam tshiab, tej dab neej kom ua tau li lawv tus kheej txoj kev ntshaw. Lawv yuav tsis caum kev ua neej, los sis lawv tsis caum kom raug ua neeg zoo tiav log. Lawv tsuas nrhiav hnub uas Vajtswv yuav los txog sai xwb yog li tej zaum yuav ua rau lawv txoj kev npau suav zoo muaj tseeb tiag thiab puv npo lawv txoj kev xav tsis paub txuag siv lwj siv liam. Hom neeg no tsis muaj qab hau—lawv yog cov neeg uas muaj kev xav tsis raug zoo. Tsuas yog caum raws qhov tseeb xwb thiaj li yog lub hauv paus ntawm tib neeg ntiaj teb txoj kev ntseeg Vajtswv, thiab yog tib neeg tsis caum kev nkag mus rau txoj sia, yog lawv tsis nrhiav kev ua tau zoo raws Vajtswv, ces lawv yuav raug kev rau txim. Cov neeg uas yuav raug rau txim yog cov neeg uas tsis tau ua Vajntsujplig tes dej num rau thaum lub sij hawm ua Vajtswv tes dej hum.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Yuav Tsum Tuav Koj Txoj Kev Fij Ncaj Ncees rau Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 468

Tib neeg yuav tau koom tes li cas nrog Vajtswv thaum lub caij ua Nws tes dej num? Tam sim no Vajtswv tab tom sim tib neeg siab. Nws tsis tau hais ib lo lus tawm li, tab sis tab tomzais Nws Tus Kheej thiab tsis tau tham ncaj qha nrog tib neeg li. Ntsia sab nraud los mas, zoo li Nws tsis ua ib txoj dej num li, tab sis qhov tseeb tiag ces Nws tseem tab tom ua tes dej num rau hauv tib neeg. Tus neeg uas tab tom caum kev nkag mus rau txoj sia muaj ib lub zeem muag caum lawv lub neej txoj sia thiab tsis muaj qhov ua xyem xyav txawm tias lawv tsis to taub puv npo rau Vajtswv tes dej num los xij. Thaum tseem tab tom raug kev sim siab, txawm tias koj tsis paub txog yam Vajtswv xav ua thiab yam dej num uas Nws xav ua kom tiav los xij, koj yuav tsum paub tias Vajtswv tej kev xav rau tib neeg yeej ib txwm zoo. Yog koj muaj siab caum Nws tiag tiag ces Nws yuav tsis tso koj tseg li, thiab thaum kawg Nws yeej yuav ua kom koj zoo tiav log, thiab coj tib neeg mus rau ib lub hom phiaj tsim nyog. Txawm tias Vajtswv qhov kev sim tib neeg siab tam sim no yuav zoo li cas los xij, thaum los txog ib hnub twg Nws yuav muab qhov ua tau los kom tsim nyog rau tib neeg thiab yuav muab txiaj ntsig kom tsim nyog rau lawv raws li qhov lawv tau ua. Vajtswv yuav tsis coj tib neeg mus rau ib thaj chaw twg thiab cia li lam muab lawv ntiab tawm thiab tsis quav ntsej txog lawv. Qhov no yog vim hais tias Vajtswv yog tus ntseeg tau. Thaum lub sij hawm no, Vajntsujplig tab tom ua tes dej num ntawm kev lim tib neeg kom dawb huv. Nws tab tom lim ib tug zuj zus kom dawb huv. Hauv cov kauj ruam ntawm tes dej num ntawd raug teeb muaj xws li kev sim siab ntawm kev tuag thiab kev sim siab ntawm kev rau txim, kev lim tib neeg kom dawb huv raug ua raws li cov lus hais. Rau cov tib neeg uas paub txog Vajtswv tes dej num, lawv yuav tsum xub to taub ua ntej txog Nws tes dej num tam sim no thiab seb tib neeg yuav sib koom tes li cas tso. Qhov tseeb, tej no yog yam uas sawv daws yuav tsum to taub. Txawm Vajtswv yuav ua dab tsi los xij, txawm nws yuav yog kev lim tib neeg kom dawb huv los xij los sis txawm Nws tsis hais lus tawm li los xij, yeej tsis muaj ib kauj ruam ntawm Vajtswv tes dej num yuav haum nrog tib neeg tej kev xav phem li. Txhua kauj ruam ntawm Nws tes dej num yuav rhuav tshem thiab tsoo tib neeg tej kev xav phem kom ntsoog thiab kom tawg du lug. Tej no yog Nws tes dej num. Tab sis koj yuav tsum ntseeg tias, txij thaum Vajtswv tes dej num ua los txog ib kauj ruam twg, txawm yuav muaj dab tsi tshwm sim los xij Nws yuav tsis tua txhua tus tib neeg kom tuag. Nws muab tej lus cog tseg thiab koob hmoov rau tib neeg, thiab tag nrho cov neeg uas caum Nws yuav muaj peev xwm tau txais Nws tej koob hmoov, tab sis cov neeg uas tsis caum ces yuav raug Vajtswv muab ntiab tawm. Qhov no yuav nce raws li koj txoj kev caum. Txawm tias yuav muaj dab tsi ntxiv los xij, koj yuav tsum ntseeg tias thaum Vajtswv tes dej num raug ua tiav lawm, txhua leej txhua tus nyias yuav muaj nyias lub hom phiaj tsim nyog. Vajtswv yeej npaj tej kev cia siab zoo rau tib neeg lawm, tab sis yog tsis muaj kev caum lawv yuav tsis tau dab tsi. Tam sim no koj yuav tsum muaj peev xwm pom qhov no—Vajtswv txoj kev lim tib neeg kom dawb huv thiab Nws txoj kev qhuab ntuas ntawm tib neeg yog Nws tes dej num, tab sis ntawm lawv tus kheej ces yuav tsum caum kev hloov tus moj yam txhua lub sij hawm. Hauv koj txoj kev xyaum ua tiag, koj yuav tsum xub paub tias yuav noj thiab haus Vajtswv cov lus li cas tso; koj yuav tsum nrhiav hauv Nws cov lus sebkoj yuav nkag mus rau qhov twg thiab tej yam uas koj tus kheej ua tsis tau zoo txaus, koj yuav tsum nrhiav kom to taub qhov tseeb rau hauv koj txoj kev xyaum ua tiag, thiab yuav tsum muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua raws thiab sim ua raws li ntawd. Kev noj thiab haus Vajtswv cov lus yog ib qho yeeb yam tshwj xeeb. Ntxiv rau qhov no, lub neej ntawm pawg ntseeg yuav tsum muab tuav cia, koj yuav tsum muaj lub neej ntawm sab ntsujplig li qhov ib txwm muaj, thiab koj yuav tsum muaj peev xwm muab tag nrho koj tus yeeb yam tam sim no cob rau Vajtswv. Txawm tias Nws tes dej num yuav hloov pauv los xij, koj lub neej ntawm sab ntsujplig yuav tsum nyob li qhov ib txwm muaj. Kev ua neej ntawm sab ntsujplig thiaj li ua rau tuav tau koj txoj kev paub qhov tseeb uas ib txwm muaj. Txawm Vajtswv yuav ua dab tsi los xij, koj yuav tsum ua koj lub neej ntawm sab ntsujplig txuas mus ntxiv yam tsis tu ncua thiab ua kom puv npo rau koj tes hauj lwm. Qhov no yog qhov tib neeg yuav tsum tau ua. Nws yog tus Vajntsujplig tes dej num tag nrho, tab sis rau cov neeg uas muaj tus yam ntxwv li qhov ib txwm muaj qhov no yog kev ua tau zoo tiav log, rau cov neeg uas tsis muaj tus yam ntxwv li qhov ib txwm muaj ces nws yog ib qho kev sim siab. Thaum nyob rau theem sij hawm tam sim ntawd uas Vajntsujplig tseem ua tes dej num kev lim tib neeg kom dawb huv, muaj qee cov neeg yuav hais tias Vajtswv tes dej num tseem ceeb heev thiab cov tib neeg ntawd xav tau kev lim lawv kom dawb huv, tsis li ntawd ces lawv tus yeeb yam yuav me heev thiab lawv yuav tsis muaj txoj hau kev ua tau raws li Vajtswv txoj kev xav li. Txawm li cas los xij, rau cov neeg uas muaj tus yeeb yam tsis zoo, nws dhau los ua ib qho kev muaj qab hau tsis xav caum raws Vajtswv, thiab yog ib qho kev muaj qab hau tsis xav mus sib koom los sis tsis noj thiab haus Vajtswv txoj lus. Hauv Vajtswv tes dej num, txawm Nws yuav ua dab tsi los xij los sis yam Nws yuav hloov pauv yuav muaj kev tshwm sim li cas los xij, tib neeg yuav tsum tuav lub hauv paus ntawm kev ua neej ntawm sab ntsujplig li qhov ib txwm muaj. Tej zaum koj yeej tsis tau tso koj lub neej ntawm sab ntsujplig tseg rau hauv theem sij hawm tam sim no, tab sis koj tseem tsis tau txais txiaj ntsig ntau, thiab tau qoob loo tsawg heev. Hauv tej kis zoo li no, koj tseem yuav tsum tau ua raws cov kev cai; koj yuav tsum ua raws cov kev cai no mus ntxiv yog li koj thiaj yuav tsis ntsib kev txom nyem rau hauv koj lub neej txoj sia thiab kom koj thiaj ua tau zoo raws Vajtswj txoj kev xav. Yog koj lub neej ntawm sab ntsujplig tsis zoo li qhov ib txwm muaj, koj yuav tsis muaj peev xwm to taub Vajtswv tes dej num tam sim no, thiab tsis yog li ntawd xwb koj yeej hnov tias nws tsis haum xeeb nrog koj tus kheej tej kev xav phem, thiab txawm tias koj txaus siab ua raws Nws los xij, koj tsis muaj kev txhawb rau sab hauv. Yog li, txawm tam sim no Vajtswv yuav ua dab tsi los xij, tib neeg yuav tsum koom tes. Yog tib neeg tsis koom tes, ces tus Vajntsujplig yuav tsis muaj peev xwm ua tau Nws tes dej num, thiab yog tib neeg tsis muaj lub siab koom tes, ces lawv yuav ua kom tiav Vajntsujplig tes dej num tau nyuaj heev. Yog koj xav kom muaj Vajntsujplig tes dej num rau hauv koj lub siab, thiab yog koj xav tau txais Vajtswv txoj kev pom zoo, ces koj yuav tsum tuav koj lub hauv paus kev fij ncaj ncees rau ntawm Vajtswv lub ntsej muag. Tam sim no, koj tsis tas yuav tsum muaj ib txoj kev to taub tob dua, tsis tas muaj lub tswv yim siab dua, los sis tsis tas muaj lwm yam zoo li tej no—txhua yam tseem ceeb uas koj yuav tsum muaj ces yog koj tuav kom tau Vajtswv txoj lus raws li tus qauv hauv paus xwb. Yog tib neeg tsis koom tes nrog Vajtswv thiab tsis caum kev to taub qhov tseeb kom paub tob ntxiv, ces Vajtswv yuav rhuav tshem txhua yam uas yog lawv li ntiag tug thaum xub thawj tawm kom tag. Nyob rau hauv lub siab, tib neeg ib txwm xav tau qhov ua yooj yim thiab nyiam yam uas twb muaj lawm xwb. Lawv xav kom tau txais Vajtswv tej lus cog tseg yam tsis tau them tus nqi dab tsi hlo li. Tej no yog tib neeg txoj kev xav tsis paub txuag siv lwj siv liam rau tej kev lom zem. Ua kom nws tus kheej lub neej tsis tau them ib tug nqi dab tsi li—tiam sis puas muaj ib yam yooj yim li qhov no tiag mas? Thaum ib tug neeg ntseeg Vajtswv thiab nrhiav kev nkag mus rau txoj sia thiab nrhiav ib qho hloov pauv rau hauv lawv tus moj yam, lawv yuav tsum tau them ib tug nqi lawv thiaj li tau ib tug yam ntxwv uas ib txwm raws Vajtswv, txawm tias Nws yuav ua dab tsi los xij. Tej no yog qee yam uas tib neeg yuav tsum tau ua. Txawm tias koj yeej ua raws tag nrho li txoj kev cai no lawm los xij, koj yuav tsum tuav nws mus tas li, thiab txawm tias yuav muaj tej kev sim siab loj npaum li cas los xij, yuav tsis muaj peev xwm ua rau koj tso txoj kev sib raug zoo uas ib txwm muaj nrog Vajtswv tseg tau. Koj yuav muaj peev xwm thov vajtswv, tuav koj lub neej txoj kev ntseeg, thiab txhob tso koj tej kwv tij thiab tej nkauj muam tseg. Thaum Vajtswv sim koj siab, koj tseem yuav tau nrhiav qhov tseeb. Qhov no yog yam tsawg kawg uas yuav tsum tau ua rau hauv ib lub neej ntawm sab ntsujplig. Muaj kev ntshaw xav nrhiav tas li, thiab mob siab koom tes, siv tag nrho koj lub zog rau—qhov no puas muaj peev xwm ua tau kom tiav? Yog tib neeg siv qhov no ua ib lub hauv paus ruaj khov, lawv yuav muaj peev xwm ua tiav txoj kev xam pom deb thiab muaj kev to taub qhov tseeb tiag. Nws lees txais Vajtswv txoj lus tau yooj yim thaum koj tus kheej tus yam ntxwv nyob li qhov ib txwm muaj; hauv tej kis zoo li no ces nws tsis hnov tias muaj kev nyuaj rau kev xyaum ua qhov tseeb, thiab koj yuav hnov tias Vajtswv tes dej num loj dav heev. Tab sis yog koj tus yeeb yam tsis zoo, txawm tias Vajtswv tes dej num yuav loj dav npaum li cas los xij thiab txawm tias yuav muaj leej twg hais tej lus zoo mloog npaum li cas los xij, koj yuav tsum txhob quav ntsej txog. Thaum ib tug neeg tus yeeb yam tsis nyob li qhov uas ib txwm muaj, ces Vajtswv yuav tsis muaj peev xwm ua tes dej num rau hauv lawv, thiab lawv yuav tsis muaj peev xwm hloov tau lawv tus moj yam kom tiav.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Yuav Tsum Tuav Koj Txoj Kev Fij Ncaj Ncees rau Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 469

Yog tib neeg tsis muaj ib qho kev ruaj siab li, nws yeej tsis yooj yim rau lawv yuav nkag los rau hauv txoj kev no txuas mus ntxiv tau. Tam sim no txhua leej pom tias Vajtswv tes dej num tsis muaj ib qho zoo thooj li tib neeg tej kev xav phem. Vajtswv yeej ua tes dej num tiav ntau heev lawm thiab tau hais ntau cov lus, uas yeej tsis muaj qhov sib haum nrog tib neeg tej kev xam phem hlo li. Yog li ntawd, tib neeg yuav tsum muaj kev ruaj siab thiab muaj lub hwj chim ntawm txoj kev xav thiaj muaj peev xwm npaj txhij rau yam uas lawv tau pom thiab yam uas lawv tau los hauv lawv txoj kev ntsib. Txawm tias Vajtswv yuav ua dab tsi rau hauv tib neeg los xij, lawv yuav tsum tuav yam lawv tus kheej muaj los ua lub siab dawb paug rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, thiab tuav kev fij ncaj ncees rau Nws kom mus txog thaum kawg kiag. Qhov no yog tib neeg tes hauj lwm. Tib neeg yuav tsum tuav yam uas lawv yuav tsum tau ua. Kev ntseeg Vajtswv yuav tsum mloog Nws lus thiab muaj kev paub txog Nws tes dej num. Vajtswv tau ua tes dej num ntau heev—muaj peev xwm hais rau txhua tus neeg tau tias nws yog kev ua kom zoo tiav log, kev lim tib neeg kom dawb huv, thiab tseem tshaj qhov no, yog kev qhuab ntuas. Yeej tsis muaj ib kauj ruam ntawm Vajtswv tes dej num uas yuav haum xeeb nrog tib neeg tej kev xav phem; qhov ua ua rau tib neeg muaj kev lom zem yog Vajtswv cov lus. Thaum Vajtswv los, tib neeg yuav tsum zoo siab rau Nws lub meej mom thiab Nws kev chim siab. Txawm li cas los xij, txawm Nws cov lus yuav zoo li cas los xij, Nws los cawm tib neeg thiab ua kom tib neeg zoo tiav log. Li cov tsiaj, tib neeg yuav tsum ua tes hauj lwm kom tiav raws li qhov lawv tsim nyog ua, thiab ua tim khawv rau Vajtswv rau ntawm kev lim tib neeg kom dawb huv. Hauv txhua txoj kev sim siab lawv yuav tsum lees ua tim khawv tias lawv yuav tsum txhawb nqa, thiab ua kom nrov muaj ceem rau Vajtswv tej txiaj ntsig. Ib tug neeg uas ua li no ces yog tus muaj yeej. Txawm Vajtswv yuav tsim kho kom koj zoo li cas los xij, koj yuav tsum muaj kev ruaj siab puv npo thiab txhob poob kev ruaj siab rau Nws. Koj ua yam uas tib neeg yuav tsum tau ua. Qhov no yog yam uas Vajtswv xav kom tib neeg ua, thiab tib neeg lub siab yuav tsum muaj peev xwm tig rov qab los cuag Nws thiab tig xub ntiag rau Nws txhua lub sij hawm uas dhau mus. Qhov no yog ib tug neeg muaj yeej. Cov neeg uas Vajtswv hais txog tias yog “cov neeg muaj yeej” yog cov neeg uas tseem muaj peev xwm ua tim khawv thiab tswj lawv txoj kev ruaj siab tau li qhov qub thiab muab kev fij ncaj ncees rau Vajtswv thaum nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias thiab thaum raug Ntxwgnyoog cuam tshuam, lawv nrhiav pom lawv tus kheej tias nyob rau hauv txoj kev txaus ntuj. Yog koj tseem muaj peev xwm ua tau lub siab dawb huv rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab tuav tau koj txoj kev hlub tiag rau Vajtswv li qhov qub, txawm yuav muaj dab tsi los xij, koj yeej tseem ua tim khawv rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab qho no yog yam uas Vajtswv hais txog kev ua “tib tug neeg muaj yeej.” Yog koj txoj kev caum raws zoo heev lawm thaum Vajtswv foom koob hmoov rau koj, tab sis koj tsis cia li khiav tsis txais Nws tej koob hmoov, qhov no puas yog kev dawb huv? Vim koj yeej paub tias qhov no muaj tseeb lawm, koj yuav tsum ua raws nws kom mus txog thaum kawg; koj yuav tsum tuav koj txoj kev fij ncaj ncees rau Vajtswv li qhov qub. Vim koj yeej pom lawm tias Vajtswv Tus Kheej tau los rau hauv lub ntiaj teb yog los ua kom koj zoo tiav log, koj yuav tsum muab tag nrho koj lub siab rau Nws. Yog koj tseem muaj peev xwm raws Nws txawm tias Nws yuav ua dab tsi los xij, txawm tias thaum kawg Nws npaj tau tej yam uas koj tsis tau raws li koj siab xav los xij, qhov no yog kev tuav koj txoj kev dawb huv rau ntawm Vajtswv xub ntiag tau ruaj khov li qhov qub. Kev muab lub cev ntawm sab ntsujplig dawb huv thiab kev dawb huv xeeb txawm los fij rau Vajtswv txhais tau tias kev tuav lub siab ncaj ncees rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Rau ntawm tib neeg, qhov muaj tseeb yog kev dawb huv, thiab rab peev xwm muab kev ncaj ncees rau Vajtswv yog kev tuav kev dawb huv. Qhov no yog yam uas koj yuav tsum tau xyaum ua kiag. Thaum koj tsim nyog thov vajtswv, koj thov vajtswv; thaum koj tsim nyog yuav los sib qhia ua ke, koj ua li ntawd; thaum koj tsim nyog hu nkauj qhuas vajtswv, koj hu nkauj qhuas vajtswv; thiab thaum koj tsim nyog tso tlub cev nqaij daim tawv tseg, koj yuav tau tso lub cev nqaij daim tawv tseg. Thaum koj ua koj tes hauj lwm, koj tsis txhob lam ua kom dhau mus xwb; thaum koj ntsib kev sim siab koj sawv ruaj khov. Qhov no yog kev fij ncaj ncees rau Vajtswv. Yog koj tsis tuav yam uas tib neeg yuav tsum tau tuav, ces txhua yam ntawm koj txoj kev txom nyem thiab kev mob siab yav tag los yuav tsis muaj txiaj ntsig dab tsi hlo li.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Yuav Tsum Tuav Koj Txoj Kev Fij Ncaj Ncees rau Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 470

Rau txhua kauj ruam ntawm Vajtswv tes dej num, nws muaj ib txoj hau kev uas tib neeg yuav tsum tau koom tes. Vajtswv lim tib neeg kom dawb huv yog li lawv thiaj muaj kev ruaj siab rau thaum lawv raug tej kev lim tib neeg kom dawb huv. Vajtswv ua kom tib neeg zoo tiav log los yog li lawv thiaj muaj kev ruaj siab raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv thiab txaus siab kam lees txais Nws tej kev lim tib neeg kom dawb huv thiab kam cia raug saib xyuas thiab raug qhuab qhia los ntawm Vajtswv. Vajtswv tus Vajntsujplig ua tes dej num rau hauv tib neeg txhawm rau muab kev qhuab qhia thiab kev to taub zoo rau lawv, thiab kom lawv muaj kev koom tes nrog Nws thiab xyaum ua. Vajtswv tsis hais dab tsi rau thaum lub sij hawm ua kev lim tib neeg kom dawb huv. Nws tsis hais Nws lub suab lus tawm li, tab sis tseem muaj tes dej num rau tib neeg ua. Koj yuav tsum tuav yam koj twb muaj lawm, koj tseem yuav tsum muaj peev xwm thov Vajtswv, mus ze Vajtswv, thiab ua tim khawv rau ntawm Vajtswv xub ntiag; kev ua li no koj thiaj ua koj tus kheej tes hauj lwm tiav log. Nej txhua tus yuav tsum pom tseeb los ntawm Vajtswv tes dej num tiass Nws tej kev sim siab ntawm tib neeg txoj kev ruaj siab thiab txoj kev hlub uas hais kom lawv yuav tsum tau thov Vajtswv kom ntau ntxiv, thiab lawv yuav tsum nquag saj Vajtswv cov lus rau ntawm Nws xub ntiag. Yog Vajtswv qhia koj thiab koj to taub Nws txoj kev xav, tiam sis koj tsis muab tej no coj los xyaum ua kiag, koj yuav tsis tau dab tsi hlo li. Thaum koj muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua, yuav ua rau koj muaj peev xwm thov Nws, thiab thaum koj saj Nws cov lus koj yuav tsum los rau ntawm Nws xub ntiag thiab nrhiav thiab muaj kev ruaj siab kom puv npo rau Nws, yam tsis hnov tag kev cia siab los sis tsis ntab ntws dab tsi. Cov neeg uas tsis muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua kiag kom puv npo rau thaum tuaj sib ntsib, yuav poob rau txoj kev txaus ntuj thaum lawv rov qab mus tsev. Tseem muaj qee leej uas tsis xav tuaj sib ntsib ua ke. Yog li, koj yuav tsum pom tseeb tes hauj lwm uas tib neeg yuav tsum ua kom tiav hlo. Koj tsis tas yuav tsum paub Vajtswv txoj kev xav seb yog dab tsi, tab sis koj muaj peev xwm ua koj tes hauj lwm, koj muaj peev xwm thov vajtswv thaum koj yuav tsum tau thov, koj muaj peev xwm xyaum ua raws qhov tseeb thaum koj yuav tsum tau ua, thiab koj muaj peev xwm ua yam uas tib neeg tsim nyog ua. Koj muaj peev xwm tuav koj lub zeem muag kom tau raws li qhov qub. Kev ua tau raws li no, koj yuav muaj peev xwm lees txais Vajtswv tes dej num kauj ruam tom ntej. Thaum Vajtswv zais npog kev ua tes dej num, nws yog ib qho teeb meem yog koj tsis nrhiav. Thaum Nws hais lus thiab qhia tej lus ntseeg rau hauv lub sij hawm sawv daws tuaj sib koom, koj mob siab mloog, tab sis thaum Nws tsis hais lus lawm ces koj tsis muaj lub zog thiab tig rov qab. Hom neeg dab tsi thiaj ua li no? Qhov no yog ib tug neeg uas tsuas lawv qab raws pawg tsiaj xwb. Lawv tsis muaj kev khov kho, tsis muaj lus tim khawv, thiab tsis muaj zeem muag! Cov neeg feem coob yeej zoo li no. Yog koj ua raws li txoj kev no mus ntxiv, ib hnub twg thaum koj ntsib ib qho kev sim siab loj, koj yuav poob rau kev rau txim. Kev ua lub siab khov kho yog ib qho tseem ceeb heev rau Vajtswv tus txheej txheem kev tsim ua kom tib neeg zoo tiav log. Yog koj tsis muaj qhov ua xyem xyav rau ib kauj ruam ntawm Vajtswv tes dej num, yog koj ua tib neeg tes hauj lwm tau tiav hlo, yog koj tuav lub siab ncaj ncees txog yam uas Vajtswv hais kom koj xyaum ua, qhov ntawd yog qhov koj nco qab txog Vajtswv tej lus qhia, thiab txawm tias Nws yuav ua dab tsi rau tiam tam sim no los xij koj yuav tsum tsis muaj qhov ua xyem xyav txog Nws tes dej num, tuav koj txoj kev khov kho li qhov qub, tuav koj lo lus ua tim khawv, thiab yuav tsum ua kom muaj yeej txhua kauj ruam, ces thaum kawg koj yuav raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv thiab raug ua ib tug neeg muaj yeej. Yog koj muaj peev xwm tuav khov kho kom dhau txhua kauj nruam ntawm Vajtswv tej kev sim siab, thiab yog koj tseem muaj peev xwm tuav khov kho kom mus txog thaum kawg, ces koj yog ib tug muaj yeej, koj yog ib tug uas raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Yog koj tsis muaj peev xwm tuav khov kho rau hauv koj tej kev sim siab tam sim no, ces yav tom ntej nws tseem yuav nyuaj tshaj qhov no. Yog koj tsuas ntsib kev txom nyem me ntsis xwb thiab koj tsis caum qhov tseeb, ces thaum kawg koj yuav tsis tau dab tsi hlo li. Koj tsuas tshuav tes dawb tes pliag lawm xwb. Muaj qee cov neeg cia li tso lawv txoj kev caum tseg thaum lawv pom tias Vajtswv tsis hais dab tsi lawm, thiab lawv lub siab tawg ua lwj ua liam. Tus neeg zoo li no tseem tsis yog ib tug neeg ruam thiab los? Hom neeg no tsis muaj qhov tseeb tiag. Thaum Vajtswv tab tom hais lus, lawv ib txwm khiav tawm, ua txuj tsis khoom thiab tsuas mob siab rau lwm yam xwb, tab sis tam sim no Nws ho tsis hais lus lawm no ces, lawv txawm cia li tso tseg tsis nrhiav lawm. Hom neeg no tsis muaj yav tom ntej. Thaum lub sij hawm ua kev lim tib neeg kom dawb huv, koj yuav tsum to taub qhov tseeb los ntawm sab kev xav zoo thiab kawm tej lus qhia uas koj yuav tsum tau kawm; thaum koj thov Vajtswv thiab nyeem Nws txoj lus, koj yuav tsum ntsuas koj tus kheej tus yam ntxwv piv rau nws, tshawb nrhiav koj qhov tsis muaj txaus, thiab nrhiav pom tias koj tseem yuav tau kawm tej lus qhia ntau ntxiv. Koj yim mob siab nrhiav kev lim tib neeg kom dawb huv ntau npaum li cas, koj yim nrhiav pom koj tus kheej qhov tsis muaj txaus ntau npaum li ntawd. Thaum koj tab tom raug kev lim tib neeg kom dawb huv koj yeej yuav ntsib ntau yam teeb meem; koj tsis muaj peev xwm pom tej ntawd tseeb, koj yws, koj qhia koj tus kheej lub cev nqaij daim tawv tshwm—tsuas yog txoj hau kev no xwb koj thiaj muaj peev xwm nrhiav pom tias koj tus kheej muaj ntau tus moj yam lwj liam nyob hauv koj.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Yuav Tsum Tuav Koj Txoj Kev Fij Ncaj Ncees rau Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 471

Vajtswv tes dej num hauv tiam kawg yuav tsum muaj kev ruaj siab ntau heev, kevruaj siab ntau tshaj Yauj li. Yog tsis muaj kevruaj siab, tib neeg yuav tsis muaj peev xwm tau txais kev paub ntxiv thiab lawv yuav tsis raug ua kom tau zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Thaum hnub ntawm tej kev sim siab loj los txog, yuav muaj cov neeg ncaim pawg ntseeg mus—qee cov yuav nyob ntawm no, qee cov yuav nyob tod. Yuav muaj qee cov neeg ua tau zoo rau hauv lawv txoj kev caum yav dhau los thiab nws tsis paub meej tias yog vim li cas lawv ho tsis muaj kev ntseeg mus ntxiv lawm. Muaj ntau yam yuav tshwm sim uas koj yuav tsis to taub txog, thiab Vajtswv yuav tsis qhia tshwm tej yam cim los sis tej txuj cim phim hwj, los sis tsis qhia tshwm tej yam tshaj qhov ntuj tsim teb raug. Tej no yog xav pom seb koj puas sawv khov kho—Vajtswv siv tej yam tseeb los lim tib neeg kom dawb huv. Koj tseem tsis tau ntsib kev txom nyeem ntau. Thaum tej kev sim siab loj yav tom ntej los txog, yuav muaj qee thaj chaw uas cov tib neeg txhua tus yuav ncaim pawg ntseeg mus, thiab cov neeg uas koj tau muaj kev sib raug zoo nrog yuav ncaim mus thiab tso lawv tej kev ntseeg tseg. Koj puas tseem muaj peev xwm sawv khov kho tau mus ntxiv lawm? Los txog rau tam sim no, tej kev sim siab uas koj tau ntsib ntawd tsuas yog tej yam me xwb, thiab tej zaum koj yuav tsis muaj peev xwm thev taus tej ntawd. Kauj ruam no tsuas muaj nyob rau hauv tej kev lim tib neeg kom dawb huv thiab kev ua kom tib neeg zoo tiav log los ntawm cov lus xwb. Hauv kauj ruam txuas ntxiv tom ntej, koj yuav pom qhov tseeb thaum lim koj kom dawb huv, thiab dhau ntawd ces koj yuav nyob rau qhov kev phom sij. Kiag thaum nws muaj kev phom sij tiag tiag lawm, Vajtswv mam li qhia kom koj maj nroo ncaim mus, thiab cov neeg ntseeg yuav haub ntxias kom koj nkag mus nrog lawv. Ua li no seb koj puas muaj peev xwm nyob ntawm txoj kev no mus tau ntxiv, thiab tag nrho tej no yog tej kev sim siab. Tej kev sim siab tam sim no yog tej yam me, tab sis thaum hnub ntawd los txog lawm ces yuav muaj tej lub tsev uas tej niam tej txiv tsis ntseeg mus ntxiv lawm, thiab tej lub uas cov me nyuam tsis ntseeg mus ntxiv lawm. Koj puas muaj peev xwm ua mus ntxiv tau? Koj yim mus deb ntxiv tom ntej ntau npaum li cas, koj tej kev sim siab yuav loj npaum li ntawd. Vajtswv ua Nws tes dej num ntawm kev lim tib neeg kom dawb hauv raws li lawv tej kev xav tau thiab lawv tus yeeb yam. Thaum zeeg sij hawm ntawm Vajtswv txoj kev tsim ua tib neeg kom zoo tiav log, nws yeej ua tsis tau kom muaj cov tib neeg tshaj ntxiv—nws tsuas ua kom ploj mus zuj zus xwb. Nws yuav tsum ua kom dhau tej kev lim tib neeg kom dawb huv no xwb mas cov tib neeg ntawd thiaj raug ua tau kom zoo tiav log. Kev raug saib xyuas, raug qhuab ntuas, raug sim siab, raug rau txim, raug foom phem—koj puas muaj peev xwm thev taus tag nrho tej no? Thaum koj pom ib tug neeg ntseeg nyob rau qhov zoo tshwj xeeb, uas tej nkauj muam thiab tej kwv tij txhua tus tab tom nrhiav lub zog loj dav, ces koj tus kheej yeej hnov txhawb siab heev lawm. Thaum hnub ntawd los txog ces lawv txhua tus twb ncaim mus tag lawm, lawv ib txhia tsis ntseeg mus ntxiv lawm, ib txhia tau ncaim mus ua lag ua luam los sis muaj txij muaj nkawm tag lawm, thiab ib txhia tau mus koom txoj kev ntseeg lawm; koj tseem puas muaj peev xwm nyob khov kho mus ntxiv? Koj tseem puas muaj peev xwm nyob tau ruajkhov yam tsis muaj dab tsi cuam tshuam tau rau hauv koj lub siab? Vajtswv txoj kev ua tib neeg kom zoo tiav log tsis yog ib qho yooj yim! Nws siv ntau yam los lim kom tib neeg dawb huv. Tib neeg pom tej no yog tej tswv yim, tab sis Vajtswv txoj kev xav thaum lub hauv paus tej no tsis yog tswv yim kiag li, tab sis yog qhov tseeb. Thaum kawg, thaum Nws tau lim tib neeg kom dawb huv mus txog rau ib theem uas lawv tsis muaj qhov yws ntxiv lawm, ces Nws tes dej num mam li tiav rau thaum zeeg sij hawm no. Vajntsujplig tes dej num ces yog ua kom koj zoo tiav log, thiab thaum Nws tsis ua tes dej num thiab zais Nws Tus Kheej lawm, ces lub hom phiaj ua kom koj zoo tiav log no haj yam yuav tau sib zog ntxiv, thiab yuav pom tshwj xeeb rau hauv qhov no tias tib neeg muaj los sis tsis muaj kev hlub rau Vajtswv, lawv muaj los sis tsis muaj kev ruaj siab rau Nws tiag los sis tsis tiag. Thaum Vajtswv hais tej lus yooj yim, koj tsis tas yuav tshawb nrhiav; tsuas yog thaum Nws zais npog xwb koj thiaj li yuav tsum tau tshawb nrhiav thiab xav txog koj txoj hau kev. Koj yuav tsum muaj peev xwm ua tes hauj lwm ntawm tib neeg kom tiav hlo, thiab txawm tias yam yuav tshwm sim tom ntej thiab koj lub hom phiaj yuav zoo li cas los xij, koj yuav tsum muaj peev xwm caum nrhiav kev txawj ntse thiab kev hlub rau Vajtswv rau ntawm cov xyoos uas koj tseem muaj txoj sia nyob, thiab txawm tias Vajtswv yuav coj li cas rau koj los xij, koj yuav tsum muaj peev xwm zam txoj kev yws. Nws muaj ib tug yam ntxwv rau Vajntsujplig ua tes dej num rau hauv tib neeg. Lawv yuav tsum nqhis thiab nrhiav thiab tsis txaus siab los sis ua xyem xyav txog Vajtswv tej kev ua, thiab lawv yuav muaj peev xwm tuav tau lawv tes hauj lwm tau txhua lub sij hawm; tsuas yog ua li no xwb lawv thiaj muaj peev xwm tau txais Vajntsujplig tes dej num. Hauv Vajtswv txhua kauj ruam ua tes dej num, dab tsi yog yam uas tib neeg yuav tsum muaj kev ruaj siab kom ntau thiab los rau ntawm Vajtswv xub ntiag txhawm rau kev tshawb nrhiav—tsuas yog los ntawm kev paub xwb tib neeg thiaj li muaj peev xwm tshawb fawb tau tias Vajtswv ntxim hlub npaum li cas thiab Vajntsuplig ua hauj lwm li casrau hauv tib neeg. Yog koj tsis muaj kev paub, yog koj tsis hnov tias koj txoj kev paub yog los ntawm qhov ntawd, yog koj tsis nrhiav, ces koj yuav tsis tau dab tsi hlo li. Koj yuav tsum hnov tias koj txoj kev ua yog los ntawm koj txoj kev paub, thiab tsuas yog los ntawm koj txoj kev paub nkaus xwb koj thiaj li muaj peev xwm pom Vajtswv tej kev ua thiab lees paub Nws txoj kev phim hwj thiab qhov xav tsis txog li.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Yuav Tsum Tuav Koj Txoj Kev Fij Ncaj Ncees rau Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 472

Vajtswv ua rau koj ntsib txhua yam kev sim siab, kev txom nyem, kev nyuaj, thiab ntau qhov kev ua tsis tau thiab poob rov qab, yog li ntawd, thaum kawg, hauv txoj kev ntsib tej no, koj thiaj pom tias txhua yam Vajtswv hais ntawd yog lawm, thiab pom tias koj txoj kev ntseeg, cov kev xav phem, cov kev xav hauv siab, kev paub, kev tshawb xav ntawm kev ua neej, cov kev xav ntawm kev ua neej, yam koj tau kawm paub hauv ntiaj teb thiab tau qhia los ntawm koj niam koj txiv tag nrho puav leej yuam kev lawm. Tej ntawd tsis tuaj yeem coj koj mus rau txoj kev uas yog hauv lub neej, tej ntawd tsis tuaj yeem coj koj kom to taub qhov tseeb thiab los nyob ntawm Vajtswv lub xub ntiag, thiab txoj hau kev ua koj taug ntawd yog txoj hau kev ntawm kev ua tsis tau. Qhov no yog yam uas Vajtswv yuav ua kom koj paub nyob rau thaum kawg. Rau koj, qhov no yog ib qho txheej txheem uas cheem tsum, thiab yog yam koj tsim nyog tau nyob hauv qhov txheej txheem ntawm kev ntsib kev cawm dim. Tiam sis nws kuj ua rau Vajtswv tu siab thiab: Vim yog tib neeg ntxeev siab, thiab muaj cov yam ntxwv qias vuab tsuab, lawv yuav tsum tau dhau qhov txheej txheem no thiab ntsib cov kev poob rov qab no. Tiam sis yog tias qee leej twg hlub qhov tseeb tiag, yog tias lawv txaus siab tiag raug cawm los ntawm Vajtswv, yog tias lawv txaus siab lees txais ntau txoj hau kev ntawm Vajtswv txoj kev cawm dim—piv txwv li cov kev sim siab, kev qhuab ntuas, kev txiav txim thiab kev rau txim—yog tias lawv txiav txim siab rau kev txom nyem li no, yog tias lawv txaus siab hlo los them tus nqes no, tseeb tiag Vajtswv tsis xav kom lawv ntsib kev ntxom nyem ntau, thiab Nws los kuj tsis xav kom lawv ntsib cov kev poob rov qab thiab cov kev ua tsis tau. Tiam sis tib neeg mas ntxeev siab heev li. Lawv xav taug txoj kev tsis ncaj, lawv txaus siab hlo ev tej kev txom nyem no. Ntawd tsuas yog kiag hom ntawm qhov tib neeg yog ntag, thiab Vajtswv yeej tsis muaj lwm txoj kev xaiv tiam sis tsuas yog muab cov tib neeg no rau Ntxwgnyoog xwb, thiab muab lawv tso rau hauv cov xwm txheej sib txawv kom lawv chim siab tas li, kom lawv thiaj li muaj txhua hom kev paub yav dhau los thiab kawm paub ntau yam kev qhia los ntawm cov xwm txheej no, thiab kom paub txog lub ntsiab tseeb ntawm txhua yam kev phem. Tom qab ntawd, lawv saib rov qab thiab pom tias Vajtswv cov lus mas yog qhov tseeb, lawv lees paub tias Vajtswv cov lus mas yog qhov tseeb, tias tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li yog qhov tseeb ntawm txhua yam zoo, thiab tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li yog Tus uas hlub tib neeg tiag tiag, thiab tsis muaj leej twg ua zoo rau tib neeg tshaj li Vajtswv lawm, los sis kev saib xyuas ntau. Thaum kawg, tib neeg raug sim mus txog ntua rau theem twg? Txog rau theem uas koj hais tias, “Kuv tau ntsib txhua hom xwm txheej lawm, thiab tsis muaj ib qho xwm txheej twg, ib tug tib neeg twg, teeb meem twg los sis yam khoom twg uas tuaj yeem ua rau kuv to taub qhov tseeb, tias tuaj yeem ua rau kuv txaus siab rau qhov tseeb, tias tuaj yeem ua rau kuv to taub qhov tseeb qhov tseeb tiag. Kuv tsuas tuaj yeem mloog lus xyaum ua raws nraim Vajtswv cov lus, mloog lus nyob hauv tib neeg qhov chaw, ua raws lub meej mom thiab lub luag hauj lwm ntawm ib tug uas raug tsim los, mloog lus lees txais lub hwj chim kav thiab kev npaj ntawm Vajtswv, thiab los nyob ntawm tus Tswv Tsim lub xub ntiag yam tsis muaj ib qho kev yws los sis kev xaiv hlo li, thiab tsis muaj kuv tus kheej kev xav tau los ntshaw hlo li.” Thaum lawv mus txog rau theem no lawm, tib neeg pe kiag ntawm Vajtswv lub xub ntiag tseeb tiag, thiab Vajtswv tsis cheem tsum tsim cov xwm txheej kom lawv tau muaj kev paub yav dhau los ntxiv lawm. Yog li ntawd txoj hau kev twg uas nej xav taug mus? Tsis muaj leej twg, ntawm lawv lub siab ntshaw, xav ntsib kev ntxom nyem, thiab tsis muaj leej twg xav ntsib kev poob rov qab, kev ua tsis tau, kev cov nyom, kev ntxhov siab thiab kub ntxhov. Tiam sis tsis muaj dua lwm txoj hau kev lawm. Yam nyob hauv tib neeg—nws tus yeeb yam lub ntsiab tseeb, nws kev ntxeev siab, nws txoj kev xav thiab tej kev xam pom—mas tsis yooj yim kiag li; txhua hnub, tej ntawd sib xyaws daws thiab lo nyob rau hauv koj, thiab nkag mus los nyob hauv koj. Koj to taub me ntsis txog qhov tseeb qhov tseeb tiag, koj to taub me ntsis ntawm qhov tseeb, thiab koj tsis muaj lub hwj chim kov yeej lub ntsiab tseeb ntawm koj tus yam ntxwv qias vuab tsuab, koj tej kev xav phem, thiab kev xav hauv siab. Yog li ntawd koj thiaj tsis muaj kev xaiv lawm tiam sis tsuas lees txais lwm txoj hau kev xwb: kom ntsib kev ua tsis tau thiab kev ntxov siab tas li, thiab poob, raug pov mus los ntawm kev txom nyem, nyob hauv kev qias tas li, txog ntua rau ib hnub thaum koj hais tias, “Kuv sab heev lawm, kuv dhuav heev lawm, kuv tsis xav ua neej zoo li no lawm. Kuv tsis xav nyob hauv cov kev ua tsis tau no lawm, kev xav los rau ntawm tus Tswv Tsim lub xub ntiag nrog kev mloog lus. Kuv yuav mloog Vajtswv cov lus, kuv yuav ua yam Nws hais. Tsuas yog qhov no thiaj li yog txoj kev yog nyob hauv lub neej xwb.” Tsuas yog hnub koj lees txoj kev swb xwb koj thiaj li yuav los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag. Koj puas paub qee yam txog Vajtswv tus yam ntxwv los ntawm qhov no thiab? Vajtswv tus yeeb yam rau tib neeg zoo li cas? Tsis hais Vajtswv ua dab tsi li, Nws tsuas xav qhov zoo tshaj plaws rau tib neeg xwb. Tsis hais qhov chaw ib puag ncig zoo li cas uas nws npaj cia los sis Nws thov kom koj ua, Nws ib txwm xav pom qhov tshwm sim uas zoo tshaj plaws. Muab hais tias koj tau dhau qee yam thiab ntsib kev poob rov qab thiab kev ua tsis tau. Vajtswv tsis xav pom koj ua tsis tau thiab tom qab ntawd xav tias koj tus kheej ces tag lawm, raug ntxias los ntawm Ntxwgnyoog, los ntawm theem uas koj tsis pom koj txhais ko taw ntxiv lawm, thiab poob mus rau hauv kev tag kev cia siab—Vajtswv tsis xav pom qhov tshwm sim no. Yam Vajtswv xav pom yog dab tsi? Tej zaum koj ua tsis tau ntawm qhov teeb meem no tiam sis koj muaj cuab kav nrhiav qhov tseeb tau, rhiav qhov laj thawj ntawm qhov koj ua tsis tau; koj lees txais qhov tseeb ntawm qhov ua tsis tau no thiab kawm paub qee yam los ntawm nws, kawm paub ib qho kev qhia, koj lees paub tias nws yuam kev rau qhov kev ua li ntawd lawm, tias tsuas yog kev ua raws nraim Vajtswv cov lus xwb thiaj li yog. Koj lees paub tias, “Kuv mas tsis zoo thiab muaj cov moj yam phem qias vuab tsuab. Muaj kev ntxeev siab nyob hauv kuv, kuv yog qee txoj hau kev tawm ntawm cov neeg ncaj ncees uas Vajtswv hais txog, thiab kuv tsis muaj ib lub siab ntshai Vajtswv li.” Koj lees paub ib qho xwm txheej, ib qho tseeb ntawm qhov teeb meem, thiab koj to taub txog txhua yam thiab loj hlob los ntawm qhov kev poob qab thiab kev ua tsis tau no. Nov yog yam Vajtswv xav pom. Lo lus “loj hlob” txhais tau li cas? Nws txhais tau tias Vajtswv muaj cuab kav txais koj, thiab koj muaj cuab kav tau txais kev cawm dim. Nws txhais tau tias koj muaj cuab kav to taub qhov tseeb qhov tseeb tiag, tias koj tau los ib kauj ruam zem zograu kev tiag taw rau txoj kev ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Nov yog yam Vajtswv xav pom. Vajtswv ua nrog rau txoj kev xav zoo, thiab Nws tej kev ua txhua yam muaj Nws txoj kev hlub zais nyob rau hauv, uas tib neeg pheej tsis tuaj yeem txaus siab rau tas li. Tib neeg muaj lub siab nqaim thiab tais caus, thiab nws lub siab mas nqaim cuag li lub qhov koob; thaum Vajtswv tsis lees paub nws los sis tsis muaj hmoov hlub los sis cov koob hmoov rau nws, ces nws cem Vajtswv. Tiam sis Vajtswv tsis tau sib cav sib ceg nrog tib neeg li; Nws tso cov chaw ib puag ncig kom cia rau tib neeg paub tias lawv tau txais hmoov hlub thiab txiaj ntsig ntau npaum li cas, hmoov hlub txhais tau li cas rau tib neeg, tib neeg tuaj yeem muab tau dab tsi los ntawm nws. Muab hais tias koj nyiam noj qee yam zoo uas Vajtswv hais tias tsis zoo rau koj lub cev ntaj ntsug thaum noj ntau dhau heev lawm. Koj tsis mloog lus, tiam sis nyom qees yuav noj nws, thiab Vajtswv tso cai rau koj muaj txoj kev xaiv ywj pheej hlo. Raws li qhov tshwm sim, koj muaj mob. Tom qab muaj kev paub qhov no ntau zaus lawm, koj tau to taub tias nws raug raws li Vajtswv coj lus lawm, txhua yam Nws hais muaj tseeb, thiab koj yuav tsum xyaum ua raws nraim li Nws cov lus. Nov yog txoj hau kev yog. Thiab yog li tej kev poob rov qab, kev ua tsis tau thiab tej kev tu siab no ua rau tib neeg ntsib dab tsi? Koj txaus siab rau Vajtswv txoj kev xav ua heev no, thiab koj kuj ntseeg thiab ruaj siab tias Vajtswv cov lus mas yog lawm; koj txoj kev ntseeg Vajtswv loj hlob. Nws muaj qee yam ntxiv thiab: Los ntawm kev ntsib kev ua tsis tau nyob rau lub sij hawm no, ua rau koj paub txog qhov tseeb thiab qhov yog ntawm Vajtswv cov lus, koj pom tias Vajtswv cov lus mas muaj tseeb, thiab koj to taub lub hauv paus ntsiab lus ntawm kev xyaum ua qhov tseeb. Thiab yog li, nws yog yam zoo rau tib neeg kom ntsib kev ua tsis tau—txawm tias nws yog qee yam uas mob heev, qee yam ua rau lawv chim siab. Tiam sis kev ua rau kom chim siab ntawd thaum kawg ua rau lawv rov qav los rau ntawm Vajtswv xub ntiag, lees txais Nws cov lus, thiab muab lawv tuav ua qhov tseeb, ces kev ua kom chim siab, tej kev poob rov qab thiab kev ua tsis tau kuj xam tias tsis muaj nuj nqis tsis tau. Nov yog yam Vajtswv xav pom.

Xaiv tawm los ntawm “Yuav Paub Meej Tus Yeeb Yam Lub Ntsiab Tseeb ntawm Povlauj Tau Li Cas” nyob hauv Khetos Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 473

Koj yuav tsum nco ntsoov tias tam sim no cov lus no raug hais tawm lawm: Tom qab ntawd, koj yuav tsib kev ceeb laj txom nyej loj tshaj thiab muaj kev txom nyem ntau dua qub! Kev yuav raug ua kom zoo tiav log tsis yog ib yam yooj yim kiag li. Yam tsawg tshaj plaws koj yuav tsum muaj txoj kev ntseeg ntawm Yauj, los sis tej zaum txoj kev ntseeg yuav tsum ntau dua nws qhov. Koj yuav tsum paub tias cov kev sim siab nyob rau yav tom ntej yuav muaj ntau dua cov kev sim siab ntawm Yauj, thiab koj tseem yuav ntsib kev qhuab ntuas uas ntev heev. Qhov no puas yog ib yam yooj yim thiab? Yog tias koj rab peev xwm tsis raug txhim kho kom zoo tuaj, yog tias koj rab peev xwm ntawm kev nkag siab tsis muaj, thiab yog tias koj tsuas paub me ntsis xwb, ces nyob rau lub sij hawm ntawd koj yuav tsis muaj ib lo lus tim khawv kiag li, tiam sis yuav rais los ua ib lo lus tso dag, ib qho khoom ua si rau Ntxwgnyoog xwb. Yog tias koj tsis muaj peev xwm tuav cov zeem muag tam sim no, ces qhia tau tias koj tsis muaj lub hauv paus kiag li, thiab nyob rau yav tom ntej koj yuav raug muab tso pov tseg! Tsis muaj ib ncua kev twg uas yuav yooj yim rau taug, yog li ntawd txhob saib tej no tsis tseem ceeb. Ua tib zoo ntsuas qhov no tam sim no kiag thiab npaj kom txhij koj thiaj taug ncua kev kawg ntawm txoj kev mus tau kom yog. Qhov no yog txoj kev uas yuav tsum tau taug nyob rau yav tom ntej, txoj kev uas txhua tus tib neeg yuav tsum tau taug. Koj yuav tsum tsis txhob lam tsis quav ntsej txog koj txoj kev paub; tsis txhob xav tias yam uas Kuv hais rau koj yog lam hais xwb. Yuav muaj ib hnub uas koj yuav tau muab nws coj los siv—Kuv cov lus tsis yog yuav lam hais tawm yam tsis muaj nuj nqis dab tsi li. Nov yog lub sij hawm lo npaj koj tus kheej, lub sij hawm los pua txoj kev rau yav tom ntej. Koj yuav tsum npaj txoj kev uas koj yuav taug mus rau lub sij hawm tom ntej; koj tsim nyog txhawj xeeb thiab nyuaj siab tias yuav ua li cas koj thiaj yuav muaj cuab kav sawv ruaj nrees tau rau yav tom ntej, thiab npaj kom zoo rau koj txoj kev yav tom ntej. Tsis txhob hu dab thiab tub nkeeg! Koj yuav tsum ua txhua yam tiag tiag kom koj ua siv koj lub sij hawm tau zoo ces kom koj thiaj tau txais txhua yam uas koj xav tau. Kuv tab tom muab txhua yam rau koj kom koj thiaj muaj peev xwm nkag siab. Nej tau pom nrog nej tus kheej ob lub qhov muag lawm tias lub sij hawm luv dua peb xyoos xwb, Kuv twb tau hais ntau yam thiab tau ua dej num ntau yam. Ib qho laj thawj uas Kuv tseem ua dej num nyob rau txoj kev no vim yog tib neeg tseem tsis muaj ntau yam, thiab ib laj thawj ntxiv yog lub sij hawm luv heev; yuav tab kaum tsis tau ntxiv lawm. Koj xav tias ua ntej tshaj plaws tib neeg yuav tsum muaj kev pom kom meej meej nyob rau sab hauv ua ntej lawv yuav muaj peev xwm ua tim khawv thiab raug siv tau—tiam sis ua li ntawd yuav tsis qeeb dhau heev lawm thiab lod? Yog li ntawd, yuav kom Kuv nrog nraim nej mus ntev npaum li cas? Yog tias nej kom Kuv kom nrog nraim nej mus txog ntua thaum Kuv laus thiab plaub hau dawb paug, ces qhov ntawd yuav ua tsis muaj hnub ua tau li ntawd hlo li! Qhov uas tau ntsib kev ceev laj txoj nyem loj ntawd, thiaj li yuav ua tau kom tib neej muaj kev nkag siab tseeb tiag. Ntawm no yog cov kauj ruam ntawm tes dej num. Thaum koj nkag siab tag nrho txog cov zeem muag uas sib qhia nyob rau hnub no thiab koj tau txais tus yeeb yam tseeb tiag, ces txawm yuav yog koj ntsib kev txom nyem dab tsi rau yav tom ntej los tej ntawd yuav kov tsis yeej koj, thiab koj yuav muaj cuab kav tiv taus tej ntawd. Thaum Kuv tau ua theem dej num kawg no tiav thiab hais cov lus kawg tiav lawm, nyob rau yav tom ntej tib neeg yuav tsum tau taug lawv tus kheev txoj kev. Qhov no yuav ua kom tiav raws li cov lus uas tau hais ua ntej ntawd: Tus Vajntsujplig Dawb Huv muaj ib qho nqi zog rau txhua tus tib neeg, thiab tes dej num uas yuav ua nyob rau hauv txhua tus tib neeg. Nyob rau yav tom ntej, txhua tus yuav taug txoj kev uas lawv tsim nyog taug, uas tus Vajntsujplig Dawb Huv coj. Leej twg thiaj li muaj cuab kav saib xyuas lwm tus tau thaum ntsib kev ceeb laj txom nyem loj? Txhua tus tib neeg lawv muaj lawv tus kheej txoj kev txom nyem, thiab nyias muaj nyias tus yeeb yam. Tsis muaj ib tug neeg tus yeeb yam yuav zoo thooj lwm tus tus yeeb yam. Cov txiv yuav tsis muaj cuab kav saib xyuas rau lawv cov poj niam, los sis cov niam txiv rau lawv cov me nyuam; tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav saib xyuas lwm tus tau. Nws yuav tsis zoo li tam sim no, uas kev sib saib xyuas thiab kev sib txhawb tseem muaj. Ntawd yuav yog ib lub sij hawm thaum txhua hom tib neeg yuav raug nthuav tawm. Ntawd yog, thaum Vajtswv ntaus cov tswv yug yaj, ces cov yaj ntawm nws pawg yuav tawg ua sab ua sua, thiab nyob rau lub sij hawm ntawd nej yuav tsis muaj tus coj tseeb tiag. Cov tib neeg yuav raug faib—nws yuav tsis thooj li tam sim no, thaum nej muaj peev xwm tuaj sib koom txoos ua kev ib ke. Nyob rau yav tom ntej, cov tib neeg uas tsis muaj tes dej num ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv yuav qhia tawm lawv qhov sob tseeb tiag. Cov txiv yuav muab lawv cov poj niam muag, cov poj niam yuav muab lawv cov txiv muag, cov me nyuam yuav muab lawv cov niam thiab txiv muag, thiab cov niam thiab txiv yuav tsim txom lawv tej me nyuam—tib neeg lub siab mas tshaj qhov yuav nkag siab tau lawm! Yam uas yuav ua tau yog kom ib tug twg tuav yam uas lawv muaj kom khov kho, thiab taug ncua kev kawg ntawm txoj kev kom zoo. Tam sim no, nej tsis pom qhov no tseeb tiag; nej txhua tus lub qhov muag pom tsis deb. Nws tsis yog yam yooj yim yuav ua kom muaj kev ntsib kev pom kom zoo rau theem kauj ruam ntawm tes dej num no.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Tsim Nyog Taug Ncua Kawg Ntawm Txoj Kev Li Cas” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 474

Neeg feem coob ntseeg Vajtswv rau lawv txoj hau kev kawg yav pem suab, los sis rau qhov kev kaj siab mus ib nyuag ntu xwb. Rau cov uas tseem tsis tau raug qhuab ntuas, lawv ntseeg Vajtswv es kom tau nkag mus rau saum ntuj ceeb tsheej, kom tau txais phaj tshab. Lawv tsis yog ntseeg Vajtswv kom raug ua kom zoo tiav log, los sis kom tau ua tes dej num ntawm ib tug uas raug tsim tawm los ntawm Vajtswv. Ces hais tau hais tias neeg feem coob tsis ntseeg Vajtswv kom ua tau lawv tes hauj lwm kom tiav, los sis kom tau lawv tes dej num tiav hlo. Muaj tsawg zaus heev uas tib neeg ntseeg Vajtswv kom ua tau lub neej muaj qab hau, los sis tsis muaj cov uas ntseeg hais tias, vim tib neeg muaj txoj sia nyob, ces lawv yuav tsum hlub Vajtswv vim nws yog Ntuj Ceeb Tsheej txoj kev cai thiab ntiaj teb txoj cai los ua li ntawd, thiab yog txoj hauj lwm raws li ntuj tsim ntawm tib neeg. Nyob rau txoj kev no, txawm hais tias cov neeg sib txawv ces nyias yeej caum nyias tus kheej tej hom phiaj, los tej hom phiaj uas lawv caum thiab tej kev tshoov siab uas nyob tom qab ntawm qhov ntawd ces yeej zoo ib yam, thiab, qhov uas tshaj ntawd, rau feem coob ntawm lawv ces daim phiaj ntawm lawv txoj kev pe hawm ces yeej zoo ib yam nkaus xwb. Nyob rau ntau txhiab xyoo dhau los lawm, muaj cov ntseeg coob tus heev tau tuag lawm, thiab coob tus heev tau tuag thiab twb rov yug dua tshiab lawm thiab. Tsis yog ib los sis ob tug neeg uas nrhiav Vajtswv nkaus xwb, los sis tsis yog ib los sis ob txhiab tus xwb, tab sis feem coob ntawm cov neeg no tsuas yog caum lawv tus kheej tej yam uas yuav tshwm sim yav tom ntej xwb los sis lawv txoj kev ntshaw yam muaj meej mom lug rau yav tom ntej xwb. Cov uas yeej mob siab rau Khetos tiag mas muaj tsawg thiab deb ntawm lawv heev. Muaj coob tus ntseeg uas yeej mob siab tiag los yeej tseem tau tuag khuam ntuv hauv lawv tus kheej lub vas, thiab qhov coob tsawg ntawm cov neeg uas yeej tau yeej lawm tiag, tshaj qhov ntawd, mas yeej tsawg yam txaus ntshai kawg kiag. Los txog rau niaj hnub no, tej laj thawj uas vim li cas tib neeg ho ua tsis tau, los sis tej lus zais ntawm lawv tej kev yeej, los lawv yeej tseem tsis paub li. Cov uas pheej zov rawv kev nrhiav Khetos tag mus li xwb ces tseem tsis tau muaj kev to taub tob, lawv tseem tsis tau tshawb tau qhov tseeb ntawm tej lus zais tob, vim lawv yeej tsis paub li xwb. Txawm hais tias lawv yeej rau siab ntso rau lawv txoj kev nrhiav, los txoj kev uas lawv taug ntawd yog txoj kev swb uas cov ua lawv ntej yeej taug dhau lawm, thiab tsis yog txoj kev yeej. Nyob rau txoj kev no, tsis hais lawv yuav nrhiav li cas li, tsis yog lawv taug txoj kev uas coj mus rau txoj kev tsaus ntuj xwb lod? Tej uas lawv tau los ntawd tsis yog txiv iab xwb lod? Nws twb yeej nyuab txaus rau kev khwv yees seb cov neeg uas ua raws li cov yeej nyob rau yav tag los lawm ntawd ua thaum kawg yuav tau nyiaj txiag los yog kev puas tsuaj. Qhov yeej thiab swb ntawd tseem yuav phem tshaj npaum li cas rau cov neeg nrhiav uas caum tej hneev taw ntawm cov uas swb thiab? Lawv puas muaj lub cib feem loj tshaj rau qhov kev swb ntawd thiab? Txoj kev lawv taug ntawd ho muaj nuj nqis dab tsi? Tsis yog lawv nkim lawv lub sij hawm xwb lod? Tsis hais tib neeg yuav yeej los sis swb nyob rau lawv txoj kev nrhiav ntawd, yeej muaj, muab hais luv luv, ib qho laj thawj hais tias vim li cas lawv ho ua li ntawd, thiab nws tsis yog qhov uas hais tias lawv qhov kev yeej thiab kev swb ntawd yog txiav txim los ntawm kev nrhiav raws li lawv siab nyiam.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Yeej los sis Kev Swb Ces Nyob Ntawm Txoj Kev Uas Tib Neeg Taug Xwb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 475

Qhov tseem ceeb tshaj plaws uas yuav tsum tau muaj ntawm tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv ces yog qhov hais tias lawv yuav tsum muaj lub siab ncaj, thiab hais tias lawv yuav tsum muab lawv tus kheej cob fim kiag rau, thiab mloog lus tiag tiag li. Qhov nyuab tshaj plaws rau tib neeg ces yog qhov muab tag nrho lawv lub neej coj los pauv qhov kev ntseeg tiag tiag, los ntawm qhov uas lawv yuav tau txais qhov tseeb tag nrho, thiab ua tau lawv tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los ntawm Vajtswv. Qhov no yog qhov uas cov swb ua tsis tau, thiab cov uas nrhiav tsis tau Khetos mas haj yam ua tsis tau. Vim tib neeg tsis txawj muab lawv tus kheej cob fij tag nrho rau Vajtswv, vim tib neeg tsis kam ua lawv tes dej num rau tus Tswv Tsim, vim tib neeg tau pom qhov tseeb lawm tab sis zam nws thiab taug lawv tus kheej txoj kev xwb, vim tib neeg yeej ib txwm nrhiav los ntawm kev taug txoj kev ntawm cov neeg swb xwb, vim tib neeg yeej tawv ncauj rau Ntuj Ceeb Tsheej tas mus li xwb, yog li ntawd, tib neeg thiaj li swb tas mus li, raug Ntxwgnyoog txoj kev dag ntxias txhom tau tag mus li, thiab mag lawv tus kheej lub vas xwb. Vim tib neeg tsis paub Khetos, vim tib neeg tsis txawj txog kev to taub thiab kev ntsib kev pom qhov tseeb, vim tib neeg hawm Povlauj heev dhau heev lawm thiab siab hlob dhau heev lawm rau ntuj ceeb tsheej, vim tib neeg mas pheej yuav tseev kom Khetos ua raws li lawv thiab txib Vajtswv mus los tas mus li xwb, yog li ntawd cov neeg tseem ceeb thiab cov uas tau ntsib tau pom tej kev hloov ntawm lub ntiaj teb thiaj li tseem yog cov txawj tuag, thiab tseem tuag nyob rau hauv Vajtswv qhov kev qhuab ntuas. Tag nrho tej uas Kuv hais tau txog cov neeg zoo li ntawd ces yog qhov hais tias lawv tuag rau ib qho kev tuag uas txaus tu siab kawg li, thiab hais tias qhov uas tau los rau lawv—lawv txoj kev tuag—mas tsis yog yuav tsis tsim nyog kiag li. Ua lawv qhov kev swb ntawd tseem tsis yog ib qho uas uv tsis taus kiag li rau txoj kev cai ntawm Ntuj Ceeb Tsheej lod? Qhov tseeb ces yog los ntawm tib neeg lub ntiaj teb los, tab sis qhov tseeb ntawm tib neeg ces yog Khetos muab tso tseg los. Nws pib los ntawm Khetos, qhov ntawd ces yog, los ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag, thiab qhov no tsis yog tej yam uas tib neeg yuav muaj peev xwm ua tau. Tab sis Khetos tsuas muab qhov tseeb nkaus xwb; Nws tsis tau los txiav txim siab hais tias ua tib neeg puas yuav muaj yeej rau lawv txoj kev nrhiav qhov tseeb. Yog li ntawd nws thiaj caum qab hais tias qhov yeej thiab qhov swb nyob rau hauv qhov tseeb ces nyob ntawm tib neeg qhov kev nrhiav xwb. Tib neeg qhov yeej los sis qhov swb nyob rau hauv qhov tseeb ces yeej tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau Khetos li, tab sis tsuas yog txiav txim los ntawm lawv qhov kev nrhiav xwb. Tib neeg txoj hau kev kawg thiab lawv qhov kev yeej thiab kev swb ces muab sau zog coj los tso plhuav rau ntawm Vatjswv lub tob hau tsis tau, es kom yuam Vajtswv Tus Kheej los ris nws, vim qhov no tsis yog ib qho xwm txheej rau Vajtswv Tus Kheej, tab sis tsuas muaj kev cuam tshuam ncaj qha rau tes dej num uas cov raug Vajtswv tsim tawm los yuav tsum tau ua xwb. Cov neeg feem coob ces yeej muaj kev paub me me txog qhov kev nrhiav thiab txoj hau kev kawg ntawm Povlauj thiab Petus, tab sis tib neeg tsis paub dab tsi tshaj qhov tshwm sim tau los ntawm Petus thiab Povlauj lawm, thiab tsis paub txog qhov lus zais nyob tom qab ntawm Petus qhov kev yeej, los sis tej yam tu ncab tu ncua uas ua rau Povlauj swb ntawd. Thiab yog li ntawd, yog nej tsis muaj peev xwm ib qho los pom kom tshab plaws mus rau lub ntsiab tseem ceeb ntawm nkawd qhov kev caum nrhiav, ces qhov kev caum nrhiav ntawm nej feem coob yeej tseem yuav swb, thiab txawm hais tias nej muaj tsawg tsawg tus uas yuav muaj yeej, los tej kev yeej ntawd yeej tseem tsis npaum li Petus qhov li. Yog hais tias txoj kev ntawm koj txoj kev nrhiav ntawd yog txoj yog, ces koj yeej muaj kev cia siab rau qhov kev yeej; yog hais tias txoj kev koj taug mus nrhiav qhov tseeb ntawd yog txoj yuam kev, ces koj yuav tsis muaj hnub muaj peev xwm muaj yeej li, thiab yuav tsis ntsib tib qho kev xaus zoo nkaus li Povlauj xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Yeej los sis Kev Swb Ces Nyob Ntawm Txoj Kev Uas Tib Neeg Taug Xwb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 476

Petus yog ib tug neeg uas tau raug tsim kho kom zoo tiav log lawm. Tsuas yog tom qab uas tau ntsib tau pom kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim lawm xwb, thiab yog li ntawd tau muaj ib txoj kev hlub uas dawb huv rau Vajtswv lawm, ces Nws thiaj li raug tsim kho tau zoo tiav log lawm; txoj kev nws taug yog txoj uas raug tsim kho kom zoo tiav log. Ces hais tau hais tias, txij kiag thaum xub thawj los, txoj kev uas Petus taug yog txoj yog, thiab nws qhov kev tshoov siab rau kev ntseeg Vajtswv yog qhov yog lawm, thiab yog li ntawd nws thiaj li rais los ua ib tug uas raug tsim kho kom zoo tiav log thiab nws tau ib txoj kev tshiab uas tib neeg tsis tau taug dua hlo li. Txawm li cas los xij, txoj kev uas Povlauj taug txij puag thaum pib los ces yog txoj kev tawm tsam Khetos, thiab nws tsuas yog hais tias Vajntsujplig xav siv nws xwb, thiab xav khaws xyeem siv nws tej peev xwm thiab tag nrho nws tej qhov zoo rau Nws tes hauj lwm xwb, ces nws thiaj li ua hauj lwm rau Khetos tau ntau caum xyoos. Nws tsuas yog ib tug uas raug Vajntsujplig siv xwb, thiab nws tsis yog raug siv vim Yexus nyiam nws txoj kev ua neeg, tab sis vim yog nws tej peev xwm xwb. Nws muaj cuab kav ua hauj lwm rau Yexus vim yog nws raug ntaus ntog xwb, tsis yog vim nws zoo siab ua li ntawd. Nws muaj peev xwm ua tau hauj lwm ntau vim yog tej kev qhuab qhia thiab kev coj los ntawm Vajntsujplig, thiab tes hauj lwm nws ua mas tsis yog sawv cev nws txoj kev nrhiav, los sis nws txoj kev ua neeg. Tes hauj lwm ntawm Povlauj mas sawv cev tes hauj lwm ntawm ib tug tub qhe, ces hais tau hais tias nws ua tes hauj lwm ib yam li ib tug thwj tim. Petus, txawm li ntawd, mas ho txawv: Nws kuj tau ua ib co hauj lwm thiab; nws tsis ntau npaum li Povlauj cov hauj lwm, tab sis nws ua rau lub sij hawm thaum tab tom nrhiav nws tus kheej qhov kev to taub, thiab nws tes hauj lwm yeej txawv ntawm Povlauj tes hauj lwm. Petus tes hauj lwm yog kev ua tes dej num ntawm ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los. Nws tsis ua hauj lwm nyob rau hauv tes qav tes num ntawm ib tug thwj tim, tab sis ua hauj lwm rau lub sij hawm thaum tab tom nrhiav kev hlub rau Vajtswv. Txoj kev ntawm Povlauj tes hauj lwm kuj muaj nws tus kheej qhov kev caum nrhiav thiab: Qhov nws nrhiav ces tsis muaj dab tsi tshaj nws txoj kev cia siab rau yav tom ntej, thiab nws txoj kev ntshaw ib txoj hau kev kawg kom zoo. Nws tsis kam lees txais kev lim tib neeg kom dawb huv rau lub sij hawm ua nws tes hauj lwm, los sis nws tsis kam lees txais kev qhuab qhia thiab kev qhuab ntuas. Nws ntseeg hais tias tsuav tes hauj lwm nws ua ntawd tseem ua tau haum Vajtswv siab, thiab tag nrho tej nws ua ntawd ua rau Vajtswv txaus siab xwb, ces yeej muaj ib qho phaj tshab nyob tos nws lawm. Yeej tsis muaj tej kev ntsib kev pom ntawm tus kheej nyob rau hauv nws tes hauj lwm li—nws tsuas yog ua rau nws tus kheej nkaus xwb, thiab tsis yog ua nyob rau txoj kev caum nrhiav qhov kev hloov. Txhua yam nyob rau hauv nws tes hauj lwm ces yog kev lag luam xwb, nws yeej tsis muaj ib qho ntawm tes dej num los sis kev zwm ntawm ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los li. Nyob rau lub sij hawm ntawm nws tes hauj lwm, tsis muaj ib qho kev hloov tshwm sim nyob rau hauv Povlauj tus moj yam qub li. Nws tes hauj lwm ces tsuas lam yog kev ua qav ua num rau lwm tus xwb, thiab tsis muaj cuab kav yuav coj tau kev hloov los rau hauv nws tus moj yam li. Povlauj ua nws tes hauj lwm ncaj qha, yam tsis tau raug ua kom zoo tiav log los sis raug qhuab qhia li, thiab nws tsuas yog muaj siab rau qhov phaj tshab xwb. Petus mas txawv: Nws yog ib tug uas tau raug qhuab qhia thiab qhuab ntuas lawm thiab raug lim kom dawb huv lawm. Lub hom phiaj thiab qhov kev tshoov siab ntawm Petus tes hauj lwm mas qhov tseem ntsiab yeej txawv Povlauj tej. Txawm hais tias Petus tsis tau ua hauj lwm ntau, los nws tus moj yam tau txais ntau yam kev hloov, thiab qhov uas nws nrhiav yog qhov tseeb, thiab qhov kev hloov tiag tiag. Nws tes hauj lwm mas tsis yog lam ua rau tes hauj lwm ntawd nkaus xwb. Txawm hais tias Povlauj ua hauj lwm ntau heev, los nws yeej yog tag nrho tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig xwb, thiab txawm hais tias Povlauj koom tes nyob rau hauv tes hauj lwm no, los nws tsis tau ntsib tau pom qhov ntawd li. Qhov uas Petus ua hauj lwm tsawg dua ntawd ces tsuas vim yog Vajntsujplig tsis ua hauj lwm ntau dhau hauv nws xwb. Qhov uas ua hauj lwm ntau los tsawg ntawd mas tsis txiav txim hais tias ua nkawd puas yuav raug ua kom zoo tiav log; txoj kev caum nrhiav ntawm ib tug ces yog ua kom tau txais phaj tshab, hos tej ntawm tus sab tod ces yog ua kom tau ib qho kev hlub loj tshaj plaws rau Vajtswv, thiab ua nws tes dej num li ib tug uas Vajtswv tsim tawm los, txog ntua qhov uas nws muaj peev xwm ua tau ib daim duab ntxim hlub heev kom haum Vajtswv txoj kev ntshaw. Nyob rau sab nraud ces lawv sib txawv, thiab yog li nkawd lub ntsiab tseem ceeb thiaj li sib txawv. Koj tsis muaj cuab kav qhia tau hais tias nkawd tus twg raug ua kom zoo tiav log los ntawm qhov uas seb nkawd ua hauj lwm ntau npaum li cas. Petus nrhiav kev ua lub neej kom tau li daim duab ntawm ib tug uas hlub Vajtswv, kom ua ib tug uas mloog Vajtswv lus, kom ua tau ib tug uas lees txais kev qhuab qhia thiab kev qhuab ntuas, thiab kom ua ib tug uas ua tiav hlo nws tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los ntawm Vajtswv. Nws muaj peev xwm muab nws tus kheej cob fim kiag rau Vajtswv, kom muab tag nrho nws tus kheej tso kiag rau hauv Vajtswv ob txhais tes, thiab mloog Nws lus kom txog thaum tuag kiag. Qhov ntawd yog qhov uas nws txiav txim siab khov kho ua thiab, tshaj qhov ntawd, ces qhov ntawd yog qhov nws ua tau kiag. Qhov no yog qhov laj thawj tseem ceeb tshaj plaws uas vim li cas nws qhov kawg ho txawv Povlauj qhov. Tes hauj lwm uas Vajntsujplig ua nyob rau hauv Petus ces yog yuav ua kom nws zoo tiav log, thiab tes hauj lwm uas Vajntsujplig ua nyob rau hauv Povlauj ces yog yuav siv nws xwb. Qhov no ces vim yog nkawd tus yeeb yam thiab qhov kev pom rau txoj kev caum nrhiav ntawd tsis zoo sib thooj. Ob leeg puav leej muaj Vajntsujplig tes hauj lwm tib si. Petus muab tes hauj lwm no tso rau nws tus kheej, thiab kuj muab rau lwm tus thiab; Povlauj, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, tsuas muab tag nrho tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig ntawd rau lwm tus xwb, thiab tsis tau txais dab tsi los ntawm tes hauj lwm ntawd rau nws tus kheej li. Nyob rau txoj kev no, tom qab uas nws tau ntsib tau pom tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig tau ntau xyoo lawm, qhov kev hloov nyob rau hauv Povlauj as cuag nkaus tsis muaj ib qho li. Nws yeej tseem nyob rau nws tus yeeb yam xeeb txawm, thiab nws tseem yog tus Povlauj ua ntej ntawd. Nws tsuas lam yog hais tias tom qab uas tiv txoj kev txom nyem tau ntau xyoo ua tes hauj lwm lawm, ces nws tsuas kawm tau tias yuav “ua hauj lwm” li cas, thiab kawm tau kev tiv tej ntawd, tab sis nws tus yeeb yam qub—nws tus yeeb yam uas nyiam sib tw heev thiab muab nyiaj txiag saib hlob ntawd—yeej tseem muaj nyob. Tom qab ua hauj lwm tau ntau lub xyoo lawm, nws tsis paub nws tus moj yam qias vuab tsuab li, los sis nws tsis tau tshem nws tus kheej tawm ntawm nws tus qub moj yam li, thiab nws yeej pom tau meej meej hauv nws tes hauj lwm. Nyob rau hauv nws ces tsuas yog muaj kev ntsib kev pom ntawm tes hauj lwm ntau zog xwb, tab sis tej nyuag kev ntsib kev pom me me li ntawd xwb ces tsis muaj cuab kav yuav hloov tau nws thiab tsis muaj cuab kav hloov tau nws tej kev pom kev xav txog kev muaj sia nyob los sis qhov tseem ceeb ntawm nws qhov kev nrhiav. Txawm hais tias nws tau ua hauj lwm tau ntau xyoo rau Khetos, thiab yeej tsis tau rov tsim txom Tswv Yexus dua ib zaug ntxiv lawm, los nyob rau hauv nws lub siab ces yeej tsis muaj dab tsi hloov nyob rau hauv nws qhov kev paub txog Vajtswv li. Qhov no txhais tau hais tias nws tsis tau ua hauj lwm los muab nws tus kheej cob fij kiag rau Vajtswv, tab sis tsuas yog nws raug yuam kom ua hauj lwm rau nws txoj hau kev kawg yav pem suab xwb. Vim, nyob rau thaum pib, nws tsim txom Khetos, thiab tsis zwm rau Khetos; nws yog ib tug neeg xeeb txawm ntxeev siab uas tab meeg tawm tsam Khetos, thiab yog ib tug uas tsis paub txog tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig li. Thaum uas nws tes hauj lwm yuav luag xaus, los nws yeej tseem tsis paub tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig, thiab tsuas lam ua raws li nws tus kheej siab nyiam raws li nws tus kheej tus yeeb yam, yam tsis mloog ib qho me me rau Vajntsujplig lub siab nyiam hlo li. Thiab yog li ntawd nws tus yeeb yam thiaj li ua yeeb ncuab rau Khetos thiab tsis ua raws qhov tseeb. Tej tus neeg zoo li no, tus uas tau raug Vajntsujplig tes hauj lwm muab tso pov tseg, tus uas tsis paub Vajntsujplig tes hauj lwm, thiab tus uas tawm tsam Khetos—ib tug neeg zoo li ntawd ho yuav raug cawm tau li cas? Qhov uas seb tib neeg puas yuav raug cawm tau ntawd mas tsis yog nyob ntawm qhov uas nws ua hauj lwm ntau los tsawg, los sis nws ho mob siab npaum li cas, tab sis yog txiav txim los ntawm qhov uas seb nws puas paub Vajntsujplig tes hauj lwm, seb nws puas muaj peev xwm muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws, thiab seb nws txoj kev pom kev xav rau txoj kev nrhiav ntawd puas sib dhos nrog qhov tseeb.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Yeej los sis Kev Swb Ces Nyob Ntawm Txoj Kev Uas Tib Neeg Taug Xwb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 477

Txawm hais tias tej kev qhia tshwm li ntuj tsim ntawd yeej muaj tshwm sim tom qab uas Petus pib caum Yexus lawm, nyob rau hauv nws tus yeeb yam ces nws, txij kiag thaum pib los, yeej yog ib tug uas txaus siab hlo zwm rau Vajntsujplig thiab nrhiav Khetos. Nws txoj kev mloog lus rau Vajntsujplig yeej dawb huv: Nws tsis nrhiav koob npe thiab nyiaj txiag, tab sis tsuas yog muaj siab los ntawm txoj kev mloog lus rau qhov tseeb xwb. Txawm hais tias muaj peb zaug uas Petus tsis lees paub Khetos, thiab txawm nws tau dag tus Tswv Yexus, los tej kev tsis ruaj khov ntawm tib neeg uas me me li ntawd tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau nws tus yeeb yam, nws tsis cuam tshuam rau nws qhov kev caum nrhiav yav tom ntej, thiab nws tsis yog ib qho pov thawj txaus los qhia hais tias nws qhov kev sim siab ntawd yog ib qho kev ua ntawm ib tug tawm tsam Khetos. Tib neeg qhov kev qaug zog li ib txwm muaj ntawd yog tej yam uas tag nrho cov neeg hauv ntiaj teb no yeej muaj—koj xav kom Petus mas yuav tsum txawv lod? Tsis yog tib neeg yeej muaj tej yam kev xav rau Petus vim nws tau ua ntau yam yuam kev yam ruam ruam ntawd lod? Thiab tsis yog tib neeg kuj ho nyiam Petus vim tes hauj lwm nws ua, thiab tag nrho tej ntawv uas nws sau lod? Tib neeg yuav ua cas muaj peev xwm pom tshab plaws rau lub ntsiab tseem ceeb ntawm tib neeg mas? Puas muaj tseeb tiag hais tias cov uas muaj kev hnov tiag ntawd yeej muaj peev xwm pom tej yam me me tsis tseem ceeb ntawd mas? Txawm hais tias Petus tej kev ntsib kev pom uas txom nyem mob siab tau ntau lub xyoo ntawd tsis raug teev tseg nyob rau hauv Vajluskub, los qhov no tsis yog pov thawj qhia hais tias Petus tsis muaj tej kev ntsib kev pom tiag, los sis hais tias Petus tsis raug ua kom zoo tiav log. Tib neeg yuav ua cas to taub tag nrho tau txog Vajtswv tes hauj lwm mas? Cov lus teev tseg hauv Vajluskub mas tsis yog Yexus tus kheej xaiv tseg kiag, tab sis tsuas yog tej tiam neeg tom qab no muab sau los teeb ua ke xwb. Qhov ntawd yog li ntawd, ces tag nrho tej uas teev tseg rau hauv Vajluskub tseem tsis yog xaiv raws li tib neeg lub tswv yim xwb lod? Dhau qhov ntawd, qhov kawg ntawm Petus thiab Povlauj nkawd mas yeej tsis tau teev kom meej meej rau hauv cov ntawv, ces tib neeg thiab li txiav txim rau Petus thiab Povlauj nkawd raws li lawv tus kheej txoj kev xav, thiab raws li qhov uas lawv tus kheej nyiam. Thiab vim Povlauj ua hauj lwm ntau heev li, vim nws qhov “hauj lwm uas ua tau” mas ntau kawg nkaus li, ces cov neeg coob coob thiaj li cia muab txoj kev ntseeg siab rau nws. Tsis yog tib neeg yeej tsuas tsom ntsoov rau qhov ntiav ntiav saum daim tawv xwb lod? Tib neeg yuav ua li cas pom tshab plaws mus rau lub ntsiab tseem ceeb ntawm tib neeg mas? Tsis tas hais txog, muab xam qhov hais tias Povlauj yeej yog ib daim phiaj ntawm kev pe hawm los tau ntau txhiab xyoo lawm, leej twg yuav tau luag lam cia li maj nroos tsis lees nws tej hauj lwm mas? Petus ces tsuas yog ib tug neeg cuab ntses xwb, es ua cas nws qhov hauj lwm uas ua tau ntawd ho yuav loj npaum nkaus li Povlauj qhov thiab mas? Hais txog qhov hauj lwm uas nkawd ua tau, ces Povlauj yeej tsim nyog raug txais phaj tshab ua ntej Petus, thiab nws tsim nyog yog tus uas zoo tsim nyog tau txais Vajtswv txoj kev pom zoo. Leej twg yuav xav hais tias, nyob rau hauv qhov uas Nws ua rau Povlauj, Vajtswv tsuas lam kom nws ua hauj lwm hauv nws tej peev xwm xwb, hos Vajtswv ho ua kom Petus zoo tiav log. Nws tsis yog vim hais tias tus Tswv Yexus yeej tau npaj tej phiaj xwm no rau Petus thiab Povlauj puag thaum pib kiag los lawm: Nws ces tsuas yog, raug ua kom zoo tiav log los sis txib ua hauj lwm raws nraim li nkawd tus yeeb yam xeeb txawm xwb. Thiab yog li ntawd, qhov uas tib neeg pom ces tsuas yog tib neeg qhov hauj lwm ua tiav sab nraud xwb, hos qhov Vajtswv pom ces yog tib neeg lub ntsiab tseem ceeb, nrog rau txoj kev uas tib neeg taug thaum pib kiag los, thiab qhov kev tshoov siab uas nyob tom qab ntawm tib neeg txoj kev caum nrhiav. Tib neeg ntsuas ib tug tib neeg raws li lawv tej kev xav phem, thiab raws li lawv tus kheej txoj kev xav xwb, tab sis qhov xaus thaum kawg ntawm ib tug tib neeg mas tsis yog txiav txim raws li tej yam nws muaj sab nraud xwb. Thiab yog li ntawd Kuv thiaj hais tias yog txoj kev uas koj taug thaum pib yog txoj kev yeej, thiab koj txoj kev xav rau txoj kev caum nrhiav ntawd yog txoj yog los thaum pib kiag los, ces koj zoo li Petus; yog hais tias txoj kev koj taug yog txoj kev swb, ces koj txawm yuav them tus nqi li cas, los koj qhov kawg ces yeej tseem yuav zoo ib yam nkaus li Povlauj qhov xwb. Txawm yuav yog qhov twg los xij, koj txoj hau kev kawg, thiab tsis hais koj yuav yeej los swb li, ces ob qho yeej puav leej yog txiav txim los ntawm qhov uas seb txoj kev koj nrhiav ntawd puas yog txoj yog los tsis yog xwb, tsis yog koj qhov kev mob siab xwb, los sis tus nqi uas koj them xwb. Petus thiab Povlauj qhov xwm txheej, thiab lub hom phiaj uas nkawd caum nrhiav ntawd, mas yeej sib txawv; tib neeg tsis muaj cuab kav yuav tshawb nrhiav tau tej no, thiab tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj li paub tej ntawd tag nrho xwb. Vim qhov uas Vajtswv pom yog tib neeg lub ntsiab tseem ceeb, hos tib neeg ces yeej tsis paub dab tsi txog lawv tus kheej lub ntsiab tseem ceeb li. Tib neeg tsis muaj cuab kav pom tau lub ntsiab tseem ceeb nyob hauv tib neeg los sis nws tus yam ntxwv tiag, thiab yog li ntawd thiaj tsis muaj cuab kav qhia tau qhov laj thawj ntawm kev swb thiab kev yeej ntawm Povlauj thiab Petus nkawd. Qhov laj thawj uas vim li cas es neeg feem coob ho pe hawm Povlauj thiab tsis pe hawm Petus ntawd ces vim yog Povlauj raug siv los ua tes hauj lwm rau pej xeem, thiab tib neeg muaj cuab kav pom tes hauj lwm no, thiab tib neeg coob heev lees paub tej “kev ua tau tiav hlo” ntawm Povlauj. Petus qhov kev ntsib kev pom, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, mas tib neeg ntsia tsis pom, thiab qhov uas nws nrhiav ces yog qhov uas tib neeg ua tsis tau, thiab ces tib neeg thiaj li tsis muaj kev xav paub xav pom rau hauv Petus.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Yeej los sis Kev Swb Ces Nyob Ntawm Txoj Kev Uas Tib Neeg Taug Xwb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 478

Petus raug ua kom zoo tiav log los ntawm qhov kev ntsib kev pom rau txoj kev qhuab ntuas thiab kev lim kom dawb huv lawm. Nws hais tias, “Kuv yuav tsum ua kom haum Vajtswv txoj kev ntshaw rau txhua lub sij hawm. Nyob rau txhua yam uas kuv ua mas kuv tsuas yog nrhiav kev ua kom haum Vajtswv txoj kev ntshaw nkaus xwb, thiab txawm hais tias kuv yuav raug rau txim, los sis txiav txim rau, los kuv yeej tseem zoo siab hlo ua li ntawd.” Petus muab txhua yam rau Vajtswv, thiab nws tes hauj lwm, tej lus, thiab tag nrho lub neej ces muab tag nrho rau txoj kev hlub Vajtswv. Nws yog ib tug uas nrhiav txoj kev dawb huv, thiab nws yim muaj kev ntsib kev pom ntau, ces nws txoj kev hlub Vajtswv yim muaj mus tob nyob rau hauv nws lub siab. Povlauj, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, tsuas yog ua tes hauj lwm sab nraud xwb, thiab txawm hais tias nws kuj ua hauj lwm hnyav heev, los nws tej dag zog ces yog siv rau qhov kev ua nws tes hauj lwm kom zoo thiab kom tau xais phaj tshab xwb. Yog nws paub hais tias nws yuav tsis tau txais phaj tshab, nws yuav muab nws tes hauj lwm tso tseg lawm. Qhov uas Petus mob siab rau ces yog txoj kev hlub tseeb hauv nws lub siab, thiab tej qho uas muaj qab hau thiab muaj peev xwm ua tau kom tiav hlo. Nws tsis quav ntsej txog hais tias ua nws puas yuav tau txais ib qho phaj tshab, tab sis tsuas yog qhov uas seb nws tus moj yam puas yuav hloov tau xwb. Povlauj tsuas mob siab txog kev ua hauj lwm kom hnyav dua xwb, nws mob siab txog tes hauj lwm thiab txoj kev mob siab sab nraud, thiab txog tej kev qhuab qhia uas tej neeg dog dig yeej tsis tau ntsia tau pom xwb. Nws tsis mob siab rau tej kev hloov tob tob nyob rau hauv nws los sis rau txoj kev hlub tiag rau Vajtswv. Petus qhov kev ntsib kev pom mas yog ua kom tau txoj kev hlub tiag rau thiab qhov kev paub tseeb txog Vajtswv. Nws tej kev ntsib kev pom ces yog ua kom tau ib qho kev sib raug zoo kom nyob ze zog rau Vajtswv, thiab kom muaj ib qho kev ua neej kom muaj qab hau. Tes hauj lwm ntawm Povlauj mas yog ua vim ntawm qhov Yexus muab tso rau nws ua, thiab ua kom tau tej yam uas nws ntshaw xwb, tab sis tej no mas tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau nws qhov kev paub txog nws tus kheej thiab Vajtswv li. Nws tes hauj lwm ces yog ua kom khiav dim kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim nkaus xwb. Qhov uas Petus nrhiav yog txoj kev hlub dawb huv, thiab qhov Povlauj nrhiav yog lub kaus mom vajntxwv ntawm txoj kev ncaj ncees. Petus tau ntsib tau pom ntau xyoo ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm, thiab tau muaj tej kev paub uas muaj qab hau txog Khetos, nrog rau ib qho kev paub tob heev txog nws tus kheej. Thiab yog li ntawd, nws txoj kev hlub rau Vajtswv thiaj li dawb huv. Ntau xyoo ntawm txoj kev lim tib neeg kom dawb huv tau txhawb tsa nws txoj kev paub txog Yexus thiab lub neej, thiab nws txoj kev hlub yog ib txoj kev hlub dawb paug uas tsis yuav dab tsi rov qab li, nws yog ib txoj kev hlub uas nyob nyob cia li tshwm plaws tuaj xwb, thiab nws yeej tsis thov dab tsi rov qab rau nws li, los sis nws yeej tsis cia siab kom tau ib yam txiaj ntsig dab tsi li. Povlauj ua hauj lwm tau ntau xyoo, tab sis nws tsis muaj kev paub ntau txog Khetos, thiab nws qhov kev paub txog nws tus kheej mas muaj tsawg yam txaus tu siab kawg nkaus li. Nws yeej tsis muaj kev hlub rau Khetos li, thiab nws tes hauj lwm thiab txoj kev nws taug ces yog ua kom tau txais txoj saw paj qhuas nws thaum kawg xwb. Qhov nws nrhiav yog lub kaus mom vajntxwv zoo tshaj plaws, tsis yog txoj kev hlub uas dawb huv tshaj plaws. Nws tsis rau siab ntso nrhiav, tab sis tsuas yog maj mam laug xwb; nws tsis ua nws tes dej num, tab sis yog raug yuam ua nyob rau hauv nws txoj kev nrhiav tom qab uas nws raug Vajntsujplig tes hauj lwm muab txhom tau lawm xwb. Thiab yog li ntawd, nws txoj kev nrhiav ntawd ua tsis tau pov thawj qhia hais tias nws yog ib tug raug tsim tawm los uas yeej zoo tsim nyog rau ntawm Vajtswv uas ua nws tes dej num. Tib neeg xav hais tias tag nrho cov uas ua tau ib qho hauj lwm rau Vajtswv ces tsim nyog tau txais ib qho phaj tshablawm, thiab ces yog qhov hauj lwm uas ua tau ntawd yim loj ces lawv yim cia li xav hais tias lawv yuav tsum tau txais Vajtswv txoj kev hlub. Lub ntsiab ntawm tib neeg qhov kev xav ces tsuas muaj kev sib pauv luam nkaus xwb, thiab lawv tsis rau siab ntso nrhiav kev ua lawv tes dej num li ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los. Rau Vajtswv, ces yog tib neeg yim nrhiav ib txoj kev hlub tseeb rau Vajtswv thiab kev mloog lus tag nrho rau Vajtswv, uas kuj txhais hais tias nrhiav kev ua lawv tes dej num ib yam li ib tug uas Vajtswv tsim tawm los, ces lawv haj yam yuav tau txais Vajtswv txoj kev pom zoo. Vajtswv qhov kev xav ces yog txib kom tib neeg rov muab kom tau lawv tes dej num thiab lub luag hauj lwm thaum xub thawj. Tib neeg yog ib tug uas Vajtswv tsim tawm, thiab yog li ntawd tib neeg yuav tsum tsis txhob hla tshaj nws tus kheej mus txib Vajtswv li ub li no, thiab yuav tsum tsis txhob ua dab tsi tshaj qhov ua lawv tes dej num li ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los xwb. Txoj hau kev kawg ntawm Povlauj thiab Petus nkawd ces yog ntsuas los ntawm qhov uas seb nkawd puas muaj peev xwm ua tau nkawd tes dej num li ib tug uas Vajtswv tsim tawm los xwb, thiab tsis yog raws li qhov uas seb tes hauj lawm uas nkawd ua tiav ntawd loj me npaum li cas; nkawd txoj hau kev kawg ces yog txiav txim raws li qhov uas nkawd nrhiav thaum pib kiag los, tsis yog raws li qhov uas seb nkawd ua tau hauj lwm ntau npaum li cas, los sis lwm tus neeg qhov kev khwv yees txog nkawd. Thiab yog li ntawd, kev nrhiav kev rau siab ntso mus ua yus tes hauj lwm li ib tug uas Vajtswv tsim tawm los ces yog txoj kev mus rau kev yeej; kev nrhiav txoj kev ntawm txoj kev hlub tseeb rau Vajtswv yog txoj uas yog tshaj plaws; kev nrhiav kev hloov nyob rau hauv yus tus moj yam qub, thiab kev nrhiav txoj kev hlub dawb huv rau Vajtswv, yog txoj kev mus rau kev yeej. Txoj kev mus rau kev yeej zoo li ntawd yog txoj kev rov mus muab kom tau tes dej num thaum xub thawj nrog rau tus duab thaum xub thawj ntawm ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los. Nws yog txoj kev mus muab kom tau rov los, thiab nws kuj yog lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm txij kiag thaum pib los rau thaum xaus. Yog tib neeg txoj kev nrhiav raug dub tsuas los ntawm lawv tus kheej tej kev xav tau yam luam thuam ntxiag thiab tej kev ntshaw yam tsis muaj laj thawj lawm, ces qhov tshwm sim uas ua tau los ntawdyuav tsis hloov tib neeg tus moj yam. Nws tsis yog tes hauj lwm uas Vajntsujplig ua tiag tiag li, thiab yog li ntawd qhov no thiaj yog pov thawj qhia hais tias yam kev nrhiav li no tsis yog yam uas Vajtswv pom zoo. Ib txoj kev nrhiav uas Vajtswv tsis pom zoo ces ho yuav tseem ceeb li cas mas?

Xaiv tawm los ntawm “Kev Yeej los sis Kev Swb Ces Nyob Ntawm Txoj Kev Uas Tib Neeg Taug Xwb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 479

Tes hauj lwm uas Povlauj ua mas muab tso tau rau tib neeg saib, tab sis hais txog qhov uas seb nws txoj kev hlub rau Vajtswv ntawd dawb huv npaum li cas thiab Nws hlub Vajtswv npaum li cas nyob tob hauv nws lub siab ntawd—tej yam no ces tib neeg tsis pom li. Tib neeg tsuas pom tes hauj lwm nws ua xwb, qhov ntawd ces tib neeg thiaj paub hais tias nws yeej raug Vajntsujplig siv lawm tiag tiag, thiab los yog ntawd tib neeg thiaj xav hais tias Povlauj zoo dua Petus, hais tias nws tes hauj lwm mas loj dua, vim nws muaj cuab kav pab cuam tau rau cov pawg ntseeg. Petus tsuas saib nws tus kheej tej kev ntsib kev pom thiab tsuas tau ob peb tug neeg rau thaum nws ua nws tes hauj lwm uas ntev ntev mam ua ib zaug ntawd xwb. Los ntawm nws ces tsuas muaj ob peb daig ntawv uas neeg paub me me xwb, tab sis leej twg paub hais tias nws txoj kev hlub rau Vajtswv uas nyob tob hauv nws lub siab ntawd loj npaum li cas? Ib hnub, dhau ib hnub, Povlauj ua hauj lwm rau Vajtswv: Yog tseem tshuav hauj lwm yuav tau ua, ces nws ua kiag xwb. Nws xav hais tias nyob rau txoj kev no ces nws yuav muaj cuab kav muab tau lub kaum mom vajntxwv, thiab yuav muaj peev xwm ua tau kom Vajtswv txaus siab, tab sis nws tsis nrhiav kev hloov nws tus kheej los ntawm nws tes hauj lwm li. Ib yam dab tsi nyob hauv Petus lub neeg uas tsis ua kom haum rau Vajtswv txoj kev ntshaw ces ua rau nws ntxhov siab. Yog nws tsis ua kom haum rau Vajtswv txoj kev ntshaw, ces nws yuav hnov tu siab, thiab yuav nrhiav ib txoj kev kom yog es kom nws muaj cuab kav rau siab ntso ua kom haum rau Vajtswv lub siab. Nyob rau hauv kis me ntshaj plaws thiab zoo li tsis tseem ceeb tshaj plaws hauv nws lub neej, los nws yeej tseem yuav tseev kom nws ua kom tau haum Vajtswv lub siab. Nws yeej tsis yuam nws tus kheej tsawg tshaj li, tseem haj yam tsoo hnyav rau qhov yuav tseev kom nws tus kheej nce qib tob tshaj mus rau qhov tseeb. Povlauj tsuas nrhiav lub koob npe thiab lub meej mom ntiav ntiav saum daim tawv xwb. Nws nrhiav kev khav nws tus kheej rau tib neeg, thiab tsis nrhiav kev ua kom nce qib tob zog rau txoj kev to taub lub neej txoj sia. Qhov nws mob siab rau ces tsuas yog txoj kev qhuab qhia xwb, tsis yog qhov tseeb. Ib co neeg hais tias, “Povlauj ua hauj lwm ntau heev rau Vajtswv li, vim li cas Vajtswv thiaj tsis nco qab nws? Petus ces nyuam qhuav ua hauj lwm me me rau Vajtswv xwb, thiab twb tsis tau ua tau ib qho hauj lwm loj tiav rau tej pawg ntseeg li, yog vim li cas nws ho raug ua kom zoo tiav log?” Petus hlub Vajtswv txog ib theem, uas yog qhov Vajtswv yuav tseev kom ua; tsuas yog cov neeg zoo li no xwb thiaj li muaj lus tim khawv. Thiab Povlauj ho ua tau dab tsi? Nws ho hlub Vajtswv txog theem twg? Koj puas paub? Povlauj tes hauj lwm yog ua rau dab tsi tiag? Thiab Petus tes hauj lwm yog ua rau dab tsi tiag? Petus tsis ua hauj lwm ntau heev, tab sis koj puas paub dab tsi nyob tob hauv nws lub siab? Povlauj tes hauj lwm ces yog hais txog kev pab cuam rau cov pawg ntseeg, thiab kev txhawb nqa rau cov pawg ntseeg. Qhov Petus tau ntsib tau pom ces yog kev hloov hauv nws tus moj yam ntawm lub neej txoj sia; nws tau ntsib tau pom txoj kev hlub rau Vajtswv. Tam sim no koj paub qhov sib txawv nyob rau hauv nkawd lub ntsiab tseem ceeb lawm, koj yeej pom hais tias leej twg, txog thaum kawg, ntseeg Vajtswv tiag tiag, thiab leej twg tsis ntseeg Vajtswv tiag tiag. Nkawd ib tug mas hlub Vajtswv tiag tiag, thiab tus sab tod mas tsis hlub Vajtswv tiag tiag; ib tug mas muaj kev hloov rau hauv nws tus moj yam, thiab tus sab tod mas tsis muaj li; ib tug ua hauj lwm yam txo hwj chim ntxiag, thiab neeg tsis tshua lam pom nws yooj yim, thiab tus sab tod mas neeg pe hawm nws heev, thiab muaj daim duab loj zoo heev; ib tug nrhiav kev dawb huv, thiab tus sab tod mas tsis nrhiav, thiab txawm hais tias nws yuav tsis yog tsis dawb huv, nws tsis muaj ib txoj kev hlub uas dawb huv; ib tug mas muaj txoj kev ua neeg tiag tiag, thiab tus sab tod mas tsis muaj; ib tug muaj txoj kev xav li ib tug uas Vajtswv tsim tawm los tiag tiag, thiab ib tug mas tsis muaj. Tej ntawd yog qhov sib txawv ntawm lub ntsiab tseem ceeb ntawm Povlauj thiab Petus. Txoj kev uas Petus taug yog txoj kev yeej, uas kuj yog txoj kev rov mus muab tau txoj kev ua neeg li ib txwm muaj thiab txoj kev rov muab tau tes daj num ntawm ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los. Petus sawv cev tag nrho cov uas yog cov yeej. Txoj kev uas Povlauj taug yog txoj kev swb, thiab nws sawv cev tag nrho cov uas tsuas lam nyoo thiab siv lawv tus kheej yam ntiav ntiav xwb, thiab yeej tsis hlub Vajtswv tiag tiag. Povlauj sawv cev tag nrho cov uas tsis muaj qhov tseeb. Nyob rau hauv nws txoj kev ntseeg Vajtswv, Petus nrhiav kev ua kom haum Vajtswv siab nyob rau txhua yam, thiab nrhiav kev ua raws li txhua yam uas los ntawm Vajtswv los. Yam tsis muaj ib qho kev yws me me hlo li, nws muaj cuab kav txais kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, nrog rau kev tsim kho kom zoo, txoj kev txom nyem loj thiab mus yam tsis muaj nyob rau hauv nws lub neej, tsis muaj ib yam uas yuav hloov tau nws txoj kev hlub rau Vajtswv li. Qhov no tseem tsis yog qhov kev hlub loj tshaj plaws rau Vajtswv thiab lod? Qhov no tseem tsis yog kev ua tau tes dej num ntawm ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los thiab lod? Tsis hais nyob rau hauv kev qhuav ntuas, kev txiav txim, los sis kev txom nyem loj, koj yeej muaj cuab kav ua tau txoj kev mloog lus kom txog thaum tuag kiag, thiab qhov no yog qhov uas tsim nyog ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los twg yuav tsum ua kom tau, qhov no yog qhov kev dawb huv ntawm txoj kev hlub rau Vajtswv. Yog hais tias tib neeg muaj cuab kav ua tau ntau npaum li no, ces lawv yeej zoo tsim nyog ua ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los, thiab yeej tsis muaj ib yam dab tsi li uas yuav ua tau kom haum txoj kev ntshaw ntawm tus Tswv Tsim tshaj qhov no li lawm. Muab xav hais tias koj muaj cuab kav ua hauj lwm rau Vajtswv, tab sis koj tsis mloog Vajtswv lus, thiab tsis muaj cuab kav hlub Vajtswv tiag tiag. Nyob rau txoj kev no, tsis yog koj yuav ua tsis tau koj tes dej num li ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los xwb, tab tsis koj tseem yuav raug Vajtswv teem txim rau thiab, vim koj yog ib tug uas tsis muaj qhov tseeb, tus uas tsis muaj cuab kav mloog Vajtswv lus, thiab tus uas tsis mloog lus rau Vajtswv. Koj tsuas mob siab txog kev ua hauj lwm rau Vajtswv xwb, thiab tsis mob siab txog kev muab qhov tseeb coj los xyaum ua los sis paub koj tus kheej. Koj tsis to taub los sis paub tus Tswv Tsim, thiab tsis mloog lus los sis hlub tus Tswv Tsim. Koj yog ib tug uas yeej xeeb txawm tsis mloog lus rau Vajtswv, thiab ces cov neeg zoo li ntawd yog cov uas tus Tswv Tsim tsis hlub.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Yeej los sis Kev Swb Ces Nyob Ntawm Txoj Kev Uas Tib Neeg Taug Xwb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 480

Ib txhia neeg hais tias, “Povlauj ua tau hauj lwm ntau heev li, thiab nws ris lub nra hnyav heev rau cov pawg ntseeg thiab ua tau hauj lwm tiav ntau heev rau lawv. Povlauj kaum peb tsab ntawv tuav tau 2,000 xyoo ntawm Tiam Hmoov Hlub, thiab tsuas yog thib ob ntawm Plaub Txoj Moo Zoo xwb. Leej twg thiaj li yuav piv tau nws? Tsis muaj leej twg yuav tshab txhais tau Yauhas qhov kev Qhia Tshwv, hos Povlauj cov ntawv ces pub txoj sia thiab tes hauj lwm nws ua muaj txiaj ntsig heev rau cov pawg ntseeg. Leej twg thiaj li yuav ua tau tej yam zoo li ntawd? Thiab Petus ho ua tes hauj lwm dab tsi?” Thaum tib neeg ntsuas lwm tus, lawv ua li ntawd raws li lawv tes hauj lawm uas ua tau tiav hlo. Thaum Vajtswv ntsuas tib neeg, Nws ua li ntawd raws li tib neeg tus yeeb yam. Nyob rau cov uas nrhiav txoj sia, Povlauj yog ib tug uas tsis paub nws tus kheej lub ntsiab tseem ceeb. Nws yog ib tug uas yeej tsis txo hwj chim los sis mloog lus kiag li, los sis nws yeej tsis paub nws lub ntsiab tseem ceeb, uas yog tawm tsam Vajtswv. Thiab yog li ntawd, nws yog ib tug uas tsis tau muaj kev ntsib kev pom kom ntxaws ntxaws, thiab yog ib tug uas tsis muab qhov tseeb coj los xyaum ua. Petus mas txawv. Nws paub nws tej yam tsis zoo, tej kev qaug zog, thiab nws tus moj yam uas qias vuab tsuab li ib tug uas Vajtswv tsim tawm los, thiab yog li ntawd nws muaj ib txoj kev xyaum ua los mus hloov nws tus moj yam; nws tsis yog ib tug ntawm cov uas tsuas muaj qhov kev qhuab qhia xwb tab sis tsis muaj qhov tseeb. Cov uas hloov lawm ces yog cov neeg tshiab uas tau raug cawm tau lawm, lawv yog cov uas zoo tsim nyog nrhiav qhov tseeb lawm. Cov neeg uas tsis hloov ces yog cov uas poob qab raws tus yeeb yam; lawv yog cov uas tsis tau raug cawm tau, qhov ntawd ces yog, cov uas Vajtswv ntxub thiab tsis lees txais. Vajtswv yuav tsis nco qab lawv tsis hais lawv tes hauj lwm yuav loj npaum li cas li. Thaum koj muab qhov no coj los piv rau koj tus kheej txoj kev nrhiav, ces qhov uas seb koj yog tib hom neeg li Petus los sis Povlauj ntawd ces yeej tsim nyog pom meej meej lawm. Yog hais tias tseem tsis muaj qhov tseeb nyob rau hauv tej uas koj nrhiav ntawd, thiab txawm hais tias hnub no koj tseem khav theeb thiab muaj plhus li Povlauj, thiab tseem txawj dag thiab hais lus tshaj tshaj li nws, ces koj yeej yog ib tug neeg lwj liam ua swb tiag tiag li. Yog koj nrhiav tib yam uas Petus nrhiav, yog koj nrhiav kev xyaum ua thiab kev hloov tiag tiag, thiab tsis khav theeb los sis txhob txwm, tab sis tsuas yog nrhiav ua koj tes dej num xwb, ces koj yuav yog ib tug Vajtswv tsim tawm los uas muaj cuab kav ua tau txoj kev yeej. Povlauj tsis paub nws tus kheej lub ntsiab tseem ceeb los sis qhov kev qias vuab tsuab, haj yam tsis paub nws tus kheej txoj kev tsis mloog lus. Nws yeej tsis tau hais txog nws tej kev tawm tsam Khetos yam txaus ntxub kawg ntawd li, los sis nws yeej tsis muaj kev tu siab hlo li. Nws tsuas piav txog luv luv xwb thiab, nyob tob hauv nws lub siab, nws yeej tsis tau nyoo Vajtswv tag nrho li. Txawm hais tias nws twb ntog ntawm txoj kev mus rau Damaxaka, los nws yeej tsis saib kom tob hauv nws tus kheej li. Nws yeej tsuas txaus siab ua hauj lwm tag zog xwb, thiab nws tsis muab kev paub nws tus kheej thiab hloov nws tus moj yam qub xam ua tej qhov teeb meem tseem ceeb tshaj plaws li. Nws txaus siab rau qhov uas tsuas laj hais qhov tseeb, nrog rau kev muab ib qho tshuaj ntawm nws txoj kev txawj xav rau lwm tus xwb, thiab qhov uas nws tsis tsim txom Yexus cov thwj tim lawm ntawd coj los nplig nws tus kheej thiab zam txim rau nws tus kheej rau nws tej kev txhaum yav tag los. Lub hom phiaj uas nws caum nrhiav ntawd ces tsis muaj dab tsi tshaj lub kaus mom vajntxwv rau yav pem suab thiab tes hauj lwm ib nyuag ntu ntawd xwb, lub hom phiaj nws caum nrhiav ces yog txoj hmoov hlub nplua mias xwb. Nws tsis yog nrhiav qhov tseeb kom txaus, los sis nws tsis yog nrhiav kev nce qib mus kom tob tshaj lawm hauv qhov tseeb uas nws tsis to taub ua ntej ntawd. Nws qhov kev paub txog nws tus kheej ces yog li ntawd thiaj hais tau hais tias yog qhov cuav xwb, thiab nws tsis lees txais kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim. Qhov uas nws muaj cuab kav ua hauj lwm tsis tau txhais hais tias nws muaj qhov kev paub txog nws tus kheej tus yeeb yam los sis lub ntsiab tseem ceeb; qhov nws tsom ntsoov rau ces tsuas yog tej kev xyaum ua sab nraud xwb. Qhov nws rau siab ntso rau, tshaj qhov ntawd, ces tsis yog kev hloov, tab sis yog kev paub xwb. Nws tes hauj lwm ces tag nrho puav leej yog qhov tau los ntawm Yexus qhov kev tshwm sim rau nws nyob rau ntawm txoj kev mus rau Damaxaka xwb. Nws tsis yog tej yam uas nws txiav txim siab ua thaum xub thawj, los sis tsis yog tes hauj lwm uas tshwm sim tom qab nws tau lees txais kev qhuab qhia rau nws tus moj yam qub lawm. Tsis hais nws yuav ua hauj lwm li cas li, nws tus moj yam qub tsis hloov, thiab yog li ntawd nws tes hauj lwm thiaj theej txhoj tsis tau rau nws tej kev txhaum yav tag los tab sis tsuas lam ua ib qho nyuag dej num nrog rau cov pawg ntseeg rau lub sij hawm ntawd xwb. Rau tej tus neeg zoo li no, tus uas nws tus moj yam qub tsis hloov—qhov ntawd ces hais tias, tus uas tsis tau txais kev cawm dim, thiab haj yam tsis muaj qhov tseeb—nws tsis muaj hnub yuav muaj cuab kav rais los ua tau ib tug uas Tswv Yexus lees txais li. Nws tsis yog ib tug uas muaj txoj kev hlub thiab kev hwm rau Yexus Khetos, los sis nws tsis yog ib tug uas txawj nrhiav qhov tseeb, nws haj yam tsis yog ib tug uas nrhiav qhov lus zais tob ntawm txoj kev yug los ua neeg. Nws tsuas lam yog ib tug uas txawj dag xwb, thiab ib tug uas tsis zam rau ib tug twg uas siab dua nws los sis tus uas muaj qhov tseeb li. Nws khib cov tib neeg los sis tej qhov tseeb uas tsis zoo ib yam li nws, los sis ua yeeb ncuab nrog nws, nyiam cov neeg muaj peev xwm uas muaj lub koob meej zoo thiab muaj kev paub tob xwb. Nws tsis nyiam sib ntsib sib tham nrog cov neeg pluag uas nrhiav txoj hau kev tseeb thiab tsis quav ntsej txog dab tsi tsuas yog qhov tseeb nkaus xwb, thiab tseem ho mus koom rau cov thawj coj ntawm tej koom haum kev ntseeg uas tsuas tham txoj tej kev qhuab qhia nkaus xwb, thiab cov uas muaj kev paub nplua mias xwb. Nws tsis muaj kev hlub rau tes hauj lwm tshiab ntawm Vajntsujplig thiab tsis quav ntsej txog qhov kev txav mus lawm tom ntej ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm tshiab. Tab sis, nws nyiam cov kev cai thiab kev qhuab qhia uas siab dua tej qhov tseeb uas ib txwm muaj. Nyob rau hauv nws lub ntsiab tseem ceeb xeeb txawm thiab tag nrho tej uas nws nrhiav, nws tsis zoo tsim nyog yuav raug hu ua ib tug Ntseeg Vajtswv uas nrhiav qhov tseeb, haj yam tsis tsim nyog ua ib tug tub qhe muaj lub siab ncaj nyob rau hauv Vajtswv lub tsev, vim nyob qhov kev dag ntawd mas ntau heev lawm, thiab nws txoj kev tsis mloog lus mas loj dhau heev lawm. Txawm hais tias nws yeej nto moo ua ib tug tub qhe ntawm Tswv Yexus, los nws tsis zoo tsim nyog tau nkag mus rau hauv lub rooj vag ntawm ntuj ceeb tsheej lub nceeg vaj, vim nws tej kev ua thaum pib los txog thaum xaus mas yuav muab hu tsis tau hais tias ncaj ncees. Nws ces tsuas lam pom tau hais tias yog ib tug uas txawj dag xwb, thiab ua kev tsis ncaj ncees, tab sis kuj yog tus uas ua hauj lwm rau Khetos thiab. Txawm hais tias yuav hu tsis tau nws ua tus phem, los nws yeej tsim nyog raug hu ua ib tug tib neeg uas ua kev tsis ncaj ncees. Nws yeej ua hauj lwm ntau, tab sis yuav tsum tsis txhob txiav txim rau nws raws li qhov uas nws ua tau hauj lwm ntau ntawd, tab sis tsuas txiav txim rau ntawm qhov zoo thiab lub ntsiab ntawm nws tes hauj lwm xwb. Tsuas yog txoj kev no xwb mas thiaj li yuav taug mus txog qhov kawg ntawm qhov xwm txheej no. Nws ib txwm ntseeg hais tias: “Kuv muaj peev xwm ua hauj lwm; kuv yeej txhawj txog tus Tswv lub nra ib yam li lwm tus yeej xav tsis txog li, thiab tsis muaj leej twg yuav hloov siab lees txhaum tob npaum li kuv, vim qhov kaj loj tau ci ntsa rau kuv, thiab kuv twb tau pom qhov kaj loj lawm, thiab yog li ntawd kuv qhov kev hloov siab lees txhaum mas tob tshaj lwm tus li.” Nyob rau lub sij hawm ntawd, qhov no yog qhov nws xav nyob rau hauv nws lub siab. Nyob rau thaum kawg ntawm nws tes hauj lwm, Povlauj hais tias: “Kuv twb tau tawm tsam qhov kev sib ntaus sib tua tag lawm, kuv twb tau taug txoj kev kawg lawm, thiab muaj ib lub kaum mom vajntxwv ntawm txoj kev ncaj ncees npaj cia rau kuv lawm.” Nws qhov kev sib ntaus sib tua, tes hauj lwm, thiab txoj kev taug ces tag nrho tsuas yog ua rau lub kaus mom vajntxwv ntawm txoj kev ncaj ncees xwb, thiab nws tsis rau siab ntso nias qees lawm tom ntej. Txawm hais tias nws tsis yog lam ua nws tes hauj lwm kom zoo li twb ua lawm xwb, los yeej hais tau hais tias nws tes hauj lwm ces tsuas yog lam ua kom tau coj mus txhaws rau nws tej kev yuam kev xwb, coj mus txhaws rau tej kev iab liam ntawm nws txoj kev txawj xav xwb. Nws tsuas cia siab ua kom tag nws tes hauj lwm, taug nws txoj kev kom kawg, thiab tawm tsam hauv nws qhov kev sib ntaus sib tua ntawd kom tag sai li sai tau, ces kom nws tau txais nws lub kaus mom vajntxwv ntawm txoj kev ncaj ncees uas nws ntshaw los lawm ntev ntawd kom sai xwb. Qhov nws ntshaw tsis yog mus ntsib Tswv Yexus nrog rau nws tej kev ntsib kev pom thiab kev paub tiag tiag, tab sis tsuas ua kom tiav nws tej hauj lwm kom sai li sai tau xwb, ces kom nws thiaj tau txais qhov phaj tshab uas nws tes hauj lwm khwv tau rau nws thaum nws ntsib Tswv Yexus. Nws siv nws tes hauj lwm los nplig kom nws tus kheej kaj siab, thiab los khom lag luam kom paub tau lub kaus mom vajntxwv rau yav tom ntej xwb. Tej qho kev nrhiav zoo li ntawd es yuav ua cas siv tau li qhov phiaj ntsuas mas? Nws qhov kev tshoov siab, nws tes hauj lwm, tus nqi nws them, thiab tag nrho nws tej dag zog—nws txoj kev npau suav nruab hnub yam zoo tshaj plaws ntawd tseb txhawm thoob plaws rau li, thiab nws ua hauj lwm tag nrho raws li nws tus kheej txoj kev ntshaw xwb. Nyob rau tag nrho nws tes hauj lwm, yeej tsis muaj ib qho kev txaus siab hlo ua me me nyob rau hauv tus nqi uas nws them ntawd li; nws tsuas lam khom lag luam nkaus xwb. Nws tej dag zog tsis yog siv yam txaus siab hlo kom ua tau nws tes dej num, tab sis tsuas yog ua yam txaus siab hlo kom tau lub hom phiaj ntawm nws qhov kev khom lag luam xwb. Tej dag zog zoo li ntawd puas muaj nuj nqis dab tsi mas? Leej twg thiaj qhuas nws tej dag zog uas tsis dawb huv ntawd? Leej twg thiaj xav paub xav pom tej dag zog zoo li ntawd mas? Nws tej hauj lwm mas muaj tej kev npau suav txog yav tom ntej puv npo nyob rau hauv xwb, muaj tej phiaj xwm zoo tshaj plaws puv npo nyob rau hauv, thiab tsis muaj ib txoj kev uas yuav hloov tib neeg tus moj yam li. Ntau heev ntawm nws txoj kev hlub tshua ntawd tsuas yog kev ua txuj xwb; nws tesj hauj lwm tsis muab tau txoj sia, tab sis tsuas yog ib qho kev ua txuj dag ntawm txoj kev coj zoo xwb; nws yog ib qho kev khom lag luam xwb. Tes hauj lwm zoo li no es yuav ua cas coj tau tib neeg mus rau txoj kev nrhiav tau lawv tes dej num thaum xub thawj mas?

Xaiv tawm los ntawm “Kev Yeej los sis Kev Swb Ces Nyob Ntawm Txoj Kev Uas Tib Neeg Taug Xwb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 481

Tag nrho tej Petus nrhiav ces yog ua raws Vajtswv lub siab xwb. Nws nrhiav kev ua kom tiav li Vajtswv txoj kev ntshaw, thiab tsis hais yuav muaj kev txom nyem los sis kev nyuaj siab loj npaum li cas li, nws yeej tseem txaus siab hlo ua kom tau raws li Vajtswv txoj kev ntshaw. Yeej tsis muaj ib txoj kev nrhiav caum uas loj tshaj los ntawm ib tug ntseeg Vajtswv twg li lawm. Qhov uas Povlauj nrhiav ces raug dub tsuas los ntawm nws lub cev nqaij daim tawv, los ntawm nws tus kheej tej kev xav phem, thiab los ntawm nws tus kheej tej phiaj xwm thiab tej tswv yim dag lawm. Nws ces yeej tsis yog ib tug Vajtswv tsim tawm los uas zoo tsim nyog li, tsis yog ib tug uas nrhiav kev ua kom tiav raws li Vajtswv txoj kev ntshaw. Petus nrhiav kev los zwm rau Vajtswv tej kev coj, thiab txawm hais tias tes hauj lwm nws ua yuav tsis loj heev, los qhov kev tshoov siab uas nyob tom qab ntawm nws txoj kev nrhiav caum ntawd thiab txoj kev nws taug yog txoj yog lawm; txawm hais tias nws yuav tsis muaj peev xwm muab tau neeg coob, los nws muaj peev xwm nrhiav txoj kev ntawm qhov tseeb. Vim yog qhov no ces thiaj hais tau hais tias nws yog ib tug Vajtswv tsim tawm los uas zoo tsim nyog lawm. Niaj hnub no, txawm hais tias koj tsis yog ib tug neeg ua hauj lwm, los koj yuav tsum muaj peev xwm ua tes dej num ntawm ib tug uas Vajtswv tsim tawm los thiab nrhiav kev los zwm rau Vajtswv tej kev coj. Koj yuav tsum muaj peev xwm ua raws li yam dab tsi los xij uas Vajtswv hais, thiab muaj kev ntsib kev pom rau tag nrho txhua yam kev txom nyem thiab kev tsim kho kom zoo, thiab txawm hais tias koj qaug zog, los nyob hauv koj lub siab koj yuav tsum muaj cuab kav hlub Vajtswv kom tau. Cov uas lees txhua yam rau lawv tus kheej lub neej ces yeej txaus siab ua tes dej num ntawm ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los, thiab cov neeg zoo li ntawd qhov kev xav txog txoj kev nrhiav caum yog txoj uas yog. Cov no yog cov neeg uas Vajtswv xav tau. Yog koj ua hauj lwm ntau, thiab lwm tus tau xais koj tej kev qhuab qhia, tab sis koj tus kheej tsis hloov, thiab tsis tau hais lus tim khawv, los sis muaj kev paub kev pom tiag tiag li, tej yam zoo li ntawd ces kom txog thaum kawg ntawm koj lub neej txoj sia, ces tseem tsis muaj ib yam dab tsi uas koj tau uas es yuav hais tau lus tim khawv, ces koj puas yog ib tug neeg uas tau hloov lawm mas? Koj puas yog ib tug uas nrhiav qhov tseeb? Nyob rau lub sij hawm ntawd, Vajntsujplig siv koj, tab sis thaum Nws siv koj, Nws siv koj qhov uas tsuas siv tau ua tej hauj lwm xwb, thiab nws tsis siv koj qhov uas siv tsis tau. Yog koj nrhiav kev hloov, ces koj yuav maj mam raug ua kom zoo tiav log nyob rau lub sij hawm ntawm tus txheej txheem uas koj raug siv ntawd. Tab sis Vajntsujplig tsis lees txhua yam hais tias ua thaum kawg koj puas yuav raug muab tau, thiab qhov no mas nyob ntawm tus yam ntxwv ntawm koj qhov kev nrhiav caum ntawd xwb. Yog tsis muaj kev hloov nyob rau hauv koj tus kheej tus moj yam li, ces qhov ntawd yog vim koj txoj kev xav rau qhov kev nrhiav caum uas yuam kev lawm xwb. Yog koj tsis tau txais phaj tshab, ces qhov ntawd yog koj tus kheej qhov teeb meem, thiab yog vim koj tus kheej tsis tau muab qhov tseeb coj los xyaum ua thiab tsis muaj peev xwm ua kom tiav raws li Vajtswv txoj kev ntshaw. Thiab yog li ntawd, tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav tseem ceeb tshaj koj tus kheej tej kev ntsib kev pom kiag li, thiab tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav tseem ceeb tshaj koj tus kheej qhov kev to taub li! Ib co neeg mas thaum kawg yuav hais tias, “Kuv twb tau ua hauj lwm ntau heev rau Koj, thiab txawm hais tias kuv tsis tau ua tau tej yam tiav hlo uas nto moo lug, los kuv yeej tseem nquag plias rau kuv tej kev siv dag zog ntawd. Koj yuav tsis kam cia kuv nkag mus rau hauv ntuj ceeb tsheej mus noj lub txiv ntoo pub txoj sia lod?” Koj yuav tsum paub hais tias hom neeg twg yog hom Kuv ntshaw; cov uas tsis dawb huv ces yuav tsis pub nkag mus rau lub nceeg vaj, cov uas tsis dawb huv ces yuav tsis pub ua kom dub tsuas daim av dawb huv. Txawm hais tias tej zaum koj yeej tau ua hauj lwm ntau lawm tiag, thiab ua hauj lwm tau ntau xyoo lawm, nyob rau thaum kawg yog koj tseem qias neeg yam txaus khuv xim ntxiag, ces txoj cai saum Ntuj Ceeb Tsheej yuav zam tsis tau cia koj nkag mus rau Kuv lub nceeg vaj! Txij puag thaum tsim muaj lub ntiaj teb los txog ntua niaj hnub niam no, Kuv yeej tsis tau muab kev nkag yooj yooj yim mus rau Kuv lub nceeg vaj pub rau cov uas hais lus zoo los ntxias Kuv li. Qhov no yog ib txoj cai saum ntuj ceeb tsheej, thiab tsis muaj leej twg yuav rhuav tau li! Koj yuav tsum nrhiav lub neej txoj sia. Niaj hnub no, cov uas yuav raug ua kom zoo tiav log yog tib hom li Petus: Lawv yog cov uas nrhiav kev hloov nyob rau hauv lawv tus kheej tus moj yam, thiab cov uas txaus siab yuav hais lus tim khawv rau Vajtswv thiab ua lawv tes dej num li ib tug uas Vajtswv tsim tawm los. Tsuas yog cov neeg zoo li no xwb mas thiaj li yuav raug ua kom zoo tiav log. Yog koj tsuas xav tau phaj tshab xwb, thiab tsis nrhiav kev hloov koj tus kheej tus moj yam ntawm lub neej txoj sia li, ces tag nrho koj tej dag zog ces yuav nkim pov tseg xwb—qhov no yog ib qho tseeb uas hloov tsis tau li!

Xaiv tawm los ntawm “Kev Yeej los sis Kev Swb Ces Nyob Ntawm Txoj Kev Uas Tib Neeg Taug Xwb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 482

los ntawm qhov sib txawv nyob rau hauv lub ntsiab tseem ceeb ntawm Petus thiab Povlauj nkawd ces koj yuav tsum to taub hais tias tag nrho cov uas tsis nrhiav lub neej txoj sia ces nkim lub zog pov tseg xwb! Koj ntseeg Vajtswv thiab raws Vajtswv qab, thiab yog li ntawd hauv koj lub siab koj yuav tsum hlub Vajtswv. Koj yuav tsum muab koj tusmoj yam qias vuab tsiab tshem pov tseg, koj yuav tsum nrhiav kev ua kom tiav li Vajtswv txoj kev ntshaw, thiab koj yuav tsum ua tes dej num ntawm ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los. Vim koj ntseeg thiab raws Vajtswv qab, koj yuav tsum muab txhua yam cob fij rau Nws, thiab yuav tsum tsis txhob txiav txim siab los sis ua kom tau raws li koj tus kheej txoj kev xav nkaus xwb, thiab koj yuav tsum ua kom tiav hlo raws li Vajtswv txoj kev ntshaw. Vim koj raug tsim tawm los, koj yuav tsum mloog tus Tswv uas tsim koj tawm los ntawd lus, vim koj yeej xeeb txawm tsis muaj kev tswj fwm rau koj tus kheej, thiab tsis muaj rab peev xwm los tswj koj tus kheej txoj hmoo. Vim koj yog ib tug neeg uas ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum nrhiav txoj kev dawb huv thiab kev hloov. Vim koj yog ib tug uas Vajtswv tsim tawm los, koj yuav tsum ua raws li koj tes dej num, thiab tuav koj qhov chaw cia, thiab koj yuav tsum tsis txhob ua tshaj koj tes dej num. Qhov no tsis yog yuav muab koj khi cia, los sis siv kev qhuab qhia los caij tsuj koj, tab sis tsuas yog txoj kev uas koj yuav ua tau koj tes dej num, thiab nws yuav ua tau kom tiav hlo tau—thiab yuav tsum ua kom tau tiav hlo—los ntawm cov uas ua kev ncaj ncees. Yog koj muab lub ntsiab tseem ceeb ntawm Petus thiab Povlauj nkawd coj los sib piv, ces koj yuav paub hais tias koj yuav tsum nrhiav caum li cas. Nyob rau tej kev uas Petus thiab Povlauj nkawd taug, ib txoj ces yog txoj kev raug ua kom zoo tiav log, thiab ib txoj ces yog txoj kev ntawm kev raug rhuav tshem pov tseg; Petus thiab Povlauj sawv cev ob txoj kev uas sib txawv. Txawm hais tias nkawd puav leej tau txais tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig, thiab puav leej tau txais kev qhuab qhia thiab kev to taub zoo los ntawm Vajntsujplig, thiab nkawd puav leej lees txais qhov uas Tswv Yexus tau txib nkawd, qhov kev tawg paj txi txiv los ntawm nkawd mas tsis zoo ib yam: Ib tug ces tawg paj txi txiv tiag tiag, hos ib tug ces tsis tawg. Los ntawm nkawd lub ntsiab tseem ceeb, tes hauj lwm nkawd ua, tej uas nkawd nthuav tawm sab nraud, thiab nkawd qhov chaw xaus thaum kawg, ces koj yuav tsum to taub hais tias txoj kev twg koj tsim nyog taug, txoj kev twg koj tsim nyog xaiv coj los taug. Nkawd taug ob txoj kev uas yeej pom meej meej hais tias sib txawv. Povlauj thiab Petus, nkawd yog qhov kev piv txwv zoo tshaj plaws ntawm ib txoj kev twg, thiab yog li ntawd txij kiag thaum pib ces nkawd raug muab tuav tseg coj los piv txwv rau ob txoj kev no. Tej ntsiab lus tseem ceeb ntawm Povlauj qhov kev ntsib kev pom yog dab tsi, thiab vim li cas nws ho mus tsis dhau? Tej ntsiab lus tseem ceeb ntawm Petus qhov kev ntsiab kev pom yog dab tsi, thiab nws ho tau ntsib tau pom kev raug ua kom zoo tiav log li cas? Yog koj muab qhov uas nkawd ib leeg twg txhawj xeeb txog, ces koj yuav paub hais tias Vajtswv xav tau hom neeg zoo li cas tiag, Vajtswv txoj kev xav yog dab tsi, Vajtswv tus moj yam yog dab tsi, hom neeg zoo li cas yog hom uas thaum kawg yuav raug ua kom zoo tiav log, thiab hom neeg zoo li cas yog hom uas yuav tsis raug ua kom zoo tiav log; koj yuav paub hais tias tus moj yam ntawm cov uas yuav raug ua kom zoo tiav log ntawd zoo li cas, thiab tus moj yam ntawm cov uas yuav tsis raug ua kom zoo tiav log ntawd ho zoo li cas—tej xwm txheej tseem ceeb no ces yeej pom tau nyob rau hauv Petus thiab Povlauj nkawd tej kev ntsib kev pom lawm. Vajtswv tsim txhua yam, thiab yog li ntawd Nws ua kom txhua yam uas raug tsim tawm los ntawd los nyob rau hauv qab Nws txoj kev tswj fwm thiab zwm rau hauv Nws txoj kev tswj fwm; Nws yuav txib txhua yam; es kom txhua yam nyob rau hauv Nws ob txhais tes. Tag nrho ntawm tej uas Vajtswv tsim tawm los, suav tag nrho tej tsiaj, nroj tsuag, noob neej, tej roob thiab tej dej ntws, thiab pas dej tauv—tag nrho yuav tsum los rau hauv qab Nws txoj kev tswj fwm. Tag nrho txhua yam nyob rau saum ntuj thiab nyob rau hauv av yuav tsum los nyob hauv qab Nws txoj kev tswj fwm. Lawv tsis muaj ib qho kev xaiv li thiab tag nrho yuav tsum zwm rau Nws txoj kev coj. Qhov no yog teeb ua kev cai los ntawm Vajtswv, thiab nws yog lub hwj chim ntawm Vajtswv. Vajtswv txib tau txhua yam, thiab muab txhua yam teeb qhov twg ua ntej qhov twg ua qab thiab muab txhua yam tum qhov twg nyob siab qhov twg nyob qis, thiab muab txhua yam cais raws li hom, thiab faib kom lawv tus kheej muaj lub luag hauj lwm, raws nraim li Vajtswv txoj kev xav. Tsis hais nws yuav zoo npaum li cas li, tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav dhau Vajtswv li, txhua yam ces ua dej num rau cov noob neej uas Vajtswv tsim, thiab tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav tau luag tsis mloog Vajtswv lus li los sis yuav txib Vajtswv tau li. Yog li ntawd tib neeg, yog ib tug uas Vajtswv tsim tawm los, kuj yuav tsum tau ua tes dej num ntawm tib neeg. Tsis hais nws yuav yog tus tswv los sis tus saib xyuas txhua yam, tsis hais tib neeg lub meej mom yuav siab npaum li cas ntawm tag nrho txhua yam li, nws yeej tseem yog ib tug tib neeg me me nyob hauv qab Vajtswv txoj kev tswj fwm xwb, thiab yeej tsis tshaj qhov uas yog ib tug tib neeg uas tsis tseem ceeb dab tsi li, ib tug uas Vajtswv tsim tawm los, thiab nws yuav tsis muaj hnub nyob siab tshaj Vajtswv li. Ua ib tug uas raug Vajtswv tsim tawm los, tib neeg yuav tsum nrhiav kev ua tes dej num ntawm ib tug uas Vajtswv tsim tawm los, thiab nrhiav kev hlub Vajtswv yam tsis muaj kev xaiv li, vim Vajtswv yeej zoo tsim nyog rau tib neeg txoj kev hlub. Cov uas nrhiav kev hlub Vajtswv yuav tsum tsis txhob nrhiav txiaj ntsig rau tus kheej los sis nrhiav tej yam uas lawv tus kheej ntshaw; qhov no yog txoj kev nrhiav caum uas yog tshaj plaws li. Yog qhov uas koj nrhiav yog qhov tseeb, yog qhov uas koj muab coj los xyaum ua yog qhov tseeb, thiab yog qhov koj tau yog ib qho kev hloov nyob rau hauv koj tus moj yam, ces txoj kev koj taug yog txoj yog lawm. Yog qhov uas koj nrhiav yog koob hmoov rau lub cev nqaij daim tawv, thiab qhov uas koj muab coj los xyaum ua yog qhov tseeb ntawm koj tus kheej txoj kev xav phem xwb, thiab yog yeej tsis muaj kev hloov nyob rau hauv koj tus moj yam li, thiab koj yeej tsis mloog Vajtswv lus nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv li, thiab koj tseem nyob rau qhov kev pom tsis meej, ces qhov koj nrhiav ntawd yuav coj koj mus rau dab teb tiag tiag li, vim txoj kev koj taug yog txoj kev swb. Qhov uas seb koj yuav raug ua kom zoo tiav log los sis raug rhuav tshem pov tseg ntawd ces nyob ntawm koj tus kheej qhov kev nrhiav caum xwb, uas kuj hais tau hais tias kev yeej thiab kev swb ces nyob ntawm txoj kev uas tib neeg taug xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Yeej los sis Kev Swb Ces Nyob Ntawm Txoj Kev Uas Tib Neeg Taug Xwb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: Kev To Taub Qhov Tseeb Txog Lub Neej Txoj Sia 2

Ntxiv Mus: Kev To Taub Qhov Tseeb Txog Lub Neej Txoj Sia 4

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No