Kev To Taub Qhov Tseeb Txog Lub Neej Txoj Sia 4

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 483

Yog vim li cas koj ho ntseeg Vajtswv? Yuav luag txhua tus tib neeg meem txom rau lo lus nug no. Lawv ib txwm muaj ob txoj kev xav sib txawv txog tus Vajtswv uas muaj qab hau thiab tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej, uas qhia tias lawv ntseeg Vajtswv tsis yog yuav mloog Nws lus, tab sis kom tau txais qee yam txiaj ntsig, los sis kom khiav dim ntawm txoj kev txom nyem uas los ntawm kev puas tsuaj ces lawv thiaj li ib nyuag mloog lus xwb. Lawv txoj kev mloog lus yog nce raws li qee yam xwb; nws yog rau lub hom phiaj ntawm lawv tus kheej txoj kev cia siab, thiab yuam lawv. Yog vim li ntawd, koj thiaj ntseeg Vajtswv xwb lod? Yog tias nws tsuas yog siv rau qhov koj xav tau thiab koj txoj hmoo xwb, ces nws yuav zoo dua yog tias koj tsis ntseeg li. Txoj niag kev ntseeg zoo li no yog txoj niag kev dag tus-kheej, kev ntseeg-tus kheej, thiab kev qhuas-tus kheej. Yog tias koj txoj kev ntseeg tsis yog raug tsim los ntawm lub hauv paus kev mloog Vajtswv lus, ces thaum kawg koj yuav raug rau txim rau txoj kev tawm tsam Nws. Txhua tus neeg uas tsis nrhiav kev mloog Vajtswv lus rau hauv lawv txoj kev ntseeg ces yog tawm tsam Nws. Vajtswv hais kom tib neeg nrhiav qhov tseeb, kom lawv nqhis Nws cov lus, noj thiab haus Nws cov lus, thiab muab tej lus ntawd coj los xyaum siv, kom lawv thiaj mloog Vajtswv lus. Yog tias cov no yog koj tej hom phiaj tiag, ces Vajtswv yuav tsa koj sawv, thiab yuav ua siab dawb siab zoo rau koj. Qhov no ua xyem xyav tsis tau thiab hloov tsis tau. Yog tias koj lub hom phiaj tsis yog yuav mloog Vajtswv lus, thiab koj muaj lwm yam hom phiaj, ces txhua yam uas koj hais thiab ua—koj cov lus thov Vajtswv, thiab txawm koj txhua qhov kev ua—yuav tawm tsam rau Nws. Tej zaum koj yuav hais lus mos thiab hais lus muag, tej zaum koj txhua qhov kev nqis tes ua thiab hais tawm yuav zoo, thiab tej zaum koj yuav zoo li ib tug neeg uas mloog lus, tab sis thaum hais txog koj txoj kev mob siab rau thiab koj tej kev saib txog txoj kev ntseeg Vajtswv, txhua yam koj ua yog tawm tsam Vajtswv; txhua yam koj ua yog kev phem. Cov tib neeg uas mloog lus zoo li cov yaj, tab sis lawv lub siab muaj lub siab phem lim hiam, ces yog hma hnav tawv yaj ntag. Lawv ua tub qaug kiag rau Vajtswv, thiab Vajtswv yuav tsis tseg lawv ib tug cia kiag li. Tus Vaj Ntsujplig yuav nthuav tawm ib tug zuj zus thiab txhua tus ntawm lawv cov ntawd thiab qhia rau txhua tus neeg tias tag nrho txhua tus neeg uas ncauj lus zoo siab phem yuav, muaj tseeb tiag, raug ntxub thiab tsis lees yuav los ntawm tus Vaj Ntsujplig. Txhob txhawj: Vajtswv yuav suav nrog thiab muab txhua tus neeg tom twv ntawd pov tseg kom pauj tau.

Xaiv tawm los ntawm “Hauv Koj Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Koj Yuav Tsum Mloog Vajtswv Lus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 484

Yog tias koj tsis muaj peev xwm lees txais qhov kaj tshiab los ntawm Vajtswv, thiab tsis tuaj yeem nkag siab tau txhua yam uas Vajtswv ua niaj hnub no thiab koj tsis nrhiav nws, los sis lwm yam uas yog koj tsis ntseeg nws, txiav txim rau nws, los sis tshuaj xyuas thiab txheeb xyuas nws, ces koj tsis muaj lub siab mloog Vajtswv lus. Yog tias, thaum qhov kaj ntawm qhov no thiab tam sim no tshwm sim tuaj, koj pheej tseem khaws qhov kaj qub nag hmo thiab tawm tsam Vajtswv txoj hauj lwm tshiab, ces koj tsis muaj dab tsi zoo tshaj li ib tug neeg ruam—koj yog ib tug ntawm cov neeg uas txhob txwm tawm tsam Vajtswv. Tus yuam sij rau txoj kev mloog Vajtswv lus yog kev txaus siab rau qhov kaj pom kev tshiab, thiab muaj peev xwm lees txais nws tau thiab muab nws coj mus xyaum siv. Tib qho no xwb thiaj li yog kev mloog lus tiag. Cov uas tsis muaj lub siab xav los xav rau Vajtswv tsis muaj peev xwm zwm rau Nws tau, thiab tsuas tawm tsam Vajtswv xwb vim ntawm lawv txoj kev txaus siab nrog rau tus xwm txheej tam sim no. Tus tib neeg ntawd tsis tuaj yeem mloog Vajtswv lus vim nws raug nkag rau los ntawm yam uas muaj los ua ntej lawm. Tej yam uas los ua ntej tau muab txhua yam kev xav thiab kev xav tswv yim txog Vajtswv rau tib neeg, thiab cov no tau dhau los ua Vajtswv tus yam ntxwv nyob rau hauv lawv lub siab. Yog li ntawd, yam uas lawv ntseeg txog yog lawv cov kev xav, thiab cov qauv ntawm lawv tus kheej lub tswv yim. Yog tias koj ntsuas tus Vajtswv uas ua hauj lwm tiag niaj hnub no rau tus Vajtswv ntawm koj tus kheej txoj kev xav, ces koj txoj kev ntseeg yog los ntawm Dab Ntxwgnyoog los, thiab raug tsuas los ntawm koj tus kheej txoj kev nyiam—Vajtswv tsis xav tau txoj kev ntseeg zoo li no. Txawm hais tias lawv qhov kev ntseeg siab yuav loj npaum li cas los xij, thiab txawm hais tias lawv yuav mob siab npaum li cas los xij–txawm hais tias yog lawv tau mob siab siv zog tas nws lub neej rau Nws txoj hauj lwm, thiab tau tuag rau lawv tus kheej–Vajtswv tsis pom zoo rau ib tug neeg uas muaj txoj kev ntseeg zoo li no. Nws tsuas lam muab txiaj ntsig rau lawv ib qho me me thiab pub lawv tau txais kev lom zem ib nyuag pliag xwb. Cov neeg zoo li no tsis tuaj yeem muab qhov tseeb coj mus xyaum tau. Tus Vaj Ntsujplig tsis ua hauj lwm nyob rau hauv lawv, thiab Vajtswv yuav tshem ib tug zuj zus ntawm lawv txhua tus tawm pauj. Tus hluas thiab tus laus los tib yam nkaus, cov uas tsis mloog Vajtswv lus hauv lawv txoj kev ntseeg thiab muaj lub siab xav yuam kev yog cov uas tawm tsam thiab cuam tshuam, thiab cov neeg no yuav raug rhuav tshem los ntawm Vajtswv yam tsis muaj lus nug dab tsi li. Cov neeg uas tsis muaj kev mloog Vajtswv lus me me li, cov uas tsuas yog lam lees paub Nws lub npe, thiab muaj qee qhov kev paub txog Vajtswv txoj kev ua siab zoo thiab kev hlub, tab sis tseem tsis ua raws li cov kauj ruam ntawm tus Vaj Ntsujplig, thiab tsis ua raws li kev ua hauj lwm tam sim no thiab cov lus ntawm Tus Ntsujplig—cov neeg no ua neej nyob rau nruab nrab ntawm Vajtswv txoj kev hlub, thiab yuav tsis raug txais los yog ua kom zoo tiav log los ntawm Nws. Vajtswv ua rau tib neeg zoo tiav log los ntawm lawv txoj kev mloog lus, los ntawm lawv txoj kev noj, kev haus thiab kev zoo siab xyiv fab hlo rau Vajtswv cov lus, thiab los ntawm kev txom nyem thiab kho kom zoo hauv lawv lub neej. Tsuas yog los ntawm txoj kev ntseeg xws li qhov no thiaj tuaj yeem ua tau rau tib neeg cov cwj pwm hloov, thiab tsuas yog tom qab ntawd lawv thiaj li muaj peev xwm muaj txoj kev paub tseeb tiag ntawm Vajtswv. Tsis txaus siab nyob rau nruab nrab ntawm Vajtswv txoj kev hlub, rau siab nrhiav thiab tshawb nrhiav qhov tseeb, thiab nrhiav kom tau kev txais los ntawm Vajtswv—qhov no yog lub ntsiab rau kev mloog Vajtswv lus thiab qhov no yog hom kev ntseeg uas Nws xav tau. Cov neeg uas tsis ua dab tsi ntau tshaj li kev txaus siab rau kev nyob hauv nruab nrab Vajtswv txoj kev hlub yuav ua tsis tau kom zoo tiav log los sis hloov tsis tau; thiab lawv txoj kev mloog lus, kev ntseeg, kev hlub, thiab kev ua siab ntev txhua yam nyob ntiav ntiav xwb. Cov neeg uas tsuas txaus siab rau Vajtswv txoj kev hlub xwb ces tsis muaj peev xwm paub tau Vajtswv tiag, thiab txawm thaum lawv paub Vajtswv los, lawv txoj kev paub tsuas yog yam ntiav ntiav xwb, thiab lawv hais ntau yam tias “Vajtswv hlub tib neeg” los sis “Vajtswv muaj kev hlub tshua rau tib neeg.” Qhov no tsis sawv cev lub neej ntawm tib neeg, thiab tsis qhia tias tib neeg paub Vajtswv tiag. Yog tias, thaum Vajtswv cov lus hloov lawv, los sis thaum Nws cov kev sim siab los rau lawv, ces tib neeg tsis tuaj yeem mloog Vajtswv lus tau—yog tias, lawv tsis ua xyem xyav, thiab poob qis—ces lawv yuav tsis mloog lus li. Nyob rau hauv lawv, muaj ntau txoj cai tswj hwm thiab kev txwv txog kev ntseeg Vajtswv; cov kev paub dhau los qub uas tau tshwm sim hauv ntau xyoo ntawm kev ntseeg, los sis ntau cov lus qhuab qhia raws li phau Vajluskub. Cov tib neeg zoo li no puas muaj peev xwm mloog Vajtswv lus tau ma? Cov neeg no muaj txoj kev xav tib neeg puv ntia nyob hauv—lawv yuav mloog Vajtswv lus tau li cas? Lawv “txoj kev mloog lus” yog los ntawm tus kheej txoj kev nyiam—Vajtswv puas yuav xav tau txoj kev mloog lus zoo li no ma? Nov tsis yog mloog Vajtswv lus, tab sis ua raws li cov lus qhuab qhia; nws yog tus kheej kev txaus siab thiab kev ua raws tus kheej siab nyiam. Yog koj hais tias qhov no yog kev mloog Vajtswv lus, puas yog koj saib tsis taus Nws lod? Koj yog Iyi Tus Vaj Ntxwv. Koj ua kev phem, thiab koj muaj kev koom tes tiag rau txoj hauj lwm tawm tsam Vajtswv—qhov no yog yam uas Vajtswv xav kom koj ua hauj lwm pab lod? Koj yuav tsum maj nrawm nroos los hloov dua siab tshiab, thiab sim ua kom paub txog tus kheej kom zoo. Ua tsis tiav qhov ntawd, qhov zoo dua ces koj cia li khiav tawm mus; qhov ntawd yuav ua rau koj zoo dua koj txoj kev lees ua qhev rau Vajtswv. Koj yuav tsis cuam tshuam thiab thab plaub; koj yuav paub koj qhov chaw nyob, thiab nyob zoo—qhov no yuav tsis zoo dua lod? Thiab koj yuav tsis raug rau lub txim vim yog tawm tsam Vajtswv!

Xaiv tawm los ntawm “Hauv Koj Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Koj Yuav Tsum Mloog Vajtswv Lus” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 485

Tus Vajntsujplig txoj dej num hloov ib hnub mus rau ib hnub. Nws nce siab zuj zus tuaj raws li txhua kauj ruam, qhov kev qhia tshwm rau tag kis siab dua li hnub no qhov, yeej nce siab zuj zus tas li, ib kauj ruam tag ib kauj ruam tuaj. Qhov zoo li no yog Vajtswv txoj dej num kho kom tib neeg zoo tiav log. Yog tias tib neeg caum tsis tau mus, ces lawv yuav raug muab ntiab tawm mus tau txhua lub sij hawm. Yog tias lawv tsis muaj ib lub siab uas mloog lus, ces lawv yuav tsis muaj peev xwm caum raws kom mus txog qhov kawg kiag. Tiam qub twb dhau lawm; nov yog ib tiam tshiab. Thiab nyob rau tiam tshiab, txoj dej num tshiab yuav tsum ua kom tiav. Tshwj xeeb mas nyob rau thaum tiam kawg uas tib neeg zoo tiav log lawm, Vajtswv yuav ua txoj dej num tshiab dua, ceev dua, yog li yog tsis muaj txoj kev mloog lus nyob hauv lawv lub siab, nws yuav nyuaj heev rau tib neeg caum raws Vajtswv tej hneev taw. Vajtswv tsis yoog raws li tej cai, los sis Nws tsis saib txhua theem ntawm Nws txoj dej num li tsis hloov li. Dua ntawd, txoj dej num uas Nws ua mas yeej tshiab dua thiab yeej siab dua. Nrog rau txhua txhua theem, Nws txoj dej num yeej rais los ua tau tiag ntau zuj zus tuaj, thiab nyob raws txoj kab nrog tej uas tib neeg xav tau. Tsuas yog tom qab tib neeg paub txoj dej num zoo li no lawm xwb mas lawv thiaj li muaj peev xwm raws cuag txoj kev hloov zaum kawg ntawm lawv tus moj yam. Tib neeg txoj kev paub ntawm lub neej nce nto qib uas siab tshaj lawm, thiab yog li ntawd, kuj zoo tib yam thiab, Vajtswv txoj dej num nce nto qib uas siab tshaj lawm thiab. Tsuas yog thaum ntawd xwb thiaj li kho tau tib neeg kom zoo tiav log thiab rais los haum rau Vajtswv siv. Vajtswv ua dej num hauv txoj kev no nyob rau ib sab los daws thiab tig tib neeg tej kev xav phem, thiab nyob rau lwm sab los coj tib neeg mus rau ib theem siab thiab tseeb dua, mus rau qhov chaw siab dua ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv, kom nyob rau thaum kawg, Vajtswv txoj kev xaiv thiaj raug ua tiav. Txhua tus uas muaj tus yam ntxwv tsis mloog lus uas tuaj yeem tawm tsam yuav tsum raug Vajtswv txoj dej num uas ceev thiab npau taws vog muab ntiab tawm rau theem no; tsuas yog cov uas tuaj yeem mloog lus thiab cov uas lawv tus kheej zoo siab hlo txo hwj chim xwb thiaj li loj hlob tau mus txog ntawm txoj kev kawg xwb. Nyob rau hauv hom dej num no, nej txhua tus yuav tsum kawm kom paub tias yuav zwm li cas thiab yuav muab nej tej kev xav phem tso rau ib sab li cas. Nej yuav tsum ceev faj rau txhua kauj ruam uas nej rhais. Yog tias nej tsis quav ntsej li, nej yuav rais los ua ib tug uas raug tus Vajntsujplig muab tshem tawm tiag tiag li, ib tug uas cuam tshuam Vajtswv txoj dej num. Ua ntej mus rau theem no ntawm txoj dej num, tib neeg tej cai thiab tej kev cai qub yav dhau los mas suav tsis txheeb uas nws raug muab tshem tawm mus lawm, thiab thaum kawg, nws rais los ua ib tug neeg khav theeb thiab hnov qab nws tus kheej lawm. Tag nrho tej no yog tej uas tav tib neeg kev kom txhob lees txais Vajtswv txoj dej num tshiab; lawv yog cov yeeb ncuab ntawm tib neeg txoj kev paub txog Vajtswv. Nws phom sij heev rau cov tib neeg uas tsis muaj kev mloog lus nyob hauv lawv lub siab los sis tsis muaj ib txoj kev ntshaw qhov tseeb li. Yog tias koj tsuas zwm rau txoj dej num thiab tej lus uas yooj yim xwb, thiab tsis muaj peev xwm txais yuav ib yam dab tsi uas tseem ceeb dua li, ces koj yog ib tug uas pheej tuav tej kev qub thiab tsis muaj peev xwm caum tau tus Vajntsujplig txoj dej num li.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Uas Mloog Vajtswv Lus Nrog ib Lub Siab Tseeb Ces Vajtswv Yuav Tsum Muab Tau Xwb Xwb Li” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 486

Txoj dej num uas Vajtswv ua tiav mas txawv ntawm ib lub caij nyoog mus rau ib lub caij nyoog. Yog tias koj mloog lus rau Vajtswv txoj dej num nyob hauv ib theem, tab sis nyob rau theem tom ntej koj txoj kev mloog lus rau Nws txoj dej num tsis zoo, los sis koj tsis muaj peev xwm mloog lus, ces Vajtswv yuav tsum muab koj tso tseg. Yog tias koj caum nrog Vajtswv thaum Nws rhais kauj ruam no, ces koj yuav tsum caum txuas ntxiv mus thaum Nws rhais kauj ruam tom ntej; tsuas yog tom qab ntawd xwb koj thiaj li yuav yog ib tug uas mloog lus rau tus Vajntsujplig. Vim koj ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum nyob twj ywm hauv koj txoj kev mloog lus mus li. Koj mloog lus tsis tau rau thaum koj xav mloog xwb thiab tsis mloog lus rau thaum koj tsis xav. Hom kev mloog lus zoo li no Vajtswv tsis qhuas. Yog tias koj caum tsis tau txoj dej num tshiab uas Kuv qhia no, thiab tuav rawv rau tej qub lus yav dhau los txuas ntxiv, ces yuav ua li cas muaj tau txiaj ntsim rau hauv koj lub neej? Vajtswv txoj dej num yog muab Nws tej lus rau koj. Thaum koj mloog lus thiab txais yuav Nws tej lus, tus Vajntsujplig yuav tsum ua dej num rau hauv koj xwb xwb li. Tus Vajntsujplig ua dej num raws nraim li Kuv hais; ua li Kuv tau hais lawm, thiab tus Vajntsujplig yuav ua dej num rau hauv koj kom sai. Kuv tso ib txoj kev kaj rau nej saib, coj nej mus rau qhov kaj ntawm lub sij hawm no, thiab thaum koj mus rau qhov kaj no, tus Vajntsujplig yuav tsum ua dej num rau hauv koj tam sim ntawd. Muaj tej cov uas yog neeg tawv ncauj, hais tias, “Kuv tsis ua li Koj hais yooj yim.” Txawm yam twg los xij, Kuv qhia koj tias tam sim no koj los txog rau ntawm txoj kev kawg lawm; koj qhuav tag lawm, thiab tsis muaj neej ntxiv lawm. Yog li, nyob rau hauv qhov paub txoj kev hloov ntawm koj tus moj yam, tsis muaj ib yam dab tsi uas tseem ceeb tshaj li qhov caum nrog qhov kaj tam sim no. Tus Vajntsujplig tsis yog tsuas ua dej num rau hauv qee tus tib neeg uas Vajtswv siv xwb, tab sis, ntxiv ntawd, rau hauv pawg ntseeg thiab. Nws yeej ua tau dej num rau hauv txhua tus. Tej zaum Nws kuj ua dej num rau hauv koj rau lub sij hawm no, thiab koj yuav paub txoj dej num no. Nyob rau lub caij nyoog tom ntej, tej zaum Nws yuav ua dej num rau hauv lwm tus, txawm rau hauv qhov twg los koj yuav tsum maj nroos caum raws; koj yim caum raws qhov kaj ze npaum li cas, koj lub neej yim loj hlob tau npaum li ntawd. Txawm tias ib tug tus cwj pwm yuav zoo li cas los xij, yog tias tus Vajntsujplig ua dej num rau hauv lawv, ces koj yuav tsum caum raws. Muab lawv tej kev paub los ua koj tus kheej li, thiab koj yuav tau txais tej yam uas tseem siab tshaj ntawd. Qhov ua li no koj yuav loj hlob ceev dua. Nov yog txoj kev ntawm qhov zoo tiav log rau tib neeg thiab lub ntsiab ntawm qhov uas lub neej loj hlob. Txoj kev uas raug kho kom zoo tiav log yog los ntawm koj txoj kev mloog lus rau tus Vajntsujplig txoj dej num. Koj yeej tsis paub tias los ntawm hom tib neeg zoo li cas uas Vajtswv yuav ua dej num los kho kom koj zoo tiav log li, los sis los ntawm tus tib neeg dab tsi, qhov xwm txheej dab tsi, los sis yam dab tsi uas Nws yuav muab koj tau los sis pom ntau yam. Yog tias koj cev tau ko taw rau txoj kev yog no, nws qhia tias muaj ib txoj kev cia siab zoo rau koj kom raug kho kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv lawm. Yog tias koj ua tsis tau, nws qhia tias koj lub neej yav tom ntej yuav qhuav qhawv, tsis muaj qhov kaj. Thaum koj nce rau saum txoj kev yog lawm, koj yuav muab tau kev qhia tshwm rau hauv txhua yam. Txawm tus Vajntsujplig yuav qhia dab tsi rau lwm tus los xij, yog tias koj pib qhov tseem ceeb ntawm lawv txoj kev paub mus kom paub ntau yam rau koj tus kheej, ces txoj kev paub no yuav rais los ua ib feem ntawm koj lub neej, thiab koj yuav muaj peev xwm muab txoj kev paub no mus pub rau lwm tus. Cov uas pub rau lwm tus los ntawm tej lus uas hais qog raws yog cov tib neeg uas tsis tau muaj txoj kev paub; koj yuav tsum tau kawm mus nrhiav, los ntawm lwm tus txoj kev qhuab qhia thiab kev paub tseeb, ib txoj kev xyaum ua ntej koj pib hais koj tus kheej txoj kev pom thiab kev paub tiag. Qhov no yuav muaj txiaj ntsim zoo rau koj tus kheej lub neej. Yog li koj yuav tsum paub, mloog txhua yam uas los ntawm Vajtswv los. Koj yuav tsum nrhiav Vajtswv txoj kev xav hauv txhua yam thiab kawm tej lus qhia hauv txhua yam, kom koj lub neej thiaj loj hlob. Txoj kev xyaum zoo li no pab kom loj hlob ceev tshaj plaws.

Tus Vajntsujplig qhia koj los ntawm koj txoj kev pom thiab kev ntsib tiag, thiab kho koj kom zoo tiav log los ntawm koj txoj kev ntseeg. Koj puas txaus siab hlo raug kho kom zoo tiav log tiag? Yog tias koj txaus siab hlo raug kho kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv, ces koj yuav muaj lub siab tawv los muab koj cev nqaij daim tawv tso tseg, koj yuav muaj peev xwm xyaum ua raws li Vajtswv cov lus, thiab koj yuav tsis yoog raws lwm tus los sis qaug zog li. Koj yuav muaj peev xwm mloog lus rau txhua yam uas los ntawm Vajtswv los, thiab txhua yam ntawm koj tej kev ua, tsis hais ua rau pej xeem sab nraud los sis rau hauv yus ntiag tug, yuav muab qhia tau rau Vajtswv. Yog tias koj yog ib tug tib neeg ncaj ncees, thiab xyaum ua raws qhov tseeb rau txhua yam, ces koj yuav zoo tiav log. Cov tib neeg dag ntxias uas ua ib yam rau ntawm lwm tus xub ntiag thiab ho ua ib yam txawv rau ntawm lwm tus nrab qaum tsis txaus siab hlo kom raug kho kom zoo tiav log. Lawv yog tag nrho cov tub ntawm txoj kev puas tsuaj thiab kev puas ntsoog; lawv tsis yog Vajtswv li tab sis yog Ntxwgnyoog li. Lawv tsis yog hom tib neeg uas Vajtswv tau xaiv tseg! Yog tias tej koj ua thiab tus cwj pwm muab qhia tsis tau rau ntawm Vajtswv xub ntiag los sis Vajtswv tus Ntsujplig saib tsis tau, qhov no ua pov thawj tau tias muaj tej yam tsis yog nyob nrog koj lawm. Tsuas yog hais tias koj lees txais Vajtswv txoj kev txiav txim thiab rau txim, thiab saib xyuas txoj kev hloov ntawm koj tus moj yam, koj thiaj yuav muaj peev xwm cev tau ko taw mus rau txoj kev uas raug kho kom zoo tiav log. Yog tias koj txaus siab hlo raug kho kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv tiag thiab ua raws li Vajtswv txoj kev xav, ces koj yuav tsum ua raws txhua yam ntawm Vajtswv txoj dej num, yam tsis yws ib lo li, yam tsis xav ua ntej los ntsuas los sis txiav txim rau Vajtswv txoj dej num li. Tej no yog tej uas cheem tsum tsawg tsawg rau txoj kev raug kho kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Qhov cheem tsum uas tsim nyog rau cov uas nrhiav kom raug kho zoo tiav log los ntawm Vajtswv ces yog qhov no: Coj nrog ib lub siab uas hlub Vajtswv rau hauv txhua yam. Qhov coj nrog ib lub siab uas hlub Vajtswv ntawd yog txhais li cas? Nws txhais tias txhua yam uas koj ua thiab tus cwj pwm tuaj yeem raug qhia rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Thiab vim tias koj muaj tej kev xav tau yog, txawm tej koj ua yog los sis tsis yog los xij, koj yeej tsis ntshai muab tej ntawd qhia rau Vajtswv los sis rau koj tej kwv tij thiab tej nkauj muam li, thiab koj ruaj siab mus tsa tes rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Koj yuav tsum qhia koj txhua txoj kev xav tau, kev xav, thiab lub tswv yim rau ntawm Vajtswv xub ntiag rau Nws tshawb xyuas kom meej; yog tias koj xyaum ua raws thiab nkag mus rau txoj kev no, ces koj lub neej yuav loj hlob sai.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Uas Mloog Vajtswv Lus Nrog ib Lub Siab Tseeb Ces Vajtswv Yuav Tsum Muab Tau Xwb Xwb Li” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 487

Vim koj ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum muaj kev ntseeg rau txhua yam ntawm Vajtswv tej lus thiab rau txhua yam ntawm Nws txoj dej num. Uas yog hais tau tias, vim koj ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum mloog Nws lus. Yog tias koj tsis muaj peev xwm ua tau li no, ces txawm tias koj yuav ntseeg Vajtswv los sis tsis ntseeg los xij. Yog tias koj twb ntseeg Vajtswv los tau ntau lub xyoo lawm, thiab tiam sis tseem tsis tau mloog Nws lus li, thiab tsis tau txais yuav tag nrho Nws tej lus li, thiab dua ntawd hais kom Vajtswv zwm rau koj thiab coj raws nraim li koj tej kev xav phem, ces koj yog tus uas ntxeev siab tshaj plaws ntawm txhua tus, koj yog ib tug tsis ntseeg. Cov tib neeg zoo li no yuav muaj peev xwm ua tau raws li Vajtswv txoj dej num thiab tej lus uas tsis yoog raws rau tib neeg tej kev xav phem tau li cas? Cov uas ntxeev siab tshaj plaws ntawm txhua tus yog cov uas txhob txwm tsis kam txais thiab tawm tsam Vajtswv. Lawv yog Vajtswv cov yeeb ncuab, cov tawm tsam khetos. Lawv tej mas yeej ib txwm yog tus cwj pwm uas siab phem rau Vajtswv txoj dej num tshiab; lawv yeej tsis muaj ib qho kev xav zwm me me li, los sis lawv yeej tsis zoo siab hlo zwm los sis txo lawv tus kheej lub hwj chim li. Lawv tsa lawv tus kheej siab rau ntawm lwm tus xub ntiag thiab yeej tsis kam zwm rau leej twg li. Rau ntawm Vajtswv xub ntiag, lawv suav lawv tus kheej tias yog cov qhia txoj lus zoo tshaj plaws, cov uas txawj ua dej num tshaj plaws rau lwm tus. Lawv yeej tsis muab “tej khoom uas muaj nqis” uas yog lawv li pov tseg li, tab sis saib tej ntawd li yog tsev neeg tej khoom muaj nqis rau txoj kev pe hawm, rau txoj kev qhia lwm tus, thiab lawv siv tej ntawd mus piav qhia rau cov ruam uas hwm lawv. Qhov tseeb yeej muaj ib co tib neeg zoo li no nyob hauv pawg ntseeg. Nws hais tau tias lawv yog “cov siab tawv uas tsis muaj leej twg kov yeej,” ib tiam tag ib tiam tuaj uas tuaj so rau hauv Vajtswv lub tuam tsev. Lawv muab txoj kev qhia txoj lus (txoj lus qhia kev ntseeg) los ua lawv tes dej num uas tseem ceeb tshaj plaws. Xyoo tag xyoo tuaj, tiam tag tiam tuaj, lawv muaj zog zis mus qhia yuam qee lawv tes dej num uas “dawb huv thiab zam tsis tau.” Tsis muaj leej twg ruaj siab tuav lawv; tsis muaj ib tug tib neeg uas ruaj siab hlo kam hais lawv. Lawv rais los ua “vajntxw” nyob rau hauv Vajtswv lub tuam tsev, khiav tsa ceg cos rau thaum lawv siab phem yuam qees lwm tus ib tiam mus rau ib tiam. Pab pawg ntawm cov dab no nrhiav kev koom tes thiab rhuav tshem Kuv txoj dej num; Kuv yuav cia cov niag dab phem no muaj nyob rau ntawm Kuv ob lub qhov muag tau li cas? Txawm yog cov uas tsuas mloog hais ib nrab xwb los yeej coj tsis tau mus kom txog thaum kawg, haj yam tsawg tshaj mas yog cov uas ua siab phem no tsis muaj ib qho kev mloog lus me me nyob hauv lawv siab kiag li! Tsis yooj yim rau tib neeg muab tau Vajtswv txoj dej num. Txawm yog siv tag nrho lub zog uas lawv muaj los xij, tib neeg tsuas muab tau ib qho me me ntawm txoj dej num xwb, thaum kawg cia rau lawv raug kho kom zoo tiav log. Yog li, yam uas tus thawj tub txib saum ntuj cov me nyuam, leej twg yog cov uas nrhiav kev rhuav tshem Vajtswv txoj dej num? Puas yog lawv haj yam tsis muaj kev cia siab rau txoj kev uas Vajtswv yuav muab tau lawv? Kuv lub hom phiaj ua txoj dej num ntawm tus kov yeej tsis yog ua kom kov yeej rau tus kov yeej, tab sis yog ua kom kov yeej yog li thiaj qhia tshwm txoj kev ncaj ncees thiab kev tsis ncaj ncees, kom muaj pov thawj rau txoj kev rau txim rau tib neeg, kom txiav txim tau rau cov lim hiam, thiab, tseem ceeb tshaj ntawd, kom kov yeej es thiaj kho tau cov uas txaus siab hlo mloog lus kom zoo tiav log. Nyob rau thaum kawg, txhua tus yuav raug muab cais raws li hom, thiab cov uas twb zoo tiav log lawm yuav yog cov uas muaj kev xav thiab tswv yim puv npo nrog txoj kev mloog lus. Nov yog txoj dej num uas thaum kawg yuav tsum ua kom tiav. Cov uas ua txhua yam uas yog ntxeev siab xwb, nyob rau tib lub sij hawm no, yuav raug rau txim thiab xa mus rau hluav taws hlawv, tej khoom uas raug tsawm foom phem mus ib txhis. Thaum lub sij hawm ntawd los txog, “cov siab tawv uas loj thiab tsis muaj leej twg kov yeej” rau tej caij nyoog yav dhau los lawm ntawd yuav rais los ua lub hauv paus uas tsis muaj leej twg hwm thiab yuav yog “cov qaug zog thiab tais caus” tshaj uas raug muab cais tawm. Tsuas yog qhov no xwb thiaj qhia tau txhua fab ntawm Vajtswv txoj kev ncaj ncees, thiab Nws tus moj yam uas tib neeg rhuav tshem tsis tau, thiab tsuas yog qhov no xwb thiaj tshem tau txoj kev ntxub hauv Kuv lub siab. Nej tsis pom tias qhov no muaj laj thawj txaus los tsis muaj?

Tsis yog txhua tus uas paub tus Vajntsujplig txoj dej num, los sis tsis yog cov uas yoog raws hauv qhov no, yuav muab tau txoj sia. Txoj sia tsis yog ib yam khoom uas muab sib faib tau rau txhua tus tib neeg, thiab hloov tus moj yam mas tsis yog yooj yim rau txhua tus tib neeg ua tau. Qhov zwm rau Vajtswv txoj dej num yuav tsum yog tiag thiab tseeb, thiab nws yuav tsum ua lub neej cawm raws. Qhov lam zwm ntiav ntiav xwb yeej tsis tau Vajtswv lo lus qhuas li, thiab qhov lam mloog lus ntiav ntiav rau txhua fab ntawm Vajtswv txoj lus, yam tsis muaj kev nrhiav hloov ib tug tus moj yam li, tsis yog qhov caum raws Vajtswv lub siab qab. Qhov mloog Vajtswv lus thiab qhov zwm rau Vajtswv txoj dej num ntawd yog tib qho thiab tib yam xwb. Cov uas tsuas zwm rau Vajtswv xwb tab sis tsis zwm rau Nws txoj dej num ces tsis tuaj yeem suav tau tias yog mloog hais, haj yam tsawg tshaj rau cov uas tsis zwm tiag tab sis ua lub siab zij das rau sab nraud. Cov uas zwm tiag rau Vajtswv yog txhua tus uas muaj peev xwm muab tau txoj dej num thiab to taub tau ntawm Vajtswv tus moj yam thiab txoj dej num. Tsuas yog cov tib neeg zoo li no xwb thiaj li zwm rau Vajtswv tiag. Cov tib neeg zoo li no muaj peev xwm tau txoj kev paub tshiab, thiab mus rau txoj kev hloov tshiab, los ntawm txoj dej num tshiab. Tsuas yog cov tib neeg no xwb Vajtswv thiaj li qhuas, tsuas yog cov tib neeg no xwb thiaj li zoo tiav log, thiab tsuas yog cov no xwb uas lawv tus moj yam thiaj li tau hloov lawm. Cov uas raug Vajtswv qhuas yog cov uas zoo siab hlo zwm rau Vajtswv, thiab rau Nws txoj lus thiab txoj dej num. Tsuas yog cov tib neeg zoo li no xwb thiaj li nyob rau qhov yog, tsuas yog cov tib neeg zoo li no xwb thiaj li txaus siab hlo xav tau Vajtswv tiag, thiab txaus siab hlo nrhiav Vajtswv tiag. Hos cov uas lam hais lawv txoj kev ntseeg Vajtswv hauv lawv lub qhov ncauj xwb, tab sis qhov tiag mas tsawm foom phem rau Nws xwb, lawv yog cov tib neeg uas looj lawv tus kheej ntsej muag, cov uas muaj taug nab; lawv yog cov uas ntseeg siab tsis tau tshaj plaws ntawm txhua tus. Sai sai no los sis tsis ntev no, cov niag siab phem no yuav raug muab lawv lub looj ntsej muag tshem tawm mus. Qhov no tsis yog txoj dej num uas ua tiav rau niaj hnub no los? Cov tib neeg lim hiam ces yeej yuav ib txwm li hiam, thiab yuav khiav tsis dim hnub rau txim li. Cov tib neeg zoo yeej yuav ib txwm zoo, thiab yuav raug muab qhia tshwm rau thaum Vajtswv txoj dej num los rau thaum kawg. Tsis muaj ib tug ntawm cov lim hiam yuav raug suav tias ncaj ncees, los sis tsis muaj ib tug ntawm cov ncaj ncees raug suav tias lim hiam. Kuv puas yuav cia ib tug tib neeg twg raug iab liam yam tsis tau ua txhaum li?

Xaiv tawm los ntawm “Cov Uas Mloog Vajtswv Lus Nrog ib Lub Siab Tseeb Ces Vajtswv Yuav Tsum Muab Tau Xwb Xwb Li” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 488

Thaum koj lub neej loj hlob lawm, koj yuav tsum muaj txoj kev to taub tshiab thiab qhov tshiab, to taub tob dua, uas loj hlob tob dua nrog txhua kauj ruam. Qhov no yog yam uas txhua tus tib neeg yuav tsum paub txog. Los ntawm txoj kev txuas lus, kev mloog rau tej lus qhia kev ntseeg, kev nyeem Vajtswv txoj lus, los sis kev daws qee yam teeb meem, koj yuav muab tau ib txoj kev to taub tshiab thiab txoj kev qhuab qhia tshiab, thiab tsis txhob nyob rau hauv tej kev cai tswj kav qub thiab tej sij hawm qub lawm; koj yuav tsum nyob rau hauv qhov kaj tshiab, thia tsis txhob yuam kev ntawm Vajtswv txoj lus mus. Qhov no yog qhov txhais tias nce rau saum txoj kev yog. Them ib tug nqi rau tej theem uas ntiav ntiav xwb yuav them tsis tau; hnub tag hnub tuaj, Vajtswv txoj lus mus rau ib theem siab zuj zus, thiab ntau yam tshiab tshwm tuaj txhua hnub, thiab tib neeg, kuj ib yam thiab, yuav tsum phoom rau ib txoj kev nkag tshiab txhua hnub. Thaum Vajtswv hais lus, yog li Nws coj tag nrho tej uas Nws tau hais lawm los, thiab yog tias koj khaws tsis tau, ces koj yuav poob qab. Koj yuav tsum mus kom tob rau hauv koj cov lus thov Vajtswv; qhov noj thiab qhov haus Vajtswv txoj lus ntawd muab ua tsis tau li qhov xav ua ces mam ua xwb. Muab txoj kev qhuab qhia thiab kev paub tseeb uas koj txais los ntawd xyaum ua kom tob, thiab koj tej kev xav phem thiab kev xav hauv nruab siab yuav tsum maj mam thim zuj zus mus. Koj kuj yuav tsum txhawb zog rau koj txoj kev txiav txim, thiab txawm koj ntsib yam dab tsi los xij, koj yuav tsum muaj koj tus kheej tej kev xav txog yam ntawd thiab muaj koj tus kheej tej kev xam pom. Qhov to taub tej yam rau hauv sab ntsujplig, koj yuav tsum muab tau kev to taub rau tej yam uas nyob rau sab nraud thiab nkag siab tej teeb meem tseem ceeb. Yog tias koj tsis npaj kom txhij tej no, koj yuav muaj peev xwm coj tau pawg ntseeg li cas? Yog tias koj tsuas hais tej npe ntawv thiab tej kev ntseeg uas tsis muaj qhov tseeb thiab tsis muaj ib txoj kev xyaum xwb, koj tsuas muaj peev xwm mus tau ib nyuag ntu luv luv xwb. Tej zaum nws yuav lam txais yuav tau me ntsis rau thaum hais rau cov ntseeg tshiab, tab sis tom qab ib lub sij hawm lawm, thaum cov ntseeg tshiab muaj kev to taub lawm, koj yuav tsis muaj peev xwm pub tau rau lawv lawm. Ces koj yuav haum tau rau Vajtswv txoj kev siv li cas mas? Yog tsis muaj txoj kev qhuab qhia tshiab, koj ua tsis tau txoj dej num. Cov uas tsis muaj txoj kev qhuab qhia tshiab yog cov uas tsis paub tias yuav pom li cas, thiab cov tib neeg zoo li no yeej yuav tsis tau ib txoj kev paub tshiab li los sis pom tshiab li. Thiab, nyob rau hauv qhov uas pub txoj sia, lawv yeej yuav ua tsis tau lawv tes dej num, los sis lawv tsis haum rau Vajtswv. Hom tib neeg zoo li no tsis zoo dab tsi li, ib niag neeg seem xwb. Qhov tseeb, cov tib neeg zoo li no yeej tsis muaj peev xwm ua tau lawv tes num rau hauv txoj dej num kiag li, lawv tsis zoo dab tsi li. Tsis yog lawv tsuas ua tsis tau lawv tes num xwb, tab sis tseem tso kev txhawj xeeb uas tsis tseem ceeb rau pawg ntseeg thiab. Kuv nqua hu rau “cov neeg laus uas ntxim hwm” no kom maj ceev nrooj thiab tawm ntawm pawg ntseeg mus, kom lwm tus thiaj tsis pom koj lawm. Cov tib neeg zoo li no tsis muaj kev to taub txog txoj dej num tshiab thiab muaj tej kev xav phem puv npo uas tsis paub xaus. Lawv ua tsis muaj ib teg num dab tsi nyob hauv pawg ntseeg li; feem ntau, lawv ua tej uas xeeb txob thiab nthuav tej tsis zoo rau txhua qhov txhia chaw, mus txog ntua rau qhov uas koom rau txhua yam ntawm txoj kev coj phem thiab thab plaub rau hauv pawg ntseeg, yog li muab cov uas tsis muaj kev ntxub ntxawg tso rau txoj kev tsis meej pem thiab ua xyem xyav. Cov dab phem uas muaj sia no, cov ntsuj plig phem no yuav tsum tawm hauv pawg ntseeg mus kom sai li sai tau, nyob tsam ces pawg ntseeg ho raug teeb meem rau koj tes num thiab. Tej zaum koj yuav tsis ntshai txoj dej num hnub no, tab sis koj tsis ntshai txoj kev rau txim uas ncaj ncees rau tag kis los? Muaj coob tus ntawm cov tib neeg hauv pawg ntseeg uas yog cov ua ywj siab, thiab muaj ib pab hma coob uas nrhiav kev cuam tshuam rau Vajtswv txoj dej num. Tej no tag nrho puav leej yog dab thiab dab tus vajntxwv xa los, cov hma lim hiam nrhiav nqos cov me nyuam yaj uas tsis paub dab tsi. Yog tias cov uas hu-ua tib neeg no tsis raug ntiab tawm mus, lawv yuav rais los ua ib co cab rau hauv pawg ntseeg, ntsaum kab rwg uas nqos tej khoom uas muab fij. Sai sai no los sis tsis ntev no, ib hnub yuav los txog rau thaum cov niag kas uas yuam cai, khav theeb, ua hauv paus, thiab qias neeg no raug rau txim!

Xaiv tawm los ntawm “Cov Uas Mloog Vajtswv Lus Nrog ib Lub Siab Tseeb Ces Vajtswv Yuav Tsum Muab Tau Xwb Xwb Li” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 489

Kev tau txais kev paub ntawm tej yam uas tshwm sim kiag thiab kev nkag siab zoo txog Vajtswv txoj hauj lwm—ob qho no tau pom nyob hauv Nws cov lus, thiab tsuas yog los ntawm cov lus hais tawm no xwb koj thiaj li tuaj yeem tau txais kev tig ras to taub. Yog li ntawd koj yuav tsum ua kom ntau ntxiv los npaj koj tus kheej txog Vajtswv cov lus. Tham koj txoj kev nkag siab txog Vajtswv cov lus rau hauv kev sib qhia, thiab nyob rau hauv txoj kev no, koj tuaj yeem qhia lwm tus thiab muab txoj kev tawm rau lawv—qhov no yog ib txoj kev uas muaj qab hau. Ua ntej Vajtswv npaj ib puag ncig rau koj, nej txhua tus yuav tsum xub npaj koj tus kheej txog Nws cov lus tso. Qhov no yog qee yam uas txhua tus tsim nyog ua; nws yog ib qho tseem ceeb uas maj rawm. Ua ntej tshaj plaws, ncav kom cuag ib theem uas kom koj paub noj thiab haus Vajtswv txoj lus li cas. Rau txhua yam uas koj tsis muaj peev xwm ua tau, tshawb nrhiav Nws cov lus rau ib txoj kev xyaum ua, thiab luam covs lus hais tawm no rau txhua yam teeb meem uas koj tsis nkag siab los sis tej yam kev nyuaj uas koj yuav muaj. Muab Vajtswv cov lus los ua koj cov khoom siv, thiab tso cai cia cov lus ntawd los pab koj daws koj cov kev nyuaj thiab tej teeb meem uas muaj qab hau; kuj tso cai cia Nws cov lus los ua koj txoj kev pab hauv lub neej thiab. Tej no yuav cheem tsum lub dag zog ntawmkoj feem. Hauv kev noj thiab kev haus Vajtswv txoj lus, koj yuav tsum ua kom tshwm sim cov txiaj ntsig; koj yuav tsum muaj peev xwm tswj kom koj lub siab kom nyob ntsiag to rau ntawm Nws xub ntiag, thiab koj yuav tsum xyaum ua raws li Nws cov lus hais tawm thaum uas koj ntsib ib qho teeb meem twg. Thaum koj tsis tau ntsib ib qho teeb meem twg li, koj yuav tsum txhawj xeeb txog koj tus kheej txoj kev noj thiab kev haus Nws txoj lus. Tej zaum qee zaum koj thov Vajtswv thiab xav txog Vajtswv txoj kev hlub, sib faib sib qhia koj txoj kev nkag siab txog Nws cov lus, thiab sib tham txog kev tig ras to taub thiab kev paub tseeb uas koj ntsib nyob hauv koj tus kheej thiab cov kev xav uas koj tau muaj thaum tab tom nyeem cov lus hais tawm no. Tshaj ntawd ntxiv, koj tuaj yeem muab ib txoj kev tawm rau tib neeg. Tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog qhov muaj qab hau. Lub hom phiaj ntawm txoj kev ua qhov no yog tso cai cia Vajtswv cov lus los ua koj cov khoom siv uas muaj qab hau.

Nyob rau hauv ib hnub, koj siv pes tsawg teev los nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag tiag tiag? Nyob rau hauv ib hnub koj muab ntau npaum li cas rau Vajtswv? Muab ntau npaum li cas rau sab cev nqaij daim tawv? Kev muaj ib lub siab yeej ib txwm tsom rau Vajtswv yog thawj kauj ruam uas los rau txoj kev yog ntawm txoj kev raug Nws ua kom zoo tshaj plaws. Yog tias koj tuaj yeem fij koj lub siab, lub cev, thiab tag nrho koj txoj tseem tseem kev hlub rau Vajtswv, muab lawv tso rau ntawm Nws xub ntiag, mloog Nws lus txhua yam, thiab xav yam zoo heev txog Nws lub siab nyiam—tsis yog rau sab cev nqaij daim tawv, tsis yog rau tsev neeg, thiab tsis yog rau koj tus kheej tej kev ntshaw, tiam sis yog rau cov txiaj ntsig ntawm Vajtswv tsev neeg, coj Vajtswv txoj lus yam li txoj kev qhia thiab lub hauv paus hauv txhua yam—ces los ntawm qhov ua li ntawd, koj cov kev xav thiab cov kev vam tag nrho yuav nyob rau hauv thaj chaw yog, thiab ces koj yuav yog ib tug neeg uas tau nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag tus uas tau txais Nws txoj kev qhuas. Cov tib neeg uas Vajtswv nyiam yog cov uas muab siab npuab Nws; lawv yog cov uas tuaj yeem fij tau lawv tus kheej ib leeg rau Nws. Cov uas Vajtswv tsis nyiam kiag li yog cov uas muab lub siab-ib nrab rau Nws thiab cov uas ntxeev siab tawm tsam Nws. Nws tsis nyiam cov uas ntseeg Nws thiab tas zog xav los muaj kev lom zem rau Nws thaum tseem tsis muaj peev xwm muabtag nrho lawv tus kheej fij rau Nws. Nws tsis nyiam cov uas hais tias lawv hlub Nws tiam sis ho yog tus uas ntxeev siab tawm tsam Nws hauv lawv lub siab; Nws tsis nyiam cov uas siv lus zoo, hais cov lus ntaug zoo los koom rau kev dag ntxias. Cov uas tsis mob siab rau Vajtswv tiag tiag los sis cov uas tsis zwm rau ntawm Nws xub ntiag tiag tiag yog cov ntxeev siab thiab khav theeb heev los ntawm tus yeeb yam. Cov uas tsis tuaj yeem zwm tiag tiag rau ntawm qhov uas ib txwm muaj, tus Vajtswv uas muaj qab hau yog yim huab khav theeb, thiab tshwj xeeb tshaj lawv yog cov xeeb ntxwv ntawm tus thawj tub txib saum ntuj. Cov tib neeg uas muab lawv tus kheej fij rau Vajtswv tiag tiag yeej nthuav tawm lawv tus kheej tag nrho rau ntawm Nws lub xub ntiag; lawv zwm rau tag nrho Nws cov lus hais tawm, thiab muaj peev xwm muab Nws cov lus coj los xyaum ua. Lawv muaj nyob yog vim lawv siv Vajtswv cov lus los ua lub hauv paus xwb, thiab lawv muaj peev xwm rau siab ntso tshawb nrhiav hauv Vajtswv cov lus kom nrhiav tau feem uas yuav coj los xyaum ua. Cov tib neeg zoo li no yog cov uas nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag tiag tiag. Yog tias yam koj ua yog yam uas muaj txiaj ntsig rau koj lub neej, thiab los ntawm kev noj thiab kev haus Nws cov lus koj tuaj yeem ua tau raws li koj cov kev xav tau thiab tsis txaus ntseeg kom koj lub neej tus yam ntxwv raug hloov pauv, ces qhov no yuav ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam. Yog tias koj ua raws nraim li Vajtswv cov kev cheem tsum lawm, thiab yog tias koj tsis ua raws li sab cev nqaij daim tawv tiam sis ho ua raws li Nws lub siab nyiam lawm, ces hauv qhov no koj yuav tau to taub qhov tseeb ntawm Nws cov lus. Thaum tham txog kev to taub qhov tseeb ntawm Vajtswv cov lus kom meej tseeb ntxiv, nws txhais tau tias koj tuaj yeem ua tau koj lub luag hauj lwm thiab ua tau raws li Vajtswv cov kev cheem tsum. Tsuas yog cov dej num uas muaj qab hau zoo li no xwb thiaj li tuaj yeem hu tau tias kev to taub qhov tseeb ntawm Nws cov lus. Yog tias koj muaj peev xwm to taub txog qhov tseeb no, ces koj yuav muaj qhov tseeb. Qhov no yog txoj kev pib ntawm kev to taub qhov tseeb; koj yuav tsum xub pib txoj kev cob qhia no, thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb koj thiaj li yuav muaj peev xwm los to taub tob zog ntxiv txog cov kev tseeb. Xav txog tias yuav khaws cov kev cai li cas thiab yuav muaj lub siab ncaj ncees li cas nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag; tsis txhob tas zog xav txog tias thaum twg koj mam li yuav muaj peev xwm nkag mus rau hauv lub teb chaws. Yog tias koj tus yam ntxwv tsis hloov pauv li, ces txhua yam uas koj xav txog yuav tsis muaj qab hau dab tsi li! Kev to taub txog qhov tseeb ntawm Vajtswv cov lus, koj yuav tsum xub mus kom txog theem uas tag nrho koj cov tswv yim thiab cov kev xav yog rau Vajtswv nkaus xwb tso—qhov no yog qhov cheem tsum tshaj plaws.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Uas Hlub Vajtswv Tiag Tiag Yog Cov Uas Tuaj Yeem Zwm Rau Nws Tej Yam Uas Tshwm Sim Kiag Tiag Tiag” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 490

Tam sim no, muaj ntau leej tib neeg uas tab tom nyob rau hauv cov kev sim siab thiab tsis nkag siab txog Vajtswv txoj hauj lwm, tiam sis Kuv qhia rau koj tias: Yog tias koj tsis nkag siab nws, ces zoo tshaj koj tsis txhob muaj cov kev txiav txim txog nws. Tej zaum yuav muaj ib hnub thaum qhov tseeb yuav los rau txoj kev kaj rau hauv nws qhov tag nrho, thiab tom qab ntawd koj yuav nkag siab. Tsis txhob muaj cov kev txiav txim yuav muaj txiaj ntsig rau koj, txawm li ntawd los koj tsis tuaj yeem yuav cia li nyob tos twj ywm xwb. Koj yuav tsum rau siab ntso nrhiav kom to taub; tsuas yog tom qab ntawd xwb koj thiaj li yuav yog ib tug uas to taub tiag tiag. Vim yog lawv cov kev ntxeev siab, tib neeg thiaj li muaj cov kev xav phem txog tus Vajtswv uas muaj qab hau. Qhov no ua rau nws yog ib qho cheem tsum rau txhua tus tib neeg yuav tsum tau los kawm tias yuav zwm rau li cas, rau qhov tus Vajtswv uas muaj qab hau yog ib txoj kev sim siab uas loj heev rau noob neej. Yog tias koj tsis tuaj yeem sawv kom khov kho, ces txhua yam tag li ntawd lawm; yog tias koj tsis muaj ib txoj kev nkag siab txog tej yam uas tshwm sim kiag ntawm tus Vajtswv uas muaj qab hau, ces koj yuav tsis muaj peev xwm raug Vajtswv ua kom zoo tshaj plaws. Ib kauj ruam tseem ceeb ntawm qhov uas tib neeg tuaj yeem raug ua kom tshaj plaws thiab tsis raug ntawd yog lawv txoj kev nkag siab txog Vajtswv tej yam uas tshwm sim kiag. Tej yam uas tshwm sim kiag ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg los rau hauv lub ntiaj teb yog ib txoj kev sim siab rau txhua leej thiab txhua tus tib neeg; yog tias koj muaj peev xwm sawv khov kho rau hauv qhov hais no, ces koj yuav yog qee tus neeg uas paub Vajtswv, thiab koj yuav yog qee tus neeg uas hlub Nws tiag tiag. Yog tias koj tsis tuaj yeem sawv khov kho rau hauv qhov hais no, thiab koj tsuas yog ntseeg tus Ntsujplig thiab tsis muaj peev xwm los ntseeg hauv Vajtswv tej yam uas tshwm sim kiag, ces txawm hais tias koj txoj kev ntseeg Vajtswv yuav loj npaum li cas los, nws yuav tsis muaj nuj nqis dab tsi li. Yog tias koj tsis tuaj yeem ntseeg tus Vajtswv uas pom tau, ces koj puas yuav tuaj yeem ntseeg tau Vajtswv tus Ntsujplig? Tsis yog koj lam sim dag Vajtswv xwb lov? Koj tsis zwm rau ntawm tus Vajtswv uas pom tau thiab tuav tau lub xub ntiag, yog li koj puas yuav muaj peev xwm zwm tau rau ntawm tus Ntsujplig lub xub ntiag mas? Tus Ntsujplig yog tus ntsia tsis pom thiab tuav tsis tau, yog li thaum koj hais tias koj zwm rau Vajtswv tus Ntsujplig, puas yog koj lam tham tej yam uas tsis muaj qab hau xwb? Tus yawm sij los khaws cov kev cai yog kev muaj ib txoj kev nkag siab txog tus Vajtswv uas muaj qab hau. Thaum koj muaj ib txoj kev nkag siab txog tus Vajtswv uas muaj qab hau lawm, koj yuav muaj peev xwm khaws cov kev cai. Muaj ob txoj kev los khaws cov kev cai: Txoj ib yog kev tuav txog lub ntsiab tseeb ntawm Nws tus Ntsujplig, thiab rau ntawm tus Ntsujplig lub xub ntiag, kev muaj peev xwm los txais tus Ntsujplig txoj kev tshuaj xyuas; lwm txoj yog kev muaj peev xwm muaj ib txoj kev nkag siab tiag tiag txog ntawm lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg, thiab kev ua tiav txoj kev zwm rau tiag tiag, tsis hais rau ntawm sab cev nqaij daim tawv lub xub ntiag los sis ntawm tus Ntsujplig lub xub ntiag, ib tug yuav tsum muaj kev zwm rau thiab kev huab hwm rau Vajtswv. Tsuas yog ib tug zoo li no xwb thiaj li tsim nyog los raug ua kom zoo tshaj plaws. Yog tias koj muaj ib txoj kev nkag siab txog tej yam uas tshwm sim kiag ntawm tus Vajtswv uas muaj qab hau—qhov ntawd yog, yog tias koj tau sawv khov kho rau hauv txoj kev sim siab no lawm—ces tsis muaj ib yam dab tsi yuav ntau dhau rau koj.

Ib txhia tib neeg hais tias, “Cov kev cai khaws tau yam yooj yim heev; koj tsuas cheem tsum hais lus kom zoo thiab kom muaj siab dawb thaum nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag xwb, thiab tsis txhob ua ib yam yeeb yam piav tes kiag li; qhov no yog yam kev khaws cov kev cai.” Qhov ntawd puas yog? Yog li, yog tias koj ua ob peb yam nyob tom qab Vajtswv lub nraub qaum qhov ntawd yog kev tawm tsam Nws, qhov ntawd puas suav tias yog kev khaws cov kev cai? Koj yuav tsum muaj ib txoj kev nkag siab kom meej tiag tiag txog yam uas kev khaws cov kev cai cuam tshuam nrog. Nws cuam tshuam rau tsis hais koj muaj ib txoj kev nkag siab txog tej yam uas tshwm sim kiag ntawm Vajtswv los tsis muaj; yog tias koj muaj ib txoj kev nkag siab txog tej yam uas tshwm sim kiag thiab tsis dawm thiab tsis ntog thaum lub sij hawm kev sim siab no, ces tuaj yeem suav tau tias koj muaj lus tim khawv zoo heev. Kev hais ib lo lus tim khawv meej meej rau Vajtswv yeej pib cuam tshuam rau tsis hais koj muaj ib txoj kev nkag siab txog tus Vajtswv uas muaj qab hau los tsis muaj, thiab tsis hais koj muaj los tsis muaj peev xwm los zwm rau ntawm tus tib neeg no lub xub ntiag uas tsis yog yog dog dig xwb, tiam sis zoo li ib txwm muaj, thiab zwm rau tab txawm mus txog ntua hnub tuag. Yog tias, los ntawm txoj kev ntawm txoj kev zwm rau no, koj hais lus tim khawv rau Vajtswv tiag tiag, qhov ntawd txhais tau hais tias koj tau raug Vajtswv muab tau lawm. Yog tias koj tuaj yeem zwm rau kom mus txog ntua hnub tuag thiab, rau ntawm Nws lub xub ntiag, tsis muaj cov lus yws, tsis muaj cov kev txiav txim, tsis hais lus phem, tsis muaj cov kev xav phem, thiab tsis muaj tej yam kev txhawb siab uas nyob zais ntshis, ces raws txoj kev no Vajtswv yuav tau txais koob meej. Kev zwm rau ntawm ib tug tib neeg dog dig lub xub ntiag uas raug tib neeg saib tsis taus, thiab kev muaj peev xwm los zwm rau mus kom txog ntua hnub tuag yam tsis muaj ib txoj kev xav phem kiag li—qhov no yog lus tim khawv tseeb. Qhov tseeb uas Vajtswv cheem tsum kom tib neeg to taub txog yog koj muaj peev xwm mloog Nws cov lus, muab cov lus ntawd coj los xyaum ua, nyo hau tim ntsej tim muag rau ntawm tus Vajtswv uas muaj qab hau thiab paub koj tus kheej txoj kev coj tsis ncaj, qhib koj lub siab tim ntsej tim muag rau ntawm Nws, thiab, thaum kawg, thiaj li raug Nws muab tau los ntawm Nws cov lus no. Vajtswv tau txais koob meej thaum cov lus hais tawm no kov yeej koj thiab ua rau koj mloog Nws lus tag nrho lawm; los ntawm qhov no, Nws ua rau Ntxwgnyoog txaj muag thiab ua tiav hlo Nws txoj hauj lwm. Thaum koj tsis muaj ib txoj kev xav phem txog tej yam uas tshwm sim kiag ntawm tus Vajtswv yug los ua neeg—qhov ntawd yog, thaum koj tau sawv khov kho rau hauv txoj kev sim siab no lawm—ces koj twb tau hais cov lus tim khawv no zoo heev lawm. Yog tias muaj ib hnub thaum koj muaj ib txoj kev nkag siab tag nrho txog tus Vajtswv uas muaj qab hau thiab tuaj yeem zwm rau mus txog ntua hnub tuag ib yam li Petus tau ua lawm, ces koj yuav raug Vajtswv muab tau thiab raug ua kom zoo tshaj plaws. Txhua yam uas Vajtswv ua uas tsis mus raws li koj cov kev xav phem ces yog ib txoj kev sim siab rau koj. Yog tias Vajtswv txoj hauj lwm mus raws li koj cov kev xav phem ces, nws yuav tsis cheem tsum kom koj raug tsim txom los sis raug lim kom daub huv li. Nws yog vim tias Nws txoj hauj lwm muaj qab hau heev thiab tsis mus raws li koj cov kev xav phem nws thiaj li cheem tsum kom koj tso cov kev xav phem zoo li no pov tseg mus. Twb yog vim li no nws thiaj li yog ib txoj kev sim siab rau koj. Nws yog vim Vajtswv tej yam uas tshwm sim kiag tib neeg txhua tus thiaj li tab tom nyob rau hauv cov kev sim siab; Nws txoj hauj lwm yeej muaj qab hau, tsis yog tshaj ntuj tsim. Los ntawm kev nkag siab tag nrho txog Nws cov lus uas muaj qab hau thiab Nws cov lus hais tawm uas muaj qab hau yam tsis muaj ib txoj kev xav phem kiag li, thiab kev muaj peev xwm los hlub Nws tiag tiag yam li Nws txoj hauj lwm loj hlob uas muaj qab hau zuj zus ntxiv, koj yuav raug Nws muab tau. Pawg tib neeg uas Vajtswv yuav muab tau yog cov uas paub Vajtswv; qhov ntawd yog, cov uas paub Nws tej yam uas tshwm sim kiag. Tshaj ntawd ntxiv, lawv yog cov uas muaj peev xwm zwm rau Vajtswv tes dej num uas muaj qab hau.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Uas Hlub Vajtswv Tiag Tiag Yog Cov Uas Tuaj Yeem Zwm Rau Nws Tej Yam Uas Tshwm Sim Kiag Tiag Tiag” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 491

Thaum lub sij hawm uas Vajtswv nyob hauv cev nqaij daim tawv, txoj kev zwm rau uas Nws cheem tsum ntawm tib neeg tsis koom rau kev cais tawm ntawm kev muaj cov kev txiav txim los sis kev tawm tsam, raws li lawv xav; tiam sis, Nws cheem tsum kom tib neeg siv Nws cov lus tam li lawv txoj kev qhia ua neej thiab lub hauv paus ntawm qhov lawv muaj sia nyob, kom lawv thiaj li muab lub ntsiab tseeb ntawm Nws cov lus coj los xyaum ua tiag tiag, thiab kom lawv thiaj li ua tau zoo raws Nws lub siab nyiam tiag tiag. Ib yam ntawm kev cheem tsum tib neeg kom los zwm rau tus Vajtswv yug los ua neeg yog hais txog kev muab Nws cov lus coj los xyaum ua, hos lwm yam yog hais txog kev muaj peev xwm los zwm rau qhov uas Nws ib txwm muaj thiab tej yam uas tshwm sim kiag. Ob qho no yuav tsum yog tseeb tiag. Cov uas tuaj yeem ua tiav ob yam no tag nrho yog cov uas muaj txoj kev hlub tseeb rau Vajtswv hauv lawv lub siab. Lawv yog txhua tus tib neeg uas tau raug Vajtswv muab tau lawm, thiab lawv txhua tus puav leej hlub Vajtswv ib yam li hlub lawv tus kheej txoj sia. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg coj li ib txwm muaj thiab kev ua neej uas muaj qab hau hauv Nws txoj hawj lwm. Hauv txoj kev no, Nws daim plhaub sab nraud ntawm ob qho li ib txwm muaj thiab kev ua neej uas muaj qab hau dhau los ua ib txoj kev sim siab uas loj tshaj plaws rau tib neeg; nws dhau los ua lawv txoj kev uas nyuaj tshaj plaws. Txawm li cas los xij, qhov uas Vajtswv ib txwm muaj thiab tej yam uas tshwm sim kiag tsis tuaj yeem yuav zam dhau li. Nws tau sim txhua yam los nrhiav ib txoj kev daws, tiam sis thaum kawg tsis tuaj yeem tshem tau Nws Tus Kheej tawm ntawm daim plhaub ntawm Nws txoj kev ua neej. Qhov no yog vim tias, tom qab txhua yam lawm, Nws yog tus Vajtswv uas dhau los muaj cev nqaij daim tawv, tsis yog tus Vajtswv ntawm tus Ntsujplig uas nyob saum ntuj ceeb tshwj. Nws tsis yog tus Vajtswv uas tib neeg tsis tuaj yeem pom, tiam sis yog tus Vajtswv uas hnav daim plhaub ntawm ib tug neeg ntawm txhua yam uas tau tsim tseg. Yog li, kev tshem tawm Nws Tus Kheej ntawm daim plhaub ntawm Nws txoj kev ua neej yuav tsis muaj txiaj ntsig dab tsi uas yooj yim. Yog li ntawd, txawm li cas los xij, Nws tseem ua txoj hauj lwm uas Nws xav ua los ntawm txoj kev vam ntawm sab cev nqaij daim tawv. Txoj hauj lwm no yog kev nthuav tawm txog tus Vajtswv uas ib txwm muaj thiab muaj qab hau, yog li tib neeg yuav tsis zwm rau tau li cas? Yam dab tsi hauv ntiaj teb uas tib neeg tuaj yeem ua tau cov dej num ntawm Vajtswv? Nws ua txhua yam li Nws xav ua; txhua yam uas Nws zoo siab rau yeej yog raws li txoj kev ntawd. Yog tias tib neeg tsis zwm rau, yog li lwm yam kev npaj dab tsi uas lawv tuaj yeej muaj? Deb heev, tsuas yog kev zwm rau nkaus xwb thiaj li muaj peev xwm los cawm tau tib neeg; yeej tsis muaj leej twg muaj lwm yam tswv yim ntse li lawm. Yog tias Vajtswv xav sim tib neeg, lawv yuav ua li cas? Txawm li cas los xij, txhua yam no Vajtswv tsis tau xav txog nyob rau saum ntuj ceeb tsheej; nws yog rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg xav tawm xwb. Nws xav ua qhov no, ces tsis muaj leej twg yuav hloov pauv tau li, tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej tsis cuam tshuam rau yam tus Vajtswv uas yug los ua neeg ua, yog li qhov no tseem tsis yog qhov laj thawj uas tib neeg yuav tsum zwm rau Nws thiab lov? Txawm hais tias Nws yog tag nrho ob qho uas muaj qab hau thiab li ib txwm muaj los, Nws yeej yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Raws li Nws tus kheej cov tswv yim, Nws ua txhua yam li Nws xav ua. Tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej tau muab tag nrho cov hauj lwm rau Nws lawm; koj yuav tsum zwm rau txhua yam uas Nws ua. Txawm hias tias Nws muaj kev ua neej thiab yeej zoo li ib txwm muaj tiag tiag los, Nws yeej tau npaj tseg txhua yam ntawm no yam zoo heev li lawm, yog li yog ua cas tib neeg thiaj li ua ntsej muag npau taws vog nrog rau lawv cov qhov muag qhib loj loj nrog rau kev tsis pom zoo rau Nws? Nws xav kom zoo li ib txwm muaj, ces Nws zoo li ib txwm muaj. Nws xav ua neej raws li kev ua neej, ces Nws ua neej raws li kev ua neej. Nws xav ua neej raws li neeg qaum ntuj, yog li Nws thiaj ua neej raws li neeg qaum ntuj. Tib neeg tuaj yeem ntsia nws raws li lawv xav, tiam sis Vajtswv yeej yuav ib txwm yog Vajtswv thiab noob neej yeej yuav ib txwm yog noob neej. Nws lub ntsiab tseeb tsis tuaj yeem raug tsis lees paub vim yog qee yam ntxaws uas me me, los sis Nws tsis tuaj yeem raug thawb tawm ntawm “tus neeg” ntawm Vajtswv vim yog ib yam me me xwb. Tib neeg muaj kev ywj pheej ntawm kev ua noob neej, thiab Vajtswv muaj lub meej mom ntawm Vajtswv; cov no tsis sib cuam tshuam. Tib neeg yuav tsis tuaj yeem muab kev ywj pheej me me rau Vajtswv li lov? Lawv tsis tuaj yeem ua siab ntev rau qhov uas yog Vajtswv me ntsis ntxiv li lov? Tsis txhob coj nruj nruj rau Vajtswv! Ib leeg yuav tsum muaj kev ua siab ntev rau ib leeg; txhua yam yuav tsis xaus li ntawd lov? Puas yog kev sib cais tseem muaj nyob? Yog tias ib leeg tsis tuaj yeem ua siab ntev rau ib txoj kev sim siab zoo li no lawm, ces yog ua cas lawv thiaj li tuaj yeem xav txog ntawm kev yog ib tug neeg loj los sis ibtug neeg tseeb? Nws tsis yog Vajtswv uas tsim kev nyuaj rau noob neej, tiam sis yog noob neej uas tsim kev nyuaj rau Vajtswv. Lawv ib txwm saib xyuas txhua yam los ntawm kev tsim cov roob tawm los ntawm pawg pleb. Lawv yeej tsim kom muaj qee yam tawm los ntawm yam uas tsis muaj dab tsi, thiab nws yog yam uas tsis tsim nyog kiag li! Thaum Vajtswv ua hauj lwm raws li yam ib txwm muaj thiab kev ua neej uas muaj qab hau, yam uas Nws ua tsis yog txoj hauj lwm ntawm noob neej, tiam sis yog txoj hauj lwm ntawm Vajtswv. Txawm li cas los xij, noob neej tsis pom lub ntsiab tseeb ntawm Nws txoj hauj lwm; lawv tsuas yog pom daim plhaub sab nraud ntawm Nws txoj kev ua neej xwb. Lawv tseem tsis tau pom ib txoj hauj lwm loj zoo li no li, txawm li ntawd los lawv ua tau pov thawj rau hauv kev pom Nws txoj kev dog dig thiab kev ua neej, thiab yuav tsis tso nws mus li. Qhov no yuav tuaj yeem hu tau li cas tias yog kev zwm rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag? Tam sim no tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej tau “tig los ua” tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb lawm, thiab tus Vajtswv uas nyob rau hauv ntiaj teb tam sim no yog tus Vajtswv uas nyob saum ntuj lawm. Nws tsis tseem ceeb yog tias nkawv cov kev tshwm sim sab nraud zoo ib yam, thiab tsis tseem ceeb txawm tias nkawv ua hauj lwm ib yam nkaus. Thaum kawg, Tus uas ua Vajtswv tus kheej txoj hauj lwm yog Vajtswv Tus Kheej kiag. Koj yuav tsum zwm rau txawm hais tias koj xav los sis tsis xav—qhov no tsis yog ib qho tseem ceeb uas koj muaj ib txoj kev xaiv! Noob neej yuav tsum mloog Vajtswv lus, thiab noob neej yuav tsum zwm rau Vajtswv yam tsis muaj ib qho kev lam ua txuj me me kiag li.

Pawg tib neeg uas tus Vajtswv yug los ua neeg xav muab kom tau hnub no yog cov uas ua raws li Nws lub siab nyiam. Lawv tsuas yog yuav tsum zwm rau Nws txoj hauj lwm nkaus xwb, thiab tso tseg qhov txhawj xeeb txog lawv tus kheej tas zog nrog rau cov tswv yim ntawm tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej, kev ua neej nyob hauv txoj kev uas pom tsis meej, thiab kev tsim tej yam nyuaj rau tus Vajtswv uas nyob hauv sab cev nqaij daim tawv. Cov uas muaj peev xwm mloog Nws lus yog cov uas yeej mloog Nws cov lus tiag tiag thiab zwm rau Nws cov kev npaj tseg. Cov tib neeg zoo li no tsis mob siab rau yam uas tus Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej nyiam tshaj plaws los sis yam hauj lwm dab tsi uas tus Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej tau tab tom ua rau hauv noob neej kiag li; lawv muab lawv lub siab tag nrho rau tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb thiab lawv muab tag nrho txhua yam ntawm lawv tso rau ntawm Nws lub xub ntiag. Lawv yeej tsis muaj ib txoj kev xav txog lawv tus kheej txoj kev nyab xeeb kiag li, thiab lawv yeej tsis tau tsim ib txoj kev txhawj xeeb rau qhov uas ib txwm muaj thiab tej yam uas tshwm sim kiag ntawm tus Vajtswv uas nyob hauv sab cev nqaij daim tawv. Cov uas zwm rau tus Vajtswv uas nyob sab cev nqaij daim tawv tuaj yeem raug Nws ua kom zoo tshaj plaws. Cov uas ntseeg tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej yuav tsis tau txais dab tsi li. Qhov no vim tias nws tsis yog tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tshej, tiam sis yog tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb, yog tus muab cov lus cog tseg thiab koob hmoov rau tib neeg. Tib neeg yuav tsum tsis txhob saib tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej loj dua thaum uas tab tom pom tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb yam li ib tug neeg nruab nrab xwb; qhov no tsis ncaj ncees. Tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej loj thiab zoo kawg nkaus nrog rau lub tswv yim uas zoo kawg nkaus, txawm li ntawd los qhov no tsis muaj nyob kiag li; tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb mas yog dog dig xwb thiab tsis tseem ceeb li, thiab kuj yog qhov uas ib txwm muaj thiab. Nws tsis muaj ib lub siab xav uas zoo tshaj plaws los sis ua cov dej num tawg thoob-ntiaj teb; Nws tsuas ua hauj lwm thiab hais lus li ib txwm muaj thiab yam uas muaj qab hau xwb. Thaum Nws tsis hais lus los ntawm lub suab xob nthe los sis hu cua thiab nag, Nws yeej yog kev yug los ua neeg ntawm tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej tiag tiag, thiab Nws yeej yog tus Vajtswv uas nyob nrog noob neej tiag tiag. Tib neeg yuav tsum tsis txhob saib tus uas lawv muaj peev xwm to taub thiab tus uas haum rau lawv tus kheej cov kev xav loj ib yam li Vajtswv, thaum uas tab tom pom tus uas lawv tsis tuaj yeem lees txais thiab xav tsis tawm kiag tias cas yuav qis ua luaj li. Txhua yam no los ntawm tib neeg txoj kev ntxeev siab; tag nrho puav leej yog lub hauv paus ntawm noob neej txoj kev tawm tsam Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Uas Hlub Vajtswv Tiag Tiag Yog Cov Uas Tuaj Yeem Zwm Rau Nws Tej Yam Uas Tshwm Sim Kiag Tiag Tiag” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 492

Neeg yuav tsis hnov Vajtswv txoj kev ntxim hlub yog hais tias lawv tsuas mloog tej uas lawv hnov thiab pom los ntawm lawv txoj kev xav xwb. Yog hais tias lawv tos lawv txoj kev xav xwb, ces lawv txoj kev hlub rau Vajtswv yuav tsis muaj zog. Yog koj tsuas hais txog qhov yuav them Vajtswv tej hmoov hlub thiab kev hlub rov qab nkaus xwb, ces koj yuav tsis muaj ib qho zog nyob rau hauv koj qhov kev hlub rau Nws li; hlub Nws raws li koj txoj kev xav kev pom ntawm koj txoj kev xav ces tsuas yog ib qho lam ua xwb. Vim li cas Kuv thiaj hais tias yog lam ua nkaus xwb? Qhov no yog ib qho teeb meem uas yeej muaj tseeb. Nej txoj kev hlub rau Vajtswv yog hom kev hlub twg? Tsis yog lam dag Vajtswv thiab lam ua li ntawd rau Nws xwb los? Neeg feem coob ntseeg hais tias vim tsis muaj ib qho phaj tshab dab tsi rau kev hlub Vajtswv thiab yeej tsis muaj leej twg yuav raug cem ib yam nkaus rau qhov uas tsis hlub Nws, ces tag nrho, ces yog tsis txhob ua kev txhaum xwb ces yeej zoo txaus lawm. Yog li ntawd kev hlub Vajtswv thiab them Nws tej kev hlub rov qab raws li yus tej kev xav hauv yus lub siab ces tsuas yog ib qho lam ua xwb, thiab tsis yog ib qho kev hlub uas nyob nyob cia li tshwm sim rau hauv yus lub siab tuaj. Kev hlub rau Vajtswv mas yuav tsum yog ib qho kev xav tob tob nyob puag hauv ib tug neeg lub siab. Ib txhia neeg hais tias: “Kuv tus kheej mas yeej kam mus nrhiav Vajtswv thiab caum Nws. Tam sim no mas txawm yog Vajtswv yuav muab kuv tso pov tseg los xij, kuv yeej tseem yuav caum Nws. Txawm hais tias Nws yuav xav tau kuv los tsis xav tau li, kuv yeej tseem yuav hlub Nws, thiab txog thaum kawg, kuv yeej yuav tau Nws xwb. Kuv muab kuv lub siab cob fim kiag rau Vajtswv, thiab txawm hais tias Nws yuav ua dab tsi los xij, kuv yuav caum Nws kom tag nrho kuv txoj sia. Txawm hais tias yuav muaj dab tsi los xij, kuv yuav tsum hlub Vajtswv thiab kuv yuav tsum tau Nws; kuv yeej tsis so li kom txog ntua thaum uas kuv tau Nws tso.” Koj puas muaj hom kev txiav txim siab khov kho li no mas?

Txoj kev taug ntawm kev ntseeg Vajtswv ces yog tib txog ib yam nkaus li txoj kev taug ntawm txoj kev hlub Nws. Yog koj ntseeg Nws, koj yuav tsum hlub Nws; txawm li cas los xij, hlub Nws mas tsis yog hais txog kev pauj Nws txoj kev hlub los sis hlub Nws raws li koj txoj kev xav hauv koj lub siab xwb—nws yog ib qho kev hlub uas dawb huv rau Vajtswv. Tej zaum mas neeg yuav tsis muaj cuab kav hnov Vajtswv txoj kev hlub raws li hauv lawv lub siab xav nkaus xwb. Vim li cas es Kuv pheej hais tas li hais tias: “Thov kom Vajtswv tus Ntsujplig hloov koj tus ntsuj plig”? Vim li cas Kuv ho tsis hais txog hloov tib neeg txoj kev xav kom hlub Vajtswv? Nws yog vim hais tias tiab neeg lub siab tsis hnov Vajtswv qhov kev ntxim hlub. Yog koj tsis ntseeg cov lus no, sim siv koj lub siab los mloog Nws txoj kev hlub. Tej zaum kuj yuav ua rau koj muaj kev rau siab me ntsis rau thaum ntawd, tab sis nws yuav ploj mus sai sai. Yog koj tsuas hnov Vajtswv qhov kev ntxim hlub nrog koj txoj kev xav xwb, ces zoo li koj yuav muaj kev rau siab thaum uas koj thov Vajtswv, tab sis ib pliag tom qab ntawd xwb ces qhov kev rau siab ntawd yuav cia li yaj ntshis thiab ploj kiag mus lawm. Vim li cas ho zoo li ntawd? Yog koj tsuas siv koj txoj kev xav xwb, koj yuav tsis muaj cuab kav yuav tsa tau koj txoj kev hlub rau Vajtswv; thaum uas koj hnov Vajtswv qhov kev ntxim hlub nyob rau hauv koj lub siab, koj tus ntsuj plig yuav raug Nws muab hloov, thiab tsuas yog lub sij hawm no es koj txoj kev xav thiaj li yuav ua tau nws tej dej num thaum xub pib. Qhov ntawd ces yog hais tias thaum Vajtswv hloov tib neeg tus ntsuj plig thiab thaum tib neeg muaj kev paub thiab tau txais kev txhawb zog nyob rau hauv nws lub siab, qhov ntawd ces yog, thaum nws tau muaj kev ntsib kev pom kiag lawm, tsuas yog thaum ntawd nkaus xwb mas nws thiaj li yuav muaj cuab kav hlub Vajtswv tau tiag tiag nrog nws txoj kev xav. Siv koj txoj kev xav hlub Vajtswv yeej tsis txhaum—qhov no yog qhov kev hlub Vajtswv uas qis tshaj plaws xwb. Kev hlub uas tsuas yog “lam ua kom tsim nyog li Vajtswv qhov hmoov hlub” xwb ces yuav tsis txaus thawb kom tib neeg nkag tau mus yam ntaus thawj hlo. Thaum tib neeg tau Vajntsujplig ib co hauj lwm, qhov ntawd ces yog, thaum lawv pom thiab hnov Vajtswv txoj kev hlub nyob rau hauv lawv tej kev ntsib kev pom kiag, thaum lawv paub txog Vajtswv thiab pom tseeb hais tias Vajtswv yeej muaj nuj nqis txaus rau neeg ntiaj teb txoj kev hlub thiab ua Nws txaus hlub npaum li cas, tsuas yog thaum ntawd nkaus xwb mas lawv thiaj yuav muaj cuab kav hlub tau Vajtswv tiag tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Hlub Tiag Rau Vajtswv Ces Nyob Nyob Cia Li Tshwm Plaws Tuaj Xwb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 493

Thaum tib neeg siv lawv lub siab sib txuas ncauj txuas lus nrog rau Vajtswv, thaum uas lawv lub siab muaj cuab kav tig tau los rau Nws tas nrho, qhov no yog thawj kauj ruam ntawm tib neeg txoj kev hlub rau Vajtswv. Yog koj xav hlub Vajtswv, koj yuav tsum xub tig koj lub siab mus npuab Nws. Tig lub siab mus npuab Vajtswv yog dab tsi? Nws yog thaum uas txhua yam koj ua hauv koj lub siab ces yog ua rau qhov kev hlub thiab qhov kev ua kom tau Vajtswv nkaus xwb. Qhov no qhia tau kom pom hais tias koj yeej tig koj lub siab tag nrho los npuab Vajtswv lawm. Dhau ntawm Vajtswv thiab Nws cov lus lawm, nws yuav luag tsis muaj ib yam dab tsi nyob hauv koj lub siab (tsev neeg, kev nplua nuj, tus txiv, tus poj niam, cov me nyuam, thiab lwm yam). Txawm hais tias yuav muaj thiab tsis muaj los xij, tej ntawd yuav tsum tsis txhob nyob puv nkaus koj lub siab, thiab koj yeej tsis xav txog koj lub neej yav tom ntej li tab sis tsuas yog nrhiav kev hlub Vajtswv nkaus xwb. Nyob rau lub sij hawm ntawd ces koj yuav tig tau tag nrho koj lub siab los npuab Vajtswv. Piv txwv hais tias koj tseem tab tom npaj qee yam rau koj tus kheej hauv koj lub siab thiab koj pheej xav kom tau nyiaj txiag rau koj tus kheej nkaus xwb, pheej xav tas li hais tias: “Thaum twg es kuv mam thov tau ib yam me me ntawm Vajtswv? Thaum twg es kuv tsev neeg mam nplua nuj? Yuav ua li cas es kuv thiaj tau ib co ris tsho zoo nkauj? …” Yog koj nyob rau qhov ntawd ces nws qhia tau hais tias koj lub siab tseem tsis tau tig los npuab Vajtswv tag nrho. Yog hais tias koj tsuas muaj Vajtswv txoj lus nyob rau hauv koj lub siab xwb thiab koj muaj cuab kav thov Vajtswv thiab txav tau ze rau Nws rau txhua lub sij hawm—ib yam li Nws yeej nyob ze heev rau koj, ib yam li Vajtswv nyob kiag hauv koj thiab koj nyob kiag hauv Nws—yog koj nyob rau qhov zoo li ntawd, nws txhais tau hais tias koj lub siab nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag lawm. Yog koj thov Vajtswv thiab noj thiab haus Nws tej lus txhua hnub, xav txog tes hauj lwm ntawm pawg ntseeg tas mus li xwb, thiab yog koj ua twb zoo xav rau qhov uas Vajtswv lub siab xav tau, siv koj lub siab mus hlub Nws tiag thiab ua raws li Nws lub siab nyiam, ces koj lub siab yog Vajtswv tug lawm. Yog koj lub siab muaj lwm yam nyob puv nkaus hauv xwb, ces nws yeej tseem muaj Ntxwgnyoog nyob rau hauv thiab nws yeej tsis tau tig mus npuab Vajtswv tiag tiag li. Thaum uas ib tug neeg twg lub siab tig mus rau Vajtswv tiag tiag lawm, lawv yuav muaj txoj kev hlub tseeb uas nyob nyob cia li tshwm sim tuaj rau Nws thiab xam tau hais tias yog Vajtswv tes hauj lwm. Txawm hais tias lawv yeej tseem muaj qee lub caij li neeg ruam thiab tsis muaj laj thawj, los lawv kuj ua tau kom pom hais tias lawv yeej nyiam Vajtswv lub tsev, Nws tes hauj lwm, thiab lawv tus kheej qhov kev hloov lawv tus moj yam, thiab lawv yeej xav txoj zoo xwb. Ib txhia neeg mas hais tias txhua yam lawv ua mas yog ua rau pawg ntseeg xwb thaum uas, qhov tseeb tiag, lawv tsuas yog ua kom lawv tus kheej tau txais txiaj ntsim xwb. Cov neeg zoo li no ces muaj kev npaj siab yuam kev lawm. Lawv yog neeg nkhaus thiab neeg dag thiab feem ntau ntawm tej lawv ua ntawd ces tsuas yog ua kom lawv tus kheej tau txiaj ntsim xwb. Hom neeg zoo li no tsis yog yuav nrhiav kev hlub Vajtswv; lawv lub siab tseem yog Ntxwgnyoog li thiab tig tsis tau mus npuab Vajtswv. Yog li ntawd Vajtswv tsis muaj hau kev yuav muab tau hom neeg zoo li no.

Yog koj xav hlub Vajtswv tiag thiab xav kom Nws muab tau koj, thawj kauj ruam ces yog yuav tsum tig koj lub siab los npuab Vajtswv kom tag nrho. Nyob rau txhua yam uas koj ua, nrhiav koj tus kheej thiab nug hais tias: “Kuv puas yog ua qhov no raws li ib lub siab uas hlub Vajtswv? Puas muaj tej yam kev npaj siab ua rau kuv tus kheej nyob rau to qab ntawm qhov no? Kuv lub hom phiaj tiag rau qhov kuv ua no yog dab tsi?” Yog koj xav muab koj lub siab cob kiag rau Vajtswv, koj yuav tsum xub kov kom yeej koj lub siab, muab txhua yam uas koj xav tau tso tseg, thiab ua kom tau qhov uas muab txhua yam tso tag nrho rau Vajtswv. Qhov no yog txoj kev xyaum muab koj lub siab rau Vajtswv. Kov kom yeej yus lub siab yog hais txog dab tsi? Nws yog qhov uas muab tej kev xav tau ntau yam tsis paub txaus ntawm yus lub cev tso tseg, tsis txhob ua siab hlob xav tau kev tau zoo tsis paub kawg los sis tej koob hmoov kom tau meej mom siab. Nws yog kev ua txhua yam kom zoo Vajtswv siab, thiab kev muab yus lub siab tag nrho rau Vajtswv, tsis yog rau yus tus kheej. Qhov no ces yeej txaus lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Hlub Tiag Rau Vajtswv Ces Nyob Nyob Cia Li Tshwm Plaws Tuaj Xwb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 494

Kev hlub tiag rau Vajtswv yog los hauv qhov tob heev hauv lub siab los; nws yog ib qho kev hlub uas tsuas muaj tshwm sim nyob rau ntawm lub hauv paus ntawm tib neeg txoj kev paub txog Vajtswv. Thaum uas ib tug neeg twg lub siab tig tag nrho mus npuab Vajtswv lawm, ces txoj kev hlub ntawd tsis tas yuav yog dawb huv thiab tsis tas yuav muaj kom txhij hlo. Qhov no vim yog nws yeej tseem muaj ib ncua kev nrug ntawm ib tug tib neeg lub siab uas tig tag nrho mus npuab Vajtswv thiab qhov uas tus neeg ntawd muaj ib qho kev to taub tseeb txog Vajtswv thiab ib qho kev qhuas Nws tiag tiag. Txoj kev uas tib neeg yuav nrhiav tau kev hlub Vajtswv tiag thiab los mus paub txog Vajtswv tus moj yam ces yog tig nws lub siab los npuab Vajtswv. Thaum tib neeg muab nws lub siab tiag cob rau Vajtswv lawm, ces nws yuav paub qhov tseeb txog kev ua lub neej. Nyob rau qhov no, nws tus moj yam yuav pib hloov, nws txoj kev hlub rau Vajtswv yuav maj mam loj hlob, thiab nws qhov kev paub txog Vajtswv kuj yuav maj mam nce siab zuj zus. Yog li ntawd, muab yus lub siab tig mus npuab Vajtswv yog yam uas yuav tsum tau ua ua ntej rau qhov uas yuav mus taug tau txoj kev yog rau tej kev ntsib kev pom ntawm lub neej txoj sia. Thaum tib neeg muab lawv lub siab cob kiag rau Vajtswv, ces lawv tsuas muaj ib lub siab uas yog Nws tug xwb tab tsis tsis yog muaj kev hlub rau Nws, vim lawv tsis muaj ib qho kev to taub txog Nws hlo li. Txawm hais tias nyob rau lub tsam thawj zoo li no lawv muaj me ntsis kev hlub rau Nws, los nws tsis yog nyob nyob cia li muaj tshwm sim tuaj thiab tsis yog qhov tseeb. Qhov no vim yog ib yam twg uas tshwm sim ntawm tib neeg lub cev los ces yog yam tshwm sim los ntawm tej kev xav thiab tsis yog los ntawm ib qho kev to taub tseeb los. Nws tsuas yog ua lam ua ib nyuag pliag xwb thiab nws yuav ua tsis tau ib qho kev qhuas kom kav mus ntev. Thaum neeg tsis muaj ib qho kev to taub txog Vajtswv, lawv tsuas muaj cuab kav hlub tau Nws raws li qhov lawv tus kheej nyiam thiab lawv tus kheej qhov kev xav xwb; hom kev hlub no hu tsis tau hais tias yog ib qho kev hlub uas nyob nyob cia li tshwm plaws tuaj, los sis nws tsis yog ib qho kev hlub tiag. Tej zaum mas ib tug tib neeg lub siab yeej tig mus npuab Vajtswv lawm tiag, thiab yeej muaj peev xwm xav txoj tej yam uas Vajtswv nyiam nyob rau hauv txhua yam, tab sis yog nws tsis muaj kev to taub txog Vajtswv, ces nws yuav tsis muaj peev xwm muaj tau ib qho kev hlub tiag uas nyob nyob cia li muaj tshwm sim tuaj. Tag nrho qhov uas nws yuav ua tau ces tsuas yog muaj peev xwm ua tau qee yam dej num rau pawg ntseeg xwb los sis ua nws tes dej num me ntsis xwb, tab sis nws yuav ua li ntawd yam tsis muaj qab hau li. Tus moj yam ntawm hom neeg zoo li no mas yuav hloov nyuab; cov neeg ntawd mas yeej tsis taug qhov tseeb, los sis tsis to tau nws li. Txawm hais tias ib tug neeg tig tag nrho nws lub siab los npuab Vajtswv, los nws tsis tau txhais hais tias lawv lub siab uas hlub Vajtswv ntawd yuav dawb huv tag nrho, vim cov uas muaj Vajtswv nyob hauv lawv lub siab tsis tau txhais hais tias muaj kev hlub rau Vajtswv nyob rau hauv lawv lub siab. Qhov no mas yog hais txog qhov sib txawv ntawm ib tug uas taug thiab tsis taug qhov kev to taub txog Vajtswv. Thaum uas ib tug neeg muaj kev to taub txog Nws lawm, nws qhia kom pom tau hais tias lawv lub siab tau tig los npuab Vajtswv tag nrho lawm, nws qhia kom pom tau hais tias lawv txoj kev hlub Vajtswv tiag nyob rau hauv lawv lub siab yog qhov uas nyob nyob cia li muaj tshwm plaws tuaj. Tsuas yog hom neeg zoo li no xwb thiaj li muaj Vatjswv nyob rau hauv lawv lub siab. Tig yus lub siab mus npuab Vajtswv yog qhov uas yuav tsum tau ua ua ntej uas yus yuav mus taug tau txoj kev yog, rau kev to taub Vajtswv, thiab rau qhov uas tsim muaj kev hlub rau Vajtswv. Nws tsis yog ib qho ntaus cim rau kev ua tiav hlo ib tug tib neeg tes dej num hlub Vajtswv, los sis tsis yog ib qho ntaus cim txog kev muaj kev hlub tiag rau Nws. Tib txog kev uas ib tug neeg twg yuav tsim tau txoj kev hlub tiag rau Vajtswv ces tsuas yog tig nws lub siab mus npuab Vajtswv, uas kuj yog thawj qhov uas yuav tsum tau ua raws li qhov yus yog ib tug uas Nws tsim tawm. Cov uas hlub Vajtswv ces yog tag nrho cov neeg uas nrhiav txoj sia, ntawd mas yog, cov neeg uas nrhiav qhov tseeb thiab yeej xav tau Vajtswv tiag tiag; tag nrho lawv sawv daws puav leej muaj kev tig ras to taub los ntawm tus Vajntsujplig thiab tau raug Nws muab hloov lawm. Lawv sawv daws muaj cuab kav tau txais Vajtswv txoj kev coj qhia.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Hlub Tiag Rau Vajtswv Ces Nyob Nyob Cia Li Tshwm Plaws Tuaj Xwb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 495

Hnub no, thaum nej nrhiav los hlub thiab paub Vajtswv, ib txoj kev ces yog nej yuav tsum tiv kev txom nyem thiab kev tsim kho kom zoo, thiab lwm txoj kev, nej yuav tsum them ib tug nqi. Tsis muaj ib zaj kev kawm twg uas yuav tob npaum li zaj ntawm txoj kev hlub Vajtswv, thiab nws yeej hais tau tias zaj kev kawm uas tib neeg kawm los tau ib sim neej ntawm txoj kev ntseeg ces yog seb yuav hlub Vajtswv li cas. Hais tau tias, yog tias koj ntseeg Vajtswv koj yuav tsum hlub Vajtswv. Yog tias koj tsuas ntseeg Vajtswv xwb tab sis tsis hlub Nws thiab tsis tau muaj qhov paub Vajtswv, thiab yeej tsis tau hlub Vajtswv nrog ib txoj tseem kev hlub uas tawm hauv koj nruab siab los, ces koj txoj kev ntseeg Vajtswv tsis muaj qab hau; yog tias, nyob hauv koj txoj kev ntseeg Vajtswv, koj tsis hlub Vajtswv, ces koj ua neej nyob tsis muaj qab hau, thiab tag nrho koj lub neej yog lub qis tshaj plaws ntawm txhua lub neej. Yog tias, thoob plaws koj lub neej, koj yeej tsis tau hlub los sis ua rau Vajtswv txaus siab, ces lub ntsiab uas koj ua neej nyob yog dab tsi? Thiab lub ntsiab ntawm koj txoj kev ntseeg Vajtswv yog dab tsi? Qhov ntawd tsis yog nkim zog dawb xwb los? Qhov no hais tau tias, yog tias tib neeg ntseeg thiab hlub Vajtswv, ces lawv yuav tsum them ib tug nqi. Dua li qhov sim mus ua ib txoj kev sab nraud, lawv yuav nrhiav txoj tseem kev nkag siab uas nyob tob tob hauv lawv lub siab. Yog tias koj muaj zog zis txog kev hu nkauj thiab seev cev, tab sis tsis muaj peev xwm muab qhov tseeb coj los xyaum coj, koj puas hais tau tias hlub Vajtswv? Txoj kev hlub Vajtswv cheem tsum txoj kev nrhiav Vajtswv lub siab nyiam rau txhua yam, thiab tias koj tshuaj saib kom tob rau hauv thaum muaj ib yam dab tsi tshwm sim rau koj, sim kom paub Vajtswv lub siab nyiam, thiab sim kom pom seb Vajtswv lub siab nyiam yog dab tsi rau hauv txhua yam teeb meem, seb Nws hais kom koj ua dab tsi kom tiav, thiab seb koj yuav xav li cas txog Nws lub siab nyiam. Piv txwv tias: Tej yam tshwm sim uas cheem tsum koj tiv txoj kev txom nyem, nyob rau lub sij hawm uas koj yuav tsum to taub seb Vajtswv lub siab nyiam yog dab tsi thiab seb koj kub siab li cas txog Nws lub siab nyiam. Koj yuav tsum tsis ua kom koj tus kheej txaus siab xwb: Ua ntej tshaj muab koj tus kheej tso rau ib sab tso. Tsis muaj ib yam dab tsi uas phem tshaj cev nqaij daim tawv lawm. Koj yuav tsum nrhiav ua kom txaus Vajtswv siab, thiab koj yuav tsum ua koj tes dej num kom tiav. Nrog tej kev xav zoo li no, Vajtswv yuav coj kev qhuab qhia tshwj xeeb los rau koj hauv qhov hais no, thiab koj lub siab kuj yuav muaj kev nplig. Txawm loj los sis me, thaum muaj tej yam tshwm sim rau koj, koj yuav tsum xub muab koj tus kheej tso rau ib sab thiab suav cev nqaij daim tawv li tej khoom uas qis tshaj plaws ntawm txhua yam. Qhov koj ua rau cev nqaij daim tawv txaus siab npaum li cas, nws yuav ua txhua yam ywj siab npaum li ntawd; yog tias koj ua txaus nws siab zaum no, lwm zaus nws yuav thov kom ua ntau dua. Thaum muaj li no mus, tib neeg los nyiam cev nqaij daim ntawv heev dua. Cev nqaij daim tawv yeej ib txwm muaj tej kev ntshaw tsis paub txaus li; nws yeej ib txwm hais kom koj ua rau nws txaus siab thiab kom koj ua rau nws zoo siab sab hauv, tsis hais nws nyob hauv tej khoom uas koj noj, yam koj hnav, los sis hauv qhov ua rau koj siab luv, los sis pom zoo rau koj tus kheej tej kev qaug zog thiab kev tub nkeeg…. Koj yim ua rau cev nqaij daim tawv txaus siab, nws yees yim loj tuaj thiab cev nqaij daim tawv yim phem tuaj, txog thaum nws mus rau theem uas tib neeg cev nqaij daim tawv muab tej kev xav phem zais tob tob, thiab tsis mloog Vajtswv lus, thiab qhuas nws tus kheej, thiab rais los tsis tshua ntseeg txog Vajtswv tes dej num. Koj yim ua rau cev nqaij daim tawv txaus siab, cev nqaij daim tawv tej kev qaug zog yim loj tuaj; koj yuav ib txwm xav tias tsis muaj leej twg tu siab nrog koj tej kev qaug zog, koj yuav ib txwm ntseeg tias Vajtswv mus deb hwv lawm, thiab koj yuav hais tias: Ua li cas es Vajtswv yuav siab phem ua luaj li? Vim li cas Nws tsis cia tib neeg so li? Thaum tib neeg ua rau cev nqaij daim tawv txaus siab thiab saib xyuas nws heev, ces lawv tsim kev puas tsuaj rau lawv tus kheej. Yog tias koj hlub Vajtswv tiag thiab tsis ua rau cev nqaij daim tawv txaus siab, ces koj yuav pom tias txhua yam uas Vajtswv ua mas yog heev thiab zoo heev, thiab tias Nws txoj kev tsawm foom rau koj txoj kev ntxeev siab tawm tsam thiab kev txiav txim rau koj txoj kev tsis ncaj ncees mas raug cai lawm. Yeej yuav muaj tej lub sij hawm uas Vajtswv qhuab ntuas thiab qhuab qhia koj thiab tsa ib qho chaw los sim koj, yuam koj los rau ntawm Nws xub ntiag—thiab koj yuav xav tias yam uas Vajtswv ua mas zoo heev. Yog li koj yuav xav li uas yog tias kuj tsis mob ua luaj twg, thiab tias Vajtswv mas yeej hlub kawg. Yog tias koj cia muaj tej kev qaug zog ntawm cev nqaij daim tawv thiab hais tias Vajtswv mus deb hwv lawm, ces koj yuav hnov mob tas li, thiab yeej yuav nyuaj siab tas li, thiab koj yuav tsis paub tseeb txog txhua yam ntawm Vajtswv tes dej num, thiab nws yuav zoo yam li Vajtswv tsis tu siab rau tib neeg txoj kev qaug zog kiag li thiab tsis faj txog tib neeg tej kev nyuaj siab. Thiab yog li koj yuav txom nyem siab ntsws thiab nyob ib leeg, zoo yam li koj tau txais txoj kev tsis ncaj ncees loj, thiab nyob rau zaum no koj yuav pib yws. Koj yim pom zoo rau txoj kev qaug zog ntawm cev nqaij daim tawv rau txoj kev no, koj yim yuav xav tias Vajtswv mus deb hwv lawm, txog ntua thaum nws phem heev uas koj tsis lees Vajtswv tes dej num, thiab pib tawm tsam Vajtswv, thiab rais los tsis muaj kev mloog lus kiag li lawm. Yog li, koj yuav tsum tawm tsam cev nqaij daim tawv, thiab txhob pom zoo rau nws: “Kuv tus txiv (tus poj niam), tej me nyuam, tej zeem muag, kev txij nkawm, tsev neeg—tsis muaj ib yam ntawm cov no tseem ceeb li! Nyob hauv kuv lub siab tsuas muaj Vajtswv xwb, thiab kuv yuav tsum ua kuv qhov zoo kawg nkaus kom Vajtswv txaus siab thiab tsis ua kom cev nqaij daim tawv txaus siab.” Koj yuav tsum muaj qhov kev daws no. Yog tias koj yeej ib txwm muaj qhov kev daws zoo li no, ces thaum koj muab qhov tseeb coj los xyaum coj thiab muab koj tus kheej tso rau ib sab, koj yuav muaj peev xwm ua tau nrog tab sis ib lub zog me me xwb. Nws hais tias muaj ib zaug muaj ib tug neeg ua liaj teb uas pom ib tug nab txhav khov rau ntawm txoj kev. Tus neeg ua liaj teb txawm khaws nkaus nws thiab muab tso rau hauv nws lub hauv siab, thiab tom qab tus nab ciaj sia tuaj nws tom tus neeg ua liajteb ntawd tuag lawm. Tib neeg cev nqaij daim tawv ces zoo yam li tus nab: Nws lub ntsiab yog los txov lawv txoj sia—thiab thaum nws tau nws yam tag lawm, koj txoj sia piam lawm. Cev nqaij daim tawv yog Ntxwgnyoog li. Nyob rau hauv nws yog tej kev ntshaw tsis paub txaus, nws tsuas xav rau nws tus kheej xwb, nws xav zoo siab xyiv fab hlo thiab txaus siab rau txoj kev ua si, kaj siab lug rau txoj kev tub nkeeg thiab kev nyob dawb, thiab tau ua rau nws txaus siab mus txog ib theem uas koj yuav raug nws muab koj noj rau thaum kawg. Hais tau tias, yog koj ua rau nws txaus siab zaum no, lwm zaus nws yuav los nug dua ntxiv. Nws yeej ib txwm muaj tej kev ntshaw tsis paub txaus thiab tej kev xav tau tshiab, thiab siv koj txoj kev pom zoo rau cev nqaij daim tawv los ua kom koj saib xyuas nws kom ntau dua thiab nyob rau hauv nws tej kev nplig siab—thiab yog tias koj kov tsis yeej nws, thaum kawg koj tus kheej yuav liam sim. Txawm tias koj tau koj lub neej rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab koj qhov xaus thaum kawg yuav yog dab tsi kuj xij, nyob ntawm seb koj siv koj txoj kev ntxeev siab tawm tsam cev nqaij daim tawv li cas xwb. Vajtswv twb tau cawm koj thiab xaiv koj thiab npaj rau koj lawm, tab sis yog tias hnub no koj tsis zoo siab hlo ua kom Nws txaus siab, koj tsis zoo siab hlo muab qhov tseeb coj los xyaum coj, koj tsis zoo siab hlo ntxeev siab tawm tsam koj tus kheej cev nqaij daim ntawv nrog ib lub siab uas hlub Vajtswv, thaum kawg koj tus kheej yuav liam sim, thiab yog li yuav tau tiv tej kev mob uas mob heev. Yog tias koj ib txwm pom zoo rau cev nqaij daim tawv, Ntxwgnyoog yuav maj mam nqos koj, thiab muab koj tso tseg tsis muaj sia, los sis qhov kov ntawm tus Ntsujplig, kom txog rau hnub uas thaum koj sab hauv tsaus nti lawm xwb. Thaum koj nyob hauv qhov tsaus, koj yuav raug Ntxwgnyoog muab kaw cia, koj yuav tsis muaj Vajtswv nyob hauv koj lub siab lawm, thiab nyob rau lub sij hawm ntawd koj yuav tsis lees paub tias muaj Vajtswv thiab tso Nws tseg. Yog li, yog tias tib neeg xav hlub Vajtswv, lawv yuav tsum them tus nqi ntawm txoj kev mob thiab tiv kev nyuaj siab. Tsis muaj kev cheem tsum rau txoj kev kub siab thiab kev nyuaj siab sab nraud, nyeem kom ntau thiab khiav rau ub rau no ntau; dua ntawd, lawv yuav tsum muab tej khoom nyob hauv lawv tso rau ib sab: tej kev xav uas tsis paub txaus, tej kev ntshaw ntawm tus kheej, thiab lawv tus kheej tej kev txiav txim siab, tej kev xav, thiab tej kev xav ua. Qhov ua li no yog Vajtswv lub siab nyiam.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Txoj Kev Hlub Vajtswv Xwb Thiaj Yog Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Tiag” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 496

Vajtswv txoj kev kov txog nrog tib neeg tus moj yam sab nraud kuj yog ib qho ntawm Nws tes dej num thiab; piv txwv li, kev kov txog nrog tib neeg txoj kev ua neej nyob sab nraud, qhov txawv txav, los sis txoj kev coj mus los thiab tej cwj pwm, lawv tej kev thiab kab lig kev cai, ntxiv rau lawv tej kev xyaum thiab lawv kev kub siab sab nraud. Tab sis thaum Nws hais kom tib neeg muab qhov tseeb coj los xyaum coj thiab hloov lawv tus moj yam, yam tseem ceeb uas raug kov txog yog tej kev xav tau thiab tej kev xav phem nyob hauv lawv. Qhov tsuas kov txog koj tus moj yam sab nraud xwb ces tsis nyuaj; nws zoo ib yam li hais kom koj txhob noj tej khoom uas koj nyiam, uas yog yooj yim xwb. Ntawd raug rau tej kev xav sab hauv koj, li cas los xij, yeej tsis yooj yim muab nws tso mus. Nws cheem tsum tib neeg ntxeev siab tawm tsam cev nqaij daim tawv, thiab them ib tug nqi, thiab txom nyem rau ntawm Vajtswv xub ntiag. Qhov no tseem ceeb heev nrog rau tib neeg tej kev xav tau. Vim tib neeg pib ntseeg Vajtswv, lawv tau ceev cia ntau yam kev xav tau uas tsis yog lawm. Thaum koj tsis muab qhov tseeb coj los xyaum coj, koj xav tias koj txhua txoj kev xav tau yog tag huv si, tab sis thaum ib yam dab tsi tshwm sim rau koj, koj yuav pom tias muaj ntau yam kev xav tau uas tsis yog nyob hauv koj. Yog li, thaum Vajtswv kho kom tib neeg zoo tiav log, Nws ua rau lawv ras tias muaj ntau txoj kev xav nyob hauv lawv uas cov nyom lawv txoj kev paub Vajtswv. Thaum koj pom tias koj tej kev xav tau tsis yog lawm, yog tias koj muaj peev xwm tso tseg txoj kev xyaum raws li koj tej kev xav phem thiab kev xav tau, thiab muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Vajtswv, thiab sawv khov kho nyob ntawm koj qhov chaw rau txhua yam uas tshwm sim rau koj, qhov no ua pov thawj qhia tias koj tau ntxeev siab tawm tsam cev nqaij daim tawv lawm. Thaum koj ntxeev siab tawm tsam cev nqaij daim tawv, yeej yuav muaj ib ntsug rog nyob hauv koj xwb xwb li. Ntxwgnyoog yuav sim thiab ua kom tib neeg caum raws nws, yuav sim thiab ua kom lawv caum raws tej kev xav ntawm cev nqaij daim tawv thiab tuav rawv tej kev ntshaw ntawm cev nqaij daim tawv—tab sis Vajtswv cov lus yuav qhia thiab ci ntsa pom kev lugrau hauv tib neeg, thiab nyob rau lub sij hawm no nws yog nyob rau ntawm koj seb kojcaum raws Vajtswv los sis caum raws Ntxwgnyoog. Vajtswv hais kom tib neeg muab qhov tseeb coj los xyaum coj los kov txog tej uas nyob sab hauv lawv, los kov txog lawv tej kev xav thiab kev xav phem uas tsis raws li Vajtswv lub siab. Tus Vajntsujplig kov tib neeg hauv lawv lub siab thiab qhia thiab ci ntsa pom kev lug rau lawv. Yog li nyob rau tom qab txhua yam uas tshwm sim yog ib ntsug rog: Txhua txhua zaus tib neeg muab qhov tseeb coj los xyaum coj, los sis muab txoj kev hlub Vajtswv coj los xyaum coj, yuav muaj ib ntsug rog loj, thiab txawm tias tej zaum txhua yam yuav zoo rau lawv cev nqaij daim ntawv, nyob tob tob hauv lawv lub siab yog ib ntsug rog ntawm kev ciaj-thiab-kev tuag yuav, qhov tseeb, muaj tshwm tsim tuaj—thiab tsuas yog tom qab ntsug rog nyhav no, tom qab qhov tig rov qab los saib, thiaj txiav txim siab tau tias yeej los sis swb. Ib tug twg yeej tsis paub seb yuav luag los sis quaj. Vim hais tias ntau qhov ntawm tej kev xav hauv tib neeg mas tsis yog lawm, los sis vim hais tias muaj ntau ntawm Vajtswv tej lus muaj teeb meem nrog rau lawv tej kev xav, thaum tib neeg muab qhov tseeb coj los xyaum coj, ib ntsug rog loj tau sawv nyob rau tom qab. Qhov muab qhov tseeb no coj los xyaum coj, nyob rau tom qab, tib neeg yuav so kua muag ntau heev uas suav tsis txheeb vim txoj kev tu siab ua ntej lawv txiav txim siab zaum kawg los ua kom Vajtswv txaus siab. Nws yog vim ntawm ntsug rog no uas tib neeg tiv kev txom nyem thiab kev tsim kho kom zoo; qhov no yog txoj tseem kev txom nyem. Thaum ntsug rog los rau ntawm koj, yog tias koj muaj peev xwm sawv tuaj Vajtswv sab tiag, koj yuav muaj peev xwm ua rau Vajtswv txaus siab. Thaum xyaum qhov tseeb, nws yog meej tseeb tias ib tug twg yeej yuav txom nyem hauv siab; yog tias, thaum lawv muab qhov tseeb coj los xyaum coj, txhua yam nyob hauv tib neeg yog, ces lawv tsis cheem tsum raug rau Vajtswv kho kom zoo tiav log, thiab yuav tsis muaj ntsug rog, thiab lawv yuav tsis txom nyem. Nws yog vim tias muaj ntau yam hauv tib neeg uas tsis haum rau Vajtswv siv, thiab vim tias muaj ntau ntawm tus moj yam uas ntxeev siab ntawm cev nqaij daim tawv, uas tib neeg yuav tsum kawm kev ntxeev siab tawm tsam cev nqaij daim ntawv yam zoo siab hlo. Qhov no yog qhov uas Vajtswv hu ua txoj kev txom nyem uas Nws hais kom tib neeg raug nrog Nws. Thaum koj ntsib tej kev nyuaj siab, maj ceev nrooj thiab thov rau Vajtswv: “Au Vajtswv! Kuv xav ua kom Koj txaus siab, kuv xav tiv kev nyuaj siab ua zaum kawg los ua kom txaus Koj lub siab, thiab txawm tias kuv ntsib teeb meem loj npaum li cas los, kuv tseem yuav ua kom Koj txaus siab. Txawm yog tias kuv yuav tsum muab tag nrho kuv lub neej tso tseg los, kuv tseem yuav ua kom Koj txaus siab!” Nrog qhov kev daws no, yog li thaum koj thov Vajtswv, koj yuav muaj peev xwm tuav koj tej lus tim khawv khov kho. Txhua zaus uas lawv muab qhov tseeb coj los xyaum coj, txhua zaus uas lawv tiv kev tsim kho kom zoo, txhua zaus uas lawv raug sim, thiab txhua zaus uas Vajtswv tes dej num los rau saum lawv, tib neeg yuav tsum tau tiv kev mob uas mob heev. Tag nrho ntawm qhov no yog ib qho sim rau tib neeg, thiab yog li nyob hauv lawv txhua tus muaj ib ntsug rog. Qhov no yog tus nqi tseem uas lawv them. Qhov nyeem Vajtswv tej lus ntau thiab khiav mus los ntau yog ib feem ntawm tus nqi ntawd. Nws yog qhov uas tib neeg yuav tsum ua, nws yog lawv tes dej num, thiab tes hauj lwm uas lawv yuav tsum ua kom tiav, tab sis tib neeg muab yam uas nyob hauv lawv tso rau ib sab uas tsim nyog muab tso rau ib sab. Yog koj tsis ua, ces txawm tias koj txoj kev txom nyem sab nraud loj npaum cas los xij, txawm tias koj khiav mus los heev npaum cas los xij, txhua yam yuav tsis muaj qab hau! Hais tau tias, tsuas yog yam hloov nyob hauv koj xwb thiaj qhia tau seb koj txoj kev txom nyem sab nraud puas muaj nqis. Thaum koj tus moj yam sab hauv tau hloov lawm thiab koj tau muab qhov tseeb coj los xyaum coj lawm, ces koj txhua txoj kev txom nyem sab nraud yuav tau txais Vajtswv txoj kev pom zoo; yog tias tsis muaj ib qho hloov nyob hauv koj tus moj yam sab hauv, ces txawm koj tiv kev txom nyem ntau npaum cas los xij los sis koj khiav mus los sab nraud ntau npaum cas los xij, yeej yuav tsis muaj kev pom zoo los ntawm Vajtswv li—thiab kev txom nyem uas tsis pom zoo los ntawm Vajtswv ces tsis muaj qab hau. Yog li, txawm tias tus nqi koj tau them lawm es pom zoo los ntawm Vajtswv uas muab xam los ntawm seb puas muaj ib qho kev hloov nyob hauv koj los sis tsis muaj, thiab los ntawm seb koj puas muab qhov tseeb coj los xyaum coj los sis tsis muab thiab seb koj puas ntxeev siab tawm tsam koj tus kheej tej kev xav tau thiab tej kev xav phem los ua kom muaj kev txaus siab rau Vajtswv lub siab nyiam, txoj kev paub Vajtswv, thiab kev ua siab ncaj rau Vajtswv. Txawm koj yuav khiav mus los npaum li cas los, yog tias koj yeej tsis tau paub los ntxeev siab tawm tsam koj tus kheej tej kev xav tau, tab sis tsuas nrhiav tej kev ua thiab kev kub siab sab nraud xwb, thiab yeej tsis quav ntsej rau koj lub neej, ces koj txoj kev nyuaj siab yeej tsis muaj qab hau. Yog tias, nyob rau ib qho chaw twg, koj muaj ib yam dab tsi uas koj xav muab hais, tab sis nyob sab hauv koj xav tias muab hais mas tsis yog lawm, muab hais mas tsis muaj txiaj ntsim dab tsi rau koj cov kwv tij thiab cov muam thiab tej zaum yuav mob lawv, ces koj yuav tsis hais, xum cia mob rau sab hauv, rau qhov tej lus no tsis muaj peev xwm ua tau rau Vajtswv lub siab nyiam zoo siab. Nyob rau lub sij hawm no, yuav muaj ib ntsug rog nyob sab hauv koj, tab sis koj yuav txaus siab hlo txom nyem rau qhov mob thiab tso yam uas koj hlub pov tseg. Koj yuav txaus siab hlo tiv txoj kev nyuaj siab no los ua kom Vajtswv txaus siab, thiab txawm tias koj yuav txom nyem qhov mob sab hauv los, koj yuav tsis pom zoo rau cev nqaij daim tawv, thiab Vajtswv lub siab yeej tau txaus siab lawm, thiab koj kuj yuav raug nplig rau sab hauv thiab. Qhov no yog qhov them ib tug nqi tiag tiag, thiab yog tus nqi uas Vajtswv xav tau. Yog tias koj xyaum rau txoj kev no, Vajtswv yeej yuav foom koob tsav hmoov rau koj tiag; yog tias koj ua qhov no tsis tiav, ces txawm tias koj to taub ntau npaum li cas los, los sis txawm hais lus zoo npaum li cas los, nws yeej tsis muaj qab hau dab tsi kiag li! Yog tias, thaum nyob rau txoj kev mus hlub Vajtswv, koj tsis muaj peev xwm sawv tuaj Vajtswv sab rau thaum Nws ua rog nrog Ntxwgnyoog, thiab koj tsis tig nrob nqaum rau Ntxwgnyoog, ces koj tau Vajtswv txoj kev hlub lawm, thiab koj yuav tuav tau tej lus tim khawv khov kho.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Txoj Kev Hlub Vajtswv Xwb Thiaj Yog Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Tiag” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 497

Nyob rau txhua kauj ruam ntawm tes dej num uas Vajtswv ua rau hauv tib neeg, sab nraud ces nws tshwm muaj kev sib tshuam mus los ntawm tib neeg, li uas yog yug ntawm tib neeg tej kev npaj los sis los ntawm tib neeg txoj kev sib cuam tshuam. Tab sis nyob rau tom qab, txhua kauj ruam ntawm tes dej num, thiab txhua yam uas tshwm sim, yog ib lo lus twv los ntawm Ntxwgnyoog rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab cheem tsum tib neeg tuav lawv tej lus tim khawv khov kho rau Vajtswv. Muab thaum Yauj raug sim coj los ua piv txwv: Nyob rau tom qab, Ntxwgnyoog muaj ib qho lus twv nrog Vajtswv, thiab yam uas muaj tshwm sim rau Yauj yog tej kev ua ntawm tib neeg thiab kev sib cuam tshuam ntawm tib neeg. Nyob rau tom qab txhua kauj ruam ntawm tes dej num uas Vajtswv ua rau hauv nej yog Ntxwgnyoog lo lus twv nrog Vajtswv—nyob rau tom qab nws yog ib ntsug rog. Piv txwv li no, yog tias koj coj tsis ncaj rau koj cov kwv tij thiab cov muam, koj yuav muaj ib co lus uas koj xav hais—cov lus uas koj xav tias tej zaum tsis ua rau Vajtswv zoo siab—tab sis yog tias koj tsis hais cov lus ntawd, koj yuav tsis xeeb txob rau sab hauv, thiab nyob rau sij hawm no, ib ntsug rog yuav pib ua nyob rau hauv koj: “Kuv hais los sis tsis hais ne?” Nov yog ntsug rog. Yog li, txhua yam uas koj ntsib yeej muaj ib ntsug rog, thiab thaum muaj ib ntsug rog nyob rau hauv koj, ua tsaug rau koj txoj kev koom tes thiab kev txom nyem, Vajtswv ua hauj lwm rau hauv koj. Thaum kawg, koj muaj peev xwm muab qhov teeb meem tso rau ib sab hauv koj thiab txoj kev npau taws cia li tuag lawm. Qhov zoo li no yog qhov pauv ntawm koj txoj kev koom tes nrog Vajtswv. Txhua yam uas tib neeg ua yeej cheem tsum kom lawv them ib tug nqi hauv lawv tej dag zog. Yog tsis muaj txoj kev txom nyem, lawv yeej ua tsis tau kom Vajtswv txaus siab; lawv haj tseem twb txav tsis tau ze los ua kom Vajtswv txaus siab, thiab lawv tsuas lam hais tej niag lus qhuav qhuav xwb! Tej lus qhuav qhuav puas ua tau rau Vajtswv txaus siab? Thaum Vajtswv thiab Ntxwgnyoog ua rog rau sab yeeb ceeb, koj yuav ua kom Vajtswv txaus siab li cas, thiab koj yuav tuav koj tej lus tim khawv khov kho rau Nws li cas? Koj yuav tsum paub tias txhua yam uas tshwm sim rau koj yog ib qho kev sim siab loj thiab lub sij hawm uas Vajtswv xav tau koj hais lus tim khawv. Txawm tias lawv zoo li tsis tshua tseem ceeb luaj twg los ntawm sab nraud, los thaum tej no tshwm sim lawv qhia seb koj hlub Vajtswv los sis tsis hlub. Yog tias koj hlub, koj yuav muaj peev xwm tuav koj tej lus tim khawv khov khorau Nws, thiab yog tias koj tsis muab txoj kev hlub rau Nws coj los xyaum, qhov no qhia tias koj tsis yog ib tug uas muab qhov tseeb coj los xyaum coj, tias koj tsis muaj qhov tseeb, thiab tsis muaj sia, tias koj yog ib co npluag nplej xwb! Txhua yam uas tshwm sim rau tib neeg tshwm sim rau thaum Vajtswv xav kom lawv tuav lawv tej lus tim khawv khov kho rau Nws. Txawm tias tsis muaj dab tsi loj tshwm sim rau koj tam sim no thiab koj tsis hais lus tim khawv loj los xij, txhua yam ntxaws ntxaws ntawm koj lub neej txhua hnub yeej yog ib qho lus tim khawv rau Vajtswv lawm. Yog tias koj yeej txoj kev hwm ntawm koj cov kwv tij thiab cov muam, koj cov neeg hauv tsev, thiab txhua tus puag ncig koj; yog tias, muaj ib hnub, cov tsis ntseeg tuaj, thiab qhuas txhua yam uas koj ua, thiab pom tias txhua yam uas Vajtswv ua mas zoo heev, ces koj hais tau lus tim khawv lawm. Txawm tias koj tsis muaj kev nkag siab thiab koj lub peev xwm tsis zoo los, los ntawm Vajtswv txoj kev kho kom zoo tiav log ntawm koj, koj muaj peev xwm ua tau rau Nws txaus siab thiab kub siab rau Nws lub siab nyiam, qhia lwm tus txog tes dej num loj uas Nws tau ua rau hauv tib neeg ntawm cov uas muaj lub peev xwm phem tshaj plaws. Thaum tib neeg los paub Vajtswv thiab rais los ua cov kov yeej rau ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag lawm, ua siab ncaj rau Vajtswv mus deb heev, ces tsis muaj leej twg muaj txha nqaj nqaum ntau npaum li pab tib neeg no, thiab qhov no yog qhov lus tim khawv uas loj tshaj plaws. Txawm tias koj tsis muaj peev xwm ua ntawm qhov ua tes dej num loj los, koj muaj peev xwm ua rau Vajtswv txaus siab. Lwm tus muab tsis tau lawv tej kev xav phem tso rau ib sab, tab sis koj muab tau; lwm tus hais tsis tau lus tim khawv rau Vajtswv rau hauv lawv tej kev paub, tab sis koj siv tau koj lub siab thiab tej koj ua los rov them rau Vajtswv txoj kev hlub thiab hais lus tim khawv muaj kuab rau Nws. Tsuas yog qhov no xwb thiaj suav li ib txoj kev tseem kev hlub Vajtswv. Yog tias koj tsis muaj peev xwm ntawm qhov no, ces koj tsis hais lus tim khawv rau hauv koj cov neeg hauv tsev, hauv koj cov kwv tij thiab cov muam, los sis rau ntawm cov tib neeg ntawm lub ntiaj teb no xub ntiag. Yog tias koj tsis muaj peev xwm hais lus tim khawv rau ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag, Ntxwgnyoog yuav luag rau koj, nws yuav saib koj li tso dag, li ib yam khoom ua si, nws yuav saib koj li ruam thiab ua rau koj vwm. Nyob rau yav pem suab, tej kev sim siab loj yuav ua rau koj ntog—tab sis hnub no, yog tias koj hlub Vajtswv nrog ib lub siab tseeb, thiab yog tias, txawm tias tej kev sim siab tom ntej loj npaum li cas kuj xij, yam tsis tau xav tias muaj dab tsi tshwm rau koj, koj muaj peev xwm tuav koj tej lus tim khawv khov kho thiab muaj peev xwm ua rau Vajtswv txaus siab, ces koj lub siab yuav raug nplig, thiab koj yuav tsis ntshai txawm tias tej kev sim siam uas koj ntsib rau yav pem suab yuav loj npaum cas kuj xij. Nej pom tsis tau yam yuav tshwm sim rau yav pem suab; nej tsuas ua tau rau Vajtswv txaus siab hauv tej xwm txheej hnub no xwb. Nej tsis muaj peev xwm ntawm qhov ua ib teg dej num loj thiab yuav tsum tsom ntsoov rau qhov ua kom Vajtswv txaus siab los ntawm qhov paub Nws tej lus hauv lub neej tiag tiag, thiab ua tim khawv khov thiab hais lus tim khawv muaj kuab uas coj txoj kev txaj muag los rau Ntxwgnyoog. Txawm tias koj cev nqaij daim tawv tseem tsis tau txaus siab thiab yuav raug txom nyem los, koj yuav ua tau rau Vajtswv txaus siab thiab coj txoj kev txaj muag los rau Ntxwgnyoog. Yog tias koj ib txwm xyaum li no, Vajtswv yuav qhib ib txoj kev rau ntawm koj xub ntiag. Thaum, muaj ib hnub, ib txoj kev sim siab loj los, lwm tus yuav ntog, tab sis koj tseem yuav muaj peev xwm sawv tau khov kho: Vim tus nqi uas koj tau them lawm, Vajtswv yuav tiv thaiv koj xwv koj thiaj sawv tau khov kho thiab tsis tog. Yog tias, kuj ib yam thiab, koj muaj peev xwm muab qhov tseeb coj los xyaum coj thiab ua rau Vajtswv txaus siab nrog ib lub siab uas hlub Vajtswv tiag tiag, ces Vajtswv yuav tiv thaiv koj tiag nyob rau tej kev sim siab yav pem suab. Txawm tias koj ruam thiab siab me thiab peev xwm tsis zoo los, Vajtswv yeej yuav tsis ntxub ntxaug tawm tsam koj. Nws yog nyob ntawm seb koj tej kev xav tau puas yog. Hnub no, koj muaj peev xwm ua rau Vajtswv txaus siab, hauv qhov uas koj ua twb zoo mloog rau yam ntxaws uas me tshaj plaws, koj ua rau Vajtswv txaus siab rau hauv txhua yam, koj muaj ib lub siab uas hlub Vajtswv tiag tiag, koj muab koj lub siab tiag tiag rau Vajtswv, thiab txawm tias muaj qee yam koj to taub tsis tau los, koj los tau rau ntawm Vajtswv xub ntiag los tsim kho koj tej kev xav tau thiab nrhiav Vajtswv lub siab nyiam, thiab koj ua txhua yam uas yuav tsum ua los ua rau Vajtswv txaus siab. Tej zaum koj cov kwv tij thiab cov muam yuav tso koj tseg, tab sis koj lub siab yuav ua rau Vajtswv txaus siab, thiab koj yuav tsis xav tau tej kev txaus siab ntawm cev nqaij daim tawv lawm. Yog tias koj yeej ib txwm xyaum li no, koj yuav raug tiv thaiv rau thaum tej kev sim siab loj los raug koj.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Txoj Kev Hlub Vajtswv Xwb Thiaj Yog Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Tiag” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 498

Tus yam ntxwv dab tsi uas nyob sab hauv tib neeg uas yog tej kev sim siab tsom ntsees rau? Lawv tsom ntsees rau tus moj yam uas ntxeev siab hauv tib neeg uas tsis muaj peev xwm ntawm qhov ua rau Vajtswv txaus siab. Muaj ntau yam uas tsis dawb huv nyob hauv tib neeg, thiab ntau yam uas ua siab phem, thiab yog li Vajtswv muab tib neeg cob rau tej kev sim siab kom thiaj ntxuav lawv kom dawb huv. Tab sis, yog tias, hnub no, koj muaj peev xwm ua rau Vajtswv txaus siab, ces tej kev sim siab yav pem suab yuav yog ib qho zoo tiav log rau koj. Yog tias, hnub no, koj tsis muaj peev xwm ua rau Vajtswv txaus siab, ces tej kev sim siab yav pem suab yuav sim koj, thiab koj yuav ntog yam tsis nco ceev faj txog, thiab nyob rau lub sij hawm ntawd koj yuav tsis muaj peev xwm paub tau koj tus kheej, rau qhov koj ua tsis tau raws li Vajtswv tes dej num thiab tsis muaj tus yam ntxwv tiag tiag. Thiab yog li, yog tias koj xav kom muaj peev xwm sawv khov kho rau yav pem suab, los ua rau Vajtswv txaus siab dua, thiab los caum raws mus kom txog qhov kawg kiag, hnub no koj yuav tsum tsim tsa ib lub hauv paus kom ruaj khov. Koj yuav tsum ua rau Vajtswv txaus siab los ntawm qhov muab qhov tseeb coj los xyaum coj hauv txhua yam thiab kub siab txog Nws lub siab nyiam. Yog tias koj ib txwm xyaum li no, yuav muaj ib lub hauv paus nyob hauv koj, thiab Vajtswv yuav tshoov ib lub siab rau hauv koj uas hlub Nws, thiab Nws yuav muab kev ntseeg rau koj. Muaj ib hnub, thaum ib txoj kev sim siab poob rau saum koj tiag, tej zaum koj yuav ntsib kev mob kev ntsaj thiab npau taws mus txog ib theem twg, thiab muaj kev ntxhov siab loj kawg nkaus, zoo li yog koj twb tuag lawm—tab sis koj txoj kev hlub rau Vajtswv yeej yuav tsis hloov, thiab yuav haj yam tob dua. Tej zoo li no yog tej koob hmoov ntawm Vajtswv. Yog tias koj muaj peev xwm txais yuav txhua yam uas Vajtswv hais thiab ua niaj hnub no nrog ib lub siab uas mloog lus, ces koj yeej yuav raug Vajtswv foom koob tsav hmoov rau, thiab yog li koj yuav yog ib tug uas Vajtswv foom koob tsav hmoov rau thiab tau txais Nws lo lus cog tseg. Yog tias, hnub no, koj tsis xyaum, thaum tej kev sim siab poob rau saum koj ib hnub twg, koj yuav tsis muaj kev ntseeg los sis ib lub siab hlub, thiab nyob rau lub sij hawm ntawdkev sim siab yuav rais los ua kev dag ntxias thiab yuav tsis muaj kev khiav dim li. Hnub no, tej zaum koj muaj peev xwm sawv khov kho thaum ib qho kev sim siab me me poob rau saum koj, tab sis koj yuav tsis cheem tsum muaj peev xwm sawv khov kho rau thaum ib qho kev sim siab loj poob rau saum koj ib hnub. Tej txhia tib neeg khav theeb thiab xav tias lawv twb ze rau qhov zoo tiav log lawm. Yog tias koj tsis mus kom tob zog rau tej sij hawm zoo li no, thiab tseem nyob rau hauv qhov tsis hloov, ces koj yuav poob rau qhov phom sij. Niaj hnub no, Vajtswv tsis ua tes dej num ntawm tej kev sim siab loj lawm thiab txhua yam tshwm los zoo, tab sis thaum Vajtswv sim koj, koj yuav pom tias koj tsis muaj dab tsi li, rau qhov koj lub siab me hwv lawm thiab koj tsis muaj peev xwm tiv tej kev sim siab loj. Yog tias koj tseem yog li uas koj yog thiab nyob hauv ib lub siab ntawm qhov tsis ua dab tsi li, ces, thaum tej kev sim siab los, koj yuav ntog. Nej yuav tsum saib tas li rau ntawm qhov seb nej lub siab me npaum li cas; tsuas yog nyob rau txoj kev no xwb nej thiaj yuav loj hlob. Yog tias nws tsuas yog nyob rau hauv tej kev sim siab xwb uas koj thiab pom tias koj lub siab me heev, tias koj lub zog mas tsis muaj zog li, tias muaj tsawg heev nyob hauv koj thiaj tseeb xwb, thiab koj tsis zoo txaus rau Vajtswv lub siab nyiam—yog tias koj tsuas faj txog tej no tom qab ntawd xwb, nws yuav lig heev lawm.

Yog tias koj tsis paub Vajtswv tus moj yam, ces koj yeej yuav ntog rau thaum muaj kev sim siab xwb xwb li, vim tias koj tsis faj seb Vajtswv ua kom tib neeg zoo tiav log li cas, los ntawm lub ntsiab dab tsi uas Nws ua kom lawv zoo tiav log, thiab thaum Vajtswv txoj kev sim siab los rau saum koj thiab lawv tsis zoo li koj tej kev xav, koj yuav tsis muaj peev xwm sawv khov kho. Vajtswv txoj tseem kev hlub yog tag nrho Nws tus moj yam, thiab thaum Vajtswv tus moj yam tag nrho raug muab qhia rau tib neeg, qhov no coj dab tsi los rau koj cev nqaij daim tawv? Thaum Vajtswv tus moj yam uas ncaj ncees raug muab qhia rau tib neeg, lawv cev nqaij daim tawv yuav txom nyem heev rau qhov mob xwb xwb li. Yog tias koj txom nyem rau qhov mob no, ces koj tsis tuaj yeem yuav muab kho tau kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv, los sis koj tsis muaj peev xwm muab txoj tseem kev hlub rau Vajtswv. Yog tias Vajtswv kho koj zoo tiav log, Nws yeej yuav qhia Nws tus moj yam tag nrho rau koj tiag. Txij thaum lub sij haum tsim txhua yam los txog ntua rau hnub no, Vajtswv yeej tsis tau qhia Nws tus moj yam tag nrho rau tib neeg—tab sis nyob rau lub sij hawm kawg Nws qhia tshwm tus moj yam rau pab tib neeg no uas Nws tau npaj thiab xaiv tseg lawm, thiab los ntawm qhov kho tib neeg zoo tiav log, Nws qhib lug Nws tus moj yam, los ntawm qhov Nws ua tiav log ib pab tib neeg. Qhov zoo li no yog Vajtswv txoj tseem kev hlub rau tib neeg. Kev ntsib kev pom Vajtswv txoj tseem kev hlub cheem tsum kom tib neeg tiv kev mob uas mob heev, thiab them ib tug nqi siab. Tsuas yog tom qab qhov no xwb lawv thiaj yuav raug Vajtswv muab tau thiab muaj peev xwm muab lawv txojtseem kev hlub rov qab rau Vajtswv, thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb Vajtswv lub siab thiaj txaus siab. Yog tias tib neeg xav ua raws Nws lub siab nyiam, thiab muab tag nrho lawv txoj tseem kev hlub rau Vajtswv, ces lawv yuav ntsum ntsib kev txom nyem thiab kev tsim txom ntau los ntawm lawv tej xwm txheej, los txom nyem rau tej kev mob uas phem tshaj kev tuag. Thaum kawg lawv yuav raugmus muab lawv lub siab tiag tiag rov qab rau Vajtswv. Txawm tias ib tug hlub Vajtswv tiag los tsis hlub yeej qhia tshwm rau thaum muaj kev nyuaj siab thiab kev tsim kho kom zoo. Vajtswv ntxuav tib neeg txoj kev hlub kom dawb huv, thiab qhov no kuj tsuas yog ua tiav rau hauv txoj kev nyuaj siab thiab kev tsim kho kom zoo xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Txoj Kev Hlub Vajtswv Xwb Thiaj Yog Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Tiag” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 499

Lub ntsiab tseem ceeb ntawm tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv yog txoj kev ntseeg uas ruaj khov ntawm sab kev ntseeg: Lawv tsis muaj peev xwm hlub Vajtswv thiab tsuas caum raws tau Vajtswv li ib tug neeg hlau xwb, tsis muaj peev xwm ntshaw Vajtswv tiag los sis hlub Nws. Lawv tsuas lam caum raws Nws ntsiag to xwb. Muaj coob tus tib neeg ntseeg Vajtswv, tab sis tsuas muaj tsawg tsawg tus xwb thiaj yog cov hlub Vajtswv; lawv tsuas “fwm” Vajtswv vim lawv ntshai kev puas tsuaj xwb; los sis lawv “qhuas” Vajtswv vim Nws nyob siab thiab muaj hwj chim—tab sis nyob rau hauv lawv txoj kev fwm thiab kev qhuas, yeej tsis muaj txoj kev hlub los sis txoj tseem kev ntshaw tiag li. Nyob rau hauv lawv txoj kev ntsib kev pom lawv nrhiav yam tsis tseem ceeb hlo li ntawm qhov tseeb, los sis lwm yam tsis tseem ceeb uas to taub nyuab. Tib neeg feem coob tsuas lam caum raws, mus nuv tej koob hmoov uas nyob hauv tej dej muaj teeb meem; lawv tsis nrhiav qhov tseeb, los sis lawv tsis mloog Vajtswv lus tiag kom thiaj tau Vajtswv tej koob hmoov. Lub neej ntawm tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv tsis muaj qab hau li, nws tsis muaj nuj nqis, thiab nyob rau hauv txoj kev ntseeg ntawd ces yog lawv tej kev xav ntawm ntiag tug thiab tej kev nrhiav caum xwb; lawv tsis ntseeg Vajtswv kom thiaj hlub Vajtswv, tab sis tsuas xav kom tau koob hmoov xwb. Coob tus tib neeg coj li lawv siab nyiam; lawv ua yam uas lawv xav ua thiab yeej tsis xav txog tej uas Vajtswv nyiam li, los sis seb yam uas lawv ua ntawd puas raws li Vajtswv lub siab nyiam los tsis raws. Cov tib neeg zoo li no yeej caum tsis tau txoj tseem kev ntseeg, cia li muab Vajtswv txoj kev hlub tso tseg. Vajtswv lub ntsiab tseem ceeb tsis yog rau tib neeg ntseeg xwb; nws yog, tseem ceeb tshaj ntawd, rau tib neeg hlub. Tab sis muaj coob tus ntawm cov uas ntseeg Vajtswv tsis muaj peev xwm nrhiav pom qhov uas “nraim nkoos” no. Tib neeg tsis hlub Vajtswv tiag, los sis lawv tsis sim hlub Nws li. Lawv yeej tsis tau nrhiav pom tias muaj ntau yam uas ntxim hlub heev txog Vajtswv; lawv yeej tsis tau nrhiav pom tias Vajtswv yog tus Vajtswv uas hlub tib neeg, thiab tias Nws yog tus Vajtswv uas yog rau tib neeg hlub. Vajtswv txoj kev ntxim hlub yog muaj hais qhia nyob rau hauv Nws tes hauj lwm: Tsuas yog thaum lawv paub Nws tes hauj lwm ces tib neeg thiaj nrhiav pom Nws txoj kev hlub xwb; tsuas yog nyob hauv lawv txoj kev paub xwb lawv thiaj nco txiaj ntsig rau Vajtswv txoj kev ntxim hlub; thiab yog tsis muaj txoj kev soj ntsuam rau hauv lub neej tiag tiag, ces tsis muaj ib tug twg yuav nrhiav pom tau Vajtswv txoj kev ntxim hlub li. Muaj ntau ntau yam uas tsim nyog hlub txog Vajtswv, tab sis yog tsis muaj qhov koom kiag nrog Nws ces tib neeg yeej tsis muaj peev xwm nrhiav pom nws li. Hais tau tias, yog Vajtswv tsis los yug ua cev nqaij daim tawv, tib neeg yuav tsis muaj peev xwm koom tau nrog Nws, thiab yog tias lawv tsis muaj peev xwm koom nrog Nws, lawv kuj yuav tsis muaj peev xwm pom kiag Nws tes hauj lwm—thiab yog li ntawd lawv txoj kev hlub Vajtswv yuav raug tsuas nrog txoj kev cuav thiab kev xav ntau heev. Txoj kev hlub rau tus Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej tsis tseeb npaum li txoj kev hlub rau tus Vajtswv nyob hauv ntiaj teb, rau qhov tib neeg txoj kev paub Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej yog muaj nyob hauv lawv tej kev xav, dua li nyob hauv yam uas lawv tau pom los ntawm lawv ob lub qhov muag kiag thiab yam uas lawv tus kheej tau ntsib tau pom kiag. Thaum Vajtswv los rau ntiaj teb, tib neeg muaj peev xwm saib tau Nws tej kev ua thiab Nws txoj kev ntxim hlub, thiab lawv yeej pom tau txhua yam ntawm Nws tus moj yam uas muaj qab hau thiab ib tswm muaj, txhua yam uas tseeb tshaj li qhov paub tus Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej lawm ntau txhiab zaus. Txawm tib neeg yuav hlub tus Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej heev npaum li cas los, yeej tsis muaj ib yam dab tsi tseeb txog txoj kev hlub no, thiab nws yog tib neeg tej tswv yim puv ntoob xwb. Txawm lawv txoj kev hlub rau tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb me npaum li cas los xij, txoj kev hlub no yog txoj tseeb tiag; txawm yog tias muaj me me xwb los, nws tseem yog tseeb tiag. Vajtswv ua kom tib neeg paub Nws los ntawm Nws tes hauj lwm tseeb, thiab los ntawm txoj kev paub no Nws tau lawv txoj kev hlub. Nws zoo ib yam li Petus: Yog tias nws tsis tau nyob nrog Yexus, ces nws yeej yuav yog ib qho uas tsis yooj yim rau nws hlub Yexus. Yog li, kuj tib yam thiab, nws txoj kev ua siab ncaj rau Yexus yog muaj los ntawm nws txoj kev koom nrog Yexus. Yuav kom tib neeg hlub Nws, Vajtswv tau los rau hauv tib neeg thiab nyob ua ke nrog tib neeg, thiab txhua yam uas Nws ua rau tib neeg pom thiab ntsib kiag ces yog qhov tseeb ntawm Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Uas Hlub Vajtswv Yuav Nyob Hauv Nws Txoj Kev Kaj Mus Ib Txhis” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 500

Vajtswv siv qhov tseeb thiab qhov xwm txheej uas muaj tseeb kho kom tib neeg zoo tiav log; Vajtswv tej lus ua rau ib feem ntawm Nws txoj kev kho tib neeg zoo tiav log ntawd muaj tiav, thiab qhov no yog tes hauj lwm ntawm txoj kev taw qhia thiab qhib txoj kev. Hais tau tias, nyob rau hauv Vajtswv tej lus koj yuav tsum nrhiav txoj kev xyaum thiab kev paub ntawm tej zeem muag. Los ntawm txoj kev to taub txog tej no, tib neeg yuav muaj ib txoj kev thiab tej zeem muag rau nws txoj kev xyaum, thiab nws yuav muaj peev xwm tuav tau txoj kev kaj nyob hauv Vajtswv tej lus; nws yuav muaj peev xwm to taub tias tej no yog los ntawm Vajtswv los thiab muaj peev xwm paub ntau. Tom qab txoj kev to taub lawm, tib neeg yuav tsum ceev nrooj mus rau qhov tseeb thiab yuav tsum siv Vajtswv tej lus ua kom zoo Vajtswv siab rau hauv nws lub neej. Vajtswv yuav coj koj rau txhua yam thiab yuav muab ib txoj kev xyaum rau koj, thiab ua kom koj paub tias Nws yeej ntxim hlub tiag, thiab cia koj pom tias txhua kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm uas nyob hauv koj yeej yog txhob txwm kho kom koj zoo tiav log. Yog tias koj xav pom Vajtswv txoj kev hlub, yog tias koj xav paub Vajtswv txoj kev hlub tiag, ces koj yuav tsum mus kom tob rau qhov tseeb, koj yuav tsum mus kom tob rau lub neej tiag tiag thiaj pom tias txhua yam uas Vajtswv ua yog kev hlub thiab kev cawm dim, tias txhua yam uas Nws ua yog ua kom tib neeg muaj peev xwm tso yam uas tsis huv pov tseg rau tom qab, thiab kho tej uas nyob hauv tib neeg uas tsis muaj peev xwm ua kom zoo raws Vajtswv lub siab nyiam. Vajtswv siv tej lus pub rau tib neeg; Nws npaj tej xwm txheej ntawm lub neej tiag tiag rau tib neeg paub, thiab yog tias tib neeg noj thiab haus Vajtswv tej lus ntau, ces thaum lawv muab tej ntawd coj los xyaum, lawv muaj peev xwm daws tau txhua txoj kev nyuaj siab hauv lawv lub neej uas yog siv Vajtswv tej lus ntau. Hais tau tias, koj yuav tsum muaj Vajtswv tej lus kom thiaj mus tau tob rau qhov tseeb; yog tias koj tsis noj thiab haus Vajtswv tej lus thiab yog tsis muaj Vajtswv tes hauj lwm, ces koj yuav tsis muaj kev taug hauv lub neej tiag tiag. Yog tias koj yeej tsis noj los sis haus Vajtswv tej lus, ces koj yuav raug txaj muag thaum tej yam tshwm sim rau koj. Koj tsuas paub tias koj yuav tsum hlub Vajtswv xwb, tab sis koj tsis muaj peev xwm qhiav qhov txawv thiab tsis muaj txoj kev xyaum; koj raug muab sib tov thiab tsis meej pem lawm, thiab tej zaum koj tseem ntseeg tias qhov ua rau lub cev nqaij daim tawv zoo siab ntawd yog qhov koj ua kom Vajtswv zoo siab—tag nrho tej no yog lub txim ntawm qhov tsis noj thiab tsis haus Vajtswv tej lus. Hais tau tias, yog koj tsis muaj kev pab ntawm Vajtswv tej lus thiab tsuas qi muag nrhiav qhov tseeb xwb, ces koj yeej yuav tsis muaj peev xwm nrhiav tau txoj kev xyaum kiag li. Cov tib neeg zoo li no yeej tsis to taub tias ntseeg Vajtswv yog dab tsi li, lawv haj yam to taub tsawg tias hlub Vajtswv yog dab tsi tiag. Yog tias, siv Vajtswv txoj kev kaj thiab kev taw qhia ntawm Vajtswv tej lus, koj thov Vajtswv tas li, thiab tshawb nrhiav, thiab nrhiav, thiab los ntawm qhov ua li no koj pom qhov uas koj yuav tsum muab coj los xyaum, nrhiav lub cib fim rau tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig, koom tes tiag tiag nrog Vajtswv, thiab txhob raug muab sib tov thiab tsis meej pem, ces koj yuav muaj ib txoj kev rau hauv lub neej tiag tiag, thiab yuav ua rau Vajtswv zoo siab tiag. Thaum koj ua rau Vajtswv zoo siab lawm, nyob rau hauv koj yuav yog Vajtswv txoj kev taw qhia, thiab koj yuav tau koob hmoov tshwj xeeb los ntawm Vajtswv, uas yuav muab ib txoj kev zoo siab xyiv fab rau koj: Koj yuav raug fwm heev tias koj tau ua rau Vajtswv zoo siab, koj yuav kaj siab lug rau sab hauv, thiab nyob hauv koj lub siab koj yuav nyob kaj nrig thiab thaj yeeb lug. Koj lub siab zoo yuav raug nplij thiab dim tej kev iab liam, thiab nyob sab hauv koj yuav kaj siab lug thaum koj pom koj cov kwv tij thiab cov muam. Qhov no yog qhov uas zoo siab xyiv fab rau Vajtswv txoj kev hlub yog dab tsi, thiab tsuas yog qhov no xwb thiaj yog qhov zoo siab xyiv fab rau Vajtswv. Tib neeg txoj kev zoo siab xyiv fab ntawm Vajtswv txoj kev hlub yog tau los ntawm qhov kev ntsib kev pom: Los ntawm qhov ntsib kev pom txog txoj kev txom nyem, thiab qhov paub muab qhov tseeb coj los xyaum coj, lawv tau Vajtswv tej koob hmoov. Yog koj tsuas hais tias Vajtswv hlub koj heev, hais tias Vajtswv tau them ib tug nqi hnyav heev rau tib neeg lub txim, hais tias Nws tau ua siab ntev thiab ua twb zoo hais tej lus ntau heev thiab ib txwm cawm tib neeg, qhov koj hais tej lus no tsuas yog ib sab ntawm txoj kev zoo siab xyiv fab rau Vajtswv xwb. Tab sis, txoj kev zoo siab xyiv fab uas loj tshaj—txoj tseem kev zoo siab xyiv fab—yog thaum tib neeg muab qhov tseeb coj los xyaum coj nyob rau hauv lawv lub neej tiag tiag, tom qab qhov uas lawv muaj kev thaj yeeb lug thiab kaj nrig nyob hauv lawv lub siab. Lawv tuaj zog zis rau sab hauv thiab pom tias Vajtswv mas ntxim hlub heev. Koj yuav pom tias tus nqi uas koj tau them ntawd mas tseem ntau tshaj qhov ncaj nrab lawm thiab. Qhov them tus nqi loj rau koj tej kev siv dag zog, koj yuav muaj qhov kaj siab lug heev nyob rau sab hauv: Koj yuav pom tias koj zoo siab xyiv fab tiag tiag rau Vajtswv txoj kev hlub thiab koj yuav to taub tias Vajtswv tau ua tes hauj lwm ntawm txoj kev cawm dim rau hauv tib neeg, tias Nws txoj kev kho tib neeg yog kho kom lawv dawb huv, thiab tias Vajtswv sim tib neeg kom thiaj paub seb lawv hlub Nws tiag los tsis hlub. Yog tias koj yeej ib txwm muab qhov tseeb coj los xyaum li qhov no, ces koj yuav maj mam muaj ib txoj kev paub ntau txog Vajtswv tes hauj lwm, thiab nyob rau lub sij hawm ntawd koj yuav pom tias Vajtswv tej lus uas nyob ntawm koj xub ntiag mas pom meej tseeb npaum li lub qe zeb iav. Yog tias koj to taub tau meej txog qhov tseeb, koj yuav pom tias txhua yam yuav yooj yim coj los xyaum coj, tias koj muaj peev xwm kov yeej txhua yam xwm thiab kov yeej txhua txoj kev sim siab, thiab koj yuav pom tias tsis muaj ib yam dab tsi uas yog ib qho teeb meem rau koj, uas yog qhov yuav tso koj dim plaws thiab tso koj tawm. Nyob rau lub sij hawm no, koj yuav zoo siab xyiv fab rau Vajtswv txoj kev hlub, thiab Vajtswv txoj tseem kev hlub yuav los rau saum koj. Vajtswv foom koob tsav hmoov rau cov uas muaj zeem muag, cov uas muaj qhov tseeb, cov muaj qhov paub, thiab cov uas hlub Nws tiag. Yog tias tib neeg xav saib rau Vajtswv txoj kev hlub, lawv yuav tsum muab qhov tseeb coj los xyaum coj rau hauv lub neej tiag tiag, lawv yuav tsum tuaj yeem uv kev mob thiab tso yam uas lawv hlub pov tseg los mus ua kom Vajtswv zoo siab, thiab tsis hais tej kua muag hauv lawv qhov muag, lawv yuav tsum tseem muaj peev xwm ua kom Vajtswv lub siab zoo. Nyob rau txoj kev no, Vajtswv yeej yuav foom koob tsav hmoov rau koj tiag, thiab yog tias koj uv kev nyuaj siab li qhov no, tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig yeej yuav caum raws. Los ntawm lub neej tiag tiag, thiab los ntawm qhov paub Vajtswv tej lus, tib neeg muaj peev xwm pom Vajtswv txoj kev hlub, thiab tsuas yog tias lawv tau saj Vajtswv txoj kev hlub mas lawv thiaj hlub tau Nws tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Uas Hlub Vajtswv Yuav Nyob Hauv Nws Txoj Kev Kaj Mus Ib Txhis” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 501

Qhov koj muab qhov tseeb coj los xyaum coj ntau npaum li cas, koj muaj qhov tseeb ntau npaum li ntawd; qhov koj muab qhov tseeb coj los xyaum coj ntau npaum li cas, koj muaj Vajtswv txoj kev hlub ntau npaum li ntawd; thiab qhov koj muab qhov tseeb coj los xyaum coj ntau npaum li cas, Vajtswv foom koob tsav hmoov rau koj ntau npaum li ntawd. Yog tias koj yeej ib txwm xyaum li no, Vajtswv txoj kev hlub rau koj yuav maj mam ua rau koj pom, ib yam li Petus los paub Vajtswv: Petus hais tais Vajtswv tsis yog muaj tswv yim tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam xwb, tab sis, tshaj ntawd, Nws kuj tseem muaj tswv yim ua tes hauj lwm tiag rau hauv tib neeg thiab. Petus hais tias Nws tsis yog tsim nyog tau tib neeg txoj kev hlub vim qhov Nws tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam nkaus xwb, tab sis, tshaj ntawd, vim yog Nws lub peev xwm los tsim tib neeg, los cawm tib neeg, los kho tib neeg kom zoo tiav log, thiab los muab Nws txoj kev hlub tso rau tib neeg. Yog li, kuj ib yam thiab, Petus tau hais tias muaj ntau yam nyob hauv Nws uas tsim nyog tib neeg txoj kev hlub. Petus hais rau Yexus tias: “Puas yog qhov tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam ntawd tsuas yog tib qho laj thawj uas Koj tsim nyog tau tib neeg txoj kev hlub xwb? Muaj ntau yam nyob hauv Koj uas ntxim hlub tshaj. Koj ua thiab mus hauv lub neej tiag tiag, Koj tus Ntsujplig ua rau kuv ras sab hauv, Koj qhuab ntuas kuv, Koj cem kuv—tej no haj yam tsim nyog tib neeg txoj kev hlub.” Yog tias koj xav pom thiab paub Vajtswv txoj kev hlub, ces koj yuav tsum tshawb thiab nrhiav hauv lub neeg tiag tiag thiab yuav tsum tuaj yeem muab koj cev nqaij daim tawv tso rau ib sab. Koj yuav tsum txiav txim siab khov kho rau qho no. Koj yuav tsum yog ib tug uas qhia tau tias leej twg muaj peev xwm ua tau rau Vajtswv zoo siab rau txhua yam, yam tsis tub nkeeg los sis ntshaw tej kev zoo siab xyiv fab ntawm cev nqaij daim tawv, tsis ua lub neej rau cev nqaij daim tawv tab sis ua lub neej rau Vajtswv. Tej zaum yuav muaj tej lub sij hawm thaum koj tsis ua rau Vajtswv zoo siab. Ntawd yog vim hais tias koj tsis to taub Vajtswv lub siab nyiam; nyob rau lwm zaus, txawm tias nws yuav siv dag zog ntau dua, los koj yuav tsum ua kom Nws zoo siab thiab yuav tsum tsis txhob ua kom cev nqaij daim tawv zoo siab. Thaum koj paub li qhov no, koj yuav los paub Vajtswv. Koj yuav pom tias Vajtswv muaj peev xwm tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam, tias Nws tau yug los ua cev nqaij daim tawv xwv tib neeg thiaj pom tau Nws kiag thiab koom tau nrog Nws kiag; koj yuav pom tias Nws muaj peev xwm mus kev ua ke nrog tib neeg, thiab Nws tus Ntsujplig muaj peev xwm kho tau tib neeg kom zoo tiav log hauv lub neej tiag tiag, cia lawv pom Nws txoj kev ntxim hlub thiab tau ntsib tau pom Nws txoj kev qhuab ntuas, Nws txoj kev rau txim, thiab Nws tej koob hmoov. Yog tias koj ib txwm tau ntsib tau pom li qhov no, nyob hauv lub neej tiag tiag koj yuav raug cais tsis tau tawm ntawm Vajtswv mus, thiab yog tias muaj ib hnub koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv nres tsis zoo li qub lawm, koj yuav muaj peev xwm raug cem thiab yuav tu siab. Thaum koj muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv, koj yeej yuav tsis xav tso Vajtswv tseg, thiab yog tias muaj ib hnub Vajtswv hais tias Nws yuav tso koj tseg, koj yuav ntshai, thiab yuav hais tias koj xum tuag zoo dua li uas raug Vajtswv muab tso tseg. Thaum koj muaj tej kev xav no, koj yuav pom tias koj tsis muaj peev xwm tso Vajtswv tseg, thiab nyob rau txoj kev no, koj yuav muaj ib lub hauv paus, thiab yuav xyiv fab hlo rau Vajtswv txoj kev hlub tiag tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Uas Hlub Vajtswv Yuav Nyob Hauv Nws Txoj Kev Kaj Mus Ib Txhis” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 502

Muaj ntau zaus tib neeg hais tias cia Vajtswv ua lawv lub neej, tab sis lawv txoj kev ntsib kev pom tseem tsis tau los txog rau theem no. Koj tsuas lam hais tias Vajtswv yog koj lub neej, tias Nws coj koj txhua hnub, tias koj noj thiab haus Nws tej lus txhua hnub, thiab tias koj thov Nws txhua hnub, yog li Nws tau rais los ua koj lub neej lawm. Txoj kev paub ntawm cov uas hais li no mas ntiav heev. Nyob rau hauv coob tus tib neeg tsis muaj lub hauv paus li; Vajtswv tej lus twb tau muab cog rau hauv lawv lawm, tab sis lawv tsis tau hlav nrhau cag, lawv haj yam tsis tau txi txiv li. Hnub no, koj tau ntsib tau pom txog qib twg lawm? Tsuas yog tam sim no xwb, tom qab Vajtswv tau yuam koj los txog qhov no, koj xav tias koj tso tsis tau Vajtswv tseg lawm. Ib hnub, thaum koj qhov kev ntsib kev pom yuav mus txog ib theem twg, yog tias Vajtswv ua kom koj khiav mus, koj yuav tsis muaj peev xwm ua tau. Koj yuav ib txwm xav tias koj ua tsis tau yog tsis muaj Vajtswv nyob hauv koj; koj nyob taus yog tsis muaj ib tug txiv, ib tug poj niam, los sis me nyuam, tsis muaj ib tse neeg, tsis muaj ib leej niam los sis leej txiv, tsis muaj kev zoo siab xyiv fab ntawm cev nqaij daim tawv, tab sis koj nyob tsis taus yog tsis muaj Vajtswv. Qhov tsis muaj Vajtswv yuav zoo ib yam li plam koj txoj sia; koj yuav tsis muaj peev xwm nyob taus yog tsis muaj Vajtswv. Thaum koj tau ntsib tau pom txog theem no lawm, koj yuav ua tau raws li lub hom phiaj hauv koj txoj kev ntseeg Vajtswv, thiab nyob rau txoj kev no, Vajtswv yuav rais los ua koj lub neej, Nws yuav rais los ua lub hauv paus ntawm qhov muaj koj. Koj yeej yuav tsis muaj peev xwm tso Vajtswv tseg dua li lawm. Thaum koj paub los txog rau qib no, koj yuav zoo siab xyiv fab hlo rau Vajtswv txoj kev hlub, thiab thaum koj muaj ib txoj kev sib raug zoo uas zoo txaus nrog Vajtswv, Nws yuav yog koj lub neej, koj txoj kev hlub, thiab nyob rau lub sij hawm ntawd koj yuav thov rau Vajtswv thiab hais tias: “Au Vajtswv! Kuv tso tsis tau Koj tseg lawm. Koj yog kuv lub neej. Kuv yeej nyob taus yam tsis muaj dab tsi li—tab sis yog tsis muaj Koj, kuv nyob tsis tau ntxiv mus.” Nov yog tib neeg tus tseem yeeb yam; nws yog lub neej tiag tiag. Ib txhia tib neeg tau raug yuam los txog qhov li lawv raug hnub no: Lawv yuav tsum tau mus ntxiv txawm tias lawv xav mus los tsis xav, thiab lawv ib txwm xav li uas yog hais tias lawv raug daig rau ntawm ib kem pob zeb thiab ib qho chaw nyuaj. Koj yuav tsum paub qhov zoo li no tias Vajtswv yog koj lub neej, qhov tias yog Vajtswv raug tshem tawm ntawm koj lub siab mus lawm, nws yuav zoo yam li uas plam koj txoj sia; Vajtswv yuav tsum yog koj lub neej, thiab koj yuav tsum tsis muaj peev xwm tso Nws tseg. Nyob rau txoj kev no, koj yuav tau ntsib tau pom Vajtswv tiag, thiab nyob rau lub sij hawm no, thaum koj hlub Vajtswv, koj yuav hlub Vajtswg tiag tiag, thiab nws yuav yog tib txoj, txoj kev hlub uas dawb huv. Muaj ib hnub, thaum koj txoj kev ntsib kev pom yog qhov uas koj lub neej tau los txog rau ib theem lawm, thaum koj thov rau Vajtswv, thiab noj thiab haus Vajtswv tej lus, koj yuav tsis muaj peev xwm tso tau Vajtswv tseg sab hauv, los sis koj yuav tsis muaj peev xwm hno qab Nws txawm tias koj xav no qab. Vajtswv yuav rais los ua koj lub neej, koj no qab lub ntiaj teb tau, koj no qab koj tus poj niam, tus txiv, los sis tej me nyuam tau, tab sis koj yuav muaj teeb meem no qab txog Vajtswv—yuav ua li no ces yeej tsis muaj hnub yuav ua tau li, qhov no yog koj lub neeg tiag tiag thiab koj txoj tseem koj hlub rau Vajtswv. Thaum tib neeg txoj kev hlub rau Vajtswv los txog rau ib theem no lawm, lawv txoj kev hlub rau yam tsis muaj nuj nqis tsis sib txig sib luag li lawv txoj kev hlub rau Vajtswv lawm; lawv txoj kev hlub rau Vajtswv los ua ntej. Nyob rau txoj kev no koj muaj peev xwm tso txhua yam tseg, thiab tuaj yeem txais yuav txhua txoj kev qhuab ntuas thiab kho los ntawm Vajtswv. Thaum koj caum tau ib txoj kev hlub rau Vajtswv uas loj tshaj lwm yam, koj yuav ua neej nyob rau hauv qhov tseeb thiab nyob rau hauv Vajtswv txoj kev hlub.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Uas Hlub Vajtswv Yuav Nyob Hauv Nws Txoj Kev Kaj Mus Ib Txhis” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 503

Thaum Vajtswv rais los ua lub neej rau hauv tib neeg, tib neeg tsis muaj peev xwm tso Vajtswv tseg. Qhov no tsis yog Vajtswv tes num los? Tsis muaj lus tim khawv zoo tshaj no lawm! Vajtswv tau ua hauj lwm los txog rau ib theem; Nws tau hais kom tib neeg ua num, kom raug rau txim los sis tuag, thiab tib neeg tsis tau thim rov qab, uas qhia tau tias Vajtswv kov yeej lawv lawm. Cov tib neeg uas muaj qhov tseeb yog cov uas, nyob rau hauv lawv txoj kev ntsib kev pom tiag, yeej sawv tau khov kho rau lawv tej lus tim khawv, sawv khov kho rau lawv qhov chaw, sawv rau ntawm Vajtswv sab, yam tsis txav taw li, thiab cov uas muaj tau ib txoj kev sib raug zoo nrog cov tib neeg uas hlub Vajtswv, cov uas, thaum muaj tej yam dab tsi tshwm sim rau lawv, muaj peev xwm mloog Vajtswv lus tiag tiag, thiab muaj peev xwm mloog Vajtswv lus txog qhov tuag. Koj txoj kev xyaum thiab tej uas qhia tshwm hauv lub neeg tiag tiag yog tej lus tim khawv rau Vajtswv, thiab qhov no yog qhov zoo siab xyiv fab rau Vajtswv txoj kev hlub; thaum koj tau ntsib tau pom los txog theem no, ces twb yog caum cuag qhov hloov lawm. Koj muaj txoj kev ua neej tiag thiab txhua yam koj ua yuav ua rau lwm tus saib thiab hwm. Koj tej tsoos tsho thiab qho sab nraud tsis tseem ceeb, tab sis koj ua lub neej uas muaj lub siab npuab Vajtswv tshaj plaws, thiab thaum koj tham Vajtswv tej lus, Nws coj thiab qhia koj. Koj muaj peev xwm hais Vajtswv lub siab nyiam los ntawm koj tej lus, tham qhov tseeb, thiab koj to taub ntau txog qhov uas ua num hauv tus ntsujplig. Koj ncaj ncees hauv tej lus koj hais, koj zoo thiab yog, tsis tawm tsam thiab paub cai, muaj peev xwm mloog Vajtswv tej kev npaj thiab sawv khov kho rau koj tej lus tim khawv thaum muaj ntau yam ua rau koj ntog, thiab koj nyob twj ywm thiab tswj tus kheej txawm koj yuav ua dab tsi los xij. Hom tib neeg zoo li no tau pom Vajtswv txoj kev hlub lawm tiag. Ib txhia tib neeg tseem hluas, tab sis lawv coj li ib tug ntawm ib nrab neej; lawv paub tab, muaj qhov tseeb, thiab lwm tus fwm—thiab cov no yog cov tib neeg uas muaj tej lus tim khawv thiab yog qhov tswm ntawm Vajtswv. Hais tau tias, thaum lawv tau ntsib tau pom los txog rau ib theem lawm, nyob sab hauv lawv yuav muaj ib txoj kev nkag siab rau Vajtswv, thiab lawv tus moj yam sab nraud kuj yuav nyob ruaj. Muaj coob tus tib neeg tsis muab qhov tseeb coj los xyaum coj thiab tsis sawv khov kho rau lawv tej lus tim khawv. Nyob rau hauv cov tib neeg zoo li no tsis muaj Vajtswv txoj kev hlub, los sis tej lus tim khawv rau Vajtswv, thiab cov no yog cov tib neeg uas Vajtswv ntxub tshaj. Lawv nyeem Vajtswv tej lus nyob rau hauv tej kev sib txoos, tab sis yam uas lawv ua neej nyob yog Ntxwgnyoog, thiab qhov no yog qhov tsis hwm Vajtswv, hais lus tawm tsam Vajtswv, thiab tuam mom Vajtswv. Nyob rau hauv cov tib neeg zoo li no, tsis muaj ib qho cim ntawm Vajtswv txoj kev hlub li; lawv tsis muaj tus Vajntsujplig tes hauj lwm kiag li, yog li tib neeg tej lus thiab tej lawv ua yog sawv cev rau Ntxwgnyoog. Yog tias koj lub siab yeej ib txwm tus yees rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab koj yeej ib txwm mloog rau tib neeg thiab tej uas nyob puag ncig koj, thiab tej uas tshwm sim nyob puag ncig koj, thiab yog tias koj tij lim rau Vajtswv lub nra, thiab ib txwm muaj lub siab uas fwm Vajtswv, ces Vajtswv yuav kho koj sab hauv. Nyob rau hauv pawg ntseeg, muaj cov tib neeg uas yog “cov saib xyuas”: Lawv tsa los siab qhov ua tsis tau ntawm lwm tus thiab tom qab ntawd ces xyaum thiab ua raws li lawv. Lawv tsis muaj peev xwm qhia tau qhov txawv, lawv tsis ntxub txoj kev txhaum thiab tsis ntxub heev heev los sis tsis qias tej uas yog Ntxwgnyoog li. Cov tib neeg zoo li no yeej muaj tej uas yog Ntxwgnyoog li puv ntoob, thiab thaum kawg lawv yuav raug Vajtswv muaj tso pov tseg. Koj lub siab yuav tsum muab txo rau ntawm Vajtswv xub ntiag, koj yuav tsum coj ncaj nrab hauv koj tej lus thiab tej uas koj ua thiab tsis txhob xav tawm tsam los sis ua kom Vajtswv chim. Koj yuav tsum tsis tuaj yeem muab Vajtswv tes hauj lwm hauv koj tso yam tsis muaj qab hau dab tsi, los sis cia txhua yam kev txom nyem uas koj tau uv los lawm thiab txhua yam uas koj tau coj los xyaum ntawd rais los ua yam tsis muaj qab ntxhiab dab tsi. Koj yuav tsum tuaj yeem ua hauj lwm kom hnyav dua thiab hlub Vajtswv tshaj rau txoj kev yuav mus tom ntej. Cov no yog cov tib neeg uas muaj ib lub zeem muag uas yog lawv lub hauv paus. Cov no yog cov tib neeg uas nrhiav ua kom zoo zuj zus mus.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Uas Hlub Vajtswv Yuav Nyob Hauv Nws Txoj Kev Kaj Mus Ib Txhis” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 504

Yog tias tib neeg ntseeg Vajtswv thiab paub Vajtswv tej lus nrog ib lub siab uas fwm Vajtswv, ces nyob rau hauv cov tib neeg no yuav pom tau Vajtswv txoj kev cawm dim thiab Vajtswv txoj kev hlub. Cov tib neeg no muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Vajtswv; lawv ua lub neej rau qhov tseeb, thiab yam uas lawv hais lus tim khawv rau kuj yeej yog qhov tseeb, Vajtswv yog dab tsi thiab Vajtswv tus moj yam. Lawv ua neej nyob rau hauv Vajtswv txoj kev hlub thiab tau pom Vajtswv txoj kev hlub lawm. Yog tias tib neeg xav hlub Vajtswv, lawv yuav tsum saj Vajtswv txoj kev hlub thiab pom Vajtswv txoj kev ntxim hlub; tsuas yog thaum ntawd xwb thiaj yuav tsa tau ib lub siab uas hlub Vajtswv rau lawv, ib lub siab uas txhawb tib neeg kom muab lawv tus kheej rau Vajtswv yam ua siab ncaj ncees hlo. Vajtswv tsis ua kom tib neeg hlub Nws los ntawm tej lus thiab tej uas hais tawm los sis los ntawm lawv txoj kev xav, thiab Nws tsis yuam tib neeg kom hlub Nws. Qhov tseeb, Nws cia lawv hlub Nws tawm ntawm lawv tus kheej txoj kev txaus siab, thiab Nws cia lawv pom Nws txoj kev ntxim hlub hauv Nws tes hauj lwm thiab tej lus hais tawm, tom qab uas Vajtswv txoj kev hlub yug rau hauv lawv. Tsuas yog nyob rau txoj kev no xwb tib neeg thiaj muaj peev xwm hais tau lus tim khawv tseeb rau Vajtswv. Tib neeg tsis hlub Vajtswv vim tias lawv raug lwm tus hais kom ua li ntawd, los sis nws tsis yog ib txoj kev xav ib vuag dua xwb. Lawv hlub Vajtswv vim tias lawv tau pom Nws txoj kev hlub, lawv tau pom tias muaj ntau yam ntawm Nws uas tsim nyog tib neeg txoj kev hlub, vim tias lawv tau pom Vajtswv txoj kev cawm dim, lub tswv yim, thiab tej kev ua uas phim hwj—thiab li ntawd, lawv thiaj qhuas Vajtswv thiab ntshaw Nws tiag, thiab muaj ib txoj kev hlub uas tsim dheev nyob hauv lawv tias lawv tsis muaj peev xwm ciaj tau yog tsis tau Vajtswv. Qhov laj thawj uas vim li cas cov uas hais lus tim khawv rau Vajtswv muaj peev xwm muab tau lus tim khawv uas zoo rau Nws ntawd yog vim hais tias lawv tej lus tim khawv yog nyob rau ntawm lub hauv paus ntawm qhov paub thiab qhov ntshaw Vajtswv. Tej lus tim khawv zoo li no tsis muab raws ib txoj kev xav ib vuag dua, tab sis raws li lawv txoj kev paub Vajtswv thiab Nws tus moj yam. Vim hais tias lawv tau los paub Vajtswv, lawv xav tias lawv yuav tsum hais lus tim khawv rau Vajtswv thiab ua kom tag nrho cov uas ntshaw Vajtswv los paub Vajtswv, thiab ceev faj txog ntawm Vajtswv txoj kev hlub thiab qhov Nws yog tiag. Zoo ib yam li tib neeg txoj kev hlub rau Vajtswv, lawv tej lus tim khawv mas nyob nyob cia li muaj tshwm plaws tuaj xwb; nws yog tseem thiab muaj qhov tseem ceeb tiag thiab muaj nuj nqis tiag. Nws tsis yog lam ua raws los sis tsis muaj dab tsi thiab tsis muaj qab hau dab tsi. Tib qho laj thawj uas tsuas yog cov uas hlub Vajtswv tiag xwb thiaj muaj nuj nqis tshaj thiab muaj qab hau tshaj hauv lawv lub neej, qhov laj thawj uas lawv tsuas ntseeg Vajtswv xwb, yog qhov cov tib neeg no muaj peev xwm ua lub neej nyob rau hauv Vajtswv txoj kev kaj thiab muaj peev xwm ua lub neej nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm thiab txoj kev cawm tib neeg. Nws yog vim hais tias lawv tsis ua neej nyob hauv txoj kev ntsaus, tab sis nyob hauv txoj kev kaj; lawv tsis ua lub neej nyob tsis muaj qab hau, tab sis lub neej uas tau koob hmoov los ntawm Vajtswv. Tsuas yog cov uas hlub Vajtswv xwb thiaj muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Vajtswv, tsuas yog lawv xwb thiaj yog Vajtswv cov tim khawv, tsuas yog lawv xwb thiaj tau koob hmoov los ntawm Vajtswv, thiab tsuas yog lawv xwb thiaj muaj peev xwm txais tau Vajtswv tej lus cog tseg. Cov uas hlub Vajtswv yog cov nyob ti Vajtswv; lawv yog cov tib neeg uas Vajtswv hlub, thiab lawv zoo siab xyiv fab rau tej koob hmoov ua ke nrog Vajtswv tau. Tsuas yog cov tib neeg zoo li no xwb thiaj yuav nyob mus ib txhis, thiab tsuas yog lawv xwb thiaj yuav nyob rau hauv qab Vajtswv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv mus ib txhis. Vajtswv yog rau tib neeg hlub, thiab Nws tsim nyog rau txhua tus tib neeg txoj kev hlub, tab sis tsis yog txhua tus tib neeg yuav muaj peev xwm hlub Vajtswv, thiab tsis yog txhua tus tib neeg hais tau lus tim khawv rau Vajtswv thiab tuav lub hwj chim nrog Vajtswv. Vim hais tias lawv muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Vajtswv thiab muab tag nrho lawv tej dag zog rau Vajtswv tes hauj lwm, cov uas hlub Vajtswv tiag mus tau txhua qhov hauv lub qab ntuj yam tsis muaj leej twg tuaj yeem xav tawm tsam lawv, thiab lawv tuav tau lub hwj chim rau hauv ntiaj teb thiab tswj tag nrho Vajtswv txhua tus tib neeg. Cov tib neeg no ua ke tuaj ntawm txhua qhov chaw hauv lub ntiaj teb no tuaj. Lawv hais lus sib txawv thiab muaj cev nqaij daim tawv sib txawv, tab sis qhov muaj lawv ces yog tib lub ntsiab xwb; lawv txhua tus muaj lub siab hlub Vajtswv, lawv muaj tib lo lus tim khawv, thiab lawv muaj tib txoj kev txiav txim siab, thiab tib txoj kev xav tau. Cov uas hlub Vajtswv yeej mus tau yam tso siab plhuav thoob lub ntiaj teb, thiab cov uas hais lus tim khawv rau Vajtswv yeej mus ncig tau thoob lub qab ntuj khwb. Vajtswv hlub cov tib neeg no, Vajtswv foom khoom tsav hmoov rau lawv, thiab lawv yuav nyob hauv Nws txoj kev kaj mus ib txhis.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Uas Hlub Vajtswv Yuav Nyob Hauv Nws Txoj Kev Kaj Mus Ib Txhis” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 505

Hnub no koj hlub Vajtswv ntau npaum li cas? Thiab koj paub txog txhua yam uas Vajtswv tau ua rau hauv koj lawm ntau npaum li cas? Tej no yog tej yam koj tsim nyog kawm paub. Thaum Vajtswv nqes los txog rau hauv ntiaj teb, txhua yam uas Nws tau ua nyob rau hauv tib neeg thiab Nws tso cai rau tib neeg pom yog kom tib neeg thiaj li yuav hlub Nws thiab paub Nws tseeb tiag tiag. Tias kom tib neeg muaj peev xwm txais kev tsim txom this rau Vajtswv thiab tau muaj peev xwm los deb txog theem no yog, nyob rau ib sab, vim ntawm Vajtswv txoj kev hlub, nyob rau lwm sab, vim ntawm Vajtswv txoj kev cawm dim; ntau tshaj ntawd, nws vim yog kev txiav txim thiab tes hauj lwm ntawm kev rau txim uas Vajtswv tau ua rau tib neeg. Yog tias koj tsis muaj kev txiav txim, kev rau txim, thiab kev sim siab ntawm Vajtswv, thiab yog Vajtswv tsis ua rau nej txom nyem, ces, hais ncaj tias nej yuav tsis hlub Vajtswv tiag tiag. Vajtswv tes hauj lwm hauv tib neeg yim loj npaum li cas, qhov kev txom nyem ntawm tib neeg yim loj npaum li ntawd, yim pom txog tes hauj lwm ntawm Vajtswv muaj nqes tseeb npaum li cas, tib neeg lub siab hlub Vajtswv tiag tiag yim muaj ntau npaum li ntawd. Koj kawm paub txog kev yuav hlub Vajtswv li cas tau li cas? Yog tsis muaj kev tsim txom thiab kev tsim kho kom zoo, kev sim siab uas mob—ntau tshaj ntawd, yog tias txhua yam Vajtswv muab rau tib neeg yog txoj hmoov hlub, kev hlub, thiab kev hlub tshua—koj puas yuav muaj cuab kav mus kom txog ib theem ntawm kev hlub Vajtswv tiag tiag? Nyob rau ib sab, thaum lub sij hawm Vajtswv txoj kev sim siab tib neeg los paub txog nws qhov tsis zoo thiab los pom tias nws tsis muaj nuj nqes dab tsi li, tsis ntxim nyiam thiab nyob qes heev, tias nws yeej tsis muaj dab tsi hlo li thiab tsis yog dab tsi hlo li; nyob rau lwm sab, thaum lub sij hawm ntawm Nws txoj kev sim siab Vajtswv tau tsim thaj chaw ib puag ncig tsis sib thooj rau tib neeg kom ua rau tib neeg muaj cuab kav tau txais kev paub txog txoj kev zoo ntxim hlub ntawm Vajtswv. Txawm txoj kev mob yuav loj npaum li cas, thiab qees zaum yuav dhau mus tsis tau—txog theev muaj kev tu siab heev—kev muaj kev paub txog tej no, tib neeg pom Vajtswv tes hauj lwm rau hauv nws tus kheej tias ntxim hlub npaum li cas, thiab tsuas yog lub hauv paus no xwb thiaj ua rau tib neeg muaj txoj kev hlub Vajtswv tiag tiag. Niaj hnub no tib neeg pom tias los ntawm txoj hmoov hlub, kev hlub thiab kev hlub tshua ntawm Vajtswv nkaus xwb, ces nws tsis muaj cuab kav paub txog nws tus kheej tiag tiag, thiab haj yam tsis muaj cuab kav paub txog qhov tseem ceeb ntawm tib neeg. Tsuas yog dhau los ntawm kev tsim kho kom zoo thiab kev txiav txim ntawm Vajtswv, thaum lub sij hawm ntawm cov txheej txheem kev tsim kho kom zoo, tib neeg tuaj yeem paub txog nws qhov kev tsis zoo, thiab paub tias nws yeej tsis muaj ib yam dab tsi li. Vim yog li ntawd, tib neeg txoj kev hlub ntawm Vajtswv yog tsim los ntawm lub hauv paus kev tsim kho kom zoo thiab kev txiav txim ntawm Vajtswv. Yog koj tsuas muaj kev lom zem rau Vajtswv txoj hmoov hlub xwb, muaj cuab yim neej thaj yeeb nyab xeeb los sis plua nuj, ces koj yeej tsis tau txais Vajtswv, thiab koj txoj kev ntseeg Vajtswv yuav tsis raug suav tias muaj kev huam vam. Vajtswv twb tau ua ib theem ntawm tes hauj lwm ntawm txoj hmoov hlub rau sab cev nqaij daim tawv lawm, thiab twb tau foom hmoov kev muaj txiag nplua nuj rau tib neeg lawm, tab sis tib neeg tsis tuaj yeem raug ua kom zoo tshaj plaws nrog rau txoj hmoov hlub, kev hlub, thiab kev hlub tshua nkaus xwb. Nyob rau ntawm tib neeg li kev paub yav dhau los, nws tau ntsib Vajtswv txoj kev hlub qee yam thiab pom kev hlub thiab kev hlub tshua ntawm Vajtswv, tiam sis kev paub yav dhau los nyob rau ib lub sij hawm ntawd, nws pom tias Vajtswv txoj hmoov hlub thiab Nws kev hlub thiab kev hlub tshua tsis muaj cuab kav ua kom tib neeg zoo tshaj plaws tau, tsis muaj cuab kav ntawm qhov nthuav tawm qhov uas qias vaub tsuab nyob hauv tib neegtau, thiab tsis muaj cuab kav ntawm qhov tshem tib neeg tawm ntawm nws tus yam ntxwv qias vaub tsuab tau, los sis ua rau nws txoj kev hlub thiab kev ntseeg kom zoo tshaj plaws tau. Vajtswv tes hauj lwm ntawm txoj hmoov hlub yog tes hauj lwm ntawm ib lub sij hawm, tib neeg tsis tuaj yeem cia siab rau kev txaus siab ntawm Vajtswv txoj hmoov hlub kom thiaj paub txog Vajtswv xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Kev Sim Siab Uas Mob Thiaj Muaj Peev Xwm Paub Txog Vajtswv Txoj Kev Zoo Ntxim Hlub” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 506

Niaj hnub no, tib neeg feem ntau tsis muaj qhov kev paub ntawd. Lawv ntseeg tias kev txom nyem yog ib yam tsis muaj nuj nqes dab tsi, lawv raug tso rau ntawm lub ntiaj teb, lawv lub neej hauv cuab yim neej muaj teeb meem, lawv tsis tau txais kev hlub los ntawm Vajtswv, thiab lawv tsis muaj kev vam yav tom ntej. Kev txom nyem ntawm qee leej mus txog rau theem kawg, thiab lawv txoj kev xav tig mus rau kev tuag. Qhov no tsis yog kev hlub tiag rau Vajtswv; cov tib neeg zoo li no yog neeg tais caus, lawv tsis muaj siab ntsws, lawv yog neeg qaug zog thiab tsis muaj hwj chim dab tsis li! Vajtswv xav kom tib neeg hlub Nws, tab sis tib neeg yim hlub Nws ntau npaum li cas, tib neeg yim huab ntsib kev txom nyem ntau npaum li ntawd, thiab tib neeg yim hlub Nws ntau npaum li cas, tib neeg yuav ntsib kev sim siab ntau npaum li ntawd. Yog koj hlub Nws, ces txhua yam kev txom nyem yuav muaj los rau koj—thiab yog koj hlub, ces tej zaum txhua yam yuav mus tau zoo rau koj thiab txhua yam yuav muaj kev thaj yeeb nyob puag ncig koj. Thaum koj hlub Vajtswv, koj yuav hnov tias muaj ntau yam ib ncig koj tsis tseem ceeb dab tsi, thiab vim koj lub siab me heev koj yuav tsim kho kom zoo; ntau tshaj ntawd, koj yuav tsis muaj cuab kav ua rau Vajtswv txaus siab tau, thiab koj yuav ib txwm hnov tias Vajtswv lub siab nyiam mas nyob siab dhau heev lwm, tias nws yog nyob siab tshaj qhov tib neeg yuav ncav mus txog lawm. Vim tej no tag nrho koj yuav raug tsim kho kom zoo—vim yog muaj kev tsis zoo ntau heev nyob rau hauv koj, thiab ntau yam uas tsis muaj cuab kev ua tau zoo txaus raws li Vajtswv siab nyiam tau, koj yuav raug tsim kho kom zoo sab hauv tuaj. Tiam sis nej yuav tsum pom kom tseeb meej tias kev ua kom dawb huv tsuas yog ua tau tiav los ntawm kev lim tsim kho kom zoo xwb. Vim yog li ntawd, nyob rau lub sij hawm kawg nej yuav tsum ua tim khawv rau Vajtswv. Tsis hais nej txoj kev txom nyem yuav loj npaum li cas, koj tsim nyog taug kev mus kom txog thaum kawg, thiab kom kawg koj tus pa, koj yuav tsum ncaj ncees rau Vajtswv thiab ntawm Vajtswv txoj kev hlub tshua; tsuas yog qhov no xwb thiaj yog kev hlub Vajtswv tiag tiag, thiab tsuas yog qhov no xwb thiaj yog qhov kev ua tim khawm muaj zog thiab zoo kawg nkaus. Thaum koj raug sim siab los ntawm Ntxwgnyoog, koj yuav tsum hais tias: “Kuv lub siab yog Vajtswv li, thiab Vajtswv twb muab tau kuv lawm. Kuv tsis tuaj yeem ua rau koj txaus siab tau—Kuv yuav tsum fij txhua yam ua rau kom Vajtswv txaus siab.” Koj yim ua rau Vajtswv txaus siab ntau npaum li cas, ces Vajtswv yim foom hmoov ntau rau koj thiab yuav muaj kev hlub ruaj khov rau Vajtswv ntau npau li ntawd; kuj zoo ib yam li ntawd, koj yuav muaj kev ntseeg thiab kev ruaj siab, thiab yuav hnov tias tsis muaj dab tsi muaj nqis tshaj los sis tseem ceeb tshaj ib txoj sia ua neej nyob hlub Vajtswv. Nws tuaj yeem hais tau tias tib neeg muaj kev hlub rau Vajtswv tab sis tsis tu siab. Txawm tias muaj ntau zaus thaum koj cev nqaij daim tawv tau qaug zog thiab koj raug kev txom nyem los ntawm ntau yam teeb meem tiag, nyob rau cov sij hawm no koj yuav vam khom rau Vajtswv tiag tiag, thiab nyob hauv koj tus ntsuj plig koj yuav tau txais kev nplij siab, thiab koj yuav paub txog qhov tseeb, thiab koj muaj ib yam dab tsi vam khom txog. Ntawm txoj hau kev no, koj yuav muaj cuab kav kov yeej ntau yam ib puag ncig ntawm koj, yog li ntawd koj yuav tsis yws txog Vajtswv vim cov kev mob kev txom nyem uas koj tau ntsib dhau los lawm. Tab sis, koj yuav xav hu nkauj, seev cev, thiab thov Vajtswv, koom ua ke thiab sib tham, muab lo lus xav rau Vajtswv, thiab koj yuav hnov tias txhua tus tib neeg, xwm txheej, tej nyob ib ncig koj yog Vajtswv ua tus npaj tseg thiab zoo rau koj heev. Yog koj tsis hlub Vajtswv, yam uas koj ntsia pom yuav yog ib yam ntxim ntxub rau koj thiab yuav tsis muaj yam twg ua rau koj txaus siab hlo li; hauv koj tus ntsuj nplig yuav tsis muaj kev ywj pheej tab sis tsuas muaj kev poob nqes, koj lub siab tsuas muaj kev yws txog Vajtswv tas li, thiab koj yuav ib txwm hnov tias koj raug kev tsim txom ntau heev, thiab ntawd mas tsis ncaj nceeg kiag li. Yog koj tsis tshawb nrhiav txhawm rau kev zoo siab, tsuas ua txhawm rau Vajtswv txoj kev txaus siab thiab tsis raug kev iab liam los ntawm Ntxwgnyoog, ces txoj kev tshawb nrhiav ntawd yuav ua rau koj muaj txoj kev hlub Vajtswv ruaj khov. Tib neeg muaj cuab kav ua txhua yam uas hais los ntawm Vajtswv, thiab txhua yam uas nws ua muaj cuab kav ua kom Vajtswv txaus siab—qhov no yog qhov txhais tau txog kev muaj txoj kev tseeb. Kev tshawb nrhiav kev txaus siab ntawm Vajtswv yog kev siv koj txoj kev hlub rau Vajtswv, muab Nws cov lus coj los xyaum ua raws; tsis hais nyob rau lub sij hawm twg—txawm tias lwm tus tsis muaj zog—nyob sab hauv koj tseem tsuav ib lub siab uas hlub Vajtswv, uas xav paub thiab nco ntsoov Vajtswv heev. Qhov no yog lub siab tseeb tiag. Koj lub siab zoo npaum li cas yog nyob rau ntawm seb koj muaj txoj kev hlub Vajtswv ntau npaum li cas, nyob rau ntawm seb koj puas muaj cuab kav sawv tau ruaj khov thaum raug sim, txawm koj qaug zog thaum ntsib ib yam xwm txheej ib puag ncig, thiab seb koj puas tuaj yeem sawv ruaj nreeg thaum koj cov kwv tij thiab cov muam tsis lees txais koj; qhov tseeb yuav tshwm sim tuaj zoo li cas, yog qhia tau los ntawm seb koj hlub Vajtsw zoo li cas. Nws tuaj yeem pom tau los ntawm Vajtswv tes hauj lwm tias Vajtswv yeej hlub tib neeg tiag, txawm tib neeg tus ntsuj plig ob lub qhov muag tseem tsis tau qheb thiab tsis muaj cuab kav pom tseeb meej txog tes hauj lwm ntawm Vajtswv thiab Nws lub siab nyiam, los sis ntau yam uas ntxim hlub txog Vajtswv; tib neeg tsuas muaj txoj kev hlub tiag rau Vajtswv me me xwb. Koj tau ntseeg Vajtswv nyob rau txhua lub sij hawm dhau los, thiab hnub no Vajtswv tshem txhua txoj hau kev khiav lawm. Hais rau qhov tseeb tiag, koj tsis muaj txoj kev xaiv, tsuas yog lees siv txoj hau kev uas yog xwb, txoj hau kev yog uas tau coj koj ua ntu zus los ntawm kev txiav txim hnyav heev thiab kev dim ua loj kawg nkaus ntawm Vajtswv. Tsuas yog tom qab ntsib kev txom nyem thiab kev tsim kho kom zoo xwb tib neeg thiaj paub tseeb tias Vajtswv ntxim hlub. Kev muaj kev paub los txoj niaj hnub nim no, nws tuaj yeem hais tau tias tib neeg tau los paub ib feem ntawm kev zoo ntxim hlub ntawm Vajtswv, tab sis qhov no los tseem tsis tau txaus thiab, vim yog tib neeg muaj kev tsis zoo ntau heev li. Tib neeg yuav tsum tau txais kev paub kom ntau tshaj no los ntawm Vajtswv tes hauj lwm uas xav tsis thoob, thiab kev tsim kho kom zoo ntau tshaj no los ntawm kev txom nyem uas yog Vajtswv tau npaj tseg. Tsuas yog li no xwb thiaj tuaj yeem hloov pauv tib neeg tus yam ntxwv ntawm lub neej tau.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Kev Sim Siab Uas Mob Thiaj Muaj Peev Xwm Paub Txog Vajtswv Txoj Kev Zoo Ntxim Hlub” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 507

Nej txhua tus tab tom nyob hauv nruab nrab ntawm txoj kev sim siab thiab kev lim tib neeg kom dawb huv. Nej yuav tsum hlub Vajtswv li cas rau lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv? Yog raug kev lim tib neeg kom dawb huv dhau los lawm ces, tib neeg yuav muaj peev xwm qhuas Vajtswv tiag tiag, thiab tiv taus kev lim tib neeg kom dawb huv, lawv tuaj yeem pom tau tias lawv tu ncua ntau yam. Koj txoj kev lim tib neeg kom dawb huv yim huab loj, ces koj yim huab muaj peev xwm tso tseg sab cev nqaij tawv; tib neeg txoj kev lim tib neeg kom dawb huv yim huab loj, ces lawv txoj kev hlub Vajtswv yim huab loj. Qhov no yog yam nej yuav tsum nkag siab. Vim li cas tib neeg thiaj yuav tsum raug lim kom dawb huv? Qhov txiaj ntsig ntawm lub hom phiaj yog dab tsi? Yam tseem ceeb ntawm Vajtswv tes dej num kev lim tib neeg kom dawb huv hauv tib neeg yog dab tsi? Yog tias koj nrhiav Vajtswv tiag tiag, ces muaj kev paub txog Nws txoj kev lim tib neeg kom dawb huv txog ntua qhov tseeb koj yuav paub tau tias nws zoo heev li, thiab cheem tsum tshaj plaws li. Tib neeg yuav tsum hlub Vajtswv li cas thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv? Los ntawm kev txiav txim siab los hlub Vajtswv los txais Nws txoj kev lim tib neeg kom dawb huv: Thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv koj yuav txom nyem siab heev, zoo ib yam li rab riam uas raug muab kiv rau hauv koj lub siab, tiam sis koj zoo siab hlo siv koj lub siab los ua kom Vajtswv txaus siab heev, uas yog hlub Nws, thiab koj yeej tsis zoo siab hlo los quav ntsej txog sab cev nqaij tawv li. Qhov no yog yam txhais tau tias muaj kev hlub Vajtswv. Mob koj siab, thiab koj txoj kev tsim txom tau mus txog qhov tseem ceeb, tiam sis koj tseem zoo siab hlo los cuag Vajtswv thiab thov, hais tias: “Au Vajtswv! Kuv tsis muaj peev xwm tawm tau ntawm Koj mus. Txawm hais tias muaj txoj kev tsaus ntuj nti nyob hauv kuv, kuv xav ua kom Koj txaus siab; Koj paub kuv lub siab, thiab kuv xav kom Koj nqis peev Koj txoj kev hlub rau hauv kuv ntxiv.” Qhov no yog kev xyaum ua thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv. Yog tias koj siv Vajtswv txoj kev hlub ua lub hauv paus, ces kev lim tib neeg kom dawb huv tuaj yeem coj koj txav los ze zog Vajtswv thiab ua rau koj tau nrog Vajtswv sib raug zoo. Vim tias koj ntseeg Vajtswv lawm, koj yuav tsum muab koj lub siab fij rau Vajtswv. Yog tias koj fij thiab muab koj lub siab tso rau ntawm Vajtswv xub ntiag, ces thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv nws yuav tsis tuaj yeem ua rau koj tsis lees paub Vajtswv, los sis tawm ntawm Vajtswv mus. Ua li no koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv thiaj yuav los ze dua qub thiab zoo dua qub, thiab koj txoj kev sib txuas lus nrog Vajtswv thiaj yuav tsis tu ncua. Yog tias koj xyaum ua li no tas li, ces koj thiaj li yuav siv sij hawm ntau zog rau Vajtswv txoj kev kaj thiab sij hawm ntau zog rau Nws cov lus ua tus pab coj. Yuav muaj kev hloov pauv ntau yam hauv koj tus yam ntxwv, thiab koj yuav muaj txoj kev paub ib hnub dhau ib hnub zuj zus. Thaum txog hnub Vajtswv txoj kev sim siab los txog rau koj, koj tsis yog tias yuav muaj peev xwm sawv ntawm Vajtswv ib sab xwb, tiam sis yuav muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Vajtswv thiab. Thaum lub sij hawm ntawd, koj yuav zoo li Yauj, thiab zoo li Petus. Tau hais lus tim khawv rau Vajtswv koj yuav hlub Nws tiag, thiab yuav zoo siab hlo tso koj txoj sia rau Nws; koj yuav yog Vajtswv tus tim khawv, thiab tus uas Vajtswv hlub. Txoj kev hlub uas tau raug kev lim tib neeg kom dawb huv lawm muaj zog heev, tsis yog tias tsis muaj zog. Txawm hais tias lub sij hawm twg los sis Vajtswv yuav muab koj cob rau Nws txoj kev sim siab li cas los xij, koj yuav muaj peev xwm los muab koj tej kev txhawj xeeb txog tias koj yuav ciaj los sis yuav tuag, los zoo siab hlo tso txhua yam rau Vajtswv, thiab los zoo siab hlo tiv txhua yam rau Vajtswv—yog li ntawd koj txoj kev hlub yuav dawb huv thiab koj txoj kev ntseeg yuav tseeb. Tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj li yuav yog tus uas Vajtswv hlub tiag tiag, thiab tus uas raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas yog los ntawm Kev Raug Kev Lim Tib Neeg Kom Dawb Huv Xwb Tib Neeg Thiaj Li Yuav Muaj Txoj Kev Hlub Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 508

Yog tias tib neeg poob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias lawm, ces lawv yuav tsis muaj txoj kev hlub Vajtswv nyob rau hauv lawv, thiab lawv lub zeem muag, kev hlub thiab kev daws teeb meem yav dhau los tau ploj mus lawm. Tib neeg txeev xav tias lawv yuav tsum tsim nyog raug kev tsim txom rau Vajtswv, tiam sis niaj hnub no lawv xav tias ua li ntawd yog kev txaj muag, thiab lawv tsis ua los tsis ua li cas. Qhov no yog Ntxwgnyoog tes hauj lwm, yog ib lub cim qhia tias tib neeg tau poob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm lawm. Yog tias koj ntsib tus yam ntxwv no koj yuav tsum thov Vajtswv, thiab muab nws tig rov qab kom sai li sai tau li koj muaj peev xwm ua tau—qhov no yuav tiv thaiv koj tsis cia koj raug Ntxwgnyoog txoj kev tawm tsam. Nws yog thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv iab iab uas tib neeg tuaj yeem poob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias yam yooj yim heev, yog li koj yuav tsum hlub Vajtswv li cas thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv zoo li no? Koj yuav tsum rub tag nrho koj txoj kev xav, tso koj lub siab rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab muab koj lub sij hawm kawg los siv rau Nws. Txawm Vajtswv yuav lim koj kom dawb huv li cas los xij, koj yuav tsum muaj peev xwm muab qhov kev tseeb coj los xyaum ua kom txaus Vajtswv lub siab nyiam thiab koj yuav tsum coj txoj kev tseeb hauv koj tus kheej los nrhiav Vajtswv thiab nrhiav kev sib txuas lus. Thaum lub sij hawm zoo li no, koj yim huab nyob ntsiag to, ces koj yim huab tsis zoo thiab koj yim huab poob qab yooj yim. Thaum uas nws yog ib qho cheem tsum rau koj ua dej num pab koj lub luag hauj lwm, txawm hais tias koj yuav pab tsis tau zoo los xij, los koj ua li koj ua tau, thiab ua li ntawd yam tsis siv ib yam dab tsi ntau tshaj koj txoj kev hlub Vajtswv; txawm hais tias lwm tus yuav hais li cas los xij—txawm lawv yuav hais tias koj ua tau zoo heev, los sis koj ua tau phem heev—koj txoj kev ua yeej yog lawm, thiab koj tsis qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, rau qhov koj ua ncaj ncees rau Vajtswv. Thaum lwm tus nkag siab koj yuam kev, koj tuaj yeem thov Vajtswv thiab hais tias: “Au Vajtswv! Kuv tsis thov kom lwm tus ua siab ntev rau kuv los sis ua zoo rau kuv, los sis tsis kom lawv nkag siab los sis pom zoo rau kuv. Kuv tsuas thov kom kuv muaj peev xwm hlub taus Koj hauv kuv lub siab xwb, kom kuv muaj kev nyab xeeb hauv kuv lub siab, thiab kom kuv lub siab kaj. Kuv tsis thov kom lwm tus qhuas kuv, los sis hwm kuv rau lub sam xeeb; kuv tsuas yog xav ua kom Koj txaus siab los ntawm kuv lub siab xwb; kuv ua dej num txhua yam li kuv ua tau los pab kuv lub luag hauj lwm, thiab txawm tias kuv yog neeg ruam ruam, tsis muaj peev xwm thiab dig muag los, kuv paub tias Koj hlub kuv, thiab kuv zoo siab hlo tso txhua yam uas kuv muaj rau Koj.” Thaum uas koj thov Vajtswv li no lawm, koj txoj kev hlub Vajtswv yuav tshwm los, thiab koj lub siab yuav tau nyob kaj lug. Qhov no yog yam txhais tau tias yog kev hlub Vajtswv. Raws li koj twb paub dhau los lawm, koj yuav ua tsis tau ob zaug thiab ua tiav ib zaug xwb, los sis ua tsis tau tsib zaug thiab ua tiav ob zaug xwb, raws li koj paub los ntawm qhov no, tsuas yog lees txoj kev ua tsis tau xwb koj thiaj li yuav pom Vajtswv txoj kev hlub thiab nrhiav pom yam uas koj tu ncua. Thaum koj ntsib tej xwm txheej zoo li no rau zaum tom ntej, koj yuav tsum ua tib zoo saib koj tus kheej, txhim kho koj txhua kauj ruam, thiab thov Vajtswv heev dua qub. Koj yuav maj mam muaj peev xwm kov yeej cov xwm txheej zoo li no. Thaum qhov ntawd tshwm sim, koj cov lus thov tau txais txiaj ntsig lawm. Thaum koj pom tias koj tau ua tiav rau zaum no lawm, koj yuav zoo siab twj ywm, thiab thaum koj thov Vajtswv koj yuav muaj peev xwm hnov Vajtswv, thiab paub tau tias Vajntsujplig Dawb Huv tsis tau ncaim koj mus—tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj yuav paub tias Vajtswv ua hauj lwm hauv koj li cas. Kev xyaum ua li no yuav muab ib txoj hau kev rau koj mus muaj kev paub. Yog tias koj tsis muab qhov tseeb coj los xyaum ua, ces koj yuav tsis muaj Vajntsujplig Dawb Huv nyob hauv koj. Tiam sis yog tias koj muab qhov tseeb coj los xyaum ua thaum koj ntsib ntau yam, ces, txawm tias mob koj siab los, Vajntsujplig Dawb Huv yuav nrog koj nyob tom qab ntawd, koj yuav muaj peev xwm paub tau tias Vajtswv nrog koj nyob thaum koj thov Vajtswv, koj yuav muaj lub zog los xyaum ua raws li Vajtswv cov lus, thiab thaum lub sij hawm muaj kev sib txuas lus nrog rau koj cov kwv tij thiab cov muam yuav tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau koj lub siab thiab koj yuav hnov muaj kev thaj yeeb nyab xeeb, thiab raws txoj kev no, koj yuav muaj peev xwm coj yam uas koj tau ua tiav lawm los rau txoj kev kaj. Txawm hais tias lwm tus hais li cas los xij, koj yuav muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv, koj yuav tsis raug lwm tus txwv, koj yuav sawv siab tshaj txhua yam—thiab hauv qhov no, koj yuav qhia tau tias koj txoj kev xyaum ua raw Vajtswv cov lus tau txais txiaj ntsig zoo lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas yog los ntawm Kev Raug Kev Lim Tib Neeg Kom Dawb Huv Xwb Tib Neeg Thiaj Li Yuav Muaj Txoj Kev Hlub Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 509

Vajtswv txoj kev lim tib neeg kom dawb huv yim huab loj, ces tib neeg lub siab yim huab muaj peev xwm hlub Vajtswv. Qhov kev tsim txom uas nyob hauv lawv lub siab yog qhov muaj txiaj ntsig rau lawv lub neej, lawv muaj peev xwm tau kev thaj yeeb nyab xeeb rau ntawm Vajtswv xub ntiag, lawv txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv zoo dua qub, thiab lawv muaj peev xwm pom tau Vajtswv txoj kev hlub loj tshaj plaws thiab Nws txoj kev cawm dim zoo tshaj plaws. Petus tau ntsib kev lim tib neeg kom dawb huv ntau pua zaus lawm, thiab Yauj tau raug ob peb yam kev sim siab. Yog tias nej xav kom nej raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv, nej los kuj yuav tsum raug kev lim tib neeg kom dawb huv ntau pua zaus thiab; tsuas yog nej los mus dhau qhov txheej txheem no thiab vam khom rau kauj ruam no xwb nej thiaj li yuav muaj peev xwm ua kom txaus Vajtswv lub siab nyiam thiab raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Kev lim tib neeg kom dawb huv yog txoj kev zoo tshaj plaws ntawm qhov uas Vajtswv ua rau tib neeg kom zoo tiav log; tsuas yog kev lim tib neeg kom dawb huv thiab kev sim siab iab iab xwb thiaj li tuaj yeem coj txoj kev hlub tiag rau Vajtswv tawm hauv tib neeg lub siab los. Yog tsis muaj kev txom nyem, tib neeg tu ncua kev hlub tiag rau Vajtswv; yog tias lawv tsis raug sim, yog tias lawv tsis raug cob rau kev lim tib neeg kom dawb huv, ces lawv lub siab yuav ntab mus mus los los rau sab nraud ib txwm li xwb. Qhov tau raug lim kom dawb huv txog ntawm qhov tseeb, koj yuav pom koj tus kheej qhov tsis muaj zog thiab cov teeb meem, koj yuav pom tias koj tu ncua ntau npaum li cas thiab tias koj tsis muaj peev xwm kov yeej ntau yam teeb meem uas koj ntsib, thiab koj yuav pom tias koj txoj kev tsis mloog lus loj npaum li cas. Tsuas yog thaum raug kev sim siab xwb tib neeg thiaj li tuaj yeem paub txog lawv tus yam ntxwv tiag tiag; kev sim siab ua rau tib neeg tuaj yeem ua tau neeg zoo tiav log.

Thaum nws tseem ua neej nyob, Petus tau ntsib kev lim tib neeg kom dawb huv ntau pua zaus thiab raug ntau yam kev txom nyem. Txoj kev lim tib neeg kom dawb huv no tau dhau los ua lub hauv paus ntawm nws txoj kev hlub Vajtswv uas loj tshaj plaws, thiab yog qhov kev paub uas tseem ceeb tshaj plaws hauv nws lub neej. Uas nws muaj peev xwm muaj txoj kev hlub Vajtswv uas loj tshaj plaws, hauv lub ntsiab tseem ceeb, yog vim nws tau txiav txim siab hlub Vajtswv; txawm li cas los xij, qhov tseem ceeb tshaj, nws yog vim muaj kev lim tib neeg kom dawb huv thiab tsim txom uas nws raug. Txoj kev tsim txom no tau dhau los ua nws txoj kev coj pab ntawm txoj kev hlub Vajtswv, thiab yog yam uas nws nco ntsoov tseg. Yog tias tib neeg tsis ntsib txoj kev mob ntawm kev lim tib neeg kom dawb huv thaum hlub Vajtswv, ces lawv txoj kev hlub puv npo kev tsis dawb huv thiab lawv tus kheej txoj kev nyiam xwb; txoj kev hlub zoo li no puv npo Ntxwgnyoog lub tswv yim, thiab yeej tsis muaj peev xwm ua tau kom txaus Vajtswv lub siab nyiam. Qhov muaj txoj kev txiav txim siab los hlub Vajtswv tsis zoo ib yam li hlub Vajtswv tiag tiag. Txawm hais tias txhua yam uas lawv xav hauv lawv lub siab yog vim txoj kev hlub thiab kev ua kom txaus Vajtswv siab, thiab txawm tias lawv txoj kev xav zoo li kev mob siab rau Vajtswv tag nrho thiab tsis muaj tib neeg ib lub tswv yim hlo li, tab sis thaum lawv cov kev xav raug coj los rau ntawm Vajtswv xub ntiag, Nws yuav tsis qhuas los sis foom koob hmoov rau cov kev xav zoo li no. Txawm tias thaum tib neeg tau nkag siab txhua qhov tseeb—thaum lawv tau los paub txhua yam—qhov no tsis tuaj yeem hais tau tias yog tus cim ntawm kev hlub Vajtswv, tsis tuaj yeem hais tau tias cov tib neeg no hlub Vajtswv tiag tiag. Txawm hais tias muaj kev nkag siab txog ntau qhov tseeb yam tsis tau raug kev lim tib neeg kom dawb huv los, tib neeg tsis tuaj yeem muab cov kev tseeb no coj los xyaum ua; tsuas yog thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv xwb tib neeg thiaj tuaj yeem nkag siab txog lub ntsiab tseeb ntawm cov kev tseeb no, tsuas yog thaum ntawd xwb tib neeg thiaj li tuaj yeem txais yuav tau lub ntsiab tseeb hauv cov kev tseeb. Lub sij hawm ntawd, thaum lawv rov qab sim dua, lawv tuaj yeem muab qhov tseeb coj los xyaum ua kom zoo zoo, thiab ua raws li Vajtswv lub siab nyiam; lub sij hawm ntawd, lawv lub tswv yim noob neej twb raug txiav mus lawm, lawv txoj kev coj tsis ncaj twb raug txo lawm, thiab lawv cov kev xav noob neej twb raug ploj zuj zus lawm; tsuas yog lub sij hawm ntawd xwb thiaj li yog lawv txoj kev xyaum qhia tau qhov tseeb ntawm txoj kev hlub Vajtswv. Qhov tshwm sim ntawm qhov tseeb ntawm txoj kev hlub Vajtswv tsis yog ua tiav los ntawm kev paub uas hais tawm los sis kev txaus siab hlo, thiab tsis yog nws tuaj yeem ua tiav los ntawm kev nkag siab qhov tseeb yam yooj yooj yim. Nws xav kom tib neeg them ib tug nqi, uas lawv tau ntsib kev iab kev khwv thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb lawv txoj kev hlub thiaj li yuav dawb huv thiab ua raws li Vajtswv lub siab.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas yog los ntawm Kev Raug Kev Lim Tib Neeg Kom Dawb Huv Xwb Tib Neeg Thiaj Li Yuav Muaj Txoj Kev Hlub Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 510

Tau ntsib nrog tib neeg tus yam ntxwv thiab tus cwj pwm rau Vajtswv, Vajtswv tau ua tiav txoj hauj lwm tshiab, uas yog tso cai rau tib neeg muaj kev paub txog thiab mloog Nws lus, thiab kev hlub thiab hais lus tim khawv. Yog li ntawd, tib neeg yuav tsum paub txog Vajtswv txoj kev lim tib neeg kom dawb huv, nrog rau Nws txoj kev txiav txim, kev saib xyuas thiab kev txiav nws tawm, yog tias tsis muaj qhov no ces tib neeg yuav tsis tuaj yeem paub txog Vajtswv thiab yuav tsis tuaj yeem ua tim khawv rau Nws tiag tiag. Vajtswv txoj kev lim tib neeg kom dawb huv tsis yog yuav hloov ib qho me me-ntawm koj lub neej xwb, tiam sis hloov-tag nrho koj lub neej. Tsuas yog txoj kev no xwb uas Vajtswv ua hauj lwm ntawm kev lim tib neeg kom dawb huv rau cov neeg uas zoo siab hlo los nrhiav qhov tseeb, kom lawv txoj kev txiav txim siab thiab kev hlub raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Hais rau cov uas zoo siab hlo nrhiav qhov tseeb thiab cov uas xav tau Vajtswv, tsis muaj ib yam dab tsi uas tseem ceeb dua, los sis pab ntau dua, li txoj kev lim tib neeg kom dawb huv zoo li no lawm. Vajtswv tus yam ntxwv tib neeg tsis tuaj yeem paub los sis nkag siab yam yooj yooj yim, rau qhov Vajtswv, thaum kawg, yog Vajtswv. Thaum kawg, Vajtswv tsis tuaj yeem yuav muaj tus yam ntxwv zoo ib yam li tib neeg, thiab yog li ntawd nws tsis yooj yim rau tib neeg los paub txog Nws tus yam ntxwv. Tib neeg yeej tsis muaj qhov tseeb, thiab cov neeg uas raug ua coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog lawm tsis tuaj yeem nkag siab yam yooj yooj yim; tib neeg nyob deb ntawm qhov tseeb, thiab deb txoj kev txiav txim siab muab qhov tseeb coj los xyaum ua, thiab yog tias nws tsis raug tsim txom thiab tsis raug lim kom dawb huv los sis txiav txim, ces txoj kev txiav txim siab yuav tsis raug ua kom zoo tiav log. Rau txhua tus tib neeg, kev lim tib neeg kom dawb huv yog kev tsim txom nqaij tawv siab ntsws, thiaj li yog yam nyuaj los txais yuav–tiam sis thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv uas Vajtswv npaj Nws tus yam ntxwv ncaj ncees rau tib neeg, thiab qhia tshwm Nws cov kev xav tau rau tib neeg, thiab muab kev tig ras to taub, kev txiav tawm thiab kev saib xyuas tseeb tiag ntxiv; los ntawm kev sib piv txog cov kev tseeb thiab qhov tseeb, Nws muab txoj kev paub txog tib neeg tus kheej thiab qhov tseeb uas zoo dua rau tib neeg, thiab muab txoj kev nkag siab zoo dua txog Vajtswv lub siab nyiam rau tib neeg, yog li ntawd Nws thiaj tso cai rau tib neeg muaj lub siab hlub Vajtswv uas tseeb dua thiab dawb huv dua. Tej zoo li no yog Vajtswv lub hom phiaj ua txoj kev lim tib neeg kom dawb huv. Txhua yam hauj lwm uas Vajtswv ua rau tib neeg ntawd nws muaj lub hom phiaj thiab qhov tseem ceeb; Vajtswv tsis ua hauj lwm uas tsis muaj nuj nqis, thiab Nws tsis ua hauj lwm uas tsis muaj txiaj ntsig rau tib neeg. Txoj kev lim tib neeg kom dawb huv tsis tau txhais tias tshem tib neeg tawm ntawm Vajtswv xub ntiag mus, thiab tsis tau txhais tias rhuav tshem lawv hauv ntuj tawg. Tiam sis nws txhais tau tias hloov pauv tib neeg tus yam ntxwv thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv, hloov nws lub tswv yim, nws txoj kev xav qub, hloov nws txoj kev hlub Vajtswv, thiab hloov tag nrho nws lub neej. Txoj kev lim tib neeg kom dawb huv yog ib txoj kev sim uas tseeb tiag, thiab yog ib txoj kev cob qhia tseeb tiag, thiab tsuas yog thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv xwb nws txoj kev hlub thiaj li yuav tuaj yeem ua dej num tau rau nws txoj hauj lwm.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas yog los ntawm Kev Raug Kev Lim Tib Neeg Kom Dawb Huv Xwb Tib Neeg Thiaj Li Yuav Muaj Txoj Kev Hlub Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 511

Yog tias koj ntseeg Vajtswv, ces koj yuav tsum mloog Vajtswv lus, muab qhov tseeb coj los ua, thiab ua koj cov luag hauj lwm kom tiav. Txuas ntxiv thiab, koj yuav tsum nkag siab txog yam uas koj yuav tsum ntsib. Yog tias koj tsuas paub txog kev raug saib xyuas, kev raug qhuab qhia, thiab kev raug txiav txim xwb, yog tias koj tsuas muaj peev xwm zoo siab rau Vajtswv xwb tiam sis koj yeej tseem tsis muaj peev xwm paub tau thaum uas Vajtswv tab tom qhuab qhia koj los sis saib xyuas koj ces—qhov no lees yuav tsis tau. Tej zaum nyob rau hauv qhov kev piv txwv ntawm kev tsim kho kom zoo no, koj yuav muaj peev xwm sawv tau ntawm npoo av, tiam sis qhov no tseem tsis tau txaus thiab; koj yuav tsum rhais ruam mus lawm tom hauv ntej. Txoj kev qhia txog txoj kev hlub Vajtswv yeej yuav tsis nres li thiab tsis muaj qhov kawg li. Tib neeg pom txoj kev ntseeg Vajtswv li uas yog tej yam yooj yooj yim xwb, tiam sis thaum lawv tau txais tej yam kev paub tseeb tiag lawm, lawv mam li paub tias kev ntseeg Vajtswv tsis yooj yim npaum li tib neeg xav. Thaum Vajtswv ua hauj lwm los tsim kho tib neeg kom zoo, ces tib neeg raug kev tsim txom. Tib neeg txoj kev tsim kho kom zoo yim huab loj, ces lawv txoj kev hlub Vajtswv yim huab loj thiab, thiab Vajtswv lub hwj chim yim huab raug nthuav tawm rau lawv. Qhov sib txawv yog, ib tug tib neeg twg uas tau txais kev tsim kho kom zoo tsawg dua, ces lawv txoj kev hlub Vajtswv yeej loj hlob tsawg dua thiab, thiab Vajtswv lub hwj chim yeej raug nthuav tawm rau lawv tsawg dua thiab. Ib tug tib neeg twg txoj kev tsim kho kom zoo thiab kev mob thiab kev tsim txom uas lawv ntsib loj npaum li cas, lawv txoj kev hlub Vajtswv loj hlob tob npaum li cas, ces lawv txoj kev ntseeg Vajtswv yuav tseem npaum li ntawd, thiab lawv txoj kev paub txog Vajtswv yuav tob npaum li ntawd. Hauv koj cov kev paub, koj yuav pom cov tib neeg uas raug tsim txom hnyav heev rau thaum lawv raug tsim kho kom zoo, cov uas raug saib xyuas thiab raug qhuab qhia ntau tshaj, ces koj yuav pom tias nws yog cov tib neeg uas muaj txoj kev hlub tob rau Vajtswv thiab muaj kev paub tob dua thiab muaj kev paub txog Vajtswv tob tshaj. Cov tib neeg uas tsis tau muaj kev paub dhau los txog kev raug saib xyuas muaj tiam sis yog ib qho kev paub sab nraud xwb, thiab lawv tsuas tuaj yeem hais tau tias: “Vajtswv zoo heev, Nws muab txoj hmoov hlub rau tib neeg yog li lawv thiaj li zoo siab heev rau Nws.” Yog tias tib neeg muaj kev paub dhau los txog kev raug saib xyuas thiab raug qhuab qhia lawm, ces lawv yuav muaj peev xwm hais txog txoj kev paub tseeb ntawm Vajtswv. Yog li Vajtswv txoj hauj lwm uas ua rau tib neeg yim huab zoo npaum li cas, ces nws yim huab muaj nqis thiab tseem ceeb npaum li ntawd. Koj yim huab muaj lub siab tawv thiab koj yim huab muaj txoj kev xav phem tsis sib xws, ces Vajtswv txoj hauj lwm yim huab kov yeej koj, muab tau koj, thiab ua rau koj kom zoo tshaj plaws. Vajtswv txoj hauj lwm tseem ceeb npaum li cas! Yog tias Vajtswv tsis tsim kho tib neeg kom zoo raws txoj kev no, yog tias Nws tsis ua hauj lwm raws nraim li txoj kev no, ces Nws txoj hauj lwm yuav tsis muaj txiaj ntsig thiab tsis tseem ceeb li. Nws tau hais yav dhau los lawm hais tias Vajtswv yuav xaiv thiab txais pab pawg no, thiab ua kom lawv tiav log rau lub sij hawm kawg; nyob hauv qhov no, muaj qhov tseem ceeb tshaj plaws. Txoj hauj lwm Nws ua rau hauv nej yim huab loj npaum li cas, ces nej txoj kev hlub Vajtswv yim huab tob thiab dawb huv npaum li ntawd. Vajtswv txoj hauj lwm yim huab loj npaum li cas, ces tib neeg yim huab muaj peev xwm txais tau qee yam ntawm Nws lub tswv yim ntse thiab tib neeg txoj kev paub txog Nws yim huab tob. Thaum lub sij hawm kawg, rau txhiab xyoo ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg yuav los xaus. Nws puas tuaj yeem xaus yam yooj yooj yim? Thaum Nws kov yeej noob neej lawm, Nws txoj hauj lwm puas tiav? Nws puas tuaj yeem yooj yim npaum li no? Tseeb tiag tib neeg xav tias nws yooj yooj yim li no xwb, tiam sis yam Vajtswv ua tsis yooj yim kiag li. Tsis hais feem dab tsi ntawm Vajtswv txoj hauj lwm uas koj hais txog, tib neeg yeej piav tsis tau txhua yam ntawd kiag li. Yog tias koj muaj peev xwm piav tau nws, ces Vajtswv txoj hauj lwm yuav tsis tseem ceeb thiab tsis muaj nuj nqi lawm. Txoj hauj lwm uas tau raug ua tiav los ntawm Vajtswv yeej piav tsis tau li; nws yog qhov tawm tsam koj cov kev xav phem, thiab koj yim tig tsis tau koj cov kev xav phem rov qab, ces nws yim qhia tau tias Vajtswv txoj hauj lwm muaj nqis heev, yog tias nws mus tau ua ke nrog rau koj cov kev xav phem, ces nws yuav tsis muaj nuj nqis kiag li. Hnub no, koj xav tias Vajtswv txoj hauj lwm zoo kawg nkaus, thiab koj yim xav tias nws zoo npaum li cas, ces koj yim xav tias Vajtswv yog yam uas piav tsis tau, thiab koj pom tias Vajtswv cov dej num zoo npaum li cas. Yog tias Nws tsuas ua qee yam ntawm sab nqaij tawv, tas zog ua kom kov yeej tib neeg xwb thiab tsis ua dab tsi ntxiv li tom qab ntawd lawm, ces tib neeg yuav tsis muaj peev xwm tuav tau qhov tseeb ntawm Vajtswv txoj hauj lwm. Txawm hais tias koj tab tom tau txais ib qho kev tsim kho kom zoo me me tam sim no xwb los, nws muaj txiaj ntsig loj heev rau txoj kev loj hlob hauv koj lub neej; yog li nws yog qhov tseem ceeb tshaj plaws rau nej uas los raug kev txom nyem zoo li no. Hnub no, koj tab tom tau txais ib qho kev tsim kho kom zoo me me, tiam sis tom qab ntawd koj yuav muaj peev xwm tuav tau cov dej num ntawm Vajtswv tiag tiag, thiab thaum kawg koj yuav hais tias: “Vajtswv cov dej num zoo kawg nkaus li!” Cov no yuav yog cov lus hauv koj lub siab. Muaj kev paub dhau los txog Vajtswv txoj kev tsim kho kom zoo los tau ib ntus (kev sim siab ntawm cov tib neeg ua Vajtswv tes dej num thiab lub sij hawm ntawm kev rau txim), qee tus neeg tau hais tias: “Kev ntseeg Vajtswv yeej nyuaj tiag tiag!” Qhov tseeb ntawm qhov uas lawv siv cov lus, “nyuaj tiag tiag,” qhia tau hais tias Vajtswv cov dej num yeej piav tsis tau kiag li, tias Vajtswv txoj hauj lwm yeej tseem ceeb thiab muaj nuj nqis tshaj plaws li, thiab Nws txoj hauj lwm tsim nyog tau txais txiaj ntsig loj tshaj plaws los ntawm tib neeg. Yog hais tias, tom qab uas Kuv ua hauj lwm tag ntau heev li lawm, es koj tsis paub txog ib qho me me li, ces Kuv txoj hauj lwm puas tseem muaj nuj nqis? Nws yuav ua rau koj hais tias: “Kev ua dej num rau Vajtswv yog ib qho nyuaj tiag tiag, Vajtswv cov dej num zoo kawg nkaus li, thiab Vajtswv yeej ntse tiag tiag li! Vajtswv yog tus muaj kev hlub heev!” Yog hais tias, tom qab uas muaj kev paub ib ntus dhau mus lawm, koj muaj peev xwm hais tau cov lus zoo li no, ces qhov no ua pov thawj qhia tau tias koj tau txais Vajtswv txoj hauj lwm nyob hauv koj lawm. Muaj ib hnub, thaum koj tab tom tshaj tawm txoj moo zoo mus txawv teb chaws thiab muaj qee leej nug koj hais tias: “Koj txoj kev ntseeg Vajtswv zoo li cas lawm xwb?” koj yuav muaj peev xwm hais tias: “Vajtswv cov dej num zoo heev li!” Lawv yuav paub tau hais tias koj cov lus yog hais los ntawm txoj kev paub uas muaj tseeb tiag. Qhov no yog qhov ua tim khawv tseeb heev. Koj yuav hais tias Vajtswv txoj hauj lwm yog puv npo kev txawj ntse, thiab Nws txoj hauj lwm uas nyob hauv koj tau ua rau koj ntseeg tiag tiag thiab kov yeej koj lub siab lawm. Koj yuav hlub Nws mus li vim Nws tseem tsim nyog tshaj li noob neej txoj kev hlub lawm thiab! Yog tias koj tuaj yeem hais txog cov no, ces koj tuaj yeem hloov tau tib neeg lub siab. Txhua yam no yog qhov ua tim khawv. Yog tias koj muaj peev xwm ua tau tim khawv zoo heev, ua rau tib neeg los kua muag, qhov ntawd qhia tau hais tias koj yeej yog tus uas hlub Vajtswv tiag tiag, rau qhov koj muaj peev xwm hais lus tim khawv txog kev hlub Vajtswv, thiab los ntawm koj, Vajtswv cov dej num tuaj yeem ua tau lus tim khawv. Los ntawm koj cov lus tim khawv, ua rau lwm tus nrhiav Vajtswv txoj hauj lwm, kom paub txog Vajtswv txoj hauj lwm, thiab txhua yam uas nyob ib puag ncig uas lawv ntsib, lawv yuav muaj peev xwm sawv khov kho. Qhov no thiaj yog tib txoj tseem tseem kev ua tim khawv xwb, thiab qhov no yog qhov uas xav kom koj muaj tam sim no. Koj yuav tsum pom tias Vajtswv txoj hauj lwm yog yam muaj nqis thiab tsim nyog tau txais txiaj ntsig los ntawm tib neeg tshaj plaws li, pom tias Vajtswv muaj nuj nqis heev thiab muaj nplua mias; Nws tsis yog tias tuaj yeem hais lus xwb, tiam sis kuj tuaj yeem txiav txim rau tib neeg thiab, tsim kho lawv lub siab kom zoo, coj kev lom zem los rau lawv, muab tau lawv, kov yeej lawv, thiab ua kom lawv zoo tshaj plaws. Los ntawm koj txoj kev paub koj yuav pom tias Vajtswv yog tus muaj kev hlub heev. Yog li tam sim no koj hlub Vajtswv npaum li cas? Koj puas tuaj yeem hais tau cov no los ntawm koj lub siab tiag tiag? Thaum koj muaj peev xwm hais qhia cov lus no los ntawm qhov tob tshaj plaws hauv koj lub siab lawm, ces koj yuav muaj peev xwm ua tau tim khawv. Thaum koj txoj kev paub tau mus txog qib no lawm koj yuav muaj peev xwm ua tim khawv rau Vajtswv, thiab koj yuav tsim nyog. Yog tias koj tsis tau nce mus txog qib no hauv koj txoj kev paub, ces koj tseem nyob deb heev. Tib neeg yeej ib txwm tsis muaj zog thaum lub sij hawm raug kev tsim khom kom zoo, tiam sis tom qab kev tsim kho kom zoo lawm koj yuav tsum muaj peev xwm hais tias: “Vajtswv ua Nws txoj hauj lwm yam ntse heev!” Yog tias koj muaj kev nkag siab tseeb txog cov lus no, ces nws yuav dhau los ua yam uas koj nyiam txhawb nqa, thiab koj txoj kev paub yuav muaj nuj nqis.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Uas yuav Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Yuav Tsum Raug Kev Tsim Kho Kom Zoo” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 512

Koj yuav tsum ua dab tsi tam sim no? Txawm hais tias koj muaj peev xwm ua tim khawv rau Vajtswv txoj hauj lwm los sis tsis muaj, txawm hais tias koj muaj peev xwm dhau los ua ib lo lus tim khawv thiab ib tug qhia qhov tseeb ntawm Vajtswv los sis tsis muaj, thiab txawm hais tias koj tsim nyog raug Nws siv los sis tsis tsim nyog—txhua yam no yog yam koj yuav tsum nrhiav. Vajtswv tau ua hauj lwm tiav log rau koj ntau npaum li cas lawm tiag tiag? Koj tau pom ntau npaum li cas, koj tau tuav ntau npaum li cas lawm? Koj tau paub dhau los thiab saj ntau npaum li cas lawm? Tsis hais yam uas Vajtswv tau sim koj, saib xyuas koj, los sis qhuab qhia koj, Nws cov dej num thiab Nws txoj hauj lwm puav leej yog ua rau koj. Tiam sis tam li ib tug ntseeg Vajtswv thiab tam li ib txhia uas txaus siab hlo raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Nws, koj puas yuav muaj peev xwm ua tim khawv rau Vajtswv txoj hauj lwm raws li koj txoj kev paub tseeb? Koj puas tuaj yeem ua raws li Vajtswv txoj lus los ntawm koj txoj kev paub tseeb? Koj puas muaj peev xwm muab tau rau lwm tus los ntawm koj tus kheej txoj kev paub tseeb, thiab siv tag nrho koj lub neej los ua tim khawv rau Vajtswv txoj hauj lwm? Kev ua tim khawv rau Vajtswv txoj hauj lwm, koj yuav tsum cia siab rau koj txoj kev paub dhau los, kev paub, thiab tus nqi uas koj tau them lawm. Tsuas yog raws li qhov no xwb koj thiaj tuaj yeem ua tau raws li Nws lub siab nyiam. Koj puas yog tus neeg uas ua tim khawv rau Vajtswv txoj hauj lwm? Koj puas muaj qhov kev ntshaw no? Yog tias koj muaj peev xwm ua tim khawv rau Nws lub npe, thiab tshaj ntawd ntxiv, rau Nws txoj hauj lwm, thiab yog tias koj tuaj yeem ua neej raws li tus yam ntxwv uas Nws xav kom Nws cov tib neeg ua, ces koj yog ib tug tim khawv rau Vajtswv. Koj yuav ua tim khawv rau Vajtswv li cas? Koj ua los ntawm kev nrhiav thiab ua neej raws li Vajtswv txoj lus, thiab, los ntawm kev ua tim khawv nrog rau koj cov lus, kom tib neeg paub Nws txoj hauj lwm thiab pom Nws cov dej num. Yog tias koj yeej nrhiav txhua yam no tiag tiag, ces Vajtswv yuav ua kom koj zoo tshaj plaws. Yog tias txhua yam uas koj nrhiav yog nrhiav kom raug Vajtswv ua kom zoo tshaj plaws thiab kom tau txais koob hmoov thaum kawg xwb, ces txoj kev xav ntawm koj txoj kev ntseeg Vajtswv tsis dawb huv. Koj yuav tsum tau xav tias yuav ua li cas thiaj li yuav pom Vajtswv cov dej num hauv lub neej tiag tiag, yuav ua li cas ua kom Nws txaus siab thaum Nws nthuav tawm Nws lub siab nyiam rau koj, thiab nrhiav seb koj yuav tsum ua tim khawv rau Nws txoj kev zoo kawg nkaus thiab lub tswv yim ntse li cas, thiab seb yuav ua tim khawv li cas txog qhov Nws qhuab qhia thiab saib xyuas koj li cas. Txhua yam no puav leej yog yam uas koj yuav tsum ua tib zoo xav txog tam sim no. Yog tias koj tsuas muaj tib txoj kev hlub rau Vajtswv kom koj tuaj yeem koom tau nrog Vajtswv lub yeeb koob tom qab uas Nws ua rau koj zoo tshaj plaws lawm xwb, ces nws yeej tseem tsis txaus thiab tsis tuaj yeem mus txog Vajtswv cov kev cheem tsum. Koj yuav tsum muaj peev xwm ua tim khawv rau Vajtswv txoj hauj lwm, ua kom Nws txaus siab rau Nws txoj kev xav tau, thiab yuav tsum muaj kev paub txog txoj hauj lwm uas Nws tau ua tiav rau tib neeg hauv txoj kev tseeb. Txawm hais tias yuav mob, los kua muag, los sis tu siab los, koj yuav tsum paub txog txhua yam no hauv koj txoj kev ua. Cov no yog cov uas ua kom koj zoo tshaj plaws tam li ib tug neeg uas ua tim khawv rau Vajtswv. Nws yog dab tsi, tiag tiag, uas tam sim no yuam koj kom raug tsim txom thiab nrhiav kev ua kom zoo tshaj plaws? Puas yog koj txoj kev raug tsim txom tam sim no uas vim txoj kev hlub Vajtswv thiab kev ua tim khawv rau Nws? Los sis nws puas yog vim xav tau koob hmoov rau sab cev nqaij tawv, rau koj txoj kev cia siab lub neej yav pem suab thiab txoj hmoo? Koj txhua lub tswv yim, txhua txoj kev txhawb siab, thiab txhua lub hom phiaj uas koj ua yuav tsum ua kom yog thiab tsis txhob coj raws li koj lub siab nyiam. Yog tias ib tug neeg twg nrhiav txoj kev ua kom zoo tshaj plaws kom tau txais koob hmoov thiab kom muaj hwj chim kav xwb, tiam sis lwm tus tib neeg nrhiav txoj kev ua kom zoo tshaj plaws kom Vajtswv txaus siab, ua tim khawv tseeb rau Vajtswv txoj hauj lwm, ob tug neeeg ua li no koj yuav xaiv tus twg? Yog tias koj xaiv tus xub thawj, ces koj tseem nyob deb ntawm Vajtswv cov qauv heev. Kuv tau hais ib zaug lawm hais tias Kuv cov dej num yuav raug paub thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb thiab hais tias Kuv yuav kav tam li Vajntxwv hauv lub qab ntuj khwb no. Muab ua lwm yam hais, yam uas nej tau tso siab rau lawm yog tawm mus ua tim khawv rau Vajtswv txoj hauj lwm, tsis yog kom los ua vajntxwv thiab los tshwm thoob plaws hauv qab ntuj khwb no. Cia Vajtswv cov dej num puv npo hauv qab ntuj khwb no thiab saum nruab ntug. Cia sawv daws pom thiab paub cov dej num no. Cov lus no Vajtswv Tus Kheej los kuj tau pom zoo kom hais thiab, thiab yam noob neej yuav tsum tau ua yog ua tim khawv rau Vajtswv. Koj paub Vajtswv ntau npaum li cas lawm tam sim no? Koj tuaj yeem ua kim khawv rau Vajtswv tau ntau npaum li cas? Lub hom phiaj ntawm Vajtswv txoj kev ua kom tib neeg zoo tshaj plaws yog dab tsi? Thaum koj nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam lawm, koj yuav tsum txiav txim siab li cas rau Nws lub siab nyiam? Yog tias koj txaus siab hlo kom raug ua kom zoo tshaj plaws thiab ua tim khawv rau Vajtswv txoj hauj lwm los ntawm koj txoj kev ua neej, yog tias koj muaj lub zogtxhawb li no, ces tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav nyuaj kiag li. Yam uas tib neeg yuav tsum muaj tam sim no yog kev ntseeg. Yog tias koj muaj lub zog txhawb li no lawm, ces nws yooj yim tso tej kev xav phem, kev nyob twj ywm, kev tub kheeg thiab cov kev xav phem ntawm sab cev nqaij tawv, tej laj lim tswv yim rau kev ua neej, tus yam ntxwv ntxeev siab, cov yeeb yam, thiab lwm yam pov tseg mus.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Uas yuav Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Yuav Tsum Raug Kev Tsim Kho Kom Zoo” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 513

Thaum tab tom raug kev sim siab, nws yog ib yam uas tib neeg yeej ib txwm qaug zog, los sis muaj kev xav phem nyob hauv lawv, los sis tu ncua kev kom pom tseeb rau Vajtswv lub siab nyiam los sis lawv txoj kev ua. Tiam sis qhov twg los xij, koj yuav tsum muaj kev ntseeg rau Vajtswv txoj hauj lwm, thiab tsis txhob tsis lees paub Vajtswv, ib yam li Yauj. Txawm hais tias Yauj qaug zog thiab tau foom phem rau nws hnub yug los, nws tsis tau tsis lees tias txhua yam hauv noob neej lub neej puav leej yog Yehauvas pub los, thiab Yehauvas los kuj yog Tus uas muab txhua yam tshem tawm mus thiab. Txawm hais tias nws yuav raug sim li cas los xij, nws tseem tuav rawv txoj kev ntseeg no. Nyob hauv koj txoj kev paub, tsis hais txoj kev tsim kho kom zoo uas koj raug los ntawm Vajtswv cov lus, yam uas Vajtswv cheem tsum kom noob neej ua, qhov luv luv, yog lawv txoj kev ntseeg thiab lawv txoj kev hlub Nws. Yam uas Nws ua kom zoo tshaj plaws los ntawm txoj kev ua hauj lwm li no yog tib neeg txoj kev ntseeg, kev hlub, thiab kev ntshaw. Vajtswv ua txoj hauj lwm ntawm kev ua kom zoo tshaj plaws rau tib neeg, thiab lawv tsis tuaj yeem pom nws, tsis tuaj yeem paub nws; nyob hauv cov xwm txheej zoo li no, koj txoj kev ntseeg yog qhov cheem tsum. Tib neeg txoj kev ntseeg yog qhov cheem tsum thaum muaj qee yam uas lub qhov muag tsis tuaj yeem pom tau, thiab koj txoj kev ntseeg yog qhov cheem tsum thaum koj tsis tuaj yeem tso koj cov kev xav phem mus. Thaum koj tsis muaj kev pom meej txog Vajtswv txoj hauj lwm, yam uas cheem tsum ntawm koj yog kom muaj kev ntseeg thiab kom muaj txoj kev sawv khov kho thiab sawv ua tim khawv. Thaum Yauj nce txog qib no lawm, Vajtswv tshwm los rau nws pom thiab hais lus rau nws. Qhov ntawd yog tias, nws tsuas yog los ntawm koj txoj kev ntseeg xwb, uas koj thiaj li muaj peev xwm pom Vajtswv, thiab thaum koj muaj kev ntseeg lawm Vajtswv yuav ua kom koj zoo tshaj plaws. Yog tsis muaj kev ntseeg, Nws tsis tuaj yeem ua tau li no. Vajtswv yuav muab pub rau koj txhua yam uas koj xav tau. Yog tias koj tsis muaj kev ntseeg, ces koj yuav tsis raug ua kom zoo tshaj plaws thiab koj yuav tsis muaj peev xwm pom Vajtswv cov dej num, yuav haj yam tsis pom Nws lub hwj chim uas loj kawg nkaus. Thaum koj muaj kev ntseeg uas koj yuav pom Nws cov dej num hauv koj txoj kev paub tseeb, ces Vajtswv yuav tshwm los rau koj pom, thiab Nws yuav qhia koj thiab coj koj sab hauv tuaj. Yog tsis muaj txoj kev ntseeg ntawd, Vajtswv yuav tsis muaj peev xwm ua tau li ntawd tau. Yog tias koj tsis muaj kev cia siab rau Vajtswv, koj yuav ua li cas muaj peev xwm paub txog Nws txoj hauj lwm? Yog li ntawd, tsuas yog thaum koj muaj txoj kev ntseeg thiab koj tsis txhob muaj kev ua xyem xyav rau Vajtswv xwb, tsuas yog thaum koj muaj kev ntseeg tseeb rau Nws thiab xwb txawm Nws yuav ua dab tsi los xij, Nws yuav qhia koj thiab qhia koj kom paub qhov tseeb los ntawm koj cov kev paub, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj li yuav muaj peev xwm pom Nws cov dej num. Txhua yam no tau ua tiav los ntawm kev ntseeg. Txoj kev ntseeg tsuas muaj los ntawm kev tsim kho kom zoo xwb, thiab yog tsis muaj kev tsim kho kom zoo, ces txoj kev ntseeg tsis tuaj yeem txhim kho tau. Lo lus, “kev ntseeg,” no hais txog dab tsi? Kev ntseeg yog qhov tseem tseem kev ntseeg thiab lub siab dawb paug uas tib neeg yuav tsum muaj thaum lawv ntsia tsis pom los sis tuav tsis tau ib yam dab tsi li, thaum uas Vajtswv txoj hauj lwm tsis haum rau noob neej cov kev xav phem, thaum uas nws tshaj noob neej txoj kev ncav cuag lawm. Qhov no yog txoj kev ntseeg uas Kuv hais txog. Tib neeg xav tau kev ntseeg thaum lub sij hawm muaj kev txom nyem thiab kev tsim kho kom zoo, thiab kev ntseeg yog qee yam uas lawv kev tsim kho kom zoo qab los; kev tsim kho kom zoo thiab kev ntseeg tsis tuaj yeem muab sib cais tau li. Txawm Vajtswv yuav ua hauj lwm li cas los xij, thiab txawm txhua yam nyob ib puag ncig koj yuav zoo li cas los xij, koj muaj peev xwm ua lub neej thiab nrhiav qhov tseeb, thiab tshawb nrhiav kev paub txog Vajtswv txoj hauj lwm, thiab muaj kev nkag siab txog Nws cov dej num, thiab koj yuav muaj peev xwm ua raws nraim li qhov tseeb. Ua li ntawd yog qhov uas muaj kev ntseeg tseeb, thiab ua li ntawd qhia tau hais tias koj tsis tau poob kev ntseeg Vajtswv. Koj yuav muaj kev ntseeg tseeb rau Vajtswv yog tias koj muaj peev xwm ua tau lub siab ntev nrhiav ua qhov tseeb los ntawm kev tsim kho kom zoo, yog tias koj muaj peev xwm hlub Vajtswv tiag tiag thiab tsis tsim kho kev ua xyem xyav txog Nws, yog tias txawm Nws yuav ua dab tsi los xij koj tseem ua qhov tseeb kom Nws zoo siab, thiab yog tias koj muaj peev xwm nrhiav tau Nws lub siab nyiam uas nyob tob tshaj plaws thiab ua tib zoo txiav txim siab txog Nws lub siab nyiam. Yav dhau los, thaum Vajtswv tau hais tias koj yuav kav tam li ib tug vajntxwv, koj tau hlub Nws, thiab thaum Nws nthuav qhia Nws Tus Kheej rau koj, koj ua raws li Nws hais. Tiam sis tam sim no Vajtswv tau khiav nkaum lawm, koj tsis tuaj yeem pom Nws, thiab teeb meem tau los raug koj—koj puas yuav tsis muaj kev cia siab rau Vajtswv tam sim no? Yog li, koj yuav tsum niaj hnub ua lub neej thiab nrhiav kev kom ua kom tau raws li Vajtswv lub siab nyiam. Qhov no hu hais tias txoj tseem tseem kev ntseeg, thiab qhov no yog txoj kev hlub uas tseeb tshaj plaws thiab zoo tshaj plaws.

Yav dhau los, tib neeg txhua tus los rau ntawm Vajtswv xub ntiag los txiav lawv cov kev txiav txim siab, thiab lawv hais tias: “Txawm hais tias tsis muaj leej twg hlub Vajtswv los, kuv yuav tsum hlub Nws.” Tiam sis tam sim no, kev tsim kho kom zoo los raug koj, thiab vim tias qhov no tsis haum nrog rau koj cov kev xav phem, koj thiaj poob kev ntseeg rau Vajtswv. Qhov no puas yog txoj tseem tseem kev hlub? Koj tau nyeem ntau zaus txog cov dej num ntawm Yauj—koj tsis nco qab txog lawm lov? Txoj kev hlub tseeb tiag tsuas yog los ntawm kev ntseeg los xwb. Koj txhim kho txoj kev hlub tseeb rau Vajtswv los ntawm cov kev tsim kho kom zoo uas koj raug, thiab los ntawm koj txoj kev ntseeg uas koj muaj peev xwm txiav txim siab txog Vajtswv lub siab nyiam hauv koj cov kev paub tseeb, thiab nws kuj yog los ntawm kev ntseeg uas ua rau koj tso koj sab cev nqaij daim tawv tseg thiab los muaj txoj sia; qhov no yog yam uas tib neeg yuav tsum tau ua. Yog tias koj ua li no, koj yuav muaj peev xwm pom Vajtswv cov dej num, tiam sis yog koj tsis muaj kev ntseeg, koj yuav tsis muaj peev xwm pom Vajtswv cov dej num los sis paub Nws txoj hauj lwm. Yog tias koj xav kom Vajtswv siv thiab ua kom koj zoo tshaj plaws, ces koj yuav tsum muaj txhua yam: kev txaus siab hlo raug tsim txom, kev ntseeg, kev nyiaj thev taus, kev mloog lus, thiab kev muaj peev xwm los paub txog Vajtswv txoj hauj lwm, nkag siab txog Nws lub siab nyiam, xav txog Nws txoj kev tu siab, thiab lwm yam. Kev ua kom ib tug neeg zoo tshaj plaws tsis yooj yim, thiab txhua txhua txoj kev tsim kho kom zoo uas koj ntsib cheem tsum koj txoj kev ntseeg thiab kev hlub. Yog tias koj xav kom raug Vajtswv ua kom zoo tshaj plaws, kev maj nroos mus tom hauv ntej xwb nws yeej tsis txaus li, thiab nws yuav tsis txaus yog tias koj tsuas siv koj tus kheej rau Vajtswv nkaus xwb. Koj yuav tsum muaj ntau yam kom muaj peev xwm dhau los ua qee tus neeg uas raug Vajtswv ua kom zoo tshaj plaws. Thaum koj ntsib kev tsim txom, koj yuav tsum muaj peev xwm tso kev txhawj xeeb ntawm sab cev nqaij tawv tseg thiab tsis txhob yws tawm tsam Vajtswv. Thaum Vajtswv zais Nws Tus Kheej ntawm koj lawm, koj yuav tsum muaj peev xwm muaj kev ntseeg raws Nws qab, kom tuav tau koj txoj kev hlub yav dhau los tsis pub kom nws poob los sis ploj mus. Tsis hais Vajtswv yuav ua dab tsi los xij, koj yuav tsum zwm rau Nws tus qauv thiab npaj foom phem rau koj tus kheej sab nqaij tawv zoo dua li uas yws tawm tsam Nws. Thaum koj raug kev sim siab, koj yuav tsum ua rau Vajtswv zoo siab, txawm hais tias koj yuav quaj los kua muag iab los sis tsis txaus siab rau qee yam hom phiaj uas koj nyiam. Tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog kev hlub thiab kev ntseeg tseeb tiag. Txawm hais tias koj tus yeeb yam yuav zoo li cas los xij, koj yuav tsum xub muaj txoj kev txaus siab hlo raug kev txom nyem thiab kev ntseeg tseeb ob yam no ua ntej, thiab koj kuj yuav tsum muaj kev txaus siab hlo tso sab cev nqaij tawv pov tseg. Koj yuav tsum txaus siab hlo ua siab ntev nyiaj tej kev txom nyem thiab kev tsim txom uas koj plam koj tus kheej txoj kev nyiam kom koj thiaj li ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam. Koj kuj yuav tsum muaj peev xwm xav khuv xim koj tus kheej hauv koj lub siab thiab: Yav dhau los, koj tsis muaj peev xwm ua kom Vajtswv txaus siab, thiab tam sim no, koj thiaj li khuv xim koj tus kheej. Koj yuav tsum tsis txhob muaj qhov tu ncua hauv cov kev khuv xim no—nws yog los ntawm cov no uas Vajtswv yuav ua kom koj zoo tshaj plaws. Yog tias koj tsis tuaj yeem ua tau raws li cov txheej txheem no, ces tsis tuaj yeem ua tau rau koj kom zoo tshaj plaws.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Uas yuav Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Yuav Tsum Raug Kev Tsim Kho Kom Zoo” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 514

Ib tug tib neeg uas ua dej num rau Vajtswv yuav tsum tsis txhob yog paub yuav ua li cas tiv kev txom nyem rau Nws xwb; ntau tshaj ntawd ntxiv, lawv yuav tsum to taub tias lub hom phiaj ntawm kev ntseeg Vajtswv yog kom muaj txoj kev hlub Vajtswv. Vajtswv siv koj tsis yog kom tau tsim kho koj kom zoo xwb los sis kom tau tsim txom koj xwb, tiam sis Nws siv koj kom koj thiaj paub txog Nws cov dej num, paub qhov tseem ceeb tiag tiag ntawm noob neej lub neej, thiab tshwj xeeb, yog kom koj paub tias kev ua dej num rau Vajtswv tsis yog ib txoj hauj lwm yooj yim. Muaj kev paub txog Vajtswv txoj hauj lwm tsis yog kom muaj kev xyiv fab rau txoj hmoov hlub, tiam sis yog kom raug kev tsim txom vim koj txoj kev hlub Nws. Yog koj xyiv fab rau Vajtswv txoj hmoov hlub, koj yuav tsum txaus siab rau Nws txoj kev rau txim thiab; koj yuav tsum tau ntsib tag nrho txhua yam no. Koj tuaj yeem paub txog Vajtswv txoj kev qhuab qhia nyob hauv koj, thiab koj tseem yuav muaj kev paub txog tias Nws saib xyuas koj thiab txiav txim rau koj li cas. Hauv txoj kev no, koj txoj kev paub thiaj li yuav txhij txhua. Vajtswv tau ua Nws txoj hauj lwm uas yog kev txiav txim thiab kev rau txim rau koj lawm. Vajtswv txoj lus tau qhuab ntuas koj, tiam sis tsis tas li ntawd xwb; nws tseem tau qhia thiab qhia kom koj paub qhov tseeb. Thaum koj xav phem thiab qaug zog, Vajtswv txhawj txog koj. Tag nrho ntawm txoj hauj lwm no yog qhia rau koj paub tias txhua yam uas ua rau tib neeg yog nyob rau hauv Vajtswv txoj kev coj. Tej zaum koj yuav xav hais tias kev ntseeg Vajtswv yog kev tsim txom, los sis ua txhua yam huv si rau Nws; tej zaum koj yuav xav tias lub hom phiaj ntawm kev ntseeg Vajtswv yog kom koj lub cev nqaij daim tawv tau nyob thaj yeeb nyab xeeb, los sis kom txhua yam hauv koj lub neej khiav zoo, los sis kom koj nyob kaj siab lug thiab muaj kev ywj siab rau txhua yam. Txawm li cas los xij, tsis muaj ib yam ntawm cov hom phiaj no uas tib neeg yuav tsum muaj nrog rau lawv txoj kev ntseeg Vajtswv li. Yog tias koj ntseeg rau cov hom phiaj no, ces koj txoj kev xav tsis yog lawm, thiab koj yuav ua tsis tau kom zoo tshaj plaws nws tsuas yooj yooj yim li ntawd xwb. Vajtswv cov dej num, Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees, Nws lub tswv yim ntse, Nws cov lus, thiab Nws txoj kev zoo kaug nkaus thiab qhov ua piav tsis tau kom to taub li yog txhua yam uas tib neeg yuav tsum nkag siab. Muaj txoj kev nkag siab no, koj yuav tsum siv nws los tshem tawm koj lub siab uas xav tau txhua yam rau koj tus kheej, cov kev cia siab, thiab cov kev xav phem. Tsuas yog los ntawm kev tshem tawm tej no xwb koj thiaj li yuav tuaj yeem ua tau raws li Vajtswv txoj kev xav tau, thiab nws tsuas yog ua li no lawm xwb koj thiaj li yuav tuaj yeem muaj txoj sia thiab ua rau Vajtswv txaus siab. Lub hom phiaj ntawm kev ntseeg Vajtswv yog ua kom Nws txaus siab thiab ua lub neej raws li tus yam ntxwv uas Nws cheem tsum, kom Nws cov dej num thiab hwj chim raug nthuav qhia rau pab pawg neeg uas tsis tsim nyog no pom. Qhov no thiaj li yog txoj kev xav uas tseeb rau kev ntseeg Vajtswv, thiab qhov no kuj yog lub hom phiaj uas koj yuav tsum nrhiav. Koj yuav tsum muaj lub zeem muag tseeb txog txoj kev ntseeg Vajtswv thiab koj yuav tsum nrhiav kom tau txais Vajtswv cov lus. Koj yuav tsum tau noj thiab haus Vajtswv cov lus thiab koj yuav tsum muaj peev xwm ua lub neej raws li qhov tseeb, thiab qhov tshwj xeeb koj yuav tsum muaj peev xwm pom Nws cov dej num zoo, Nws cov hauj lwm uas zoo uas thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb, thiab nrog rau txoj hauj lwm zoo uas Nws ua rau sab cev nqaij tawv. Los ntawm lawv cov kev paub tseeb, tib neeg thiaj yuav nco tej txiaj ntsig uas Vajtswv ua Nws txoj hauj lwm li cas rau lawv thiab yam Nws lub siab nyiam rau lawv. Lub hom phiaj ntawm tag nrho cov no yog los tshem tawm tib neeg tus yam ntxwv ntxwgnyoog uas coj tsis ncaj mus. Muaj kev txiav tawm tag nrho tej kev tsis huv thiab kev tsis ncaj ncees hauv koj, thiab muaj kev txiav tawm koj lub tswv yim phem pov tseg, thiab muaj kev txhim kho kev ntseeg tseeb rau Vajtswv—tsuas yog muaj txoj kev ntseeg tseeb xwb koj thiaj li yuav hlub Vajtswv tiag tiag. Koj tsuas tuaj yeem hlub Vajtswv tiag tiag los ntawm lub hauv paus ntawm koj txoj kev ntseeg Nws xwb. Koj puas tuaj yeem ua tiav txoj kev hlub Vajtswv yam tsis muaj kev ntseeg Nws? Thaum koj ntseeg Vajtswv lawm, koj tsis tuaj yeem ua-tus neeg puas hlwb ntxiv lawm. Qee tus tib neeg muaj zog sai heev thaum lawv pom tias txoj kev ntseeg Vajtswv yuav ua rau lawv tau txais koob hmoov, tiam sis tom qab lawv pom tias lawv yuav tsum raug kev tsim kho kom zoo ces lawv cia li tsis muaj zog li lawm. Qhov ntawd puas yog kev ntseeg Vajtswv? Thaum kawg, koj yuav tsum ua tiav log thiab yuav tsum muaj kev mloog Vajtswv lus hauv koj txoj kev ntseeg nkaus xwb. Koj ntseeg Vajtswv tiam sis tseem muaj qhov xav tau qee yam ntawm Nws, muaj ntau yam kev xav phem uas yog kev lig kev cai ntseeg uas koj tsis tuaj yeem tso tau pov tseg, tej uas ua rau koj tus kheej tau txais txiaj ntsig koj tsis tuaj yeem tso tseg tau, thiab koj tseem nrhiav cov koob hmoov ntawm sab cev nqaij tawv thiab xav kom Vajtswv los cawm koj cev nqaij daim tawv, los cawm koj tus ntsujplig—cov no yog txhua tus cwj pwm ntawm cov neeg uas muaj txoj kev xav yuam kev. Tab txawm hais tias cov tib neeg uas muaj kev lig kev cai ntseeg muaj kev ntseeg rau Vajtswv los, lawv tsis nrhiav qhov hloov pauv lawv cov yam ntxwv thiab tsis nrhiav kev paub txog Vajtswv, tiam sis tsuas yog nrhiav yam uas muaj txiaj ntsig rau lawv cev nqaij daim tawv xwb. Muaj ntau leej nyob hauv nej muaj cov kev ntseeg uas zwm rau kev lig kev cai ntseeg qhov no tsis yog txoj kev ntseeg tseeb rau Vajtswv. Kev ntseeg Vajtswv, tib neeg yuav tsum muaj lub siab uas npaj los raug kev tsim txom rau Nws thiab txoj kev txaus siab hlo muab lawv tus kheej tso tseg. Yog tias tib neeg tsis muaj ob tug yam ntxwv no ces, lawv txoj kev ntseeg Vajtswv yuav siv tsis tau, thiab lawv yuav tsis muaj peev xwm ua tiav kev hloov pauv lawv tus yam ntxwv kiag li. Tsuas yog cov neeg uas ua raws li qhov tseeb, nrhiav kev paub txog Vajtswv, thiab nrhiav txoj sia xwb thiaj li yog cov neeg uas ntseeg Vajtswv tiag tiag.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Uas yuav Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Yuav Tsum Raug Kev Tsim Kho Kom Zoo” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 515

Lub hom phiaj ntawm kev tsim khom kom zoo yog lub hauv paus ua kom tib neeg txoj kev ntseeg zoo tshaj plaws. Thaum kawg, qhov uas ua tau tiav los ces yog koj xav khiav tawm mus tiam sis, tib lub sij hawm ntawd, koj tsis tuaj yeem tawm tau; qee tus neeg tseem muaj peev xwm muaj kev ntseeg txawm hais tias thaum lawv tsis muaj ib qho kev cia siab me me li lawm; thiab tib neeg tsis muaj kev cia siab txog lawv lub zeem muag yav tom ntej hlo li lawm. Tsuas yog thaum lub sij hawm no xwb Vajtswv txoj kev tsim kho kom zoo thiaj li yuav tiav. Tib neeg tseem tsis tau mus txog theem nruab nrab ntawm kev ciaj thiab kev tuag, thiab lawv tseem tsis tau saj txoj kev tuag, yog li txoj kev tsim kho kom zoo tseem tsis tau tiav. Tab txawm cov neeg uas tau nyob rau theem ntawm cov neeg uas ua dej num rau Vajtswv los twb tsis raug tsim kho kom zoo tshaj plaws. Yauj tau raug kev tsim khom kom zoo loj kawg nkaus, thiab nws tsis muaj ib yam dab tsi uas nws yuav cia siab rau li. Tib neeg yuav tsum raug kev tsim kho kom zoo kom txog ntua qhov uas lawv tsis muaj kev cia siab li lawm thiab tsis muaj dab tsi uas yuav cia siab tau rau li lawm thiab—tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog txoj kev tsim kho kom zoo uas tseeb tiag. Nyob rau lub sij hawm cov neeg uas ua dej num rau Vajtswv, yog tias koj lub siab yeej ib txwm nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab yog tias txawm hais tias Nws tau ua dab tsi lawm los xij thiab txawm hais tias Nws txoj kev xav rau koj yuav zoo li cas los xij, koj yeej ib txwm ua raws li Nws txoj kev npaj tseg, ces thaum kawg ntawm txoj kev koj yuav to taub txhua yam uas Vajtswv tau ua. Koj raug Yauj txoj kev sim siab, thiab tib lub sij hawm ntawd koj los raug Petus txoj kev sim siab thiab. Thaum Yauj raug sim, nws sawv ua tim khawv, thiab thaum kawg, Yehauvas tau nthuav tawm rau nws pom. Tsuas yog tom qab uas nws sawv ua tim khawv lawm xwb nws thiaj li tsim nyog pom Vajtswv lub ntsej muag. Vim li cas nws tau hais tias: “Kuv nkaum ntawm thaj av qias vuab tsuab tiam sis qhia Kuv tus kheej tshwm rau ntawm lub nceeg vaj dawb huv”? Qhov ntawd txhais tau hais tias tsuas yog thaum koj dawb huv thiab sawv ua tim khawv lawm xwb koj thiaj li yuav tuaj yeem muaj lub meej mom mus pom Vajtswv lub ntsej muag. Yog tias koj tsis tuaj yeem sawv ua tim khawv rau Nws, koj tsis muaj lub meej mom yuav pom Nws lub ntsej muag. Yog tias koj thim rov qab los sis muaj kev tsis txaus siab tawm tsam Vajtswv thaum raug kev tsim khom kom zoo, yog li koj swb ua tsis tau tim khawv rau Nws thiab dhau los ua Ntxwgnyoog lub khw muag khoom uas txaus luag lawm xwb, ces koj yuav tsis tau txais Vajtswv qhov kev tshwm sim rau koj pom. Yog tias koj zoo li Yauj, tus uas nyob hauv kev sim siab foom nws tus kheej cev nqaij daim tawv thiab tsis yws rau Vajtswv, thiab muaj peev xwm ntxub nws tus kheej cev nqaij daim tawv yam tsis muaj kev yws los sis kev ua txhaum los ntawm nws cov lus li, ces koj yuav raug sawv ua tim khawv. Thaum koj raug kev tsim kho kom zoo mus txog ntua qib tseem ceeb lawm thiab tseem tuaj yeem zoo li Yauj, mloog Vajtswv lus tiag tiag thiab tsis muaj lwm yam kev cheem tsum ntawm Nws los sis koj cov kev xav phem, ces Vajtswv yuav tshwn los rau koj pom. Tam sim no Vajtswv tsis tshwm los rau koj los vim koj muaj koj cov kev xav phem ntau heev, kev xaiv ntsej muag, kev muab hlob, kev cheem tsum rau yus tus kheej thiab kev ntshaw ntawm sab cev nqaij daim tawv, thiab koj tsis tsim nyog pom Nws lub ntsej muag li. Koj puas tau pom Vajtswv, koj yuav ntsuas Nws los ntawm koj cov kev xav phem thiab, thaum ua li ntawd, Nws yuav raug koj ntsia rau saum ntoo khaub lig. Yog tias muaj ntau yam tshwm sim rau koj uas tsis haum nrog koj cov kev xav phem tiam sis txawm li ntawd los koj muaj peev xwm muab lawv tso rau ib sab thiab txais kev paub txog Vajtswv cov dej num uas los ntawm cov no, thiab yog tias thaum tab tom raug cov kev tsim kho kom zoo koj nthuav tawm koj lub siab ntawm txoj kev hlub rau Vajtswv, ces qhov no yog qhov ua tim khawv. Yog tias koj lub tsev nyob thaj yeeb lug, koj xyiv fab rau kev nplig siab ntawm sab cev nqaij tawv, tsis muaj leej twg tsim txom koj, thiab koj cov kwv tij thiab cov muam uas nyob hauv pawg ntseeg los mloog koj lus, koj puas tuaj yeem qhia koj lub siab ntawm txoj kev hlub rau Vajtswv? Qhov xwm txheej no puas tuaj yeem tsim kho koj kom zoo tau? Nws tsuas yog los ntawm kev tsim kho kom zoo xwb koj txoj kev hlub Vajtswv thiaj li yuav tuaj yeem tshwm sim tau, thiab nws tsuas yog los ntawm tej yam tshwm sim uas tsis haum nrog koj cov kev xav phem xwb koj thiaj li yuav raug ua kom zoo tshaj plaws. Nrog rau kev ua dej num ntau yam ntawm kev tsis sib thooj thiab yam tsis zoo, thiab los ntawm kev siv txhua yam ntawm Ntxwgnyoog cov kev qhia tshwm—nws cov dej num, nws cov kev iab liam, nws cov kev cuam tshuam thiab cov kev dag ntxias—Vajtswv qhia rau koj txog Ntxwgnyoog lub ntsej muag phem kom meej, thiab ua rau koj lub peev xwm paub cais Ntxwgnyoog kom zoo tshaj plaws, kom koj thiaj ntxub Ntxwgnyoog thiab tso nws tseg.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Uas yuav Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Yuav Tsum Raug Kev Tsim Kho Kom Zoo” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 516

Koj cov kev paub dhau los uas ua tsis tiav, kev qaug zog, koj lub sij hawm uas tsis zoo, txhua yam tuaj yeem hais tau tias yog Vajtswv cov kev sim siab. Qhov no vim tias txhua yam yog los ntawm Vajtswv los, thiab tag nrho txhua yam thiab xwm txheej puav leej yog nyob hauv Nws ob txhais tes. Txawm yog koj ua tsis tiav los sis koj qaug zog thiab koj ntog, txhua yam yog nyob rau ntawm Vajtswv thiab nyob hauv Nws lub xib tes. Los ntawm Vajtswv txoj kev xav, qhov no yog koj txoj kev sim siab, thiab yog tias koj tsis tuaj yeem nco tau qhov ntawd, nws yuav dhau los ua kev dag ntxias. Muaj ob hom yam ntxwv uas tib neeg yuav tsum nco: Tus ib yog los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv los, thiab tus me ntsis zoo li ntawd yog Ntxwgnyoog. Ib tug yam ntxwv yog tus uas Vajntsujplig Dawb Huv ua rau koj pom thiab ua rau koj paub koj tus kheej, kom ntxub thiab khuv xim koj tus kheej thiab kom muaj peev xwm muaj txoj tseem tseem kev hlub rau Vajtswv, kom ua rau koj lub siab ua rau Nws txaus siab. Lwm tus yam ntxwv yog tus uas koj paub koj tus kheej, tiam sis koj xav phem thiab qaug zog. Nws tuaj yeem hais tau tias tus yam ntxwv no yog Vajtswv txoj kev tsim kho kom zoo, thiab nws kuj yog Ntxwgnyoog txoj kev dag ntxias thiab. Yog tias koj nco tias qhov no yog Vajtswv txoj kev cawm dim rau koj thiab yog tias koj xav tias tam sim no koj tshuav Nws nuj nqis ntau heev, thiab yog tias txij tam sim no mus koj sim them rov rau Nws thiab tsis poob rau txoj kev qias neeg zoo li no ntxiv lawm, yog tias koj siv koj lub dag zog mus rau kev noj thiab kev haus Nws cov lus, thiab yog tias koj ib txwm xav tias koj tus kheej tu ncua, thiab muaj lub siab ntshaw, ces qhov no yog Vajtswv txoj kev sim siab. Tom qab kev tsim txom dhau mus lawm thiab koj rov qab mus lawm yav tom ntej dua ntxiv, Vajtswv tseem yuav coj koj, qhia kom koj paub qhov tseeb, qhia, thiab yug koj. Tiam sis yog tias koj tsis nco thiab koj xav phem, koj tus kheej yuav poob siab yooj yim heev, yog tias koj xav li no, ces Ntxwgnyoog txoj kev dag ntxias yuav los rau koj. Thaum Yauj raug tej kev sim siab, Vajtswv thiab Ntxwgnyoog nkawv sib twv, thiab Vajtswv tso cai rau Ntxwgnyoog los tsim txom Yauj. Txawm hais tias nws yog Vajtswv sim Yauj los, Ntxwgnyoog yog tus uas los rau ntawm nws kiag. Rau qhov Ntxwgnyoog, twb yog nws ntxias Yauj, tiam sis Yauj tuaj Vajtswv tog. Yog tias qhov ntawd tsis yog qhov teeb meem, ces Yauj twb poob rau kev dag ntxias lawm. Thaum uas tib neeg poob rau kev dag ntxias lawm ces, lawv poob rau kev puas tsuaj. Kev raug kev tsim kho kom zoo tuaj yeem hais tau tias yog ib txoj kev sim siab los ntawm Vajtswv, tiam sis yog tias koj tsis muaj tus yam ntxwv zoo, nws tuaj yeem hais tau tias yog kev dag ntxias los ntawm Ntxwgnyoog. Yog tias koj tsis paub meej txog lub zeem muag ntawd, Ntxwgnyoog yuav liam koj thiab npog kom koj tsis pom lub zeem muag ntawd. Ua ntej koj paub txog nws, koj yuav poob rau hauv kev dag ntxias.

Yog tias koj tsis yeem paub txog Vajtswv txoj hauj lwm, ces koj yuav tsis muaj peev xwm raug ua kom tau zoo tshaj plaws li. Hauv koj txoj kev paub, koj kuj yuav tsum paub qhov tseeb kom ntxaws ntxaws thiab. Piv txwv tias, yam dab tsi ua rau koj muaj cov kev xav phem thiab dhau ntawm cov kev txhawb siab, thiab koj puas muaj cov kev coj ua dab tsi uas tsim nyog los daws cov teeb meem no? Yog tias koj tuaj yeem paub txog Vajtswv txoj hauj lwm, qhov no txhais tau hais tias koj muaj tus yeeb yam. Yog tias tsuas pom koj muaj zog xwb, qhov no tsis yog tus yeeb yam tseeb thiab koj yeej tsis muaj peev xwm sawv khov kho kiag li. Tsuas yog thaum koj muaj peev xwm paub txog Vajtswv txoj hauj lwm thiab koj muaj peev xwm los paub thiab ua tib zoo xav txhua lub sij hawm thiab txhua qhov chaw, thaum nej muaj peev xwm tawm ntawm cov tswv yug yaj thiab nyob ywj pheej hauv kev cia siab rau Vajtswv, thiab koj muaj peev xwm pom Vajtswv cov dej num uas tseeb tiag lawm—tsuas yog thaum ntawd xwb Vajtswv lub siab nyiam thiaj li yuav tiav. Tam sim no, tib neeg feem coob tsis paub tias yuav muaj kev paub ua li cas, thaum lawv ntsib ib qho teeb meem, lawv tsis paub yuav daws li cas; lawv tsis muaj peev xwm paub txog Vajtswv txoj hauj lwm, thiab lawv tsis tuaj yeem coj tau lub neej sab ntsujplig. Koj yuav tsum khaws Vajtswv cov lus thiab coj los ua rau hauv koj lub neej tiag tiag.

Qee zaum Vajtswv muab ib hom kev xav uas tseem ceeb rau koj, hom kev xav uas ua rau koj plam koj txoj kev xyiv fab thiab plam Vajtswv lub xub ntiag, xws li uas koj poob rau hauv kev tsaus ntuj lawm. Qhov no yog ib hom kev tsim kho kom zoo. Tsis hais thaum twg koj ua dab tsi los, nws yeej ib txwm mus yuam kev, los sis koj mus tsoo phab ntsa nkaus xwb. Qhov no yog Vajtswv txoj kev qhuab qhia. Qee zaum, thaum koj ua tej yam tsis mloog lus thiab ntxeev siab rau Vajtswv, tsis muaj leej twg yuav paub txog—tiam sis Vajtswv paub. Nws yuav tsis tso koj tseg, thiab Nws yuav qhuab qhia koj. Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm mas ntxaws heev li. Nws ua tib zoo saib xyuas tib neeg txhua lo lus thiab dej num, lawv txhua tes num thiab kev txawv txav, thiab lawv txhua txoj kev xav thiab tswv yim kom tib neeg thiaj li muaj kev ceev faj txog txhua yam no. Koj ua qee yam ib zaug xwb tiam sis nws mus yuam kev lawm, koj rov qab ua qee yam dua los nws tseem mus yuam kev dua lawm thiab, ces koj yuav maj mam los to taub txog txoj hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv. Los ntawm kev raug qhuab qhia ntau zaus, koj yuav paub tias yuav ua li cas thiaj li ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam thiab yam uas tsis haum raws li Nws lub siab nyiam. Thaum kawg, koj yuav muaj cov lus teb tseeb rau Vajntsujplig Dawb Huv txoj kev coj uas nyob hauv koj. Qee zaum Vajtswv yuav ntxeev siab rau koj thiab yuav cem koj tawm sab hauv tuaj. Txhua yam no yog los ntawm Vajtswv txoj kev qhuab qhia. Yog tias koj tsis hwm Vajtswv txoj lus, yog tias koj thuam Nws txoj hauj lwm, ces Nws yuav tsis mloog koj hais kiag li. Koj yim huab mob siab rau Vajtswv cov lus ntau npaum li cas, ces nws yim huab yuav qhia koj npaum li ntawd. Tam sim no, muaj ib txhia tib neeg nyob hauv pawg ntseeg uas yog cov puas hlwb thiab tsis meej pem, thiab lawv ua ntau yam uas tsis tsim nyog thiab ua yam tsis muaj kev qhuab qhia, yog li thiaj li tsis tuaj yeem pom Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm nyob rau hauv lawv. Muaj ib txhia tib neeg tso lawv lub luag hauj lwm tseg vim yog kev tau nyiaj, tawm mus ua lag ua luam yam tsis raug kev raug qhuab qhia li; tus neeg zoo li ntawd tseem muaj kev phom sij ntau dua. Tsis yog hais tias lawv tsis muaj txoj hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tam sim no xwb, tiam sis yav tom ntej, yuav ua kom lawv zoo tshaj plaws mas nyuaj heev. Muaj ntau tus neeg uas tsis tuaj yeem pom tau Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm nyob rau hauv lawv thiab tsis tuaj yeem pom tau Vajtswv txoj kev qhuab qhia nyob rau hauv lawv. Lawv yog cov uas tsis paub meej txog Vajtswv lub siab nyiam thiab tsis paub txog Nws txoj hauj lwm. Cov tib neeg uas tuaj yeem sawv khov kho thaum raug cov kev tsim kho kom zoo, cov uas ua raws li Vajtswv hais txawm hais tias Nws ua dab tsi los xij, thiab cov uas ua siab ntev tsis tawm mus txog thaum kawg, los sis ua tiav 0.1% ntawm qhov Petus tau ua tiav lawm ces twb yog zoo heev lawm, tiam sis lawv tsis muaj nuj nqis rau ntawm qhov uas Vajtswv tau siv lawv li. Muaj coob leej to taub txhua yam sai heev, muaj kev hlub Vajtswv tiag, thiab tuaj yeem ua tau dhau Petus qib lawm thiab, thiab Vajtswv ua txoj hauj lwm uas ua kom zoo tshaj plaws rau lawv. Kev qhuab ntuas thiab kev qhuab qhia los rau cov tib neeg zoo li no, thiab yog tias muaj qee yam hauv lawv uas tsis mus raws li Vajtswv lub siab nyiam, lawv tuaj yeem muab pov tseg tam sim ntawd. Cov tib neeg zoo li no yog kub, nyiaj, thiab yog cov pob zeb muaj nqis—lawv tus nqi mas siab heev li! Yog tias Vajtswv tau ua tiav ntau hom ntawm txoj hauj lwm tiam sis koj tseem zoo li cov xuab zeb los sis lub pob zeb xwb, ces koj tsis muaj nqis hlo li!

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Uas yuav Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Yuav Tsum Raug Kev Tsim Kho Kom Zoo” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 517

Vajtswv txoj hauj lwm hauv lub teb chaws ntawm tus zaj loj liab ploog yog qhov zoo thiab ntsuas tsis tau li. Nws yuav ua kom ib pab pawg neeg zoo tshaj plaws thiab tshem tawm lwm pab pawg mus, rau qhov muaj txhua hom tib neeg nyob rau hauv pawg ntseeg—muaj cov neeg uas nyiam qhov tseeb, thiab cov uas tsis nyiam; muaj cov uas paub txog Vajtswv txoj hauj lwm, thiab cov uas tsis paub; muaj cov uas ua lawv lub luag hauj lwm, thiab cov tsis ua; muaj cov uas ua kom Vajtswv txaus siab, thiab cov uas tsis ua—thiab ib feem ntawm lawv yog cov tsis ntseeg thiab yog cov neeg phem, thiab lawv yeej yuav raug tshem tawm mus xwb xwb li. Yog tias koj tsis paub meej txog Vajtswv txoj hauj lwm, ces koj xav phem; qhov no yog vim hais tias tsuas pom Vajtswv txoj hauj lwm hauvib pab pawg neeg tsawg xwb. Lub sij hawm no, nws yuav pom meej tias leej twg hlub Vajtswv tiag thiab leej twg tsis hlub tiag. Cov tib neeg uas hlub Vajtswv tiag muaj Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm, tiam sis cov uas tsis hlub Nws tiag yuav raug muab nthuav tawm los ntawm txhua kauj ruam ntawm Nws txoj hauj lwm. Lawv yuav dhau los ua cov khoom uas yuav raug muab tshem tawm mus. Cov tib neeg no yuav raug muab nthuav tawm nyob rau hauv txoj hauj lwm ntawm kev kov yeej, thiab lawv yog cov tib neeg uas tsis muaj nqis rau txoj kev uas yuav raug ua kom zoo tshaj plaws. Vajtswv muab tau cov tib neeg uas raug ua kom zoo tshaj plaws ntawd tag nrho ib puas tsav yam ntawm lawv li lawm, thiab muaj peev xwm hlub tau Vajtswv ib yam li Petus hlub. Cov tib neeg uas raug txeeb tau los tsis muaj txoj kev hlub xwm yeem uas zoo siab hlo, tiam sis tsuas yog muaj txoj kev hlub uas tsis zoo, thiab lawv raug yuam kom hlub Vajtswv xwb. Txoj kev hlub uas txeev muaj yog raug txhim kho los ntawm kev nkag siab uas tau txais los ntawm kev paub tseeb yav dhau los. Txoj kev hlub no kav ib tug tib neeg lub siab thiab ua rau lawv txaus siab hlo mob siab rau Vajtswv; Vajtswv cov lus dhau los ua lawv lub hauv paus thiab lawv muaj peev xwm raug tsim txom rau Vajtswv. Yog lawm, cov no yog tej yam uas tus neeg uas raug Vajtswv ua kom zoo tshaj plaws lawm thiaj li muaj xwb. Yog tias koj tsuas nrhiav kev kom raug txeeb tau xwb, ces koj tsis tuaj yeem ua tau tim khawv rau Vajtswv; yog tias Vajtswv tsuas ua tiav Nws lub hom phiaj ntawm txoj kev cawm dim los ntawm kev txeeb tau tib neeg xwb, ces kauj ruam ntawm cov neeg uas ua dej num rau Vajtswv twb ua tiav txoj hauj lwm lawm. Txawm li cas los xij, kev txeeb tau tib neeg tsis yog Vajtswv lub hom phiaj kawg, uas yog ua kom tib neeg zoo tshaj plaws. Yog li dua li qhov hais tias theem no yog txoj hauj lwm ntawm kev txeeb tau lawm, tsim nyog hais tias nws yog kev ua hauj lwm ntawm kev ua kom zoo tshaj plaws thiab kev tshem tawm. Qee tus tib neeg tsis tau raug txeeb tau los tag nrho, thiab nyob rau ntawm qhov kev txeeb tau lawv, yuav muaj ib pab pawg neeg raug ua kom zoo tshaj plaws. Ob txoj hauj lwm no yog ua los ntawm kev koom siab. Tib neeg tsis tau tawm mus txawm hais tias lub sij hawm ua hauj lwm twb tau ntev npaum li no lawm, thiab qhov no qhia tau hais tias lub hom phiaj ntawm kev txeeb tau twb ua tau tiav lawm—qhov no yog qhov tseeb ntawm kev raug txeeb tau. Kev tsim kho kom zoo tsis yog kom raug txeeb tau, tiam sis yog kom raug ua kom zoo tshaj plaws. Yog tsis muaj kev tsim khom kom zoo, ces tib neeg tsis tuaj yeem ua tau kom zoo tshaj plaws. Yog li kev tsim kho kom zoo yog yam muaj txiaj ntsig tshaj plaws! Hnub no muaj ib pab pawg neeg tau raug ua komzoo tshaj plaws thiab tau raug txais yuav lawm. Kaum txoj koob hmoov uas tau hais dhau los lawm tag nrho yog qhov npaj tseg rau cov tib neeg uas tau raug ua kom zoo tshaj plaws ntawd. Txhua yam uas hais txog kev hloov pauv lawv tus yam ntxwv hauv ntiaj teb no twb tau npaj rau ntawm cov tib neeg uas raug ua kom zoo tshaj plaws ntawd lawm. Cov tib neeg uas tsis tau raug ua kom zoo tshaj plaws tsis tsim nyog tau txais Vajtswv cov lus cog tseg.

Xaiv tawm los ntawm “Cov Tib Neeg Uas yuav Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Yuav Tsum Raug Kev Tsim Kho Kom Zoo” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 518

Nws yog Ntuj Ceeb Tseej txoj cai thiab ntiaj teb lub hauv paus ntsiab lus kom los ntseeg Vajtswv thiab paub Vajtswv, thiab niaj hnub no—lub caij nyoog uas Vajtswv yug los ua neeg tab tom ua Nws tes hauj lwm hauv tus neeg—yog lub sij hawm zoo tshwj xeeb tshaj plaws rau los paub txog Vajtswv. Qhov uahaum Vajtswv siab yog ib yam ua tau tiav los ntawm kev tsim nyob rau lub hauv paus ntawm kev nkag siab Vajtswv lub siab nyiam, thiab yuav kom nkag siab Vajtswv lub siab nyiam, nws yog qhov tsim nyog yuav tsum muaj qee qhov kev paub txog Vajtswv. Qhov kev paub txog Vajtswv no yog lub zeem muag uas ib tug neeg ntseeg Vajtswv yuav tsum muaj; nws yog lub hauv paus ntawm tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv. Thaum tsis muaj qhov kev paub no lawm, tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv yuav nyob hauv ib tug yam ntxwv uas tsis meej tseeb, nyob hauv nruab nrab ntawm txoj kev xav uas tsis muaj dab tsi. Txawm hais tias nws yog kev meej tseeb ntawm cov tib neeg zoo li no ntseeg Vajtswv los, lawv yuav tsis tau txais ib yam dab tsi li. Txhua tus neeg uas tsis tau txais dab tsi hauv cov kev yoog raws no yog cov uas yuav raug tshem tawm—lawv txhua tus yog cov neeg uas xav tau luag li dawb xwb. Tab txawm hais tias koj tau ntsib Vajtswv tes hauj lwm nyob rau kauj ruam twg los xij, koj yuav tsum muaj nrog lub zeem muag hwj chim loj kawg nkaus. Tsis yog li ntawd, nws yuav nyuaj rau koj los lees txais txhua kauj ruam ntawm tes hauj lwm tshiab, vim hais tias txoj hauj lwm tshiab ntawm Vajtswv nyob siab dhau qhov uas neeg muaj peev xwm xav tau, thiab nyob sab nraum ntawm tib neeg txoj kev xav lawm. Yog li, yog tias tsis muaj tus tswv yug yaj nyiam ua rau tib neeg, yog tsis muaj tus tswv yug yaj los sib qhia txog cov zeem muag, tib neeg yuav tsis muaj peev xwm lees txais tau txoj hauj lwm tshiab no. Yog tias tib neeg tsis muaj peev xwm txais tau cov zeem muag no, ces nws yuav tsis tuaj yeem txais tau txoj hauj lwm tshiab ntawm Vajtswv, thiab yog tias tib neeg tsis tuaj yeem ua raws li Vajtswv txoj hauj lwm tshiab, ces tib neeg yuav tsis tuaj yeem nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam, thiab yog li nws txoj kev paub txog Vajtswv yuav tsis muaj ib yam dab tsi li. Ua ntej tib neeg yuav nqa Vajtswv txoj lus, nws yuav tsum paub Vajtswv txoj lus; ntawd yog, nws yuav tsum nkag siab Vajtswv lub siab nyiam. Tsuas yog txoj hau kev no xwb thiaj li tuaj yeem ua tau raws li Vajtswv txoj lus kom raug thiab ua raws li Vajtswv lub siab nyiam xwb. Nov yog ib yam uas txhua tus neeg nrhiav qhov tseeb yuav tsum muaj, thiab nws kuj yog tus txheej txheem uas txhua tus uas sim kom paub txog Vajtswv yuav tsum ua. Tus txheej txheem ntawm kev los paub txoj lus ntawm Vajtswv yog tus txheej txheem ntawm kev los paub txog Vajtswv thiab Vajtswv tes hauj lwm. Yog li ntawd, kev paub txog cov zeem muag tsis yog hais txog kev paub txog ntawm Vajtswv uas yug los ua neeg xwb, tab sis kuj suav nrog qhov paub txog txoj lus thiab tes hauj lwm ntawm Vajtswv thiab. Los ntawm Vajtswv txoj lus tib neeg los to taub Vajtswv lub siab nyiam, thiab los ntawm Vajtswv tes hauj lwm lawv thiaj li los paub Vajtswv tus yam ntxwv thiab Vajtswv yog dab tsi. Kev ntseeg Vajtswv yog thawj kauj ruam rau los paub txog Vajtswv. Tus txheej txheem ntawm kev nce qib los ntawm qhov kev pib ntseeg Vajtswv no yog qhov kev ntseeg siab tshaj plaws rau Nws yog tus txheej txheem ntawm kev los paub txog Vajtswv, tus txheej txheem ntawm kev tau npaub txog Vajtswv tes hauj lwm. Yog tias koj tsuas ntseeg Vajtswv rau tus txiaj ntsig ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv xwb, thiab tsis yog rau qhov ua kom los paub txog Nws, ces tsis muaj qhov tseeb rau ntawm koj txoj kev ntseeg, thiab koj txoj kev ntseeg tsis tuaj yeem dawb huv tau—ntawm qhov no tsis muaj qhov ua xyem xyav. Yog tias, thaum tus txheej txheem uas tib neeg tau paub txog Vajtswv tes hauj lwm, nws maj mam los paub txog Vajtswv, ces nws tus yam ntxwv yuav maj mam hloov, thiab nws txoj kev ntseeg yuav hloov zuj zus mus muaj tseeb. Nyob rau hauv txoj kev no, thaum tib neeg ua tiav hauv kev ntseeg nyob rau hauv nws txoj kev ntseeg Vajtswv lawm, nws yuav tau txais Vajtswv. Qhov kev muaj qab hau uas yog vim li cas Vajtswv thiaj li siv sij hawm ntev ua luaj los yug ua neeg zeeg ob los ua Nws tes hauj lwm hauv tib neeg yog kom tib neeg thiaj li muaj peev xwm los paub Nws thiab los pom Nws. Kev paub txog Vajtswv[a] yog qhov kev tshwm sim kawg ntawm kev ua tiav hauv Vajtswv txoj hauj lwm; nws yog qhov kev xav tau kawg uas Vajtswv ua rau tib neeg. Qhov kev muaj qab hau uas yog vim li cas Nws ua li no yog rau qhov txiaj ntsig ntawm Nws zaj lus tim khawv kawg; Nws ua tes hauj lwm no kom tib neeg tig los cuag Nws thaum kawg thiab tag nrho. Tib neeg tsuas los hlub tau Vajtswv los ntawm kev paub txog Vajtswv xwb, thiab kom los hlub Vajtswv nws yuav tsum paub txog Vajtswv. Txawm nws yuav nrhiav li cas, los sis nws yuav nrhiav kom tau txais dab tsi los xij, nws yuav tsum muaj peev xwm ua tiav txoj kev paub txog Vajtswv. Tsuas yog tib txoj kev no tib neej thiaj li ua tau txaus Vajtswv lub siab xwb. Tsuas yog los ntawm kev paub txog Vajtswv xwb tib neeg thiaj muaj peev xwm muaj kev ntseeg tseeb txog Vajtswv, thiab tsuas yog los ntawm kev paub txog Vajtswv xwb tib neeg thiaj li muaj peev xwm hwm thiab mloog tau Vajtswv lus. Cov uas tsis paub txog Vajtswv yeej yuav ua tsis tiav txoj kev mloog Vajtswv lus thiab hwm Vajtswv tiag tiag. Kev paub txog Vajtswv yog kev paub txog Nws tus yam ntxwv, kev nkag siab txog Nws lub siab nyiam, thiab kev paub tias Nws yog dab tsi. Tab sis txawm tias tus twg yuav los paub txoj kev xav twg los xij, txhua qhov tseev kom tib neeg them ib tug nqi thiab yuav tsum kam ua raws li, yog tsis muaj qhov ntawd yuav tsis muaj ib tus twg yuav muaj peev xwm ntseeg txuas ntxiv mus txog thaum kawg. Vajtswv tes dej num tsis sib haum nrog tib neeg tej kev xav phem. Vajtswv tus yam ntxwv thiab qhov Vajtswv yog mas yog ib qho nyuaj heev rau tib neeg paub txog, thiab txhua yam uas Vajtswv hais thiab ua yog yam uas to taub tsis tau rau tib neeg: Yog hais tias tib neeg xav caum raws Vajtswv thiab tab sis tseem tsis kam mloog Nws lus, ces tib neeg yuav tsis tau txais ib yam dab tsi li. Txij li thaum tsim lub ntiaj teb los txog niaj hnub no, Vajtswv tau ua ntau tes hauj lwm uas to taub tsis tau rau tib neeg thiab nyuaj rau tib neeg los txais yuav, thiab Vajtswv tau hais ntau yam uas ua rau tib neeg cov kev xav phem los lees tau nyuab heev li. Tab sis Nws ib txwm tsis tau tsum Nws txoj hauj lwm vim yog tib neeg ntsib kev nyuaj ntau; dua ntawd, Nws yeej tseem ua hauj lwm thiab hais lus, thiab txawm hais tias muaj “tub rog” coob tau ntog pawg lug rau ntawm ntug kev los xij, Nws yeej tseem ua Nws txoj hauj lwm, thiab ua txuas ntxiv mus yam tsis muaj kev cuam tshuam los xaiv ib pab pawg dhau ib pab pawg ntawm cov neeg uas txaus siab zwm rau Nws txoj hauj lwm tshiab. Nws tsis muaj kev tu siab rau cov “neeg siab tuab” uas ntog pawg lug, thiab dua ntawd muab nyiaj txiag rau cov uas lees txais Nws tes hauj lwm tshiab thiab cov lus tshiab. Tab sis txog rau qhov kawg twg uas Nws ua hauj lwm li no, ib kauj ruam zuj zus? Vim li cas Nws thiaj li ib txwm tshem tawm qee tus neeg thiab xaiv lwm tus? Vim li cas nws thiaj hais tias Nws ib txwm siv txoj hau kev zoo li no? Lub hom phiaj ntawm Nws txoj hauj lwm yog cia kom tib neeg los paub Nws, thiab yog li Nws thiaj muab tau. Lub hauv paus ntsiab lus ntawm Nws txoj hauj lwm yog ua hauj lwm rau cov neeg uas muaj peev xwm zwm rau txoj hauj lwm Nws ua niaj hnub no, thiab tsis txhob ua hauj lwm rau cov neeg uas zwm rau cov hauj lwm uas Nws tau ua tag yav dhau los thaum tawm tsam txoj hauj lwm Nws ua niaj hnub no. Nov yog kev muaj qab hau uas vim li cas Nws thiaj tau tshem tawm ntau tus neeg.

Qhov cuam tshuam ntawm zaj lus qhia kom los paub Vajtswv tsis tuaj yeem ua tiav nyob rau hauv ib los sis ob hnub xwb: Tib neeg yuav tsum tsim ntau cov kev paub dhau los, peem dhau los ntawm kev txom nyem, thiab muaj kev zwm tiag. Ua ntej tshaj plaws, pib ntawm cov hauj lwm thiab cov lus ntawm Vajtswv. Nws yog qhov tseem ceeb kom koj to taub yam dab tsi uas muaj nyob hauv qhov kev paub txog Vajtswv, yuav ua li cas kom ua tiav qhov kev paub no, thiab yuav ua li cas kom pom Vajtswv nyob hauv koj qhov kev paub dhau los. Qhov no yog qhov uas txhua tus yuav tsum ua thaum lawv tseem tsis tau paub Vajtswv. Tsis muaj leej twg tuaj yeem to taub txoj hauj lwm thiab cov lus ntawm Vajtswv hauv ib lub sij hawm ib pliag, thiab tsis muaj leej twg muaj peev xwm kawm tau qhov kev paub txog Vajtswv tag nrho hauv lub sij hawm luv. Muaj ib tug txheej txheem tsim nyog ntawm txoj kev paub, yog tsis muaj qhov no yuav tsis muaj ib tug twg yuav muaj peev xwm paub txog Vajtswv los sis caum raws Nws yam kub siab lug. Vajtswv yim ua hauj lwm ntau, tib neeg yim paub Nws coob ntxiv. Vajtswv tes hauj lwm yim txawv nrog tib neeg tej kev xav phem, yim ua rau tib neeg cov kev paub ntau ntxiv txog Nws yuav hloov dua tshiab thiab tob zuj zus ntxiv. Yog tias Vajtswv tes hauj lwm raug teeb nyob ruaj khov mus ib txhis thiab tsis hloov pauv li, ces yuav tsis muaj dab tsi ntau rau tib neeg txoj kev paub txog ntawm Nws. Nyob rau ntu nruab nrab ntawm lub sij hawm ntawm kev tsim thiab sij hawm tam sim no, yam dab tsi uas Vajtswv tau ua nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, yam dab tsi uas Nws tau ua rau Tiam Hmoov Hlub, thiab yam dab tsi uas Nws ua rau Tiam Vajtswv Los Kav—nej yuav tsum paub kom meej meej txog cov zeem muag no. Nej yuav tsum paub txog Vajtswv tes hauj lwm.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Uas Paub Vajtswv Xwb Thiaj Yuav Tuaj Yeem Ua Tim Khawv Rau Vajtswv Tau” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Lus taw qhia:

a. Qhov ntawv thaum chiv thawj sau hais tias “Tes hauj lwm ntawm kev paub txog Vajtswv.”


Vajtswv Tej Lus Txhua Hnub Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Los 519

Tib neeg paub txog Vajtswv tes hauj lwm, los paub nws tus kheej, ntxuav nws tus yam ntxwv uas coj tsis ncaj, thiab nrhiav kev loj hlob hauv lub neej, txhua yam rau qhov paub txog Vajtswv. Yog tias koj tsuas yog nrhiav kom paub koj tus kheej thiab saib xyuas koj tus kheej tus yam ntxwv uas coj tsis ncaj, tab sis tsis muaj kev paub txog tias Vajtswv tes hauj lwm rau tib neeg yog dab tsi, txog Nws txoj kev cawm dim tias loj npaum li cas, los sis ntawm qhov seb koj tau paub Vajtswv txoj hauj lwm thiab ua pov thawj Nws cov hauj lwm li cas, ces qhov kev paub ntawm koj no yog ruam thiab tsis muaj qab hau. Yog tias koj xav tias ib tus neeg lub neej tau loj hlob tiav tsuas yog vim tias tus neeg ntawd muaj peev xwm muab qhov tseeb los xyaum ua tau thiab los ua siab ntev, qhov no txhais tau tias koj tseem tsis tau to taub lub ntsiab lus tiag ntawm lub neej los sis Vajtswv lub hom phiaj ua kom tib neeg zoo tiav log. Muaj ib hnub, thaum koj nyob hauv cov tsev teev ntuj, nrog cov tswv cuab ntawm Lub Tsev Teev Ntuj Kev Txhim Kho Tshiab los sis Lub Neej Lub Tsev Teev Ntuj, koj yuav pom ntau tus neeg ntseeg uas mob siab, uas lawv cov lus thov muaj “cov zeem muag” thiab tus uas, nrhiav lawv lub neej, hnov raug txhawb thiab raug coj los ntawm cov lus. Tsis tas li ntawd xwb, lawv muaj peev xwm nyob hauv ntau yam xwm txheej kom uv dhau thiab tso tseg lawv tus kheej tawm mus, thiab tsis raug coj ua los ntawm sab nqaij tawv. Lub sij hawm ntawd, koj yuav tsis muaj peev xwm qhia qhov sib txawv: Koj yuav ntseeg hais tias txhua yam lawv ua yog qhov yog, yog kev hais qhia kom pom txog yam ntuj tsim ntawm lub neej, thiab nws yog qhov tu siab kawg uas lub npe uas lawv ntseeg yog qhov tsis raug. Txoj kev pom zoo li ntawd tseem tsis yog kev xav ruam thiab lod? Vim li cas thiaj hais tias ntau tus neeg tsis muaj lub neej? Vim hais tias lawv tsis paub Vajtswv, thiab yog li thiaj hais tau tias lawv tsis muaj Vajtswv nyob hauv lawv lub siab, thiab tsis muaj lub neej. Yog tias koj txoj kev ntseeg Vajtswv tau mus txog ib theem uas koj muaj peev xwm paub meej txog cov hauj lwm ntawm Vajtswv, qhov tseeb ntawm Vajtswv, thiab txhua theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm, ces koj muaj qhov tseeb lawm. Yog tias koj tsis paub txog tes hauj lwm thiab tus yam ntxwv ntawm Vajtswv, ces tseem tshuav qee yam tsis muaj nyob hauv koj qhov kev paub dhau los. Yexus tau ua tiav ntawm Nws theem hauj lwm ntawd tau li cas, theem hauj lwm no raug ua tiav li cas, Vajtswv tau ua Nws txoj hauj lwm hauv Tiam Hmoov Hlub li cas thiab ua tiav yam hauj lwm dab tsi, yam hauj lwm dab tsi raug ua tiav nyob rau theem no—yog tias koj tsis muaj kev paub txhij txhua ntawm tej no, ces koj yeej yuav tsis tso siab thiab koj yuav ib txwm tsis nyab xeeb. Yog tias, tom qab ib ncua sij hawm ntawm txoj kev paub dhau los, koj muaj peev xwm paub txog txoj hauj lwm uas tau ua tiav los ntawm Vajtswv thiab txhua kauj ruam ntawm Nws txoj hauj lwm, thiab yog tias koj tau txais kev paub txhij txhua txog Vajtswv lub hom phiaj ntawm kev hais Nws cov lo lus, thiab vim li cas ntau cov lus uas Nws tau hais ho tsis tau muaj tiav, ces tej zaum koj yuav khav thiab tsis tuav txoj kev caum qab mus rau ntej, tsis muaj kev txhawj xeeb thiab kev tsim kho kom zoo. Nej yuav tsum pom tias Vajtswv tau ua tiav Nws txoj hauj lwm ntau heev. Nws siv cov lus Nws hais, tsim kho kom tib neeg zoo thiab hloov nws cov kev xav phem los ntawm ntau hom lus sib txawv. Txhua yam kev txom nyem uas nej tau tiv dhau los, txhua yam kev tsim kho kom zoo uas nej raug dhau los, txoj kev saib xyuas uas nej tau lees paub nyob hauv nej, txoj kev qhuab qhia uas nej tau ntsib—tej no tau ua tiav los ntawm cov lus uas Vajtswv tau hais. Tib neeg ua raws Vajtswv vim yog dab tsi? Nws ua raws vim yog Vajtswv cov lus! Vajtswv cov lus yog qhov txawv heev, thiab lawv tuaj yeem txhawb tib neeg lub siab, nthuav tawm txog tej yam faus tob rau hauv nws, ua rau nws paub txog yam xwm txheej uas tshwm sim nyob rau yav dhau los, thiab tso cai rau nws mus rau yav tom ntej. Yog li ntawd tib neeg nyiaj dhau kev txom nyem vim yog Vajtswv cov lus, thiab nws kuj ua kom zoo tiav log vim Vajtswv cov lus: Tsuas yog nyob rau lub sij hawm no tib neeg thiaj li ua raws Vajtswv xwb. Qhov uas tib neeg yuav tsum ua nyob rau theem no yog lees txais Vajtswv cov lus, thiab tsis hais txog qhov tias seb nws yuav ua kom zoo tiav log los sis raug cob rau kev tsim kho kom zoo, Vajtswv cov lus yog qhov tseem ceeb. Nov yog Vajtswv tes hauj lwm, thiab qhov no kuj yog lub zeem muag uas tib neeg yuav tsum paub niaj hnub no.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Uas Paub Vajtswv Xwb Thiaj Yuav Tuaj Yeem Ua Tim Khawv Rau Vajtswv Tau” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: Kev To Taub Qhov Tseeb Txog Lub Neej Txoj Sia 3

Ntxiv Mus: Kev To Taub Qhov Tseeb Txog Lub Neej Txoj Sia 5

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No